35ff483ef9722066b41abc3b64e7b403293d0453
[Evergreen.git] / build / i18n / po / cat.properties / hy-AM.po
1 # extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/cat.properties
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2016-03-14 20:44-0400\n"
7 "PO-Revision-Date: 2014-02-02 18:06+0000\n"
8 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
9 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Launchpad-Export-Date: 2016-03-16 05:31+0000\n"
14 "X-Generator: Launchpad (build 17947)\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16
17 #: bib.no_marc
18 msgid "No MARC Record"
19 msgstr "MARC գրառում չէ"
20
21 #: cat.barcode_for_item
22 msgid "The barcode for the item is %1$s"
23 msgstr "Նյութի շտրիխ կոդն է %1$s"
24
25 #: cat.batch_operation_failed
26 msgid "The whole batch operation failed. %1$s"
27 msgstr "Աշխատանքի ողջ փաթեթը ձախողվեց: %1$s"
28
29 #: cat.copy_buckets.tab
30 msgid "Copy Buckets"
31 msgstr "Պատճե փնջի"
32
33 #: cat.total_bucket_items_in_bucket
34 msgid "Contains %1$s bucket items"
35 msgstr "Պարունակում է %1$s փնջով նյութեր"
36
37 #: cat.results_returned
38 msgid "Returning %1$s hits"
39 msgstr "Վերադարձրել է  %1$s արդյունք"
40
41 #: staff.cat.bib_brief.record_id
42 msgid "Database ID = %1$s"
43 msgstr "Շտեմարանի ID = %1$s"
44
45 #: staff.cat.bib_brief.deleted
46 msgid "(Deleted)"
47 msgstr "(Հեռացված)"
48
49 #: staff.cat.bib_brief.inactive
50 msgid "(Inactive)"
51 msgstr "(Ոչ ակտիվ)"
52
53 #: staff.cat.bib_brief.noncat
54 msgid "(Not Cataloged)"
55 msgstr "(Չքարտագրված)"
56
57 #: staff.cat.bib_brief.noncat.alert
58 msgid "Item not cataloged."
59 msgstr "Նյութը քարտագրված չէ:"
60
61 #. # %1$s = Bib Record Database ID
62 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.tab_name
63 msgid "Manage Conjoined Items for Bib with DB ID %1$s"
64 msgstr "Կառավարի հետևյալ Bib-ի միացված նյութերը ըստ DB ID %1$s"
65
66 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.error
67 msgid "Error"
68 msgstr "Սխալ"
69
70 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.success
71 msgid "Success"
72 msgstr "Հաջողված"
73
74 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.failed
75 msgid "Failed"
76 msgstr "Տապալվեց"
77
78 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.item_linked_to_bib
79 msgid "Item linked to bib"
80 msgstr "Նյութը կապվել է մատենին"
81
82 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.item_native_to_bib
83 msgid "Item native to bib"
84 msgstr "Նյութը հարազատ է մատենին"
85
86 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.peer_type_updated
87 msgid "Peer Type updated"
88 msgstr "Զույգի տեսակը թարմացված է"
89
90 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.prompt.title
91 msgid "Change Peer Type"
92 msgstr "Փոխիր զույգի տեսակը"
93
94 #. # %1$s = Bib Record Database ID
95 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.prompt.confirm.unlink_item_from_bib.singular
96 msgid "Unlink selected item from Bib with DB ID %1$s"
97 msgstr "Քանդիր ընտրված նյութի կապը Bib-ից ըստ DB ID %1$s"
98
99 #. # %1$s = Bib Record Database ID, %2$s = Number of selected items
100 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.prompt.confirm.unlink_item_from_bib.plural
101 msgid "Unlink %2$s selected items from Bib with DB ID %1$s"
102 msgstr "Քանդիր կապը %2$s ընտրված նյութերի Bibժից ըստ DB ID %1$s"
103
104 #: staff.cat.copy_browser.add_item.title
105 msgid "Add Item"
106 msgstr "Ավելացրու նյութ"
107
108 #: staff.cat.copy_browser.add_item.error
109 msgid "copy browser -> add copies"
110 msgstr "Դիտակի պատճե -> ավելացրու պատճեներ"
111
112 #: staff.cat.copy_browser.add_items_bucket.error
113 msgid "copy browser -> add copies to bucket"
114 msgstr "Դիտակի պատճե -> ավելացրու պատճեներ փնջին"
115
116 #: staff.cat.copy_browser.make_bookable.create_failed_silent
117 msgid "No response from server"
118 msgstr "Կայանից չկա արձագանք"
119
120 #: staff.cat.copy_browser.make_bookable.create_failed
121 msgid ""
122 "Error from server: %1$d %2$s\n"
123 "%3$s\n"
124 "%4$s"
125 msgstr ""
126 "Կայանից սխալ: %1$d %2$s\n"
127 "%3$s\n"
128 "%4$s"
129
130 #: staff.cat.copy_browser.make_bookable.newtab_failed
131 msgid "Could not open new tab"
132 msgstr "Չի կարող բացել նոր տաբ"
133
134 #: staff.cat.copy_browser.make_bookable.newtab_name
135 msgid "Resources"
136 msgstr "Պաշարներ"
137
138 #: staff.cat.copy_browser.replace_barcode.failed
139 msgid "Barcode %1$s not likely replaced."
140 msgstr "Շտրիխ կոդ %1$s չի փոխարինվել:"
141
142 #: staff.cat.copy_browser.replace_barcode.error
143 msgid "copy browser -> replace barcode"
144 msgstr "Դիտակի պատճե -> փոխարինիր շտրիխ կոդը"
145
146 #: staff.cat.copy_browser.edit_items.error
147 msgid "Copy Browser -> Edit Items"
148 msgstr "Դիտակի պատճե -> Խմբագրիր նյութը"
149
150 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.confirm.plural
151 msgid "Are you sure you would like to delete these %1$s items?"
152 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս %1$s նյութերը:"
153
154 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.confirm
155 msgid "Are you sure you would like to delete this item?"
156 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս նյութը:"
157
158 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.title
159 msgid "Delete Items?"
160 msgstr "Ջնջե՞լ նյութերը:"
161
162 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.delete
163 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_items.delete"
164 msgid "Delete"
165 msgstr "Ջնջել"
166
167 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.cancel
168 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_items.cancel"
169 msgid "Cancel"
170 msgstr "Չեղյալ անել"
171
172 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.override
173 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_items.override"
174 msgid "Override Delete Failure?"
175 msgstr "Վերակատարե՞լ Ջնջելու ձախողոմը:"
176
177 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.complete
178 msgid "Action complete."
179 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
180
181 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.error
182 msgid "copy browser -> delete items"
183 msgstr "Դիտակի պատճե -> ջնջիր նյութերը"
184
185 #: staff.cat.copy_browser.print_spine.tab
186 msgctxt "staff.cat.copy_browser.print_spine.tab"
187 msgid "Spine Labels"
188 msgstr "Կողի պիտակներ"
189
190 #: staff.cat.copy_browser.print_spine.error
191 msgid "copy browser -> Spine Labels"
192 msgstr "Դիտակի պատճե -> Կողի պիտակներ"
193
194 #: staff.cat.copy_browser.add_volume.permission_error
195 msgid "You do not have permission to add volumes to that library."
196 msgstr "Դու իրավասու չես ավելացնելու հատորներ այդ գրադարանին:"
197
198 #: staff.cat.copy_browser.add_volume.title
199 msgid "Add Volume/Item"
200 msgstr "Ավելացնել հատոր/նյութ"
201
202 #: staff.cat.copy_browser.add_volume.error
203 msgid "copy browser -> add volumes"
204 msgstr "Դիտակի պատճե -> Ավելացնել հատորներ"
205
206 #: staff.cat.edit_volume.permission_error
207 msgid "You do not have permission to edit the volume or volumes selected."
208 msgstr "Դու չունես իրավասություններ խմբագրելու հատորը կամ ընտրված հատորները"
209
210 #: staff.cat.edit_volume.title
211 msgid "Volume"
212 msgstr "Հատոր"
213
214 #: staff.cat.edit_volume.title.plural
215 msgctxt "staff.cat.edit_volume.title.plural"
216 msgid "Volumes"
217 msgstr "Հատորներ"
218
219 #: staff.cat.edit_volumes.override.confirm
220 msgid "Override volume re-labeling collision and merge the volumes?"
221 msgstr "Վերագրե՞լ հատորի վերապիտակավորման սխալը և ձուլել հատորները։"
222
223 #: staff.cat.edit_volumes.label_exists.details
224 msgid "%1$s"
225 msgstr "%1$s"
226
227 #: staff.cat.edit_volume.exception
228 msgid "An error occurred while you were trying to edit these volumes."
229 msgstr "Երբ փորձում էիր խմբագրել այս հատորները հանդիպեցիր սխալի։"
230
231 #: staff.cat.copy_browser.can_have_copies.false
232 msgid "Records from %1$s cannot have copies."
233 msgstr "Գրառումները այստեղից %1$s չեն կարող ունենալ պատճեններ։"
234
235 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.prompt
236 msgid "Are you sure you would like to delete this volume?"
237 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանոմ ես ջնջել այս հատորը:"
238
239 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.prompt.plural
240 msgid "Are you sure you would like to delete these %1$s volumes?"
241 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանոմ ես ջնջել այս %1$s հատորները:"
242
243 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.title
244 msgid "Delete Volumes?"
245 msgstr "Ջնջե՞լ հատորները:"
246
247 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.delete
248 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_volume.delete"
249 msgid "Delete"
250 msgstr "Ջնջել"
251
252 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.cancel
253 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_volume.cancel"
254 msgid "Cancel"
255 msgstr "Չեղյալ անել"
256
257 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.override
258 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_volume.override"
259 msgid "Override Delete Failure?"
260 msgstr "Վերակատարե՞լ Ջնջելու ձախողոմը:"
261
262 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.copies_remain
263 msgid ""
264 "You must delete all the items on the volume before you may delete the volume "
265 "itself."
266 msgstr ""
267 "Մինչ հատորը ամբողջությամբ ջնջելը դու պետք է ջնջես այդ հատորի բոլոր մասերը։"
268
269 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.copies_remain.confirm
270 msgid "Delete Volume and Items"
271 msgstr "Ջնջիր Հատորը և մասերը"
272
273 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.copies_remain.cancel
274 msgid "Cancel Delete"
275 msgstr "Չեղյալ արա Ջնջելը"
276
277 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.exception
278 msgid "copy browser -> delete volumes"
279 msgstr "Դիտակի պատճե -> Հատորների ջնջում"
280
281 #: staff.cat.copy_browser.mark_library.alert
282 msgid "Library + Record marked as Volume Transfer Destination"
283 msgstr "Գրադարան + Գրառում նշված են որպես Volume Transfer Destination"
284
285 #: staff.cat.copy_browser.mark_library.prompt
286 msgid "Choose just one Library to mark as Volume Transfer Destination"
287 msgstr "Ընտրիր մեկ գրադարան նշելու որպես Volume Transfer Destination"
288
289 #: staff.cat.copy_browser.mark_library.title
290 msgctxt "staff.cat.copy_browser.mark_library.title"
291 msgid "Limit Selection"
292 msgstr "Սահմանափակիր ընտրությունը"
293
294 #: staff.cat.copy_browser.mark_volume.alert
295 msgid "Volume marked as Item Transfer Destination"
296 msgstr "Նյութը նշված է որպես Item Transfer Destination"
297
298 #: staff.cat.copy_browser.mark_volume.prompt
299 msgid "Choose just one Volume to mark as Item Transfer Destination"
300 msgstr "Ընտրիր միայն մեկ հատոր նշելու որպես Item Transfer Destination"
301
302 #: staff.cat.copy_browser.mark_volume.title
303 msgctxt "staff.cat.copy_browser.mark_volume.title"
304 msgid "Limit Selection"
305 msgstr "Սահմանափակիր ընտրությունը"
306
307 #: staff.cat.copy_browser.transfer_volume.alert
308 msgid ""
309 "Please mark a library as the destination from within holdings maintenance "
310 "and then try this again."
311 msgstr "Նշիր գրադարան պահումների կառավարման համար, և փորձիր նորից:"
312
313 #: staff.cat.copy_browser.transfer.prompt
314 msgid "Transfer volumes %1$s to library %2$s on the following record?"
