Revert "LP#1332651 do not strip internal spaces in barcode"
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / db.seed / hy-AM.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2020-03-04 15:06-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2017-09-06 11:43+0000\n"
7 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
8 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2020-03-06 05:47+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build e0878392dc799b267dea80578fa65500a5d74155)\n"
14
15 #: 950.data.seed-values.sql:564
16 msgid "American English"
17 msgstr "Ամերիկյան անգլերեն"
18
19 #: 950.data.seed-values.sql:7301
20 msgid "Tamil"
21 msgstr "Թամիլերեն"
22
23 #: 950.data.seed-values.sql:8418
24 msgid "Estonia "
25 msgstr "Էստոնիա "
26
27 #: 950.data.seed-values.sql:118
28 msgid "Series Title"
29 msgstr "Մատենաշարի վերնագիր"
30
31 # id::clfm.value__p
32 # id::p
33 #: 950.data.seed-values.sql:7407 950.data.seed-values.sql:8213
34 #: 950.data.seed-values.sql:8918 950.data.seed-values.sql:8939
35 msgid "Poetry"
36 msgstr "Պոէզիա"
37
38 # id::clm.value__pau
39 # id::pau
40 #: 950.data.seed-values.sql:7220
41 msgid "Palauan"
42 msgstr "Palauan"
43
44 #: 950.data.seed-values.sql:1788
45 msgid ""
46 "Allows users to save and load sets of filters for filter dialogs, available "
47 "in certain staff interfaces"
48 msgstr ""
49 "Թույլ է տալիս օգտվողներին հիշել և բեռնավորել զտիչների բազմությունը զտիչային "
50 "երկխոսությունների համար, որոնք հասանելի են աշխատակազի որոշակի միջերեսներից։"
51
52 # id::clm.value__kir
53 # id::kir
54 #: 950.data.seed-values.sql:7107
55 msgid "Kyrgyz"
56 msgstr "Կիրգիզերեն"
57
58 #: 950.data.seed-values.sql:5642
59 msgid "Z39.50 Source"
60 msgstr "Z39.50 աղբյուր"
61
62 #: 950.data.seed-values.sql:7908
63 msgid "film reel"
64 msgstr "ֆիլմի ժապավեն"
65
66 #: 950.data.seed-values.sql:1847
67 msgid "Allow a user to modify a popularity badge parameter"
68 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ձևափոխելու Ժողովրդականության նշանի պարամետրը"
69
70 # id::clm.value__nor
71 # id::nor
72 #: 950.data.seed-values.sql:7198
73 msgid "Norwegian"
74 msgstr "Նորվեգերեն"
75
76 #: 950.data.seed-values.sql:608 950.data.seed-values.sql:631
77 #: 950.data.seed-values.sql:16125
78 msgid "LCCN"
79 msgstr "LCCN"
80
81 #: 950.data.seed-values.sql:16103
82 msgid "Rollover Distribution Formulae Funds"
83 msgstr "Rollover Distribution Formulae Funds"
84
85 #: 950.data.seed-values.sql:35
86 msgid "Alerting block on Circ"
87 msgstr "Տացքի նախազգուշացման բլոկ"
88
89 # id::clm.value__dua
90 # id::dua
91 #: 950.data.seed-values.sql:6991
92 msgid "Duala"
93 msgstr "Duala"
94
95 #: 950.data.seed-values.sql:3517
96 msgid "Canceled holds/requests display count"
97 msgstr ""
98
99 #: 950.data.seed-values.sql:15857
100 msgid "Upload Merge on Single Match by Default"
101 msgstr "Որպես լռակյաց Բեռնավորի ձուլի ըստ մեկ համընկնման"
102
103 #: 950.data.seed-values.sql:19956
104 msgid "Grid Config: admin.server.permission.perm_list"
105 msgstr ""
106
107 #: 950.data.seed-values.sql:8180
108 msgid "Full score"
109 msgstr "Միավորների լրիվ հաշիվ"
110
111 #: 950.data.seed-values.sql:4975
112 msgid ""
113 "The ident_value2 field will be suggested on the patron registration screen. "
114 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
115 "field is shown or required this setting is ignored."
116 msgstr ""
117 "ident_value2 դաշտը կառաջարկվի ընթերցողի գրանցման պաստառից։ Առաջարկելով դաշտ "
118 "թույլ է տալիս որ այն հայտնվի երբ առաջարկվող դաշտերը ցուցադրվում են։ Եթե "
119 "դաշտը ցուցադրված կամ պահանջված է այս կարգաբերումը անտեսվում է։"
120
121 #: 950.data.seed-values.sql:5206
122 msgid "Require at least one address for Patron Registration"
123 msgstr "Ընթերցողի գրանցման համար պահանջվում է առնվազն մեկ հասցե։"
124
125 #: 950.data.seed-values.sql:17521
126 msgid ""
127 "Base URI for OneClickdigital API (defaults to "
128 "https://api.oneclickdigital.com/v1). Using HTTPS here is strongly encouraged."
129 msgstr ""
130 "Հիմնական URI OneClickdigital API համար (լռակյացը "
131 "https://api.oneclickdigital.com/v1). Այստեղ HTTPS օգտագործումը խստորեն "
132 "խրախուսվում է։"
133
134 #: 950.data.seed-values.sql:1760
135 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete address alerts"
136 msgstr ""
137 "Թույլ է տալիս օգտվողին ստեղծել/վերափնտրել/թարմացնել/ջնջել հասցեի ահազանգերը։"
138
139 #: 950.data.seed-values.sql:8537
140 msgid "Nunavut "
141 msgstr "Նունավիտերեն "
142
143 # id::crrf.name__2
144 # id::2
145 #: 950.data.seed-values.sql:515
146 msgid "10_cent_per_day"
147 msgstr "10_cent_per_day"
148
149 #: 950.data.seed-values.sql:98
150 msgid "Keyword"
151 msgstr "Հիմնաբառ"
152
153 #: 950.data.seed-values.sql:5713
154 msgid "Renew Circulations"
155 msgstr "Թարմացրու տացքերը։"
156
157 #: 950.data.seed-values.sql:15772
158 msgid "Upload Default Match Set"
159 msgstr "Բեռնավորի լռակյաց համընկնման բազմությունը"
160
161 #: 950.data.seed-values.sql:8087
162 msgid "Rock music"
163 msgstr "Ռոք երաժշտություն"
164
165 #: 950.data.seed-values.sql:1198
166 msgid "DELETE_SURVEY"
167 msgstr "DELETE_SURVEY"
168
169 #: 950.data.seed-values.sql:8359
170 msgid "Aruba "
171 msgstr "Արուբա "
172
173 #: 950.data.seed-values.sql:13547
174 msgid "Heading -- Meeting Name"
175 msgstr "Վերնախորագիր -- Հանդիպման անուն"
176
177 #: 950.data.seed-values.sql:8236
178 msgid "Not Applicable"
179 msgstr "Ոչ կիրառելի"
180
181 #: 950.data.seed-values.sql:8210 950.data.seed-values.sql:8915
182 #: 950.data.seed-values.sql:8936
183 msgid "Memoirs"
184 msgstr "Հիշողություններ"
185
186 #: 950.data.seed-values.sql:16183
187 msgid "Long-Overdue Items Usable on Checkin"
188 msgstr "երկարաժամկետ ուշացած նյութերը օգտագործելի են հետ ընդունելիս։"
189
190 #: 950.data.seed-values.sql:3466
191 msgid ""
192 "The purpose is to provide an interval of time after an item goes into the on-"
193 "holds-shelf status before it appears to patrons that it is actually on the "
194 "holds shelf.  This gives staff time to process the item before it shows as "
195 "ready-for-pickup. Examples: \"5 days\", \"1 hour\""
196 msgstr ""
197 "Նպատակն է տրամադրել ժամանակի միջակայք, որից հետո նյութը գնում է on-holds-"
198 "shelf վիճակի մինչ այն տեսանելի կլինի օգտվողներին որպես պահման դարակի նյութ։ "
199 "Սա աշխատակազմին տալիս է ժամանակ մշակել նյութը մինչ այն կերևա որպես ready-for-"
200 "pickup։ Օրինակներ՝ \"5 օր\", \"1 ժամ\""
201
202 #: 950.data.seed-values.sql:18863
203 msgid "Grid Config: cat.volcopy.copies.complete"
204 msgstr ""
205
206 #: 950.data.seed-values.sql:19477
207 msgid "Staff Catalog Preferred Library"
208 msgstr ""
209
210 # id::clm.value__hit
211 # id::hit
212 #: 950.data.seed-values.sql:7060
213 msgid "Hittite"
214 msgstr "Հեթիթերեն"
215
216 #: 950.data.seed-values.sql:8233
217 msgid "Instrumental and vocal parts"
218 msgstr "Գործիքային և վոկալ մասեր"
219
220 #: 950.data.seed-values.sql:1552
221 msgid "ADMIN_USER_SETTING_GROUP"
222 msgstr "ADMIN_USER_SETTING_GROUP"
223
224 #: 950.data.seed-values.sql:12168
225 msgid "Cat: Use Internal ID for TCN Value"
226 msgstr "Cat: Օգտագործի ներքին ID-ն TCN արժեքի համար"
227
228 #: 950.data.seed-values.sql:17049
229 msgid "Notification of a group of circs"
230 msgstr "Խմբային տացքի ծանուցումներ"
231
232 #: 950.data.seed-values.sql:8640
233 msgid "Wake Island "
234 msgstr "Ուայք կղզի "
235
236 #: 950.data.seed-values.sql:72
237 msgid "Patron had an invalid evening phone number"
238 msgstr "Ընթերցողը ունի սխալ երեկոյան հեռախոսահամար"
239
240 # id::clm.value__nah
241 # id::nah
242 #: 950.data.seed-values.sql:7180
243 msgid "Nahuatl"
244 msgstr "Nahuatl"
245
246 #: 950.data.seed-values.sql:994
247 msgid ""
248 "Allow a staff member to define where another staff member has their "
249 "permissions"
250 msgstr ""
251 "Թույլ տուր աշխատակազմի անդամին սահմանելու արդյոք այլ անդամները ունեն իրենց "
252 "իրավասությունները։"
253
254 #: 950.data.seed-values.sql:12392 950.data.seed-values.sql:12393
255 msgid "Historical Hold Retention Start Date"
256 msgstr "Պահման պատմության տարիքի սկզբնավորման ամսաթիվ"
257
258 #: 950.data.seed-values.sql:5457
259 msgid ""
260 "Prevent negative balances (refunds) on bills for overdue materials. Set to "
261 "\"true\" to prohibit negative balances at all times or, when used in "
262 "conjunction with an interval setting, to prohibit negative balances after a "
263 "set period of time."
264 msgstr ""
265 "Կանխարգելիր բացասական հաշվեկշիռը (հատուցելը) ժամկետանց նյութերի հաշիվների "
266 "համար։ Կարգաբերի որպես \"ճիշտ\" , որպեսզի մշտապես արգելես բացասական "
267 "հաշվեկշիռը, կամ, երբ օգտագործված է միջակայքի կարգաբերման հետ, արգելելու  "
268 "բացասական հաշվեկշիռը ժամանակի տիրույթի կարգաբերումից հետո։"
269
270 #: 950.data.seed-values.sql:19774
271 msgid "Grid Config: admin.server.actor.stat_cat_sip_fields"
272 msgstr ""
273
274 # id::aout.name__5
275 # id::5
276 #: 950.data.seed-values.sql:665
277 msgid "Bookmobile"
278 msgstr "Ավտոգրադարան"
279
280 # id::clm.value__kaw
281 # id::kaw
282 #: 950.data.seed-values.sql:7098
283 msgid "Kawi"
284 msgstr "Kawi"
285
286 #: 950.data.seed-values.sql:8279
287 msgid "Eckert"
288 msgstr "Էսկերտ"
289
290 #: 950.data.seed-values.sql:4720
291 msgid "Suggest claims_never_checked_out_count field on patron registration"
292 msgstr ""
293 "Առաջարկի claims_never_checked_out_count դաշտը ընթերցողի գրանցման ժամանակ"
294
295 #: 950.data.seed-values.sql:3427
296 msgid "Hard boundary"
297 msgstr "Կոշտ սահման"
298
299 #: 950.data.seed-values.sql:8556
300 msgid "Poland "
301 msgstr "Լեհաստան "
302
303 #: 950.data.seed-values.sql:8599
304 msgid "Switzerland "
305 msgstr "Շվեյցարիա "
306
307 #: 950.data.seed-values.sql:14076 950.data.seed-values.sql:14862
308 msgid "Virgin Mobile"
309 msgstr "Virgin Mobile"
310
311 #: 950.data.seed-values.sql:8470
312 msgid "Jamaica "
313 msgstr "Յամայկա "
314
315 # id::clm.value__sas
316 # id::sas
317 #: 950.data.seed-values.sql:7250
318 msgid "Sasak"
319 msgstr "Sasak"
320
321 #: 950.data.seed-values.sql:1144
322 msgid "CREATE_ORG_UNIT"
323 msgstr "CREATE_ORG_UNIT"
324
325 # id::ccs.name__0
326 # id::0
327 #: 950.data.seed-values.sql:526
328 msgid "Available"
329 msgstr "Մատչելի"
330
331 # id::crcd.name__6
332 # id::6
333 #: 950.data.seed-values.sql:483
334 msgid "35_days_1_renew"
335 msgstr "35_days_1_renew"
336
337 #: 950.data.seed-values.sql:4442
338 msgid ""
339 "Regular expression defining the patron username format, used for patron "
340 "registration and self-service username changing only"
341 msgstr ""
342 "Սովորական արտահայտություն որը սահմանում է օգտատիրոջ գրանցման ժամանակ "
343 "օգտատիրոջ անվան ձևաչափը և ինքնասպասարկվող օգտվողի անվան փոփոխությունը"
344
345 #: 950.data.seed-values.sql:1000
346 msgid "Allow a user to view a funding source"
347 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին դիտելու ֆինանսավորման աղբյուրը"
348
349 #: 950.data.seed-values.sql:5276
350 msgid "Target copies for a hold even if copy's circ lib is closed"
351 msgstr ""
352 "Պահման համար թիրախային պատճեններ եթե նույնիսկ պատճենի circ lib փակ է։"
353
354 #: 950.data.seed-values.sql:5218
355 msgid ""
356 "So for example, if you search for John Doe, normally you would get at most "
357 "50 results.  This setting allows you to raise or lower that limit."
358 msgstr ""
359 "Օրինակի համար, եթե փնտրում ես John Doe, կունենաս 50 արդյունք։ Այս "
360 "կարգաբերումը թույլ է տալիս բարձրացնելու կամ իջեցնելու սահմանափակումը։"
361
362 #: 950.data.seed-values.sql:8309 950.data.seed-values.sql:9003
363 #: 950.data.seed-values.sql:9013
364 msgid "Game"
365 msgstr "Խաղ"
366
367 #: 950.data.seed-values.sql:848
368 msgid "Allow a user to delete a copy location"
369 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ջնջելու պատճենի տեղաբաշխումը"
370
371 #: 950.data.seed-values.sql:544
372 msgid "Long Overdue"
373 msgstr "Երկար ուշացում"
374
375 #: 950.data.seed-values.sql:16161
376 msgid "Maximum Z39.50 Batch Search Results"
377 msgstr "Մաքսիմում Z39.50 փաթեթի որոնման արդյունքները"
378
379 #: 950.data.seed-values.sql:8607
380 msgid "Tasmania "
381 msgstr "Թասմանիա "
382
383 #: 950.data.seed-values.sql:33
384 msgid "Alerting Note, no blocks"
385 msgstr "Զգուշացման նշում, բլոկներ չկան"
386
387 #: 950.data.seed-values.sql:4015
388 msgid ""
389 "If set to a non-empty value, Non-Hold Transits will be suppressed between "
390 "this OU and others with the same value. If set to an empty value, transits "
391 "will not be suppressed."
392 msgstr ""
393 "Եթե կարգաբերված է ոչ դատարկ արժեքի, Non-Hold տրանզիտները կճզմվեն այս OU-ի և "
394 "այլերի համար որոնք ունեն նույն արժեքը։ Եթե կարգաբերված է դատարկ արժեքի, "
395 "տրանզիտները չեն ճզմվի։"
396
397 #: 950.data.seed-values.sql:15530
398 msgid ""
399 "Leave transaction open when lost balance equals zero.  This leaves the lost "
400 "copy on the patron record when it is paid"
401 msgstr ""
402 "Տրանզակցիան թող բաց երբբ կորցրած բալանսը հավասար է զրոի։ Սա թողնում է կորած "
403 "պատճենը ընթերցողի գրառման վրա երբ այն վճարված է։"
404
405 #: 950.data.seed-values.sql:1358
406 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.credit.payments.allow"
407 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.credit.payments.allow"
408
409 #: 950.data.seed-values.sql:19038
410 msgid "Grid Config: circ.patron.search"
411 msgstr ""
412
413 #: 950.data.seed-values.sql:681 950.data.seed-values.sql:3697
414 #: 950.data.seed-values.sql:3700
415 msgid "Lost Materials Processing Fee"
416 msgstr "Կորած նյութերի կատարման գումար"
417
418 #: 950.data.seed-values.sql:892
419 msgid "Allow a user to view uploaded offline script information"
420 msgstr ""
421 "Թույլ է օգտվողին դիտելու ցանցից անջատված բեռնավորված տեղեկատվության սկրիպտը"
422
423 #: 950.data.seed-values.sql:1973
424 msgid "Data Review"
425 msgstr "Տվյալների վերանայում"
426
427 #: 950.data.seed-values.sql:1829
428 msgid "Allow a user to mark an item status as 'damaged'"
429 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին նշելու նյութը որպես ՛վնասված՛"
430
431 #: 950.data.seed-values.sql:14590
432 msgid "Chariton Valley Wireless"
433 msgstr "Chariton Valley Wireless"
434
435 #: 950.data.seed-values.sql:802
436 msgid "Allow a user to edit copies in batch"
437 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին փաթեթով խմբագրելու պատճենները"
438
439 #: 950.data.seed-values.sql:2981
440 msgid "OPAC"
441 msgstr "ՀՕԱՔ"
442
443 #: 950.data.seed-values.sql:1839
444 msgid "Allow a user to delete a popularity badge"
445 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ջնջելու Ժողովրդականության նշանը"
446
447 #: 950.data.seed-values.sql:1530
448 msgid "ADMIN_INVOICE_PAYMENT_METHOD"
449 msgstr "ADMIN_INVOICE_PAYMENT_METHOD"
450
451 #: 950.data.seed-values.sql:8488
452 msgid "Luxembourg "
453 msgstr "Լյուքսեմբուրգ "
454
455 #: 950.data.seed-values.sql:1166
456 msgid "DELETE_COPY_STATUS"
457 msgstr "DELETE_COPY_STATUS"
458
459 #: 950.data.seed-values.sql:5302
460 msgid "Jump to details on 1 hit (public)"
461 msgstr "Ցատկիր մանրամասներին 1 հարվածի դեպքում (հանրային)"
462
463 # id::clm.value__gaa
464 # id::gaa
465 #: 950.data.seed-values.sql:7024
466 msgid "Gã"
467 msgstr "Gã"
468
469 #: 950.data.seed-values.sql:8688
470 msgid "Continuing resource status unknown"
471 msgstr "Շարունակական պաշարի վիճակը անհայտ է"
472
473 # id::cblvl.value__s
474 # id::s
475 #: 950.data.seed-values.sql:7429
476 msgid "Serial"
477 msgstr "Պարբերական"
478
479 # id::clm.value__ven
480 # id::ven
481 #: 950.data.seed-values.sql:7343
482 msgid "Venda"
483 msgstr "Venda"
484
485 #: 950.data.seed-values.sql:12122
486 msgid ""
487 "Holds: When testing hold matrix matchpoints, use the profile group of the "
488 "receiving user instead of that of the requestor (affects staff-placed holds)"
489 msgstr ""
490 "Պահումներ։ երբ փորձարկվում է պահումների մատրիցայի համընկնման կետերը "
491 "օգտագործիր ստացող օգտվողի  պրոֆայլի խումբը պահանջողի փոխարեն (ազդում է staff-"
492 "placed պահումների վրա)"
493
494 #: 950.data.seed-values.sql:8643
495 msgid "West Virginia "
496 msgstr "Արևմտյան Վիրջինիա "
497
498 #: 950.data.seed-values.sql:3844
499 msgid ""
500 "Override the default circ lib of \"here\" with a pre-configured circ lib for "
501 "pre-cat items.  The value should be the \"shortname\" (aka policy name) of "
502 "the org unit"
503 msgstr ""
504 "Վերագրի լռակյաց circ lib որպես \"here\" նախապես կարգաբերված circ lib, pre-"
505 "cat նյութերի համար։ Արժեքը պետք է լինի org unit-ի \"shortname\" (այսինքն "
506 "քաղաքականության անունը)"
507
508 #: 950.data.seed-values.sql:19609
509 msgid "Grid Config: Vandelay Match Quality Metrics"
510 msgstr ""
511
512 # id::clm.value__ori
513 # id::ori
514 #: 950.data.seed-values.sql:7208
515 msgid "Oriya"
516 msgstr "Oriya"
517
518 #: 950.data.seed-values.sql:942
519 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"User\" group"
520 msgstr ""
521 "Թույլ է տալիս օգտվողին ավելացնելու/հեռացնելու օգտվողներին \"User\" խմբից"
522
523 #: 950.data.seed-values.sql:121
524 msgid "Abbreviated Title"
525 msgstr "Կրճատված վերնագիր"
526
527 #: 950.data.seed-values.sql:8262
528 msgid "Equirectangular"
529 msgstr "Հավասարանիստ ուղղանկյուն"
530
531 #: 950.data.seed-values.sql:8572
532 msgid "Rwanda "
533 msgstr "Ռուանդա "
534
535 #: 950.data.seed-values.sql:569
536 msgid "English (Canada)"
537 msgstr "Անգլերեն (Կանադա)"
538
539 #: 950.data.seed-values.sql:8347
540 msgid "Armenia (Republic) "
541 msgstr "Հայաստան (Հանրապետություն) "
542
543 #: 950.data.seed-values.sql:8295 950.data.seed-values.sql:8951
544 #: 950.data.seed-values.sql:8964 950.data.seed-values.sql:8977
545 #: 950.data.seed-values.sql:8990
546 msgid "Form lines"
547 msgstr "Ձևագծեր"
548
549 #: 950.data.seed-values.sql:13561
550 msgid "Heading -- Form Subdivision"
551 msgstr "Վերնախորագիր -- Ձևի ենթաբաժին"
552
553 #: 950.data.seed-values.sql:19171
554 msgid "Print Template Context: hold_transit_slip"
555 msgstr ""
556
557 #: 950.data.seed-values.sql:4921
558 msgid ""
559 "The evening_phone field will be shown on the patron registration screen. "
560 "Showing a field makes it appear with required fields even when not required. "
561 "If the field is required this setting is ignored."
562 msgstr ""
563 "evening_phone դաշտը կերևա օգտվողի գրանցման պաստառի վրա։ Ցույց տալով դաշտը "
564 "թույլ է տալիս դրան հայտնվել պահանջվող դաշտերով նույնիսկ եթե պահանջված չէ։ "
565 "Եթե դաշտը պահանջված է այս կարգաբերումը անտեսվում է։"
566
567 #: 950.data.seed-values.sql:4795
568 msgid ""
569 "The day_phone field will be suggested on the patron registration screen. "
570 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
571 "field is shown or required this setting is ignored."
