Translation updates - po files
[Evergreen.git] / build / i18n / po / webstaff / hy-AM.po
1 # Armenian translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2017 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2017
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2017.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2018-01-11 16:42+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2017-09-29 10:10+0000\n"
12 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
13 "Language-Team: Armenian <hy@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2018-01-12 04:37+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 18531)\n"
19
20 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:45
21 msgid ""
22 "\n"
23 "          Hold for patron {{patron.family_name}}, \n"
24 "          {{patron.first_given_name}} {{patron.second_given_name}}\n"
25 "          "
26 msgstr ""
27 "\n"
28 "          պահում հաճախորդի համար {{patron.family_name}}, \n"
29 "          {{patron.first_given_name}} {{patron.second_given_name}}\n"
30 "          "
31
32 #. ("{{circDate | date:$root.egDateFormat}}")
33 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_circ_exists_dialog.tt2:17
34 msgid ""
35 "\n"
36 "          There is an open circulation on the requested item.  \n"
37 "          This copy was checked out by another patron on %1.\n"
38 "          "
39 msgstr ""
40 "\n"
41 "          Պահանջված նյութի համար կա բաց տացք։  \n"
42 "          Այս օրինակը վերցված է մեկ այլ հաճախորդի կողմից %1։\n"
43 "          "
44
45 #. ("{{circDate | date:$root.egDateFormat}}")
46 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_circ_exists_dialog.tt2:11
47 msgid ""
48 "\n"
49 "          There is an open circulation on the requested item.  \n"
50 "          This item was already checked out to this user on %1.\n"
51 "          "
52 msgstr ""
53 "\n"
54 "          Պահանջված նյութի համար կա բաց տացք։  \n"
55 "          Այս օրինակը արդեն տրված է այս օգտվողին %1։\n"
56 "          "
57
58 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_shelf_dialog.tt2:38
59 msgid ""
60 "\n"
61 "      Hold for patron {{patron.family_name}}, \n"
62 "      {{patron.first_given_name}} {{patron.second_given_name}}\n"
63 "      "
64 msgstr ""
65 "\n"
66 "      Պահում հաճախորդի համար {{patron.family_name}}, \n"
67 "      {{patron.first_given_name}} {{patron.second_given_name}}\n"
68 "      "
69
70 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_groups_dialog.tt2:9
71 msgid ""
72 "\n"
73 "Assign additional permission groups to users here.  \n"
74 "This does not affect circulation policy.\n"
75 "      "
76 msgstr ""
77 "\n"
78 "Այստեղ տրամադրի օգտվողներին հավելյալ արտոնություններով։  \n"
79 "Սա չի ազդում տացքի քաղաքականության վրա։\n"
80 "      "
81
82 #. ("{{barcode}}")
83 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bad_barcode_dialog.tt2:10
84 msgid ""
85 "\n"
86 "Invalid barcode: <div class=\"strong-text-4\">%1</div>\n"
87 "Your entry has a bad check digit, possibly due to a bad scan.<br/>\n"
88 "Choose Cancel to try again, or Accept to use barcode <b>%1</b> anyway.\n"
89 msgstr ""
90 "\n"
91 "Սխալ շտրիխ կոդ: <div class=\"strong-text-4\">%1</div>\n"
92 "Քո մուտքը ունի վատ ստուգիչ նիշ, հավանաբար վատ սքանի պատճառով։<br/>\n"
93 "Ընտրիր Չեղարկել, նորից փորձելու համար, կամ Համաձայնվել շտրիխ կոդը "
94 "օգտագործելու համար։<b>%1</b>\n"
95
96 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_stored_prefs.tt2:15
97 msgid ""
98 "\n"
99 "Preference values are stored as JSON strings.  \n"
100 "Click on a preference to view the stored value.\n"
101 "Click on the delete (X) button to remove a preference's value.\n"
102 msgstr ""
103 "\n"
104 "Նախապատվության արժեքները կուտակված են որպես JSON տողեր։  \n"
105 "Սեղմիր նախապատվության վրա կուտակված արժեքները դիտելու համար։\n"
106 "Սեղմիր ջնջել (X) կոճակը, նախապատվության արժեքը հեռացնելու համար։\n"
107
108 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_barcode_choice_dialog.tt2:15
109 msgid " from "
110 msgstr " այստեղից "
111
112 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:215
113 msgid "#"
114 msgstr "#"
115
116 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_volume_list.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:116
117 msgid "# Copies"
118 msgstr "# Նմուշներ"
119
120 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:75
121 msgid "# of Uses"
122 msgstr "Օգտագործումների քանակ#"
123
124 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:27
125 msgid "# of Uses:"
126 msgstr "Օգտագործումների քանակ#։"
127
128 #. ("{{ssub.id}}")
129 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:14
130 msgid "#%1"
131 msgstr "#%1"
132
133 #. ("{{ws}}")
134 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/index.tt2:18
135 msgid "%1 (Default)"
136 msgstr "%1 (Լռակյաց)"
137
138 #. ("{{dynamic}}", "{{context}}")
139 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:191
140 msgid "%1 - %2"
141 msgstr ""
142
143 #. ("{{barcode}}", "{{title}}")
144 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/missing_pieces.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/index.tt2:18
145 msgid "%1 / %2"
146 msgstr "%1 / %2"
147
148 #. ("{{value}}", "{{initials}}", "{{ws_ou}}")
149 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/index.tt2:20
150 msgid "%1 [ %2 @ %3 ]"
151 msgstr ""
152
153 #. ("{{pattern.frequency_numeric}}")
154 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:42
155 msgid "%1 issues per year"
156 msgstr "%1 տրումներ տարեկան"
157
158 #. ("{{dupe_counts.address}}")
159 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:53
160 msgid "%1 patron(s) with same address"
161 msgstr "%1 հաճախորդ նույն հասցեով"
162
163 #. ("{{dupe_counts.email}}")
164 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:35
165 msgid "%1 patron(s) with same email"
166 msgstr "%1 հաճախորդ նույն էլ. փոստով"
167
168 #. ("{{dupe_counts.ident}}")
169 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:41
170 msgid "%1 patron(s) with same identification"
171 msgstr "%1 հաճախորդ նույն բնութագրիչով։"
172
173 #. ("{{dupe_counts.name}}")
174 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:29
175 msgid "%1 patron(s) with same name"
176 msgstr "%1 հաճախորդ նույն անունով։"
177
178 #. ("{{dupe_counts.phone}}")
179 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:47
180 msgid "%1 patron(s) with same phone"
181 msgstr "%1 հաճախորդ նույն հեռախոսով։"
182
183 #. ("{{alert.already_checked_in}}")
184 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:70
185 msgid "%1 was already checked in."
186 msgstr "%1 արդեն հետ է ընդունված։"
187
188 #. ("{{hold_data.patron_last}}", "{{hold_data.patron_first}}")
189 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_list.tt2:39
190 msgid "%1, %2"
191 msgstr "%1, %2"
192
193 #. ("{{lname}}", "{{fname}}", "{{mname}}")
194 #. ("{{patron().family_name()}}", "{{patron().first_given_name()}}", "{{patron().second_given_name()}}")
195 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:99 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:39
196 msgid "%1, %2 %3"
197 msgstr "%1, %2 %3"
198
199 #. ("{{prev_circ_usr.family_name()}}", "{{prev_circ_usr.first_given_name()}}", "{{prev_circ_usr.second_given_name()}}", "{{prev_circ_usr.card().barcode()}}")
200 #. ("{{circ.usr().family_name()}}", "{{circ.usr().first_given_name()}}", "{{circ.usr().second_given_name()}}", "{{circ.usr().card().barcode()}}")
201 #. ("{{hold.usr().family_name()}}", "{{hold.usr().first_given_name()}}", "{{hold.usr().second_given_name()}}", "{{hold.usr().card().barcode()}}")
202 #. ("{{hold.requestor().family_name()}}", "{{hold.requestor().first_given_name()}}", "{{hold.requestor().second_given_name()}}", "{{hold.requestor().card().barcode()}}")
203 #. ("{{user.family_name()}}", "{{user.first_given_name()}}", "{{user.second_given_name()}}", "{{user.card().barcode()}}")
204 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:113 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_move_to_group_dialog.tt2:15
205 msgid "%1, %2 %3 : %4"
206 msgstr "%1, %2 %3 : %4"
207
208 #. ("{{route.pos + 1}}")
209 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_routing_list.tt2:23
210 msgid "%1."
211 msgstr "%1."
212
213 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:225 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:273 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:464 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:78
214 msgid "&lt;NONE&gt;"
215 msgstr "&lt;NONE&gt;"
216
217 #. ("{{current_conjoined_target}}")
218 #. ("{{current_overlay_target}}")
219 #. ("{{current_hold_transfer_dest}}")
220 #. ("{{current_voltransfer_target}}")
221 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:65 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:71
222 msgid "(Currently %1)"
223 msgstr "(Ընթացիկ %1)"
224
225 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:6
226 msgid "(Deleted)"
227 msgstr "(Հեռացված)"
228
229 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:99 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:150
230 msgid "(Unset)"
231 msgstr "(Հետ տեղադրված)"
232
233 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:316
234 msgid "(combined issues, skipped issues, etc.)"
235 msgstr "(կոմբինացված նյութեր, բաց թողնված նյութեր, այլն)"
236
237 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_overlay.tt2:24
238 msgid "(merged)"
239 msgstr "(ձուլված)"
240
241 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:170
242 msgid "(print)"
243 msgstr "(տպած)"
244
245 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:46
246 msgid "-- Select Source --"
247 msgstr "-- Ընտրիր աղբյուրը --"
248
249 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_rollback.tt2:32
250 msgid "--- Select edit to roll back ---"
251 msgstr "--- Ընտրիր խմբագրել հետ գնալու համար ---"
252
253 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_physchar_wizard.tt2:3
254 msgid "007 Value"
255 msgstr "007 արժեք"
256
257 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_info.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_info.tt2:6
258 msgid "1 item"
259 msgstr "1 նյութ"
260
261 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:292
262 msgid "2 x per month (Semimonthly)"
263 msgstr "2 x ամսական (կիսամսյա)"
264
265 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:288
266 msgid "2 x per week (Semiweekly)"
267 msgstr "2 x շաբաթական (կիսաշաբաթական)"
268
269 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:296
270 msgid "2 x per year (Semiannual)"
271 msgstr "2 x տարեկան (կեստարյա)"
272
273 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:293
274 msgid "3 x per month (Three times a month)"
275 msgstr "3 x ամսական (ամսական երեք անգամ)"
276
277 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:289
278 msgid "3 x per week (Three times a week)"
279 msgstr "3 x շաբաթական (շաբաթական երեք անգամ)"
280
281 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:297
282 msgid "3 x per year (Three times a year)"
283 msgstr "3 x տարեկան (տարեկան երեք անգամ)"
284
285 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:120 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:25
286 msgid "<Aged Circulation>"
287 msgstr "<Տարիքային տացք>"
288
289 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:174 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:213
290 msgid "<NONE>"
291 msgstr "<ՈՉ ՄԵԿԸ>"
292
293 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:512
294 msgid "<no workstation>"
295 msgstr "<չկա աշխատանքային կայան>"
296
297 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_physchar_wizard.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_physchar_wizard.tt2:33
298 msgid "<unset>"
299 msgstr "<հետ կարգաբերված>"
300
301 #. ("{{map.stat_cat().owner().shortname()}}")
302 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_stat_cats.tt2:14
303 msgid "@ %1"
304 msgstr "@ %1"
305
306 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:563
307 msgid "About"
308 msgstr ""
309
310 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_about.tt2:3
311 msgid "About Evergreen"
312 msgstr ""
313
314 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bad_barcode_dialog.tt2:19
315 msgid "Accept Barcode"
316 msgstr "Ընդունիր շտրիխ կոդը"
317
318 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_copy_quality_dialog.tt2:6
319 msgid "Accept only \"Good Quality\" copies?"
320 msgstr "Ընդունել միա՞յն \"լավ օրինակ\" պատճենները։"
321
322 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:79 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:240 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:205
323 msgid "Acquisition Cost"
324 msgstr "Համալրման գին"
325
326 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:333
327 msgid "Acquisitions"
328 msgstr "Համալրում"
329
330 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:483
331 msgid "Acquisitions Administration"
332 msgstr "Համալրման կառավարում։"
333
334 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_groups_dialog.tt2:19
335 msgid "Action"
336 msgstr "Գործողություն"
337
338 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:96
339 msgid "Actions"
340 msgstr "Գործողություններ"
341
342 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:27
343 msgid "Activate"
344 msgstr "Ակտիվացնել"
345
346 #. ("{{num_holds}}")
347 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/hold_strings.tt2:14
348 msgid "Activate %1 Hold(s)?"
349 msgstr "Ակտիվացնե՞լ %1 պահումները"
350
351 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:124 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:160
352 msgid "Activated"
353 msgstr "Ակտիվացված"
354
355 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_cards_dialog.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:49
356 msgid "Active"
357 msgstr "Գործուն"
358
359 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_update_all.tt2:97
360 msgid "Active flag"
361 msgstr "Գործուն դրոշակ"
362
363 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
364 msgid "Actor Stat Cat Sip Fields"
365 msgstr "Actor Stat Cat Sip Fields"
366
367 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_holding_code_dialog.tt2:30
368 msgid "Ad hoc issue?"
369 msgstr "Հատուկ համա՞ր։"
370
371 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:72 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:92 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_groups_dialog.tt2:50
372 msgid "Add"
373 msgstr "Ավելացնել"
374
375 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/marcedit_strings.tt2:7
376 msgid "Add 006"
377 msgstr "Ավելացնել 006"
378
379 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/marcedit_strings.tt2:8
380 msgid "Add 007"
381 msgstr "Ավելացնել 007"
382
383 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_xacts.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:71
384 msgid "Add Billing"
385 msgstr "Ավելացրու հաշիվ:"
386
387 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:170 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:219
388 msgid "Add Fields"
389 msgstr "Ավելացնել դաշտեր"
390
391 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:4
392 msgid "Add Item"
393 msgstr "Ավելացրու նյութ"
394
395 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:37
396 msgid "Add Items to Bucket"
397 msgstr "Ավելացրու նյութեր փնջին։"
398
399 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:134 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:204 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:79
400 msgid "Add Level"
401 msgstr "Ավելացման մակարդակ"
402
403 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:7
404 msgid "Add New"
405 msgstr "Ավելացնել Նոր"
406
407 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_notes.tt2:4
408 msgid "Add New Note"
409 msgstr "Ավելացրու նոր նշում"
410
411 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:409
412 msgid "Add Part"
413 msgstr "Ավելացրու մաս"
414
415 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:118
416 msgid "Add Record of Notification"
417 msgstr "Ավելացրու ծանուցման գրառում"
418
419 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:327
420 msgid "Add Regularity"
421 msgstr "Ավելացրու կանոնավորություն։"
422
423 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_routing_list.tt2:112
424 msgid "Add Route"
425 msgstr "Ավելացրու ուղի"
426
427 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:158
428 msgid "Add Row: CTRL+Enter"
429 msgstr "Ավելացրու տող: CTRL+Enter"
430
431 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:33
432 msgid "Add Special Issue"
433 msgstr "Ավելացրու հատուկ համարներ։"
434
435 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:166
436 msgid "Add Subfield: CTRL+D or CTRL+I"
437 msgstr "Ավելացրու ենթադաշտ։  CTRL+D կամ CTRL+I"
438
439 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_apply_tags.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_tags.tt2:27
440 msgid "Add Tag"
441 msgstr "Ավելացնել պիտակ"
442
443 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_pending.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_search.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_add_to_bucket.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:86 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_pending.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:7
444 msgid "Add To Bucket"
445 msgstr "Ավելացնել փնջին"
446
447 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_add_to_bucket.tt2:30
448 msgid "Add To New Bucket"
449 msgstr "Ավելացնել նոր փնջին։"
450
451 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_search.tt2:40
452 msgid "Add To Pending"
453 msgstr "Ավելացնել սպասողին։"
454
455 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_add_to_bucket.tt2:18
456 msgid "Add To Selected Bucket"
457 msgstr "Ավելացնել ընտրված փնջին։"
458
459 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:27
460 msgid "Add Volumes"
461 msgstr "Ավելացրու հատորներ"
462
463 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:89
464 msgid "Add alternative enumeration"
465 msgstr "Ավելացնել այլընտրանքային համարակալումը։"
466
467 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:80
468 msgid "Add copy stream"
469 msgstr "Ավելացնել պատճենի հոսքը։"
470
471 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:45
472 msgid "Add distribution"
473 msgstr "Ավելացնել տարածումը։"
474
475 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:71
476 msgid "Add following issue"
477 msgstr "Ավելացնել հետևյալ համարները։"
478
479 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:167
480 msgid "Add more"
481 msgstr "Ավելացնել ավելին"
482
483 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:49
484 msgid "Add special issue"
485 msgstr "Ավելացնել հատուկ համար"
486
487 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:79
488 msgid "Add volume"
489 msgstr "Ավելացնել հատոր"
490
491 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:235
492 msgid "Add/Edit Copy Notes"
493 msgstr "Ավելացնել/խմբագրել պատճենի նշումները"
494
495 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:309
496 msgid "Add/Edit Copy Tags"
497 msgstr "Ավելացնել/խմբագրել պատճենի ցուցիչները։"
498
499 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/marcedit_strings.tt2:9
500 msgid "Add/Replace 008"
501 msgstr "Ավելացրու/Փոխարինիր 008"
502
503 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:120 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:144
504 msgid "Additional Routing"
505 msgstr "Լրացուցիչ ուղի"
506
507 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_cc_payment_dialog.tt2:73 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:707
508 msgid "Address"
509 msgstr "Հասցե"
510
511 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:59
512 msgid "Address Alert"
513 msgstr "Հասցեի ահազանգ"
514
515 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/actor/org_unit/t_index.tt2:31
516 msgid "Addresses"
517 msgstr "Հասցեներ"
518
519 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:39
520 msgid "Adjust to Zero"
521 msgstr "Հարմարեցրու զրոյի։"
522
523 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:454 ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_splash.tt2:66
524 msgid "Administration"
525 msgstr "Կառավարում"
526
527 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:114
528 msgid "Advanced (default)"
529 msgstr "Խորացված (լռակյաց)"
530
531 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:109
532 msgid "Advanced Search Default Pane"
533 msgstr "Խորացված փնտրման լռակյաց պանել"
534
535 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:110
536 msgid ""
537 "Advanced search has secondary panes for Numeric and MARC Expert searching. "
538 "You can change which one is loaded by default when opening a new catalog "
539 "window here."
