Updating PO files from LaunchPad
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / reservation.js / hy-AM.po
1 # Armenian translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2013-02-21 11:20-0400\n"
11 "PO-Revision-Date: 2012-08-13 17:13+0000\n"
12 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
13 "Language-Team: Armenian <hy@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2013-02-23 05:29+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 16506)\n"
19
20 #: reservation.js:AUTO_ending_at
21 msgid "and"
22 msgstr "և"
23
24 #: reservation.js:BRSRC_NOT_FOUND
25 msgid "Could not locate that resource."
26 msgstr "Չի կարող գտնել պաշարը"
27
28 #: reservation.js:AUTO_choose_a_brt
29 msgid "Choose a Bookable Resource Type"
30 msgstr "Ընտրիր պատվիրվող պաշարի տեսակը"
31
32 #: reservation.js:CREATE_BRESV_OK
33 msgid "Created ${0} reservation(s)"
34 msgstr "Ստեղծվել է ${0} պահեստավորումներ"
35
36 #: reservation.js:AUTO_ATTR_VALUE_reserve_brsrc
37 msgid "Reserve Selected"
38 msgstr "Պահեստավորի ընտրվածը"
39
40 #: reservation.js:NO_BRT_RESULTS
41 msgid "There are no bookable resource types registered."
42 msgstr "Չկան գրանցված պատվիրվող պաշարների տեսակներ"
43
44 #: reservation.js:AUTO_ATTR_VALUE_next
45 msgid "Next"
46 msgstr "Հաջորդ"
47
48 #: reservation.js:BRSRC_RETRIVE_ERROR
49 msgid "Error retrieving resource: "
50 msgstr "Սխալ պաշարը կանչելիս: "
51
52 #: reservation.js:AUTO_starting_at
53 msgid "Between"
54 msgstr "Միջև"
55
56 #: reservation.js:AUTO_bresv_grid_resource
57 msgid "Resource"
58 msgstr "Պաշար"
59
60 #: reservation.js:AUTO_brt_noncat_only
61 msgid "Show only non-cataloged bookable resource types"
62 msgstr "Ցույց տուր միայն չքարտագրվող պատվիրվող  պաշարի տեսակները"
63
64 #: reservation.js:ON_FLY_ERROR
65 msgid "Error attempting to make item a bookable resource:"
66 msgstr "Սխալ երբ նյութը փորձում են դարձնել պատվիրվող պաշար"
67
68 #: reservation.js:AUTO_bresv_grid_type
69 msgid "Type"
70 msgstr "Տեսակ"
71
72 #: reservation.js:AUTO_with_these_attr
73 msgid "With these attributes:"
74 msgstr "Այս բնութագրիչները"
75
76 #: reservation.js:WHERES_THE_BARCODE
77 msgid "Enter a patron's barcode to make a reservation."
78 msgstr "Մուտք արա ընթերցողի շտրիխ կոդը նախնական պատվեր կատարելու համար"
79
80 #: reservation.js:CREATE_BRESV_SERVER_ERROR
81 msgid "Server error trying to create reservation: "
82 msgstr "Կայանի սխալ երբ փորձ է արվում ստեղծել նախնական պահում: "
83
84 #: reservation.js:CREATE_BRESV_LOCAL_ERROR
85 msgid "Exception trying to create reservation: "
86 msgstr "բացառություն երբ փորձ է արվում ստեղծել նախնական պահում: "
87
88 #: reservation.js:CREATE_BRESV_OK_MISSING_TARGET
89 msgid ""
90 "Created ${0} reservation(s), but ${1} of these could not target any "
91 "resources.\n"
92 "\n"
93 "This means that it won't be possible to fulfill some of these\n"
94 "reservations until a suitable resource becomes available."
95 msgstr ""
96 "Ստեղծված է ${0} պահումներ, բայց սրանցից ${1} չեն հանդիսանում ոչ մի պաշարի "
97 "թիրախ:\n"
98 "\n"
99 "Սա նշանակում է որ հնարավոր չի լինի իրականացնել այս պահումներից որոշը մինչ "
100 "մատչելի պաշարներից որոշը չեն դառնա հասանելի;"
101
102 #: reservation.js:CREATE_BRESV_OK_MISSING_TARGET_WILL_CANCEL
103 msgid ""
104 "Since the requested resource could not be targeted, this\n"
105 "reservation will now be canceled."
