Translation updates - po files
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / serial.properties / hy-AM.po
1 # Armenian translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2014-09-11 02:13-0400\n"
11 "PO-Revision-Date: 2013-12-27 09:33+0000\n"
12 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
13 "Language-Team: Armenian <hy@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2014-09-12 06:24+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 17196)\n"
19
20 #: serial.manage_subs.tree_location
21 msgid "Location"
22 msgstr "Տեղադրությունը"
23
24 #: serial.manage_subs.scap_id
25 msgid "Caption / Pattern : # %1$s"
26 msgstr "Որսում / Ձեւ : # %1$s"
27
28 #: staff.serial.editor_base.handle_update.error
29 msgid "serial update error:"
30 msgstr "պարբերականի թարմացման սխալ։"
31
32 #: staff.serial.editor_base.handle_update.success
33 msgid "Save Successful"
34 msgstr "Հիշվեց հաջողությամբ"
35
36 #: staff.serial.sbsum_editor.count
37 msgctxt "staff.serial.sbsum_editor.count"
38 msgid "1 summary"
39 msgstr "1 համառոտագրություն"
40
41 #: staff.serial.sbsum_editor.count.plural
42 msgctxt "staff.serial.sbsum_editor.count.plural"
43 msgid "%1$s summaries"
44 msgstr "%1$s համառոտագրություններ"
45
46 #: staff.serial.sbsum_editor.modify.label
47 msgid "Modify Basic Summary"
48 msgstr "Թարմացրու հիմնական համառոտագրությունը"
49
50 #: staff.serial.sbsum_editor.modify.accesskey
51 msgctxt "staff.serial.sbsum_editor.modify.accesskey"
52 msgid "M"
53 msgstr "M"
54
55 #: staff.serial.sisum_editor.count
56 msgctxt "staff.serial.sisum_editor.count"
57 msgid "1 summary"
58 msgstr "1 համառոտագրություն"
59
60 #: staff.serial.sisum_editor.count.plural
61 msgctxt "staff.serial.sisum_editor.count.plural"
62 msgid "%1$s summaries"
63 msgstr "%1$s համառոտագրություններ"
64
65 #: staff.serial.sisum_editor.modify.label
66 msgid "Modify Index Summary"
67 msgstr "Թարմացրու ցուցիչի համառոտագրությունը"
68
69 #: staff.serial.sisum_editor.modify.accesskey
70 msgctxt "staff.serial.sisum_editor.modify.accesskey"
71 msgid "M"
72 msgstr "M"
73
74 #: staff.serial.sssum_editor.count
75 msgctxt "staff.serial.sssum_editor.count"
76 msgid "1 summary"
77 msgstr "1 համառոտագրություն"
78
79 #: staff.serial.sssum_editor.count.plural
80 msgctxt "staff.serial.sssum_editor.count.plural"
81 msgid "%1$s summaries"
82 msgstr "%1$s համառոտագրություններ"
83
84 #: staff.serial.sssum_editor.modify.label
85 msgid "Modify Supplement Summary"
86 msgstr "Թարմացրու հավելվածի համառոտագրությունը"
87
88 #: staff.serial.sssum_editor.modify.accesskey
89 msgctxt "staff.serial.sssum_editor.modify.accesskey"
90 msgid "M"
91 msgstr "M"
92
93 #: staff.serial.scap_editor.count
94 msgid "1 caption and pattern"
95 msgstr "1 որսում և ձև"
96
97 #: staff.serial.scap_editor.count.plural
98 msgid "%1$s caption and patterns"
99 msgstr "%1$s որսում և ձևեր"
100
101 #: staff.serial.scap_editor.create.label
102 msgid "Create Caption and Pattern(s)"
103 msgstr "Ստեղծիր որսում և ձև (եր)"
104
105 #: staff.serial.scap_editor.create.accesskey
106 msgctxt "staff.serial.scap_editor.create.accesskey"
