Translation updates - po files
[Evergreen.git] / build / i18n / po / common.properties / hy-AM.po
1 # extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/common.properties
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2016-08-25 17:09-0400\n"
7 "PO-Revision-Date: 2013-12-27 09:47+0000\n"
8 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
9 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Launchpad-Export-Date: 2016-08-26 05:18+0000\n"
14 "X-Generator: Launchpad (build 18179)\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16
17 #: staff.z39_50.search_class.item_type.all
18 msgid "All Formats"
19 msgstr "Բոլոր ձեւաչափերը"
20
21 #: staff.z39_50.search_class.item_type.art
22 msgid "Papers/Articles"
23 msgstr "Թղթեր/Հոդվածներ"
24
25 #: staff.z39_50.search_class.item_type.bks
26 msgid "Books"
27 msgstr "Գրքեր"
28
29 #: staff.z39_50.search_class.item_type.com
30 msgid "Computer files"
31 msgstr "Համակարգչային նշոցներ"
32
33 #: common.exception
34 msgid ""
35 "!! This software has encountered an error.  Please tell your friendly system "
36 "administrator or software developer the following:\n"
37 "%1$s\n"
38 "%2$s\n"
39 msgstr ""
40 "!! Այս ծրագրում կան սխալնէր: Տեղէկացրու ծրագրի նախագծողին հետևյալը՝\n"
41 "%1$s\n"
42 "%2$s\n"
43
44 #: common.jsan.missing
45 msgid "The JSAN library object is missing."
46 msgstr "JSAN գրադարանը բացակա է:"
47
48 #: common.error
49 msgid "Please inform your help desk or developers of this error:"
50 msgstr "Տեղեկացրու նախագծողին սխալի մասին:"
51
52 #: common.ok
53 msgid "Ok"
54 msgstr "Լավ"
55
56 #: common.clear
57 msgid "Clear"
58 msgstr "Մաքրել"
59
60 #: common.confirm
61 msgid "Check here to confirm this message."
62 msgstr "Այս հաղորդումը հաստատելու համար ստուգիր այստեղ"
63
64 #: common.cancelled
65 msgid "Action Cancelled"
66 msgstr "Գործողությունը չեղյալ է արված"
67
68 #: common.error.default
69 msgid "Please report that this happened."
70 msgstr "Զեկուցիր որ սա պատահել է:"
71
72 #: common.barcode.status.warning
73 msgid "Warning: As of %1$s, this barcode (%2$s) was flagged %3$s."
74 msgstr "Զգուշացում: Առ %1$s, այս շտրիխ կոդը (%2$s) նշվել է %3$s."
75
76 #: common.barcode.status.warning.lost
77 msgid "Lost"
78 msgstr "Կորած"
79
80 #: common.barcode.status.warning.expired
81 msgid "Expired"
82 msgstr "Ժամկետանց"
83
84 #: common.barcode.status.warning.barred
85 msgctxt "common.barcode.status.warning.barred"
86 msgid "Barred"
87 msgstr "Կասեցված"
88
89 #: common.barcode.status.warning.blocked
90 msgid "Blocked"
91 msgstr "Բլոկ արված"
92
93 #: common.barcode.status.warning.unknown
94 msgid "with an unknown code: %1$s"
95 msgstr "անհայտ կոդով: %1$s"
96
97 #: common.date.invalid
98 msgid "Invalid Date"
99 msgstr "Սխալ ամսաթիվ"
100
101 #: common.action_complete
102 msgid "Action completed."
103 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
104
105 #. # common.grouping_string = the string that should be inserted between elements of a grouped list
106 #: common.grouping_string
107 msgid ", "
108 msgstr ", "
109
110 #: common.unimplemented
111 msgid "Not yet implemented"
112 msgstr "Դեռ իրականացված չէ"
113
114 #: common.yes
115 msgctxt "common.yes"
116 msgid "Yes"
117 msgstr "Այւ"
118
119 #: common.no
120 msgid "No"
121 msgstr "Ոչ"
122
123 #: common.check_to_confirm
124 msgid "Check here to confirm this message"
125 msgstr "Այս հաղորդումը հաստատելու համար ստուգիր այստեղ"
126
127 #: common.processing
128 msgid "Processing"
129 msgstr "Կատարվում է"
130
131 #: lang.version
132 msgid "remote v1"
133 msgstr "հեռացրու v1"
134
135 #: openils.global_util.clear_cache.error
136 msgid "Problem clearing the cache: %1$s"
137 msgstr "Պրոբլեմ Քեշը մաքրելուց: %1$s"
138
139 #: openils.global_util.clipboard.error
140 msgid "Clipboard action failed: %1$s"
141 msgstr "Քլիփբորդի գործողությունը ձախողվեց: %1$s"
142
143 #: openils.global_util.clipboard
144 msgid "Copied \"%1$s\" to clipboard."
