0657fa75abff049208ba9de92e8fd8b1d50209f2
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / common.properties / hy-AM.po
1 # extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/common.properties
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2013-09-26 18:17-0400\n"
7 "PO-Revision-Date: 2013-02-15 19:25+0000\n"
8 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
9 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Launchpad-Export-Date: 2013-09-28 05:22+0000\n"
14 "X-Generator: Launchpad (build 16774)\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16
17 #: staff.z39_50.search_class.item_type.all
18 msgid "All Formats"
19 msgstr "Բոլոր ձեւաչափերը"
20
21 #: staff.z39_50.search_class.item_type.art
22 msgid "Papers/Articles"
23 msgstr "Թղթեր/Հոդվածներ"
24
25 #: staff.z39_50.search_class.item_type.bks
26 msgid "Books"
27 msgstr "Գրքեր"
28
29 #: staff.z39_50.search_class.item_type.com
30 msgid "Computer files"
31 msgstr "Համակարգչային նշոցներ"
32
33 #: common.exception
34 msgid ""
35 "!! This software has encountered an error.  Please tell your friendly system "
36 "administrator or software developer the following:\n"
37 "%1$s\n"
38 "%2$s\n"
39 msgstr ""
40 "!! Այս ծրագրում կան սխալնէր: Տեղէկացրու ծրագրի նախագծողին հետևյալը՝\n"
41 "%1$s\n"
42 "%2$s\n"
43
44 #: common.jsan.missing
45 msgid "The JSAN library object is missing."
46 msgstr "JSAN գրադարանը բացակա է:"
47
48 #: common.error
49 msgid "Please inform your help desk or developers of this error:"
50 msgstr "Տեղեկացրու նախագծողին սխալի մասին:"
51
52 #: common.ok
53 msgid "Ok"
54 msgstr "Լավ"
55
56 #: common.clear
57 msgid "Clear"
58 msgstr "Մաքրել"
59
60 #: common.confirm
61 msgid "Check here to confirm this message."
62 msgstr "Այս հաղորդումը հաստատելու համար ստուգիր այստեղ"
63
64 #: common.cancelled
65 msgid "Action Cancelled"
66 msgstr "Գործողությունը չեղյալ է արված"
67
68 #: common.error.default
69 msgid "Please report that this happened."
70 msgstr "Զեկուցիր որ սա պատահել է:"
71
72 #: common.barcode.status.warning
73 msgid "Warning: As of %1$s, this barcode (%2$s) was flagged %3$s."
74 msgstr "Զգուշացում: Առ %1$s, այս շտրիխ կոդը (%2$s) նշվել է %3$s."
75
76 #: common.barcode.status.warning.lost
77 msgid "Lost"
78 msgstr "Կորած"
79
80 #: common.barcode.status.warning.expired
81 msgid "Expired"
82 msgstr "Ժամկետանց"
83
84 #: common.barcode.status.warning.barred
85 msgctxt "common.barcode.status.warning.barred"
86 msgid "Barred"
87 msgstr "Կասեցված"
88
89 #: common.barcode.status.warning.blocked
90 msgid "Blocked"
91 msgstr "Բլոկ արված"
92
93 #: common.barcode.status.warning.unknown
94 msgid "with an unknown code: %1$s"
95 msgstr "անհայտ կոդով: %1$s"
96
97 #: common.date.invalid
98 msgid "Invalid Date"
99 msgstr "Սխալ ամսաթիվ"
100
101 #: common.action_complete
102 msgid "Action completed."
