i18n: Merge Armenian (hy-AM) translation from Launchpad
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / common.properties / hy-AM.po
1 # extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/common.properties
2 #. extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/common.properties
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
6 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
7 "POT-Creation-Date: 2011-04-18 21:45-0400\n"
8 "PO-Revision-Date: 2011-05-01 15:57+0000\n"
9 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
10 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "X-Generator: Translate Toolkit 1.8.1\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16 "X-Launchpad-Export-Date: 2011-05-18 04:39+0000\n"
17
18 #: common.exception
19 msgid ""
20 "!! This software has encountered an error.  Please tell your friendly system "
21 "administrator or software developer the following:\n"
22 "%1$s\n"
23 "%2$s\n"
24 msgstr ""
25 "!! Այս ծրագրում կան սխալնէր: Տեղէկացրու ծրագրի նախագծողին հետևյալը՝\n"
26 "%1$s\n"
27 "%2$s\n"
28
29 #: common.jsan.missing
30 msgid "The JSAN library object is missing."
31 msgstr "JSAN գրադարանը բացակա է:"
32
33 #: common.error
34 msgid "Please inform your help desk or developers of this error:"
35 msgstr "Տեղեկացրու նախագծողին սխալի մասին:"
36
37 #: common.ok
38 msgid "Ok"
39 msgstr "Լավ"
40
41 #: common.clear
42 msgid "Clear"
43 msgstr "Մաքրել"
44
45 #: common.confirm
46 msgid "Check here to confirm this message."
47 msgstr "Այս հաղորդումը հաստատելու համար ստուգիր այստեղ"
48
49 #: common.cancelled
50 msgid "Action Cancelled"
51 msgstr "Գործողությունը չեղյալ է արված"
52
53 #: common.error.default
54 msgid "Please report that this happened."
55 msgstr "Զեկուցիր որ սա պատահել է:"
56
57 #: common.barcode.status.warning
58 msgid "Warning: As of %1$s, this barcode (%2$s) was flagged %3$s."
59 msgstr "Զգուշացում: Առ %1$s, այս շտրիխ կոդը (%2$s) նշվել է %3$s."
60
61 #: common.barcode.status.warning.lost
62 msgid "Lost"
63 msgstr "Կորած"
64
65 #: common.barcode.status.warning.expired
66 msgid "Expired"
67 msgstr "Ժամկետանց"
68
69 #: common.barcode.status.warning.barred
70 msgctxt "common.barcode.status.warning.barred"
71 msgid "Barred"
72 msgstr "Կասեցված"
73
74 #: common.barcode.status.warning.blocked
75 msgid "Blocked"
76 msgstr "Բլոկ արված"
77
78 #: common.barcode.status.warning.unknown
79 msgid "with an unknown code: %1$s"
80 msgstr "անհայտ կոդով: %1$s"
81
82 #: common.date.invalid
83 msgid "Invalid Date"
84 msgstr "Սխալ ամսաթիվ"
85
86 #: common.action_complete
87 msgid "Action completed."
88 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
89
90 #. # common.grouping_string = the string that should be inserted between elements of a grouped list
91 #: common.grouping_string
92 msgid ", "
93 msgstr ", "
94
95 #: common.unimplemented
96 msgid "Not yet implemented"
97 msgstr "Դեռ իրականացված չէ"
98
99 #: common.yes
100 msgctxt "common.yes"
101 msgid "Yes"
102 msgstr "Այւ"
103
104 #: common.no
105 msgid "No"
106 msgstr "Ոչ"
107
108 #: common.check_to_confirm
109 msgid "Check here to confirm this message"
110 msgstr "Այս հաղորդումը հաստատելու համար ստուգիր այստեղ"
111
112 #: lang.version
113 msgid "remote v1"
114 msgstr "հեռացրու v1"
115
116 #: openils.global_util.clear_cache.error
117 msgid "Problem clearing the cache: %1$s"
118 msgstr "Պրոբլեմ Քեշը մաքրելուց: %1$s"
119
120 #: openils.global_util.clipboard.error
121 msgid "Clipboard action failed: %1$s"
122 msgstr "Քլիփբորդի գործողությունը ձախողվեց: %1$s"
123
124 #: openils.global_util.clipboard
125 msgid "Copied \"%1$s\" to clipboard."