145 msgstr "Արտագրված է \"%1$s\" քլիփբորդում:"
146
147 #: openils.global_util.content_window_jsobject.error
148 msgid "Error with get_contentWindow(%1$s) and wrappedJSObject: %2$s"
149 msgstr "Սխալի առկայություն get_contentWindow(%1$s) և wrappedJSObject: %2$s"
150
151 #: openils.global_util.content_window.error
152 msgid "Error with get_contentWindow(%1$s): %2$s"
153 msgstr "Error with get_contentWindow(%1$s): %2$s"
154
155 #: openils.global_util.font_size.error
156 msgid "Error adjusting the font size: %1$s"
157 msgstr "Սխալ ֆոնտի չափը հավասարեցնելիս: %1$s"
158
159 #. # Appended to notes with certain settings enabled.  First position is staff initials, and second position is a date for when the initials were added.
160 #: staff.initials.format
161 msgid "[ %1$s %2$s @ %3$s ]"
162 msgstr "[ %1$s %2$s @ %3$s ]"
163
164 #: staff.checkout_column_label_service
165 msgid "Service"
166 msgstr "Ծառայություն"
167
168 #: staff.acp_label_barcode
169 msgctxt "staff.acp_label_barcode"
170 msgid "Barcode"
171 msgstr "Շտրիխ կոդ"
172
173 #: staff.acp_label_call_number
174 msgid "Call Number"
175 msgstr "Դասիչ"
176
177 #: staff.acp_label_circ_as_type
178 msgid "Circulate As Type"
179 msgstr "Սպասարկիր որպես տեսակ"
180
181 #: staff.acp_label_circ_lib
182 msgid "Circulation Library"
183 msgstr "Սպասարկող գրադարան"
184
185 #: staff.acp_label_circ_modifier
186 msgid "Circulation Modifier"
187 msgstr "Սպասարկման փոխարկիչ"
188
189 #. # %1$s = circ modifier code, %2$s = circ modifier name, %3$s = circ modifier description
190 #: staff.circ_modifier.display
191 msgid "%1$s : %2$s : %3$s"
192 msgstr "%1$s : %2$s : %3$s"
193
194 #: staff.acp_label_copy_number
195 msgid "Copy Number"
196 msgstr "Պատճեի համար"
197
198 #: staff.acp_label_parts
199 msgid "Part"
200 msgstr "Մաս"
201
202 #: staff.acp_label_deposit_amount
203 msgid "Deposit Amount"
204 msgstr "Դեպոզիտ գումար"
205
206 #: staff.acp_label_fine_level
207 msgid "Fine Level"
208 msgstr "Տուքանքի մակարդակ"
209
210 #: staff.acp_label_id
211 msgid "Copy ID"
212 msgstr "Պատճեի ID"
213
214 #: staff.acp_label_loan_duration
215 msgid "Loan Duration"
216 msgstr "Տրման տևողություն"
217
218 #: staff.acp_label_location
219 msgid "Location"
220 msgstr "Գտնվելու վայր"
221
222 #: staff.acp_label_price
223 msgid "Price"
224 msgstr "Գին"
225
226 #: staff.acp_label_cost
227 msgid "Acquisition Cost"
228 msgstr ""
229
230 #: staff.acp_label_status
231 msgctxt "staff.acp_label_status"
232 msgid "Status"
233 msgstr "Վիճակ"
234
235 #: staff.acp_label_age_protect
236 msgid "Age-based Hold Protection"
237 msgstr ""
238
239 #: staff.ahr_current_copy_label
240 msgid "Current Copy"
241 msgstr "Ընթացիկ պատճե"
242
243 #: staff.ahr_current_copy_location_label
244 msgid "Current Copy Location"
245 msgstr "Ընթացիկ օրինակի տեղաբաշխում"
246
247 #: staff.ahr_email_notify_label
248 msgid "Email Notify"
249 msgstr "Էլ փոստ տեղեկացում"
250
251 #: staff.ahr_expire_date_label
252 msgid "Expire Date"
253 msgstr "Ժամկետը լրանալու ամսաթիվ"
254
255 #: staff.ahr_fulfillment_time_label
256 msgid "Fulfillment Time"
