Translation updates - po files
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / tpac / hy-AM.po
1 # Armenian translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2012 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2012
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2012.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2014-09-11 10:59+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2014-02-02 18:16+0000\n"
12 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
13 "Language-Team: Armenian <hy@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2014-09-12 06:25+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 17196)\n"
19
20 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:63
21 msgid ""
22 "\n"
23 "                Note: The selected username may be in use by another patron. "
24 " \n"
25 "                You may select another username when finalizing your \n"
26 "                registration or in the online catalog.\n"
27 "                "
28 msgstr ""
29 "\n"
30 "                Նշում: Ընտրված օգտագերի անունը կարող է օգտագործվում է մեկ "
31 "այլ հաճախորդի կողմից։  \n"
32 "                Դու կարող ես ընտրել մեկ այլ օտատերի անուն երբ ավարտես քո \n"
33 "                գրանցումը կամ առցանց քարտարանում։\n"
34 "                "
35
36 #. (pubdate_clean)
37 #. (copyright_clean)
38 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:145
39 msgid " (%1)"
40 msgstr " (%1)"
41
42 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:150
43 msgid " / "
44 msgstr " / "
45
46 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:129
47 msgid " edit"
48 msgstr ""
49
50 #. ("<b>' _ bad_user _ '</b>")
51 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:15
52 msgid ""
53 "\"%1\" is not a valid username.  Usernames cannot have any spaces or look "
54 "like a barcode, and may be restricted by policy.  Please try a different "
55 "username."
56 msgstr ""
57 "\"%1\"թույլատրված օգտվողի անուն չէ։ Օգտվողի անունը չի կարող պարունակել "
58 "բացատներ կամ նման լինել շտրիխ կոդի, և պետք է արգելված լինի համաձայն "
59 "քաղաքականության։ Փորձիր մեկ այլ օգտվողի անուն։"
60
61 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/header.tt2:1
62 msgid "$%.2f"
63 msgstr "$%.2f"
64
65 #. (ctx.user.first_given_name, ctx.user.family_name)
66 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:22
67 msgid "%1 %2"
68 msgstr "%1 %2"
69
70 #. (copy.label, copy_org.name)
71 #. (title, hold.hold.part.label)
72 #. (title, part.label)
73 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:134 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:354 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:65 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:37
74 msgid "%1 (%2)"
75 msgstr "%1 (%2)"
76
77 #. (bib_lib_name)
78 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:58
79 msgid "%1 (foreign item)"
80 msgstr "%1 (օտարերկրյա նյութ)"
81
82 #. (hold.hold.queue_position, hold.hold.potential_copies)
83 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:26
84 msgid "%1 hold on %quant(%2, copy, copies)"
85 msgstr ""
86
87 #. (attrs.plib_copy_counts.$depth.available, attrs.plib_copy_counts.$depth.count, ou_name)
88 #. (attrs.copy_counts.$depth.available, attrs.copy_counts.$depth.count, ou_name)
89 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/copy_counts.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/copy_counts.tt2:33
90 msgid "%1 of %quant(%2,copy,copies) available at %3."
91 msgstr "%1 ընդամենը %քանակ(%2,պատճեն,պատճեններ) հասանելի են %3."
92
93 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/header.tt2:1
94 msgid "%m/%d/%Y"
95 msgstr "%ա/%օ/%տ"
96
97 #. (ou_avail, ou_name)
98 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:21
99 msgid "%quant(%1,copy,copies) at %2."
100 msgstr "%քանակ(%1,պատճեն,պատճեններ) այստեղ %2."
101
102 #. (ctx.record_hold_count, ctx.copy_summary.$count_entry.count)
103 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:135
104 msgid ""
105 "%quant(%1,current hold,current holds) with %quant(%2,total copy,total "
106 "copies)."
107 msgstr ""
108 "%քանակ(%1,ընթացիկ պահում,ընթացիկ պահումներ) ըստ %քանակ(%2,ընդհանուր "
109 "պատճեն,ընդհանուր պատճեններ)։"
110
111 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:38
112 msgid "&#9668; Return to Grouped Search Results"
113 msgstr ""
114
115 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:4
116 msgid "&#9668; Search Results"
117 msgstr "&#9668; Որոնման արդյունքներ"
118
119 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:16
120 msgid "&lt;&lt; Previous Page"
121 msgstr "&lt;&lt; նախորդ էջ"
122
123 #. (example)
124 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:166
125 msgid "(Example: %1)"
126 msgstr "(Օրինակ: %1)"
127
128 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:45
129 msgid "(Show preferred library)"
130 msgstr "(Ցույց տուր նախընտրելի գրադարանը)"
131
132 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:26
133 msgid "(Show)"
134 msgstr "(Ցույց տուր)"
135
136 #. ("<strong>&quot;' _ i18n_searchphrase _ '&quot;</strong>")
137 #. ("<strong>' _ i18n_searchtrunc _ '</strong>")
138 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:48
139 msgid "(example: %1)"
140 msgstr "(օրինակ: %1)"
141
142 #. ("<strong>&quot;^' _ i18n_searchbegins _ '&quot;</strong>", "<em>' _ i18n_searchbegins _ '</em>", "<strong>&quot;' _ i18n_searchends _ '$&quot;</strong>", "<em>' _ i18n_searchends _ '</em>")
143 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:56
144 msgid ""
145 "(examples: %1 for phrases that begin with the term %2. %3 for phrases that "
146 "end in %4.)"
147 msgstr ""
148 "(օրինակներ: %1 արտահայտությունների համար որ սկսվում են տերմինով %2։ %3 այն "
149 "արտահայտությունների համար որ ավարտվում են %4.)"
150
151 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:87
152 msgid "(fines accruing)"
153 msgstr "(Կուտակային տուգանքներ)"
154
155 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:59
156 msgid "(not shown)"
157 msgstr "(չի ցուցադրվում)"
158
159 #. ("<span class=\"result_count_number\">' _ (page + 1) _ '</span>", "<span class=\"result_count_number\">' _ page_count _ '</span>")
160 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:14
161 msgid "(page %1 of %2)"
162 msgstr "(էջ %1 ընդամենը %2)"
163
164 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:81
165 msgid "- All Parts -"
166 msgstr "- Բոլոր մասերը -"
167
168 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:321 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:31
169 msgid "-- Actions for these items --"
170 msgstr "-- Գործողություններ այս նյութերի համար --"
171
172 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/coded_value_selector.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filter_group_selector.tt2:21
173 msgid "-- Any --"
174 msgstr "-- Որևէ --"
175
176 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/pref_lib_display.tt2:5
177 msgid "?"
178 msgstr "?"