540 msgstr ""
541 "Խորացված փնտրումը ունի երկրորդական պանելներ ՄԵԸՔ և թվային որոնումների համար։ "
542 "Դու  կարող ես փոխել թե որն է բեռնավորվում որպես լռակյաց երբ այստեղ բացում ես "
543 "քարտարանի նոր պատուհան։"
544
545 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:19
546 msgid "After (Date/Time)"
547 msgstr "Հետո (Ամսաթիվ/Ժամանակ)"
548
549 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_barcode_choice_dialog.tt2:9
550 msgid ""
551 "After auto completion multiple barcodes may match your input. Please choose "
552 "the barcode you intended below."
553 msgstr ""
554 "Ավատրից հետո բազմակի շտրիխ կոդեր կհամընկնեն քո մուտքին։ ներքռից ընտրի քո "
555 "համար նախատեսված շտրիխ կոդը։"
556
557 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:171 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:81
558 msgid "Age"
559 msgstr "Տարիք"
560
561 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
562 msgid "Age Hold Protect Rules"
563 msgstr "Տարիքի պահման պաշտպանության օրենքներ"
564
565 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:97
566 msgid "Age Protect"
567 msgstr "Տարիքային պաշտպանություն"
568
569 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:80
570 msgid "Age-Based Hold Protection"
571 msgstr "Տարիքի վրա հիմնված պահման պաշտպանություն։"
572
573 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:271 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:119 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:169 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:331 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:288
574 msgid "Age-based Hold Protection"
575 msgstr "Տարիքի հետ կապված պահման պաշտպանություն"
576
577 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:118
578 msgid "Aggregate"
579 msgstr "Ագրեգացված"
580
581 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_new_message_dialog.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_alert_dialog.tt2:9
582 msgid "Alert"
583 msgstr "Զգուշացում"
584
585 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:180 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:107 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_alerts.tt2:38
586 msgid "Alert Message"
587 msgstr "Զգուշացնող հաղորդում"
588
589 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:96 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:71
590 msgid "Alert Msg"
591 msgstr "Զգուշացնող հղդ"
592
593 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_notes.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_notes.tt2:75
594 msgid "Alert Note"
595 msgstr "Զգուշացնող ծանուցում"
596
597 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/staff/x:59
598 msgid "Alias"
599 msgstr "Կեղծանուն"
600
601 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:123
602 msgid "All"
603 msgstr "Բոլորը"
604
605 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:123
606 msgid "All Available Sources"
607 msgstr "Մատչելի բոլոր աղբյուրները"
608
609 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/reg_actions.tt2:19
610 msgid "All Fields"
611 msgstr "Բոլոր դաշտերը։"
612
613 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_search_fields.tt2:7
614 msgid "All Formats"
615 msgstr "Բոլոր ձեւաչափերը"
616
617 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:318
618 msgid "All Pages"
619 msgstr "Բոլոր էջերը։"
620
621 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:608
622 msgid "Allow"
623 msgstr "Թույլատրել"
624
625 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:21
626 msgid "Allow Call Number attributes in Copy Templates"
627 msgstr "Թույլ տուր պատճենի կաղապարում դասիչի հատկանիշներ։"
628
629 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:15
630 msgid "Alternative chronology captions:"
631 msgstr "Այլընտրանքային ժամանակագրության որսումներ։"
632
633 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:7
634 msgid "Alternative enumeration captions:"
635 msgstr "Այլընտրանքային էջակալման որսումներ։"
636
637 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:32
638 msgid "Always Retarget Local Holds"
639 msgstr "Միշտ Վերաթիրախավորի տեղային պահումները։"
640
641 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:13
642 msgid "Always display Volume/Copy Detail pane"
643 msgstr "Միշտ արտածիր հատոր/օրինակ մանրամասների վահանակը։"
644
645 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:171 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:21
646 msgid "Amnesty Mode"
647 msgstr "Համաներման կարգավիճակ։"
648
649 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_payments.tt2:13
650 msgid "Amount"
651 msgstr "Քանակ"
652
653 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:71
654 msgid "Amount:"
655 msgstr "Քանակ։"
656
657 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/register.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:615
658 msgid "An address is required during registration."
659 msgstr "Գրանցման ժամանակ պահանջվում է հասցե"
660
661 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:82
662 msgid "Annotate"
663 msgstr "Համառոտագրի"
664
665 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:169
666 msgid ""
667 "Another staff member with the above permission may authorize this specific "
668 "action.  Please notify your library administrator if you need this "
669 "permission.  If you feel you have received this exception in error, please "
670 "inform your friendly Evergreen developers or helpdesk staff of the above "
671 "permission."
672 msgstr ""
673 "Աշխատակազմի մեկ այլ անդամ վերևի իրավասություններով կարող է լիազորել այս "
674 "որոշակի գործողությունը։ Տեղեկացրու քո գրադարանի կառավարիչին, եթե այս "
675 "իրավասության կարիքը ունես։ Եթե գտնում ես, որ ստացել ես այս բացառությունը "
676 "սխալմամբ, տեղեկացրու Էվերգրինի նախագծողներին կամ օգնության պատուհանի "
677 "աշխատակիցներին այս իրավասության մասին։"
678
679 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_surveys.tt2:23
680 msgid "Answer: "
681 msgstr "Պատասխան։ "
682
683 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_copy_quality_dialog.tt2:15
684 msgid "Any Condition"
685 msgstr "Որևէ պայման"
686
687 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:51
688 msgid "Applied On"
689 msgstr "Կիրառված"
690
691 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_browser.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_browser.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_browser.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:96
692 msgid "Apply"
693 msgstr "Կիրառել"
694
695 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:118
696 msgid "Apply Binding Template"
697 msgstr "Կիրառիր կազմելու կաղապարը։"
698
699 #. ("{{rows.length}}")
700 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_apply_binding_template.tt2:17
701 msgid "Apply Binding Unit Template to %1 Selected Distribution"
702 msgstr "Կիրառիր կազմի միավորի կաղապարը %1 ընտրված բաշխումում։"
703
704 #. ("{{rows.length}}")
705 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_apply_binding_template.tt2:14
706 msgid "Apply Binding Unit Template to %1 Selected Distributions"
707 msgstr "Կիրառիր կազմի միավորի կաղապարը %1 ընտրված բաշխումներում։"
708
709 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_edi_attr_set.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:98 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_edit.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_edit.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_delete_all.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_update_all.tt2:135 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_update_statcats.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_cards_dialog.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_groups_dialog.tt2:56
710 msgid "Apply Changes"
711 msgstr "Կիրառել փոփոխությունները"
712
713 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_apply_tags.tt2:5
714 msgid "Apply Copy Tags"
715 msgstr "Կիրառիր պատճենի ցուցիչները։"
716
717 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:91
718 msgid "Apply Payment"
719 msgstr "Կիրառիր վճարումը։"
720
721 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:11
722 msgid "Apply Penalty / Message"
723 msgstr "Կիրառիր տուգանքը /հաղորդումը։"
724
725 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_new_message_dialog.tt2:5
726 msgid "Apply Standing Penalty / Message"
727 msgstr "Կիրառիր սպասող տուգանքը /հաղորդումը։"
728
729 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:25
730 msgid "Apply Tags"
731 msgstr "Կիրառիր ցուցիչները։"
732
733 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/index.tt2:27
734 msgid "Applying edits"
735 msgstr "Կիրառում է խմբագրումները։"
736
737 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_cc_payment_dialog.tt2:46
738 msgid "Approval Code"
739 msgstr ""
740
741 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_month_selector.tt2:5
742 msgid "April"
743 msgstr "Ապրիլ"
744
745 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:17
746 msgid "Archive Penalty / Message"
747 msgstr "Արխվացման տուգանքի / հաղորդագրություն"
748
749 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:34
750 msgid "Archived Penalties / Messages"
751 msgstr "Արխիվացված տուգանքներ /հաղորդումներ"
752
753 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:187
754 msgid ""
755 "Are you certain you want to clear these pending offline transactions? This "
756 "action is irreversible. Transactions cannot be recovered after clearing!"
757 msgstr ""
758 "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես մաքրել այս սպասող ցանցից անջատված  գործարքները։ "
759 "Այս գործողությունը անշրջելի է։ Մաքրելուց հետո գործարքները հնարավոր չի լինի "
760 "վերականգնել։"
761
762 #. ("{{payment_amount}}")
763 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:53
764 msgid "Are you sure you want to apply a payment of $%1?"
765 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես կիրառել $%1 վճարումը։"
766
767 #. ("{{id}}")
768 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/marcedit_strings.tt2:13
769 msgid "Are you sure you want to delete authority record %1 from the catalog?"
770 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել %1 հեղինակավոր գրառումը քարտարանից։"
771
772 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/index.tt2:15
773 msgid ""
774 "Are you sure you want to delete selected items in bucket from catalog?"
775 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես փնջով ջնջել ընտրված նյութերը  քարտարանից։"
776
777 #. ("{{id}}")
778 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/marcedit_strings.tt2:12
779 msgid "Are you sure you want to delete title record %1 from the catalog?"
780 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել %1 վերնագրային գրառումը քարտարանից։"
781
782 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:189
783 msgid "Are you sure you want to record {{num_uses}} uses for this?"
784 msgstr ""
785
786 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/index.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:30
787 msgid ""
788 "Are you sure you want to transfer selected items to the marked volume?"
789 msgstr ""
790 "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես տեղափոխել ընտրված նյութերը դեպի նշված հատոր։"
791
792 #. ("{{xactIds}}")
793 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:41
794 msgid ""
795 "Are you sure you would like to adjust to zero the balance on bills %1?"
796 msgstr ""
797 "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես %1 վճարահաշիվների հաշվեկշիռը հավասարեցնել զրոյի։"
798
799 #. ("{{xactIds}}")
800 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:45
801 msgid ""
802 "Are you sure you would like to refund excess payment on bills %1?  This "
803 "action will simply put the amount in the Payment Pending column as a "
804 "negative value.  You must still select Apply Payment!  Certain types of "
805 "payments may not be refunded.  The refund may be applied to checked "
806 "transactions that follow the refunded transaction."
807 msgstr ""
808 "Վստա՞հ ես որ կցանկանաս %1 վճարահաշիվների համար վերադարձնել  ավելցուկային "
809 "վճարումը։ Այս գործողությունը պարզապես պարզապես կտեղադրի գումարը Սպասող "
810 "Վճարումներ սյունակում որպես բացասական արժեք։ Դու դեռ պետք է ընտրես Կիրառիր "
811 "Վճարումը։ Վճարման որոշ տեսակներ հետ չեն վերադարձվի։ Գումարի հետ վերադարձը "
812 "կկիրառվի ընտրված գործարքների վրա, որոնք հետևում են հետ վերադարձված գումարի "
813 "գործարքներին։"
814
815 #. ("{{amount|number:2}}", "{{billIds}}")
816 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:43
817 msgid ""
818 "Are you sure you would like to void $%1 for these line-item billings? %2"
819 msgstr ""
820 "Վստա՞հ ես, որ կցանկանաս անվավեր համարել $%1 այս գծային նյութի հաշիվեների "
821 "համար %2"
822
823 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/actor/org_unit/t_main_tab.tt2:70
824 msgid "Are you sure?"
825 msgstr "Վստա՞հ ես"
826
827 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
828 msgid "Asset Stat Cat Sip Fields"
829 msgstr "Asset Stat Cat Sip Fields"
830
831 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_sub_selector.tt2:2
832 msgid "At"
833 msgstr ""
834
835 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_conjoined_selector.tt2:6
836 msgid "Attach conjoined items"
837 msgstr "Կցիր համակցված նյութերը։"
838
839 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_edi_attr_set.tt2:35
840 msgid "Attribute Set Name..."
841 msgstr "Հատկորոշիչների բազմության անուն..."
842
843 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/index.tt2:14
844 msgid "Attribute Set Update Failed"
845 msgstr "Հատկորոշիչների բազմության թարմացումը ձախողվեց։"
846
847 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/index.tt2:13
848 msgid "Attribute Set Update Succeeded"
849 msgstr "Հատկորոշիչների բազմության թարմացումը հաջողվեց։"
850
851 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_edi_attr_set.tt2:12
852 msgid "Attribute Sets"
853 msgstr "Հատկորոշիչների բազմություն։"
854
855 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_month_selector.tt2:9
856 msgid "August"
857 msgstr "Օգոստոս"
858
859 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:81 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:81 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:126 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:96 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:85 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:86 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:136 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:72 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:111 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_precat_dialog.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_pull_list.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_list.tt2:29
860 msgid "Author"
861 msgstr "Հեղինակ"
862
863 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_precat_dialog.tt2:21
864 msgid "Author..."
865 msgstr "Հեղինակ..."
