7116acb325bb4f17c2c22779115605194a4701c5
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / vandelay.dtd / hy-AM.po
1 # extracted from ../../Open-ILS/web/opac/locale/en-US/vandelay.dtd
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2011-04-18 21:44-0400\n"
7 "PO-Revision-Date: 2011-08-04 09:28+0000\n"
8 "Last-Translator: Serj Safarian <serjsafarian@gmail.com>\n"
9 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Launchpad-Export-Date: 2011-08-05 04:41+0000\n"
14 "X-Generator: Launchpad (build 13604)\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16
17 #: vandelay.done
18 msgid "Done"
19 msgstr "Ավարտված է"
20
21 #: vandelay.refresh
22 msgid "Refresh"
23 msgstr "Թարմացնել"
24
25 #: vandelay.remove.advanced
26 msgid "Remove (advanced)"
27 msgstr "Ջնջել (ընդլայնված)"
28
29 #: vandelay.update
30 msgid "Update"
31 msgstr "Թարմացնել"
32
33 #: vandelay.uploading
34 msgid "Uploading..."
35 msgstr "Վերբեռնում..."
36
37 #: vandelay.upload.status
38 msgid "Upload Status"
39 msgstr "Վերբեռնման կարգավիճակը"
40
41 #: vandelay.upload
42 msgid "Upload"
43 msgstr "Վերբեռնում"
44
45 #: vandelay.add.existing.queue
46 msgid "or Add to an Existing Queue"
47 msgstr "կամ Ավելացրու առկա Հերթին"
48
49 #: vandelay.auth.attrs
50 msgid "Authority attributes"
51 msgstr "Հեղինակավորի բաղկացուցիչներ"
52
53 #: vandelay.auth.records
54 msgid "Authority Records"
55 msgstr "Հեղինակավոր գրառումներ"
56
57 #: vandelay.auto.import.noncolliding
58 msgid "Auto-Import Non-Colliding Records"
59 msgstr "Չկոնֆլիկտավորովող գրառումների ավտո ներմուծում"
60
61 #: vandelay.auto.import.auto_overlay_exact
62 msgid "Auto Merge/Overlay Exact Matches"
63 msgstr "Ինքնա ձուլիր/համադրի ճշգրիտ համըկնումները"
64
65 #: vandelay.auto.import.auto_overlay_1match
66 msgid "Auto Merge/Overlay When Exactly 1 Match is Found"
67 msgstr "Ինքնա ձուլիր/համադրի երբ 1 ճշգրիտ համըկնում է գտնվել"
68
69 #: vandelay.auto.import.merge_profile
70 msgid "Merge/Overlay Profile"
71 msgstr "Ձուլի/համադրի պրոֆայլը"
72
73 #. Do not translate this.  Only change the numeric values if you need this dialogue box to appear bigger
74 #: vandelay.auto.width
75 msgid "Auto Width"
76 msgstr "Ավտո լայնություն"
77
78 #: vandelay.back.to.import.queue
79 msgid "Back To Import Queue"
80 msgstr "Հետ դեպի ներմուծման հերթ"
81
82 #: vandelay.bib.attrs
83 msgid "Bibliographic attributes"
84 msgstr "Մատենագիտական բաղկացուցիչներ"
85
86 #: vandelay.bib.records
87 msgid "Bibliographic Records"
88 msgstr "Մատենագիտական գրառումներ"
89
90 #: vandelay.cancel
91 msgid "Cancel"
92 msgstr "Չեղյալ անել"
93
94 #: vandelay.edit
95 msgid "Edit"
96 msgstr "Խմբագրել"
97
98 #: vandelay.code
99 msgid "Code"
100 msgstr "Կոդ"
101
102 #: vandelay.column
103 msgid "Column"
104 msgstr "Սյունակ"
105
106 #: vandelay.create.attr.def
107 msgid "Create Attribute Definition"
108 msgstr "Ստեղծիր Բնութագրիչի Սահմանում"
109
110 #: vandelay.create
111 msgid "Create"
112 msgstr "Ստեղծել"
113
114 #: vandelay.create.date
115 msgid "Create Date"
116 msgstr "Ստեղծիր ամսաթիվ"
117
118 #: vandelay.create.upload.queue
119 msgid "Create a New Upload Queue"
120 msgstr "Ստեղծիր բեռնավորման նոր հերթ"
121
122 #: vandelay.creator
