2921b0f23326f0b6f3778a5d6008c98f2c46073c
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / cat.properties / hy-AM.po
1 # extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/cat.properties
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2009-11-23 23:36-0400\n"
7 "PO-Revision-Date: 2009-12-21 08:47+0000\n"
8 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
9 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Launchpad-Export-Date: 2009-12-22 04:36+0000\n"
14 "X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16
17 #: bib.no_marc
18 msgid "No MARC Record"
19 msgstr "MARC գրառում չէ"
20
21 #: cat.barcode_for_item
22 msgid "The barcode for the item is %1$s"
23 msgstr "Նյութի շտրիխ կոդն է %1$s"
24
25 #: cat.batch_operation_failed
26 msgid "The whole batch operation failed. %1$s"
27 msgstr "Աշխատանքի ողջ փաթեթը ձախողվեց: %1$s"
28
29 #: cat.copy_buckets.tab
30 msgid "Copy Buckets"
31 msgstr "Պատճե փնջի"
32
33 #: cat.total_bucket_items_in_bucket
34 msgid "Contains %1$s bucket items"
35 msgstr "Պարունակում է %1$s փնջով նյութեր"
36
37 #: cat.results_returned
38 msgid "Returning %1$s hits"
39 msgstr "Վերադարձրել է  %1$s արդյունք"
40
41 #: staff.cat.bib_brief.record_id
42 msgid "Record ID = %1$s"
43 msgstr "Գրառման ID = %1$s"
44
45 #: staff.cat.bib_brief.deleted
46 msgid "(Deleted)"
47 msgstr "(Հեռացված)"
48
49 #: staff.cat.bib_brief.inactive
50 msgid "(Inactive)"
51 msgstr "(Ոչ ակտիվ)"
52
53 #: staff.cat.bib_brief.noncat
54 msgid "(Not Cataloged)"
55 msgstr "(Չքարտագրված)"
56
57 #: staff.cat.bib_brief.noncat.alert
58 msgid "Item not cataloged."
59 msgstr "Նյութը քարտագրված չէ:"
60
61 #: staff.cat.copy_browser.add_item.title
62 msgid "Add Item"
63 msgstr "Ավելացրու նյութ"
64
65 #: staff.cat.copy_browser.add_item.error
66 msgid "copy browser -> add copies"
67 msgstr "Դիտակի պատճե -> ավելացրու պատճեներ"
68
69 #: staff.cat.copy_browser.add_items_bucket.error
70 msgid "copy browser -> add copies to bucket"
71 msgstr "Դիտակի պատճե -> ավելացրու պատճեներ փնջին"
72
73 #: staff.cat.copy_browser.replace_barcode.failed
74 msgid "Barcode %1$s not likely replaced."
75 msgstr "Շտրիխ կոդ %1$s չի փոխարինվել:"
76
77 #: staff.cat.copy_browser.replace_barcode.error
78 msgid "copy browser -> replace barcode"
79 msgstr "Դիտակի պատճե -> փոխարինիր շտրիխ կոդը"
80
81 #: staff.cat.copy_browser.edit_items.error
82 msgid "Copy Browser -> Edit Items"
83 msgstr "Դիտակի պատճե -> Խմբագրիր նյութը"
84
85 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.confirm.plural
86 msgid "Are you sure you would like to delete these %1$s items?"
87 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս %1$s նյութերը:"
88
89 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.confirm
90 msgid "Are you sure you would like to delete this item?"
91 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս նյութը:"
92
93 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.title
94 msgid "Delete Items?"
95 msgstr "Ջնջե՞լ նյութերը:"
96
97 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.delete
98 msgid ""
99 "_: staff.cat.copy_browser.delete_items.delete\n"
100 "Delete"
101 msgstr "Ջնջել"
102
103 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.cancel
104 msgid ""
105 "_: staff.cat.copy_browser.delete_items.cancel\n"
106 "Cancel"
107 msgstr "Չեղյալ անել"
108
109 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.override
110 msgid ""
111 "_: staff.cat.copy_browser.delete_items.override\n"
112 "Override Delete Failure?"
113 msgstr "Վերակատարե՞լ Ջնջելու ձախողոմը:"
114
115 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.complete
116 msgid "Action complete."
117 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
118
119 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.error
120 msgid "copy browser -> delete items"
121 msgstr "Դիտակի պատճե -> ջնջիր նյութերը"
122
123 #: staff.cat.copy_browser.print_spine.tab
124 msgid ""
125 "_: staff.cat.copy_browser.print_spine.tab\n"
126 "Spine Labels"
127 msgstr "Կողի պիտակներ"
128
129 #: staff.cat.copy_browser.print_spine.error
130 msgid "copy browser -> Spine Labels"
131 msgstr "Դիտակի պատճե -> Կողի պիտակներ"
132
133 #: staff.cat.copy_browser.add_volume.permission_error
134 msgid "You do not have permission to add volumes to that library."
135 msgstr "Դու իրավասու չես ավելացնելու հատորներ այդ գրադարանին:"
136
137 #: staff.cat.copy_browser.add_volume.title
138 msgid "Add Volume/Item"
139 msgstr "Ավելացնել հատոր/նյութ"
140
141 #: staff.cat.copy_browser.add_volume.error
142 msgid "copy browser -> add volumes"
143 msgstr "Դիտակի պատճե -> Ավելացնել հատորներ"
144
145 #: staff.cat.copy_browser.edit_volume.permission_error
146 msgid "You do not have permission to edit this volume."
147 msgstr "Իրավասու չես խմբագրելու այս հատորը:"
148
149 #: staff.cat.copy_browser.edit_volume.title
150 msgid "Volume"
151 msgstr "Հատոր"
152
153 #: staff.cat.copy_browser.edit_volume.title.plural
154 msgid ""
155 "_: staff.cat.copy_browser.edit_volume.title.plural\n"
156 "Volumes"
157 msgstr "Հատորներ"
158
159 #: staff.cat.copy_browser.edit_volume.failed
160 msgid ""
161 "Edit failed:  You tried to change a volume's callnumber to one that is "
162 "already in use for the given library.  You should transfer the items to the "
163 "desired callnumber instead."
164 msgstr ""
165 "Խմբագրումը ձախողվեց:  Փորձեցիր փոխել հատորի դասիչը մեկ այլով, որն արդեն "
166 "օգտագործվում է քրադարանում: Պետք է տեղափոխես նյութը:"
167
168 #: staff.cat.copy_browser.edit_volume.success
169 msgid "Volumes modified."
170 msgstr "Հատորները թարմացվել են:"
171
172 #: staff.cat.copy_browser.edit_volume.error
173 msgid "volume update error:"
174 msgstr "Հատորի թարմացման սխալ"
175
176 #: staff.cat.copy_browser.edit_volume.exception
177 msgid "Copy Browser -> Volume Edit"
178 msgstr "Դիտակի պատճե -> Հատորի խմբագրում"
179
180 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.prompt
181 msgid "Are you sure you would like to delete this volume?"
182 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանոմ ես ջնջել այս հատորը:"
183
184 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.prompt.plural
185 msgid "Are you sure you would like to delete these %1$s volumes?"
186 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանոմ ես ջնջել այս %1$s հատորները:"
187
188 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.title
189 msgid "Delete Volumes?"
190 msgstr "Ջնջե՞լ հատորները:"
191
192 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.delete
193 msgid ""
194 "_: staff.cat.copy_browser.delete_volume.delete\n"
195 "Delete"
196 msgstr "Ջնջել"
197
198 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.cancel
199 msgid ""
200 "_: staff.cat.copy_browser.delete_volume.cancel\n"
201 "Cancel"
202 msgstr "Չեղյալ անել"
203
204 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.override
205 msgid ""
206 "_: staff.cat.copy_browser.delete_volume.override\n"
207 "Override Delete Failure?"
208 msgstr "Վերակատարե՞լ Ջնջելու ձախողոմը:"
209
210 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.copies_remain
211 msgid ""
212 "You must delete all the copies on the volume before you may delete the "
213 "volume itself."
214 msgstr "Պետք է ջնջես հատորի բոլոր օրինակները, ապա նոր կարող ես ջնջել հատորը:"
215
216 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.success
217 msgid "Volumes deleted."
218 msgstr "Հատորները ջնջված են:"
219
220 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.exception
221 msgid "copy browser -> delete volumes"
222 msgstr "Դիտակի պատճե -> Հատորների ջնջում"
223
224 #: staff.cat.copy_browser.mark_library.alert
225 msgid "Library + Record marked as Volume Transfer Destination"
226 msgstr "Գրադարան + Գրառում նշված են որպես Volume Transfer Destination"
227
228 #: staff.cat.copy_browser.mark_library.prompt
229 msgid "Choose just one Library to mark as Volume Transfer Destination"
230 msgstr "Ընտրիր մեկ գրադարան նշելու որպես Volume Transfer Destination"
231
232 #: staff.cat.copy_browser.mark_library.title
233 msgid ""
234 "_: staff.cat.copy_browser.mark_library.title\n"
235 "Limit Selection"
236 msgstr "Սահմանափակիր ընտրությունը"
237
238 #: staff.cat.copy_browser.mark_volume.alert
239 msgid "Volume marked as Item Transfer Destination"
240 msgstr "Նյութը նշված է որպես Item Transfer Destination"
241
242 #: staff.cat.copy_browser.mark_volume.prompt
243 msgid "Choose just one Volume to mark as Item Transfer Destination"
244 msgstr "Ընտրիր միայն մեկ հատոր նշելու որպես Item Transfer Destination"
245
246 #: staff.cat.copy_browser.mark_volume.title
247 msgid ""
248 "_: staff.cat.copy_browser.mark_volume.title\n"
249 "Limit Selection"
250 msgstr "Սահմանափակիր ընտրությունը"
251
252 #: staff.cat.copy_browser.transfer_volume.alert
253 msgid ""
254 "Please mark a library as the destination from within holdings maintenance "
255 "and then try this again."
256 msgstr "Նշիր գրադարան պահումների կառավարման համար, և փորձիր նորից:"
257
258 #: staff.cat.copy_browser.transfer.prompt
259 msgid "Transfer volumes %1$s to library %2$s on the following record?"
260 msgstr "Տեղափոխե՞լ հատորները %1$s գրադարան %2$s այս գրառման համար:"
261
262 #: staff.cat.copy_browser.transfer.submit.label
263 msgid ""
264 "_: staff.cat.copy_browser.transfer.submit.label\n"
265 "Transfer"
266 msgstr "Տեղափոխում"
267
268 #: staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.label
269 msgid ""
270 "_: staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.label\n"
271 "Cancel"
272 msgstr "Չեղյալ անել"
273
274 #: staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.accesskey
275 msgid ""
276 "_: staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.accesskey\n"
277 "C"
278 msgstr "C"
279
280 #: staff.cat.copy_browser.transfer.title
281 msgid "Volume Transfer"
282 msgstr "Հատորի տեղափոխում"
283
284 #: staff.cat.copy_browser.transfer.incomplete
285 msgid ""
286 "_: staff.cat.copy_browser.transfer.incomplete\n"
287 "Transfer Aborted"
288 msgstr "Տեղափոխումը վիժեցված է"
289
290 #: staff.cat.copy_browser.transfer.override.failure
291 msgid "Override Volume Transfer Failure?"