315 msgstr "Տեղափոխե՞լ հատորները %1$s գրադարան %2$s այս գրառման համար:"
316
317 #: staff.cat.copy_browser.transfer.submit.label
318 msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer.submit.label"
319 msgid "Transfer"
320 msgstr "Տեղափոխում"
321
322 #: staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.label
323 msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.label"
324 msgid "Cancel"
325 msgstr "Չեղյալ անել"
326
327 #: staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.accesskey
328 msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.accesskey"
329 msgid "C"
330 msgstr "C"
331
332 #: staff.cat.copy_browser.transfer.title
333 msgid "Volume Transfer"
334 msgstr "Հատորի տեղափոխում"
335
336 #: staff.cat.copy_browser.transfer.incomplete
337 msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer.incomplete"
338 msgid "Transfer Aborted"
339 msgstr "Տեղափոխումը վիժեցված է"
340
341 #: staff.cat.copy_browser.transfer.override.failure
342 msgid "Override Volume Transfer Failure?"
343 msgstr "Վերակատարէ՞լ Հատորի տեղափոխման ձախողումը:"
344
345 #: staff.cat.copy_browser.transfer.ineligible_destination
346 msgid "That destination cannot have volumes."
347 msgstr "Այդ կետը չի կարող ունենալ հատորներ:"
348
349 #: staff.cat.copy_browser.transfer.success
350 msgid "Volumes transferred."
351 msgstr "Հատորները տեղափոխված են:"
352
353 #: staff.cat.copy_browser.transfer.unexpected_error
354 msgid "All volumes not likely transferred."
355 msgstr "Ցանկալի չէ բոլոր հատորների տեղափոխումը"
356
357 #: staff.cat.copy_browser.transfer_items.missing_volume
358 msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer_items.missing_volume"
359 msgid ""
360 "Please mark a volume as the destination from within holdings maintenance and "
361 "then try this again."
362 msgstr "Նշիր հատորը պահումների կառավարման համար, և փորձիր նորից:"
363
364 #: staff.cat.copy_browser.transfer_items.unexpected_error
365 msgid "All copies not likely transferred."
366 msgstr "Ցանկալի չէ բոլոր օրինակների տեղափոխումը"
367
368 #: staff.cat.copy_browser.link_as_multi_bib.missing_bib
369 msgid ""
370 "Please Mark a bib record as a Target for Conjoined Items and try this again."
371 msgstr ""
372 "Նշիր մատեն գրառումը որպես թիրախ միացված նյութերի համար և փորձիր սա նորից։"
373
374 #: staff.cat.copy_browser.missing_library
375 msgid "Missing library list."
376 msgstr "Պակասող գրադարանի ցուցակ"
377
378 #: staff.cat.copy_browser.consortial_copy_count.error
379 msgid "Error retrieving consortial copy count."
380 msgstr "Սխալ կոնսորցիումի օրինակը կանչելիս:"
381
382 #: staff.cat.copy_browser.list_init.tree_location
383 msgid "Location/Barcode"
384 msgstr "Տեղաբաշխում/Շտրիխ կոդ"
385
386 #: staff.cat.copy_browser.list_init.volume_count
387 msgctxt "staff.cat.copy_browser.list_init.volume_count"
388 msgid "Volumes"
389 msgstr "Հատորներ"
390
391 #: staff.cat.copy_browser.list_init.copy_count
392 msgid "Copies"
393 msgstr "Օրինակներ"
394
395 #: staff.cat.copy_browser.actions.error
396 msgid "Copy Browser Actions"
397 msgstr "Արտագրի Դիտակի գործողությունները"
398
399 #: staff.cat.copy_browser.refresh_list.error
400 msgid "Problem refreshing the volume/copy tree."
401 msgstr "Խոչընդոտ Հատորի/օրինակի ծառը թարմացնելիս:"
402
403 #: staff.cat.copy_buckets.render_pending_copies.complete
404 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.render_pending_copies.complete"
405 msgid "Action completed."
406 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
407
408 #: staff.cat.copy_buckets.retrieve_row.error
409 msgid "Error retrieving details for item with copy id = %1$s"
410 msgstr "id = %1$s համարի նյութի մանրամասները կանչելիս կա սխալ:"
411
412 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.render.choose_bucket
413 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.menulist.render.choose_bucket"
414 msgid "Choose a bucket..."
415 msgstr "Ընտրիր փունջը..."
416
417 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.render.retrieve_bucket
418 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.menulist.render.retrieve_bucket"
419 msgid "Retrieve shared bucket..."
420 msgstr "Կանչիր համատեղ փունջը..."
421
422 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.prompt
423 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.prompt"
424 msgid "Enter bucket number:"
425 msgstr "Մուտք արա փնջի համարը:"
426
427 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.undefined
428 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.undefined"
429 msgid "Could not find a bucket with ID = %1$s"
430 msgstr "Չի կարող գտնել փունջը ID = %1$s"
431
432 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.error
433 msgid "Error retrieving bucket.  Did you use a valid bucket id?"
434 msgstr "Փնջի հետ կանչի սխալ: Արդյո՞ք ճիշտ է փնջի  id:"
435
436 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_batch_copy_delete.confirm
437 msgid "Are you sure you want to delete all items in bucket from catalog?"
438 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես քարտարանից փաթեթով ջնջել բոլոր նյութերը։"
439
440 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_add.error
441 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_add.error"
442 msgid "Addition likely failed."
443 msgstr "Ավելացումը ձախողվեց:"
444
445 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_sel_add.error
446 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_sel_add.error"
447 msgid "Addition likely failed."
448 msgstr "Ավելացումը ձախողվեց:"
449
450 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_item.error
451 msgid "Deletion likely failed."
452 msgstr "Հեռացումը ձախողվեց:"
453
454 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_item.complete
455 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_item.complete"
456 msgid "Action completed."
457 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
458
459 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.confirm
460 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.confirm"
461 msgid "Delete the bucket named %1$s?"
462 msgstr "Ջնչել փունջը այս անվանումով %1$s"
463
464 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.complete
465 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.complete"
466 msgid "Action completed."
467 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
468
469 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.error
470 msgid "Bucket deletion likely failed."
471 msgstr "Փնջի ջնջումը ձախողվեց:"
472
473 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.prompt
474 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.prompt"
475 msgid "What would you like to name the bucket?"
476 msgstr "Ի՞նչ անուն կտաք փնջին:"
477
478 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.title
479 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.title"
480 msgid "Bucket Creation"
481 msgstr "Փնջի ստեղծում:"
482
483 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.container_exists
484 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.container_exists"
485 msgid "You already have a bucket with that name."
486 msgstr "Դու այդ անունով փունջ արդեն ունէս:"
487
488 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.success
489 msgid "Bucket \"%1$s\" created."
490 msgstr "\"%1$s\" փունջը ստեղծված է:"
491
492 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.error
493 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.error"
494 msgid "Bucket creation failed."
495 msgstr "Փնջի ստեղծումը ձախողվեց:"
496
497 #: staff.cat.copy_buckets.batch.error
498 msgid "Batch Item Deletion"
499 msgstr "Փաթեթի նյութի ջնջում:"
500
501 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_transfer_to_volume.no_volume
502 msgid ""
503 "Please mark a volume as the destination from within the copy browser and "
504 "then try this again."
505 msgstr "Նշիր հատորը որպես Դիտակի պատճե և փորձիր նորից:"
506
507 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_transfer_to_volume.confirm
508 msgid ""
509 "Transfer the items in bucket \"%1$s\" from their original volumes to the "
510 "volume labelled \"%2$s\" for the library \"%3$s\" on the following record?"
511 msgstr ""
512 "Տեղափոխե՞լ փնջի նյութերը \"%1$s\" իրենց իրական հատորներից դեպի հատորներ "
513 "նշված \"%2$s\" այս գրադարանի համար \"%3$s\" հետևյալ գրառումների համար:"
514
515 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_transfer_to_volume.error
516 msgid "Items not likely transferred."
517 msgstr "Նյութերը չեն տեղափոխվել:"
518
519 #: staff.cat.copy_buckets.cmd_export_to_copy_status.error
520 msgid "Copy Status from Copy Buckets"
521 msgstr "Պատճենի վիճակ փնջերի պատճեից:"
522
523 #: staff.cat.copy_buckets.prep_item_for_list.error
524 msgid "List building failed."
525 msgstr "Ցուցակի կառուցումը ձախողվեց:"
526
527 #: staff.cat.copy_buckets_quick.bucket_prompt
528 msgid "Copy this item into which bucket?"
529 msgstr "Ո՞ր փնջում արտագրել այս նյութը:"
530
531 #: staff.cat.copy_buckets_quick.bucket_prompt.plural
532 msgctxt "staff.cat.copy_buckets_quick.bucket_prompt.plural"
533 msgid "Copy these %1$s items into which bucket?"
534 msgstr "Ո՞ր փնջում արտագրել այս %1$s նյութերը:"
535
536 #: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.prompt
537 msgctxt "staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.prompt"
538 msgid "What would you like to name the bucket?"
539 msgstr "Ի՞նչ անուն կուզենաք տալ փնջին:"
540
541 #: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.title
542 msgctxt "staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.title"
543 msgid "Bucket Creation"
544 msgstr "Փնջի ստեղծում"
545
546 #: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.error
547 msgctxt "staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.error"
548 msgid "Bucket creation failed."
549 msgstr "Փնջի ստեղծումը ձախողվեց:"
550
551 #: staff.cat.copy_buckets_quick.addition.error
552 msgid "Addition likely failed for bucket = %1$s and copy ID = %2$s."
553 msgstr "Ավելացումը տապալվըց փունջ = %1$s և պատճե ID = %2$s"
554
555 #: staff.cat.copy_editor.caption
556 msgid "Copy Editor"
557 msgstr "Պատճենահանման խմբագիր"
558
559 #: staff.cat.copy_editor.create_copies
560 msgid "Modify/Create Copies"
561 msgstr "Ձևափոխիր/Ստեղծիր պատճեններ"
562
563 #: staff.cat.copy_editor.create_copies.accesskey
564 msgid "M"
565 msgstr "M"
566
567 #: staff.cat.copy_editor.copy_notes
568 msgid "Copy Notes"
569 msgstr "Օրինակի նշումներ"
570
571 #: staff.cat.copy_editor.status
572 msgid "Status"
573 msgstr "Վիճակ"
574
575 #: staff.cat.copy_editor.retrieve_templates.error
576 msgid "Error retrieving templates"
577 msgstr "Ձևանմուշների ստացման սխալ"
578
579 #: staff.cat.copy_editor.apply_templates.error
580 msgid "Error applying template"
581 msgstr "Ձևանմուշների կիրառման սխալ"
582
583 #: staff.cat.copy_editor.save_as_template.prompt
584 msgid "Enter template name:"
585 msgstr "Մուտք արա ձևանմուշի անվանումը"
586
587 #: staff.cat.copy_editor.save_as_template.title
588 msgid "Save As Template"
589 msgstr "Հիշիր որպես ձևանմուշ"
590
591 #: staff.cat.copy_editor.save_as_template.success
592 msgid "Template \"%1$s\" saved."
593 msgstr "Ձևանմուշը \"%1$s\" հիշված է:"
594
595 #: staff.cat.copy_editor.save_as_template.error
596 msgid "Error saving template"
597 msgstr "Սխալ ձևանմուշը հիշելիս:"
598
599 #: staff.cat.copy_editor.delete_template.confirm
600 msgid "Delete template \"%1$s\"?"
601 msgstr "Ջնջե՞լ ձևանմուշը \"%1$s\""
602
603 #: staff.cat.copy_editor.delete_template.success
604 msgid "Template \"%1$s\" deleted."
605 msgstr "Ձևանմուշը \"%1$s\" ջնջված է:"
606
607 #: staff.cat.copy_editor.delete_template.error
608 msgid "Error deleting template"
609 msgstr "Սխալ ձևանմուշը ջնջելիս:"
610
611 #: staff.cat.copy_editor.export_templates.title
612 msgid "Save Templates File As"
613 msgstr "Հիշիր ձևանմուշների ֆայլը որպես"
614
615 #: staff.cat.copy_editor.export_templates.error
616 msgid "Error exporting templates"
617 msgstr "Սխալ ձևանմուշները ներմուծելիս:"
618
619 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.title
620 msgid "Import Templates File"
621 msgstr "Ներմուծիր ձևանմուշների ֆայլը:"
622
623 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.prompt
624 msgid "Replace the existing template with the imported template?"
625 msgstr "Փոխարինե՞լ առկա ձևանմուշը երմուծվածով:"
626
627 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.title
628 msgid "Template %1$s already exists."