572 msgstr ""
573 "day_phone դաշտը կառաջարկվի ընթերցողի գրանցման պաստառում։ Առաջարկելով դաշտ "
574 "թույլ է տալիս որ այն հայտնվի երբ առաջարկվող դաշտերը ցուցադրված են։ Երբ դաշտը "
575 "ցուցադրված կամ պահանջված է այս կարգաբերումը անտեսվում է։"
576
577 #: 950.data.seed-values.sql:17328
578 msgid ""
579 "This setting is used to set the default height (in number of lines) to use "
580 "for call number wrapping in the left print label."
581 msgstr ""
582 "Այս կարգաբերումը լռակյաց բարձրության տեղադրման համար է (տողերի քանակի "
583 "տեսքով) դասիչի օգտագործման համար տպելու ձախ պիտակի դեպքում։"
584
585 #: 950.data.seed-values.sql:968
586 msgid "Allow a user to renew an item past the maximum renewal count"
587 msgstr ""
588 "Թույլ է տալիս օգտվողին թարմացնելու նյութը որը հատել է մաքսիմում "
589 "թարմացումների քանակը։"
590
591 #: 950.data.seed-values.sql:15101
592 msgid "A text message has been requested for a call number."
593 msgstr "Դասիչի համար պահանջվել է տեքստային հաղորդագրություն"
594
595 #: 950.data.seed-values.sql:12116
596 msgid "Canceled: By Vendor"
597 msgstr "Չեղարկվել է։ Մատակարարի կողմից"
598
599 #: 950.data.seed-values.sql:1342
600 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING_ALL"
601 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING_ALL"
602
603 #: 950.data.seed-values.sql:1845
604 msgid "Allow a user to delete a popularity badge parameter"
605 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ջնջելու ժողովրդականության նշանի պարամետրը"
606
607 #: 950.data.seed-values.sql:16141
608 msgid "Maximum Parallel Z39.50 Batch Searches"
609 msgstr "Մեծագույն զուգահեռ Z39.50 փաթեթով որոնումներ"
610
611 #: 950.data.seed-values.sql:14176
612 msgid "Alaska, USA"
613 msgstr "Ալյասկա, ԱՄՆ"
614
615 #: 950.data.seed-values.sql:8342
616 msgid "Alberta "
617 msgstr "Ալբերտա "
618
619 #: 950.data.seed-values.sql:4273
620 msgid "Format Times with this pattern."
621 msgstr "Ձևաչափ ժամանակ այս ձևանմուշի հետ"
622
623 # id::clm.value__luo
624 # id::luo
625 #: 950.data.seed-values.sql:7142
626 msgid "Luo (Kenya and Tanzania)"
627 msgstr "Luo (Kenya and Tanzania)"
628
629 #: 950.data.seed-values.sql:3327
630 msgid ""
631 "When a patron checks out an item and they have no holds that directly target "
632 "the item, the system will attempt to find a hold for the patron that could "
633 "be fulfilled by the checked out item and fulfills it"
634 msgstr ""
635 "Երբ ընթերցողը վերցնում է նյութ և չկան պահումներ որ ուղղակի վերաբերվում են "
636 "այս նյութին, համակարգը կփորձի ընթերցողի համար գտնել պահում որը հնարավոր է "
637 "իրագործել դուրս տրված նյութի համար և կատարում է այն։"
638
639 #: 950.data.seed-values.sql:4903
640 msgid ""
641 "The Regular Expression for validation on the evening_phone field in patron "
642 "registration."
643 msgstr ""
644 "Կանոնավոր արտահայտություն ընթերցողի գրանցման պահին evening_phone "
645 "հավաստիացման համար։"
646
647 #: 950.data.seed-values.sql:3646
648 msgid "When true, don't target any copies at this org unit for holds"
649 msgstr ""
650 "Երբ ճիշտ է, պահման համար թիրախ մի դիր որևէ պատճենի վրա այս org unit -ում"
651
652 #: 950.data.seed-values.sql:4855
653 msgid "Regex for email field on patron registration"
654 msgstr "Regex էլ փոստի դաշտի համար ընթերցողի գրանցման պահին։"
655
656 #: 950.data.seed-values.sql:18996
657 msgid "Grid Config: circ.patron.bills"
658 msgstr ""
659
660 #: 950.data.seed-values.sql:4318
661 msgid "Courier Code"
662 msgstr "Սուրհանդակի կոդ"
663
664 # id::clm.value__apa
665 # id::apa
666 #: 950.data.seed-values.sql:6899
667 msgid "Apache languages"
668 msgstr "Ապաչի լեզուներ"
669
670 #: 950.data.seed-values.sql:19669
671 msgid "GUI: Show guardian field on patron registration"
672 msgstr ""
673
674 #: 950.data.seed-values.sql:17757
675 msgid "Orders Include PO Name"
676 msgstr "Պատվերները ներառում են PO անուն"
677
678 #: 950.data.seed-values.sql:1498
679 msgid "ADMIN_ASSET_COPY_TEMPLATE"
680 msgstr "ADMIN_ASSET_COPY_TEMPLATE"
681
682 #: 950.data.seed-values.sql:7608 950.data.seed-values.sql:7609
683 #: 950.data.seed-values.sql:7615 950.data.seed-values.sql:7616
684 #: 950.data.seed-values.sql:7691 950.data.seed-values.sql:7692
685 msgid "Blu-ray"
686 msgstr "Բլյու-Ռեյ"
687
688 #: 950.data.seed-values.sql:1078
689 msgid "Allows a user to create a purchase order"
690 msgstr "Թույլ է տալիս որ օգտվողը ստեղծի գնման պատվեր"
691
692 #: 950.data.seed-values.sql:8206 950.data.seed-values.sql:8911
693 #: 950.data.seed-values.sql:8932
694 msgid "Instruction"
695 msgstr "Հրահանգ"
696
697 #: 950.data.seed-values.sql:3976
698 msgid "Content of header_text include"
699 msgstr "header_text բովանդակությունը ներառում է"
700
701 #: 950.data.seed-values.sql:12832
702 msgid "Invalid value for \"deposit_amount\""
703 msgstr "Սխալ արժեք \"deposit_amount\""
704
705 #: 950.data.seed-values.sql:8679
706 msgid "Inclusive dates of collection"
707 msgstr "Հավաքածուի ներառյալ ամսաթվերը"
708
709 #: 950.data.seed-values.sql:3841
710 msgid "Pre-cat Item Circ Lib"
711 msgstr "Pre-cat նյութ Circ Lib"
712
713 # id::citm.value__m
714 # id::m
715 #: 950.data.seed-values.sql:7394
716 msgid "Computer file"
717 msgstr "Համակարգչային ֆայլ"
718
719 #: 950.data.seed-values.sql:14760
720 msgid "Nextel"
721 msgstr "Nextel"
722
723 #: 950.data.seed-values.sql:20309
724 msgid "Sticky setting for pickup ou family in Manage Reservations screen"
725 msgstr ""
726
727 #: 950.data.seed-values.sql:12078
728 msgid "EDI"
729 msgstr "ՓԷՏ"
730
731 #: 950.data.seed-values.sql:1348
732 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.auth.opac_timeout"
733 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.auth.opac_timeout"
734
735 #: 950.data.seed-values.sql:8534
736 msgid "Nova Scotia "
737 msgstr "Նովա Սկոտիա "
738
739 #: 950.data.seed-values.sql:12500
740 msgid "A missing pieces slip needs to be formatted for printing."
741 msgstr "Տպելու համար բացակա կտորների թերթիկներ են պահանջվում"
742
743 #: 950.data.seed-values.sql:3850
744 msgid "Change reshelving status interval"
745 msgstr "Փոխիր վերադասավորման միջակայքի վիճակը։"
746
747 #: 950.data.seed-values.sql:3336
748 msgid ""
749 "When filling related holds on checkout only match on items that are valid "
750 "for opportunistic capture for the hold. Without this set a Title or Volume "
751 "hold could match when the item is not holdable. With this set only holdable "
752 "items will match."
753 msgstr ""
754 "Երբ դուրս տրման ժամանակ լրացվում է կապակցված պահում համընկնումը ստուգիր "
755 "միայն նյութերի համար որոնց պահումը հավանական է։ Առանց այս բազմության պահումը "
756 "ըստ վերնագրի կամ հատորի կհամընկնի եթե նյութը պահվող չէ։ Այս բազմության հետ "
757 "միայն պահվող նյութերը կհամընկնեն։"
758
759 #: 950.data.seed-values.sql:752
760 msgid ""
761 "Allow a user to continue to renew an item even if it is required for a hold"
762 msgstr ""
763 "Թույլ է տալիս որ օգտվողը շարունակի թարմացնել նյութը եթե նույնիսկ այն "
764 "պահանջված է պահման համար։"
765
766 #: 950.data.seed-values.sql:19914
767 msgid "Grid Config: admin.server.config.coded_value_map"
768 msgstr ""
769
770 #: 950.data.seed-values.sql:4723
771 msgid ""
772 "The claims_never_checked_out_count field will be suggested on the patron "
773 "registration screen. Suggesting a field makes it appear when suggested "
774 "fields are shown. If the field is shown or required this setting is ignored."
775 msgstr ""
776 "claims_never_checked_out_count դաշտը կառաջարկվի ընթերցողի գրանցման "
777 "պաստառում։ Դաշտ առաջարկելով թույլ է տալիս որ այն հայտնվի երբ առաջարկվող "
778 "դաշտերը ցույց են տրված։ Եթե դաշտը ցուցադրված կամ պահանջված է այս "
779 "կարգաբերումը անտեսվում է։"
780
781 #: 950.data.seed-values.sql:8364
782 msgid "British Columbia "
783 msgstr "Բրիտանական Կոլումբիա "
784
785 #: 950.data.seed-values.sql:19388
786 msgid "Print Template: offline_checkout"
787 msgstr ""
788
789 #: 950.data.seed-values.sql:7407
790 msgid "The item is a poem or collection of poems."
791 msgstr "Նյութը պոեմ կամ պոեմների հավաքածու է։"
792
793 # id::clm.value__kau
794 # id::kau
795 #: 950.data.seed-values.sql:7097
796 msgid "Kanuri"
797 msgstr "Kanuri"
798
799 # id::clm.value__gem
800 # id::gem
801 #: 950.data.seed-values.sql:7030
802 msgid "Germanic (Other)"
803 msgstr "Գերմանական (այլ)"
804
805 #: 950.data.seed-values.sql:18597
806 msgid "Checkin: Manual Floating Active"
807 msgstr ""
808
809 #: 950.data.seed-values.sql:8650
810 msgid "Midway Islands "
811 msgstr "Միդվեյ կղզիներ "
812
813 # id::cbs.source__1
814 # id::1
815 #: 950.data.seed-values.sql:3
816 msgid "oclc"
817 msgstr "oclc"
818
819 #: 950.data.seed-values.sql:3733
820 msgid "Item Status for Missing Pieces"
821 msgstr "Նյյութի վիճակ Բացակա կտորների համար"
822
823 #: 950.data.seed-values.sql:9021 950.data.seed-values.sql:9038
824 #: 950.data.seed-values.sql:9054 950.data.seed-values.sql:9070
825 #: 950.data.seed-values.sql:9086
826 msgid "Illustrations"
827 msgstr "Նկարազարդումներ"
828
829 #: 950.data.seed-values.sql:8608
830 msgid "Tennessee "
831 msgstr "Թեննեսսի "
832
833 #: 950.data.seed-values.sql:7760
834 msgid "notated movement"
835 msgstr "նոտայագրված շարժում"
836
837 #: 950.data.seed-values.sql:18975
838 msgid "Grid Config: user.bucket.pending"
839 msgstr ""
840
841 # id::clm.value__arp
842 # id::arp
843 #: 950.data.seed-values.sql:6905
844 msgid "Arapaho"
845 msgstr "Arapaho"
846
847 #: 950.data.seed-values.sql:16962
848 msgid "Void longoverdue item processing fee when claims returned"
849 msgstr ""
850 "Արգելիր երկարաժամկետ ուշացումով նյութի կատարման գումարները, երբ պահանջները "
851 "վերադարձվում են"
852
853 #: 950.data.seed-values.sql:8604
854 msgid "Tunisia "
855 msgstr "Թունիս "
856
857 # id::clm.value__bih
858 # id::bih
859 #: 950.data.seed-values.sql:6932
860 msgid "Bihari"
861 msgstr "Bihari"
862
863 # id::clm.value__wel
864 # id::wel
865 #: 950.data.seed-values.sql:7351
866 msgid "Welsh"
867 msgstr "Welsh"
868
869 #: 950.data.seed-values.sql:3472
870 msgid "Soft stalling interval"
871 msgstr "Փափուկ կանգի տիրույթ"
872
873 #: 950.data.seed-values.sql:14454
874 msgid "Alltel (Allied Wireless)"
875 msgstr "Alltel (Allied Wireless)"
876
877 #: 950.data.seed-values.sql:8648
878 msgid "Saint Kitts"
879 msgstr "Սեյնթ Քիթս"
880
881 # id::clm.value__goh
882 # id::goh
883 #: 950.data.seed-values.sql:7040
884 msgid "German, Old High (ca. 750-1050)"
885 msgstr "German, Old High (ca. 750-1050)"
886
887 # id::clm.value__tem
888 # id::tem
889 #: 950.data.seed-values.sql:7305
890 msgid "Temne"
891 msgstr "Temne"
892
893 #: 950.data.seed-values.sql:8022 950.data.seed-values.sql:8702
894 #: 950.data.seed-values.sql:8716 950.data.seed-values.sql:8730
895 #: 950.data.seed-values.sql:8744 950.data.seed-values.sql:8758
896 #: 950.data.seed-values.sql:8772
897 msgid "Biography or performer or history of ensemble"
898 msgstr "Համույթի կենսագրությունը կամ կատարողը կամ պատմությունը"
899
900 #: 950.data.seed-values.sql:3252
901 msgid "Spine label line width"
902 msgstr "Կողային պիտակի տողի լայնություն"
903
904 #: 950.data.seed-values.sql:8108
905 msgid "Map series"
906 msgstr "Քարտեզների շարք"
907
908 #: 950.data.seed-values.sql:4714
909 msgid ""
910 "The claims_never_checked_out_count field will be shown on the patron "
911 "registration screen. Showing a field makes it appear with required fields "
912 "even when not required. If the field is required this setting is ignored."
913 msgstr ""
914 "claims_never_checked_out_count դաշտը ցույց կտրվի ընթերցողի գրանցման "
915 "պաստառում։ Դաշտ առաջարկելով թույլ է տալիս որ այն հայտնվի երբ առաջարկվող "
916 "դաշտերը ցույց են տրված։ Եթե դաշտը ցուցադրված կամ պահանջված է այս "
917 "կարգաբերումը անտեսվում է։"
918
919 #: 950.data.seed-values.sql:8467
920 msgid "Iraq"
921 msgstr "Իրաք"
922
923 #: 950.data.seed-values.sql:1656
924 msgid "VIEW_SERIAL_SUBSCRIPTION"
925 msgstr "VIEW_SERIAL_SUBSCRIPTION"
926
927 #: 950.data.seed-values.sql:12357
928 msgid ""
929 "Maximum popularity importance multiplier for popularity-adjusted relevance "
930 "searches (decimal value between 1.0 and 2.0)"
931 msgstr ""
932 "Մեծագույն ժողովրդականության կարևորության բազմապատկիչ,  ժողովրդականության "
933 "Ճշգրտված համապատասխանության փնտրումների համար (տասնորդական արժեք 1.0 և 2.0 "
934 "միջև)"
935
936 #: 950.data.seed-values.sql:19024
937 msgid "Grid Config: serials.view_item_grid"
938 msgstr ""
939
940 #: 950.data.seed-values.sql:16990
941 msgid "Clear hold when other patron checks out item"
942 msgstr ""
943
944 #: 950.data.seed-values.sql:17644
945 msgid "Number of Retrievable Recent Patrons"
946 msgstr "Վերջին հետ կանչվող հաճախորդների քանակը։"
947
948 #: 950.data.seed-values.sql:8271
949 msgid "Bonne"
950 msgstr "Բոնն"
951
952 #: 950.data.seed-values.sql:3409
953 msgid "Auto-Extending Grace Periods extend for all closed dates"
954 msgstr "Auto-Extending Grace Periods extend for all closed dates"
955
956 #: 950.data.seed-values.sql:896
957 msgid "Allow a user to change the due date on an item to any date"
958 msgstr "Թույլ է տալիս ընթերցողին փոխել նյութի վերադարձի ամսաթիվը ցանկացածի"
959
960 #: 950.data.seed-values.sql:8254
961 msgid "Goode's homolographic"
962 msgstr "Goode's homolographic"
963
964 #: 950.data.seed-values.sql:8131 950.data.seed-values.sql:8161
965 #: 950.data.seed-values.sql:8795 950.data.seed-values.sql:8825
966 #: 950.data.seed-values.sql:8855 950.data.seed-values.sql:8885
967 msgid "Surveys of the literature in a subject area"
968 msgstr "Թեմատիկ բնագավառի գրականության հարցախույզեր"
969
970 # id::crcd.name__8
971 # id::8
972 #: 950.data.seed-values.sql:487
973 msgid "1_hour_2_renew"
974 msgstr "1_hour_2_renew"
975
976 #: 950.data.seed-values.sql:4747
977 msgid "Regex for barcodes on patron registration"
978 msgstr "Regex շտրիխ կոդերի համար ընթերցող գրանցելիս"
979
980 #: 950.data.seed-values.sql:3297 950.data.seed-values.sql:3300
981 msgid "Charge lost on zero"
982 msgstr "Գանձել զրո կորստի դեպքում"
983
984 #: 950.data.seed-values.sql:854
985 msgid ""
986 "Allow a user to see if another user has permission to place a hold on a "
987 "given copy"
988 msgstr ""
989 "Թույլ տուր ընթերցողին տեսնելու արդյոք մեկ այլ ընթերցող ունի իրավասություն "
990 "տրված պատճենի համար դնելու պահում։"
991
992 # id::clm.value__jpn
993 # id::jpn
994 #: 950.data.seed-values.sql:7086
995 msgid "Japanese"
996 msgstr "Ճապոներեն"
997
998 #: 950.data.seed-values.sql:15563
999 msgid "Truncate fines to max fine amount"
1000 msgstr "Կլորացրու տուգանքերը տուգանքի մեծագույն արժեքին"
1001
1002 #: 950.data.seed-values.sql:3014
1003 msgid ""
1004 "When receiving a copy in acquisitions, set the copy \"creator\" to be the "
1005 "staff that received the copy"
1006 msgstr ""
1007 "Երբ համալրման ժամանակ ստացվում է պատճեն, դիր պատճենի \"creator\" այն "
1008 "աշխատակազմին ով ստացել է պատճենը"
1009
1010 #: 950.data.seed-values.sql:5294
1011 msgid "Jump to details on 1 hit (staff client)"
1012 msgstr "Անցիր մանրամասներին 1 հարվածից (աշխատակազմի հաճախորդ)"
1013
1014 #: 950.data.seed-values.sql:1644
1015 msgid "VIEW_CIRC_MATRIX_MATCHPOINT"
1016 msgstr "VIEW_CIRC_MATRIX_MATCHPOINT"
1017
1018 #: 950.data.seed-values.sql:4585
1019 msgid "Button bar"
1020 msgstr "Կոճակի տող"
1021
1022 #: 950.data.seed-values.sql:12830
1023 msgid "Invalid value for \"price\""
1024 msgstr "Անիրական արժեք \"գնի\" համար"
1025
1026 #: 950.data.seed-values.sql:3225
1027 msgid "Defines the control number identifier used in 003 and 035 fields."
1028 msgstr ""
1029 "Սահմանում է ստուգիչ համարի բնութագրիչը որը օգտագործված է 003 և 035 դաշտերում։"
1030
1031 # id::clm.value__ssw id::clm.value__-swz
1032 # id::ssw
1033 #: 950.data.seed-values.sql:7288 950.data.seed-values.sql:7295
1034 msgid "Swazi"
1035 msgstr "Swazi"
1036
1037 #: 950.data.seed-values.sql:5026
1038 msgid "Regex for other_phone field on patron registration"
1039 msgstr "Regex other_phone դաշտի համար ընթերցող գրանցելիս։"
1040
1041 # id::clm.value__inc
1042 # id::inc
1043 #: 950.data.seed-values.sql:7075
1044 msgid "Indic (Other)"
1045 msgstr "Indic (Other)"
1046
1047 #: 950.data.seed-values.sql:8491
1048 msgid "Massachusetts "
1049 msgstr "Մասսաչուսեթս "
1050
1051 # id::cbs.source__2
1052 # id::2
1053 #: 950.data.seed-values.sql:5
1054 msgid "System Local"
1055 msgstr "System Local"
1056
1057 #: 950.data.seed-values.sql:8585
1058 msgid "San Marino "
1059 msgstr "Սան Մարիո "
1060
1061 #: 950.data.seed-values.sql:13788 950.data.seed-values.sql:13794
1062 msgid "Default Phone Number"
1063 msgstr "Լռակյաց հեռախոսի համար"
1064
1065 #: 950.data.seed-values.sql:14624
1066 msgid "Cleartalk Wireless"
1067 msgstr "Cleartalk Wireless"
1068
1069 # id::clm.value__new
1070 # id::new
1071 #: 950.data.seed-values.sql:7190
1072 msgid "Newari"
1073 msgstr "Newari"
1074
1075 #: 950.data.seed-values.sql:8435
1076 msgid "Ghana "
1077 msgstr "Գանա "
1078
1079 #: 950.data.seed-values.sql:1102
1080 msgid "Allows staff to edit the note for a bill on a transaction"
1081 msgstr "Թուլ է տալիս աշխատակազմին խմբագրել տրանզակցիայի հաշվի նշումը"
1082
1083 #: 950.data.seed-values.sql:1294
1084 msgid "DELETE_BIB_IMPORT_QUEUE"
1085 msgstr "DELETE_BIB_IMPORT_QUEUE"
1086
1087 #: 950.data.seed-values.sql:19416
1088 msgid "Print Template: offline_checkin"
1089 msgstr ""
1090
1091 #: 950.data.seed-values.sql:4624
1092 msgid "This is the default Ident Type for new users in the patron editor."
1093 msgstr "Սա լռակյաց Ident Type նոր օգտվողի համար հաճախորդի խմբագրիչում"
1094
1095 #: 950.data.seed-values.sql:12891
1096 msgid "Print output has been requested for records in an Importer Bib Queue."