866
867 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:77 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_shelf_dialog.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:40
868 msgid "Author:"
869 msgstr "Հեղինակ:"
870
871 #. ("{{author}}")
872 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_transit_slip.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_transit_slip.tt2:33
873 msgid "Author: %1"
874 msgstr "Հեղինակ: %1"
875
876 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:28
877 msgid "Authority"
878 msgstr "Հեղինակավոր"
879
880 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
881 msgid "Authority Browse Axes"
882 msgstr "Հեղինակավորի դիտման առանցք"
883
884 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
885 msgid "Authority Control Sets"
886 msgstr "Հեղինակավորի վերահսկման բազմություններ"
887
888 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/authority/heading_field.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/authority/heading_field.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
889 msgid "Authority Heading Fields"
890 msgstr "Հեղինակավորի խորագրի դաշտեր։"
891
892 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
893 msgid "Authority Thesauri"
894 msgstr "Հեղինակավորի տեզաուրւոս"
895
896 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:19
897 msgid "Auto-Barcode"
898 msgstr "Ավտո-շտրիխկոդ"
899
900 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:181 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:25
901 msgid "Auto-Print Hold and Transit Slips"
902 msgstr "Ավտո-տպելու պահում և փոխանցման թերթիկ։"
903
904 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:55
905 msgid "Auto-generate Barcodes"
906 msgstr "Ավտոգեներացրու շտրիխկոդեր։"
907
908 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:252
909 msgid "Automatic Margins"
910 msgstr "Ավտոմատ եզրեր։"
911
912 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_season_selector.tt2:4
913 msgid "Autumn"
914 msgstr "Աշուն"
915
916 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:71 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:62
917 msgid "Available Date"
918 msgstr "Հասանելի ամսաթիվ"
919
920 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:8
921 msgid "Available On"
922 msgstr "Մատչելի է"
923
924 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:175 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:85
925 msgid "Average"
926 msgstr "Միջին"
927
928 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:6
929 msgid "Back"
930 msgstr "Հետ"
931
932 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:21
933 msgid "Back To Results"
934 msgstr "Հետ դեպի արդյունքներ։"
935
936 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_backdate_dialog.tt2:5
937 msgid "Backdate Already Checked-In Circulations"
938 msgstr "Հետին ամսաթվով արդեն հետ ընդունած տացքեր։"
939
940 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:20
941 msgid "Backdate Post-Checkin"
942 msgstr "Հետին ամսաթվով հետ ընդունում։"
943
944 #. ("{{checkinArgs.backdate | date:$root.egDateFormat}}")
945 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:11
946 msgid "Backdated Check In %1"
947 msgstr "Հետին ամսաթվով հետ ընդունում %1"
948
949 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bad_barcode_dialog.tt2:5
950 msgid "Bad Barcode"
951 msgstr "Վատ շտրիխ կոդ"
952
953 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:181
954 msgid "Bad item barcode"
955 msgstr "Նյութի վատ շտրիխ կոդ։"
956
957 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:183
958 msgid "Bad patron barcode"
959 msgstr "Ընթերցողի վատ շտրիխ կոդ։"
960
961 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bills_current.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bills_historical.tt2:48
962 msgid "Balance"
963 msgstr "Հաշվեկշիռ"
964
965 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:99 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_group.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:74
966 msgid "Balance Owed"
967 msgstr "Տնօրինած հաշվեկշիռ"
968
969 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:106 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:65 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:122 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:158 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:76 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_pending.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_view.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_payments.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_payments.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_xacts.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:102 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_credentials.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_credentials.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_cards_dialog.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:77 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:96 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/staff/x:55
970 msgid "Barcode"
971 msgstr "Գծակոդ"
972
973 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_precat_dialog.tt2:9
974 msgid ""
975 "Barcode \"{{precatArgs.copy_barcode}}\" was mis-scanned or is a non-"
976 "cataloged item."
977 msgstr ""
978 "Գծակոդ \"{{precatArgs.copy_barcode}}\" սխալ է սքանավորված կամ չմուտքագրված "
979 "նյութ է։"
980
981 #. ("{{checkout.barcode}}", "{{checkout.count}}")
982 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_offline_in_house_use.tt2:16
983 msgid "Barcode %1 used %2 times"
984 msgstr "Գծակոդ %1 օգտագործվել է %2 անգամ։"
985
986 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_barcode_choice_dialog.tt2:5
987 msgid "Barcode Choice"
988 msgstr "Շտրիխ կոդի ընտրություն"
989
990 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:14
991 msgid "Barcode Items"
992 msgstr "Գծակոդի նյութեր։"
993
994 #. ("{{bcNotFound}}")
995 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/t_user_perms_lookup.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/missing_pieces.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bcsearch.tt2:19
996 msgid "Barcode Not Found: %1"
997 msgstr "Գծակոդը չի գտնված։ %1"
998
999 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:167
1000 msgid "Barcode is already in use"
1001 msgstr "Շտրիխ կոդը արդեն օգտագործման մեջ է"
1002
1003 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:619
1004 msgid "Barcode is reported Lost"
1005 msgstr "Գծակոդը կորած է։"
1006
1007 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:6
1008 msgid "Barcode item"
1009 msgstr "Գծակոդի նյութ։"
1010
1011 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:36
1012 msgid "Barcode on receive"
1013 msgstr "Գծակոդը ստացման փուլում է։"
1014
1015 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:63
1016 msgid "Barcode selected"
1017 msgstr "Գծիկակոդը ընտրված է։"
1018
1019 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_pending.tt2:7
1020 msgid "Barcode..."
1021 msgstr "Գծիկակոդ..."
1022
1023 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_pull_list.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_list.tt2:31
1024 msgid "Barcode/Part"
1025 msgstr "Գծիկակոդ/մաս"
1026
1027 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_checkin.tt2:20
1028 msgid "Barcode: "
1029 msgstr "Գծիկակոդ։ "
1030
1031 #. ("{{copy.barcode}}")
1032 #. ("{{patron.card.barcode}}")
1033 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_slip.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_slip.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_transit_slip.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_transit_slip.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_transit_slip.tt2:31
1034 msgid "Barcode: %1"
1035 msgstr "Գծիկակոդ: %1"
1036
1037 #. ("{{checkin.barcode}}", "{{checkin.backdate | date:\"short\"}}")
1038 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_offline_checkin.tt2:17
1039 msgid "Barcode: %1 Checkin date: %2"
1040 msgstr "Գծիկակոդ: %1 հետ ընդունման ամսաթիվ: %2"
1041
1042 #. ("{{renewal.copy.barcode}}", "{{renewal.circ.due_date | egDueDate:$root.egDateAndTimeFormat:renewal.circ.circ_lib:renewal.circ.duration}}")
1043 #. ("{{checkout.copy.barcode}}", "{{checkout.circ.due_date | egDueDate:$root.egDateAndTimeFormat:checkout.circ.circ_lib:checkout.circ.duration}}")
1044 #. ("{{checkout.barcode}}", "{{checkout.due_date | date:\"short\"}}")
1045 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_checkout.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_items_out.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_offline_checkout.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_offline_renew.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_renew.tt2:18
1046 msgid "Barcode: %1 Due: %2"
1047 msgstr "Գծիկակոդ: %1 վերադարձ: %2"
1048
1049 #. ("{{ihu.copy.barcode}}", "{{ihu.num_uses}}")
1050 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_in_house_use_list.tt2:21
1051 msgid "Barcode: %1 Uses: %2"
1052 msgstr "Գծիկակոդ: %1 օգտագործվել է: %2"
1053
1054 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:125
1055 msgid "Bare"
1056 msgstr "Մերկ"
1057
1058 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_update_all.tt2:83
1059 msgid "Barred flag"
1060 msgstr "Արգելված դրոշակ"
1061
1062 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_holding_code_dialog.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:59
1063 msgid "Basic"
1064 msgstr "Հիմնական"
1065
1066 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_mfhd_manager.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_mfhd_tooltip.tt2:11
1067 msgid "Basic Holdings"
1068 msgstr "Հիմնական պահումներ։"
1069
1070 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:18
1071 msgid "Batch Apply"
1072 msgstr "Կիրառիր փաթեթով։"
1073
1074 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_grid_menu.tt2:21
1075 msgid "Batch Edit"
1076 msgstr "Խմբագրել փաթեթով"
1077
1078 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_view.tt2:16
1079 msgid "Batch edit all users"
1080 msgstr "Փաթեթով խմբագրի բոլոր օգտվողներին։"
1081
1082 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_view.tt2:25
1083 msgid "Batch modify statistical categories"
1084 msgstr "Փաթեթով ձևափոխիր վիճակագրական դասերը։"
1085
1086 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/index.tt2:29
1087 msgid "Batch update failed!"
1088 msgstr "Փաթեթով թարմացումը ձախողվեց։"
1089
1090 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:104 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:23
1091 msgid "Before (Date/Time)"
1092 msgstr "Մինչ (Ամսաթիվ/Ժամանակ)"
1093
1094 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:81 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:28
1095 msgid "Behind Desk"
1096 msgstr "Դարակի հետևում"
1097
1098 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
1099 msgid "Best-Hold Selection Sort Order"
1100 msgstr "Best-Hold Selection Sort Order"
1101
1102 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:109 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:28
1103 msgid "Between"
1104 msgstr "Միջև"
1105
1106 #. ("{{record_id}}")
1107 #. ("{{lead_id}}")
1108 #. ("{{rec.id}}")
1109 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:64
1110 msgid "Bib %1"
1111 msgstr "Bib %1"
1112
1113 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:93
1114 msgid "Bib Call #:"
1115 msgstr "Bib Call #:"
1116
1117 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:94
1118 msgid "Bib Record ID"
1119 msgstr "Մատեն գրառման ID:"
1120
1121 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_retrieve_by_id.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_retrieve_by_id.tt2:7
1122 msgid "Bib Record Id"
1123 msgstr "Մատեն գրառման ID"
1124
1125 #. ("{{recordNotFound}}")
1126 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_retrieve_by_id.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_retrieve_by_tcn.tt2:28
1127 msgid "Bib Record Not Found: %1"
1128 msgstr "Մատեն գրառումը չի գտնված։ %1"
1129
1130 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_retrieve_by_tcn.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_retrieve_by_tcn.tt2:7
1131 msgid "Bib Record TCN"
1132 msgstr "Bib Record TCN"
1133
1134 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:27
1135 msgid "Bibliographic"
1136 msgstr "Մատենագիտական"
1137
1138 #. ("{{pot.id}}")
1139 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_select_pattern_dialog.tt2:15
1140 msgid "Bibliographic record %1"
1141 msgstr "Մատենագիտական գրառում %1"
1142
1143 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:66 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_xacts.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:112 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:87 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:18
1144 msgid "Bill #"
1145 msgstr "Հաշիվl #"
1146
1147 #. ("{{payment.xact.id}}")
1148 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:64
1149 msgid "Bill # %1"
1150 msgstr "Հաշիվ # %1"
1151
1152 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history.tt2:1
1153 msgid "Bill History"
1154 msgstr "Հաշվի պատմություն"
1155
1156 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:11
1157 msgid "Bill Patron"
1158 msgstr "Ներկայացրու հաշիվ ընթերցողին"
1159
1160 #. ("{{patron.family_name()}}", "{{patron.first_given_name()}}", "{{patron.second_given_name()}}", "{{patron.card().barcode()}}")
1161 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:8
1162 msgid "Bill Patron: %1, %2 %3 : %4"
1163 msgstr "Ներկայացրու հաշիվ ընթերցողին: %1, %2 %3 : %4"
1164
1165 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:31
1166 msgid "Billed for Selected:"
1167 msgstr "Ընտրվածների համար հաշիվ է ներկայացված։"
1168
1169 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:99 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:4
1170 msgid "Billing Location"
1171 msgstr "Հաշիվ ներկայացնողի տեղաբաշխւմ"
1172
1173 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_cc_payment_dialog.tt2:58
1174 msgid "Billing Name (first)"
1175 msgstr ""
1176
1177 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_cc_payment_dialog.tt2:65
1178 msgid "Billing Name (last)"
1179 msgstr ""
1180
1181 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:59
1182 msgid "Billing Type:"
1183 msgstr "Հաշվի ներկայացման տեսակներ։"
1184
1185 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
1186 msgid "Billing Types"
1187 msgstr "Հաշվի տեսակներ"
1188
1189 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:30
1190 msgid "Billing:City"
1191 msgstr "Վճարահաշիվ։Քաղաք"
1192
1193 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:31
1194 msgid "Billing:County"
1195 msgstr "Վճարահաշիվ։Երկիր"
1196
1197 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:32
1198 msgid "Billing:State"
1199 msgstr "Վճարահաշիվ։Նահանգ"
1200
1201 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:28
1202 msgid "Billing:Street 1"
1203 msgstr "Վճարահաշիվ։Փողոց 1"
1204
1205 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:29
1206 msgid "Billing:Street 2"
1207 msgstr "Վճարահաշիվ։Փողոց 2"
1208
1209 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:33
1210 msgid "Billing:Zip"
1211 msgstr "Վճարահաշիվ։ZIP"
1212
1213 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:43
1214 msgid "Billings Voided:"
1215 msgstr "Հաշիվը դատարկված է։"
1216
1217 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:146 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:112
1218 msgid "Bills"
1219 msgstr "Հաշիվներ"
1220
1221 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:17
1222 msgid "Bills, Current"
1223 msgstr "Հաշիվներ, ընթացիկ"
1224
1225 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:18
1226 msgid "Bills, Historical"
1227 msgstr "Հաշիվներ պատմական"
1228
1229 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:19
1230 msgid "Bills, Payment"
1231 msgstr "Հաշիվներ վճարված"
1232
1233 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:29
1234 msgid "Bind"
1235 msgstr "Կազմել"
1236
1237 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:5
1238 msgid "Bind items"
1239 msgstr "Կազմիր նյութերը"
1240
1241 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:48
1242 msgid "Bind on receive"
1243 msgstr "Կազմիր ստանալուն պես։"
1244
1245 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:67
1246 msgid "Bind selected"
1247 msgstr "Կազմիր ընտրվածը։"
1248
1249 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:9
1250 msgid "Bindery"
1251 msgstr "Կազմատուն"
1252
1253 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:149 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:106
1254 msgid "Binding Call Number"
1255 msgstr "Կազմի դարականիշ։"
1256
1257 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:150 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:107
1258 msgid "Binding Template"
1259 msgstr "Կազմի կաղապար։"
1260
1261 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_apply_binding_template.tt2:30
1262 msgid "Binding Unit Template"
1263 msgstr "Կազմի միավորի կաղապար։"
1264
1265 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:44
1266 msgid "Binding unit template applied to Distribution"
1267 msgstr "Կազմի միավորի կաղապարը կիրառված է տարածման վրա։"
1268
1269 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_new_message_dialog.tt2:21
1270 msgid "Block"
1271 msgstr "Արգելափակել"
1272
1273 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:80 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:17
1274 msgid "Book Item Now"
1275 msgstr "Ամրագրիր հիմա նյութը։"
1276
1277 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/booking/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:416
1278 msgid "Booking"
1279 msgstr "Ամրագրում"
1280
1281 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/booking/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/booking/t_splash.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:495
1282 msgid "Booking Administration"
1283 msgstr "Ամրագրման կառավարում։"
1284
1285 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:211
1286 msgid "Booking: Create or Cancel Reservations"
1287 msgstr "Ամրագրում։ Ստեղծիր կամ չեղյալ արա նախնական պատվերները։"
1288
1289 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:216
1290 msgid "Booking: Pick Up Reservations"
1291 msgstr "Ամրագրում։ Վերցրու նախնական պատվերները։"
1292
1293 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:221
1294 msgid "Booking: Return Reservations"
1295 msgstr "Ամրագրում։ Վերադարձրու նախնական պատվերները։"
1296
1297 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_search_fields.tt2:9
1298 msgid "Books"
1299 msgstr "Գրքեր"
1300
1301 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:131
1302 msgid "Boolean Value"
1303 msgstr "Բուլյան արժեք"
1304
1305 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_link_mfhd.tt2:26
1306 msgid "Both"
1307 msgstr "Երկուսն էլ"
1308
1309 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:306
1310 msgid "Bottom"
1311 msgstr "Ներքև"
1312
1313 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:10
1314 msgid "Bound"
1315 msgstr "Կազմ"
1316
1317 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:13
1318 msgid "Bucket"
1319 msgstr "Փունջ"
1320
1321 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_info.tt2:3
1322 msgid "Bucket #{{bucket().id()}}: {{bucket().name()}}"
1323 msgstr "Փունջ #{{bucket().id()}}: {{bucket().name()}}"
1324
1325 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_load_shared.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_load_shared.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_load_shared.tt2:11
1326 msgid "Bucket ID"
1327 msgstr "Փնջի ID"
1328
1329 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_load_shared.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_load_shared.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_load_shared.tt2:14
1330 msgid "Bucket ID..."
1331 msgstr "Փնջի ID..."