629 msgstr "Ձևանմուշ %1$s արդեն առկա է:"
630
631 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.yes
632 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.yes"
633 msgid "Yes"
634 msgstr "Այո"
635
636 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.no
637 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.no"
638 msgid "No"
639 msgstr "Ոչ"
640
641 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.click_here
642 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.click_here"
643 msgid "Click here"
644 msgstr "Սեղմիր այստեղ"
645
646 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.prompt
647 msgid "Save all of these imported templates permanently to this account?"
648 msgstr "Հիշե՞լ բոլոր այս ներմուծված ձևանմուշները այս հաշվի մեջ:"
649
650 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.title
651 msgid "Final warning"
652 msgstr "Վերջնական զգուշացում:"
653
654 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.yes
655 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.save.yes"
656 msgid "Yes"
657 msgstr "Այո"
658
659 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.no
660 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.save.no"
661 msgid "No"
662 msgstr "Ոչ"
663
664 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.click_here
665 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.save.click_here"
666 msgid "Click here"
667 msgstr "Սեղմիր այստեղ"
668
669 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.success
670 msgid "All templates saved."
671 msgstr "Բոլոր ձևանմուշները հիշված են:"
672
673 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.error
674 msgid "Error saving templates"
675 msgstr "Սխալ ձևանմուշները հիշելիս:"
676
677 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.note
678 msgid ""
679 "Note: These imported templates will get saved along with any new template "
680 "you try to create, but if that does not happen, then these templates will "
681 "disappear with the next invocation of the item attribute editor."
682 msgstr ""
683 "Նշում: Ներմուծված այս ձևանմուշները կհիշվեն քո կողմից ստեղծված բոլոր նոր "
684 "ձևանմուշների հետ: Բայց եթե սա չպատահի, ապա այս ձևանմուշները կանհետանան երբ "
685 "հաջորդ անգամ նյութի խմբագիրը կաշխատի:"
686
687 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.error
688 msgid "Error importing templates"
689 msgstr "Սխալ ձևանմուշները ներմուծելիս:"
690
691 #: staff.cat.copy_editor.apply_unsafe_field
692 msgid ""
693 "Template tried to change field '%1$s', which is not allowed currently."
694 msgstr "Ձևանմուշը փորձեց փոխել դաշտը '%1$s', որը այս պահին արգելված է։"
695
696 #: staff.cat.copy_editor.apply_owning_lib.undefined_volume.error
697 msgid ""
698 "Error retrieving Volume information for copy %1$s.  The owning library for "
699 "this copy will not be changed."
700 msgstr ""
701 "Սխալ %1$s պատճեի Հատորի ինֆորմացիան կանչելիս: Պատճեն տնօրինող գրադարանը չի "
702 "փոխվի:"
703
704 #: staff.cat.copy_editor.apply_owning_lib.call_number.error
705 msgid ""
706 "Error changing owning library for copy %1$s.  The owning library for this "
707 "copy will not be changed."
708 msgstr ""
709 "Սխալ %1$s օրինակը տնօրինող գրադարանը փոխելիս: Պատճեն տնօրինող գրադարանը չի "
710 "փոխվի:"
711
712 #: staff.cat.copy_editor.copy_count
713 msgid "1 copy"
714 msgstr "1 օրինակ"
715
716 #: staff.cat.copy_editor.copy_count.plural
717 msgid "%1$s copies"
718 msgstr "%1$s օրինակներ"
719
720 #: staff.cat.copy_editor.apply.label
721 msgctxt "staff.cat.copy_editor.apply.label"
722 msgid "Apply"
723 msgstr "Կիրառել"
724
725 #: staff.cat.copy_editor.apply.accesskey
726 msgctxt "staff.cat.copy_editor.apply.accesskey"
727 msgid "A"
728 msgstr "A"
729
730 #: staff.cat.copy_editor.cancel.label
731 msgctxt "staff.cat.copy_editor.cancel.label"
732 msgid "Cancel"
733 msgstr "Չեղյալ անել"
734
735 #: staff.cat.copy_editor.handle_update.error
736 msgid "copy update error:"
737 msgstr "պատճեի թարմացման սխալ"
738
739 #: staff.cat.copy_editor.add_stat_cat.error
740 msgid "Error adding statistical category to display definition"
741 msgstr "Սխալ՝ Արտածման սահմանմանը վիճակագրական դաս ավելացնելիս"
742
743 #: staff.cat.copy_editor.populate_stat_cat.error
744 msgid "Error populating statistical categories for display"
745 msgstr "Սխալ՝ արտածման վիճակագրական դասերը բազմացնելիս"
746
747 #: staff.cat.copy_editor.remove_stat_cat_entry
748 msgid "<Remove Stat Cat>"
749 msgstr "<Հեռացրու Stat Cat>"
750
751 #: staff.cat.copy_editor.remove_age_based_hold_protection
752 msgid "<Remove Protection>"
753 msgstr "<Հեռացրու պաշտպանությունը>"
754
755 #: staff.cat.copy_editor.remove_circulate_as_type
756 msgid "<Remove Circulate as Type>"
757 msgstr "<Հեռացրու սպասարկումը որպես տեսակ>"
758
759 #: staff.cat.copy_editor.remove_floating
760 msgid "<Remove Floating>"
761 msgstr "<Հեռացրու լողացողը>"
762
763 #: staff.cat.copy_editor.field.unset_or_null
764 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.unset_or_null"
765 msgid "<Unset>"
766 msgstr "<Unset>"
767
768 #: staff.cat.copy_editor.field.owning_library.label
769 msgid "Owning Lib : Call Number"
770 msgstr "Տնօրինող գրադարան ։ Դասիչ"
771
772 #: staff.cat.copy_editor.field.creator.label
773 msgid "Creator"
774 msgstr "Ստեղծող"
775
776 #: staff.cat.copy_editor.field.last_editor.label
777 msgid "Last Editor"
778 msgstr "Վերջին խմբագիր"
779
780 #: staff.cat.copy_editor.field.barcode.label
781 msgid "Barcode"
782 msgstr "Շտրիխ կոդ"
783
784 #: staff.cat.copy_editor.field.creation_date.label
785 msgid "Creation Date"
786 msgstr "Ստեղծման ամսաթիվ"
787
788 #: staff.cat.copy_editor.field.active_date.label
789 msgid "Active Date"
790 msgstr "Ակտիվ ամսաթիվ"
791
792 #: staff.cat.copy_editor.field.last_edit_date.label
793 msgid "Last Edit Date"
794 msgstr "Վերջին խմբագրման ամսաթիվ"
795
796 #: staff.cat.copy_editor.field.location.label
797 msgid "Location/Collection"
798 msgstr "Տեղաբաշխում/հավաքածու"
799
800 #: staff.cat.copy_editor.field.circulation_library.label
801 msgid "Circulation Library"
802 msgstr "Սպասարկող գրադարան"
803
804 #: staff.cat.copy_editor.field.copy_number.label
805 msgid "Copy Number"
806 msgstr "Պատճենի համար"
807
808 #: staff.cat.copy_editor.field.circulate.label
809 msgid "Circulate?"
810 msgstr "Սպասարկե՞լ"
811
812 #: staff.cat.copy_editor.field.circulate.yes_or_true
813 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.circulate.yes_or_true"
814 msgid "Yes"
815 msgstr "Այո"
816
817 #: staff.cat.copy_editor.field.circulate.no_or_false
818 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.circulate.no_or_false"
819 msgid "No"
820 msgstr "Ոչ"
821
822 #: staff.cat.copy_editor.field.holdable.label
823 msgid "Holdable?"
824 msgstr "Պահվո՞խ"
825
826 #: staff.cat.copy_editor.field.holdable.yes_or_true
827 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.holdable.yes_or_true"
828 msgid "Yes"
829 msgstr "Այո"
830
831 #: staff.cat.copy_editor.field.holdable.no_or_false
832 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.holdable.no_or_false"
833 msgid "No"
834 msgstr "Ոչ"
835
836 #: staff.cat.copy_editor.field.floating.label
837 msgid "Floating?"
838 msgstr "Սահո՞ղ"
839
840 #: staff.cat.copy_editor.field.age_based_hold_protection.label
841 msgid "Age-based Hold Protection"
842 msgstr "Տարիքի հետ կապված պահման պաշտպանություն"
843
844 #: staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.label
845 msgid "Loan Duration"
846 msgstr "Տրման տևողություն"
847
848 #: staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.short
849 msgid "Short"
850 msgstr "Կարճ"
851
852 #: staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.normal
853 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.normal"
854 msgid "Normal"
855 msgstr "Նորմալ"
856
857 #: staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.extended
858 msgid "Long"
859 msgstr "Երկար"
860
861 #: staff.cat.copy_editor.field.fine_level.label
862 msgid "Fine Level"
863 msgstr "Տուգանքի մակարդակ"
864
865 #: staff.cat.copy_editor.field.fine_level.low
866 msgid "Low"
867 msgstr "Ցածր"
868
869 #: staff.cat.copy_editor.field.fine_level.normal
870 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.fine_level.normal"
871 msgid "Normal"
872 msgstr "Նորմալ"
873
874 #: staff.cat.copy_editor.field.fine_level.high
875 msgid "High"
876 msgstr "Բարձր"
877
878 #: staff.cat.copy_editor.field.circulate_as_type.label
879 msgid "Circulate as Type"
880 msgstr "Սպասարկիր որպես Տեսակ"
881
882 #: staff.cat.copy_editor.field.circulation_modifier.label
883 msgid "Circulation Modifier"
884 msgstr "Տացքի ձևափոխիչ"
885
886 #: staff.cat.copy_editor.field.alert_message.label
887 msgid "Alert Message"
888 msgstr "Ահազանգող հաղորդում"
889
890 #: staff.cat.copy_editor.field.deposit.label
891 msgid "Deposit?"
892 msgstr "Դեպոզիտ անե՞լ"
893
894 #: staff.cat.copy_editor.field.deposit.yes_or_true
895 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.deposit.yes_or_true"
896 msgid "Yes"
897 msgstr "Այո"
898
899 #: staff.cat.copy_editor.field.deposit.no_or_false
900 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.deposit.no_or_false"
901 msgid "No"
902 msgstr "Ոչ"
903
904 #: staff.cat.copy_editor.field.deposit_amount.label
905 msgid "Deposit Amount"
906 msgstr "Դեպոզիտ գումար"
907
908 #: staff.cat.copy_editor.field.price.label
909 msgid "Price"
910 msgstr "Գին"
911
912 #: staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.label
913 msgid "OPAC Visible?"
914 msgstr "ՀՕԱՔ-ը տեսանելի է՞"
915
916 #: staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.yes_or_true
917 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.yes_or_true"
918 msgid "Yes"
919 msgstr "Այո"
920
921 #: staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.no_or_false
922 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.no_or_false"
923 msgid "No"
924 msgstr "Ոչ"
925
926 #: staff.cat.copy_editor.field.reference.label
927 msgid "Reference?"
928 msgstr "Տեղեկատու՞"
929
930 #: staff.cat.copy_editor.field.reference.yes_or_true
931 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.reference.yes_or_true"
932 msgid "Yes"
933 msgstr "Այո"
934
935 #: staff.cat.copy_editor.field.reference.no_or_false
936 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.reference.no_or_false"
937 msgid "No"
938 msgstr "Ոչ"
939
940 #: staff.cat.copy_editor.field.mint_condition.label
941 msgid "Quality"
942 msgstr "Որակ"
943
944 #: staff.cat.copy_editor.field.mint_condition.yes_or_true
945 msgid "Good"
946 msgstr "Լավ"
947
948 #: staff.cat.copy_editor.field.mint_condition.no_or_false
949 msgid "Mediocre"
950 msgstr "Mediocre"
951
952 #: staff.cat.copy_notes.render_notes.label
953 msgid "Add New Note"
954 msgstr "Ավելացրու նոր նշում"
955
956 #: staff.cat.copy_notes.render_notes.accesskey
957 msgctxt "staff.cat.copy_notes.render_notes.accesskey"
958 msgid "A"
959 msgstr "A"
960
961 #: staff.cat.copy_notes.widgets_apply.note_id
962 msgid "Note ID:"
963 msgstr "Նշումի ID:"
964
965 #: staff.cat.copy_notes.widgets_apply.creator_id
966 msgid "Creator ID:"
967 msgstr "Ստեղծողի ID:"
968
969 #: staff.cat.copy_notes.widgets.public
970 msgid "Public"
971 msgstr "Հանրային"
972
973 #: staff.cat.copy_notes.widgets.private
974 msgid "Private"
975 msgstr "Մասնավոր"
976
977 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.label
978 msgid "Delete This Note"
979 msgstr "Ջնջիր այս նշումը"
980
981 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.msg
982 msgid "Delete the note titled \"%1$s\" created on %2$s?"
