9ec3ced22bb5d9fdef819e4d39f2c07d44a5caa9
[Evergreen.git] / build / i18n / po / circ.properties / hy-AM.po
1 # extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/circ.properties
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2016-03-14 20:44-0400\n"
7 "PO-Revision-Date: 2016-05-08 19:20+0000\n"
8 "Last-Translator: Serj Safarian <serjsafarian@gmail.com>\n"
9 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Launchpad-Export-Date: 2016-05-09 04:55+0000\n"
14 "X-Generator: Launchpad (build 18025)\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16
17 #: staff.circ.alert
18 msgid "Alert"
19 msgstr "Զգուշացում"
20
21 #: staff.circ.item_no_circs
22 msgid "Item %1$s has never circulated."
23 msgstr "%1$s նյութը երբեք չի սպասարկվել:"
24
25 #: staff.circ.invalid_date
26 msgid "Invalid Date"
27 msgstr "Սխալ ամսաթիվ:"
28
29 #: staff.circ.future_date
30 msgid "Future Date"
31 msgstr "Ապագա ամսաթիվ"
32
33 #: staff.circ.process_item
34 msgid "Check In / Process Item"
35 msgstr "Հետ ընդունում / Նյութի ակտիվացում"
36
37 #: staff.circ.backdated_checkin
38 msgid "Backdated %1$s Check In"
39 msgstr "Հետին թվով %1$s ընդունված"
40
41 #: staff.circ.backdate.exception
42 msgid "Problem setting backdate: %1$s"
43 msgstr "Պրոբլեմ հետին թվով ամսաթիվ դնելիս: %1$s"
44
45 #: staff.circ.unimplemented
46 msgctxt "staff.circ.unimplemented"
47 msgid "Not Yet Implemented"
48 msgstr "Դեռ ներդրված չէ"
49
50 #: staff.circ.check_digit.bad
51 msgctxt "staff.circ.check_digit.bad"
52 msgid ""
53 "Bad check digit, possibly due to a bad scan.  Use this barcode (\"%1$s\") "
54 "anyway?"
55 msgstr ""
56 "Վատ ստուգիչ նիշ, հավանաբար վատ սկանի արդյունք: Օգտագործե՞լ այս շտրիխ կոդե "
57 "(\"%1$s\")"
58
59 #: staff.circ.barcode.bad
60 msgid "Bad Barcode"
61 msgstr "Վատ շտրիխ կոդ"
62
63 #: staff.circ.cancel
64 msgctxt "staff.circ.cancel"
65 msgid "Cancel"
66 msgstr "Չեղյալ անել"
67
68 #: staff.circ.barcode.accept
69 msgid "Accept Barcode"
70 msgstr "Ընդունիր շտրիխ կոդը"
71
72 #: staff.circ.confirm
73 msgid "Check here to confirm this action"
74 msgstr "Ընտրիր այստէղ գործողությունը հաստատելու համար"
75
76 #: staff.circ.confirm.msg
77 msgid "Check here to confirm this message."
78 msgstr "Ընտրիր այստէղ հաղորդումը հաստատելու համար"
79
80 #. # If we know the name of the object, we could parameterize that as well
81 #: staff.circ.checkin.exception
82 msgid "Something went wrong in circ.util.checkin: %1$s"
83 msgstr "Ինչ որ բան գնաց սխալ circ.util.checkin: %1$s"
84
85 #: staff.circ.checkin2.exception
86 msgid "Something went wrong in circ.util.checkin2: %1$s"
87 msgstr "Ինչ որ բան գնաց սխալ circ.util.checkin2: %1$s"
88
89 #: staff.circ.checkin.exception.external
90 msgctxt "staff.circ.checkin.exception.external"
91 msgid "circ.checkin: Calling external .on_checkin()"
92 msgstr "circ.checkin: կանչվում է արտաքին .on_checkin()"
93
94 #: staff.circ.checkin2.exception.external
95 msgid "circ.checkin2: Calling external .on_checkin()"
96 msgstr "circ.checkin2: Calling external .on_checkin()"
97
98 #: staff.circ.checkin.exception.no_external
99 msgctxt "staff.circ.checkin.exception.no_external"
100 msgid "circ.checkin: Calling external .on_checkin()"
101 msgstr "circ.checkin: կանչվում է արտաքին .on_checkin()"
102
103 #: staff.circ.checkin2.exception.no_external
104 msgid "circ.util.checkin2: No external .on_failure()"
105 msgstr "circ.util.checkin2: ոչ արտաքին .on_failure()"
106
107 #: staff.circ.util.checkin.exception.external
108 msgctxt "staff.circ.util.checkin.exception.external"
109 msgid "circ.util.checkin: Calling external .on_checkin()"
110 msgstr "circ.util.checkin: կանչվում է արտաքին .on_checkin()"
111
112 #: staff.circ.util.checkin.exception.no_external
113 msgctxt "staff.circ.util.checkin.exception.no_external"
114 msgid "circ.util.checkin: Calling external .on_checkin()"
115 msgstr "circ.util.checkin: կանչվում է արտաքին .on_checkin()"
116
117 #: staff.circ.backdate.success
118 msgid "Circ ID %1$s backdated to %2$s"
119 msgstr "Սպասարկման ID %1$s գրվել է հետին ամսաթվով այստեղ %2$s"
120
121 #: staff.circ.backdate.failure
122 msgid "Circ ID %1$s failed backdating due to %2$s"
123 msgstr "Սպասարկման ID %1$s ձախողվեց գրել հետին ամսաթվով այս պատճառով %2$s"
124
125 #: staff.circ.backdate.circ_ids.prompt
126 msgid "Number of circulations selected: %1$s "
127 msgstr "Ընտրված տացքերի քանակը: %1$s "
128
129 #: staff.circ.backdate.circ_ids.failed
130 msgid "Number of circulations not backdated: %1$s "
131 msgstr "Հետին ամսաթվով չգրանցված տացքերի քանակը: %1$s "
132
133 #: staff.circ.checkout.sorting.exception
134 msgid "error in sorting non-cataloged items: %1$s"
135 msgstr "սխալ՝ չքարտագրվող նյութերի տեսակավորման ժամանակ: %1$s"
136
137 #: staff.circ.checkout.date.exception
138 msgid "Use this format: YYYY-MM-DD"
139 msgstr "Օգտագործիր այս ձևաչափը: ՏՏՏՏ-ԱԱ-ՕՕ"
140
141 #: staff.circ.checkout.unimplemented
142 msgctxt "staff.circ.checkout.unimplemented"
143 msgid "Not Yet Implemented"
144 msgstr "Դեռ ներդրված չէ"
145
146 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.msg
147 msgid "Enter the number of %1$s circulating:"
148 msgstr "Մուտք արա սպասարկումների %1$s քանակը:"
149
150 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.title
151 msgid "Non-cataloged Items"
152 msgstr "Չմուտքագրված նյութետ'ր"
153
154 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.too_many.msg
155 msgid "You tried to circulate %1$d %2$s.  The maximum is 99 per action."
156 msgstr "Փորձել ես սպասարկել %1$d %2$s.  Ամենաշատը 99 գործողության ընթացքում:"
157
158 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.too_many.title
159 msgctxt "staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.too_many.title"
160 msgid "Non-cataloged Circulation"
161 msgstr "Չմուտքագրված սպասարկում"
162
163 #: staff.circ.checkout.ok.btn
164 msgctxt "staff.circ.checkout.ok.btn"
165 msgid "OK"
166 msgstr "Լավ"
167
168 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.confirm.msg
169 msgid "Are you sure you want to circulate %1$d %2$s?"
170 msgstr "Վստա՞հ ես որ ուզում ես սպասակել %1$d %2$s"
171
172 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.confirm.title
173 msgctxt "staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.confirm.title"
174 msgid "Non-cataloged Circulation"
175 msgstr "Չմուտքագրված սպասարկում"
176
177 #: staff.circ.checkout.yes.btn
178 msgctxt "staff.circ.checkout.yes.btn"
179 msgid "Yes"
180 msgstr "Այո"
181
182 #: staff.circ.checkout.no.btn
183 msgctxt "staff.circ.checkout.no.btn"
184 msgid "No"
185 msgstr "Ոչ"
186
187 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.msg
188 msgid "Error with non-cataloged checkout.  %1$s is not a valid number."
189 msgstr "Սխալ՝ չսպասարկվող դուրս տրման հետ: %1$s իրավասու համար չէ:"
190
191 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.title
192 msgctxt "staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.title"
193 msgid "Non-cataloged Circulation"
194 msgstr "Չմուտքագրված սպասարկում"
195
196 #: staff.circ.checkout.disable.error
197 msgid "Error determining whether to disable checkout."
198 msgstr "Սխալ՝ որոշելիս երբ արգելել սպասարկումը"
199
200 #: staff.circ.checkout.date.too_early.error
201 msgid "Due date needs to be after today."
202 msgstr "Հետ ընդունման ամսաթիվը պետք է լինի այսօրվանից հետո:"
203
204 #: staff.circ.checkout.barcode.failed
205 msgid "%1$s failed."
206 msgstr "%1$s ձախողվեց"
207
208 #: staff.circ.checkout.non_cataloged.pending
209 msgid "Non-cataloged checkout pending..."
210 msgstr "Չմուտքագրված տրումը սպասում է:"
211
212 #: staff.circ.checkout.barcode.pending
213 msgid "%1$s checkout pending..."
214 msgstr "%1$s տրումը սպասում է..."
215
216 #: staff.circ.checkout.barcode.failed.alert
217 msgid "Check Out Failed %1$s"
218 msgstr "Տրումը ձախողվեց %1$s"
219
220 #: staff.circ.checkout.override.confirm
221 msgid "Override Checkout Failure?"
222 msgstr "Վերագրե՞լ տրման ձախողումը"
223
224 #: staff.circ.checkout.override.item_deposit_required.warning
225 msgid ""
226 "A billing for an Item Deposit will be added to the patron's account if this "
227 "action is overrided."
228 msgstr ""
229 "Ընթերցողի հաշվեհամարին Նյութի Դեպոզիտի համար հաշիվ կավելացվի եթե այս "
230 "գործողությունը չեղյալ համարվի։"
231
232 #: staff.circ.checkout.override.item_rental_fee_required.warning
233 msgid ""
234 "A billing for an Item Rental Fee will be added to the patron's account if "
235 "this action is overrided."
236 msgstr ""
237 "Ընթերցողի հաշվեհամարին Նյութի Վարձավճարի Գումար կավելացվի եթե այս "
238 "գործողությունը չեղյալ համարվի։"
239
240 #: staff.circ.checkout.override.will_auto
241 msgid ""
242 "If overridden now, subsequent checkouts during this patron's session will "
243 "auto-override this event."
244 msgstr ""
245
246 #: staff.circ.checkout.error_retrieving_copy_status
247 msgid "Could not retrieve the name of the current status for the copy"
248 msgstr "Պատճենի համար չի կարող հետ բերել ընթացիկ վիճակի անունը"
249
250 #: staff.circ.checkout.not_cataloged.confirm
251 msgid ""
252 "Barcode %1$s was either mis-scanned or is a non-cataloged item.  Checkout as "
253 "a pre-cataloged item?"
