Translation updates - po files
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / webstaff / hy-AM.po
1 # Armenian translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2017 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2017
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2017.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2019-03-28 21:15+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2017-09-29 10:10+0000\n"
12 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
13 "Language-Team: Armenian <hy@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2019-03-29 05:38+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 18910)\n"
19
20 #. ("{{pendingXacts | date:\"short\"}}")
21 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_login.tt2:55
22 msgid ""
23 "\n"
24 "                  Unprocessed offline transactions waiting for upload.  \n"
25 "                  Last transaction added at %1.\n"
26 "                  "
27 msgstr ""
28
29 #. ("{{addr._replaces.street1}}", "{{addr._replaces.street2}}", "<br/>", "{{addr._replaces.city}}", "{{addr._replaces.state}}", "{{addr._replaces.post_code}}")
30 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:908
31 msgid ""
32 "\n"
33 "            Replaces: %1 %2 %3 %4, %5 %6\n"
34 "          "
35 msgstr ""
36
37 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:50
38 msgid ""
39 "\n"
40 "          Hold for patron {{patron.family_name}}, \n"
41 "          {{patron.first_given_name}} {{patron.second_given_name}}\n"
42 "          "
43 msgstr ""
44 "\n"
45 "          պահում հաճախորդի համար {{patron.family_name}}, \n"
46 "          {{patron.first_given_name}} {{patron.second_given_name}}\n"
47 "          "
48
49 #. ("{{circDate | date:$root.egDateFormat}}")
50 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_circ_exists_dialog.tt2:11
51 msgid ""
52 "\n"
53 "          There is an open circulation on the requested item.  \n"
54 "          This item was already checked out to this user on %1.\n"
55 "          "
56 msgstr ""
57 "\n"
58 "          Պահանջված նյութի համար կա բաց տացք։  \n"
59 "          Այս օրինակը արդեն տրված է այս օգտվողին %1։\n"
60 "          "
61
62 #. ("{{circDate | date:$root.egDateFormat}}")
63 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_circ_exists_dialog.tt2:17
64 msgid ""
65 "\n"
66 "          There is an open circulation on the requested item.  \n"
67 "          This item was checked out by another patron on %1.\n"
68 "          "
69 msgstr ""
70
71 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_shelf_dialog.tt2:43
72 msgid ""
73 "\n"
74 "      Hold for patron {{patron.family_name}}, \n"
75 "      {{patron.first_given_name}} {{patron.second_given_name}}\n"
76 "      "
77 msgstr ""
78 "\n"
79 "      Պահում հաճախորդի համար {{patron.family_name}}, \n"
80 "      {{patron.first_given_name}} {{patron.second_given_name}}\n"
81 "      "
82
83 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_groups_dialog.tt2:9
84 msgid ""
85 "\n"
86 "Assign additional permission groups to users here.  \n"
87 "This does not affect circulation policy.\n"
88 "      "
89 msgstr ""
90 "\n"
91 "Այստեղ տրամադրի օգտվողներին հավելյալ արտոնություններով։  \n"
92 "Սա չի ազդում տացքի քաղաքականության վրա։\n"
93 "      "
94
95 #. ("{{barcode}}")
96 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bad_barcode_dialog.tt2:10
97 msgid ""
98 "\n"
99 "Invalid barcode: <div class=\"strong-text-4\">%1</div>\n"
100 "Your entry has a bad check digit, possibly due to a bad scan.<br/>\n"
101 "Choose Cancel to try again, or Accept to use barcode <b>%1</b> anyway.\n"
102 msgstr ""
103 "\n"
104 "Սխալ շտրիխ կոդ: <div class=\"strong-text-4\">%1</div>\n"
105 "Քո մուտքը ունի վատ ստուգիչ նիշ, հավանաբար վատ սքանի պատճառով։<br/>\n"
106 "Ընտրիր Չեղարկել, նորից փորձելու համար, կամ Համաձայնվել շտրիխ կոդը "
107 "օգտագործելու համար։<b>%1</b>\n"
108
109 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_stored_prefs.tt2:15
110 msgid ""
111 "\n"
112 "Preference values are stored as JSON strings.  \n"
113 "Click on a preference to view the stored value.\n"
114 "Click on the delete (X) button to remove a preference's value.\n"
115 msgstr ""
116 "\n"
117 "Նախապատվության արժեքները կուտակված են որպես JSON տողեր։  \n"
118 "Սեղմիր նախապատվության վրա կուտակված արժեքները դիտելու համար։\n"
119 "Սեղմիր ջնջել (X) կոճակը, նախապատվության արժեքը հեռացնելու համար։\n"
120
121 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:221
122 msgid " Columns"
123 msgstr ""
124
125 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:221
126 msgid " Label Sets"
127 msgstr ""
128
129 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_barcode_choice_dialog.tt2:15
130 msgid " from "
131 msgstr " այստեղից "
132
133 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:227
134 msgid "#"
135 msgstr "#"
136
137 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_volume_list.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:124
138 msgid "# Items"
139 msgstr ""
140
141 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:76
142 msgid "# of Uses"
143 msgstr "Օգտագործումների քանակ#"
144
145 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:28
146 msgid "# of Uses:"
147 msgstr "Օգտագործումների քանակ#։"
148
149 #. ("{{ssub.id}}")
150 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:14
151 msgid "#%1"
152 msgstr "#%1"
153
154 #. ("{{patron().first_given_name()}}", "{{patron().second_given_name()}}", "{{patron().family_name()}}", "{{addr.street1()}}", "{{addr.street2()}}", "{{addr.city()}}", "{{addr.state()}}", "{{addr.post_code()}}")
155 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:211
156 msgid "%1 %2 %3&#13;&#10;%4 %5&#13;&#10;%6, %7 %8"
157 msgstr ""
158
159 #. ("{{ws}}")
160 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/index.tt2:18
161 msgid "%1 (Default)"
162 msgstr "%1 (Լռակյաց)"
163
164 #. ("{{dynamic}}", "{{context}}")
165 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:157
166 msgid "%1 - %2"
167 msgstr ""
168
169 #. ("{{barcode}}", "{{title}}")
170 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/missing_pieces.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/index.tt2:18
171 msgid "%1 / %2"
172 msgstr "%1 / %2"
173
174 #. ("{{value}}", "{{initials}}", "{{ws_ou}}")
175 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/index.tt2:28
176 msgid "%1 [ %2 @ %3 ]"
177 msgstr ""
178
179 #. ("{{pattern.frequency_numeric}}")
180 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:42
181 msgid "%1 issues per year"
182 msgstr "%1 տրումներ տարեկան"
183
184 #. ("{{dupe_counts.address}}")
185 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:65
186 msgid "%1 patron(s) with same address"
187 msgstr "%1 հաճախորդ նույն հասցեով"
188
189 #. ("{{dupe_counts.email}}")
190 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:35
191 msgid "%1 patron(s) with same email"
192 msgstr "%1 հաճախորդ նույն էլ. փոստով"
193
194 #. ("{{dupe_counts.ident}}")
195 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:41
196 msgid "%1 patron(s) with same identification"
197 msgstr "%1 հաճախորդ նույն բնութագրիչով։"
198
199 #. ("{{dupe_counts.name}}")
200 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:29
201 msgid "%1 patron(s) with same name"
202 msgstr "%1 հաճախորդ նույն անունով։"
203
204 #. ("{{dupe_counts.day_phone}}")
205 #. ("{{dupe_counts.evening_phone}}")
206 #. ("{{dupe_counts.other_phone}}")
207 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:59
208 msgid "%1 patron(s) with same phone"
209 msgstr "%1 հաճախորդ նույն հեռախոսով։"
210
211 #. ("{{alert.already_checked_in}}")
212 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:73
213 msgid "%1 was already checked in."
214 msgstr "%1 արդեն հետ է ընդունված։"
215
216 #. ("{{hold_data.patron_last}}", "{{hold_data.patron_first}}")
217 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_list.tt2:43
218 msgid "%1, %2"
219 msgstr "%1, %2"
220
221 #. ("{{lname}}", "{{fname}}", "{{mname}}")
222 #. ("{{patron().family_name()}}", "{{patron().first_given_name()}}", "{{patron().second_given_name()}}")
223 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:49
224 msgid "%1, %2 %3"
225 msgstr "%1, %2 %3"
226
227 #. ("{{patron().pref_family_name() || patron().family_name()}}", "{{patron().pref_first_given_name() || patron().first_given_name()}}", "{{patron().pref_second_given_name()}}")
228 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:7
229 msgid "%1, %2 %3 (Preferred)"
230 msgstr ""
231
232 #. ("{{hold.usr().family_name()}}", "{{hold.usr().first_given_name()}}", "{{hold.usr().second_given_name()}}", "{{hold.usr().card().barcode()}}")
233 #. ("{{hold.requestor().family_name()}}", "{{hold.requestor().first_given_name()}}", "{{hold.requestor().second_given_name()}}", "{{hold.requestor().card().barcode()}}")
234 #. ("{{circ.usr().family_name()}}", "{{circ.usr().first_given_name()}}", "{{circ.usr().second_given_name()}}", "{{circ.usr().card().barcode()}}")
235 #. ("{{prev_circ_usr.family_name()}}", "{{prev_circ_usr.first_given_name()}}", "{{prev_circ_usr.second_given_name()}}", "{{prev_circ_usr.card().barcode()}}")
236 #. ("{{user.family_name()}}", "{{user.first_given_name()}}", "{{user.second_given_name()}}", "{{user.card().barcode()}}")
237 #. ("{{extra.user_obj.family_name}}", "{{extra.user_obj.first_given_name}}", "{{extra.user_obj.second_given_name}}", "{{extra.user_obj.home_ou.shortname}}")
238 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_move_to_group_dialog.tt2:15
239 msgid "%1, %2 %3 : %4"
240 msgstr "%1, %2 %3 : %4"
241
242 #. ("{{route.pos + 1}}")
243 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_routing_list.tt2:23
244 msgid "%1."
245 msgstr "%1."
246
247 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:522
248 msgid "&lt;MULTIPLE&gt;"
249 msgstr ""
250
251 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:101 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:109 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:117 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:260 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:321 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:401 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:478 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:522
252 msgid "&lt;NONE&gt;"
253 msgstr "&lt;NONE&gt;"
254
255 #. ("{{current_conjoined_target}}")
256 #. ("{{current_overlay_target}}")
257 #. ("{{current_hold_transfer_dest}}")
258 #. ("{{current_transfer_target}}")
259 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:65 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:71
260 msgid "(Currently %1)"
261 msgstr "(Ընթացիկ %1)"
262
263 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:6
264 msgid "(Deleted)"
265 msgstr "(Հեռացված)"
266
267 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:99 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:174
268 msgid "(Unset)"
269 msgstr "(Հետ տեղադրված)"
270
271 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:316
272 msgid "(combined issues, skipped issues, etc.)"
273 msgstr "(կոմբինացված նյութեր, բաց թողնված նյութեր, այլն)"
274
275 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_overlay.tt2:24
276 msgid "(merged)"
277 msgstr "(ձուլված)"
278
279 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:132
280 msgid "*All settings will be saved with templates"
281 msgstr ""
282
283 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:46
284 msgid "-- Select Source --"
285 msgstr "-- Ընտրիր աղբյուրը --"
286
287 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_rollback.tt2:32
288 msgid "--- Select edit to roll back ---"
289 msgstr "--- Ընտրիր խմբագրել հետ գնալու համար ---"
290
291 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:205
292 msgid "/print"
293 msgstr ""
294
295 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_physchar_wizard.tt2:3
296 msgid "007 Value"
297 msgstr "007 արժեք"
298
299 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_info.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_info.tt2:6
300 msgid "1 item"
301 msgstr "1 նյութ"
302
303 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:292
304 msgid "2 x per month (Semimonthly)"
305 msgstr "2 x ամսական (կիսամսյա)"
306
307 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:288
308 msgid "2 x per week (Semiweekly)"
309 msgstr "2 x շաբաթական (կիսաշաբաթական)"
310
311 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:296
312 msgid "2 x per year (Semiannual)"
313 msgstr "2 x տարեկան (կեստարյա)"
314
315 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:293
316 msgid "3 x per month (Three times a month)"
317 msgstr "3 x ամսական (ամսական երեք անգամ)"
318
319 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:289
320 msgid "3 x per week (Three times a week)"
321 msgstr "3 x շաբաթական (շաբաթական երեք անգամ)"
322
323 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:297
324 msgid "3 x per year (Three times a year)"
325 msgstr "3 x տարեկան (տարեկան երեք անգամ)"
326
327 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:125 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:25
328 msgid "<Aged Circulation>"
329 msgstr "<Տարիքային տացք>"
330
331 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:174 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:213
332 msgid "<NONE>"
333 msgstr "<ՈՉ ՄԵԿԸ>"
334
335 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:527
336 msgid "<no workstation>"
337 msgstr "<չկա աշխատանքային կայան>"
338
339 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_physchar_wizard.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_physchar_wizard.tt2:33
340 msgid "<unset>"
341 msgstr "<հետ կարգաբերված>"
342
343 #. ("{{map.stat_cat().owner().shortname()}}")
344 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_stat_cats.tt2:14
345 msgid "@ %1"
346 msgstr "@ %1"
347
348 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:165
349 msgid ""
350 "A label set is a group of labels that should print data from the same "
351 "bibliographic record. In this\n"
352 "section, identify the number of labels contained in each set, which columns "
353 "should print spine label data, and which columns should print pocket label "
354 "data."
355 msgstr ""
356
357 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/z3950_strings.tt2:5
358 msgid "A record already exists with the requested TCN value"
359 msgstr ""
360
361 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_cancel.tt2:28
362 msgid "Abort Cancellation"
363 msgstr ""
364
365 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_clear.tt2:22
366 msgid "Abort Clear Requests"
367 msgstr ""
368
369 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_set_no_hold.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_set_yes_hold.tt2:22
370 msgid "Abort Update"
371 msgstr ""
372
373 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:578
374 msgid "About"
375 msgstr ""
376
377 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_about.tt2:3
378 msgid "About Evergreen"
379 msgstr ""
380
381 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:105
382 msgid "AccM"
383 msgstr ""
384
385 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bad_barcode_dialog.tt2:19
386 msgid "Accept Barcode"
387 msgstr "Ընդունիր շտրիխ կոդը"
388
389 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_copy_quality_dialog.tt2:6
390 msgid "Accept only \"Good Quality\" copies?"
391 msgstr "Ընդունել միա՞յն \"լավ օրինակ\" պատճենները։"
392
393 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:90 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:204
394 msgid "Acquisition Cost"
395 msgstr "Համալրման գին"
396
397 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_list.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:213
398 msgid "Acquisition Patron Requests"
399 msgstr ""
400
401 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:348
402 msgid "Acquisitions"
403 msgstr "Համալրում"
404
405 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:498
406 msgid "Acquisitions Administration"
407 msgstr "Համալրման կառավարում։"
408
409 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:303
410 msgid "Acquisitions Cost"
411 msgstr ""
412
413 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_groups_dialog.tt2:19
414 msgid "Action"
415 msgstr "Գործողություն"
416
417 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:84 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:97
418 msgid "Actions"
419 msgstr "Գործողություններ"
420
421 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:27
422 msgid "Activate"
423 msgstr "Ակտիվացնել"
424
425 #. ("{{num_holds}}")
426 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/hold_strings.tt2:14
427 msgid "Activate %1 Hold(s)?"