123 msgid "Creator"
124 msgstr "Ստեղծող"
125
126 #: vandelay.delete.queue
127 msgid "Delete Queue"
128 msgstr "Ջնջիր հերթը"
129
130 #: vandelay.delete.record
131 msgid "Delete record"
132 msgstr "Ջնջիր գրառումը"
133
134 #: vandelay.descrip
135 msgid "Description"
136 msgstr "Նկարագրություն"
137
138 #: vandelay.dest.match.point
139 msgid "Destination Match Point"
140 msgstr "Նպատակակետի վճռորոշ միավոր"
141
142 #: vandelay.display
143 msgid "Display"
144 msgstr "Արտածում"
145
146 #: vandelay.edit.attributes
147 msgctxt "vandelay.edit.attributes"
148 msgid "Edit Attributes"
149 msgstr "Խմբագրի բնութագրիչները"
150
151 #: vandelay.edit.attrs
152 msgctxt "vandelay.edit.attrs"
153 msgid "Edit Attributes"
154 msgstr "Խմբագրի բնութագրիչները"
155
156 #: vandelay.edit.profiles
157 msgid "Edit Merge / Overlay Profiles"
158 msgstr "Խմբագրի ձուլի/համադրի պրոֆայլը"
159
160 #: vandelay.edit.import_item_attrs
161 msgid "Edit Import Item Attributes"
162 msgstr "Խմբագրի ներմուծվող նյութի բնութագրիչները"
163
164 #: vandelay.false
165 msgid "False"
166 msgstr "Սխալ"
167
168 #: vandelay.file.to.upload
169 msgid "File to Upload:"
170 msgstr "Բեռնավորման ենթակա ֆայլ"
171
172 #: vandelay.for.example
173 msgid "Example"
174 msgstr "Օրինակ"
175
176 #: vandelay.identifier
177 msgid "Identifier"
178 msgstr "Նկարագրիչ"
179
180 #: vandelay.id.field
181 msgid "Identifier Field?"
182 msgstr "Նկարագրիչի դա՞շտ"
183
184 #: vandelay.id
185 msgid "ID"
186 msgstr "ID"
187
188 #: vandelay.import.matches
189 msgid "Import Matches"
190 msgstr "Ներմուծումը համընկնում է"
191
192 #: vandelay.import.records
193 msgid "Import Records"
194 msgstr "Ներմուծիր գրառումներ"
195
196 #: vandelay.import.selected
197 msgid "Import Selected"
198 msgstr "Ներմուծումը ընտրված է"
199
200 #: vandelay.import.all
201 msgid "Import All"
202 msgstr "Ներմուծիր բոլորը"
203
204 #: vandelay.import.time
205 msgid "Import Time"
206 msgstr "Ներմուծման ժամանակ"
207
208 #: vandelay.inspect.queue
209 msgid "Inspect Queue"
210 msgstr "Զննիր հերթը"
211
212 #: vandelay.last.edit.date
213 msgid "Last Edit Date"
214 msgstr "Վերջին խմբագրման ամսաթիվ"
215
216 #: vandelay.limit.to.collision.matches
217 msgid "Limit to Collision Matches"
218 msgstr "Սահմանափակիր կոնֆլիկտների համընկնումով"
219
220 #: vandelay.limit.to.non.imported
221 msgid "Limit to Non-Imported Records"
222 msgstr "Սահմանափակվիր չներմուծված գրառումներով"
223
224 #: vandelay.marc.file.upload
225 msgid "Evergreen MARC File Upload"
226 msgstr "Evergreen ՄԱՐԿ ֆայլի բեռնավորում"
227
228 #: vandelay.marc.record
229 msgid "MARC Record"
230 msgstr "MARC գրառում"
231
232 #: vandelay.matches
233 msgid "Matches"
234 msgstr "Համընկնումներ"
235
236 #: vandelay.next.page
237 msgid "Next Page &#187;"
238 msgstr "հաջորդ էջը &#187;"
239
240 #: vandelay.overlay.selected.record
241 msgid "Overlay selected record with imported record"
242 msgstr "Վերադրել ընտրված գրառումը ներմուծված գրառման հետ"
243
244 #: vandelay.overlay.target
245 msgid "Overlay Target"
246 msgstr "Վերադրման թիրախ"
247
248 #: vandelay.page
249 msgid "Page"
250 msgstr "Էջ"
251
252 #: vandelay.powered.by.evergreen
253 msgid "Powered by Evergreen!"