254 msgstr ""
255 "Այս շտրիխկոդը %1$s կամ սխալ է սկանավորվել քամ չքարտագրված նյութ է։ Դուրս "
256 "տա՞լ որպես նախապես քարտագրված նյութ։"
257
258 #: staff.circ.pre_cataloged
259 msgid "Pre-cataloged"
260 msgstr "Նախնական քարտագրված"
261
262 #: staff.circ.non_cataloged
263 msgid "Non-cataloged"
264 msgstr "Չմուտքագրված"
265
266 #: staff.circ.checkout.cancelled
267 msgid "Checkout cancelled"
268 msgstr "Դուրս տրումը չեղյալ արվեց"
269
270 #: staff.circ.checkout.card.inactive
271 msgid ""
272 "The card used to retrieve this account is inactive and may not be used to "
273 "circulate items."
274 msgstr ""
275 "Այս հաշվից աշխատելու տոմսը ակտիվ չէ, և չի կարող օգտագործվել սպասարկման համար"
276
277 #: staff.circ.checkout.barcode.check_out_failed
278 msgid "Check Out Failed"
279 msgstr "Դուրս տրումը ձախողվեց"
280
281 #: staff.circ.checkout.account.inactive
282 msgid "This account is inactive and may not circulate items."
283 msgstr "Այս հաշիվը պասիվ է և չի կարող նյութ սպասարկել"
284
285 #: staff.circ.checkout.account.expired
286 msgid "This account has expired and may not circulate items."
287 msgstr "Այս հաշիվը ժամկետանց է և չի կարող նյութ սպասարկել"
288
289 #: staff.circ.checkout.item_due
290 msgid "This item was due on %1$s."
291 msgstr "Նյութը պետք է վերդարձվիn %1$s"
292
293 #: staff.circ.checkout.normal_checkin_then_checkout
294 msgid "Normal Checkin then Checkout"
295 msgstr "Սկզբից ընդունիր ապա դուրս տուր"
296
297 #: staff.circ.checkout.forgiving_checkin_then_checkout
298 msgid "Forgiving Checkin then Checkout"
299 msgstr "Մարվում ե հանձնումը ապա դուրս տրում"
300
301 #: staff.circ.checkout.abort_transit_then_checkout
302 msgid "Abort Transit then Checkout"
303 msgstr "Վիժեցրու տրանզիտը ապա դուրս տուր"
304
305 #: staff.circ.checkout.offer_renewal
306 msgid "Renew Item"
307 msgstr "Թարմացրու նյութը"
308
309 #: staff.circ.checkout.network_failure
310 msgid "There was a network failure."
311 msgstr "Աօկա էր ցանցի սխալ"
312
313 #: staff.circ.checkout.copy_status
314 msgid "Copy status = %1$s"
315 msgstr "Պատճեի կարգավիճակ = %1$s"
316
317 #: staff.circ.checkout.alert_message
318 msgid "Alert Message = %1$s"
319 msgstr "Զգուշացնող հաղորդում = %1$s"
320
321 #: staff.circ.checkout.permission_denied
322 msgid "Permission Denied = %1$s"
323 msgstr "Իրավունքը արգելված է = %1$s"
324
325 #. # "Circulation" - check &staff.main.menu.circ.label; in lang.dtd
326 #. # "Offline Interface" - check &staff.main.menu.circ.offline.label; in lang.dtd
327 #: staff.circ.checkout.suggest_offline
328 msgid ""
329 "Check Out Failed.  If you wish to use the offline interface, in the top "
330 "menubar select Circulation -> Offline Interface"
331 msgstr ""
332 "Դուրս տրումը ձախողվեց: Եթե ցանկանում ես օգտագործըլ ոֆլայն միջերեսը, մէնյուի "
333 "վերին մսում ընտրիր Սպասարկում -> Օֆլայն միջերես"
334
335 #: staff.circ.checkout.barcode
336 msgctxt "staff.circ.checkout.barcode"
337 msgid "Barcode:"
338 msgstr "Շտրիխ կոդ"
339
340 #: staff.circ.checkout.failed_to_patron_other
341 msgid "This copy was checked out by another patron on %1$s."
342 msgstr "Այս պատճենը սպասարկվել է մեկ այլ հաճախորդի կողմից %1$s."
343
344 #: staff.circ.checkout.failed_to_patron_renew
345 msgid "This copy is already checked out to this patron."
346 msgstr "Այս պատճենը սպասարկվել է այս հաճախորդին"
347
348 #: staff.circ.checkout.failed_to_patron_today
349 msgid "This copy was already checked out to this patron today."
350 msgstr "Այս պատճենը այսօր արդեն սպասարկվել է այս հաճախորդին։"
351
352 #: staff.circ.circ_brief.staff_out_id
353 msgid "Check Out Staff ID = %1$s"
354 msgstr "Դուրս տրման աշխատակազմի ID = %1$s"
355
356 #: staff.circ.circ_brief.staff_in_id
357 msgid "Check In Staff ID = %1$s"
358 msgstr "Հետ ընդունման աշխատակազմի ID = %1$s"
359
360 #: staff.circ.circ_brief.failure
361 msgid "Failure rendering circulation."
362 msgstr "Ձախողում սպասարկում կատարելիս"
363
364 #: staff.circ.copy_details.hold
365 msgid "Hold ID = %1$s"
366 msgstr "պահման ID = %1$s"
367
368 #: staff.circ.copy_details.transit
369 msgid "Transit ID = %1$s"
370 msgstr "Տրանզիտի ID = %1$s"
371
372 #: staff.circ.copy_details.circ
373 msgid "Circulation ID = %1$s"
374 msgstr "Սպասարկման ID = %1$s"
375
376 #: staff.circ.copy_details.last_circ
377 msgid "Last Circulation"
378 msgstr "Վերջին սպասարկում"
379
380 #: staff.circ.copy_details.current_circ
381 msgid "Current Circulation"
382 msgstr "Ընթացիկ սպասարկում"
383
384 #: staff.circ.copy_details.no_circ
385 msgid "This item has yet to circulate."
386 msgstr "Այս նյութը դեռ պետք է սպասարկվի"
387
388 #: staff.circ.copy_details.not_transit
389 msgid "This item is not in transit."
390 msgstr "Այս նյութը տրանզիտում չէ"
391
392 #: staff.circ.copy_details.desk_renewal
393 msgid "Desk"
394 msgstr "Դարակ"
395
396 #: staff.circ.copy_details.opac_renewal
397 msgid "OPAC"
398 msgstr "ՀՕԱՔ"
399
400 #: staff.circ.copy_details.phone_renewal
401 msgid "Phone"
402 msgstr "Հեռախոս"
403
404 #. # Displays user info: "Family name, First name : Barcode"
405 #: staff.circ.copy_details.user_details
406 msgid "%1$s, %2$s : %3$s"
407 msgstr "%1$s, %2$s : %3$s"
408
409 #: staff.circ.copy_details.bad_hold_status
410 msgid ""
411 "This item is not captured for a hold, however its status is incorrectly set "
412 "to \"On Holds Shelf\".  Please check this item in to correct the status."
413 msgstr ""
414 "Այս նյութը նախնական պահելու համար չէ, ինչևէ դրա կարգավիճակը սխալմամբ դրվել է "
415 "\"Պահումների դարակ\":  Հետ ընդունիր նյութը վիճակը շտկելու համար:"
416
417 #: staff.circ.copy_details.no_hold
418 msgid "This item is not captured for a hold."
419 msgstr "Այս նյութը նախնական պահելու համար չէ:"
420
421 #: staff.circ.copy_details.circ_count_by_year
422 msgid "%1$s : %2$s"
423 msgstr "%1$s : %2$s"
424
425 #: staff.circ.copy_details.circ_count_by_year.legacy_label
426 msgid "Legacy/Not Dated"
427 msgstr "Ժառանգություն/առանց ամսաթվի"
428
429 #. # From Config::rules::circ_duration, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Short, 4 - Normal, 5 - Extended, 6 - Max Renewals
430 #: staff.circ.copy_details.duration_rule_format
431 msgctxt "staff.circ.copy_details.duration_rule_format"
432 msgid "%1$s"
433 msgstr "%1$s"
434
435 #. # From Config::rules::circ_duration, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Short, 4 - Normal, 5 - Extended, 6 - Max Renewals
436 #: staff.circ.copy_details.duration_rule_tooltip_format
437 msgid "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s renewals"
438 msgstr "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s թարմացումներ"
439
440 #. # From Config::rules::recurring_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Low, 4 - Normal, 5 - High, 6 - Recurrence Interval
441 #: staff.circ.copy_details.recurring_fine_rule_format
442 msgctxt "staff.circ.copy_details.recurring_fine_rule_format"
443 msgid "%1$s"
444 msgstr "%1$s"
445
446 #. # From Config::rules::recurring_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Low, 4 - Normal, 5 - High, 6 - Recurrence Interval
447 #: staff.circ.copy_details.recurring_fine_rule_tooltip_format
448 msgid "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s"
449 msgstr "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s"
450
451 #. # From Config::rules::max_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Amount, 4 - Is Percent
452 #: staff.circ.copy_details.max_fine_rule_format
453 msgctxt "staff.circ.copy_details.max_fine_rule_format"
454 msgid "%1$s"
455 msgstr "%1$s"
456
457 #. # From Config::rules::max_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Amount, 4 - Is Percent
458 #: staff.circ.copy_details.max_fine_rule_tooltip_format
459 msgid "%3$s Is Percent? %4$s"
460 msgstr "%3$s տոկո՞ս է %4$s"
461
462 #. # From asset::copy_location: 1 - Can Circulate?  2 - Is Holdable?  3 - Hold Capture Requires Verification?  4 - Is OPAC Visible?
463 #: staff.circ.copy_details.location_tooltip
464 msgid ""
465 "Circulate? %1$s  Holdable? %2$s  Hold Verify? %3$s  OPAC Visible? %4$s"
466 msgstr ""
467 "Սպասարկե՞լ:1$s Պահվո՞ղ է: %2$s Համեմատե՞լ պահումը: %3$s ՀՕԱՔ-ը տեսանելի՞ է: "
468 "%4$s"
469
470 #. # From config::copy_status: 1 - OPAC Visible?  2 - Is Holdable?
471 #: staff.circ.copy_details.copy_status_tooltip
472 msgid "OPAC Visible? %1$s  Holdable? %2$s"
473 msgstr "ՀՕԱՔ-ը տեսանելի՞ է: %1$s Պահվո՞ղ է: %2$s"
474
475 #: staff.circ.copy_status.tab_name
476 msgid "Item Status"
477 msgstr "Նյութի վիճակ"
478
479 #: staff.circ.copy_status.action.complete
480 msgid "Action complete."
481 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
482
483 #: staff.circ.copy_status.sel_checkin.error
484 msgid "Checkin did not likely happen."
485 msgstr "Հետ ընդունումը չի կայացել:"
486
487 #: staff.circ.copy_status.cmd_replace_barcode.error
488 msgid "Barcode %1$s was not likely replaced."
489 msgstr "Շտրիխ կոդ %1$s չի փոխարինվել:"
490
491 #: staff.circ.copy_status.cmd_replace_barcodes.error
492 msgid "Barcode replacements did not likely happen."
493 msgstr "Շտրիխ կոդերի փոխարինումները չեն կայացել:"
494
495 #: staff.circ.copy_status.sel_edit.error
496 msgid "with copy editor"
497 msgstr "օրինակի խմբագրի հետ"
498
499 #: staff.circ.copy_status.sel_renew.not_circulating
500 msgid "Item with barcode %1$s is not circulating."
