LP1719943: fixing typo in credential testing interface
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / webstaff / hy-AM.po
1 # Armenian translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2017 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2017
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2017.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2017-09-21 02:31+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2017-09-29 10:10+0000\n"
12 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
13 "Language-Team: Armenian <hy@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2017-09-30 05:11+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 18471)\n"
19
20 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:45
21 msgid ""
22 "\n"
23 "          Hold for patron {{patron.family_name}}, \n"
24 "          {{patron.first_given_name}} {{patron.second_given_name}}\n"
25 "          "
26 msgstr ""
27 "\n"
28 "          պահում հաճախորդի համար {{patron.family_name}}, \n"
29 "          {{patron.first_given_name}} {{patron.second_given_name}}\n"
30 "          "
31
32 #. ("{{circDate | date:'shortDate'}}")
33 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_circ_exists_dialog.tt2:17
34 msgid ""
35 "\n"
36 "          There is an open circulation on the requested item.  \n"
37 "          This copy was checked out by another patron on %1.\n"
38 "          "
39 msgstr ""
40 "\n"
41 "          Պահանջված նյութի համար կա բաց տացք։  \n"
42 "          Այս օրինակը վերցված է մեկ այլ հաճախորդի կողմից %1։\n"
43 "          "
44
45 #. ("{{circDate | date:'shortDate'}}")
46 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_circ_exists_dialog.tt2:11
47 msgid ""
48 "\n"
49 "          There is an open circulation on the requested item.  \n"
50 "          This item was already checked out to this user on %1.\n"
51 "          "
52 msgstr ""
53 "\n"
54 "          Պահանջված նյութի համար կա բաց տացք։  \n"
55 "          Այս օրինակը արդեն տրված է այս օգտվողին %1։\n"
56 "          "
57
58 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_shelf_dialog.tt2:38
59 msgid ""
60 "\n"
61 "      Hold for patron {{patron.family_name}}, \n"
62 "      {{patron.first_given_name}} {{patron.second_given_name}}\n"
63 "      "
64 msgstr ""
65 "\n"
66 "      Պահում հաճախորդի համար {{patron.family_name}}, \n"
67 "      {{patron.first_given_name}} {{patron.second_given_name}}\n"
68 "      "
69
70 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_groups_dialog.tt2:9
71 msgid ""
72 "\n"
73 "Assign additional permission groups to users here.  \n"
74 "This does not affect circulation policy.\n"
75 "      "
76 msgstr ""
77 "\n"
78 "Այստեղ տրամադրի օգտվողներին հավելյալ արտոնություններով։  \n"
79 "Սա չի ազդում տացքի քաղաքականության վրա։\n"
80 "      "
81
82 #. ("{{barcode}}")
83 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bad_barcode_dialog.tt2:10
84 msgid ""
85 "\n"
86 "Invalid barcode: <div class=\"strong-text-4\">%1</div>\n"
87 "Your entry has a bad check digit, possibly due to a bad scan.<br/>\n"
88 "Choose Cancel to try again, or Accept to use barcode <b>%1</b> anyway.\n"
89 msgstr ""
90 "\n"
91 "Սխալ շտրիխ կոդ: <div class=\"strong-text-4\">%1</div>\n"
92 "Քո մուտքը ունի վատ ստուգիչ նիշ, հավանաբար վատ սքանի պատճառով։<br/>\n"
93 "Ընտրիր Չեղարկել, նորից փորձելու համար, կամ Համաձայնվել շտրիխ կոդը "
94 "օգտագործելու համար։<b>%1</b>\n"
95
96 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_stored_prefs.tt2:15
97 msgid ""
98 "\n"
99 "Preference values are stored as JSON strings.  \n"
100 "Click on a preference to view the stored value.\n"
101 "Click on the delete (X) button to remove a preference's value.\n"
102 msgstr ""
103 "\n"
104 "Նախապատվության արժեքները կուտակված են որպես JSON տողեր։  \n"
105 "Սեղմիր նախապատվության վրա կուտակված արժեքները դիտելու համար։\n"
106 "Սեղմիր ջնջել (X) կոճակը, նախապատվության արժեքը հեռացնելու համար։\n"
107
108 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_barcode_choice_dialog.tt2:15
109 msgid " from "
110 msgstr " այստեղից "
111
112 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:210
113 msgid "#"
114 msgstr "#"
115
116 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_volume_list.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:116
117 msgid "# Copies"
118 msgstr "# Նմուշներ"
119
120 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:75
121 msgid "# of Uses"
122 msgstr "Օգտագործումների քանակ#"
123
124 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:27
125 msgid "# of Uses:"
126 msgstr "Օգտագործումների քանակ#։"
127
128 #. ("{{ssub.id}}")
129 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:14
130 msgid "#%1"
131 msgstr "#%1"
132
133 #. ("{{ws}}")
134 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/index.tt2:18
135 msgid "%1 (Default)"
136 msgstr "%1 (Լռակյաց)"
137
138 #. ("{{barcode}}", "{{title}}")
139 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/missing_pieces.tt2:15
140 msgid "%1 / %2"
141 msgstr "%1 / %2"
142
143 #. ("{{pattern.frequency_numeric}}")
144 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:42
145 msgid "%1 issues per year"
146 msgstr "%1 տրումներ տարեկան"
147
148 #. ("{{dupe_counts.address}}")
149 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:53
150 msgid "%1 patron(s) with same address"
151 msgstr "%1 հաճախորդ նույն հասցեով"
152
153 #. ("{{dupe_counts.email}}")
154 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:35
155 msgid "%1 patron(s) with same email"
156 msgstr "%1 հաճախորդ նույն էլ. փոստով"
157
158 #. ("{{dupe_counts.ident}}")
159 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:41
160 msgid "%1 patron(s) with same identification"
161 msgstr "%1 հաճախորդ նույն բնութագրիչով։"
162
163 #. ("{{dupe_counts.name}}")
164 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:29
165 msgid "%1 patron(s) with same name"
166 msgstr "%1 հաճախորդ նույն անունով։"
167
168 #. ("{{dupe_counts.phone}}")
169 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:47
170 msgid "%1 patron(s) with same phone"
171 msgstr "%1 հաճախորդ նույն հեռախոսով։"
172
173 #. ("{{alert.already_checked_in}}")
174 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:70
175 msgid "%1 was already checked in."
176 msgstr "%1 արդեն հետ է ընդունված։"
177
178 #. ("{{hold_data.patron_last}}", "{{hold_data.patron_first}}")
179 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_list.tt2:39
180 msgid "%1, %2"
181 msgstr "%1, %2"
182
183 #. ("{{patron().family_name()}}", "{{patron().first_given_name()}}", "{{patron().second_given_name()}}")
184 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:39
185 msgid "%1, %2 %3"
186 msgstr "%1, %2 %3"
187
188 #. ("{{user.family_name()}}", "{{user.first_given_name()}}", "{{user.second_given_name()}}", "{{user.card().barcode()}}")
189 #. ("{{prev_circ_usr.family_name()}}", "{{prev_circ_usr.first_given_name()}}", "{{prev_circ_usr.second_given_name()}}", "{{prev_circ_usr.card().barcode()}}")
190 #. ("{{circ.usr().family_name()}}", "{{circ.usr().first_given_name()}}", "{{circ.usr().second_given_name()}}", "{{circ.usr().card().barcode()}}")
191 #. ("{{hold.usr().family_name()}}", "{{hold.usr().first_given_name()}}", "{{hold.usr().second_given_name()}}", "{{hold.usr().card().barcode()}}")
192 #. ("{{hold.requestor().family_name()}}", "{{hold.requestor().first_given_name()}}", "{{hold.requestor().second_given_name()}}", "{{hold.requestor().card().barcode()}}")
193 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:113 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_move_to_group_dialog.tt2:15
194 msgid "%1, %2 %3 : %4"
195 msgstr "%1, %2 %3 : %4"
196
197 #. ("{{route.pos + 1}}")
198 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_routing_list.tt2:23
199 msgid "%1."
200 msgstr "%1."
201
202 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:224 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:272 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:434 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:78
203 msgid "&lt;NONE&gt;"
204 msgstr "&lt;NONE&gt;"
205
206 #. ("{{current_conjoined_target}}")
207 #. ("{{current_overlay_target}}")
208 #. ("{{current_hold_transfer_dest}}")
209 #. ("{{current_voltransfer_target}}")
210 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:57
211 msgid "(Currently %1)"
212 msgstr "(Ընթացիկ %1)"
213
214 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:6
215 msgid "(Deleted)"
216 msgstr "(Հեռացված)"
217
218 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:149
219 msgid "(Unset)"
220 msgstr "(Հետ տեղադրված)"
221
222 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:316
223 msgid "(combined issues, skipped issues, etc.)"
224 msgstr "(կոմբինացված նյութեր, բաց թողնված նյութեր, այլն)"
225
226 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_overlay.tt2:24
227 msgid "(merged)"
228 msgstr "(ձուլված)"
229
230 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:170
231 msgid "(print)"
232 msgstr "(տպած)"
233
234 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:46
235 msgid "-- Select Source --"
236 msgstr "-- Ընտրիր աղբյուրը --"
237
238 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_rollback.tt2:32
239 msgid "--- Select edit to roll back ---"
240 msgstr "--- Ընտրիր խմբագրել հետ գնալու համար ---"
241
242 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_physchar_wizard.tt2:3
243 msgid "007 Value"
244 msgstr "007 արժեք"
245
246 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_info.tt2:6
247 msgid "1 item"
248 msgstr "1 նյութ"
249
250 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:292
251 msgid "2 x per month (Semimonthly)"
252 msgstr "2 x ամսական (կիսամսյա)"
253
254 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:288
255 msgid "2 x per week (Semiweekly)"
256 msgstr "2 x շաբաթական (կիսաշաբաթական)"
257
258 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:296
259 msgid "2 x per year (Semiannual)"
260 msgstr "2 x տարեկան (կեստարյա)"
261
262 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:293
263 msgid "3 x per month (Three times a month)"
264 msgstr "3 x ամսական (ամսական երեք անգամ)"
265
266 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:289
267 msgid "3 x per week (Three times a week)"
268 msgstr "3 x շաբաթական (շաբաթական երեք անգամ)"
269
270 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:297
271 msgid "3 x per year (Three times a year)"
272 msgstr "3 x տարեկան (տարեկան երեք անգամ)"
273
274 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:25
275 msgid "<Aged Circulation>"
276 msgstr "<Տարիքային տացք>"
277
278 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:174 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:213
279 msgid "<NONE>"
280 msgstr "<ՈՉ ՄԵԿԸ>"
281
282 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:446
283 msgid "<no workstation>"
284 msgstr "<չկա աշխատանքային կայան>"
285
286 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_physchar_wizard.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_physchar_wizard.tt2:33
287 msgid "<unset>"
288 msgstr "<հետ կարգաբերված>"
289
290 #. ("{{map.stat_cat().owner().shortname()}}")
291 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_stat_cats.tt2:14
292 msgid "@ %1"
293 msgstr "@ %1"
294
295 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bad_barcode_dialog.tt2:19
296 msgid "Accept Barcode"
297 msgstr "Ընդունիր շտրիխ կոդը"
298
299 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_copy_quality_dialog.tt2:6
300 msgid "Accept only \"Good Quality\" copies?"
301 msgstr "Ընդունել միա՞յն \"լավ օրինակ\" պատճենները։"
302
303 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:239 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:204
304 msgid "Acquisition Cost"
305 msgstr "Համալրման գին"
306
307 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:273
308 msgid "Acquisitions"
309 msgstr "Համալրում"
310
311 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:423
312 msgid "Acquisitions Administration"
313 msgstr "Համալրման կառավարում։"
314
315 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_groups_dialog.tt2:19
316 msgid "Action"
317 msgstr "Գործողություն"
318
319 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:91
320 msgid "Actions"
321 msgstr "Գործողություններ"
322
323 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:26
324 msgid "Activate"
325 msgstr "Ակտիվացնել"
326
327 #. ("{{num_holds}}")
328 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/hold_strings.tt2:14
329 msgid "Activate %1 Hold(s)?"
330 msgstr "Ակտիվացնե՞լ %1 պահումները"
331
332 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:123 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:158
333 msgid "Activated"
334 msgstr "Ակտիվացված"
335
336 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_cards_dialog.tt2:13
337 msgid "Active"
338 msgstr "Գործուն"
339
340 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_update_all.tt2:97
341 msgid "Active flag"
342 msgstr "Գործուն դրոշակ"
343
344 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
345 msgid "Actor Stat Cat Sip Fields"
346 msgstr "Actor Stat Cat Sip Fields"
347
348 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_holding_code_dialog.tt2:30
349 msgid "Ad hoc issue?"
350 msgstr "Հատուկ համա՞ր։"
351
352 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:72 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_groups_dialog.tt2:50
353 msgid "Add"
354 msgstr "Ավելացնել"
355
356 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/marcedit_strings.tt2:7
357 msgid "Add 006"
358 msgstr "Ավելացնել 006"
359
360 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/marcedit_strings.tt2:8
361 msgid "Add 007"
362 msgstr "Ավելացնել 007"
363
364 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_xacts.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:69
365 msgid "Add Billing"
366 msgstr "Ավելացրու հաշիվ:"
367
368 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:170 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:219
369 msgid "Add Fields"
370 msgstr "Ավելացնել դաշտեր"
371
372 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:4
373 msgid "Add Item"
374 msgstr "Ավելացրու նյութ"
375
376 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:37
377 msgid "Add Items to Bucket"
378 msgstr "Ավելացրու նյութեր փնջին։"
379
380 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:134 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:204 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:79
381 msgid "Add Level"
382 msgstr "Ավելացման մակարդակ"
383
384 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:7
385 msgid "Add New"
386 msgstr "Ավելացնել Նոր"
387
388 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_notes.tt2:4
389 msgid "Add New Note"
390 msgstr "Ավելացրու նոր նշում"
391
392 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:409
393 msgid "Add Part"
394 msgstr "Ավելացրու մաս"
395
396 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:118
397 msgid "Add Record of Notification"
398 msgstr "Ավելացրու ծանուցման գրառում"
399
400 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:327
401 msgid "Add Regularity"
402 msgstr "Ավելացրու կանոնավորություն։"
403
404 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_routing_list.tt2:112
405 msgid "Add Route"
406 msgstr "Ավելացրու ուղի"
407
408 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:158
409 msgid "Add Row: CTRL+Enter"
410 msgstr "Ավելացրու տող: CTRL+Enter"
411
412 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:33
413 msgid "Add Special Issue"
414 msgstr "Ավելացրու հատուկ համարներ։"
415
416 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:166
417 msgid "Add Subfield: CTRL+D or CTRL+I"
418 msgstr "Ավելացրու ենթադաշտ։  CTRL+D կամ CTRL+I"
419
420 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_apply_tags.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_tags.tt2:27
421 msgid "Add Tag"
422 msgstr "Ավելացնել պիտակ"
423
424 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_pending.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_search.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_add_to_bucket.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:29
425 msgid "Add To Bucket"
426 msgstr "Ավելացնել փնջին"
427
428 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_add_to_bucket.tt2:30
429 msgid "Add To New Bucket"
430 msgstr "Ավելացնել նոր փնջին։"
431
432 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_search.tt2:40
433 msgid "Add To Pending"
434 msgstr "Ավելացնել սպասողին։"
435
436 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_add_to_bucket.tt2:18
437 msgid "Add To Selected Bucket"
438 msgstr "Ավելացնել ընտրված փնջին։"
439
440 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:26
441 msgid "Add Volumes"
442 msgstr "Ավելացրու հատորներ"
443
444 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:89
445 msgid "Add alternative enumeration"
446 msgstr "Ավելացնել այլընտրանքային համարակալումը։"
447
448 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:80
449 msgid "Add copy stream"
450 msgstr "Ավելացնել պատճենի հոսքը։"
451
452 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:45
453 msgid "Add distribution"
454 msgstr "Ավելացնել տարածումը։"
455
456 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:71
457 msgid "Add following issue"
458 msgstr "Ավելացնել հետևյալ համարները։"
459
460 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:167
461 msgid "Add more"
462 msgstr "Ավելացնել ավելին"
463
464 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:49
465 msgid "Add special issue"
466 msgstr "Ավելացնել հատուկ համար"
467
468 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:79
469 msgid "Add volume"
470 msgstr "Ավելացնել հատոր"
471
472 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:234
473 msgid "Add/Edit Copy Notes"
474 msgstr "Ավելացնել/խմբագրել պատճենի նշումները"
475
476 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:308
477 msgid "Add/Edit Copy Tags"
478 msgstr "Ավելացնել/խմբագրել պատճենի ցուցիչները։"
479
480 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/marcedit_strings.tt2:9
481 msgid "Add/Replace 008"
482 msgstr "Ավելացրու/Փոխարինիր 008"
483
484 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:120 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:144
485 msgid "Additional Routing"
486 msgstr "Լրացուցիչ ուղի"
487
488 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:687
489 msgid "Address"
490 msgstr "Հասցե"
491
492 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:59
493 msgid "Address Alert"
494 msgstr "Հասցեի ահազանգ"
495
496 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/actor/org_unit/t_index.tt2:31
497 msgid "Addresses"
498 msgstr "Հասցեներ"
499
500 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:39
501 msgid "Adjust to Zero"
502 msgstr "Հարմարեցրու զրոյի։"
503
504 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:394 ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_splash.tt2:66
505 msgid "Administration"
506 msgstr "Կառավարում"
507
508 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:114
509 msgid "Advanced (default)"
510 msgstr "Խորացված (լռակյաց)"
511
512 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:109
513 msgid "Advanced Search Default Pane"
514 msgstr "Խորացված փնտրման լռակյաց պանել"
515
516 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:110
517 msgid ""
518 "Advanced search has secondary panes for Numeric and MARC Expert searching. "
519 "You can change which one is loaded by default when opening a new catalog "
520 "window here."