126 msgstr "Արտագրված է \"%1$s\" քլիփբորդում:"
127
128 #: openils.global_util.content_window_jsobject.error
129 msgid "Error with get_contentWindow(%1$s) and wrappedJSObject: %2$s"
130 msgstr "Սխալի առկայություն get_contentWindow(%1$s) և wrappedJSObject: %2$s"
131
132 #: openils.global_util.content_window.error
133 msgid "Error with get_contentWindow(%1$s): %2$s"
134 msgstr "Error with get_contentWindow(%1$s): %2$s"
135
136 #: openils.global_util.font_size.error
137 msgid "Error adjusting the font size: %1$s"
138 msgstr "Սխալ ֆոնտի չափը հավասարեցնելիս: %1$s"
139
140 #. # Appended to notes with certain settings enabled.  First position is staff initials, and second position is a date for when the initials were added.
141 #: staff.initials.format
142 msgid "[ %1$s %2$s @ %3$s ]"
143 msgstr "[ %1$s %2$s @ %3$s ]"
144
145 #: staff.acp_label_barcode
146 msgctxt "staff.acp_label_barcode"
147 msgid "Barcode"
148 msgstr "Շտրիխ կոդ"
149
150 #: staff.acp_label_call_number
151 msgid "Call Number"
152 msgstr "Դասիչ"
153
154 #: staff.acp_label_circ_as_type
155 msgid "Circulate As Type"
156 msgstr "Սպասարկիր որպես տեսակ"
157
158 #: staff.acp_label_circ_lib
159 msgid "Circulation Library"
160 msgstr "Սպասարկող գրադարան"
161
162 #: staff.acp_label_circ_modifier
163 msgid "Circulation Modifier"
164 msgstr "Սպասարկման փոխարկիչ"
165
166 #. # %1$s = circ modifier code, %2$s = circ modifier name, %3$s = circ modifier description
167 #: staff.circ_modifier.display
168 msgid "%1$s : %2$s : %3$s"
169 msgstr "%1$s : %2$s : %3$s"
170
171 #: staff.acp_label_copy_number
172 msgid "Copy Number"
173 msgstr "Պատճեի համար"
174
175 #: staff.acp_label_parts
176 msgid "Part"
177 msgstr "Մաս"
178
179 #: staff.acp_label_deposit_amount
180 msgid "Deposit Amount"
181 msgstr "Դեպոզիտ գումար"
182
183 #: staff.acp_label_fine_level
184 msgid "Fine Level"
185 msgstr "Տուքանքի մակարդակ"
186
187 #: staff.acp_label_id
188 msgid "Copy ID"
189 msgstr "Պատճեի ID"
190
191 #: staff.acp_label_loan_duration
192 msgid "Loan Duration"
193 msgstr "Տրման տևողություն"
194
195 #: staff.acp_label_location
196 msgid "Location"
197 msgstr "Գտնվելու վայր"
198
199 #: staff.acp_label_price
200 msgid "Price"
201 msgstr "Գին"
202
203 #: staff.acp_label_status
204 msgctxt "staff.acp_label_status"
205 msgid "Status"
206 msgstr "Վիճակ"
207
208 #: staff.ahr_current_copy_label
209 msgid "Current Copy"
210 msgstr "Ընթացիկ պատճե"
211
212 #: staff.ahr_current_copy_location_label
213 msgid "Current Copy Location"
214 msgstr "Ընթացիկ օրինակի տեղաբաշխում"
215
216 #: staff.ahr_email_notify_label
217 msgid "Email Notify"
218 msgstr "Էլ փոստ տեղեկացում"
219
220 #: staff.ahr_expire_date_label
221 msgid "Expire Date"
222 msgstr "Ժամկետը լրանալու ամսաթիվ"
223
224 #: staff.ahr_fulfillment_time_label
225 msgid "Fulfillment Time"
226 msgstr "Կատարման ժամկետ"
227
228 #: staff.ahr_hold_type_label