501 msgstr "Նյութը այս շտրիխ կոդով %1$s չի սպասսարկվում:"
502
503 #: staff.circ.copy_status.upload_file.title
504 msgid "Import Barcode File"
505 msgstr "Ներմուծիր ծտրիխ կոդի ֆայլը"
506
507 #: staff.circ.copy_status.upload_file.complete
508 msgid "File uploaded."
509 msgstr "Ֆայլը բեռնավորվել է:"
510
511 #: staff.circ.copy_status.upload_file.no_barcodes
512 msgid "No barcodes found in file."
513 msgstr "Ֆայլում շտրիխ կոդեր չեն հայտնաբերվել"
514
515 #: staff.circ.copy_status.add_items.title
516 msgid "Add Item for record # %1$s"
517 msgstr "Ավելացրու նյութը # %1$s գրառման համար"
518
519 #: staff.circ.copy_status.del_items.confirm
520 msgid "Are you sure you want to delete these items? %1$s"
521 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս նյութերը %1$s"
522
523 #: staff.circ.copy_status.del_items.title
524 msgctxt "staff.circ.copy_status.del_items.title"
525 msgid "Override Delete Failure?"
526 msgstr "Վերագրել ջնջելու ձախողումը"
527
528 #: staff.circ.copy_status.del_items.success
529 msgid "Items Deleted"
530 msgstr "Նյութեր ջնջված"
531
532 #: staff.circ.copy_status.del_items.success.error
533 msgid "Batch Item Deletion"
534 msgstr "Փաթեթով նյութի ջնջում"
535
536 #: staff.circ.copy_status.transfer_items.mark_destination
537 msgid "Please mark a volume as the destination and then try this again."
538 msgstr "Նշիր հատորը որպես նպատակակետ և փորձիր նորից"
539
540 #: staff.circ.copy_status.transfer_items.problem
541 msgid "All copies not likely transferred."
542 msgstr "Ոչ բոլոր պատճեներն են տեղափոխվել"
543
544 #: staff.circ.copy_status.add_volumes.perm_failure
545 msgid "You do not have permission to add volumes to that library."
546 msgstr "Դու չունես իրավասություն ավելացնելու հատորներ այդ գրադարանում"
547
548 #: staff.circ.copy_status.add_volumes.title
549 msgid "Add Volume/Item for Record # %1$s"
550 msgstr "Ավելացնել հատոր/նյութ գրառման համար # %1$s"
551
552 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.perm_failure
553 msgid "You do not have permission to edit this volume."
554 msgstr "Դու չունես իրավասություն խմբագրելու այս հատորը"
555
556 #: staff.circ.copy_status.edit_volume.title
557 msgid "Volume for record # %1$s"
558 msgstr "Հատոր # %1$s գրառման համար"
559
560 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.title
561 msgid "Volumes for record # %1$s"
562 msgstr "Հատորներ # %1$s գրառման համար"
563
564 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.duplicate
565 msgid ""
566 "Edit failed:  You tried to change a volume's callnumber to one that is "
567 "already in use for the given library.  You should transfer the items to the "
568 "desired callnumber instead."
569 msgstr ""
570 "Խմբագրումը ձախողվեց: Դու փորձեցիր փոխել հատորի դասիչը մեկ ուրիշով, որն արդեն "
571 "օգտագործվում է այդ գրադարանում: Դասիչը փոխելու փոխարեն պետք է տեղափոխես այդ "
572 "նյութերը:"
573
574 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.success
575 msgid "Volumes modified."
576 msgstr "Հատորները ձևափոխված են"
577
578 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.singular
579 msgid "Are you sure you would like to delete this volume?"
580 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս հատորը"
581
582 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.plural
583 msgid "Are you sure you would like to delete these volumes?"
584 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս հատորները"
585
586 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.title
587 msgid "Delete Volumes?"
588 msgstr "Ջնջե՞լ հատորները"
589
590 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete
591 msgid "Delete"
592 msgstr "Ջնջել"
593
594 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.cancel
595 msgctxt "staff.circ.copy_status.delete_volumes.cancel"
596 msgid "Cancel"
597 msgstr "Չեղարկել"
598
599 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.override
600 msgctxt "staff.circ.copy_status.delete_volumes.override"
601 msgid "Override Delete Failure?"
602 msgstr "Վերագրե՞լ ջնջելու ձախողումը"
603
604 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete_copies
605 msgid ""
606 "You must delete all the items on the volume before you may delete the volume "
607 "itself."
608 msgstr ""
609 "Մինչ հատորը ամբողջությամբ ջնջելը դու պետք է ջնջես այդ հատորի բոլոր մասերը։"
610
611 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete_copies.confirm
612 msgid "Delete Volume and Items"
613 msgstr "Ջնջիր Հատորը և մասերը"
614
615 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete_copies.cancel
616 msgid "Cancel Delete"
617 msgstr "Չեղյալ արա Ջնջելը"
618
619 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.status
620 msgid "Volume marked as Item Transfer Destination"
621 msgstr "Հատորը նշված է որպես Item Transfer Destination"
622
623 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.prompt
624 msgid "Choose just one Volume to mark as Item Transfer Destination"
625 msgstr ""
626 "Ընտրիր պարզապես մեկ հատոր որպեսզի նշես որպես Item Transfer Destination"
627
628 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.title
629 msgctxt "staff.circ.copy_status.mark_volume.title"
630 msgid "Limit Selection"
631 msgstr "Սահմանափակիր ընտրությունը"
632
633 #: staff.circ.copy_status.ok
634 msgctxt "staff.circ.copy_status.ok"
635 msgid "OK"
636 msgstr "Լավ"
637
638 #: staff.circ.copy_status.mark_library
639 msgid "Library and Record marked as Volume Transfer Destination"
640 msgstr "Գրադարանը և գրառումը նշված են որպես Volume Transfer Destination"
641
642 #: staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one
643 msgid "Choose just one Library to mark as Volume Transfer Destination"
644 msgstr ""
645 "Ընտրիր պարզապես մեկ գրադարան որպեսզի նշես որպես Volume Transfer Destination"
646
647 #: staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one.title
648 msgctxt "staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one.title"
649 msgid "Limit Selection"
650 msgstr "Սահմանափակիր ընտրությունը"
651
652 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.none
653 msgid ""
654 "Please mark a library as the destination from within holdings maintenance "
655 "and then try this again."
656 msgstr ""
657 "Պահումների կառավարման ճյուղից նշիր գրադարանը որպես նպատակակետ և փորձիր նորից"
658
659 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.confirm
660 msgid "Transfer volumes %1$s to library %2$s on the following record?"
661 msgstr "Տեղափոխե՞լ հատորները %1$s դեպի գրադարան %2$s այս գրառման համար"
662
663 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.transfer.label
664 msgid "Transfer"
665 msgstr "Տեղափոխում"
666
667 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.cancel.label
668 msgctxt "staff.circ.copy_status.transfer_volume.cancel.label"
669 msgid "Cancel"
670 msgstr "Չեղյալ անել"
671
672 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.cancel.accesskey
673 msgid "C"
674 msgstr "C"
675
676 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.title
677 msgid "Volume Transfer"
678 msgstr "Հատորի տեղափոխում"
679
680 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.aborted
681 msgid "Transfer Aborted"
682 msgstr "Տեղափոխումը կասեցված է"
683
684 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.override_failure
685 msgid "Override Volume Transfer Failure?"
686 msgstr "Վերագրե՞լ հատորի տեղափոխման ձախողումը"
687
688 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.cannot_have_vols
689 msgid "That destination cannot have volumes."
690 msgstr "Այդ նպատակակետը չի կարող ունենալ հատորներ"
691
692 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.success
693 msgid "Volumes transferred."
694 msgstr "Հատորները տեղափոխված են"
695
696 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.error
697 msgid "All volumes not likely transferred."
698 msgstr "Ոչ բոլոր հատորներն են տեղափոխվել"
699
700 #: staff.circ.copy_status.test_barcode.prompt
701 msgctxt "staff.circ.copy_status.test_barcode.prompt"
702 msgid ""
703 "Bad check digit, possibly due to a bad scan.  Use this barcode (\"%1$s\") "
704 "anyway?"
705 msgstr ""
706 "Վատ ստուգիչ նիշ, հավանաբար վատ սկանի պատճառով: Օգտագործե՞լ այս շտրիխ կոդը՝ "
707 "(\"%1$s\"):"
708
709 #: staff.circ.copy_status.status.null_result
710 msgid "Something weird happened.  Result was null."
711 msgstr "Պատահել է սխալ: Դատարկ արդյունք:"
712
713 #: staff.circ.copy_status.status.copy_not_found
714 msgid "%1$s was either mis-scanned or is not cataloged."
715 msgstr "%1$s կամ սխալ սկանավորված է և կամ չի քարտագրված:"
716
717 #: staff.circ.copy_status.status.not_cataloged
718 msgctxt "staff.circ.copy_status.status.not_cataloged"
719 msgid "Not Cataloged"
720 msgstr "Չի քարտագրված:"
721
722 #: staff.circ.copy_status.status.pre_cat
723 msgid "Item is a pre-cataloged item."
724 msgstr "Նյութը նախնական քարտագրված նյութ է:"
725
726 #: staff.circ.copy_status.status.hold
727 msgid "Item is captured for a Hold."
728 msgstr "Նյութը պահման համար է:"
729
730 #: staff.circ.copy_status.status.transit
731 msgid "Item is in Transit."
732 msgstr "Նյութը տրանզիտում է:"
733
734 #: staff.circ.copy_status.status.circ
735 msgid "Item is circulating."
736 msgstr "Նյութը սպասարկվւոմ է:"
737
738 #: staff.circ.copy_status.alt_view.label
739 msgid "Alternate View"
740 msgstr "Այլընտրանքային դիտում"
741
742 #: staff.circ.copy_status.alt_view.accesskey
743 msgctxt "staff.circ.copy_status.alt_view.accesskey"
744 msgid "V"
745 msgstr "V"
746
747 #: staff.circ.copy_status.list_view.label
748 msgctxt "staff.circ.copy_status.list_view.label"
749 msgid "List View"
750 msgstr "Ցանկի տեսաբերում"
751
752 #: staff.circ.copy_status.list_view.accesskey
753 msgctxt "staff.circ.copy_status.list_view.accesskey"
754 msgid "V"
755 msgstr "V"
756
757 #: staff.circ.hold_capture.print.to_printer
758 msgid "To Printer"
759 msgstr "Դեպի Տպիչ"
760
761 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
762 #: staff.circ.hold_capture.print.barcode
763 msgctxt "staff.circ.hold_capture.print.barcode"
764 msgid "Barcode:"
765 msgstr "Շտրիխ կոդ:"
766
767 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
768 #: staff.circ.hold_capture.print.title
769 msgid "Title:"
770 msgstr "Վերնագիր:"
771
772 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
773 #: staff.circ.hold_capture.print.author
774 msgid "Author:"
775 msgstr "Հեղինակ:"
776
777 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
778 #: staff.circ.hold_capture.print.route_to
779 msgid "Route to:"
780 msgstr "Ուղարկիր դեպի:"
781
782 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
783 #: staff.circ.hold_capture.print.patron
784 msgid "Patron:"
785 msgstr "Ընթերցող:"
786
787 #: staff.circ.hold_capture.calling_external
788 msgid "circ.hold_capture: Calling external .on_hold_capture()"
789 msgstr "circ.hold_capture: կանչում է արտաքին .on_hold_capture()"
790
791 #: staff.circ.hold_capture.no_external
792 msgid "circ.hold_capture: No external .on_hold_capture()"
793 msgstr "circ.hold_capture: Չկա արտաքին .on_hold_capture()"
794
795 #: staff.circ.hold_capture.capture_failed
796 msgid "Could not capture hold."
