Updating PO files from LaunchPad
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / opac.js / hy-AM.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2013-02-21 11:20-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2012-08-13 16:58+0000\n"
7 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
8 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2013-02-23 05:29+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 16506)\n"
14
15 #: opac.js:PWD_RESET_SUBMIT_PROMPT
16 msgid ""
17 "To begin the password reset process, enter either your barcode or user name "
18 "in the form below and click 'Submit'"
19 msgstr ""
20 "Գաղտնաբառի վերագրանցման գործընթացը սկսելու համար ստորև բերված ձևում մուտք "
21 "արա կամ քո շտրիխ կոդը և կամ օգտվողի անունը, ապա սեղմիր Գրանցվել"
22
23 #: opac.js:PWD_RESET_FORM_TITLE
24 msgid "Request password reset"
25 msgstr "Պահանջիր է գաղտնաբառի վերագրանցում"
26
27 #: opac.js:PWD_RESET_RESPONSE_TITLE
28 msgid "Password reset response"
29 msgstr "Գաղտնաբառի վերագրանցման արձագանք"
30
31 #: opac.js:SUBMIT_BUTTON_LABEL
32 msgid "Submit"
33 msgstr "Գրանցել"
34
35 #: opac.js:CREATED_MFHD_RECORD
36 msgid "Created MFHD record for ${0}"
37 msgstr "Ստեղծվել է MFHD գրառում ${0} համար"
38
39 #: opac.js:BARCODE_PROMPT
40 msgid "Barcode: "
41 msgstr "Շտրիխ կոդ "
42
43 #: opac.js:PWD_RESET_FORGOT_PROMPT
44 msgid "Forgot your password?"
45 msgstr "Մոռացե՞լ ես քո գաղտնաբառը։"
46
47 #: opac.js:SUPPLEMENT_HOLDINGS_ADD
48 msgid "Additional Supplement Information"
49 msgstr "Լրացուցիչ հավելվածի տեղեկատվություն"
50
51 #: opac.js:DELETED_MFHD_RECORD
52 msgid "Deleted MFHD record ${0}"
53 msgstr "Ջնջված MFHD գրառում ${0}"
54
55 #: opac.js:HOLD_STATUS_PLURAL
56 msgid "hold # ${0} of ${1} total holds and ${2} potential items"
57 msgstr "պահում # ${0} այս ${1} ընդամենը պահումներ և ${2} պոտենցիալ նյութեր"
58
59 #: opac.js:MORE
60 msgid "More"
61 msgstr "Ավել"
62
63 #: opac.js:MORE_COPIES_FULL_RECORD
64 msgid "... more copies listed in full record"
65 msgstr "... լրիվ գրառման մեջ ավելի օրինակներ են թվարկված"
66
67 #: opac.js:PWD_RESET_SUBMIT_ERROR
68 msgid ""
69 "The system could not process your request for a password reset. Please try "
70 "again, or contact circulation staff for assistance."