521 msgstr ""
522 "Խորացված փնտրումը ունի երկրորդական պանելներ ՄԵԸՔ և թվային որոնումների համար։ "
523 "Դու  կարող ես փոխել թե որն է բեռնավորվում որպես լռակյաց երբ այստեղ բացում ես "
524 "քարտարանի նոր պատուհան։"
525
526 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:19
527 msgid "After (Date/Time)"
528 msgstr "Հետո (Ամսաթիվ/Ժամանակ)"
529
530 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_barcode_choice_dialog.tt2:9
531 msgid ""
532 "After auto completion multiple barcodes may match your input. Please choose "
533 "the barcode you intended below."
534 msgstr ""
535 "Ավատրից հետո բազմակի շտրիխ կոդեր կհամընկնեն քո մուտքին։ ներքռից ընտրի քո "
536 "համար նախատեսված շտրիխ կոդը։"
537
538 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:171 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:81
539 msgid "Age"
540 msgstr "Տարիք"
541
542 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
543 msgid "Age Hold Protect Rules"
544 msgstr "Տարիքի պահման պաշտպանության օրենքներ"
545
546 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:97
547 msgid "Age Protect"
548 msgstr "Տարիքային պաշտպանություն"
549
550 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:80
551 msgid "Age-Based Hold Protection"
552 msgstr "Տարիքի վրա հիմնված պահման պաշտպանություն։"
553
554 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:119 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:165 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:330 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:287
555 msgid "Age-based Hold Protection"
556 msgstr "Տարիքի հետ կապված պահման պաշտպանություն"
557
558 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:118
559 msgid "Aggregate"
560 msgstr "Ագրեգացված"
561
562 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_new_message_dialog.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_alert_dialog.tt2:9
563 msgid "Alert"
564 msgstr "Զգուշացում"
565
566 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:176 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_alerts.tt2:39
567 msgid "Alert Message"
568 msgstr "Զգուշացնող հաղորդում"
569
570 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:67 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:70
571 msgid "Alert Msg"
572 msgstr "Զգուշացնող հղդ"
573
574 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_notes.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_notes.tt2:75
575 msgid "Alert Note"
576 msgstr "Զգուշացնող ծանուցում"
577
578 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:106
579 msgid "Alerts"
580 msgstr "Զգուշացումներ"
581
582 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:59
583 msgid "Alias"
584 msgstr "Կեղծանուն"
585
586 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:118
587 msgid "All"
588 msgstr "Բոլորը"
589
590 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:123
591 msgid "All Available Sources"
592 msgstr "Մատչելի բոլոր աղբյուրները"
593
594 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/reg_actions.tt2:19
595 msgid "All Fields"
596 msgstr "Բոլոր դաշտերը։"
597
598 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_search_fields.tt2:7
599 msgid "All Formats"
600 msgstr "Բոլոր ձեւաչափերը"
601
602 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:318
603 msgid "All Pages"
604 msgstr "Բոլոր էջերը։"
605
606 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:608
607 msgid "Allow"
608 msgstr "Թույլատրել"
609
610 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:21
611 msgid "Allow Call Number attributes in Copy Templates"
612 msgstr "Թույլ տուր պատճենի կաղապարում դասիչի հատկանիշներ։"
613
614 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:15
615 msgid "Alternative chronology captions:"
616 msgstr "Այլընտրանքային ժամանակագրության որսումներ։"
617
618 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:7
619 msgid "Alternative enumeration captions:"
620 msgstr "Այլընտրանքային էջակալման որսումներ։"
621
622 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:32
623 msgid "Always Retarget Local Holds"
624 msgstr "Միշտ Վերաթիրախավորի տեղային պահումները։"
625
626 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:13
627 msgid "Always display Volume/Copy Detail pane"
628 msgstr "Միշտ արտածիր հատոր/օրինակ մանրամասների վահանակը։"
629
630 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:171 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:21
631 msgid "Amnesty Mode"
632 msgstr "Համաներման կարգավիճակ։"
633
634 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_payments.tt2:12
635 msgid "Amount"
636 msgstr "Քանակ"
637
638 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:71
639 msgid "Amount:"
640 msgstr "Քանակ։"
641
642 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/register.tt2:18
643 msgid "An address is required during registration."
644 msgstr "Գրանցման ժամանակ պահանջվում է հասցե"
645
646 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:82
647 msgid "Annotate"
648 msgstr "Համառոտագրի"
649
650 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:87
651 msgid ""
652 "Another staff member with the above permission may authorize this specific "
653 "action.  Please notify your library administrator if you need this "
654 "permission.  If you feel you have received this exception in error, please "
655 "inform your friendly Evergreen developers or helpdesk staff of the above "
656 "permission."
657 msgstr ""
658 "Աշխատակազմի մեկ այլ անդամ վերևի իրավասություններով կարող է լիազորել այս "
659 "որոշակի գործողությունը։ Տեղեկացրու քո գրադարանի կառավարիչին, եթե այս "
660 "իրավասության կարիքը ունես։ Եթե գտնում ես, որ ստացել ես այս բացառությունը "
661 "սխալմամբ, տեղեկացրու Էվերգրինի նախագծողներին կամ օգնության պատուհանի "
662 "աշխատակիցներին այս իրավասության մասին։"
663
664 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_surveys.tt2:20
665 msgid "Answer: "
666 msgstr "Պատասխան։ "
667
668 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_copy_quality_dialog.tt2:15
669 msgid "Any Condition"
670 msgstr "Որևէ պայման"
671
672 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:47
673 msgid "Applied On"
674 msgstr "Կիրառված"
675
676 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_browser.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_browser.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_browser.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history.tt2:30
677 msgid "Apply"
678 msgstr "Կիրառել"
679
680 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:118
681 msgid "Apply Binding Template"
682 msgstr "Կիրառիր կազմելու կաղապարը։"
683
684 #. ("{{rows.length}}")
685 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_apply_binding_template.tt2:17
686 msgid "Apply Binding Unit Template to %1 Selected Distribution"
687 msgstr "Կիրառիր կազմի միավորի կաղապարը %1 ընտրված բաշխումում։"
688
689 #. ("{{rows.length}}")
690 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_apply_binding_template.tt2:14
691 msgid "Apply Binding Unit Template to %1 Selected Distributions"
692 msgstr "Կիրառիր կազմի միավորի կաղապարը %1 ընտրված բաշխումներում։"
693
694 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:98 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_edit.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_cards_dialog.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_groups_dialog.tt2:56
695 msgid "Apply Changes"
696 msgstr "Կիրառել փոփոխությունները"
697
698 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_apply_tags.tt2:5
699 msgid "Apply Copy Tags"
700 msgstr "Կիրառիր պատճենի ցուցիչները։"
701
702 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:91
703 msgid "Apply Payment"
704 msgstr "Կիրառիր վճարումը։"
705
706 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:9
707 msgid "Apply Penalty / Message"
708 msgstr "Կիրառիր տուգանքը /հաղորդումը։"
709
710 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_new_message_dialog.tt2:5
711 msgid "Apply Standing Penalty / Message"
712 msgstr "Կիրառիր սպասող տուգանքը /հաղորդումը։"
713
714 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:25
715 msgid "Apply Tags"
716 msgstr "Կիրառիր ցուցիչները։"
717
718 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/index.tt2:27
719 msgid "Applying edits"
720 msgstr "Կիրառում է խմբագրումները։"
721
722 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_month_selector.tt2:5
723 msgid "April"
724 msgstr "Ապրիլ"
725
726 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:15
727 msgid "Archive Penalty / Message"
728 msgstr "Արխվացման տուգանքի / հաղորդագրություն"
729
730 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:32
731 msgid "Archived Penalties / Messages"
732 msgstr "Արխիվացված տուգանքներ /հաղորդումներ"
733
734 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:187
735 msgid ""
736 "Are you certain you want to clear these pending offline transactions? This "
737 "action is irreversible. Transactions cannot be recovered after clearing!"
738 msgstr ""
739 "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես մաքրել այս սպասող ցանցից անջատված  գործարքները։ "
740 "Այս գործողությունը անշրջելի է։ Մաքրելուց հետո գործարքները հնարավոր չի լինի "
741 "վերականգնել։"
742
743 #. ("{{payment_amount}}")
744 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:49
745 msgid "Are you sure you want to apply a payment of $%1?"
746 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես կիրառել $%1 վճարումը։"
747
748 #. ("{{id}}")
749 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/marcedit_strings.tt2:13
750 msgid "Are you sure you want to delete authority record %1 from the catalog?"
751 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել %1 հեղինակավոր գրառումը քարտարանից։"
752
753 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/index.tt2:15
754 msgid ""
755 "Are you sure you want to delete selected items in bucket from catalog?"
756 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես փնջով ջնջել ընտրված նյութերը  քարտարանից։"
757
758 #. ("{{id}}")
759 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/marcedit_strings.tt2:12
760 msgid "Are you sure you want to delete title record %1 from the catalog?"
761 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել %1 վերնագրային գրառումը քարտարանից։"
762
763 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/index.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:29
764 msgid ""
765 "Are you sure you want to transfer selected items to the marked volume?"
766 msgstr ""
767 "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես տեղափոխել ընտրված նյութերը դեպի նշված հատոր։"
768
769 #. ("{{xactIds}}")
770 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:41
771 msgid ""
772 "Are you sure you would like to adjust to zero the balance on bills %1?"
773 msgstr ""
774 "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես %1 վճարահաշիվների հաշվեկշիռը հավասարեցնել զրոյի։"
775
776 #. ("{{xactIds}}")
777 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:41
778 msgid ""
779 "Are you sure you would like to refund excess payment on bills %1?  This "
780 "action will simply put the amount in the Payment Pending column as a "
781 "negative value.  You must still select Apply Payment!  Certain types of "
782 "payments may not be refunded.  The refund may be applied to checked "
783 "transactions that follow the refunded transaction."
784 msgstr ""
785 "Վստա՞հ ես որ կցանկանաս %1 վճարահաշիվների համար վերադարձնել  ավելցուկային "
786 "վճարումը։ Այս գործողությունը պարզապես պարզապես կտեղադրի գումարը Սպասող "
787 "Վճարումներ սյունակում որպես բացասական արժեք։ Դու դեռ պետք է ընտրես Կիրառիր "
788 "Վճարումը։ Վճարման որոշ տեսակներ հետ չեն վերադարձվի։ Գումարի հետ վերադարձը "
789 "կկիրառվի ընտրված գործարքների վրա, որոնք հետևում են հետ վերադարձված գումարի "
790 "գործարքներին։"
791
792 #. ("{{amount|number:2}}", "{{billIds}}")
793 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:39
794 msgid ""
795 "Are you sure you would like to void $%1 for these line-item billings? %2"
796 msgstr ""
797 "Վստա՞հ ես, որ կցանկանաս անվավեր համարել $%1 այս գծային նյութի հաշիվեների "
798 "համար %2"
799
800 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/actor/org_unit/t_main_tab.tt2:70
801 msgid "Are you sure?"
802 msgstr "Վստա՞հ ես"
803
804 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
805 msgid "Asset Stat Cat Sip Fields"
806 msgstr "Asset Stat Cat Sip Fields"
807
808 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_sub_selector.tt2:2
809 msgid "At"
810 msgstr ""
811
812 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_conjoined_selector.tt2:6
813 msgid "Attach conjoined items"
814 msgstr "Կցիր համակցված նյութերը։"
815
816 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_edi_attr_set.tt2:35
817 msgid "Attribute Set Name..."
818 msgstr "Հատկորոշիչների բազմության անուն..."
819
820 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/index.tt2:14
821 msgid "Attribute Set Update Failed"
822 msgstr "Հատկորոշիչների բազմության թարմացումը ձախողվեց։"
823
824 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/index.tt2:13
825 msgid "Attribute Set Update Succeeded"
826 msgstr "Հատկորոշիչների բազմության թարմացումը հաջողվեց։"
827
828 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_edi_attr_set.tt2:12
829 msgid "Attribute Sets"
830 msgstr "Հատկորոշիչների բազմություն։"
831
832 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_month_selector.tt2:9
833 msgid "August"
834 msgstr "Օգոստոս"
835
836 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:80 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:125 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:84 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:85 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:107 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:110 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_precat_dialog.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_pull_list.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_list.tt2:29
837 msgid "Author"
838 msgstr "Հեղինակ"
839
840 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_precat_dialog.tt2:21
841 msgid "Author..."
842 msgstr "Հեղինակ..."