292 msgstr "Վերակատարէ՞լ Հատորի տեղափոխման ձախողումը:"
293
294 #: staff.cat.copy_browser.transfer.ineligible_destination
295 msgid "That destination cannot have volumes."
296 msgstr "Այդ կետը չի կարող ունենալ հատորներ:"
297
298 #: staff.cat.copy_browser.transfer.success
299 msgid "Volumes transferred."
300 msgstr "Հատորները տեղափոխված են:"
301
302 #: staff.cat.copy_browser.transfer.unexpected_error
303 msgid "All volumes not likely transferred."
304 msgstr "Ցանկալի չէ բոլոր հատորների տեղափոխումը"
305
306 #: staff.cat.copy_browser.transfer_items.missing_volume
307 msgid ""
308 "_: staff.cat.copy_browser.transfer_items.missing_volume\n"
309 "Please mark a volume as the destination from within holdings maintenance and "
310 "then try this again."
311 msgstr "Նշիր հատորը պահումների կառավարման համար, և փորձիր նորից:"
312
313 #: staff.cat.copy_browser.transfer_items.unexpected_error
314 msgid "All copies not likely transferred."
315 msgstr "Ցանկալի չէ բոլոր օրինակների տեղափոխումը"
316
317 #: staff.cat.copy_browser.missing_library
318 msgid "Missing library list."
319 msgstr "Պակասող գրադարանի ցուցակ"
320
321 #: staff.cat.copy_browser.consortial_copy_count.error
322 msgid "Error retrieving consortial copy count."
323 msgstr "Սխալ կոնսորցիումի օրինակը կանչելիս:"
324
325 #: staff.cat.copy_browser.list_init.tree_location
326 msgid "Location/Barcode"
327 msgstr "Տեղաբաշխում/Շտրիխ կոդ"
328
329 #: staff.cat.copy_browser.list_init.volume_count
330 msgid ""
331 "_: staff.cat.copy_browser.list_init.volume_count\n"
332 "Volumes"
333 msgstr "Հատորներ"
334
335 #: staff.cat.copy_browser.list_init.copy_count
336 msgid "Copies"
337 msgstr "Օրինակներ"
338
339 #: staff.cat.copy_browser.actions.error
340 msgid "Copy Browser Actions"
341 msgstr "Արտագրի Դիտակի գործողությունները"
342
343 #: staff.cat.copy_browser.refresh_list.error
344 msgid "Problem refreshing the volume/copy tree."
345 msgstr "Խոչընդոտ Հատորի/օրինակի ծառը թարմացնելիս:"
346
347 #: staff.cat.copy_buckets.render_pending_copies.complete
348 msgid ""
349 "_: staff.cat.copy_buckets.render_pending_copies.complete\n"
350 "Action completed."
351 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
352
353 #: staff.cat.copy_buckets.retrieve_row.error
354 msgid "Error retrieving details for item with copy id = %1$s"
355 msgstr "id = %1$s համարի նյութի մանրամասները կանչելիս կա սխալ:"
356
357 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.render.choose_bucket
358 msgid ""
359 "_: staff.cat.copy_buckets.menulist.render.choose_bucket\n"
360 "Choose a bucket..."
361 msgstr "Ընտրիր փունջը..."
362
363 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.render.retrieve_bucket
364 msgid ""
365 "_: staff.cat.copy_buckets.menulist.render.retrieve_bucket\n"
366 "Retrieve shared bucket..."
367 msgstr "Կանչիր համատեղ փունջը..."
368
369 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.prompt
370 msgid ""
371 "_: staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.prompt\n"
372 "Enter bucket number:"
373 msgstr "Մուտք արա փնջի համարը:"
374
375 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.undefined
376 msgid ""
377 "_: staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.undefined\n"
378 "Could not find a bucket with ID = %1$s"
379 msgstr "Չի կարող գտնել փունջը ID = %1$s"
380
381 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.error
382 msgid "Error retrieving bucket.  Did you use a valid bucket id?"
383 msgstr "Փնջի հետ կանչի սխալ: Արդյո՞ք ճիշտ է փնջի  id:"
384
385 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_add.error
386 msgid ""
387 "_: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_add.error\n"
388 "Addition likely failed."
389 msgstr "Ավելացումը ձախողվեց:"
390
391 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_sel_add.error
392 msgid ""
393 "_: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_sel_add.error\n"
394 "Addition likely failed."
395 msgstr "Ավելացումը ձախողվեց:"
396
397 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_item.error
398 msgid "Deletion likely failed."
399 msgstr "Հեռացումը ձախողվեց:"
400
401 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_item.complete
402 msgid ""
403 "_: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_item.complete\n"
404 "Action completed."
405 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
406
407 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.confirm
408 msgid ""
409 "_: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.confirm\n"
410 "Delete the bucket named %1$s?"
411 msgstr "Ջնչել փունջը այս անվանումով %1$s"
412
413 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.complete
414 msgid ""
415 "_: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.complete\n"
416 "Action completed."
417 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
418
419 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.error
420 msgid "Bucket deletion likely failed."
421 msgstr "Փնջի ջնջումը ձախողվեց:"
422
423 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.prompt
424 msgid ""
425 "_: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.prompt\n"
426 "What would you like to name the bucket?"
427 msgstr "Ի՞նչ անուն կտաք փնջին:"
428
429 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.title
430 msgid ""
431 "_: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.title\n"
432 "Bucket Creation"
433 msgstr "Փնջի ստեղծում:"
434
435 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.container_exists
436 msgid ""
437 "_: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.container_exists\n"
438 "You already have a bucket with that name."
439 msgstr "Դու այդ անունով փունջ արդեն ունէս:"
440
441 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.success
442 msgid "Bucket \"%1$s\" created."
443 msgstr "\"%1$s\" փունջը ստեղծված է:"
444
445 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.error
446 msgid ""
447 "_: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.error\n"
448 "Bucket creation failed."
449 msgstr "Փնջի ստեղծումը ձախողվեց:"
450
451 #: staff.cat.copy_buckets.batch.error
452 msgid "Batch Item Deletion"
453 msgstr "Փաթեթի նյութի ջնջում:"
454
455 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_transfer_to_volume.no_volume
456 msgid ""
457 "Please mark a volume as the destination from within the copy browser and "
458 "then try this again."
459 msgstr "Նշիր հատորը որպես Դիտակի պատճե և փորձիր նորից:"
460
461 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_transfer_to_volume.confirm
462 msgid ""
463 "Transfer the items in bucket \"%1$s\" from their original volumes to the "
464 "volume labelled \"%2$s\" for the library \"%3$s\" on the following record?"
465 msgstr ""
466 "Տեղափոխե՞լ փնջի նյութերը \"%1$s\" իրենց իրական հատորներից դեպի հատորներ "
467 "նշված \"%2$s\" այս գրադարանի համար \"%3$s\" հետևյալ գրառումների համար:"
468
469 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_transfer_to_volume.error
470 msgid "Items not likely transferred."
471 msgstr "Նյութերը չեն տեղափոխվել:"
472
473 #: staff.cat.copy_buckets.cmd_export_to_copy_status.error
474 msgid "Copy Status from Copy Buckets"
475 msgstr "Պատճենի վիճակ փնջերի պատճեից:"
476
477 #: staff.cat.copy_buckets.prep_item_for_list.error
478 msgid "List building failed."
479 msgstr "Ցուցակի կառուցումը ձախողվեց:"
480
481 #: staff.cat.copy_buckets_quick.bucket_prompt
482 msgid "Copy this item into which bucket?"
483 msgstr "Ո՞ր փնջում արտագրել այս նյութը:"
484
485 #: staff.cat.copy_buckets_quick.bucket_prompt.plural
486 msgid ""
487 "_: staff.cat.copy_buckets_quick.bucket_prompt.plural\n"
488 "Copy these %1$s items into which bucket?"
489 msgstr "Ո՞ր փնջում արտագրել այս %1$s նյութերը:"
490
491 #: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.prompt
492 msgid ""
493 "_: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.prompt\n"
494 "What would you like to name the bucket?"
495 msgstr "Ի՞նչ անուն կուզենաք տալ փնջին:"
496
497 #: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.title
498 msgid ""
499 "_: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.title\n"
500 "Bucket Creation"
501 msgstr "Փնջի ստեղծում"
502
503 #: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.error
504 msgid ""
505 "_: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.error\n"
506 "Bucket creation failed."
507 msgstr "Փնջի ստեղծումը ձախողվեց:"
508
509 #: staff.cat.copy_buckets_quick.addition.error
510 msgid "Addition likely failed for bucket = %1$s and copy ID = %2$s."
511 msgstr "Ավելացումը տապալվըց փունջ = %1$s և պատճե ID = %2$s"
512
513 #: staff.cat.copy_editor.caption
514 msgid "Copy Editor"
515 msgstr "Պատճենահանման խմբագիր"
516
517 #: staff.cat.copy_editor.create_copies
518 msgid "Create Copies"
519 msgstr "Ստեղծիր պատճեներ"
520
521 #: staff.cat.copy_editor.copy_notes
522 msgid "Copy Notes"
523 msgstr "Օրինակի նշումներ"
524
525 #: staff.cat.copy_editor.status
526 msgid "Status"
527 msgstr "Վիճակ"
528
529 #: staff.cat.copy_editor.retrieve_templates.error
530 msgid "Error retrieving templates"
531 msgstr "Ձևանմուշների ստացման սխալ"
532
533 #: staff.cat.copy_editor.apply_templates.error
534 msgid "Error applying template"
535 msgstr "Ձևանմուշների կիրառման սխալ"
536
537 #: staff.cat.copy_editor.save_as_template.prompt
538 msgid "Enter template name:"
539 msgstr "Մուտք արա ձևանմուշի անվանումը"
540
541 #: staff.cat.copy_editor.save_as_template.title
542 msgid "Save As Template"
543 msgstr "Հիշիր որպես ձևանմուշ"
544
545 #: staff.cat.copy_editor.save_as_template.success
546 msgid "Template \"%1$s\" saved."
547 msgstr "Ձևանմուշը \"%1$s\" հիշված է:"
548
549 #: staff.cat.copy_editor.save_as_template.error
550 msgid "Error saving template"
551 msgstr "Սխալ ձևանմուշը հիշելիս:"
552
553 #: staff.cat.copy_editor.delete_template.confirm
554 msgid "Delete template \"%1$s\"?"
555 msgstr "Ջնջե՞լ ձևանմուշը \"%1$s\""
556
557 #: staff.cat.copy_editor.delete_template.success
558 msgid "Template \"%1$s\" deleted."