983 msgstr "Ջնջե՞լ այս նշումը \"%1$s\" ստեղծված %2$s"
984
985 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.title
986 msgid "Delete Note"
987 msgstr "Նշումը ջնջել:"
988
989 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.yes
990 msgctxt "staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.yes"
991 msgid "Yes"
992 msgstr "Այո"
993
994 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.no
995 msgctxt "staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.no"
996 msgid "No"
997 msgstr "Ոչ"
998
999 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.success
1000 msgid "Note deleted."
1001 msgstr "Նշումը ջնջված է:"
1002
1003 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.close_window
1004 msgid "Close Window"
1005 msgstr "Փակել պատուհանը"
1006
1007 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.close_window.accesskey
1008 msgid "W"
1009 msgstr "W"
1010
1011 #: staff.cat.copy_notes.new_note.label
1012 msgid "New Note"
1013 msgstr "Նոր նշում"
1014
1015 #: staff.cat.copy_notes.new_note.public
1016 msgid "Public?"
1017 msgstr "Հանրայի՞ն"
1018
1019 #: staff.cat.copy_notes.new_note.title
1020 msgid "Title"
1021 msgstr "Վերնագիր"
1022
1023 #: staff.cat.copy_notes.new_note.note
1024 msgid "Note"
1025 msgstr "Նշում"
1026
1027 #: staff.cat.copy_notes.new_note.initials
1028 msgid "Initials"
1029 msgstr "սկզբնատառեր"
1030
1031 #: staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.label
1032 msgctxt "staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.label"
1033 msgid "Cancel"
1034 msgstr "Չեղյալ անել"
1035
1036 #: staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.accesskey
1037 msgctxt "staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.accesskey"
1038 msgid "C"
1039 msgstr "C"
1040
1041 #: staff.cat.copy_notes.new_note.add_note.label
1042 msgid "Add Note"
1043 msgstr "Ավելացնել նշում"
1044
1045 #: staff.cat.copy_notes.new_note.add_note.accesskey
1046 msgctxt "staff.cat.copy_notes.new_note.add_note.accesskey"
1047 msgid "A"
1048 msgstr "A"
1049
1050 #: staff.cat.copy_notes.new_note.error
1051 msgid "The note was not likely created."
1052 msgstr "Նշումը կարծես չի ստեղծվել:"
1053
1054 #: staff.cat.copy_summary.copy_id
1055 msgid "Copy ID = %1$s"
1056 msgstr "Պատճեի ID = %1$s"
1057
1058 #: staff.cat.copy_summary.total_circs.label
1059 msgid "Total Circs"
1060 msgstr "Գումարաճին Circs"
1061
1062 #: staff.cat.copy_summary.yes
1063 msgctxt "staff.cat.copy_summary.yes"
1064 msgid "Yes"
1065 msgstr "Այո"
1066
1067 #: staff.cat.copy_summary.no
1068 msgctxt "staff.cat.copy_summary.no"
1069 msgid "No"
1070 msgstr "Ոչ"
1071
1072 #: staff.cat.copy_summary.unset
1073 msgctxt "staff.cat.copy_summary.unset"
1074 msgid "<Unset>"
1075 msgstr "<Unset>"
1076
1077 #: staff.cat.copy_summary.not_cataloged
1078 msgid "Not Cataloged"
1079 msgstr "Քարտագրված չէ"
1080
1081 #: staff.cat.marcedit.authority_see_also
1082 msgid "See also: %1$s"
1083 msgstr "Տես նաև: %1$s"
1084
1085 #: staff.cat.marcedit.authority_see_from
1086 msgid "See from: %1$s"
1087 msgstr "Տես այստեղից: %1$s"
1088
1089 #: staff.cat.marcedit.help.add_row
1090 msgid "Add Row: CTRL+Enter"
1091 msgstr "Ավելացրու տող: CTRL+Enter"
1092
1093 #: staff.cat.marcedit.help.insert_row
1094 msgid "Insert Row: CTRL+Shift+Enter"
1095 msgstr "Ներդնել տող: CTRL+Shift+Enter"
1096
1097 #: staff.cat.marcedit.help.copy_row_up
1098 msgid "Copy Current Row Above: CTRL+Up"
1099 msgstr "Արտագրել ընթացիկ տողը վերևում: CTRL+Up"
1100
1101 #: staff.cat.marcedit.help.copy_row_down
1102 msgid "Copy Current Row Below: CTRL+Down"
1103 msgstr "Արտագրել ընթացիկ տողը ներքևում: CTRL+Down"
1104
1105 #: staff.cat.marcedit.help.add_subfield
1106 msgid "Add Subfield: CTRL+D (CTRL+I on Mac OS X)"
1107 msgstr "Ավելացրու ենթադաշտ: CTRL+D (CTRL+I Mac OS X համար)"
1108
1109 #: staff.cat.marcedit.help.remove_row
1110 msgid "Remove Row: CTRL+Del"
1111 msgstr "Հեռացրու տողը: CTRL+Del"
1112
1113 #: staff.cat.marcedit.help.remove_subfield
1114 msgid "Remove Subfield: SHIFT+Del"
1115 msgstr "Հեռացրու ենթադաշտը: SHIFT+Del"
1116
1117 #: staff.cat.marcedit.help.replace_006
1118 msgid "Create/Replace 006: CTRL+F6"
1119 msgstr "Ստեղծիր/Փոխարինիր 006: CTRL+F6"
1120
1121 #: staff.cat.marcedit.help.replace_007
1122 msgid "Create/Replace 007: CTRL+F7"
1123 msgstr "Ստեղծիր/Փոխարինիր 007: CTRL+F7"
1124
1125 #: staff.cat.marcedit.help.replace_008
1126 msgid "Create/Replace 008: CTRL+F8"
1127 msgstr "Ստեղծիր/Փոխարինիր 008: CTRL+F8"
1128
1129 #: staff.cat.marcedit.save.label
1130 msgid "Save Record"
1131 msgstr "Հիշիր գրառումը"
1132
1133 #: staff.cat.marcedit.marcTag.LDR.label
1134 msgid "MARC Leader"
1135 msgstr "MARC առաջատար"
1136
1137 #: staff.cat.marcedit.add_row.label
1138 msgid "Add Row"
1139 msgstr "Ավելացրու տող"
1140
1141 #: staff.cat.marcedit.insert_row.label
1142 msgid "Insert Row"
1143 msgstr "Ներդիր տող"
1144
1145 #: staff.cat.marcedit.remove_row.label
1146 msgid "Remove Row"
1147 msgstr "Հեռացրու տողը"
1148
1149 #: staff.cat.marcedit.replace_006.label
1150 msgid "Add/Replace 006"
1151 msgstr "Ավելացրու/Փոխարինիր 006"
1152
1153 #: staff.cat.marcedit.replace_007.label
1154 msgid "Add/Replace 007"
1155 msgstr "Ավելացրու/Փոխարինիր 007"
1156
1157 #: staff.cat.marcedit.replace_008.label
1158 msgid "Add/Replace 008"
1159 msgstr "Ավելացրու/Փոխարինիր 008"
1160
1161 #: staff.cat.marcedit.not_authority_field.label
1162 msgid "Not a controlled subfield"
1163 msgstr "Չկառավարվող ենթադաշտ"
1164
1165 #: staff.cat.marcedit.apply_full.label
1166 msgid "Apply Full Authority (1XX)"
1167 msgstr "Կիրառիր լրիվ հեղինակայինը (1XX)"
1168
1169 #: staff.cat.marcedit.apply_selected.label
1170 msgid "Apply Selected"
1171 msgstr "Կիրառիր ընտրվածները"
1172
1173 #: staff.cat.marcedit.no_authority_match.label
1174 msgid "No matching authority records found"
1175 msgstr "Համընկնող հեղինակավոր գրառումնէր չեն գտնվել"
1176
1177 #: staff.cat.marcedit.next_page.label
1178 msgid "Next page"
1179 msgstr "Հաջորդ էջ"
1180
1181 #: staff.cat.marcedit.previous_page.label
1182 msgid "Previous page"
1183 msgstr "Նախորդ էջ"
1184
1185 #: staff.cat.marcedit.create_authority.label
1186 msgid "Create New Authority from this Field"
1187 msgstr "Ստեղծիր նոր Հեղինակավոր գրառում այս դաշտից"
1188
1189 #: staff.cat.marcedit.create_authority_now.label
1190 msgid "Create Immediately"
1191 msgstr "Ստեղծիր անմիջապես"
1192
1193 #: staff.cat.marcedit.create_authority_success.label
1194 msgid "Created new authority record"
1195 msgstr "Նոր հեղինակավոր գրառումը ստեղծված է"
1196
1197 #: staff.cat.marcedit.create_authority_edit.label
1198 msgid "Create and Edit..."
1199 msgstr "Ստեղծիր և խմբագրի"
1200
1201 #: staff.cat.marc_new.tab_name
1202 msgid "MARC Template"
1203 msgstr "MARC ձևանմուշ"
1204
1205 #: staff.cat.marc_new.create_record.label
1206 msgid "Create Record"
1207 msgstr "Ստեղծիր գրառում"
1208
1209 #: staff.cat.marc_new.system_local.label
1210 msgid "System Local"
1211 msgstr "Համակարգի տեղային"
1212
1213 #: staff.cat.marc_new.retrieving.label
1214 msgctxt "staff.cat.marc_new.retrieving.label"
1215 msgid "Retrieving title..."
1216 msgstr "Վերնագրի կանչում"
1217
1218 #: staff.cat.marc_new.creating_record.error
1219 msgid "Error creating MARC record."
1220 msgstr "MARCգրառման ստեղծման սխալ:"
1221
1222 #: staff.cat.marc_new.loading_template.error
1223 msgid "Error loading MARC template: %1$s"
1224 msgstr "MARC ձևաչափի %1$s բեռնավորման սխալ"
1225
1226 #: staff.cat.marc_new.set_default.error
1227 msgid "Error setting default MARC template: %1$s"
1228 msgstr "Սխալ լռակյաց ՄԵԸՔ ձևանմուշի կարգաբերման ժամանակ: %1$s"
1229
1230 #: staff.cat.marc_new.set_default.success
1231 msgid "Default template set to %1$s"
1232 msgstr "Լռակյաց ձևանմուշը կարգաբերված է որպես %1$s"
1233
1234 #: staff.cat.opac.set_marc_edit.alert
1235 msgid "Record successfully saved."
1236 msgstr "Գրառումը հաջողությամբ հիշված է:"
1237
1238 #: staff.cat.opac.set_marc_edit.std_unexpected_error
1239 msgid "Record not likely updated."
1240 msgstr "Գրառումը կարծես թե չի թարմացվել:"
1241
1242 #: staff.cat.opac.refresh.function_not_implemented.alert
1243 msgid "Not yet implemented.  Work around: Choose Duplicate in New Tab option"
1244 msgstr "Դեռ չի ներդրված: Ընտրիր Պատճենել New Tab ընտրանքից:"
1245
1246 #: staff.cat.opac.set_tab_name
1247 msgid "Record DB ID: %1$s"
1248 msgstr "Գրառման DB ID: %1$s"
1249
1250 #: staff.cat.opac.title_for_hold_transfer.destination_needed.label
1251 msgid "Need to mark a record as a Title Hold Transfer Destination first."
1252 msgstr ""
1253 "Սկզբից հարկավոր է գրառումը նշել որպես Վերնագրի Պահման Տարանցման Նպատակակետ"
1254
1255 #: staff.cat.opac.title_for_hold_transfer.success.label
1256 msgid "Holds transferred."
1257 msgstr "Պահումները փոխանցված են"
1258
1259 #: staff.cat.opac.title_for_hold_transfer.failure.label
1260 msgid "Holds not transferred."
1261 msgstr "Պահումները փոխանցված չեն"
1262
1263 #: staff.cat.opac.title_for_hold_transfer.many_bibs.warning
1264 msgid ""
1265 "WARNING: Move selected holds from multiple bibs to single targeted bib?"