1097 msgstr "Պահանջվել է Ելքային տպում ներմուծման Bib հարցման գրառումում"
1098
1099 #: 950.data.seed-values.sql:19192
1100 msgid "Print Template: hold_shelf_slip"
1101 msgstr ""
1102
1103 #: 950.data.seed-values.sql:4267
1104 msgid ""
1105 "Format Dates with this pattern (examples: \"yyyy-MM-dd\" for \"2010-04-26\", "
1106 "\"MMM d, yyyy\" for \"Apr 26, 2010\")"
1107 msgstr ""
1108 "Ձևեվավորել ամսաթվերը այս ձևանմուշով (օրինակներ: \"yyyy-MM-dd\" սար համար "
1109 "\"2010-04-26\", \"MMM d, yyyy\" սրա համար \"Apr 26, 2010\")"
1110
1111 #: 950.data.seed-values.sql:17290
1112 msgid "Item Print Label - Width for Pocket Label"
1113 msgstr ""
1114
1115 # id::clm.value__nub
1116 # id::nub
1117 #: 950.data.seed-values.sql:7200
1118 msgid "Nubian languages"
1119 msgstr "Նուբիական լեզուներ"
1120
1121 # id::clm.value__arm id::i18n_l.name__hy-AM id::i18n_l.description__hy-AM
1122 # id::arm
1123 #: 950.data.seed-values.sql:578 950.data.seed-values.sql:579
1124 #: 950.data.seed-values.sql:6903
1125 msgid "Armenian"
1126 msgstr "Հայերեն"
1127
1128 # id::clm.value__sad
1129 # id::sad
1130 #: 950.data.seed-values.sql:7242
1131 msgid "Sandawe"
1132 msgstr "Sandawe"
1133
1134 #: 950.data.seed-values.sql:944
1135 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Patron\" group"
1136 msgstr ""
1137 "Թույլ տուր օգտվողներին ավելացնելու/հեռացնելու օգտվողներ \"հաճախորդի\" խմբից"
1138
1139 #: 950.data.seed-values.sql:984
1140 msgid "Allow a user to run reports"
1141 msgstr "Թույլ տուր որ օգտվողը հաշվետվություններ աշխատեցնի"
1142
1143 #: 950.data.seed-values.sql:12101
1144 msgid "This line item is not found in the referenced message."
1145 msgstr "Այս նյութը չի գտնվել ուղեկվող հաղորդագրության մեջ"
1146
1147 #: 950.data.seed-values.sql:14658
1148 msgid "Syringa Wireless"
1149 msgstr "Syringa Wireless"
1150
1151 #: 950.data.seed-values.sql:12838
1152 msgid "Invalid value for \"copy_number\""
1153 msgstr "Անիրական արժեք \"copy_number\" համար"
1154
1155 #: 950.data.seed-values.sql:19374
1156 msgid "Print Template: transit_slip"
1157 msgstr ""
1158
1159 #: 950.data.seed-values.sql:5128
1160 msgid "The county field will be required on the patron registration screen."
1161 msgstr "Համայնքի դաշտը կպահանջվի ընթերցողի գրանցման դաշտում։"
1162
1163 # id::ccs.name__5
1164 # id::5
1165 #: 950.data.seed-values.sql:531
1166 msgid "In process"
1167 msgstr "Գործողության մեջ"
1168
1169 #: 950.data.seed-values.sql:1204
1170 msgid "DELETE_XML_TRANSFORM"
1171 msgstr "DELETE_XML_TRANSFORM"
1172
1173 #: 950.data.seed-values.sql:3949
1174 msgid "Content of alert_text include"
1175 msgstr "alert_text բովանդակությունը ներառում է"
1176
1177 #: 950.data.seed-values.sql:3057
1178 msgid ""
1179 "When the amount remaining in the fund, including spent money and "
1180 "encumbrances, goes below this percentage, attempts to spend from the fund "
1181 "will result in a warning to the staff."
1182 msgstr ""
1183 "Երբ բյուջեում մնացող գումարը ներառած նաև ծախսածը,  ավելի քիչ է դառնում այս "
1184 "տոկոսից, յուրաքանչյուր փորձ ծախսելու այս գումարը կհանգեցնի աշխատակազմի "
1185 "զգուշացման"
1186
1187 #: 950.data.seed-values.sql:18758
1188 msgid "Grid Config: admin.server.asset.copy_tag"
1189 msgstr ""
1190
1191 #: 950.data.seed-values.sql:5698
1192 msgid "Circulation History"
1193 msgstr "Տացքի պատմություն"
1194
1195 #: 950.data.seed-values.sql:3481
1196 msgid "Hard stalling interval"
1197 msgstr "Կոշտ կանգառի միջակայք"
1198
1199 # id::cam.value__f
1200 # id::f
1201 #: 950.data.seed-values.sql:7376
1202 msgid "Specialized"
1203 msgstr "Մասնագիտացված"
1204
1205 # id::clm.value__nno
1206 # id::nno
1207 #: 950.data.seed-values.sql:7194
1208 msgid "Norwegian (Nynorsk)"
1209 msgstr "Norwegian (Nynorsk)"
1210
1211 #: 950.data.seed-values.sql:1494
1212 msgid "ADMIN_ACQ_LINEITEM_ALERT_TEXT"
1213 msgstr "ADMIN_ACQ_LINEITEM_ALERT_TEXT"
1214
1215 #: 950.data.seed-values.sql:8384
1216 msgid "California "
1217 msgstr "Կալիֆորնիա "
1218
1219 #: 950.data.seed-values.sql:7972
1220 msgid "computer disc cartridge"
1221 msgstr "համակարգչային պնակիտի քարթրիջ"
1222
1223 #: 950.data.seed-values.sql:8214 950.data.seed-values.sql:8919
1224 #: 950.data.seed-values.sql:8940
1225 msgid "Rehearsals"
1226 msgstr "Թատերափորձեր։"
1227
1228 #: 950.data.seed-values.sql:134
1229 msgid "Personal Author"
1230 msgstr "Անհատական հեղինակ"
1231
1232 #: 950.data.seed-values.sql:19101
1233 msgid "Print Template Context: bills_current"
1234 msgstr ""
1235
1236 #: 950.data.seed-values.sql:8641
1237 msgid "Wales "
1238 msgstr "Ուելս "
1239
1240 # id::clm.value__mad
1241 # id::mad
1242 #: 950.data.seed-values.sql:7145
1243 msgid "Madurese"
1244 msgstr "Madurese"
1245
1246 #: 950.data.seed-values.sql:4741
1247 msgid ""
1248 "The claims_returned_count field will be suggested on the patron registration "
1249 "screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. "
1250 "If the field is shown or required this setting is ignored."
1251 msgstr ""
1252 "claims_returned_count դաշտը կառաջարկվի ընթերցողի գրանցման պաստառից։ "
1253 "Առաջարկելով դաշտ թույլ է տալիս որ այն հայտնվի երբ առաջարկվող դաշտերը "
1254 "ցուցադրված են։ Եթե դաշտը ցուցադրված կամ պահանջված է այս կարգաբերումը "
1255 "անտեսվում է։"
1256
1257 #: 950.data.seed-values.sql:1596
1258 msgid "DELETE_INVOICE_ITEM_TYPE"
1259 msgstr "DELETE_INVOICE_ITEM_TYPE"
1260
1261 # id::clm.value__sag
1262 # id::sag
1263 #: 950.data.seed-values.sql:7243
1264 msgid "Sango (Ubangi Creole)"
1265 msgstr "Sango (Ubangi Creole)"
1266
1267 # id::clm.value__kha
1268 # id::kha
1269 #: 950.data.seed-values.sql:7101
1270 msgid "Khasi"
1271 msgstr "Khasi"
1272
1273 #: 950.data.seed-values.sql:8298 950.data.seed-values.sql:8954
1274 #: 950.data.seed-values.sql:8967 950.data.seed-values.sql:8980
1275 #: 950.data.seed-values.sql:8993
1276 msgid "Land forms"
1277 msgstr "Հողային ձևեր"
1278
1279 #: 950.data.seed-values.sql:14386
1280 msgid "Bluegrass Cellular"
1281 msgstr "Bluegrass Cellular"
1282
1283 #: 950.data.seed-values.sql:1780
1284 msgid ""
1285 "Allows a user to create, edit, and delete custom toolbars for workstations"
1286 msgstr ""
1287 "Թույլ տուր ընթերցողին աշխատանքային կայանների համար ստեղծել, խմբագրել, և "
1288 "ջնջել հաճախորդի աշխատանքային տողերը"
1289
1290 # id::clm.value__mah
1291 # id::mah
1292 #: 950.data.seed-values.sql:7147
1293 msgid "Marshallese"
1294 msgstr "Marshallese"
1295
1296 #: 950.data.seed-values.sql:16975
1297 msgid ""
1298 "Restrict patron opt-in to home library and related orgs at specified depth"
1299 msgstr ""
1300 "Արգելիր հաճախորդի ներգրավումը որոշակի խորությամբ տնային գրադարանում և "
1301 "կապակցված օրգերում"
1302
1303 # id::clm.value__yao
1304 # id::yao
1305 #: 950.data.seed-values.sql:7357
1306 msgid "Yao (Africa)"
1307 msgstr "Yao (Africa)"
1308
1309 #: 950.data.seed-values.sql:12103
1310 msgid "This acquisition request has been fulfilled."
1311 msgstr ""
1312
1313 #: 950.data.seed-values.sql:17264
1314 msgid ""
1315 "Set the default width for the item print Spine Label. Please include a unit "
1316 "of measurement that is valid CSS. For example, \"1in\" or \"2.5cm\""
1317 msgstr ""
1318
1319 #: 950.data.seed-values.sql:12968
1320 msgid ""
1321 "CSV output has been requested for Import Items from records in an Importer "
1322 "Bib Queue."
1323 msgstr ""
1324 "CSV ելքը առաջարկված է Ներմուծման Bib հերթի գրառումներից նյութերի ներմուծման "
1325 "համար"
1326
1327 #: 950.data.seed-values.sql:8402
1328 msgid "Cuba "
1329 msgstr "Կուբա "
1330
1331 #: 950.data.seed-values.sql:4702
1332 msgid "Suggest barred field on patron registration"
1333 msgstr "Ընթերցողի գրանցման պահին առաջարկիր արգելված դաշտ"
1334
1335 #: 950.data.seed-values.sql:8140 950.data.seed-values.sql:8170
1336 #: 950.data.seed-values.sql:8804 950.data.seed-values.sql:8834
1337 #: 950.data.seed-values.sql:8864 950.data.seed-values.sql:8894
1338 msgid "Law reports and digests"
1339 msgstr "Օրենսդրական հաշվետվություններ և ամփոփագրեր"
1340
1341 # id::clm.value__pra
1342 # id::pra
1343 #: 950.data.seed-values.sql:7229
1344 msgid "Prakrit languages"
1345 msgstr "Prakrit languages"
1346
1347 #: 950.data.seed-values.sql:1598
1348 msgid "DELETE_INVOICE_METHOD"
1349 msgstr "DELETE_INVOICE_METHOD"
1350
1351 # id::ccs.name__9
1352 # id::9
1353 #: 950.data.seed-values.sql:535
1354 msgid "On order"
1355 msgstr "Պատվիրված"
1356
1357 #: 950.data.seed-values.sql:17817
1358 msgid "Order Copies Always Include Call Number (Even if Empty)"
1359 msgstr "Պատվիրվող օրինակները միշտ ներառում են Դասիչ (եթե նույնիսկ դատարկ է)։"
1360
1361 #: 950.data.seed-values.sql:8455
1362 msgid "Iceland "
1363 msgstr "Իսլանդիա "
1364
1365 #: 950.data.seed-values.sql:3817
1366 msgid ""
1367 "Length of time (in seconds) a self-serve password reset request should "
1368 "remain active."
1369 msgstr ""
1370 "Ժամանակի տևողություն (վայրկյաններ) որի ընթացքում ինքնաստուգվող գաղտնաբառի "
1371 "վերագրման առաջարկը մնում է ակտիվ։"
1372
1373 #: 950.data.seed-values.sql:3652
1374 msgid "Reset request time on un-cancel"
1375 msgstr "Չեղյալ անելուց վերագրի պահանջի ժամը"
1376
1377 #: 950.data.seed-values.sql:8100
1378 msgid "Villancicos"
1379 msgstr "Villancicos"
1380
1381 #: 950.data.seed-values.sql:13862
1382 msgid "Local"
1383 msgstr "Տեղային"
1384
1385 #: 950.data.seed-values.sql:1306
1386 msgid "UPDATE_AUTHORITY_IMPORT_QUEUE"
1387 msgstr "UPDATE_AUTHORITY_IMPORT_QUEUE"
1388
1389 # id::clm.value__ady
1390 # id::ady
1391 #: 950.data.seed-values.sql:6887
1392 msgid "Adygei"
1393 msgstr "Ադիգեյ"
1394
1395 #: 950.data.seed-values.sql:3439
1396 msgid "Holds: Soft boundary"
1397 msgstr "Պահումներ։ Փափուկ սահմանագծում"
1398
1399 #: 950.data.seed-values.sql:4963
1400 msgid "Show ident_value2 field on patron registration"
1401 msgstr "Ընթերցող գրանցելիս ցույց տուր ident_value2 դաշտը։"
1402
1403 #: 950.data.seed-values.sql:1594
1404 msgid "DELETE_COPY_BTYPE"
1405 msgstr "DELETE_COPY_BTYPE"
1406
1407 #: 950.data.seed-values.sql:5182
1408 msgid ""
1409 "Instead of All fields, show just suggested fields in patron registration by "
1410 "default."
1411 msgstr ""
1412 "Ընթերցող գրանցելիս որպես լռակյաց Բոլոր դաշտերի փոխարեն ցույց տուր առաջարկված "
1413 "դաշտերը"
1414
1415 #: 950.data.seed-values.sql:8484
1416 msgid "Liechtenstein "
1417 msgstr "Լիխտեյնշտեյն "
1418
1419 #: 950.data.seed-values.sql:654
1420 msgid "Everywhere"
1421 msgstr "Ամենուր"
1422
1423 #: 950.data.seed-values.sql:1612
1424 msgid "UPDATE_BIBLIO_FINGERPRINT"
1425 msgstr "UPDATE_BIBLIO_FINGERPRINT"
1426
1427 #: 950.data.seed-values.sql:13529
1428 msgid "Library of Congress standard authority record control semantics"
1429 msgstr ""
1430 "Կոնգրեսի գրադարանի ստանդարտ հեղինակավոր գրառման վերահսկման շարահյուսություն"
1431
1432 #: 950.data.seed-values.sql:7956
1433 msgid "online resource"
1434 msgstr "առցանց պաշար"
1435
1436 #: 950.data.seed-values.sql:928
1437 msgid "Allow a user to create a new closed date for a location"
1438 msgstr "Տեղաբաշխման համար թույլ տուր ընթերցողին ստեղծելու նոր փակ ամսաթիվ"
1439
1440 #: 950.data.seed-values.sql:19844
1441 msgid "Grid Config: admin.server.config.circ_limit_group"
1442 msgstr ""
1443
1444 # id::clm.value__tuk
1445 # id::tuk
1446 #: 950.data.seed-values.sql:7326
1447 msgid "Turkmen"
1448 msgstr "Թուրքմեներեն"
1449
1450 # id::clm.value__tli
1451 # id::tli
1452 #: 950.data.seed-values.sql:7316
1453 msgid "Tlingit"
1454 msgstr "Tlingit"
1455
1456 #: 950.data.seed-values.sql:738
1457 msgid "Allow a user to import a MARC record via the Z39.50 interface"
1458 msgstr ""
1459 "Թույլ տուր ընթերցողին ներմուծելու ՄԵԸՔ գրառումը Z39.50 միջերեսի օգնությամբ"
1460
1461 #: 950.data.seed-values.sql:5477
1462 msgid ""
1463 "Amount of time after which no negative balances (refunds) are allowed on "
1464 "circulation bills. The \"Prohibit negative balance on bills\" setting must "
1465 "also be set to \"true\"."
1466 msgstr ""
1467 "Ժամանակի մեծություն, որից հետո տացքի հաշիվների վրա բացասական հաշվեկշիռները "
1468 "(փոխհատուցում) թույլատրված չեն։ \"Արգելիր բացասական հաշվեկշիռը տացքի "
1469 "հաշիվների վրա\" կարգաբերումը պետք է լինի \"ճիշտ\"։"
1470
1471 #: 950.data.seed-values.sql:8600
1472 msgid "Tajikistan "
1473 msgstr "Տաջիկստան "
1474
1475 #: 950.data.seed-values.sql:18884
1476 msgid "Grid Config: cat.holdings"
1477 msgstr ""
1478
1479 #: 950.data.seed-values.sql:19830
1480 msgid "Grid Config: admin.server.asset.call_number_suffix"
1481 msgstr ""
1482
1483 #: 950.data.seed-values.sql:8569
1484 msgid "Rhode Island "
1485 msgstr "Ռհոդ կղզի "
1486
1487 #: 950.data.seed-values.sql:1100
1488 msgid "Allows staff to manually change a patron's claims returned count"
1489 msgstr ""
1490 "Թույլ է տալիս օգտվողին ձեռքով փոխելու ընթերցողի վերադարձրած պահանջների հաշիվը"
1491
1492 #: 950.data.seed-values.sql:2839
1493 msgid "Untargeted expiration"
1494 msgstr "Չթիրախավորված ժամկետի լրանալ"
1495
1496 #: 950.data.seed-values.sql:3333
1497 msgid "Checkout Fills Related Hold On Valid Copy Only"
1498 msgstr ""
1499 "Դուրս տրումը լրացնում է կապված պահումը միայն իրավասու պատճենի դեպքում"
1500
1501 #: 950.data.seed-values.sql:3457
1502 msgid ""
1503 "Amount of time after a hold is placed before the hold expires.  Example "
1504 "\"100 days\""
1505 msgstr ""
1506 "Մինչ պահման ժամկետի լրանալը ժամանակի մեծությունը որից հետո պահումը կատարվում "
1507 "է։ Օրինակ \"100 օր\""
1508
1509 #: 950.data.seed-values.sql:7704
1510 msgid "two-dimensional moving image"
1511 msgstr "երկչափանի շարժվող պատկեր"
1512
1513 #: 950.data.seed-values.sql:8465
1514 msgid "Italy "
1515 msgstr "Իտալիա "
1516
1517 #: 950.data.seed-values.sql:13592
1518 msgid "See From Tracing -- Personal Name"
1519 msgstr "Տես Այնտեղից հետագիծ--Անձնանուն"
1520
1521 #: 950.data.seed-values.sql:14539
1522 msgid "Cellular One (Dobson) / O2 / Orange"
1523 msgstr "Cellular One (Dobson) / O2 / Orange"
1524
1525 #: 950.data.seed-values.sql:3243
1526 msgid "Spine label left margin"
1527 msgstr "Կողային պիտակի ձախ եզր"
1528
1529 # id::clm.value__tmh
1530 # id::tmh
1531 #: 950.data.seed-values.sql:7317
1532 msgid "Tamashek"
1533 msgstr "Tamashek"
1534
1535 #: 950.data.seed-values.sql:4513
1536 msgid "Work Log: Maximum Actions Logged"
1537 msgstr "Աշխատանքի լոգ։ Մաքսիմում լոգ եղած գործողություններ"
1538
1539 #: 950.data.seed-values.sql:4990
1540 msgid "Suggest juvenile field on patron registration"
1541 msgstr "Ընթերցող գրանցելիս Առաջարկի պատանեկան դաշտ"
1542
1543 # id::clm.value__kaa
1544 # id::kaa
1545 #: 950.data.seed-values.sql:7089
1546 msgid "Kara-Kalpak"
1547 msgstr "Կարա-կալպակերեն"
1548
1549 #: 950.data.seed-values.sql:1712
1550 msgid "Allows a user to cancel a transit on a copy with status of LOST"
1551 msgstr ""
1552 "Թույլ է տալիս օգտվողին չեղյալ անել տեղափոխումը ԿՈՐԱԾ կարգավիճակով օրինակի "
1553 "համար։"
1554
1555 #: 950.data.seed-values.sql:12072
1556 msgid "Non-library Item"
1557 msgstr "Ոչ գրադարանային նյութ"
1558
1559 #: 950.data.seed-values.sql:926
1560 msgid "Allow a user to update a closed date interval for a given location"
1561 msgstr ""
1562 "Թույլ տուր ընթերցողին տված տեղաբաշխման համր թարմացնելու փակ ամսաթվի միջակայքը"
1563
1564 #: 950.data.seed-values.sql:5164
1565 msgid ""
1566 "The Example for validation on the post_code field in patron registration."
1567 msgstr "Ընթերցողի գրանցման ժամանակ post_code դաշտի համար վավերացման օրինակ"
1568
1569 #: 950.data.seed-values.sql:1792
1570 msgid ""
1571 "When granted, newly added lineitem identifiers will propagate to linked bib "
1572 "records"
1573 msgstr ""
1574 "Երբ շնորհված, նոր ավելացված գծային նյութի բնութագրերը կտարածվեն կապված bib "
1575 "գրառումներին"
1576
1577 # id::clm.value__chr
1578 # id::chr
1579 #: 950.data.seed-values.sql:6964
1580 msgid "Cherokee"
1581 msgstr "Cherokee"
1582
1583 #: 950.data.seed-values.sql:10765
1584 msgid ""
1585 "Applies the configured penalty to a patron.  Required named environment "
1586 "variables are \"user\", which refers to the user object, and "
1587 "\"context_org\", which refers to the org_unit object that acts as the focus "
1588 "for the penalty."
1589 msgstr ""
1590 "Կիրառում է ձևավորված տուգանքը ընթերցողի վրա։ Միջավայրի պահանջվող "
1591 "փոփոխականներն են \"user\", որը կիրառվում է օգտվողի օբյեկտին, և "
1592 "\"context_org\" որը կիրառվում է org_unit օբյեկտին որը գործում է որպես "
1593 "կիզակետ տուգանքի համար։"
1594
1595 #: 950.data.seed-values.sql:18954
1596 msgid "Grid Config: circ.patron.items_out"
1597 msgstr ""
1598
1599 #: 950.data.seed-values.sql:8568
1600 msgid "Zimbabwe "
1601 msgstr "Զիմբաբվե "
1602
1603 #: 950.data.seed-values.sql:19949
1604 msgid "Grid Config: admin.server.config.metabib_field"
1605 msgstr ""
1606
1607 #: 950.data.seed-values.sql:16213
1608 msgid "Long-Overdue Max Return Interval"
1609 msgstr "Երկարաժամկետ ուշացած Մաքս վերադարձի տիրույթ"
1610
1611 #: 950.data.seed-values.sql:8049
1612 msgid "Concerti grossi"
1613 msgstr "Concerti grossi"
1614
1615 #: 950.data.seed-values.sql:7936
1616 msgid "microfilm cassette"
1617 msgstr "միկրոժապավենի երիզ"
1618
1619 #: 950.data.seed-values.sql:8086
1620 msgid "Ricercars"
1621 msgstr "Ricercars"
1622
1623 #: 950.data.seed-values.sql:693
1624 msgid "Long-Overdue Materials"
1625 msgstr "Երկարաժամկետ ուշացած նյութեր"
1626
1627 #: 950.data.seed-values.sql:16844
1628 msgid "Items Out Claims Returned display setting"
1629 msgstr "Վերադարձված Պահանջների Նյութերի արտածման կարգաբերումներ"
1630
1631 #: 950.data.seed-values.sql:8367
1632 msgid "Bahamas "
1633 msgstr "Բահամա "
1634
1635 #: 950.data.seed-values.sql:9028 950.data.seed-values.sql:9045
1636 #: 950.data.seed-values.sql:9061 950.data.seed-values.sql:9077
1637 #: 950.data.seed-values.sql:9093
1638 msgid "Facsimiles"
1639 msgstr "Ֆաքսիմիլե"
1640
1641 #: 950.data.seed-values.sql:2916 950.data.seed-values.sql:2917
1642 msgid "Web Client Copy Editor Templates"
1643 msgstr ""
1644
1645 # id::clm.value__cat
1646 # id::cat
1647 #: 950.data.seed-values.sql:6950
1648 msgid "Catalan"
1649 msgstr "Կատալոներեն"
1650
1651 #: 950.data.seed-values.sql:12734
1652 msgid "Check whether a hold request is cancelled."