559 msgstr "Ձևանմուշը \"%1$s\" ջնջված է:"
560
561 #: staff.cat.copy_editor.delete_template.error
562 msgid "Error deleting template"
563 msgstr "Սխալ ձևանմուշը ջնջելիս:"
564
565 #: staff.cat.copy_editor.export_templates.title
566 msgid "Save Templates File As"
567 msgstr "Հիշիր ձևանմուշների ֆայլը որպես"
568
569 #: staff.cat.copy_editor.export_templates.error
570 msgid "Error exporting templates"
571 msgstr "Սխալ ձևանմուշները ներմուծելիս:"
572
573 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.title
574 msgid "Import Templates File"
575 msgstr "Ներմուծիր ձևանմուշների ֆայլը:"
576
577 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.prompt
578 msgid "Replace the existing template with the imported template?"
579 msgstr "Փոխարինե՞լ առկա ձևանմուշը երմուծվածով:"
580
581 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.title
582 msgid "Template %1$s already exists."
583 msgstr "Ձևանմուշ %1$s արդեն առկա է:"
584
585 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.yes
586 msgid ""
587 "_: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.yes\n"
588 "Yes"
589 msgstr "Այո"
590
591 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.no
592 msgid ""
593 "_: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.no\n"
594 "No"
595 msgstr "Ոչ"
596
597 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.click_here
598 msgid ""
599 "_: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.click_here\n"
600 "Click here"
601 msgstr "Սեղմիր այստեղ"
602
603 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.prompt
604 msgid "Save all of these imported templates permanently to this account?"
605 msgstr "Հիշե՞լ բոլոր այս ներմուծված ձևանմուշները այս հաշվի մեջ:"
606
607 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.title
608 msgid "Final warning"
609 msgstr "Վերջնական զգուշացում:"
610
611 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.yes
612 msgid ""
613 "_: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.yes\n"
614 "Yes"
615 msgstr "Այո"
616
617 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.no
618 msgid ""
619 "_: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.no\n"
620 "No"
621 msgstr "Ոչ"
622
623 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.click_here
624 msgid ""
625 "_: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.click_here\n"
626 "Click here"
627 msgstr "Սեղմիր այստեղ"
628
629 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.success
630 msgid "All templates saved."
631 msgstr "Բոլոր ձևանմուշները հիշված են:"
632
633 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.error
634 msgid "Error saving templates"
635 msgstr "Սխալ ձևանմուշները հիշելիս:"
636
637 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.note
638 msgid ""
639 "Note: These imported templates will get saved along with any new template "
640 "you try to create, but if that does not happen, then these templates will "
641 "disappear with the next invocation of the item attribute editor."
642 msgstr ""
643 "Նշում: Ներմուծված այս ձևանմուշները կհիշվեն քո կողմից ստեղծված բոլոր նոր "
644 "ձևանմուշների հետ: Բայց եթե սա չպատահի, ապա այս ձևանմուշները կանհետանան երբ "
645 "հաջորդ անգամ նյութի խմբագիրը կաշխատի:"
646
647 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.error
648 msgid "Error importing templates"
649 msgstr "Սխալ ձևանմուշները ներմուծելիս:"
650
651 #: staff.cat.copy_editor.apply_owning_lib.undefined_volume.error
652 msgid ""
653 "Error retrieving Volume information for copy %1$s.  The owning library for "
654 "this copy will not be changed."
655 msgstr ""
656 "Սխալ %1$s պատճեի Հատորի ինֆորմացիան կանչելիս: Պատճեն տնօրինող գրադարանը չի "
657 "փոխվի:"
658
659 #: staff.cat.copy_editor.apply_owning_lib.call_number.error
660 msgid ""
661 "Error changing owning library for copy %1$s.  The owning library for this "
662 "copy will not be changed."
663 msgstr ""
664 "Սխալ %1$s օրինակը տնօրինող գրադարանը փոխելիս: Պատճեն տնօրինող գրադարանը չի "
665 "փոխվի:"
666
667 #: staff.cat.copy_editor.copy_count
668 msgid "1 copy"
669 msgstr "1 օրինակ"
670
671 #: staff.cat.copy_editor.copy_count.plural
672 msgid "%1$s copies"
673 msgstr "%1$s օրինակներ"
674
675 #: staff.cat.copy_editor.apply.label
676 msgid ""
677 "_: staff.cat.copy_editor.apply.label\n"
678 "Apply"
679 msgstr "Կիրառել"
680
681 #: staff.cat.copy_editor.apply.accesskey
682 msgid ""
683 "_: staff.cat.copy_editor.apply.accesskey\n"
684 "A"
685 msgstr "A"
686
687 #: staff.cat.copy_editor.cancel.label
688 msgid ""
689 "_: staff.cat.copy_editor.cancel.label\n"
690 "Cancel"
691 msgstr "Չեղյալ անել"
692
693 #: staff.cat.copy_editor.handle_update.success
694 msgid "Items were added or modified."
695 msgstr "Նյութերը ավելացվել կամ ձևափոխվել են:"
696
697 #: staff.cat.copy_editor.handle_update.error
698 msgid "copy update error:"
699 msgstr "պատճեի թարմացման սխալ"
700
701 #: staff.cat.copy_editor.add_stat_cat.error
702 msgid "Error adding statistical category to display definition"
703 msgstr "Սխալ՝ Արտածման սահմանմանը վիճակագրական դաս ավելացնելիս"
704
705 #: staff.cat.copy_editor.populate_stat_cat.error
706 msgid "Error populating statistical categories for display"
707 msgstr "Սխալ՝ արտածման վիճակագրական դասերը բազմացնելիս"
708
709 #: staff.cat.copy_editor.remove_stat_cat_entry
710 msgid "<Remove Stat Cat>"
711 msgstr "<Հեռացրու Stat Cat>"
712
713 #: staff.cat.copy_editor.remove_age_based_hold_protection
714 msgid "<Remove Protection>"
715 msgstr "<Հեռացրու պաշտպանությունը>"
716
717 #: staff.cat.copy_editor.remove_circulate_as_type
718 msgid "<Remove Circulate as Type>"
719 msgstr "<Հեռացրու սպասարկումը որպես տեսակ>"
720
721 #: staff.cat.copy_editor.field.unset_or_null
722 msgid ""
723 "_: staff.cat.copy_editor.field.unset_or_null\n"
724 "<Unset>"
725 msgstr "<Unset>"
726
727 #: staff.cat.copy_editor.field.owning_library.label
728 msgid "Owning Lib : Call Number"
729 msgstr "Տնօրինող գրադարան ։ Դասիչ"
730
731 #: staff.cat.copy_editor.field.creator.label
732 msgid "Creator"
733 msgstr "Ստեղծող"
734
735 #: staff.cat.copy_editor.field.last_editor.label
736 msgid "Last Editor"
737 msgstr "Վերջին խմբագիր"
738
739 #: staff.cat.copy_editor.field.barcode.label
740 msgid "Barcode"
741 msgstr "Շտրիխ կոդ"
742
743 #: staff.cat.copy_editor.field.creation_date.label
744 msgid "Creation Date"
745 msgstr "Ստեղծման ամսաթիվ"
746
747 #: staff.cat.copy_editor.field.last_edit_date.label
748 msgid "Last Edit Date"
749 msgstr "Վերջին խմբագրման ամսաթիվ"
750
751 #: staff.cat.copy_editor.field.location.label
752 msgid "Location/Collection"
753 msgstr "Տեղաբաշխում/հավաքածու"
754
755 #: staff.cat.copy_editor.field.circulation_library.label
756 msgid "Circulation Library"
757 msgstr "Սպասարկող գրադարան"
758
759 #: staff.cat.copy_editor.field.copy_number.label
760 msgid "Copy Number"
761 msgstr "Պատճենի համար"
762
763 #: staff.cat.copy_editor.field.circulate.label
764 msgid "Circulate?"
765 msgstr "Սպասարկե՞լ"
766
767 #: staff.cat.copy_editor.field.circulate.yes_or_true
768 msgid ""
769 "_: staff.cat.copy_editor.field.circulate.yes_or_true\n"
770 "Yes"
771 msgstr "Այո"
772
773 #: staff.cat.copy_editor.field.circulate.no_or_false
774 msgid ""
775 "_: staff.cat.copy_editor.field.circulate.no_or_false\n"
776 "No"
777 msgstr "Ոչ"
778
779 #: staff.cat.copy_editor.field.holdable.label
780 msgid "Holdable?"
781 msgstr "Պահվո՞խ"
782
783 #: staff.cat.copy_editor.field.holdable.yes_or_true
784 msgid ""
785 "_: staff.cat.copy_editor.field.holdable.yes_or_true\n"
786 "Yes"
787 msgstr "Այո"
788
789 #: staff.cat.copy_editor.field.holdable.no_or_false
790 msgid ""
791 "_: staff.cat.copy_editor.field.holdable.no_or_false\n"
792 "No"
793 msgstr "Ոչ"
794
795 #: staff.cat.copy_editor.field.age_based_hold_protection.label
796 msgid "Age-based Hold Protection"
797 msgstr "Տարիքի հետ կապված պահման պաշտպանություն"
798
799 #: staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.label
800 msgid "Loan Duration"
801 msgstr "Տրման տևողություն"
802
803 #: staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.short
804 msgid "Short"
805 msgstr "Կարճ"
806
807 #: staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.normal
808 msgid ""
809 "_: staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.normal\n"
810 "Normal"
811 msgstr "Նորմալ"
812
813 #: staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.extended
814 msgid "Long"
815 msgstr "Երկար"
816
817 #: staff.cat.copy_editor.field.fine_level.label
818 msgid "Fine Level"
819 msgstr "Տուգանքի մակարդակ"
820
821 #: staff.cat.copy_editor.field.fine_level.low
822 msgid "Low"
823 msgstr "Ցածր"
824
825 #: staff.cat.copy_editor.field.fine_level.normal
826 msgid ""
827 "_: staff.cat.copy_editor.field.fine_level.normal\n"
828 "Normal"
829 msgstr "Նորմալ"
830
831 #: staff.cat.copy_editor.field.fine_level.high
832 msgid "High"
833 msgstr "Բարձր"
834
835 #: staff.cat.copy_editor.field.circulate_as_type.label
836 msgid "Circulate as Type"
837 msgstr "Սպասարկիր որպես Տեսակ"
838
839 #: staff.cat.copy_editor.field.circulation_modifier.label
840 msgid "Circulation Modifier"
841 msgstr "Տացքի ձևափոխիչ"
842
843 #: staff.cat.copy_editor.field.alert_message.label
844 msgid "Alert Message"
845 msgstr "Ահազանգող հաղորդում"
846
847 #: staff.cat.copy_editor.field.deposit.label
848 msgid "Deposit?"
849 msgstr "Դեպոզիտ անե՞լ"
850
851 #: staff.cat.copy_editor.field.deposit.yes_or_true
852 msgid ""
853 "_: staff.cat.copy_editor.field.deposit.yes_or_true\n"
854 "Yes"
855 msgstr "Այո"
856
857 #: staff.cat.copy_editor.field.deposit.no_or_false
858 msgid ""
859 "_: staff.cat.copy_editor.field.deposit.no_or_false\n"
860 "No"
861 msgstr "Ոչ"
862
863 #: staff.cat.copy_editor.field.deposit_amount.label
864 msgid "Deposit Amount"
865 msgstr "Դեպոզիտ գումար"
866
867 #: staff.cat.copy_editor.field.price.label
868 msgid "Price"
869 msgstr "Գին"
870
871 #: staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.label
872 msgid "OPAC Visible?"