107 msgid "C"
108 msgstr "C"
109
110 #: staff.serial.scap_editor.modify.label
111 msgid "Modify Caption and Pattern(s)"
112 msgstr "Ձևափոխիր որսումը և ձև(եր)ը"
113
114 #: staff.serial.scap_editor.modify.accesskey
115 msgctxt "staff.serial.scap_editor.modify.accesskey"
116 msgid "M"
117 msgstr "M"
118
119 #: staff.serial.scap_editor.notes
120 msgid "Caption and Pattern Notes"
121 msgstr "Որսման և ձևի նշումներ"
122
123 #: staff.serial.sdist_editor.count
124 msgid "1 distribution"
125 msgstr "1 տարածում"
126
127 #: staff.serial.sdist_editor.count.plural
128 msgid "%1$s distributions"
129 msgstr "%1$s տարածումներ"
130
131 #: staff.serial.sdist_editor.create.label
132 msgid "Create Distribution(s)"
133 msgstr "Ստեղծիր տարածում(ներ)"
134
135 #: staff.serial.sdist_editor.create.accesskey
136 msgctxt "staff.serial.sdist_editor.create.accesskey"
137 msgid "C"
138 msgstr "C"
139
140 #: staff.serial.sdist_editor.modify.label
141 msgid "Modify Distribution(s)"
142 msgstr "Ձևափոխիր տարածում(ներ)ը"
143
144 #: staff.serial.sdist_editor.modify.accesskey
145 msgctxt "staff.serial.sdist_editor.modify.accesskey"
146 msgid "M"
147 msgstr "M"
148
149 #: staff.serial.sdist_editor.notes
150 msgid "Distribution Notes"
151 msgstr "Տարածման նշումներ"
152
153 #: staff.serial.sdist_editor.add_to_sre.label
154 msgid "Add to record entry"
155 msgstr "Ավ ելացրու գրառման մուտքին"
156
157 #: staff.serial.sdist_editor.merge_with_sre.label
158 msgid "Merge with record entry"
159 msgstr "Ձուլիր գրառման մուտքի հետ"
160
161 #: staff.serial.sdist_editor.use_sre_only.label
162 msgid "Use record entry only"
163 msgstr "Օգտագործիր միայն գրառման մուտքը"
164
165 #: staff.serial.sdist_editor.use_sdist_only.label
166 msgid "Do not use record entry"
167 msgstr "Մի օգտագործիր գրառման մուտքը"
168
169 #: staff.serial.sdist_editor.no_mfhd_available.label
170 msgid "No MFHD records for this Holding Lib"
171 msgstr "Չկան MFHD գրառումներ այս պահման համար"
172
173 #: staff.serial.siss_editor.count
174 msgid "1 issuance"
175 msgstr "1 թողարկում"
176
177 #: staff.serial.siss_editor.count.plural
178 msgid "%1$s issuances"
179 msgstr "%1$s թողարկումներ"
180
181 #: staff.serial.siss_editor.create.label
182 msgid "Create Issuance(s)"
183 msgstr "Ստեղծե՞լ թողարկում(ներ)"
184
185 #: staff.serial.siss_editor.create.accesskey
186 msgctxt "staff.serial.siss_editor.create.accesskey"
187 msgid "C"
188 msgstr "C"
189
190 #: staff.serial.siss_editor.modify.label
191 msgid "Modify Issuance(s)"
192 msgstr "Ձևափոխել թողարկում(ներ)ը"
193
194 #: staff.serial.siss_editor.modify.accesskey
195 msgctxt "staff.serial.siss_editor.modify.accesskey"
196 msgid "M"
197 msgstr "M"
198
199 #: staff.serial.siss_editor.notes
200 msgid "Issuance Notes"
201 msgstr "Թողարկման նշումներ"
202
203 #: staff.serial.sitem_editor.count
204 msgid "1 item"
205 msgstr "1 նյութ"
206
207 #: staff.serial.sitem_editor.count.plural
208 msgid "%1$s items"
209 msgstr "%1$s նյութեր"
210
211 #: staff.serial.sitem_editor.create.label
212 msgid "Create Item(s)"
213 msgstr "Ստեղծիր նյութ(եր)"
214
