c05e1a2e4f6e6db77c58c42b66d1d8a6441c6a64
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / serial.properties / hy-AM.po
1 # Armenian translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2013-09-26 18:17-0400\n"
11 "PO-Revision-Date: 2013-04-01 14:21+0000\n"
12 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
13 "Language-Team: Armenian <hy@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2013-09-28 05:30+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 16774)\n"
19
20 #: serial.manage_subs.tree_location
21 msgid "Location"
22 msgstr "Տեղադրությունը"
23
24 #: serial.manage_subs.scap_id
25 msgid "Caption / Pattern : # %1$s"
26 msgstr "Որսում / Ձեւ : # %1$s"
27
28 #: staff.serial.editor_base.handle_update.error
29 msgid "serial update error:"
30 msgstr "պարբերականի թարմացման սխալ։"
31
32 #: staff.serial.editor_base.handle_update.success
33 msgid "Save Successful"
34 msgstr "Հիշվեց հաջողությամբ"
35
36 #: staff.serial.sbsum_editor.count
37 msgctxt "staff.serial.sbsum_editor.count"
38 msgid "1 summary"
39 msgstr "1 համառոտագրություն"
40
41 #: staff.serial.sbsum_editor.count.plural
42 msgctxt "staff.serial.sbsum_editor.count.plural"
43 msgid "%1$s summaries"
44 msgstr "%1$s համառոտագրություններ"
45
46 #: staff.serial.sbsum_editor.modify.label
47 msgid "Modify Basic Summary"
48 msgstr "Թարմացրու հիմնական համառոտագրությունը"
49
50 #: staff.serial.sbsum_editor.modify.accesskey
51 msgctxt "staff.serial.sbsum_editor.modify.accesskey"
52 msgid "M"
53 msgstr "M"
54
55 #: staff.serial.sisum_editor.count
56 msgctxt "staff.serial.sisum_editor.count"
57 msgid "1 summary"
58 msgstr "1 համառոտագրություն"
59
60 #: staff.serial.sisum_editor.count.plural
61 msgctxt "staff.serial.sisum_editor.count.plural"
62 msgid "%1$s summaries"
63 msgstr "%1$s համառոտագրություններ"
64
65 #: staff.serial.sisum_editor.modify.label
66 msgid "Modify Index Summary"
67 msgstr "Թարմացրու ցուցիչի համառոտագրությունը"
68
69 #: staff.serial.sisum_editor.modify.accesskey
70 msgctxt "staff.serial.sisum_editor.modify.accesskey"
71 msgid "M"
72 msgstr "M"
73
74 #: staff.serial.sssum_editor.count
75 msgctxt "staff.serial.sssum_editor.count"
76 msgid "1 summary"
77 msgstr "1 համառոտագրություն"
78
79 #: staff.serial.sssum_editor.count.plural
80 msgctxt "staff.serial.sssum_editor.count.plural"
81 msgid "%1$s summaries"
82 msgstr "%1$s համառոտագրություններ"
83
84 #: staff.serial.sssum_editor.modify.label
85 msgid "Modify Supplement Summary"
86 msgstr "Թարմացրու հավելվածի համառոտագրությունը"
87
88 #: staff.serial.sssum_editor.modify.accesskey
89 msgctxt "staff.serial.sssum_editor.modify.accesskey"
90 msgid "M"
91 msgstr "M"
92
93 #: staff.serial.scap_editor.count
94 msgid "1 caption and pattern"
95 msgstr "1 որսում և ձև"
96
97 #: staff.serial.scap_editor.count.plural
98 msgid "%1$s caption and patterns"
99 msgstr "%1$s որսում և ձևեր"
100
101 #: staff.serial.scap_editor.create.label
102 msgid "Create Caption and Pattern(s)"
103 msgstr "Ստեղծիր որսում և ձև (եր)"
104
105 #: staff.serial.scap_editor.create.accesskey
106 msgctxt "staff.serial.scap_editor.create.accesskey"