106 msgstr ""
107 "Քանի որ պահանջվող պաշարը հնարավոր չէ թիրախավորել, այս\n"
108 "պահումը չեղյալ չի արվի:"
109
110 #: reservation.js:OUTSTANDING_BRESV
111 msgid "Outstanding reservations for patron"
112 msgstr "Ընթերցողի համար եզակի պահում"
113
114 #: reservation.js:HERE_ARE_EXISTING_BRESV
115 msgid "Existing reservations for"
116 msgstr "Առկա պահումներ"
117
118 #: reservation.js:CXL_BRESV_SUCCESS
119 msgid "Canceled ${0} reservation(s)"
120 msgstr "Չեղյալ արված ${0} պահումներ"
121
122 #: reservation.js:GET_PATRON_NO_RESULT
123 msgid "No server response after attempting to look up patron by barcode."
124 msgstr ""
125 "Չկա կայանի արձագանք երբ փորձ է արվում դիտել ընթերցողներին ըստ շտռիխ կոդերի"
126
127 #: reservation.js:AUTO_or
128 msgid "- Or -"
129 msgstr "- Կամ -"
130
131 #: reservation.js:AUTO_email_notify
132 msgid "Send email notification when resource is available for pickup."
133 msgstr "Ուղարկիր էլ. փոստի զգուշացում երբ պաշարը մատչելի է վերցնելու համար։"
134
135 #: reservation.js:SELECT_A_BRSRC_THEN
136 msgid ""
137 "You have clicked 'Reserve Selected', but nothing is selected!\n"
138 "\n"
139 "You must select a resource from the large box above.\n"
140 "\n"
141 "***  If resources that you would select are highlighted in RED, ***\n"
142 "these items are not available during the requested time; if\n"
143 "possible, choose another resource or change the reservation time."
144 msgstr ""
145 "Դու ընտրել ես 'Պահիր Ընտրվածը', բայց ոչինչ չկա ընտրած։\n"
146 "\n"
147 "Պետք է ընտրես պաշար վերևում առկա լայն վանդակից։\n"
148 "\n"
149 "***  Եթե պաշարները որ ընտրելու ես, ներկված են ԿԱՐՄԻՐ, ***\n"
150 "ապա այս նյութերը պահանջարկի պահին հասանելի չեն; եթե\n"
151 "հնարավոր է, ընտրիր մեկ այլ պաշար կամ փոխիր պատվերի ժամը։"
152
153 #: reservation.js:AUTO_ATTR_VALUE_reserve_brt
154 msgid "Reserve Any"
155 msgstr "Պահիր ցանկացածը"
156
157 #: reservation.js:AUTO_patron_barcode
158 msgid "Reserve to patron barcode:"
159 msgstr "Պահիր ընթերցողի շտրիխ կոդի վրա։"
160
161 #: reservation.js:COULD_NOT_RETRIEVE_BRT_PASSED_IN
162 msgid "Error retrieving booking resource type"
163 msgstr "Սխալ երբ կանչվում է պատվերի պաշարի տեսակը"
164
165 #: reservation.js:ACTOR_CARD_NOT_FOUND
166 msgid "Patron barcode not found. Please try again."
167 msgstr "Ընթերցողի շտրիխ կոդը չի գտնված։ Փորձիր նորից։"
168
169 #: reservation.js:CXL_BRESV_SELECT_SOMETHING
170 msgid "You have not selected any reservations to cancel."
171 msgstr "Դու չես ընտրել որևէ նախնական պահում չեղյալ անելու համար։"
172
173 #: reservation.js:AUTO_i_need_this_resource
174 msgid "I need this resource..."
175 msgstr "Ես այս նյութի կարիքն ունեմ..."
176
177 #: reservation.js:NEED_EXACTLY_ONE_BRT_PASSED_IN
178 msgid "Can't book multiple resource types at once"
179 msgstr "Միանգամից չի կարող պատվիրել բազմատեսակ պաշարներ։"
180
181 #: reservation.js:AUTO_bresv_grid_start_time
182 msgid "Start time"
183 msgstr "Սկսելու ժամ"
184
185 #: reservation.js:ERROR_FETCHING_AOUS
186 msgid ""
187 "Could not retrieve organizational unit settings.\n"
188 "This is a non-fatal error, but you may wish to\n"
189 "contact your system administrator."
190 msgstr ""
191 "Չի կարող կանչել կազմակերպչական միվորի կարգաբերումները։\n"
192 "Սա ճակատրագրական սխալ չէ, բայց դու կարող է ցանկանաս\n"
193 "կապնվել համակարգի կառավարչի հետ։contact your system administrator."
194
195 #: reservation.js:AUTO_ATTR_VALUE_button_cancel_existing
196 msgid "Cancel selected"
197 msgstr "Չեղյալ արա ընտրվածը"
198
199 #: reservation.js:GET_BRESV_LIST_NO_RESULT
200 msgid "No results from server retrieving reservation list."