428 msgstr "Ակտիվացնե՞լ %1 պահումները"
429
430 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:133 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:166
431 msgid "Activated"
432 msgstr "Ակտիվացված"
433
434 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:124 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:111
435 msgid "Activation Date"
436 msgstr ""
437
438 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_cards_dialog.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:49
439 msgid "Active"
440 msgstr "Գործուն"
441
442 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_update_all.tt2:97
443 msgid "Active flag"
444 msgstr "Գործուն դրոշակ"
445
446 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
447 msgid "Actor Stat Cat Sip Fields"
448 msgstr "Actor Stat Cat Sip Fields"
449
450 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_holding_code_dialog.tt2:30
451 msgid "Ad hoc issue?"
452 msgstr "Հատուկ համա՞ր։"
453
454 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:72 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:76 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:105 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:195 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_groups_dialog.tt2:50
455 msgid "Add"
456 msgstr "Ավելացնել"
457
458 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/marcedit_strings.tt2:7
459 msgid "Add 006"
460 msgstr "Ավելացնել 006"
461
462 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/marcedit_strings.tt2:8
463 msgid "Add 007"
464 msgstr "Ավելացնել 007"
465
466 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_xacts.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:71
467 msgid "Add Billing"
468 msgstr "Ավելացրու հաշիվ:"
469
470 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:71
471 msgid "Add Call Numbers"
472 msgstr ""
473
474 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:75
475 msgid "Add Call Numbers and Items"
476 msgstr ""
477
478 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:170 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:219
479 msgid "Add Fields"
480 msgstr "Ավելացնել դաշտեր"
481
482 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:27
483 msgid "Add Holdings"
484 msgstr ""
485
486 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:4
487 msgid "Add Item"
488 msgstr "Ավելացրու նյութ"
489
490 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_add_copy_alert_dialog.tt2:5
491 msgid "Add Item Alert"
492 msgstr ""
493
494 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:77 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:97 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:72
495 msgid "Add Item Alerts"
496 msgstr ""
497
498 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:73
499 msgid "Add Items"
500 msgstr ""
501
502 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:87 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:37
503 msgid "Add Items to Bucket"
504 msgstr "Ավելացրու նյութեր փնջին։"
505
506 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:134 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:204 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:79
507 msgid "Add Level"
508 msgstr "Ավելացման մակարդակ"
509
510 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:7
511 msgid "Add New"
512 msgstr "Ավելացնել Նոր"
513
514 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_notes.tt2:4
515 msgid "Add New Note"
516 msgstr "Ավելացրու նոր նշում"
517
518 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:409
519 msgid "Add Part"
520 msgstr "Ավելացրու մաս"
521
522 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:849
523 msgid "Add Person"
524 msgstr ""
525
526 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:118
527 msgid "Add Record of Notification"
528 msgstr "Ավելացրու ծանուցման գրառում"
529
530 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:327
531 msgid "Add Regularity"
532 msgstr "Ավելացրու կանոնավորություն։"
533
534 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_list.tt2:50
535 msgid "Add Request to Selection List"
536 msgstr ""
537
538 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_routing_list.tt2:112
539 msgid "Add Route"
540 msgstr "Ավելացրու ուղի"
541
542 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:158
543 msgid "Add Row: CTRL+Enter"
544 msgstr "Ավելացրու տող: CTRL+Enter"
545
546 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:33
547 msgid "Add Special Issue"
548 msgstr "Ավելացրու հատուկ համարներ։"
549
550 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:166
551 msgid "Add Subfield: CTRL+D or CTRL+I"
552 msgstr "Ավելացրու ենթադաշտ։  CTRL+D կամ CTRL+I"
553
554 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_apply_tags.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_tags.tt2:27
555 msgid "Add Tag"
556 msgstr "Ավելացնել պիտակ"
557
558 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_pending.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_search.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:86 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_pending.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:7
559 msgid "Add To Bucket"
560 msgstr "Ավելացնել փնջին"
561
562 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_search.tt2:40
563 msgid "Add To Pending"
564 msgstr "Ավելացնել սպասողին։"
565
566 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:89
567 msgid "Add alternative enumeration"
568 msgstr "Ավելացնել այլընտրանքային համարակալումը։"
569
570 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:82
571 msgid "Add call number"
572 msgstr ""
573
574 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:45
575 msgid "Add distribution"
576 msgstr "Ավելացնել տարածումը։"
577
578 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:71
579 msgid "Add following issue"
580 msgstr "Ավելացնել հետևյալ համարները։"
581
582 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:80
583 msgid "Add item stream"
584 msgstr ""
585
586 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:167
587 msgid "Add more"
588 msgstr "Ավելացնել ավելին"
589
590 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:49
591 msgid "Add special issue"
592 msgstr "Ավելացնել հատուկ համար"
593
594 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_add_to_bucket.tt2:4
595 msgid "Add to Bucket"
596 msgstr ""
597
598 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_add_to_bucket.tt2:30
599 msgid "Add to New Bucket"
600 msgstr ""
601
602 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_add_to_bucket.tt2:18
603 msgid "Add to Selected Bucket"
604 msgstr ""
605
606 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:106
607 msgid "Add/Edit Item Alerts"
608 msgstr ""
609
610 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:234
611 msgid "Add/Edit Item Notes"
612 msgstr ""
613
614 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:308
615 msgid "Add/Edit Item Tags"
616 msgstr ""
617
618 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/marcedit_strings.tt2:9
619 msgid "Add/Replace 008"
620 msgstr "Ավելացրու/Փոխարինիր 008"
621
622 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:120 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:144
623 msgid "Additional Routing"
624 msgstr "Լրացուցիչ ուղի"
625
626 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_cc_payment_dialog.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:862
627 msgid "Address"
628 msgstr "Հասցե"
629
630 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:71
631 msgid "Address Alert"
632 msgstr "Հասցեի ահազանգ"
633
634 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/actor/org_unit/t_index.tt2:31
635 msgid "Addresses"
636 msgstr "Հասցեներ"
637
638 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:41
639 msgid "Adjust to Zero"
640 msgstr "Հարմարեցրու զրոյի։"
641
642 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details_statement.tt2:18
643 msgid "Adjustment"
644 msgstr ""
645
646 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:469 ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_splash.tt2:76
647 msgid "Administration"
648 msgstr "Կառավարում"
649
650 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:123
651 msgid "Advanced (default)"
652 msgstr "Խորացված (լռակյաց)"
653
654 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:118
655 msgid "Advanced Search Default Pane"
656 msgstr "Խորացված փնտրման լռակյաց պանել"
657
658 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:119
659 msgid ""
660 "Advanced search has secondary panes for Numeric and MARC Expert searching. "
661 "You can change which one is loaded by default when opening a new catalog "
662 "window here."
663 msgstr ""
664 "Խորացված փնտրումը ունի երկրորդական պանելներ ՄԵԸՔ և թվային որոնումների համար։ "
665 "Դու  կարող ես փոխել թե որն է բեռնավորվում որպես լռակյաց երբ այստեղ բացում ես "
666 "քարտարանի նոր պատուհան։"
667
668 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:19
669 msgid "After (Date/Time)"
670 msgstr "Հետո (Ամսաթիվ/Ժամանակ)"
671
672 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_barcode_choice_dialog.tt2:9
673 msgid ""
674 "After auto completion multiple barcodes may match your input. Please choose "
675 "the barcode you intended below."
676 msgstr ""
677 "Ավատրից հետո բազմակի շտրիխ կոդեր կհամընկնեն քո մուտքին։ ներքռից ընտրի քո "
678 "համար նախատեսված շտրիխ կոդը։"
679
680 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:171 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:81
681 msgid "Age"
682 msgstr "Տարիք"
683
684 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
685 msgid "Age Hold Protect Rules"
686 msgstr "Տարիքի պահման պաշտպանության օրենքներ"
687
688 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:97
689 msgid "Age Protect"
690 msgstr "Տարիքային պաշտպանություն"
691
692 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:91
693 msgid "Age-Based Hold Protection"
694 msgstr "Տարիքի վրա հիմնված պահման պաշտպանություն։"
695
696 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:271 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:122 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:169 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:396 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:287 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:88
697 msgid "Age-based Hold Protection"
698 msgstr "Տարիքի հետ կապված պահման պաշտպանություն"
699
700 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:118
701 msgid "Aggregate"
702 msgstr "Ագրեգացված"
703
704 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_new_message_dialog.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_alert_dialog.tt2:9
705 msgid "Alert"
706 msgstr "Զգուշացում"
707
708 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:76 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_alerts.tt2:38
709 msgid "Alert Message"
710 msgstr "Զգուշացնող հաղորդում"
711
712 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_notes.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_notes.tt2:75
713 msgid "Alert Note"
714 msgstr "Զգուշացնող ծանուցում"
715
716 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_alerts.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_alerts.tt2:81 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_add_copy_alert_dialog.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_copy_alert_editor_dialog.tt2:35
717 msgid "Alert..."
718 msgstr ""
719
720 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:124 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:155 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:147
721 msgid "Alerts"
722 msgstr "Զգուշացումներ"
723
724 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:60
725 msgid "Alias"
726 msgstr "Կեղծանուն"
727
728 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:129
729 msgid "All"
730 msgstr "Բոլորը"
731
732 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:123
733 msgid "All Available Sources"
734 msgstr "Մատչելի բոլոր աղբյուրները"
735
736 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/reg_actions.tt2:19
737 msgid "All Fields"
738 msgstr "Բոլոր դաշտերը։"
739
740 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_search_fields.tt2:17
741 msgid "All Formats"
742 msgstr "Բոլոր ձեւաչափերը"
743
744 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:318
745 msgid "All Pages"
746 msgstr "Բոլոր էջերը։"
747
748 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/metabib_field.tt2:28
749 msgid "All classes"
750 msgstr ""
751
752 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:611
753 msgid "Allow"
754 msgstr "Թույլատրել"
755
756 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:21
757 msgid "Allow Call Number attributes in Item Templates"
758 msgstr ""
759
760 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:808 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:181
761 msgid "Allow others to use my account"
762 msgstr ""
763
764 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:83
765 msgid "Alph"
766 msgstr ""
767
768 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:15
769 msgid "Alternative chronology captions:"
770 msgstr "Այլընտրանքային ժամանակագրության որսումներ։"
771
772 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:7
773 msgid "Alternative enumeration captions:"
774 msgstr "Այլընտրանքային էջակալման որսումներ։"
775
776 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:32
777 msgid "Always Retarget Local Holds"
778 msgstr "Միշտ Վերաթիրախավորի տեղային պահումները։"
779
780 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:13
781 msgid "Always display Holdings Detail pane"
782 msgstr ""
783
784 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:174 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:21
785 msgid "Amnesty Mode"
786 msgstr "Համաներման կարգավիճակ։"
787
788 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_payments.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details_statement.tt2:9
789 msgid "Amount"
790 msgstr "Քանակ"
791
792 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:70
793 msgid "Amount:"
794 msgstr "Քանակ։"
795
796 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/register.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:618
797 msgid "An address is required during registration."
798 msgstr "Գրանցման ժամանակ պահանջվում է հասցե"
799
800 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/z3950_strings.tt2:6
801 msgid "An unexpected error occurred"
802 msgstr ""
803
804 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:82
805 msgid "Annotate"
806 msgstr "Համառոտագրի"
807
808 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:135
809 msgid ""
810 "Another staff member with the above permission may authorize this specific "
811 "action.  Please notify your library administrator if you need this "
812 "permission.  If you feel you have received this exception in error, please "
813 "inform your friendly Evergreen developers or helpdesk staff of the above "
814 "permission."
815 msgstr ""
816 "Աշխատակազմի մեկ այլ անդամ վերևի իրավասություններով կարող է լիազորել այս "
817 "որոշակի գործողությունը։ Տեղեկացրու քո գրադարանի կառավարիչին, եթե այս "
818 "իրավասության կարիքը ունես։ Եթե գտնում ես, որ ստացել ես այս բացառությունը "
819 "սխալմամբ, տեղեկացրու Էվերգրինի նախագծողներին կամ օգնության պատուհանի "
820 "աշխատակիցներին այս իրավասության մասին։"
821
822 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_surveys.tt2:23
823 msgid "Answer: "
824 msgstr "Պատասխան։ "
825
826 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_copy_quality_dialog.tt2:15
827 msgid "Any Condition"
828 msgstr "Որևէ պայման"
829
830 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:51
831 msgid "Applied On"
832 msgstr "Կիրառված"
833
834 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_browser.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_browser.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_browser.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:96
835 msgid "Apply"
836 msgstr "Կիրառել"
837
838 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:118
839 msgid "Apply Binding Template"
840 msgstr "Կիրառիր կազմելու կաղապարը։"
841
842 #. ("{{rows.length}}")
843 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_apply_binding_template.tt2:17
844 msgid "Apply Binding Unit Template to %1 Selected Distribution"
845 msgstr "Կիրառիր կազմի միավորի կաղապարը %1 ընտրված բաշխումում։"
846
847 #. ("{{rows.length}}")
848 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_apply_binding_template.tt2:14
849 msgid "Apply Binding Unit Template to %1 Selected Distributions"
850 msgstr "Կիրառիր կազմի միավորի կաղապարը %1 ընտրված բաշխումներում։"
851
852 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_edi_attr_set.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:98 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_edit.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_edit.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_delete_all.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_update_all.tt2:135 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_update_statcats.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_cards_dialog.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_groups_dialog.tt2:56
853 msgid "Apply Changes"
854 msgstr "Կիրառել փոփոխությունները"
855
856 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_apply_tags.tt2:5
857 msgid "Apply Item Tags"
858 msgstr ""
859
860 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:91
861 msgid "Apply Payment"
862 msgstr "Կիրառիր վճարումը։"
863
864 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:11
865 msgid "Apply Penalty / Message"
866 msgstr "Կիրառիր տուգանքը /հաղորդումը։"
867
868 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_new_message_dialog.tt2:5
869 msgid "Apply Standing Penalty / Message"
870 msgstr "Կիրառիր սպասող տուգանքը /հաղորդումը։"
871
872 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:25
873 msgid "Apply Tags"
874 msgstr "Կիրառիր ցուցիչները։"
875
876 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/index.tt2:27
877 msgid "Applying edits"
878 msgstr "Կիրառում է խմբագրումները։"
879
880 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_cc_payment_dialog.tt2:46
881 msgid "Approval Code"
882 msgstr ""
883
884 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:897
885 msgid "Approve"
886 msgstr ""
887
888 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_month_selector.tt2:5
889 msgid "April"
890 msgstr "Ապրիլ"
891
892 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:17
893 msgid "Archive Penalty / Message"
894 msgstr "Արխվացման տուգանքի / հաղորդագրություն"
895
896 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_messages.tt2:34
897 msgid "Archived Penalties / Messages"
898 msgstr "Արխիվացված տուգանքներ /հաղորդումներ"
899
900 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:153
901 msgid ""
902 "Are you certain you want to clear these pending offline transactions? This "
903 "action is irreversible. Transactions cannot be recovered after clearing!"
904 msgstr ""
905 "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես մաքրել այս սպասող ցանցից անջատված  գործարքները։ "
906 "Այս գործողությունը անշրջելի է։ Մաքրելուց հետո գործարքները հնարավոր չի լինի "
907 "վերականգնել։"
908
909 #. ("{{payment_amount}}")
910 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:53
911 msgid "Are you sure you want to apply a payment of $%1?"
912 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես կիրառել $%1 վճարումը։"
913
914 #. ("{{id}}")
915 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/marcedit_strings.tt2:13
916 msgid "Are you sure you want to delete authority record %1 from the catalog?"
917 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել %1 հեղինակավոր գրառումը քարտարանից։"
918
919 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/index.tt2:15
920 msgid ""
921 "Are you sure you want to delete selected items in bucket from catalog?"
922 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես փնջով ջնջել ընտրված նյութերը  քարտարանից։"
923
924 #. ("{{id}}")
925 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/marcedit_strings.tt2:12
926 msgid "Are you sure you want to delete title record %1 from the catalog?"
