Translation updates - po files
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / serial.properties / hy-AM.po
index c8402d7..07ed2ce 100644 (file)
@@ -7,15 +7,15 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: evergreen\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-04-18 21:45-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-05-17 06:04+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-11-07 11:34-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-12-27 09:33+0000\n"
 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
 "Language-Team: Armenian <hy@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Launchpad-Export-Date: 2011-05-18 04:48+0000\n"
-"X-Generator: Launchpad (build 12959)\n"
+"X-Launchpad-Export-Date: 2013-12-28 05:22+0000\n"
+"X-Generator: Launchpad (build 16877)\n"
 
 #: serial.manage_subs.tree_location
 msgid "Location"
@@ -150,6 +150,26 @@ msgstr "M"
 msgid "Distribution Notes"
 msgstr "Տարածման նշումներ"
 
+#: staff.serial.sdist_editor.add_to_sre.label
+msgid "Add to record entry"
+msgstr "Ավ ելացրու գրառման մուտքին"
+
+#: staff.serial.sdist_editor.merge_with_sre.label
+msgid "Merge with record entry"
+msgstr "Ձուլիր գրառման մուտքի հետ"
+
+#: staff.serial.sdist_editor.use_sre_only.label
+msgid "Use record entry only"
+msgstr "Օգտագործիր միայն գրառման մուտքը"
+
+#: staff.serial.sdist_editor.use_sdist_only.label
+msgid "Do not use record entry"
+msgstr "Մի օգտագործիր գրառման մուտքը"
+
+#: staff.serial.sdist_editor.no_mfhd_available.label
+msgid "No MFHD records for this Holding Lib"
+msgstr "Չկան MFHD գրառումներ այս պահման համար"
+
 #: staff.serial.siss_editor.count
 msgid "1 issuance"
 msgstr "1 թողարկում"
@@ -292,6 +312,42 @@ msgid ""
 "Override Delete Failure? Doing so will delete all attached items as well!"
 msgstr "Վերագրե՞լ Ձախողման Ջնջումը։ Սա անելով կջնջեք բոլոր կից նյութերը։"
 
+#: staff.serial.manage_items.subscriber.label
+msgid "Subscriber"
+msgstr "Բաժանորդ"
+
+#: staff.serial.manage_items.holder.label
+msgid "Holder"
+msgstr "Պահող"
+
+#: staff.serial.manage_items.notes_column.label
+msgid "Notes (Item/Dist/Sub)"
+msgstr "Նշումներ (Նյութ/Դիստ/Ենթա)"
+
+#: staff.serial.manage_items.set_claimed_success
+msgid "Successfully claimed %1$s item(s)"
+msgstr "Հաջողությամբ խարանվել են %1$s նյութ(եր)"
+
+#: staff.serial.manage_items.set_not_held_success
+msgid "Successfully set %1$s item(s) to 'Not Held'"
+msgstr "Հաջողությամբ կարգաբերվել է %1$s նյութ որպես 'Չպահված'"
+
+#: staff.serial.manage_items.set_not_published_success
+msgid "Successfully set %1$s item(s) to 'Not Published'"
+msgstr "Հաջողությամբ կարգաբերվել է %1$s նյութ որպես 'Չհրատարակված'"
+
+#: staff.serial.manage_items.alert_notes.title
+msgid "Serial Alerts"
+msgstr "Պարբերականի ահազանգ"
+
+#: staff.serial.manage_items.alert_button.label
+msgid "1 Alert"
+msgstr "1 ահազանգ"
+
+#: staff.serial.manage_items.alert_button.plural.label
+msgid "%1s Alerts"
+msgstr "%1sահազանգեր"
+
 #: staff.serial.manage_subs.add.error
 msgid "error adding object in manage_subs.js:"
 msgstr "սխալ երբ ավելացվում է օբյեկտ այստեղ manage_subs.js:"
@@ -373,6 +429,22 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Վերագրե՞լ Ձախողման Ջնջումը։ Անելով սա կջնջեք բոլոր կապակցված տվյալները։"
 
+#: staff.serial.notes.do_edit_note.label
+msgid "Edit This Note"
+msgstr "Խմբագրի այս Նշումը"
+
+#: staff.serial.notes.edit_note.label
+msgid "Edit Note"
+msgstr "Խմբագրի նշումը"
+
+#: staff.serial.notes.edit_note.accesskey
+msgid "E"
+msgstr "E"
+
+#: staff.serial.required_fields_alert
+msgid "These fields are required: "
+msgstr "Այս դաշտերը պահանջվում են "
+
 #: batch_receive.bib_lookup.empty
 msgid "Enter a search term."
 msgstr "Մուտք արա որոնման տերմինը։"