873 msgstr "ՀՕԱՔ-ը տեսանելի է՞"
874
875 #: staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.yes_or_true
876 msgid ""
877 "_: staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.yes_or_true\n"
878 "Yes"
879 msgstr "Այո"
880
881 #: staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.no_or_false
882 msgid ""
883 "_: staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.no_or_false\n"
884 "No"
885 msgstr "Ոչ"
886
887 #: staff.cat.copy_editor.field.reference.label
888 msgid "Reference?"
889 msgstr "Տեղեկատու՞"
890
891 #: staff.cat.copy_editor.field.reference.yes_or_true
892 msgid ""
893 "_: staff.cat.copy_editor.field.reference.yes_or_true\n"
894 "Yes"
895 msgstr "Այո"
896
897 #: staff.cat.copy_editor.field.reference.no_or_false
898 msgid ""
899 "_: staff.cat.copy_editor.field.reference.no_or_false\n"
900 "No"
901 msgstr "Ոչ"
902
903 #: staff.cat.copy_editor.field.mint_condition.label
904 msgid "Quality"
905 msgstr "Որակ"
906
907 #: staff.cat.copy_editor.field.mint_condition.yes_or_true
908 msgid "Good"
909 msgstr "Լավ"
910
911 #: staff.cat.copy_editor.field.mint_condition.no_or_false
912 msgid "Mediocre"
913 msgstr "Mediocre"
914
915 #: staff.cat.copy_notes.render_notes.label
916 msgid "Add New Note"
917 msgstr "Ավելացրու նոր նշում"
918
919 #: staff.cat.copy_notes.render_notes.accesskey
920 msgid ""
921 "_: staff.cat.copy_notes.render_notes.accesskey\n"
922 "A"
923 msgstr "A"
924
925 #: staff.cat.copy_notes.widgets_apply.note_id
926 msgid "Note ID:"
927 msgstr "Նշումի ID:"
928
929 #: staff.cat.copy_notes.widgets_apply.creator_id
930 msgid "Creator ID:"
931 msgstr "Ստեղծողի ID:"
932
933 #: staff.cat.copy_notes.widgets.public
934 msgid "Public"
935 msgstr "Հանրային"
936
937 #: staff.cat.copy_notes.widgets.private
938 msgid "Private"
939 msgstr "Մասնավոր"
940
941 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.label
942 msgid "Delete This Note"
943 msgstr "Ջնջիր այս նշումը"
944
945 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.msg
946 msgid "Delete the note titled \"%1$s\" created on %2$s?"
947 msgstr "Ջնջե՞լ այս նշումը \"%1$s\" ստեղծված %2$s"
948
949 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.title
950 msgid "Delete Note"
951 msgstr "Նշումը ջնջել:"
952
953 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.yes
954 msgid ""
955 "_: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.yes\n"
956 "Yes"
957 msgstr "Այո"
958
959 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.no
960 msgid ""
961 "_: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.no\n"
962 "No"
963 msgstr "Ոչ"
964
965 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.success
966 msgid "Note deleted."
967 msgstr "Նշումը ջնջված է:"
968
969 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.close_window
970 msgid "Close Window"
971 msgstr "Փակել պատուհանը"
972
973 #: staff.cat.copy_notes.new_note.label
974 msgid "New Note"
975 msgstr "Նոր նշում"
976
977 #: staff.cat.copy_notes.new_note.public
978 msgid "Public?"
979 msgstr "Հանրայի՞ն"
980
981 #: staff.cat.copy_notes.new_note.title
982 msgid "Title"
983 msgstr "Վերնագիր"
984
985 #: staff.cat.copy_notes.new_note.note
986 msgid "Note"
987 msgstr "Նշում"
988
989 #: staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.label
990 msgid ""
991 "_: staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.label\n"
992 "Cancel"
993 msgstr "Չեղյալ անել"
994
995 #: staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.accesskey
996 msgid ""
997 "_: staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.accesskey\n"
998 "C"
999 msgstr "C"
1000
1001 #: staff.cat.copy_notes.new_note.add_note.label
1002 msgid "Add Note"
1003 msgstr "Ավելացնել նշում"
1004
1005 #: staff.cat.copy_notes.new_note.add_note.accesskey
1006 msgid ""
1007 "_: staff.cat.copy_notes.new_note.add_note.accesskey\n"
1008 "A"
1009 msgstr "A"
1010
1011 #: staff.cat.copy_notes.new_note.success
1012 msgid "Note added."
1013 msgstr "Նշումը ավելացված է:"
1014
1015 #: staff.cat.copy_notes.new_note.error
1016 msgid "The note was not likely created."
1017 msgstr "Նշումը կարծես չի ստեղծվել:"
1018
1019 #: staff.cat.copy_summary.copy_id
1020 msgid "Copy ID = %1$s"
1021 msgstr "Պատճեի ID = %1$s"
1022
1023 #: staff.cat.copy_summary.total_circs.label
1024 msgid "Total Circs"
1025 msgstr "Գումարաճին Circs"
1026
1027 #: staff.cat.copy_summary.yes
1028 msgid ""
1029 "_: staff.cat.copy_summary.yes\n"
1030 "Yes"
1031 msgstr "Այո"
1032
1033 #: staff.cat.copy_summary.no
1034 msgid ""
1035 "_: staff.cat.copy_summary.no\n"
1036 "No"
1037 msgstr "Ոչ"
1038
1039 #: staff.cat.copy_summary.unset
1040 msgid ""
1041 "_: staff.cat.copy_summary.unset\n"
1042 "<Unset>"
1043 msgstr "<Unset>"
1044
1045 #: staff.cat.copy_summary.not_cataloged
1046 msgid "Not Cataloged"
1047 msgstr "Քարտագրված չէ"
1048
1049 #: staff.cat.marcedit.help.add_row
1050 msgid "Add Row: CTRL+Enter"
1051 msgstr "Ավելացրու տող: CTRL+Enter"
1052
1053 #: staff.cat.marcedit.help.insert_row
1054 msgid "Insert Row: CTRL+Shift+Enter"
1055 msgstr "Ներդնել տող: CTRL+Shift+Enter"
1056
1057 #: staff.cat.marcedit.help.copy_row_up
1058 msgid "Copy Current Row Above: CTRL+Up"
1059 msgstr "Արտագրել ընթացիկ տողը վերևում: CTRL+Up"
1060
1061 #: staff.cat.marcedit.help.copy_row_down
1062 msgid "Copy Current Row Below: CTRL+Down"
1063 msgstr "Արտագրել ընթացիկ տողը ներքևում: CTRL+Down"
1064
1065 #: staff.cat.marcedit.help.add_subfield
1066 msgid "Add Subfield: CTRL+D (CTRL+I on Mac OS X)"
1067 msgstr "Ավելացրու ենթադաշտ: CTRL+D (CTRL+I Mac OS X համար)"
1068
1069 #: staff.cat.marcedit.help.remove_row
1070 msgid "Remove Row: CTRL+Del"
1071 msgstr "Հեռացրու տողը: CTRL+Del"
1072
1073 #: staff.cat.marcedit.help.remove_subfield
1074 msgid "Remove Subfield: SHIFT+Del"
1075 msgstr "Հեռացրու ենթադաշտը: SHIFT+Del"
1076
1077 #: staff.cat.marcedit.help.replace_006
1078 msgid "Create/Replace 006: CTRL+F6"
1079 msgstr "Ստեղծիր/Փոխարինիր 006: CTRL+F6"
1080
1081 #: staff.cat.marcedit.help.replace_007
1082 msgid "Create/Replace 007: CTRL+F7"
1083 msgstr "Ստեղծիր/Փոխարինիր 007: CTRL+F7"
1084
1085 #: staff.cat.marcedit.help.replace_008
1086 msgid "Create/Replace 008: CTRL+F8"
1087 msgstr "Ստեղծիր/Փոխարինիր 008: CTRL+F8"
1088
1089 #: staff.cat.marcedit.save.label
1090 msgid "Save Record"
1091 msgstr "Հիշիր գրառումը"
1092
1093 #: staff.cat.marcedit.marcTag.LDR.label
1094 msgid "MARC Leader"
1095 msgstr "MARC առաջատար"
1096
1097 #: staff.cat.marcedit.add_row.label
1098 msgid "Add Row"
1099 msgstr "Ավելացրու տող"
1100
1101 #: staff.cat.marcedit.insert_row.label
1102 msgid "Insert Row"
1103 msgstr "Ներդիր տող"
1104
1105 #: staff.cat.marcedit.remove_row.label
1106 msgid "Remove Row"
1107 msgstr "Հեռացրու տողը"
1108
1109 #: staff.cat.marcedit.replace_006.label
1110 msgid "Add/Replace 006"
1111 msgstr "Ավելացրու/Փոխարինիր 006"
1112
1113 #: staff.cat.marcedit.replace_007.label
1114 msgid "Add/Replace 007"
1115 msgstr "Ավելացրու/Փոխարինիր 007"
1116
1117 #: staff.cat.marcedit.replace_008.label
1118 msgid "Add/Replace 008"
1119 msgstr "Ավելացրու/Փոխարինիր 008"
1120
1121 #: staff.cat.marcedit.not_authority_field.label
1122 msgid "Not a controlled subfield"
1123 msgstr "Չկառավարվող ենթադաշտ"
1124
1125 #: staff.cat.marcedit.apply_selected.label
1126 msgid "Apply Selected"
1127 msgstr "Կիրառիր ընտրվածները"
1128
1129 #: staff.cat.marcedit.no_authority_match.label
1130 msgid "No matching authority records found"
1131 msgstr "Համընկնող հեղինակավոր գրառումնէր չեն գտնվել"
1132
1133 #: staff.cat.marc_new.tab_name
1134 msgid "MARC Template"
1135 msgstr "MARC ձևանմուշ"
1136
1137 #: staff.cat.marc_new.create_record.label
1138 msgid "Create Record"
1139 msgstr "Ստեղծիր գրառում"
1140
1141 #: staff.cat.marc_new.system_local.label
1142 msgid "System Local"
1143 msgstr "Համակարգի տեղային"
1144
1145 #: staff.cat.marc_new.record_created.label
1146 msgid "Record created."
1147 msgstr "Գրառոմը ստեղծված է:"
1148
1149 #: staff.cat.marc_new.retrieving.label
1150 msgid ""
1151 "_: staff.cat.marc_new.retrieving.label\n"
1152 "Retrieving title..."
1153 msgstr "Վերնագրի կանչում"
1154
1155 #: staff.cat.marc_new.creating_record.error
1156 msgid "Error creating MARC record."
1157 msgstr "MARCգրառման ստեղծման սխալ:"
1158
1159 #: staff.cat.marc_new.loading_template.error
1160 msgid "Error loading MARC template: %1$s"
1161 msgstr "MARC ձևաչափի %1$s բեռնավորման սխալ"
1162
1163 #: staff.cat.opac.set_marc_edit.alert
1164 msgid "Record successfully saved."