229 msgctxt "staff.ahr_hold_type_label"
230 msgid "Type"
231 msgstr "Տեսակ"
232
233 #: staff.ahr_holdable_formats_label
234 msgid "Holdable Formats"
235 msgstr "Պաման ձևաչափեր"
236
237 #: staff.ahr_holdable_part_label
238 msgid "Holdable Part"
239 msgstr "Պահվող մաս"
240
241 #: staff.ahr_issuance_label_label
242 msgid "Issuance Label"
243 msgstr "Տրման պիտակ"
244
245 #: staff.ahr_id_label
246 msgid "Hold ID"
247 msgstr "Պահման ID"
248
249 #: staff.ahr_phone_notify_label
250 msgid "Phone Notify"
251 msgstr "Հտռախոսով տեղեկացում"
252
253 #: staff.ahr_pickup_lib_label
254 msgid "Pickup Library"
255 msgstr "Վերցնելու գրադարան"
256
257 #: staff.ahr_prev_check_time_label
258 msgid "Previous Check Time"
259 msgstr "Նախորդ երկարացման ժամ"
260
261 #: staff.ahr_requestor_label
262 msgid "Requestor"
263 msgstr "Առաջարկող"
264
265 #: staff.ahr_selection_depth_label
266 msgid "Selection Depth"
267 msgstr "Ընտրանքի խորություն"
268
269 #: staff.ahr_top_of_queue_label
270 msgid "Top of Queue"
271 msgstr "Հարցման սկիզբ"
272
273 #: staff.ahr_status_label
274 msgctxt "staff.ahr_status_label"
275 msgid "Status"
276 msgstr "Վիճակ"
277
278 #: staff.ahr_target_label
279 msgid "Target"
280 msgstr "Թիրախ"
281
282 #: staff.ahr_usr_label
283 msgctxt "staff.ahr_usr_label"
284 msgid "User"
285 msgstr "Օքտվող"
286
287 #: staff.circ_label_due_date
288 msgid "Due Date"
289 msgstr "Վերադարձի ամսաթիվ"
290
291 #: staff.circ_label_due_time
292 msgid "Due Time"
293 msgstr "Վերադարձի ժամ"
294
295 #: staff.circ_label_id
296 msgid "Circulation ID"
297 msgstr "Սպասարկման ID"
298
299 #: staff.circ_label_renewal_remaining
300 msgid "Remaining Renewals"
301 msgstr "Մնացող թարմացումներ"
302
303 #: staff.mvr_label_author
304 msgctxt "staff.mvr_label_author"
305 msgid "Author"
306 msgstr "Հեղինակ"
307
308 #: staff.mvr_label_doc_id
309 msgid "Document ID"
310 msgstr "Փաստաթղթի ID"
311
312 #: staff.mvr_label_title
313 msgctxt "staff.mvr_label_title"
314 msgid "Title"
315 msgstr "Վերնագիր"
316
317 #: staff.bills_xact_dates_label
318 msgid "Record / Dates"
319 msgstr "Գրառում / Ամսաթվեր"
320
321 #: staff.bills_information
322 msgid "Information"
323 msgstr "Տեղեկություն"
324
325 #: staff.bills_current_payment_label
326 msgid "Current Payment"
327 msgstr "Ընթացիկ վճարում"
328
329 #: staff.csp_id_label
330 msgid "Penalty Type ID"
331 msgstr "Տուգանքի տեսակի ID"
332
333 #: staff.csp_name_label
334 msgid "Name"
335 msgstr "Անուն"
336
337 #: staff.csp_label_label
338 msgid "Label"
339 msgstr "Պիտակ"
340
341 #: staff.csp_block_list_label
342 msgid "Block List"
343 msgstr "Արգելափակիր ցուցակը"
344
345 #: staff.csp_block_circ_label
346 msgid "Blocks Circulations?"
347 msgstr "Արգելափակվա՞ծ սպասարկումներ"
348
349 #: staff.csp_block_renew_label
350 msgid "Blocks Renewals?"
351 msgstr "Արգելափակվա՞ծ թարմացումներ"
352
353 #: staff.csp_block_hold_label
354 msgid "Blocks Holds?"