179
180 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/list/update.tt2:20
181 msgid "A list name is required"
182 msgstr ""
183
184 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:78
185 msgid "A registration error has occurred"
186 msgstr "Հանդիպել է գրանցման սխալ"
187
188 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:105
189 msgid "Account Creation Date"
190 msgstr "Հաշվի ստեղծման ամսաթիվ"
191
192 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:33
193 msgid "Account Information and Preferences"
194 msgstr "Հաշվի տեղեկատվություն և Նախապատվություններ"
195
196 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/login.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/login.tt2:6
197 msgid "Account Login"
198 msgstr "հաշվի մուտք"
199
200 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/login.tt2:12
201 msgid "Account Login Form"
202 msgstr ""
203
204 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3
205 msgid "Account Preferences"
206 msgstr "Հաշվի նախապատվություններ"
207
208 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:50
209 msgid "Account Registration"
210 msgstr ""
211
212 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:18
213 msgid "Account Successfully Updated"
214 msgstr "Հաշիվը հաջողությամբ թարմացվել է"
215
216 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:9
217 msgid "Account Summary"
218 msgstr "Հաշվի համառոտագրություն"
219
220 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:9
221 msgid "Account preference"
222 msgstr ""
223
224 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
225 msgid "Accumulation and Frequency of Use Note: "
226 msgstr "Օգտվելու նշումի կուտակում և հաճախականություն։ "
227
228 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
229 msgid "Action Note: "
230 msgstr "Գործողության նշում։ "
231
232 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:58
233 msgid "Actions for Items on Hold"
234 msgstr ""
235
236 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:52
237 msgid "Actions for checked out items"
238 msgstr ""
239
240 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:79
241 msgid "Actions for selected holds"
242 msgstr "Գործողություններ ընտրված պահումների համար"
243
244 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2038 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:114 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:67
245 msgid "Activate"
246 msgstr "Ակտիվացնել"
247
248 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2040 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:116
249 msgid "Active"
250 msgstr "Գործուն"
251
252 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:144
253 msgid "Active Addresses"
254 msgstr ""
255
256 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:94
257 msgid "Active Barcode"
258 msgstr "Ակտիվ շտրիխ կոդ"
259
260 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:63
261 msgid "Active On"
262 msgstr "Ակտիվը միացված է"
263
264 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:78
265 msgid "Active?"
266 msgstr "Ակտի՞վ"
267
268 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
269 msgid "Actor"
270 msgstr "Դերակատար"
271
272 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
273 msgid "Adapter"
274 msgstr "Ադապտացիա"
275
276 #. (attrs.title)
277 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:378
278 msgid "Add %1 to my list"
279 msgstr ""
280
281 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:25
282 msgid "Add Search Row"
283 msgstr "Ավելացրու որոնման տող"
284
285 #. (record_title)
286 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:42
287 msgid "Add item to a list: %1"
288 msgstr ""
289
290 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:61 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:378
291 msgid "Add to my list"
292 msgstr "Ավելացրու իմ ցուցակին"
293
294 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:92
295 msgid "Add to new list"
296 msgstr "Ավելացրու նոր ցուցակին"
297
298 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:149
299 msgid "Add to this list"
300 msgstr "Ավելացրու այս ցուցակին"
301
302 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1
303 msgid "Added Author"
304 msgstr "Ավելացված հեղինակ"
305
306 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
307 msgid "Additional Content"
308 msgstr "Լրացուցիչ բովանդակություն"
309
310 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
311 msgid "Additional Index Information"
312 msgstr "Լրացուցիչ ինդեքսի տեղեկատվություն։"
313
314 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
315 msgid "Additional Physical Form available Note: "
316 msgstr "Լրացուցիչ Ֆիզիկական ձևի նշում "
317
318 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:30
319 msgid "Additional Resources"
320 msgstr ""
321
322 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
323 msgid "Additional Supplement Information"
324 msgstr "Լրացուցիչ հավելվածի տեղեկատվություն"
325
326 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
327 msgid "Additional Volume Information"
328 msgstr "Լրացուցիչ հատորի տեղեկատվություն"
329
330 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:22
331 msgid "Additional search filters and navigation"
332 msgstr ""
333
334 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:145 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:175
335 msgid "Address Type"
336 msgstr "Հասցեի տեսակ"
337
338 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:201
339 msgid "Address changes will be verified by staff"
340 msgstr "Հասցեի փոփոխությունները կստուգվեն աշխատակազմի կողմից"
341
342 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:114 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:117
343 msgid "Addresses"
344 msgstr "Հասցեներ"
345
346 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:37
347 msgid "Adjacency"
348 msgstr "Շրջակայք"
349
350 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:24
351 msgid "Advanced"
352 msgstr ""
353
354 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:96
355 msgid "Advanced Hold Options"
356 msgstr ""
357
358 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:50
359 msgid "Advanced Search"
360 msgstr "Խորացված որոնում"
361
362 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:85
363 msgid "After"
364 msgstr "Հետո"
365
366 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:44
367 msgid "Age Hold Protection"
368 msgstr "Տարիքի պահման պաշտպանություն"
369
370 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
371 msgid "All Formats"
372 msgstr "Բոլոր ձևաչափերը"
373
374 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:84
375 msgid ""
376 "All available copies are temporarily unavailable at your pickup library. "
377 "Placing this hold could result in longer wait times."
378 msgstr ""
379 "Բոլոր հասանելի պատճենները ժամանակավորապես անհասանելի են քո ստացման "
380 "գրադարանից։ Տեղադրելով պահում կհանգեցնի ավելի երկար սպասման ժամանակի։"
381
382 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:66 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:30
383 msgid "Amount"
384 msgstr "Քանակ"
385
386 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:83
387 msgid ""
388 "An error occurred browsing records. Please try again in a moment or report "
389 "the issue to library staff."
390 msgstr ""
391 "Գրառումները դիտելիս հանդիպել է սխալ։ Նորից փորձիր, կամ զեկուցիր աշխատակազմին։"
392
393 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
394 msgid "Analyst"
395 msgstr "վերլուծող"
396
397 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:52
398 msgid "Anchored Searching"
399 msgstr "խարսխված որոնում"
400
401 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:32
402 msgid "And"
403 msgstr "և"
404
405 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
406 msgid "Animator"
407 msgstr "Նկարիչ մուլտիպլիկատոր"
408
409 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
410 msgid "Annotation"
411 msgstr "Աննոտացիա"
412
413 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
414 msgid "Annotator"
415 msgstr "Աննոտացիա կազմող"
416
417 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:47
418 msgid "Another Search"
419 msgstr "Մեկ այլ փնտրում"
420
421 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
422 msgid "Applicant"
423 msgstr "Դիմող"
424
425 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:181
426 msgid "April"
427 msgstr "Ապրիլ"
428
429 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
430 msgid "Architect"
431 msgstr "Ճարտարապետ"
432
433 #. (money(ctx.fines.balance_owed))
434 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:29
435 msgid "Are you sure you are ready to charge %1 to your credit card?"
436 msgstr "Դու վստա՞հ ես որ պատրաստ ես վճարելու %1 to քո կրեդիտ քարտից։"
437
438 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:36
439 msgid "Are you sure you wish to renew the selected item(s)?"
440 msgstr "Արդյո՞ք վսատհ ես որ ցանկանում ես թարմացնել ընտրված նյութ(եր)ը։"
441
442 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
443 msgid "Arranger"
444 msgstr "Գործիքավորող"
445
446 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
447 msgid "Art copyist"
448 msgstr "Արվեստի պատճենող"
449
450 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
451 msgid "Artist"
452 msgstr "Արտիստ"
453
454 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
455 msgid "Artistic director"
456 msgstr "Արտիստական տնօրեն"
457
458 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
459 msgid "Assignee"
460 msgstr "Օրինական ժառանգ"
461
462 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
463 msgid "Associated name"
464 msgstr "Կապակցված անուն"
465
466 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:111
467 msgid "At least"
468 msgstr "Առնվազն"
469
470 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
471 msgid "Attributed name"
472 msgstr "Վերագրված անուն"
473
474 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
475 msgid "Auctioneer"
476 msgstr "Աճուրդախոս"
477
478 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
479 msgid "Audience"
480 msgstr "Լսարան"
481
482 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:185
483 msgid "August"
484 msgstr "Օգոստոս"
485
486 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2035 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:111 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
487 msgid "Author"
488 msgstr "Հեղինակ"
489
490 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:3
491 msgid "Author Notes"
492 msgstr "Հեղինակի նշումներ"
493
494 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1
495 msgid "Author Notes: "
496 msgstr "Հեղինակի նշումներ։ "
497
498 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
499 msgid "Author in quotations or text abstracts"
500 msgstr "Մեջբերումների հեղինակ կամ տեքստի համառոտագրություններ"
501
502 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
503 msgid "Author of afterword, colophon, etc."