1165 msgstr "Գրառումը հաջողությամբ հիշված է:"
1166
1167 #: staff.cat.opac.set_marc_edit.std_unexpected_error
1168 msgid "Record not likely updated."
1169 msgstr "Գրառումը կարծես թե չի թարմացվել:"
1170
1171 #: staff.cat.opac.refresh.function_not_implemented.alert
1172 msgid "Not yet implemented.  Work around: Choose Duplicate in New Tab option"
1173 msgstr "Դեռ չի ներդրված: Ընտրիր Պատճենել New Tab ընտրանքից:"
1174
1175 #: staff.cat.opac.set_tab_name
1176 msgid "Record: %1$s"
1177 msgstr "Գրառում: %1$s"
1178
1179 #: staff.cat.record_buckets.tab_name
1180 msgid "Record Buckets"
1181 msgstr "Գրանցիր փնջերը"
1182
1183 #: staff.cat.record_buckets.save_file_as
1184 msgid "Save File As"
1185 msgstr "Հիշիր ֆայլը որպես"
1186
1187 #: staff.cat.record_buckets.export_records.alert
1188 msgid "File not downloaded."
1189 msgstr "Ֆայլը չի բեռնաթափվել:"
1190
1191 #: staff.cat.record_buckets.export_records.std_unexpected_error
1192 msgid "Records could not be exported."
1193 msgstr "Գրառումները հնարավոր չէ արտահանել:"
1194
1195 #: staff.cat.record_buckets.rednder_pending_records.alert
1196 msgid ""
1197 "_: staff.cat.record_buckets.rednder_pending_records.alert\n"
1198 "Action completed."
1199 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
1200
1201 #: staff.cat.record_buckets.retrieve_row.std_unexpected_error
1202 msgid "Error retrieving mvr for record with ID = %1$s"
1203 msgstr "Սխալ երբ կանչվում է mvr գրառման համարորի ID = %1$s"
1204
1205 #: staff.cat.record_buckets.buckets.std_unexpected_error
1206 msgid "Could not retrieve your buckets."
1207 msgstr "Չի կարողանում բերել փնջերը:"
1208
1209 #: staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item1
1210 msgid ""
1211 "_: staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item1\n"
1212 "Choose a bucket..."
1213 msgstr "Ընտրիր փունջը..."
1214
1215 #: staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item2
1216 msgid ""
1217 "_: staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item2\n"
1218 "Retrieve shared bucket..."
1219 msgstr "Կանչիր համատեղ փունջը..."
1220
1221 #: staff.cat.record_buckets.change_bucket.bucket_id
1222 msgid ""
1223 "_: staff.cat.record_buckets.change_bucket.bucket_id\n"
1224 "Enter bucket number:"
1225 msgstr "Մուտք արա փնջի համարը:"
1226
1227 #: staff.cat.record_buckets.change_bucket.error
1228 msgid "Error retrieving bucket.  Did you use a valid bucket ID?"
1229 msgstr "Սխալ՝ փնջի կանչի ընթացքում: Արդյո՞ք օգտագործում ես թույլատեված ID:"
1230
1231 #: staff.cat.record_buckets.delete_bucket_named
1232 msgid ""
1233 "_: staff.cat.record_buckets.delete_bucket_named\n"
1234 "Delete the bucket named %1$s?"
1235 msgstr "Ջնջե՞լ %1$s անունով բուկլետը:"
1236
1237 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt
1238 msgid ""
1239 "_: staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt\n"
1240 "What would you like to name the bucket?"
1241 msgstr "Ի՞նչ անուն կուզենաս տալ այս բուկլետին:"
1242
1243 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt_title
1244 msgid ""
1245 "_: staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt_title\n"
1246 "Bucket Creation"
1247 msgstr "Փնջի ստեղծում:"
1248
1249 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.same_name_alert
1250 msgid ""
1251 "_: staff.cat.record_buckets.new_bucket.same_name_alert\n"
1252 "You already have a bucket with that name."
1253 msgstr "Այդ անունւվ փունջ արդեն ունես:"
1254
1255 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_created
1256 msgid "Bucket %1$s created."
1257 msgstr "Փունջը %1$s տեղծված է:"
1258
1259 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.merge_lead
1260 msgid "Merge these records? (Select the \"lead\" record first)"
1261 msgstr "Միացնե՞լ այս գրառումները: (Ընտրիր սկզբից \"lead\" գրառումը)"
1262
1263 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.button.label
1264 msgid "Merge"
1265 msgstr "Միաձուլել"
1266
1267 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.label
1268 msgid ""
1269 "_: staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.label\n"
1270 "Cancel"
1271 msgstr "Չեղյալ անել"
1272
1273 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.accesskey
1274 msgid ""
1275 "_: staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.accesskey\n"
1276 "C"
1277 msgstr "C"
1278
1279 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.lead_record_number
1280 msgid "Lead Record? # %1$s"
1281 msgstr "Առաջատա՞ր գրառում # %1$s"
1282
1283 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.lead
1284 msgid "Lead"
1285 msgstr "Առաջատար"
1286
1287 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.fancy_prompt_title
1288 msgid "Record Merging"
1289 msgstr "Գրառման միաձուլում"
1290
1291 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.fancy_prompt.alert
1292 msgid "Merge Aborted"
1293 msgstr "Միաձուլւոմը կասեցվեց"
1294
1295 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.success
1296 msgid "Records were successfully merged."
1297 msgstr "Գրառումները հաջողությամբ միաձուլվել են:"
1298
1299 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.catch.std_unex_error
1300 msgid "Records were not likely merged."
1301 msgstr "Գրառումները կարծես թե չեն միաձուլվել:"
1302
1303 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.xml1
1304 msgid "Delete these records?"
1305 msgstr "Ջնջե՞լ այս գրառումները:"
1306
1307 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.button.label
1308 msgid ""
1309 "_: staff.cat.record_buckets.delete_records.button.label\n"
1310 "Delete"
1311 msgstr "Ջնջել"
1312
1313 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.label
1314 msgid ""
1315 "_: staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.label\n"
1316 "Cancel"
1317 msgstr "Չեղյալ անել"
1318
1319 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.accesskey
1320 msgid ""
1321 "_: staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.accesskey\n"
1322 "C"
1323 msgstr "C"
1324
1325 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.xml2
1326 msgid "Record? # %1$s"
1327 msgstr "Գրառու՞մ # %1$s"
1328
1329 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.fancy_prompt_title
1330 msgid "Record Purging"
1331 msgstr "Record Purging"
1332
1333 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.fancy_prompt.alert
1334 msgid "Delete Aborted"
1335 msgstr "Ջնջելը կասեցված է:"
1336
1337 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.s1
1338 msgid "Error deleting these records:\n"
1339 msgstr "Սխալ՝ այս գրառումները ջնջելիս:\n"
1340
1341 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.s2
1342 msgid "Record #%1$s : %2$s  : %3$s\n"
1343 msgstr "Գրառում #%1$s : %2$s  : %3$s\n"
1344
1345 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.delete_success.alert
1346 msgid "Records deleted."
1347 msgstr "Գրառումները ջնջված են:"
1348
1349 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.catch.std_unex_err
1350 msgid "Records were not likely deleted."
1351 msgstr "Կարծես թե գրառումները ջնջված չեն:"
1352
1353 #: staff.cat.record_buckets.cmd_broken.alert
1354 msgid "Not Yet Implemented"
1355 msgstr "Դեռ ներդրված չէ:"
1356
1357 #: staff.cat.record_buckets.cmd_sel_opac.tab_name
1358 msgid ""
1359 "_: staff.cat.record_buckets.cmd_sel_opac.tab_name\n"
1360 "Retrieving title..."
1361 msgstr "Վերնագիրը կանչվում է..."
1362
1363 #: staff.cat.record_buckets.cmd_sel_opac.catch.std_unex_err
1364 msgid "Showing in OPAC"
1365 msgstr "Ցույց է տրվում ՀՕԱՔ-ում"
1366
1367 #: staff.cat.record_buckets.submit.query_status
1368 msgid ""
1369 "_: staff.cat.record_buckets.submit.query_status\n"
1370 "Searching..."
1371 msgstr "Որոնում..."
1372
1373 #: staff.cat.record_buckets.prep_record_for_list.std_unex_err
1374 msgid "Could not retrieve this record: %1$s"
1375 msgstr "Չի կարող կանչել այս գրառումը: %1$s"
1376
1377 #: staff.cat.record_buckets_quick.copy_one_record
1378 msgid "Copy this record into which bucket?"
1379 msgstr "Ո՞ր փնջում արտագրել այս գրառումը:"
1380
1381 #: staff.cat.record_buckets_quick.copy_multiple_records
1382 msgid ""
1383 "_: staff.cat.record_buckets_quick.copy_multiple_records\n"
1384 "Copy these %1$s items into which bucket?"
1385 msgstr "Ո՞ր փնջում արտագրել այս %1$s նյութերը"
1386
1387 #: staff.cat.record_buckets_quick.initing_record_buckets_quick_xul
1388 msgid "Trying to init record_buckets_quick.xul"
1389 msgstr "Աշխատում է ակտիվացնել record_buckets_quick.xul"
1390
1391 #: staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket
1392 msgid ""
1393 "_: staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket\n"
1394 "What would you like to name the bucket?"
1395 msgstr "Ի՞նչ անուն տալ փնջին:"
1396
1397 #: staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket.title
1398 msgid ""
1399 "_: staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket.title\n"
1400 "Bucket Creation"
1401 msgstr "Փնջի ստեղծում"
1402
1403 #: staff.cat.record_buckets_quick.bucket_creation_failure
1404 msgid ""
1405 "_: staff.cat.record_buckets_quick.bucket_creation_failure\n"
1406 "Bucket creation failed."
1407 msgstr "Փնջի ստեղծումը ձախողվեց:"
1408
1409 #: staff.cat.record_buckets_quick.add_to_bucket.addition_failed
1410 msgid "Addition likely failed for bucket = %1$s and record ID = %2$s"
1411 msgstr ""
1412 "Հավանաբար փունջը = %1$s և գրառում  ID = %2$s համար հավելումը ձախողվեց:"
1413
1414 #: staff.cat.record_buckets.menulist.change_bucket.undefined
1415 msgid ""
1416 "_: staff.cat.record_buckets.menulist.change_bucket.undefined\n"
1417 "Could not find a bucket with ID = %1$s"
1418 msgstr "Չի կարող գտնել փունջը ID = %1$s"
1419
1420 #: staff.cat.spine_labels.copy
1421 msgid "copy"
1422 msgstr "օրինակ"
1423
1424 #: staff.cat.spine_labels.copies
1425 msgid "copies"
1426 msgstr "օրինակներ"
1427
1428 #: staff.cat.spine_labels.generate.std_unexpeceted_err
1429 msgid "Generate"
1430 msgstr "Գեներացնել"
1431
1432 #: staff.cat.spine_labels.preview.title
1433 msgid ""
1434 "_: staff.cat.spine_labels.preview.title\n"
1435 "Spine Labels"
1436 msgstr "Կողային պիտակ"
1437
1438 #: staff.cat.spine_labels.preview.std_unexpected_err
1439 msgid "Preview and Print"
1440 msgstr "Նախնական դիտում և տպում"
1441
1442 #: staff.cat.util.replace_barcode.old_bc_window_prompt.prompt
1443 msgid "Enter original barcode for the copy:"
1444 msgstr "Օրինակի համար մուտք արա իսկական շտրիխ կոդը:"
1445
1446 #: staff.cat.util.replace_barcode.old_bc_window_prompt.title
1447 msgid ""
1448 "_: staff.cat.util.replace_barcode.old_bc_window_prompt.title\n"
1449 "Replace Barcode"
1450 msgstr "Փոխարինիր շտրիխ կոդը"
1451
1452 #: staff.cat.util.replace_barcode.error_alert
1453 msgid "We were unable to retrieve an item with barcode \"%1$s\"."