215 #: staff.serial.sitem_editor.create.accesskey
216 msgctxt "staff.serial.sitem_editor.create.accesskey"
217 msgid "C"
218 msgstr "C"
219
220 #: staff.serial.sitem_editor.modify.label
221 msgid "Modify Item(s)"
222 msgstr "Ձևափոխիր նյութ(եր)ը"
223
224 #: staff.serial.sitem_editor.modify.accesskey
225 msgctxt "staff.serial.sitem_editor.modify.accesskey"
226 msgid "M"
227 msgstr "M"
228
229 #: staff.serial.sitem_editor.notes
230 msgid "Item Notes"
231 msgstr "Նյութի նշումներ"
232
233 #: staff.serial.sstr_editor.count
234 msgid "1 stream"
235 msgstr "1 հոսք"
236
237 #: staff.serial.sstr_editor.count.plural
238 msgid "%1$s streams"
239 msgstr "%1$s հոսքեր"
240
241 #: staff.serial.sstr_editor.create.label
242 msgid "Create Stream(s)"
243 msgstr "Ստեղծել հոսք(եր)"
244
245 #: staff.serial.sstr_editor.create.accesskey
246 msgctxt "staff.serial.sstr_editor.create.accesskey"
247 msgid "C"
248 msgstr "C"
249
250 #: staff.serial.sstr_editor.modify.label
251 msgid "Modify Stream(s)"
252 msgstr "Ձևափոխել հոսք(եր)ը"
253
254 #: staff.serial.sstr_editor.modify.accesskey
255 msgctxt "staff.serial.sstr_editor.modify.accesskey"
256 msgid "M"
257 msgstr "M"
258
259 #: staff.serial.ssub_editor.count
260 msgid "1 subscription"
261 msgstr "1 բաժանորդագրություն"
262
263 #: staff.serial.ssub_editor.count.plural
264 msgid "%1$s subscriptions"
265 msgstr "%1$s բաժանորդագրություններ"
266
267 #: staff.serial.ssub_editor.create.label
268 msgid "Create Subscription(s)"
269 msgstr "Ստեղծիր բաժանորդագրություն(ներ)"
270
271 #: staff.serial.ssub_editor.create.accesskey
272 msgctxt "staff.serial.ssub_editor.create.accesskey"
273 msgid "C"
274 msgstr "C"
275
276 #: staff.serial.ssub_editor.modify.label
277 msgid "Modify Subscription(s)"
278 msgstr "Ձևափոխիր բաժանորդագրություն(ներ)ը"
279
280 #: staff.serial.ssub_editor.modify.accesskey
281 msgctxt "staff.serial.ssub_editor.modify.accesskey"
282 msgid "M"
283 msgstr "M"
284
285 #: staff.serial.ssub_editor.notes
286 msgid "Subscription Notes"
287 msgstr "Բաժանորդագրության նշումներ"
288
289 #: staff.serial.manage_dists.add.error
290 msgid "error adding object in manage_dists.js:"
291 msgstr "սխալ օբյեկտ ավելացնելիսn manage_dists.js:"
292
293 #: staff.serial.manage_dists.delete.error
294 msgid "error deleting object in manage_dists.js:"
295 msgstr "սխալ օբյեկտ ջնջելիս manage_dists.js:"
296
297 #: staff.serial.manage_dists.delete_sstr.confirm
298 msgid "Are you sure you would like to delete this stream?"
299 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս գոլորշին"
300
301 #: staff.serial.manage_dists.delete_sstr.confirm.plural
302 msgid "Are you sure you would like to delete these %1$s streams?"
303 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս %1$s գոլորշիները"
304
305 #: staff.serial.manage_dists.delete_sstr.title
306 msgid "Delete Streams?"
307 msgstr "Ջնջե՞լ գոլորշիները"
308
309 #: staff.serial.manage_dists.delete_sstr.override
310 msgctxt "staff.serial.manage_dists.delete_sstr.override"
311 msgid ""
312 "Override Delete Failure? Doing so will delete all attached items as well!"