107 msgid "C"
108 msgstr "C"
109
110 #: staff.serial.scap_editor.modify.label
111 msgid "Modify Caption and Pattern(s)"
112 msgstr "Ձևափոխիր որսումը և ձև(եր)ը"
113
114 #: staff.serial.scap_editor.modify.accesskey
115 msgctxt "staff.serial.scap_editor.modify.accesskey"
116 msgid "M"
117 msgstr "M"
118
119 #: staff.serial.scap_editor.notes
120 msgid "Caption and Pattern Notes"
121 msgstr "Որսման և ձևի նշումներ"
122
123 #: staff.serial.sdist_editor.count
124 msgid "1 distribution"
125 msgstr "1 տարածում"
126
127 #: staff.serial.sdist_editor.count.plural
128 msgid "%1$s distributions"
129 msgstr "%1$s տարածումներ"
130
131 #: staff.serial.sdist_editor.create.label
132 msgid "Create Distribution(s)"
133 msgstr "Ստեղծիր տարածում(ներ)"
134
135 #: staff.serial.sdist_editor.create.accesskey
136 msgctxt "staff.serial.sdist_editor.create.accesskey"
137 msgid "C"
138 msgstr "C"
139
140 #: staff.serial.sdist_editor.modify.label
141 msgid "Modify Distribution(s)"
142 msgstr "Ձևափոխիր տարածում(ներ)ը"
143
144 #: staff.serial.sdist_editor.modify.accesskey
145 msgctxt "staff.serial.sdist_editor.modify.accesskey"
146 msgid "M"
147 msgstr "M"
148
149 #: staff.serial.sdist_editor.notes
150 msgid "Distribution Notes"
151 msgstr "Տարածման նշումներ"
152
153 #: staff.serial.sdist_editor.add_to_sre.label
154 msgid "Add to record entry"
155 msgstr "Ավ ելացրու գրառման մուտքին"
156
157 #: staff.serial.sdist_editor.merge_with_sre.label
158 msgid "Merge with record entry"
159 msgstr "Ձուլիր գրառման մուտքի հետ"
160
161 #: staff.serial.sdist_editor.use_sre_only.label
162 msgid "Use record entry only"
163 msgstr "Օգտագործիր միայն գրառման մուտքը"
164
165 #: staff.serial.sdist_editor.use_sdist_only.label
166 msgid "Do not use record entry"
167 msgstr "Մի օգտագործիր գրառման մուտքը"
168
169 #: staff.serial.sdist_editor.no_mfhd_available.label
170 msgid "No MFHD records for this Holding Lib"
171 msgstr "Չկան MFHD գրառումներ այս պահման համար"
172
173 #: staff.serial.siss_editor.count
174 msgid "1 issuance"
175 msgstr "1 թողարկում"
176
177 #: staff.serial.siss_editor.count.plural
178 msgid "%1$s issuances"
179 msgstr "%1$s թողարկումներ"
180
181 #: staff.serial.siss_editor.create.label
182 msgid "Create Issuance(s)"
183 msgstr "Ստեղծե՞լ թողարկում(ներ)"
184
185 #: staff.serial.siss_editor.create.accesskey
186 msgctxt "staff.serial.siss_editor.create.accesskey"
187 msgid "C"
188 msgstr "C"
189
190 #: staff.serial.siss_editor.modify.label
191 msgid "Modify Issuance(s)"
192 msgstr "Ձևափոխել թողարկում(ներ)ը"
193
194 #: staff.serial.siss_editor.modify.accesskey
195 msgctxt "staff.serial.siss_editor.modify.accesskey"
196 msgid "M"
197 msgstr "M"
198
199 #: staff.serial.siss_editor.notes
200 msgid "Issuance Notes"
201 msgstr "Թողարկման նշումներ"
202
203 #: staff.serial.sitem_editor.count
204 msgid "1 item"
205 msgstr "1 նյութ"
206
207 #: staff.serial.sitem_editor.count.plural
208 msgid "%1$s items"
209 msgstr "%1$s նյութեր"
210
211 #: staff.serial.sitem_editor.create.label
212 msgid "Create Item(s)"
213 msgstr "Ստեղծիր նյութ(եր)"
214