355 msgstr "Արգելափակվա՞ծ պահումներ"
356
357 #: staff.csp_block_circ_yes
358 msgctxt "staff.csp_block_circ_yes"
359 msgid "Yes"
360 msgstr "Այւ"
361
362 #: staff.csp_block_circ_no
363 msgctxt "staff.csp_block_circ_no"
364 "staff.csp_block_circ_no"
365 msgid ""
366 msgstr ""
367
368 #: staff.csp_block_renew_yes
369 msgctxt "staff.csp_block_renew_yes"
370 msgid "Yes"
371 msgstr "Այւ"
372
373 #: staff.csp_block_renew_no
374 msgctxt "staff.csp_block_renew_no"
375 msgid ""
376 msgstr ""
377
378 #: staff.csp_block_hold_yes
379 msgctxt "staff.csp_block_hold_yes"
380 msgid "Yes"
381 msgstr "Այւ"
382
383 #: staff.csp_block_hold_no
384 msgctxt "staff.csp_block_hold_no"
385 msgid ""
386 msgstr ""
387
388 #: staff.ausp_id_label
389 msgid "Penalty ID "
390 msgstr "Տուգանքի ID "
391
392 #: staff.ausp_staff_label
393 msgid "Applied By "
394 msgstr "Կիրառված կողմից "
395
396 #: staff.ausp_set_date_label
397 msgid "Applied On "
398 msgstr "Կիրառված վրան "
399
400 #: staff.ausp_note_label
401 msgid "Note "
402 msgstr "Նշում "
403
404 #: staff.ausp_org_unit_label
405 msgid "Library "
406 msgstr "Գրադարան "
407
408 #: staff.mbts_id_label
409 msgid "Bill # "
410 msgstr "Հաշիվ # "
411
412 #: staff.mbts_xact_start_label
413 msgid "Start"
414 msgstr "Սկիզբ"
415
416 #: staff.mbts_xact_finish_label
417 msgid "Finish"
418 msgstr "Ավարտ"
419
420 #: staff.mbts_xact_type_label
421 msgctxt "staff.mbts_xact_type_label"
422 msgid "Type"
423 msgstr "Տեսակ"
424
425 #: staff.mbts_total_owed_label
426 msgid "Total Billed"
427 msgstr "Ընդամենը հաշվարկված"
428
429 #: staff.mbts_total_paid_label
430 msgid "Total Paid"
431 msgstr "Ընդամենը վճարված"
432
433 #: staff.mbts_balance_owed_label
434 msgid "Balance Owed"
435 msgstr "Բալանս"
436
437 #: staff.mbts_usr_label
438 msgctxt "staff.mbts_usr_label"
439 msgid "User"
440 msgstr "Օգտվող"
441
442 #: staff.mbts_last_billing_note_label
443 msgid "Last Billing Note"
444 msgstr "Վերջին հաշվի նշում"
445
446 #: staff.mbts_last_billing_type_label
447 msgid "Last Billing Type"
448 msgstr "Վերջին հաշվի տեսակ"
449
450 #: staff.mbts_last_billing_timestamp_label
451 msgid "Last Billed"
452 msgstr "Վերջին հաշիվ"
453
454 #: staff.mbts_last_payment_note_label
455 msgid "Last Payment Note"
456 msgstr "Վերջին վճարման նշում"
457
458 #: staff.mbts_last_payment_type_label
459 msgid "Last Payment Type"
460 msgstr "Վերջին վճարման տեսակ"
461
462 #: staff.mbts_last_payment_timestamp_label
463 msgid "Last Payment"
464 msgstr "Վերջին վճարում"
465
466 #: staff.mb_billing_type_label
467 msgid "Billing Type"
468 msgstr "Վճարման տեսակ"
469
470 #: staff.mb_xact_label
471 msgctxt "staff.mb_xact_label"
472 msgid "Transaction ID"
473 msgstr "Տրանզակցիաճի ID"
474
475 #: staff.mb_billing_ts_label
476 msgctxt "staff.mb_billing_ts_label"
477 msgid "When"
478 msgstr "Երբ"
479
480 #: staff.mb_void_time_label
481 msgid "Void Time"
482 msgstr "Void ժամ"
483
484 #: staff.mb_note_label
485 msgctxt "staff.mb_note_label"
486 msgid "Note"
487 msgstr "Նշում"
488
489 #: staff.mb_amount_label
490 msgctxt "staff.mb_amount_label"
491 msgid "Amount"
492 msgstr "Գումար"
493
494 #: staff.mb_voider_label
495 msgid "Voider"
496 msgstr "Voider"
497
498 #: staff.mb_voided_label
499 msgctxt "staff.mb_voided_label"
500 msgid "Voided"
501 msgstr "Voided"
502
503 #: staff.mb_id_label
504 msgid "Billing ID"