254 msgstr "Սպասարկվում է Evergreen-ի կողմից"
255
256 #: vandelay.prev.page
257 msgid "&#171; Previous Page"
258 msgstr "&#171; Նախորդ էջը"
259
260 #: vandelay.processing
261 msgid "Processing... "
262 msgstr "Ընթացքում է... "
263
264 #: vandelay.queue
265 msgid "Queue"
266 msgstr "Հերթ"
267
268 #: vandelay.queue.type
269 msgid "Queue Type"
270 msgstr "Հերթի տեսակ"
271
272 #: vandelay.record.queue
273 msgid "Record Queue"
274 msgstr "Գրառման հերթ"
275
276 #: vandelay.record.type
277 msgid "Record Type"
278 msgstr "Գրառման տեսակ"
279
280 #: vandelay.remove
281 msgid "Remove"
282 msgstr "Հեռացնել"
283
284 #: vandelay.results.per.page
285 msgid "Results Per Page"
286 msgstr "Արդյունքները ըստ էջի"
287
288 #: vandelay.retrieve.queue
289 msgid "Retrieve Queue"
290 msgstr "Վերականչիր հերթը"
291
292 #: vandelay.return
293 msgid "Return"
294 msgstr "Վերադարձիր"
295
296 #: vandelay.select.cols
297 msgid "Select Columns"
298 msgstr "Ընտրիր սյունակները"
299
300 #: vandelay.select.queue
301 msgid "Select a Queue to Inspect"
302 msgstr "Ընտրիր զննման ենթակա հերթը"
303
304 #: vandelay.source.match.point
305 msgid "Source Match Point"
306 msgstr "Սկզբնական աղբյուրի համընկնման կետ"
307
308 #: vandelay.source
309 msgid "Source"
310 msgstr "Աղբյուր"
311
312 #: vandelay.subfields
313 msgid "Subfield(s)"
314 msgstr "Ենթադաշտ(եր)"
315
316 #: vandelay.subfield
317 msgid "Subfield"
318 msgstr "Ենթադաշտ"
319
320 #: vandelay.sure.to.delete
321 msgid "Are you sure you want to delete this record?"
322 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս գրառումը"
323
324 #: vandelay.sure.to.delete.queue
325 msgid "Are you sure you want to delete this queue?"
326 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս հերթը"
327
328 #: vandelay.tags
329 msgid "Tag(s)"
330 msgstr "Ցուցիչ(ներ)"
331
332 #: vandelay.tag
333 msgid "Tag"
334 msgstr "Ցուցիչ"
335
336 #: vandelay.tcn.source
337 msgid "TCN Source"
338 msgstr "TCN աղբյուր"
339
340 #: vandelay.tcn.value
341 msgid "TCN Value"
342 msgstr "TCN արժեք"
343
344 #: vandelay.tooltip.subfields
345 msgid "You can enter multiple subfields, separated by spaces and/or commas."
346 msgstr ""
347 "Կարող ես մուտք անել մի քանի ենթադաշտեր, բաժանված բացատներով և/կամ "
348 "ստորակետներով։"
349
350 #: vandelay.tooltip.tags
351 msgid "You can enter multiple tags, separated by spaces and/or commas."