215 #: staff.serial.sitem_editor.create.accesskey
216 msgctxt "staff.serial.sitem_editor.create.accesskey"
217 msgid "C"
218 msgstr "C"
219
220 #: staff.serial.sitem_editor.modify.label
221 msgid "Modify Item(s)"
222 msgstr "Ձևափոխիր նյութ(եր)ը"
223
224 #: staff.serial.sitem_editor.modify.accesskey
225 msgctxt "staff.serial.sitem_editor.modify.accesskey"
226 msgid "M"
227 msgstr "M"
228
229 #: staff.serial.sitem_editor.notes
230 msgid "Item Notes"
231 msgstr "Նյութի նշումներ"
232
233 #: staff.serial.sstr_editor.count
234 msgid "1 stream"
235 msgstr "1 հոսք"
236
237 #: staff.serial.sstr_editor.count.plural
238 msgid "%1$s streams"
239 msgstr "%1$s հոսքեր"
240
241 #: staff.serial.sstr_editor.create.label
242 msgid "Create Stream(s)"
243 msgstr "Ստեղծել հոսք(եր)"
244
245 #: staff.serial.sstr_editor.create.accesskey
246 msgctxt "staff.serial.sstr_editor.create.accesskey"
247 msgid "C"
248 msgstr "C"
249
250 #: staff.serial.sstr_editor.modify.label
251 msgid "Modify Stream(s)"
252 msgstr "Ձևափոխել հոսք(եր)ը"
253
254 #: staff.serial.sstr_editor.modify.accesskey
255 msgctxt "staff.serial.sstr_editor.modify.accesskey"
256 msgid "M"
257 msgstr "M"
258
259 #: staff.serial.ssub_editor.count
260 msgid "1 subscription"
261 msgstr "1 բաժանորդագրություն"
262
263 #: staff.serial.ssub_editor.count.plural
264 msgid "%1$s subscriptions"
265 msgstr "%1$s բաժանորդագրություններ"
266
267 #: staff.serial.ssub_editor.create.label
268 msgid "Create Subscription(s)"
269 msgstr "Ստեղծիր բաժանորդագրություն(ներ)"
270
271 #: staff.serial.ssub_editor.create.accesskey
272 msgctxt "staff.serial.ssub_editor.create.accesskey"
273 msgid "C"
274 msgstr "C"
275
276 #: staff.serial.ssub_editor.modify.label
277 msgid "Modify Subscription(s)"
278 msgstr "Ձևափոխիր բաժանորդագրություն(ներ)ը"
279
280 #: staff.serial.ssub_editor.modify.accesskey
281 msgctxt "staff.serial.ssub_editor.modify.accesskey"
282 msgid "M"
283 msgstr "M"
284
285 #: staff.serial.ssub_editor.notes
286 msgid "Subscription Notes"
287 msgstr "Բաժանորդագրության նշումներ"
288
289 #: staff.serial.manage_dists.add.error
290 msgid "error adding object in manage_dists.js:"
291 msgstr "սխալ օբյեկտ ավելացնելիսn manage_dists.js:"
292
293 #: staff.serial.manage_dists.delete.error
294 msgid "error deleting object in manage_dists.js:"
295 msgstr "սխալ օբյեկտ ջնջելիս manage_dists.js:"
296
297 #: staff.serial.manage_dists.delete_sstr.confirm
298 msgid "Are you sure you would like to delete this stream?"
299 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս գոլորշին"
300
301 #: staff.serial.manage_dists.delete_sstr.confirm.plural
302 msgid "Are you sure you would like to delete these %1$s streams?"
303 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս %1$s գոլորշիները"
304
305 #: staff.serial.manage_dists.delete_sstr.title
306 msgid "Delete Streams?"
307 msgstr "Ջնջե՞լ գոլորշիները"
308
309 #: staff.serial.manage_dists.delete_sstr.override
310 msgctxt "staff.serial.manage_dists.delete_sstr.override"
311 msgid ""
312 "Override Delete Failure? Doing so will delete all attached items as well!"
