Translation updates - po files
[Evergreen.git] / build / i18n / po / URLVerify.js / hy-AM.po
1 # Armenian translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2013 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2013
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2013.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2015-02-27 11:41-0400\n"
11 "PO-Revision-Date: 2013-06-08 13:51+0000\n"
12 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
13 "Language-Team: Armenian <hy@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2015-08-07 05:46+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 17656)\n"
19
20 #: URLVerify.js:XPATH
21 msgid "XPath"
22 msgstr "XPath"
23
24 #: URLVerify.js:NOTHING_SELECTED
25 msgid "No rows are selected, so no action will be taken."
26 msgstr "Չկան ընտրված սյունակներ, հետևաբար ոչ մի գործողություն չի կատարվի։"
27
28 #: URLVerify.js:REVIEW_ATTEMPT
29 msgid "Review this verification attempt"
30 msgstr "Ուսումնասիրի փոխճանաչման այս գործողությունը։"
31
32 #: URLVerify.js:CREATING
33 msgid "Creating session ..."
34 msgstr "Ստեղծման սեսիա..."
35
36 #: URLVerify.js:MARC_EDITOR_TITLE
37 msgid "Record ID #${0}"
38 msgstr "Գրառման հմր #${0}"
39
40 #: URLVerify.js:SESSION_NAME
41 msgid "Session '${0}'"
42 msgstr "Սեսիա '${0}'"
43
44 #: URLVerify.js:CLONING
45 msgid "Cloning existing session ..."
46 msgstr "Առկա սեսիայի կլոնավորում..."
47
48 #: URLVerify.js:INTERFACE_SETUP
49 msgid "Setting up interface ..."
50 msgstr "Միջերեսի կարգաբերում..."
51
52 #: URLVerify.js:VERIFY_ALL
53 msgid ""
54 "Click 'OK' to verify ALL the URLs that belong to this session and match all "
55 "your search terms.  Click 'Cancel' if the selected, visible URLs are the "
56 "only ones you want verified."
57 msgstr ""
58 "Սեղմիր 'ԼԱՎ' որպեսզի փոխստուգես ԲՈԼՈՐ հղումները որ պատկանում են այս սեսիային "
59 "և համընկնում են որոնման քո պայմաններին։ Սեղմիր 'Չեղյալ անել' եթե ընտրված "
60 "տեսանելի հղումները միակն են որ ցանկանում ես փոխստուգել։"
61
62 #: URLVerify.js:VERIFICATION_ATTEMPT_ID
63 msgid "Verification attempt ID: ${0}"
64 msgstr "Փոխճանաչման փորձի հմր: ${0}"
65
66 #: URLVerify.js:VERIFICATION_DIALOG
67 msgid "Verifying URLs ..."
68 msgstr "Հղումների փոխճանաչում..."
69
70 #: URLVerify.js:NEED_UVUS
71 msgid "You must add some tag and subfield combinations."
72 msgstr "Դու պետք է ավելացնես որոշ ցուցիչի և ենթադաշտի կոմբինացիա։"
73
74 #: URLVerify.js:CLONE_SESSION
75 msgid "Clone"
76 msgstr "Կլոն"
77
78 #: URLVerify.js:MARC_EDITOR_LINK
79 msgid "Click to open MARC Editor for this record"
80 msgstr "Սեղմիր որպեսզի այս գրառման համար բացվի ՄԵԸՔ խմբագրիչը"
81
82 #: URLVerify.js:SELECT_MORE
83 msgid ""
84 "Click here to review all session URLs and/or select other URLs to verify"
85 msgstr ""
86 "Սեղմիր այստեղ դիտելու բոլոր սեսիաների հղումները և/կամ ընտրի այլ հղում "
87 "փոխճանաչման համար։"
88
89 #: URLVerify.js:PERFORMING_SEARCH
90 msgid "Performing search ..."
91 msgstr "Փնտրման իրականացում..."
92
93 #: URLVerify.js:MARC_EDITOR_SAVE_RECORD
94 msgid "Save Record"
95 msgstr "Հիշիր գրառումը"
96
97 #: URLVerify.js:EDIT
98 msgid "Edit"
99 msgstr "Խմբագրել"
100
101 #: URLVerify.js:SAVING_TAGS
102 msgid "Saving tag/subfield selectors ..."
103 msgstr "Հիշվում է ցուցիչի/ենթադաշտի ընտրիչները..."
104
105 #: URLVerify.js:CLONE_SESSION_NAME
106 msgid "Copy of ${0}"
107 msgstr "${0} պատճեն"
108
109 #: URLVerify.js:EXTRACTING_URLS
110 msgid "Extracting URLs ..."
111 msgstr "Հղումների բացում..."
112
113 #: URLVerify.js:REDIRECTING
114 msgid "Loading next interface ..."
115 msgstr "Հաջորդ միջերեսի բեռնավորում..."
116
117 #: URLVerify.js:REREVIEW
118 msgid "Open"
119 msgstr "Բացել"