797 msgstr "Չի կարող որսալ պահումը"
798
799 #: staff.circ.hold_capture.error
800 msgid "FIXME: need special alert and error handling"
801 msgstr "FIXME: կարիք ունի հատուկ զգուշացման և սխալի որսման"
802
803 #: staff.circ.route_to.hold_shelf
804 msgid "HOLD SHELF"
805 msgstr "ՊԱՀՄԱՆ ԴԱՐԱԿ"
806
807 #: staff.circ.route_to.public_hold_shelf
808 msgid "PUBLIC HOLD SHELF"
809 msgstr "ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՊԱՀՄԱՆ ԴԱՐԱԿ"
810
811 #: staff.circ.route_to.private_hold_shelf
812 msgid "PRIVATE HOLD SHELF"
813 msgstr "ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՊԱՀՄԱՆ ԴԱՐԱԿ"
814
815 #: staff.circ.in_house_use.tab_name
816 msgid "In-House Use"
817 msgstr "Ներքին օգտագործման համար"
818
819 #: staff.circ.in_house_use.barcode
820 msgctxt "staff.circ.in_house_use.barcode"
821 msgid "Barcode:"
822 msgstr "Շտրիխ կոդ:"
823
824 #: staff.circ.in_house_use.noncat_sort_error
825 msgid "error in noncat sorting:"
826 msgstr "սխալ ոչ քարտ տեսակավորման ընթացքում"
827
828 #: staff.circ.in_house_use.noncataloged
829 msgid "Non-Cataloged"
830 msgstr "Չքարտագրված"
831
832 #: staff.circ.in_house_use.items_dump
833 msgid "items = "
834 msgstr "միավորներ = "
835
836 #: staff.circ.in_house_use.confirm_multiple
837 msgid "Are you sure you want to mark %1$s as having been used %2$s times?"
838 msgstr "Վստա՞հ ես ցանկանում ես նշել %1$s որպես օգտագործված %2$s անգամ:"
839
840 #: staff.circ.in_house_use.confirm_multiple.title
841 msgid "In-House Use Verification"
842 msgstr "Ներքին օգտագործման ստուգում"
843
844 #: staff.circ.in_house_use.yes
845 msgctxt "staff.circ.in_house_use.yes"
846 msgid "Yes"
847 msgstr "Այո"
848
849 #: staff.circ.in_house_use.no
850 msgctxt "staff.circ.in_house_use.no"
851 msgid "No"
852 msgstr "Ոչ"
853
854 #. # adjust Circulation -> Offline Interface to match your translation in lang.dtd
855 #: staff.circ.in_house_use.failed.verbose
856 msgid ""
857 "In House Use Failed.  If you wish to use the offline interface, in the top "
858 "menubar select Circulation -> Offline Interface"
859 msgstr ""
860 "Ներքին օգտագործումը ձախողվեց: Եթե ցանկանում ես օգտագործել օֆլայն միջերեսը, "
861 "վերին ընտրացանկից ընտրիր Սպասարկում -> Օֆլայն միջերես"
862
863 #: staff.circ.in_house_use.failed
864 msgid "In House Use Failed"
865 msgstr "Ներքին օգտագործումը ձախողվեց:"
866
867 #: staff.circ.in_house_use.ok
868 msgctxt "staff.circ.in_house_use.ok"
869 msgid "OK"
870 msgstr "Լավ"
871
872 #: staff.circ.in_house_use.external
873 msgid "circ.in_house_use: Calling external .on_in_house_use()"
874 msgstr "circ.in_house_use: կանչում է արտաքին .on_in_house_use()"
875
876 #: staff.circ.in_house_use.no_external
877 msgid "circ.in_house_use: No external .on_in_house_use()"
878 msgstr "circ.in_house_use: Չկա արտաքին.on_in_house_use()"
879
880 #: staff.circ.in_house_use.on_failure.external
881 msgid "circ.in_house_use: Calling external .on_failure()"
882 msgstr "circ.in_house_use: կանչում է արտաքին .on_failure()"
883
884 #: staff.circ.in_house_use.on_failure.no_external
885 msgid "circ.in_house_use: No external .on_failure()"
886 msgstr "circ.in_house_use: Չկա արտաքին .on_failure()"
887
888 #: staff.circ.print_list_template.window.title
889 msgid "Template Macros"
890 msgstr "Ձևանմուշի մակրոս"
891
892 #: staff.circ.print_list_template.window.heading
893 msgid "General:"
894 msgstr "Ընդհանուր:"
895
896 #: staff.circ.print_list_template.window.template_type
897 msgid "For type: %1$s"
898 msgstr "%1$s տէսակի համար"
899
900 #: staff.circ.print_list_template.window.close
901 msgid "Close Window"
902 msgstr "Փակիր պատուհանը"
903
904 #: staff.circ.print_list_template.preview
905 msgid "preview: "
906 msgstr "նախնական դիտել: "
907
908 #: staff.circ.print_list_template.save
909 msgid "Template Saved"
910 msgstr "Ձևանմուշը հիշված է"
911
912 #: staff.circ.print_list_template.save_as
913 msgid "Save Templates File As"
914 msgstr "Հիշիր ձևանմուշների ֆայլը որպես"
915
916 #: staff.circ.print_list_template.export.error
917 msgctxt "staff.circ.print_list_template.export.error"
918 msgid "Error exporting templates"
919 msgstr "Սխալ ձևանմուշները արտահանելիս"
920
921 #: staff.circ.print_list_template.import
922 msgid "Import Templates File"
923 msgstr "Ներմուծիր ձևանմուշների ֆայլը"
924
925 #: staff.circ.print_list_template.import_results
926 msgid "Imported these templates: %1$s"
927 msgstr "Ներմուծված ձևանմուշներ: %1$"
928
929 #: staff.circ.print_list_template.reload
930 msgid "Please reload this interface."
931 msgstr "Վերաբեռնավորիր այս միջերեսը"
932
933 #: staff.circ.print_list_template.import.error
934 msgctxt "staff.circ.print_list_template.import.error"
935 msgid "Error exporting templates"
936 msgstr "Սխալ ձևանմուշները արտահանելիս"
937
938 #: staff.circ.print_list_template.tab_name
939 msgid "Receipt Template Editor"
940 msgstr "Ձևանմուշի խմբագրիչի ստացական"
941
942 #: staff.circ.utils.abort_transits.confirm
943 msgid "Are you sure you would like to abort transits for copies: %1$s?"
944 msgstr "Վստա՞հ ես որ կցանկանաիր վիժեցնել այս օրինակների տեղափոխումը"
945
946 #: staff.circ.utils.abort_transits.title
947 msgid "Aborting Transits"
948 msgstr "Տեղափոխումների վիժեցում"
949
950 #: staff.circ.utils.yes
951 msgctxt "staff.circ.utils.yes"
952 msgid "Yes"
953 msgstr "Այո"
954
955 #: staff.circ.utils.no
956 msgctxt "staff.circ.utils.no"
957 msgid "No"
958 msgstr "Ոչ"
959
960 #: staff.circ.utils.abort_transits.not_allowed
961 msgid "Copy ID = %1$s"
962 msgstr "Օրինակի ID = %1$s"
963
964 #: staff.circ.utils.abort_transits.not_found
965 msgid ""
966 "This item was no longer in transit at the time of the abort.  Perhaps this "
967 "happened from a stale display?"
968 msgstr ""
969 "Վիժեցման ժամանակ այս նյութը արդեն տեղափոխման մեջ չեր: Հավանաբար սա պատահել է "
970 "սառեցված արտածման արդյունքում:"
971
972 #: staff.circ.utils.abort_transits.unexpected_error
973 msgid "Transit not likely aborted."
974 msgstr "Ցանկալի չէ դադարեցնել տեխափոխումը"
975
976 #: staff.circ.utils.retrieve_patron.failure
977 msgid "Problem retrieving patron."
978 msgstr "Պրոբլեմ ընթերցողի կանչման ժամանակ"
979
980 #: staff.circ.utils.retrieve_copy.failure
981 msgid "Problem retrieving copy details."
982 msgstr "Պրոբլեմ օրինակի մանրամասների կանչման ժամանակ"
983
984 #: staff.circ.utils.retrieve_circs.failure
985 msgid "Problem retrieving circulations."
986 msgstr "Պրոբլեմ սպասարկման կանչման ժամանակ"
987
988 #: staff.circ.utils.offline.timestamp
989 msgid "Timestamp"
990 msgstr "Ժամանակի կնիք"
991
992 #: staff.circ.utils.offline.checkout_time
993 msgid "Check Out Time"
994 msgstr "Դուրս տրման ժամ"
995
996 #: staff.circ.utils.offline.type
997 msgid "Transaction Type"
998 msgstr "Տրանզակցիայի տեսակ"
999
1000 #: staff.circ.utils.offline.noncat
1001 msgid "Non-Cataloged?"
1002 msgstr "Չքարտագրվո՞ղ"
1003
1004 #: staff.circ.utils.offline.noncat_type
1005 msgid "Non-Cataloged Type ID"
1006 msgstr "Չքարտագրվող տեսակի ID"
1007
1008 #: staff.circ.utils.offline.count
1009 msgid "Count"
1010 msgstr "Հաշիվ"
1011
1012 #: staff.circ.utils.offline.patron_barcode
1013 msgid "Patron Barcode"
1014 msgstr "Ընթերցողի շտրիխ կոդ"
1015
1016 #: staff.circ.utils.offline.item_barcode
1017 msgid "Item Barcode"
1018 msgstr "Նյութի շտրիխ կոդ"
1019
1020 #: staff.circ.utils.offline.due_date
1021 msgid "Due Date"
1022 msgstr "Սպասվող Վերադարձի ամսաթիվ"
1023
1024 #: staff.circ.utils.offline.backdate
1025 msgid "Back Date"
1026 msgstr "Վերադարձի ամսաթիվ"
1027
1028 #: staff.circ.utils.offline.use_time
1029 msgid "Use Time"
1030 msgstr "Օգտագործման ժամ"
1031
1032 #: staff.circ.utils.not_cataloged
1033 msgctxt "staff.circ.utils.not_cataloged"
1034 msgid "Not Cataloged"
1035 msgstr "Չի քարտագրված"
1036
1037 #: staff.circ.utils.retrieving
1038 msgid "Retrieving..."
1039 msgstr "Կանչվում է..."