504 msgstr "Վերջաբանի հեղինակ, կոլոֆոն և այլն"
505
506 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
507 msgid "Author of dialog"
508 msgstr "Երկխոսության հեղինակ"
509
510 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
511 msgid "Author of introduction"
512 msgstr "ներածության հեղինակ"
513
514 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
515 msgid "Author of screenplay"
516 msgstr "Սցենարի հեղինակ"
517
518 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:302 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:27
519 msgid "Author(s)"
520 msgstr "Հեղինակ(ներ)"
521
522 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:10
523 msgid "Author: A to Z"
524 msgstr "Հեղինակ։ Ա մինչև Ֆ"
525
526 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:11
527 msgid "Author: Z to A"
528 msgstr "Հեղինակ։ Ֆ մինչև Ա"
529
530 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
531 msgid "Authors"
532 msgstr "Հեղինակներ"
533
534 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:3
535 msgid "Available"
536 msgstr "Հասանելի"
537
538 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:2
539 msgid "Available copies"
540 msgstr "Հասանելի պատճեններ"
541
542 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
543 msgid "Awards Note: "
544 msgstr "Պարգևների նշումներ։ "
545
546 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
547 msgid "Awards, Reviews, & Suggested Reads"
548 msgstr "Մրցանակներ, գրախոսություններ, & Առաջարկվող ընթերցումներ"
549
550 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:56
551 msgid "Back"
552 msgstr "Հետ"
553
554 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:55
555 msgid "Back to Account Summary"
556 msgstr "Վերադարձ դեպի հաշվի համառոտագրություն"
557
558 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_email.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:22
559 msgid "Back to Payments History"
560 msgstr "Վերադարձ դեպի Վճարումների պատմություն"
561
562 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/email.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/print.tt2:24
563 msgid "Back to Record"
564 msgstr "Վերադարձ գրառմանը"
565
566 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:53
567 msgid "Back to results"
568 msgstr "Հետ դեպի արդյունքներ"
569
570 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:128 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:33
571 msgid "Balance Owed"
572 msgstr "Տնօրինած հաշվեկշիռ"
573
574 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2004 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:71 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:41
575 msgid "Barcode"
576 msgstr "Շտրիխ կոդ"
577
578 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:56
579 msgid "Barcode:"
580 msgstr "Շտրիխ կոդ:"
581
582 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:22
583 msgid "Basic"
584 msgstr ""
585
586 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:20
587 msgid "Basic Search"
588 msgstr "Հիմնական փնտրում"
589
590 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:85
591 msgid "Before"
592 msgstr "Մինչև"
593
594 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:85
595 msgid "Between"
596 msgstr "Միջև"
597
598 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
599 msgid "Bib Call Number"
600 msgstr "Մատեն դասիչ"
601
602 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
603 msgid "Bib Level"
604 msgstr "Մատենագիտ մակարդակ"
605
606 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
607 msgid "Bibliographic antecedent"
608 msgstr "Մատենագիտական ենթադրյալ"
609
610 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
611 msgid "Bibliography, etc. Note: "
612 msgstr "Մատենագիտություն, և այլն, Նշում։ "
613
614 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:58
615 msgid "Billing Information"
616 msgstr "Վճարահաշիվը ներկայացնելու տեղեկատվություն"
617
618 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:129
619 msgid "Billing Type"
620 msgstr "Վճարման տեսակ"
621
622 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
623 msgid "Binder"
624 msgstr "Կազմող"
625
626 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
627 msgid "Binding Information: "
628 msgstr "Կազմելու տեղեկատվություն։ "
629
630 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
631 msgid "Binding designer"
632 msgstr "Կազմի նախագծող"
633
634 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
635 msgid "Biographical Subject: "
636 msgstr "Կենսագրական խորագիր "
637
638 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
639 msgid "Biographical or Historical Data: "
640 msgstr "Մատենագիտական կամ պատմական տվյալներ։ "
641
642 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
643 msgid "Blurb writer"
644 msgstr "Ռեկլամային գրող"
645
646 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:70
647 msgid "Book cover"
648 msgstr ""
649
650 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
651 msgid "Book designer"
652 msgstr "Գրքի նախագծող"
653
654 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:36
655 msgid "Book jacket cover art"
656 msgstr ""
657
658 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
659 msgid "Book producer"
660 msgstr "Գրքի թողարկող"
661
662 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
663 msgid "Bookjacket designer"
664 msgstr "Գրքի կազմի նախագծող"
665
666 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
667 msgid "Bookplate designer"
668 msgstr "Գրքի երեսի նախագծող"
669
670 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
671 msgid "Bookseller"
672 msgstr "Գրավաճառ"
673
674 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:30
675 msgid "Boolean search operator"
676 msgstr ""
677
678 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:8
679 msgid "Bottom Link 2"
680 msgstr "Ստորին հղում 2"
681
682 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:10
683 msgid "Bottom Link 3"
684 msgstr "Ստորին հղում 3"
685
686 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:11
687 msgid "Bottom Link 4"
688 msgstr "Ստորին հղում 4"
689
690 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:12
691 msgid "Bottom Link 5"
692 msgstr "Ստորին հղում 5"
693
694 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:26
695 msgid "Browse"
696 msgstr "Զննել"
697
698 #. (control_qtype, control_bterm, control_locg)
699 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:43
700 msgid "Browse for %1 starting with %2 in %3"
701 msgstr "Զննել %1 որ սկսվում է %2 այստեղ %3"
702
703 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:11
704 msgid "Browse the Catalog"
705 msgstr "Զննել քարտարանը"
706
707 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:58
708 msgid "Call Number"
709 msgstr "Դասիչ"
710
711 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:12
712 msgid "Call Number (Shelf Browse)"
713 msgstr "Դասիչ (դարականիշ)"
714
715 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:37
716 msgid "Call Number / Copy Notes"
717 msgstr "Դասիչ / Պատճենի նշում"
718
719 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/cnbrowse.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/cnbrowse.tt2:9
720 msgid "Call Number Browse"
721 msgstr "Դասիչի դիտում"
722
723 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2005 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:72 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:309
724 msgid "Call number"
725 msgstr "Դասիչ"
726
727 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:165
728 msgid "Call number:"
729 msgstr "Դասիչ։"
730
731 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
732 msgid "Calligrapher"
733 msgstr "Ձեռքով գրող"
734
735 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:214 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:167 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:129
736 msgid "Cancel"
737 msgstr "Չեղարկել"
738
739 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:115
740 msgid "Cancel if not filled by"
741 msgstr "Չեղյալ արա եթե լրացված չէ"
742
743 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2039
744 msgid "Cancel on"
745 msgstr "Չեղյալ անել"
746
747 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:62
748 msgid "Cancel unless filled by"
749 msgstr "Չեղյալ անել մինչ լրացվի"
750
751 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
752 msgid "Cartographer"
753 msgstr "Քարտեզագրող"
754
