2.8 translation import
[Evergreen.git] / build / i18n / po / auth.properties / hy-AM.po
1 # extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/chrome/locale/en-US/auth.properties
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2014-09-25 02:28-0400\n"
7 "PO-Revision-Date: 2009-12-21 06:36+0000\n"
8 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
9 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Launchpad-Export-Date: 2014-10-10 04:46+0000\n"
14 "X-Generator: Launchpad (build 17196)\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16
17 #: staff.auth.controller.not_configured
18 msgid "Not yet configured for the specified server."
19 msgstr "Նշված կայքի համար դեռ չի ձևավորված"
20
21 #: staff.auth.controller.testing_hostname
22 msgid "Testing hostname..."
23 msgstr "Ստուգվում է անունը..."
24
25 #: staff.auth.controller.prompt_hostname
26 msgid "Please enter a server hostname."
27 msgstr "Մուտք արա կայանի անունը"
28
29 #: staff.auth.controller.error_hostname
30 msgid "There was an error testing this hostname."
31 msgstr "Անվան ստուգման ընթացքում սխալ է հայտնաբերվել"
32
33 #: staff.auth.controller.status
34 msgid "%1$s : %2$s"
35 msgstr "%1$s : %2$s"
36
37 #: staff.auth.controller.testing_version
38 msgid "Testing version..."
39 msgstr "Ստուգվում է տարբերակը"
40
41 #: staff.auth.controller.error_version
42 msgid "There was an error checking version support."
43 msgstr "Տարբերակի ստուգման ընթացքում սխալ է հայտնաբերվել"
44
45 #: staff.auth.controller.version_mismatch
46 msgid ""
47 "This server does not support your version of the staff client.  Please check "
48 "with your system administrator."
49 msgstr ""
50 "Կայանը չի աջակցում հաճախորդի այս տարբերակը: Դիմիր կայանի կարգաբերողին:"
51
52 #. # login with <username> and <password> at <server>
53 #: staff.auth.controller.error_login
54 msgid "login with %1$s and %2$s at %3$s"
55 msgstr "մուտք ըստ %1$s և %2$s at %3$s"
56
57 #: staff.auth.controller.confirm_close
58 msgid "Are you sure you would like to exit the program completely?"
59 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես լքել ծրագիրը:"
60
61 #: staff.auth.session.unregistered
62 msgid "%1$s is not registered with this server."
63 msgstr "%1$s գրանցված չէ այս կայանում:"
64
65 #: staff.auth.session.login_failed
66 msgid ""
67 "Login failed.  Please check your Server Hostname, Username, Password, and "
68 "your CAPS LOCK key."
69 msgstr ""
70 "Մոտքը ձախողվեց: Ստուգիր կայանի անունը, օգտվողի անունը, գաղտնաբառը, և CAPS "
71 "LOCK ստեղնը:"
72
73 #: staff.auth.session.init_false
74 msgid "open-ils.auth.authenticate.init returned false"
75 msgstr "pen-ils.auth.authenticate.init վերադարձրել է կեղծ"
76
77 #: staff.auth.titlebar.label
78 msgid "Evergreen Staff Client - %1$s"
79 msgstr "Evergreen Աշխատակազմի հաճախորդ - %1$s"