257 msgstr "Կատարման ժամկետ"
258
259 #: staff.ahr_hold_type_label
260 msgctxt "staff.ahr_hold_type_label"
261 msgid "Type"
262 msgstr "Տեսակ"
263
264 #: staff.ahr_holdable_formats_label
265 msgid "Holdable Formats"
266 msgstr "Պաման ձևաչափեր"
267
268 #: staff.ahr_holdable_part_label
269 msgid "Holdable Part"
270 msgstr "Պահվող մաս"
271
272 #: staff.ahr_issuance_label_label
273 msgid "Issuance Label"
274 msgstr "Տրման պիտակ"
275
276 #: staff.ahr_id_label
277 msgid "Hold ID"
278 msgstr "Պահման ID"
279
280 #: staff.ahr_phone_notify_label
281 msgid "Phone Notify"
282 msgstr "Հտռախոսով տեղեկացում"
283
284 #: staff.ahr_sms_notify_label
285 msgid "Text Notify"
286 msgstr "Զգուշացրու տեքստով"
287
288 #: staff.ahr_sms_carrier_label
289 msgid "Text Carrier"
290 msgstr "Տեքստի փոխադրող"
291
292 #: staff.ahr_pickup_lib_label
293 msgid "Pickup Library"
294 msgstr "Վերցնելու գրադարան"
295
296 #: staff.ahr_current_shelf_lib_label
297 msgid "Current Shelf Library"
298 msgstr "Ընթացիկ դարակային գրադարան"
299
300 #: staff.ahr_prev_check_time_label
301 msgid "Previous Check Time"
302 msgstr "Նախորդ երկարացման ժամ"
303
304 #: staff.ahr_requestor_label
305 msgid "Requestor"
306 msgstr "Առաջարկող"
307
308 #: staff.ahr_selection_depth_label
309 msgid "Selection Depth"
310 msgstr "Ընտրանքի խորություն"
311
312 #: staff.ahr_top_of_queue_label
313 msgid "Top of Queue"
314 msgstr "Հարցման սկիզբ"
315
316 #: staff.ahr_status_label
317 msgctxt "staff.ahr_status_label"
318 msgid "Status"
319 msgstr "Վիճակ"
320
321 #: staff.ahr_target_label
322 msgid "Target"
323 msgstr "Թիրախ"
324
325 #: staff.ahr_usr_label
326 msgctxt "staff.ahr_usr_label"
327 msgid "User"
328 msgstr "Օքտվող"
329
330 #: staff.circ_label_due_date
331 msgid "Due Date"
332 msgstr "Վերադարձի ամսաթիվ"
333
334 #: staff.circ_label_due_time
335 msgid "Due Time"
336 msgstr "Վերադարձի ժամ"
337
338 #: staff.circ_label_id
339 msgid "Circulation ID"
340 msgstr "Սպասարկման ID"
341
342 #: staff.circ_label_renewal_remaining
343 msgid "Remaining Renewals"
344 msgstr "Մնացող թարմացումներ"
345
346 #: staff.mvr_label_author
347 msgctxt "staff.mvr_label_author"
348 msgid "Author"
349 msgstr "Հեղինակ"
350
351 #: staff.mvr_label_doc_id
352 msgid "Document ID"
353 msgstr "Փաստաթղթի ID"
354
355 #: staff.mvr_label_title
356 msgctxt "staff.mvr_label_title"
357 msgid "Title"
358 msgstr "Վերնագիր"
359
360 #: staff.bills_xact_dates_label
361 msgid "Record / Dates"
362 msgstr "Գրառում / Ամսաթվեր"
363
364 #: staff.bills_information
365 msgid "Information"
366 msgstr "Տեղեկություն"
367
368 #: staff.bills_current_payment_label
369 msgid "Current Payment"
370 msgstr "Ընթացիկ վճարում"
371
372 #: staff.csp_id_label
373 msgid "Penalty Type ID"
374 msgstr "Տուգանքի տեսակի ID"
375
376 #: staff.csp_name_label
377 msgid "Name"
378 msgstr "Անուն"
379
380 #: staff.csp_label_label
381 msgid "Label"
382 msgstr "Պիտակ"
383
384 #: staff.csp_block_list_label
385 msgid "Block List"
386 msgstr "Արգելափակիր ցուցակը"
387
388 #: staff.csp_block_circ_label
389 msgid "Blocks Circulations?"