1266 msgstr ""
1267 "ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ։ Տեղափոխե՞լ ընտրված պահումները բազմակի մատեններից դեպի թիրախային "
1268 "մեկ մատեն։"
1269
1270 #: staff.cat.record_buckets.tab_name
1271 msgid "Record Buckets"
1272 msgstr "Գրանցիր փնջերը"
1273
1274 #: staff.cat.record_buckets.save_file_as
1275 msgid "Save File As"
1276 msgstr "Հիշիր ֆայլը որպես"
1277
1278 #: staff.cat.record_buckets.export_records.alert
1279 msgid "File not downloaded."
1280 msgstr "Ֆայլը չի բեռնաթափվել:"
1281
1282 #: staff.cat.record_buckets.export_records.std_unexpected_error
1283 msgid "Records could not be exported."
1284 msgstr "Գրառումները հնարավոր չէ արտահանել:"
1285
1286 #: staff.cat.record_buckets.rednder_pending_records.alert
1287 msgctxt "staff.cat.record_buckets.rednder_pending_records.alert"
1288 msgid "Action completed."
1289 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
1290
1291 #: staff.cat.record_buckets.retrieve_row.std_unexpected_error
1292 msgid "Error retrieving mvr for record with ID = %1$s"
1293 msgstr "Սխալ երբ կանչվում է mvr գրառման համարորի ID = %1$s"
1294
1295 #: staff.cat.record_buckets.buckets.std_unexpected_error
1296 msgid "Could not retrieve your buckets."
1297 msgstr "Չի կարողանում բերել փնջերը:"
1298
1299 #: staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item1
1300 msgctxt "staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item1"
1301 msgid "Choose a bucket..."
1302 msgstr "Ընտրիր փունջը..."
1303
1304 #: staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item2
1305 msgctxt "staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item2"
1306 msgid "Retrieve shared bucket..."
1307 msgstr "Կանչիր համատեղ փունջը..."
1308
1309 #: staff.cat.record_buckets.change_bucket.bucket_id
1310 msgctxt "staff.cat.record_buckets.change_bucket.bucket_id"
1311 msgid "Enter bucket number:"
1312 msgstr "Մուտք արա փնջի համարը:"
1313
1314 #: staff.cat.record_buckets.change_bucket.error
1315 msgid "Error retrieving bucket.  Did you use a valid bucket ID?"
1316 msgstr "Սխալ՝ փնջի կանչի ընթացքում: Արդյո՞ք օգտագործում ես թույլատեված ID:"
1317
1318 #: staff.cat.record_buckets.delete_bucket_named
1319 msgctxt "staff.cat.record_buckets.delete_bucket_named"
1320 msgid "Delete the bucket named %1$s?"
1321 msgstr "Ջնջե՞լ %1$s անունով բուկլետը:"
1322
1323 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt
1324 msgctxt "staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt"
1325 msgid "What would you like to name the bucket?"
1326 msgstr "Ի՞նչ անուն կուզենաս տալ այս բուկլետին:"
1327
1328 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt_title
1329 msgctxt "staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt_title"
1330 msgid "Bucket Creation"
1331 msgstr "Փնջի ստեղծում:"
1332
1333 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.same_name_alert
1334 msgctxt "staff.cat.record_buckets.new_bucket.same_name_alert"
1335 msgid "You already have a bucket with that name."
1336 msgstr "Այդ անունւվ փունջ արդեն ունես:"
1337
1338 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_created
1339 msgid "Bucket %1$s created."
1340 msgstr "Փունջը %1$s տեղծված է:"
1341
1342 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.fancy_prompt_title
1343 msgid "Record Merging"
1344 msgstr "Գրառման միաձուլում"
1345
1346 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.catch.std_unex_err
1347 msgid "Records were not likely merged."
1348 msgstr "Գրառումները կարծես թե չեն միաձուլվել:"
1349
1350 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.xml1
1351 msgid "Delete these records?"
1352 msgstr "Ջնջե՞լ այս գրառումները:"
1353
1354 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.button.label
1355 msgctxt "staff.cat.record_buckets.delete_records.button.label"
1356 msgid "Delete"
1357 msgstr "Ջնջել"
1358
1359 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.label
1360 msgctxt "staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.label"
1361 msgid "Cancel"
1362 msgstr "Չեղյալ անել"
1363
1364 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.accesskey
1365 msgctxt "staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.accesskey"
1366 msgid "C"
1367 msgstr "C"
1368
1369 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.xml2
1370 msgid "Record? # %1$s"
1371 msgstr "Գրառու՞մ # %1$s"
1372
1373 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.fancy_prompt_title
1374 msgid "Record Purging"
1375 msgstr "Record Purging"
1376
1377 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.fancy_prompt.alert
1378 msgid "Delete Aborted"
1379 msgstr "Ջնջելը կասեցված է:"
1380
1381 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.s1
1382 msgid "Error deleting these records:\n"
1383 msgstr "Սխալ՝ այս գրառումները ջնջելիս:\n"
1384
1385 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.s2
1386 msgid "Record #%1$s : %2$s  : %3$s\n"
1387 msgstr "Գրառում #%1$s : %2$s  : %3$s\n"
1388
1389 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.delete_success.alert
1390 msgid "Records deleted."
1391 msgstr "Գրառումները ջնջված են:"
1392
1393 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.catch.std_unex_err
1394 msgid "Records were not likely deleted."
1395 msgstr "Կարծես թե գրառումները ջնջված չեն:"
1396
1397 #: staff.cat.record_buckets.cmd_broken.alert
1398 msgid "Not Yet Implemented"
1399 msgstr "Դեռ ներդրված չէ:"
1400
1401 #: staff.cat.record_buckets.cmd_sel_opac.tab_name
1402 msgctxt "staff.cat.record_buckets.cmd_sel_opac.tab_name"
1403 msgid "Retrieving title..."
1404 msgstr "Վերնագիրը կանչվում է..."
1405
1406 #: staff.cat.record_buckets.cmd_sel_opac.catch.std_unex_err
1407 msgid "Showing in OPAC"
1408 msgstr "Ցույց է տրվում ՀՕԱՔ-ում"
1409
1410 #: staff.cat.record_buckets.submit.query_status
1411 msgctxt "staff.cat.record_buckets.submit.query_status"
1412 msgid "Searching..."
1413 msgstr "Որոնում..."
1414
1415 #: staff.cat.record_buckets.prep_record_for_list.std_unex_err
1416 msgid "Could not retrieve this record: %1$s"
1417 msgstr "Չի կարող կանչել այս գրառումը: %1$s"
1418
1419 #: staff.cat.record_buckets_quick.copy_one_record
1420 msgid "Copy this record into which bucket?"
1421 msgstr "Ո՞ր փնջում արտագրել այս գրառումը:"
1422
1423 #: staff.cat.record_buckets_quick.copy_multiple_records
1424 msgctxt "staff.cat.record_buckets_quick.copy_multiple_records"
1425 msgid "Copy these %1$s items into which bucket?"
1426 msgstr "Ո՞ր փնջում արտագրել այս %1$s նյութերը"
1427
1428 #: staff.cat.record_buckets_quick.initing_record_buckets_quick_xul
1429 msgid "Trying to init record_buckets_quick.xul"
1430 msgstr "Աշխատում է ակտիվացնել record_buckets_quick.xul"
1431
1432 #: staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket
1433 msgctxt "staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket"
1434 msgid "What would you like to name the bucket?"
1435 msgstr "Ի՞նչ անուն տալ փնջին:"
1436
1437 #: staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket.title
1438 msgctxt "staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket.title"
1439 msgid "Bucket Creation"
1440 msgstr "Փնջի ստեղծում"
1441
1442 #: staff.cat.record_buckets_quick.bucket_creation_failure
1443 msgctxt "staff.cat.record_buckets_quick.bucket_creation_failure"
1444 msgid "Bucket creation failed."
1445 msgstr "Փնջի ստեղծումը ձախողվեց:"
1446
1447 #: staff.cat.record_buckets_quick.add_to_bucket.addition_failed
1448 msgid "Addition likely failed for bucket = %1$s and record ID = %2$s"
1449 msgstr ""
1450 "Հավանաբար փունջը = %1$s և գրառում  ID = %2$s համար հավելումը ձախողվեց:"
1451
1452 #: staff.cat.record_buckets.menulist.change_bucket.undefined
1453 msgctxt "staff.cat.record_buckets.menulist.change_bucket.undefined"
1454 msgid "Could not find a bucket with ID = %1$s"
1455 msgstr "Չի կարող գտնել փունջը ID = %1$s"
1456
1457 #: staff.cat.spine_labels.copy
1458 msgid "copy"
1459 msgstr "օրինակ"
1460
1461 #: staff.cat.spine_labels.copies
1462 msgid "copies"
1463 msgstr "օրինակներ"
1464
1465 #: staff.cat.spine_labels.generate.std_unexpeceted_err
1466 msgid "Generate"
1467 msgstr "Գեներացնել"
1468
1469 #: staff.cat.spine_labels.preview.title
1470 msgctxt "staff.cat.spine_labels.preview.title"
1471 msgid "Spine Labels"
1472 msgstr "Կողային պիտակ"
1473
1474 #: staff.cat.spine_labels.preview.std_unexpected_err
1475 msgid "Preview and Print"
1476 msgstr "Նախնական դիտում և տպում"
1477
1478 #: staff.cat.util.replace_barcode.old_bc_window_prompt.prompt
1479 msgid "Enter original barcode for the copy:"
1480 msgstr "Օրինակի համար մուտք արա իսկական շտրիխ կոդը:"
1481
1482 #: staff.cat.util.replace_barcode.old_bc_window_prompt.title
1483 msgctxt "staff.cat.util.replace_barcode.old_bc_window_prompt.title"
1484 msgid "Replace Barcode"
1485 msgstr "Փոխարինիր շտրիխ կոդը"
1486
1487 #: staff.cat.util.replace_barcode.error_alert
1488 msgid "We were unable to retrieve an item with barcode \"%1$s\"."
1489 msgstr "Հնարավոր չէ կանչել նյութը որի շտրիխ կոդն է \"%1$s\":"
1490
1491 #: staff.cat.util.replace_barcode.new_bc_window_prompt.prompt
1492 msgid "Enter the replacement barcode for the copy:"
1493 msgstr "Պատճեի համար մուտք արա փոխարինման շտրիխ կոդը:"
1494
1495 #: staff.cat.util.replace_barcode.new_bc_window_prompt.title
1496 msgctxt "staff.cat.util.replace_barcode.new_bc_window_prompt.title"
1497 msgid "Replace Barcode"
1498 msgstr "Փոխարինիր շտրիխ կոդը"
1499
1500 #: staff.cat.util.replace_barcode.new_bc.failed
1501 msgid "Rename aborted.  Blank barcodes are not allowed."
1502 msgstr "Անվանափոխումը կասեցված է: Դատարկ շտրիխ կոդերը արգելված են:"
1503
1504 #: staff.cat.util.replace_barcode.testing_error
1505 msgid "Error testing replacement barcode \"%1$s\"."
1506 msgstr "Սխալ՝ փոխարինման շտրիխ կոդի տեստավորման ժամանակ \"%1$s\":"
1507
1508 #: staff.cat.util.replace_barcode.insufficient_permission_for_rename
1509 msgid "Rename aborted.  Insufficient permission."
1510 msgstr "Անվանափոխումը կասեցված է: Անբավարար իրավասություններ:"
1511
1512 #: staff.cat.util.replace_barcode.item_rename_error
1513 msgid "Error renaming item."
1514 msgstr "Նյութի անվանափոխման սխալ:"
1515
1516 #: staff.cat.util.replace_barcode.rename_error
1517 msgid "Rename did not likely occur."
1518 msgstr "Անվանափոխումը կարծես չի կայացել:"
1519
1520 #: staff.cat.util.transfer_copies.unmarked_volume_alert
1521 msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.unmarked_volume_alert"
1522 msgid ""
1523 "Please mark a volume as the destination from within holdings maintenance and "
1524 "then try this again."
1525 msgstr "Նշիր հատորը պահումների կառավարման համար, և փորձիր նորից:"
1526
1527 #: staff.cat.util.transfer_copies.params_message
1528 msgid ""
1529 "Transfer items from their original volumes to %1$s's volume labelled %2$s on "
1530 "the following record (and change their circulation libs to match)?"