103 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
104
105 #. # common.grouping_string = the string that should be inserted between elements of a grouped list
106 #: common.grouping_string
107 msgid ", "
108 msgstr ", "
109
110 #: common.unimplemented
111 msgid "Not yet implemented"
112 msgstr "Դեռ իրականացված չէ"
113
114 #: common.yes
115 msgctxt "common.yes"
116 msgid "Yes"
117 msgstr "Այւ"
118
119 #: common.no
120 msgid "No"
121 msgstr "Ոչ"
122
123 #: common.check_to_confirm
124 msgid "Check here to confirm this message"
125 msgstr "Այս հաղորդումը հաստատելու համար ստուգիր այստեղ"
126
127 #: common.processing
128 msgid "Processing"
129 msgstr "Կատարվում է"
130
131 #: lang.version
132 msgid "remote v1"
133 msgstr "հեռացրու v1"
134
135 #: openils.global_util.clear_cache.error
136 msgid "Problem clearing the cache: %1$s"
137 msgstr "Պրոբլեմ Քեշը մաքրելուց: %1$s"
138
139 #: openils.global_util.clipboard.error
140 msgid "Clipboard action failed: %1$s"
141 msgstr "Քլիփբորդի գործողությունը ձախողվեց: %1$s"
142
143 #: openils.global_util.clipboard
144 msgid "Copied \"%1$s\" to clipboard."
145 msgstr "Արտագրված է \"%1$s\" քլիփբորդում:"
146
147 #: openils.global_util.content_window_jsobject.error
148 msgid "Error with get_contentWindow(%1$s) and wrappedJSObject: %2$s"
149 msgstr "Սխալի առկայություն get_contentWindow(%1$s) և wrappedJSObject: %2$s"
150
151 #: openils.global_util.content_window.error
152 msgid "Error with get_contentWindow(%1$s): %2$s"
153 msgstr "Error with get_contentWindow(%1$s): %2$s"
154
155 #: openils.global_util.font_size.error
156 msgid "Error adjusting the font size: %1$s"
157 msgstr "Սխալ ֆոնտի չափը հավասարեցնելիս: %1$s"
158
159 #. # Appended to notes with certain settings enabled.  First position is staff initials, and second position is a date for when the initials were added.
160 #: staff.initials.format
161 msgid "[ %1$s %2$s @ %3$s ]"
162 msgstr "[ %1$s %2$s @ %3$s ]"
163
164 #: staff.checkout_column_label_service
165 msgid "Service"
166 msgstr ""
167
168 #: staff.acp_label_barcode
169 msgctxt "staff.acp_label_barcode"
170 msgid "Barcode"
171 msgstr "Շտրիխ կոդ"
172
173 #: staff.acp_label_call_number
174 msgid "Call Number"
175 msgstr "Դասիչ"
176
177 #: staff.acp_label_circ_as_type
178 msgid "Circulate As Type"
179 msgstr "Սպասարկիր որպես տեսակ"
180
181 #: staff.acp_label_circ_lib
182 msgid "Circulation Library"
183 msgstr "Սպասարկող գրադարան"
184
185 #: staff.acp_label_circ_modifier
186 msgid "Circulation Modifier"
187 msgstr "Սպասարկման փոխարկիչ"
188
189 #. # %1$s = circ modifier code, %2$s = circ modifier name, %3$s = circ modifier description
190 #: staff.circ_modifier.display
191 msgid "%1$s : %2$s : %3$s"
192 msgstr "%1$s : %2$s : %3$s"
193
194 #: staff.acp_label_copy_number
195 msgid "Copy Number"
196 msgstr "Պատճեի համար"
197
198 #: staff.acp_label_parts
199 msgid "Part"
200 msgstr "Մաս"
201
202 #: staff.acp_label_deposit_amount
203 msgid "Deposit Amount"
204 msgstr "Դեպոզիտ գումար"
205
206 #: staff.acp_label_fine_level
207 msgid "Fine Level"
208 msgstr "Տուքանքի մակարդակ"
209
210 #: staff.acp_label_id
211 msgid "Copy ID"
212 msgstr "Պատճեի ID"
213
214 #: staff.acp_label_loan_duration
215 msgid "Loan Duration"
216 msgstr "Տրման տևողություն"
217
218 #: staff.acp_label_location
219 msgid "Location"
220 msgstr "Գտնվելու վայր"
221
222 #: staff.acp_label_price
223 msgid "Price"
224 msgstr "Գին"
225
226 #: staff.acp_label_status
227 msgctxt "staff.acp_label_status"
228 msgid "Status"
229 msgstr "Վիճակ"