755 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
756 msgid "Case File Characteristics Note: "
757 msgstr "Դեպքի ֆայլի նիշերի նշումներ։ "
758
759 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1
760 msgid "Cast"
761 msgstr "Դերաբաշխում"
762
763 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:27
764 msgid "Catalog"
765 msgstr ""
766
767 #. (ctx.page_title)
768 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:14
769 msgid "Catalog - %1"
770 msgstr "Քարտարան - %1"
771
772 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:15
773 msgid "Catalog Browse"
774 msgstr ""
775
776 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/home.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:106
777 msgid "Catalog Home"
778 msgstr "Քարտարանի տուն"
779
780 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:1
781 msgid "Catalog Search"
782 msgstr ""
783
784 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:92
785 msgid "Catalog record"
786 msgstr "Քարտարանի գրառում"
787
788 #. (attrs.title)
789 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:68
790 msgid "Catalog record %1"
791 msgstr ""
792
793 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
794 msgid "Censor"
795 msgstr "Գրաքննիչ"
796
797 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/locale_picker.tt2:26
798 msgid "Change"
799 msgstr "Փոխել"
800
801 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:6
802 msgid "Change Password"
803 msgstr ""
804
805 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:54
806 msgid "Change Username"
807 msgstr ""
808
809 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/pref_lib_display.tt2:5
810 msgid "Change preferred library"
811 msgstr "Փոխիր նախընտրելի գրադարանը"
812
813 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
814 msgid "Character Attributes: "
815 msgstr "Նիշի բնութագրիչներ: "
816
817 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:13
818 msgid "Check Out History"
819 msgstr "Դուրս տրման պատմություն"
820
821 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:37
822 msgid "Checked Out"
823 msgstr "Դուրս տրված"
824
825 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:342
826 msgid "Checked Out Before"
827 msgstr "Դուրս տրված մինչ"
828
829 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:30
830 msgid "Checkout Date"
831 msgstr "Դուրս տրման ամսաթիվ"
832
833 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
834 msgid "Choreographer"
835 msgstr "խորեոգրաֆ"
836
837 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
838 msgid "Cinematographer"
839 msgstr "կինեմատոգրաֆ"
840
841 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
842 msgid "Circulation rules reject this item as non-circulatable"
843 msgstr "Սպասարկման օրենքները մերժում են այս նյութը որպես չսպասարկվող։"
844
845 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
846 msgid "Citation/References Note: "
847 msgstr "Մեջբերման/ցիտման նշում։ "
848
849 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:130 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:148 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:175 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
850 msgid "City"
851 msgstr "Քաղաք"
852
853 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:43
854 msgid "Clear Form"
855 msgstr "Մաքրիր ձևը"
856
857 #. ("<strong>", "</strong>")
858 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:102
859 msgid "Click %1Cancel%2 to go back and (un)select other fines."
860 msgstr "Սեղմիր %1Չեղյալ անել%2 հետ գնալ և (հետ)ընտրել այլ տուգանքներ։"
861
862 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/tips.tt2:5
863 msgid ""
864 "Click on a folder icon in the sidebar to access related quick searches"
865 msgstr ""
866 "Սեղմիր կողային մասում առկա թղթապանակի պատկերիկի վրա առագ փնտրումը հասանելի "
867 "դարձնելու համար"
868
869 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:135 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:38
870 msgid "Click to (un)select all fines"
871 msgstr "Կտտացրու բոլոր տուգանքները (հետ)ընտրելու համար"
872
873 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
874 msgid "Client"
875 msgstr "Հաճախորդ"
876
877 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
878 msgid "Collaborator"
879 msgstr "Համագործակցող"
880
881 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/staff_saved_searches.tt2:9
882 msgid "Collapse"
883 msgstr "Փլուզում"
884
885 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
886 msgid "Collector"
887 msgstr "Հավաքող"
888
889 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
890 msgid "Collotyper"
891 msgstr "Collotyper"
892
893 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
894 msgid "Colorist"
895 msgstr "Գունավորող"
896
897 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
898 msgid "Commentator"
899 msgstr "Հաղորդավար"
900
901 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
902 msgid "Commentator for written text"
903 msgstr "Գրավոր տեքստի հաղորդավար"
904
905 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
906 msgid "Compiler"
907 msgstr "Ձևավորող"
908
909 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
910 msgid "Complainant"
911 msgstr "Դիմող"
912
913 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
914 msgid "Complainant-appellant"
915 msgstr "Դիմորդ-հայցվոր"
916
917 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
918 msgid "Complainant-appellee"
919 msgstr "Դիմորդ-հայցորդ"
920
921 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
922 msgid "Composer"
923 msgstr "Կոմպոզիտոր"
924
925 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
926 msgid "Compositor"
927 msgstr "Կոմպոզիտոր"
928
929 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
930 msgid "Conceptor"
931 msgstr "Կոնցեպտի հեղինակ"
932
933 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
934 msgid "Conductor"
935 msgstr "Դիրիժոր"
936
937 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
938 msgid "Conservator"
939 msgstr "Կոնսերվատոր"
940
941 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
942 msgid "Consultant"
943 msgstr "Խորհրդական"
944
945 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
946 msgid "Consultant to a project"
947 msgstr "Նախագծի խորհրդական"
948
949 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:23
950 msgid "Contact information"
951 msgstr "Կապի տեղեկատվություն"
952
953 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
954 msgid "Contains"
955 msgstr "Պարունակում է"
956
957 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
958 msgid "Contains phrase"
959 msgstr "Պարունակում է արտահայտություն"
960
961 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:75
962 msgid "Content"
963 msgstr "Բովանդակություն"
964
965 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:199
966 msgid "Content descriptions"
967 msgstr "Բովանդակության նկարագրություն"
968
969 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
970 msgid "Contestant"
971 msgstr "Հակառակորդ"
972
973 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
974 msgid "Contestant-appellant"
975 msgstr "Մասնակից-բողոքարկու"
976
977 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
978 msgid "Contestant-appellee"
979 msgstr "Մասնակից-մեղադրյալ"
980
981 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
982 msgid "Contestee"
983 msgstr "Contestee"
984
985 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
986 msgid "Contestee-appellant"
987 msgstr "Contestee-appellant"
988
989 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
990 msgid "Contestee-appellee"
991 msgstr "Contestee-appellee"
992
993 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:131
994 msgid "Continue"
995 msgstr "Շարունակել"
996
997 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
998 msgid "Contractor"
999 msgstr "Կոնտրակտոր"
1000
1001 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1002 msgid "Contributor"
1003 msgstr "Աջակցող"
1004
1005 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1006 msgid "Copy and Version Identification Note: "
1007 msgstr "Պատճենի և տարբերակի բնութագրիչի նշում։ "
1008
1009 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:150
1010 msgid "Copy hold"
1011 msgstr "Պատճենի պահում"
1012
1013 #. (date.format(date.now, "%Y"))
1014 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:22
1015 msgid "Copyright &copy; 2006-%1 Georgia Public Library Service, and others"