1531 msgstr ""
1532 "Տեղափոխե՞լ նյութերը իրենց իրական հատորներից դեպի %1$s հատոր նշագրված %2$s "
1533 "հետևյա գրառումում (և փոխիր սպասարկման գրադարանը համընկնելու համար):"
1534
1535 #: staff.cat.util.transfer_copies.transfer.label
1536 msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.transfer.label"
1537 msgid "Transfer"
1538 msgstr "Տեղափոխում"
1539
1540 #: staff.cat.util.transfer_copies.cancel.label
1541 msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.cancel.label"
1542 msgid "Cancel"
1543 msgstr "Չեղյալ անել"
1544
1545 #: staff.cat.util.transfer_copies.cancel.accesskey
1546 msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.cancel.accesskey"
1547 msgid "C"
1548 msgstr "C"
1549
1550 #: staff.cat.util.transfer_copies.window_title
1551 msgid "Item Transfer"
1552 msgstr "Նյութի տեղափոխում"
1553
1554 #: staff.cat.util.transfer_copies.aborted_transfer
1555 msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.aborted_transfer"
1556 msgid "Transfer Aborted"
1557 msgstr "Տեղափոխումը վիժեցված է"
1558
1559 #: staff.cat.util.transfer_copies.override_transfer_failure
1560 msgid "Override Transfer Failure?"
1561 msgstr "Վերագրե՞լ տեխափոխման ձախողումը:"
1562
1563 #: staff.cat.util.transfer_copies.successful_transfer
1564 msgid "Items transferred."
1565 msgstr "Տեղափոխված նյութեր:"
1566
1567 #: staff.cat.util.transfer_copies.transfer_error
1568 msgid "All items not likely transferred."
1569 msgstr "Ոչ բոլոր նյութերն են տեղափոխվել:"
1570
1571 #: staff.cat.util.spine_editor.tab_name
1572 msgctxt "staff.cat.util.spine_editor.tab_name"
1573 msgid "Spine Labels"
1574 msgstr "Կողային պիտակներ"
1575
1576 #: staff.cat.util.spine_editor.spine_editor_error
1577 msgctxt "staff.cat.util.spine_editor.spine_editor_error"
1578 msgid "Spine Labels"
1579 msgstr "Կողային պիտակներ"
1580
1581 #: staff.cat.util.show_in_opac.unknown_barcode
1582 msgid "%1$s is not cataloged"
1583 msgstr "%1$s քարտագրված չէ:"
1584
1585 #: staff.cat.util.show_in_opac.catalog_error_for_doc_id
1586 msgid "Error opening catalog for document ID = %1$s"
1587 msgstr "Սխալ՝ երբ բաշվում է քարտարանը այս փաստաթղթի համար ID = %1$s"
1588
1589 #: staff.cat.util.copy_editor.batch_in_title
1590 msgid "Batch "
1591 msgstr "Փաթեթ "
1592
1593 #: staff.cat.util.copy_editor.edit_in_title
1594 msgctxt "staff.cat.util.copy_editor.edit_in_title"
1595 msgid "Edit"
1596 msgstr "Խմբագրել"
1597
1598 #: staff.cat.util.copy_editor.view_in_title
1599 msgctxt "staff.cat.util.copy_editor.view_in_title"
1600 msgid "View"
1601 msgstr "Դիտել"
1602
1603 #: staff.cat.util.copy_editor.copy_attributes_in_title
1604 msgid "Copy Attributes"
1605 msgstr "Պատճենահանման բաղադրիչներ"
1606
1607 #: staff.cat.util.copy_editor.batch_edit
1608 msgid "Batch Edit"
1609 msgstr "Խմբագրել փաթեթով"
1610
1611 #: staff.cat.util.copy_editor.batch_view
1612 msgid "Batch View"
1613 msgstr "Դիտում փաթեթով"
1614
1615 #: staff.cat.util.copy_editor.edit
1616 msgctxt "staff.cat.util.copy_editor.edit"
1617 msgid "Edit"
1618 msgstr "Խմբագրել"
1619
1620 #: staff.cat.util.copy_editor.view
1621 msgctxt "staff.cat.util.copy_editor.view"
1622 msgid "View"
1623 msgstr "Դիտել"
1624
1625 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_message
1626 msgid ""
1627 "Action failed.  One or more of these items is in a special status such as "
1628 "\"Checked Out\" or \"In Transit\" and cannot be changed to the Damaged "
1629 "status."
1630 msgstr ""
1631 "Գործողությունը տապալվեց: Այս նյութերից մեկը կամ մի քանիսը գտնվում են հատուկ "
1632 "կարգավիճակում, ասենք \"Սպասարկված\" կամ \"Տեղափոխման մեջ\" և հնարավոր չէ "
1633 "կարգավիճակը փոխել Վնասվածի:"
1634
1635 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_title
1636 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.af_title"
1637 msgid "Action failed."
1638 msgstr "Գործողությունը տապալվեց:"
1639
1640 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_ok_label
1641 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.af_ok_label"
1642 msgid "OK"
1643 msgstr "Լավ"
1644
1645 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_confirm_action
1646 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.af_confirm_action"
1647 msgid "Check here to confirm this message"
1648 msgstr "Հաղորդումը հաստատէլու համարթ ընտրիր սա:"
1649
1650 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_message
1651 msgid "Change the status for these items to Damaged?  Barcodes: %1$s"
1652 msgstr "Այս նյութերի համար փոխե՞լ կարգավիճակը վնասվածի։  Շտրիխ կոդեր: %1$s"
1653
1654 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_title
1655 msgid "Mark Damaged"
1656 msgstr "Նշիր որպես վնասված:"
1657
1658 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_ok_label
1659 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.md_ok_label"
1660 msgid "OK"
1661 msgstr "Լավ"
1662
1663 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_cancel_label
1664 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.md_cancel_label"
1665 msgid "Cancel"
1666 msgstr "Չեղյալ անել"
1667
1668 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_confirm_action
1669 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.md_confirm_action"
1670 msgid "Check here to confirm this action"
1671 msgstr "Գործողությունը հաստատէլու համարթ ընտրիր սա:"
1672
1673 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.title
1674 msgid "Checkin Item Before Marking Damaged?"
1675 msgstr "Հետ ընդունե՞լ նյութը մինչ այն վնասված նշելը։"
1676
1677 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.normal_checkin
1678 msgid "Normal Checkin"
1679 msgstr "Նորմալ հետ ընդունում"
1680
1681 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.no_checkin
1682 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.no_checkin"
1683 msgid "Cancel"
1684 msgstr "Չեղյալ անել"
1685
1686 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.forgiving_checkin
1687 msgid "Forgiving Checkin"
1688 msgstr "Հետ ընդունման ներում"
1689
1690 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.confirm_action
1691 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.confirm_action"
1692 msgid "Check here to confirm this action"
1693 msgstr "Ստուգիր այստեղ հաստատելու գործողությունը"
1694
1695 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.item_circulating_to_patron
1696 msgid "Item %1$s is checked out to patron, %2$s, and is due on %3$s. "
1697 msgstr ""
1698 "Այս նյութը %1$s տրվել է այս ընթերցողին, %2$s, և պետք է վերադարձվի %3$s. "
1699
1700 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.message
1701 msgid ""
1702 "Item %1$s will be marked damaged.  Was returned on %3$s for %2$s.  Charge "
1703 "this patron $%4$s for the damage? "
1704 msgstr ""
1705 "Այս նյութը %1$s կնշվի որպես վնասված։ Վերադարձված է %3$s համար %2$s։  Գանձե՞լ "
1706 "այս ընթերցողից $%4$s վնասի համար։ "
1707
1708 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.title
1709 msgid "Charge Patron For Damaged Item? "
1710 msgstr "Գանձե՞լ ընթերցողից վնասված նյութի համար։ "
1711
1712 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.ok_label
1713 msgid "OK "
1714 msgstr "Լավ "
1715
1716 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.change_amount_label
1717 msgid "Change Amount "
1718 msgstr "Փոխել գումարը "
1719
1720 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.cancel_label
1721 msgid "No Charge"
1722 msgstr "Գանձում չկա։"
1723
1724 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.confirm_action
1725 msgid "Check here to confirm this action "
1726 msgstr "Նշիր այստեղ, այս գործողությունը հաստատելու համար "
1727
1728 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.marking_error
1729 msgid "Error marking item %1$s damaged."
1730 msgstr "Սխալ՝ երբ %1$s նյութը նշվում է վնասված:"
1731
1732 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.one_item_damaged
1733 msgid "Item marked Damaged"
1734 msgstr "Նյութը նշված է վնասված:"
1735
1736 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.multiple_item_damaged
1737 msgid "%1$s items marked Damaged."
1738 msgstr "%1$s նյութեր նշված են վնասված:"
1739
1740 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_message
1741 msgid ""
1742 "Action failed.  One or more of these items is in a special status such as "
1743 "\"Checked Out\" or \"In Transit\" and cannot be changed to the Missing "
1744 "status."
1745 msgstr ""
1746 "Գործողությունը տապալվեց: Այս նյութերից մեկը կամ մի քանիսը գտնվում են հատուկ "
1747 "կարգավիճակում, ասենք \"Սպասարկված\" կամ \"Տեղափոխման մեջ\" և հնարավոր չէ "
1748 "կարգավիճակը փոխել Կորածի:"
1749
1750 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_title
1751 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.af_title"
1752 msgid "Action failed."
1753 msgstr "Գործողությունը տապալվեց:"
1754
1755 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_ok_label
1756 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.af_ok_label"
1757 msgid "OK"
1758 msgstr "Լավ"
1759
1760 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_confirm_action
1761 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.af_confirm_action"
1762 msgid "Check here to confirm this message"
1763 msgstr "Հաղորդումը հաստատէլու համարթ ընտրիր սա:"
1764
1765 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_message
1766 msgid "'Change the status for these items to Missing? Barcodes: %1$s"
1767 msgstr "Փոխէ՞լ այս նյութերի վիճակը Կորածի: Շտրիխ կոդն է՝ %1$s:"
1768
1769 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_title
1770 msgid "Mark Missing"
1771 msgstr "Նշիր կորած:"
1772
1773 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_ok_label
1774 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.ms_ok_label"
1775 msgid "OK"
1776 msgstr "Լավ"
1777
1778 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_cancel_label
1779 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.ms_cancel_label"
1780 msgid "Cancel"
1781 msgstr "Չեղյալ անել"
1782
1783 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_confirm_action
1784 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.ms_confirm_action"
1785 msgid "Check here to confirm this action"
1786 msgstr "Գործողությունը հաստատէլու համարթ ընտրիր սա:"
1787
1788 #: staff.cat.util.mark_item_missing.marking_error
1789 msgid "Error marking item %1$s missing."
1790 msgstr "Սխալ՝ երբ %1$s նյութը նշվում է կորած:"
1791
1792 #: staff.cat.util.mark_item_missing.one_item_missing
1793 msgid "Item marked Missing"
1794 msgstr "Նյութը նշված է կորած:"
1795
1796 #: staff.cat.util.mark_item_missing.multiple_item_missing
1797 msgid "%1$s items marked Missing."
1798 msgstr "%1$s նյութերը նշված են կորած:"
1799
1800 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_message
1801 msgid "Mark these items as missing pieces?  Barcodes: %1$s"
1802 msgstr "Նշե՞լ այս նյութերը ոռպես կորած մասեր: Շտրիխ կոդեր: %1$s"
1803
1804 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_title
1805 msgid "Mark Missing Pieces"
1806 msgstr "Նշիր կորած մասերը:"
1807
1808 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_ok_label
1809 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_ok_label"
1810 msgid "OK"
1811 msgstr "Լավ"
1812
1813 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_cancel_label
1814 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_cancel_label"
1815 msgid "Cancel"
1816 msgstr "Չեղյալ անել"
1817
1818 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_confirm_action
1819 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_confirm_action"
1820 msgid "Check here to confirm this action"
1821 msgstr "Ընտրիր այստէղ գործողությունը հաստատելու համար"
1822
1823 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.marking_error
1824 msgid "Error marking item %1$s as missing pieces."
1825 msgstr "Սխալ երբ նշում ենք այս նյութը %1$s որպես կորած մասեր:"
1826
1827 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.one_item_missing_pieces
1828 msgid "Item marked as missing pieces."
1829 msgstr "Նյութը նշված է որպես կորած մասեր"
1830
1831 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.multiple_item_missing_pieces
1832 msgid "%1$s items marked as missing pieces."
1833 msgstr "%1$s նյութերը նշված են որպես կորած կտորներ"
1834
1835 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.circ_not_found
1836 msgid ""
1837 "No circulation found for item with barcode %1$s.  Item left unmodified."
