LP1816475: Booking module refresh
[working/Evergreen.git] / Open-ILS / src / eg2 / src / app / staff / nav.component.html
1 <div id="staff-navbar" class="navbar fixed-top navbar-expand navbar-default">
2   <div class="collapse navbar-collapse">
3     <div class="navbar-nav">
4       <div class="nav-item">
5         <a i18n class="nav-link with-material-icon" 
6           href="/eg/staff/"
7           egAccessKey keyCtx="navbar" i18n-keySpec i18n-keyDesc
8           keySpec="alt+h" keyDesc="Navigate Home">
9           <span class="material-icons">home</span>
10         </a>
11       </div>
12     </div>
13
14     <div class="navbar-nav">
15       <div ngbDropdown class="nav-item dropdown">
16         <a ngbDropdownToggle i18n class="nav-link dropdown-toggle">
17          Search
18         </a>
19         <div class="dropdown-menu" ngbDropdownMenu>
20           <a class="dropdown-item" href="/eg/staff/circ/patron/search"
21             egAccessKey keyCtx="navbar" i18n-keySpec i18n-keyDesc
22             keySpec="alt+s f4" keyDesc="Patron Search">
23             <span class="material-icons">person</span>
24             <span i18n>Search for Patrons</span>
25           </a>
26           <a class="dropdown-item" href="/eg/staff/cat/item/search">
27             <span class="material-icons">assignment</span>
28             <span i18n>Search for Items by Barcode</span>
29           </a>
30           <a href="/eg/staff/cat/catalog/index" class="dropdown-item"
31             egAccessKey keyCtx="navbar" i18n-keySpec i18n-keyDesc
32             keySpec="f3" keyDesc="Catalog">
33             <span class="material-icons">search</span>
34             <span i18n>Search the Catalog</span>
35           </a>
36         </div>
37       </div>
38     </div>
39
40     <div class="navbar-nav">
41       <div ngbDropdown class="nav-item dropdown">
42         <a ngbDropdownToggle class="nav-link dropdown-toggle">
43          <span i18n>Circulation</span>
44         </a>
45         <div class="dropdown-menu" ngbDropdownMenu>
46           <a class="dropdown-item" href="/eg/staff/circ/patron/bcsearch"
47             egAccessKey keyCtx="navbar" i18n-keySpec i18n-keyDesc
48             keySpec="f1" keyDesc="Checkout">
49             <span class="material-icons">trending_up</span>
50             <span i18n>Check Out</span>
51           </a>
52           <a class="dropdown-item" href="/eg/staff/circ/checkin/checkin"
53             egAccessKey keyCtx="navbar" i18n-keySpec i18n-keyDesc
54             keySpec="f2" keyDesc="Checkin">
55             <span class="material-icons">trending_down</span>
56             <span i18n>Check In</span>
57           </a>
58           <a class="dropdown-item" href="/eg/staff/circ/checkin/capture"
59             egAccessKey keyCtx="navbar" i18n-keySpec i18n-keyDesc
60             keySpec="shift+f2" keyDesc="Capture Holds">
61             <span class="material-icons">pin_drop</span>
62             <span i18n>Capture Holds</span>
63           </a>
64           <a class="dropdown-item" href="/eg/staff/circ/holds/pull">
65             <span class="material-icons">view_list</span>
66             <span i18n>Pull List for Hold Requests</span>
67           </a>
68           <a class="dropdown-item" href="/eg/staff/circ/renew/renew"
69             egAccessKey keyCtx="navbar" i18n-keySpec i18n-keyDesc
70             keySpec="ctrl+f2" keyDesc="Renew Items">
71             <span class="material-icons">autorenew</span>
72             <span i18n>Renew Items</span>
73           </a>
74           <a class="dropdown-item" href="/eg/staff/circ/patron/register"
75             egAccessKey keyCtx="navbar" i18n-keySpec i18n-keyDesc
76             keySpec="shift+f1" keyDesc="Register Patron">
77             <span class="material-icons">person_add</span>
78             <span i18n>Register Patron</span>
79           </a>
80           <a class="dropdown-item" href="/eg/staff/circ/patron/last"