1653 msgstr "Ստուգիր արդյոք պահման պահանջը չեղյալ է արված"
1654
1655 #: 950.data.seed-values.sql:17469
1656 msgid ""
1657 "Basic token for client authentication with OverDrive API (supplied by "
1658 "OverDrive)"
1659 msgstr ""
1660 "Հիմնական կտրոն հաճախորդի փոխճանաչման համար OverDrive API միջոցով "
1661 "(մատակարարվում է OverDrive կողմից)"
1662
1663 #: 950.data.seed-values.sql:19616
1664 msgid "Grid Config: Vandelay Queue Import Items"
1665 msgstr ""
1666
1667 # id::clm.value__wen
1668 # id::wen
1669 #: 950.data.seed-values.sql:7352
1670 msgid "Sorbian languages"
1671 msgstr "Sorbian languages"
1672
1673 #: 950.data.seed-values.sql:4711
1674 msgid "Show claims_never_checked_out_count field on patron registration"
1675 msgstr "Հաճախորդ գրանցելիս ցույց տուր claims_never_checked_out_count դաշտը"
1676
1677 #: 950.data.seed-values.sql:3574
1678 msgid ""
1679 "If there is an available copy at the requesting library that could fulfill a "
1680 "hold during hold placement time, do not allow the hold to be placed"
1681 msgstr ""
1682 "Եթե հարցում արվող գրադաարանում առկա է հասանելի պատճեն որը կարող է "
1683 "իրականացնել պահում պահման տեղադրման ժամանակ, թույլ մի տուր որ պահումը "
1684 "կատարվի;"
1685
1686 #: 950.data.seed-values.sql:17062
1687 msgid "Notification of a group of circs at the end of a checkout session"
1688 msgstr "Դուրս տրումների կապի նիստի ավարտին տացքի խմբին ծանուցիր"
1689
1690 #: 950.data.seed-values.sql:1462
1691 msgid ""
1692 "Enables the user to create/update/delete booking reservation attribute value "
1693 "maps"
1694 msgstr ""
1695 "Թույլ է տալիս օգտվողին ստեղծել/թարմացնել/ջնջել պատվերի նախնական պահման "
1696 "բնութագրիչի արժեքի քարտեզները"
1697
1698 #: 950.data.seed-values.sql:7892
1699 msgid "overhead transparency"
1700 msgstr "վերին մասի թափանցիկություն"
1701
1702 #: 950.data.seed-values.sql:15510
1703 msgid ""
1704 "Allow funds to be rolled over without bringing the money along.  This makes "
1705 "money left in the old fund disappear, modeling its return to some outside "
1706 "entity."
1707 msgstr ""
1708 "Թույլ տուր դրամագլուխներին պտտվել առանց գումար բերելու։ Սա թույլ է տալիս որ "
1709 "հին դրամագլխում մնացած գումարը անհետանա, մոդելավորելով դրա վերադարձը մեկ այլ "
1710 "մուտքի։"
1711
1712 #: 950.data.seed-values.sql:8681
1713 msgid "Multiple dates"
1714 msgstr "Բազմակի ամսաթվեր"
1715
1716 #: 950.data.seed-values.sql:20364
1717 msgid "Catalog Results Page Size"
1718 msgstr ""
1719
1720 #: 950.data.seed-values.sql:8443
1721 msgid "Guatemala "
1722 msgstr "Գվատեմալա "
1723
1724 #: 950.data.seed-values.sql:1869
1725 msgid "Override the ITEM_DEPOSIT_PAID event"
1726 msgstr "Վերագրի ITEM_DEPOSIT_PAID իրադարձությունը"
1727
1728 #: 950.data.seed-values.sql:14
1729 msgid "Set"
1730 msgstr "Բազմություն"
1731
1732 #: 950.data.seed-values.sql:3643
1733 msgid "Skip For Hold Targeting"
1734 msgstr "Կանգ առ Պահման Թիրախի դեպքում"
1735
1736 #: 950.data.seed-values.sql:8304 950.data.seed-values.sql:8998
1737 msgid "No specified special format characteristics"
1738 msgstr "Չկան հատկորոշված հատուկ ձևաչափի նիշերը"
1739
1740 #: 950.data.seed-values.sql:8619
1741 msgid "United Kingdom Misc. Islands "
1742 msgstr "Միացյալ Թագավորություն, խառը կղզիներ "
1743
1744 #: 950.data.seed-values.sql:5344
1745 msgid ""
1746 "Disable authentication requirement for sending call number information via "
1747 "SMS from the OPAC."
1748 msgstr ""
1749 "Արգելիր փոխճանաչման պահանջները ՀՕԱՔից SMSով դասիչի վերաբերյալ տեղեկատվության "
1750 "ուղարկելիս"
1751
1752 #: 950.data.seed-values.sql:7434
1753 msgid "U-matic"
1754 msgstr "U-matic"
1755
1756 #: 950.data.seed-values.sql:3745
1757 msgid ""
1758 "When true, the Date of Birth column in patron lists will default to Not "
1759 "Visible, and in the Patron Summary sidebar the value will display as "
1760 "<Hidden> unless the field label is clicked."
1761 msgstr ""
1762 "Երբ ճիշտ է, Հաճախորդի ցուցակներում Ծննդյան ամսաթիվ սյունակը որպես լռակյաց "
1763 "կդառնա Անտեսանելի, և Հաճախորդի համառոտագրության կողային տողում արժեքը "
1764 "կարտածվի որպես <Hidden> քանի դեռ դաշտի պիտակը սեղմված է"
1765
1766 #: 950.data.seed-values.sql:12333
1767 msgid "OPAC Format Icons Attribute"
1768 msgstr "ՀՕԱՔ ձևաչափի պատկերիկների որոշիչ"
1769
1770 #: 950.data.seed-values.sql:7455
1771 msgid "33 1/3 rpm"
1772 msgstr "33 1/3 rpm"
1773
1774 #: 950.data.seed-values.sql:1962
1775 msgid "Can do anything at the Branch level"
1776 msgstr "Կարող է մասնաճյուղի մակարդակում անել ամեն ինչ"
1777
1778 #: 950.data.seed-values.sql:17274
1779 msgid "Item Print Label - Height for Pocket Label"
1780 msgstr ""
1781
1782 #: 950.data.seed-values.sql:19185
1783 msgid "Print Template Context: hold_shelf_slip"
1784 msgstr ""
1785
1786 # id::clm.value__mai
1787 # id::mai
1788 #: 950.data.seed-values.sql:7148
1789 msgid "Maithili"
1790 msgstr "Maithili"
1791
1792 #: 950.data.seed-values.sql:1951
1793 msgid "Circulators"
1794 msgstr "Տացքեր"
1795
1796 #: 950.data.seed-values.sql:8344
1797 msgid "Algeria "
1798 msgstr "Ալժիր "
1799
1800 #: 950.data.seed-values.sql:8409
1801 msgid "Denmark "
1802 msgstr "Դանիա "
1803
1804 #: 950.data.seed-values.sql:147
1805 msgid "Topic Subject"
1806 msgstr "Թեմատիկ խորագիր"
1807
1808 #: 950.data.seed-values.sql:8489
1809 msgid "Latvia "
1810 msgstr "Լատվիա "
1811
1812 #: 950.data.seed-values.sql:3291
1813 msgid ""
1814 "Elbow room specifies how far in the future you must make a reservation on an "
1815 "item if that item will have to transit to reach its pickup location.  It "
1816 "secondarily defines how soon a reservation on a given item must start before "
1817 "the check-in process will opportunistically capture it for the reservation "
1818 "shelf."
1819 msgstr ""
1820 "Անկյունային սենյակը բնորոշում է ապագայում որքան պահումներ պետք է կատըարես "
1821 "նյութի համար եթե այդ նյութը պետք է տեղափոխվի վերցնելու գրադարան։ Այն նաև "
1822 "սահմանում է թե տրված նյութի համար որքան շուտ պետք է սկսվի ռեզերվացումը մինչ "
1823 "հետ վերցնելու գործընթացը կորսա դրան ռեզերվացման դարակի վրա։"
1824
1825 # id::clm.value__peo
1826 # id::peo
1827 #: 950.data.seed-values.sql:7221
1828 msgid "Old Persian (ca. 600-400 B.C.)"
1829 msgstr "Հին պարսկերեն (մոտ. 600-400 B.C.)"
1830
1831 # id::clm.value__bem
1832 # id::bem
1833 #: 950.data.seed-values.sql:6928
1834 msgid "Bemba"
1835 msgstr "Bemba"
1836
1837 #: 950.data.seed-values.sql:8322
1838 msgid "Updating Web site"
1839 msgstr "Ոստայնը թարմացվում է"
1840
1841 #: 950.data.seed-values.sql:1574
1842 msgid "CREATE_INVOICE_METHOD"
1843 msgstr "CREATE_INVOICE_METHOD"
1844
1845 #: 950.data.seed-values.sql:8263
1846 msgid "Krovak"
1847 msgstr "Krovak"
1848
1849 #: 950.data.seed-values.sql:20174
1850 msgid "Grid Config: admin.local.config.non_cataloged_type"
1851 msgstr ""
1852
1853 #: 950.data.seed-values.sql:8466
1854 msgid "Côte d'Ivoire "
1855 msgstr "Փղոսկրի Ափ "
1856
1857 #: 950.data.seed-values.sql:8393
1858 msgid "Cayman Islands "
1859 msgstr "Կայմանյան կղզիներ "
1860
1861 #: 950.data.seed-values.sql:12111
1862 msgid "[6024] The quantity which has been ordered."
1863 msgstr "[6024] Պատվիրված որակ"
1864
1865 #: 950.data.seed-values.sql:12377 950.data.seed-values.sql:12378
1866 msgid "Historical Circulation Retention Start Date"
1867 msgstr "Տացքի պատմութան պահպանման սկզբնավորման ամսաթիվ"
1868
1869 # id::clm.value__doi
1870 # id::doi
1871 #: 950.data.seed-values.sql:6989
1872 msgid "Dogri"
1873 msgstr "Dogri"
1874
1875 #: 950.data.seed-values.sql:1084
1876 msgid ""
1877 "Allows a user to mark a purchase order, lineitem, or individual copy as "
1878 "received"
1879 msgstr ""
1880 "Թույլ տուր օգտվողին նշելու որպես ստացված գնման պատվերը, գծային նյութը, կամ "
1881 "անհատական պատճենը։"
1882
1883 # id::clm.value__lim
1884 # id::lim
1885 #: 950.data.seed-values.sql:7131
1886 msgid "Limburgish"
1887 msgstr "Limburgish"
1888
1889 #: 950.data.seed-values.sql:808
1890 msgid "User may create an entry in a patron statistical category"
1891 msgstr "Օգտվողը ընթերցողի վիճակագրական դասում կարող է ստողծել մուտք"
1892
1893 #: 950.data.seed-values.sql:9595
1894 msgid "Creates a hold_notification record for each notified hold"
1895 msgstr "Ստեղծիր hold_notification գրառում ամեն զգուշացված պահման համար"
1896
1897 #: 950.data.seed-values.sql:1236
1898 msgid "UPDATE_LIT_FORM"
1899 msgstr "UPDATE_LIT_FORM"
1900
1901 #: 950.data.seed-values.sql:1156
1902 msgid "CREATE_XML_TRANSFORM"
1903 msgstr "CREATE_XML_TRANSFORM"
1904
1905 #: 950.data.seed-values.sql:17784
1906 msgid ""
1907 "Emit Owning Library ID Rather Than Short Name. Takes effect only if "
1908 "INCLUDE_OWNING_LIB is in use"
1909 msgstr ""
1910 "Շտկիր տնօրինող գրադարանի ID քանց թե կարճ անունը։ Արդյունավետ է միայն, եթե "
1911 "INCLUDE_OWNING_LIB օգտագործման մեջ է։"
1912
1913 #: 950.data.seed-values.sql:8267
1914 msgid "Space oblique Mercator"
1915 msgstr "Տիեզերքի ճկուն Mercator"
1916
1917 # id::clm.value__asm
1918 # id::asm
1919 #: 950.data.seed-values.sql:6908
1920 msgid "Assamese"
1921 msgstr "Assamese"
1922
1923 #: 950.data.seed-values.sql:2898 950.data.seed-values.sql:2899
1924 msgid "Hold Notification Format"
1925 msgstr "Պահման զգուշացման ձևաչափ"
1926
1927 #: 950.data.seed-values.sql:5236
1928 msgid "Appends staff initials and edit date into patron note content."
1929 msgstr ""
1930 "Ընթերցողի նշումների բովանդակությունում ավելացնում է աշխատակազմի սկզբնատառերը "
1931 "և խմբագրում է ամսաթիվը։"
1932
1933 #: 950.data.seed-values.sql:15164
1934 msgid "Match-Only Merge"
1935 msgstr "Միայն համընկնողների ձուլում"
1936
1937 #: 950.data.seed-values.sql:156 950.data.seed-values.sql:5634
1938 msgid "Accession Number"
1939 msgstr "Աճման համար"
1940
1941 #: 950.data.seed-values.sql:19444
1942 msgid "Serials Print Routing Lists"
1943 msgstr ""
1944
1945 #: 950.data.seed-values.sql:17168
1946 msgid ""
1947 "Set the preferred font family for item print labels. You can specify a list "
1948 "of CSS fonts, separated by commas, in order of preference; the system will "
1949 "use the first font it finds with a matching name. For example, \"Arial, "
1950 "Helvetica, serif\""
1951 msgstr ""
1952 "Կարգաբերի նախընտրելի տառատեսակի ընտանիքը նյութի տպվող պիտակների համար։ Կարող "
1953 "ես մասնավորեցնել CSS տառատեսակների ցուցակը, բաժանված ստորակետներով, "
1954 "նախընտրության հաջորդականությամբ; համակարգը կօգտագործի համընկնման անունով "
1955 "գտած առաջին տառատեսակը։ Օրինակ,  \"Arial, Helvetica, serif\"։"
1956
1957 #: 950.data.seed-values.sql:3598
1958 msgid "Org Unit Target Weight"
1959 msgstr "Org Unit թիրախի քաշ"
1960
1961 #: 950.data.seed-values.sql:16725
1962 msgid "Default copy location value for imported items"
1963 msgstr "Ներմուծված նյութերի համար լռակյաց պատճենի տեղաբաշխման արժեք"
1964
1965 #: 950.data.seed-values.sql:3526
1966 msgid "Clear shelf copy status"
1967 msgstr "Մաքրի դարակի պատճենի կարգավիճակը"
1968
1969 #: 950.data.seed-values.sql:8275
1970 msgid "Conic, specific type unknown"
1971 msgstr "Կոնաձև, հատկորոշյալ տեսակը անհայտ է"
1972
1973 # id::clm.value__lat
1974 # id::lat
1975 #: 950.data.seed-values.sql:7128
1976 msgid "Latin"
1977 msgstr "Լատիներեն"
1978
1979 #: 950.data.seed-values.sql:816
1980 msgid "User may update an entry in a patron statistical category"
1981 msgstr "Օգտվողը ընթերցողի վիճակագրական դասից կարող է թարմացնել մուտքը"
1982
1983 #: 950.data.seed-values.sql:8256
1984 msgid "Mercator"
1985 msgstr "Մերկատոր"
1986
1987 #: 950.data.seed-values.sql:1354
1988 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.hold_expire_alert_interval"
1989 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.hold_expire_alert_interval"
1990
1991 #: 950.data.seed-values.sql:8078
1992 msgid "Pavans"
1993 msgstr "Պավաններ"
1994
1995 # id::clm.value__-fri id::clm.value__fry
1996 # id::-fri
1997 #: 950.data.seed-values.sql:7018 950.data.seed-values.sql:7021
1998 msgid "Frisian"
1999 msgstr "Frisian"
2000
2001 #: 950.data.seed-values.sql:1118
2002 msgid "CREATE_CIRC_MOD"
2003 msgstr "CREATE_CIRC_MOD"
2004
2005 #: 950.data.seed-values.sql:12823
2006 msgid "Malformed record cause Import failure"
2007 msgstr "Ձևախեղված գրառումը հանգեցրել է ներմուծման ձախողման"
2008
2009 #: 950.data.seed-values.sql:1060
2010 msgid "Allow a user to mark an item status as 'lost'"
2011 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին նշելու նյութը որպես 'կորած'"
2012
2013 #: 950.data.seed-values.sql:1604
2014 msgid "DELETE_METABIB_SEARCH_ALIAS"
2015 msgstr "DELETE_METABIB_SEARCH_ALIAS"
2016
2017 #: 950.data.seed-values.sql:4165 950.data.seed-values.sql:4168
2018 msgid "PayflowPro password"
2019 msgstr "PayflowPro գաղտնաբառ"
2020
2021 #: 950.data.seed-values.sql:14947
2022 msgid "Centennial Wireless"
2023 msgstr "Centennial Wireless"
2024
2025 #: 950.data.seed-values.sql:8023 950.data.seed-values.sql:8703
2026 #: 950.data.seed-values.sql:8717 950.data.seed-values.sql:8731
2027 #: 950.data.seed-values.sql:8745 950.data.seed-values.sql:8759
2028 #: 950.data.seed-values.sql:8773
2029 msgid "Technical and/or historical information on instruments"
2030 msgstr "Գործիքների վերաբերյալ տեխնիկական և/կամ պատմական տեղեկատվություն"
2031
2032 #: 950.data.seed-values.sql:8448
2033 msgid "Gaza Strip "
2034 msgstr "Գազայի հատված "
2035
2036 #: 950.data.seed-values.sql:12825
2037 msgid "New record had insufficient quality"
2038 msgstr "Նոր գրառումը ունի անբավարար որակ"
2039
2040 #: 950.data.seed-values.sql:9033 950.data.seed-values.sql:9050
2041 #: 950.data.seed-values.sql:9066 950.data.seed-values.sql:9082
2042 #: 950.data.seed-values.sql:9098
2043 msgid "Phonodisc, phonowire, etc."
2044 msgstr "Ֆոնոդիսկ, ֆոնոգրված և այլն։"
2045
2046 #: 950.data.seed-values.sql:14726
2047 msgid "Simple Mobile"
2048 msgstr "Պարզ մոբայլ"
2049
2050 #: 950.data.seed-values.sql:1104
2051 msgid "Allows staff to edit the note for a payment on a transaction"
2052 msgstr ""
2053 "Թույլ է տալիս աշխատակազմին տրանզակցիայի դեպքում խմբագրելու վճարման նշումը"
2054
2055 #: 950.data.seed-values.sql:14966
2056 msgid "Helio"
2057 msgstr "Ողջույն"
2058
2059 #: 950.data.seed-values.sql:13567
2060 msgid "See Also From Tracing -- Corporate Name"
2061 msgstr "Տես նաև Հետագծից -- Համատեղ անուն"
2062
2063 #: 950.data.seed-values.sql:8035
2064 msgid "Ballets"
2065 msgstr "Բալետ"
2066
2067 #: 950.data.seed-values.sql:8403
2068 msgid "Cabo Verde "
2069 msgstr "Կաբո Վերդե "
2070
2071 #: 950.data.seed-values.sql:7436
2072 msgid "Type C"
2073 msgstr "Տեսակ C"
2074
2075 #: 950.data.seed-values.sql:8575
2076 msgid "South Carolina "
2077 msgstr "Հյուսիսային Կարոլինա "
2078
2079 #: 950.data.seed-values.sql:1014
2080 msgid "Allow a user to delete a fund allocation"
2081 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ջնջել ենթաբյուջեի բաշխումը"
2082
2083 #: 950.data.seed-values.sql:1676
2084 msgid "Update prefix label definition."
2085 msgstr "Թարմացրու նախածանցի պիտակի սահմանումը"
2086
2087 #: 950.data.seed-values.sql:8341
2088 msgid "Albania "
2089 msgstr "Ալբանիա "
2090
2091 #: 950.data.seed-values.sql:8449
2092 msgid "Hawaii "
2093 msgstr "Հավայի "
2094
2095 #: 950.data.seed-values.sql:4621
2096 msgid "Default Ident Type for Patron Registration"
2097 msgstr "Լռակյաց Ident Type Ընթերցողի գրանցման համար"
2098
2099 # id::clm.value__fro
2100 # id::fro
2101 #: 950.data.seed-values.sql:7020
2102 msgid "French, Old (ca. 842-1400)"
2103 msgstr "Ֆրանսերեն, Հին (մոտ. 842-1400)"
2104
2105 #: 950.data.seed-values.sql:8661
2106 msgid "Spratly Island "
2107 msgstr "Սպրատլի կղզիներ "
2108
2109 #: 950.data.seed-values.sql:8380
2110 msgid "Bouvet Island "
2111 msgstr "Բոուվետ կղզի "
2112
2113 #: 950.data.seed-values.sql:15234
2114 msgid "LibraryElf Login"
2115 msgstr "LibraryElf մուտքի գրանցում"
2116
2117 #: 950.data.seed-values.sql:8273
2118 msgid "Equidistant conic"
2119 msgstr "Հավասարահեռավոր կոնաձև"
2120
2121 #: 950.data.seed-values.sql:1438 950.data.seed-values.sql:1440
2122 msgid "Allow a user to delete trigger template output"
2123 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ջնջել տրիգերված ձևանմուշի ելքը"
2124
2125 #: 950.data.seed-values.sql:8404
2126 msgid "Cook Islands "
2127 msgstr "Կուկի կղզիներ "
2128
2129 # id::ccs.name__13
2130 # id::13
2131 #: 950.data.seed-values.sql:539
2132 msgid "Discard/Weed"
2133 msgstr "Discard/Weed"
2134
2135 #: 950.data.seed-values.sql:8419
2136 msgid "El Salvador "
2137 msgstr "Էլ Սալվադոր "
2138
2139 #: 950.data.seed-values.sql:2980
2140 msgid "Self Check"
2141 msgstr "Ինքնա ընդունում"
2142
2143 # id::clm.value__iii
2144 # id::iii
2145 #: 950.data.seed-values.sql:7069
2146 msgid "Sichuan Yi"
2147 msgstr "Sichuan Yi"
2148
2149 #: 950.data.seed-values.sql:17162
2150 msgid "Item Print Label Font Family"
2151 msgstr "Նյութի Տպած Պիտակի ֆոնտի ընտանիք"
2152
2153 #: 950.data.seed-values.sql:5092
2154 msgid ""
2155 "The second_given_name field will be shown on the patron registration screen. "
2156 "Showing a field makes it appear with required fields even when not required. "
2157 "If the field is required this setting is ignored."
2158 msgstr ""
2159 "second_given_name դաշտը ցույց կտրվի ընթերցողի գրանցման պաստառում։ Դաշտի "
2160 "ցույց տալը թույլ է տալիս որ այն հայտնվի նույնիսկ այն ժամանակ երբ այն "
2161 "պահանջված չէ։ Եթե դաշտը պահանջված է յս կարգաբերումները անտեսվում են։"
2162
2163 #: 950.data.seed-values.sql:4228 950.data.seed-values.sql:4231
2164 msgid "PayPal test mode"
2165 msgstr "PayPal տեստային վիճակ"
2166
2167 # id::clm.value__yor
2168 # id::yor
2169 #: 950.data.seed-values.sql:7360
2170 msgid "Yoruba"
2171 msgstr "Yoruba"
2172
2173 #: 950.data.seed-values.sql:1234
2174 msgid "UPDATE_LASSO_MAP"
2175 msgstr "UPDATE_LASSO_MAP"
2176
2177 #: 950.data.seed-values.sql:1897
2178 msgid "Update copy alert suppression"
2179 msgstr ""
2180
2181 #: 950.data.seed-values.sql:1837
2182 msgid "Allow a user to create a new popularity badge"
2183 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ստեղծելու նոր ժողովրդական նշան"
2184
2185 #: 950.data.seed-values.sql:5146
2186 msgid ""
2187 "The State field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
2188 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
2189 "field is required this setting is ignored."