1838 msgstr ""
1839 "Չի գտնվել սպասարկում նյութի համար հետևյալ շտրիխ կոդով %1$s: Նյութը թողնված է "
1840 "չփոփոխված:"
1841
1842 #: staff.cat.util.show_in_opac.retrieving_title
1843 msgctxt "staff.cat.util.show_in_opac.retrieving_title"
1844 msgid "Retrieving title..."
1845 msgstr "Վերնագրի կանչում..."
1846
1847 #: staff.cat.util.add_titles_to_bucket.number_of_precats_skipped
1848 msgid "Skipping %1$s pre-cat records..."
1849 msgstr "Բաց է թողնվում %1$s նախն. քարտագրամն գրառումներ..."
1850
1851 #: staff.cat.volume_buckets.window_tab_name
1852 msgid "Volume Buckets"
1853 msgstr "Հատորի փնջեր"
1854
1855 #: staff.cat.volume_copy_creator.my_init.btn.label
1856 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.my_init.btn.label"
1857 msgid "Apply"
1858 msgstr "Կիրառել"
1859
1860 #: staff.cat.volume_copy_creator.my_init.btn.accesskey
1861 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.my_init.btn.accesskey"
1862 msgid "A"
1863 msgstr "A"
1864
1865 #: staff.cat.volume_copy_creator.create_part.btn.label
1866 msgid "Create Part Designator"
1867 msgstr "Ստեղծիր մասի ցուցիչ"
1868
1869 #: staff.cat.volume_copy_creator.edit_then_create.btn.label
1870 msgid "Edit then Create"
1871 msgstr "Խմբագրի և Ստեղծի"
1872
1873 #: staff.cat.volume_copy_creator.edit_then_create.btn.accesskey
1874 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.edit_then_create.btn.accesskey"
1875 msgid "C"
1876 msgstr "C"
1877
1878 #: staff.cat.volume_copy_creator.create_with_defaults.btn.label
1879 msgid "Create with Defaults"
1880 msgstr "Ստեղծիր լռակյացներով"
1881
1882 #: staff.cat.volume_copy_creator.create_with_defaults.btn.accesskey
1883 msgid "D"
1884 msgstr "D"
1885
1886 #: staff.cat.volume_copy_creator.create.btn.label
1887 msgid "Create Volumes/Items"
1888 msgstr "Ստեղծիր հատոր/նյութ"
1889
1890 #: staff.cat.volume_copy_creator.create.btn.accesskey
1891 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.create.btn.accesskey"
1892 msgid "C"
1893 msgstr "C"
1894
1895 #: staff.cat.volume_copy_creator.edit_then_rebarcode.btn.label
1896 msgid "Edit then Re-barcode"
1897 msgstr "Խմբագրի և վերա գռի շտրիխ կոդը"
1898
1899 #: staff.cat.volume_copy_creator.edit_then_rebarcode.btn.accesskey
1900 msgid "E"
1901 msgstr "E"
1902
1903 #: staff.cat.volume_copy_creator.rebarcode.btn.label
1904 msgid "Re-barcode / Update Items"
1905 msgstr "Վերա շտրիխավորի / Թարմացրու նյութը"
1906
1907 #: staff.cat.volume_copy_creator.rebarcode.btn.accesskey
1908 msgid "R"
1909 msgstr "R"
1910
1911 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_volume_count_entry.message
1912 msgid ""
1913 "You may not add more than %1$s items at a time for a given volume in this "
1914 "interface."
1915 msgstr ""
1916 "Այս միջերեսով տրված հատորի համար չես կարող ավելացնել ավելի քան %1$s նյութ:"
1917
1918 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_volume_count_entry.title
1919 msgid "Maximum items exceeded."
1920 msgstr "Ամենաշատ նյութի քանակը անցել է:"
1921
1922 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_volume_count_entry.ok_label
1923 msgid "Ok"
1924 msgstr "Լավ"
1925
1926 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.classification
1927 msgid "Classification"
1928 msgstr "Դասակարգում"
1929
1930 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.prefix
1931 msgid "Prefix"
1932 msgstr "Նախածանց"
1933
1934 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.call_nums
1935 msgid "Call Number"
1936 msgstr "Դասիչ"
1937
1938 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.suffix
1939 msgid "Suffix"
1940 msgstr "Վերջածանց"
1941
1942 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.num_of_copies
1943 msgid "# of Copies"
1944 msgstr "Օրինակների #"
1945
1946 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.barcodes_and_parts
1947 msgid "Barcode / Part Designation"
1948 msgstr "Շտրիխ կոդ/Մասի նշանակում"
1949
1950 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_message
1951 msgid "\"%1$s\" is an invalid barcode."
1952 msgstr "\"%1$s\" սխալ շտրիխ կոդ է"
1953
1954 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_title
1955 msgid "Invalid Barcode"
1956 msgstr "Սխալ շտրիխ կոդ"
1957
1958 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_ok_button
1959 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_ok_button"
1960 msgid "OK"
1961 msgstr "Լավ"
1962
1963 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_confirm
1964 msgid "Check here to confirm this message."
1965 msgstr "աղորդումը հաստատէլու համարթ ընտրիր սա:"
1966
1967 #: staff.cat.volume_copy_creator.stash_and_close.problem_with_volume
1968 msgid ""
1969 "Problem finding or creating %1$s.  We will skip item creation for this "
1970 "volume."
1971 msgstr ""
1972 "Խոչընդոտ %1$s փնտրելիս կամ ստեղծելիս: Այս հատորի համար նյութի ստեղծումը բաց "
1973 "կթողնէնք:"
1974
1975 #: staff.cat.volume_copy_creator.stash_and_close.tree_err2
1976 msgid "volume tree update 2"
1977 msgstr "հատորի ծառի թարմացում 2"
1978
1979 #: staff.cat.volume_copy_creator.stash_and_close.tree_err3
1980 msgid "volume tree update 3"
1981 msgstr "հատորի ծառի թարմացում  3"
1982
1983 #: staff.cat.volume_copy_creator.load_prefs.err_retrieving_prefs
1984 msgid "Error retrieving stored preferences"
1985 msgstr "Սխալ՝ երբ կանչվում էն հիշված նախապատվությունները"
1986
1987 #: staff.cat.volume_copy_creator.save_prefs.err_storing_prefs
1988 msgid "Error storing preferences"
1989 msgstr "Սխալ՝ երբ հիշվում են նախապատվությունները"
1990
1991 #. # %1$s = Call Number Prefix Label, %2$s = Call Number Prefix Owning Lib Shortname
1992 #: staff.cat.volume_copy_creator.call_number_prefix.menuitem_label
1993 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.call_number_prefix.menuitem_label"
1994 msgid "%2$s : %1$s"
1995 msgstr "%2$s : %1$s"
1996
1997 #. # %1$s = Call Number Suffix Label, %2$s = Call Number Suffix Owning Lib Shortname
1998 #: staff.cat.volume_copy_creator.call_number_suffix.menuitem_label
1999 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.call_number_suffix.menuitem_label"
2000 msgid "%2$s : %1$s"
2001 msgstr "%2$s : %1$s"
2002
2003 #: staff.cat.z3950.native_catalog
2004 msgid "Native Catalog"
2005 msgstr "Հիմնական քարտարան"
2006
2007 #: staff.cat.z3950.obj_list_init.list_construction_error
2008 msgid "Failure during list construction."
2009 msgstr "Ձախողում ցուցակի ձևավորման ընթացքում:"
2010
2011 #: staff.cat.z3950.results_view.label
2012 msgid "Results View"
2013 msgstr "Արդյունքների դիտում"
2014
2015 #: staff.cat.z3950.results_view.accesskey
2016 msgctxt "staff.cat.z3950.results_view.accesskey"
2017 msgid "V"
2018 msgstr "V"
2019
2020 #: staff.cat.z3950.marc_view.label
2021 msgid "MARC View"
2022 msgstr "MARC Դիտում"
2023
2024 #: staff.cat.z3950.marc_view.accesskey
2025 msgctxt "staff.cat.z3950.marc_view.accesskey"
2026 msgid "V"
2027 msgstr "V"
2028
2029 #: staff.cat.z3950.hide_top_pane.label
2030 msgid "Hide Top Pane"
2031 msgstr "Թաքցրու վերին պատուհանիկը"
2032
2033 #: staff.cat.z3950.hide_top_pane.accesskey
2034 msgctxt "staff.cat.z3950.hide_top_pane.accesskey"
2035 msgid "T"
2036 msgstr "T"
2037
2038 #: staff.cat.z3950.unhide_top_pane.label
2039 msgid "Show Top Pane"
2040 msgstr "Ցույց տուր վերին պատուհանիկը"
2041
2042 #: staff.cat.z3950.unhide_top_pane.accesskey
2043 msgctxt "staff.cat.z3950.unhide_top_pane.accesskey"
2044 msgid "T"
2045 msgstr "T"
2046
2047 #: staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.record_id.label
2048 msgid "Record with ID %1$s marked for overlay."
2049 msgstr "Այս ID-ով գրառումը %1$s նշված է վերադրման համար։"
2050
2051 #: staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.tcn.label
2052 msgid "Record with TCN %1$s marked for overlay."
2053 msgstr "Այս TCN-ով գրառումը %1$s նշված է վերադրման համար։"
2054
2055 #: staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.no_record.label
2056 msgid "No record marked for overlay."
2057 msgstr "Վերադրման համար չկան նշված գրառումներ"
2058
2059 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.marc_view_error
2060 msgid "Failure during MARC view."
2061 msgstr "Ձախողում՝ MARC դիտման ընթացքում:"
2062
2063 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.marc_import_error
2064 msgid "Failure during MARC import."
2065 msgstr "Ձախողում՝ MARC ներմուծման ընթացքում:"
2066
2067 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.marc_import_overlay_error
2068 msgid "Failure during MARC import overlay."
2069 msgstr "Ձախողում՝ MARC ներմուծման վերածածկման ընթացքում:"
2070
2071 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.search_fields_error
2072 msgid "Error setting up search fields."
2073 msgstr "Սխալ՝ որոնման դաշտերի կարգաբերման ընթացքում:"
2074
2075 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.z39_service_error
2076 msgid "Z39.50 services not likely retrieved."
2077 msgstr "Z39.50 ծառայությունները չեն կանչվել:"
2078
2079 #: staff.cat.z3950.initial_search.no_search_selection
2080 msgid "No services selected to search."
2081 msgstr "Որոնման համար չկա ընտրված ծառայություն:"
2082
2083 #: staff.cat.z3950.initial_search.too_many_selections
2084 msgid "Only one service can be used with raw search at a time."
2085 msgstr ""
2086 "Միայն մեկ ծառայություն է կարելի օգտագործել տվյալ պահին կոպիտ փնտրում "
2087 "կատարելու հետ միասին"
2088
2089 #: staff.cat.z3950.initial_search.searching
2090 msgctxt "staff.cat.z3950.initial_search.searching"
2091 msgid "Searching..."
2092 msgstr "Որոնում..."
2093
2094 #: staff.cat.z3950.initial_search.failed_search
2095 msgid "Failure during initial search."
2096 msgstr "Ձախողում՝ սկզբնական որոնման ժամանակ"
2097
2098 #: staff.cat.z3950.initial_search.raw_prompt.title
2099 msgid "Raw Z39.50 PQN Search"
2100 msgstr "Մոտավոր Z39.50 PQN փնտրում"
2101
2102 #: staff.cat.z3950.initial_search.raw_prompt.msg
2103 msgid ""
2104 "WARNING: This is not a simple keyword search.  Enter raw z39.50 PQN search "
2105 "string: "
2106 msgstr ""
2107 "ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ: Սա պարզ որոնում չէ ըստ վճռորոշ բառի։  Մուտք արա z39.50 PQN "
2108 "փնտրման տողը: "
2109
2110 #: staff.cat.z3950.initial_search.raw_search_unsupported_for_native_catalog
2111 msgid "Raw z39.50 PQN search not yet implemented for native catalog."
2112 msgstr ""
2113 "Մոտավոր z39.50 PQN փնտրումը դեռ ներդրված չէ հիմնական քարտարանի համար։"
2114
2115 #: staff.cat.z3950.page_next.more_results
2116 msgid "Retrieving more results..."
2117 msgstr "Ավելի արդյունքների հետ կանչ"
2118
2119 #: staff.cat.z3950.page_next.subsequent_search_error
2120 msgid "Failure during subsequent search."
2121 msgstr "Ձախողում՝ որոնման ժամանակ"
2122
2123 #: staff.cat.z3950.search.search_error
2124 msgid "Failure during actual search."