843
844 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:77 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_shelf_dialog.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:40
845 msgid "Author:"
846 msgstr "Հեղինակ:"
847
848 #. ("{{author}}")
849 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_transit_slip.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_transit_slip.tt2:33
850 msgid "Author: %1"
851 msgstr "Հեղինակ: %1"
852
853 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:28
854 msgid "Authority"
855 msgstr "Հեղինակավոր"
856
857 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
858 msgid "Authority Browse Axes"
859 msgstr "Հեղինակավորի դիտման առանցք"
860
861 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
862 msgid "Authority Control Sets"
863 msgstr "Հեղինակավորի վերահսկման բազմություններ"
864
865 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/authority/heading_field.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/authority/heading_field.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
866 msgid "Authority Heading Fields"
867 msgstr "Հեղինակավորի խորագրի դաշտեր։"
868
869 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
870 msgid "Authority Thesauri"
871 msgstr "Հեղինակավորի տեզաուրւոս"
872
873 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:19
874 msgid "Auto-Barcode"
875 msgstr "Ավտո-շտրիխկոդ"
876
877 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:181 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:25
878 msgid "Auto-Print Hold and Transit Slips"
879 msgstr "Ավտո-տպելու պահում և փոխանցման թերթիկ։"
880
881 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:55
882 msgid "Auto-generate Barcodes"
883 msgstr "Ավտոգեներացրու շտրիխկոդեր։"
884
885 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:252
886 msgid "Automatic Margins"
887 msgstr "Ավտոմատ եզրեր։"
888
889 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_season_selector.tt2:4
890 msgid "Autumn"
891 msgstr "Աշուն"
892
893 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:59
894 msgid "Available Date"
895 msgstr "Հասանելի ամսաթիվ"
896
897 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:8
898 msgid "Available On"
899 msgstr "Մատչելի է"
900
901 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:175 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:85
902 msgid "Average"
903 msgstr "Միջին"
904
905 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:6
906 msgid "Back"
907 msgstr "Հետ"
908
909 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:21
910 msgid "Back To Results"
911 msgstr "Հետ դեպի արդյունքներ։"
912
913 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_backdate_dialog.tt2:5
914 msgid "Backdate Already Checked-In Circulations"
915 msgstr "Հետին ամսաթվով արդեն հետ ընդունած տացքեր։"
916
917 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:17
918 msgid "Backdate Post-Checkin"
919 msgstr "Հետին ամսաթվով հետ ընդունում։"
920
921 #. ("{{checkinArgs.backdate | date:\"shortDate\"}}")
922 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:11
923 msgid "Backdated Check In %1"
924 msgstr "Հետին ամսաթվով հետ ընդունում %1"
925
926 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bad_barcode_dialog.tt2:5
927 msgid "Bad Barcode"
928 msgstr "Վատ շտրիխ կոդ"
929
930 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:181
931 msgid "Bad item barcode"
932 msgstr "Նյութի վատ շտրիխ կոդ։"
933
934 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:183
935 msgid "Bad patron barcode"
936 msgstr "Ընթերցողի վատ շտրիխ կոդ։"
937
938 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bills_current.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bills_historical.tt2:48
939 msgid "Balance"
940 msgstr "Հաշվեկշիռ"
941
942 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_group.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:73
943 msgid "Balance Owed"
944 msgstr "Տնօրինած հաշվեկշիռ"
945
946 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:106 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:61 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:121 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:156 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:76 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_payments.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_payments.tt2:63 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_xacts.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:66 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:73 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_credentials.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_credentials.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:76 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_cards_dialog.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:76 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:50
947 msgid "Barcode"
948 msgstr "Գծակոդ"
949
950 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_precat_dialog.tt2:9
951 msgid ""
952 "Barcode \"{{precatArgs.copy_barcode}}\" was mis-scanned or is a non-"
953 "cataloged item."
954 msgstr ""
955 "Գծակոդ \"{{precatArgs.copy_barcode}}\" սխալ է սքանավորված կամ չմուտքագրված "
956 "նյութ է։"
957
958 #. ("{{checkout.barcode}}", "{{checkout.count}}")
959 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_offline_in_house_use.tt2:16
960 msgid "Barcode %1 used %2 times"
961 msgstr "Գծակոդ %1 օգտագործվել է %2 անգամ։"
962
963 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_barcode_choice_dialog.tt2:5
964 msgid "Barcode Choice"
965 msgstr "Շտրիխ կոդի ընտրություն"
966
967 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:14
968 msgid "Barcode Items"
969 msgstr "Գծակոդի նյութեր։"
970
971 #. ("{{bcNotFound}}")
972 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/t_user_perms_lookup.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/missing_pieces.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bcsearch.tt2:19
973 msgid "Barcode Not Found: %1"
974 msgstr "Գծակոդը չի գտնված։ %1"
975
976 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:167
977 msgid "Barcode is already in use"
978 msgstr "Շտրիխ կոդը արդեն օգտագործման մեջ է"
979
980 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:619
981 msgid "Barcode is reported Lost"
982 msgstr "Գծակոդը կորած է։"
983
984 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:6
985 msgid "Barcode item"
986 msgstr "Գծակոդի նյութ։"
987
988 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:36
989 msgid "Barcode on receive"
990 msgstr "Գծակոդը ստացման փուլում է։"
991
992 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:63
993 msgid "Barcode selected"
994 msgstr "Գծիկակոդը ընտրված է։"
995
996 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:7
997 msgid "Barcode..."
998 msgstr "Գծիկակոդ..."
999
1000 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_pull_list.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_list.tt2:31
1001 msgid "Barcode/Part"
1002 msgstr "Գծիկակոդ/մաս"
1003
1004 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_checkin.tt2:20
1005 msgid "Barcode: "
1006 msgstr "Գծիկակոդ։ "
1007
1008 #. ("{{copy.barcode}}")
1009 #. ("{{patron.card.barcode}}")
1010 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_slip.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_slip.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_transit_slip.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_transit_slip.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_transit_slip.tt2:31
1011 msgid "Barcode: %1"
1012 msgstr "Գծիկակոդ: %1"
1013
1014 #. ("{{checkin.barcode}}", "{{checkin.backdate | date:\"short\"}}")
1015 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_offline_checkin.tt2:17
1016 msgid "Barcode: %1 Checkin date: %2"
1017 msgstr "Գծիկակոդ: %1 հետ ընդունման ամսաթիվ: %2"
1018
1019 #. ("{{checkout.copy.barcode}}", "{{checkout.circ.due_date | date:\"short\"}}")
1020 #. ("{{renewal.copy.barcode}}", "{{renewal.circ.due_date | date:\"short\"}}")
1021 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_checkout.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_items_out.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_renew.tt2:18
1022 msgid "Barcode: %1 Due: %2"
1023 msgstr "Գծիկակոդ: %1 վերադարձ: %2"
1024
1025 #. ("{{ihu.copy.barcode}}", "{{ihu.num_uses}}")
1026 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_in_house_use_list.tt2:21
1027 msgid "Barcode: %1 Uses: %2"
1028 msgstr "Գծիկակոդ: %1 օգտագործվել է: %2"
1029
1030 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:125
1031 msgid "Bare"
1032 msgstr "Մերկ"
1033
1034 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_update_all.tt2:83
1035 msgid "Barred flag"
1036 msgstr "Արգելված դրոշակ"
1037
1038 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_holding_code_dialog.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:59
1039 msgid "Basic"
1040 msgstr "Հիմնական"
1041
1042 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_mfhd_manager.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_mfhd_tooltip.tt2:11
1043 msgid "Basic Holdings"
1044 msgstr "Հիմնական պահումներ։"
1045
1046 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:18
1047 msgid "Batch Apply"
1048 msgstr "Կիրառիր փաթեթով։"
1049
1050 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_grid_menu.tt2:21
1051 msgid "Batch Edit"
1052 msgstr "Խմբագրել փաթեթով"
1053
1054 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_view.tt2:16
1055 msgid "Batch edit all users"
1056 msgstr "Փաթեթով խմբագրի բոլոր օգտվողներին։"
1057
1058 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_view.tt2:25
1059 msgid "Batch modify statistical categories"
1060 msgstr "Փաթեթով ձևափոխիր վիճակագրական դասերը։"
1061
1062 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/index.tt2:29
1063 msgid "Batch update failed!"
1064 msgstr "Փաթեթով թարմացումը ձախողվեց։"
1065
1066 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:104 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:23
1067 msgid "Before (Date/Time)"
1068 msgstr "Մինչ (Ամսաթիվ/Ժամանակ)"
1069
1070 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:81 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:28
1071 msgid "Behind Desk"
1072 msgstr "Դարակի հետևում"
1073
1074 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
1075 msgid "Best-Hold Selection Sort Order"
1076 msgstr "Best-Hold Selection Sort Order"
1077
1078 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:109 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:28
1079 msgid "Between"
1080 msgstr "Միջև"
1081
1082 #. ("{{lead_id}}")
1083 #. ("{{rec.id}}")
1084 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:39
1085 msgid "Bib %1"
1086 msgstr "Bib %1"
1087
1088 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:93
1089 msgid "Bib Call #:"
1090 msgstr "Bib Call #:"
1091
1092 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:93
1093 msgid "Bib Record ID"
1094 msgstr "Մատեն գրառման ID:"
1095
1096 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_retrieve_by_id.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_retrieve_by_id.tt2:7
1097 msgid "Bib Record Id"
1098 msgstr "Մատեն գրառման ID"
1099
1100 #. ("{{recordNotFound}}")
1101 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_retrieve_by_id.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_retrieve_by_tcn.tt2:28
1102 msgid "Bib Record Not Found: %1"
1103 msgstr "Մատեն գրառումը չի գտնված։ %1"
1104
1105 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_retrieve_by_tcn.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_retrieve_by_tcn.tt2:7
1106 msgid "Bib Record TCN"
1107 msgstr "Bib Record TCN"
1108
1109 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:27
1110 msgid "Bibliographic"
1111 msgstr "Մատենագիտական"
1112
1113 #. ("{{pot.id}}")
1114 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_select_pattern_dialog.tt2:15
1115 msgid "Bibliographic record %1"
1116 msgstr "Մատենագիտական գրառում %1"
1117
1118 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_xacts.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:83 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:86 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:18
1119 msgid "Bill #"
1120 msgstr "Հաշիվl #"
1121
1122 #. ("{{payment.xact.id}}")
1123 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:64
1124 msgid "Bill # %1"
1125 msgstr "Հաշիվ # %1"
1126
1127 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history.tt2:1
1128 msgid "Bill History"
1129 msgstr "Հաշվի պատմություն"
1130
1131 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:10
1132 msgid "Bill Patron"
1133 msgstr "Ներկայացրու հաշիվ ընթերցողին"
1134
1135 #. ("{{patron.family_name()}}", "{{patron.first_given_name()}}", "{{patron.second_given_name()}}", "{{patron.card().barcode()}}")
1136 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:8
1137 msgid "Bill Patron: %1, %2 %3 : %4"
1138 msgstr "Ներկայացրու հաշիվ ընթերցողին: %1, %2 %3 : %4"
1139
1140 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:31
1141 msgid "Billed for Selected:"
1142 msgstr "Ընտրվածների համար հաշիվ է ներկայացված։"
1143
1144 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:4
1145 msgid "Billing Location"
1146 msgstr "Հաշիվ ներկայացնողի տեղաբաշխւմ"
1147
1148 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:59
1149 msgid "Billing Type:"
1150 msgstr "Հաշվի ներկայացման տեսակներ։"
1151
1152 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
1153 msgid "Billing Types"
1154 msgstr "Հաշվի տեսակներ"
1155
1156 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:30
1157 msgid "Billing:City"
1158 msgstr "Վճարահաշիվ։Քաղաք"
1159
1160 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:31
1161 msgid "Billing:County"
1162 msgstr "Վճարահաշիվ։Երկիր"
1163
1164 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:32
1165 msgid "Billing:State"
1166 msgstr "Վճարահաշիվ։Նահանգ"
1167
1168 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:28
1169 msgid "Billing:Street 1"
1170 msgstr "Վճարահաշիվ։Փողոց 1"
1171
1172 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:29
1173 msgid "Billing:Street 2"
1174 msgstr "Վճարահաշիվ։Փողոց 2"
1175
1176 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:33
1177 msgid "Billing:Zip"
1178 msgstr "Վճարահաշիվ։ZIP"
1179
1180 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:43
1181 msgid "Billings Voided:"
1182 msgstr "Հաշիվը դատարկված է։"
1183
1184 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:120 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:112
1185 msgid "Bills"
1186 msgstr "Հաշիվներ"
1187
1188 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:17
1189 msgid "Bills, Current"
1190 msgstr "Հաշիվներ, ընթացիկ"
1191
1192 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:18
1193 msgid "Bills, Historical"
1194 msgstr "Հաշիվներ պատմական"
1195
1196 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:19
1197 msgid "Bills, Payment"
1198 msgstr "Հաշիվներ վճարված"
1199
1200 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:29
1201 msgid "Bind"
1202 msgstr "Կազմել"
1203
1204 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:5
1205 msgid "Bind items"
1206 msgstr "Կազմիր նյութերը"
1207
1208 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:48
1209 msgid "Bind on receive"
1210 msgstr "Կազմիր ստանալուն պես։"
1211
1212 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:67
1213 msgid "Bind selected"
1214 msgstr "Կազմիր ընտրվածը։"
1215
1216 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:9
1217 msgid "Bindery"
1218 msgstr "Կազմատուն"
1219
1220 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:149 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:106
1221 msgid "Binding Call Number"
1222 msgstr "Կազմի դարականիշ։"
1223
1224 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:150 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:107
1225 msgid "Binding Template"
1226 msgstr "Կազմի կաղապար։"
1227
1228 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_apply_binding_template.tt2:30
1229 msgid "Binding Unit Template"
1230 msgstr "Կազմի միավորի կաղապար։"
1231
1232 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:44
1233 msgid "Binding unit template applied to Distribution"
1234 msgstr "Կազմի միավորի կաղապարը կիրառված է տարածման վրա։"
1235
1236 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_new_message_dialog.tt2:21
1237 msgid "Block"
1238 msgstr "Արգելափակել"
1239
1240 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:16
1241 msgid "Book Item Now"
1242 msgstr "Ամրագրիր հիմա նյութը։"
1243
1244 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/booking/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:356
1245 msgid "Booking"
1246 msgstr "Ամրագրում"
1247
1248 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/booking/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/booking/t_splash.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:429
1249 msgid "Booking Administration"
1250 msgstr "Ամրագրման կառավարում։"
1251
1252 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:185
1253 msgid "Booking: Create or Cancel Reservations"
1254 msgstr "Ամրագրում։ Ստեղծիր կամ չեղյալ արա նախնական պատվերները։"
1255
1256 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:190
1257 msgid "Booking: Pick Up Reservations"
1258 msgstr "Ամրագրում։ Վերցրու նախնական պատվերները։"
1259
1260 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:195
1261 msgid "Booking: Return Reservations"
1262 msgstr "Ամրագրում։ Վերադարձրու նախնական պատվերները։"
1263
1264 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_search_fields.tt2:9
1265 msgid "Books"
1266 msgstr "Գրքեր"
1267
1268 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:131
1269 msgid "Boolean Value"
1270 msgstr "Բուլյան արժեք"
1271
1272 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_link_mfhd.tt2:26
1273 msgid "Both"
1274 msgstr "Երկուսն էլ"
1275
1276 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:306
1277 msgid "Bottom"
1278 msgstr "Ներքև"
1279
1280 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:10
1281 msgid "Bound"
1282 msgstr "Կազմ"
1283
1284 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:13
1285 msgid "Bucket"
1286 msgstr "Փունջ"
1287
1288 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_info.tt2:3
1289 msgid "Bucket #{{bucket().id()}}: {{bucket().name()}}"
1290 msgstr "Փունջ #{{bucket().id()}}: {{bucket().name()}}"
1291
1292 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_load_shared.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_load_shared.tt2:11
1293 msgid "Bucket ID"
1294 msgstr "Փնջի ID"
1295
1296 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_load_shared.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_load_shared.tt2:14
1297 msgid "Bucket ID..."
1298 msgstr "Փնջի ID..."