313 msgstr "Վերագրե՞լ Ձախողման Ջնջումը։ Սա անելով կջնջեք բոլոր կից նյութերը։"
314
315 #: staff.serial.manage_items.subscriber.label
316 msgid "Subscriber"
317 msgstr "Բաժանորդ"
318
319 #: staff.serial.manage_items.holder.label
320 msgid "Holder"
321 msgstr "Պահող"
322
323 #: staff.serial.manage_items.notes_column.label
324 msgid "Notes (Item/Dist/Sub)"
325 msgstr "Նշումներ (Նյութ/Դիստ/Ենթա)"
326
327 #: staff.serial.manage_items.set_claimed_success
328 msgid "Successfully claimed %1$s item(s)"
329 msgstr "Հաջողությամբ խարանվել են %1$s նյութ(եր)"
330
331 #: staff.serial.manage_items.set_not_held_success
332 msgid "Successfully set %1$s item(s) to 'Not Held'"
333 msgstr "Հաջողությամբ կարգաբերվել է %1$s նյութ որպես 'Չպահված'"
334
335 #: staff.serial.manage_items.set_not_published_success
336 msgid "Successfully set %1$s item(s) to 'Not Published'"
337 msgstr "Հաջողությամբ կարգաբերվել է %1$s նյութ որպես 'Չհրատարակված'"
338
339 #: staff.serial.manage_items.alert_button.label
340 msgid "1 Alert"
341 msgstr ""
342
343 #: staff.serial.manage_items.alert_button.plural.label
344 msgid "%1s Alerts"
345 msgstr ""
346
347 #: staff.serial.manage_subs.add.error
348 msgid "error adding object in manage_subs.js:"
349 msgstr "սխալ երբ ավելացվում է օբյեկտ այստեղ manage_subs.js:"
350
351 #: staff.serial.manage_subs.delete.error
352 msgid "error deleting object in manage_subs.js:"
353 msgstr "սխալ երբ ջնջվում է օբյեկտը այստեղից manage_subs.js:"
354
355 #: staff.serial.manage_subs.delete_scap.confirm
356 msgid "Are you sure you would like to delete this caption and pattern?"
357 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս որսածը և ձևը։"
358
359 #: staff.serial.manage_subs.delete_scap.confirm.plural
360 msgid ""
361 "Are you sure you would like to delete these %1$s caption and patterns?"
362 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս %1$s որսածը և ձևերը։"
363
364 #: staff.serial.manage_subs.delete_scap.title
365 msgid "Delete Caption and Patterns?"
366 msgstr "Ջնջել որսածը և ձևերը։"
367
368 #: staff.serial.manage_subs.delete_scap.override
369 msgid ""
370 "Override Delete Failure? Doing so will delete all attached issuances and "
371 "items as well!"
372 msgstr ""
373 "Վերագրե՞լ Ձախողման Ջնջումը։ Սա անելով կջնջեք բոլոր կից թողարկումները և "
374 "նյութերը։"
375
376 #: staff.serial.manage_subs.delete_sdist.confirm
377 msgid "Are you sure you would like to delete this distribution?"
378 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս բաշխումը։"
379
380 #: staff.serial.manage_subs.delete_sdist.confirm.plural
381 msgid "Are you sure you would like to delete these %1$s distributions?"
382 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս %1$s բաշխումները։"
383
384 #: staff.serial.manage_subs.delete_sdist.title
385 msgid "Delete Distributions?"
386 msgstr "Ջնջե՞լ բաշխումը։"
387
388 #: staff.serial.manage_subs.delete_sdist.override
389 msgid "Override Delete Failure?"
390 msgstr "Վերագրե՞լ ջնջելու ձախողումը"
391
392 #: staff.serial.manage_subs.delete_siss.confirm
393 msgid "Are you sure you would like to delete this issuance?"
394 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս թողարկումը։"
395
396 #: staff.serial.manage_subs.delete_siss.confirm.plural
397 msgid "Are you sure you would like to delete these %1$s issuances?"
398 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս %1$s թողարկումները։"
399
400 #: staff.serial.manage_subs.delete_siss.title
401 msgid "Delete Issuances?"
402 msgstr "Ջնջե՞լ թողարկումները։"
403
404 #: staff.serial.manage_subs.delete_siss.override
405 msgctxt "staff.serial.manage_subs.delete_siss.override"
406 msgid ""
407 "Override Delete Failure? Doing so will delete all attached items as well!"
408 msgstr "Վերագրե՞լ Ձախողման Ջնջումը։ Սա անելով կջնջեք բոլոր կից նյութերը։"
409
410 #: staff.serial.manage_subs.delete_ssub.confirm
411 msgid "Are you sure you would like to delete this subscription?"
412 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս բաժանորդագրությունը։"
413
414 #: staff.serial.manage_subs.delete_ssub.confirm.plural
415 msgid "Are you sure you would like to delete these %1$s subscriptions?"
416 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս %1$s բաժանորդագրությունները։"
417
418 #: staff.serial.manage_subs.delete_ssub.title
419 msgid "Delete Subscriptions?"