927 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել %1 վերնագրային գրառումը քարտարանից։"
928
929 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:159
930 msgid "Are you sure you want to load ALL items?"
931 msgstr ""
932
933 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:155
934 msgid "Are you sure you want to record {{num_uses}} uses for this?"
935 msgstr ""
936
937 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/index.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:30
938 msgid ""
939 "Are you sure you want to transfer selected items to the marked call number?"
940 msgstr ""
941
942 #. ("{{xactIds}}")
943 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:41
944 msgid ""
945 "Are you sure you would like to adjust to zero the balance on bills %1?"
946 msgstr ""
947 "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես %1 վճարահաշիվների հաշվեկշիռը հավասարեցնել զրոյի։"
948
949 #. ("{{xactIds}}")
950 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:45
951 msgid ""
952 "Are you sure you would like to refund excess payment on bills %1?  This "
953 "action will simply put the amount in the Payment Pending column as a "
954 "negative value.  You must still select Apply Payment!  Certain types of "
955 "payments may not be refunded.  The refund may be applied to checked "
956 "transactions that follow the refunded transaction."
957 msgstr ""
958 "Վստա՞հ ես որ կցանկանաս %1 վճարահաշիվների համար վերադարձնել  ավելցուկային "
959 "վճարումը։ Այս գործողությունը պարզապես պարզապես կտեղադրի գումարը Սպասող "
960 "Վճարումներ սյունակում որպես բացասական արժեք։ Դու դեռ պետք է ընտրես Կիրառիր "
961 "Վճարումը։ Վճարման որոշ տեսակներ հետ չեն վերադարձվի։ Գումարի հետ վերադարձը "
962 "կկիրառվի ընտրված գործարքների վրա, որոնք հետևում են հետ վերադարձված գումարի "
963 "գործարքներին։"
964
965 #. ("{{amount|number:2}}", "{{billIds}}")
966 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:43
967 msgid ""
968 "Are you sure you would like to void $%1 for these line-item billings? %2"
969 msgstr ""
970 "Վստա՞հ ես, որ կցանկանաս անվավեր համարել $%1 այս գծային նյութի հաշիվեների "
971 "համար %2"
972
973 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/actor/org_unit/t_main_tab.tt2:70
974 msgid "Are you sure?"
975 msgstr "Վստա՞հ ես"
976
977 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:208
978 msgid "Article Pages"
979 msgstr ""
980
981 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:212
982 msgid "Article Pages..."
983 msgstr ""
984
985 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:200
986 msgid "Article Title"
987 msgstr ""
988
989 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:204
990 msgid "Article Title..."
991 msgstr ""
992
993 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
994 msgid "Asset Stat Cat Sip Fields"
995 msgstr "Asset Stat Cat Sip Fields"
996
997 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_sub_selector.tt2:2
998 msgid "At"
999 msgstr ""
1000
1001 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_conjoined_selector.tt2:6
1002 msgid "Attach conjoined items"
1003 msgstr "Կցիր համակցված նյութերը։"
1004
1005 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_edi_attr_set.tt2:35
1006 msgid "Attribute Set Name..."
1007 msgstr "Հատկորոշիչների բազմության անուն..."
1008
1009 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/index.tt2:14
1010 msgid "Attribute Set Update Failed"
1011 msgstr "Հատկորոշիչների բազմության թարմացումը ձախողվեց։"
1012
1013 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/index.tt2:13
1014 msgid "Attribute Set Update Succeeded"
1015 msgstr "Հատկորոշիչների բազմության թարմացումը հաջողվեց։"
1016
1017 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_edi_attr_set.tt2:12
1018 msgid "Attribute Sets"
1019 msgstr "Հատկորոշիչների բազմություն։"
1020
1021 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:65
1022 msgid "Audn"
1023 msgstr ""
1024
1025 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_month_selector.tt2:9
1026 msgid "August"
1027 msgstr "Օգոստոս"
1028
1029 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:169 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/metabib_field.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:81 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:92 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:126 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:103 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:91 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:141 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:72 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:123 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_precat_dialog.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_pull_list.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_list.tt2:31
1030 msgid "Author"
1031 msgstr "Հեղինակ"
1032
1033 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:172 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_precat_dialog.tt2:21
1034 msgid "Author..."
1035 msgstr "Հեղինակ..."
1036
1037 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:84 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_shelf_dialog.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:41
1038 msgid "Author:"
1039 msgstr "Հեղինակ:"
1040
1041 #. ("{{author}}")
1042 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_transit_slip.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_transit_slip.tt2:33
1043 msgid "Author: %1"
1044 msgstr "Հեղինակ: %1"
1045
1046 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:28
1047 msgid "Authority"
1048 msgstr "Հեղինակավոր"
1049
1050 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
1051 msgid "Authority Browse Axes"
1052 msgstr "Հեղինակավորի դիտման առանցք"
1053
1054 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
1055 msgid "Authority Control Sets"
1056 msgstr "Հեղինակավորի վերահսկման բազմություններ"
1057
1058 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/authority/heading_field.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/authority/heading_field.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
1059 msgid "Authority Heading Fields"
1060 msgstr "Հեղինակավորի խորագրի դաշտեր։"
1061
1062 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_retrieve_by_authority_id.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_retrieve_by_authority_id.tt2:7
1063 msgid "Authority Record Id"
1064 msgstr ""
1065
1066 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
1067 msgid "Authority Thesauri"
1068 msgstr "Հեղինակավորի տեզաուրւոս"
1069
1070 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:19
1071 msgid "Auto-Barcode"
1072 msgstr "Ավտո-շտրիխկոդ"
1073
1074 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:184 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:25
1075 msgid "Auto-Print Hold and Transit Slips"
1076 msgstr "Ավտո-տպելու պահում և փոխանցման թերթիկ։"
1077
1078 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:55
1079 msgid "Auto-generate Barcodes"
1080 msgstr "Ավտոգեներացրու շտրիխկոդեր։"
1081
1082 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:252
1083 msgid "Automatic Margins"
1084 msgstr "Ավտոմատ եզրեր։"
1085
1086 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_season_selector.tt2:4
1087 msgid "Autumn"
1088 msgstr "Աշուն"
1089
1090 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:71 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:71 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:62
1091 msgid "Available Date"
1092 msgstr "Հասանելի ամսաթիվ"
1093
1094 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:8
1095 msgid "Available On"
1096 msgstr "Մատչելի է"
1097
1098 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:175 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:85
1099 msgid "Average"
1100 msgstr "Միջին"
1101
1102 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:70
1103 msgid "BLvl"
1104 msgstr ""
1105
1106 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:6
1107 msgid "Back"
1108 msgstr "Հետ"
1109
1110 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:21
1111 msgid "Back To Results"
1112 msgstr "Հետ դեպի արդյունքներ։"
1113
1114 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_backdate_dialog.tt2:5
1115 msgid "Backdate Already Checked-In Circulations"
1116 msgstr "Հետին ամսաթվով արդեն հետ ընդունած տացքեր։"
1117
1118 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:20
1119 msgid "Backdate Post-Checkin"
1120 msgstr "Հետին ամսաթվով հետ ընդունում։"
1121
1122 #. ("{{checkinArgs.backdate | date:$root.egDateFormat}}")
1123 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:11
1124 msgid "Backdated Check In %1"
1125 msgstr "Հետին ամսաթվով հետ ընդունում %1"
1126
1127 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bad_barcode_dialog.tt2:5
1128 msgid "Bad Barcode"
1129 msgstr "Վատ շտրիխ կոդ"
1130
1131 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:147
1132 msgid "Bad item barcode"
1133 msgstr "Նյութի վատ շտրիխ կոդ։"
1134
1135 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:149
1136 msgid "Bad patron barcode"
1137 msgstr "Ընթերցողի վատ շտրիխ կոդ։"
1138
1139 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details_statement.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bills_current.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bills_historical.tt2:80
1140 msgid "Balance"
1141 msgstr "Հաշվեկշիռ"
1142
1143 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details_statement.tt2:62
1144 msgid "Balance Due"
1145 msgstr ""
1146
1147 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:104 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_group.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:80
1148 msgid "Balance Owed"
1149 msgstr "Տնօրինած հաշվեկշիռ"
1150
1151 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:107 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:77 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:131 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:164 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:63 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:77 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_pending.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_view.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_payments.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_payments.tt2:65 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_xacts.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:84 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:107 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_credentials.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_credentials.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_cards_dialog.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:83 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:96 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:56
1152 msgid "Barcode"
1153 msgstr "Գծակոդ"
1154
1155 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_precat_dialog.tt2:9
1156 msgid ""
1157 "Barcode \"{{precatArgs.copy_barcode}}\" was mis-scanned or is a non-"
1158 "cataloged item."
1159 msgstr ""
1160 "Գծակոդ \"{{precatArgs.copy_barcode}}\" սխալ է սքանավորված կամ չմուտքագրված "
1161 "նյութ է։"
1162
1163 #. ("{{checkout.barcode}}", "{{checkout.count}}")
1164 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_offline_in_house_use.tt2:16
1165 msgid "Barcode %1 used %2 times"
1166 msgstr "Գծակոդ %1 օգտագործվել է %2 անգամ։"
1167
1168 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_barcode_choice_dialog.tt2:5
1169 msgid "Barcode Choice"
1170 msgstr "Շտրիխ կոդի ընտրություն"
1171
1172 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:14
1173 msgid "Barcode Items"
1174 msgstr "Գծակոդի նյութեր։"
1175
1176 #. ("{{bcNotFound}}")
1177 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/t_user_perms_lookup.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/missing_pieces.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bcsearch.tt2:19
1178 msgid "Barcode Not Found: %1"
1179 msgstr "Գծակոդը չի գտնված։ %1"
1180
1181 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:181
1182 msgid "Barcode is already in use"
1183 msgstr "Շտրիխ կոդը արդեն օգտագործման մեջ է"
1184
1185 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:622
1186 msgid "Barcode is reported Lost"
1187 msgstr "Գծակոդը կորած է։"
1188
1189 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:6
1190 msgid "Barcode item"
1191 msgstr "Գծակոդի նյութ։"
1192
1193 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:36
1194 msgid "Barcode on receive"
1195 msgstr "Գծակոդը ստացման փուլում է։"
1196
1197 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:63
1198 msgid "Barcode selected"
1199 msgstr "Գծիկակոդը ընտրված է։"
1200
1201 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_pending.tt2:7
1202 msgid "Barcode..."
1203 msgstr "Գծիկակոդ..."
1204
1205 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_pull_list.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_list.tt2:33
1206 msgid "Barcode/Part"
1207 msgstr "Գծիկակոդ/մաս"
1208
1209 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_checkin.tt2:20
1210 msgid "Barcode: "
1211 msgstr "Գծիկակոդ։ "
1212
1213 #. ("{{copy.barcode}}")
1214 #. ("{{patron.card.barcode}}")
1215 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_slip.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_slip.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_transit_slip.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_transit_slip.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_transit_slip.tt2:31
1216 msgid "Barcode: %1"
1217 msgstr "Գծիկակոդ: %1"
1218
1219 #. ("{{checkin.barcode}}", "{{checkin.backdate | date:\"short\"}}")
1220 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_offline_checkin.tt2:17
1221 msgid "Barcode: %1 Checkin date: %2"
1222 msgstr "Գծիկակոդ: %1 հետ ընդունման ամսաթիվ: %2"
1223
1224 #. ("{{renewal.copy.barcode}}", "{{renewal.circ.due_date | egDueDate:$root.egDateAndTimeFormat:renewal.circ.circ_lib:renewal.circ.duration}}")
1225 #. ("{{checkout.barcode}}", "{{checkout.due_date | date:\"short\"}}")
1226 #. ("{{checkout.copy.barcode}}", "{{checkout.circ.due_date | egDueDate:$root.egDateAndTimeFormat:checkout.circ.circ_lib:checkout.circ.duration}}")
1227 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_checkout.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_items_out.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_offline_checkout.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_offline_renew.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_renew.tt2:18
1228 msgid "Barcode: %1 Due: %2"
1229 msgstr "Գծիկակոդ: %1 վերադարձ: %2"
1230
1231 #. ("{{ihu.copy.barcode}}", "{{ihu.num_uses}}")
1232 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_in_house_use_list.tt2:21
1233 msgid "Barcode: %1 Uses: %2"
1234 msgstr "Գծիկակոդ: %1 օգտագործվել է: %2"
1235
1236 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:125
1237 msgid "Bare"
1238 msgstr "Մերկ"
1239
1240 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_update_all.tt2:83
1241 msgid "Barred flag"
1242 msgstr "Արգելված դրոշակ"
1243
1244 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_holding_code_dialog.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:59
1245 msgid "Basic"
1246 msgstr "Հիմնական"
1247
1248 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_mfhd_manager.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_mfhd_tooltip.tt2:11
1249 msgid "Basic Holdings"
1250 msgstr "Հիմնական պահումներ։"
1251
1252 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:18
1253 msgid "Batch Apply"
1254 msgstr "Կիրառիր փաթեթով։"
1255
1256 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_grid_menu.tt2:21
1257 msgid "Batch Edit"
1258 msgstr "Խմբագրել փաթեթով"
1259
1260 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_view.tt2:16
1261 msgid "Batch edit all users"
1262 msgstr "Փաթեթով խմբագրի բոլոր օգտվողներին։"
1263
1264 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_view.tt2:25
1265 msgid "Batch modify statistical categories"
1266 msgstr "Փաթեթով ձևափոխիր վիճակագրական դասերը։"
1267
1268 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/index.tt2:29
1269 msgid "Batch update failed!"