230
231 #: staff.ahr_current_copy_label
232 msgid "Current Copy"
233 msgstr "Ընթացիկ պատճե"
234
235 #: staff.ahr_current_copy_location_label
236 msgid "Current Copy Location"
237 msgstr "Ընթացիկ օրինակի տեղաբաշխում"
238
239 #: staff.ahr_email_notify_label
240 msgid "Email Notify"
241 msgstr "Էլ փոստ տեղեկացում"
242
243 #: staff.ahr_expire_date_label
244 msgid "Expire Date"
245 msgstr "Ժամկետը լրանալու ամսաթիվ"
246
247 #: staff.ahr_fulfillment_time_label
248 msgid "Fulfillment Time"
249 msgstr "Կատարման ժամկետ"
250
251 #: staff.ahr_hold_type_label
252 msgctxt "staff.ahr_hold_type_label"
253 msgid "Type"
254 msgstr "Տեսակ"
255
256 #: staff.ahr_holdable_formats_label
257 msgid "Holdable Formats"
258 msgstr "Պաման ձևաչափեր"
259
260 #: staff.ahr_holdable_part_label
261 msgid "Holdable Part"
262 msgstr "Պահվող մաս"
263
264 #: staff.ahr_issuance_label_label
265 msgid "Issuance Label"
266 msgstr "Տրման պիտակ"
267
268 #: staff.ahr_id_label
269 msgid "Hold ID"
270 msgstr "Պահման ID"
271
272 #: staff.ahr_phone_notify_label
273 msgid "Phone Notify"
274 msgstr "Հտռախոսով տեղեկացում"
275
276 #: staff.ahr_sms_notify_label
277 msgid "Text Notify"
278 msgstr "Զգուշացրու տեքստով"
279
280 #: staff.ahr_sms_carrier_label
281 msgid "Text Carrier"
282 msgstr "Տեքստի փոխադրող"
283
284 #: staff.ahr_pickup_lib_label
285 msgid "Pickup Library"
286 msgstr "Վերցնելու գրադարան"
287
288 #: staff.ahr_current_shelf_lib_label
289 msgid "Current Shelf Library"
290 msgstr ""
291
292 #: staff.ahr_prev_check_time_label
293 msgid "Previous Check Time"
294 msgstr "Նախորդ երկարացման ժամ"
295
296 #: staff.ahr_requestor_label
297 msgid "Requestor"
298 msgstr "Առաջարկող"
299
300 #: staff.ahr_selection_depth_label
301 msgid "Selection Depth"
302 msgstr "Ընտրանքի խորություն"
303
304 #: staff.ahr_top_of_queue_label
305 msgid "Top of Queue"
306 msgstr "Հարցման սկիզբ"
307
308 #: staff.ahr_status_label
309 msgctxt "staff.ahr_status_label"
310 msgid "Status"
311 msgstr "Վիճակ"
312
313 #: staff.ahr_target_label
314 msgid "Target"
315 msgstr "Թիրախ"
316
317 #: staff.ahr_usr_label
318 msgctxt "staff.ahr_usr_label"
319 msgid "User"
320 msgstr "Օքտվող"
321
322 #: staff.circ_label_due_date
323 msgid "Due Date"
324 msgstr "Վերադարձի ամսաթիվ"
325
326 #: staff.circ_label_due_time
327 msgid "Due Time"
328 msgstr "Վերադարձի ժամ"
329
330 #: staff.circ_label_id
331 msgid "Circulation ID"
332 msgstr "Սպասարկման ID"
333
334 #: staff.circ_label_renewal_remaining
335 msgid "Remaining Renewals"
336 msgstr "Մնացող թարմացումներ"
337
338 #: staff.mvr_label_author
339 msgctxt "staff.mvr_label_author"
340 msgid "Author"
341 msgstr "Հեղինակ"
342
343 #: staff.mvr_label_doc_id
344 msgid "Document ID"
345 msgstr "Փաստաթղթի ID"
346
347 #: staff.mvr_label_title
348 msgctxt "staff.mvr_label_title"
349 msgid "Title"
350 msgstr "Վերնագիր"
351
352 #: staff.bills_xact_dates_label
353 msgid "Record / Dates"
354 msgstr "Գրառում / Ամսաթվեր"
355
356 #: staff.bills_information
357 msgid "Information"
358 msgstr "Տեղեկություն"
359
360 #: staff.bills_current_payment_label
361 msgid "Current Payment"
362 msgstr "Ընթացիկ վճարում"
363
364 #: staff.csp_id_label
365 msgid "Penalty Type ID"
366 msgstr "Տուգանքի տեսակի ID"
367
368 #: staff.csp_name_label
369 msgid "Name"
370 msgstr "Անուն"
371
372 #: staff.csp_label_label
373 msgid "Label"
374 msgstr "Պիտակ"
375
376 #: staff.csp_block_list_label
377 msgid "Block List"
378 msgstr "Արգելափակիր ցուցակը"
379
380 #: staff.csp_block_circ_label
381 msgid "Blocks Circulations?"