1016 msgstr ""
1017 "Արտոնագիր &copy; 2006-%1 Գեորգիայի հանրային գրադարանի ծառայություն, և այլոք"
1018
1019 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1020 msgid "Copyright claimant"
1021 msgstr "Հեղինակային իրավումքի հայցվոր"
1022
1023 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1024 msgid "Copyright holder"
1025 msgstr "Հեղինակային իրավունքի կրող"
1026
1027 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:280
1028 msgid "Copyright:"
1029 msgstr ""
1030
1031 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1032 msgid "Corrector"
1033 msgstr "Սրբագրիչ"
1034
1035 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1036 msgid "Correspondent"
1037 msgstr "Բաժանորդ"
1038
1039 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1040 msgid "Costume designer"
1041 msgstr "Զգեստի դիզայներ"
1042
1043 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:151 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:175
1044 msgid "Country"
1045 msgstr "Երկիր"
1046
1047 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:149 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:175 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1048 msgid "County"
1049 msgstr "Համայնք"
1050
1051 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1052 msgid "Cover designer"
1053 msgstr "Կազմի դիզայներ"
1054
1055 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:45
1056 msgid "Create Date"
1057 msgstr "Ստեղծման ամսաթիվ"
1058
1059 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:19
1060 msgid "Create New List"
1061 msgstr "Ստեղծիր նոր ցուցակ"
1062
1063 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1064 msgid "Creation/Production Credits Note: "
1065 msgstr "Ստեղծման/թողարկման  երախտիքի նշում։ "
1066
1067 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1068 msgid "Creator"
1069 msgstr "Ստեղծող"
1070
1071 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:148
1072 msgid "Credit Card #"
1073 msgstr "Կրեդիտ քարտի #"
1074
1075 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:145
1076 msgid "Credit Card Information"
1077 msgstr "Կրեդիտ քարտի տեղեկատվություն"
1078
1079 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1080 msgid "Cumulative Index/Finding Aids Note: "
1081 msgstr "Կումուլյատիվ ինդեքս/Գտնելու օգնության նշում։ "
1082
1083 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1084 msgid "Curator"
1085 msgstr "Խնամակալ"
1086
1087 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:30
1088 msgid "Current Email"
1089 msgstr "Ընթացիկ էլ փոստ"
1090
1091 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:5
1092 msgid "Current Items Checked Out"
1093 msgstr "Ընթացիկ դուրս տրված նյութեր"
1094
1095 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:24
1096 msgid "Current Items on Hold"
1097 msgstr "Ընթացիկ պահված նյութեր"
1098
1099 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:33
1100 msgid "Current Password"
1101 msgstr "Ընթացիկ գաղտնաբառ"
1102
1103 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:32
1104 msgid "Current Username"
1105 msgstr "Ընթացիկ օգտաանուն"
1106
1107 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:133
1108 msgid "Current holds"
1109 msgstr "Ընթացիկ պահումներ"
1110
1111 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1112 msgid "Dancer"
1113 msgstr "Պարող"
1114
1115 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1116 msgid "Data Quality Note: "
1117 msgstr "Տվյալի որակի նշում։ "
1118
1119 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1120 msgid "Data contributor"
1121 msgstr "Տվյաների աջակցող"
1122
1123 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1124 msgid "Data manager"
1125 msgstr "Տվյալների կառավարիչ"
1126
1127 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:65
1128 msgid "Date Fulfilled"
1129 msgstr "Կատարման ամսաթիվ"
1130
1131 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:32
1132 msgid "Date Returned"
1133 msgstr "Վերադարձի ամսաթիվ"
1134
1135 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1136 msgid "Date of Birth"
1137 msgstr "Ծննդյան ամսաթիվ"
1138
1139 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1140 msgid "Date/Time and Place of an Event Note: "
1141 msgstr "Իրադարձության նշումի Օր/Ժամ և վայր։ "
1142
1143 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:14
1144 msgid "Date: Newest to Oldest"
1145 msgstr "Ամսաթիվ։ թարմից դեպի հին"
1146
1147 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:15
1148 msgid "Date: Oldest to Newest"
1149 msgstr "Ամսաթիվ։ հնից դեպի թարմ"
1150
1151 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:27
1152 msgid "Day Phone"
1153 msgstr "Ցերեկային հեռախոս"
1154
1155 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:189
1156 msgid "December"
1157 msgstr "Դեկտեմբեր"
1158
1159 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1160 msgid "Dedicatee"
1161 msgstr "Նվիրվում է"
1162
1163 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1164 msgid "Dedicator"
1165 msgstr "Նվիրում է"
1166
1167 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:112
1168 msgid "Default Font Size"
1169 msgstr "Լռակյաց տառատեսակի չափ"
1170
1171 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:50
1172 msgid "Default List"
1173 msgstr "Լռակյաց ցուցակ"
1174
1175 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:74
1176 msgid "Default Mobile Carrier"
1177 msgstr "Լռակյաց բջջայինի տանող"
1178
1179 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:79
1180 msgid "Default Mobile Number"
1181 msgstr "Լռակյաց բջջայինի համար"
1182
1183 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:54
1184 msgid "Default Phone Number"
1185 msgstr "Լռակյաց հեռախոսի համար"
1186
1187 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1188 msgid "Defendant"
1189 msgstr "Պատասխանող"
1190
1191 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1192 msgid "Defendant-appellant"
1193 msgstr "Պատասխանող-բողոքարկող"
1194
1195 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1196 msgid "Defendant-appellee"
1197 msgstr "Պատասխանող-մեղադրյալ"
1198
1199 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1200 msgid "Degree grantor"
1201 msgstr "Կոչում շնորհող"
1202
1203 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:171
1204 msgid "Delete List"
1205 msgstr "Ջնջիր ցուցակը"
1206
1207 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1208 msgid "Delineator"
1209 msgstr "Փորագրող"
1210
1211 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1212 msgid "Depicted"
1213 msgstr "Պատկերված"
1214
1215 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1216 msgid "Depositor"
1217 msgstr "Դեպոզիտոր"
1218
1219 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:273
1220 msgid "Description:"
1221 msgstr "Նկարագրություն՝"
1222
1223 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1224 msgid "Designer"
1225 msgstr "Նախագծող"
1226
1227 #. (alternative_link)
1228 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:95
1229 msgid "Did you mean %1?"
1230 msgstr "Դու նկատի ունե՞ս %1"
1231
1232 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1233 msgid "Director"
1234 msgstr "Տնօրեն"
1235
1236 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:198
1237 msgid "Discard Pending Address"
1238 msgstr "Հրաժարվեք սպասվող հասցեից"
1239
1240 #. (attrs.title)
1241 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:87
1242 msgid "Display record details for \"%1\""
1243 msgstr "Արտածիր գրառման մանրամասները \"%1\" համար"
1244
1245 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1246 msgid "Dissertant"
1247 msgstr "Ատենախոս"
1248
1249 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1250 msgid "Dissertation Note: "
1251 msgstr "Ատենախոսության նշում։ "
1252
1253 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1254 msgid "Distribution place"
1255 msgstr "Տարածման վայր"
1256
1257 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1258 msgid "Distributor"
1259 msgstr "Բաշխող"
1260
1261 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:252 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:207
1262 msgid "Distributor:"
1263 msgstr ""
1264
1265 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/temp_warn.tt2:20
1266 msgid "Do not show this warning again."
1267 msgstr "Մի ցույց տուր այս զգուշացումընորից։"
1268
1269 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:166
1270 msgid "Do you really want to delete this list?"