71 msgstr ""
72 "Համակարգը չի կարող քո գաղտնաբառի վերագրման գործողությունը իրականացնել։ "
73 "Փորձիր նորից կամ օգնության համար դիմիր տացքի աշխատակիցներին։"
74
75 #: opac.js:EDIT_MFHD_RECORD
76 msgid "Edit Record"
77 msgstr "Խմբագրիր գրառումը"
78
79 #: opac.js:SAVE_MFHD_LABEL
80 msgid "Save MFHD"
81 msgstr "Հիշիր MFHD"
82
83 #: opac.js:INDEX_HOLDINGS_ADD
84 msgid "Additional Index Information"
85 msgstr "Լրացուցիչ ինդեքսի տեղեկատվություն։"
86
87 #: opac.js:INCOMPLETE_VOLUMES
88 msgid "Incomplete volumes"
89 msgstr "Չհամալրված հատորներ"
90
91 #: opac.js:CURRENT_HOLDINGS
92 msgid "Current volume"
93 msgstr "Ընթացիկ հատորը"
94
95 #: opac.js:MISSING_VOLUMES
96 msgid "Missing volumes"
97 msgstr "Բացակա հատորներ"
98
99 #: opac.js:HOLD_STATUS_SINGULAR
100 msgid "hold # ${0} of ${1} total holds and ${2} potential item"
101 msgstr "պահում # ${0} այս ${1} ընդամենը պահումներ և ${2} պոտենցիալ նյութեր"
102
103 #: opac.js:PLACE_HOLD
104 msgid "Place hold"
105 msgstr "Դիր պահում՞"
106
107 #: opac.js:BASIC_HOLDINGS_ADD
108 msgid "Additional Volume Information"
109 msgstr "Լրացուցիչ հատորի տեղեկատվություն"
110
111 #: opac.js:EDIT_MFHD_MENU
112 msgid "Edit Holdings"
113 msgstr "Խմբագրիր պահումները"
114
115 #: opac.js:SUPPLEMENT_HOLDINGS
116 msgid "Supplements"
117 msgstr "հավելվածներ"
118
119 #: opac.js:BASIC_HOLDINGS
120 msgid "Volumes"
121 msgstr "Հատորներ"
122
123 #: opac.js:HOLDINGS_TABLE_CAPTION
124 msgid "Holdings summary (${0})"
125 msgstr "Պահումների ընդհանրացում (${0})"
126
127 #: opac.js:OK
128 msgid "OK"
129 msgstr "Լավ"
130
131 #: opac.js:INDEX_HOLDINGS
132 msgid "Indexes"
133 msgstr "ցուցիչներ"
134
135 #: opac.js:CURRENT_SUPPLEMENTS
136 msgid "Current supplements"
137 msgstr "Ընթացիկ հավելումներ"
138
139 #: opac.js:SOURCE_CANNOT_HAVE_COPIES
140 msgid "Records from ${0} cannot have copies."
141 msgstr "Գրառումները այստեղից ${0} չեն կարող ունենալ պատճեններ։"
142
143 #: opac.js:CURRENT_INDEXES
144 msgid "Current indexes"
145 msgstr "Ընթացիկ ցուցիչները"
146
147 #: opac.js:DELETE_MFHD
148 msgid "Delete Record"
149 msgstr "Ջնջել գրառումը"
150
151 #: opac.js:CREATE_MFHD
152 msgid "Add MFHD Record"
153 msgstr "Ստեղծիր MFHD գրառում ${0} համար"
154
155 #: opac.js:USERNAME_PROMPT
156 msgid "User name: "
157 msgstr "Օգտվողի անուն։ "
158
159 #: opac.js:EDIT_PROPERTIES
160 msgid "Edit Properties"
161 msgstr "Խմբագրի հատկությունները"
162
163 #: opac.js:DELETE_MFHD_CONFIRM
164 msgid "Are you sure you want to delete this serial record?"
165 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս հաջորդական գրառումը։"
166
167 #: opac.js:PWD_RESET_SUBMIT_SUCCESS
168 msgid ""
169 "Your request to begin the password reset process has been processed. If your "
170 "account has a valid email address, you should soon receive an email "
171 "containing further instructions for resetting your password."
172 msgstr ""
173 "Քո հարցումը գաղտնաբառի վերագրանցման գործընթացը սկսելու համար կատարվում է։ "
174 "Եթե քո հաշիվը ունի ընդունելի էլ փոստի հասցե,ապա շուտով կստանաս նամակ որում "
175 "կլինեն հետագա հրահանգներ քո գաղտնաբառի վերագրանցման վերաբերյալ։"
176
177 #: opac.js:CANCEL_BUTTON_LABEL
178 msgid "Cancel"
179 msgstr "Չեղյալ անել"
180
181 #: opac.js:PWD_RESET_SUBMIT_STATUS
182 msgid "Sending request..."
183 msgstr "Հարցման առաքում..."
184
185 #: opac.js:ONLINE_VOLUMES
186 msgid "Online volumes"
187 msgstr "Առցանց հատորներ"
188
189 #~ msgid "Edit Propeties"
190 #~ msgstr "Խմբագրիր նախապատվությունները"