1299
1300 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/index.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/index.tt2:52
1301 msgid "Bucket View"
1302 msgstr "Փնջի դիտում"
1303
1304 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_info.tt2:3
1305 msgid "Bucket: {{bucket().name()}}"
1306 msgstr "Փունջ: {{bucket().name()}}"
1307
1308 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_pending.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_search.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_view.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_selector.tt2:3
1309 msgid "Buckets"
1310 msgstr "Փնջեր"
1311
1312 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:91
1313 msgid "CN Prefix"
1314 msgstr "CN նախածանց"
1315
1316 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:92
1317 msgid "CN Suffix"
1318 msgstr "CN վերջածանց"
1319
1320 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:29
1321 msgid "Call #"
1322 msgstr "Դասիչ #"
1323
1324 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:10
1325 msgid "Call # Prefix"
1326 msgstr "Դասիչի # նախածանց"
1327
1328 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:46
1329 msgid "Call # Suffix"
1330 msgstr "Դասիչի # վերջածանց"
1331
1332 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:103 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_volume_list.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:130 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:124 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:159 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:77 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:77 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:86 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:89 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_pull_list.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_list.tt2:30
1333 msgid "Call Number"
1334 msgstr "Դասիչ"
1335
1336 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:75
1337 msgid "Call Number Label"
1338 msgstr "Դասիչի պիտակ"
1339
1340 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:77
1341 msgid "Call Number Prefix"
1342 msgstr "Դարականիշի Նախածանց"
1343
1344 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
1345 msgid "Call Number Prefixes"
1346 msgstr "Դասիչի նախածանց"
1347
1348 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:96
1349 msgid "Call Number Preview"
1350 msgstr "Դասիչի նախնական դիտում։"
1351
1352 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:79
1353 msgid "Call Number Suffix"
1354 msgstr "Դարականիշ Վերջածանց"
1355
1356 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
1357 msgid "Call Number Suffixes"
1358 msgstr "Դասիչի վերջածանց"
1359
1360 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:102 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:73
1361 msgid "Call Number Template"
1362 msgstr "Դասիչի կաղապար"
1363
1364 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_checkin.tt2:22
1365 msgid "Call Number: "
1366 msgstr "Դասիչ "
1367
1368 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:78
1369 msgid "Call Numbers"
1370 msgstr "Դասիչներ"
1371
1372 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:51
1373 msgid "Call number"
1374 msgstr "Դասիչ"
1375
1376 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:244
1377 msgid "Can compress but not expand"
1378 msgstr "Կարող է սեղմել բայց չի կարող ընդլայնել"
1379
1380 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:245
1381 msgid "Can compress or expand"
1382 msgstr "Կարող է սեղմել կամ ընդլայնել"
1383
1384 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/t_edit_marc_order_record.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_export.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_edit_lead_record.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_load_shared.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_create.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_delete.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_edit.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_load_shared.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_add_to_bucket.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_choose_vol_target_lib.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_conjoined_selector.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_request_items.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_link_dialog.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_edit_new_authority.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_physchar_dialog.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_replace_barcode.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_notes.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_edit_overlay_record.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_marc_edit.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_marc_html.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_overlay.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_raw_search.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit_due_date_dialog.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_move_to_group_dialog.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_new_note_dialog.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_cards_dialog.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_groups_dialog.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_renew_with_date_dialog.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_backdate_dialog.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bad_barcode_dialog.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:88 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_circ_exists_dialog.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_copy_in_transit_dialog.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_copy_not_avail_dialog.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_event_override_dialog.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_copy_quality_dialog.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_dates.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_edit_pickup_lib.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_note_dialog.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_notification_dialog.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_notification_prefs.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_mark_claims_returned_dialog.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_merge_patrons.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_new_message_dialog.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_noncat_dialog.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_precat_dialog.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_confirm_dialog.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_fm_record_editor.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_opchange.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_prompt_dialog.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_select_dialog.tt2:21
1385 msgid "Cancel"
1386 msgstr "Չեղարկել"
1387
1388 #. ("{{args.num_holds}}")
1389 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_cancel_hold_dialog.tt2:7
1390 msgid "Cancel %1 Hold(s)"
1391 msgstr "Չեղարկել %1 պահում(ներ)ը"
1392
1393 #. ("{{num_transits}}")
1394 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_abort_transit_dialog.tt2:15
1395 msgid "Cancel %1 transits?"
1396 msgstr "Չեղարկե՞լ %1 տեղափոխումները։"
1397
1398 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_abort_transit_dialog.tt2:14
1399 msgid "Cancel 1 transit?"
1400 msgstr "Չեղարկե՞լ 1 տեղափոխումը։"
1401
1402 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:48
1403 msgid "Cancel Cause"
1404 msgstr "Չեղյալ անելու պատճառ"
1405
1406 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_cancel_hold_dialog.tt2:33
1407 msgid "Cancel Hold"
1408 msgstr "Չեղյալ անել պահումը"
1409
1410 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:52
1411 msgid "Cancel Note"
1412 msgstr "Չեղյալ անելու նշում"
1413
1414 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_cancel_hold_dialog.tt2:13
1415 msgid "Cancel Reason:"
1416 msgstr "Չեղարկելու պատճառ։"
1417
1418 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
1419 msgid "Cancel Reasons"
1420 msgstr "Չեղարկման պատճառներ"
1421
1422 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:50
1423 msgid "Cancel Time"
1424 msgstr "Չեղյալ անելու ժամ"
1425
1426 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:28
1427 msgid "Cancel Transit"
1428 msgstr "Չեղյալ արա փոխանցումը։"
1429
1430 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_copy_in_transit_dialog.tt2:28
1431 msgid "Cancel Transit then Checkout"
1432 msgstr "Չեղյալ արա տեղափոխումը, ապա սպասարկիր։"
1433
1434 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:67
1435 msgid "Cancel Transits"
1436 msgstr "Չեղյալ արա տեղափոխումները։"
1437
1438 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_abort_transit_dialog.tt2:7
1439 msgid "Cancel Transits and Reset Associated Holds"
1440 msgstr "Չեղյալ արա տեղափոխումները և վերագրի կապված պահումները։"
1441
1442 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:30
1443 msgid "Cancel {{num_transits}} transits?"
1444 msgstr "Չեղարկե՞լ {{num_transits}} տեղափոխումները։"
1445
1446 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/hold_strings.tt2:11
1447 msgid "Canceled"
1448 msgstr "Չեղարկված է"
1449
1450 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:243
1451 msgid "Cannot compress or expand"
1452 msgstr "Չի կարող սեղմել կամ ընդլայնել"
1453
1454 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:250
1455 msgid "Caption Evaluation"
1456 msgstr "Որսման գնահատում։"
1457
1458 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:258
1459 msgid "Captions unverified; all levels may not be present"
1460 msgstr "Որսումները չեն համեմատված. բոլոր մակարդակները կարող է ներկա չեն"
1461
1462 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:257
1463 msgid "Captions unverified; all levels present"
1464 msgstr "Որսումները չեն համեմատված. բոլոր մակարդակները ներկա են"
1465
1466 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:256
1467 msgid "Captions verified; all levels may not be present"
1468 msgstr "Որսումները համեմատված են. բոլոր մակարդակները կարող է ներկա չեն"
1469
1470 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:255
1471 msgid "Captions verified; all levels present"
1472 msgstr "Որսումները համեմատված են. բոլոր մակարդակները ներկա են"
1473
1474 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_hold_verify.tt2:12
1475 msgid "Capture"
1476 msgstr "Որսալ"
1477
1478 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:73 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:6
1479 msgid "Capture Date"
1480 msgstr "Որսալու ամսաթիվ"
1481
1482 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:90 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:92
1483 msgid "Capture Holds"
1484 msgstr "Որսելու պահում"
1485
1486 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:221 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:39
1487 msgid "Capture Local Holds As Transits"
1488 msgstr "Որսա տեղային պահումները որպես տեղափոխում։"
1489
1490 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:374
1491 msgid "Capture Resources"
1492 msgstr "Որսալու պաշարներ։"
1493
1494 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:9
1495 msgid "Captured Hold Info"
1496 msgstr "Որսված պահման տեղեկատվություն։"
1497
1498 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:126
1499 msgid "Card"
1500 msgstr "Քարտ"
1501
1502 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:24
1503 msgid "Cash"
1504 msgstr "Կանխիկ"
1505
1506 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:142
1507 msgid "Cash Drawer"
1508 msgstr "Կանխիկի մեքենա"
1509
1510 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:74
1511 msgid "Cash Payment"
1512 msgstr "Կանխիկ վճարում"
1513
1514 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:1
1515 msgid "Catalog"
1516 msgstr "Քարտարան"
1517
1518 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:185
1519 msgid "Cataloging"
1520 msgstr "Քարտագրում"
1521
1522 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_view.tt2:21
1523 msgid "Cataloging Info"
1524 msgstr "Քարտագրման տեղեկատվություն"
1525
1526 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_physchar_wizard.tt2:9
1527 msgid "Category of Material"
1528 msgstr "Նյութի դաս։"
1529
1530 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:146 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:190
1531 msgid "Change Column Documentation"
1532 msgstr "Փոխիր սյունակի փաստաթղթավորումը։"
1533
1534 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:141
1535 msgid "Change Column Label"
1536 msgstr "Փոխիր սյունակի պիտակը։"
1537
1538 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:205
1539 msgid "Change Filter Value"
1540 msgstr "Փոխիր զտիչի արժեքը։"
1541
1542 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:44
1543 msgid "Change Folders"
1544 msgstr "Փոխիր թղթապանակները"
1545
1546 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:47
1547 msgid "Change Given:"
1548 msgstr "Փոխիր տվածը։"
1549
1550 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:479 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:200
1551 msgid "Change Operator"
1552 msgstr "Փոխիր օպերատորը"
1553
1554 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:151 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:195
1555 msgid "Change Transform"
1556 msgstr "Փոխիր տեղափոխությունը"
1557
1558 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_conjoined_items.tt2:18
1559 msgid "Change Type"
1560 msgstr "Փոխիր տեսակը։"
1561
1562 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:152
1563 msgid "Change occurs"
1564 msgstr "Փոխիրհանդիպումները։"
1565
1566 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:64
1567 msgid "Change status selected items?"
1568 msgstr "Փոխե՞լ ընտրված նյութերի վիճակը։"
1569
1570 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:129
1571 msgid "Change the column header?"
1572 msgstr "Փոխե՞լ սյունակի վերնագիրը։"
1573
1574 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:130
1575 msgid "Change the field hint to:"
1576 msgstr "Փոխիր դաշտի հուշումը սրանով"
1577
1578 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:104
1579 msgid "Changes here will wipe out manual changes in the Call Numbers tab."
1580 msgstr ""
1581 "Այստեղ փոփոխությունեը կբերեն ձեռքով փոփոխությունների Դարականիշների տաբում։"
1582
1583 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:25
1584 msgid "Check"
1585 msgstr "Ստուգում"
1586
1587 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:16
1588 msgid "Check All Refunds"
1589 msgstr "Ստուգիր բոլոր փոխհատուցումները։"
1590
1591 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:71 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:67 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:84
1592 msgid "Check In"
1593 msgstr "Հետ ընդունում"
1594
1595 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_splash.tt2:22
1596 msgid "Check In Items"
1597 msgstr "Հետ ընդունիր նյութերը"
1598
1599 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:46
1600 msgid "Check In Items?"
1601 msgstr "Հետ ընդունվա՞ծ նյութեր։"
1602
1603 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:59
1604 msgid "Check In Library"
1605 msgstr "Ընդունող գրադարան"
1606
1607 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:63
1608 msgid "Check Number"
1609 msgstr "Ստուգիչ թիվ"
1610
1611 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:76
1612 msgid "Check Out"
1613 msgstr "Դուրս տրում"
1614
1615 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:39
1616 msgid "Check Out Date"
1617 msgstr "Դուրս տրման ամսաթիվ։"
1618
1619 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_splash.tt2:18
1620 msgid "Check Out Items"
1621 msgstr "Դուրս տուր նյութերը"
1622
1623 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:49
1624 msgid "Check Out Library"
1625 msgstr "Դուրս տվող գրադարան"
1626
1627 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:75
1628 msgid "Check Payment"
1629 msgstr "Չեկով վճարում"
1630
1631 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_dates.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_notification_prefs.tt2:12
1632 msgid "Check the checkbox next to each field you wish to modify."
1633 msgstr ""
1634 "Ընտրիր բոլոր այն դաշտերի ընտրավանդակները, որոնք ցանկանում ես ձևափոխել։"
1635
1636 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:39
1637 msgid "Checked In"
1638 msgstr "Հետ ընդունված"
1639
1640 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:19
1641 msgid "Checked Out"
1642 msgstr "Դուրս տրված"
1643
1644 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:20
1645 msgid "Checkin"
1646 msgstr "Հետ ընդունում"
1647
1648 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:47
1649 msgid "Checkin Date"
1650 msgstr "Հետ ընդունման ամսաթիվ"
1651
1652 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:530
1653 msgid "Checkin Date:"
1654 msgstr "Հետընդունման ամսաթիվ։"
1655
1656 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:3
1657 msgid "Checkin Items"
1658 msgstr "Հետընդունված նյութեր։"
1659
1660 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:140
1661 msgid "Checkin Modifiers"
1662 msgstr "Հետընդունման ձևափոխիչներ։"
1663
1664 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:83
1665 msgid "Checkin Scan Date"
1666 msgstr "Հետ ընդունման սկանի ամսաթիվ"
1667
1668 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:179 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:84 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:151
1669 msgid "Checkin Scan Time"
1670 msgstr "Հետ ընդունման սկանավորման ժամ"
1671
1672 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:172 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:134
1673 msgid "Checkin Time"
1674 msgstr "Հետ ընդունման ժամ"
1675
1676 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:186 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:90 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:168 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:83
1677 msgid "Checkin Workstation"
1678 msgstr "Հետ ընդունման աշխատանքային կայան"
1679
1680 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:21
1681 msgid "Checkout"
1682 msgstr "Դուրս տրում"
1683
1684 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:84
1685 msgid "Checkout / Renewal Library"
1686 msgstr "Դուրս տրման / թարմացման գրադարան։"
1687
1688 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:130 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:39
1689 msgid "Checkout Date"
1690 msgstr "Դուրս տրման ամսաթիվ"
1691
1692 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:38
1693 msgid "Checkout Library"
1694 msgstr "Դուրս տրման գրադարան։"
1695
1696 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:41
1697 msgid "Checkout Staff"
1698 msgstr "Դուրս տրման աշխատակազմ։"
1699
1700 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:137 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:75
1701 msgid "Checkout Workstation"
1702 msgstr "Դուրս տրման աշխատանքային կայան"
1703
1704 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:87
1705 msgid "Checkout/Renewal Library"
1706 msgstr "Դուրս տրման/թարմացման գրադարան։"
1707
1708 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:12
1709 msgid "Child"
1710 msgstr "Երեխա"
1711
1712 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:69
1713 msgid "Child nullable"
1714 msgstr "Child nullable"
1715
1716 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:50
1717 msgid "Choose Library for Volume/Copy Transfer Destination"
1718 msgstr "Հատորի/պատճենի/տեղափոխմանվայրի համար ընտրիր գրադարանը։"
1719
1720 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_overlay.tt2:10
1721 msgid "Choose merge profile"
1722 msgstr "Ընտրիր ձուլման անձնագիրը։"
1723
1724 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_choose_vol_target_lib.tt2:5
1725 msgid "Choose volume transfer target"
1726 msgstr "Ընտրիր հատորի տեղափոխման թիրախը։"
1727
1728 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:68
1729 msgid "Chronological"
1730 msgstr "Ժամանակագրական"
1731
1732 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:175
1733 msgid "Chronology Display"
1734 msgstr "Ժամանակագրության արտածում"
1735
1736 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:11
1737 msgid "Chronology captions:"
1738 msgstr "Ժամանակագրության որսումներ։"
1739
1740 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_holding_code_dialog.tt2:68
1741 msgid "Chronology labels"
1742 msgstr "Ժամանակագրության պիտակներ"
1743
1744 #. ("{{ $index + 1}}")
1745 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_holding_code_dialog.tt2:73
1746 msgid "Chronology level %1"
1747 msgstr "Ժամանակագրության մակարդակ %1"
1748
1749 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_view.tt2:15
1750 msgid "Circ History List"
1751 msgstr "տացքի պատմության ցուցակ"
1752
1753 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:75
1754 msgid "Circ ID"
1755 msgstr "Տացքի ID"
1756
1757 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:160
1758 msgid "Circ Library"
1759 msgstr "Տացքի գրադարան"
1760
1761 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:162 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:162
1762 msgid "Circ Modifier"
1763 msgstr "Տացքի ձևափոխիչ"
1764
1765 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:89
1766 msgid "Circ or Renewal Workstation"
1767 msgstr "Տացքի կամ Թարմացման աշխատանքային կայան"
1768
1769 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:117 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:142 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:68
1770 msgid "Circulate"
1771 msgstr "Սպասարկիր"
1772
1773 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:116
1774 msgid "Circulate As MARC Type"
1775 msgstr "Սպասարկիր որպես ՄԵԸՔ տեսակ"
1776
1777 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:260 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:213
1778 msgid "Circulate as Type"
1779 msgstr "Սպասարկիր որպես Տեսակ"
1780
1781 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:95 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:168 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:163
1782 msgid "Circulate?"
