Translation updates - po files
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / selfcheck.js / hy-AM.po
index acfe937..aa27696 100644 (file)
@@ -8,14 +8,14 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: evergreen\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-09-26 18:17-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-13 17:16+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-12-27 09:39+0000\n"
 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
 "Language-Team: Armenian <hy@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Launchpad-Export-Date: 2013-09-28 05:30+0000\n"
-"X-Generator: Launchpad (build 16774)\n"
+"X-Launchpad-Export-Date: 2013-12-28 05:22+0000\n"
+"X-Generator: Launchpad (build 16877)\n"
 
 #: selfcheck.js:FAIL_PART_config_hold_matrix_test_max_holds
 msgid "The patron has reached the maximum number of holds"
@@ -40,7 +40,7 @@ msgstr ""
 
 #: selfcheck.js:TOTAL_HOLDS
 msgid "You have ${0} total holds."
-msgstr ""
+msgstr "Դու ունես ${0} գումարային պահումներ։"
 
 #: selfcheck.js:FAIL_PART_config_hold_matrix_test_holdable
 msgid "Hold rules reject this item as unholdable"
@@ -85,7 +85,7 @@ msgstr "Հասանելի նյութ-պահում գործակիցը շատ ցա
 
 #: selfcheck.js:TOTAL_ITEMS_ACCOUNT
 msgid "Total items on account:  ${0}."
-msgstr ""
+msgstr "Հաշվի գումարային նյութերը:  ${0}."
 
 #: selfcheck.js:FAIL_PART_circ_holds_target_skip_me
 msgid "The item's circulation library does not fulfill holds"
@@ -105,11 +105,11 @@ msgstr "Ընթերցողը այս տեսակի նյութի համար ունի
 
 #: selfcheck.js:TOTAL_FINES_ACCOUNT
 msgid "Total fines on account: $${0}."
-msgstr ""
+msgstr "Հաշվի գումարային տուգանքները: $${0}."
 
 #: selfcheck.js:MISCELLANEOUS
 msgid "Miscellaneous"
-msgstr ""
+msgstr "Զանազան"
 
 #: selfcheck.js:ITEM_NOT_CATALOGED
 msgid "Item ${0} was not found in the system.  Try re-scanning the item."
@@ -136,7 +136,7 @@ msgstr "Նյութը պահման վիճակում չէ"
 
 #: selfcheck.js:ENTER_PASSWORD
 msgid "Please enter your password"
-msgstr ""
+msgstr "Խնդրում ենք մուտքագրեք Ձեր գաղտնաբառը"
 
 #: selfcheck.js:CC_PAYABLE_BALANCE
 msgid "Total amount to pay: $${0}"
@@ -148,7 +148,7 @@ msgstr "Համակարգը չի կարող գտնել այս նյութը։"
 
 #: selfcheck.js:PLEASE_LOGIN
 msgid "Please log in with your username or library barcode."
-msgstr ""
+msgstr "Մուտք գործեք ձեր գրանցման բառով կամ գրադարանի շտրիխ կոդով։"
 
 #: selfcheck.js:FAIL_PART_no_matchpoint
 msgid "System rules do not define how to handle this item"
@@ -156,7 +156,7 @@ msgstr "Համակարգի օրենքները չեն սահմանում ինչպ
 
 #: selfcheck.js:ENTER_BARCODE
 msgid "Please enter an item barcode"
-msgstr ""
+msgstr "Մուտք արեք նյութի շտրիխ կոդը"
 
 #: selfcheck.js:FAIL_PART_asset_copy_circulate
 msgid "The item does not circulate"
@@ -208,7 +208,7 @@ msgstr "Պատահել է չվերահսկվող սխալ այս կոդով ${0}
 
 #: selfcheck.js:TOTAL_ITEMS_SESSION
 msgid "Total items this session: ${0}."
-msgstr ""
+msgstr "Այս սեսիայի գումարային նյութերը: ${0}."
 
 #: selfcheck.js:FAIL_PART_config_rule_age_hold_protect_prox
 msgid "The item is too new to transit this far"
@@ -220,7 +220,7 @@ msgstr "Ընդհանուր ընտրված: $${0}"
 
 #: selfcheck.js:HOLDS_READY_FOR_PICKUP
 msgid "You have ${0} item(s) ready for pickup."
-msgstr ""
+msgstr "Դու ունես ${0} նյութ պատրաստ վերցնելու համար"
 
 #~ msgid "Total fines on account: <b>$${0}</b>."
 #~ msgstr "Հաշվի վրա ընդհանուր տուգանքը: <b>$${0}</b>."