Merge remote branch 'working/user/berick/marc-stream-importer-read-repair'
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / opac.js / hy-AM.po
1
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
6 "POT-Creation-Date: 2011-04-18 23:09:02-0400\n"
7 "PO-Revision-Date: 2011-04-26 07:02+0000\n"
8 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
9 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 12959)\n"
14 "X-Launchpad-Export-Date: 2011-05-18 04:47+0000\n"
15
16 #: opac.js:PWD_RESET_SUBMIT_PROMPT
17 msgid "To begin the password reset process, enter either your barcode or user name in the form below and click 'Submit'"
18 msgstr ""
19 "Գաղտնաբառի վերագրանցման գործընթացը սկսելու համար ստորև բերված ձևում մուտք "
20 "արա կամ քո շտրիխ կոդը և կամ օգտվողի անունը, ապա սեղմիր Գրանցվել"
21
22 #: opac.js:PWD_RESET_FORM_TITLE
23 msgid "Request password reset"
24 msgstr "Պահանջիր է գաղտնաբառի վերագրանցում"
25
26 #: opac.js:PWD_RESET_RESPONSE_TITLE
27 msgid "Password reset response"
28 msgstr "Գաղտնաբառի վերագրանցման արձագանք"
29
30 #: opac.js:SUBMIT_BUTTON_LABEL
31 msgid "Submit"
32 msgstr "Գրանցել"
33
34 #: opac.js:CREATED_MFHD_RECORD
35 msgid "Created MFHD record for ${0}"
36 msgstr "Ստեղծվել է MFHD գրառում ${0} համար"
37
38 #: opac.js:BARCODE_PROMPT
39 msgid "Barcode: "
40 msgstr "Շտրիխ կոդ "
41
42 #: opac.js:PWD_RESET_FORGOT_PROMPT
43 msgid "Forgot your password?"
44 msgstr "Մոռացե՞լ ես քո գաղտնաբառը։"
45
46 #: opac.js:SUPPLEMENT_HOLDINGS_ADD
47 msgid "Additional Supplement Information"
48 msgstr "Լրացուցիչ հավելվածի տեղեկատվություն"
49
50 #: opac.js:MORE_COPIES_FULL_RECORD
51 msgid "... more copies listed in full record"
52 msgstr "... լրիվ գրառման մեջ ավելի օրինակներ են թվարկված"
53
54 #: opac.js:HOLD_STATUS_PLURAL
55 msgid "hold # ${0} of ${1} total holds and ${2} potential items"
56 msgstr "պահում # ${0} այս ${1} ընդամենը պահումներ և ${2} պոտենցիալ նյութեր"
57
58 #: opac.js:MORE
59 msgid "More"
60 msgstr "Ավել"
61
62 #: opac.js:EDIT_PROPERTIES
63 msgid "Edit Properties"
64 msgstr "Խմբագրի հատկությունները"
65
66 #: opac.js:PWD_RESET_SUBMIT_ERROR
67 msgid "The system could not process your request for a password reset. Please try again, or contact circulation staff for assistance."