313 msgstr "Վերագրե՞լ Ձախողման Ջնջումը։ Սա անելով կջնջեք բոլոր կից նյութերը։"
314
315 #: staff.serial.manage_items.subscriber.label
316 msgid "Subscriber"
317 msgstr "Բաժանորդ"
318
319 #: staff.serial.manage_items.holder.label
320 msgid "Holder"
321 msgstr "Պահող"
322
323 #: staff.serial.manage_items.notes_column.label
324 msgid "Notes (Item/Dist/Sub)"
325 msgstr "Նշումներ (Նյութ/Դիստ/Ենթա)"
326
327 #: staff.serial.manage_items.set_claimed_success
328 msgid "Successfully claimed %1$s item(s)"
329 msgstr "Հաջողությամբ խարանվել են %1$s նյութ(եր)"
330
331 #: staff.serial.manage_items.set_not_held_success
332 msgid "Successfully set %1$s item(s) to 'Not Held'"
333 msgstr "Հաջողությամբ կարգաբերվել է %1$s նյութ որպես 'Չպահված'"
334
335 #: staff.serial.manage_items.set_not_published_success
336 msgid "Successfully set %1$s item(s) to 'Not Published'"
337 msgstr "Հաջողությամբ կարգաբերվել է %1$s նյութ որպես 'Չհրատարակված'"
338
339 #: staff.serial.manage_items.alert_notes.title
340 msgid "Serial Alerts"
341 msgstr "Պարբերականի ահազանգ"
342
343 #: staff.serial.manage_items.alert_button.label
344 msgid "1 Alert"
345 msgstr "1 ահազանգ"
346
347 #: staff.serial.manage_items.alert_button.plural.label
348 msgid "%1s Alerts"
349 msgstr "%1sահազանգեր"
350
351 #: staff.serial.manage_subs.add.error
352 msgid "error adding object in manage_subs.js:"
353 msgstr "սխալ երբ ավելացվում է օբյեկտ այստեղ manage_subs.js:"
354
355 #: staff.serial.manage_subs.delete.error
356 msgid "error deleting object in manage_subs.js:"
357 msgstr "սխալ երբ ջնջվում է օբյեկտը այստեղից manage_subs.js:"
358
359 #: staff.serial.manage_subs.delete_scap.confirm
360 msgid "Are you sure you would like to delete this caption and pattern?"
361 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս որսածը և ձևը։"
362
363 #: staff.serial.manage_subs.delete_scap.confirm.plural
364 msgid ""
365 "Are you sure you would like to delete these %1$s caption and patterns?"
366 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս %1$s որսածը և ձևերը։"
367
368 #: staff.serial.manage_subs.delete_scap.title
369 msgid "Delete Caption and Patterns?"
370 msgstr "Ջնջել որսածը և ձևերը։"
371
372 #: staff.serial.manage_subs.delete_scap.override
373 msgid ""
374 "Override Delete Failure? Doing so will delete all attached issuances and "
375 "items as well!"
376 msgstr ""
377 "Վերագրե՞լ Ձախողման Ջնջումը։ Սա անելով կջնջեք բոլոր կից թողարկումները և "
378 "նյութերը։"
379
380 #: staff.serial.manage_subs.delete_sdist.confirm
381 msgid "Are you sure you would like to delete this distribution?"
382 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս բաշխումը։"
383
384 #: staff.serial.manage_subs.delete_sdist.confirm.plural
385 msgid "Are you sure you would like to delete these %1$s distributions?"
386 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս %1$s բաշխումները։"
387
388 #: staff.serial.manage_subs.delete_sdist.title
389 msgid "Delete Distributions?"
390 msgstr "Ջնջե՞լ բաշխումը։"
391
392 #: staff.serial.manage_subs.delete_sdist.override
393 msgid "Override Delete Failure?"
394 msgstr "Վերագրե՞լ ջնջելու ձախողումը"
395
396 #: staff.serial.manage_subs.delete_siss.confirm
397 msgid "Are you sure you would like to delete this issuance?"
398 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս թողարկումը։"
399
400 #: staff.serial.manage_subs.delete_siss.confirm.plural
401 msgid "Are you sure you would like to delete these %1$s issuances?"
402 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս %1$s թողարկումները։"
403
404 #: staff.serial.manage_subs.delete_siss.title
405 msgid "Delete Issuances?"
406 msgstr "Ջնջե՞լ թողարկումները։"
407
408 #: staff.serial.manage_subs.delete_siss.override
409 msgctxt "staff.serial.manage_subs.delete_siss.override"
410 msgid ""
411 "Override Delete Failure? Doing so will delete all attached items as well!"
412 msgstr "Վերագրե՞լ Ձախողման Ջնջումը։ Սա անելով կջնջեք բոլոր կից նյութերը։"
413
414 #: staff.serial.manage_subs.delete_ssub.confirm
415 msgid "Are you sure you would like to delete this subscription?"
416 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս բաժանորդագրությունը։"
417
418 #: staff.serial.manage_subs.delete_ssub.confirm.plural
419 msgid "Are you sure you would like to delete these %1$s subscriptions?"
420 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս %1$s բաժանորդագրությունները։"
421
422 #: staff.serial.manage_subs.delete_ssub.title
423 msgid "Delete Subscriptions?"