1040
1041 #: staff.circ.utils.owning_lib
1042 msgid "Owning Library"
1043 msgstr "Սէփականատեր գրադարան"
1044
1045 #: staff.circ.utils.prefix
1046 msgid "CN Prefix"
1047 msgstr "CN նախածանց"
1048
1049 #: staff.circ.utils.suffix
1050 msgid "CN Suffix"
1051 msgstr "CN վերջածանց"
1052
1053 #: staff.circ.utils.label_class
1054 msgid "Classification"
1055 msgstr "Դասակարգում"
1056
1057 #: staff.circ.utils.loan_duration.short
1058 msgid "Short"
1059 msgstr "Կարճ"
1060
1061 #: staff.circ.utils.loan_duration.normal
1062 msgctxt "staff.circ.utils.loan_duration.normal"
1063 msgid "Normal"
1064 msgstr "Նորմալ"
1065
1066 #: staff.circ.utils.loan_duration.long
1067 msgid "Long"
1068 msgstr "Երկար"
1069
1070 #: staff.circ.utils.fine_level.low
1071 msgid "Low"
1072 msgstr "Ցածր"
1073
1074 #: staff.circ.utils.fine_level.normal
1075 msgctxt "staff.circ.utils.fine_level.normal"
1076 msgid "Normal"
1077 msgstr "Նորմալ"
1078
1079 #: staff.circ.utils.fine_level.high
1080 msgid "High"
1081 msgstr "Բարձր"
1082
1083 #: staff.circ.utils.circulate
1084 msgid "Circulate?"
1085 msgstr "Սպասարկե՞լ"
1086
1087 #: staff.circ.utils.deleted
1088 msgid "Deleted?"
1089 msgstr "Ջնջվա՞ծ"
1090
1091 #: staff.circ.utils.holdable
1092 msgid "Holdable?"
1093 msgstr "Պահվո՞խ"
1094
1095 #: staff.circ.utils.floating
1096 msgid "Floating?"
1097 msgstr "Սահո՞ղ"
1098
1099 #: staff.circ.utils.hold_note
1100 msgid "Hold Note(s) Count"
1101 msgstr "Պահման նշում(ներ)ի հաշվիչ"
1102
1103 #: staff.circ.utils.hold_note_text
1104 msgid "Hold Note(s) Text"
1105 msgstr "Պահման նշում(ներ)ի տեքստ"
1106
1107 #: staff.circ.utils.staff_hold
1108 msgid "Staff Hold?"
1109 msgstr "Աշխատակազմի պահու՞մ"
1110
1111 #: staff.circ.utils.opac_visible
1112 msgid "OPAC Visible?"
1113 msgstr "ՀՈԱՔ-ը տեսանելի է"
1114
1115 #: staff.circ.utils.status_changed_time
1116 msgid "Status Changed Time"
1117 msgstr "Կարգավիճակի փոփոխման ժամ"
1118
1119 #: staff.circ.utils.reference
1120 msgid "Reference?"
1121 msgstr "Տեղեկատու՞"
1122
1123 #: staff.circ.utils.deposit
1124 msgid "Deposit?"
1125 msgstr "Դեպոզի՞տ"
1126
1127 #: staff.circ.utils.acp_mint_condition
1128 msgid "Quality"
1129 msgstr "Որակ"
1130
1131 #: staff.circ.utils.acp_mint_condition.true
1132 msgctxt "staff.circ.utils.acp_mint_condition.true"
1133 msgid "Good"
1134 msgstr "Լավ"
1135
1136 #: staff.circ.utils.acp_mint_condition.false
1137 msgid "Mediocre"
1138 msgstr "Mediocre"
1139
1140 #. # The < and > highlight that the value is not set; translate Unset and change the delimiters as needed
1141 #: staff.circ.utils.unset
1142 msgid "<Unset>"
1143 msgstr "<Unset>"
1144
1145 #: staff.circ.utils.checkout_lib
1146 msgid "Checkout or Renew Library"
1147 msgstr "Դուրս տրման կամ թարմացման գրադարան"
1148
1149 #: staff.circ.utils.checkout_workstation
1150 msgid "Circ or Renewal Workstation"
1151 msgstr "Տացքի կամ Թարմացման աշխատանքային կայան"
1152
1153 #: staff.circ.utils.checkout_workstation_top_of_chain
1154 msgid "Checkout Workstation"
1155 msgstr "Դուրս տրման աշխատանքային կայան"
1156
1157 #: staff.circ.utils.xact_start
1158 msgid "Checkout Date"
1159 msgstr "Դուրս տրման ամսաթիվ"
1160
1161 #: staff.circ.utils.checkin_time
1162 msgid "Checkin Date"
1163 msgstr "Հետ ընդունման ամսաթիվ"
1164
1165 #: staff.circ.utils.xact_finish
1166 msgid "Transaction Finished"
1167 msgstr "Տրանզակցիան ավարտվեց"
1168
1169 #: staff.circ.utils.checkin_scan_time
1170 msgid "Checkin Scan Date"
1171 msgstr "Հետ ընդունման սկանի ամսաթիվ"
1172
1173 #: staff.circ.utils.checkin_workstation
1174 msgid "Checkin Workstation"
1175 msgstr "Հետ ընդունման աշխատանքային կայան"
1176
1177 #: staff.circ.utils.create_date
1178 msgid "Date Created"
1179 msgstr "Ստեղծման ամսաթիվ"
1180
1181 #: staff.circ.utils.edit_date
1182 msgid "Date Last Edited "
1183 msgstr "Վերջին խմբագրման ամսաթիվ "
1184
1185 #: staff.circ.utils.bre.create_date
1186 msgid "Date Record Created"
1187 msgstr "Գրառման ստեղծման ամսաթվ"
1188
1189 #: staff.circ.utils.bre.edit_date
1190 msgid "Date Record Last Edited "
1191 msgstr "Գրառման վերջին խմբագրման ամսաթիվ "
1192
1193 #: staff.circ.utils.edition
1194 msgid "Edition"
1195 msgstr "Հրատարակում"
1196
1197 #: staff.circ.utils.isbn
1198 msgid "ISBN"
1199 msgstr "ISBN"
1200
1201 #: staff.circ.utils.pubdate
1202 msgid "Publication Date"
1203 msgstr "Հրատարալման ամսաթիվ"
1204
1205 #: staff.circ.utils.publisher
1206 msgid "Publisher"
1207 msgstr "Հրատարակիչ"
1208
1209 #: staff.circ.utils.creator
1210 msgid "Created By"
1211 msgstr "Ստէղծված է"
1212
1213 #: staff.circ.utils.owner
1214 msgid "Owned By"
1215 msgstr "Տնորինվում է"
1216
1217 #: staff.circ.utils.editor
1218 msgid "Edited By"
1219 msgstr "Խմբագրված է"
1220
1221 #. # TCN is an acronym for Title Control Number
1222 #: staff.circ.utils.tcn
1223 msgid "TCN"
1224 msgstr "TCN"
1225
1226 #: staff.circ.utils.tcn_source
1227 msgid "TCN Source"
1228 msgstr "TCN աղբյուր"
1229
1230 #: staff.circ.utils.stop_fines
1231 msgid "Fines Stopped"
1232 msgstr "Տուգանքները կանգնեցված են"
1233
1234 #: staff.circ.utils.stop_fines_time
1235 msgid "Fines Stopped Time"
1236 msgstr "Տուգանքների կանգնեցման ժամ"
1237
1238 #: staff.circ.utils.route_to
1239 msgid "Route To"
1240 msgstr "Ուղարկիր դեպի"
1241
1242 #: staff.circ.utils.message
1243 msgctxt "staff.circ.utils.message"
1244 msgid "Message"
1245 msgstr "Հաղորդում"
1246
1247 #: staff.circ.utils.uses
1248 msgid "# of Uses"
1249 msgstr "Օգտվողների քանակ#"
1250
1251 #: staff.circ.utils.alert_message
1252 msgid "Alert Message"
1253 msgstr "Զգուշացնող հաղորդում"
1254
1255 #: staff.circ.utils.barcode
1256 msgid "Barcode"
1257 msgstr "Շտրիխ կոդ"
1258
1259 #: staff.circ.utils.title
1260 msgid "Title"
1261 msgstr "Վերնագիր"
1262
1263 #: staff.circ.utils.author
1264 msgid "Author"
1265 msgstr "Հեղինակ"
1266
1267 #: staff.circ.utils.callnumber
1268 msgid "Call Number"
1269 msgstr "Դասիչ"
1270
1271 #: staff.circ.utils.transit_id
1272 msgid "Transit ID"
1273 msgstr "Տրանզիտի ID"
1274
1275 #: staff.circ.utils.transit_source
1276 msgid "Transit Source"
1277 msgstr "Տրանզիտի աղբյուր"
1278
1279 #: staff.circ.utils.transit_source_send_time
1280 msgid "Transit Send Time"
1281 msgstr "Տրանզիտի առախման ժամ"
1282
1283 #: staff.circ.utils.transit_dest
1284 msgid "Transit Destination"
1285 msgstr "Տրանզիտի նպատակակետ"
1286
1287 #: staff.circ.utils.transit_dest_recv_time
1288 msgid "Transit Completion Time"
1289 msgstr "Տրանզիտի ավարտի ժամ"
1290
1291 #: staff.circ.utils.transit_target_copy
1292 msgid "Transit Copy ID"
1293 msgstr "Տրանզիտի օրինակի ID"
1294
1295 #: staff.circ.utils.transit_copy_status
1296 msgid "Transit Copy Status"
1297 msgstr "Տրանզիտ պատճենի վիճակ"
1298
1299 #: staff.circ.utils.request_lib
1300 msgid "Request Library (Full Name)"
1301 msgstr "Հարցրու գրադարան (լրիվ անուն)"
1302
1303 #: staff.circ.utils.request_lib_shortname
1304 msgid "Request Library"
1305 msgstr "Հարցրու գրադարան"
1306
1307 #: staff.circ.utils.request_time
1308 msgctxt "staff.circ.utils.request_time"
1309 msgid "Request Date"
1310 msgstr "Հարցրու ամսաթիվ"
1311
1312 #. # Date the hold became available
1313 #: staff.circ.utils.available_time
1314 msgid "Available On"
1315 msgstr "Մատչելի է"
1316
1317 #. # Date the hold was captured
1318 #: staff.circ.utils.capture_time
1319 msgid "Capture Date"
1320 msgstr "Որսալու ամսաթիվ"
1321
1322 #. # Date the hold was cancelled
1323 #: staff.circ.utils.hold_cancel_time
1324 msgid "Cancel Time"
1325 msgstr "Չեղյալ անելու ժամ"
1326
1327 #: staff.circ.utils.hold.behind_desk
1328 msgid "Behind Desk"
1329 msgstr "Դարակի հետևում"
1330
1331 #. # Controlled entry for why the hold was cancelled
1332 #: staff.circ.utils.hold_cancel_cause
1333 msgid "Cancel Cause"
1334 msgstr "Չեղյալ անելու պատճառ"
1335
1336 #. # Freetext note pertaining to the cancelled hold
1337 #: staff.circ.utils.hold_cancel_note
1338 msgid "Cancel Note"
1339 msgstr "Չեղյալ անելու նշում"
1340
1341 #: staff.circ.utils.hold_status.1
1342 msgid "Waiting for copy"
1343 msgstr "Սպասում է օրինակին"
1344
1345 #: staff.circ.utils.hold_status.2
1346 msgid "Waiting for capture"
1347 msgstr "Սպասում է որսվելուն"
1348
1349 #: staff.circ.utils.hold_status.3
1350 msgid "In-Transit"
1351 msgstr "Տեղափոխման մեջ"
1352
1353 #: staff.circ.utils.hold_status.4
1354 msgid "Ready for pickup"
1355 msgstr "Պատրաստ վերցվելու համար"
1356
1357 #: staff.circ.utils.hold_status.5
1358 msgid "Reserved/Pending"
1359 msgstr "Ռեզերվացված/Սպասող"
1360
1361 #: staff.circ.utils.hold_status.6
1362 msgid "Canceled"
1363 msgstr "Չեղյալ անել"
1364
1365 #: staff.circ.utils.hold_status.7
1366 msgid "Suspended"
1367 msgstr "Կասեցված"
1368
1369 #: staff.circ.utils.hold_status.8
1370 msgctxt "staff.circ.utils.hold_status.8"
1371 msgid "Wrong Shelf"
1372 msgstr "Սխալ դարակ"
1373
1374 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.label
1375 msgid "Post-Clear"
1376 msgstr "Մաքրել հետո"
1377
1378 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.hold
1379 msgid "Need for Hold"
1380 msgstr "Կարիք կա պահման"
1381
1382 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.transit
1383 msgid "Need for Transit"
1384 msgstr "Կարիք կա տրանզիտի"
1385
1386 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.shelf
1387 msgid "Reshelve"
1388 msgstr "Վերադասավորիր"
1389
1390 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.pl_changed
1391 msgctxt "staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.pl_changed"
1392 msgid "Wrong Shelf"
1393 msgstr "Սխալ դարակ"
1394
1395 #: staff.circ.utils.frozen
1396 msgid "Frozen?"
