Updating PO files from LaunchPad
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / circ.properties / hy-AM.po
index fdaf2d1..e3a0f19 100644 (file)
@@ -3,15 +3,15 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-12-20 09:37-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-02-15 19:28+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-03-15 19:41+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-04-01 14:34+0000\n"
 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Launchpad-Export-Date: 2013-02-16 04:59+0000\n"
-"X-Generator: Launchpad (build 16491)\n"
+"X-Launchpad-Export-Date: 2013-04-02 05:19+0000\n"
+"X-Generator: Launchpad (build 16546)\n"
 "X-Accelerator-Marker: &\n"
 
 #: staff.circ.alert
@@ -245,9 +245,17 @@ msgstr ""
 "Եթե հիմա վերաբաշխված է, այս հաճախորդի կապի ընթացքում հաջորդող դուրս "
 "տրումները ավտոմատ կվերաբշխեն այս իրադարձությունը։"
 
+#: staff.circ.checkout.error_retrieving_copy_status
+msgid "Could not retrieve the name of the current status for the copy"
+msgstr "Պատճենի համար չի կարող հետ բերել ընթացիկ վիճակի անունը"
+
 #: staff.circ.checkout.not_cataloged.confirm
-msgid "Mis-scan or non-cataloged item.  Checkout as a pre-cataloged item?"
-msgstr "Սխալ սկան կամ չմուտքագրված նյութ: Սպասարկե՞լ որպես քարտագրված նյութ:"
+msgid ""
+"Barcode %1$s was either mis-scanned or is a non-cataloged item.  Checkout as "
+"a pre-cataloged item?"
+msgstr ""
+"Այս շտրիխկոդը %1$s կամ սխալ է սկանավորվել քամ չքարտագրված նյութ է։ Դուրս "
+"տա՞լ որպես նախապես քարտագրված նյութ։"
 
 #: staff.circ.pre_cataloged
 msgid "Pre-cataloged"
@@ -2035,6 +2043,9 @@ msgstr "Պակասող մասեր"
 msgid "No item with barcode \"%1$s\""
 msgstr "Չկա նյութ այս շտրիխ կոդով \"%1$s\""
 
+#~ msgid "Mis-scan or non-cataloged item.  Checkout as a pre-cataloged item?"
+#~ msgstr "Սխալ սկան կամ չմուտքագրված նյութ: Սպասարկե՞լ որպես քարտագրված նյութ:"
+
 #~ msgid ""
 #~ "You must delete all the copies on the volume before you may delete the "
 #~ "volume itself."