424 msgstr "Ջնջե՞լ բաժանորդագրությունը։"
425
426 #: staff.serial.manage_subs.delete_ssub.override
427 msgid ""
428 "Override Delete Failure? Doing so will delete all related data as well!"
429 msgstr ""
430 "Վերագրե՞լ Ձախողման Ջնջումը։ Անելով սա կջնջեք բոլոր կապակցված տվյալները։"
431
432 #: staff.serial.notes.do_edit_note.label
433 msgid "Edit This Note"
434 msgstr "Խմբագրի այս Նշումը"
435
436 #: staff.serial.notes.edit_note.label
437 msgid "Edit Note"
438 msgstr "Խմբագրի նշումը"
439
440 #: staff.serial.notes.edit_note.accesskey
441 msgid "E"
442 msgstr "E"
443
444 #: staff.serial.required_fields_alert
445 msgid "These fields are required: "
446 msgstr "Այս դաշտերը պահանջվում են "
447
448 #: batch_receive.bib_lookup.empty
449 msgid "Enter a search term."
450 msgstr "Մուտք արա որոնման տերմինը։"
451
452 #: batch_receive.bib_lookup.multiple
453 msgid ""
454 "Multiple matching records found. Please use a more specific identifier, or "
455 "use the catalog to find the exact record you want."
456 msgstr ""
457 "Բազմակի համընկնող գրառումներ են գտնված։ Օգտագործիր ավելի մանրամասն "
458 "բնութագրիչ, կամ օգտագործիր քարտարանը քեզ հարկավոր գրառումը գտնելու համար։"
459
460 #: batch_receive.bib_lookup.not_found
461 msgid "No matching records found with any subscriptions attached."
462 msgstr ""
463 "Համապատասխանող ոչ մի գրառում չի գտնված կցված բաժանորդագրություններով։"
464
465 #: batch_receive.issuance_lookup.error
466 msgid "Problem retrieving issuances related to subscription."
467 msgstr "Բաժանորդագրության հետ կապված թողարկումների կանչման պրոբլեմ։"
468
469 #: batch_receive.issuance_lookup.none
470 msgid "There are no receivable issuances."
471 msgstr "Չկան ստացման ենթակա թողարկումներ։"
472
473 #: batch_receive.item_lookup.none
474 msgid "Could not retrieve receivable items for this issuance."
475 msgstr "Այս թողարկման համար չի կարող կանչել ստացվող նյութերը։"
476
477 #: batch_receive.autogen_barcodes.questionable
478 msgid ""
479 "There are already barcodes entered further down the list than the one you "
480 "just entered.\n"
481 "Fill the intervening fields with auto-generated barcodes?"
482 msgstr ""
483 "Քո այս մուտքագրումից առաջ արդեն եղել են ներմուծված շտրիխ կոդեր։\n"
484 "Լրացնե՞լ միջանկյալ դաշտերը ինքնագեներացված շտրիխ կոդերով։"
485
486 #: batch_receive.autogen_barcodes.remove
487 msgid "Clear the barcodes that have already been auto-generated?"
488 msgstr "Ջնջե՞լ ինքնագեներացված շտրիխ կոդերը։"
489
490 #: batch_receive.none
491 msgid "[None]"
492 msgstr "[Ոչինչ]"
493
494 #: batch_receive.apply
495 msgid "Apply"
496 msgstr "Կիրառիր"
497
498 #: batch_receive.receive_time_note
499 msgid "Receive-time Note"
500 msgstr "Ստացման ժամանակի նշում"
501
502 #: batch_receive.cn_for_lib
503 msgid ""
504 "Do you want to use this call number at %1$s?\n"
505 "It doesn't exist there, and it will have to be created."
506 msgstr ""
507 "Ցանկանու՞մ ես օգտագործել այս դասիչը սրանում %1$s\n"
508 "Այն գոյություն չունի, և պետք է ստեղծվի։"
509
510 #: batch_receive.missing_units
511 msgid ""
512 "You have not provided barcodes and call numbers for all of the selected "
513 "items.  Choose OK to receive those items anyway, or choose Cancel to supply "
514 "the missing information."