2125 msgstr "Ձախողում՝ իրական որոնման ժամանակ"
2126
2127 #: staff.cat.z3950.handle_results.null_server_error
2128 msgid "Server Error: request returned null"
2129 msgstr "Կայանի սխալ: հարցումը վերադարձրել է դատարկ արդյունք"
2130
2131 #: staff.cat.z3950.handle_results.server_error
2132 msgid "Server Error: %1$s : %2$s"
2133 msgstr "Կայանի սխալ: %1$s : %2$s"
2134
2135 #: staff.cat.z3950.handle_results.raw_query
2136 msgid "Raw query: %1$s"
2137 msgstr "Հարցում ըստ տողի: %1$s"
2138
2139 #: staff.cat.z3950.handle_results.showing_results
2140 msgid "Showing %1$s of %2$s for %3$s"
2141 msgstr "Ցույց է տալիս %1$s of %2$s սրա համար %3$s"
2142
2143 #: staff.cat.z3950.handle_results.showing_total_results
2144 msgid "Showing %1$s of %2$s "
2145 msgstr "Ցույց է տալիս %1$s ընդամենը %2$s "
2146
2147 #: staff.cat.z3950.handle_results.num_of_results
2148 msgid "%1$s records found"
2149 msgstr "%1$s գտնված գրառումներ"
2150
2151 #: staff.cat.z3950.handle_results.result_error
2152 msgid "Error retrieving results."
2153 msgstr "Սխալ՝ արդյունքների կանչի ժամանակ"
2154
2155 #: staff.cat.z3950.handle_results.search_result_error
2156 msgid "Failure during search result handling."
2157 msgstr "Ձախողում՝ որոնման արդյունքների տրամադրման ժամանակ"
2158
2159 #: staff.cat.z3950.replace_tab_with_opac.tab_name
2160 msgctxt "staff.cat.z3950.replace_tab_with_opac.tab_name"
2161 msgid "Retrieving title..."
2162 msgstr "Վերնագրի կանչում..."
2163
2164 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.save_button_label
2165 msgid "Import Record"
2166 msgstr "Ներմուծիր գրառում"
2167
2168 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.same_tcn
2169 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.same_tcn"
2170 msgid ""
2171 "A record with TCN %1$s already exists.\n"
2172 "FIXME: add record summary here"
2173 msgstr ""
2174 "Գրառումը այս TCN %1$s գոյություն ունի:\n"
2175 "FIXME: այստեղ ավելացրու գրառման ընդհանրացումը"
2176
2177 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.title
2178 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.title"
2179 msgid "Import Collision"
2180 msgstr "Մուտք արա կոլիզիան"
2181
2182 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn1_overlay
2183 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn1_overlay"
2184 msgid "Overlay"
2185 msgstr "Վերածածկում"
2186
2187 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn2_import
2188 msgid "Import with alternate TCN %1$s"
2189 msgstr "Մուտքագրէլ այլընտրանքային TCN-ով %1$s"
2190
2191 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.permission_error
2192 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.permission_error"
2193 msgid "check permission"
2194 msgstr "ընտրիր իրավասությունը"
2195
2196 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn3_cancel_import
2197 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn3_cancel_import"
2198 msgid "Cancel Import"
2199 msgstr "Չեղյալ անել ներմուծումը"
2200
2201 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.confirm_action
2202 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.confirm_action"
2203 msgid "Check here to confirm this action"
2204 msgstr "Ընտրիր այստեղ գործողությունը հաստատելու համար"
2205
2206 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_overlay
2207 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_overlay"
2208 msgid "Record successfully overlaid."
2209 msgstr "Գրառումը հաջողությամբ վերածածկված է"
2210
2211 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_import_with_new_tcn
2212 msgid "Record successfully imported with alternate TCN."
2213 msgstr "Գրառումը հաջողությամբ ներմուծված է այլընտրանքային TCN-ով:"
2214
2215 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.import_cancelled
2216 msgid "Record import cancelled"
2217 msgstr "Գրառման ներմուծումը չեղյալ է արված"
2218
2219 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_import
2220 msgid "Record successfully imported."
2221 msgstr "Գրառումը հաջողությամբ ներմուծված է:"
2222
2223 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.import_error
2224 msgid "Record not likely imported."
2225 msgstr "Գրառումը կարծես թե չի ներմուծված"
2226
2227 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.description
2228 msgid "Overlay this record?"
2229 msgstr "Վերածածկե՞լ այս գրառումը:"
2230
2231 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.lead.label
2232 msgctxt "staff.cat.z3950.confirm_overlay.lead.label"
2233 msgid "Overlay"
2234 msgstr "Վերածածկում"
2235
2236 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.lead.accesskey
2237 msgid "O"
2238 msgstr "O"
2239
2240 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.label
2241 msgctxt "staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.label"
2242 msgid "Cancel"
2243 msgstr "Չեղյալ անել"
2244
2245 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.accesskey
2246 msgctxt "staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.accesskey"
2247 msgid "C"
2248 msgstr "C"
2249
2250 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.title
2251 msgid "Record Overlay"
2252 msgstr "Գրառման վերածածկում"
2253
2254 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.aborted
2255 msgid "Overlay Aborted"
2256 msgstr "Վերածածկումը վիժեցված է"
2257
2258 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.try_again
2259 msgid ""
2260 "Please mark a record for overlay from within the catalog and try this again."
2261 msgstr "Նշիր վերածածկման ենթակա գրառումը քարտարանից և փորձիր նորից:"
2262
2263 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.tab_name
2264 msgid "MARC Editor"
2265 msgstr "MARC խմբագրիչ"
2266
2267 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.overlay_record_label
2268 msgid "Overlay Record"
2269 msgstr "Վերածածկիր գրառումը"
2270
2271 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.same_tcn
2272 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.same_tcn"
2273 msgid ""
2274 "A record with TCN %1$s already exists.\n"
2275 "FIXME: add record summary here"
2276 msgstr ""
2277 "Գրառումը հետևյալ TCN %1$s գոյություն ունի: \n"
2278 "FIXME: ավելացրու գրառման համառոտագրումը այստեղ:"
2279
2280 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.import_collision
2281 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.import_collision"
2282 msgid "Import Collision"
2283 msgstr "Ներմուծման կոլիզիա"
2284
2285 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.btn1_overlay
2286 msgid "Overlay with alternate TCN %1$s"
2287 msgstr "Վերածածկում այլընտրանքային TCN %1$s"
2288
2289 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.permission_error
2290 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.permission_error"
2291 msgid "check permission"
2292 msgstr "ստուգիր արտոնությունները"
2293
2294 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.btn2_cancel
2295 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.btn2_cancel"
2296 msgid "Cancel Import"
2297 msgstr "Չեղյալ արա ներմուծումը"
2298
2299 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.confirm_action
2300 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.confirm_action"
2301 msgid "Check here to confirm this action"
2302 msgstr "Ստուգիր այստեղ հաստատելու գործողությունը"
2303
2304 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.successful_overlay_with_new_TCN
2305 msgid "Record successfully overlaid with alternate TCN."
2306 msgstr "Գրառումը հաջողությամբ վերածածկված է այլընտրանքային TCN"
2307
2308 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.cancelled_overlay
2309 msgid "Record overlay cancelled"
2310 msgstr "Գրառման վերածածկումը չեղյալ է արված"
2311
2312 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.success_overlay
2313 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.success_overlay"
2314 msgid "Record successfully overlaid."
2315 msgstr "Գրառումը հաջողությամբ վերածածկված է"
2316
2317 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.overlay_error
2318 msgid "Record not likely overlaid."
2319 msgstr "Գրառումը չի վերածածկված:"
2320
2321 #: staff.cat.z3950.load_creds.z3950_cred_error
2322 msgid "Error retrieving stored z39.50 credentials"
2323 msgstr "Սխալ հիշված z39.50 կրէդենտալները կանչելիս"
2324
2325 #: staff.cat.z3950.save_creds.z3950_cred_error
2326 msgid "Problem storing z39.50 credentials."
2327 msgstr "Պրոբլեմ z39.50 կրեդենտալները հիշելիս:"
2328
2329 #: staff.cat.bib_brief.title.label
2330 msgid "Title:"
2331 msgstr "Վերնագիր։"
2332
2333 #: staff.cat.bib_brief.author.label
2334 msgid "Author:"
2335 msgstr "Հեղինակ:"
2336
2337 #: staff.cat.bib_brief.edition.label
2338 msgid "Edition:"
2339 msgstr "Հրատարակություն։"
2340
2341 #: staff.cat.bib_brief.pubdate.label
2342 msgid "Pub Date:"
2343 msgstr "Հրատարակման ամսաթիվ։"
2344
2345 #: staff.cat.bib_brief.bib_call_number.label
2346 msgid "Bib Call #:"
2347 msgstr "Bib Call #:"
2348
2349 #: staff.cat.bib_brief.call_number.label
2350 msgid "Item Call #:"
2351 msgstr "Նյութի դասիչ #:"
2352
2353 #: staff.cat.bib_brief.tcn.label
2354 msgid "TCN:"
2355 msgstr "TCN:"
2356
2357 #: staff.cat.bib_brief.mvr_doc_id.label
2358 msgid "Bib DB ID:"
2359 msgstr "մատեն DB ID:"
2360
2361 #: staff.cat.bib_brief.owner.label
2362 msgid "Record Owner:"
2363 msgstr "Գրառման տեր։"
2364
2365 #: staff.cat.bib_brief.creator.label
2366 msgid "Created By:"
2367 msgstr "Ստեղծված է։"
2368
2369 #: staff.cat.bib_brief.create_date.label
2370 msgid "Created On:"
2371 msgstr "Ստեղծվել է։"
2372
2373 #: staff.cat.bib_brief.editor.label
2374 msgid "Last Edited By:"
2375 msgstr "Վերջինը խմբագրված է՝"
2376
2377 #: staff.cat.bib_brief.edit_date.label
2378 msgid "Last Edited On:"
2379 msgstr "Վերջինը խմբագրվել է՝"
2380
2381 #: staff.cat.bib_brief.holds.label
2382 msgid "Holds:"
2383 msgstr "Պահումներ"
2384
2385 #: staff.cat.bib_brief.items.label
2386 msgid "Items:"
2387 msgstr "Նյութեր։"
2388
2389 #: staff.cat.bib_brief.items.available.tooltip
2390 msgid "%1$s available"
2391 msgstr "%1$sմատչելի"
2392
2393 #~ msgid "Record ID = %1$s"
2394 #~ msgstr "Գրառման ID = %1$s"
2395
2396 #~ msgid ""
2397 #~ "You must delete all the copies on the volume before you may delete the "
2398 #~ "volume itself."
2399 #~ msgstr "Պետք է ջնջես հատորի բոլոր օրինակները, ապա նոր կարող ես ջնջել հատորը:"
2400
2401 #~ msgid "Volumes deleted."
2402 #~ msgstr "Հատորները ջնջված են:"
2403
2404 #~ msgid "Record: %1$s"
2405 #~ msgstr "Գրառում: %1$s"
2406
2407 #~ msgid "Merge these records? (Select the \"lead\" record first)"
2408 #~ msgstr "Միացնե՞լ այս գրառումները: (Ընտրիր սկզբից \"lead\" գրառումը)"
2409
2410 #~ msgid "Merge"
2411 #~ msgstr "Միաձուլել"
2412
2413 #~ msgctxt "staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.label"
2414 #~ msgid "Cancel"
2415 #~ msgstr "Չեղյալ անել"
2416
2417 #~ msgctxt "staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.accesskey"
2418 #~ msgid "C"
2419 #~ msgstr "C"
2420
2421 #~ msgid "Lead Record? # %1$s"
2422 #~ msgstr "Առաջատա՞ր գրառում # %1$s"
2423
2424 #~ msgid "Lead"
2425 #~ msgstr "Առաջատար"
2426
2427 #~ msgid "Merge Aborted"
2428 #~ msgstr "Միաձուլւոմը կասեցվեց"
2429
2430 #~ msgid "Records were successfully merged."
2431 #~ msgstr "Գրառումները հաջողությամբ միաձուլվել են:"
2432
2433 #~ msgid "Call Numbers"
2434 #~ msgstr "Դասիչներ"
2435
2436 #~ msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.floating.yes_or_true"
2437 #~ msgid "Yes"
2438 #~ msgstr "Այո"
2439
2440 #~ msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.floating.no_or_false"
2441 #~ msgid "No"
2442 #~ msgstr "Ոչ"
2443
2444 #~ msgid "Cancel "
2445 #~ msgstr "Չեղյալ անել "