1397 msgstr "Սառեցվա՞ծ"
1398
1399 #: staff.circ.utils.active
1400 msgid "Active?"
1401 msgstr "Ակտի՞վ"
1402
1403 #: staff.circ.utils.thaw_date
1404 msgctxt "staff.circ.utils.thaw_date"
1405 msgid "Activation Date"
1406 msgstr "Ակտիվացման ամսաթիվ"
1407
1408 #: staff.circ.utils.thaw_date.none
1409 msgid "No Date"
1410 msgstr "Ամսաթիվ շկա"
1411
1412 #: staff.circ.utils.pickup_lib
1413 msgid "Pickup Library (Full Name)"
1414 msgstr "Ստանալու գրադարան (Լրիվ անուն)"
1415
1416 #: staff.circ.utils.current_shelf_lib
1417 msgid "Current Shelf Library (Full Name)"
1418 msgstr "Ընթացիկ դարակային գրադարան (լրիվ անուն)"
1419
1420 #: staff.circ.utils.current_copy.none
1421 msgid "No Copy"
1422 msgstr "Օրինակ չկա"
1423
1424 #: staff.circ.utils.title.none
1425 msgid "No Title?"
1426 msgstr "Անվերնագի՞ր"
1427
1428 #: staff.circ.utils.author.none
1429 msgid "No Author?"
1430 msgstr "Անհեղճնա՞կ"
1431
1432 #: staff.circ.utils.notify_time
1433 msgid "Last Notify Time"
1434 msgstr "Վերջին նշումի ժամանակ"
1435
1436 #: staff.circ.utils.notify_count
1437 msgid "Notices"
1438 msgstr "Նշումներ"
1439
1440 #: staff.circ.utils.patron_alias
1441 msgid "Patron Alias"
1442 msgstr "Ընթերցողի կեղծանուն"
1443
1444 #: staff.circ.utils.patron_family_name
1445 msgid "Patron Last Name"
1446 msgstr "Ընթերցողի ազգանուն"
1447
1448 #: staff.circ.utils.patron_first_given_name
1449 msgid "Patron First Name"
1450 msgstr "Ընթերցողի անուն"
1451
1452 #: staff.circ.utils.checkin.override
1453 msgid "Override Checkin Failure?"
1454 msgstr "Վերագրե՞լ հետ ընդունելու ձախողումը"
1455
1456 #: staff.circ.utils.checkin.override.item_deposit_paid.warning
1457 msgid ""
1458 "A paid deposit will be owed to this patron if this action is overrided."
1459 msgstr ""
1460 "Եթե գործողությունը չեղյալ արվի ապա այս ընթերցողին վճարովի դեպոզիտ գումար "
1461 "պարտք կմնաք"
1462
1463 #: staff.circ.utils.billable.amount
1464 msgid "Transaction for %1$s billable $%2$s"
1465 msgstr "Տեղափոխում համար %1$s գանձվող $%2$s"
1466
1467 #: staff.circ.utils.fine_tally_text
1468 msgid "Fine Tally: $%1$s"
1469 msgstr "Տուգանքի հաշվարկ: $%1$s"
1470
1471 #: staff.circ.utils.transit_hold_cancelled
1472 msgid "Original hold for transit cancelled."
1473 msgstr "Տեղափոխման համար իսկական պահումը չեղյալ ե արված"
1474
1475 #: staff.circ.utils.item_checked_in
1476 msgid "%1$s was already checked in."
1477 msgstr "%1$s արդեն ընդունված է:"
1478
1479 #: staff.circ.utils.item_not_cataloged
1480 msgid "ITEM_NOT_CATALOGED event but copy status is %1$s"
1481 msgstr "ITEM_NOT_CATALOGED իրադարձություն, սակայն վիճակն է %1$s"
1482
1483 #: staff.circ.utils.route_to.msg
1484 msgid "This item needs to be routed to %1$s"
1485 msgstr "Այս նյութը հարկ է ուղղորդել դեպի %1$s"
1486
1487 #: staff.circ.utils.route_item_error
1488 msgid "We should have received a ROUTE_ITEM"
1489 msgstr "Մենք պետք է ստացած լինենք ROUTE_ITEM"
1490
1491 #: staff.circ.utils.route_item_status_error
1492 msgid "status of Holds Shelf, but no actual hold found."
1493 msgstr "Վիճակն է Պահում Դարակի վրա, բայց իրական պահում չի գտնված"
1494
1495 #: staff.circ.utils.reservation_status_error
1496 msgid "status of Reservation Shelf, but no actual hold found."
1497 msgstr "Նախնական պահման դարակի վիճակ, բայց ընթացիկ պահումմներ չեն գտնված"
1498
1499 #: staff.circ.utils.payload.hold.barcode
1500 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.barcode"
1501 msgid "Barcode: %1$s"
1502 msgstr "Շտրիխ կոդ: %1$s"
1503
1504 #: staff.circ.utils.payload.hold.title
1505 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.title"
1506 msgid "Title: %1$s"
1507 msgstr "Վերնագիր: %1$s"
1508
1509 #: staff.circ.utils.ahr_mint_condition
1510 msgid "Copy Quality"
1511 msgstr "Օրինակի որակ"
1512
1513 #: staff.circ.utils.ahr_mint_condition.true
1514 msgctxt "staff.circ.utils.ahr_mint_condition.true"
1515 msgid "Good"
1516 msgstr "Լավ"
1517
1518 #: staff.circ.utils.ahr_mint_condition.false
1519 msgid "Any"
1520 msgstr "Որևէ"
1521
1522 #: staff.circ.utils.holds.shelf_time
1523 msgid "Shelf Time"
1524 msgstr "Դարակի ժամ"
1525
1526 #: staff.circ.utils.holds.shelf_expire_time
1527 msgctxt "staff.circ.utils.holds.shelf_expire_time"
1528 msgid "Shelf Expire Time"
1529 msgstr "Դարակի ժամկետի սպառում"
1530
1531 #. # Hold for patron familyName, firstName secondName
1532 #: staff.circ.utils.payload.hold.patron
1533 msgid "Hold for patron %1$s, %2$s %3$s"
1534 msgstr "Պահում ընթերցողի համար %1$s, %2$s %3$s"
1535
1536 #: staff.circ.utils.payload.hold.patron_alias
1537 msgid "Hold for patron %1$s"
1538 msgstr "Պահում ընթերցողի համար %1$s"
1539
1540 #: staff.circ.utils.payload.hold.phone_notify
1541 msgid "Notify by phone: %1$s"
1542 msgstr "Հիշեցում հեռախոսով: %1$s"
1543
1544 #: staff.circ.utils.payload.hold.sms_notify
1545 msgid "Notify by text: %1$s"
1546 msgstr "Զգուշացրու տեքստով։ %1$s"
1547
1548 #: staff.circ.utils.payload.hold.email_notify
1549 msgid "Notify by email: %1$s"
1550 msgstr "Հիշեցում էլ փոստով: %1$s"
1551
1552 #: staff.circ.utils.payload.hold.request_date
1553 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.request_date"
1554 msgid "Request Date: %1$s"
1555 msgstr "Հարցման ամսաթիվ: %1$s"
1556
1557 #: staff.circ.utils.payload.hold.slip_date
1558 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.slip_date"
1559 msgid "Slip Date: %1$s"
1560 msgstr "Կտրոնի ամսաթիվ: %1$s"
1561
1562 #: staff.circ.utils.payload.hold.notes.staff_note
1563 msgid "Staff Note: %1$s : %2$s"
1564 msgstr "Աշխատակազմի նշում: %1$s : %2$s"
1565
1566 #: staff.circ.utils.payload.hold.notes.patron_note
1567 msgid "Patron Note: %1$s : %2$s"
1568 msgstr "Ընթերցողի նշում: %1$s : %2$s"
1569
1570 #: staff.circ.utils.hold_slip
1571 msgid "Hold Slip"
1572 msgstr "Պահիր կտրոնը"
1573
1574 #: staff.circ.utils.hold_slip.print.yes
1575 msgctxt "staff.circ.utils.hold_slip.print.yes"
1576 msgid "Print"
1577 msgstr "Տպիր"
1578
1579 #: staff.circ.utils.hold_slip.print.no
1580 msgctxt "staff.circ.utils.hold_slip.print.no"
1581 msgid "Do Not Print"
1582 msgstr "Մի տպիր"
1583
1584 #: staff.circ.utils.payload.reservation.barcode
1585 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.barcode"
1586 msgid "Barcode: %1$s"
1587 msgstr "Շտրիխ կոդ: %1$s"
1588
1589 #: staff.circ.utils.payload.reservation.title
1590 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.title"
1591 msgid "Title: %1$s"
1592 msgstr "Վերնագիր: %1$s"
1593
1594 #. # Hold for patron familyName, firstName secondName
1595 #: staff.circ.utils.payload.reservation.patron
1596 msgid "Reservation for patron %1$s, %2$s %3$s"
1597 msgstr "Պահում ընթերցողի համար %1$s, %2$s %3$s"
1598
1599 #: staff.circ.utils.payload.reservation.patron_alias
1600 msgid "Reservation for patron %1$s"
1601 msgstr "Պահում ընթերցողի համար %1$s"
1602
1603 #: staff.circ.utils.payload.reservation.request_date
1604 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.request_date"
1605 msgid "Request Date: %1$s"
1606 msgstr "Հարցման ամսաթիվ: %1$s"
1607
1608 #: staff.circ.utils.payload.reservation.start_date
1609 msgid "Start Date: %1$s"
1610 msgstr "Սկսելու ամսաթիվ: %1$s"
1611
1612 #: staff.circ.utils.payload.reservation.slip_date
1613 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.slip_date"
1614 msgid "Slip Date: %1$s"
1615 msgstr "Կտրոնի ամսաթիվ: %1$s"
1616
1617 #: staff.circ.utils.reservation_slip
1618 msgid "Reservation Slip"
1619 msgstr "Պահման կտրոն"
1620
1621 #: staff.circ.utils.reservation_slip.print.yes
1622 msgctxt "staff.circ.utils.reservation_slip.print.yes"
1623 msgid "Print"
1624 msgstr "Տպել"
1625
1626 #: staff.circ.utils.reservation_slip.print.no
1627 msgctxt "staff.circ.utils.reservation_slip.print.no"
1628 msgid "Do Not Print"
1629 msgstr "Մի տպիր"
1630
1631 #: staff.circ.utils.transit_slip
1632 msgid "Transit Slip"
1633 msgstr "Տրանզիտի թերթիկ"
1634
1635 #: staff.circ.utils.transit_slip.print.yes
1636 msgctxt "staff.circ.utils.transit_slip.print.yes"
1637 msgid "Print"
1638 msgstr "Տպիր"
1639
1640 #: staff.circ.utils.transit_slip.print.no
1641 msgctxt "staff.circ.utils.transit_slip.print.no"
1642 msgid "Do Not Print"
1643 msgstr "Մի տպիր"
1644
1645 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.description
1646 msgid ""
1647 "This item could fulfill a hold request but capture has been delayed by "
1648 "policy."