352 msgstr ""
353 "Կարող ես մուտք անել մի քանի ցուցիչ, բաժանված բացատներով և/կամ ստորակետներով։"
354
355 #: vandelay.true
356 msgid "True"
357 msgstr "Ճիշտ"
358
359 #: vandelay.vandelay
360 msgid "Vandelay"
361 msgstr "Vandelay"
362
363 #: vandelay.view.marc
364 msgid "View MARC"
365 msgstr "Դիտիր MARC"
366
367 #: vandelay.xpath.advanced
368 msgid "XPath (advanced)"
369 msgstr "XPath (ընդլայնված)"
370
371 #: vandelay.xpath
372 msgid "XPath"
373 msgstr "XPath"
374
375 #: vandelay.save
376 msgid "Save Changes"
377 msgstr "Հիշիր փոփոխությունները"
378
379 #: vandelay.record_saved
380 msgid "Record Saved"
381 msgstr "Գրառումը հիշվեց"
382
383 #: vandelay.export.records
384 msgid "Export Records"
385 msgstr "Արտահանիր գրառումներ"
386
387 #: vandelay.export.use_field_no
388 msgid "Use Field Number"
389 msgstr "Օգտագործիր դաշտի համարը"
390
391 #: vandelay.export.from_csv
392 msgid "From CSV File"
393 msgstr "CSV ֆայլից"
394
395 #: vandelay.export.record_id
396 msgid "Record ID"
397 msgstr "Գրառման ID"
398
399 #: vandelay.export.or
400 msgid "Or"
401 msgstr "Կամ"
402
403 #: vandelay.export.format
404 msgid "Record Format"
405 msgstr "Գրառման ձևաչափ"
406
407 #: vandelay.export.format.marc21
408 msgid "MARC21"
409 msgstr "MARC21"
410
411 #: vandelay.export.format.unimarc
412 msgid "UNIMARC"
413 msgstr "UNIMARC"
414
415 #: vandelay.export.format.xml
416 msgid "MARC XML"
417 msgstr "MARC XML"
418
419 #: vandelay.export.format.bre
420 msgid "Evergreen Record Entry"
421 msgstr "Evergreen գրառման մուտք"
422
423 #: vandelay.export.encoding
424 msgid "Record Encoding"
425 msgstr "Գրառման կոդավորում"
426
427 #: vandelay.export.utf8
428 msgid "UTF-8"
429 msgstr "UTF-8"
430
431 #: vandelay.export.marc8
432 msgid "MARC8"
433 msgstr "MARC8"
434
435 #: vandelay.export.holdings
436 msgid "Include holdings in Bibliographic Records"
437 msgstr "Ներառ պահումները Մատենագիտական գրառումում"
438
439 #: vandelay.export.retrieve
440 msgid "Retrieve Records"
441 msgstr "Վերականչիր գրառումները"
442
443 #: vandelay.export.field_no_hint
444 msgid "(starting from 0)"
445 msgstr "(սկսում է 0)"
446
447 #: vandelay.export.bucket
448 msgid "Record Bucket ID"
449 msgstr "Գրառման փնջի ID"
450
451 #: vandelay.select_actions
452 msgid "-- Actions --"
453 msgstr "-- Գործողություններ --"
454
455 #: vandelay.queue.total
456 msgid "Total:"
457 msgstr "Ընդամենը։"
458
459 #: vandelay.queue.imported
460 msgid "Imported:"
461 msgstr "Ներմուծված։"
462
463 #: vandelay.queue.column_picker.title
464 msgid "Column Picker"
465 msgstr "Սյունակի ընտրիչ"
466
467 #: vandelay.import.bib_sources
468 msgid "Select a Record Source"
469 msgstr "Ընտրիր գրառման աղբյուրը"
470
471 #~ msgid "Next Page"
472 #~ msgstr "Հաջորդ էջը"
473
474 #~ msgid "Previous Page"
475 #~ msgstr "Նախորդ էջ"