2190 msgstr ""
2191 "Նահանգի դաշտը կցուցադրվի հաճախորդի գրանցման պաստաի վրա։ Դաշտի ցույց տալը "
2192 "ստիպում է որ այ հայտնվի պահանջվող դաշտերի հետ միասին, թեթ նույնիսկ պահաջված "
2193 "չէ։ Եթե դաշտը պահանջված է, ապա այս կարգաբերումները անտեսվում են։"
2194
2195 #: 950.data.seed-values.sql:8416
2196 msgid "Timor"
2197 msgstr "Թիմոր"
2198
2199 #: 950.data.seed-values.sql:4457
2200 msgid "Patron Opt-In Boundary"
2201 msgstr "Ընթերցողի Opt-In սահման"
2202
2203 #: 950.data.seed-values.sql:5716
2204 msgid "Cancel Holds"
2205 msgstr "Չեղյալ արա պահումները"
2206
2207 # id::clfm.value__s
2208 # id::s
2209 #: 950.data.seed-values.sql:7408
2210 msgid "Speeches"
2211 msgstr "Ելույթներ"
2212
2213 #: 950.data.seed-values.sql:19588
2214 msgid "Grid Config: Vandelay Bib Queue"
2215 msgstr ""
2216
2217 #: 950.data.seed-values.sql:13568
2218 msgid "See Also From Tracing -- Meeting Name"
2219 msgstr "Տես նաև Այս հետագծից -- Հանդիպման անուն"
2220
2221 #: 950.data.seed-values.sql:19630
2222 msgid "Grid Config: Vandelay Bib Items"
2223 msgstr ""
2224
2225 #: 950.data.seed-values.sql:5215
2226 msgid "Cap results in Patron Search at this number."
2227 msgstr "Cap արդյունքներ այս համարով Ընթերցողի որոնման ժամանակ"
2228
2229 # id::clm.value__alb
2230 # id::alb
2231 #: 950.data.seed-values.sql:6894
2232 msgid "Albanian"
2233 msgstr "Ալբաներեն"
2234
2235 #: 950.data.seed-values.sql:17820
2236 msgid "Order Copies Always Include Item Type (Even if Empty)"
2237 msgstr ""
2238 "Պատվիրվող օրինակները միշտ ներառում են Նյութի տեսակը (եթե նույնիսկ դատարկ է)։"
2239
2240 #: 950.data.seed-values.sql:12844
2241 msgid "Bad format for stat cat data, should be like: CAT 1|VALUE 1"
2242 msgstr "Վատ ձևաչափ ստատ քարտ տվյալների համար, պետք լինի՝ CAT 1|VALUE 1"
2243
2244 #: 950.data.seed-values.sql:16812 950.data.seed-values.sql:16831
2245 #: 950.data.seed-values.sql:16850
2246 msgid ""
2247 "Value is a numeric code, describing which list the circulation should appear "
2248 "while checked out and whether the circulation should continue to appear in "
2249 "the bottom list, when checked in with oustanding fines.  1 = top list, "
2250 "bottom list.  2 = bottom list, bottom list.  5 = top list, do not display.  "
2251 "6 = bottom list, do not display."
2252 msgstr ""
2253 "Արժեքը դա թվային կոդ է և նկարագրում է թե տացքի որ ցուցակը պետք է հայտնվի "
2254 "քանի դեռ դուրս է տրված և արդյոք տացքը պետք է շարունակվի հայտնվել ներքևի "
2255 "ցուցակում, երբ հետ է ընդունվում ժամկետանց տուգանքներով։ 1 = վերին ցուցակ, "
2256 "ներքևի ցուցակ։ 2 = ներքևի ցուցակ, ներքևի ցուցակ։ 5 = վերին ցուցակ, մի "
2257 "արտածիր։ 6 = ներքևի ցուցակ, մի արտածիր։"
2258
2259 #: 950.data.seed-values.sql:1772
2260 msgid "Allows staff to manage search filter groups and entries"
2261 msgstr ""
2262 "Թույլ տուր աշխատակազմին կառավարելու որոնման զտիչներըի խմբերը և մուտքերը։"
2263
2264 #: 950.data.seed-values.sql:15331
2265 msgid "cat"
2266 msgstr "cat"
2267
2268 #: 950.data.seed-values.sql:12211
2269 msgid "Historical Hold Retention Age - Canceled (Patron via phone)"
2270 msgstr "Պատմական Պահման Պահպանման Տարիք -Չեղյալ արված (ընթերցողը հեռախոսով)"
2271
2272 #: 950.data.seed-values.sql:998
2273 msgid "Allow a user to delete a funding source"
2274 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ջնջելու ֆինանսավորման աղբյուրը"
2275
2276 #: 950.data.seed-values.sql:20354
2277 msgid "Use Hatch for printing"
2278 msgstr ""
2279
2280 #: 950.data.seed-values.sql:7800
2281 msgid "unmediated"
2282 msgstr "չմիջնորդավորված"
2283
2284 #: 950.data.seed-values.sql:3979
2285 msgid ""
2286 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
2287 "%INCLUDE(header_text)%"
2288 msgstr ""
2289 "Text/HTML/Macros որ պետք է ներդրվեն ստացականի ձևանմուշներում սրա փոխարեն "
2290 "%INCLUDE(header_text)%"
2291
2292 #: 950.data.seed-values.sql:5467
2293 msgid ""
2294 "Prevent negative balances (refunds) on bills for lost/long overdue "
2295 "materials. Set to \"true\" to prohibit negative balances at all times or, "
2296 "when used in conjunction with an interval setting, to prohibit negative "
2297 "balances after an interval of time."
2298 msgstr ""
2299 "Կանխիր բացասական հաշվեկշիռները (փոխհատուցումը) կորած/երկարաժամկետ ուշացումով "
2300 "նյութերի հաշիվենրի համար։ Կարգաբերի \"ճիշտ\" որպեսզի մշտապես կանխես "
2301 "բացասական հաշվեկշիռները բոլոր նյութերի համար, կամ երբ օգտագործվում է համատեղ "
2302 "միջակայքի կարգաբերումների հետ, որպեսզի կանխի բացասական հաշվեկշիռները "
2303 "ժամանակի տիրույթից հետո։"
2304
2305 #: 950.data.seed-values.sql:20297
2306 msgid "Grid Config: Booking Return Resource tab Already Picked Up grid"
2307 msgstr ""
2308
2309 #: 950.data.seed-values.sql:17547
2310 msgid "OneClickdigital Basic Token"
2311 msgstr "OneClickdigital հիմնական կտրոն"
2312
2313 # id::clm.value__wln
2314 # id::wln
2315 #: 950.data.seed-values.sql:7353
2316 msgid "Walloon"
2317 msgstr "Walloon"
2318
2319 #: 950.data.seed-values.sql:16296
2320 msgid ""
2321 "Leave transaction open when long-overdue balance equals zero.  This leaves "
2322 "the long-overdue copy on the patron record when it is paid"
2323 msgstr ""
2324
2325 #: 950.data.seed-values.sql:8530
2326 msgid "Norway "
2327 msgstr "Նորվեգիա "
2328
2329 #: 950.data.seed-values.sql:1949
2330 msgid "Catalogers"
2331 msgstr "Քարտագրողներ"
2332
2333 # id::clm.value__amh
2334 # id::amh
2335 #: 950.data.seed-values.sql:6897
2336 msgid "Amharic"
2337 msgstr "Ամհարիկ"
2338
2339 #: 950.data.seed-values.sql:675
2340 msgid "Overdue Materials"
2341 msgstr "Ժամկետանց նյութեր"
2342
2343 # id::clm.value__rap
2344 # id::rap
2345 #: 950.data.seed-values.sql:7234
2346 msgid "Rapanui"
2347 msgstr "Rapanui"
2348
2349 #: 950.data.seed-values.sql:9023 950.data.seed-values.sql:9040
2350 #: 950.data.seed-values.sql:9056 950.data.seed-values.sql:9072
2351 #: 950.data.seed-values.sql:9088
2352 msgid "Portraits"
2353 msgstr "Դիմանկարներ"
2354
2355 #: 950.data.seed-values.sql:3063 950.data.seed-values.sql:3066
2356 msgid "Temporary barcode prefix"
2357 msgstr "Ժամանակավոր շտրիխ կոդի նախածանց"
2358
2359 #: 950.data.seed-values.sql:1724
2360 msgid "Allows a user to use debug functions in the staff client"
2361 msgstr ""
2362 "Թույլ է տալիս օգտվողին աշխատակազմի հաճախորդից օգտագործելու դեբագ ֆունկցիան"
2363
2364 #: 950.data.seed-values.sql:18653
2365 msgid "Holdings View Show Copies"
2366 msgstr ""
2367
2368 #: 950.data.seed-values.sql:13581
2369 msgid "Established Heading Linking Entry -- Meeting Name"
2370 msgstr "Հաստատված վերնախորագրի կապի մուտք -- Հանդիպման անուն"
2371
2372 #: 950.data.seed-values.sql:15721
2373 msgid "Upload Create PO"
2374 msgstr "Բեռնավորի Ստեղծել PO"
2375
2376 #: 950.data.seed-values.sql:8084
2377 msgid "Requiems"
2378 msgstr "Ռեքվիեմներ"
2379
2380 #: 950.data.seed-values.sql:5434
2381 msgid "Do not change fines/fees on zero-balance LOST transaction"
2382 msgstr "Մի փոխիր տուգանքները/գանձումները զրո բալանսի ԿՈՐԱԾ գործարքի համար"
2383
2384 # id::ccs.name__11
2385 # id::11
2386 #: 950.data.seed-values.sql:537 950.data.seed-values.sql:2977
2387 msgid "Cataloging"
2388 msgstr "Քարտագրում"
2389
2390 #: 950.data.seed-values.sql:1885
2391 msgid "Administer copy alert types"
2392 msgstr ""
2393
2394 #: 950.data.seed-values.sql:8127 950.data.seed-values.sql:8156
2395 #: 950.data.seed-values.sql:8790 950.data.seed-values.sql:8820
2396 #: 950.data.seed-values.sql:8850 950.data.seed-values.sql:8880
2397 msgid "Indexes"
2398 msgstr "Ցուցիչներ"
2399
2400 # id::clm.value__arn
2401 # id::arn
2402 #: 950.data.seed-values.sql:6904
2403 msgid "Mapuche"
2404 msgstr "Mapuche"
2405
2406 # id::clm.value__uig
2407 # id::uig
2408 #: 950.data.seed-values.sql:7336
2409 msgid "Uighur"
2410 msgstr "Uighur"
2411
2412 #: 950.data.seed-values.sql:1488
2413 msgid "ADMIN_ACQ_FISCAL_YEAR"
2414 msgstr "ADMIN_ACQ_FISCAL_YEAR"
2415
2416 #: 950.data.seed-values.sql:8082
2417 msgid "Program music"
2418 msgstr "Ծրագրավորի երաժշտություն"
2419
2420 #: 950.data.seed-values.sql:8333
2421 msgid "Not arrangement or transposition or not specified"
2422 msgstr "Չկա հարմարեցում կամ փոխատեղում կամ չի հատկորոշված"
2423
2424 #: 950.data.seed-values.sql:12105
2425 msgid "Accepted with changes which require no confirmation."
2426 msgstr "Ընդունված է փոփոխություններով որ պահանջում են հաստատում։"
2427
2428 #: 950.data.seed-values.sql:4358
2429 msgid "Allow pending addresses"
2430 msgstr "Թույլ է տալիս սպասող հասցեներ"
2431
2432 #: 950.data.seed-values.sql:5011
2433 msgid ""
2434 "The master_account field will be suggested on the patron registration "
2435 "screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. "
2436 "If the field is shown or required this setting is ignored."
2437 msgstr ""
2438 "Կառաջարկվի master_account field ընթերցողի գրանցման պաստառից։ Առաջարկելով "
2439 "դաշտ թույլ է տալիս որ այն հայտնվի երբ առաջարկվող դաշտերը ցուցադրված են։ Եթե "
2440 "դաշտը առաջարկված կամ ցույց է տրված այս կարգաբերումները կանտեսվեն։"
2441
2442 # id::clm.value__ind
2443 # id::ind
2444 #: 950.data.seed-values.sql:7076
2445 msgid "Indonesian"
2446 msgstr "Ինդոնեզերեն"
2447
2448 #: 950.data.seed-values.sql:19984
2449 msgid "Grid Config: admin.server.config.weight_assoc"
2450 msgstr ""
2451
2452 #: 950.data.seed-values.sql:726
2453 msgid "Allow a user to update another user's hold"
2454 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին թարմացնելու մեկ այլ ընթերցողի պահումը"
2455
2456 #: 950.data.seed-values.sql:8141 950.data.seed-values.sql:8172
2457 #: 950.data.seed-values.sql:8806 950.data.seed-values.sql:8836
2458 #: 950.data.seed-values.sql:8866 950.data.seed-values.sql:8896
2459 msgid "Yearbooks"
2460 msgstr "Տարեգրքեր"
2461
2462 #: 950.data.seed-values.sql:218 950.data.seed-values.sql:5640
2463 msgid "Edition"
2464 msgstr "Հրատարակություն"
2465
2466 #: 950.data.seed-values.sql:8598
2467 msgid "Syria "
2468 msgstr "Սիրիա "
2469
2470 #: 950.data.seed-values.sql:7992
2471 msgid "audiocassette"
2472 msgstr "ձայնաերիզ"
2473
2474 #: 950.data.seed-values.sql:18940
2475 msgid "Grid Config: circ.pending_patrons.list"
2476 msgstr ""
2477
2478 #: 950.data.seed-values.sql:1006
2479 msgid "Allow a user to delete a fund"
2480 msgstr "Թույլ տուր ընթերցողին ջնջելու դրամագլուխը։"
2481
2482 #: 950.data.seed-values.sql:4495
2483 msgid "Previous Issuance Copy Location"
2484 msgstr "Նախորդ տրման պատճենի տեղաբաշխումը"
2485
2486 #: 950.data.seed-values.sql:13579
2487 msgid "Established Heading Linking Entry -- Personal Name"
2488 msgstr "Հաստատված վերնախորագրի կապի մուտք -- Անհատական անուն"
2489
2490 #: 950.data.seed-values.sql:1092
2491 msgid "Allows a user to delete an MFHD record"
2492 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ջնջելու MFHD գրառումը"
2493
2494 #: 950.data.seed-values.sql:13974
2495 msgid "Bell Mobility & Solo Mobile"
2496 msgstr "Bell Mobility & Solo Mobile"
2497
2498 #: 950.data.seed-values.sql:8431
2499 msgid "Djibouti "
2500 msgstr "Ջիբուտու "
2501
2502 # id::clm.value__kru
2503 # id::kru
2504 #: 950.data.seed-values.sql:7116
2505 msgid "Kurukh"
2506 msgstr "Kurukh"
2507
2508 #: 950.data.seed-values.sql:1825
2509 msgid "Allow a user to adjust a bill (generally to zero)"
2510 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին հարմարեցնել հաշիվը (որպես կանոն զրոյի)"
2511
2512 # id::clm.value__-tar id::clm.value__tat
2513 # id::-tar
2514 #: 950.data.seed-values.sql:7302 950.data.seed-values.sql:7303
2515 msgid "Tatar"
2516 msgstr "Թաթարերեն"
2517
2518 #: 950.data.seed-values.sql:20011
2519 msgid "GUI: Enable Experimental Angular Staff Catalog"
2520 msgstr ""
2521
2522 #: 950.data.seed-values.sql:992
2523 msgid "Allow a user to delete an item out of another user's container"
2524 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ջնջելու նյութը մեկ այլ օգտվողի կոնտեյներից"
2525
2526 #: 950.data.seed-values.sql:8442
2527 msgid "Georgia (Republic) "
2528 msgstr "Վրաստան (Հանրապետություն) "
2529
2530 #: 950.data.seed-values.sql:186
2531 msgid "Series Title (Browse)"
2532 msgstr "Մատենաշարի վերանգիր (թերթել)"
2533
2534 #: 950.data.seed-values.sql:14233
2535 msgid "Hawaiian Telcom Wireless"
2536 msgstr "Hawaiian Telcom Wireless"
2537
2538 #: 950.data.seed-values.sql:8676
2539 msgid "Continuing resource currently published"
2540 msgstr "Շարունակական պաշարը այս պահին հրատարակված է"
2541
2542 #: 950.data.seed-values.sql:3207
2543 msgid "Spine and pocket label font size"
2544 msgstr "Կողի և գրպանի պիտակի ֆոնտի չափ"
2545
2546 #: 950.data.seed-values.sql:3180
2547 msgid "Minimum Item Price"
2548 msgstr "Նյութի մինիմալ գին"
2549
2550 #: 950.data.seed-values.sql:13615
2551 msgid "Author axis"
2552 msgstr "Հեղինակի առանցք"
2553
2554 #: 950.data.seed-values.sql:13555
2555 msgid "Heading -- General Subdivision"
2556 msgstr "Վերնախորագիր -- Ընդհանուր ենթաբաժին"
2557
2558 # id::clm.value__mos
2559 # id::mos
2560 #: 950.data.seed-values.sql:7174
2561 msgid "Mooré"
2562 msgstr "Mooré"
2563
2564 #: 950.data.seed-values.sql:1246
2565 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_CLOSING"
2566 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_CLOSING"
2567
2568 #: 950.data.seed-values.sql:8595
2569 msgid "Saudi Arabia "
2570 msgstr "Սաուդյան Արաբիա "
2571
2572 #: 950.data.seed-values.sql:8461
2573 msgid "Indonesia "
2574 msgstr "Ինդոնեզիա "
2575
2576 #: 950.data.seed-values.sql:19942
2577 msgid "Grid Config: admin.server.config.metabib_field_ts_map"
2578 msgstr ""
2579
2580 # id::clm.value__syr
2581 # id::syr
2582 #: 950.data.seed-values.sql:7296
2583 msgid "Syriac"
2584 msgstr "Syriac"
2585
2586 # id::clm.value__kar
2587 # id::kar
2588 #: 950.data.seed-values.sql:7095
2589 msgid "Karen"
2590 msgstr "Karen"
2591
2592 # id::clm.value__fur
2593 # id::fur
2594 #: 950.data.seed-values.sql:7023
2595 msgid "Friulian"
2596 msgstr "Friulian"
2597
2598 #: 950.data.seed-values.sql:8618
2599 msgid "Uganda "
2600 msgstr "Ուգանդա "
2601
2602 #: 950.data.seed-values.sql:15638
2603 msgid ""
2604 "If we exceed the wait time, the URL is marked as a \"timeout\" and the "
2605 "system moves on to the next URL"
2606 msgstr ""
2607 "Եթե գերազանցենք սպասման ժամանակը, URL-ը կնշվի որպես \"timeout\" և համակարգը "
2608 "կանցնի հաջորդ URL-ին"
2609
2610 #: 950.data.seed-values.sql:5704
2611 msgid "Template Merge Container"
2612 msgstr "Ձևաչափի ձուլման կոնտեյներ"
2613
2614 #: 950.data.seed-values.sql:11708
2615 msgid "A payment receipt needs to be formatted for printing."
2616 msgstr "Վճարահաշիվ է պետք որպեսզի ձևավորվի տպման համար"
2617
2618 #: 950.data.seed-values.sql:4999
2619 msgid "Show master_account field on patron registration"
2620 msgstr "Ցույց տուր master_account դաշտը ընթերցող գրանցելիս"
2621
2622 #: 950.data.seed-values.sql:12091
2623 msgid "The information is to be or has been deleted."
2624 msgstr "Տեղեկատվությունը պետք է կամ արդեն ջնջվել է"
2625
2626 #: 950.data.seed-values.sql:3742
2627 msgid "Obscure the Date of Birth field"
2628 msgstr "Դարձրու աննկատ Ծննդյան տարեթվի դաշը"
2629
2630 #: 950.data.seed-values.sql:1895
2631 msgid "Create copy alert suppression"
2632 msgstr ""
2633
2634 #: 950.data.seed-values.sql:8356
2635 msgid "American Samoa "
2636 msgstr "Ամերիկյան Սամոա "
2637
2638 #: 950.data.seed-values.sql:8198 950.data.seed-values.sql:8903
2639 #: 950.data.seed-values.sql:8924
2640 msgid "Autobiography"
2641 msgstr "Ինքնակենսագրություն"
2642
2643 #: 950.data.seed-values.sql:13589
2644 msgid "Established Heading Linking Entry -- Chronological Term"
2645 msgstr "Սահմանված Վերնախորագրի կապի մուտք -- Ժամանակագրական տերմին"
2646
2647 # id::clm.value__snk
2648 # id::snk
2649 #: 950.data.seed-values.sql:7278
2650 msgid "Soninke"
2651 msgstr "Soninke"
2652
2653 #: 950.data.seed-values.sql:940
2654 msgid ""
2655 "Allow a user to remove an existing workstation so a new one can replace it"
2656 msgstr ""
2657 "Թույլ տուր օգտվողին հեռացնելու առկա աշխատանքային կայանը և նորը կկարողանա "
2658 "փոխարինել դրան։"
2659
2660 #: 950.data.seed-values.sql:13480
2661 msgid ""
2662 "Facilitates producing a CSV file representing a book list by introducing an "
2663 "\"items\" variable into the TT environment, sorted as dictated according to "
2664 "user params"
2665 msgstr ""
2666 "Հնարավորություններ թողարկելու CSV ֆայլեր, որոնք ներկայացնում են գրքերի "
2667 "ցուցակը ըստ \"նյութեր\" փոփոխականի TT ենթակառուցվածքում, տեսակավորված ինչպես "
2668 "թելադրված է համաձայն օգտվողի պարամետրերի։"
2669
2670 #: 950.data.seed-values.sql:8439
2671 msgid "Gabon "
2672 msgstr "Գաբոն "
2673
2674 #: 950.data.seed-values.sql:9032 950.data.seed-values.sql:9049
2675 #: 950.data.seed-values.sql:9065 950.data.seed-values.sql:9081
2676 #: 950.data.seed-values.sql:9097
2677 msgid "Samples"
2678 msgstr "Օրինակներ"
2679
2680 #: 950.data.seed-values.sql:964
2681 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Vendor\" group"
2682 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ավելացնել/հեռացնել օգտվողներ \"Մատակարար\" խմբին"
2683
2684 # id::clm.value__hmn
2685 # id::hmn
2686 #: 950.data.seed-values.sql:7061
2687 msgid "Hmong"
2688 msgstr "Hmong"
2689
2690 #: 950.data.seed-values.sql:1048
2691 msgid "Allow a user to create/view/update/delete a currency_type"
2692 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ստեղծելեւ/դիտելու/թարմացնելու currency_type"
2693
2694 #: 950.data.seed-values.sql:1046
2695 msgid "Allow a staff member to directly remove a bibliographic record"
2696 msgstr ""
2697 "Թույլ տուր աշխատակազմի անդամներին ուղղակիորեն հեռացնելու մատենագիտական "
2698 "գրառումները"
2699
2700 #: 950.data.seed-values.sql:13549
2701 msgid "Heading -- Topical Term"
2702 msgstr "Վերնախորագիր -- Թեմատիկ տերմին"
2703
2704 #: 950.data.seed-values.sql:3967
2705 msgid "Content of footer_text include"
2706 msgstr "footer_text բովանդակությունը ներառում է"
2707
2708 #: 950.data.seed-values.sql:17405
2709 msgid ""
2710 "Base URI for OverDrive Circulation API (defaults to "
2711 "https://patron.api.overdrive.com/v1). Using HTTPS here is strongly "
2712 "encouraged."