1332
1333 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/index.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/index.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/index.tt2:53
1334 msgid "Bucket View"
1335 msgstr "Փնջի դիտում"
1336
1337 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_info.tt2:3
1338 msgid "Bucket: {{bucket().name()}}"
1339 msgstr "Փունջ: {{bucket().name()}}"
1340
1341 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_pending.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_search.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_view.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_selector.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_selector.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_pending.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_view.tt2:8
1342 msgid "Buckets"
1343 msgstr "Փնջեր"
1344
1345 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:91
1346 msgid "CN Prefix"
1347 msgstr "CN նախածանց"
1348
1349 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:92
1350 msgid "CN Suffix"
1351 msgstr "CN վերջածանց"
1352
1353 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:33
1354 msgid "Call #"
1355 msgstr "Դասիչ #"
1356
1357 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:14
1358 msgid "Call # Prefix"
1359 msgstr "Դասիչի # նախածանց"
1360
1361 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:50
1362 msgid "Call # Suffix"
1363 msgstr "Դասիչի # վերջածանց"
1364
1365 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:103 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:66 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_volume_list.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:131 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:125 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:161 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:99 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:71 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:77 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:115 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:90 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_pull_list.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_list.tt2:30
1366 msgid "Call Number"
1367 msgstr "Դասիչ"
1368
1369 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:76
1370 msgid "Call Number Label"
1371 msgstr "Դասիչի պիտակ"
1372
1373 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:78
1374 msgid "Call Number Prefix"
1375 msgstr "Դարականիշի Նախածանց"
1376
1377 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
1378 msgid "Call Number Prefixes"
1379 msgstr "Դասիչի նախածանց"
1380
1381 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:96
1382 msgid "Call Number Preview"
1383 msgstr "Դասիչի նախնական դիտում։"
1384
1385 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:80
1386 msgid "Call Number Suffix"
1387 msgstr "Դարականիշ Վերջածանց"
1388
1389 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
1390 msgid "Call Number Suffixes"
1391 msgstr "Դասիչի վերջածանց"
1392
1393 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:102 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:73
1394 msgid "Call Number Template"
1395 msgstr "Դասիչի կաղապար"
1396
1397 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_shelf_dialog.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:44
1398 msgid "Call Number:"
1399 msgstr ""
1400
1401 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_checkin.tt2:22
1402 msgid "Call Number: "
1403 msgstr "Դասիչ "
1404
1405 #. ("{{call_number.prefix}}", "{{call_number.label}}", "{{call_number.suffix}}")
1406 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_slip.tt2:35
1407 msgid "Call Number: %1 %2 %3"
1408 msgstr ""
1409
1410 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:78
1411 msgid "Call Numbers"
1412 msgstr "Դասիչներ"
1413
1414 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:51
1415 msgid "Call number"
1416 msgstr "Դասիչ"
1417
1418 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:244
1419 msgid "Can compress but not expand"
1420 msgstr "Կարող է սեղմել բայց չի կարող ընդլայնել"
1421
1422 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:245
1423 msgid "Can compress or expand"
1424 msgstr "Կարող է սեղմել կամ ընդլայնել"
1425
1426 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/t_edit_marc_order_record.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_apply_tags.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_export.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_edit_lead_record.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_load_shared.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_create.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_delete.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_edit.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_load_shared.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_add_to_bucket.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_choose_vol_target_lib.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_conjoined_selector.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_edit_marc_modal.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_request_items.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_link_dialog.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_edit_new_authority.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_physchar_dialog.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_replace_barcode.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_notes.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_tags.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_edit_overlay_record.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_marc_edit.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_marc_html.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_overlay.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_raw_search.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_create.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_delete.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_edit.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_delete_all.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_load_shared.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_rollback.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_update_all.tt2:137 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_update_statcats.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_cc_payment_dialog.tt2:113 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit_due_date_dialog.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_move_to_group_dialog.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_new_note_dialog.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_cards_dialog.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_groups_dialog.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_renew_with_date_dialog.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_backdate_dialog.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bad_barcode_dialog.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:88 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_circ_exists_dialog.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_copy_in_transit_dialog.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_copy_not_avail_dialog.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_event_override_dialog.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_copy_quality_dialog.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_dates.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_edit_pickup_lib.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_note_dialog.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_notification_dialog.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_notification_prefs.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_mark_claims_returned_dialog.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_mark_damaged.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_merge_patrons.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_new_message_dialog.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_noncat_dialog.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_precat_dialog.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_apply_binding_template.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:179 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_clone_subscription.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_holding_code_dialog.tt2:96 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_link_mfhd.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_notes.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_receive_alerts.tt2:72 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_routing_list.tt2:116 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_select_pattern_dialog.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:103 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_confirm_dialog.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_edit_mfhd.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_fm_record_editor.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_mfhd_create_dialog.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_opchange.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_org_select_dialog.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_selector.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_prompt_dialog.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_select_dialog.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_subscription_select_dialog.tt2:20
1427 msgid "Cancel"
1428 msgstr "Չեղարկել"
1429
1430 #. ("{{args.num_holds}}")
1431 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_cancel_hold_dialog.tt2:7
1432 msgid "Cancel %1 Hold(s)"
1433 msgstr "Չեղարկել %1 պահում(ներ)ը"
1434
1435 #. ("{{num_transits}}")
1436 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_abort_transit_dialog.tt2:15
1437 msgid "Cancel %1 transits?"
1438 msgstr "Չեղարկե՞լ %1 տեղափոխումները։"
1439
1440 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_abort_transit_dialog.tt2:14
1441 msgid "Cancel 1 transit?"
1442 msgstr "Չեղարկե՞լ 1 տեղափոխումը։"
1443
1444 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:77 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:48
1445 msgid "Cancel Cause"
1446 msgstr "Չեղյալ անելու պատճառ"
1447
1448 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:61 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_cancel_hold_dialog.tt2:33
1449 msgid "Cancel Hold"
1450 msgstr "Չեղյալ անել պահումը"
1451
1452 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:52
1453 msgid "Cancel Note"
1454 msgstr "Չեղյալ անելու նշում"
1455
1456 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_cancel_hold_dialog.tt2:13
1457 msgid "Cancel Reason:"
1458 msgstr "Չեղարկելու պատճառ։"
1459
1460 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
1461 msgid "Cancel Reasons"
1462 msgstr "Չեղարկման պատճառներ"
1463
1464 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:50
1465 msgid "Cancel Time"
1466 msgstr "Չեղյալ անելու ժամ"
1467
1468 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:86 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_abort_transit_dialog.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:42
1469 msgid "Cancel Transit"
1470 msgstr "Չեղյալ արա փոխանցումը։"
1471
1472 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_copy_in_transit_dialog.tt2:28
1473 msgid "Cancel Transit then Checkout"
1474 msgstr "Չեղյալ արա տեղափոխումը, ապա սպասարկիր։"
1475
1476 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:67
1477 msgid "Cancel Transits"
1478 msgstr "Չեղյալ արա տեղափոխումները։"
1479
1480 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_abort_transit_dialog.tt2:7
1481 msgid "Cancel Transits and Reset Associated Holds"
1482 msgstr "Չեղյալ արա տեղափոխումները և վերագրի կապված պահումները։"
1483
1484 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:30
1485 msgid "Cancel {{num_transits}} transits?"
1486 msgstr "Չեղարկե՞լ {{num_transits}} տեղափոխումները։"
1487
1488 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/hold_strings.tt2:11
1489 msgid "Canceled"
1490 msgstr "Չեղարկված է"
1491
1492 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:243
1493 msgid "Cannot compress or expand"
1494 msgstr "Չի կարող սեղմել կամ ընդլայնել"
1495
1496 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:250
1497 msgid "Caption Evaluation"
1498 msgstr "Որսման գնահատում։"
1499
1500 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:258
1501 msgid "Captions unverified; all levels may not be present"
1502 msgstr "Որսումները չեն համեմատված. բոլոր մակարդակները կարող է ներկա չեն"
1503
1504 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:257
1505 msgid "Captions unverified; all levels present"
1506 msgstr "Որսումները չեն համեմատված. բոլոր մակարդակները ներկա են"
1507
1508 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:256
1509 msgid "Captions verified; all levels may not be present"
1510 msgstr "Որսումները համեմատված են. բոլոր մակարդակները կարող է ներկա չեն"
1511
1512 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:255
1513 msgid "Captions verified; all levels present"
1514 msgstr "Որսումները համեմատված են. բոլոր մակարդակները ներկա են"
1515
1516 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_hold_verify.tt2:12
1517 msgid "Capture"
1518 msgstr "Որսալ"
1519
1520 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:61 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:6
1521 msgid "Capture Date"
1522 msgstr "Որսալու ամսաթիվ"
1523
1524 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:106 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:108
1525 msgid "Capture Holds"
1526 msgstr "Որսելու պահում"
1527
1528 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:221 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:39
1529 msgid "Capture Local Holds As Transits"
1530 msgstr "Որսա տեղային պահումները որպես տեղափոխում։"
1531
1532 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:434
1533 msgid "Capture Resources"
1534 msgstr "Որսալու պաշարներ։"
1535
1536 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:9
1537 msgid "Captured Hold Info"
1538 msgstr "Որսված պահման տեղեկատվություն։"
1539
1540 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:126 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:12
1541 msgid "Card"
1542 msgstr "Քարտ"
1543
1544 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:24
1545 msgid "Cash"
1546 msgstr "Կանխիկ"
1547
1548 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:143
1549 msgid "Cash Drawer"
1550 msgstr "Կանխիկի մեքենա"
1551
1552 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:156
1553 msgid "Cash Payment"
1554 msgstr "Կանխիկ վճարում"
1555
1556 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:63
1557 msgid "Catalog"
1558 msgstr "Քարտարան"
1559
1560 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:245
1561 msgid "Cataloging"
1562 msgstr "Քարտագրում"
1563
1564 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_view.tt2:21
1565 msgid "Cataloging Info"
1566 msgstr "Քարտագրման տեղեկատվություն"
1567
1568 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_physchar_wizard.tt2:9
1569 msgid "Category of Material"
1570 msgstr "Նյութի դաս։"
1571
1572 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:146 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:190
1573 msgid "Change Column Documentation"
1574 msgstr "Փոխիր սյունակի փաստաթղթավորումը։"
1575
1576 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:141
1577 msgid "Change Column Label"
1578 msgstr "Փոխիր սյունակի պիտակը։"
1579
1580 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:205
1581 msgid "Change Filter Value"
1582 msgstr "Փոխիր զտիչի արժեքը։"
1583
1584 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:44
1585 msgid "Change Folders"
1586 msgstr "Փոխիր թղթապանակները"
1587
1588 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:47
1589 msgid "Change Given:"
1590 msgstr "Փոխիր տվածը։"
1591
1592 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:545 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:200
1593 msgid "Change Operator"
1594 msgstr "Փոխիր օպերատորը"
1595
1596 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:151 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:195
1597 msgid "Change Transform"
1598 msgstr "Փոխիր տեղափոխությունը"
1599
1600 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_conjoined_items.tt2:18
1601 msgid "Change Type"
1602 msgstr "Փոխիր տեսակը։"
1603
1604 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:152
1605 msgid "Change occurs"
1606 msgstr "Փոխիրհանդիպումները։"
1607
1608 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:64
1609 msgid "Change status selected items?"
1610 msgstr "Փոխե՞լ ընտրված նյութերի վիճակը։"
1611
1612 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:129
1613 msgid "Change the column header?"
1614 msgstr "Փոխե՞լ սյունակի վերնագիրը։"
1615
1616 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:130
1617 msgid "Change the field hint to:"
1618 msgstr "Փոխիր դաշտի հուշումը սրանով"
1619
1620 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:104
1621 msgid "Changes here will wipe out manual changes in the Call Numbers tab."
1622 msgstr ""
1623 "Այստեղ փոփոխությունեը կբերեն ձեռքով փոփոխությունների Դարականիշների տաբում։"
1624
1625 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:25
1626 msgid "Check"
1627 msgstr "Ստուգում"
1628
1629 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:17
1630 msgid "Check All Refunds"
1631 msgstr "Ստուգիր բոլոր փոխհատուցումները։"
1632
1633 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:153 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:90 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:92 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:98
1634 msgid "Check In"
1635 msgstr "Հետ ընդունում"
1636
1637 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:84 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_splash.tt2:22
1638 msgid "Check In Items"
1639 msgstr "Հետ ընդունիր նյութերը"
1640
1641 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:50
1642 msgid "Check In Items?"
1643 msgstr "Հետ ընդունվա՞ծ նյութեր։"
1644
1645 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:59
1646 msgid "Check In Library"
1647 msgstr "Ընդունող գրադարան"
1648
1649 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:63
1650 msgid "Check Number"
1651 msgstr "Ստուգիչ թիվ"
1652
1653 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:151 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:126 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:76 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:84
1654 msgid "Check Out"
1655 msgstr "Դուրս տրում"
1656
1657 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:39
1658 msgid "Check Out Date"
1659 msgstr "Դուրս տրման ամսաթիվ։"
1660
1661 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_splash.tt2:18
1662 msgid "Check Out Items"
1663 msgstr "Դուրս տուր նյութերը"
1664
1665 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:49
1666 msgid "Check Out Library"
1667 msgstr "Դուրս տվող գրադարան"
1668
1669 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:157
1670 msgid "Check Payment"
1671 msgstr "Չեկով վճարում"
1672
1673 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_dates.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_notification_prefs.tt2:12
1674 msgid "Check the checkbox next to each field you wish to modify."
1675 msgstr ""
1676 "Ընտրիր բոլոր այն դաշտերի ընտրավանդակները, որոնք ցանկանում ես ձևափոխել։"
1677
1678 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:39
1679 msgid "Checked In"
1680 msgstr "Հետ ընդունված"
1681
1682 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:19
1683 msgid "Checked Out"
1684 msgstr "Դուրս տրված"
1685
1686 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:520 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:558
1687 msgid "Checkin"
1688 msgstr "Հետ ընդունում"
1689
1690 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:104 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:208
1691 msgid "Checkin Date"
1692 msgstr "Հետ ընդունման ամսաթիվ"
1693
1694 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:530
1695 msgid "Checkin Date:"
1696 msgstr "Հետընդունման ամսաթիվ։"
1697
1698 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:3
1699 msgid "Checkin Items"
1700 msgstr "Հետընդունված նյութեր։"
1701
1702 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:140
1703 msgid "Checkin Modifiers"
1704 msgstr "Հետընդունման ձևափոխիչներ։"
1705
1706 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:83
1707 msgid "Checkin Scan Date"
1708 msgstr "Հետ ընդունման սկանի ամսաթիվ"
1709
1710 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:182 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:84 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:155
1711 msgid "Checkin Scan Time"
1712 msgstr "Հետ ընդունման սկանավորման ժամ"
1713
1714 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:175 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:138
1715 msgid "Checkin Time"
1716 msgstr "Հետ ընդունման ժամ"
1717
1718 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:189 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:90 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:84 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:172 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:85
1719 msgid "Checkin Workstation"
1720 msgstr "Հետ ընդունման աշխատանքային կայան"
1721
1722 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:71 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:247 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:341
1723 msgid "Checkout"
1724 msgstr "Դուրս տրում"
1725
1726 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:105 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:86
1727 msgid "Checkout / Renewal Library"
1728 msgstr "Դուրս տրման / թարմացման գրադարան։"
1729
1730 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:133 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:85 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:102 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:206
1731 msgid "Checkout Date"
1732 msgstr "Դուրս տրման ամսաթիվ"
1733
1734 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:39
1735 msgid "Checkout Library"
1736 msgstr "Դուրս տրման գրադարան։"
1737
1738 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:42
1739 msgid "Checkout Staff"
1740 msgstr "Դուրս տրման աշխատակազմ։"
1741
1742 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:140 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:86 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:79
1743 msgid "Checkout Workstation"
1744 msgstr "Դուրս տրման աշխատանքային կայան"
1745
1746 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:87
1747 msgid "Checkout/Renewal Library"
1748 msgstr "Դուրս տրման/թարմացման գրադարան։"
1749
1750 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:12
1751 msgid "Child"
1752 msgstr "Երեխա"
1753
1754 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:69
1755 msgid "Child nullable"
1756 msgstr "Child nullable"
1757
1758 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:48
1759 msgid "Choose Library for Volume/Copy Transfer Destination"
1760 msgstr "Հատորի/պատճենի/տեղափոխմանվայրի համար ընտրիր գրադարանը։"
1761
1762 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_overlay.tt2:10
1763 msgid "Choose merge profile"
1764 msgstr "Ընտրիր ձուլման անձնագիրը։"
1765
1766 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_choose_vol_target_lib.tt2:5
1767 msgid "Choose volume transfer target"
1768 msgstr "Ընտրիր հատորի տեղափոխման թիրախը։"
1769
1770 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:68
1771 msgid "Chronological"
1772 msgstr "Ժամանակագրական"
1773
1774 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:175
1775 msgid "Chronology Display"
1776 msgstr "Ժամանակագրության արտածում"
1777
1778 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:11
1779 msgid "Chronology captions:"
1780 msgstr "Ժամանակագրության որսումներ։"
1781
1782 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_holding_code_dialog.tt2:68
1783 msgid "Chronology labels"
1784 msgstr "Ժամանակագրության պիտակներ"
1785
1786 #. ("{{ $index + 1}}")
1787 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_holding_code_dialog.tt2:73
1788 msgid "Chronology level %1"
1789 msgstr "Ժամանակագրության մակարդակ %1"
1790
1791 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_view.tt2:15
1792 msgid "Circ History List"
1793 msgstr "տացքի պատմության ցուցակ"
1794
1795 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:77
1796 msgid "Circ ID"
1797 msgstr "Տացքի ID"
1798
1799 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:162
1800 msgid "Circ Library"
1801 msgstr "Տացքի գրադարան"
1802
1803 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_template_list.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:166 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:164
1804 msgid "Circ Modifier"
1805 msgstr "Տացքի ձևափոխիչ"
1806
1807 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:89
1808 msgid "Circ or Renewal Workstation"
1809 msgstr "Տացքի կամ Թարմացման աշխատանքային կայան"
1810
1811 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:117 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:146 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:68
1812 msgid "Circulate"
1813 msgstr "Սպասարկիր"
1814
1815 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:116
1816 msgid "Circulate As MARC Type"
1817 msgstr "Սպասարկիր որպես ՄԵԸՔ տեսակ"
1818
1819 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:201 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:93 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:261 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:214
1820 msgid "Circulate as Type"
1821 msgstr "Սպասարկիր որպես Տեսակ"
1822
1823 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:94 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:95 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:169 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:165
1824 msgid "Circulate?"