390 msgstr "Արգելափակվա՞ծ սպասարկումներ"
391
392 #: staff.csp_block_renew_label
393 msgid "Blocks Renewals?"
394 msgstr "Արգելափակվա՞ծ թարմացումներ"
395
396 #: staff.csp_block_hold_label
397 msgid "Blocks Holds?"
398 msgstr "Արգելափակվա՞ծ պահումներ"
399
400 #: staff.csp_block_circ_yes
401 msgctxt "staff.csp_block_circ_yes"
402 msgid "Yes"
403 msgstr "Այւ"
404
405 #: staff.csp_block_renew_yes
406 msgctxt "staff.csp_block_renew_yes"
407 msgid "Yes"
408 msgstr "Այւ"
409
410 #: staff.csp_block_hold_yes
411 msgctxt "staff.csp_block_hold_yes"
412 msgid "Yes"
413 msgstr "Այւ"
414
415 #: staff.ausp_id_label
416 msgid "Penalty ID "
417 msgstr "Տուգանքի ID "
418
419 #: staff.ausp_staff_label
420 msgid "Applied By "
421 msgstr "Կիրառված կողմից "
422
423 #: staff.ausp_set_date_label
424 msgid "Applied On "
425 msgstr "Կիրառված վրան "
426
427 #: staff.ausp_note_label
428 msgid "Note "
429 msgstr "Նշում "
430
431 #: staff.ausp_org_unit_label
432 msgid "Library "
433 msgstr "Գրադարան "
434
435 #: staff.ausp_org_unit_full_label
436 msgid "Library (Full Name)"
437 msgstr "Գրադարան (լրիվ անուն)"
438
439 #: staff.mbts_id_label
440 msgid "Bill # "
441 msgstr "Հաշիվ # "
442
443 #: staff.mbts_xact_start_label
444 msgid "Start"
445 msgstr "Սկիզբ"
446
447 #: staff.mbts_xact_finish_label
448 msgid "Finish"
449 msgstr "Ավարտ"
450
451 #: staff.mbts_xact_type_label
452 msgctxt "staff.mbts_xact_type_label"
453 msgid "Type"
454 msgstr "Տեսակ"
455
456 #: staff.mbts_total_owed_label
457 msgid "Total Billed"
458 msgstr "Ընդամենը հաշվարկված"
459
460 #: staff.mbts_total_paid_label
461 msgid "Total Paid"
462 msgstr "Ընդամենը վճարված"
463
464 #: staff.mbts_balance_owed_label
465 msgid "Balance Owed"
466 msgstr "Բալանս"
467
468 #: staff.mbts_usr_label
469 msgctxt "staff.mbts_usr_label"
470 msgid "User"
471 msgstr "Օգտվող"
472
473 #: staff.mbts_last_billing_note_label
474 msgid "Last Billing Note"
475 msgstr "Վերջին հաշվի նշում"
476
477 #: staff.mbts_last_billing_type_label
478 msgid "Last Billing Type"
479 msgstr "Վերջին հաշվի տեսակ"
480
481 #: staff.mbts_last_billing_timestamp_label
482 msgid "Last Billed"
483 msgstr "Վերջին հաշիվ"
484
485 #: staff.mbts_last_payment_note_label
486 msgid "Last Payment Note"
487 msgstr "Վերջին վճարման նշում"
488
489 #: staff.mbts_last_payment_type_label
490 msgid "Last Payment Type"
491 msgstr "Վերջին վճարման տեսակ"
492
493 #: staff.mbts_last_payment_timestamp_label
494 msgid "Last Payment"
495 msgstr "Վերջին վճարում"
496
497 #: staff.mb_billing_type_label
498 msgid "Billing Type"
499 msgstr "Վճարման տեսակ"
500
501 #: staff.mb_xact_label
502 msgctxt "staff.mb_xact_label"
503 msgid "Transaction ID"
504 msgstr "Տրանզակցիաճի ID"
505
506 #: staff.mb_billing_ts_label
507 msgctxt "staff.mb_billing_ts_label"
508 msgid "When"
509 msgstr "Երբ"
510
511 #: staff.mb_void_time_label
512 msgid "Void Time"
513 msgstr "Void ժամ"
514