1454 msgstr "Հնարավոր չէ կանչել նյութը որի շտրիխ կոդն է \"%1$s\":"
1455
1456 #: staff.cat.util.replace_barcode.new_bc_window_prompt.prompt
1457 msgid "Enter the replacement barcode for the copy:"
1458 msgstr "Պատճեի համար մուտք արա փոխարինման շտրիխ կոդը:"
1459
1460 #: staff.cat.util.replace_barcode.new_bc_window_prompt.title
1461 msgid ""
1462 "_: staff.cat.util.replace_barcode.new_bc_window_prompt.title\n"
1463 "Replace Barcode"
1464 msgstr "Փոխարինիր շտրիխ կոդը"
1465
1466 #: staff.cat.util.replace_barcode.new_bc.failed
1467 msgid "Rename aborted.  Blank barcodes are not allowed."
1468 msgstr "Անվանափոխումը կասեցված է: Դատարկ շտրիխ կոդերը արգելված են:"
1469
1470 #: staff.cat.util.replace_barcode.testing_error
1471 msgid "Error testing replacement barcode \"%1$s\"."
1472 msgstr "Սխալ՝ փոխարինման շտրիխ կոդի տեստավորման ժամանակ \"%1$s\":"
1473
1474 #: staff.cat.util.replace_barcode.insufficient_permission_for_rename
1475 msgid "Rename aborted.  Insufficient permission."
1476 msgstr "Անվանափոխումը կասեցված է: Անբավարար իրավասություններ:"
1477
1478 #: staff.cat.util.replace_barcode.item_rename_error
1479 msgid "Error renaming item."
1480 msgstr "Նյութի անվանափոխման սխալ:"
1481
1482 #: staff.cat.util.replace_barcode.rename_error
1483 msgid "Rename did not likely occur."
1484 msgstr "Անվանափոխումը կարծես չի կայացել:"
1485
1486 #: staff.cat.util.transfer_copies.unmarked_volume_alert
1487 msgid ""
1488 "_: staff.cat.util.transfer_copies.unmarked_volume_alert\n"
1489 "Please mark a volume as the destination from within holdings maintenance and "
1490 "then try this again."
1491 msgstr "Նշիր հատորը պահումների կառավարման համար, և փորձիր նորից:"
1492
1493 #: staff.cat.util.transfer_copies.params_message
1494 msgid ""
1495 "Transfer items from their original volumes to %1$s's volume labelled %2$s on "
1496 "the following record (and change their circulation libs to match)?"
1497 msgstr ""
1498 "Տեղափոխե՞լ նյութերը իրենց իրական հատորներից դեպի %1$s հատոր նշագրված %2$s "
1499 "հետևյա գրառումում (և փոխիր սպասարկման գրադարանը համընկնելու համար):"
1500
1501 #: staff.cat.util.transfer_copies.transfer.label
1502 msgid ""
1503 "_: staff.cat.util.transfer_copies.transfer.label\n"
1504 "Transfer"
1505 msgstr "Տեղափոխում"
1506
1507 #: staff.cat.util.transfer_copies.cancel.label
1508 msgid ""
1509 "_: staff.cat.util.transfer_copies.cancel.label\n"
1510 "Cancel"
1511 msgstr "Չեղյալ անել"
1512
1513 #: staff.cat.util.transfer_copies.cancel.accesskey
1514 msgid ""
1515 "_: staff.cat.util.transfer_copies.cancel.accesskey\n"
1516 "C"
1517 msgstr "C"
1518
1519 #: staff.cat.util.transfer_copies.window_title
1520 msgid "Item Transfer"
1521 msgstr "Նյութի տեղափոխում"
1522
1523 #: staff.cat.util.transfer_copies.aborted_transfer
1524 msgid ""
1525 "_: staff.cat.util.transfer_copies.aborted_transfer\n"
1526 "Transfer Aborted"
1527 msgstr "Տեղափոխումը վիժեցված է"
1528
1529 #: staff.cat.util.transfer_copies.override_transfer_failure
1530 msgid "Override Transfer Failure?"
1531 msgstr "Վերագրե՞լ տեխափոխման ձախողումը:"
1532
1533 #: staff.cat.util.transfer_copies.successful_transfer
1534 msgid "Items transferred."
1535 msgstr "Տեղափոխված նյութեր:"
1536
1537 #: staff.cat.util.transfer_copies.transfer_error
1538 msgid "All items not likely transferred."
1539 msgstr "Ոչ բոլոր նյութերն են տեղափոխվել:"
1540
1541 #: staff.cat.util.spine_editor.tab_name
1542 msgid ""
1543 "_: staff.cat.util.spine_editor.tab_name\n"
1544 "Spine Labels"
1545 msgstr "Կողային պիտակներ"
1546
1547 #: staff.cat.util.spine_editor.spine_editor_error
1548 msgid ""
1549 "_: staff.cat.util.spine_editor.spine_editor_error\n"
1550 "Spine Labels"
1551 msgstr "Կողային պիտակներ"
1552
1553 #: staff.cat.util.show_in_opac.unknown_barcode
1554 msgid "%1$s is not cataloged"
1555 msgstr "%1$s քարտագրված չէ:"
1556
1557 #: staff.cat.util.show_in_opac.catalog_error_for_doc_id
1558 msgid "Error opening catalog for document ID = %1$s"
1559 msgstr "Սխալ՝ երբ բաշվում է քարտարանը այս փաստաթղթի համար ID = %1$s"
1560
1561 #: staff.cat.util.copy_editor.batch_in_title
1562 msgid "Batch"
1563 msgstr "Փաթեթ"
1564
1565 #: staff.cat.util.copy_editor.edit_in_title
1566 msgid ""
1567 "_: staff.cat.util.copy_editor.edit_in_title\n"
1568 "Edit"
1569 msgstr "Խմբագրել"
1570
1571 #: staff.cat.util.copy_editor.view_in_title
1572 msgid ""
1573 "_: staff.cat.util.copy_editor.view_in_title\n"
1574 "View"
1575 msgstr "Դիտել"
1576
1577 #: staff.cat.util.copy_editor.copy_attributes_in_title
1578 msgid "Copy Attributes"
1579 msgstr "Պատճենահանման բաղադրիչներ"
1580
1581 #: staff.cat.util.copy_editor.batch_edit
1582 msgid "Batch Edit"
1583 msgstr "Խմբագրել փաթեթով"
1584
1585 #: staff.cat.util.copy_editor.batch_view
1586 msgid "Batch View"
1587 msgstr "Դիտում փաթեթով"
1588
1589 #: staff.cat.util.copy_editor.edit
1590 msgid ""
1591 "_: staff.cat.util.copy_editor.edit\n"
1592 "Edit"
1593 msgstr "Խմբագրել"
1594
1595 #: staff.cat.util.copy_editor.view
1596 msgid ""
1597 "_: staff.cat.util.copy_editor.view\n"
1598 "View"
1599 msgstr "Դիտել"
1600
1601 #: staff.cat.util.copy_editor.not_modified
1602 msgid "Copies not modified."
1603 msgstr "Օրինակնրը թարմացված չէն:"
1604
1605 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_message
1606 msgid ""
1607 "Action failed.  One or more of these items is in a special status such as "
1608 "\"Checked Out\" or \"In Transit\" and cannot be changed to the Damaged "
1609 "status."
1610 msgstr ""
1611 "Գործողությունը տապալվեց: Այս նյութերից մեկը կամ մի քանիսը գտնվում են հատուկ "
1612 "կարգավիճակում, ասենք \"Սպասարկված\" կամ \"Տեղափոխման մեջ\" և հնարավոր չէ "
1613 "կարգավիճակը փոխել Վնասվածի:"
1614
1615 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_title
1616 msgid ""
1617 "_: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_title\n"
1618 "Action failed."
1619 msgstr "Գործողությունը տապալվեց:"
1620
1621 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_ok_label
1622 msgid ""
1623 "_: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_ok_label\n"
1624 "OK"
1625 msgstr "Լավ"
1626
1627 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_confirm_action
1628 msgid ""
1629 "_: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_confirm_action\n"
1630 "Check here to confirm this message"
1631 msgstr "Հաղորդումը հաստատէլու համարթ ընտրիր սա:"
1632
1633 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_message
1634 msgid "Change the status for these items to Damaged?  Barcodes: %1$s"
1635 msgstr "Այս նյութերի համար փոխե՞լ կարգավիճակը վնասվածի։  Շտրիխ կոդեր: %1$s"
1636
1637 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_title
1638 msgid "Mark Damaged"
1639 msgstr "Նշիր որպես վնասված:"
1640
1641 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_ok_label
1642 msgid ""
1643 "_: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_ok_label\n"
1644 "OK"
1645 msgstr "Լավ"
1646
1647 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_cancel_label
1648 msgid ""
1649 "_: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_cancel_label\n"
1650 "Cancel"
1651 msgstr "Չեղյալ անել"
1652
1653 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_confirm_action
1654 msgid ""
1655 "_: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_confirm_action\n"
1656 "Check here to confirm this action"
1657 msgstr "Գործողությունը հաստատէլու համարթ ընտրիր սա:"
1658
1659 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.title
1660 msgid "Checkin Item Before Marking Damaged?"
1661 msgstr "Հետ ընդունե՞լ նյութը մինչ այն վնասված նշելը։"
1662
1663 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.normal_checkin
1664 msgid "Normal Checkin"
1665 msgstr "Նորմալ հետ ընդունում"
1666
1667 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.no_checkin
1668 msgid ""
1669 "_: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.no_checkin\n"
1670 "Cancel"
1671 msgstr "Չեղյալ անել"
1672
1673 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.forgiving_checkin
1674 msgid "Forgiving Checkin"
1675 msgstr "Հետ ընդունման ներում"
1676
1677 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.confirm_action
1678 msgid ""
1679 "_: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.confirm_action\n"
1680 "Check here to confirm this action"
1681 msgstr "Ստուգիր այստեղ հաստատելու գործողությունը"
1682
1683 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.item_circulating_to_patron
1684 msgid "Item %1$s is checked out to patron, %2$s, and is due on %3$s."