1270 msgstr "Փաթեթով թարմացումը ձախողվեց։"
1271
1272 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:104 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:23
1273 msgid "Before (Date/Time)"
1274 msgstr "Մինչ (Ամսաթիվ/Ժամանակ)"
1275
1276 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:129 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:81 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:116 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:28
1277 msgid "Behind Desk"
1278 msgstr "Դարակի հետևում"
1279
1280 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
1281 msgid "Best-Hold Selection Sort Order"
1282 msgstr "Best-Hold Selection Sort Order"
1283
1284 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:109 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:28
1285 msgid "Between"
1286 msgstr "Միջև"
1287
1288 #. ("{{lead_id}}")
1289 #. ("{{record_id}}")
1290 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:61
1291 msgid "Bib %1"
1292 msgstr "Bib %1"
1293
1294 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:100
1295 msgid "Bib Call #:"
1296 msgstr "Bib Call #:"
1297
1298 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:69
1299 msgid "Bib Record"
1300 msgstr ""
1301
1302 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:100
1303 msgid "Bib Record ID"
1304 msgstr "Մատեն գրառման ID:"
1305
1306 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_retrieve_by_id.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_retrieve_by_id.tt2:7
1307 msgid "Bib Record Id"
1308 msgstr "Մատեն գրառման ID"
1309
1310 #. ("{{recordNotFound}}")
1311 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_retrieve_by_id.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_retrieve_by_tcn.tt2:28
1312 msgid "Bib Record Not Found: %1"
1313 msgstr "Մատեն գրառումը չի գտնված։ %1"
1314
1315 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_retrieve_by_tcn.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_retrieve_by_tcn.tt2:7
1316 msgid "Bib Record TCN"
1317 msgstr "Bib Record TCN"
1318
1319 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:27
1320 msgid "Bibliographic"
1321 msgstr "Մատենագիտական"
1322
1323 #. ("{{pot.id}}")
1324 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_select_pattern_dialog.tt2:15
1325 msgid "Bibliographic record %1"
1326 msgstr "Մատենագիտական գրառում %1"
1327
1328 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:73 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_xacts.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:93 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:18
1329 msgid "Bill #"
1330 msgstr "Հաշիվl #"
1331
1332 #. ("{{payment.xact.id}}")
1333 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:80
1334 msgid "Bill # %1"
1335 msgstr "Հաշիվ # %1"
1336
1337 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history.tt2:1
1338 msgid "Bill History"
1339 msgstr "Հաշվի պատմություն"
1340
1341 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:13
1342 msgid "Bill Patron"
1343 msgstr "Ներկայացրու հաշիվ ընթերցողին"
1344
1345 #. ("{{patron.family_name()}}", "{{patron.first_given_name()}}", "{{patron.second_given_name()}}", "{{patron.card().barcode()}}")
1346 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:8
1347 msgid "Bill Patron: %1, %2 %3 : %4"
1348 msgstr "Ներկայացրու հաշիվ ընթերցողին: %1, %2 %3 : %4"
1349
1350 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:31
1351 msgid "Billed for Selected:"
1352 msgstr "Ընտրվածների համար հաշիվ է ներկայացված։"
1353
1354 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details_statement.tt2:16
1355 msgid "Billing"
1356 msgstr ""
1357
1358 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bills_historical.tt2:51
1359 msgid "Billing Date:"
1360 msgstr ""
1361
1362 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:103 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:4
1363 msgid "Billing Location"
1364 msgstr "Հաշիվ ներկայացնողի տեղաբաշխւմ"
1365
1366 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_cc_payment_dialog.tt2:59
1367 msgid "Billing Name (first)"
1368 msgstr ""
1369
1370 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_cc_payment_dialog.tt2:66
1371 msgid "Billing Name (last)"
1372 msgstr ""
1373
1374 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details_statement.tt2:3
1375 msgid "Billing Statement"
1376 msgstr ""
1377
1378 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:59
1379 msgid "Billing Type:"
1380 msgstr "Հաշվի ներկայացման տեսակներ։"
1381
1382 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
1383 msgid "Billing Types"
1384 msgstr "Հաշվի տեսակներ"
1385
1386 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:30
1387 msgid "Billing:City"
1388 msgstr "Վճարահաշիվ։Քաղաք"
1389
1390 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:31
1391 msgid "Billing:County"
1392 msgstr "Վճարահաշիվ։Երկիր"
1393
1394 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:32
1395 msgid "Billing:State"
1396 msgstr "Վճարահաշիվ։Նահանգ"
1397
1398 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:28
1399 msgid "Billing:Street 1"
1400 msgstr "Վճարահաշիվ։Փողոց 1"
1401
1402 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:29
1403 msgid "Billing:Street 2"
1404 msgstr "Վճարահաշիվ։Փողոց 2"
1405
1406 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:33
1407 msgid "Billing:Zip"
1408 msgstr "Վճարահաշիվ։ZIP"
1409
1410 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:59
1411 msgid "Billings Voided:"
1412 msgstr "Հաշիվը դատարկված է։"
1413
1414 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:148 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details_details.tt2:5
1415 msgid "Bills"
1416 msgstr "Հաշիվներ"
1417
1418 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:17
1419 msgid "Bills, Current"
1420 msgstr "Հաշիվներ, ընթացիկ"
1421
1422 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:18
1423 msgid "Bills, Historical"
1424 msgstr "Հաշիվներ պատմական"
1425
1426 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:19
1427 msgid "Bills, Payment"
1428 msgstr "Հաշիվներ վճարված"
1429
1430 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:29
1431 msgid "Bind"
1432 msgstr "Կազմել"
1433
1434 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:5
1435 msgid "Bind items"
1436 msgstr "Կազմիր նյութերը"
1437
1438 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:48
1439 msgid "Bind on receive"
1440 msgstr "Կազմիր ստանալուն պես։"
1441
1442 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:67
1443 msgid "Bind selected"
1444 msgstr "Կազմիր ընտրվածը։"
1445
1446 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:9
1447 msgid "Bindery"
1448 msgstr "Կազմատուն"
1449
1450 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:149 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:106
1451 msgid "Binding Call Number"
1452 msgstr "Կազմի դարականիշ։"
1453
1454 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:150 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:107
1455 msgid "Binding Template"
1456 msgstr "Կազմի կաղապար։"
1457
1458 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_apply_binding_template.tt2:30
1459 msgid "Binding Unit Template"
1460 msgstr "Կազմի միավորի կաղապար։"
1461
1462 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:44
1463 msgid "Binding unit template applied to Distribution"
1464 msgstr "Կազմի միավորի կաղապարը կիրառված է տարածման վրա։"
1465
1466 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:73
1467 msgid "Biog"
1468 msgstr ""
1469
1470 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_new_message_dialog.tt2:21
1471 msgid "Block"
1472 msgstr "Արգելափակել"
1473
1474 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:89 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:21
1475 msgid "Book Item Now"
1476 msgstr "Ամրագրիր հիմա նյութը։"
1477
1478 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/booking/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:431
1479 msgid "Booking"
1480 msgstr "Ամրագրում"
1481
1482 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/booking/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/booking/t_splash.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:510
1483 msgid "Booking Administration"
1484 msgstr "Ամրագրման կառավարում։"
1485
1486 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:218
1487 msgid "Booking: Create or Cancel Reservations"
1488 msgstr "Ամրագրում։ Ստեղծիր կամ չեղյալ արա նախնական պատվերները։"
1489
1490 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:223
1491 msgid "Booking: Pick Up Reservations"
1492 msgstr "Ամրագրում։ Վերցրու նախնական պատվերները։"
1493
1494 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:228
1495 msgid "Booking: Return Reservations"
1496 msgstr "Ամրագրում։ Վերադարձրու նախնական պատվերները։"
1497
1498 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_search_fields.tt2:19
1499 msgid "Books"
1500 msgstr "Գրքեր"
1501
1502 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:131
1503 msgid "Boolean Value"
1504 msgstr "Բուլյան արժեք"
1505
1506 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_link_mfhd.tt2:26
1507 msgid "Both"
1508 msgstr "Երկուսն էլ"
1509
1510 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:306
1511 msgid "Bottom"
1512 msgstr "Ներքև"
1513
1514 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:10
1515 msgid "Bound"
1516 msgstr "Կազմ"
1517
1518 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/metabib_field.tt2:59
1519 msgid "Browse Field"
1520 msgstr ""
1521
1522 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:13
1523 msgid "Bucket"
1524 msgstr "Փունջ"
1525
1526 #. ("{{bucket().id()}}", "{{bucket().name()}}")
1527 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_info.tt2:3
1528 msgid "Bucket #%1: %2"
1529 msgstr ""
1530
1531 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_info.tt2:3
1532 msgid "Bucket #{{bucket().id()}}: {{bucket().name()}}"
1533 msgstr "Փունջ #{{bucket().id()}}: {{bucket().name()}}"
1534
1535 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_load_shared.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_load_shared.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_load_shared.tt2:11
1536 msgid "Bucket ID"
1537 msgstr "Փնջի ID"
1538
1539 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_load_shared.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_load_shared.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_load_shared.tt2:14
1540 msgid "Bucket ID..."
1541 msgstr "Փնջի ID..."
1542
1543 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/index.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/index.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/index.tt2:53
1544 msgid "Bucket View"
1545 msgstr "Փնջի դիտում"
1546
1547 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_pending.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_search.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_view.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_selector.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_selector.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_pending.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_view.tt2:8
1548 msgid "Buckets"
1549 msgstr "Փնջեր"
1550
1551 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:190 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:178
1552 msgid "CN Full Label"
1553 msgstr ""
1554
1555 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:183 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:171
1556 msgid "CN Label"
1557 msgstr ""
1558
1559 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:184 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:172
1560 msgid "CN Label Class"
1561 msgstr ""
1562
1563 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:96 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:103 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:134 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:117 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_xacts.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:155 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:105 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:96 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:55
1564 msgid "CN Prefix"
1565 msgstr "CN նախածանց"
1566
1567 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:185 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:173
1568 msgid "CN Sort Key"
1569 msgstr ""
1570
1571 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:97 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:104 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:136 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:80 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bill_history_xacts.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:156 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:106 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:102 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:57
1572 msgid "CN Suffix"
1573 msgstr "CN վերջածանց"
1574
1575 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:33
1576 msgid "Call #"
1577 msgstr "Դասիչ #"
1578
1579 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:14
1580 msgid "Call # Prefix"
1581 msgstr "Դասիչի # նախածանց"
1582
1583 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:50
1584 msgid "Call # Suffix"
1585 msgstr "Դասիչի # վերջածանց"
1586
1587 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:104 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_volume_list.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:130 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:135 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:167 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:106 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/in_house_use/index.tt2:79 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:61 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:120 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:99 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_pull_list.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_list.tt2:32
1588 msgid "Call Number"
1589 msgstr "Դասիչ"
1590
1591 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:90
1592 msgid "Call Number Attributes"
1593 msgstr ""
1594
1595 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:182 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:170
1596 msgid "Call Number ID"
1597 msgstr ""
1598
1599 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:78
1600 msgid "Call Number Label"
1601 msgstr "Դասիչի պիտակ"
1602
1603 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:82
1604 msgid "Call Number Prefix"
1605 msgstr "Դարականիշի Նախածանց"
1606
1607 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
1608 msgid "Call Number Prefixes"
1609 msgstr "Դասիչի նախածանց"
1610
1611 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:94
1612 msgid "Call Number Preview"
1613 msgstr "Դասիչի նախնական դիտում։"
1614
1615 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:86
1616 msgid "Call Number Suffix"
1617 msgstr "Դարականիշ Վերջածանց"
1618
1619 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
1620 msgid "Call Number Suffixes"
1621 msgstr "Դասիչի վերջածանց"
1622
1623 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:71
1624 msgid "Call Number Template"
1625 msgstr "Դասիչի կաղապար"
1626
1627 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:44
1628 msgid "Call Number(s) transfered"
1629 msgstr ""
1630
1631 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_shelf_dialog.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:45
1632 msgid "Call Number:"
1633 msgstr ""
1634
1635 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_checkin.tt2:22
1636 msgid "Call Number: "
1637 msgstr "Դասիչ "
1638
1639 #. ("{{call_number.prefix}}", "{{call_number.label}}", "{{call_number.suffix}}")
1640 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_hold_shelf_slip.tt2:36
1641 msgid "Call Number: %1 %2 %3"
1642 msgstr ""
1643
1644 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:110 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:61 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:76 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:42
1645 msgid "Call Numbers"
1646 msgstr "Դասիչներ"
1647
1648 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:107 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:112 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:65
1649 msgid "Call Numbers and Items"
1650 msgstr ""
1651
1652 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:98
1653 msgid "Call Numbers to Previously Marked Destination"
1654 msgstr ""
1655
1656 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:51
1657 msgid "Call number"
1658 msgstr "Դասիչ"
1659
1660 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:155 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:143
1661 msgid "Can Circulate"
1662 msgstr ""
1663
1664 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:244
1665 msgid "Can compress but not expand"
1666 msgstr "Կարող է սեղմել բայց չի կարող ընդլայնել"
1667
1668 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:245
1669 msgid "Can compress or expand"
1670 msgstr "Կարող է սեղմել կամ ընդլայնել"
1671
1672 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:237 ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/t_edit_marc_order_record.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_apply_tags.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_bucket_export.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_edit_lead_record.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_load_shared.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_create.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_delete.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_edit.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_load_shared.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_add_to_bucket.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_choose_vol_target_lib.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_conjoined_selector.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_edit_marc_modal.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_request_items.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_link_dialog.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_edit_new_authority.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_physchar_dialog.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_replace_barcode.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_alerts.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_notes.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_tags.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_edit_overlay_record.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_marc_edit.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_marc_html.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_overlay.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_raw_search.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_create.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_delete.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_edit.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_delete_all.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_load_shared.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_rollback.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_update_all.tt2:137 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_update_statcats.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_cc_payment_dialog.tt2:114 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit_due_date_dialog.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_move_to_group_dialog.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_new_note_dialog.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_cards_dialog.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_groups_dialog.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_renew_with_date_dialog.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_backdate_dialog.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bad_barcode_dialog.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:87 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_circ_exists_dialog.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_copy_in_transit_dialog.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_copy_not_avail_dialog.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_event_override_dialog.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_copy_quality_dialog.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_dates.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_edit_pickup_lib.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_note_dialog.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_notification_dialog.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_notification_prefs.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_mark_claims_returned_dialog.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_mark_damaged.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_merge_patrons.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_new_message_dialog.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_noncat_dialog.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_precat_dialog.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_apply_binding_template.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:179 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_clone_subscription.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_holding_code_dialog.tt2:96 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_link_mfhd.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_notes.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_receive_alerts.tt2:72 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_routing_list.tt2:116 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_select_pattern_dialog.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:103 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_add_copy_alert_dialog.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_confirm_dialog.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_copy_alert_editor_dialog.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_copy_alert_manager_dialog.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_edit_mfhd.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_fm_record_editor.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_mfhd_create_dialog.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_opchange.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_org_select_dialog.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_selector.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_prompt_dialog.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_select_dialog.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_subscription_select_dialog.tt2:20
1673 msgid "Cancel"
1674 msgstr "Չեղարկել"
1675
1676 #. ("{{args.num_holds}}")
1677 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_cancel_hold_dialog.tt2:7
1678 msgid "Cancel %1 Hold(s)"
1679 msgstr "Չեղարկել %1 պահում(ներ)ը"
1680
1681 #. ("{{num_transits}}")
1682 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_abort_transit_dialog.tt2:15
1683 msgid "Cancel %1 transits?"
1684 msgstr "Չեղարկե՞լ %1 տեղափոխումները։"
1685
1686 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_abort_transit_dialog.tt2:14
1687 msgid "Cancel 1 transit?"
1688 msgstr "Չեղարկե՞լ 1 տեղափոխումը։"
1689
1690 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:77 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:48
1691 msgid "Cancel Cause"
1692 msgstr "Չեղյալ անելու պատճառ"
1693
1694 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_cancel_hold_dialog.tt2:33
1695 msgid "Cancel Hold"
1696 msgstr "Չեղյալ անել պահումը"
1697
1698 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:52
1699 msgid "Cancel Note"
1700 msgstr "Չեղյալ անելու նշում"
1701
1702 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_cancel.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_list.tt2:80
1703 msgid "Cancel Reason"
1704 msgstr ""
1705
1706 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_cancel_hold_dialog.tt2:13
1707 msgid "Cancel Reason:"
1708 msgstr "Չեղարկելու պատճառ։"
1709
1710 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
1711 msgid "Cancel Reasons"
1712 msgstr "Չեղարկման պատճառներ"
1713
1714 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_cancel.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_list.tt2:58
1715 msgid "Cancel Requests"
1716 msgstr ""
1717
1718 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_cancel.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_cancel.tt2:9
1719 msgid "Cancel Selected Patron Requests"
1720 msgstr ""
1721
1722 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:50
1723 msgid "Cancel Time"
1724 msgstr "Չեղյալ անելու ժամ"
1725
1726 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:95 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_abort_transit_dialog.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:42
1727 msgid "Cancel Transit"
1728 msgstr "Չեղյալ արա փոխանցումը։"
1729
1730 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_copy_in_transit_dialog.tt2:28
1731 msgid "Cancel Transit then Checkout"
1732 msgstr "Չեղյալ արա տեղափոխումը, ապա սպասարկիր։"
1733
1734 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:67
1735 msgid "Cancel Transits"
1736 msgstr "Չեղյալ արա տեղափոխումները։"
1737
1738 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_abort_transit_dialog.tt2:7
1739 msgid "Cancel Transits and Reset Associated Holds"
1740 msgstr "Չեղյալ արա տեղափոխումները և վերագրի կապված պահումները։"
1741
1742 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_event_override_dialog.tt2:20
1743 msgid "Cancel this hold upon checkout?"
1744 msgstr ""
1745
1746 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:30
1747 msgid "Cancel {{num_transits}} transits?"