515 #: staff.mb_note_label
516 msgctxt "staff.mb_note_label"
517 msgid "Note"
518 msgstr "Նշում"
519
520 #: staff.mb_amount_label
521 msgctxt "staff.mb_amount_label"
522 msgid "Amount"
523 msgstr "Գումար"
524
525 #: staff.mb_voider_label
526 msgid "Voider"
527 msgstr "Voider"
528
529 #: staff.mb_voided_label
530 msgctxt "staff.mb_voided_label"
531 msgid "Voided"
532 msgstr "Voided"
533
534 #: staff.mb_id_label
535 msgid "Billing ID"
536 msgstr "Հաշվի ID"
537
538 #: staff.mp_credit_card_payment_label
539 msgid "Credit Card Payment"
540 msgstr "Վճարում կրեդիտ քարտով"
541
542 #: staff.mp_forgive_payment_label
543 msgid "Forgive Payment"
544 msgstr "Ներված վճարում"
545
546 #: staff.mp_payment_timestamp_label
547 msgctxt "staff.mp_payment_timestamp_label"
548 msgid "When"
549 msgstr "Երբ"
550
551 #: staff.mp_payment_type_label
552 msgid "Payment Type"
553 msgstr "Վճարման տեսակ"
554
555 #: staff.mp_voided_label
556 msgctxt "staff.mp_voided_label"
557 msgid "Voided"
558 msgstr "Voided"
559
560 #: staff.mp_id_label
561 msgid "Payment ID"
562 msgstr "Վճարման ID"
563
564 #: staff.mp_goods_payment_label
565 msgid "Goods Payment"
566 msgstr "Ապրանքների վճարում"
567
568 #: staff.mp_xact_label
569 msgctxt "staff.mp_xact_label"
570 msgid "Transaction ID"
571 msgstr "Տրանզակցիաճի ID"
572
573 #: staff.mp_credit_payment_label
574 msgid "Credit Payment"
575 msgstr "Կրեդիտ վճարում"
576
577 #: staff.mp_work_payment_label
578 msgid "Work Payment"
579 msgstr "Աշխատանքային վճարում"
580
581 #: staff.mp_note_label
582 msgctxt "staff.mp_note_label"
583 msgid "Note"
584 msgstr "Նշում"
585
586 #: staff.mp_cash_payment_label
587 msgid "Cash Payment"
588 msgstr "Կանխիկ վճարում"
589
590 #: staff.mp_amount_label
591 msgctxt "staff.mp_amount_label"
592 msgid "Amount"
593 msgstr "Գումար"
594
595 #: staff.mp_check_payment_label
596 msgid "Check Payment"
597 msgstr "Չեկով վճարում"
598
599 #: staff.mp_cash_drawer_label
600 msgid "Workstation"
601 msgstr "Աշխատանքային կայան"
602
603 #: staff.mp_accepting_usr_label
604 msgid "Staff"
605 msgstr "Աշխատակազմ"
606
607 #: staff.card_barcode_label
608 msgctxt "staff.card_barcode_label"
609 msgid "Barcode"
610 msgstr "Շտրիխ կոդ"
611
612 #: staff.au_active_label
613 msgid "Active"
614 msgstr "Ակտիվ"
615
616 #: staff.au_usrname_label
617 msgid "Login Name"
618 msgstr "Գրանգման անուն"
619
620 #: staff.au_profile_label
621 msgid "Profile"
622 msgstr "Պրւֆիլ"
623
624 #: staff.au_barred_label
625 msgctxt "staff.au_barred_label"
626 msgid "Barred"
627 msgstr "Կասեցված"
628
629 #: staff.au_alert_message_label
630 msgid "Alert"
631 msgstr "Ահազանգ"
632
633 #: staff.au_claims_returned_count_label
634 msgid "Returns Claimed"
635 msgstr "Վերադարձերը նշվել են"
636
637 #: staff.au_create_date_label
638 msgid "Created On"
639 msgstr "Ստեղծվել է"
640
641 #: staff.au_expire_date_label
642 msgid "Expires On"
643 msgstr "Լրանում է"
644