505 msgstr "Հաշվի ID"
506
507 #: staff.mp_credit_card_payment_label
508 msgid "Credit Card Payment"
509 msgstr "Վճարում կրեդիտ քարտով"
510
511 #: staff.mp_forgive_payment_label
512 msgid "Forgive Payment"
513 msgstr "Ներված վճարում"
514
515 #: staff.mp_payment_timestamp_label
516 msgctxt "staff.mp_payment_timestamp_label"
517 msgid "When"
518 msgstr "Երբ"
519
520 #: staff.mp_payment_type_label
521 msgid "Payment Type"
522 msgstr "Վճարման տեսակ"
523
524 #: staff.mp_voided_label
525 msgctxt "staff.mp_voided_label"
526 msgid "Voided"
527 msgstr "Voided"
528
529 #: staff.mp_id_label
530 msgid "Payment ID"
531 msgstr "Վճարման ID"
532
533 #: staff.mp_goods_payment_label
534 msgid "Goods Payment"
535 msgstr "Ապրանքների վճարում"
536
537 #: staff.mp_xact_label
538 msgctxt "staff.mp_xact_label"
539 msgid "Transaction ID"
540 msgstr "Տրանզակցիաճի ID"
541
542 #: staff.mp_credit_payment_label
543 msgid "Credit Payment"
544 msgstr "Կրեդիտ վճարում"
545
546 #: staff.mp_work_payment_label
547 msgid "Work Payment"
548 msgstr "Աշխատանքային վճարում"
549
550 #: staff.mp_note_label
551 msgctxt "staff.mp_note_label"
552 msgid "Note"
553 msgstr "Նշում"
554
555 #: staff.mp_cash_payment_label
556 msgid "Cash Payment"
557 msgstr "Կանխիկ վճարում"
558
559 #: staff.mp_amount_label
560 msgctxt "staff.mp_amount_label"
561 msgid "Amount"
562 msgstr "Գումար"
563
564 #: staff.mp_check_payment_label
565 msgid "Check Payment"
566 msgstr "Չեկով վճարում"
567
568 #: staff.mp_cash_drawer_label
569 msgid "Workstation"
570 msgstr "Աշխատանքային կայան"
571
572 #: staff.mp_accepting_usr_label
573 msgid "Staff"
574 msgstr "Աշխատակազմ"
575
576 #: staff.card_barcode_label
577 msgctxt "staff.card_barcode_label"
578 msgid "Barcode"
579 msgstr "Շտրիխ կոդ"
580
581 #: staff.au_active_label
582 msgid "Active"
583 msgstr "Ակտիվ"
584
585 #: staff.au_usrname_label
586 msgid "Login Name"
587 msgstr "Գրանգման անուն"
588
589 #: staff.au_profile_label
590 msgid "Profile"
591 msgstr "Պրւֆիլ"
592
593 #: staff.au_barred_label
594 msgctxt "staff.au_barred_label"
595 msgid "Barred"
596 msgstr "Կասեցված"
597
598 #: staff.au_alert_message_label
599 msgid "Alert"
600 msgstr "Ահազանգ"
601
602 #: staff.au_claims_returned_count_label
603 msgid "Returns Claimed"
604 msgstr "Վերադարձերը նշվել են"
605
606 #: staff.au_create_date_label
607 msgid "Created On"
608 msgstr "Ստեղծվել է"
609
610 #: staff.au_expire_date_label
611 msgid "Expires On"
612 msgstr "Լրանում է"
613
614 #: staff.au_home_library_label
615 msgid "Home Library"
616 msgstr "Տնային գրադարան"
617
618 #: staff.au_home_library_fullname_label
619 msgid "Home Library (Full Name)"
620 msgstr "Տնային գրադարան (լրիվ անվանում)"
621
622 #: staff.au_credit_forward_balance_label
623 msgid "Credit"
624 msgstr "Կրեդիտ"
625
626 #: staff.au_day_phone_label
627 msgid "Day Phone"
628 msgstr "Ցերեկային հեռախոս"
629
630 #: staff.au_evening_phone_label
631 msgid "Evening Phone"
632 msgstr "Երեկոյան հեռախոս"
633
634 #: staff.au_other_phone_label
635 msgid "Other Phone"
636 msgstr "Այլ հեռախոս"
637
638 #: staff.au_alias_label
639 msgid "Alias"
640 msgstr "Կեղծանուն"
641
642 #: staff.au_email_label
643 msgid "Email"
644 msgstr "էլ փոստ"
645
646 #: staff.au_birth_date_label
647 msgid "Birth Date"
648 msgstr "Ծննդյան տարեթիվ"
649
650 #: staff.au_ident_type_label