1748 msgstr "Չեղարկե՞լ {{num_transits}} տեղափոխումները։"
1749
1750 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:134 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:121
1751 msgid "Cancelation Cause"
1752 msgstr ""
1753
1754 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:133 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:120
1755 msgid "Cancelation Cause ID"
1756 msgstr ""
1757
1758 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:108 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:95
1759 msgid "Cancelation note"
1760 msgstr ""
1761
1762 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/hold_strings.tt2:11
1763 msgid "Canceled"
1764 msgstr "Չեղարկված է"
1765
1766 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:243
1767 msgid "Cannot compress or expand"
1768 msgstr "Չի կարող սեղմել կամ ընդլայնել"
1769
1770 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:250
1771 msgid "Caption Evaluation"
1772 msgstr "Որսման գնահատում։"
1773
1774 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:258
1775 msgid "Captions unverified; all levels may not be present"
1776 msgstr "Որսումները չեն համեմատված. բոլոր մակարդակները կարող է ներկա չեն"
1777
1778 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:257
1779 msgid "Captions unverified; all levels present"
1780 msgstr "Որսումները չեն համեմատված. բոլոր մակարդակները ներկա են"
1781
1782 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:256
1783 msgid "Captions verified; all levels may not be present"
1784 msgstr "Որսումները համեմատված են. բոլոր մակարդակները կարող է ներկա չեն"
1785
1786 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:255
1787 msgid "Captions verified; all levels present"
1788 msgstr "Որսումները համեմատված են. բոլոր մակարդակները ներկա են"
1789
1790 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_hold_verify.tt2:12
1791 msgid "Capture"
1792 msgstr "Որսալ"
1793
1794 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:61 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:6
1795 msgid "Capture Date"
1796 msgstr "Որսալու ամսաթիվ"
1797
1798 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:106 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:108
1799 msgid "Capture Holds"
1800 msgstr "Որսելու պահում"
1801
1802 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:224 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:39
1803 msgid "Capture Local Holds As Transits"
1804 msgstr "Որսա տեղային պահումները որպես տեղափոխում։"
1805
1806 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:449
1807 msgid "Capture Resources"
1808 msgstr "Որսալու պաշարներ։"
1809
1810 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:9
1811 msgid "Captured Hold Info"
1812 msgstr "Որսված պահման տեղեկատվություն։"
1813
1814 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:140 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:12
1815 msgid "Card"
1816 msgstr "Քարտ"
1817
1818 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:40
1819 msgid "Cash"
1820 msgstr "Կանխիկ"
1821
1822 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details_details.tt2:36
1823 msgid "Cash Drawer"
1824 msgstr "Կանխիկի մեքենա"
1825
1826 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:122
1827 msgid "Cash Payment"
1828 msgstr "Կանխիկ վճարում"
1829
1830 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:126
1831 msgid "CatLang"
1832 msgstr ""
1833
1834 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:60
1835 msgid "Catalog"
1836 msgstr "Քարտարան"
1837
1838 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:245
1839 msgid "Cataloging"
1840 msgstr "Քարտագրում"
1841
1842 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_view.tt2:21
1843 msgid "Cataloging Info"
1844 msgstr "Քարտագրման տեղեկատվություն"
1845
1846 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_physchar_wizard.tt2:9
1847 msgid "Category of Material"
1848 msgstr "Նյութի դաս։"
1849
1850 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:146 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:190
1851 msgid "Change Column Documentation"
1852 msgstr "Փոխիր սյունակի փաստաթղթավորումը։"
1853
1854 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:141
1855 msgid "Change Column Label"
1856 msgstr "Փոխիր սյունակի պիտակը։"
1857
1858 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:205
1859 msgid "Change Filter Value"
1860 msgstr "Փոխիր զտիչի արժեքը։"
1861
1862 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:44
1863 msgid "Change Folders"
1864 msgstr "Փոխիր թղթապանակները"
1865
1866 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:63
1867 msgid "Change Given:"
1868 msgstr "Փոխիր տվածը։"
1869
1870 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:560 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:200
1871 msgid "Change Operator"
1872 msgstr "Փոխիր օպերատորը"
1873
1874 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:151 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:195
1875 msgid "Change Transform"
1876 msgstr "Փոխիր տեղափոխությունը"
1877
1878 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_conjoined_items.tt2:18
1879 msgid "Change Type"
1880 msgstr "Փոխիր տեսակը։"
1881
1882 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:152
1883 msgid "Change occurs"
1884 msgstr "Փոխիրհանդիպումները։"
1885
1886 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:64
1887 msgid "Change status selected items?"
1888 msgstr "Փոխե՞լ ընտրված նյութերի վիճակը։"
1889
1890 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:129
1891 msgid "Change the column header?"
1892 msgstr "Փոխե՞լ սյունակի վերնագիրը։"
1893
1894 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:130
1895 msgid "Change the field hint to:"
1896 msgstr "Փոխիր դաշտի հուշումը սրանով"
1897
1898 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:104
1899 msgid "Changes here will wipe out manual changes in the Call Numbers tab."
1900 msgstr ""
1901 "Այստեղ փոփոխությունեը կբերեն ձեռքով փոփոխությունների Դարականիշների տաբում։"
1902
1903 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:41
1904 msgid "Check"
1905 msgstr "Ստուգում"
1906
1907 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:19
1908 msgid "Check All Refunds"
1909 msgstr "Ստուգիր բոլոր փոխհատուցումները։"
1910
1911 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:119 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/index.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:90 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:92 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:98
1912 msgid "Check In"
1913 msgstr "Հետ ընդունում"
1914
1915 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:93 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_splash.tt2:25
1916 msgid "Check In Items"
1917 msgstr "Հետ ընդունիր նյութերը"
1918
1919 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:50
1920 msgid "Check In Items?"
1921 msgstr "Հետ ընդունվա՞ծ նյութեր։"
1922
1923 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:64
1924 msgid "Check In Library"
1925 msgstr "Ընդունող գրադարան"
1926
1927 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:63
1928 msgid "Check Number"
1929 msgstr "Ստուգիչ թիվ"
1930
1931 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:117 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:128 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:76 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:84
1932 msgid "Check Out"
1933 msgstr "Դուրս տրում"
1934
1935 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:44
1936 msgid "Check Out Date"
1937 msgstr "Դուրս տրման ամսաթիվ։"
1938
1939 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_splash.tt2:19
1940 msgid "Check Out Items"
1941 msgstr "Դուրս տուր նյութերը"
1942
1943 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:842
1944 msgid "Check Out Items?"
1945 msgstr ""
1946
1947 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:54
1948 msgid "Check Out Library"
1949 msgstr "Դուրս տվող գրադարան"
1950
1951 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:123
1952 msgid "Check Payment"
1953 msgstr "Չեկով վճարում"
1954
1955 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:190
1956 msgid "Check out items"
1957 msgstr ""
1958
1959 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_dates.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_notification_prefs.tt2:12
1960 msgid "Check the checkbox next to each field you wish to modify."
1961 msgstr ""
1962 "Ընտրիր բոլոր այն դաշտերի ընտրավանդակները, որոնք ցանկանում ես ձևափոխել։"
1963
1964 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:39
1965 msgid "Checked In"
1966 msgstr "Հետ ընդունված"
1967
1968 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:19
1969 msgid "Checked Out"
1970 msgstr "Դուրս տրված"
1971
1972 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:524 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:562
1973 msgid "Checkin"
1974 msgstr "Հետ ընդունում"
1975
1976 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:93 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:76 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:105 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:209
1977 msgid "Checkin Date"
1978 msgstr "Հետ ընդունման ամսաթիվ"
1979
1980 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:534
1981 msgid "Checkin Date:"
1982 msgstr "Հետընդունման ամսաթիվ։"
1983
1984 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:3
1985 msgid "Checkin Items"
1986 msgstr "Հետընդունված նյութեր։"
1987
1988 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:143
1989 msgid "Checkin Modifiers"
1990 msgstr "Հետընդունման ձևափոխիչներ։"
1991
1992 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:94
1993 msgid "Checkin Scan Date"
1994 msgstr "Հետ ընդունման սկանի ամսաթիվ"
1995
1996 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:187 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:84 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:155
1997 msgid "Checkin Scan Time"
1998 msgstr "Հետ ընդունման սկանավորման ժամ"
1999
2000 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:103 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:180 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:138 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:90
2001 msgid "Checkin Time"
2002 msgstr "Հետ ընդունման ժամ"
2003
2004 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:194 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:90 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:95 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:172 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:85
2005 msgid "Checkin Workstation"
2006 msgstr "Հետ ընդունման աշխատանքային կայան"
2007
2008 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:71 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:248 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:342
2009 msgid "Checkout"
2010 msgstr "Դուրս տրում"
2011
2012 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:121 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:86
2013 msgid "Checkout / Renewal Library"
2014 msgstr "Դուրս տրման / թարմացման գրադարան։"
2015
2016 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:138 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:96 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:103 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:207
2017 msgid "Checkout Date"
2018 msgstr "Դուրս տրման ամսաթիվ"
2019
2020 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:39
2021 msgid "Checkout Library"
2022 msgstr "Դուրս տրման գրադարան։"
2023
2024 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:42
2025 msgid "Checkout Staff"
2026 msgstr "Դուրս տրման աշխատակազմ։"
2027
2028 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:145 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circs_pane.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:97 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:79
2029 msgid "Checkout Workstation"
2030 msgstr "Դուրս տրման աշխատանքային կայան"
2031
2032 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:98
2033 msgid "Checkout/Renewal Library"
2034 msgstr "Դուրս տրման/թարմացման գրադարան։"
2035
2036 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:12
2037 msgid "Child"
2038 msgstr "Երեխա"
2039
2040 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:69
2041 msgid "Child nullable"
2042 msgstr "Child nullable"
2043
2044 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_choose_vol_target_lib.tt2:5
2045 msgid "Choose call number transfer target"
2046 msgstr ""
2047
2048 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_overlay.tt2:10
2049 msgid "Choose merge profile"
2050 msgstr "Ընտրիր ձուլման անձնագիրը։"
2051
2052 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:68
2053 msgid "Chronological"
2054 msgstr "Ժամանակագրական"
2055
2056 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:175
2057 msgid "Chronology Display"
2058 msgstr "Ժամանակագրության արտածում"
2059
2060 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:11
2061 msgid "Chronology captions:"
2062 msgstr "Ժամանակագրության որսումներ։"
2063
2064 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_holding_code_dialog.tt2:68
2065 msgid "Chronology labels"
2066 msgstr "Ժամանակագրության պիտակներ"
2067
2068 #. ("{{ $index + 1}}")
2069 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_holding_code_dialog.tt2:73
2070 msgid "Chronology level %1"
2071 msgstr "Ժամանակագրության մակարդակ %1"
2072
2073 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_view.tt2:15
2074 msgid "Circ History List"
2075 msgstr "տացքի պատմության ցուցակ"
2076
2077 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:117 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:77
2078 msgid "Circ ID"
2079 msgstr "Տացքի ID"
2080
2081 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:168
2082 msgid "Circ Library"
2083 msgstr "Տացքի գրադարան"
2084
2085 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_template_list.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:166 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:170 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:154
2086 msgid "Circ Modifier"
2087 msgstr "Տացքի ձևափոխիչ"
2088
2089 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:100
2090 msgid "Circ or Renewal Workstation"
2091 msgstr "Տացքի կամ Թարմացման աշխատանքային կայան"
2092
2093 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:146 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:68
2094 msgid "Circulate"
2095 msgstr "Սպասարկիր"
2096
2097 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:117
2098 msgid "Circulate As MARC Type"
2099 msgstr "Սպասարկիր որպես ՄԵԸՔ տեսակ"
2100
2101 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:163 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:151
2102 msgid "Circulate as MARC Type"
2103 msgstr ""
2104
2105 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:201 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:105 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:317 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:213
2106 msgid "Circulate as Type"
2107 msgstr "Սպասարկիր որպես Տեսակ"
2108
2109 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:106 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:132 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:168 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:171
2110 msgid "Circulate?"
2111 msgstr "Սպասարկե՞լ"
2112
2113 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_template_list.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:113 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:168
2114 msgid "Circulating Library"
2115 msgstr "Սպասարկող գրադարան"
2116
2117 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:154 ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:67
2118 msgid "Circulation"
2119 msgstr "Սպասարկում"
2120
2121 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
2122 msgid "Circulation Duration Rules"
2123 msgstr "Տացքի տևողության օրենքներ"
2124
2125 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:8
2126 msgid "Circulation History not available for display."
2127 msgstr ""
2128
2129 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:99
2130 msgid "Circulation ID"
2131 msgstr "Տացքի ID"
2132
2133 #. ("{{circ.id()}}")
2134 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:34
2135 msgid "Circulation ID: %1"
2136 msgstr "Տացքի ID: %1"
2137
2138 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:86 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:107 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:183 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:110 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:144 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:87
2139 msgid "Circulation Library"
2140 msgstr "Սպասարկող գրադարան"
2141
2142 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
2143 msgid "Circulation Limit Groups"
2144 msgstr "Տացքի սահմանափակման խմբեր"
2145
2146 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
2147 msgid "Circulation Matchpoint Weights"
2148 msgstr "Տացքի համընկնման կետի քաշ"
2149
2150 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
2151 msgid "Circulation Max Fine Rules"
2152 msgstr "Տացքի մաքսիմալ տուգանքի օրենքներ"
2153
2154 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:161 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:115 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:162 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:108 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:255 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:198 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:109 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:150 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills_list.tt2:96 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:143 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_precat_dialog.tt2:30
2155 msgid "Circulation Modifier"
2156 msgstr "Տացքի ձևափոխիչ"
2157
2158 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
2159 msgid "Circulation Modifiers"
2160 msgstr "Սպասարկման ձևափոխիչներ"
2161
2162 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
2163 msgid "Circulation Recurring Fine Rules"
2164 msgstr "Տացքի տևողության տուգանքի օրենքներ"
2165
2166 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/t_splash.tt2:13
2167 msgid "Circulation and Patrons"
2168 msgstr "Տացք և հաճախորդներ"
2169
2170 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:54
2171 msgid "Circulation modifier"
2172 msgstr "Սպասարկման ձևափոխիչ"
2173
2174 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:96
2175 msgid "City"
2176 msgstr "Քաղաք"
2177
2178 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_cc_payment_dialog.tt2:81
2179 msgid "City, town or village"
2180 msgstr ""
2181
2182 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
2183 msgid "Claim Event Types"
2184 msgstr "Դիմումի իրադարձության տեսակներ"
2185
2186 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
2187 msgid "Claim Policies"
2188 msgstr "Դիմումի քաղաքականություններ"
2189
2190 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
2191 msgid "Claim Policy Actions"
2192 msgstr "Դիմումի քաղաքականության գործողություններ"
2193
2194 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
2195 msgid "Claim Types"
2196 msgstr "Դիմումի տեսակներ"
2197
2198 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:411
2199 msgid "Claim-Ready Items"
2200 msgstr "Պիտակավորված պատրաստ նյութեր"
2201
2202 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:8
2203 msgid "Claimed"
2204 msgstr "Խարանված"
2205
2206 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:121
2207 msgid "Claimed Returned"
2208 msgstr "Խարանվածը վերադարձված է:"
2209
2210 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/metabib_field.tt2:53
2211 msgid "Class"
2212 msgstr ""
2213
2214 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:102 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:97 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:45
2215 msgid "Classification"
2216 msgstr "Դասակարգում։"
2217
2218 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:83 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:333 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:421 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:488 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:553 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_copy_alert_manager_dialog.tt2:16
2219 msgid "Clear"
2220 msgstr "Մաքրել"
2221
2222 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_clear.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_clear.tt2:9
2223 msgid "Clear Completed Patron Requests"
2224 msgstr ""
2225
2226 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_list.tt2:41
2227 msgid "Clear Completed Requests"
2228 msgstr ""
2229
2230 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:72
2231 msgid "Clear Form"
2232 msgstr "Մաքրիր ձևը"
2233
2234 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:194 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:28
2235 msgid "Clear Holds Shelf"
2236 msgstr "Մաքրել պահումների դարակը"
2237
2238 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_pending.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_pending.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_pending.tt2:43
2239 msgid "Clear List"
2240 msgstr "Մաքրիր ցուցակը"
2241
2242 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_clear.tt2:20
2243 msgid "Clear Requests"
2244 msgstr ""
2245
2246 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:21
2247 msgid "Clear These Holds"
2248 msgstr "Մաքրիր այս պահումները։"
2249
2250 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:90
2251 msgid "Clear Transactions"
2252 msgstr "Մաքրիր գործարքները։"
2253
2254 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:152
2255 msgid "Clear pending transactions"
2256 msgstr "մՄքրիր սպասող գործարքները։"
2257
2258 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_copy_alerts.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_copy_alert_editor_dialog.tt2:28
2259 msgid "Clear?"