645 #: staff.au_last_update_time_label
646 msgid "Updated On"
647 msgstr "Թարմացված է"
648
649 #: staff.au_home_library_label
650 msgid "Home Library"
651 msgstr "Տնային գրադարան"
652
653 #: staff.au_home_library_fullname_label
654 msgid "Home Library (Full Name)"
655 msgstr "Տնային գրադարան (լրիվ անվանում)"
656
657 #: staff.au_credit_forward_balance_label
658 msgid "Credit"
659 msgstr "Կրեդիտ"
660
661 #: staff.au_day_phone_label
662 msgid "Day Phone"
663 msgstr "Ցերեկային հեռախոս"
664
665 #: staff.au_evening_phone_label
666 msgid "Evening Phone"
667 msgstr "Երեկոյան հեռախոս"
668
669 #: staff.au_other_phone_label
670 msgid "Other Phone"
671 msgstr "Այլ հեռախոս"
672
673 #: staff.au_alias_label
674 msgid "Alias"
675 msgstr "Կեղծանուն"
676
677 #: staff.au_email_label
678 msgid "Email"
679 msgstr "էլ փոստ"
680
681 #: staff.au_birth_date_label
682 msgid "Birth Date"
683 msgstr "Ծննդյան տարեթիվ"
684
685 #: staff.au_ident_type_label
686 msgid "Identification Type"
687 msgstr "Փոխճանաչման տեսակ"
688
689 #: staff.au_ident_value_label
690 msgid "Identification Value"
691 msgstr "Փոխճանաչման արժեք"
692
693 #: staff.au_ident_type2_label
694 msgid "Identification Type 2"
695 msgstr "Փոխճանաչման տեսակ 2"
696
697 #: staff.au_ident_value2_label
698 msgid "Identification Value 2"
699 msgstr "Փոխճանաչման արժեք 2"
700
701 #: staff.au_net_access_level_label
702 msgid "Internet Access"
703 msgstr "Ինտերնետ հասանելիություն"
704
705 #: staff.au_master_account_label
706 msgid "Group Lead"
707 msgstr "Խմբի առաջնորդ"
708
709 #: staff.au_group_id_label
710 msgid "Group ID"
711 msgstr "Խմբի ID"
712
713 #: staff.au_id_label
714 msgid "User ID"
715 msgstr "Օցտվողի ID"
716
717 #: staff.au_name_prefix_label
718 msgid "Name Prefix"
719 msgstr "Անվան նախածանց"
720
721 #: staff.au_family_name_label
722 msgid "Family Name"
723 msgstr "Ազգանուն"
724
725 #: staff.au_first_given_name_label
726 msgid "First Name"
727 msgstr "Անուն"
728
729 #: staff.au_second_given_name_label
730 msgid "Middle Name"
731 msgstr "Հայրանուն"
732
733 #: staff.au_name_suffix_label
734 msgid "Name Suffix"
735 msgstr "Անվան վերջածանց"
736
737 #: staff.z39_50.search_class.author
738 msgctxt "staff.z39_50.search_class.author"
739 msgid "Author"
740 msgstr "Հեղինակ"
741
742 #: staff.z39_50.search_class.isbn
743 msgid "ISBN"
744 msgstr "ISBN"
745
746 #: staff.z39_50.search_class.issn
747 msgid "ISSN"
748 msgstr "ISSN"
749
750 #: staff.z39_50.search_class.item_type
751 msgid "Item Type"
752 msgstr "Նյութի տեսակ"
753
754 #: staff.z39_50.search_class.item_type.map
755 msgid "Maps"
756 msgstr "Քարտեզներ"
757
758 #: staff.z39_50.search_class.item_type.mix
759 msgid "Mixed material"
760 msgstr "Խառը նյութեր"
761
762 #: staff.z39_50.search_class.item_type.rec
763 msgid "Sound recordings"
764 msgstr "Ձայներիզներ"
765
766 #: staff.z39_50.search_class.item_type.sco
767 msgid "Musical scores"