1783 msgstr "Սպասարկե՞լ"
1784
1785 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:112
1786 msgid "Circulating Library"
1787 msgstr "Սպասարկող գրադարան"
1788
1789 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:154 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:67
1790 msgid "Circulation"
1791 msgstr "Սպասարկում"
1792
1793 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
1794 msgid "Circulation Duration Rules"
1795 msgstr "Տացքի տևողության օրենքներ"
1796
1797 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:88
1798 msgid "Circulation ID"
1799 msgstr "Տացքի ID"
1800
1801 #. ("{{circ.id()}}")
1802 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:29
1803 msgid "Circulation ID: %1"
1804 msgstr "Տացքի ID: %1"
1805
1806 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:136 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:183
1807 msgid "Circulation Library"
1808 msgstr "Սպասարկող գրադարան"
1809
1810 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
1811 msgid "Circulation Limit Groups"
1812 msgstr "Տացքի սահմանափակման խմբեր"
1813
1814 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
1815 msgid "Circulation Matchpoint Weights"
1816 msgstr "Տացքի համընկնման կետի քաշ"
1817
1818 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
1819 msgid "Circulation Max Fine Rules"
1820 msgstr "Տացքի մաքսիմալ տուգանքի օրենքներ"
1821
1822 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:211
1823 msgid "Circulation Modifer"
1824 msgstr "Տացքի ձևափոխիչ։"
1825
1826 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:114 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:198 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_precat_dialog.tt2:29
1827 msgid "Circulation Modifier"
1828 msgstr "Տացքի ձևափոխիչ"
1829
1830 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
1831 msgid "Circulation Modifiers"
1832 msgstr "Սպասարկման ձևափոխիչներ"
1833
1834 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
1835 msgid "Circulation Recurring Fine Rules"
1836 msgstr "Տացքի տևողության տուգանքի օրենքներ"
1837
1838 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_splash.tt2:13
1839 msgid "Circulation and Patrons"
1840 msgstr "Տացք և հաճախորդներ"
1841
1842 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:54
1843 msgid "Circulation modifier"
1844 msgstr "Սպասարկման ձևափոխիչ"
1845
1846 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:94
1847 msgid "City"
1848 msgstr "Քաղաք"
1849
1850 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
1851 msgid "Claim Event Types"
1852 msgstr "Դիմումի իրադարձության տեսակներ"
1853
1854 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
1855 msgid "Claim Policies"
1856 msgstr "Դիմումի քաղաքականություններ"
1857
1858 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
1859 msgid "Claim Policy Actions"
1860 msgstr "Դիմումի քաղաքականության գործողություններ"
1861
1862 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
1863 msgid "Claim Types"
1864 msgstr "Դիմումի տեսակներ"
1865
1866 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:336
1867 msgid "Claim-Ready Items"
1868 msgstr "Պիտակավորված պատրաստ նյութեր"
1869
1870 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:8
1871 msgid "Claimed"
1872 msgstr "Խարանված"
1873
1874 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:107
1875 msgid "Claimed Returned"
1876 msgstr "Խարանվածը վերադարձված է:"
1877
1878 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:45
1879 msgid "Classification"
1880 msgstr "Դասակարգում։"
1881
1882 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:332 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:417 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:484 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:549
1883 msgid "Clear"
1884 msgstr "Մաքրել"
1885
1886 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:35
1887 msgid "Clear Form"
1888 msgstr "Մաքրիր ձևը"
1889
1890 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:191 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:28
1891 msgid "Clear Holds Shelf"
1892 msgstr "Մաքրել պահումների դարակը"
1893
1894 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_pending.tt2:17
1895 msgid "Clear List"
1896 msgstr "Մաքրիր ցուցակը"
1897
1898 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:24
1899 msgid "Clear These Holds"
1900 msgstr "Մաքրիր այս պահումները։"
1901
1902 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:89
1903 msgid "Clear Transactions"
1904 msgstr "Մաքրիր գործարքները։"
1905
1906 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:186
1907 msgid "Clear pending transactions"
1908 msgstr "մՄքրիր սպասող գործարքները։"
1909
1910 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:135
1911 msgid "Click OK for TRUE and Cancel for FALSE."
1912 msgstr "Սեղմիր ԼԱՎ TRUE համար և ԱՆՏԵՍԵԼ FALSE համար։"
1913
1914 #. ("{{cur_attr_set.label()}}")
1915 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_edi_attr_set.tt2:22
1916 msgid "Clone \"%1\""
1917 msgstr "Clone \"%1\""
1918
1919 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_clone_subscription.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:134
1920 msgid "Clone Subscription"
1921 msgstr "Բաժանորդագրություն կլոնին"
1922
1923 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_clone_subscription.tt2:6
1924 msgid "Clone Subscriptions"
1925 msgstr "Բաժանորդագրություններ կլոնին"
1926
1927 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:28
1928 msgid "Cloned serial subscription"
1929 msgstr "Կլոնավորված պարբերականի բաժանորդագրություն։"
1930
1931 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:68
1932 msgid "Close"
1933 msgstr "Փակ"
1934
1935 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:51
1936 msgid "Code"
1937 msgstr "Կոդ"
1938
1939 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:82
1940 msgid "Collapse Patron Summary Display"
1941 msgstr "Պայթեցրու հաճախորդի համառոտագրության արտածումը։"
1942
1943 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:20
1944 msgid "Collapse Record Summary Display"
1945 msgstr "Պայթեցրու գրառման համառոտագրության արտածումը։"
1946
1947 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:179
1948 msgid "Collation"
1949 msgstr "Հարաբերակցություն"
1950
1951 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:173 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:223
1952 msgid "Column"
1953 msgstr "Սյունակ"
1954
1955 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:175
1956 msgid "Column Label"
1957 msgstr "Սյունակի պիտակ։"
1958
1959 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:334
1960 msgid "Combined"
1961 msgstr "Կոմբինացված"
1962
1963 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:349
1964 msgid "Combined issue code"
1965 msgstr "Կոմբինացված համարի կոդ։"
1966
1967 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:356
1968 msgid "Compiled Printer Settings"
1969 msgstr "Կոմպիլացված տպիչի կոդ։"
1970
1971 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/index.tt2:28
1972 msgid "Complete"
1973 msgstr "Ավարտվեց"
1974
1975 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_changesets.tt2:15
1976 msgid "Completed"
1977 msgstr "Կատարված է"
1978
1979 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:93
1980 msgid "Completed Copies"
1981 msgstr "Կատարված օրինակներ։"
1982
1983 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:59
1984 msgid ""
1985 "Completely OBLITERATE this patron account, including bills, payments, "
1986 "bookbags, etc? This is IRREVERSIBLE."
1987 msgstr ""
1988 "Ամբողջովին ՄԱՔՐԵ՞Լ այս հաճախորդի հաշիվը, ներառելով հաշիվները, գրքային "
1989 "պայուսակները, վճարումները, և այլն։ Սա IRREVERSIBLE."
1990
1991 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:216
1992 msgid "Completely Purge Account"
1993 msgstr "Ամբողջովին մաքրիր հաշիվը։"
1994
1995 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:58
1996 msgid "Completely Purge Patron Account?"
1997 msgstr "Ամբողջովին մաքրե՞լ հաճախորդի հաշիվը։"
1998
1999 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:301
2000 msgid "Completely irregular"
2001 msgstr "Ամբողջովին անկանոն"
2002
2003 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:252
2004 msgid ""
2005 "Completeness of the caption levels and whether the captions used actually "
2006 "appear on the bibliographic item."
2007 msgstr ""
2008 "Որսալու մակարդակի լրիվությունը, և արդյոք օգտագործված որսումները երևում են "
2009 "նյութի մատենագիտությունում։"
2010
2011 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:238
2012 msgid "Compression Display Options"
2013 msgstr "Սեղման արտածման ընտրանքներ։"
2014
2015 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_search_fields.tt2:10
2016 msgid "Computer files"
2017 msgstr "Համակարգչային նշոցներ"
2018
2019 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:158
2020 msgid "Configure Columns"
2021 msgstr "Ձևափոխիր սյունակները։"
2022
2023 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_delete.tt2:6
2024 msgid "Confirm Bucket Delete"
2025 msgstr "Հաստատիր փնջի ջնջումը։"
2026
2027 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:21
2028 msgid "Confirm Prediction Pattern Template Deletion"
2029 msgstr "Հաստատիր կանխատեսվող ձևանմուշի կաղապարի ջնջումը։"
2030
2031 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:82
2032 msgid "Confirm Record Deletion"
2033 msgstr "Հաստատիր գրառման ջնջումը։"
2034
2035 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:44
2036 msgid "Conjoined Item Target set"
2037 msgstr "Միավորված նյութի թիրախի բազմություն։"
2038
2039 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:101 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:38
2040 msgid "Conjoined Items"
2041 msgstr "Միավորված նյութեր"
2042
2043 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_holding_code_dialog.tt2:5
2044 msgid "Construct new holding code"
2045 msgstr "Կառուցիր նոր պահման կոդ։"
2046
2047 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/index.tt2:18
2048 msgid "Container batch update permission check"
2049 msgstr "Կոնտեյների փաթեթով թարմացման իրավասության ստուգում։"
2050
2051 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/index.tt2:19
2052 msgid "Container permission check"
2053 msgstr "Կոնտեյների իրավասության ստուգում։"
2054
2055 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:97
2056 msgid "Contains Matching substring"
2057 msgstr "Պարունակում է համընկնող ենթատող"
2058
2059 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:98
2060 msgid "Contains Matching substring (ignore case)"
2061 msgstr "Պարունակում է համընկնող ենթատող (անտեսիր ռեգիստրը)"
2062
2063 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:302
2064 msgid "Continuously updated"
2065 msgstr "Շարունակաբար թարմացվել է"
2066
2067 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:71 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:87 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:49
2068 msgid "Copies"
2069 msgstr "Պատճեններ"
2070
2071 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:98
2072 msgid "Copies to Previously Marked Library"
2073 msgstr "Նախապես նշված գրադարանի օրինակներ"
2074
2075 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_conjoined_items.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:51
2076 msgid "Copy"
2077 msgstr "Օրինակ"
2078
2079 #. ("{{copy_barcode}}")
2080 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:20
2081 msgid "Copy \"%1\" was mis-scanned or is not cataloged"
2082 msgstr "Օրինակը \"%1\" սխալմամբ է սքանավորվել, կամ քարտագրված չէ։"
2083
2084 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:105 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:53
2085 msgid "Copy #"
2086 msgstr "Օրինակի #"
2087
2088 #. ("{{copy_barcode}}")
2089 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:18
2090 msgid "Copy Alert Message for \"%1\""
2091 msgstr "Օրինակի ահազանգի հաղորդագրություն \"%1\""
2092
2093 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:86
2094 msgid "Copy Attributes"
2095 msgstr "Պատճենահանման բաղադրիչներ"
2096
2097 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:203 ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_splash.tt2:57
2098 msgid "Copy Buckets"
2099 msgstr "Պատճենիր փնջերը"
2100
2101 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:108
2102 msgid "Copy Circ Lib ID"
2103 msgstr "Copy Circ Lib ID"
2104
2105 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:164
2106 msgid "Copy Current Row Above: CTRL+Up"
2107 msgstr "Արտագրել ընթացիկ տողը վերևում: CTRL+Up"
2108
2109 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:165
2110 msgid "Copy Current Row Below: CTRL+Down"
2111 msgstr "Արտագրել ընթացիկ տողը ներքևում: CTRL+Down"
2112
2113 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_hatch.tt2:43
2114 msgid "Copy Hatch Settings To Local Storage"
2115 msgstr "Արտագրել նրբագծի կարգաբերումները տեղային հիշողություն"
2116
2117 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_request_items.tt2:23
2118 msgid "Copy Hold"
2119 msgstr "Պատճենի պահում"
2120
2121 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:115 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:125 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:125 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:168 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:74
2122 msgid "Copy ID"
2123 msgstr "Պատճենի ID"
2124
2125 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_copy_in_transit_dialog.tt2:5
2126 msgid "Copy In Transit"
2127 msgstr "Պատճենը տեղափոխման մեջ է"
2128
2129 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_hatch.tt2:38
2130 msgid "Copy Local Storage Settings To Hatch"
2131 msgstr "Պատճենիր տեղային հիշողության կարգաբերումները նրբագծում"
2132
2133 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:54
2134 msgid "Copy Location"
2135 msgstr "Օրինակի տեղաբաշխում"
2136
2137 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_copy_not_avail_dialog.tt2:6
2138 msgid "Copy Not Available."