2260 msgstr ""
2261
2262 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:131 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:118
2263 msgid "Clearable"
2264 msgstr ""
2265
2266 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:135
2267 msgid "Click OK for TRUE and Cancel for FALSE."
2268 msgstr "Սեղմիր ԼԱՎ TRUE համար և ԱՆՏԵՍԵԼ FALSE համար։"
2269
2270 #. ("{{cur_attr_set.label()}}")
2271 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_edi_attr_set.tt2:22
2272 msgid "Clone \"%1\""
2273 msgstr "Clone \"%1\""
2274
2275 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_clone_subscription.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:134
2276 msgid "Clone Subscription"
2277 msgstr "Բաժանորդագրություն կլոնին"
2278
2279 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_clone_subscription.tt2:6
2280 msgid "Clone Subscriptions"
2281 msgstr "Բաժանորդագրություններ կլոնին"
2282
2283 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:28
2284 msgid "Cloned serial subscription"
2285 msgstr "Կլոնավորված պարբերականի բաժանորդագրություն։"
2286
2287 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:116 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_grid_columns.tt2:67
2288 msgid "Close"
2289 msgstr "Փակ"
2290
2291 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/copy_tag_type.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_log.tt2:51
2292 msgid "Code"
2293 msgstr "Կոդ"
2294
2295 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:110
2296 msgid "Collapse Patron Summary Display"
2297 msgstr "Պայթեցրու հաճախորդի համառոտագրության արտածումը։"
2298
2299 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:20
2300 msgid "Collapse Record Summary Display"
2301 msgstr "Պայթեցրու գրառման համառոտագրության արտածումը։"
2302
2303 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:179
2304 msgid "Collation"
2305 msgstr "Հարաբերակցություն"
2306
2307 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:156 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:179 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:173 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:223
2308 msgid "Column"
2309 msgstr "Սյունակ"
2310
2311 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:175
2312 msgid "Column Label"
2313 msgstr "Սյունակի պիտակ։"
2314
2315 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_grid_columns.tt2:12
2316 msgid "Column Name"
2317 msgstr ""
2318
2319 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:210
2320 msgid "Columns"
2321 msgstr ""
2322
2323 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:334
2324 msgid "Combined"
2325 msgstr "Կոմբինացված"
2326
2327 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:349
2328 msgid "Combined issue code"
2329 msgstr "Կոմբինացված համարի կոդ։"
2330
2331 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:106
2332 msgid "Comp"
2333 msgstr ""
2334
2335 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:356
2336 msgid "Compiled Printer Settings"
2337 msgstr "Կոմպիլացված տպիչի կոդ։"
2338
2339 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/index.tt2:28
2340 msgid "Complete"
2341 msgstr "Ավարտվեց"
2342
2343 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_changesets.tt2:15
2344 msgid "Completed"
2345 msgstr "Կատարված է"
2346
2347 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:97
2348 msgid "Completed Items"
2349 msgstr ""
2350
2351 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:59
2352 msgid ""
2353 "Completely OBLITERATE this patron account, including bills, payments, "
2354 "bookbags, etc? This is IRREVERSIBLE."
2355 msgstr ""
2356 "Ամբողջովին ՄԱՔՐԵ՞Լ այս հաճախորդի հաշիվը, ներառելով հաշիվները, գրքային "
2357 "պայուսակները, վճարումները, և այլն։ Սա IRREVERSIBLE."
2358
2359 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:233
2360 msgid "Completely Purge Account"
2361 msgstr "Ամբողջովին մաքրիր հաշիվը։"
2362
2363 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:58
2364 msgid "Completely Purge Patron Account?"
2365 msgstr "Ամբողջովին մաքրե՞լ հաճախորդի հաշիվը։"
2366
2367 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:301
2368 msgid "Completely irregular"
2369 msgstr "Ամբողջովին անկանոն"
2370
2371 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:252
2372 msgid ""
2373 "Completeness of the caption levels and whether the captions used actually "
2374 "appear on the bibliographic item."
2375 msgstr ""
2376 "Որսալու մակարդակի լրիվությունը, և արդյոք օգտագործված որսումները երևում են "
2377 "նյութի մատենագիտությունում։"
2378
2379 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:238
2380 msgid "Compression Display Options"
2381 msgstr "Սեղման արտածման ընտրանքներ։"
2382
2383 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_search_fields.tt2:20
2384 msgid "Computer files"
2385 msgstr "Համակարգչային նշոցներ"
2386
2387 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:72
2388 msgid "Conf"
2389 msgstr ""
2390
2391 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_delete.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_delete.tt2:6
2392 msgid "Confirm Bucket Delete"
2393 msgstr "Հաստատիր փնջի ջնջումը։"
2394
2395 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:21
2396 msgid "Confirm Prediction Pattern Template Deletion"
2397 msgstr "Հաստատիր կանխատեսվող ձևանմուշի կաղապարի ջնջումը։"
2398
2399 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:130
2400 msgid "Confirm Record Deletion"
2401 msgstr "Հաստատիր գրառման ջնջումը։"
2402
2403 #. ("{{billArgs.charge | currency}}")
2404 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_mark_damaged.tt2:16
2405 msgid "Confirmation required to charge this patron %1 for the damage."
2406 msgstr ""
2407
2408 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/index.tt2:50
2409 msgid "Conjoined Item Target set"
2410 msgstr "Միավորված նյութի թիրախի բազմություն։"
2411
2412 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:133 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_catalog.tt2:52
2413 msgid "Conjoined Items"
2414 msgstr "Միավորված նյութեր"
2415
2416 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_holding_code_dialog.tt2:5
2417 msgid "Construct new holding code"
2418 msgstr "Կառուցիր նոր պահման կոդ։"
2419
2420 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:79
2421 msgid "Cont"
2422 msgstr ""
2423
2424 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/index.tt2:18
2425 msgid "Container batch update permission check"
2426 msgstr "Կոնտեյների փաթեթով թարմացման իրավասության ստուգում։"
2427
2428 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/index.tt2:19
2429 msgid "Container permission check"
2430 msgstr "Կոնտեյների իրավասության ստուգում։"
2431
2432 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:97
2433 msgid "Contains Matching substring"
2434 msgstr "Պարունակում է համընկնող ենթատող"
2435
2436 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:98
2437 msgid "Contains Matching substring (ignore case)"
2438 msgstr "Պարունակում է համընկնող ենթատող (անտեսիր ռեգիստրը)"
2439
2440 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:302
2441 msgid "Continuously updated"
2442 msgstr "Շարունակաբար թարմացվել է"
2443
2444 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:112
2445 msgid "Convert Change to Patron Credit"
2446 msgstr ""
2447
2448 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:172 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:160
2449 msgid "Copy Active Date"
2450 msgstr ""
2451
2452 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:166 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:154
2453 msgid "Copy Alert Message (deprecated)"
2454 msgstr ""
2455
2456 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:161 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:149
2457 msgid "Copy Barcode"
2458 msgstr ""
2459
2460 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:164
2461 msgid "Copy Current Row Above: CTRL+Up"
2462 msgstr "Արտագրել ընթացիկ տողը վերևում: CTRL+Up"
2463
2464 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:165
2465 msgid "Copy Current Row Below: CTRL+Down"
2466 msgstr "Արտագրել ընթացիկ տողը ներքևում: CTRL+Down"
2467
2468 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:168 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:156
2469 msgid "Copy Deleted"
2470 msgstr ""
2471
2472 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_hatch.tt2:47
2473 msgid "Copy Hatch Settings To Local Storage"
2474 msgstr "Արտագրել նրբագծի կարգաբերումները տեղային հիշողություն"
2475
2476 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_request_items.tt2:23
2477 msgid "Copy Hold"
2478 msgstr "Պատճենի պահում"
2479
2480 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:152 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:140
2481 msgid "Copy ID"
2482 msgstr "Պատճենի ID"
2483
2484 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:173 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:161
2485 msgid "Copy Is Mint Condition"
2486 msgstr ""
2487
2488 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:193 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:181
2489 msgid "Copy Location"
2490 msgstr "Օրինակի տեղաբաշխում"
2491
2492 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:197 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:185
2493 msgid "Copy Location Can Circulate"
2494 msgstr ""
2495
2496 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:200 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:188
2497 msgid "Copy Location Checkin Alert"
2498 msgstr ""
2499
2500 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:195 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:183
2501 msgid "Copy Location Hold-Verify"
2502 msgstr ""
2503
2504 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:194 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:182
2505 msgid "Copy Location Holdable"
2506 msgstr ""
2507
2508 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:192 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:180
2509 msgid "Copy Location ID"
2510 msgstr ""
2511
2512 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:201 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:189
2513 msgid "Copy Location Is Deleted"
2514 msgstr ""
2515
2516 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:196 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:184
2517 msgid "Copy Location OPAC Visible"
2518 msgstr ""
2519
2520 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:203 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:191
2521 msgid "Copy Location Order"
2522 msgstr ""
2523
2524 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:198 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:186
2525 msgid "Copy Location Prefix"
2526 msgstr ""
2527
2528 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:199 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:187
2529 msgid "Copy Location Suffix"
2530 msgstr ""
2531
2532 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:202 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:190
2533 msgid "Copy Location URL"
2534 msgstr ""
2535
2536 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:153 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:141
2537 msgid "Copy Number on Volume"
2538 msgstr ""
2539
2540 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:167 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:155
2541 msgid "Copy OPAC Visible"
2542 msgstr ""
2543
2544 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:175 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:163
2545 msgid "Copy Status"
2546 msgstr "Օրինակի վիճակ"
2547
2548 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:171 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:159
2549 msgid "Copy Status Change Time"
2550 msgstr ""
2551
2552 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:41
2553 msgid "Core Source"
2554 msgstr "Հիմնական աղբյուր"
2555
2556 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:122
2557 msgid "Core Sources"
2558 msgstr "Միջուկի աղբյուրներ"
2559
2560 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:174 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:162
2561 msgid "Cost"
2562 msgstr ""
2563
2564 #. ("{{id}}", "{{desc}}")
2565 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/marcedit_strings.tt2:14
2566 msgid "Could not delete record %1: %2"
2567 msgstr "Չի կարող ջնջել գրառումը %1: %2"
2568
2569 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:62
2570 msgid ""
2571 "Could not retrieve a destination account with the barcode provided. Aborting "
2572 "the purge..."
2573 msgstr ""
2574 "Տրամադրված նրբաթելիկ կոդով հնարավոր չէ գտնել նպատակային հաշիվը։ Մաքրելը "
2575 "դադարեցվում է..."
2576
2577 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_noncat_dialog.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:149 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:60
2578 msgid "Count"
2579 msgstr "Հաշիվ"
2580
2581 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:150 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:61
2582 msgid "Count Distinct"
2583 msgstr "Հաշվել առանձին"
2584
2585 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_noncat_dialog.tt2:16
2586 msgid "Count..."
2587 msgstr "Հաշիվ..."
2588
2589 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:112
2590 msgid "CrTp"
2591 msgstr ""
2592
2593 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_mfhd_create_dialog.tt2:21
2594 msgid "Create"
2595 msgstr "Ստեղծիր"
2596
2597 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_create.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_create.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_create.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_create.tt2:9
2598 msgid "Create Bucket"
2599 msgstr "Ստեղծիր փունջ"
2600
2601 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_template_list.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:82
2602 msgid "Create Date"
2603 msgstr "Ստեղծիր ամսաթիվ"
2604
2605 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:423
2606 msgid "Create Invoice"
2607 msgstr "Ստեղծիր ապրանքագիր"
2608
2609 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_mfhd_manager.tt2:10
2610 msgid "Create MFHD"
2611 msgstr "Ստեղծիր MFHD"
2612
2613 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:302
2614 msgid "Create New MARC Record"
2615 msgstr "Ստեղծիր նոր ՄԵԸՔ գրառում"
2616
2617 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:10
2618 msgid "Create Patron Request"
2619 msgstr ""
2620
2621 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:33
2622 msgid "Create Pattern"
2623 msgstr "Ստեղծիր ձևանմուշ"
2624
2625 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:404
2626 msgid "Create Purchase Order"
2627 msgstr "Ստեղծիր գնման պատվեր"
2628
2629 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_notification_dialog.tt2:5
2630 msgid "Create Record of Hold Notification"
2631 msgstr "Ստեղծիր պահման ահազանգման գրառում"
2632
2633 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_list.tt2:33
2634 msgid "Create Request"
2635 msgstr ""
2636
2637 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/navbar.tt2:437
2638 msgid "Create Reservations"
2639 msgstr "Ստեղծիր նախնական պահումներ"
2640
2641 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:134
2642 msgid "Create Session"
2643 msgstr "Ստեղծիր կապ"
2644
2645 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_template_list.tt2:9
2646 msgid "Create Template"
2647 msgstr "Ստեղծիր կաղապար"
2648
2649 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_new_note_dialog.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_note_dialog.tt2:5
2650 msgid "Create a new note"
2651 msgstr "Ստեղծիր նոր նշում"
2652
2653 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_linker.tt2:15
2654 msgid "Create and edit"
2655 msgstr "Ստեղծիր և խմբագրի"
2656
2657 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:9
2658 msgid "Create from Template"
2659 msgstr "Ստեղծիր կաղապարից"
2660
2661 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_authority_linker.tt2:10
2662 msgid "Create new authority from this field"
2663 msgstr "Այս դաշտից ստեղծիր նոր հեղինակավոր"
2664
2665 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:1
2666 msgid "Create/Edit/View patron Request"
2667 msgstr ""
2668
2669 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:173
2670 msgid "Create/Replace 006: Shift+F6"
2671 msgstr "Ստեղծիր/փոխարինիր 006: Shift+F6"
2672
2673 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:174
2674 msgid "Create/Replace 007: Shift+F7"
2675 msgstr "Ստեղծիր/փոխարինիր 007: Shift+F7"
2676
2677 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:175
2678 msgid "Create/Replace 008: Shift+F8"
2679 msgstr "Ստեղծիր/փոխարինիր 008: Shift+F8"
2680
2681 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:115 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:132 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:165 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:87
2682 msgid "Created"
2683 msgstr "Ստեղծված է"
2684
2685 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/index.tt2:15
2686 msgid "Created Acquisition Patron Request"
2687 msgstr ""
2688
2689 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:112 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:150
2690 msgid "Created By"
2691 msgstr "Ստէղծված է"
2692
2693 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:79
2694 msgid "Created By:"
2695 msgstr "Ստեղծված է։"
2696
2697 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:19
2698 msgid "Created On"
2699 msgstr "Ստեղծվել է"
2700
2701 #. ("{{note.creator().usrname()}}")
2702 #. ("{{notify.notify_staff().usrname()}}")
2703 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_notes.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:129
2704 msgid "Created by %1"
2705 msgstr "Ստեղծված է %1"
2706
2707 #. ("{{note.create_date | date:$root.egDateAndTimeFormat}}")
2708 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_patron_note.tt2:18
2709 msgid "Created on %1"
2710 msgstr "Ստեղծվել է %1"
2711
2712 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_info.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_info.tt2:9
2713 msgid "Created {{bucket().create_time() | date:egDateAndTimeFormat}}"
2714 msgstr ""
2715
2716 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:28
2717 msgid "Creation Defaults"
2718 msgstr "Ստեղծման լռակյացներ"
2719
2720 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_template_list.tt2:25
2721 msgid "Creator"
2722 msgstr "Ստեղծող"
2723
2724 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:14
2725 msgid "Credit Available:"
2726 msgstr "Հնարավոր է կրեդիտ"
2727
2728 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_bills.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bill_payment.tt2:42
2729 msgid "Credit Card"
2730 msgstr "Կրեդիտ քարտ"
2731
2732 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_cc_payment_dialog.tt2:10
2733 msgid "Credit Card Info"
2734 msgstr ""
2735
2736 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_cc_payment_dialog.tt2:5
2737 msgid "Credit Card Information"
2738 msgstr ""
2739
2740 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_cc_payment_dialog.tt2:26
2741 msgid "Credit Card Number"
2742 msgstr ""
2743
2744 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:124
2745 msgid "Credit Card Payment"
2746 msgstr "Վճարում կրեդիտ քարտով"
2747
2748 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:125
2749 msgid "Credit Payment"
2750 msgstr "Կրեդիտ վճարում"
2751
2752 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:66
2753 msgid "Ctrl"
2754 msgstr ""
2755
2756 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:75
2757 msgid "Ctry"
2758 msgstr ""
2759
2760 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
2761 msgid "Currency Types"
2762 msgstr "Արտարժույթի տեսակներ"
2763
2764 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:110 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:97
2765 msgid "Current Copy"
2766 msgstr "Ընթացիկ օրինակ"
2767
2768 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:105 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_holds_for_bib.tt2:25
2769 msgid "Current Item"
2770 msgstr ""
2771
2772 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_holds_pane.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:32
2773 msgid "Current Shelf Lib"
2774 msgstr "Ընթացիկ դարակային գրադ"
2775
2776 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:128 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:115
2777 msgid "Current Shelf Library"
2778 msgstr ""
2779
2780 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:34
2781 msgid "Current Shelving Location"
2782 msgstr ""
2783
2784 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:123 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:110
2785 msgid "Currently Frozen"
2786 msgstr ""
2787
2788 #. ("{{cur_attr_set_uses}}")
2789 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_edi_attr_set.tt2:52
2790 msgid "Currently used by %1 EDI account(s)."