1649 msgstr ""
1650 "այս նյութը կարող է պահման պահանջ իրականացնել, սակայն որսալը հետաձգվել է "
1651 "ելնելով կանոնակարգից։"
1652
1653 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.titlebar
1654 msgid "Hold Capture Delayed"
1655 msgstr "Պահման որսումը հետաձգվել է"
1656
1657 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.prompt_for_nocapture
1658 msgid "Do Not Capture "
1659 msgstr "Մի որսա "
1660
1661 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.prompt_for_capture
1662 msgid "Capture"
1663 msgstr "Որսալ"
1664
1665 #: staff.circ.utils.reservation_capture
1666 msgid "%1$s has been captured for a reservation."
1667 msgstr "%1$s բռնվել է պահման համառ"
1668
1669 #: staff.circ.utils.capture
1670 msgid "%1$s has been captured for a hold."
1671 msgstr "%1$s որսված է պահման համար:"
1672
1673 #: staff.circ.utils.needs_cataloging
1674 msgid "%1$s needs to be cataloged."
1675 msgstr "%1$s հարկավոր է մուտքագրել:"
1676
1677 #: staff.circ.utils.copy_status.error
1678 msgid "FIXME -- this case \"%1$s\" is unhandled."
1679 msgstr "FIXME -- այս դեպքե \"%1$s\" չի ուսումնասիրվում"
1680
1681 #: staff.circ.utils.msg.ok
1682 msgctxt "staff.circ.utils.msg.ok"
1683 msgid "OK"
1684 msgstr "Լավ"
1685
1686 #: staff.circ.utils.route_to.destination
1687 msgid "Destination: %1$s."
1688 msgstr "Նպատակակետ: %1$s."
1689
1690 #: staff.circ.utils.route_to.no_address
1691 msgid "We do not have a holds address for this library."
1692 msgstr "Այս գրադարանի համար չունենք պահման հասցէ"
1693
1694 #: staff.circ.utils.route_to.no_address.error
1695 msgid "Unable to retrieve mailing address."
1696 msgstr "Չի կարողանում կանչել փոստային հասցեն"
1697
1698 #: staff.circ.utils.payload.author
1699 msgid "Author: %1$s"
1700 msgstr "Հեղինակ: %1$s"
1701
1702 #: staff.circ.utils.payload.in_transit
1703 msgid "%1$s is in transit."
1704 msgstr "%1$s տեղափոխման մեջ է:"
1705
1706 #: staff.circ.utils.estimated_wait
1707 msgid "Estimated Wait Time"
1708 msgstr "Սպասման գնահատվողժամանակ"
1709
1710 #: staff.circ.utils.potential_copies
1711 msgid "Potential Copies "
1712 msgstr "Հավանական պատճեններ "
1713
1714 #: staff.circ.utils.queue_position
1715 msgid "Queue Position"
1716 msgstr "Հերթի դիրք"
1717
1718 #: staff.circ.utils.total_holds
1719 msgid "Total Number of Holds"
1720 msgstr "Պահումների ընդհանուր քանակ"
1721
1722 #: staff.circ.utils.find_acq_po.no_po
1723 msgid "Lineitem found (%1$s), but without purchase order"
1724 msgstr "Գտնվել է գծային նյութ (%1$s), բայց առանց գնման պատվերի"
1725
1726 #: staff.circ.work_log_column.message
1727 msgctxt "staff.circ.work_log_column.message"
1728 msgid "Message"
1729 msgstr "Հաղորդում"
1730
1731 #: staff.circ.work_log_column.when
1732 msgid "When"
1733 msgstr "Երբ"
1734
1735 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode
1736 #: staff.circ.work_log_checkout.message
1737 msgid "%1$s circulated %4$s to %3$s (%2$s)"
1738 msgstr "%1$s հաշվված է %4$s մինչև %3$s (%2$s)"
1739
1740 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode
1741 #: staff.circ.work_log_renew.message
1742 msgid "%1$s renewed %4$s for %3$s (%2$s)"
1743 msgstr "%1$s թարմացված %4$s համարr %3$s (%2$s)"
1744
1745 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1746 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.transit.message
1747 msgid ""
1748 "%1$s attempted checkin of %4$s, resulting in transit.  Route To = %5$s"
1749 msgstr ""
1750 "%1$s փորձ է արել ընդունել սրանք %4$s, որը հանգեցնում է տրանզիտի: Ուղարկիր = "
1751 "%5$s"
1752
1753 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1754 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.transit_for_hold.message
1755 msgid ""
1756 "%1$s attempted checkin of %4$s, resulting in a hold-transit.  Route To = %5$s"
1757 msgstr ""
1758 "%1$s փորձ է արել ընդունել սրանք %4$s, որը հանգեցնում է պահման տրանզիտի: "
1759 "Ուղարկիր = %5$s"
1760
1761 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1762 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.no_change.message
1763 msgid ""
1764 "%1$s attempted checkin of %4$s, but nothing happened.  Route To = %5$s"
1765 msgstr ""
1766 "%1$s փորձ է արել ընդունել սրանք %4$s, բայց ոչինչ չի պատահել:Ուղարկիր = %5$s"
1767
1768 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1769 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.error.message
1770 msgid ""
1771 "%1$s attempted checkin of %4$s, and an error occurred.  Route To = %5$s"
1772 msgstr ""
1773 "%1$s փորձ է արել ընդունել սրանք %4$s, և պատահել է սխալ;Ուղարկիր = %5$s"
1774
1775 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1776 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.success.message
1777 msgid "%1$s attempted checkin of %4$s, which succeeded.  Route To = %5$s"
1778 msgstr "%1$s փորձ է արվել ընդունել %4$s, ոռը հաջողվեց: Ուղարկի դեպի = %5$s"
1779
1780 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1781 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.hold_shelf.message
1782 msgid ""
1783 "%1$s attempted checkin of %4$s, which routed the item to the Holds Shelf.  "
1784 "Route To = %5$s"
1785 msgstr ""
1786 "%1$s փորձ է արել ընդունել սրանք %4$s, որը ուղարկել է նյութը Պահման "
1787 "դարակ;Ուղարկիր = %5$s"
1788
1789 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1790 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.reservation_shelf.message
1791 msgid ""
1792 "%1$s attempted checkin of %4$s, which routed the item to the Reservations "
1793 "Shelf.  Route To = %5$s"
1794 msgstr ""
1795 "%1$s փորձ է արել ընդունել սրանք %4$s, որը ուղարկել է նյութը Նախնական պահման "
1796 "դառակ: Ուղարկիր = %5$s"
1797
1798 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1799 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.cataloging.message
1800 msgid ""
1801 "%1$s attempted checkin of %4$s, which is a pre-cat and was routed to "
1802 "Cataloging.  Route To = %5$s"
1803 msgstr ""
1804 "%1$s փորձ է արել ընդունել սրանք %4$s, որը նախնական քարտագրում է և ուղարկվել "
1805 "է Մուտքագրման: Ուղարկիր = %5$s"
1806
1807 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1808 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.not_found.message
1809 msgid ""
1810 "%1$s attempted checkin of %4$s, which was not found, and so was routed to "
1811 "Cataloging.  Route To = %5$s"
1812 msgstr ""
1813 "%1$s փորձ է արել ընդունել սրանք %4$s, որը չի գտնվել, և այսպիսով ուղարկվել է "
1814 "Քարտագրման: Ուղարկիր = %5$s"
1815
1816 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Original Balance  5 - Voided Balance  6 - Payment Received  7 - Payment Applied
1817 #. # 8 - Change Given  9 - Credit Given  10 - New Balance  11 - Payment Type  12 - Note  13 - API call result
1818 #: staff.circ.work_log_payment_attempt.success.message
1819 msgid "%1$s received %6$s (%11$s) for %3$s (%2$s)."
1820 msgstr "%1$s ստացված %6$s (%11$s) համար %3$s (%2$s)."
1821
1822 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Original Balance  5 - Voided Balance  6 - Payment Received  7 - Payment Applied
1823 #. # 8 - Change Given  9 - Credit Given  10 - New Balance  11 - Payment Type  12 - Note  13 - API call result
1824 #: staff.circ.work_log_payment_attempt.failure.message
1825 msgid ""
1826 "%1$s attempted receipt of %6$s (%11$s) for %3$s (%2$s), which failed for "
1827 "this reason: %13$s"
1828 msgstr ""
1829 "%1$s փորձ արած ստացականներ ընդամենը %6$s (%11$s) for %3$s (%2$s), որոնք "
1830 "ձախողվել են այս պատճառով: %13$s"
1831
1832 #: staff.circ.checkin.hold_capture
1833 msgid "Hold Capture"
1834 msgstr "Պահումը որսվում է"
1835
1836 #: staff.circ.checkin.check_in.tab
1837 msgid "Item Check In"
1838 msgstr "Նյութի հետ ընդունում"
1839
1840 #: staff.circ.renew.tab.label
1841 msgid "Renew Items"
1842 msgstr "Թարմացրու նյութերը"
1843
1844 #: staff.circ.checkin.error
1845 msgid "Check In Failed (in circ.util.checkin) (%1$s): "
1846 msgstr "Ստուգիր Ձախողվածներում (circ.util.checkin) (%1$s): "
1847
1848 #. # "Circulation" - check &staff.main.menu.circ.label; in lang.dtd
1849 #. # "Offline Interface" - check &staff.main.menu.circ.offline.label; in lang.dtd
1850 #: staff.circ.checkin.suggest_offline
1851 msgid ""
1852 "Check In Failed.  If you wish to use the offline interface, in the top "
1853 "menubar select Circulation -> Offline Interface"
1854 msgstr ""
1855 "Հետ ընդունւոմը ձախողվեց: Եթե ցանկանում ես օգտագործել օֆլայն միջերեսը, վերին "
1856 "ընտրացանկից ընտրիր Սպասարկում -> Օֆլայն միջերես"
1857
1858 #: staff.circ.checkin.possible_dupe_scan
1859 msgid ""
1860 "Check In May Have Failed.  Possible double-scan of the barcode.  Use Item "
1861 "Status to confirm Check In and possible Hold capture."