2713 msgstr ""
2714 "Հիմնական URI OverDrive Circulation API համար (լռակյացը "
2715 "https://patron.api.overdrive.com/v1)։ Այստեղ HTTPS օգտագործելը խստորեն "
2716 "խրախուսվում է։"
2717
2718 #: 950.data.seed-values.sql:9825
2719 msgid "A patron acquisition request has been rejected."
2720 msgstr "Ընթերցողի համալրման հարցումը մերժվել է"
2721
2722 #: 950.data.seed-values.sql:5173
2723 msgid ""
2724 "The Regular Expression for validation on the post_code field in patron "
2725 "registration."
2726 msgstr ""
2727 "Ընթերցող գրանցելիս post_code դաշտի հավաստիացման համար Սովորական "
2728 "Արտահայտություն"
2729
2730 # id::clm.value__may
2731 # id::may
2732 #: 950.data.seed-values.sql:7157
2733 msgid "Malay"
2734 msgstr "Malay"
2735
2736 #: 950.data.seed-values.sql:14129
2737 msgid "Bulletin.net"
2738 msgstr "Bulletin.net"
2739
2740 #: 950.data.seed-values.sql:8268
2741 msgid "Cylindrical, specific type unknown"
2742 msgstr "Գլանաձև, հատկորոշված տեսակը անհայտ է"
2743
2744 # id::citm.value__f
2745 # id::f
2746 #: 950.data.seed-values.sql:7389
2747 msgid "Manuscript cartographic material"
2748 msgstr "Ձեռագիր քարտեզներ"
2749
2750 #: 950.data.seed-values.sql:141
2751 msgid "Geographic Subject"
2752 msgstr "Աշխարհագրական խորագիր"
2753
2754 #: 950.data.seed-values.sql:1150
2755 msgid "CREATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
2756 msgstr "CREATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
2757
2758 #: 950.data.seed-values.sql:691
2759 msgid "Notification Fee"
2760 msgstr "Զգուշացման գումար"
2761
2762 #: 950.data.seed-values.sql:3691
2763 msgid "Lost items are usable on checkin instead of going 'home' first"
2764 msgstr ""
2765 "Կորած նյութերը օգտակար են հետ ընդունելիս սկզբից 'home' գնալու փոխարեն"
2766
2767 #: 950.data.seed-values.sql:3718
2768 msgid ""
2769 "This prevents the system from charging more than the item price in overdue "
2770 "fines"
2771 msgstr ""
2772 "Սա կանխարգելում է համակարգին ժամկետանց տուգանքների համար գանձել ավելին քան "
2773 "նյութի գինն է։"
2774
2775 # id::clm.value__ceb
2776 # id::ceb
2777 #: 950.data.seed-values.sql:6952
2778 msgid "Cebuano"
2779 msgstr "Cebuano"
2780
2781 #: 950.data.seed-values.sql:3279
2782 msgid "Block Renewal of Items Needed for Holds"
2783 msgstr "Արգելիր նյութերի թարմացումը, Անհրաժեշտ է Պահումների համար։"
2784
2785 # id::clm.value__moh
2786 # id::moh
2787 #: 950.data.seed-values.sql:7171
2788 msgid "Mohawk"
2789 msgstr "Mohawk"
2790
2791 #: 950.data.seed-values.sql:924
2792 msgid "Allow a user to remove a closed date interval for a given location"
2793 msgstr ""
2794 "Թույլ տուր ընթերցողին տրված տեղաբաշխման համար հեռացնելու փակ տիրույթի "
2795 "ամսաթիվը"
2796
2797 #: 950.data.seed-values.sql:15823
2798 msgid "Upload Merge on Exact Match by Default"
2799 msgstr "Որպես լռակյաց բեռնավորի Ձուլիր Ճշգրիտ Համընկնման դեպքում"
2800
2801 #: 950.data.seed-values.sql:966
2802 msgid "Allow a user to place a hold on an age-protected item"
2803 msgstr "Թույլ տուր ընթերցողին պահում դնել տարիքային արգելված նյութի վրա"
2804
2805 #: 950.data.seed-values.sql:3093
2806 msgid "How long a persistent login lasts.  E.g. '2 weeks'"
2807 msgstr "Ինչքան երկար է տևում մշտական գրանցումը, ասենք '2 շաբաթ'"
2808
2809 #: 950.data.seed-values.sql:5065
2810 msgid "The prefix field will be required on the patron registration screen."
2811 msgstr "Կպահանջվի նախածանցի դաշտը ընթերցողի գրանցման պաստառում"
2812
2813 #: 950.data.seed-values.sql:12510
2814 msgid "A missing pieces patron letter needs to be formatted for printing."
2815 msgstr ""
2816 "Ընթերցողի նամակի բացակա մասեր, պահանջվում է ֆորմատավորել տպելու համար։"
2817
2818 #: 950.data.seed-values.sql:3823
2819 msgid "Patron Registration: Cloned patrons get address copy"
2820 msgstr ""
2821 "Ընթերցողի գրանցում։ Կլոնավորված ընթերցողները ստանում են հասցեի պատճենը"
2822
2823 #: 950.data.seed-values.sql:4822
2824 msgid "The dob field will be required on the patron registration screen."
2825 msgstr "Ընթերցողի գրանցման պաստառում կպահանջվի ծննդյան ամսաթիվ դաշտը"
2826
2827 #: 950.data.seed-values.sql:18968
2828 msgid "Grid Config: user.bucket.view"
2829 msgstr ""
2830
2831 #: 950.data.seed-values.sql:7996
2832 msgid "audio roll"
2833 msgstr "ձայներիզ"
2834
2835 #: 950.data.seed-values.sql:1526
2836 msgid "ADMIN_INVOICE"
2837 msgstr "ADMIN_INVOICE"
2838
2839 #: 950.data.seed-values.sql:8668
2840 msgid "United Kingdom "
2841 msgstr "Միացյլա Թագավորություն "
2842
2843 # id::clm.value__jav
2844 # id::jav
2845 #: 950.data.seed-values.sql:7085
2846 msgid "Javanese"
2847 msgstr "Javanese"
2848
2849 #: 950.data.seed-values.sql:1620
2850 msgid "UPDATE_COPY_BTYPE"
2851 msgstr "UPDATE_COPY_BTYPE"
2852
2853 #: 950.data.seed-values.sql:18618
2854 msgid "Print Receipt On Payment"
2855 msgstr ""
2856
2857 #: 950.data.seed-values.sql:18814
2858 msgid "Grid Config: cat.bucket.record.search"
2859 msgstr ""
2860
2861 #: 950.data.seed-values.sql:1302
2862 msgid "UPDATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
2863 msgstr "UPDATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
2864
2865 #: 950.data.seed-values.sql:934
2866 msgid "Allow a user to remove someone from collections"
2867 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին հեռացնելու ինչ որ մեկին հավաքածուից"
2868
2869 #: 950.data.seed-values.sql:13841
2870 msgid "Circulation Policy Configuration"
2871 msgstr "Տացքի քաղաքականության ձևավորվում"
2872
2873 #: 950.data.seed-values.sql:8628
2874 msgid "Vatican City "
2875 msgstr "Վատիկան քաղաք "
2876
2877 # id::clm.value__kan
2878 # id::kan
2879 #: 950.data.seed-values.sql:7094
2880 msgid "Kannada"
2881 msgstr "Kannada"
2882
2883 # id::clm.value__dum
2884 # id::dum
2885 #: 950.data.seed-values.sql:6992
2886 msgid "Dutch, Middle (ca. 1050-1350)"
2887 msgstr "Հոլանդերեն, Միջին (մոտ. 1050-1350)"
2888
2889 #: 950.data.seed-values.sql:15829
2890 msgid "Merge records on exact match by default during ACQ file upload"
2891 msgstr ""
2892 "ACQ ֆայլի բեռնավորման դեպքում որպես լռակյաց ձուլիր գրառումները ճշգրիտ "
2893 "համընկնման դեպքում,"
2894
2895 # id::clm.value__per
2896 # id::per
2897 #: 950.data.seed-values.sql:7222
2898 msgid "Persian"
2899 msgstr "Ֆարսի"
2900
2901 #: 950.data.seed-values.sql:15233
2902 msgid "Apache Auth Proxy Login"
2903 msgstr "Apache Auth Proxy մուտքի գրանցում"
2904
2905 #: 950.data.seed-values.sql:19080
2906 msgid "Default MARC Template"
2907 msgstr ""
2908
2909 #: 950.data.seed-values.sql:1891
2910 msgid "Delete copy alert types"
2911 msgstr ""
2912
2913 #: 950.data.seed-values.sql:1022
2914 msgid "Allow a user to create a new provider"
2915 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին գրանցելու նոր մատակարարի"
2916
2917 #: 950.data.seed-values.sql:1654
2918 msgid "VIEW_MERGE_PROFILE"
2919 msgstr "VIEW_MERGE_PROFILE"
2920
2921 #: 950.data.seed-values.sql:9789
2922 msgid "A patron acquisition request has been marked On-Order."
2923 msgstr "Ընթերցողի համալրման հարցումը նշվել է Պատվերում"
2924
2925 #: 950.data.seed-values.sql:936
2926 msgid "Allow a user to bar a patron"
2927 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին սառեցնելու ընթերցողին"
2928
2929 #: 950.data.seed-values.sql:8532
2930 msgid "Nicaragua "
2931 msgstr "Նիկարագուա "
2932
2933 #: 950.data.seed-values.sql:8063
2934 msgid "Masses"
2935 msgstr "Զանգվածներ"
2936
2937 #: 950.data.seed-values.sql:19129
2938 msgid "Print Template Context: bill_payment"
2939 msgstr ""
2940
2941 #: 950.data.seed-values.sql:8335
2942 msgid "Arrangement"
2943 msgstr "Կարգավորում"
2944
2945 #: 950.data.seed-values.sql:8538
2946 msgid "Nevada "
2947 msgstr "Նևադա "
2948
2949 #: 950.data.seed-values.sql:9029 950.data.seed-values.sql:9046
2950 #: 950.data.seed-values.sql:9062 950.data.seed-values.sql:9078
2951 #: 950.data.seed-values.sql:9094
2952 msgid "Coats of arms"
2953 msgstr "Զինանշաններ"
2954
2955 #: 950.data.seed-values.sql:1316
2956 msgid "UPDATE_MARC_CODE"
2957 msgstr "UPDATE_MARC_CODE"
2958
2959 # id::clm.value__iku
2960 # id::iku
2961 #: 950.data.seed-values.sql:7071
2962 msgid "Inuktitut"
2963 msgstr "Inuktitut"
2964
2965 # id::cifm.value__c
2966 # id::c
2967 #: 950.data.seed-values.sql:7415 950.data.seed-values.sql:8223
2968 msgid "Microopaque"
2969 msgstr "Microopaque"
2970
2971 #: 950.data.seed-values.sql:8478
2972 msgid "Kosovo "
2973 msgstr "Կոսովո "
2974
2975 #: 950.data.seed-values.sql:8171 950.data.seed-values.sql:8805
2976 #: 950.data.seed-values.sql:8835 950.data.seed-values.sql:8865
2977 #: 950.data.seed-values.sql:8895
2978 msgid "Other reports"
2979 msgstr "Այլ հաշվետվություններ"
2980
2981 #: 950.data.seed-values.sql:1470
2982 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.block_renews_for_holds"
2983 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.block_renews_for_holds"
2984
2985 #: 950.data.seed-values.sql:9852
2986 msgid ""
2987 "Tests to see if the corresponding Line Item has a state of \"cancelled\"."
2988 msgstr ""
2989 "Թեստավորում է արդյոքա համապատասխան գծային նյութը ունի \"չեղյալ արված\" "
2990 "կարգավիճակ։"
2991
2992 #: 950.data.seed-values.sql:263
2993 msgid "Type of Resource"
2994 msgstr ""
2995
2996 #: 950.data.seed-values.sql:952
2997 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"GlobalAdmin\" group"
2998 msgstr ""
2999 "Թույլ տուր օգտվողին ավելացնել/հեռացնել օգտվողներին \"GlobalAdmin\" խմբից"
3000
3001 # id::clm.value__jpr
3002 # id::jpr
3003 #: 950.data.seed-values.sql:7087
3004 msgid "Judeo-Persian"
3005 msgstr "Judeo-Persian"
3006
3007 #: 950.data.seed-values.sql:4276
3008 msgid ""
3009 "Format Times with this pattern (examples: \"h:m:s.SSS a z\" for "
3010 "\"2:07:20.666 PM Eastern Daylight Time\", \"HH:mm\" for \"14:07\")"
3011 msgstr ""
3012 "Ձևավորի Ժամանակը ըստ այս ձևանմուշի (օրինակ՝ \"h:m:s.SSS a z\" for "
3013 "\"2:07:20.666 PM Eastern Daylight Time\", \"HH:mm\" for \"14:07\")"
3014
3015 #: 950.data.seed-values.sql:19325
3016 msgid "Print Template Context: patron_note"
3017 msgstr ""
3018
3019 # id::clm.value__lus
3020 # id::lus
3021 #: 950.data.seed-values.sql:7143
3022 msgid "Lushai"
3023 msgstr "Lushai"
3024
3025 #: 950.data.seed-values.sql:838
3026 msgid "Allow a user to update a non-cataloged item type"
3027 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին թարմացնելչքարտագրված նյութի տեսակը"
3028
3029 #: 950.data.seed-values.sql:8065
3030 msgid "Minuets"
3031 msgstr "Րոպեներ"
3032
3033 # id::clm.value__tah
3034 # id::tah
3035 #: 950.data.seed-values.sql:7298
3036 msgid "Tahitian"
3037 msgstr "Tahitian"
3038
3039 #: 950.data.seed-values.sql:8446
3040 msgid "Germany "
3041 msgstr "Գերմանիա "
3042
3043 #: 950.data.seed-values.sql:1038
3044 msgid "Allows a user to create a picklist"
3045 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ստեղծելու ընտրացանկեր"
3046
3047 #: 950.data.seed-values.sql:1853
3048 msgid "Allow a user to modify an authority record"
3049 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ձևափոխելու հեղինակավոր գրառումը"
3050
3051 #: 950.data.seed-values.sql:18681
3052 msgid "Copy Edit Default Values"
3053 msgstr ""
3054
3055 #: 950.data.seed-values.sql:17613
3056 msgid ""
3057 "If enabled, adds a \"Digital Bookplate\" option to the query type selectors "
3058 "in the public catalog for search on copy tags."
3059 msgstr ""
3060 "Եթե թույլատրված է, հանրային քարտարանում պատճենի ցուցիչների փնտրման համար "
3061 "ավելացնում է \"Թվային Գրացուցակաթերթ\" ընտրությունը հարցման տեսակի "
3062 "ընտիչներին։"
3063
3064 #: 950.data.seed-values.sql:17745
3065 msgid ""
3066 "Forgive fines when checking out a long-overdue item and copy alert is "
3067 "suppressed?"
3068 msgstr ""
3069
3070 # id::clfm.value__m
3071 # id::m
3072 #: 950.data.seed-values.sql:7406
3073 msgid "Mixed forms"
3074 msgstr "Խառը ձևաչափեր"
3075
3076 #: 950.data.seed-values.sql:1098
3077 msgid "Allows staff to override the max claims returned value for a patron"
3078 msgstr ""
3079 "Թույլ է տալիս աշխատակազմին վերագրել ընթերցողի մաքսիմում վերադարձված "
3080 "պահանջների արժեքը"
3081
3082 #: 950.data.seed-values.sql:8583
3083 msgid "Sudan "
3084 msgstr "Սուդան "
3085
3086 #: 950.data.seed-values.sql:1823
3087 msgid "Allow administration of MARC tag tables"
3088 msgstr "Թույլ տուր ՄԵԸՔ աղյուսակների կառավարումը"
3089
3090 # id::clm.value__gay
3091 # id::gay
3092 #: 950.data.seed-values.sql:7028
3093 msgid "Gayo"
3094 msgstr "Gayo"
3095
3096 #: 950.data.seed-values.sql:8138 950.data.seed-values.sql:8168
3097 #: 950.data.seed-values.sql:8802 950.data.seed-values.sql:8832
3098 #: 950.data.seed-values.sql:8862 950.data.seed-values.sql:8892
3099 msgid "Standards/specifications"
3100 msgstr "Չափորոշիչներ/հատկանիշներ"
3101
3102 #: 950.data.seed-values.sql:17629
3103 msgid "Library time zone"
3104 msgstr "Գրադարանի ժամանակային գոտի։"
3105
3106 #: 950.data.seed-values.sql:8284
3107 msgid "Cordiform"
3108 msgstr "Սրտաձև"
3109
3110 #: 950.data.seed-values.sql:8424
3111 msgid "Fiji "
3112 msgstr "Ֆիջի "
3113
3114 # id::clfm.value__0
3115 # id::0
3116 #: 950.data.seed-values.sql:7397
3117 msgid "Not fiction (not further specified)"
3118 msgstr "Ոչ գեղարվեստական (սահմանված չէ)"
3119
3120 #: 950.data.seed-values.sql:4093 950.data.seed-values.sql:4096
3121 msgid "AuthorizeNet login"
3122 msgstr "AuthorizeNet մուտք"
3123
3124 #: 950.data.seed-values.sql:4900
3125 msgid "Regex for evening_phone field on patron registration"
3126 msgstr "Regex evening_phone դաշտի համար ընթերցող գրանցելիս"
3127
3128 #: 950.data.seed-values.sql:878
3129 msgid "Allow a user to delete another user's title note"
3130 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ջնջել այլ օգտվողի նշումի վերնագիրը"
3131
3132 #: 950.data.seed-values.sql:758
3133 msgid "Allow a user to mark a user as deleted"
3134 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին դարձնել ջնջված"
3135
3136 # id::clm.value__-gal id::clm.value__orm
3137 # id::-gal
3138 #: 950.data.seed-values.sql:7027 950.data.seed-values.sql:7209
3139 msgid "Oromo"
3140 msgstr "Oromo"
3141
3142 #: 950.data.seed-values.sql:4774
3143 msgid "Require day_phone field on patron registration"
3144 msgstr "Պահանջում է day_phone դաշտ ընթերցող գրանցելիս"
3145
3146 #: 950.data.seed-values.sql:4813
3147 msgid ""
3148 "If set the calendar widget will appear when editing the dob field on the "
3149 "patron registration form."
3150 msgstr ""
3151 "Եթե կարգաբերված է օրացույցի մզկետ կհայտնվի երբ խմբագրվի ծննդյան օրվա դաշտը "
3152 "ընթերցողի գրանցման ձևում։"
3153
3154 #: 950.data.seed-values.sql:15254
3155 msgid ""
3156 "Normally, fines are not charged when a library is closed.  When set to True, "
3157 "fines will be charged during scheduled closings and normal weekly closed "
3158 "days."
3159 msgstr ""
3160 "Որպես կանոն, տուգանքներ չեն դրվում երբ գրադարանը փակ է։ Երբ դրված է Ճիշտ, "
3161 "տուգանքները կպահվեն պլանավորված փակումների ընթացքում և շաբաթվա ոչ "
3162 "աշխատանքային օրերի համար։"
3163
3164 #: 950.data.seed-values.sql:4397
3165 msgid "If enabled username changing via the OPAC will be disabled"
3166 msgstr ""
3167 "Եթե թույլատրված է, ապա օգտվողի անվան փոփոխությունը ՀՕԱՔից կարգելափակվի"
3168
3169 #: 950.data.seed-values.sql:151
3170 msgid "General Keywords"
3171 msgstr "Ընդհանուր վճռորոշ բառեր"
3172
3173 # id::clm.value__kho
3174 # id::kho
3175 #: 950.data.seed-values.sql:7104
3176 msgid "Khotanese"
3177 msgstr "Khotanese"
3178
3179 #: 950.data.seed-values.sql:2845
3180 msgid "Patron via SIP"
3181 msgstr "ԸնթերցողSIPով"
3182
3183 #: 950.data.seed-values.sql:1164
3184 msgid "DELETE_CIRC_MOD"
3185 msgstr "DELETE_CIRC_MOD"
3186
3187 #: 950.data.seed-values.sql:1915
3188 msgid "Allows a user to manage custom permission group lists."
3189 msgstr ""
3190
3191 #: 950.data.seed-values.sql:8610
3192 msgid "Trinidad and Tobago "
3193 msgstr "Տրինիդադ և Տոբագո "
3194
3195 #: 950.data.seed-values.sql:8603
3196 msgid "Thailand "
3197 msgstr "Թաիլանդ "
3198
3199 #: 950.data.seed-values.sql:8459
3200 msgid "Illinois "
3201 msgstr "Իլինոյս "
3202
3203 #: 950.data.seed-values.sql:3475
3204 msgid ""
3205 "How long to wait before allowing remote items to be opportunistically "
3206 "captured for a hold.  Example \"5 days\""
3207 msgstr ""
3208 "Ինչքան սպասել որից հետո թույլ կտրվի հեռավար նյութերին որսվալու պահման համար։ "
3209 "Օրինակ՝ \"5 օր\""
3210
3211 # id::clm.value__crp
3212 # id::crp
3213 #: 950.data.seed-values.sql:6977
3214 msgid "Creoles and Pidgins (Other)"
3215 msgstr "Creoles and Pidgins (այլ)"
3216
3217 # id::clm.value__est
3218 # id::est
3219 #: 950.data.seed-values.sql:7005
3220 msgid "Estonian"
3221 msgstr "Էստոներեն"
3222
3223 #: 950.data.seed-values.sql:8255
3224 msgid "Lambert's cylindrical equal area"
3225 msgstr "Լամբերտի գլանաձև հավասար մակերես"
3226
3227 #: 950.data.seed-values.sql:3952
3228 msgid ""
3229 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
3230 "%INCLUDE(alert_text)%"
3231 msgstr ""
3232 "Text/HTML/Macros պետք է ներդրվեն ստացականի ձևանմուշներում սրա փոխարեն "
3233 "%INCLUDE(alert_text)%"
3234
3235 #: 950.data.seed-values.sql:16649
3236 msgid "Show county field on patron registration"
3237 msgstr "Ընթերցողի գրանցման ընթացքում ցույց տուր համայնքի դաշտը"
3238
3239 #: 950.data.seed-values.sql:5705
3240 msgid "URL Verification Queue"
3241 msgstr "URL-ի նույնականացման հերթ"
3242
3243 #: 950.data.seed-values.sql:9031 950.data.seed-values.sql:9048
3244 #: 950.data.seed-values.sql:9064 950.data.seed-values.sql:9080
3245 #: 950.data.seed-values.sql:9096
3246 msgid "Forms"
3247 msgstr "Ձևեր"
3248
3249 # id::clm.value__gre
3250 # id::gre
3251 #: 950.data.seed-values.sql:7046
3252 msgid "Greek, Modern (1453- )"
3253 msgstr "Greek, Modern (1453- )"
3254
3255 # id::aout.name__3
3256 # id::3
3257 #: 950.data.seed-values.sql:659
3258 msgid "Branch"
3259 msgstr "Մասնաճյուղ"
3260
3261 #: 950.data.seed-values.sql:4831
3262 msgid ""
3263 "The dob field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
3264 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
3265 "field is required this setting is ignored."