1685 msgstr ""
1686 "Այս նյութը %1$s դուրս է տրված այս ընթերցողին, %2$s, և պետք է վերադարձվի %3$s"
1687
1688 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.message
1689 msgid ""
1690 "Item %1$s will be marked damaged.  Was returned on %3$s for %2$s.  Charge "
1691 "this patron $%4$s for the damage?"
1692 msgstr ""
1693 "Այս նյութը %1$s կնշվի որպես վնասված։ Վերադարձվել է՝ %3$s համար %2$s։ Գանձե՞լ "
1694 "ընթերցողից $%4$ վնասելու համար։"
1695
1696 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.title
1697 msgid "Charge Patron For Damaged Item?"
1698 msgstr "Վնասված նյութի համար գանձե՞լ ընթերցողից։"
1699
1700 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.ok_label
1701 msgid ""
1702 "_: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.ok_label\n"
1703 "OK"
1704 msgstr "Լավ"
1705
1706 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.change_amount_label
1707 msgid "Change Amount"
1708 msgstr "Փոփոխիր գումարը"
1709
1710 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.cancel_label
1711 msgid ""
1712 "_: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.cancel_label\n"
1713 "Cancel"
1714 msgstr "Չեղյալ անել"
1715
1716 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.confirm_action
1717 msgid ""
1718 "_: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.confirm_action\n"
1719 "Check here to confirm this action"
1720 msgstr "Ստուգիր այստեղ հաստատելու գործողությունը"
1721
1722 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.marking_error
1723 msgid "Error marking item %1$s damaged."
1724 msgstr "Սխալ՝ երբ %1$s նյութը նշվում է վնասված:"
1725
1726 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.one_item_damaged
1727 msgid "Item marked Damaged"
1728 msgstr "Նյութը նշված է վնասված:"
1729
1730 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.multiple_item_damaged
1731 msgid "%1$s items marked Damaged."
1732 msgstr "%1$s նյութեր նշված են վնասված:"
1733
1734 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_message
1735 msgid ""
1736 "Action failed.  One or more of these items is in a special status such as "
1737 "\"Checked Out\" or \"In Transit\" and cannot be changed to the Missing "
1738 "status."
1739 msgstr ""
1740 "Գործողությունը տապալվեց: Այս նյութերից մեկը կամ մի քանիսը գտնվում են հատուկ "
1741 "կարգավիճակում, ասենք \"Սպասարկված\" կամ \"Տեղափոխման մեջ\" և հնարավոր չէ "
1742 "կարգավիճակը փոխել Կորածի:"
1743
1744 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_title
1745 msgid ""
1746 "_: staff.cat.util.mark_item_missing.af_title\n"
1747 "Action failed."
1748 msgstr "Գործողությունը տապալվեց:"
1749
1750 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_ok_label
1751 msgid ""
1752 "_: staff.cat.util.mark_item_missing.af_ok_label\n"
1753 "OK"
1754 msgstr "Լավ"
1755
1756 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_confirm_action
1757 msgid ""
1758 "_: staff.cat.util.mark_item_missing.af_confirm_action\n"
1759 "Check here to confirm this message"
1760 msgstr "Հաղորդումը հաստատէլու համարթ ընտրիր սա:"
1761
1762 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_message
1763 msgid "'Change the status for these items to Missing? Barcodes: %1$s"
1764 msgstr "Փոխէ՞լ այս նյութերի վիճակը Կորածի: Շտրիխ կոդն է՝ %1$s:"
1765
1766 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_title
1767 msgid "Mark Missing"
1768 msgstr "Նշիր կորած:"
1769
1770 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_ok_label
1771 msgid ""
1772 "_: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_ok_label\n"
1773 "OK"
1774 msgstr "Լավ"
1775
1776 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_cancel_label
1777 msgid ""
1778 "_: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_cancel_label\n"
1779 "Cancel"
1780 msgstr "Չեղյալ անել"
1781
1782 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_confirm_action
1783 msgid ""
1784 "_: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_confirm_action\n"
1785 "Check here to confirm this action"
1786 msgstr "Գործողությունը հաստատէլու համարթ ընտրիր սա:"
1787
1788 #: staff.cat.util.mark_item_missing.marking_error
1789 msgid "Error marking item %1$s missing."
1790 msgstr "Սխալ՝ երբ %1$s նյութը նշվում է կորած:"
1791
1792 #: staff.cat.util.mark_item_missing.one_item_missing
1793 msgid "Item marked Missing"
1794 msgstr "Նյութը նշված է կորած:"
1795
1796 #: staff.cat.util.mark_item_missing.multiple_item_missing
1797 msgid "%1$s items marked Missing."
1798 msgstr "%1$s նյութերը նշված են կորած:"
1799
1800 #: staff.cat.volume_buckets.window_tab_name
1801 msgid "Volume Buckets"
1802 msgstr "Հատորի փնջեր"
1803
1804 #: staff.cat.volume_copy_creator.my_init.btn.label
1805 msgid ""
1806 "_: staff.cat.volume_copy_creator.my_init.btn.label\n"
1807 "Apply"
1808 msgstr "Կիրառել"
1809
1810 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_volume_count_entry.message
1811 msgid ""
1812 "You may not add more than %1$s items at a time for a given volume in this "
1813 "interface."
1814 msgstr ""
1815 "Այս միջերեսով տրված հատորի համար չես կարող ավելացնել ավելի քան %1$s նյութ:"
1816
1817 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_volume_count_entry.title
1818 msgid "Maximum items exceeded."
1819 msgstr "Ամենաշատ նյութի քանակը անցել է:"
1820
1821 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_volume_count_entry.ok_label
1822 msgid "Ok"
1823 msgstr "Լավ"
1824
1825 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.call_nums
1826 msgid "Call Numbers"
1827 msgstr "Դասիչներ"
1828
1829 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.num_of_copies
1830 msgid "# of Copies"
1831 msgstr "Օրինակների #"
1832
1833 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_message
1834 msgid "\"%1$s\" is an invalid barcode."
1835 msgstr "\"%1$s\" սխալ շտրիխ կոդ է"
1836
1837 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_title
1838 msgid "Invalid Barcode"
1839 msgstr "Սխալ շտրիխ կոդ"
1840
1841 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_ok_button
1842 msgid ""
1843 "_: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_ok_button\n"
1844 "OK"
1845 msgstr "Լավ"
1846
1847 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_confirm
1848 msgid "Check here to confirm this message."
1849 msgstr "աղորդումը հաստատէլու համարթ ընտրիր սա:"
1850
1851 #: staff.cat.volume_copy_creator.stash_and_close.problem_with_volume
1852 msgid ""
1853 "Problem finding or creating %1$s.  We will skip item creation for this "
1854 "volume."
1855 msgstr ""
1856 "Խոչընդոտ %1$s փնտրելիս կամ ստեղծելիս: Այս հատորի համար նյութի ստեղծումը բաց "
1857 "կթողնէնք:"
1858
1859 #: staff.cat.volume_copy_creator.stash_and_close.tree_err2
1860 msgid "volume tree update 2"
1861 msgstr "հատորի ծառի թարմացում 2"
1862
1863 #: staff.cat.volume_copy_creator.stash_and_close.tree_err3
1864 msgid "volume tree update 3"
1865 msgstr "հատորի ծառի թարմացում  3"
1866
1867 #: staff.cat.volume_copy_creator.load_prefs.err_retrieving_prefs
1868 msgid "Error retrieving stored preferences"
1869 msgstr "Սխալ՝ երբ կանչվում էն հիշված նախապատվությունները"
1870
1871 #: staff.cat.volume_copy_creator.save_prefs.err_storing_prefs
1872 msgid "Error storing preferences"
1873 msgstr "Սխալ՝ երբ հիշվում են նախապատվությունները"
1874
1875 #: staff.cat.z3950.native_catalog
1876 msgid "Native Catalog"
1877 msgstr "Հիմնական քարտարան"
1878
1879 #: staff.cat.z3950.obj_list_init.list_construction_error
1880 msgid "Failure during list construction."
1881 msgstr "Ձախողում ցուցակի ձևավորման ընթացքում:"
1882
1883 #: staff.cat.z3950.results_view.label
1884 msgid "Results View"
1885 msgstr "Արդյունքների դիտում"
1886
1887 #: staff.cat.z3950.results_view.accesskey
1888 msgid ""
1889 "_: staff.cat.z3950.results_view.accesskey\n"
1890 "V"
1891 msgstr "V"
1892
1893 #: staff.cat.z3950.marc_view.label
1894 msgid "MARC View"
1895 msgstr "MARC Դիտում"
1896
1897 #: staff.cat.z3950.marc_view.accesskey
1898 msgid ""
1899 "_: staff.cat.z3950.marc_view.accesskey\n"
1900 "V"
1901 msgstr "V"
1902
1903 #: staff.cat.z3950.hide_top_pane.label
1904 msgid "Hide Top Pane"
1905 msgstr "Թաքցրու վերին պատուհանիկը"
1906
1907 #: staff.cat.z3950.hide_top_pane.accesskey
1908 msgid ""
1909 "_: staff.cat.z3950.hide_top_pane.accesskey\n"
1910 "T"
1911 msgstr "T"
1912
1913 #: staff.cat.z3950.unhide_top_pane.label
1914 msgid "Show Top Pane"
1915 msgstr "Ցույց տուր վերին պատուհանիկը"
1916
1917 #: staff.cat.z3950.unhide_top_pane.accesskey
1918 msgid ""
1919 "_: staff.cat.z3950.unhide_top_pane.accesskey\n"
1920 "T"
1921 msgstr "T"
1922
1923 #: staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.record_id.label
1924 msgid "Record with ID %1$s marked for overlay."
1925 msgstr "Այս ID-ով գրառումը %1$s նշված է վերադրման համար։"
1926
1927 #: staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.tcn.label
1928 msgid "Record with TCN %1$s marked for overlay."
1929 msgstr "Այս TCN-ով գրառումը %1$s նշված է վերադրման համար։"
1930
1931 #: staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.no_record.label
1932 msgid "No record marked for overlay."
1933 msgstr "Վերադրման համար չկան նշված գրառումներ"
1934
1935 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.marc_view_error
1936 msgid "Failure during MARC view."
1937 msgstr "Ձախողում՝ MARC դիտման ընթացքում:"
1938
1939 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.marc_import_error
1940 msgid "Failure during MARC import."
1941 msgstr "Ձախողում՝ MARC ներմուծման ընթացքում:"
1942
1943 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.marc_import_overlay_error
1944 msgid "Failure during MARC import overlay."
1945 msgstr "Ձախողում՝ MARC ներմուծման վերածածկման ընթացքում:"
1946
1947 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.search_fields_error
1948 msgid "Error setting up search fields."
1949 msgstr "Սխալ՝ որոնման դաշտերի կարգաբերման ընթացքում:"
1950
1951 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.z39_service_error
1952 msgid "Z39.50 services not likely retrieved."
1953 msgstr "Z39.50 ծառայությունները չեն կանչվել:"
1954
1955 #: staff.cat.z3950.initial_search.no_search_selection
1956 msgid "No services selected to search."
1957 msgstr "Որոնման համար չկա ընտրված ծառայություն:"
1958
1959 #: staff.cat.z3950.initial_search.too_many_selections
1960 msgid "Only one service can be used with raw search at a time."