420 msgstr "Ջնջե՞լ բաժանորդագրությունը։"
421
422 #: staff.serial.manage_subs.delete_ssub.override
423 msgid ""
424 "Override Delete Failure? Doing so will delete all related data as well!"
425 msgstr ""
426 "Վերագրե՞լ Ձախողման Ջնջումը։ Անելով սա կջնջեք բոլոր կապակցված տվյալները։"
427
428 #: staff.serial.notes.do_edit_note.label
429 msgid "Edit This Note"
430 msgstr "Խմբագրի այս Նշումը"
431
432 #: staff.serial.notes.edit_note.label
433 msgid "Edit Note"
434 msgstr "Խմբագրի նշումը"
435
436 #: staff.serial.notes.edit_note.accesskey
437 msgid "E"
438 msgstr "E"
439
440 #: staff.serial.required_fields_alert
441 msgid "These fields are required: "
442 msgstr "Այս դաշտերը պահանջվում են "
443
444 #: batch_receive.bib_lookup.empty
445 msgid "Enter a search term."
446 msgstr "Մուտք արա որոնման տերմինը։"
447
448 #: batch_receive.bib_lookup.multiple
449 msgid ""
450 "Multiple matching records found. Please use a more specific identifier, or "
451 "use the catalog to find the exact record you want."
452 msgstr ""
453 "Բազմակի համընկնող գրառումներ են գտնված։ Օգտագործիր ավելի մանրամասն "
454 "բնութագրիչ, կամ օգտագործիր քարտարանը քեզ հարկավոր գրառումը գտնելու համար։"
455
456 #: batch_receive.bib_lookup.not_found
457 msgid "No matching records found with any subscriptions attached."
458 msgstr ""
459 "Համապատասխանող ոչ մի գրառում չի գտնված կցված բաժանորդագրություններով։"
460
461 #: batch_receive.issuance_lookup.error
462 msgid "Problem retrieving issuances related to subscription."
463 msgstr "Բաժանորդագրության հետ կապված թողարկումների կանչման պրոբլեմ։"
464
465 #: batch_receive.issuance_lookup.none
466 msgid "There are no receivable issuances."
467 msgstr "Չկան ստացման ենթակա թողարկումներ։"
468
469 #: batch_receive.item_lookup.none
470 msgid "Could not retrieve receivable items for this issuance."
471 msgstr "Այս թողարկման համար չի կարող կանչել ստացվող նյութերը։"
472
473 #: batch_receive.autogen_barcodes.questionable
474 msgid ""
475 "There are already barcodes entered further down the list than the one you "
476 "just entered.\n"
477 "Fill the intervening fields with auto-generated barcodes?"
478 msgstr ""
479 "Քո այս մուտքագրումից առաջ արդեն եղել են ներմուծված շտրիխ կոդեր։\n"
480 "Լրացնե՞լ միջանկյալ դաշտերը ինքնագեներացված շտրիխ կոդերով։"
481
482 #: batch_receive.autogen_barcodes.remove
483 msgid "Clear the barcodes that have already been auto-generated?"
484 msgstr "Ջնջե՞լ ինքնագեներացված շտրիխ կոդերը։"
485
486 #: batch_receive.none
487 msgid "[None]"
488 msgstr "[Ոչինչ]"
489
490 #: batch_receive.apply
491 msgid "Apply"
492 msgstr "Կիրառիր"
493
494 #: batch_receive.receive_time_note
495 msgid "Receive-time Note"
496 msgstr "Ստացման ժամանակի նշում"
497
498 #: batch_receive.cn_for_lib
499 msgid ""
500 "Do you want to use this call number at %1$s?\n"
501 "It doesn't exist there, and it will have to be created."
502 msgstr ""
503 "Ցանկանու՞մ ես օգտագործել այս դասիչը սրանում %1$s\n"
504 "Այն գոյություն չունի, և պետք է ստեղծվի։"
505
506 #: batch_receive.missing_units
507 msgid ""
508 "You have not provided barcodes and call numbers for all of the selected "
509 "items.  Choose OK to receive those items anyway, or choose Cancel to supply "
510 "the missing information."