768 msgstr "Նոտաներ"
769
770 #: staff.z39_50.search_class.item_type.ser
771 msgid "Serials"
772 msgstr "Պարբերականներ"
773
774 #: staff.z39_50.search_class.item_type.url
775 msgid "Internet Resources"
776 msgstr "ինտերնետ պաշարներ"
777
778 #: staff.z39_50.search_class.item_type.vis
779 msgid "Visual materials"
780 msgstr "Տեսողական նյութեր"
781
782 #: staff.z39_50.search_class.lccn
783 msgid "LCCN"
784 msgstr "LCCN"
785
786 #: staff.z39_50.search_class.pubdate
787 msgid "Publication Date"
788 msgstr "Հրատարակման տարի"
789
790 #: staff.z39_50.search_class.publisher
791 msgid "Publisher"
792 msgstr "Հրատարակիչ"
793
794 #: staff.z39_50.search_class.tcn
795 msgid "Accession #"
796 msgstr "Մատչելիության #"
797
798 #: staff.z39_50.search_class.title
799 msgctxt "staff.z39_50.search_class.title"
800 msgid "Title"
801 msgstr "Վերնագիր"
802
803 #: staff.z39_50_import_interface_label
804 msgid "Z39.50 Import"
805 msgstr "Z39.50 ներմուծում"
806
807 #: staff.main.data.loaded
808 msgid "Data loaded."
809 msgstr "Տվյալները բեռնավորված են:"
810
811 #: staff.main.gen_offline_widgets.synced
812 msgid "Offline interface synchronized with server."
813 msgstr "Օֆլայն միջերեսը սինխրոն է կայանի հետ:"
814
815 #: staff.main.gen_offline_widgets.noncat_sort.error
816 msgid "error in noncat sorting: "
817 msgstr "սխալ ոչ քարտ տեսակավորման մեջ "
818
819 #: staff.main.gen_offline_widgets.please_wait
820 msgid "Please wait"
821 msgstr "Խնդրում ենք սպասել"
822
823 #: staff.main.gen_offline_widgets.workstation_registration_denied
824 msgid "You do not have permission to register a workstation."
825 msgstr "Չունես իրավունք աշխատանքային կայանի գրանցման համար"
826
827 #: staff.main.gen_offline_widgets.registration.override
828 msgid "Override Registration Failure?"
829 msgstr "Վերագրե՞լ գրանցման ձախողումը"
830
831 #: staff.main.gen_offline_widgets.registration.error
832 msgid "Workstation Registration error (%1$s)"
833 msgstr "աշխատանքային կայանի գրանցման սխալ (%1$s)"
834
835 #: staff.main.gen_offline_widgets.registration.success
836 msgid "Registration successful"
837 msgstr "Գրանցումը հաջող է"
838
839 #: staff.main.gen_offline_widgets.registration.empty
840 msgid "Please specify a workstation name"
841 msgstr "Բնութագրի աշխ. կայանի անունը"
842
843 #: staff.util.timestamp_dialog.future_date_disallowed
844 msgid "Future dates disallowed."
845 msgstr "Ապագա ամսաթվերը արվելված են"
846
847 #: staff.util.timestamp_dialog.past_date_disallowed
848 msgid "Past dates disallowed."
849 msgstr "Նախորդ ամսաթվերը արգելված են"
850
851 #: staff.util.timestamp_dialog.today_disallowed
852 msgid "Today disallowed."
853 msgstr "Այսօրը արգելված է"
854
855 #: tab.label.triggered_events_for_copy
856 msgid "Triggered Events: %1$s"
857 msgstr "Սկիզբ առնող գործողություններ: %1$s"
858
859 #~ msgid "Prefix"
860 #~ msgstr "Նախածանց"
861
862 #~ msgid "Suffix"
863 #~ msgstr "Վերջածանց"