1271 msgstr "Իրոք ցանկանու՞մ ես ջնջել այս ցուցակը։"
1272
1273 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
1274 msgid "Does not contain"
1275 msgstr "Չի պարունակում"
1276
1277 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1278 msgid "Donor"
1279 msgstr "Դոնոր"
1280
1281 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:179
1282 msgid "Download CSV"
1283 msgstr "Բեռնաթափիր CSV"
1284
1285 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1286 msgid "Draftsman"
1287 msgstr "Գծագրիչ"
1288
1289 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1290 msgid "Dubious author"
1291 msgstr "Կասկածելի հեղինակ"
1292
1293 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2003 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:51
1294 msgid "Due Date"
1295 msgstr "Սպասվող Վերադարձի ամսաթիվ"
1296
1297 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1
1298 msgid "Earlier"
1299 msgstr "Ավելի վաղ"
1300
1301 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1
1302 msgid "Earlier issues"
1303 msgstr "Վաղ համարներ"
1304
1305 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:207 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:316
1306 msgid "Edit"
1307 msgstr "Խմբագրել"
1308
1309 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:157
1310 msgid "Edit Address"
1311 msgstr "Խմբագրել հասցեն"
1312
1313 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:5
1314 msgid "Edit Email Address"
1315 msgstr ""
1316
1317 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:19
1318 msgid "Edit Hold"
1319 msgstr ""
1320
1321 #. (attrs.title)
1322 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:206
1323 msgid "Edit hold for item %1"
1324 msgstr ""
1325
1326 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:22
1327 msgid "Editing Hold"
1328 msgstr "Պահումը խմբագրվում է"
1329
1330 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:186 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:255
1331 msgid "Edition:"
1332 msgstr "Հրատարակություն։"
1333
1334 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1335 msgid "Editor"
1336 msgstr "Խմբագիր"
1337
1338 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1339 msgid "Electrician"
1340 msgstr "Էլեկտրիկ"
1341
1342 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:289
1343 msgid "Electronic resource"
1344 msgstr "Էլեկտրոնային պաշար"
1345
1346 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:110 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:92
1347 msgid "Electronic resources"
1348 msgstr "Էլեկտրոնային պաշարներ"
1349
1350 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1351 msgid "Electrotyper"
1352 msgstr "Էլեկտրոմուտքագրող"
1353
1354 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:74
1355 msgid "Email"
1356 msgstr "Էլ. փոստ"
1357
1358 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:116 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1359 msgid "Email Address"
1360 msgstr "էլ փոստի հասցե"
1361
1362 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:138
1363 msgid "Email Address:"
1364 msgstr "Էլ. փոստի հասցե"
1365
1366 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:65
1367 msgid "Email address associated with the account:"
1368 msgstr "էլ փոստի հասցե որը կապված է այս հաշվի հետ"
1369
1370 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:25
1371 msgid "Email address: "
1372 msgstr "Էլ. փոստի հասցե։ "
1373
1374 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:95
1375 msgid "Enabled"
1376 msgstr "Թույլատրված"
1377
1378 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1379 msgid "Engineer"
1380 msgstr "Ինժեներ"
1381
1382 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1383 msgid "Engraver"
1384 msgstr "Փորագրող"
1385
1386 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_hints.tt2:2
1387 msgid ""
1388 "Ensure your account has a valid email address so that we can notify you "
1389 "about available holds, items that are about to be overdue, and overdue items!"
1390 msgstr ""
1391 "Վստահ եղիր որ քո հաշիվը ունի իրական էլ փոստ հասցե, որպեսզի կարողանանք "
1392 "զգուշացնել հասանելի պահումների մասին, նյութերի մասին որ դառնալու են "
1393 "ժամկետանց, և ժամկետանց նյութերի մասին։"
1394
1395 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:69
1396 msgid "Enter date in MM/DD/YYYY format"
1397 msgstr "Մուտք արա ամսաթիվը ԱԱ/ՕՕ/ՏՏՏՏ ձևաչափով"
1398
1399 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:18
1400 msgid "Enter search query:"
1401 msgstr "Մուտք արա փնտրման հարցումը"
1402
1403 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:23
1404 msgid "Enter the name of the new list:"
1405 msgstr "Մուտք արա նոր ցուցակի անունը"
1406
1407 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1408 msgid "Entity and Attribute Information Note: "
1409 msgstr "Բնույթի և հատկանիշի տեղեկատվության նշում։ "
1410
1411 #. ((ctx.printable_receipt.textcode ? ctx.printable_receipt.textcode _ ' / ' _ ctx.printable_receipt.desc : 0) || ctx.printable_receipt.error_output.data || l("No receipt data returned from server"))
1412 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:47
1413 msgid "Error creating receipt: %1"
1414 msgstr "Սխալ այս ստացականը ստեղծելիս: %1"
1415
1416 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_email.tt2:7
1417 msgid "Error preparing receipt:"
1418 msgstr "Սխալ ստացականը պատրաստելիս"
1419
1420 #. ((ctx.printable_receipt.textcode ? ctx.printable_receipt.textcode _ ' / ' _ ctx.printable_receipt.desc : 0) || ctx.printable_receipt.error_output.data || l("No receipt data returned from server"))
1421 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:13
1422 msgid "Error preparing receipt: %1"
1423 msgstr "Սխալ ստացականը պատրաստելիս: %1"
1424
1425 #. ((ctx.printable_record.textcode ? ctx.printable_record.textcode _ ' / ' _ ctx.printable_record.desc : 0) || ctx.printable_record.error_output.data || l("No record data returned from server"))
1426 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/print.tt2:14
1427 msgid "Error printing record: %1"
1428 msgstr "Սխալ գրառումը տպելիս: %1"
1429
1430 #. (hwait)
1431 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:3
1432 msgid "Estimated wait: %quant(%1,day,days)"
1433 msgstr "Գնահատված սպասում: %quant(%1,օր,օրեր)"
1434
1435 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1436 msgid "Etcher"
1437 msgstr "Օֆորտիստ"
1438
1439 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:33
1440 msgid "Evening Phone"
1441 msgstr "Երեկոյան հեռախոս"
1442
1443 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1444 msgid "Event place"
1445 msgstr "Իրադարձության վայր"
1446
1447 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:29
1448 msgid "Evergreen"
1449 msgstr "Evergreen"
1450
1451 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/homesearch.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_logo.tt2:1
1452 msgid "Evergreen Logo"
1453 msgstr "Evergreen ապրանքանիշ"
1454
1455 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:16
1456 msgid "Evergreen OpenSearch"
1457 msgstr ""
1458
1459 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:26
1460 msgid "Example: 0026626051"
1461 msgstr "Օրինակ՝ 0026626051"
1462
1463 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
1464 msgid "Excerpt"
1465 msgstr "Մեջբերում"
1466
1467 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1468 msgid "Exhibitions Note: "
1469 msgstr "Ցուցահանդեսի նշում։ "
1470
1471 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/staff_saved_searches.tt2:11
1472 msgid "Expand"
1473 msgstr "Ընդարձակել"
1474
1475 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:119
1476 msgid "Expand to also show results not matching this term"
1477 msgstr ""
1478
1479 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1480 msgid "Expert"
1481 msgstr "Փորձագետ"
1482
1483 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:2
1484 msgid "Expert Search"
1485 msgstr "Արհեստավարժ փնտրում"
1486
1487 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:169
1488 msgid "Expiration Month"
1489 msgstr "Ժամկետը լրանալու ամիս"
1490
1491 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:194
1492 msgid "Expiration Year"
1493 msgstr "Ժամկետը լրանալու տարի"
1494
1495 #. (date.format(ctx.parse_datetime(ahr.shelf_expire_time), DATE_FORMAT))
1496 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:3
1497 msgid "Expires %1"
1498 msgstr "Ժամկետը լրանում է  %1"
1499
1500 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:35
1501 msgid "Export List"
1502 msgstr "Արտահանման ցուցակ"
1503
1504 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/refworks.tt2:19
1505 msgid "Export to RefWorks"
1506 msgstr "Արտահանում դեպի RefWorks"
1507
1508 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/help.tt2:13
1509 msgid "FAQs"
1510 msgstr "Հաճախ տրվող հարցեր"
1511
1512 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1513 msgid "Facsimilist"
1514 msgstr "ֆաքսիմիլիստ"
1515
1516 #. (ctx.failed_renewals)
1517 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:31
1518 msgid "Failed to renew %1 item(s)"
1519 msgstr "Թարմացումը ձախողվեց %1 նյութ(եր)"
1520
1521 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:179
1522 msgid "February"
1523 msgstr "Փետրվար"
1524
1525 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:72
1526 msgid "Fewer"
1527 msgstr "Քիչ"
1528
1529 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1530 msgid "Field director"
1531 msgstr "դաշտային տնօրեն"
1532
1533 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:6
1534 msgid "Field:"
1535 msgstr "Դաշտ"
1536
1537 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1538 msgid "Film editor"
1539 msgstr "Ֆիլմի խմբագիր"
1540
1541 #. (locname)
1542 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:105
1543 msgid "Find a copy in the shelving location, \"%1.\""
1544 msgstr "Գտիր պատճեն դարակի վրա, \"%1.\""
1545
1546 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:87 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:90 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:55
1547 msgid "Fines"
1548 msgstr "Տուգանքներ"
1549
1550 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:19
1551 msgid "Fines:"
1552 msgstr "Տուգանքներ։"
1553
1554 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:106 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1555 msgid "First Name"
1556 msgstr "Անուն"
1557
1558 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1559 msgid "First party"
1560 msgstr "Առաջին խմբաքանակ"
1561
1562 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1563 msgid "Forger"
1564 msgstr "Կեղծել"
1565
1566 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:35
1567 msgid "Forgot your password?"