511 msgstr ""
512 "Ընտրված նյութերի համար դու չես տրամադրել շտրխ կոդեր և դասիչներ։ Ընտրիր ԼԱՎ "
513 "այդ նյութերը ստանալու համար, կամ սեղմիր ՉԵՂՅԱԼ ԱՆԵԼ բացակա տվյալները "
514 "լրացնելու համար։"
515
516 #: batch_receive.missing_cn
517 msgid ""
518 "You cannot assign a barcode without selecting a call number. Please correct "
519 "the non-conforming units."
520 msgstr "Չես կարող նշանակել շտրիխ կոդ առանց ընտրելու դասիչը։ Շտկիր սա։"
521
522 #: batch_receive.print_routing_list_users
523 msgid "Print Routing List"
524 msgstr "Տպիր շրջաբերական ցուցակը"
525
526 #: pattern_wizard.enumeration.a
527 msgctxt "pattern_wizard.enumeration.a"
528 msgid "First level"
529 msgstr "Առաջին մակարդակ"
530
531 #: pattern_wizard.enumeration.b
532 msgctxt "pattern_wizard.enumeration.b"
533 msgid "Second level"
534 msgstr "Երկրորդ մակարդակ"
535
536 #: pattern_wizard.enumeration.c
537 msgctxt "pattern_wizard.enumeration.c"
538 msgid "Third level"
539 msgstr "Երրորդ մակարդակ"
540
541 #: pattern_wizard.enumeration.d
542 msgctxt "pattern_wizard.enumeration.d"
543 msgid "Fourth level"
544 msgstr "Չորորդ մակարդակ"
545
546 #: pattern_wizard.enumeration.e
547 msgid "Fifth level"
548 msgstr "Հինգերորդ մակարդակ"
549
550 #: pattern_wizard.enumeration.f
551 msgid "Sixth level"
552 msgstr "Վեցերորդ մակարդակ"
553
554 #: pattern_wizard.enumeration.g
555 msgid "First alternate"
556 msgstr "Առաջին այլընտրանք"
557
558 #: pattern_wizard.enumeration.h
559 msgid "Second alternate"
560 msgstr "Երկրորդ այլընտրանք"
561
562 #: pattern_wizard.chronology.i
563 msgctxt "pattern_wizard.chronology.i"
564 msgid "First level"
565 msgstr "Առաջին մակարդակ"
566
567 #: pattern_wizard.chronology.j
568 msgctxt "pattern_wizard.chronology.j"
569 msgid "Second level"
570 msgstr "Երկրորդ մակարդակ"
571
572 #: pattern_wizard.chronology.k
573 msgctxt "pattern_wizard.chronology.k"
574 msgid "Third level"
575 msgstr "Երրորդ մակարդակ"
576
577 #: pattern_wizard.chronology.l
578 msgctxt "pattern_wizard.chronology.l"
579 msgid "Fourth level"
580 msgstr "Չորորդ մակարդակ"
581
582 #: pattern_wizard.chronology.m
583 msgid "Alternative numbering scheme"
584 msgstr "Այլընտրանքային հաշվարկման սխեմա։"
585
586 #: pattern_wizard.not_removable_row
587 msgid ""
588 "You cannot remove this row because it's not at the end of the sequence.  "
589 "Remove later rows first."
590 msgstr ""
591 "Չես կարող հեռացնել այս տողը, քանի որ այն չի գտնվում հատվածի վերջում։ "
592 "Հեռացրու հետևից եկող տողերը։"
593
594 #: pattern_wizard.bad_date_value
595 msgid "That is not a valid day for that month."