1825 msgstr "Սպասարկե՞լ"
1826
1827 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_template_list.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:112
1828 msgid "Circulating Library"
1829 msgstr "Սպասարկող գրադարան"
1830
1831 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:155 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:67
1832 msgid "Circulation"
1833 msgstr "Սպասարկում"
1834
1835 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
1836 msgid "Circulation Duration Rules"
1837 msgstr "Տացքի տևողության օրենքներ"
1838
1839 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:88
1840 msgid "Circulation ID"
1841 msgstr "Տացքի ID"
1842
1843 #. ("{{circ.id()}}")
1844 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:29
1845 msgid "Circulation ID: %1"
1846 msgstr "Տացքի ID: %1"
1847
1848 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:86 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:95 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:136 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:184 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:103 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:86 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:139 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:87
1849 msgid "Circulation Library"
1850 msgstr "Սպասարկող գրադարան"
1851
1852 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
1853 msgid "Circulation Limit Groups"
1854 msgstr "Տացքի սահմանափակման խմբեր"
1855
1856 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
1857 msgid "Circulation Matchpoint Weights"
1858 msgstr "Տացքի համընկնման կետի քաշ"
1859
1860 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
1861 msgid "Circulation Max Fine Rules"
1862 msgstr "Տացքի մաքսիմալ տուգանքի օրենքներ"
1863
1864 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:161 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:212
1865 msgid "Circulation Modifer"
1866 msgstr "Տացքի ձևափոխիչ։"
1867
1868 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:114 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:96 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:199 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:102 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:138 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_precat_dialog.tt2:30
1869 msgid "Circulation Modifier"
1870 msgstr "Տացքի ձևափոխիչ"
1871
1872 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
1873 msgid "Circulation Modifiers"
1874 msgstr "Սպասարկման ձևափոխիչներ"
1875
1876 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
1877 msgid "Circulation Recurring Fine Rules"
1878 msgstr "Տացքի տևողության տուգանքի օրենքներ"
1879
1880 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_splash.tt2:13
1881 msgid "Circulation and Patrons"
1882 msgstr "Տացք և հաճախորդներ"
1883
1884 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:54
1885 msgid "Circulation modifier"
1886 msgstr "Սպասարկման ձևափոխիչ"
1887
1888 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:94 ../../Open-ILS/src/templates/staff/x:94
1889 msgid "City"
1890 msgstr "Քաղաք"
1891
1892 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_cc_payment_dialog.tt2:80
1893 msgid "City, town or village"
1894 msgstr ""
1895
1896 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
1897 msgid "Claim Event Types"
1898 msgstr "Դիմումի իրադարձության տեսակներ"
1899
1900 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
1901 msgid "Claim Policies"
1902 msgstr "Դիմումի քաղաքականություններ"
1903
1904 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
1905 msgid "Claim Policy Actions"
1906 msgstr "Դիմումի քաղաքականության գործողություններ"
1907
1908 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
1909 msgid "Claim Types"
1910 msgstr "Դիմումի տեսակներ"
1911
1912 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:396
1913 msgid "Claim-Ready Items"
1914 msgstr "Պիտակավորված պատրաստ նյութեր"
1915
1916 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:8
1917 msgid "Claimed"
1918 msgstr "Խարանված"
1919
1920 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:107
1921 msgid "Claimed Returned"
1922 msgstr "Խարանվածը վերադարձված է:"
1923
1924 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:90 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:45
1925 msgid "Classification"
1926 msgstr "Դասակարգում։"
1927
1928 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:332 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:417 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:484 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:549
1929 msgid "Clear"
1930 msgstr "Մաքրել"
1931
1932 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/x:35
1933 msgid "Clear Form"
1934 msgstr "Մաքրիր ձևը"
1935
1936 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:191 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:28
1937 msgid "Clear Holds Shelf"
1938 msgstr "Մաքրել պահումների դարակը"
1939
1940 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_pending.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_pending.tt2:43
1941 msgid "Clear List"
1942 msgstr "Մաքրիր ցուցակը"
1943
1944 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:25
1945 msgid "Clear These Holds"
1946 msgstr "Մաքրիր այս պահումները։"
1947
1948 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:89
1949 msgid "Clear Transactions"
1950 msgstr "Մաքրիր գործարքները։"
1951
1952 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:186
1953 msgid "Clear pending transactions"
1954 msgstr "մՄքրիր սպասող գործարքները։"
1955
1956 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:135
1957 msgid "Click OK for TRUE and Cancel for FALSE."
1958 msgstr "Սեղմիր ԼԱՎ TRUE համար և ԱՆՏԵՍԵԼ FALSE համար։"
1959
1960 #. ("{{cur_attr_set.label()}}")
1961 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_edi_attr_set.tt2:22
1962 msgid "Clone \"%1\""
1963 msgstr "Clone \"%1\""
1964
1965 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_clone_subscription.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:134
1966 msgid "Clone Subscription"
1967 msgstr "Բաժանորդագրություն կլոնին"
1968
1969 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_clone_subscription.tt2:6
1970 msgid "Clone Subscriptions"
1971 msgstr "Բաժանորդագրություններ կլոնին"
1972
1973 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:28
1974 msgid "Cloned serial subscription"
1975 msgstr "Կլոնավորված պարբերականի բաժանորդագրություն։"
1976
1977 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:150
1978 msgid "Close"
1979 msgstr "Փակ"
1980
1981 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/copy_tag_type.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:51
1982 msgid "Code"
1983 msgstr "Կոդ"
1984
1985 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:108
1986 msgid "Collapse Patron Summary Display"
1987 msgstr "Պայթեցրու հաճախորդի համառոտագրության արտածումը։"
1988
1989 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:20
1990 msgid "Collapse Record Summary Display"
1991 msgstr "Պայթեցրու գրառման համառոտագրության արտածումը։"
1992
1993 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:179
1994 msgid "Collation"
1995 msgstr "Հարաբերակցություն"
1996
1997 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:173 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:223
1998 msgid "Column"
1999 msgstr "Սյունակ"
2000
2001 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:175
2002 msgid "Column Label"
2003 msgstr "Սյունակի պիտակ։"
2004
2005 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:334
2006 msgid "Combined"
2007 msgstr "Կոմբինացված"
2008
2009 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:349
2010 msgid "Combined issue code"
2011 msgstr "Կոմբինացված համարի կոդ։"
2012
2013 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:356
2014 msgid "Compiled Printer Settings"
2015 msgstr "Կոմպիլացված տպիչի կոդ։"
2016
2017 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/index.tt2:28
2018 msgid "Complete"
2019 msgstr "Ավարտվեց"
2020
2021 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_changesets.tt2:15
2022 msgid "Completed"
2023 msgstr "Կատարված է"
2024
2025 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:93
2026 msgid "Completed Copies"
2027 msgstr "Կատարված օրինակներ։"
2028
2029 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:59
2030 msgid ""
2031 "Completely OBLITERATE this patron account, including bills, payments, "
2032 "bookbags, etc? This is IRREVERSIBLE."
2033 msgstr ""
2034 "Ամբողջովին ՄԱՔՐԵ՞Լ այս հաճախորդի հաշիվը, ներառելով հաշիվները, գրքային "
2035 "պայուսակները, վճարումները, և այլն։ Սա IRREVERSIBLE."
2036
2037 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:226
2038 msgid "Completely Purge Account"
2039 msgstr "Ամբողջովին մաքրիր հաշիվը։"
2040
2041 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:58
2042 msgid "Completely Purge Patron Account?"
2043 msgstr "Ամբողջովին մաքրե՞լ հաճախորդի հաշիվը։"
2044
2045 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:301
2046 msgid "Completely irregular"
2047 msgstr "Ամբողջովին անկանոն"
2048
2049 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:252
2050 msgid ""
2051 "Completeness of the caption levels and whether the captions used actually "
2052 "appear on the bibliographic item."
2053 msgstr ""
2054 "Որսալու մակարդակի լրիվությունը, և արդյոք օգտագործված որսումները երևում են "
2055 "նյութի մատենագիտությունում։"
2056
2057 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:238
2058 msgid "Compression Display Options"
2059 msgstr "Սեղման արտածման ընտրանքներ։"
2060
2061 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_search_fields.tt2:10
2062 msgid "Computer files"
2063 msgstr "Համակարգչային նշոցներ"
2064
2065 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:163
2066 msgid "Configure Columns"
2067 msgstr "Ձևափոխիր սյունակները։"
2068
2069 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_delete.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_delete.tt2:6
2070 msgid "Confirm Bucket Delete"
2071 msgstr "Հաստատիր փնջի ջնջումը։"
2072
2073 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:21
2074 msgid "Confirm Prediction Pattern Template Deletion"
2075 msgstr "Հաստատիր կանխատեսվող ձևանմուշի կաղապարի ջնջումը։"
2076
2077 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:164
2078 msgid "Confirm Record Deletion"
2079 msgstr "Հաստատիր գրառման ջնջումը։"
2080
2081 #. ("{{billArgs.charge | currency}}")
2082 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_mark_damaged.tt2:16
2083 msgid "Confirmation required to charge this patron %1 for the damage."
2084 msgstr ""
2085
2086 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:50
2087 msgid "Conjoined Item Target set"
2088 msgstr "Միավորված նյութի թիրախի բազմություն։"
2089
2090 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:133 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:52
2091 msgid "Conjoined Items"
2092 msgstr "Միավորված նյութեր"
2093
2094 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_holding_code_dialog.tt2:5
2095 msgid "Construct new holding code"
2096 msgstr "Կառուցիր նոր պահման կոդ։"
2097
2098 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/index.tt2:18
2099 msgid "Container batch update permission check"
2100 msgstr "Կոնտեյների փաթեթով թարմացման իրավասության ստուգում։"
2101
2102 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/index.tt2:19
2103 msgid "Container permission check"
2104 msgstr "Կոնտեյների իրավասության ստուգում։"
2105
2106 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:97
2107 msgid "Contains Matching substring"
2108 msgstr "Պարունակում է համընկնող ենթատող"
2109
2110 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:98
2111 msgid "Contains Matching substring (ignore case)"
2112 msgstr "Պարունակում է համընկնող ենթատող (անտեսիր ռեգիստրը)"
2113
2114 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:302
2115 msgid "Continuously updated"
2116 msgstr "Շարունակաբար թարմացվել է"
2117
2118 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:71 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:87 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:49
2119 msgid "Copies"
2120 msgstr "Պատճեններ"
2121
2122 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:98
2123 msgid "Copies to Previously Marked Library"
2124 msgstr "Նախապես նշված գրադարանի օրինակներ"
2125
2126 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_conjoined_items.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:52
2127 msgid "Copy"
2128 msgstr "Օրինակ"
2129
2130 #. ("{{copy_barcode}}")
2131 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:20
2132 msgid "Copy \"%1\" was mis-scanned or is not cataloged"
2133 msgstr "Օրինակը \"%1\" սխալմամբ է սքանավորվել, կամ քարտագրված չէ։"
2134
2135 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:105 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:53
2136 msgid "Copy #"
2137 msgstr "Օրինակի #"
2138
2139 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:101
2140 msgid "Copy Alert"
2141 msgstr ""
2142
2143 #. ("{{copy_barcode}}")
2144 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:18
2145 msgid "Copy Alert Message for \"%1\""
2146 msgstr "Օրինակի ահազանգի հաղորդագրություն \"%1\""
2147
2148 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:86
2149 msgid "Copy Attributes"
2150 msgstr "Պատճենահանման բաղադրիչներ"
2151
2152 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:263 ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_splash.tt2:57
2153 msgid "Copy Buckets"
2154 msgstr "Պատճենիր փնջերը"
2155
2156 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:109
2157 msgid "Copy Circ Lib ID"
2158 msgstr "Copy Circ Lib ID"
2159
2160 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:164
2161 msgid "Copy Current Row Above: CTRL+Up"
2162 msgstr "Արտագրել ընթացիկ տողը վերևում: CTRL+Up"
2163
2164 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:165
2165 msgid "Copy Current Row Below: CTRL+Down"
2166 msgstr "Արտագրել ընթացիկ տողը ներքևում: CTRL+Down"
2167
2168 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_hatch.tt2:43
2169 msgid "Copy Hatch Settings To Local Storage"
2170 msgstr "Արտագրել նրբագծի կարգաբերումները տեղային հիշողություն"
2171
2172 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_request_items.tt2:23
2173 msgid "Copy Hold"
2174 msgstr "Պատճենի պահում"
2175
2176 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:115 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:97 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:129 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:126 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:170 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:78
2177 msgid "Copy ID"
2178 msgstr "Պատճենի ID"
2179
2180 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_copy_in_transit_dialog.tt2:5
2181 msgid "Copy In Transit"
2182 msgstr "Պատճենը տեղափոխման մեջ է"
2183
2184 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_hatch.tt2:38
2185 msgid "Copy Local Storage Settings To Hatch"
2186 msgstr "Պատճենիր տեղային հիշողության կարգաբերումները նրբագծում"
2187
2188 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:54
2189 msgid "Copy Location"
2190 msgstr "Օրինակի տեղաբաշխում"
2191
2192 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_copy_not_avail_dialog.tt2:6
2193 msgid "Copy Not Available."