1961 msgstr ""
1962 "Միայն մեկ ծառայություն է կարելի օգտագործել տվյալ պահին կոպիտ փնտրում "
1963 "կատարելու հետ միասին"
1964
1965 #: staff.cat.z3950.initial_search.searching
1966 msgid ""
1967 "_: staff.cat.z3950.initial_search.searching\n"
1968 "Searching..."
1969 msgstr "Որոնում..."
1970
1971 #: staff.cat.z3950.initial_search.failed_search
1972 msgid "Failure during initial search."
1973 msgstr "Ձախողում՝ սկզբնական որոնման ժամանակ"
1974
1975 #: staff.cat.z3950.initial_search.raw_prompt.title
1976 msgid "Raw Z39.50 PQN Search"
1977 msgstr "Մոտավոր Z39.50 PQN փնտրում"
1978
1979 #: staff.cat.z3950.initial_search.raw_prompt.msg
1980 msgid ""
1981 "WARNING: This is not a simple keyword search.  Enter raw z39.50 PQN search "
1982 "string:"
1983 msgstr ""
1984 "ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ։ Սա վճռորոշ բառով պարզ փնտրում չէ։ Մուտք արա մոտավոր z39.50 PQN "
1985 "որոնման տողը։"
1986
1987 #: staff.cat.z3950.initial_search.raw_search_unsupported_for_native_catalog
1988 msgid "Raw z39.50 PQN search not yet implemented for native catalog."
1989 msgstr ""
1990 "Մոտավոր z39.50 PQN փնտրումը դեռ ներդրված չէ հիմնական քարտարանի համար։"
1991
1992 #: staff.cat.z3950.page_next.more_results
1993 msgid "Retrieving more results..."
1994 msgstr "Ավելի արդյունքների հետ կանչ"
1995
1996 #: staff.cat.z3950.page_next.subsequent_search_error
1997 msgid "Failure during subsequent search."
1998 msgstr "Ձախողում՝ որոնման ժամանակ"
1999
2000 #: staff.cat.z3950.search.search_error
2001 msgid "Failure during actual search."
2002 msgstr "Ձախողում՝ իրական որոնման ժամանակ"
2003
2004 #: staff.cat.z3950.handle_results.null_server_error
2005 msgid "Server Error: request returned null"
2006 msgstr "Կայանի սխալ: հարցումը վերադարձրել է դատարկ արդյունք"
2007
2008 #: staff.cat.z3950.handle_results.server_error
2009 msgid "Server Error: %1$s : %2$s"
2010 msgstr "Կայանի սխալ: %1$s : %2$s"
2011
2012 #: staff.cat.z3950.handle_results.raw_query
2013 msgid "Raw query: %1$s"
2014 msgstr "Հարցում ըստ տողի: %1$s"
2015
2016 #: staff.cat.z3950.handle_results.showing_results
2017 msgid "Showing %1$s of %2$s for %3$s"
2018 msgstr "Ցույց է տալիս %1$s of %2$s սրա համար %3$s"
2019
2020 #: staff.cat.z3950.handle_results.showing_total_results
2021 msgid "Showing %1$s of %2$s"
2022 msgstr "Ցույց է տալիս %1$s ընդամենը %2$s"
2023
2024 #: staff.cat.z3950.handle_results.num_of_results
2025 msgid "%1$s records found"
2026 msgstr "%1$s գտնված գրառումներ"
2027
2028 #: staff.cat.z3950.handle_results.result_error
2029 msgid "Error retrieving results."
2030 msgstr "Սխալ՝ արդյունքների կանչի ժամանակ"
2031
2032 #: staff.cat.z3950.handle_results.search_result_error
2033 msgid "Failure during search result handling."
2034 msgstr "Ձախողում՝ որոնման արդյունքների տրամադրման ժամանակ"
2035
2036 #: staff.cat.z3950.replace_tab_with_opac.tab_name
2037 msgid ""
2038 "_: staff.cat.z3950.replace_tab_with_opac.tab_name\n"
2039 "Retrieving title..."
2040 msgstr "Վերնագրի կանչում..."
2041
2042 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.same_tcn
2043 msgid ""
2044 "_: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.same_tcn\n"
2045 "A record with TCN %1$s already exists.\n"
2046 "FIXME: add record summary here"
2047 msgstr ""
2048 "Գրառումը այս TCN %1$s գոյություն ունի:\n"
2049 "FIXME: այստեղ ավելացրու գրառման ընդհանրացումը"
2050
2051 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.title
2052 msgid ""
2053 "_: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.title\n"
2054 "Import Collision"
2055 msgstr "Մուտք արա կոլիզիան"
2056
2057 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn1_overlay
2058 msgid ""
2059 "_: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn1_overlay\n"
2060 "Overlay"
2061 msgstr "Վերածածկում"
2062
2063 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn2_import
2064 msgid "Import with alternate TCN %1$s"
2065 msgstr "Մուտքագրէլ այլընտրանքային TCN-ով %1$s"
2066
2067 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.permission_error
2068 msgid ""
2069 "_: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.permission_error\n"
2070 "check permission"
2071 msgstr "ընտրիր իրավասությունը"
2072
2073 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn3_cancel_import
2074 msgid ""
2075 "_: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn3_cancel_import\n"
2076 "Cancel Import"
2077 msgstr "Չեղյալ անել ներմուծումը"
2078
2079 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.confirm_action
2080 msgid ""
2081 "_: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.confirm_action\n"
2082 "Check here to confirm this action"
2083 msgstr "Ընտրիր այստեղ գործողությունը հաստատելու համար"
2084
2085 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_overlay
2086 msgid ""
2087 "_: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_overlay\n"
2088 "Record successfully overlaid."
2089 msgstr "Գրառումը հաջողությամբ վերածածկված է"
2090
2091 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_import_with_new_tcn
2092 msgid "Record successfully imported with alternate TCN."
2093 msgstr "Գրառումը հաջողությամբ ներմուծված է այլընտրանքային TCN-ով:"
2094
2095 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.import_cancelled
2096 msgid "Record import cancelled"
2097 msgstr "Գրառման ներմուծումը չեղյալ է արված"
2098
2099 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_import
2100 msgid "Record successfully imported."
2101 msgstr "Գրառումը հաջողությամբ ներմուծված է:"
2102
2103 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.import_error
2104 msgid "Record not likely imported."
2105 msgstr "Գրառումը կարծես թե չի ներմուծված"
2106
2107 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.description
2108 msgid "Overlay this record?"
2109 msgstr "Վերածածկե՞լ այս գրառումը:"
2110
2111 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.lead.label
2112 msgid ""
2113 "_: staff.cat.z3950.confirm_overlay.lead.label\n"
2114 "Overlay"
2115 msgstr "Վերածածկում"
2116
2117 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.lead.accesskey
2118 msgid "O"
2119 msgstr "O"
2120
2121 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.label
2122 msgid ""
2123 "_: staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.label\n"
2124 "Cancel"
2125 msgstr "Չեղյալ անել"
2126
2127 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.accesskey
2128 msgid ""
2129 "_: staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.accesskey\n"
2130 "C"
2131 msgstr "C"
2132
2133 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.title
2134 msgid "Record Overlay"
2135 msgstr "Գրառման վերածածկում"
2136
2137 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.aborted
2138 msgid "Overlay Aborted"
2139 msgstr "Վերածածկումը վիժեցված է"
2140
2141 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.try_again
2142 msgid ""
2143 "Please mark a record for overlay from within the catalog and try this again."
2144 msgstr "Նշիր վերածածկման ենթակա գրառումը քարտարանից և փորձիր նորից:"
2145
2146 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.tab_name
2147 msgid "MARC Editor"
2148 msgstr "MARC խմբագրիչ"
2149
2150 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.overlay_record_label
2151 msgid "Overlay Record"
2152 msgstr "Վերածածկիր գրառումը"
2153
2154 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.same_tcn
2155 msgid ""
2156 "_: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.same_tcn\n"
2157 "A record with TCN %1$s already exists.\n"
2158 "FIXME: add record summary here"
2159 msgstr ""
2160 "Գրառումը հետևյալ TCN %1$s գոյություն ունի: \n"
2161 "FIXME: ավելացրու գրառման համառոտագրումը այստեղ:"
2162
2163 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.import_collision
2164 msgid ""
2165 "_: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.import_collision\n"
2166 "Import Collision"
2167 msgstr "Ներմուծման կոլիզիա"
2168
2169 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.btn1_overlay
2170 msgid "Overlay with alternate TCN %1$s"
2171 msgstr "Վերածածկում այլընտրանքային TCN %1$s"
2172
2173 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.permission_error
2174 msgid ""
2175 "_: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.permission_error\n"
2176 "check permission"
2177 msgstr "ստուգիր արտոնությունները"
2178
2179 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.btn2_cancel
2180 msgid ""
2181 "_: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.btn2_cancel\n"
2182 "Cancel Import"
2183 msgstr "Չեղյալ արա ներմուծումը"
2184
2185 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.confirm_action
2186 msgid ""
2187 "_: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.confirm_action\n"
2188 "Check here to confirm this action"
2189 msgstr "Ստուգիր այստեղ հաստատելու գործողությունը"
2190
2191 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.successful_overlay_with_new_TCN
2192 msgid "Record successfully overlaid with alternate TCN."
2193 msgstr "Գրառումը հաջողությամբ վերածածկված է այլընտրանքային TCN"
2194
2195 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.cancelled_overlay
2196 msgid "Record overlay cancelled"
2197 msgstr "Գրառման վերածածկումը չեղյալ է արված"
2198
2199 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.success_overlay
2200 msgid ""
2201 "_: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.success_overlay\n"
2202 "Record successfully overlaid."
2203 msgstr "Գրառումը հաջողությամբ վերածածկված է"
2204
2205 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.overlay_error
2206 msgid "Record not likely overlaid."
2207 msgstr "Գրառումը չի վերածածկված:"
2208
2209 #: staff.cat.z3950.load_creds.z3950_cred_error
2210 msgid "Error retrieving stored z39.50 credentials"
2211 msgstr "Սխալ հիշված z39.50 կրէդենտալները կանչելիս"
2212
2213 #: staff.cat.z3950.save_creds.z3950_cred_error
2214 msgid "Problem storing z39.50 credentials."
2215 msgstr "Պրոբլեմ z39.50 կրեդենտալները հիշելիս:"
2216
2217 #~ msgid "Add Subfield: CTRL+D"
2218 #~ msgstr "Ավելացրու ենթադաշտ: CTRL+D"
2219
2220 #~ msgid ""
2221 #~ "Change the status for these items to Damaged?  You will have to manually "
2222 #~ "retrieve the last circulation if you need to bill a patron.  Barcodes: %1$s"
2223 #~ msgstr ""
2224 #~ "Փոխէ՞լ այս նյութերի վիճակը վնասվածի: Եթե ցանկանում ես հաշիվ ներկայացնել "
2225 #~ "ընթերցողին, ապա ձեռքով պետք է կանչես վերջին սպասարկումը: Շտրիխ կոդն է՝ %1$s:"