68 msgstr ""
69 "Համակարգը չի կարող քո գաղտնաբառի վերագրման գործողությունը իրականացնել։ "
70 "Փորձիր նորից կամ օգնության համար դիմիր տացքի աշխատակիցներին։"
71
72 #: opac.js:EDIT_MFHD_RECORD
73 msgid "Edit Record"
74 msgstr "Խմբագրիր գրառումը"
75
76 #: opac.js:SAVE_MFHD_LABEL
77 msgid "Save MFHD"
78 msgstr "Հիշիր MFHD"
79
80 #: opac.js:INDEX_HOLDINGS_ADD
81 msgid "Additional Index Information"
82 msgstr "Լրացուցիչ ինդեքսի տեղեկատվություն։"
83
84 #: opac.js:INCOMPLETE_VOLUMES
85 msgid "Incomplete volumes"
86 msgstr "Չհամալրված հատորներ"
87
88 #: opac.js:CURRENT_HOLDINGS
89 msgid "Current volume"
90 msgstr "Ընթացիկ հատորը"
91
92 #: opac.js:MISSING_VOLUMES
93 msgid "Missing volumes"
94 msgstr "Բացակա հատորներ"
95
96 #: opac.js:DELETED_MFHD_RECORD
97 msgid "Deleted MFHD record ${0}"
98 msgstr "Ջնջված MFHD գրառում ${0}"
99
100 #: opac.js:HOLD_STATUS_SINGULAR
101 msgid "hold # ${0} of ${1} total holds and ${2} potential item"
102 msgstr "պահում # ${0} այս ${1} ընդամենը պահումներ և ${2} պոտենցիալ նյութեր"
103
104 #: opac.js:PLACE_HOLD
105 msgid "Place hold"
106 msgstr "Դիր պահում՞"
107
108 #: opac.js:BASIC_HOLDINGS_ADD
109 msgid "Additional Volume Information"
110 msgstr "Լրացուցիչ հատորի տեղեկատվություն"
111
112 #: opac.js:EDIT_MFHD_MENU
113 msgid "Edit Holdings"
114 msgstr "Խմբագրիր պահումները"
115
116 #: opac.js:SUPPLEMENT_HOLDINGS
117 msgid "Supplements"
118 msgstr "հավելվածներ"
119
120 #: opac.js:BASIC_HOLDINGS
121 msgid "Volumes"
122 msgstr "Հատորներ"
123
124 #: opac.js:HOLDINGS_TABLE_CAPTION
125 msgid "Holdings summary (${0})"
126 msgstr "Պահումների ընդհանրացում (${0})"
127
128 #: opac.js:OK
129 msgid "OK"
130 msgstr "Լավ"
131
132 #: opac.js:INDEX_HOLDINGS
133 msgid "Indexes"
134 msgstr "ցուցիչներ"
135
136 #: opac.js:CURRENT_SUPPLEMENTS
137 msgid "Current supplements"
138 msgstr "Ընթացիկ հավելումներ"
139
140 #: opac.js:CURRENT_INDEXES
141 msgid "Current indexes"
142 msgstr "Ընթացիկ ցուցիչները"
143
144 #: opac.js:DELETE_MFHD
145 msgid "Delete Record"
146 msgstr "Ջնջել գրառումը"
147
148 #: opac.js:CREATE_MFHD
149 msgid "Add MFHD Record"
150 msgstr "Ստեղծիր MFHD գրառում ${0} համար"
151
152 #: opac.js:USERNAME_PROMPT
153 msgid "User name: "
154 msgstr "Օգտվողի անուն։ "
155
156 #: opac.js:DELETE_MFHD_CONFIRM
157 msgid "Are you sure you want to delete this serial record?"
158 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս հաջորդական գրառումը։"
159
160 #: opac.js:PWD_RESET_SUBMIT_SUCCESS
161 msgid "Your request to begin the password reset process has been processed. If your account has a valid email address, you should soon receive an email containing further instructions for resetting your password."
162 msgstr ""
163 "Քո հարցումը գաղտնաբառի վերագրանցման գործընթացը սկսելու համար կատարվում է։ "
164 "Եթե քո հաշիվը ունի ընդունելի էլ փոստի հասցե,ապա շուտով կստանաս նամակ որում "
165 "կլինեն հետագա հրահանգներ քո գաղտնաբառի վերագրանցման վերաբերյալ։"
166
167 #: opac.js:CANCEL_BUTTON_LABEL
168 msgid "Cancel"
169 msgstr "Չեղյալ անել"
170
171 #: opac.js:PWD_RESET_SUBMIT_STATUS
172 msgid "Sending request..."
173 msgstr "Հարցման առաքում..."
174
175 #: opac.js:ONLINE_VOLUMES
176 msgid "Online volumes"
177 msgstr "Առցանց հատորներ"
178
179 #~ msgid "Previous indexes"
180 #~ msgstr "Նախորդ ցուցիչները"
181
182 #~ msgid "Edit Propeties"
183 #~ msgstr "Խմբագրիր նախապատվությունները"
184
185 #~ msgid "Previous supplements"
186 #~ msgstr "Նախորդ համալրումներ"
187
188 #~ msgid "Previous volumes"
189 #~ msgstr "Նախորդ հատորներ"