2194 msgstr "Օրինակը հասանելի չէ"
2195
2196 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_replace_barcode.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:65
2197 msgid "Copy Not Found"
2198 msgstr "Օրինակը գտնված չէ։"
2199
2200 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:385
2201 msgid "Copy Notes"
2202 msgstr "Օրինակի նշումներ"
2203
2204 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:250
2205 msgid "Copy Notes are Public"
2206 msgstr "Օրինակի նշումները հանրային դիտման համար են։"
2207
2208 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:98
2209 msgid "Copy Number"
2210 msgstr "Պատճենի համար"
2211
2212 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:92 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:107 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:93 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:79 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:98
2213 msgid "Copy Status"
2214 msgstr "Օրինակի վիճակ"
2215
2216 #. ("{{copyStatus.name()}}")
2217 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_copy_not_avail_dialog.tt2:11
2218 msgid "Copy Status: %1"
2219 msgstr "Օրինակի վիճակ: %1"
2220
2221 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
2222 msgid "Copy Statuses"
2223 msgstr "Պատճենի կարգավիճակներ"
2224
2225 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:139
2226 msgid "Copy Stream"
2227 msgstr "Պատճենի հոսք"
2228
2229 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/copy_tag_type.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/copy_tag_type.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
2230 msgid "Copy Tag Types"
2231 msgstr "Պատճենի ցուցիչի տեսակներ։"
2232
2233 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:411
2234 msgid "Copy Tags"
2235 msgstr "Պատճենի ցուցիչներ։"
2236
2237 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_view.tt2:21
2238 msgid "Copy Templates"
2239 msgstr "Պատճենի ձևանմուշներ"
2240
2241 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_replace_barcode.tt2:37
2242 msgid "Copy Updated"
2243 msgstr "Պատճենը թարմացվեց"
2244
2245 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:89
2246 msgid "Copy display"
2247 msgstr "Պատճենի արտածում"
2248
2249 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:33
2250 msgid "Copy is In-Transit"
2251 msgstr "Պատճենը տեղափոխվում է"
2252
2253 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:48
2254 msgid "Copy location"
2255 msgstr "Պատճենի տեղաբաշխում"
2256
2257 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:41
2258 msgid "Core Source"
2259 msgstr "Հիմնական աղբյուր"
2260
2261 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:122
2262 msgid "Core Sources"
2263 msgstr "Միջուկի աղբյուրներ"
2264
2265 #. ("{{id}}", "{{desc}}")
2266 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/marcedit_strings.tt2:14
2267 msgid "Could not delete record %1: %2"
2268 msgstr "Չի կարող ջնջել գրառումը %1: %2"
2269
2270 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:62
2271 msgid ""
2272 "Could not retrieve a destination account with the barcode provided. Aborting "
2273 "the purge..."
2274 msgstr ""
2275 "Տրամադրված նրբաթելիկ կոդով հնարավոր չէ գտնել նպատակային հաշիվը։ Մաքրելը "
2276 "դադարեցվում է..."
2277
2278 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_noncat_dialog.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:149 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:60
2279 msgid "Count"
2280 msgstr "Հաշիվ"
2281
2282 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:150 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:61
2283 msgid "Count Distinct"
2284 msgstr "Հաշվել առանձին"
2285
2286 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_noncat_dialog.tt2:16
2287 msgid "Count..."
2288 msgstr "Հաշիվ..."
2289
2290 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_mfhd_create_dialog.tt2:21
2291 msgid "Create"
2292 msgstr "Ստեղծիր"
2293
2294 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_create.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_create.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_create.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_create.tt2:9
2295 msgid "Create Bucket"
2296 msgstr "Ստեղծիր փունջ"
2297
2298 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_template_list.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:68
2299 msgid "Create Date"
2300 msgstr "Ստեղծիր ամսաթիվ"
2301
2302 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:408
2303 msgid "Create Invoice"
2304 msgstr "Ստեղծիր ապրանքագիր"
2305
2306 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_mfhd_manager.tt2:10
2307 msgid "Create MFHD"
2308 msgstr "Ստեղծիր MFHD"
2309
2310 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:293
2311 msgid "Create New MARC Record"
2312 msgstr "Ստեղծիր նոր ՄԵԸՔ գրառում"
2313
2314 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:33
2315 msgid "Create Pattern"
2316 msgstr "Ստեղծիր ձևանմուշ"
2317
2318 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:389
2319 msgid "Create Purchase Order"
2320 msgstr "Ստեղծիր գնման պատվեր"
2321
2322 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_notification_dialog.tt2:5
2323 msgid "Create Record of Hold Notification"
2324 msgstr "Ստեղծիր պահման ահազանգման գրառում"
2325
2326 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:422
2327 msgid "Create Reservations"
2328 msgstr "Ստեղծիր նախնական պահումներ"
2329
2330 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:133
2331 msgid "Create Session"
2332 msgstr "Ստեղծիր կապ"
2333
2334 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_template_list.tt2:9
2335 msgid "Create Template"
2336 msgstr "Ստեղծիր կաղապար"
2337
2338 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_new_note_dialog.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_note_dialog.tt2:5
2339 msgid "Create a new note"
2340 msgstr "Ստեղծիր նոր նշում"
2341
2342 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_linker.tt2:15
2343 msgid "Create and edit"
2344 msgstr "Ստեղծիր և խմբագրի"
2345
2346 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:9
2347 msgid "Create from Template"
2348 msgstr "Ստեղծիր կաղապարից"
2349
2350 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_linker.tt2:10
2351 msgid "Create new authority from this field"
2352 msgstr "Այս դաշտից ստեղծիր նոր հեղինակավոր"
2353
2354 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:173
2355 msgid "Create/Replace 006: Shift+F6"
2356 msgstr "Ստեղծիր/փոխարինիր 006: Shift+F6"
2357
2358 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:174
2359 msgid "Create/Replace 007: Shift+F7"
2360 msgstr "Ստեղծիր/փոխարինիր 007: Shift+F7"
2361
2362 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:175
2363 msgid "Create/Replace 008: Shift+F8"
2364 msgstr "Ստեղծիր/փոխարինիր 008: Shift+F8"
2365
2366 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:116 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:123 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:159 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:87
2367 msgid "Created"
2368 msgstr "Ստեղծված է"
2369
2370 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:99 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:149
2371 msgid "Created By"
2372 msgstr "Ստէղծված է"
2373
2374 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:72
2375 msgid "Created By:"
2376 msgstr "Ստեղծված է։"
2377
2378 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:19
2379 msgid "Created On"
2380 msgstr "Ստեղծվել է"
2381
2382 #. ("{{notify.notify_staff().usrname()}}")
2383 #. ("{{note.creator().usrname()}}")
2384 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_notes.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:129
2385 msgid "Created by %1"
2386 msgstr "Ստեղծված է %1"
2387
2388 #. ("{{note.create_date | date:$root.egDateAndTimeFormat}}")
2389 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_patron_note.tt2:18
2390 msgid "Created on %1"
2391 msgstr "Ստեղծվել է %1"
2392
2393 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_info.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_info.tt2:9
2394 msgid "Created {{bucket().create_time() | date}}"
2395 msgstr "Ստեղծված {{bucket().create_time() | date}}"
2396
2397 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:28
2398 msgid "Creation Defaults"
2399 msgstr "Ստեղծման լռակյացներ"
2400
2401 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_template_list.tt2:25
2402 msgid "Creator"
2403 msgstr "Ստեղծող"
2404
2405 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:14
2406 msgid "Credit Available:"
2407 msgstr "Հնարավոր է կրեդիտ"
2408
2409 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:26
2410 msgid "Credit Card"
2411 msgstr "Կրեդիտ քարտ"
2412
2413 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_cc_payment_dialog.tt2:10
2414 msgid "Credit Card Info"
2415 msgstr ""
2416
2417 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_cc_payment_dialog.tt2:5
2418 msgid "Credit Card Information"
2419 msgstr ""
2420
2421 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_cc_payment_dialog.tt2:26
2422 msgid "Credit Card Number"
2423 msgstr ""
2424
2425 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:158
2426 msgid "Credit Card Payment"
2427 msgstr "Վճարում կրեդիտ քարտով"
2428
2429 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:159
2430 msgid "Credit Payment"
2431 msgstr "Կրեդիտ վճարում"
2432
2433 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
2434 msgid "Currency Types"
2435 msgstr "Արտարժույթի տեսակներ"
2436
2437 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:99 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:66 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_holds_for_bib.tt2:25
2438 msgid "Current Copy"
2439 msgstr "Ընթացիկ օրինակ"
2440
2441 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:34
2442 msgid "Current Copy Location"
2443 msgstr "Ընթացիկ օրինակի տեղաբաշխում"
2444
2445 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:32
2446 msgid "Current Shelf Lib"
2447 msgstr "Ընթացիկ դարակային գրադ"
2448
2449 #. ("{{cur_attr_set_uses}}")
2450 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_edi_attr_set.tt2:52
2451 msgid "Currently used by %1 EDI account(s)."
2452 msgstr "Օգտագործվում է %1 EDI հաշիվ(ներ)։"
2453
2454 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
2455 msgid "Custom Org Unit Trees"
2456 msgstr "Հաճախորդի Կազմ միավորի ծառեր"
2457
2458 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:159
2459 msgid "DOB Day"
2460 msgstr "Ծննդյան ամսաթիվ"
2461
2462 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:155
2463 msgid "DOB Month"
2464 msgstr "Ծննդյան ամիս"
2465
2466 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:151
2467 msgid "DOB Year"
2468 msgstr "Ծննդյան տարի"
2469
2470 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:286
2471 msgid "Daily"
2472 msgstr "Օրական"
2473
2474 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:296 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:356
2475 msgid "Damaged"
2476 msgstr "Վնասված"
2477
2478 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:176 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:224
2479 msgid "Data Type"
2480 msgstr "Տվյալի տեսակ"
2481
2482 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/staff/x:78
2483 msgid "Database ID"
2484 msgstr "Շտեմարանի ID"
2485
2486 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:85
2487 msgid "Database ID:"
2488 msgstr "Շտեմարանի ID:"
2489
2490 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:165 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:75
2491 msgid "Date"
2492 msgstr "Ամսաթիվ"
2493
2494 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:101
2495 msgid "Date Active"
2496 msgstr "Ակտիվ ամսաթիվ"
2497
2498 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:154
2499 msgid "Date Completed"
2500 msgstr "Ավարտի ամսաթիվ"
2501
2502 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:84 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:151
2503 msgid "Date Created"
2504 msgstr "Ստեղծման ամսաթիվ"
2505
2506 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:99
2507 msgid "Date Expected"
2508 msgstr "Սպասվող ամսաթիվ"
2509
2510 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:101
2511 msgid "Date Last Edited"
2512 msgstr "Վերջին խմբագրման ամսաթիվ"
2513
2514 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:45
2515 msgid "Date Options"
2516 msgstr ""
2517
2518 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:100
2519 msgid "Date Received"
2520 msgstr "Ստացման ամսաթիվ"
2521
2522 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:102
2523 msgid "Date Record Created"
2524 msgstr "Գրառման ստեղծման ամսաթվ"
2525
2526 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:103
2527 msgid "Date Record Last Edited"
2528 msgstr "Գրառման վերջին խմբագրման ամսաթվ"
2529
2530 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:56
2531 msgid "Date of Birth"
2532 msgstr "Ծննդյան ամսաթիվ"
2533
2534 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bills_current.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bills_historical.tt2:20
2535 msgid "Date:"
2536 msgstr "Ամսաթիվ՝"
2537
2538 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:339
2539 msgid "Day"
2540 msgstr "Օր"
2541
2542 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:169 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:79
2543 msgid "Day Name"
2544 msgstr "Օրվա անվանում"
2545
2546 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:134
2547 msgid "Day Phone"
2548 msgstr "Ցերեկային հեռախոս"
2549
2550 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:159 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:69
2551 msgid "Day of Month"
2552 msgstr "Ամսվա օր"
2553
2554 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:158 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:68
2555 msgid "Day of Week"
2556 msgstr "Շաբաթվա օր"
2557
2558 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:160 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:70
2559 msgid "Day of Year"
2560 msgstr "Տարվա օր"
2561
2562 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:89
2563 msgid "Day(s)"
2564 msgstr "Օր(եր)"
2565
2566 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:236
2567 msgid "Debug"
2568 msgstr "Վրիպազերծում"
2569
2570 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_month_selector.tt2:13
2571 msgid "December"
2572 msgstr "Դեկտեմբեր"
2573
2574 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:83
2575 msgid "Default"
2576 msgstr "Լռելյայն"
2577
2578 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:278
2579 msgid "Default Filter Library"
2580 msgstr "Գրադարանի լռակյաց զտիչ"
2581
2582 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:678
2583 msgid "Default SMS Carrier"
2584 msgstr "SMS-ի լռակյաց մատակարար"
2585
2586 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:667
2587 msgid "Default SMS/Text Number"
2588 msgstr "Լռակյաց SMS/տեքստ համար"
2589
2590 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:81
2591 msgid "Default Search Library"
2592 msgstr "Որոնման լռակյաց գրադարան"
2593
2594 #. ("{{printerOptions.defaultPrintColor}}")
2595 #. ("{{printerOptions.defaultPaperSource}}")
2596 #. ("{{printerOptions.defaultPaper}}")
2597 #. ("{{printerOptions.defaultPageOrientation}}")
2598 #. ("{{printerOptions.defaultCollation}}")
2599 #. ("{{printerOptions.defaultPrintQuality}}")
2600 #. ("{{printerOptions.defaultPrintSides}}")
2601 #. ("{{printerOptions.defaultCopies}}")
2602 #. ("{{printerOptions.defaultMarginType}}")
2603 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:135 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:153 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:171 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:189 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:207 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:225 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:240 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:263
2604 msgid "Default: %1"
2605 msgstr "Լռակյաց: %1"
2606
2607 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_view.tt2:24
2608 msgid "Defaults"
2609 msgstr "Լռակյացներ"
2610
2611 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:84 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:86 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:88 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_changesets.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_notes.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_groups_dialog.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:104 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:166
2612 msgid "Delete"
2613 msgstr "Ջնջել"
2614
2615 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_edi_attr_set.tt2:49
2616 msgid "Delete Attribute Set"
2617 msgstr "Ջնջել հատկանիշների բազմությունը"
2618
2619 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/index.tt2:15
2620 msgid "Delete Attribute Set?"
2621 msgstr "Ջնջե՞լ հատկանիշների բազմությունը։"
2622
2623 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_grid_menu.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_grid_menu.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_delete.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_selector.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_delete.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_selector.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_grid_menu.tt2:9
2624 msgid "Delete Bucket"
2625 msgstr "Ջնջիր փունջը"
2626
2627 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:130
2628 msgid "Delete Distribution"
2629 msgstr "Ջնջիր բաշխումը"
2630
2631 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:83 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:23
2632 msgid "Delete Items"
2633 msgstr "Ջնջիր նյութերը"
2634
2635 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:56
2636 msgid "Delete Note?"
2637 msgstr "Ջնջե՞լ նշումը։"
2638
2639 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/actor/org_unit/t_main_tab.tt2:65
2640 msgid "Delete Org"
2641 msgstr "Ջնջել Կազմ-ը"
2642
2643 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/authority/heading_field.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/copy_tag_type.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/marcedit_strings.tt2:11
2644 msgid "Delete Record"
2645 msgstr "Ջնջել գրառումը"
2646
2647 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/pattern_template.tt2:34
2648 msgid "Delete Selected"
2649 msgstr "Ջնջիր ընտրվածները"
2650
2651 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:23
2652 msgid "Delete Selected Copies from Catalog"
2653 msgstr "Ջնջիր ընտրված օրինակները քարտարանից։"
2654
2655 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_mfhd_manager.tt2:16
2656 msgid "Delete Selected MFHDs"
2657 msgstr "Ջնջիր ընտրված MFHD-ները։"
2658
2659 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_view.tt2:19
2660 msgid "Delete Selected Records from Catalog"
2661 msgstr "Ջնջիր ընտրված գրառումները քարտարանից։"
2662
2663 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:132
2664 msgid "Delete Stream"
2665 msgstr "Ջնջիր հատվածը"
2666
2667 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:128
2668 msgid "Delete Subscription"
2669 msgstr "Ջնջիր բաժանորդագրությունը"
2670
2671 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_template_list.tt2:16
2672 msgid "Delete Template"
2673 msgstr "Ջնջիր կաղապարը։"
2674
2675 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_delete_all.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_view.tt2:13
2676 msgid "Delete all users"
2677 msgstr "Ջնջիր բոլոր օգտվողներին։"
2678
2679 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_delete.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_delete.tt2:9
2680 msgid "Delete bucket {{bucket().name()}}?"