515 msgstr ""
516 "Ընտրված նյութերի համար դու չես տրամադրել շտրխ կոդեր և դասիչներ։ Ընտրիր ԼԱՎ "
517 "այդ նյութերը ստանալու համար, կամ սեղմիր ՉԵՂՅԱԼ ԱՆԵԼ բացակա տվյալները "
518 "լրացնելու համար։"
519
520 #: batch_receive.missing_cn
521 msgid ""
522 "You cannot assign a barcode without selecting a call number. Please correct "
523 "the non-conforming units."
524 msgstr "Չես կարող նշանակել շտրիխ կոդ առանց ընտրելու դասիչը։ Շտկիր սա։"
525
526 #: batch_receive.print_routing_list_users
527 msgid "Print Routing List"
528 msgstr "Տպիր շրջաբերական ցուցակը"
529
530 #: batch_receive.unit_barcode_collision
531 msgid "Serial unit barcode '%1$s' collides with an existing barcode."
532 msgstr ""
533
534 #: pattern_wizard.enumeration.a
535 msgctxt "pattern_wizard.enumeration.a"
536 msgid "First level"
537 msgstr "Առաջին մակարդակ"
538
539 #: pattern_wizard.enumeration.b
540 msgctxt "pattern_wizard.enumeration.b"
541 msgid "Second level"
542 msgstr "Երկրորդ մակարդակ"
543
544 #: pattern_wizard.enumeration.c
545 msgctxt "pattern_wizard.enumeration.c"
546 msgid "Third level"
547 msgstr "Երրորդ մակարդակ"
548
549 #: pattern_wizard.enumeration.d
550 msgctxt "pattern_wizard.enumeration.d"
551 msgid "Fourth level"
552 msgstr "Չորորդ մակարդակ"
553
554 #: pattern_wizard.enumeration.e
555 msgid "Fifth level"
556 msgstr "Հինգերորդ մակարդակ"
557
558 #: pattern_wizard.enumeration.f
559 msgid "Sixth level"
560 msgstr "Վեցերորդ մակարդակ"
561
562 #: pattern_wizard.enumeration.g
563 msgid "First alternate"
564 msgstr "Առաջին այլընտրանք"
565
566 #: pattern_wizard.enumeration.h
567 msgid "Second alternate"
568 msgstr "Երկրորդ այլընտրանք"
569
570 #: pattern_wizard.chronology.i
571 msgctxt "pattern_wizard.chronology.i"
572 msgid "First level"
573 msgstr "Առաջին մակարդակ"
574
575 #: pattern_wizard.chronology.j
576 msgctxt "pattern_wizard.chronology.j"
577 msgid "Second level"
578 msgstr "Երկրորդ մակարդակ"
579
580 #: pattern_wizard.chronology.k
581 msgctxt "pattern_wizard.chronology.k"
582 msgid "Third level"
583 msgstr "Երրորդ մակարդակ"
584
585 #: pattern_wizard.chronology.l
586 msgctxt "pattern_wizard.chronology.l"
587 msgid "Fourth level"
588 msgstr "Չորորդ մակարդակ"
589
590 #: pattern_wizard.chronology.m
591 msgid "Alternative numbering scheme"
592 msgstr "Այլընտրանքային հաշվարկման սխեմա։"
593
594 #: pattern_wizard.not_removable_row
595 msgid ""
596 "You cannot remove this row because it's not at the end of the sequence.  "
597 "Remove later rows first."
598 msgstr ""
599 "Չես կարող հեռացնել այս տողը, քանի որ այն չի գտնվում հատվածի վերջում։ "
600 "Հեռացրու հետևից եկող տողերը։"
601
602 #: pattern_wizard.bad_date_value
603 msgid "That is not a valid day for that month."