2139 msgstr "Օրինակը հասանելի չէ"
2140
2141 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_replace_barcode.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:65
2142 msgid "Copy Not Found"
2143 msgstr "Օրինակը գտնված չէ։"
2144
2145 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:384
2146 msgid "Copy Notes"
2147 msgstr "Օրինակի նշումներ"
2148
2149 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:249
2150 msgid "Copy Notes are Public"
2151 msgstr "Օրինակի նշումները հանրային դիտման համար են։"
2152
2153 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:98
2154 msgid "Copy Number"
2155 msgstr "Պատճենի համար"
2156
2157 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:106
2158 msgid "Copy Status"
2159 msgstr "Օրինակի վիճակ"
2160
2161 #. ("{{copyStatus.name()}}")
2162 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_copy_not_avail_dialog.tt2:11
2163 msgid "Copy Status: %1"
2164 msgstr "Օրինակի վիճակ: %1"
2165
2166 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
2167 msgid "Copy Statuses"
2168 msgstr "Պատճենի կարգավիճակներ"
2169
2170 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:139
2171 msgid "Copy Stream"
2172 msgstr "Պատճենի հոսք"
2173
2174 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/copy_tag_type.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/copy_tag_type.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
2175 msgid "Copy Tag Types"
2176 msgstr "Պատճենի ցուցիչի տեսակներ։"
2177
2178 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:410
2179 msgid "Copy Tags"
2180 msgstr "Պատճենի ցուցիչներ։"
2181
2182 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_view.tt2:21
2183 msgid "Copy Templates"
2184 msgstr "Պատճենի ձևանմուշներ"
2185
2186 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_replace_barcode.tt2:37
2187 msgid "Copy Updated"
2188 msgstr "Պատճենը թարմացվեց"
2189
2190 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:89
2191 msgid "Copy display"
2192 msgstr "Պատճենի արտածում"
2193
2194 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:33
2195 msgid "Copy is In-Transit"
2196 msgstr "Պատճենը տեղափոխվում է"
2197
2198 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:48
2199 msgid "Copy location"
2200 msgstr "Պատճենի տեղաբաշխում"
2201
2202 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:41
2203 msgid "Core Source"
2204 msgstr "Հիմնական աղբյուր"
2205
2206 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:122
2207 msgid "Core Sources"
2208 msgstr "Միջուկի աղբյուրներ"
2209
2210 #. ("{{id}}", "{{desc}}")
2211 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/marcedit_strings.tt2:14
2212 msgid "Could not delete record %1: %2"
2213 msgstr "Չի կարող ջնջել գրառումը %1: %2"
2214
2215 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:62
2216 msgid ""
2217 "Could not retrieve a destination account with the barcode provided. Aborting "
2218 "the purge..."
2219 msgstr ""
2220 "Տրամադրված նրբաթելիկ կոդով հնարավոր չէ գտնել նպատակային հաշիվը։ Մաքրելը "
2221 "դադարեցվում է..."
2222
2223 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_noncat_dialog.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:149 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:60
2224 msgid "Count"
2225 msgstr "Հաշիվ"
2226
2227 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:150 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:61
2228 msgid "Count Distinct"
2229 msgstr "Հաշվել առանձին"
2230
2231 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_noncat_dialog.tt2:16
2232 msgid "Count..."
2233 msgstr "Հաշիվ..."
2234
2235 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_mfhd_create_dialog.tt2:21
2236 msgid "Create"
2237 msgstr "Ստեղծիր"
2238
2239 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_create.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_create.tt2:9
2240 msgid "Create Bucket"
2241 msgstr "Ստեղծիր փունջ"
2242
2243 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:68
2244 msgid "Create Date"
2245 msgstr "Ստեղծիր ամսաթիվ"
2246
2247 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:348
2248 msgid "Create Invoice"
2249 msgstr "Ստեղծիր ապրանքագիր"
2250
2251 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_mfhd_manager.tt2:10
2252 msgid "Create MFHD"
2253 msgstr "Ստեղծիր MFHD"
2254
2255 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:233
2256 msgid "Create New MARC Record"
2257 msgstr "Ստեղծիր նոր ՄԵԸՔ գրառում"
2258
2259 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:33
2260 msgid "Create Pattern"
2261 msgstr "Ստեղծիր ձևանմուշ"
2262
2263 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:329
2264 msgid "Create Purchase Order"
2265 msgstr "Ստեղծիր գնման պատվեր"
2266
2267 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_notification_dialog.tt2:5
2268 msgid "Create Record of Hold Notification"
2269 msgstr "Ստեղծիր պահման ահազանգման գրառում"
2270
2271 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:362
2272 msgid "Create Reservations"
2273 msgstr "Ստեղծիր նախնական պահումներ"
2274
2275 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:133
2276 msgid "Create Session"
2277 msgstr "Ստեղծիր կապ"
2278
2279 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_template_list.tt2:9
2280 msgid "Create Template"
2281 msgstr "Ստեղծիր կաղապար"
2282
2283 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_new_note_dialog.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_note_dialog.tt2:5
2284 msgid "Create a new note"
2285 msgstr "Ստեղծիր նոր նշում"
2286
2287 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_linker.tt2:15
2288 msgid "Create and edit"
2289 msgstr "Ստեղծիր և խմբագրի"
2290
2291 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:9
2292 msgid "Create from Template"
2293 msgstr "Ստեղծիր կաղապարից"
2294
2295 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_linker.tt2:10
2296 msgid "Create new authority from this field"
2297 msgstr "Այս դաշտից ստեղծիր նոր հեղինակավոր"
2298
2299 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:173
2300 msgid "Create/Replace 006: Shift+F6"
2301 msgstr "Ստեղծիր/փոխարինիր 006: Shift+F6"
2302
2303 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:174
2304 msgid "Create/Replace 007: Shift+F7"
2305 msgstr "Ստեղծիր/փոխարինիր 007: Shift+F7"
2306
2307 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:175
2308 msgid "Create/Replace 008: Shift+F8"
2309 msgstr "Ստեղծիր/փոխարինիր 008: Shift+F8"
2310
2311 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:115 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:122 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:157 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:87
2312 msgid "Created"
2313 msgstr "Ստեղծված է"
2314
2315 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:99 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:149
2316 msgid "Created By"
2317 msgstr "Ստէղծված է"
2318
2319 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:72
2320 msgid "Created By:"
2321 msgstr "Ստեղծված է։"
2322
2323 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:19
2324 msgid "Created On"
2325 msgstr "Ստեղծվել է"
2326
2327 #. ("{{note.creator().usrname()}}")
2328 #. ("{{notify.notify_staff().usrname()}}")
2329 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_notes.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:129
2330 msgid "Created by %1"
2331 msgstr "Ստեղծված է %1"
2332
2333 #. ("{{note.create_date | date:\"short\"}}")
2334 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_patron_note.tt2:18
2335 msgid "Created on %1"
2336 msgstr "Ստեղծվել է %1"
2337
2338 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_info.tt2:9
2339 msgid "Created {{bucket().create_time() | date}}"
2340 msgstr "Ստեղծված {{bucket().create_time() | date}}"
2341
2342 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:28
2343 msgid "Creation Defaults"
2344 msgstr "Ստեղծման լռակյացներ"
2345
2346 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_template_list.tt2:25
2347 msgid "Creator"
2348 msgstr "Ստեղծող"
2349
2350 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:14
2351 msgid "Credit Available:"
2352 msgstr "Հնարավոր է կրեդիտ"
2353
2354 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:26
2355 msgid "Credit Card"
2356 msgstr "Կրեդիտ քարտ"
2357
2358 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:76
2359 msgid "Credit Card Payment"
2360 msgstr "Վճարում կրեդիտ քարտով"
2361
2362 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:77
2363 msgid "Credit Payment"
2364 msgstr "Կրեդիտ վճարում"
2365
2366 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
2367 msgid "Currency Types"
2368 msgstr "Արտարժույթի տեսակներ"
2369
2370 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:98 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:65 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_holds_for_bib.tt2:25
2371 msgid "Current Copy"
2372 msgstr "Ընթացիկ օրինակ"
2373
2374 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:34
2375 msgid "Current Copy Location"
2376 msgstr "Ընթացիկ օրինակի տեղաբաշխում"
2377
2378 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:32
2379 msgid "Current Shelf Lib"
2380 msgstr "Ընթացիկ դարակային գրադ"
2381
2382 #. ("{{cur_attr_set_uses}}")
2383 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_edi_attr_set.tt2:52
2384 msgid "Currently used by %1 EDI account(s)."
2385 msgstr "Օգտագործվում է %1 EDI հաշիվ(ներ)։"
2386
2387 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
2388 msgid "Custom Org Unit Trees"
2389 msgstr "Հաճախորդի Կազմ միավորի ծառեր"
2390
2391 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:159
2392 msgid "DOB Day"
2393 msgstr "Ծննդյան ամսաթիվ"
2394
2395 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:155
2396 msgid "DOB Month"
2397 msgstr "Ծննդյան ամիս"
2398
2399 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:151
2400 msgid "DOB Year"
2401 msgstr "Ծննդյան տարի"
2402
2403 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:286
2404 msgid "Daily"
2405 msgstr "Օրական"
2406
2407 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:355
2408 msgid "Damaged"
2409 msgstr "Վնասված"
2410
2411 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:176 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:224
2412 msgid "Data Type"
2413 msgstr "Տվյալի տեսակ"
2414
2415 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:78
2416 msgid "Database ID"
2417 msgstr "Շտեմարանի ID"
2418
2419 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:85
2420 msgid "Database ID:"
2421 msgstr "Շտեմարանի ID:"
2422
2423 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:165 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:75
2424 msgid "Date"
2425 msgstr "Ամսաթիվ"
2426
2427 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:97
2428 msgid "Date Active"
2429 msgstr "Ակտիվ ամսաթիվ"
2430
2431 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:154
2432 msgid "Date Completed"
2433 msgstr "Ավարտի ամսաթիվ"
2434
2435 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:80
2436 msgid "Date Created"
2437 msgstr "Ստեղծման ամսաթիվ"
2438
2439 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:99
2440 msgid "Date Expected"
2441 msgstr "Սպասվող ամսաթիվ"
2442
2443 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:101
2444 msgid "Date Last Edited"
2445 msgstr "Վերջին խմբագրման ամսաթիվ"
2446
2447 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:100
2448 msgid "Date Received"
2449 msgstr "Ստացման ամսաթիվ"
2450
2451 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:102
2452 msgid "Date Record Created"
2453 msgstr "Գրառման ստեղծման ամսաթվ"
2454
2455 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:103
2456 msgid "Date Record Last Edited"
2457 msgstr "Գրառման վերջին խմբագրման ամսաթվ"
2458
2459 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:56
2460 msgid "Date of Birth"
2461 msgstr "Ծննդյան ամսաթիվ"
2462
2463 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bills_current.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bills_historical.tt2:20
2464 msgid "Date:"
2465 msgstr "Ամսաթիվ՝"
2466
2467 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:339
2468 msgid "Day"
2469 msgstr "Օր"
2470
2471 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:169 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:79
2472 msgid "Day Name"
2473 msgstr "Օրվա անվանում"
2474
2475 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:134
2476 msgid "Day Phone"
2477 msgstr "Ցերեկային հեռախոս"
2478
2479 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:159 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:69
2480 msgid "Day of Month"
2481 msgstr "Ամսվա օր"
2482
2483 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:158 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:68
2484 msgid "Day of Week"
2485 msgstr "Շաբաթվա օր"
2486
2487 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:160 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:70
2488 msgid "Day of Year"
2489 msgstr "Տարվա օր"
2490
2491 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:89
2492 msgid "Day(s)"
2493 msgstr "Օր(եր)"
2494
2495 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:236
2496 msgid "Debug"
2497 msgstr "Վրիպազերծում"
2498
2499 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_month_selector.tt2:13
2500 msgid "December"
2501 msgstr "Դեկտեմբեր"
2502
2503 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:69
2504 msgid "Default"
2505 msgstr "Լռելյայն"
2506
2507 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:277
2508 msgid "Default Filter Library"
2509 msgstr "Գրադարանի լռակյաց զտիչ"
2510
2511 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:660
2512 msgid "Default SMS Carrier"
2513 msgstr "SMS-ի լռակյաց մատակարար"
2514
2515 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:649
2516 msgid "Default SMS/Text Number"
2517 msgstr "Լռակյաց SMS/տեքստ համար"
2518
2519 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:81
2520 msgid "Default Search Library"
2521 msgstr "Որոնման լռակյաց գրադարան"
2522
2523 #. ("{{printerOptions.defaultPrintColor}}")
2524 #. ("{{printerOptions.defaultPaperSource}}")
2525 #. ("{{printerOptions.defaultPaper}}")
2526 #. ("{{printerOptions.defaultPageOrientation}}")
2527 #. ("{{printerOptions.defaultCollation}}")
2528 #. ("{{printerOptions.defaultPrintQuality}}")
2529 #. ("{{printerOptions.defaultPrintSides}}")
2530 #. ("{{printerOptions.defaultCopies}}")
2531 #. ("{{printerOptions.defaultMarginType}}")
2532 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:135 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:153 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:171 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:189 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:207 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:225 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:240 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:263
2533 msgid "Default: %1"
2534 msgstr "Լռակյաց: %1"
2535
2536 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_view.tt2:24
2537 msgid "Defaults"
2538 msgstr "Լռակյացներ"
2539
2540 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:84 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:86 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:88 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_notes.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_groups_dialog.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:104
2541 msgid "Delete"
2542 msgstr "Ջնջել"
2543
2544 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_edi_attr_set.tt2:49
2545 msgid "Delete Attribute Set"
2546 msgstr "Ջնջել հատկանիշների բազմությունը"
2547
2548 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/index.tt2:15
2549 msgid "Delete Attribute Set?"
2550 msgstr "Ջնջե՞լ հատկանիշների բազմությունը։"
2551
2552 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_grid_menu.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_grid_menu.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_delete.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_selector.tt2:13
2553 msgid "Delete Bucket"
2554 msgstr "Ջնջիր փունջը"
2555
2556 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:130
2557 msgid "Delete Distribution"
2558 msgstr "Ջնջիր բաշխումը"
2559
2560 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:22
2561 msgid "Delete Items"
2562 msgstr "Ջնջիր նյութերը"
2563
2564 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:52
2565 msgid "Delete Note?"
2566 msgstr "Ջնջե՞լ նշումը։"
2567
2568 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/actor/org_unit/t_main_tab.tt2:65
2569 msgid "Delete Org"
2570 msgstr "Ջնջել Կազմ-ը"
2571
2572 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/marcedit_strings.tt2:11
2573 msgid "Delete Record"
2574 msgstr "Ջնջել գրառումը"
2575
2576 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/pattern_template.tt2:34
2577 msgid "Delete Selected"
2578 msgstr "Ջնջիր ընտրվածները"
2579
2580 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:21
2581 msgid "Delete Selected Copies from Catalog"
2582 msgstr "Ջնջիր ընտրված օրինակները քարտարանից։"
2583
2584 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_mfhd_manager.tt2:16
2585 msgid "Delete Selected MFHDs"
2586 msgstr "Ջնջիր ընտրված MFHD-ները։"
2587
2588 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_view.tt2:19
2589 msgid "Delete Selected Records from Catalog"
2590 msgstr "Ջնջիր ընտրված գրառումները քարտարանից։"
2591
2592 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:132
2593 msgid "Delete Stream"
2594 msgstr "Ջնջիր հատվածը"
2595
2596 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:128
2597 msgid "Delete Subscription"
2598 msgstr "Ջնջիր բաժանորդագրությունը"
2599
2600 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_template_list.tt2:16
2601 msgid "Delete Template"
2602 msgstr "Ջնջիր կաղապարը։"
2603
2604 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_delete_all.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_view.tt2:13
2605 msgid "Delete all users"
2606 msgstr "Ջնջիր բոլոր օգտվողներին։"
2607
2608 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_delete.tt2:9
2609 msgid "Delete bucket {{bucket().name()}}?"
2610 msgstr "Ջնջե՞լ փունջը {{bucket().name()}}"
2611
2612 #. ("{{deleteKey}}")
2613 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/index.tt2:17
2614 msgid "Delete content for key \"%1\"?"
2615 msgstr "Ջնջե՞լ այս բանալու բովանդակությունը \"%1\""
2616
2617 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/marcedit_strings.tt2:10
2618 msgid "Delete field"
2619 msgstr "Ջնջել դաշտը"
2620
2621 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:92
2622 msgid "Delete items"
2623 msgstr "Ջնջել նյութերը"
2624
2625 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:57
2626 msgid "Delete prediction pattern?"
2627 msgstr "Ջնջե՞լ կանխատեսվող ձևանմուշը։"
2628
2629 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:83
2630 msgid "Delete record {{id}}?"