382 msgstr "Արգելափակվա՞ծ սպասարկումներ"
383
384 #: staff.csp_block_renew_label
385 msgid "Blocks Renewals?"
386 msgstr "Արգելափակվա՞ծ թարմացումներ"
387
388 #: staff.csp_block_hold_label
389 msgid "Blocks Holds?"
390 msgstr "Արգելափակվա՞ծ պահումներ"
391
392 #: staff.csp_block_circ_yes
393 msgctxt "staff.csp_block_circ_yes"
394 msgid "Yes"
395 msgstr "Այւ"
396
397 #: staff.csp_block_renew_yes
398 msgctxt "staff.csp_block_renew_yes"
399 msgid "Yes"
400 msgstr "Այւ"
401
402 #: staff.csp_block_hold_yes
403 msgctxt "staff.csp_block_hold_yes"
404 msgid "Yes"
405 msgstr "Այւ"
406
407 #: staff.ausp_id_label
408 msgid "Penalty ID "
409 msgstr "Տուգանքի ID "
410
411 #: staff.ausp_staff_label
412 msgid "Applied By "
413 msgstr "Կիրառված կողմից "
414
415 #: staff.ausp_set_date_label
416 msgid "Applied On "
417 msgstr "Կիրառված վրան "
418
419 #: staff.ausp_note_label
420 msgid "Note "
421 msgstr "Նշում "
422
423 #: staff.ausp_org_unit_label
424 msgid "Library "
425 msgstr "Գրադարան "
426
427 #: staff.ausp_org_unit_full_label
428 msgid "Library (Full Name)"
429 msgstr "Գրադարան (լրիվ անուն)"
430
431 #: staff.mbts_id_label
432 msgid "Bill # "
433 msgstr "Հաշիվ # "
434
435 #: staff.mbts_xact_start_label
436 msgid "Start"
437 msgstr "Սկիզբ"
438
439 #: staff.mbts_xact_finish_label
440 msgid "Finish"
441 msgstr "Ավարտ"
442
443 #: staff.mbts_xact_type_label
444 msgctxt "staff.mbts_xact_type_label"
445 msgid "Type"
446 msgstr "Տեսակ"
447
448 #: staff.mbts_total_owed_label
449 msgid "Total Billed"
450 msgstr "Ընդամենը հաշվարկված"
451
452 #: staff.mbts_total_paid_label
453 msgid "Total Paid"
454 msgstr "Ընդամենը վճարված"
455
456 #: staff.mbts_balance_owed_label
457 msgid "Balance Owed"
458 msgstr "Բալանս"
459
460 #: staff.mbts_usr_label
461 msgctxt "staff.mbts_usr_label"
462 msgid "User"
463 msgstr "Օգտվող"
464
465 #: staff.mbts_last_billing_note_label
466 msgid "Last Billing Note"
467 msgstr "Վերջին հաշվի նշում"
468
469 #: staff.mbts_last_billing_type_label
470 msgid "Last Billing Type"
471 msgstr "Վերջին հաշվի տեսակ"
472
473 #: staff.mbts_last_billing_timestamp_label
474 msgid "Last Billed"
475 msgstr "Վերջին հաշիվ"
476
477 #: staff.mbts_last_payment_note_label
478 msgid "Last Payment Note"
479 msgstr "Վերջին վճարման նշում"
480
481 #: staff.mbts_last_payment_type_label
482 msgid "Last Payment Type"
483 msgstr "Վերջին վճարման տեսակ"
484
485 #: staff.mbts_last_payment_timestamp_label
486 msgid "Last Payment"
487 msgstr "Վերջին վճարում"
488
489 #: staff.mb_billing_type_label
490 msgid "Billing Type"
491 msgstr "Վճարման տեսակ"
492
493 #: staff.mb_xact_label
494 msgctxt "staff.mb_xact_label"
495 msgid "Transaction ID"
496 msgstr "Տրանզակցիաճի ID"
497
498 #: staff.mb_billing_ts_label
499 msgctxt "staff.mb_billing_ts_label"
500 msgid "When"
501 msgstr "Երբ"
502
503 #: staff.mb_void_time_label
504 msgid "Void Time"
505 msgstr "Void ժամ"
506