201 msgstr "Պահումների ցուցակը կանչելիս չկան արդյունքներ կայանից։"
202
203 #: reservation.js:GET_BRESV_LIST_ERR
204 msgid "Error while retrieving reservation list: "
205 msgstr "Սխալ պահումների ցուցակը կանչելիս: "
206
207 #: reservation.js:AUTO_arbitrary_resource
208 msgid "Enter the barcode of a cataloged, bookable resource:"
209 msgstr "Մուտք արա քարտագրված և պատվիրվող պաշարի շտրիխ կոդը։"
210
211 #: reservation.js:NO_EXISTING_BRESV
212 msgid "This user has no existing reservations at this time."
213 msgstr "Այս օգտվողը տվյալ պահին չունի առկա պահումներ։"
214
215 #: reservation.js:AUTO_explain_bookable
216 msgid ""
217 "To reserve an item that is not yet registered as a bookable resource, find "
218 "it in the catalog or under <em>Display Item</em>, and select <em>Make Item "
219 "Bookable</em> or <em>Book Item Now</em> there."
220 msgstr ""
221 "Նյութը նախնական պահման դնելու համար եթե այն գրանցված չէ որպես պատվիրվող "
222 "պաշար, գտիր դրան քարտարանում կամ այստեղից  <em>Արտածիր նյութը</em>, ապա "
223 "ընտրիր <em>Սարքիր նյութը պատվիրվող</em> կամ <em>Պատվիրի նյութը հիմա</em>."
224
225 #: reservation.js:CXL_BRESV_FAILURE2
226 msgid "Error canceling reservations:\n"
227 msgstr "Սխալ երբ չեղյալ է արվել նախնական պահումը:\n"
228
229 #: reservation.js:NO_BRA_RESULTS
230 msgid "Couldn't retrieve booking resource attributes."
231 msgstr "Չի կարող բերել պատվիրվող պաշարի բնութագրիչները"
232
233 #: reservation.js:CREATE_BRESV_SERVER_NO_RESPONSE
234 msgid "No response from server after trying to create reservation."
235 msgstr "Չկա արձագանք կայանից երբ փորձ է արվել ստեղծել նախնական պահում։"
236
237 #: reservation.js:AUTO_bresv_grid_end_time
238 msgid "End time"
239 msgstr "Ավարտի ժամ"
240
241 #: reservation.js:UNTARGETED
242 msgid "None targeted"
243 msgstr "Չթիրախավորված"
244
245 #: reservation.js:ON_FLY_NO_RESPONSE
246 msgid "No response from server attempting to make item a bookable resource."
247 msgstr ""
248 "Չկա պատասխան կայանից, երբ փորձ է արվում նյութը դարձնել պատվիրվող պաշար։"
249
250 #: reservation.js:NO_TARG_DIV
251 msgid "Could not find target div"
252 msgstr "Չի կարող գտնել թիրախ բաժինը"
253
254 #: reservation.js:INVALID_TS_RANGE
255 msgid "You must choose a valid start and end time for the reservation."
256 msgstr "նախնական պահման համար պետք է ընտրես թույլատրելի սկզբի և ավարտի ժամ։"
257
258 #: reservation.js:AUTO_pickup_lib_selector
259 msgid "Choose the pickup library for this reservation:"
260 msgstr "Այս պահման համար ընտրիրվերցնելու գրադարանը։"
261
262 #: reservation.js:NO_USABLE_BRSRC
263 msgid ""
264 "No reservable resources.  Adjust start and end time\n"
265 "until a resource is available for reservation."
266 msgstr ""
267 "Չկան պահվող նյութեր։ հրմարեցրու սկզբի և ավարտի ժնմերը\n"
268 "որոնց ընթաքում նյութը հասանելի է նախնական պահման համար։"
269
270 #: reservation.js:AUTO_ATTR_VALUE_button_edit_existing
271 msgid "Edit selected"
272 msgstr "Խմբագրի ընտրվածները"
273
274 #: reservation.js:CREATE_BRESV_OK_MISSING_TARGET_BLOCKED_BY_CIRC
275 msgid ""
276 "The desired reservation(s) are blocked by circulation(s) with the following "
277 "due date(s):\n"
278 "${0}"
279 msgstr ""
280 "Ցանկալի պահում(ներ)ը արգելափակված են տացքի կողմից վերադարձի հետևյալ "
281 "ամսաթվերով:\n"
282 "${0}"
283
284 #: reservation.js:ANY
285 msgid "ANY"
286 msgstr "ՈՐևԷ ՄԵԿԸ"
287
288 #: reservation.js:CXL_BRESV_FAILURE
289 msgid "Error canceling reservations; server silent."
290 msgstr "Սխալ նախնական պահումները չեղյալ անելիս։ կայանը լուռ է"