2791 msgstr "Օգտագործվում է %1 EDI հաշիվ(ներ)։"
2792
2793 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/t_splash.tt2:10
2794 msgid "Custom Org Unit Trees"
2795 msgstr "Հաճախորդի Կազմ միավորի ծառեր"
2796
2797 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:157
2798 msgid "DOB Day"
2799 msgstr "Ծննդյան ամսաթիվ"
2800
2801 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:153
2802 msgid "DOB Month"
2803 msgstr "Ծննդյան ամիս"
2804
2805 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:149
2806 msgid "DOB Year"
2807 msgstr "Ծննդյան տարի"
2808
2809 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_summary.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:286
2810 msgid "Daily"
2811 msgstr "Օրական"
2812
2813 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:296 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:424
2814 msgid "Damaged"
2815 msgstr "Վնասված"
2816
2817 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/metabib_field.tt2:60
2818 msgid "Data Suppliers"
2819 msgstr ""
2820
2821 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:176 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:224
2822 msgid "Data Type"
2823 msgstr "Տվյալի տեսակ"
2824
2825 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:161
2826 msgid "Database ID"
2827 msgstr "Շտեմարանի ID"
2828
2829 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:92
2830 msgid "Database ID:"
2831 msgstr "Շտեմարանի ID:"
2832
2833 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:165 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:75
2834 msgid "Date"
2835 msgstr "Ամսաթիվ"
2836
2837 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:101
2838 msgid "Date Active"
2839 msgstr "Ակտիվ ամսաթիվ"
2840
2841 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:155
2842 msgid "Date Completed"
2843 msgstr "Ավարտի ամսաթիվ"
2844
2845 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:119 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:84 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:152
2846 msgid "Date Created"
2847 msgstr "Ստեղծման ամսաթիվ"
2848
2849 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:99
2850 msgid "Date Expected"
2851 msgstr "Սպասվող ամսաթիվ"
2852
2853 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:120
2854 msgid "Date Last Edited"
2855 msgstr "Վերջին խմբագրման ամսաթիվ"
2856
2857 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:45
2858 msgid "Date Options"
2859 msgstr ""
2860
2861 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:100
2862 msgid "Date Received"
2863 msgstr "Ստացման ամսաթիվ"
2864
2865 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:121
2866 msgid "Date Record Created"
2867 msgstr "Գրառման ստեղծման ամսաթվ"
2868
2869 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:122
2870 msgid "Date Record Last Edited"
2871 msgstr "Գրառման վերջին խմբագրման ամսաթվ"
2872
2873 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:65 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:66
2874 msgid "Date of Birth"
2875 msgstr "Ծննդյան ամսաթիվ"
2876
2877 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:90
2878 msgid "Date1"
2879 msgstr ""
2880
2881 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:91
2882 msgid "Date2"
2883 msgstr ""
2884
2885 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/print_templates/t_bills_current.tt2:36
2886 msgid "Date:"
2887 msgstr "Ամսաթիվ՝"
2888
2889 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:339
2890 msgid "Day"
2891 msgstr "Օր"
2892
2893 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:169 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:79
2894 msgid "Day Name"
2895 msgstr "Օրվա անվանում"
2896
2897 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:148
2898 msgid "Day Phone"
2899 msgstr "Ցերեկային հեռախոս"
2900
2901 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:159 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:69
2902 msgid "Day of Month"
2903 msgstr "Ամսվա օր"
2904
2905 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:158 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:68
2906 msgid "Day of Week"
2907 msgstr "Շաբաթվա օր"
2908
2909 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:160 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:70
2910 msgid "Day of Year"
2911 msgstr "Տարվա օր"
2912
2913 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:89
2914 msgid "Day(s)"
2915 msgstr "Օր(եր)"
2916
2917 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:237
2918 msgid "Debug"
2919 msgstr "Վրիպազերծում"
2920
2921 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_month_selector.tt2:13
2922 msgid "December"
2923 msgstr "Դեկտեմբեր"
2924
2925 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_templates.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_search_fields.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_batch_receive.tt2:83
2926 msgid "Default"
2927 msgstr "Լռելյայն"
2928
2929 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:204 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:192
2930 msgid "Default Estimated Wait Time"
2931 msgstr ""
2932
2933 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:277
2934 msgid "Default Filter Library"
2935 msgstr "Գրադարանի լռակյաց զտիչ"
2936
2937 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:784
2938 msgid "Default SMS Carrier"
2939 msgstr "SMS-ի լռակյաց մատակարար"
2940
2941 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:773
2942 msgid "Default SMS/Text Number"
2943 msgstr "Լռակյաց SMS/տեքստ համար"
2944
2945 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:90
2946 msgid "Default Search Library"
2947 msgstr "Որոնման լռակյաց գրադարան"
2948
2949 #. ("{{printerOptions.defaultPrintColor}}")
2950 #. ("{{printerOptions.defaultPaperSource}}")
2951 #. ("{{printerOptions.defaultPaper}}")
2952 #. ("{{printerOptions.defaultPageOrientation}}")
2953 #. ("{{printerOptions.defaultCollation}}")
2954 #. ("{{printerOptions.defaultPrintQuality}}")
2955 #. ("{{printerOptions.defaultPrintSides}}")
2956 #. ("{{printerOptions.defaultCopies}}")
2957 #. ("{{printerOptions.defaultMarginType}}")
2958 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:135 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:153 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:171 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:189 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:207 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:225 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:240 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:263
2959 msgid "Default: %1"
2960 msgstr "Լռակյաց: %1"
2961
2962 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_view.tt2:24
2963 msgid "Defaults"
2964 msgstr "Լռակյացներ"
2965
2966 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:90 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:92 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:94 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/t_view.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_changesets.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_notes.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_patron_groups_dialog.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:104 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:166
2967 msgid "Delete"
2968 msgstr "Ջնջել"
2969
2970 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_edi_attr_set.tt2:49
2971 msgid "Delete Attribute Set"
2972 msgstr "Ջնջել հատկանիշների բազմությունը"
2973
2974 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/index.tt2:15
2975 msgid "Delete Attribute Set?"
2976 msgstr "Ջնջե՞լ հատկանիշների բազմությունը։"
2977
2978 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_grid_menu.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_grid_menu.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_delete.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_selector.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_delete.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_selector.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_grid_menu.tt2:9
2979 msgid "Delete Bucket"
2980 msgstr "Ջնջիր փունջը"
2981
2982 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:95
2983 msgid "Delete Call Numbers and Items"
2984 msgstr ""
2985
2986 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:130
2987 msgid "Delete Distribution"
2988 msgstr "Ջնջիր բաշխումը"
2989
2990 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:91
2991 msgid "Delete Empty Call Numbers"
2992 msgstr ""
2993
2994 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:93 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:92 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:27
2995 msgid "Delete Items"
2996 msgstr "Ջնջիր նյութերը"
2997
2998 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:56
2999 msgid "Delete Note?"
3000 msgstr "Ջնջե՞լ նշումը։"
3001
3002 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/actor/org_unit/t_main_tab.tt2:65
3003 msgid "Delete Org"
3004 msgstr "Ջնջել Կազմ-ը"
3005
3006 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:26
3007 msgid "Delete Pending Patron(s)"
3008 msgstr ""
3009
3010 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/authority/heading_field.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/copy_tag_type.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/metabib_field.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/metabib_field_virtual_map.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/marcedit_strings.tt2:11
3011 msgid "Delete Record"
3012 msgstr "Ջնջել գրառումը"
3013
3014 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/pattern_template.tt2:34
3015 msgid "Delete Selected"
3016 msgstr "Ջնջիր ընտրվածները"
3017
3018 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:23
3019 msgid "Delete Selected Items from Catalog"
3020 msgstr ""
3021
3022 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_mfhd_manager.tt2:16
3023 msgid "Delete Selected MFHDs"
3024 msgstr "Ջնջիր ընտրված MFHD-ները։"
3025
3026 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_view.tt2:19
3027 msgid "Delete Selected Records from Catalog"
3028 msgstr "Ջնջիր ընտրված գրառումները քարտարանից։"
3029
3030 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:132
3031 msgid "Delete Stream"
3032 msgstr "Ջնջիր հատվածը"
3033
3034 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:128
3035 msgid "Delete Subscription"
3036 msgstr "Ջնջիր բաժանորդագրությունը"
3037
3038 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_template_list.tt2:16
3039 msgid "Delete Template"
3040 msgstr "Ջնջիր կաղապարը։"
3041
3042 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_delete_all.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_view.tt2:13
3043 msgid "Delete all users"
3044 msgstr "Ջնջիր բոլոր օգտվողներին։"
3045
3046 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_delete.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_delete.tt2:9
3047 msgid "Delete bucket {{bucket().name()}}?"
3048 msgstr "Ջնջե՞լ փունջը {{bucket().name()}}"
3049
3050 #. ("{{deleteKey}}")
3051 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/index.tt2:17
3052 msgid "Delete content for key \"%1\"?"
3053 msgstr "Ջնջե՞լ այս բանալու բովանդակությունը \"%1\""
3054
3055 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/marcedit_strings.tt2:10
3056 msgid "Delete field"
3057 msgstr "Ջնջել դաշտը"
3058
3059 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:92
3060 msgid "Delete items"
3061 msgstr "Ջնջել նյութերը"
3062
3063 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:57
3064 msgid "Delete prediction pattern?"
3065 msgstr "Ջնջե՞լ կանխատեսվող ձևանմուշը։"
3066
3067 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:131
3068 msgid "Delete record {{id}}?"
3069 msgstr "Ջնջե՞լ գրառումը {{id}}"
3070
3071 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:72
3072 msgid "Delete selected MFHD(s)?"
3073 msgstr "Ջնջե՞լ ընտրված MFHD(րը)"
3074
3075 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:53
3076 msgid "Delete selected distribution(s)?"
3077 msgstr "Ջնջե՞լ ընտրված բաշխում(ներ)ը։"
3078
3079 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:61
3080 msgid "Delete selected item(s)?"
3081 msgstr "Ջնջե՞լ ընտրված գրառում(ներ)ը։"
3082
3083 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:55
3084 msgid "Delete selected stream(s)?"
3085 msgstr "Ջնջե՞լ ընտրված հոսք(եր)ը։"
3086
3087 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:51
3088 msgid "Delete selected subscription(s)?"
3089 msgstr "Ջնջե՞լ ընտրված բաժանորդագրություն(ներ)ը։"
3090
3091 #. ("{{note_title}}", "{{create_date | date}}")
3092 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:57
3093 msgid "Delete the note titled \\\"%1\\\" created on %2?"
3094 msgstr "Ջնջե՞լ այս վերնագրով նշումը \\\"%1\\\" created on %2"
3095
3096 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/index.tt2:24
3097 msgid "Delete these records?"
3098 msgstr "Ջնջե՞լ այս գրառումները:"
3099
3100 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:22
3101 msgid "Delete {{count}} template(s)?"
3102 msgstr "Ջնջե՞լ {{count}} կաղապար(ներ)ը։"
3103
3104 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/index.tt2:17
3105 msgid "Deleted holdings template"
3106 msgstr ""
3107
3108 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:23
3109 msgid "Deleted prediction pattern template(s)"
3110 msgstr "Ջնջե՞լ կանխատեսվող ձևանմուշի կաղապար(ներ)ը։"
3111
3112 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/printlabels/index.tt2:18
3113 msgid "Deleted print label template"
3114 msgstr "Ջնջված տպման կաղապարի պիտակ։"
3115
3116 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:32
3117 msgid "Deleted serial distribution"
3118 msgstr "Ջնջված պարբերականի բաշխում։"
3119
3120 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:36
3121 msgid "Deleted serial prediction pattern"
3122 msgstr "Ջնջված պարբերականի կանխատեսման ձևանմուշ։"
3123
3124 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:34
3125 msgid "Deleted serial stream"
3126 msgstr "Ջնջված մատենաշարի հոսք"
3127
3128 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:30
3129 msgid "Deleted serial subscription"
3130 msgstr "Ջնջված պարբերականի բաժանորդագրություն։"
3131
3132 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/index.tt2:15
3133 msgid "Deleted serial template"
3134 msgstr "Ջնջված պարբերականի կաղապար։"
3135
3136 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_view.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:123 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_notes.tt2:81
3137 msgid "Deleted?"
3138 msgstr "Ջնջվա՞ծ"
3139
3140 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_routing_list.tt2:86
3141 msgid "Department:"
3142 msgstr "Բաժանմունք"
3143
3144 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:241 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:156 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:382 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:136 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:144
3145 msgid "Deposit Amount"
3146 msgstr "Դեպոզիտ մեծություն"
3147
3148 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:120 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:125
3149 msgid "Deposit amount"
3150 msgstr ""
3151
3152 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_attr_edit.tt2:204 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:119 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:124 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_attr_edit.tt2:358 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:121
3153 msgid "Deposit?"