651 msgid "Identification Type"
652 msgstr "Փոխճանաչման տեսակ"
653
654 #: staff.au_ident_value_label
655 msgid "Identification Value"
656 msgstr "Փոխճանաչման արժեք"
657
658 #: staff.au_ident_type2_label
659 msgid "Identification Type 2"
660 msgstr "Փոխճանաչման տեսակ 2"
661
662 #: staff.au_ident_value2_label
663 msgid "Identification Value 2"
664 msgstr "Փոխճանաչման արժեք 2"
665
666 #: staff.au_net_access_level_label
667 msgid "Internet Access"
668 msgstr "Ինտերնետ հասանելիություն"
669
670 #: staff.au_master_account_label
671 msgid "Group Lead"
672 msgstr "Խմբի առաջնորդ"
673
674 #: staff.au_group_id_label
675 msgid "Group ID"
676 msgstr "Խմբի ID"
677
678 #: staff.au_id_label
679 msgid "User ID"
680 msgstr "Օցտվողի ID"
681
682 #: staff.au_name_prefix_label
683 msgid "Prefix"
684 msgstr "Նախածանց"
685
686 #: staff.au_family_name_label
687 msgid "Family Name"
688 msgstr "Ազգանուն"
689
690 #: staff.au_first_given_name_label
691 msgid "First Name"
692 msgstr "Անուն"
693
694 #: staff.au_second_given_name_label
695 msgid "Middle Name"
696 msgstr "Հայրանուն"
697
698 #: staff.au_name_suffix_label
699 msgid "Suffix"
700 msgstr "Վերջածանց"
701
702 #: staff.z39_50.search_class.author
703 msgctxt "staff.z39_50.search_class.author"
704 msgid "Author"
705 msgstr "Հեղինակ"
706
707 #: staff.z39_50.search_class.isbn
708 msgid "ISBN"
709 msgstr "ISBN"
710
711 #: staff.z39_50.search_class.issn
712 msgid "ISSN"
713 msgstr "ISSN"
714
715 #: staff.z39_50.search_class.item_type
716 msgid "Item Type"
717 msgstr "Նյութի տեսակ"
718
719 #: staff.z39_50.search_class.item_type.all
720 msgid "All Formats"
721 msgstr "Բոլոր ձեւաչափերը"
722
723 #: staff.z39_50.search_class.item_type.art
724 msgid "Papers/Articles"
725 msgstr "Թղթեր/Հոդվածներ"
726
727 #: staff.z39_50.search_class.item_type.bks
728 msgid "Books"
729 msgstr "Գրքեր"
730
731 #: staff.z39_50.search_class.item_type.com
732 msgid "Computer files"
733 msgstr "Համակարգչային նշոցներ"
734
735 #: staff.z39_50.search_class.item_type.map
736 msgid "Maps"
737 msgstr "Քարտեզներ"
738
739 #: staff.z39_50.search_class.item_type.mix
740 msgid "Mixed material"
741 msgstr "Խառը նյութեր"
742
743 #: staff.z39_50.search_class.item_type.rec
744 msgid "Sound recordings"
745 msgstr "Ձայներիզներ"
746
747 #: staff.z39_50.search_class.item_type.sco
748 msgid "Musical scores"
749 msgstr "Նոտաներ"
750
751 #: staff.z39_50.search_class.item_type.ser
752 msgid "Serials"
753 msgstr "Պարբերականներ"
754
755 #: staff.z39_50.search_class.item_type.url
756 msgid "Internet Resources"
757 msgstr "ինտերնետ պաշարներ"
758
759 #: staff.z39_50.search_class.item_type.vis
760 msgid "Visual materials"
761 msgstr "Տեսողական նյութեր"
762
763 #: staff.z39_50.search_class.lccn
764 msgid "LCCN"
765 msgstr "LCCN"
766
767 #: staff.z39_50.search_class.pubdate
768 msgid "Publication Date"
769 msgstr "Հրատարակման տարի"
770
771 #: staff.z39_50.search_class.publisher
772 msgid "Publisher"
773 msgstr "Հրատարակիչ"
774
775 #: staff.z39_50.search_class.tcn
776 msgid "Accession #"
777 msgstr "Մատչելիության #"
778
779 #: staff.z39_50.search_class.title
780 msgctxt "staff.z39_50.search_class.title"
781 msgid "Title"
782 msgstr "Վերնագիր"
783
784 #: staff.z39_50_import_interface_label
785 msgid "Z39.50 Import"
786 msgstr "Z39.50 ներմուծում"
787
788 #: staff.main.data.loaded
789 msgid "Data loaded."