507 #: staff.mb_note_label
508 msgctxt "staff.mb_note_label"
509 msgid "Note"
510 msgstr "Նշում"
511
512 #: staff.mb_amount_label
513 msgctxt "staff.mb_amount_label"
514 msgid "Amount"
515 msgstr "Գումար"
516
517 #: staff.mb_voider_label
518 msgid "Voider"
519 msgstr "Voider"
520
521 #: staff.mb_voided_label
522 msgctxt "staff.mb_voided_label"
523 msgid "Voided"
524 msgstr "Voided"
525
526 #: staff.mb_id_label
527 msgid "Billing ID"
528 msgstr "Հաշվի ID"
529
530 #: staff.mp_credit_card_payment_label
531 msgid "Credit Card Payment"
532 msgstr "Վճարում կրեդիտ քարտով"
533
534 #: staff.mp_forgive_payment_label
535 msgid "Forgive Payment"
536 msgstr "Ներված վճարում"
537
538 #: staff.mp_payment_timestamp_label
539 msgctxt "staff.mp_payment_timestamp_label"
540 msgid "When"
541 msgstr "Երբ"
542
543 #: staff.mp_payment_type_label
544 msgid "Payment Type"
545 msgstr "Վճարման տեսակ"
546
547 #: staff.mp_voided_label
548 msgctxt "staff.mp_voided_label"
549 msgid "Voided"
550 msgstr "Voided"
551
552 #: staff.mp_id_label
553 msgid "Payment ID"
554 msgstr "Վճարման ID"
555
556 #: staff.mp_goods_payment_label
557 msgid "Goods Payment"
558 msgstr "Ապրանքների վճարում"
559
560 #: staff.mp_xact_label
561 msgctxt "staff.mp_xact_label"
562 msgid "Transaction ID"
563 msgstr "Տրանզակցիաճի ID"
564
565 #: staff.mp_credit_payment_label
566 msgid "Credit Payment"
567 msgstr "Կրեդիտ վճարում"
568
569 #: staff.mp_work_payment_label
570 msgid "Work Payment"
571 msgstr "Աշխատանքային վճարում"
572
573 #: staff.mp_note_label
574 msgctxt "staff.mp_note_label"
575 msgid "Note"
576 msgstr "Նշում"
577
578 #: staff.mp_cash_payment_label
579 msgid "Cash Payment"
580 msgstr "Կանխիկ վճարում"
581
582 #: staff.mp_amount_label
583 msgctxt "staff.mp_amount_label"
584 msgid "Amount"
585 msgstr "Գումար"
586
587 #: staff.mp_check_payment_label
588 msgid "Check Payment"
589 msgstr "Չեկով վճարում"
590
591 #: staff.mp_cash_drawer_label
592 msgid "Workstation"
593 msgstr "Աշխատանքային կայան"
594
595 #: staff.mp_accepting_usr_label
596 msgid "Staff"
597 msgstr "Աշխատակազմ"
598
599 #: staff.card_barcode_label
600 msgctxt "staff.card_barcode_label"
601 msgid "Barcode"
602 msgstr "Շտրիխ կոդ"
603
604 #: staff.au_active_label
605 msgid "Active"
606 msgstr "Ակտիվ"
607
608 #: staff.au_usrname_label
609 msgid "Login Name"
610 msgstr "Գրանգման անուն"
611
612 #: staff.au_profile_label
613 msgid "Profile"
614 msgstr "Պրւֆիլ"
615
616 #: staff.au_barred_label
617 msgctxt "staff.au_barred_label"
618 msgid "Barred"
619 msgstr "Կասեցված"
620
621 #: staff.au_alert_message_label
622 msgid "Alert"
623 msgstr "Ահազանգ"
624
625 #: staff.au_claims_returned_count_label
626 msgid "Returns Claimed"
627 msgstr "Վերադարձերը նշվել են"
628
629 #: staff.au_create_date_label
630 msgid "Created On"
631 msgstr "Ստեղծվել է"
632
633 #: staff.au_expire_date_label
634 msgid "Expires On"
635 msgstr "Լրանում է"
636