1568 msgstr "Մոռացե՞լ ես քո գաղտնաբառը։"
1569
1570 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2036 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:61 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:112 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:311
1571 msgid "Format"
1572 msgstr "Ձևաչափ"
1573
1574 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:36
1575 msgid "Format:"
1576 msgstr "Ձևաչափ։"
1577
1578 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:39
1579 msgid "Format: "
1580 msgstr "Ձևաչափ "
1581
1582 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1583 msgid "Formatted Contents Note: "
1584 msgstr "Ձևավորված բովանդակության նշում։ "
1585
1586 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1587 msgid "Former Title Complexity Note: "
1588 msgstr "Նախկին վերնագրի բարդության նշում։ "
1589
1590 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1591 msgid "Former owner"
1592 msgstr "Նախորդ տեր"
1593
1594 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
1595 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:73
1596 msgid "Friday: %1 - %2"
1597 msgstr "Ուրբաթ: %1 - %2"
1598
1599 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:71
1600 msgid "Friday: closed"
1601 msgstr "Ուրբաթ։ փակ է"
1602
1603 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1604 msgid "Funder"
1605 msgstr "Հիմնադիր"
1606
1607 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1608 msgid "Funding Information Note: "
1609 msgstr "Հիմնադիր տեղեկատվության նշում։ "
1610
1611 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1612 msgid "General Note: "
1613 msgstr "Ընդհանուր նշում։ "
1614
1615 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
1616 msgid "Genre: "
1617 msgstr "Ժանր "
1618
1619 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1620 msgid "Geographic Coverage Note: "
1621 msgstr "Աշխարհագրական ծածկույթի նշում։ "
1622
1623 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
1624 msgid "Geographic Setting: "
1625 msgstr "Աշխարհագրական կարգաբերում ներ "
1626
1627 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1628 msgid "Geographic information specialist"
1629 msgstr "Աշխարհագրական տեղեկատվության մասնագետ"
1630
1631 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:73 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:326 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:43
1632 msgid "Go"
1633 msgstr "Գնա"
1634
1635 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:115 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:177
1636 msgid "Go Back"
1637 msgstr "Ետ գնալ"
1638
1639 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:28
1640 msgid "Go back to try again or to cancel this payment attempt."
1641 msgstr "Ետ գնալ որ նորից փորձես կամ որ չեղյալ անես այս վճարման փորձը։"
1642
1643 #. (rec_attrs.title)
1644 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:37
1645 msgid "Go to record %1"
1646 msgstr ""
1647
1648 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:51
1649 msgid "Go to..."
1650 msgstr ""
1651
1652 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:7
1653 msgid "Google Preview"
1654 msgstr "Google նախնական դիտում"
1655
1656 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1657 msgid "Graphic technician"
1658 msgstr "Գրաֆիկայի մասնագետ"
1659
1660 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:86
1661 msgid "Group Formats and Editions"
1662 msgstr ""
1663
1664 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:232
1665 msgid "HTML View"
1666 msgstr "HTML Դիտում"
1667
1668 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:162
1669 msgid "Hide"
1670 msgstr "Թաքցնել"
1671
1672 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:129
1673 msgid "Hide items in list"
1674 msgstr "Թաքցրու նյութերը ցուցակում"
1675
1676 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:83 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_number_textbox.tt2:4
1677 msgid "Hint: use the full 10 digits of your phone #, no spaces, no dashes"
1678 msgstr ""
1679 "Հնարք՝ օգտագործիր քո հեռախոսիամբողջական 10 նիշը #,  արանց բացատների և "
1680 "գծիկների"
1681
1682 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:9
1683 msgid "History of Checked Out Items"
1684 msgstr ""
1685
1686 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:50
1687 msgid "History of Items Checked Out"
1688 msgstr ""
1689
1690 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:56
1691 msgid "History of items on hold"
1692 msgstr ""
1693
1694 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/place_hold.tt2:8
1695 msgid "Hold Placement"
1696 msgstr ""
1697
1698 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:121
1699 msgid "Hold not found"
1700 msgstr "Պահումը չի գտնված"
1701
1702 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
1703 msgid "Hold rules reject this item as unholdable"
1704 msgstr "Պահման օրենքները մերժում են այս նյութը որպես չպահվող։"
1705
1706 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:77
1707 msgid "Hold was not successfully placed"
1708 msgstr "Պահումը անհաջող է տեղաբաշխվել"
1709
1710 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:55
1711 msgid "Hold was successfully placed"
1712 msgstr "Պահումը հաջողությամբ տեղաբաշխված է"
1713
1714 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:48
1715 msgid "Holdable?"