2631 msgstr "Ջնջե՞լ գրառումը {{id}}"
2632
2633 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:66
2634 msgid "Delete selected MFHD(s)?"
2635 msgstr "Ջնջե՞լ ընտրված MFHD(րը)"
2636
2637 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:53
2638 msgid "Delete selected distribution(s)?"
2639 msgstr "Ջնջե՞լ ընտրված բաշխում(ներ)ը։"
2640
2641 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:61
2642 msgid "Delete selected item(s)?"
2643 msgstr "Ջնջե՞լ ընտրված գրառում(ներ)ը։"
2644
2645 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:55
2646 msgid "Delete selected stream(s)?"
2647 msgstr "Ջնջե՞լ ընտրված հոսք(եր)ը։"
2648
2649 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:51
2650 msgid "Delete selected subscription(s)?"
2651 msgstr "Ջնջե՞լ ընտրված բաժանորդագրություն(ներ)ը։"
2652
2653 #. ("{{note_title}}", "{{create_date | date}}")
2654 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:53
2655 msgid "Delete the note titled \\\"%1\\\" created on %2?"
2656 msgstr "Ջնջե՞լ այս վերնագրով նշումը \\\"%1\\\" created on %2"
2657
2658 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/index.tt2:24
2659 msgid "Delete these records?"
2660 msgstr "Ջնջե՞լ այս գրառումները:"
2661
2662 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:22
2663 msgid "Delete {{count}} template(s)?"
2664 msgstr "Ջնջե՞լ {{count}} կաղապար(ներ)ը։"
2665
2666 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:23
2667 msgid "Deleted prediction pattern template(s)"
2668 msgstr "Ջնջե՞լ կանխատեսվող ձևանմուշի կաղապար(ներ)ը։"
2669
2670 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/index.tt2:18
2671 msgid "Deleted print label template"
2672 msgstr "Ջնջված տպման կաղապարի պիտակ։"
2673
2674 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:32
2675 msgid "Deleted serial distribution"
2676 msgstr "Ջնջված պարբերականի բաշխում։"
2677
2678 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:36
2679 msgid "Deleted serial prediction pattern"
2680 msgstr "Ջնջված պարբերականի կանխատեսման ձևանմուշ։"
2681
2682 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:34
2683 msgid "Deleted serial stream"
2684 msgstr "Ջնջված մատենաշարի հոսք"
2685
2686 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:30
2687 msgid "Deleted serial subscription"
2688 msgstr "Ջնջված պարբերականի բաժանորդագրություն։"
2689
2690 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/index.tt2:15
2691 msgid "Deleted serial template"
2692 msgstr "Ջնջված պարբերականի կաղապար։"
2693
2694 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/index.tt2:17
2695 msgid "Deleted volume/copy template"
2696 msgstr "Ջնջված հատորի/օրինակի կձևանմուշ"
2697
2698 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_notes.tt2:71
2699 msgid "Deleted?"
2700 msgstr "Ջնջվա՞ծ"
2701
2702 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_routing_list.tt2:86
2703 msgid "Department:"
2704 msgstr "Բաժանմունք"
2705
2706 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:300 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:136
2707 msgid "Deposit Amount"
2708 msgstr "Դեպոզիտ մեծություն"
2709
2710 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:263 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:121
2711 msgid "Deposit?"
2712 msgstr "Դեպոզիտ անե՞լ"
2713
2714 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_create.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_edit.tt2:16
2715 msgid "Description"
2716 msgstr "Նկարագրություն"
2717
2718 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_create.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_edit.tt2:18
2719 msgid "Description..."
2720 msgstr "Նկարագրություն․․․"
2721
2722 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:71 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:40
2723 msgid "Desk"
2724 msgstr "Դարակ"
2725
2726 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:10
2727 msgid "Destination"
2728 msgstr "Նպատակակետ"
2729
2730 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:63
2731 msgid "Destination Library"
2732 msgstr "Ուղարկվող գրադարան"
2733
2734 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:10
2735 msgid "Detail View"
2736 msgstr "Մանրամասն դիտում"
2737
2738 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:59
2739 msgid "Disable Sounds?"
2740 msgstr "Արգելե՞լ ձայները։"
2741
2742 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:11
2743 msgid "Discarded"
2744 msgstr "Անտեսված"
2745
2746 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:140
2747 msgid "Display Alert and Messages"
2748 msgstr "Արտածիր զգուշացումները և հաղորդումները"
2749
2750 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:132
2751 msgid "Display Fields"
2752 msgstr "Արտածիր դաշտերը։"
2753
2754 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:153 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:110
2755 msgid "Display Grouping"
2756 msgstr "Արտածիր խմբավորումը"
2757
2758 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:311
2759 msgid "Display defaults for Completed Copies tab"
2760 msgstr "Համալրված օրինակների տաբի համար արտածիր լռակյացները։"
2761
2762 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:83
2763 msgid "Display defaults for Working Copy tab"
2764 msgstr "Աշխատանքային օրինակի տաբի համար արտածիր լռակյացները։"
2765
2766 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:188
2767 msgid ""
2768 "Display level descriptor? E.g., \"Year: 2017, Month: Feb\" (not recommended)"
2769 msgstr ""
2770 "Արտածե՞լ մակարդակի նկարագրիչը։ Օրինակ, \"Տարի: 2017, Ամիս: Փետ\" (խորհուրդ "
2771 "չի տրվում)"
2772
2773 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:56
2774 msgid "Distributed At"
2775 msgstr "Տարածված"
2776
2777 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
2778 msgid "Distribution Formulas"
2779 msgstr "Տարածման ֆորմուլաներ"
2780
2781 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:155 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:112
2782 msgid "Distribution ID"
2783 msgstr "Տարածման ID"
2784
2785 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:138
2786 msgid "Distribution Label"
2787 msgstr "Տարածման պիտակ"
2788
2789 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_apply_binding_template.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:137 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:94
2790 msgid "Distribution Library"
2791 msgstr "Տարածման գրադարան"
2792
2793 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:124
2794 msgid "Distribution Notes"
2795 msgstr "Տարածման նշումներ"
2796
2797 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:42
2798 msgid "Distribution linked to MFHD"
2799 msgstr "Տարածումը կապված է MFHD-ին։"
2800
2801 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_hold_verify.tt2:14
2802 msgid "Do Not Capture"
2803 msgstr "Մի որսա։"
2804
2805 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_shelf_dialog.tt2:61 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:71
2806 msgid "Do Not Print"
2807 msgstr "Մի տպիր"
2808
2809 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:17
2810 msgid "DoB"
2811 msgstr "Ծննդյան թիվ"
2812
2813 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:105
2814 msgid "Document ID"
2815 msgstr "Փաստաթղթի ID"
2816
2817 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:174
2818 msgid "Documentation"
2819 msgstr "Փաստաթղթավորում"
2820
2821 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:12
2822 msgid "Documentation URL"
2823 msgstr "Փաստաթղթավարման ՀՊՀ"
2824
2825 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:116 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:35
2826 msgid "Does Not Equal Any"
2827 msgstr "Ոչ մեկը Հավասար Չէ"
2828
2829 #. ("{{family_name}}", "{{first_given_name}}", "{{org_name}}", "{{org_shortname}}")
2830 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:91
2831 msgid ""
2832 "Does patron %1, %2 from %3 (%4) consent to having their personal information "
2833 "shared with your library?"
2834 msgstr ""
2835 "Does patron %1, %2 from %3 (%4) consent to having their personal information "
2836 "shared with your library?"
2837
2838 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_edit_lead_record.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_embedded_volcopy.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:151
2839 msgid "Done"
2840 msgstr "Արված է"
2841
2842 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:181
2843 msgid "Download CSV"
2844 msgstr "Բեռնաթափիր CSV"
2845
2846 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:40
2847 msgid "Download block list"
2848 msgstr "Բեռնաթափիր արգելափակվածի ցուցակը"
2849
2850 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:177 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:87
2851 msgid "Drop trailing decimals"
2852 msgstr "Անտեսիր եզրափակող տասնորդականները"
2853
2854 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:71 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:89 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:81 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:92
2855 msgid "Due Date"
2856 msgstr "Սպասվող Վերադարձի ամսաթիվ"
2857
2858 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:256 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:379
2859 msgid "Due Date:"
2860 msgstr "Վերադարձի ամսաթիվ։"
2861
2862 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:354 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:439
2863 msgid "Due date"
2864 msgstr "Վերադարձի ամսաթիվ"
2865
2866 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:2
2867 msgid "Duplicate Barcode"
2868 msgstr "Կրկնիր նրբաթելիկ գծիկը։"
2869
2870 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:606
2871 msgid "Duplicate item barcode"
2872 msgstr "Կրկնիր նյութի նրբաթելիկ գծիկը։"
2873
2874 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:92
2875 msgid "Duration Rule"
2876 msgstr "Տևողության օրենք"
2877
2878 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
2879 msgid "EDI Accounts"
2880 msgstr "EDI Հաշիվներ"
2881
2882 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_edi_attr_set.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
2883 msgid "EDI Attribute Sets"
2884 msgstr "EDI հատկորոշիչների բազմություն։"
2885
2886 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
2887 msgid "EDI Messages"
2888 msgstr "EDI հաղորդագրություն"
2889
2890 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:77 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:79 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:81 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_view.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:130
2891 msgid "Edit"
2892 msgstr "Խմբագրել"
2893
2894 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_grid_menu.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_grid_menu.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_edit.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_selector.tt2:10
2895 msgid "Edit Bucket"
2896 msgstr "Խմբագրիր փունջը։"
2897
2898 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_template_list.tt2:28
2899 msgid "Edit Date"
2900 msgstr "Խմբագրման ամսաթիվ"
2901
2902 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:55
2903 msgid "Edit Due Date"
2904 msgstr "Խմբագրիր վերադարձի ամսաթիվը"
2905
2906 #. ("{{args.num_circs}}")
2907 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit_due_date_dialog.tt2:6
2908 msgid "Edit Due Date For %1 Items"
2909 msgstr "Խմբագրիր վերադարձի ամսաթիվը այս %1 նյութերի համարItems"
2910
2911 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:24
2912 msgid "Edit Hold Dates"
2913 msgstr "Խմբագրիր պահման ամսաթվերը։"
2914
2915 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:39
2916 msgid "Edit Item Attributes"
2917 msgstr "Խմբագրիր նյութի բաղկացուցիչները"
2918
2919 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_edit_lead_record.tt2:5
2920 msgid "Edit Lead Record"
2921 msgstr "Խմբագրիր առաջատար գրառումւը։"
2922
2923 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_edit_mfhd.tt2:5
2924 msgid "Edit MARC Holdings Record"
2925 msgstr "Խմբագրիր ՄԵԸՔ պահումների գրառումը։"
2926
2927 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/t_edit_marc_order_record.tt2:5
2928 msgid "Edit MARC Order Record"
2929 msgstr "Խմբագրիր ՄԵԸՔ պատվերի գրառումը"
2930
2931 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_edit_marc_modal.tt2:5
2932 msgid "Edit MARC Record"
2933 msgstr "Խմբագրիր ՄԵԸՔ գրառումը"
2934
2935 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_mfhd_manager.tt2:14
2936 msgid "Edit MFHD"
2937 msgstr "Խմբագրիր MFHD"
2938
2939 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_edit_new_authority.tt2:5
2940 msgid "Edit New Authority"
2941 msgstr "Խմբագրիր նոր հեղինակավորը։"
2942
2943 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:123 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:139
2944 msgid "Edit Note"
2945 msgstr "Խմբագրիր նշումը"
2946
2947 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:22
2948 msgid "Edit Notification Settings"
2949 msgstr "Խմբագրիր ծանուցման կարգաբերումները։"
2950
2951 #. ("{{num_holds}}")
2952 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_notification_prefs.tt2:6
2953 msgid "Edit Notification Settings for %1 Hold(s)"
2954 msgstr "Խմբագրիր ծանուցման կարգաբերումները այս %1 պահման համար։"
2955
2956 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_edit_overlay_record.tt2:5
2957 msgid "Edit Overlay Record"
2958 msgstr "Խմբագրիր ծածկող գրառումը։"
2959
2960 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:63
2961 msgid "Edit Pattern"
2962 msgstr "Խմբագրիր ձևանմուշը։"
2963
2964 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:20
2965 msgid "Edit Pickup Library"
2966 msgstr "Խմբագրիրր վերցնելու գրադարանը"
2967
2968 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_editor_dialog.tt2:6
2969 msgid "Edit Prediction Pattern"
2970 msgstr "Խմբագրիր կանխատեսվող կաղապարը։"
2971
2972 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:43
2973 msgid "Edit Record"
2974 msgstr "Խմբագրիր գրառումը"
2975
2976 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:149
2977 msgid "Edit Selected"
2978 msgstr "Խմբագրիր ընտրվածները։"
2979
2980 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:15
2981 msgid "Edit Selected Copies"
2982 msgstr "Խմբագրիր ընտրված օրինակները։"
2983
2984 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:293
2985 msgid "Edit Statistical Data"
2986 msgstr "Խմբագրիր վիճակագրական տվյալները։"
2987
2988 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_template_list.tt2:12
2989 msgid "Edit Template"
2990 msgstr "Խմբագրիր ձևանմուշը։"
2991
2992 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_view.tt2:45
2993 msgid "Edit Volume/Copy Templates"
2994 msgstr "Խմբագրիր հատորի/օրինակի ձևանմուշները։"
2995
2996 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_overlay.tt2:13
2997 msgid "Edit Z39.50 Record"
2998 msgstr "Խմբագրիր Z39.50 գրառումը։"
2999
3000 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_edit_pickup_lib.tt2:6
3001 msgid "Edit hold pickup library"
3002 msgstr "Խմբագրիր պահումը վերցնելու գրադարանը։"
3003
3004 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:74
3005 msgid "Edit issue holding codes"
3006 msgstr "Խմբագրիր համարի պահման կոդերը։"
3007
3008 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:46
3009 msgid "Edit issue information"
3010 msgstr "Խմբագրիր համարի տեղեկատվությունը։"
3011
3012 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:110 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:97
3013 msgid "Edit then Import"
3014 msgstr "Խմբագրիր ապա ներմուծիր։"
3015
3016 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:21
3017 msgid "Edit using full editor"
3018 msgstr "Խմբագրիր օգտագործելով ամբողջական խմբագրիչը։"
3019
3020 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_embedded_volcopy.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_volume_list.tt2:8
3021 msgid "Edit volumes"
3022 msgstr "Խմբագրիր հատորները։"
3023
3024 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_volume_list.tt2:9
3025 msgid "Edit volumes and copies"
3026 msgstr "Խմբագրիր հատորները և օրինակները։"
3027
3028 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:93
3029 msgid "Edited"
3030 msgstr "Խմբագրված"
3031
3032 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:106
3033 msgid "Edited By"
3034 msgstr "Խմբագրված է"
3035
3036 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:72
3037 msgid "Edited Patron"
3038 msgstr "Խմբագրված հաճախորդ։"
3039
3040 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:126
3041 msgid "Edition"
3042 msgstr "Հրատարակություն"
3043
3044 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:66
3045 msgid "Edition:"
3046 msgstr "Հրատարակություն։"
3047
3048 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_template_list.tt2:31
3049 msgid "Editor"
3050 msgstr "Խմբագիր"
3051
3052 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:571
3053 msgid "Effective Checkin date"
3054 msgstr "Հետ վերադարձի արդյունավետ ամսաթիվ։"
3055
3056 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:81
3057 msgid "Effective Date"
3058 msgstr "Արդյունավետ ամսաթիվ"
3059
3060 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_backdate_dialog.tt2:14
3061 msgid "Effective Date:"
3062 msgstr "Արդյունավետ ամսաթիվ։"
3063
3064 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/actor/org_unit/t_main_tab.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:636 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:67 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:154
3065 msgid "Email"
3066 msgstr "Էլ. փոստ"
3067
3068 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:40
3069 msgid "Email Notify"
3070 msgstr "Էլ․ նամակով հիշեցում"
3071
3072 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:143 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:158
3073 msgid "Email Receipt"
3074 msgstr "Էլ․ նամակի ստացող"
3075
3076 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:16
3077 msgid "Emailed checkout receipt"
3078 msgstr "Էլ․ նամակի ստացողի ստացական"
3079
3080 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:85
3081 msgid "Empty Volumes"
3082 msgstr "Դատարկ հատորներ"
3083
3084 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:26
3085 msgid "Enable Hatch Printing."