81             egAccessKey keyCtx="navbar" i18n-keySpec i18n-keyDesc
82             keySpec="f8" keyDesc="Retrieve Last Patron">
83             <span class="material-icons">redo</span>
84             <span i18n>Retrieve Last Patron</span>
85           </a>
86           <a class="dropdown-item" href="/eg/staff/circ/patron/search?show_recent=1">
87             <span class="material-icons">redo</span>
88             <span i18n>Retrieve Recent Patrons</span>
89           </a>
90           <a class="dropdown-item" href="/eg/staff/circ/patron/pending/list">
91             <span class="material-icons">thumb_up</span>
92             <span i18n>Pending Patrons</span>
93           </a>
94           <a class="dropdown-item" href="/eg/staff/circ/patron/bucket/view">
95             <span class="material-icons">list</span>
96             <span i18n>User Buckets</span>
97           </a>
98           <div class="dropdown-divider"></div>
99           <a class="dropdown-item" href="/eg/staff/circ/patron/credentials">
100             <span class="material-icons">check_circle</span>
101             <span i18n>Verify Credentials</span>
102           </a>
103           <a class="dropdown-item" href="/eg/staff/circ/in_house_use/index"
104             egAccessKey keyCtx="navbar" i18n-keySpec i18n-keyDesc
105             keySpec="f6" keyDesc="Record In-House Use">
106             <span class="material-icons">playlist_add</span>
107             <span i18n>Record In-House Use</span>
108           </a>
109           <a class="dropdown-item" href="/eg/staff/circ/holds/shelf">
110             <span class="material-icons">format_list_bulleted</span>
111             <span i18n>Holds Shelf</span>
112           </a>
113           <div class="dropdown-divider"></div>
114           <a class="dropdown-item" href="/eg/staff/cat/item/replace_barcode/index">
115             <span class="material-icons">library_books</span>
116             <span i18n>Replace Barcode</span>
117           </a>
118           <a class="dropdown-item" href="/eg/staff/cat/item/search"
119             egAccessKey keyCtx="navbar" i18n-keySpec i18n-keyDesc
120             keySpec="f5" keyDesc="Navigate To Item Status">
121             <span class="material-icons">question_answer</span>
122             <span i18n>Item Status</span>
123           </a>
124           <a class="dropdown-item" href="/eg/staff/cat/item/missing_pieces">
125             <span class="material-icons">grid_on</span>
126             <span i18n>Scan Item as Missing Pieces</span>
127           </a>
128           <div class="dropdown-divider"></div>
129           <a class="dropdown-item" (click)="reprintLast()"
130             egAccessKey keyCtx="navbar" i18n-keySpec i18n-keyDesc
131             keySpec="f9" keyDesc="Reprint Last Receipt">
132             <span class="material-icons">redo</span>
133             <span i18n>Reprint Last Receipt</span>
134           </a>
135           <div class="dropdown-divider"></div>
136           <a class="dropdown-item" href="/eg/staff/offline-interface">
137             <span class="material-icons">signal_wifi_off</span>
138             <span i18n>Offline Circulation</span>
139           </a>
140         </div>
141       </div>
142     </div>
143
144     <!-- CATALOGING -->
145     
146     <div class="navbar-nav">
147       <div ngbDropdown class="nav-item dropdown">
148         <a ngbDropdownToggle i18n class="nav-link dropdown-toggle">
149          Cataloging
150         </a>
151         <div class="dropdown-menu" ngbDropdownMenu>
152
153           <a href="/eg/staff/cat/catalog/index" class="dropdown-item"
154             egAccessKey keyCtx="navbar"i18n-keySpec i18n-keyDesc
155             keySpec="f3" keyDesc="Catalog">
156             <span class="material-icons">search</span>
157             <span i18n>Search the Catalog</span>
158           </a>
159           <a *ngIf="showAngularCatalog"
