Translation updates - po files
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / match_set.js / hy-AM.po
1 # Armenian translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2013 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2013
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2013.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2014-09-11 02:13-0400\n"
11 "PO-Revision-Date: 2013-06-08 14:03+0000\n"
12 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
13 "Language-Team: Armenian <hy@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2014-09-12 06:27+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 17196)\n"
19
20 #: match_set.js:WORKING_MP_HERE
21 msgid "Choose from among the three buttons above to add a new match point."
22 msgstr "Նոր համընկնման կետ ավելացնելու համար ընտրի վերին երեք կոճակներից"
23
24 #: match_set.js:OK
25 msgid "Ok"
26 msgstr "Լավ"
27
28 #: match_set.js:EXIT_REPLACE_MODE
29 msgid "Exit Replace Mode"
30 msgstr "Դուրս եկ Փոխարինել վիճակից"
31
32 #: match_set.js:ENTER_REPLACE_MODE
33 msgid "Enter Replace Mode"
34 msgstr "Մուտք գործի Փոխարինել վիճակ"
35
36 #: match_set.js:LEAVE_ROOT_ALONE
37 msgid "You cannot delete the root node of a tree (but you can replace it)."
38 msgstr ""
39 "Դու չես կարող ջնջել ծառի արմատի հանգույցը (բայց կարող ես այն փոխարինել)։"
40
41 #: match_set.js:EXACTLY_ONE
42 msgid ""
43 "First select exactly one node from the tree on the right side of the screen."
44 msgstr "Սկզբից էկրանի աջ մասի ծառից ընտրի ճշգրտորեն մեկ հանգույց"
45
46 #: match_set.js:CANCEL
47 msgid "Cancel"
48 msgstr "Հրաժարվել"
49
50 #: match_set.js:WORKING_QM_HERE
51 msgid "Use buttons above and to the right to add new quality metrics."
52 msgstr "Որակի նոր չափում ավելացնելու համար օգտագործի վերևի և աջի կոճակները"
53
54 #: match_set.js:DEFINE_MP
55 msgid ""
56 "Define this match point using the above fields, then drag me to the tree on "
57 "the right."
58 msgstr ""
59 "Սահմանիր համընկնման այս կետը օգտագործելով վերևի դաշտերը, ապա քաշ տուր դեպի "
60 "աջ մասի ծառը"
61
62 #: match_set.js:NO_CAN_DO
63 msgid "An error has occurred. Close this interface and try again."
64 msgstr "Հանդիպել է սխալ։ Փակիր այս միջերեսը և նորից փորձիր։"
65
66 #: match_set.js:SVF
67 msgid "Record Attribute"
68 msgstr "Գրառման բաղկացուցիչ"
69
70 #: match_set.js:POINT_NEEDS_ONE
71 msgid "You have not entered valid data"
72 msgstr "Դու մւոտք չես արել թույլատրված արժեք։"
73
74 #: match_set.js:FAULTY_MARC
75 msgid ""
76 "A MARC tag must be identified by three digits, and the subfield must be one "
77 "non-whitespace, non-control character."
78 msgstr ""
79 "ՄԵԸՔ ցուցիչը պետք սահմանված լինի որպես երեք նիշ, և ենթադաշտը պետք է լինի մեկ "
80 "նիշ։"
81
82 #: match_set.js:MATCH_SCORE
83 msgid "Match score ${0}"
84 msgstr "Համընկնման միավոր ${0}"