637 #: staff.au_last_update_time_label
638 msgid "Updated On"
639 msgstr "Թարմացված է"
640
641 #: staff.au_home_library_label
642 msgid "Home Library"
643 msgstr "Տնային գրադարան"
644
645 #: staff.au_home_library_fullname_label
646 msgid "Home Library (Full Name)"
647 msgstr "Տնային գրադարան (լրիվ անվանում)"
648
649 #: staff.au_credit_forward_balance_label
650 msgid "Credit"
651 msgstr "Կրեդիտ"
652
653 #: staff.au_day_phone_label
654 msgid "Day Phone"
655 msgstr "Ցերեկային հեռախոս"
656
657 #: staff.au_evening_phone_label
658 msgid "Evening Phone"
659 msgstr "Երեկոյան հեռախոս"
660
661 #: staff.au_other_phone_label
662 msgid "Other Phone"
663 msgstr "Այլ հեռախոս"
664
665 #: staff.au_alias_label
666 msgid "Alias"
667 msgstr "Կեղծանուն"
668
669 #: staff.au_email_label
670 msgid "Email"
671 msgstr "էլ փոստ"
672
673 #: staff.au_birth_date_label
674 msgid "Birth Date"
675 msgstr "Ծննդյան տարեթիվ"
676
677 #: staff.au_ident_type_label
678 msgid "Identification Type"
679 msgstr "Փոխճանաչման տեսակ"
680
681 #: staff.au_ident_value_label
682 msgid "Identification Value"
683 msgstr "Փոխճանաչման արժեք"
684
685 #: staff.au_ident_type2_label
686 msgid "Identification Type 2"
687 msgstr "Փոխճանաչման տեսակ 2"
688
689 #: staff.au_ident_value2_label
690 msgid "Identification Value 2"
691 msgstr "Փոխճանաչման արժեք 2"
692
693 #: staff.au_net_access_level_label
694 msgid "Internet Access"
695 msgstr "Ինտերնետ հասանելիություն"
696
697 #: staff.au_master_account_label
698 msgid "Group Lead"
699 msgstr "Խմբի առաջնորդ"
700
701 #: staff.au_group_id_label
702 msgid "Group ID"
703 msgstr "Խմբի ID"
704
705 #: staff.au_id_label
706 msgid "User ID"
707 msgstr "Օցտվողի ID"
708
709 #: staff.au_name_prefix_label
710 msgid "Name Prefix"
711 msgstr "Անվան նախածանց"
712
713 #: staff.au_family_name_label
714 msgid "Family Name"
715 msgstr "Ազգանուն"
716
717 #: staff.au_first_given_name_label
718 msgid "First Name"
719 msgstr "Անուն"
720
721 #: staff.au_second_given_name_label
722 msgid "Middle Name"
723 msgstr "Հայրանուն"
724
725 #: staff.au_name_suffix_label
726 msgid "Name Suffix"
727 msgstr "Անվան վերջածանց"
728
729 #: staff.z39_50.search_class.author
730 msgctxt "staff.z39_50.search_class.author"
731 msgid "Author"
732 msgstr "Հեղինակ"
733
734 #: staff.z39_50.search_class.isbn
735 msgid "ISBN"
736 msgstr "ISBN"
737
738 #: staff.z39_50.search_class.issn
739 msgid "ISSN"
740 msgstr "ISSN"
741
742 #: staff.z39_50.search_class.item_type
743 msgid "Item Type"
744 msgstr "Նյութի տեսակ"
745
746 #: staff.z39_50.search_class.item_type.map
747 msgid "Maps"
748 msgstr "Քարտեզներ"
749
750 #: staff.z39_50.search_class.item_type.mix
751 msgid "Mixed material"
752 msgstr "Խառը նյութեր"
753
754 #: staff.z39_50.search_class.item_type.rec
755 msgid "Sound recordings"
756 msgstr "Ձայներիզներ"
757
758 #: staff.z39_50.search_class.item_type.sco
759 msgid "Musical scores"