160             class="dropdown-item"
161             routerLink="/staff/catalog/search">
162             <span class="material-icons">search</span>
163             <span i18n>Staff Catalog (Experimental)</span>
164           </a>
165           <a class="dropdown-item" href="/eg/staff/cat/item/search"
166             egAccessKey keyCtx="navbar" i18n-keySpec i18n-keyDesc
167             keySpec="f5" keyDesc="Navigate To Item Status">
168             <span class="material-icons">question_answer</span>
169             <span i18n>Item Status</span>
170           </a>
171           <div class="dropdown-divider"></div>
172           <a href="/eg/staff/cat/bucket/record/view" class="dropdown-item">
173             <span class="material-icons">list</span>
174             <span i18n>Record Buckets</span>
175           </a>
176           <a href="/eg/staff/cat/bucket/copy/view" class="dropdown-item">
177             <span class="material-icons">list</span>
178             <span i18n>Item Buckets</span>
179           </a>
180           <div class="dropdown-divider"></div>
181           <a href="/eg/staff/cat/catalog/retrieve_by_id" class="dropdown-item">
182             <span class="material-icons">collections</span>
183             <span i18n>Retrieve Bib Record by ID</span>
184           </a>
185           <a href="/eg/staff/cat/catalog/retrieve_by_tcn"
186             class="dropdown-item"
187             egAccessKey keyCtx="navbar" i18n-keySpec i18n-keyDesc
188             keySpec="shift+f3" keyDesc="Retrieve Bib Record by TCN">
189             <span class="material-icons">collections_bookmark</span>
190             <span i18n>Retrieve Bib Record by TCN</span>
191           </a>
192           <a (click)="retrieveLastRecord()"
193             egAccessKey keyCtx="navbar" i18n-keySpec i18n-keyDesc
194             keySpec="shift+f8" keyDesc="Retrieve Last Bib Record">
195             <span class="material-icons">redo</span>
196             <span i18n>Retrieve Last Bib Record</span>
197           </a>
198           <div class="dropdown-divider"></div>
199           <a href="/eg/staff/cat/catalog/new_bib" class="dropdown-item">
200             <span class="material-icons">add</span>
201             <span i18n>Create New MARC Record</span>
202           </a>
203           <a href="/eg/staff/cat/z3950/index" class="dropdown-item">
204             <span class="material-icons">cloud_download</span>
205             <span i18n>Import Record from Z39.50</span>
206           </a>
207           <a routerLink="/staff/cat/vandelay/import" class="dropdown-item">
208             <span class="material-icons">import_export</span>
209             <span i18n>MARC Batch Import/Export</span>
210           </a>
211           <a href="/eg/staff/cat/catalog/batchEdit" class="dropdown-item">
212             <span class="material-icons">format_paint</span>
213             <span i18n>MARC Batch Edit</span>
214           </a>
215           <div class="dropdown-divider"></div>
216           <a href="/eg/staff/cat/catalog/verifyURLs" class="dropdown-item">
217             <span class="material-icons">link</span>
218             <span i18n>Link Checker</span>
219           </a>
220           <div class="dropdown-divider"></div>
221           <a href="/eg/staff/cat/catalog/manageAuthorities" class="dropdown-item">
222             <span class="material-icons">lock</span>
223             <span i18n>Manage Authorities</span>
224           </a>
225           <a href="/eg/staff/cat/catalog/retrieve_by_authority_id" class="dropdown-item">
226             <span class="material-icons">collections</span>
227             <span i18n>Retrieve Authority Record by ID</span>
228           </a>
229         </div>
230       </div>
231     </div>
232
233     <!-- ACQUISITIONS -->
234
235     <div class="navbar-nav">
236       <div ngbDropdown class="nav-item dropdown">
237         <a ngbDropdownToggle i18n class="nav-link dropdown-toggle">