3266 msgstr ""
3267 "Ծննդյան ամսաթվի դաշտը ցույց կտրվի ընթերցողի գրանցման պաստառում։ Դաշտի ցույց "
3268 "տալը թույլ է տալիս տեսանելի դարձնել պահանջվող դաշտերը, նույնիսկ եթե "
3269 "պահանջված չէ։ Եթե դաշտը պահանջված է այս կարգաերումը կանտեսվի։"
3270
3271 #: 950.data.seed-values.sql:17578
3272 msgid ""
3273 "Format Dates with this pattern (examples: \"yyyy-MM-dd\" for \"2010-04-26\", "
3274 "\"MMM d, yyyy\" for \"Apr 26, 2010\").  This will be used in areas where a "
3275 "date without a timestamp is sufficient, like Date of Birth."
3276 msgstr ""
3277 "Այս ձևանմուշի ամսաթվի ձևաչափ (օրինակներ: \"տտտտ-ԱԱ-օօ\" սրա համար \"2010-04-"
3278 "26\", \"ԱԱԱ օ,տտտտ\" սրա համար \"Ապր 26, 2010\")։ Սա կօգտագործվի այն "
3279 "դեպքերում, երբ ամսաթիվը առանց ժամանակի կնիքի բավարար է, ասենք ծննդյան "
3280 "ամսաթիվ։"
3281
3282 #: 950.data.seed-values.sql:16290
3283 msgid "Leave transaction open when long overdue balance equals zero"
3284 msgstr ""
3285 "Թող տրանզակցիան բաց երբ երկարաժամկետ ուշացման հաշվեկշիռը հավասար է զրոի։"
3286
3287 #: 950.data.seed-values.sql:16219
3288 msgid ""
3289 "Long-overdue check-in processing (voiding fees, re-instating overdues, etc.) "
3290 "will not take place for items that have been overdue for (or have last "
3291 "activity older than) this amount of time"
3292 msgstr ""
3293 "Երկարաժամկետ ուշացած նյութերի հետ ընդունման պրոցես (դատարկել տուգանքները, "
3294 "վերագրել ուշացումները և այլն) տեղի չի ունենա նյութերի համար որոնք երկար "
3295 "ժամկետանց են (կամ ունեն վերջին ակտիվություն ավելի հին) ժամանակի այս "
3296 "մեծության համեմատ։"
3297
3298 #: 950.data.seed-values.sql:12082
3299 msgid "Canceled: Invalid ISBN"
3300 msgstr "Չեղյալ է արված․ սխալ ISBN"
3301
3302 #: 950.data.seed-values.sql:8672
3303 msgid "Zambia "
3304 msgstr "Զամբիա "
3305
3306 # id::cbs.source__3
3307 # id::3
3308 #: 950.data.seed-values.sql:7
3309 msgid "Project Gutenberg"
3310 msgstr "Գուտենբերգ նախագիծ"
3311
3312 #: 950.data.seed-values.sql:1518
3313 msgid "ADMIN_HOLD_MATRIX_MATCHPOINT"
3314 msgstr "ADMIN_HOLD_MATRIX_MATCHPOINT"
3315
3316 #: 950.data.seed-values.sql:14318
3317 msgid "Element Mobile"
3318 msgstr "Element Mobile"
3319
3320 #: 950.data.seed-values.sql:4237 950.data.seed-values.sql:4240
3321 msgid "Enable Stripe payments"
3322 msgstr "Թույլատրիր կտրոնով վճարումը"
3323
3324 #: 950.data.seed-values.sql:8553
3325 msgid "Philippines "
3326 msgstr "Ֆիլիպիններ "
3327
3328 #: 950.data.seed-values.sql:932
3329 msgid "Allow a user to put someone into collections"
3330 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին դնելու որևէ մեկին հավաքածուում"
3331
3332 #: 950.data.seed-values.sql:4567
3333 msgid "Show billing tab first when bills are present"
3334 msgstr ""
3335 "Ցույց տուր գանձելու տաբը սկզբից , երբ վճարման հաշիվները ներկայացված են։"
3336
3337 #: 950.data.seed-values.sql:1968
3338 msgid "Can do anything at the System level"
3339 msgstr "Կարող է անեկ ամեն ինչ Համակարգի մակարդակով"
3340
3341 #: 950.data.seed-values.sql:16621
3342 msgid "Allow patrons to self-register, creating pending user accounts"
3343 msgstr ""
3344 "Թույլ տուր ընթերցողներին ինքնագրանցվել, ստեղծելով օգտվողների սպասող հաշիվներ"
3345
3346 #: 950.data.seed-values.sql:15222
3347 msgid "Verification via translator-v1"
3348 msgstr "Ստուգում translator-v1 միջոցով"
3349
3350 #: 950.data.seed-values.sql:12070
3351 msgid "Shipping Charge"
3352 msgstr "Առաքման ծախս"
3353
3354 #: 950.data.seed-values.sql:12191 950.data.seed-values.sql:12386
3355 #: 950.data.seed-values.sql:12387
3356 msgid "Historical Hold Retention Age"
3357 msgstr "Պահման պատմության հիշոելու տարիք"
3358
3359 #: 950.data.seed-values.sql:19136
3360 msgid "Print Template: bill_payment"
3361 msgstr ""
3362
3363 #: 950.data.seed-values.sql:7492 950.data.seed-values.sql:7493
3364 #: 950.data.seed-values.sql:7561 950.data.seed-values.sql:7562
3365 #: 950.data.seed-values.sql:7649 950.data.seed-values.sql:7650
3366 msgid "Music Score"
3367 msgstr "Նոտաներ"
3368
3369 # id::clm.value__tig
3370 # id::tig
3371 #: 950.data.seed-values.sql:7312
3372 msgid "Tigré"
3373 msgstr "Tigré"
3374
3375 #: 950.data.seed-values.sql:3868
3376 msgid "Pop-up alert for errors"
3377 msgstr "Սխալների համար բացվող ահազանգեր"
3378
3379 #: 950.data.seed-values.sql:15274
3380 msgid ""
3381 "Sets the maxinum number of recent user activity entries to retrieve for "
3382 "display in the staff client.  0 means show none, -1 means show all.  Default "
3383 "is 1."
3384 msgstr ""
3385 "Կարգաբերում է վերջին օգտվողի մուտքերի ակտիվության մաքսիմում քանակը որպեսզի "
3386 "արտացոլվի աշխատակազմի հաճախորդում։ 0 նշանակում է ոչինչ ցույց մի տուր, -1 "
3387 "նշանակում է ցույց տուր բոլորը։ Լռակյաց արժեքն է 1։"
3388
3389 #: 950.data.seed-values.sql:8129 950.data.seed-values.sql:8159
3390 #: 950.data.seed-values.sql:8793 950.data.seed-values.sql:8823
3391 #: 950.data.seed-values.sql:8853 950.data.seed-values.sql:8883
3392 msgid "Legislation"
3393 msgstr "Օրենսդրություն"
3394
3395 # id::clm.value__mul
3396 # id::mul
3397 #: 950.data.seed-values.sql:7175
3398 msgid "Multiple languages"
3399 msgstr "Բազմաթիվ լեզուներ"
3400
3401 #: 950.data.seed-values.sql:3589
3402 msgid "Minimum Estimated Wait"
3403 msgstr "Գնահատված սպասման նվազագույն"
3404
3405 #: 950.data.seed-values.sql:4684
3406 msgid "Suggest alias field on patron registration"
3407 msgstr "Ընթերցող գրանցելիս առաջարկի կեղծանուն դաշտ"
3408
3409 # id::clm.value__mlt
3410 # id::mlt
3411 #: 950.data.seed-values.sql:7167
3412 msgid "Maltese"
3413 msgstr "Maltese"
3414
3415 #: 950.data.seed-values.sql:19907
3416 msgid "Grid Config: admin.server.vandelay.match_set"
3417 msgstr ""
3418
3419 # id::clm.value__ipk
3420 # id::ipk
3421 #: 950.data.seed-values.sql:7080
3422 msgid "Inupiaq"
3423 msgstr "Inupiaq"
3424
3425 #: 950.data.seed-values.sql:4361
3426 msgid ""
3427 "If enabled, patrons can create and edit existing addresses.  Addresses are "
3428 "kept in a pending state until staff approves the changes"
3429 msgstr ""
3430 "Եթե թույլատրված է, հաճախորդները կարող են ստեղծել և խմբագել գոյություն "
3431 "ունեցող հասցենրը։ Հասցեները պահվում են սպասող վիճակում մինչ աշխատակազմը "
3432 "կհաստատի փոփոխությունները։"
3433
3434 #: 950.data.seed-values.sql:132
3435 msgid "Corporate Author"
3436 msgstr "Համատեղ մարմին"
3437
3438 #: 950.data.seed-values.sql:1154
3439 msgid "CREATE_VR_FORMAT"
3440 msgstr "CREATE_VR_FORMAT"
3441
3442 #: 950.data.seed-values.sql:4525
3443 msgid ""
3444 "The main entry point for this interface is in Holdings Maintenance, Actions "
3445 "for Selected Rows, Edit Item Attributes / Call Numbers / Replace Barcodes.  "
3446 "This setting changes the top and bottom panes for that interface into left "
3447 "and right panes."
3448 msgstr ""
3449 "Այս միջերեսի համար հիմնական մուտքի կետը  Holdings Maintenance է, Actions for "
3450 "Selected Rows, Edit Item Attributes / Call Numbers / Replace Barcodes։ Այս "
3451 "կարգաբերումը  այդ միջերեսի համար փոխում է վերին և ստորին տողերը ձախ և աջ "
3452 "տողերի։"
3453
3454 #: 950.data.seed-values.sql:1688
3455 msgid "Create/Retrieve/Update/Delete Serial Item"
3456 msgstr "Ստեղծիր/Կանչիր/Թարմացրու/Ջնջիր պարբերական միավորը"
3457
3458 #: 950.data.seed-values.sql:744
3459 msgid "Allow a user to delete a volume"
3460 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ջնջելու հատորը"
3461
3462 #: 950.data.seed-values.sql:7988
3463 msgid "audiotape reel"
3464 msgstr "ձայնային ժապավենի կոճ"
3465
3466 #: 950.data.seed-values.sql:1776
3467 msgid "Allows staff to edit displayed copy editor fields"
3468 msgstr ""
3469 "Թույլ տուր աշխատակազմին խմբագրելու արտածված պատճենի խմբագրիչի դաշտերը"
3470
3471 # id::clm.value__bis
3472 # id::bis
3473 #: 950.data.seed-values.sql:6935
3474 msgid "Bislama"
3475 msgstr "Bislama"
3476
3477 #: 950.data.seed-values.sql:19430
3478 msgid "Print Template: offline_in_house_use"
3479 msgstr ""
3480
3481 # id::clm.value__ach
3482 # id::ach
3483 #: 950.data.seed-values.sql:6885
3484 msgid "Acoli"
3485 msgstr "Acoli"
3486
3487 #: 950.data.seed-values.sql:13617
3488 msgid "Topic"
3489 msgstr "Թեմա"
3490
3491 #: 950.data.seed-values.sql:7465 950.data.seed-values.sql:7466
3492 #: 950.data.seed-values.sql:7540 950.data.seed-values.sql:7541
3493 msgid "Book"
3494 msgstr "Գիրք"
3495
3496 #: 950.data.seed-values.sql:1012
3497 msgid "Allow a user to create a new fund allocation"
3498 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ստեղծելու նոր դրամագլխի բաշխում"
3499
3500 # id::crmf.name__2
3501 # id::2
3502 #: 950.data.seed-values.sql:499
3503 msgid "overdue_min"
3504 msgstr "overdue_min"
3505
3506 # id::crmf.name__3
3507 # id::3
3508 #: 950.data.seed-values.sql:501
3509 msgid "overdue_mid"
3510 msgstr "overdue_mid"
3511
3512 # id::clm.value__hat
3513 # id::hat
3514 #: 950.data.seed-values.sql:7052
3515 msgid "Haitian French Creole"
3516 msgstr "Haitian French Creole"
3517
3518 # id::clm.value__bik
3519 # id::bik
3520 #: 950.data.seed-values.sql:6933
3521 msgid "Bikol"
3522 msgstr "Bikol"
3523
3524 # id::clm.value__swe
3525 # id::swe
3526 #: 950.data.seed-values.sql:7294
3527 msgid "Swedish"
3528 msgstr "Շվեդերեն"
3529
3530 #: 950.data.seed-values.sql:1602
3531 msgid "DELETE_METABIB_CLASS"
3532 msgstr "DELETE_METABIB_CLASS"
3533
3534 #: 950.data.seed-values.sql:3754
3535 msgid ""
3536 "Skip offline checkin transaction (raise exception when processing) if item "
3537 "Status Changed Time is newer than the recorded transaction time.  WARNING: "
3538 "The Reshelving to Available status rollover will trigger this."
3539 msgstr ""
3540 "Բաց թող ցանցից անջատված տրանզակցիան (մեծացրու բացառումը երբ կատարվում է) եթե "
3541 "Նյութի Վիճակի Փոփոխման Ժամը ավելի նոր է քանց թե տրանցակցիայի գրանցված ժամը։ "
3542 "ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ։ Վերադասավորման վիճակից Հասանելի վիճակի անցումը կբերի սրան։"
3543
3544 #: 950.data.seed-values.sql:4006
3545 msgid ""
3546 "If set to a non-empty value, Hold Transits will be suppressed between this "
3547 "OU and others with the same value. If set to an empty value, transits will "
3548 "not be suppressed."
3549 msgstr ""
3550 "Եթե դրված է ոչ դատարկ արժեքի, Պահման Տրանզիտները կճնշվեն նույն արժեքով այս "
3551 "OU և մյուսների միջև։ Եթե կարգաբերված է դատարկ արժեքի, տրանզիտները չեն չնշվի։"
3552
3553 #: 950.data.seed-values.sql:7516 950.data.seed-values.sql:7517
3554 #: 950.data.seed-values.sql:7582 950.data.seed-values.sql:7583
3555 #: 950.data.seed-values.sql:7673 950.data.seed-values.sql:7674
3556 msgid "Cassette audiobook"
3557 msgstr "Ձայնային գրքի կասետ"
3558
3559 # id::aout.name__2
3560 # id::2
3561 #: 950.data.seed-values.sql:656 950.data.seed-values.sql:2973
3562 msgid "System"
3563 msgstr "Համակարգ"
3564
3565 # id::clm.value__ewe
3566 # id::ewe
3567 #: 950.data.seed-values.sql:7007
3568 msgid "Ewe"
3569 msgstr "Ewe"
3570
3571 # id::clm.value__tup
3572 # id::tup
3573 #: 950.data.seed-values.sql:7328
3574 msgid "Tupi languages"
3575 msgstr "Tupi languages"
3576
3577 #: 950.data.seed-values.sql:18870
3578 msgid "Grid Config: cat.peer_bibs"
3579 msgstr ""
3580
3581 #: 950.data.seed-values.sql:8522
3582 msgid "Niger "
3583 msgstr "Նիգերիա "
3584
3585 #: 950.data.seed-values.sql:12075
3586 msgid "Blanket Order"
3587 msgstr "Blanket պատվեր"
3588
3589 #: 950.data.seed-values.sql:15228
3590 msgid "OPAC Login (jspac)"
3591 msgstr "ՀՕԱՔ մուտք (jspac)"
3592
3593 # id::clm.value__dra
3594 # id::dra
3595 #: 950.data.seed-values.sql:6990
3596 msgid "Dravidian (Other)"
3597 msgstr "Dravidian (այլ)"
3598
3599 #: 950.data.seed-values.sql:12203
3600 msgid "Historical Hold Retention Age - Canceled (Untarged expiration)"
3601 msgstr "Պատմական պահման պահելու տարիք - Չեղյալ արված (չմակնանշված ժամկետանց)"
3602
3603 # id::clm.value__cpe
3604 # id::cpe
3605 #: 950.data.seed-values.sql:6972
3606 msgid "Creoles and Pidgins, English-based (Other)"
3607 msgstr "Creoles and Pidgins, English-based (այլ)"
3608
3609 # id::clm.value__zha
3610 # id::zha
3611 #: 950.data.seed-values.sql:7364
3612 msgid "Zhuang"
3613 msgstr "Zhuang"
3614
3615 #: 950.data.seed-values.sql:1412
3616 msgid "Allow a user to update trigger cleanup entries"
3617 msgstr "Թուլ տուր օգտվողին թարմացնելու տրիգերի մաքրման մուտքերը"
3618
3619 #: 950.data.seed-values.sql:1819
3620 msgid "Override the TOTAL_HOLD_COPY_RATIO_EXCEEDED event"
3621 msgstr "Վերագրիր TOTAL_HOLD_COPY_RATIO_EXCEEDED իրադարձությունը"
3622
3623 #: 950.data.seed-values.sql:7968
3624 msgid "computer tape cartridge"
3625 msgstr "համակարգչային ճապավենի քատրիջ"
3626
3627 #: 950.data.seed-values.sql:12828
3628 msgid "Invalid value for \"status\""
3629 msgstr "Անիրական արժեք \"status\" համար"
3630
3631 #: 950.data.seed-values.sql:8581
3632 msgid "Spanish North Africa "
3633 msgstr "Իսպանական Հյուսիսային Աֆրիկա "
3634
3635 # id::clm.value__znd
3636 # id::znd
3637 #: 950.data.seed-values.sql:7365
3638 msgid "Zande"
3639 msgstr "Zande"
3640
3641 # id::clm.value__slo
3642 # id::slo
3643 #: 950.data.seed-values.sql:7266
3644 msgid "Slovak"
3645 msgstr "Սլովակերեն"
3646
3647 #: 950.data.seed-values.sql:976
3648 msgid "Allow staff to override circulation copy range failure"
3649 msgstr ""
3650 "Թույլ է տալիս աշխատակազմին վերագրելու տացքի պատճենի տիրույթի ձախողումը"
3651
3652 # id::clm.value__gil
3653 # id::gil
3654 #: 950.data.seed-values.sql:7034
3655 msgid "Gilbertese"
3656 msgstr "Gilbertese"
3657
3658 #: 950.data.seed-values.sql:13904
3659 msgid "Rogers Wireless (Alternate)"
3660 msgstr "Rogers Wireless (Alternate)"
3661
3662 #: 950.data.seed-values.sql:3363
3663 msgid ""
3664 "When an item is marked damaged, overdue fines on the most recent circulation "
3665 "are voided."
3666 msgstr ""
3667 "Երբ նյութը նշագրված է որպես վնասված, երկարաժամկետ տուգանքները վերջին տացքերի "
3668 "վրա արգելվում են։"
3669
3670 #: 950.data.seed-values.sql:1634
3671 msgid "user_request.create"
3672 msgstr "user_request.create"
3673
3674 #: 950.data.seed-values.sql:125
3675 msgid "Alternate Title"
3676 msgstr "Այլընտրանքային վերնագիր"
3677
3678 #: 950.data.seed-values.sql:1504
3679 msgid "ADMIN_CIRC_MOD"
3680 msgstr "ADMIN_CIRC_MOD"
3681
3682 #: 950.data.seed-values.sql:5119
3683 msgid ""
3684 "The suffix field will be suggested on the patron registration screen. "
3685 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
3686 "field is shown or required this setting is ignored."
3687 msgstr ""
3688 "Վերջածանցի դաշտը կառաջարկվի ընթերցողի գրանցման պաստառից։ Առաջարկելով դաշտ "
3689 "ստիպում է որ այն հայտնվի երբ առաջարկվող դաշտերը ցուցադրված են։նԵթե դաշտը "
3690 "ցուցադրված կամ պահանջված է, ապա կարգաբերումները անտեսվում են։"
3691
3692 #: 950.data.seed-values.sql:1338
3693 msgid "UPDATE_IMPORT_ITEM_ATTR_DEF"
3694 msgstr "UPDATE_IMPORT_ITEM_ATTR_DEF"
3695
3696 #: 950.data.seed-values.sql:16260 950.data.seed-values.sql:16266
3697 msgid "Void Processing Fee on Long-Overdue Item Return"
3698 msgstr "Անվավեր գործողության գումար երկարաժամկետ ուշացած նյութերի համար"
3699
3700 #: 950.data.seed-values.sql:8543
3701 msgid "Ohio "
3702 msgstr "Օհայո "
3703
3704 #: 950.data.seed-values.sql:666
3705 msgid "Your Bookmobile"
3706 msgstr "Քո շարժական գրադարանը"
3707
3708 #: 950.data.seed-values.sql:954
3709 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"LocalAdmin\" group"
3710 msgstr ""
3711 "Թույլ տուր ընթերցողին ավելացնելու/հեռացնելու օգտվողների  \"LocalAdmin\"  "
3712 "խմբին։"
3713
3714 #: 950.data.seed-values.sql:16738
3715 msgid "Default circulation modifier value for imported items"
3716 msgstr "Ներմուծված նյութերի համար տացքի լռակյաց ձևափոխիչ"
3717
3718 #: 950.data.seed-values.sql:245
3719 msgid "Abstract"
3720 msgstr ""
3721
3722 #: 950.data.seed-values.sql:15474
3723 msgid "Kid's OPAC Search Filter"
3724 msgstr "Երեխաների ՀՕԱՔի փնտրման զտիչ"
3725
3726 # id::clm.value__sah
3727 # id::sah
3728 #: 950.data.seed-values.sql:7244
3729 msgid "Yakut"
3730 msgstr "Յակուտերեն"
3731
3732 #: 950.data.seed-values.sql:796
3733 msgid "Allow a user to remove other users from permission groups"
3734 msgstr ""
3735 "Թույլ տուր օգտվողին հեռացնելու այլ օգտվողների թույլատվությունների խմբերից"
3736
3737 #: 950.data.seed-values.sql:706
3738 msgid "Allow a user to log in to the OPAC"
3739 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին մուտք լինելու ՀՕԱՔ"
3740
3741 #: 950.data.seed-values.sql:8077
3742 msgid "Passion music"
3743 msgstr "Կրքոտ երաժշտություն"
3744
3745 # id::clm.value__hup
3746 # id::hup
3747 #: 950.data.seed-values.sql:7064
3748 msgid "Hupa"
3749 msgstr "Hupa"
3750
3751 #: 950.data.seed-values.sql:1216
3752 msgid "UPDATE_CIRC_MOD"
3753 msgstr "UPDATE_CIRC_MOD"
3754
3755 # id::clm.value__ice
3756 # id::ice
3757 #: 950.data.seed-values.sql:7067
3758 msgid "Icelandic"
3759 msgstr "Իսլանդերեն"
3760
3761 #: 950.data.seed-values.sql:13571
3762 msgid "See Also From Tracing -- Genre/Form Term"
3763 msgstr "Տես նաև Հետագծից -- Ժանրի/Ձևի տերմին"
3764
3765 #: 950.data.seed-values.sql:8277
3766 msgid "Armadillo"
3767 msgstr "Արմադիլլո"
3768
3769 #: 950.data.seed-values.sql:8426
3770 msgid "Florida "
3771 msgstr "Ֆլորիդա "
3772
3773 #: 950.data.seed-values.sql:8294 950.data.seed-values.sql:8950
3774 #: 950.data.seed-values.sql:8963 950.data.seed-values.sql:8976
3775 #: 950.data.seed-values.sql:8989
3776 msgid "Bathymetry, soundings"
3777 msgstr "Բոնոմետրիայով, հնչյուններով"
3778
3779 #: 950.data.seed-values.sql:3126 950.data.seed-values.sql:3129
3780 msgid ""
3781 "Delete bib if all copies are deleted via Acquisitions lineitem cancellation."