3154 msgstr "Դեպոզիտ անե՞լ"
3155
3156 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:86
3157 msgid "Desc"
3158 msgstr ""
3159
3160 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_create.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_edit.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_create.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_edit.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details_statement.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:151
3161 msgid "Description"
3162 msgstr "Նկարագրություն"
3163
3164 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_create.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_edit.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_create.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_edit.tt2:18
3165 msgid "Description..."
3166 msgstr "Նկարագրություն․․․"
3167
3168 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_bill_patron_dialog.tt2:40
3169 msgid "Desk"
3170 msgstr "Դարակ"
3171
3172 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:11
3173 msgid "Destination"
3174 msgstr "Նպատակակետ"
3175
3176 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:65
3177 msgid "Destination Library"
3178 msgstr "Ուղարկվող գրադարան"
3179
3180 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:122 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:11
3181 msgid "Detail View"
3182 msgstr "Մանրամասն դիտում"
3183
3184 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:123
3185 msgid "Details"
3186 msgstr ""
3187
3188 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_splash.tt2:68
3189 msgid "Disable Sounds?"
3190 msgstr "Արգելե՞լ ձայները։"
3191
3192 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/share/serials_strings.tt2:11
3193 msgid "Discarded"
3194 msgstr "Անտեսված"
3195
3196 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:168
3197 msgid "Display Alert and Messages"
3198 msgstr "Արտածիր զգուշացումները և հաղորդումները"
3199
3200 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/metabib_field.tt2:58
3201 msgid "Display Field"
3202 msgstr ""
3203
3204 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:132
3205 msgid "Display Fields"
3206 msgstr "Արտածիր դաշտերը։"
3207
3208 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:153 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:110
3209 msgid "Display Grouping"
3210 msgstr "Արտածիր խմբավորումը"
3211
3212 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:318
3213 msgid "Display defaults for Completed Items tab"
3214 msgstr ""
3215
3216 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:83
3217 msgid "Display defaults for Working Item tab"
3218 msgstr ""
3219
3220 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_wizard.tt2:188
3221 msgid ""
3222 "Display level descriptor? E.g., \"Year: 2017, Month: Feb\" (not recommended)"
3223 msgstr ""
3224 "Արտածե՞լ մակարդակի նկարագրիչը։ Օրինակ, \"Տարի: 2017, Ամիս: Փետ\" (խորհուրդ "
3225 "չի տրվում)"
3226
3227 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:56
3228 msgid "Distributed At"
3229 msgstr "Տարածված"
3230
3231 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
3232 msgid "Distribution Formulas"
3233 msgstr "Տարածման ֆորմուլաներ"
3234
3235 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:155 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:112
3236 msgid "Distribution ID"
3237 msgstr "Տարածման ID"
3238
3239 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:138
3240 msgid "Distribution Label"
3241 msgstr "Տարածման պիտակ"
3242
3243 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_apply_binding_template.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:137 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:94
3244 msgid "Distribution Library"
3245 msgstr "Տարածման գրադարան"
3246
3247 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_subscription_manager.tt2:124
3248 msgid "Distribution Notes"
3249 msgstr "Տարածման նշումներ"
3250
3251 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:42
3252 msgid "Distribution linked to MFHD"
3253 msgstr "Տարածումը կապված է MFHD-ին։"
3254
3255 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_hold_verify.tt2:14
3256 msgid "Do Not Capture"
3257 msgstr "Մի որսա։"
3258
3259 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_shelf_dialog.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_transit_dialog.tt2:82
3260 msgid "Do Not Print"
3261 msgstr "Մի տպիր"
3262
3263 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_search_results.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_results.tt2:17
3264 msgid "DoB"
3265 msgstr "Ծննդյան թիվ"
3266
3267 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:126
3268 msgid "Document ID"
3269 msgstr "Փաստաթղթի ID"
3270
3271 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:174
3272 msgid "Documentation"
3273 msgstr "Փաստաթղթավորում"
3274
3275 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/t_edit_template.tt2:12
3276 msgid "Documentation URL"
3277 msgstr "Փաստաթղթավարման ՀՊՀ"
3278
3279 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:116 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:35
3280 msgid "Does Not Equal Any"
3281 msgstr "Ոչ մեկը Հավասար Չէ"
3282
3283 #. ("{{family_name}}", "{{first_given_name}}", "{{org_name}}", "{{org_shortname}}")
3284 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:139 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:66
3285 msgid ""
3286 "Does patron %1, %2 from %3 (%4) consent to having their personal information "
3287 "shared with your library?"
3288 msgstr ""
3289 "Does patron %1, %2 from %3 (%4) consent to having their personal information "
3290 "shared with your library?"
3291
3292 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_edit_lead_record.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_embedded_volcopy.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:195 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_print_routing_list.tt2:10
3293 msgid "Done"
3294 msgstr "Արված է"
3295
3296 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_autogrid.tt2:198
3297 msgid "Download Full CSV"
3298 msgstr ""
3299
3300 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:41
3301 msgid "Download block list"
3302 msgstr "Բեռնաթափիր արգելափակվածի ցուցակը"
3303
3304 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:177 ../../Open-ILS/src/templates/staff/reporter/share/report_strings.tt2:87
3305 msgid "Drop trailing decimals"
3306 msgstr "Անտեսիր եզրափակող տասնորդականները"
3307
3308 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:89
3309 msgid "DtSt"
3310 msgstr ""
3311
3312 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_circ_list_pane.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:79 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:123 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:83 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/renew/t_renew.tt2:105 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:104 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:208
3313 msgid "Due Date"
3314 msgstr "Սպասվող Վերադարձի ամսաթիվ"
3315
3316 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:257 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:383
3317 msgid "Due Date:"
3318 msgstr "Վերադարձի ամսաթիվ։"
3319
3320 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:355 ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:443
3321 msgid "Due date"
3322 msgstr "Վերադարձի ամսաթիվ"
3323
3324 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:2
3325 msgid "Duplicate Barcode"
3326 msgstr "Կրկնիր նրբաթելիկ գծիկը։"
3327
3328 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:609
3329 msgid "Duplicate item barcode"
3330 msgstr "Կրկնիր նյութի նրբաթելիկ գծիկը։"
3331
3332 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_summary_pane.tt2:96
3333 msgid "Duration Rule"
3334 msgstr "Տևողության օրենք"
3335
3336 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
3337 msgid "EDI Accounts"
3338 msgstr "EDI Հաշիվներ"
3339
3340 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_edi_attr_set.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
3341 msgid "EDI Attribute Sets"
3342 msgstr "EDI հատկորոշիչների բազմություն։"
3343
3344 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/acq/t_splash.tt2:10
3345 msgid "EDI Messages"
3346 msgstr "EDI հաղորդագրություն"
3347
3348 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:63
3349 msgid "ELvl"
3350 msgstr ""
3351
3352 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_marcedit.tt2:122
3353 msgid "ELvl_tbmfhd"
3354 msgstr ""
3355
3356 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:79 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:81 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:83 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:85 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:87 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/index.tt2:109 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:66 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_view.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin_table.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:158 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/index.tt2:78
3357 msgid "Edit"
3358 msgstr "Խմբագրել"
3359
3360 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_grid_menu.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_grid_menu.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_edit.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/share/t_bucket_selector.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_edit.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_bucket_selector.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/bucket/t_grid_menu.tt2:6
3361 msgid "Edit Bucket"
3362 msgstr "Խմբագրիր փունջը։"
3363
3364 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:80
3365 msgid "Edit Call Numbers"
3366 msgstr ""
3367
3368 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:84
3369 msgid "Edit Call Numbers and Items"
3370 msgstr ""
3371
3372 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_template_list.tt2:28
3373 msgid "Edit Date"
3374 msgstr "Խմբագրման ամսաթիվ"
3375
3376 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_items_out.tt2:57
3377 msgid "Edit Due Date"
3378 msgstr "Խմբագրիր վերադարձի ամսաթիվը"
3379
3380 #. ("{{args.num_circs}}")
3381 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit_due_date_dialog.tt2:6
3382 msgid "Edit Due Date For %1 Items"
3383 msgstr "Խմբագրիր վերադարձի ամսաթիվը այս %1 նյութերի համարItems"
3384
3385 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:25
3386 msgid "Edit Hold Dates"
3387 msgstr "Խմբագրիր պահման ամսաթվերը։"
3388
3389 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_view.tt2:45
3390 msgid "Edit Holdings Templates"
3391 msgstr ""
3392
3393 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/transits/t_list.tt2:39
3394 msgid "Edit Item Attributes"
3395 msgstr "Խմբագրիր նյութի բաղկացուցիչները"
3396
3397 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holdings.tt2:82
3398 msgid "Edit Items"
3399 msgstr ""
3400
3401 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_edit_lead_record.tt2:5
3402 msgid "Edit Lead Record"
3403 msgstr "Խմբագրիր առաջատար գրառումւը։"
3404
3405 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_edit_mfhd.tt2:5
3406 msgid "Edit MARC Holdings Record"
3407 msgstr "Խմբագրիր ՄԵԸՔ պահումների գրառումը։"
3408
3409 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/t_edit_marc_order_record.tt2:5
3410 msgid "Edit MARC Order Record"
3411 msgstr "Խմբագրիր ՄԵԸՔ պատվերի գրառումը"
3412
3413 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_edit_marc_modal.tt2:5
3414 msgid "Edit MARC Record"
3415 msgstr "Խմբագրիր ՄԵԸՔ գրառումը"
3416
3417 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_mfhd_manager.tt2:14
3418 msgid "Edit MFHD"
3419 msgstr "Խմբագրիր MFHD"
3420
3421 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_edit_new_authority.tt2:5
3422 msgid "Edit New Authority"
3423 msgstr "Խմբագրիր նոր հեղինակավորը։"
3424
3425 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details_details.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details_details.tt2:33
3426 msgid "Edit Note"
3427 msgstr "Խմբագրիր նշումը"
3428
3429 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:23
3430 msgid "Edit Notification Settings"
3431 msgstr "Խմբագրիր ծանուցման կարգաբերումները։"
3432
3433 #. ("{{num_holds}}")
3434 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_notification_prefs.tt2:6
3435 msgid "Edit Notification Settings for %1 Hold(s)"
3436 msgstr "Խմբագրիր ծանուցման կարգաբերումները այս %1 պահման համար։"
3437
3438 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_edit_overlay_record.tt2:5
3439 msgid "Edit Overlay Record"
3440 msgstr "Խմբագրիր ծածկող գրառումը։"
3441
3442 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_edit.tt2:12
3443 msgid "Edit Patron Request"
3444 msgstr ""
3445
3446 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_prediction_manager.tt2:63
3447 msgid "Edit Pattern"
3448 msgstr "Խմբագրիր ձևանմուշը։"
3449
3450 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/catalog/t_holds.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_shelf_list.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_holds_list.tt2:21
3451 msgid "Edit Pickup Library"
3452 msgstr "Խմբագրիրր վերցնելու գրադարանը"
3453
3454 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_pattern_editor_dialog.tt2:6
3455 msgid "Edit Prediction Pattern"
3456 msgstr "Խմբագրիր կանխատեսվող կաղապարը։"
3457
3458 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/pattern_template.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/authority/heading_field.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/copy_tag_type.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/marc_field.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/metabib_field.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/server/config/metabib_field_virtual_map.tt2:32
3459 msgid "Edit Record"
3460 msgstr "Խմբագրիր գրառումը"
3461
3462 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/t_list.tt2:44
3463 msgid "Edit Request"
3464 msgstr ""
3465
3466 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_edit.tt2:157
3467 msgid "Edit Selected"
3468 msgstr "Խմբագրիր ընտրվածները։"
3469
3470 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/copy/t_view.tt2:17
3471 msgid "Edit Selected Items"
3472 msgstr ""
3473
3474 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/volcopy/t_defaults.tt2:293
3475 msgid "Edit Statistical Data"
3476 msgstr "Խմբագրիր վիճակագրական տվյալները։"
3477
3478 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_template_list.tt2:12
3479 msgid "Edit Template"
3480 msgstr "Խմբագրիր ձևանմուշը։"
3481
3482 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_overlay.tt2:13
3483 msgid "Edit Z39.50 Record"
3484 msgstr "Խմբագրիր Z39.50 գրառումը։"
3485
3486 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_embedded_volcopy.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_volume_list.tt2:8
3487 msgid "Edit call numbers"
3488 msgstr ""
3489
3490 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_volume_list.tt2:9
3491 msgid "Edit call numbers and items"
3492 msgstr ""
3493
3494 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_edit_pickup_lib.tt2:6
3495 msgid "Edit hold pickup library"
3496 msgstr "Խմբագրիր պահումը վերցնելու գրադարանը։"
3497
3498 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/t_view_items_grid.tt2:74
3499 msgid "Edit issue holding codes"
3500 msgstr "Խմբագրիր համարի պահման կոդերը։"
3501
3502 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/serials/index.tt2:46
3503 msgid "Edit issue information"
3504 msgstr "Խմբագրիր համարի տեղեկատվությունը։"
3505
3506 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:111 ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:98
3507 msgid "Edit then Import"
3508 msgstr "Խմբագրիր ապա ներմուծիր։"
3509
3510 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/bucket/record/t_merge_records.tt2:43
3511 msgid "Edit using full editor"
3512 msgstr "Խմբագրիր օգտագործելով ամբողջական խմբագրիչը։"
3513
3514 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_xact_details.tt2:93
3515 msgid "Edited"
3516 msgstr "Խմբագրված"
3517
3518 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/acq/requests/index.tt2:17
3519 msgid "Edited Acquisition Patron Request"
3520 msgstr ""
3521
3522 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/item/t_list.tt2:127
3523 msgid "Edited By"
3524 msgstr "Խմբագրված է"
3525
3526 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/base_js.tt2:120
3527 msgid "Edited Patron"
3528 msgstr "Խմբագրված հաճախորդ։"
3529
3530 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/z3950/t_list.tt2:127 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:162
3531 msgid "Edition"
3532 msgstr "Հրատարակություն"
3533
3534 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/cat/share/t_record_summary.tt2:73
3535 msgid "Edition:"
3536 msgstr "Հրատարակություն։"
3537
3538 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/serials/t_template_list.tt2:31
3539 msgid "Editor"
3540 msgstr "Խմբագիր"
3541
3542 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/offline-interface.tt2:575
3543 msgid "Effective Checkin date"
3544 msgstr "Հետ վերադարձի արդյունավետ ամսաթիվ։"
3545
3546 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/checkin/t_checkin.tt2:84
3547 msgid "Effective Date"
3548 msgstr "Արդյունավետ ամսաթիվ"
3549
3550 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_backdate_dialog.tt2:14
3551 msgid "Effective Date:"
3552 msgstr "Արդյունավետ ամսաթիվ։"
3553
3554 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/actor/org_unit/t_main_tab.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_edit.tt2:760 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_pending_list.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_summary.tt2:168 ../../Open-ILS/src/templates/staff/share/t_patron_search_form.tt2:68
3555 msgid "Email"
3556 msgstr "Էլ. փոստ"
3557
3558 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/holds/t_pull_list.tt2:143 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/t_hold_details.tt2:40
3559 msgid "Email Notify"
3560 msgstr "Էլ․ նամակով հիշեցում"
3561
3562 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:187 ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/patron/t_checkout.tt2:202
3563 msgid "Email Receipt"
3564 msgstr "Էլ․ նամակի ստացող"
3565
3566 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/circ/share/circ_strings.tt2:16
3567 msgid "Emailed checkout receipt"
3568 msgstr "Էլ․ նամակի ստացողի ստացական"
3569
3570 #: ../../Open-ILS/src/templates/staff/admin/workstation/t_print_config.tt2:26
3571 msgid "Enable Hatch Printing."
3572 msgstr "Թույլատրի նրբագիծ տպումը։"
3573