604 msgstr "Այս ամսվա համար դա թույլատրելի օր չէ։"
605
606 #: pattern_wizard.weekdays
607 msgid "Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday"
608 msgstr "Երկուշաբթի Երեքշաբթի Չորեքշաբթի Հինգշաբթի Ուրբաթ Շաբաթ Կիրակի"
609
610 #: pattern_wizard.months
611 msgid ""
612 "January February March April May June July August September October November "
613 "December"
614 msgstr ""
615 "Հունվար Փետրվար Մարտ Ապրիլ Մայիս Հունիս Հուլիս Օգոստոս Սեպտեմբեր Հոկտեմբեր "
616 "նոյեմբեր Դեկտեմբեր"
617
618 #: pattern_wizard.weeks
619 msgid ""
620 "Every.First.Second.Third.Fourth.Fifth.Third from last.Second from last.Last"
621 msgstr ""
622 "Յուրաքանչյուր.Առաջին.Երկրորդ.Երրորդ.Չորրորդ.Հինգերորդ.Երրորդը "
623 "վերջից.Երկրորդը վերջից.Վերջին"
624
625 #: pattern_wizard.seasons
626 msgid "Spring Summer Autumn Winter"
627 msgstr "Գարուն Ամառ Աշուն Ձմեռ"
628
629 #: pattern_wizard.week
630 msgid "week"
631 msgstr "շաբաթ"
632
633 #: pattern_wizard.remove_sub_row
634 msgid "Remove sub-row"
635 msgstr "Հեռացրու ենթատողը"
636
637 #: serial.editor_base.unset
638 msgid "<Unset>"
639 msgstr "<Unset>"
640
641 #: serial.manage_dists.streams
642 msgid "Streams"
643 msgstr "Հոսքեր"
644
645 #: serial.manage_dists.stream_num
646 msgid "Stream : # %1$s"
647 msgstr "Հոսք : # %1$s"
648
649 #: serial.manage_dists.sbsum
650 msgid "Basic Summary"
651 msgstr "Հիմնական համառոտագրություն"
652
653 #: serial.manage_dists.sssum
654 msgid "Supplement Summary"
655 msgstr "Հավելվածի համառոտագրություն"
656
657 #: serial.manage_dists.sisum
658 msgid "Index Summary"
659 msgstr "Ցուցիչի համառոտագրություն"
660
661 #: serial.manage_dists.library_label
662 msgid "%1$s : %2$s"
663 msgstr "%1$s : %2$s"
664
665 #: serial.manage_dists.distributions
666 msgctxt "serial.manage_dists.distributions"
667 msgid "Distributions"
668 msgstr "Բաշխումներ"
669
670 #: serial.common.default
671 msgid "Default"
672 msgstr "Նախնական"
673
674 #: serial.manage_subs.predict.alert
675 msgid "You must select a subscription before predicting issuances."
676 msgstr "Թողարկումները կանխատսելուց առաջ պետք է ընտրես բաժանորդագրությունը"
677
678 #: serial.manage_subs.predict.prompt
679 msgid "How many items (per active pattern) would you like to predict?"
680 msgstr "Քանի՞ նյութ (ըստ ակտիվ ձևի) կցանկանաս կանխատեսել։"
681
682 #: serial.manage_subs.predict.prompt.text
683 msgid "Number of Predicted Issuances"
684 msgstr "Կանխատեսված տրումների քանակ"
685
686 #: serial.manage_subs.invalid_number
687 msgid "Invalid number entered!"
688 msgstr "Սխալ համար է մուտք արվել։"
689
690 #: serial.manage_subs.predict_success
691 msgid "Successfully predicted %1$s item(s) for subscription # %2$s."
692 msgstr ""
693 "Հաջողությամբ կանխատեսված %1$s նյութ(եր) այս բաժանորդագրության համար # %2$s."
694
695 #: serial.manage_subs.distributions
696 msgctxt "serial.manage_subs.distributions"
697 msgid "Distributions"
698 msgstr "Բաշխումներ"
699
700 #: serial.manage_subs.issuances
701 msgid "Issuances"
702 msgstr "Տրումներ"
703
704 #: serial.manage_subs.captions_patterns
705 msgid "Captions/Patterns"
706 msgstr "Որսումներ/Ձևեր"
707
708 #: serial.manage_subs.ssub_id
709 msgid "Subscription : # %1$s"
710 msgstr "Բաժանորդագրություն : # %1$s"
711
712 #: serial.manage_subs.subscriptions
713 msgid "Subscriptions"
714 msgstr "Բաժանորդագրություններ"
715
716 #~ msgid ""
717 #~ "Override Delete Failure? Doing so will delete all attached items as well!"
718 #~ msgstr "Վերագրե՞լ Ձախողման Ջնջումը։ Սա անելով կջնջեք բոլոր կից նյութերը։"
719
720 #~ msgid "Successfully predicted %1$s issuance(s) for subscription # %2$s."
721 #~ msgstr ""
722 #~ "Հաջող կանխատեսումներ %1$s թողարկումներից այս բաժանորդագրության համար # %2$s."
723
724 #~ msgid "Number of Predicted Items"
725 #~ msgstr "Կանխատեսված նյութերի քանակը։"