3086 msgstr "Թույլատրի նրբագիծ տպումը։"
3087
3088 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_export.tt2:18
3089 msgid "Encoding"
3090 msgstr "Կոդավորում"
3091
3092 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:342 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:18
3093 msgid "End"
3094 msgstr "Վերջ"
3095
3096 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:142 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:31
3097 msgid "End Date"
3098 msgstr "Ավարտի ամսաթիվ"
3099
3100 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history.tt2:37
3101 msgid "End Date:"
3102 msgstr "Ավարտի ամսաթիվ։"
3103
3104 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:21
3105 msgid "End Date: "
3106 msgstr "Ավարտի ամսաթիվ։ "
3107
3108 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit_due_date_dialog.tt2:12
3109 msgid "Enter Due Date: "
3110 msgstr "Մուտք արա վերադարձի ամսաթիվը։ "
3111
3112 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_replace_barcode.tt2:20
3113 msgid "Enter New Barcode for Item"
3114 msgstr "Նյութի համար մուտք արա նոր նրբաթել կոդ։"
3115
3116 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_replace_barcode.tt2:14
3117 msgid "Enter Original Barcode for Item"
3118 msgstr "Նյութի համար մուտք արա բնօրինակ նրբաթել կոդը։"
3119
3120 #. ("{{args.barcodes.toString()}}")
3121 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_mark_claims_returned_dialog.tt2:11
3122 msgid "Enter claims returned date for items: %1"
3123 msgstr "Այս նյութերի համար մուտք արա պահանջների վերադարձի ամսաթվերը: %1"
3124
3125 #. ("{{args.barcodes.join(\" \")}}")
3126 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_renew_with_date_dialog.tt2:11
3127 msgid "Enter due date for items: %1"
3128 msgstr "Այս նյութերի համար մուտք արա վերադարձի ամսաթվերը: %1"
3129
3130 #. ("{{ids}}")
3131 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:42
3132 msgid "Enter new note for #%1:"
3133 msgstr "Սրա համար մուտք արա նոր նշում #%1:"
3134
3135 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_apply_tags.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_tags.tt2:23
3136 msgid "Enter tag label..."
3137 msgstr "Մուտք արա ցուցիչի պիտակը․․․"
3138
3139 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_noncat_dialog.tt2:7
3140 msgid "Enter the number of {{type.name()}} circulating"
3141 msgstr ""
3142
3143 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:43
3144 msgid "Enter the patron barcode"
3145 msgstr ""
3146
3147 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:69
3148 msgid "Enumeration"
3149 msgstr ""
3150
3151 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:20
3152 msgid "Enumeration Labels"
3153 msgstr ""
3154
3155 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:3
3156 msgid "Enumeration captions:"
3157 msgstr ""
3158
3159 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_holding_code_dialog.tt2:51
3160 msgid "Enumeration labels"
3161 msgstr ""
3162
3163 #. ("{{ $index + 1}}")
3164 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_holding_code_dialog.tt2:56
3165 msgid "Enumeration level %1"
3166 msgstr ""
3167
3168 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:127 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:96
3169 msgid "Equals"
3170 msgstr ""
3171
3172 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:115 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:34
3173 msgid "Equals Any"
3174 msgstr ""
3175
3176 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:72
3177 msgid "Error"
3178 msgstr ""
3179
3180 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/hold_strings.tt2:5
3181 msgid "Error (-1)"
3182 msgstr ""
3183
3184 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:605
3185 msgid "Error downloading offline blocklist"
3186 msgstr ""
3187
3188 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:138
3189 msgid "Evening Phone"
3190 msgstr ""
3191
3192 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:202
3193 msgid "Event Name"
3194 msgstr ""
3195
3196 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_splash.tt2:72
3197 msgid "Evergreen Documentation"
3198 msgstr ""
3199
3200 #. (ctx.page_title)
3201 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base.tt2:13
3202 msgid "Evergreen Staff %1"
3203 msgstr ""
3204
3205 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:353 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:356 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_week_in_month_selector.tt2:5
3206 msgid "Every"
3207 msgstr ""
3208
3209 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:294
3210 msgid "Every other month (Bimonthly)"
3211 msgstr ""
3212
3213 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:299
3214 msgid "Every other year (Biennial)"
3215 msgstr ""
3216
3217 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:300
3218 msgid "Every three years (Triennial)"
3219 msgstr ""
3220
3221 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:290
3222 msgid "Every two weeks (Biweekly)"
3223 msgstr ""
3224
3225 #. ("{{' _ set_str _ '}}")
3226 #. ("{{org_settings['ui.patron.edit.au.email.example']}}")
3227 #. ("{{org_settings['ui.patron.edit.phone.example']}}")
3228 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:120 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:338 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:367 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:385 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:403
3229 msgid "Example: %1"
3230 msgstr ""
3231
3232 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:192
3233 msgid "Exception List"
3234 msgstr ""
3235
3236 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_event_override_dialog.tt2:6
3237 msgid "Exceptions occurred during checkout."
3238 msgstr ""
3239
3240 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
3241 msgid "Exchange Rates"
3242 msgstr ""
3243
3244 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_notes.tt2:49
3245 msgid "Existing Copy Notes"
3246 msgstr ""
3247
3248 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_notes.tt2:54
3249 msgid "Existing Distribution Notes"
3250 msgstr ""
3251
3252 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_notes.tt2:55
3253 msgid "Existing Item Notes"
3254 msgstr ""
3255
3256 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:43
3257 msgid "Existing Prediction Patterns"
3258 msgstr ""
3259
3260 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_notes.tt2:53
3261 msgid "Existing Subscription Notes"
3262 msgstr ""
3263
3264 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_abort_transit_dialog.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_cancel_hold_dialog.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_uncancel_hold_dialog.tt2:13
3265 msgid "Exit"
3266 msgstr ""
3267
3268 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:248
3269 msgid "Expand"
3270 msgstr ""
3271
3272 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:87
3273 msgid "Expand Patron Summary Display"
3274 msgstr ""
3275
3276 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:25
3277 msgid "Expand Record Summary Display"
3278 msgstr ""
3279
3280 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:6
3281 msgid "Expected"
3282 msgstr ""
3283
3284 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:39
3285 msgid "Expected Offset"
3286 msgstr ""
3287
3288 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:73
3289 msgid "Expire Date"
3290 msgstr ""
3291
3292 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_export.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:37
3293 msgid "Export"
3294 msgstr ""
3295
3296 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:58
3297 msgid "Export Customized Templates"
3298 msgstr ""
3299
3300 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_export.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_view.tt2:28
3301 msgid "Export Records"
3302 msgstr ""
3303
3304 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:82
3305 msgid "Export Transactions"
3306 msgstr ""
3307
3308 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:248
3309 msgid "Extended"
3310 msgstr ""
3311
3312 #. ("{{count}}", "{{name}}")
3313 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:68
3314 msgid "Failed to add %1 users to bucket %2."
3315 msgstr ""
3316
3317 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:45
3318 msgid "Failed to apply binding unit template to distribution"
3319 msgstr ""
3320
3321 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:29
3322 msgid "Failed to clone serial subscription"
3323 msgstr ""
3324
3325 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:24
3326 msgid "Failed to delete prediction template(s)"
3327 msgstr ""
3328
3329 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:33
3330 msgid "Failed to delete serial distribution"
3331 msgstr ""
3332
3333 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:37
3334 msgid "Failed to delete serial prediction pattern"
3335 msgstr ""
3336
3337 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:35
3338 msgid "Failed to delete serial stream"
3339 msgstr ""
3340
3341 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:31
3342 msgid "Failed to delete serial subscription"
3343 msgstr ""
3344
3345 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/index.tt2:17
3346 msgid "Failed to delete serial template"
3347 msgstr ""
3348
3349 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/index.tt2:23
3350 msgid "Failed to import any print template(s)"
3351 msgstr ""
3352
3353 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:43
3354 msgid "Failed to link distribution to MFHD"
3355 msgstr ""
3356
3357 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:38
3358 msgid "Failed to save issuance"
3359 msgstr ""
3360
3361 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:40
3362 msgid "Failed to save item notes"
3363 msgstr ""
3364
3365 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/index.tt2:16
3366 msgid "Failed to save serial template"
3367 msgstr ""
3368
3369 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_credentials.tt2:53
3370 msgid "Failure testing credentials"
3371 msgstr ""
3372
3373 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:134
3374 msgid "False"
3375 msgstr ""
3376
3377 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:92 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:95
3378 msgid "Family Name"
3379 msgstr ""
3380
3381 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:258
3382 msgid "Far Left"
3383 msgstr ""
3384
3385 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:259
3386 msgid "Far Right"
3387 msgstr ""
3388
3389 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_month_selector.tt2:3
3390 msgid "February"
3391 msgstr ""
3392
3393 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:177 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:226
3394 msgid "Field Transform"
3395 msgstr ""
3396
3397 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:136 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:139
3398 msgid "Field does not match one of list (comma separated):"
3399 msgstr ""
3400
3401 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:140
3402 msgid "Field matches one of list (comma separated):"
3403 msgstr ""
3404
3405 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:138
3406 msgid "Field value is between (comma separated):"
3407 msgstr ""
3408
3409 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:137
3410 msgid "Field value is not between (comma separated):"
3411 msgstr ""
3412
3413 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/index.tt2:25
3414 msgid "Fieldset change creation"
3415 msgstr ""
3416
3417 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/index.tt2:24
3418 msgid "Fieldset creation"
3419 msgstr ""
3420
3421 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/index.tt2:23
3422 msgid "Fieldset group creation"
3423 msgstr ""
3424
3425 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_week_in_month_selector.tt2:10
3426 msgid "Fifth"
3427 msgstr ""
3428
3429 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:227
3430 msgid "Filter Value"
3431 msgstr ""
3432
3433 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:413
3434 msgid "Filter by Library"
3435 msgstr ""
3436
3437 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:7
3438 msgid "Filter items... "
3439 msgstr ""
3440
3441 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:181
3442 msgid "Filters"
3443 msgstr ""
3444
3445 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:41
3446 msgid "Find Another Target"
3447 msgstr ""
3448
3449 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:366 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:243
3450 msgid "Fine Level"
3451 msgstr ""
3452
3453 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:91
3454 msgid "Fine Tally:"
3455 msgstr ""
3456
3457 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:78
3458 msgid "Fines Owed"
3459 msgstr ""
3460
3461 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:86
3462 msgid "Fines Stopped"
3463 msgstr ""
3464
3465 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:109
3466 msgid "Fines Stopped Time"
3467 msgstr ""
3468
3469 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_payments.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_xacts.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:36
3470 msgid "Finish"
3471 msgstr ""
3472
3473 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_week_in_month_selector.tt2:6
3474 msgid "First"
3475 msgstr ""
3476
3477 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:156 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:66
3478 msgid "First 5 characters (for US ZIP code)"
3479 msgstr ""
3480
3481 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search.tt2:21
3482 msgid "First Name"
3483 msgstr ""
3484
3485 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:147 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:58
3486 msgid "First Value"
3487 msgstr ""
3488
3489 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:157 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:67
3490 msgid "First contiguous non-space string"
3491 msgstr ""
3492
3493 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:144
3494 msgid "First level enumeration changes during subscription year"
3495 msgstr ""
3496
3497 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:18
3498 msgid "Flat Text Editor"
3499 msgstr ""
3500
3501 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:159 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:393 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:302
3502 msgid "Floating"
3503 msgstr ""
3504
3505 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
3506 msgid "Floating Groups"
3507 msgstr ""
3508
3509 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:110
3510 msgid "Floating?"
3511 msgstr ""
3512
3513 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:146
3514 msgid ""
3515 "For example, if the title has two volumes a year, use this to specify the "
3516 "month that the next volume starts."
3517 msgstr ""
3518
3519 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_event_override_dialog.tt2:25
3520 msgid "Force Action?"
3521 msgstr ""
3522
3523 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:36
3524 msgid "Force Copy Quality"
3525 msgstr ""
3526
3527 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_request_items.tt2:25
3528 msgid "Force Hold"
3529 msgstr ""
3530
3531 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:37
3532 msgid "Force Printer Context"
3533 msgstr ""
3534
3535 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_copy_not_avail_dialog.tt2:16
3536 msgid "Force this action?"
3537 msgstr ""
3538
3539 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:29
3540 msgid "Forgive"
3541 msgstr ""
3542
3543 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:79
3544 msgid "Forgive Payment"
3545 msgstr ""
3546
3547 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_circ_exists_dialog.tt2:26
3548 msgid "Forgive fines?"
3549 msgstr ""
3550
3551 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:115
3552 msgid "Formatted Call Numbers"
3553 msgstr ""
3554
3555 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_week_in_month_selector.tt2:9
3556 msgid "Fourth"
3557 msgstr ""
3558
3559 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:265
3560 msgid "Frequency and Regularity"
3561 msgstr ""
3562
3563 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:19
3564 msgid "Frequency:"
3565 msgstr ""
3566
3567 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_day_of_week_selector.tt2:6
3568 msgid "Friday"
3569 msgstr ""
3570
3571 #. ("{{transit.source.shortname}}", "{{transit.dest.shortname}}", "{{transit.source_send_time | date:'short'}}", "{{transit.target_copy.barcode}}", "{{transit.target_copy.call_number.record.simple_record.title}}")
3572 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_transit_list.tt2:20
3573 msgid "From: %1 To: %2 <br> When: %3 <br> Barcode: %4 Title: %5"
3574 msgstr ""
3575
3576 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_payments.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_xacts.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:44
3577 msgid "Full Details"
3578 msgstr ""
3579
3580 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
3581 msgid "Fund Tags"
3582 msgstr ""
3583
3584 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
3585 msgid "Funding Sources"
3586 msgstr ""
3587
3588 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
3589 msgid "Funds"
3590 msgstr ""
3591
3592 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:279
3593 msgid "General Search"
3594 msgstr ""
3595
3596 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:201
3597 msgid "Generate Password"
3598 msgstr ""
3599
3600 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
3601 msgid "Global Flags"
3602 msgstr ""
3603
3604 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:138
3605 msgid "Go To..."
3606 msgstr ""
3607
3608 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/z3950_strings.tt2:8
3609 msgid "Go back"
3610 msgstr ""
3611
3612 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_marc_edit.tt2:14
3613 msgid "Go to imported record"
3614 msgstr ""
3615
3616 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/z3950_strings.tt2:7
3617 msgid "Go to record"
3618 msgstr ""
3619
3620 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:349
3621 msgid "Good"
3622 msgstr ""
3623
3624 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_copy_quality_dialog.tt2:12