790 msgstr "Տվյալները բեռնավորված են:"
791
792 #: staff.main.gen_offline_widgets.synced
793 msgid "Offline interface synchronized with server."
794 msgstr "Օֆլայն միջերեսը սինխրոն է կայանի հետ:"
795
796 #: staff.main.gen_offline_widgets.noncat_sort.error
797 msgid "error in noncat sorting: "
798 msgstr "սխալ ոչ քարտ տեսակավորման մեջ "
799
800 #: staff.main.gen_offline_widgets.please_wait
801 msgid "Please wait"
802 msgstr "Խնդրում ենք սպասել"
803
804 #: staff.main.gen_offline_widgets.workstation_registration_denied
805 msgid "You do not have permission to register a workstation."
806 msgstr "Չունես իրավունք աշխատանքային կայանի գրանցման համար"
807
808 #: staff.main.gen_offline_widgets.registration.override
809 msgid "Override Registration Failure?"
810 msgstr "Վերագրե՞լ գրանցման ձախողումը"
811
812 #: staff.main.gen_offline_widgets.registration.error
813 msgid "Workstation Registration error (%1$s)"
814 msgstr "աշխատանքային կայանի գրանցման սխալ (%1$s)"
815
816 #: staff.main.gen_offline_widgets.registration.success
817 msgid "Registration successful"
818 msgstr "Գրանցումը հաջող է"
819
820 #: staff.main.gen_offline_widgets.registration.empty
821 msgid "Please specify a workstation name"
822 msgstr "Բնութագրի աշխ. կայանի անունը"
823
824 #: staff.util.timestamp_dialog.future_date_disallowed
825 msgid "Future dates disallowed."
826 msgstr "Ապագա ամսաթվերը արվելված են"
827
828 #: staff.util.timestamp_dialog.past_date_disallowed
829 msgid "Past dates disallowed."
830 msgstr "Նախորդ ամսաթվերը արգելված են"
831
832 #: staff.util.timestamp_dialog.today_disallowed
833 msgid "Today disallowed."
834 msgstr "Այսօրը արգելված է"
835
836 #: tab.label.triggered_events_for_copy
837 msgid "Triggered Events: %1$s"
838 msgstr "Սկիզբ առնող գործողություններ: %1$s"
839
840 #~ msgid ","
841 #~ msgstr ","
842
843 #~ msgctxt "staff.ausp_note_label"
844 #~ msgid "Note"
845 #~ msgstr "Նշում"
846
847 #~ msgid "Bill #"
848 #~ msgstr "Հաշիվ #"
849
850 #~ msgid "error in noncat sorting:"
851 #~ msgstr "սխալ noncat տեսակավորումում"
852
853 #~ msgid "Expire Time"
854 #~ msgstr "Լրանալու ժամկետ"
855
856 #~ msgid "Applied On"
857 #~ msgstr "Կիրառված է սրա վրա"
858
859 #~ msgid "Penalty ID"
860 #~ msgstr "Տուգանքի ID"
861
862 #~ msgid "Applied By"
863 #~ msgstr "Կիրառված է կողմից"
864
865 #~ msgid "Library"
866 #~ msgstr "Գրադարան"