3782 msgstr ""
3783 "Ջնջիր bib եթե բոլոր պատճենները ջնջված են Համալրման գծային նյութը չեղարկելուց։"
3784
3785 #: 950.data.seed-values.sql:3988
3786 msgid ""
3787 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
3788 "%INCLUDE(notice_text)%"
3789 msgstr ""
3790 "Text/HTML/Macros պետք է ներդրվեն ստացման ձևանմուշներում սրա փոխարեն "
3791 "%INCLUDE(notice_text)%"
3792
3793 # id::clm.value__akk
3794 # id::akk
3795 #: 950.data.seed-values.sql:6893
3796 msgid "Akkadian"
3797 msgstr "Akkadian"
3798
3799 #: 950.data.seed-values.sql:1422
3800 msgid "Allow a user to create, update, and delete trigger hooks"
3801 msgstr ""
3802 "Թույլ տուր օգտվողին ստեղծելու, թարմացնելու և ջնջելու տրիգերային կեռիկները"
3803
3804 # id::clm.value__snd
3805 # id::snd
3806 #: 950.data.seed-values.sql:7276
3807 msgid "Sindhi"
3808 msgstr "Sindhi"
3809
3810 #: 950.data.seed-values.sql:996
3811 msgid "Allow a user to create a new funding source"
3812 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ստեղծելու ֆինանսավորման նոր աղբյուր"
3813
3814 #: 950.data.seed-values.sql:8181
3815 msgid "Full score, miniature or study size"
3816 msgstr "Ամբողջ հաշիվը, մինիատյուրա կամ կրթական չափ"
3817
3818 #: 950.data.seed-values.sql:5551
3819 msgid ""
3820 "For staff-placed holds, in the absence of a patron preferred pickup "
3821 "location, fall back to using the staff workstation OU (rather than patron "
3822 "home OU)"
3823 msgstr ""
3824
3825 #: 950.data.seed-values.sql:8042
3826 msgid "Chaconnes"
3827 msgstr "Չակոննա"
3828
3829 #: 950.data.seed-values.sql:14811
3830 msgid "US Cellular"
3831 msgstr "ԱՄՆ բջջային"
3832
3833 #: 950.data.seed-values.sql:1394
3834 msgid ""
3835 "Allow a user to override the circ.holds.hold_has_copy_at.block setting"
3836 msgstr ""
3837 "Թույլ տուր օգտվողին վերագրելու circ.holds.hold_has_copy_at.block "
3838 "կարգաբերումները"
3839
3840 #: 950.data.seed-values.sql:19872
3841 msgid "Grid Config: admin.server.config.copy_status"
3842 msgstr ""
3843
3844 #: 950.data.seed-values.sql:3171 950.data.seed-values.sql:3174
3845 msgid "Default Item Price"
3846 msgstr "Լռակյաց նյութի գին"
3847
3848 #: 950.data.seed-values.sql:5483
3849 msgid "Negative Balance Interval for Overdues"
3850 msgstr "Ժամկետանցների համար հաշվեկշիռի բասասական տիրույթ"
3851
3852 #: 950.data.seed-values.sql:1881
3853 msgid "Allow batch update via buckets"
3854 msgstr "Թույլ տուր փաթեթով թարմացումը փնջերի միջոցով։"
3855
3856 # id::clm.value__khi
3857 # id::khi
3858 #: 950.data.seed-values.sql:7102
3859 msgid "Khoisan (Other)"
3860 msgstr "Khoisan (այլ)"
3861
3862 #: 950.data.seed-values.sql:846
3863 msgid "Allow a user to update a copy location"
3864 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին թարմացնելու պատճենի տեղաբաշխումը"
3865
3866 #: 950.data.seed-values.sql:15462
3867 msgid ""
3868 "If this is unset, staff can view User Trigger Events regardless of age. When "
3869 "this is set to an interval, it represents the age of the oldest possible "
3870 "User Trigger Event that can be viewed."
3871 msgstr ""
3872 "Եթե սրա կարգաբերումը հանվել է, աշխատակազմը կարող է դիտել Օգտվողի Կապերի "
3873 "իրադարձությունները անկախ տարիքից։ Երբ սա կարգաբերվում է տիրույթի համար, այն "
3874 "ներկայացնում է հնարավոր ամենահին  Օգտվողի Կապերի իրադարձությունը, որը կարելի "
3875 "է դիտել։"
3876
3877 #: 950.data.seed-values.sql:1764
3878 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete copy location groups"
3879 msgstr ""
3880 "Թույլ տուր օգտվողին ստեղծելու/հետ կանչելու/ջնջելու խմբերի պատճենի "
3881 "տեղաբաշխումը"
3882
3883 #: 950.data.seed-values.sql:15544
3884 msgid "Warn when patron account is about to expire"
3885 msgstr "Զգուշացրու երբ ընթերցողի հաշվի ժամկետը լրանալու վրա է"
3886
3887 #: 950.data.seed-values.sql:7756
3888 msgid "notated music"
3889 msgstr "նոտագրված երաժշտություն"
3890
3891 # id::clm.value__son
3892 # id::son
3893 #: 950.data.seed-values.sql:7281
3894 msgid "Songhai"
3895 msgstr "Songhai"
3896
3897 #: 950.data.seed-values.sql:19651
3898 msgid "Grid Config: Vandelay Bib Record Attributes"
3899 msgstr ""
3900
3901 #: 950.data.seed-values.sql:5197
3902 msgid "Regex for phone fields on patron registration"
3903 msgstr "Ընթերցող գրանցելիս Regex հեռախոսային դաշտերի համար"
3904
3905 #: 950.data.seed-values.sql:5209
3906 msgid ""
3907 "Enforces a requirement for having at least one address for a patron during "
3908 "registration."
3909 msgstr "Ստիպում է ունենալ առնվազն մեկ հասցե ընթերցող գրանցելիս"
3910
3911 #: 950.data.seed-values.sql:8415
3912 msgid "Equatorial Guinea "
3913 msgstr "հասարակածային Գվինեա "
3914
3915 #: 950.data.seed-values.sql:13742
3916 msgid "Vandelay Queue"
3917 msgstr "Vandelay հերթ"
3918
3919 #: 950.data.seed-values.sql:1152
3920 msgid "CREATE_SURVEY"
3921 msgstr "CREATE_SURVEY"
3922
3923 #: 950.data.seed-values.sql:8366
3924 msgid "Belgium "
3925 msgstr "Բելգիա "
3926
3927 #: 950.data.seed-values.sql:8185
3928 msgid "Close score"
3929 msgstr "Մոտ միավոր"
3930
3931 #: 950.data.seed-values.sql:8518
3932 msgid "North Carolina "
3933 msgstr "Հյուսիսային Կարոլինա "
3934
3935 # id::crahp.name__1
3936 # id::1
3937 #: 950.data.seed-values.sql:521
3938 msgid "3month"
3939 msgstr "3ամիս"
3940
3941 #: 950.data.seed-values.sql:18632
3942 msgid "Renew: Strict Barcode"
3943 msgstr ""
3944
3945 #: 950.data.seed-values.sql:8264
3946 msgid "Cassini-Soldner"
3947 msgstr "Կասսինի-Սոլդներ"
3948
3949 #: 950.data.seed-values.sql:8033
3950 msgid "Anthems"
3951 msgstr "Օրհներգեր"
3952
3953 #: 950.data.seed-values.sql:8375
3954 msgid "Solomon Islands "
3955 msgstr "Սոլոմոնյան կղզիներ "
3956
3957 #: 950.data.seed-values.sql:1086
3958 msgid "Allows a user to view all org settings at the specified level"
3959 msgstr ""
3960 "Թույլ տուր ընթերցողին դիտելու բոլոր org կարգաբերումները որոշակի մակարդակի վրա"
3961
3962 # id::clm.value__cze id::i18n_l.name__cs-CZ id::i18n_l.description__cs-CZ
3963 # id::cze
3964 #: 950.data.seed-values.sql:566 950.data.seed-values.sql:567
3965 #: 950.data.seed-values.sql:6979
3966 msgid "Czech"
3967 msgstr "Չեխերեն"
3968
3969 #: 950.data.seed-values.sql:17312
3970 msgid ""
3971 "This setting allows you to inject arbitrary CSS into the item print label "
3972 "template.  For example, \".printlabel { text-transform: uppercase; }\""
3973 msgstr ""
3974 "Այս կարգաբերումը թույլ է տալիս ներարկվել կամայական CSS նյութի տպելու պիտակի "
3975 "ձևանմուշում։ Օրինակ, \".printlabel { text-transform: uppercase; }\""
3976
3977 # id::clm.value__mni
3978 # id::mni
3979 #: 950.data.seed-values.sql:7169
3980 msgid "Manipuri"
3981 msgstr "Manipuri"
3982
3983 #: 950.data.seed-values.sql:1478
3984 msgid "Update org unit settings related to credit card processing"
3985 msgstr "Թարմացրու org միավորի կարգաբերումները կապված կրեդիտ քարտի տրման հետ"
3986
3987 #: 950.data.seed-values.sql:948
3988 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Circulator\" group"
3989 msgstr ""
3990 "Թույլ տուր օգտվողին ավելացնելու/հեռացնելու օգտվողներ \"Circulator\" խմբից"
3991
3992 #: 950.data.seed-values.sql:15210
3993 msgid "Login via opensrf"
3994 msgstr "Մուտքի գրանցում opensrf օգնությամբ"
3995
3996 #: 950.data.seed-values.sql:6834
3997 msgid "Carrier Type"
3998 msgstr "Փոխադրողի տեսակ"
3999
4000 #: 950.data.seed-values.sql:8059
4001 msgid "Hymns"
4002 msgstr "Հիմներ"
4003
4004 #: 950.data.seed-values.sql:1524
4005 msgid "ADMIN_INDEX_NORMALIZER"
4006 msgstr "ADMIN_INDEX_NORMALIZER"
4007
4008 #: 950.data.seed-values.sql:3628
4009 msgid ""
4010 "Recalls: A hold placed on an item with a circulation duration longer than "
4011 "this will trigger a recall. For example, \"14 days\" or \"3 weeks\"."
4012 msgstr ""
4013 "Հետ կանչեր։ Այս ժամկետից երկար ժամանակով սպասարկված նյութի վրա պահում "
4014 "դնելուց շղթայաձև կբերի հետ կանչի։ Օրինակ՝ \"14 օր\" կամ \"3 շաբաթ\"։"
4015
4016 #: 950.data.seed-values.sql:1262
4017 msgid "MERGE_BIB_RECORDS"
4018 msgstr "MERGE_BIB_RECORDS"
4019
4020 # id::clm.value__und
4021 # id::und
4022 #: 950.data.seed-values.sql:7339
4023 msgid "Undetermined"
4024 msgstr "Undetermined"
4025
4026 #: 950.data.seed-values.sql:5297
4027 msgid ""
4028 "When a search yields only 1 result, jump directly to the record details "
4029 "page.  This setting only affects the OPAC within the staff client"
4030 msgstr ""
4031 "Երբ որոնումը բերում է միայն մեկ արդյումնք, ուղղակի անցիր գրառման "
4032 "մանրամասների դիտման էջին։ Կարգաբերումը միայն ազդում է աշխատակազմի հաճախորդի "
4033 "ներսից ՀՕԱՔ-ին։"
4034
4035 #: 950.data.seed-values.sql:129
4036 msgid "Title Proper"
4037 msgstr "Վերնագիր ուղիղ"
4038
4039 #: 950.data.seed-values.sql:8048
4040 msgid "Chorales"
4041 msgstr "Խորալներ"
4042
4043 #: 950.data.seed-values.sql:3189
4044 msgid "Maximum Item Price"
4045 msgstr "Նյութի մաքսիմում գին"
4046
4047 # id::clm.value__rum
4048 # id::rum
4049 #: 950.data.seed-values.sql:7239
4050 msgid "Romanian"
4051 msgstr "Ռումիներեն"
4052
4053 #: 950.data.seed-values.sql:8509
4054 msgid "Mississippi "
4055 msgstr "Միսսիսսիպպի "
4056
4057 # id::clm.value__srd
4058 # id::srd
4059 #: 950.data.seed-values.sql:7284
4060 msgid "Sardinian"
4061 msgstr "Սարդիներեն"
4062
4063 #: 950.data.seed-values.sql:8183
4064 msgid "Voice score with accompaniment omitted"
4065 msgstr "Նոտաներ ձայնի համար, նվագակցումը չներառած"
4066
4067 #: 950.data.seed-values.sql:712
4068 msgid "Allow a user to place a hold at the title level"
4069 msgstr "Թույլ տուր ընթերցողին դնել պահում վերնագրի մակարդակով"
4070
4071 #: 950.data.seed-values.sql:8326
4072 msgid "Animation and live action"
4073 msgstr "Անիմացիա և կենդանի գործողություն"
4074
4075 #: 950.data.seed-values.sql:12100
4076 msgid "Canceled: Not Found"
4077 msgstr "Չեղարկված․ Չի գտնվել"
4078
4079 #: 950.data.seed-values.sql:8019 950.data.seed-values.sql:8699
4080 #: 950.data.seed-values.sql:8713 950.data.seed-values.sql:8727
4081 #: 950.data.seed-values.sql:8741 950.data.seed-values.sql:8755
4082 #: 950.data.seed-values.sql:8769
4083 msgid "Thematic index"
4084 msgstr "Թեմատիկ ցուցիչ"
4085
4086 #: 950.data.seed-values.sql:1390
4087 msgid "Allow a user to create/update/delete reasons for order cancellations"
4088 msgstr ""
4089 "Թույլ տուր ընթերցողին ստեղծել/թարմացնել/ջնջել պատվերը չեղյալ անելու "
4090 "պատճառները"
4091
4092 #: 950.data.seed-values.sql:2989
4093 msgid "Offline"
4094 msgstr "Ցանցից անջատված"
4095
4096 #: 950.data.seed-values.sql:8464
4097 msgid "Israel "
4098 msgstr "Իսրայել "
4099
4100 #: 950.data.seed-values.sql:5493
4101 msgid "Negative Balance Interval for Lost"
4102 msgstr "Կորածի համար բացասական հաշվեկշռի միջակայք"
4103
4104 #: 950.data.seed-values.sql:8297 950.data.seed-values.sql:8953
4105 #: 950.data.seed-values.sql:8966 950.data.seed-values.sql:8979
4106 #: 950.data.seed-values.sql:8992
4107 msgid "Pictorially"
4108 msgstr "Նկարազարդված"
4109
4110 #: 950.data.seed-values.sql:1660
4111 msgid "ADMIN_SERIAL_CAPTION_PATTERN"
4112 msgstr "ADMIN_SERIAL_CAPTION_PATTERN"
4113
4114 #: 950.data.seed-values.sql:1512
4115 msgid "ADMIN_GLOBAL_FLAG"
4116 msgstr "ADMIN_GLOBAL_FLAG"
4117
4118 #: 950.data.seed-values.sql:4558 950.data.seed-values.sql:4561
4119 msgid "Patron circulation summary is horizontal"
4120 msgstr "Ընթերցողի տացքի համառոտագրությունը հորիզոնական է"
4121
4122 #: 950.data.seed-values.sql:8460
4123 msgid "Indiana "
4124 msgstr "Ինդիանա "
4125
4126 #: 950.data.seed-values.sql:1266
4127 msgid "CREATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
4128 msgstr "CREATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
4129
4130 #: 950.data.seed-values.sql:3165
4131 msgid ""
4132 "Default status when a copy is created using the normal volume/copy creator "
4133 "interface."
4134 msgstr ""
4135 "Լռակյաց վիճակ երբ պատճենը ստեղծվում է օգտագործելով հատորի/պատճենի ստեղծման "
4136 "նորմալ միջերեսը։"
4137
4138 #: 950.data.seed-values.sql:888
4139 msgid "Allow a user to update an organization unit setting"
4140 msgstr ""
4141 "Թույլ է տալիս օգտվողին թարմացնելու կազմակերպչական միավորի կարգաբերումները։"
4142
4143 #: 950.data.seed-values.sql:14879
4144 msgid "Verizon Wireless"
4145 msgstr "Verizon Wireless"
4146
4147 # id::clm.value__oji
4148 # id::oji
4149 #: 950.data.seed-values.sql:7207
4150 msgid "Ojibwa"
4151 msgstr "Ojibwa"
4152
4153 #: 950.data.seed-values.sql:17194
4154 msgid "Item Print Label Font Weight"
4155 msgstr "Նյութի տպելու պիտակի տառատեսակի քաշ։"
4156
4157 #: 950.data.seed-values.sql:7868
4158 msgid "roll"
4159 msgstr "ժապավեն"
4160
4161 #: 950.data.seed-values.sql:15617
4162 msgid ""
4163 "For URLs returning 3XX redirects, this is the maximum number of redirects we "
4164 "will follow before giving up."
4165 msgstr ""
4166 "URLի համար որ վերադարձնում են 3XX վերաուղղորդված, սա վերաուղղորդումների "
4167 "մաքսիմում քանակն է որ մենք կհետևենք մինչ հրաժարվելը։"
4168
4169 #: 950.data.seed-values.sql:7471 950.data.seed-values.sql:7472
4170 #: 950.data.seed-values.sql:7546 950.data.seed-values.sql:7547
4171 #: 950.data.seed-values.sql:7628 950.data.seed-values.sql:7629
4172 msgid "Software and video games"
4173 msgstr "Ծրագրային ապահովում և տեսախաղեր"
4174
4175 # id::clm.value__wal
4176 # id::wal
4177 #: 950.data.seed-values.sql:7348
4178 msgid "Walamo"
4179 msgstr "Walamo"
4180
4181 #: 950.data.seed-values.sql:3619
4182 msgid ""
4183 "Recalls: When a recall is triggered, this defines the adjusted loan period "
4184 "for the item. For example, \"4 days\" or \"1 week\"."
4185 msgstr ""
4186 "Հետկանչեր։ երբ հետ կանչը կապակցված է, սա նյութի համար սահմանում է կապակցված "
4187 "տրման ժամկետը։ Օրինակ՝ \"4 օր\" կամ \"1 շաբաթ\"։"
4188
4189 # id::clm.value__nde
4190 # id::nde
4191 #: 950.data.seed-values.sql:7186
4192 msgid "Ndebele (Zimbabwe)  "
4193 msgstr "Ndebele (Zimbabwe)  "
4194
4195 # id::clm.value__lub
4196 # id::lub
4197 #: 950.data.seed-values.sql:7138
4198 msgid "Luba-Katanga"
4199 msgstr "Luba-Katanga"
4200
4201 #: 950.data.seed-values.sql:1286
4202 msgid "DELETE_AUTHORITY_IMPORT_IMPORT_FIELD_DEF"
4203 msgstr "DELETE_AUTHORITY_IMPORT_IMPORT_FIELD_DEF"
4204
4205 #: 950.data.seed-values.sql:19623
4206 msgid "Grid Config: Vandelay Bib Queue List"
4207 msgstr ""
4208
4209 # id::clfm.value__c
4210 # id::c
4211 #: 950.data.seed-values.sql:7399
4212 msgid "Comic strips"
4213 msgstr "Շարժեր"
4214
4215 # id::clm.value__ido
4216 # id::ido
4217 #: 950.data.seed-values.sql:7068
4218 msgid "Ido"
4219 msgstr "Ido"
4220
4221 #: 950.data.seed-values.sql:576
4222 msgid "Canadian French"
4223 msgstr "Կանադական ֆրանսերեն"
4224
4225 #: 950.data.seed-values.sql:1068
4226 msgid "Allow a user to mark an item status as 'reshelving'"
4227 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին նշել նյութի վիճակը որպես 'reshelving'"
4228
4229 #: 950.data.seed-values.sql:12230
4230 msgid "Cat: Maintain 001/003/035 according to the MARC21 specification"
4231 msgstr "Cat: Կառավարի 001/003/035 համաձայն MARC21 հատկավորման"
4232
4233 # id::clm.value__fiu
4234 # id::fiu
4235 #: 950.data.seed-values.sql:7015
4236 msgid "Finno-Ugrian (Other)"
4237 msgstr "Finno-Ugrian (այլ)"
4238
4239 #: 950.data.seed-values.sql:17003
4240 msgid "Patron search diacritic insensitive"
4241 msgstr "Ընթերցողի որոնումը անտարբեր է դիակրիտիկների հանդեպ"
4242
4243 #: 950.data.seed-values.sql:1722
4244 msgid "Allows a user to reopen an Acquisitions invoice"
4245 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին վերաբացելու Համալրման վճարահաշիվը։"
4246
4247 #: 950.data.seed-values.sql:14505
4248 msgid "Cingular (GoPhone prepaid)"
4249 msgstr "Cingular (GoPhone prepaid)"
4250
4251 #: 950.data.seed-values.sql:14641
4252 msgid "Edge Wireless"
4253 msgstr "Edge Wireless"
4254
4255 #: 950.data.seed-values.sql:5714
4256 msgid "Checkout Items"
4257 msgstr "Դուրս տրված նյութեր"
4258
4259 # id::clm.value__ath
4260 # id::ath
4261 #: 950.data.seed-values.sql:6910
4262 msgid "Athapascan (Other)"
4263 msgstr "Athapascan (այլ)"
4264
4265 #: 950.data.seed-values.sql:3255
4266 msgid ""
4267 "Set the default line width for spine labels in number of characters. This "
4268 "specifies the boundary at which lines must be wrapped."
4269 msgstr ""
4270 "Տեղադրի կողային պիտակի տողի լռակյաց լայնությունը նիշերի քանակին հավասար։ Սա "
4271 "բնութագրում է այն սահմանը որի չափով տողերը պետք է հավասարվեն։"
4272
4273 # id::clm.value__ndo
4274 # id::ndo
4275 #: 950.data.seed-values.sql:7187
4276 msgid "Ndonga"
4277 msgstr "Ndonga"
4278
4279 #: 950.data.seed-values.sql:6810
4280 msgid "OPAC Format Icons"
4281 msgstr "ՀՕԱՔ ձևաչափի պատկերիկներ"
4282
4283 #: 950.data.seed-values.sql:7948
4284 msgid "microfiche"
4285 msgstr "միկրոժապավեն"
4286
4287 #: 950.data.seed-values.sql:8492
4288 msgid "Manitoba "
4289 msgstr "Մանիտոբա "
4290
4291 #: 950.data.seed-values.sql:4345
4292 msgid "Telephony: Arbitrary line(s) to include in each notice callfile"
4293 msgstr "Հեռախոս։ Իրավական տողեր որ ներառվեն ծանուցման ամեն ֆայլում"
4294
4295 #: 950.data.seed-values.sql:7820
4296 msgid "microform"
4297 msgstr "Միկրոձև"
4298
4299 #: 950.data.seed-values.sql:12087
4300 msgid "Delivered but not received; presumed lost"
4301 msgstr "Առաքված բայց չստացված. ենթադրվում է կորած։"
4302
4303 #: 950.data.seed-values.sql:18800
4304 msgid "Grid Config: serials.copy_templates"
4305 msgstr ""
4306
4307 #: 950.data.seed-values.sql:20267
4308 msgid "Grid Config: Booking Manage Reservations"
4309 msgstr ""
4310
4311 #: 950.data.seed-values.sql:7784
4312 msgid "cartographic moving image"
4313 msgstr "քարտեզագրական շարժվող պատկեր"
4314
4315 #: 950.data.seed-values.sql:9030 950.data.seed-values.sql:9047
4316 #: 950.data.seed-values.sql:9063 950.data.seed-values.sql:9079