2681 msgstr "Ջնջե՞լ փունջը {{bucket().name()}}"
2682
2683 #. ("{{deleteKey}}")
2684 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/index.tt2:17
2685 msgid "Delete content for key \"%1\"?"
2686 msgstr "Ջնջե՞լ այս բանալու բովանդակությունը \"%1\""
2687
2688 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/marcedit_strings.tt2:10
2689 msgid "Delete field"
2690 msgstr "Ջնջել դաշտը"
2691
2692 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:92
2693 msgid "Delete items"
2694 msgstr "Ջնջել նյութերը"
2695
2696 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:57
2697 msgid "Delete prediction pattern?"
2698 msgstr "Ջնջե՞լ կանխատեսվող ձևանմուշը։"
2699
2700 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:165
2701 msgid "Delete record {{id}}?"
2702 msgstr "Ջնջե՞լ գրառումը {{id}}"
2703
2704 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:66
2705 msgid "Delete selected MFHD(s)?"
2706 msgstr "Ջնջե՞լ ընտրված MFHD(րը)"
2707
2708 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:53
2709 msgid "Delete selected distribution(s)?"
2710 msgstr "Ջնջե՞լ ընտրված բաշխում(ներ)ը։"
2711
2712 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:61
2713 msgid "Delete selected item(s)?"
2714 msgstr "Ջնջե՞լ ընտրված գրառում(ներ)ը։"
2715
2716 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:55
2717 msgid "Delete selected stream(s)?"
2718 msgstr "Ջնջե՞լ ընտրված հոսք(եր)ը։"
2719
2720 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:51
2721 msgid "Delete selected subscription(s)?"
2722 msgstr "Ջնջե՞լ ընտրված բաժանորդագրություն(ներ)ը։"
2723
2724 #. ("{{note_title}}", "{{create_date | date}}")
2725 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:57
2726 msgid "Delete the note titled \\\"%1\\\" created on %2?"
2727 msgstr "Ջնջե՞լ այս վերնագրով նշումը \\\"%1\\\" created on %2"
2728
2729 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/index.tt2:24
2730 msgid "Delete these records?"
2731 msgstr "Ջնջե՞լ այս գրառումները:"
2732
2733 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:22
2734 msgid "Delete {{count}} template(s)?"
2735 msgstr "Ջնջե՞լ {{count}} կաղապար(ներ)ը։"
2736
2737 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:23
2738 msgid "Deleted prediction pattern template(s)"
2739 msgstr "Ջնջե՞լ կանխատեսվող ձևանմուշի կաղապար(ներ)ը։"
2740
2741 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/index.tt2:18
2742 msgid "Deleted print label template"
2743 msgstr "Ջնջված տպման կաղապարի պիտակ։"
2744
2745 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:32
2746 msgid "Deleted serial distribution"
2747 msgstr "Ջնջված պարբերականի բաշխում։"
2748
2749 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:36
2750 msgid "Deleted serial prediction pattern"
2751 msgstr "Ջնջված պարբերականի կանխատեսման ձևանմուշ։"
2752
2753 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:34
2754 msgid "Deleted serial stream"
2755 msgstr "Ջնջված մատենաշարի հոսք"
2756
2757 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:30
2758 msgid "Deleted serial subscription"
2759 msgstr "Ջնջված պարբերականի բաժանորդագրություն։"
2760
2761 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/index.tt2:15
2762 msgid "Deleted serial template"
2763 msgstr "Ջնջված պարբերականի կաղապար։"
2764
2765 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/index.tt2:17
2766 msgid "Deleted volume/copy template"
2767 msgstr "Ջնջված հատորի/օրինակի կձևանմուշ"
2768
2769 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:104 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_notes.tt2:71 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_notes.tt2:81
2770 msgid "Deleted?"
2771 msgstr "Ջնջվա՞ծ"
2772
2773 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_routing_list.tt2:86
2774 msgid "Department:"
2775 msgstr "Բաժանմունք"
2776
2777 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:241 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:301 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:137
2778 msgid "Deposit Amount"
2779 msgstr "Դեպոզիտ մեծություն"
2780
2781 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:204 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:264 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:122
2782 msgid "Deposit?"
2783 msgstr "Դեպոզիտ անե՞լ"
2784
2785 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_create.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_edit.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_create.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_edit.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:150
2786 msgid "Description"
2787 msgstr "Նկարագրություն"
2788
2789 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_create.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_edit.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_create.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_edit.tt2:18
2790 msgid "Description..."
2791 msgstr "Նկարագրություն․․․"
2792
2793 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:40
2794 msgid "Desk"
2795 msgstr "Դարակ"
2796
2797 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:10
2798 msgid "Destination"
2799 msgstr "Նպատակակետ"
2800
2801 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:63
2802 msgid "Destination Library"
2803 msgstr "Ուղարկվող գրադարան"
2804
2805 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:109 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:11
2806 msgid "Detail View"
2807 msgstr "Մանրամասն դիտում"
2808
2809 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:59
2810 msgid "Disable Sounds?"
2811 msgstr "Արգելե՞լ ձայները։"
2812
2813 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:11
2814 msgid "Discarded"
2815 msgstr "Անտեսված"
2816
2817 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:166
2818 msgid "Display Alert and Messages"
2819 msgstr "Արտածիր զգուշացումները և հաղորդումները"
2820
2821 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:132
2822 msgid "Display Fields"
2823 msgstr "Արտածիր դաշտերը։"
2824
2825 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:153 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:110
2826 msgid "Display Grouping"
2827 msgstr "Արտածիր խմբավորումը"
2828
2829 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:318
2830 msgid "Display defaults for Completed Copies tab"
2831 msgstr "Համալրված օրինակների տաբի համար արտածիր լռակյացները։"
2832
2833 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:83
2834 msgid "Display defaults for Working Copy tab"
2835 msgstr "Աշխատանքային օրինակի տաբի համար արտածիր լռակյացները։"
2836
2837 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:188
2838 msgid ""
2839 "Display level descriptor? E.g., \"Year: 2017, Month: Feb\" (not recommended)"
2840 msgstr ""
2841 "Արտածե՞լ մակարդակի նկարագրիչը։ Օրինակ, \"Տարի: 2017, Ամիս: Փետ\" (խորհուրդ "
2842 "չի տրվում)"
2843
2844 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:56
2845 msgid "Distributed At"
2846 msgstr "Տարածված"
2847
2848 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
2849 msgid "Distribution Formulas"
2850 msgstr "Տարածման ֆորմուլաներ"
2851
2852 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:155 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:112
2853 msgid "Distribution ID"
2854 msgstr "Տարածման ID"
2855
2856 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:138
2857 msgid "Distribution Label"
2858 msgstr "Տարածման պիտակ"
2859
2860 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_apply_binding_template.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:137 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:94
2861 msgid "Distribution Library"
2862 msgstr "Տարածման գրադարան"
2863
2864 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:124
2865 msgid "Distribution Notes"
2866 msgstr "Տարածման նշումներ"
2867
2868 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:42
2869 msgid "Distribution linked to MFHD"
2870 msgstr "Տարածումը կապված է MFHD-ին։"
2871
2872 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_hold_verify.tt2:14
2873 msgid "Do Not Capture"
2874 msgstr "Մի որսա։"
2875
2876 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_shelf_dialog.tt2:61 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:71
2877 msgid "Do Not Print"
2878 msgstr "Մի տպիր"
2879
2880 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:17
2881 msgid "DoB"
2882 msgstr "Ծննդյան թիվ"
2883
2884 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:105
2885 msgid "Document ID"
2886 msgstr "Փաստաթղթի ID"
2887
2888 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:174
2889 msgid "Documentation"
2890 msgstr "Փաստաթղթավորում"
2891
2892 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:12
2893 msgid "Documentation URL"
2894 msgstr "Փաստաթղթավարման ՀՊՀ"
2895
2896 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:116 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:35
2897 msgid "Does Not Equal Any"
2898 msgstr "Ոչ մեկը Հավասար Չէ"
2899
2900 #. ("{{family_name}}", "{{first_given_name}}", "{{org_name}}", "{{org_shortname}}")
2901 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:173 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:66
2902 msgid ""
2903 "Does patron %1, %2 from %3 (%4) consent to having their personal information "
2904 "shared with your library?"
2905 msgstr ""
2906 "Does patron %1, %2 from %3 (%4) consent to having their personal information "
2907 "shared with your library?"
2908
2909 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_edit_lead_record.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_embedded_volcopy.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:182 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_print_routing_list.tt2:10
2910 msgid "Done"
2911 msgstr "Արված է"
2912
2913 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:186
2914 msgid "Download Full CSV"
2915 msgstr ""
2916
2917 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:40
2918 msgid "Download block list"
2919 msgstr "Բեռնաթափիր արգելափակվածի ցուցակը"
2920
2921 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:177 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:87
2922 msgid "Drop trailing decimals"
2923 msgstr "Անտեսիր եզրափակող տասնորդականները"
2924
2925 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:67 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:93 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:83 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:93 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:103 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:207
2926 msgid "Due Date"
2927 msgstr "Սպասվող Վերադարձի ամսաթիվ"
2928
2929 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:256 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:379
2930 msgid "Due Date:"
2931 msgstr "Վերադարձի ամսաթիվ։"
2932
2933 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:354 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:439
2934 msgid "Due date"
2935 msgstr "Վերադարձի ամսաթիվ"
2936
2937 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:2
2938 msgid "Duplicate Barcode"
2939 msgstr "Կրկնիր նրբաթելիկ գծիկը։"
2940
2941 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:606
2942 msgid "Duplicate item barcode"
2943 msgstr "Կրկնիր նյութի նրբաթելիկ գծիկը։"
2944
2945 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:96
2946 msgid "Duration Rule"
2947 msgstr "Տևողության օրենք"
2948
2949 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
2950 msgid "EDI Accounts"
2951 msgstr "EDI Հաշիվներ"
2952
2953 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_edi_attr_set.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
2954 msgid "EDI Attribute Sets"
2955 msgstr "EDI հատկորոշիչների բազմություն։"
2956
2957 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
2958 msgid "EDI Messages"
2959 msgstr "EDI հաղորդագրություն"
2960
2961 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:77 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:79 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:81 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:96 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_view.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:156 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:78
2962 msgid "Edit"
2963 msgstr "Խմբագրել"
2964
2965 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_grid_menu.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_grid_menu.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_edit.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_selector.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_edit.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_selector.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_grid_menu.tt2:6
2966 msgid "Edit Bucket"
2967 msgstr "Խմբագրիր փունջը։"
2968
2969 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_template_list.tt2:28
2970 msgid "Edit Date"
2971 msgstr "Խմբագրման ամսաթիվ"
2972
2973 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:57
2974 msgid "Edit Due Date"
2975 msgstr "Խմբագրիր վերադարձի ամսաթիվը"
2976
2977 #. ("{{args.num_circs}}")
2978 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit_due_date_dialog.tt2:6
2979 msgid "Edit Due Date For %1 Items"
2980 msgstr "Խմբագրիր վերադարձի ամսաթիվը այս %1 նյութերի համարItems"
2981
2982 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:25
2983 msgid "Edit Hold Dates"
2984 msgstr "Խմբագրիր պահման ամսաթվերը։"
2985
2986 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:39
2987 msgid "Edit Item Attributes"
2988 msgstr "Խմբագրիր նյութի բաղկացուցիչները"
2989
2990 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_edit_lead_record.tt2:5
2991 msgid "Edit Lead Record"
2992 msgstr "Խմբագրիր առաջատար գրառումւը։"
2993
2994 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_edit_mfhd.tt2:5
2995 msgid "Edit MARC Holdings Record"
2996 msgstr "Խմբագրիր ՄԵԸՔ պահումների գրառումը։"
2997
2998 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/t_edit_marc_order_record.tt2:5
2999 msgid "Edit MARC Order Record"
3000 msgstr "Խմբագրիր ՄԵԸՔ պատվերի գրառումը"
3001
3002 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_edit_marc_modal.tt2:5
3003 msgid "Edit MARC Record"
3004 msgstr "Խմբագրիր ՄԵԸՔ գրառումը"
3005
3006 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_mfhd_manager.tt2:14
3007 msgid "Edit MFHD"
3008 msgstr "Խմբագրիր MFHD"
3009
3010 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_edit_new_authority.tt2:5
3011 msgid "Edit New Authority"
3012 msgstr "Խմբագրիր նոր հեղինակավորը։"
3013
3014 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:124 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:140
3015 msgid "Edit Note"
3016 msgstr "Խմբագրիր նշումը"
3017
3018 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:23
3019 msgid "Edit Notification Settings"
3020 msgstr "Խմբագրիր ծանուցման կարգաբերումները։"
3021
3022 #. ("{{num_holds}}")
3023 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_notification_prefs.tt2:6
3024 msgid "Edit Notification Settings for %1 Hold(s)"
3025 msgstr "Խմբագրիր ծանուցման կարգաբերումները այս %1 պահման համար։"
3026
3027 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_edit_overlay_record.tt2:5
3028 msgid "Edit Overlay Record"
3029 msgstr "Խմբագրիր ծածկող գրառումը։"
3030
3031 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:63
3032 msgid "Edit Pattern"
3033 msgstr "Խմբագրիր ձևանմուշը։"
3034
3035 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:21
3036 msgid "Edit Pickup Library"
3037 msgstr "Խմբագրիրր վերցնելու գրադարանը"
3038
3039 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_editor_dialog.tt2:6
3040 msgid "Edit Prediction Pattern"
3041 msgstr "Խմբագրիր կանխատեսվող կաղապարը։"
3042
3043 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/pattern_template.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/authority/heading_field.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/copy_tag_type.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:44
3044 msgid "Edit Record"
3045 msgstr "Խմբագրիր գրառումը"
3046
3047 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:151
3048 msgid "Edit Selected"
3049 msgstr "Խմբագրիր ընտրվածները։"
3050
3051 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:17
3052 msgid "Edit Selected Copies"
3053 msgstr "Խմբագրիր ընտրված օրինակները։"
3054
3055 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:294
3056 msgid "Edit Statistical Data"
3057 msgstr "Խմբագրիր վիճակագրական տվյալները։"
3058
3059 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_template_list.tt2:12
3060 msgid "Edit Template"
3061 msgstr "Խմբագրիր ձևանմուշը։"
3062
3063 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_view.tt2:45
3064 msgid "Edit Volume/Copy Templates"
3065 msgstr "Խմբագրիր հատորի/օրինակի ձևանմուշները։"
3066
3067 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_overlay.tt2:13
3068 msgid "Edit Z39.50 Record"
3069 msgstr "Խմբագրիր Z39.50 գրառումը։"
3070
3071 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_edit_pickup_lib.tt2:6
3072 msgid "Edit hold pickup library"
3073 msgstr "Խմբագրիր պահումը վերցնելու գրադարանը։"
3074
3075 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:74
3076 msgid "Edit issue holding codes"
3077 msgstr "Խմբագրիր համարի պահման կոդերը։"
3078
3079 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:46
3080 msgid "Edit issue information"
3081 msgstr "Խմբագրիր համարի տեղեկատվությունը։"
3082
3083 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:111 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:98
3084 msgid "Edit then Import"
3085 msgstr "Խմբագրիր ապա ներմուծիր։"
3086
3087 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:21
3088 msgid "Edit using full editor"
3089 msgstr "Խմբագրիր օգտագործելով ամբողջական խմբագրիչը։"
3090
3091 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_embedded_volcopy.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_volume_list.tt2:8
3092 msgid "Edit volumes"
3093 msgstr "Խմբագրիր հատորները։"
3094
3095 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_volume_list.tt2:9
3096 msgid "Edit volumes and copies"
3097 msgstr "Խմբագրիր հատորները և օրինակները։"
3098
3099 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:93
3100 msgid "Edited"
3101 msgstr "Խմբագրված"
3102
3103 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:106
3104 msgid "Edited By"
3105 msgstr "Խմբագրված է"
3106
3107 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:154
3108 msgid "Edited Patron"
3109 msgstr "Խմբագրված հաճախորդ։"
3110
3111 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:127
3112 msgid "Edition"
3113 msgstr "Հրատարակություն"
3114
3115 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:66
3116 msgid "Edition:"
3117 msgstr "Հրատարակություն։"
3118
3119 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_template_list.tt2:31
3120 msgid "Editor"
3121 msgstr "Խմբագիր"
3122
3123 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:571
3124 msgid "Effective Checkin date"
3125 msgstr "Հետ վերադարձի արդյունավետ ամսաթիվ։"
3126
3127 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:81
3128 msgid "Effective Date"
3129 msgstr "Արդյունավետ ամսաթիվ"
3130
3131 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_backdate_dialog.tt2:14
3132 msgid "Effective Date:"
3133 msgstr "Արդյունավետ ամսաթիվ։"
3134
3135 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/actor/org_unit/t_main_tab.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:654 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:154 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:67 ../../Open-ILS/src/templates/staff/x:67
3136 msgid "Email"
3137 msgstr "Էլ. փոստ"
3138
3139 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:40
3140 msgid "Email Notify"
3141 msgstr "Էլ․ նամակով հիշեցում"
3142
3143 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:174 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:189
3144 msgid "Email Receipt"
3145 msgstr "Էլ․ նամակի ստացող"
3146
3147 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:16
3148 msgid "Emailed checkout receipt"
3149 msgstr "Էլ․ նամակի ստացողի ստացական"
3150
3151 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:85
3152 msgid "Empty Volumes"
3153 msgstr "Դատարկ հատորներ"
3154
3155 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:26
3156 msgid "Enable Hatch Printing."