1862 msgstr ""
1863
1864 #: staff.circ.checkin.renew_failed.error
1865 msgid "Renew Failed for %1$s"
1866 msgstr "Թարմացումը ձախողվեց %1$s"
1867
1868 #: staff.circ.checkin.renew_failed.override
1869 msgid "Override Renew Failure?"
1870 msgstr "Վերագրե՞լ թարմացման ձախողումը"
1871
1872 #: staff.circ.renew.barcode
1873 msgctxt "staff.circ.renew.barcode"
1874 msgid "Barcode: %1$s"
1875 msgstr "Շտրիխ կոդ: %1$s"
1876
1877 #: staff.circ.renew.barcode.status
1878 msgid "Barcode: %1$s Status: %2$s"
1879 msgstr "Շտրիխ կոդ: %1$s Վիճակ: %2$s"
1880
1881 #: staff.circ.renew.barcode.msg
1882 msgid "Barcode: %1$s Message: %2$s"
1883 msgstr "Շտրիխ կոդ: %1$s Հաղորդում: %2$s"
1884
1885 #: staff.circ.renew.override.item_deposit_required.warning.barcode
1886 msgid ""
1887 "For item with barcode %1$s, a billing for an Item Deposit will be added to "
1888 "the patron's account if this action is overrided."
1889 msgstr ""
1890 "Այս շտրիխ կոդով նյութի համար %1$s, Նյութի Դեպոզիտի համար ընթերցողի հաշիվ "
1891 "կավելացվի հաշվին, եթե այս գործողությունը չեղյալ արվի"
1892
1893 #: staff.circ.renew.override.item_rental_fee_required.warning.barcode
1894 msgid ""
1895 "For item with barcode %1$s, a billing for an Item Rental Fee will be added "
1896 "to the patron's account if this action is overrided."
1897 msgstr ""
1898 "Այս շտրիխ կոդով նյութի համար %1$s, Նյութի Վարձակալման Վճարին ընթերցողի հաշիվ "
1899 "կավելացվի, եթե այս գործողությունը չեղյալ արվի"
1900
1901 #: staff.circ.holds.activate.prompt
1902 msgid "Are you sure you would like to activate hold %1$s?"
1903 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ակտիվացնել պահումը %1$s"
1904
1905 #: staff.circ.holds.activate.prompt.plural
1906 msgid "Are you sure you would like to activate holds %1$s?"
1907 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ակտիվացնել պահումները %1$s"
1908
1909 #: staff.circ.holds.suspend.prompt
1910 msgid "Are you sure you would like to suspend hold %1$s?"
1911 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես կասեցնել պահումը %1$s"
1912
1913 #: staff.circ.holds.suspend.prompt.plural
1914 msgid "Are you sure you would like to suspend holds %1$s?"
1915 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես կասեցնել պահումները %1$s"
1916
1917 #: staff.circ.holds.activation_date.prompt
1918 msgid ""
1919 "Please enter an Activation Date (or choose Remove to unset) for hold %1$s.  "
1920 "This will also Suspend the hold."
1921 msgstr ""
1922 "Մուտք արա Ակտիվացման ամսաթիվը (կամ ընտրիր Հեռացնել հետ բերելու համար) %1$s "
1923 "պահման համար: Սա նաև կկասեցնի Պահումը:"
1924
1925 #: staff.circ.holds.activation_date.prompt.plural
1926 msgid ""
1927 "Please enter an Activation Date (or choose Remove to unset) for holds %1$s.  "
1928 "This will also Suspend the holds."
1929 msgstr ""
1930 "Մուտք արա Ակտիվացման ամսաթիվը (կամ ընտրիր Հեռացնել հետ բերելու համար) %1$s "
1931 "պահման համար: Սա նաև կկասեցնի Պահումները:"
1932
1933 #: staff.circ.holds.activation_date.dialog.description
1934 msgctxt "staff.circ.holds.activation_date.dialog.description"
1935 msgid "Activation Date"
1936 msgstr "Ակտիվացման ամսաթիվ"
1937
1938 #: staff.circ.holds.request_date.prompt
1939 msgid ""
1940 "Please enter a new Request Date for hold %1$s.  WARNING: This effectively "
1941 "reorders the holds queue."
1942 msgstr ""
1943 "Մուտք արա առաջարկի նոր ամսաթիվ %1$s պահման համար: ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ: Սա արդյունավետ "
1944 "կերպով վերադասավորում է պահման հարցումը:"
1945
1946 #: staff.circ.holds.request_date.prompt.plural
1947 msgid ""
1948 "Please enter a new Request Date for holds %1$s.  WARNING: This effectively "
1949 "reorders the holds queue."
1950 msgstr ""
1951 "Մուտք արա առաջարկի նոր ամսաթիվ %1$s պահման համար: ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ: Սա արդյունավետ "
1952 "կերպով վերադասավորում է պահման հարցումը:"
1953
1954 #: staff.circ.holds.request_date.dialog.description
1955 msgctxt "staff.circ.holds.request_date.dialog.description"
1956 msgid "Request Date"
1957 msgstr "Հարցրու ամսաթիվ"
1958
1959 #: staff.circ.holds.expire_time.prompt
1960 msgid ""
1961 "Please enter an Expiration Date (or choose Remove to unset) for hold %1$s."
1962 msgstr ""
1963 "Մուտք արա ժամկետի լրանալու ամսաթիվը (կամ ընտրիր Հեռացնել հետ բերելու համար) "
1964 "%1$s պահման համար:"
1965
1966 #: staff.circ.holds.expire_time.prompt.plural
1967 msgid ""
1968 "Please enter an Expiration Date (or choose Remove to unset) for holds %1$s."
1969 msgstr ""
1970 "Մուտք արա Ժամկետի լրանալու ամսաթիվը (կամ ընտրիր Հեռացնել հետ բերելու համար) "
1971 "%1$s պահումների համար:"
1972
1973 #: staff.circ.holds.expire_time.dialog.description
1974 msgid "Expiration Date"
1975 msgstr "Ժամկետը լրանալու ամսաթիվ"
1976
1977 #: staff.circ.holds.shelf_expire_time.prompt
1978 msgid "Please enter a Shelf Expiration Date for hold %1$s."
1979 msgstr "Մուտք արա Դարակի ժամկետը լրանալու ամսաթիվը այս պահման համար %1$s."
1980
1981 #: staff.circ.holds.shelf_expire_time.prompt.plural
1982 msgid "Please enter a Shelf Expiration Date for holds %1$s."
1983 msgstr ""
1984 "Մուտք արա Դարակի ժամկետը լրանալու ամսաթիվը այս պահումների համար %1$s."
1985
1986 #: staff.circ.holds.shelf_expire_time.dialog.description
1987 msgctxt "staff.circ.holds.shelf_expire_time.dialog.description"
1988 msgid "Shelf Expire Time"
1989 msgstr "Դարակի ժամկետի լրանալու ժամ"
1990
1991 #: staff.circ.holds.modifying_holds
1992 msgid "Modifying Holds"
1993 msgstr "Պահումների ձևափոխում"
1994
1995 #: staff.circ.holds.modifying_holds.yes
1996 msgctxt "staff.circ.holds.modifying_holds.yes"
1997 msgid "Yes"
1998 msgstr "Այո"
1999
2000 #: staff.circ.holds.modifying_holds.no
2001 msgctxt "staff.circ.holds.modifying_holds.no"
2002 msgid "No"
2003 msgstr "Ոչ"
2004
2005 #: staff.circ.hold_update.hold_ids.failed
2006 msgid "Number of holds not updated: %1$s "
2007 msgstr "Չթարմացված պահումների քանակը: %1$s "
2008
2009 #: staff.circ.holds.already_activated
2010 msgid "Hold %1$s was already activated."
2011 msgstr "Պահումը %1$s արդեն ակտիվացված է:"
2012
2013 #: staff.circ.holds.already_activated.plural
2014 msgid "Holds %1$s were already activated."
2015 msgstr "Պահումները %1$s արդեն ակտիվացված են:"
2016
2017 #: staff.circ.holds.already_suspended
2018 msgid "Hold %1$s was already suspended."
2019 msgstr "Պահումը %1$s արդեն կասեցված է:"
2020
2021 #: staff.circ.holds.already_suspended.plural
2022 msgid "Holds %1$s were already suspended."
2023 msgstr "Պահումները %1$s արդեն կասեցված են:"
2024
2025 #: staff.circ.holds.unexpected_error.not_likely_modified
2026 msgid "Holds not likely modified."
2027 msgstr "Պահումները ձևափոխված չեն:"
2028
2029 #: staff.circ.holds.unexpected_error.not_likely_activated
2030 msgid "Holds not likely activated."
2031 msgstr "Պահումները ցանկալի չէ ակտիվացնել:"
2032
2033 #: staff.circ.holds.unexpected_error.not_likely_suspended
2034 msgid "Holds not likely suspended."
2035 msgstr "Պահումները ցանկալի չէ կասեցնել:"
2036
2037 #: staff.circ.holds.alt_view.label
2038 msgid "Detail View"
2039 msgstr "Մանրամասն դիտում"
2040
2041 #: staff.circ.holds.alt_view.accesskey
2042 msgctxt "staff.circ.holds.alt_view.accesskey"
2043 msgid "V"
2044 msgstr "V"
2045
2046 #: staff.circ.holds.list_view.label
2047 msgctxt "staff.circ.holds.list_view.label"
2048 msgid "List View"
2049 msgstr "Ցանկի տեսաբերում"
2050
2051 #: staff.circ.holds.list_view.accesskey
2052 msgctxt "staff.circ.holds.list_view.accesskey"
2053 msgid "V"
2054 msgstr "V"
2055
2056 #: staff.circ.missing_pieces.scan_item.prompt
2057 msgid "Enter barcode for item missing pieces:"
2058 msgstr "Մուտք արա շտրիխ կոդը նյութի պակասող մասերի համար"
2059
2060 #: staff.circ.missing_pieces.scan_item.title
2061 msgid "Missing Pieces"
2062 msgstr "Պակասող մասեր"
2063
2064 #: staff.circ.missing_pieces.scan_item.error_alert
2065 msgid "No item with barcode \"%1$s\""
2066 msgstr "Չկա նյութ այս շտրիխ կոդով \"%1$s\""
2067
2068 #: staff.circ.utils.transit.copy_status_message.label
2069 msgid "Transit Copy Status Message"
2070 msgstr ""
2071
2072 #: staff.circ.utils.transit.copy_status_message
2073 msgid "This item is in status %1$s, additional staff action may be required."
2074 msgstr ""
2075
2076 #~ msgid "Mis-scan or non-cataloged item.  Checkout as a pre-cataloged item?"
2077 #~ msgstr "Սխալ սկան կամ չմուտքագրված նյութ: Սպասարկե՞լ որպես քարտագրված նյութ:"
2078
2079 #~ msgid "Are you sure sure you want to delete these items? %1$s"
2080 #~ msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս նյութերը %1$s"
2081
2082 #~ msgid ""
2083 #~ "You must delete all the copies on the volume before you may delete the "
2084 #~ "volume itself."
2085 #~ msgstr "Պետք է ջնջես հատորի բոլոր օրինակները, մինչ հատորը ջնջելը:"
2086
2087 #~ msgid "Volumes deleted."
2088 #~ msgstr "Հատորները ջնջվել են"
2089
2090 #~ msgid "Hold Note(s)"
2091 #~ msgstr "Պահման նշում(ներ)"