596 msgstr "Այս ամսվա համար դա թույլատրելի օր չէ։"
597
598 #: pattern_wizard.weekdays
599 msgid "Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday"
600 msgstr "Երկուշաբթի Երեքշաբթի Չորեքշաբթի Հինգշաբթի Ուրբաթ Շաբաթ Կիրակի"
601
602 #: pattern_wizard.months
603 msgid ""
604 "January February March April May June July August September October November "
605 "December"
606 msgstr ""
607 "Հունվար Փետրվար Մարտ Ապրիլ Մայիս Հունիս Հուլիս Օգոստոս Սեպտեմբեր Հոկտեմբեր "
608 "նոյեմբեր Դեկտեմբեր"
609
610 #: pattern_wizard.weeks
611 msgid ""
612 "Every.First.Second.Third.Fourth.Fifth.Third from last.Second from last.Last"
613 msgstr ""
614 "Յուրաքանչյուր.Առաջին.Երկրորդ.Երրորդ.Չորրորդ.Հինգերորդ.Երրորդը "
615 "վերջից.Երկրորդը վերջից.Վերջին"
616
617 #: pattern_wizard.seasons
618 msgid "Spring Summer Autumn Winter"
619 msgstr "Գարուն Ամառ Աշուն Ձմեռ"
620
621 #: pattern_wizard.week
622 msgid "week"
623 msgstr "շաբաթ"
624
625 #: pattern_wizard.remove_sub_row
626 msgid "Remove sub-row"
627 msgstr "Հեռացրու ենթատողը"
628
629 #: serial.editor_base.unset
630 msgid "<Unset>"
631 msgstr "<Unset>"
632
633 #: serial.manage_dists.streams
634 msgid "Streams"
635 msgstr "Հոսքեր"
636
637 #: serial.manage_dists.stream_num
638 msgid "Stream : # %1$s"
639 msgstr "Հոսք : # %1$s"
640
641 #: serial.manage_dists.sbsum
642 msgid "Basic Summary"
643 msgstr "Հիմնական համառոտագրություն"
644
645 #: serial.manage_dists.sssum
646 msgid "Supplement Summary"
647 msgstr "Հավելվածի համառոտագրություն"
648
649 #: serial.manage_dists.sisum
650 msgid "Index Summary"
651 msgstr "Ցուցիչի համառոտագրություն"
652
653 #: serial.manage_dists.library_label
654 msgid "%1$s : %2$s"
655 msgstr "%1$s : %2$s"
656
657 #: serial.manage_dists.distributions
658 msgctxt "serial.manage_dists.distributions"
659 msgid "Distributions"
660 msgstr "Բաշխումներ"
661
662 #: serial.common.default
663 msgid "Default"
664 msgstr "Նախնական"
665
666 #: serial.manage_subs.predict.alert
667 msgid "You must select a subscription before predicting issuances."
668 msgstr "Թողարկումները կանխատսելուց առաջ պետք է ընտրես բաժանորդագրությունը"
669
670 #: serial.manage_subs.predict.prompt
671 msgid "How many items (per active pattern) would you like to predict?"
672 msgstr "Քանի՞ նյութ (ըստ ակտիվ ձևի) կցանկանաս կանխատեսել։"
673
674 #: serial.manage_subs.predict.prompt.text
675 msgid "Number of Predicted Issuances"
676 msgstr "Կանխատեսված տրումների քանակ"
677
678 #: serial.manage_subs.invalid_number
679 msgid "Invalid number entered!"
680 msgstr "Սխալ համար է մուտք արվել։"
681
682 #: serial.manage_subs.predict_success
683 msgid "Successfully predicted %1$s item(s) for subscription # %2$s."
684 msgstr ""
685 "Հաջողությամբ կանխատեսված %1$s նյութ(եր) այս բաժանորդագրության համար # %2$s."
686
687 #: serial.manage_subs.distributions
688 msgctxt "serial.manage_subs.distributions"
689 msgid "Distributions"
690 msgstr "Բաշխումներ"
691
692 #: serial.manage_subs.issuances
693 msgid "Issuances"
694 msgstr "Տրումներ"
695
696 #: serial.manage_subs.captions_patterns
697 msgid "Captions/Patterns"
698 msgstr "Որսումներ/Ձևեր"
699
700 #: serial.manage_subs.ssub_id
701 msgid "Subscription : # %1$s"
702 msgstr "Բաժանորդագրություն : # %1$s"
703
704 #: serial.manage_subs.subscriptions
705 msgid "Subscriptions"
706 msgstr "Բաժանորդագրություններ"
707
708 #~ msgid ""
709 #~ "Override Delete Failure? Doing so will delete all attached items as well!"
710 #~ msgstr "Վերագրե՞լ Ձախողման Ջնջումը։ Սա անելով կջնջեք բոլոր կից նյութերը։"
711
712 #~ msgid "Successfully predicted %1$s issuance(s) for subscription # %2$s."
713 #~ msgstr ""
714 #~ "Հաջող կանխատեսումներ %1$s թողարկումներից այս բաժանորդագրության համար # %2$s."
715
716 #~ msgid "Number of Predicted Items"
717 #~ msgstr "Կանխատեսված նյութերի քանակը։"