238           Acquisitions
239         </a>
240         <div class="dropdown-menu" ngbDropdownMenu>
241           <a class="dropdown-item" 
242             href="/eg/staff/acq/legacy/search/unified">
243             <span class="material-icons">search</span>
244             <span i18n>General Search</span>
245           </a>
246           <div class="dropdown-divider"></div>
247           <a class="dropdown-item" 
248             href="/eg/staff/acq/legacy/search/unified?ca=pl">
249             <span class="material-icons">view_list</span>
250             <span i18n>My Selection Lists</span>
251           </a>
252           <a class="dropdown-item" 
253             href="/eg/staff/acq/legacy/picklist/brief_record">
254             <span class="material-icons">edit</span>
255             <span i18n>New Brief Record</span>
256           </a>
257           <a class="dropdown-item" 
258             href="/eg/staff/acq/legacy/picklist/user_request">
259             <span class="material-icons">thumb_up</span>
260             <span i18n>Patron Requests</span>
261           </a>
262           <a class="dropdown-item" 
263             href="/eg/staff/acq/legacy/picklist/bib_search">
264             <span class="material-icons">cloud_download</span>
265             <span i18n>MARC Federated Search</span>
266           </a>
267           <a class="dropdown-item" 
268             href="/eg/staff/acq/legacy/picklist/from_bib">
269             <span class="material-icons">trending_down</span>
270             <span i18n>Load Catalog Record IDs</span>
271           </a>
272           <div class="dropdown-divider"></div>
273           <a class="dropdown-item" 
274             href="/eg/staff/acq/legacy/picklist/upload">
275             <span class="material-icons">cloud_upload</span>
276             <span i18n>Load MARC Order Records</span>
277           </a>
278           <a class="dropdown-item" 
279             href="/eg/staff/acq/legacy/search/unified?ca=po">
280             <span class="material-icons">shopping_cart</span>
281             <span i18n>Purchase Orders</span>
282           </a>
283           <a class="dropdown-item" href="/eg/staff/acq/legacy/po/create">
284             <span class="material-icons">add_shopping_cart</span>
285             <span i18n>Create Purchase Order</span>
286           </a>
287           <div class="dropdown-divider"></div>
288           <a class="dropdown-item" 
289             href="/eg/staff/acq/legacy/financial/claim_eligible">
290             <span class="material-icons">contact_phone</span>
291             <span i18n>Claim-Ready Items</span>
292           </a>
293           <a class="dropdown-item" 
294             href="/eg/staff/acq/legacy/search/unified?ca=inv">
295             <span class="material-icons">attach_money</span>
296             <span i18n>Open Invoices</span>
297           </a>
298           <a class="dropdown-item" 
299             href="/eg/staff/acq/legacy/invoice/view?create=1">
300             <span class="material-icons">monetization_on</span>
301             <span i18n>Create Invoice</span>
302           </a>
303         </div>
304       </div>
305     </div>
306
307     <div class="navbar-nav">
308       <div ngbDropdown class="nav-item dropdown">
309         <a ngbDropdownToggle i18n class="nav-link dropdown-toggle">
310           Booking
311         </a>
312         <div class="dropdown-menu" ngbDropdownMenu>
313           <a class="dropdown-item" href="staff/booking/create_reservation">
314             <span class="material-icons">add</span>
315             <span i18n>Create Reservations</span>
316           </a>
317           <a class="dropdown-item" href="staff/booking/pull_list">
318             <span class="material-icons">list</span>
319             <span i18n>Pull List</span>
320           </a>
321           <a class="dropdown-item" href="/eg/staff/booking/legacy/booking/capture">