3157 msgstr "Թույլատրի նրբագիծ տպումը։"
3158
3159 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_export.tt2:18
3160 msgid "Encoding"
3161 msgstr "Կոդավորում"
3162
3163 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:342 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:18
3164 msgid "End"
3165 msgstr "Վերջ"
3166
3167 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:142 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:31
3168 msgid "End Date"
3169 msgstr "Ավարտի ամսաթիվ"
3170
3171 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history.tt2:37
3172 msgid "End Date:"
3173 msgstr "Ավարտի ամսաթիվ։"
3174
3175 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:21
3176 msgid "End Date: "
3177 msgstr "Ավարտի ամսաթիվ։ "
3178
3179 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit_due_date_dialog.tt2:12
3180 msgid "Enter Due Date: "
3181 msgstr "Մուտք արա վերադարձի ամսաթիվը։ "
3182
3183 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_replace_barcode.tt2:20
3184 msgid "Enter New Barcode for Item"
3185 msgstr "Նյութի համար մուտք արա նոր նրբաթել կոդ։"
3186
3187 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_replace_barcode.tt2:14
3188 msgid "Enter Original Barcode for Item"
3189 msgstr "Նյութի համար մուտք արա բնօրինակ նրբաթել կոդը։"
3190
3191 #. ("{{args.barcodes.toString()}}")
3192 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_mark_claims_returned_dialog.tt2:11
3193 msgid "Enter claims returned date for items: %1"
3194 msgstr "Այս նյութերի համար մուտք արա պահանջների վերադարձի ամսաթվերը: %1"
3195
3196 #. ("{{args.barcodes.join(\" \")}}")
3197 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_renew_with_date_dialog.tt2:11
3198 msgid "Enter due date for items: %1"
3199 msgstr "Այս նյութերի համար մուտք արա վերադարձի ամսաթվերը: %1"
3200
3201 #. ("{{ids}}")
3202 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:46
3203 msgid "Enter new note for #%1:"
3204 msgstr "Սրա համար մուտք արա նոր նշում #%1:"
3205
3206 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_apply_tags.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_tags.tt2:23
3207 msgid "Enter tag label..."
3208 msgstr "Մուտք արա ցուցիչի պիտակը․․․"
3209
3210 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_noncat_dialog.tt2:7
3211 msgid "Enter the number of {{type.name()}} circulating"
3212 msgstr ""
3213
3214 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:47
3215 msgid "Enter the patron barcode"
3216 msgstr ""
3217
3218 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:69
3219 msgid "Enumeration"
3220 msgstr ""
3221
3222 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:20
3223 msgid "Enumeration Labels"
3224 msgstr ""
3225
3226 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:3
3227 msgid "Enumeration captions:"
3228 msgstr ""
3229
3230 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_holding_code_dialog.tt2:51
3231 msgid "Enumeration labels"
3232 msgstr ""
3233
3234 #. ("{{ $index + 1}}")
3235 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_holding_code_dialog.tt2:56
3236 msgid "Enumeration level %1"
3237 msgstr ""
3238
3239 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:127 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:96
3240 msgid "Equals"
3241 msgstr ""
3242
3243 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:115 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:34
3244 msgid "Equals Any"
3245 msgstr ""
3246
3247 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:72
3248 msgid "Error"
3249 msgstr ""
3250
3251 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/hold_strings.tt2:5
3252 msgid "Error (-1)"
3253 msgstr ""
3254
3255 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:605
3256 msgid "Error downloading offline blocklist"
3257 msgstr ""
3258
3259 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:138
3260 msgid "Evening Phone"
3261 msgstr ""
3262
3263 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:202
3264 msgid "Event Name"
3265 msgstr ""
3266
3267 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_splash.tt2:72
3268 msgid "Evergreen Documentation"
3269 msgstr ""
3270
3271 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:190
3272 msgid "Evergreen Staff Client"
3273 msgstr ""
3274
3275 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_about.tt2:13
3276 msgid "Evergreen Version"
3277 msgstr ""
3278
3279 #. ("<a href=\"https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.en.html\">", "</a>")
3280 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_about.tt2:46
3281 msgid ""
3282 "Evergreen is Copyright &#0169; Georgia Public Library Service - \n"
3283 "        A Unit of the University System of Georgia, and others. The \n"
3284 "        Evergreen software is distributed under the %1GNU General Public \n"
3285 "        License, Version 2.%2\n"
3286 "      "
3287 msgstr ""
3288
3289 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_about.tt2:27
3290 msgid ""
3291 "Evergreen is library automation software that assists libraries\n"
3292 "       in day-to-day operations such as checking out materials, keeping\n"
3293 "       track of users, sharing resources among a group of libraries,\n"
3294 "       acquiring materials, and providing a web-based library catalog for\n"
3295 "       the public."
3296 msgstr ""
3297
3298 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:353 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:356 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_week_in_month_selector.tt2:5
3299 msgid "Every"
3300 msgstr ""
3301
3302 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:294
3303 msgid "Every other month (Bimonthly)"
3304 msgstr ""
3305
3306 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:299
3307 msgid "Every other year (Biennial)"
3308 msgstr ""
3309
3310 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:300
3311 msgid "Every three years (Triennial)"
3312 msgstr ""
3313
3314 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:290
3315 msgid "Every two weeks (Biweekly)"
3316 msgstr ""
3317
3318 #. ("{{' _ set_str _ '}}")
3319 #. ("{{org_settings['ui.patron.edit.au.email.example']}}")
3320 #. ("{{org_settings['ui.patron.edit.phone.example']}}")
3321 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:120 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:354 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:383 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:401 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:419
3322 msgid "Example: %1"
3323 msgstr ""
3324
3325 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:192
3326 msgid "Exception List"
3327 msgstr ""
3328
3329 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_event_override_dialog.tt2:6
3330 msgid "Exceptions occurred during checkout."
3331 msgstr ""
3332
3333 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
3334 msgid "Exchange Rates"
3335 msgstr ""
3336
3337 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_notes.tt2:49
3338 msgid "Existing Copy Notes"
3339 msgstr ""
3340
3341 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_notes.tt2:54
3342 msgid "Existing Distribution Notes"
3343 msgstr ""
3344
3345 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_notes.tt2:55
3346 msgid "Existing Item Notes"
3347 msgstr ""
3348
3349 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:43
3350 msgid "Existing Prediction Patterns"
3351 msgstr ""
3352
3353 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_notes.tt2:53
3354 msgid "Existing Subscription Notes"
3355 msgstr ""
3356
3357 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_abort_transit_dialog.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_cancel_hold_dialog.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_uncancel_hold_dialog.tt2:13
3358 msgid "Exit"
3359 msgstr ""
3360
3361 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:254
3362 msgid "Expand"
3363 msgstr ""
3364
3365 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:113
3366 msgid "Expand Patron Summary Display"
3367 msgstr ""
3368
3369 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:25
3370 msgid "Expand Record Summary Display"
3371 msgstr ""
3372
3373 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:6
3374 msgid "Expected"
3375 msgstr ""
3376
3377 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:39
3378 msgid "Expected Offset"
3379 msgstr ""
3380
3381 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:73
3382 msgid "Expire Date"
3383 msgstr ""
3384
3385 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_cc_payment_dialog.tt2:32
3386 msgid "Expire Month"
3387 msgstr ""
3388
3389 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_cc_payment_dialog.tt2:38
3390 msgid "Expire Year"
3391 msgstr ""
3392
3393 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_export.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:37
3394 msgid "Export"
3395 msgstr ""
3396
3397 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:63
3398 msgid "Export Customized Templates"
3399 msgstr ""
3400
3401 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_export.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_view.tt2:28
3402 msgid "Export Records"
3403 msgstr ""
3404
3405 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:82
3406 msgid "Export Transactions"
3407 msgstr ""
3408
3409 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/index.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:249
3410 msgid "Extended"
3411 msgstr ""
3412
3413 #. ("{{count}}", "{{name}}")
3414 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:68
3415 msgid "Failed to add %1 users to bucket %2."
3416 msgstr ""
3417
3418 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:45
3419 msgid "Failed to apply binding unit template to distribution"
3420 msgstr ""
3421
3422 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:29
3423 msgid "Failed to clone serial subscription"
3424 msgstr ""
3425
3426 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:24
3427 msgid "Failed to delete prediction template(s)"
3428 msgstr ""
3429
3430 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:33
3431 msgid "Failed to delete serial distribution"
3432 msgstr ""
3433
3434 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:37
3435 msgid "Failed to delete serial prediction pattern"
3436 msgstr ""
3437
3438 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:35
3439 msgid "Failed to delete serial stream"
3440 msgstr ""
3441
3442 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:31
3443 msgid "Failed to delete serial subscription"
3444 msgstr ""
3445
3446 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/index.tt2:17
3447 msgid "Failed to delete serial template"
3448 msgstr ""
3449
3450 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/index.tt2:23
3451 msgid "Failed to import any print template(s)"
3452 msgstr ""
3453
3454 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:43
3455 msgid "Failed to link distribution to MFHD"
3456 msgstr ""
3457
3458 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:61 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:38
3459 msgid "Failed to save issuance"
3460 msgstr ""
3461
3462 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:40
3463 msgid "Failed to save item notes"
3464 msgstr ""
3465
3466 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/index.tt2:16
3467 msgid "Failed to save serial template"
3468 msgstr ""
3469
3470 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_credentials.tt2:53
3471 msgid "Failure testing credentials"
3472 msgstr ""
3473
3474 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_update_all.tt2:103 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_update_all.tt2:117 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_update_all.tt2:89 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:134
3475 msgid "False"
3476 msgstr ""
3477
3478 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:72 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:121 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:96
3479 msgid "Family Name"
3480 msgstr ""
3481
3482 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:258
3483 msgid "Far Left"
3484 msgstr ""
3485
3486 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:259
3487 msgid "Far Right"
3488 msgstr ""
3489
3490 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_month_selector.tt2:3
3491 msgid "February"
3492 msgstr ""
3493
3494 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_mark_damaged.tt2:21
3495 msgid "Fee"
3496 msgstr ""
3497
3498 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:177 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:226
3499 msgid "Field Transform"
3500 msgstr ""
3501
3502 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:136 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:139
3503 msgid "Field does not match one of list (comma separated):"
3504 msgstr ""
3505
3506 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:140
3507 msgid "Field matches one of list (comma separated):"
3508 msgstr ""
3509
3510 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:138
3511 msgid "Field value is between (comma separated):"
3512 msgstr ""
3513
3514 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:137
3515 msgid "Field value is not between (comma separated):"
3516 msgstr ""
3517
3518 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/index.tt2:25
3519 msgid "Fieldset change creation"
3520 msgstr ""
3521
3522 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/index.tt2:24
3523 msgid "Fieldset creation"
3524 msgstr ""
3525
3526 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/index.tt2:23
3527 msgid "Fieldset group creation"
3528 msgstr ""
3529
3530 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_week_in_month_selector.tt2:10
3531 msgid "Fifth"
3532 msgstr ""
3533
3534 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:227
3535 msgid "Filter Value"
3536 msgstr ""
3537
3538 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:442
3539 msgid "Filter by Library"
3540 msgstr ""
3541
3542 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:7
3543 msgid "Filter items... "
3544 msgstr ""
3545
3546 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:181
3547 msgid "Filters"
3548 msgstr ""
3549
3550 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:42
3551 msgid "Find Another Target"
3552 msgstr ""
3553
3554 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:307 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:107 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:86 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:367 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:244
3555 msgid "Fine Level"
3556 msgstr ""
3557
3558 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:91
3559 msgid "Fine Tally:"
3560 msgstr ""
3561
3562 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:78
3563 msgid "Fines Owed"
3564 msgstr ""
3565
3566 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:108 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:90
3567 msgid "Fines Stopped"
3568 msgstr ""
3569
3570 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:109
3571 msgid "Fines Stopped Time"
3572 msgstr ""
3573
3574 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_payments.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_xacts.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:36
3575 msgid "Finish"
3576 msgstr ""
3577
3578 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_week_in_month_selector.tt2:6
3579 msgid "First"
3580 msgstr ""
3581
3582 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:156 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:66
3583 msgid "First 5 characters (for US ZIP code)"
3584 msgstr ""
3585
3586 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_pending.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_view.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:105 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/x:21
3587 msgid "First Name"
3588 msgstr ""
3589
3590 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:147 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:58
3591 msgid "First Value"
3592 msgstr ""
3593
3594 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:157 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:67
3595 msgid "First contiguous non-space string"
3596 msgstr ""
3597
3598 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:144
3599 msgid "First level enumeration changes during subscription year"
3600 msgstr ""
3601
3602 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:18
3603 msgid "Flat Text Editor"
3604 msgstr ""
3605
3606 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:322 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_template_list.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:163 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:394 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:303
3607 msgid "Floating"
3608 msgstr ""
3609
3610 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
3611 msgid "Floating Groups"
3612 msgstr ""
3613
3614 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:110
3615 msgid "Floating?"
3616 msgstr ""
3617
3618 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:146
3619 msgid ""
3620 "For example, if the title has two volumes a year, use this to specify the "
3621 "month that the next volume starts."
3622 msgstr ""
3623
3624 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_event_override_dialog.tt2:25
3625 msgid "Force Action?"
3626 msgstr ""
3627
3628 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:36
3629 msgid "Force Copy Quality"
3630 msgstr ""
3631
3632 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_request_items.tt2:25
3633 msgid "Force Hold"
3634 msgstr ""
3635
3636 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:41
3637 msgid "Force Printer Context"
3638 msgstr ""
3639
3640 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_copy_not_avail_dialog.tt2:16
3641 msgid "Force this action?"
3642 msgstr ""
3643
3644 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:29
3645 msgid "Forgive"
3646 msgstr ""
3647
3648 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:161
3649 msgid "Forgive Payment"
3650 msgstr ""
3651
3652 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_circ_exists_dialog.tt2:26
3653 msgid "Forgive fines?"
3654 msgstr ""
3655
3656 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:115
3657 msgid "Formatted Call Numbers"
3658 msgstr ""
3659
3660 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_week_in_month_selector.tt2:9
3661 msgid "Fourth"
3662 msgstr ""
3663
3664 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:265
3665 msgid "Frequency and Regularity"
3666 msgstr ""
3667
3668 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:19
3669 msgid "Frequency:"
3670 msgstr ""
3671
3672 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_day_of_week_selector.tt2:6
3673 msgid "Friday"
3674 msgstr ""
3675
3676 #. ("{{transit.source.shortname}}", "{{transit.dest.shortname}}", ('{{transit.source_send_time | date:' _ root.egDateAndTimeFormat _ '}}'), "{{transit.target_copy.barcode}}", "{{transit.target_copy.call_number.record.simple_record.title}}")
3677 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_transit_list.tt2:0