760 msgstr "Նոտաներ"
761
762 #: staff.z39_50.search_class.item_type.ser
763 msgid "Serials"
764 msgstr "Պարբերականներ"
765
766 #: staff.z39_50.search_class.item_type.url
767 msgid "Internet Resources"
768 msgstr "ինտերնետ պաշարներ"
769
770 #: staff.z39_50.search_class.item_type.vis
771 msgid "Visual materials"
772 msgstr "Տեսողական նյութեր"
773
774 #: staff.z39_50.search_class.lccn
775 msgid "LCCN"
776 msgstr "LCCN"
777
778 #: staff.z39_50.search_class.pubdate
779 msgid "Publication Date"
780 msgstr "Հրատարակման տարի"
781
782 #: staff.z39_50.search_class.publisher
783 msgid "Publisher"
784 msgstr "Հրատարակիչ"
785
786 #: staff.z39_50.search_class.tcn
787 msgid "Accession #"
788 msgstr "Մատչելիության #"
789
790 #: staff.z39_50.search_class.title
791 msgctxt "staff.z39_50.search_class.title"
792 msgid "Title"
793 msgstr "Վերնագիր"
794
795 #: staff.z39_50_import_interface_label
796 msgid "Z39.50 Import"
797 msgstr "Z39.50 ներմուծում"
798
799 #: staff.main.data.loaded
800 msgid "Data loaded."
801 msgstr "Տվյալները բեռնավորված են:"
802
803 #: staff.main.gen_offline_widgets.synced
804 msgid "Offline interface synchronized with server."
805 msgstr "Օֆլայն միջերեսը սինխրոն է կայանի հետ:"
806
807 #: staff.main.gen_offline_widgets.noncat_sort.error
808 msgid "error in noncat sorting: "
809 msgstr "սխալ ոչ քարտ տեսակավորման մեջ "
810
811 #: staff.main.gen_offline_widgets.please_wait
812 msgid "Please wait"
813 msgstr "Խնդրում ենք սպասել"
814
815 #: staff.main.gen_offline_widgets.workstation_registration_denied
816 msgid "You do not have permission to register a workstation."
817 msgstr "Չունես իրավունք աշխատանքային կայանի գրանցման համար"
818
819 #: staff.main.gen_offline_widgets.registration.override
820 msgid "Override Registration Failure?"
821 msgstr "Վերագրե՞լ գրանցման ձախողումը"
822
823 #: staff.main.gen_offline_widgets.registration.error
824 msgid "Workstation Registration error (%1$s)"
825 msgstr "աշխատանքային կայանի գրանցման սխալ (%1$s)"
826
827 #: staff.main.gen_offline_widgets.registration.success
828 msgid "Registration successful"
829 msgstr "Գրանցումը հաջող է"
830
831 #: staff.main.gen_offline_widgets.registration.empty
832 msgid "Please specify a workstation name"
833 msgstr "Բնութագրի աշխ. կայանի անունը"
834
835 #: staff.util.timestamp_dialog.future_date_disallowed
836 msgid "Future dates disallowed."
837 msgstr "Ապագա ամսաթվերը արվելված են"
838
839 #: staff.util.timestamp_dialog.past_date_disallowed
840 msgid "Past dates disallowed."
841 msgstr "Նախորդ ամսաթվերը արգելված են"
842
843 #: staff.util.timestamp_dialog.today_disallowed
844 msgid "Today disallowed."
845 msgstr "Այսօրը արգելված է"
846
847 #: tab.label.triggered_events_for_copy
848 msgid "Triggered Events: %1$s"
849 msgstr "Սկիզբ առնող գործողություններ: %1$s"
850
851 #~ msgid "Prefix"
852 #~ msgstr "Նախածանց"
853
854 #~ msgid "Suffix"
855 #~ msgstr "Վերջածանց"