322             <span class="material-icons">pin_drop</span>
323             <span i18n>Capture Resources</span>
324           </a>
325           <a class="dropdown-item" href="staff/booking/pickup">
326             <span class="material-icons">trending_up</span>
327             <span i18n>Pick Up Reservations</span>
328           </a>
329           <a class="dropdown-item" href="staff/booking/return">
330             <span class="material-icons">trending_down</span>
331             <span i18n>Return Reservations</span>
332           </a>
333           <a class="dropdown-item" href="staff/booking/manage_reservations">
334             <span class="material-icons">edit_attributes</span>
335             <span i18n>Manage Reservations</span>
336           </a>
337         </div>
338       </div>
339     </div>
340
341     <div class="navbar-nav">
342       <div ngbDropdown class="nav-item dropdown">
343         <a ngbDropdownToggle i18n class="nav-link dropdown-toggle">
344           Administration
345         </a>
346         <div class="dropdown-menu" ngbDropdownMenu>
347           <a class="dropdown-item" href="/eg/staff/admin/workstation/index">
348             <span class="material-icons">computer</span>
349             <span i18n>Workstation</span>
350           </a>
351           <!--
352           Leaving here as a reminder this UI exists.
353           <a class="dropdown-item"
354               routerLink="/staff/admin/workstation/workstations/manage">
355             <span class="material-icons">computer</span>
356             <span i18n>Registered Workstations</span>
357           </a>
358           -->
359           <a class="dropdown-item" href="/eg/staff/admin/user_perms">
360             <span class="material-icons">person</span>
361             <span i18n>User Permission Editor</span>
362           </a>
363           <a class="dropdown-item"
364               routerLink="/staff/admin/server/splash">
365             <span class="material-icons">account_balance</span>
366             <span i18n>Server Administration</span>
367           </a>
368           <a class="dropdown-item" routerLink="/staff/admin/local/splash">
369             <span class="material-icons">landscape</span>
370             <span i18n>Local Administration</span>
371           </a>
372           <a class="dropdown-item"
373               routerLink="/staff/admin/acq/splash">
374             <span class="material-icons">attach_money</span>
375             <span i18n>Acquisitions Administration</span>
376           </a>
377           <a class="dropdown-item" href="/eg/staff/admin/serials/index">
378             <span class="material-icons">layers</span>
379             <span i18n>Serials Administration</span>
380           </a>
381           <a class="dropdown-item"
382               routerLink="/staff/admin/booking/splash">
383             <span class="material-icons">business_center</span>
384             <span i18n>Booking Administration</span>
385           </a>
386           <a class="dropdown-item" href="/eg/staff/reporter/legacy/main">
387             <span class="material-icons">insert_chart</span>
388             <span i18n>Reports</span>
389           </a>
390         </div>
391       </div>
392     </div>
393
394
395     <div class="navbar-nav mr-auto"></div>
396     <div class="navbar-nav" *ngIf="user()">
397       <span i18n>{{user()}} @ {{workstation()}}</span>
398     </div>
399     <div class="navbar-nav" *ngIf="locales.length > 1 && currentLocale">
400       <div ngbDropdown class="nav-item dropdown" placement="bottom-right">
401         <a ngbDropdownToggle i18n i18n-title
402           title="Select Locale"
403           class="nav-link dropdown-toggle no-caret with-material-icon">
404           <i class="material-icons">flag</i>
405           <span>{{currentLocale.name()}}</span>
406         </a>
407         <div class="dropdown-menu" ngbDropdownMenu>
408           <a class="dropdown-item" (click)="setLocale(locale)" 
409             [ngClass]="{disabled: currentLocale.code() == locale.code()}"
410             *ngFor="let locale of locales">
411             <span class="material-icons">add_location</span>
412             <span i18n>{{locale.name()}}</span>
413           </a>
414         </div>
415       </div>
416     </div>
417     <div class="navbar-nav" *ngIf="user()">
418       <div ngbDropdown class="nav-item dropdown" placement="bottom-right">
419         <a ngbDropdownToggle i18n 
420           i18n-title
421           title="Log out and more..."
422           class="nav-link dropdown-toggle no-caret with-material-icon">
423           <i class="material-icons">list</i>
424         </a>
425         <div class="dropdown-menu" ngbDropdownMenu>
426           <eg-op-change #navOpChange
427             i18n-failMessage
428             i18n-successMessage
429             failMessage="Operator Change Failed"
430             successMessage="Operator Change Succeeded">
431           </eg-op-change>
432           <a class="dropdown-item" *ngIf="!opChangeActive()" 
433             (click)="navOpChange.open()">
434             <span class="material-icons">transform</span>
435             <span i18n>Change Operator</span>
436           </a>
437           <a *ngIf="opChangeActive()" class="dropdown-item" 
438             (click)="navOpChange.restore()">
439             <span class="material-icons">transform</span>
440             <span i18n>Restore Operator</span>
441           </a>
442           <a class="dropdown-item" (click)="logout()">
443             <span class="material-icons">lock_outline</span>
444             <span i18n>Logout</span>
445           </a>
446           <a class="dropdown-item" routerLink="/staff/about">
447             <span class="material-icons">info_outline</span>
448             <span i18n>About</span>
449           </a>
450         </div>
451       </div>
452     </div>
453   </div>
454 </div>
455