1716 msgstr "Պահվո՞ղ"
1717
1718 #. (serial.location)
1719 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:23
1720 msgid "Holdings summary (%1)"
1721 msgstr "Պահումների համառոտագրություն"
1722
1723 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3
1724 msgid "Holds"
1725 msgstr "Պահումներ"
1726
1727 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:78
1728 msgid "Holds Help"
1729 msgstr "Պահումների օգնություն"
1730
1731 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:18
1732 msgid "Holds History"
1733 msgstr "Պահումների պատմություն"
1734
1735 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/home.tt2:1
1736 msgid "Home"
1737 msgstr "Տուն"
1738
1739 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:103
1740 msgid "Home Library"
1741 msgstr "Տնային գրադարան"
1742
1743 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1744 msgid "Honoree"
1745 msgstr "Honoree"
1746
1747 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1748 msgid "Host"
1749 msgstr "Հյուրընկալող"
1750
1751 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:343
1752 msgid "I have checked this item out before"
1753 msgstr "Ես այս նյութը վերցրել եմ առաջներում"
1754
1755 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:9
1756 msgid "ISBN"
1757 msgstr "ISBN"
1758
1759 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:166 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:222
1760 msgid "ISBN:"
1761 msgstr "ISBN:"
1762
1763 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:10
1764 msgid "ISSN"
1765 msgstr "ISSN"
1766
1767 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:173 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:230
1768 msgid "ISSN:"
1769 msgstr "ISSN:"
1770
1771 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:18
1772 msgid "Identifier"
1773 msgstr "Նկարագրիչ"
1774
1775 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/metarecord_hold_filters.tt2:47
1776 msgid "If none are selected, any available formats may be used."
1777 msgstr ""
1778
1779 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/metarecord_hold_filters.tt2:67
1780 msgid "If none are selected, any available languages may be used."
1781 msgstr ""
1782
1783 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:93
1784 msgid "If suspended, activate on"
1785 msgstr "Եթե կասեցված է, ակտիվացրու"
1786
1787 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/password_hint.tt2:2
1788 msgid ""
1789 "If this is your first time logging in, please enter the last 4 digits of "
1790 "your phone number. Example: 0926"
1791 msgstr ""
1792 "Եթե սա քո առաջին մուտք ն է, ապա մուտք արա քո հեռախոսի վերջին 4 նիշերը։ "
1793 "Օրինակ՝ 0926"
1794
1795 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/tips.tt2:6
1796 msgid ""
1797 "If you don't find what you want try expanding your search using the range "
1798 "selector at the right of the search bar"
1799 msgstr ""
1800 "Եթե չես գտնում այն ինչ որ պետք է քեզ, ապա ընդլայնիր որոնումը օգտագործելով "
1801 "փնտրման ցանկի աջ մասում եղած շղթայական ընտրիչը"
1802
1803 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1804 msgid "Illuminator"
1805 msgstr "Լուսարար"
1806
1807 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1808 msgid "Illustrator"
1809 msgstr "Նկարազարդող"
1810
1811 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:29
1812 msgid "Image of item"
1813 msgstr "Նյութի պատկերը"
1814
1815 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1816 msgid "Immediate Source of Acquisition Note: "
1817 msgstr "Համալրման նշումի անմիջական աղբյուր։ "
1818
1819 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_refund_policy.tt2:4
1820 msgid ""
1821 "Important! You must have a printed receipt to be eligible for a refund on "
1822 "lost items (regulations allow for no exceptions)."
1823 msgstr ""
1824 "Կարևոր է։ Պետք է ունենաս տպված ստացական որպեսզի իրավասու լինես ստանալու "
1825 "փոխհատուցում կորած նյութերի համար (կարգավորումները թույլ չեն տալիս "
1826 "բացառություններ)"
1827
1828 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:3
1829 msgid "In Transit"
1830 msgstr "Փոխանցման մեջ"
1831
1832 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
1833 msgid "Incomplete"
1834 msgstr "Ոչ լրիվ"
1835
1836 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
1837 msgid "Indexes"
1838 msgstr "Ցուցիչներ"
1839
1840 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1841 msgid "Information About Documentation Note: "
1842 msgstr "Փաստաթղթի նշումի մասին տեղեկատվություն: "
1843
1844 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1845 msgid "Information Relating to Copyright Status: "
1846 msgstr "Հեղինակային իրավունքի վերաբերվող տեղեկատվություն։ "
1847
1848 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:126
1849 msgid "Initial Amount Owed"
1850 msgstr "Սկզբնական պարտքի գումարը"
1851
1852 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1853 msgid "Inscriber"
1854 msgstr "Inscriber"
1855
1856 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1857 msgid "Instrumentalist"
1858 msgstr "Գործիքավար"
1859
1860 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1861 msgid "Interviewee"
1862 msgstr "Հարցազրույց տվող"
1863
1864 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1865 msgid "Interviewer"
1866 msgstr "Հարցազրույց վերցնող"
1867
1868 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1869 msgid "Inventor"
1870 msgstr "Գյուտարար"
1871
1872 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:85
1873 msgid "Is"
1874 msgstr "Is"
1875
1876 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:33
1877 msgid "Issue Label"
1878 msgstr "Համարի պիտակ"
1879
1880 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:150
1881 msgid "Issue hold"
1882 msgstr "Պահված համար"
1883
1884 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
1885 msgid "Issues Held"
1886 msgstr "Համարները պահված են"
1887
1888 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1889 msgid "Issuing Body Note: "
1890 msgstr "Տվող մարմնի նշում։ "
1891
1892 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:15
1893 msgid "Item Barcode"
1894 msgstr "Նյութի շտրիխ կոդ"
1895
1896 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
1897 msgid "Item Form"
1898 msgstr "Նյութի կաղապար"
1899
1900 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:82
1901 msgid "Item Selected"
1902 msgstr ""
1903
1904 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
1905 msgid "Item Type"
1906 msgstr "Նյութի տեսակ"
1907
1908 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:37
1909 msgid "Item details and Actions"
1910 msgstr ""
1911
1912 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3
1913 msgid "Items Checked Out"
1914 msgstr "Դուրս տրված նյութեր"
1915
1916 #. (ctx.user_stats.checkouts.total_out)
1917 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:42
1918 msgid "Items Currently Checked out (%1)"
1919 msgstr "Այս պահին դուրս տրված նյութեր (%1)"
1920
1921 #. (ctx.user_stats.holds.total)
1922 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:51
1923 msgid "Items Currently on Hold (%1)"
1924 msgstr "Պահման մեջ գտնվող նյութեր (%1)"
1925
1926 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:24
1927 msgid "Items Ready for Pickup"
1928 msgstr "Վերցման համար պատրաստ նյութեր"
1929
1930 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
1931 msgid "Items from this shelving location do not circulate"
1932 msgstr "Այս գրադարակի նյութերը չեն սպասարկվում։"
1933
1934 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:102 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:15
1935 msgid "Items on Hold"
1936 msgstr "Պահված նյութեր"
1937
1938 #. (ctx.user_stats.holds.ready)
1939 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:60
1940 msgid "Items ready for pickup (%1)"
1941 msgstr "Նյութեր որ պատրաստ են վերցնելու (%1)"
1942
1943 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:178
1944 msgid "January"
1945 msgstr "Հունվար"
1946
1947 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
1948 msgid "Journal Title"
1949 msgstr "Ամսագրի վերնագիր"
1950
1951 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:184
1952 msgid "July"
1953 msgstr "Հուլիս"
1954
1955 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:183
1956 msgid "June"
1957 msgstr "Հունիս"
1958
1959 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:70
1960 msgid "Keep history of checked out items?"
1961 msgstr "Պահե՞լ դուրս տրված նյութերի պատմությունը"
1962
1963 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:80
1964 msgid "Keep history of holds?"
1965 msgstr "Պահե՞լ պահումների պատմությունը"
1966
1967 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
1968 msgid "Keyword"
1969 msgstr "Վճռորոշ բառ"
1970
1971 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:32
1972 msgid "Keyword Search Tips"
1973 msgstr "Բանալի բառով որոնման հնարք"
1974
1975 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:13
1976 msgid "LCCN"
1977 msgstr "LCCN"
1978
1979 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1980 msgid "Laboratory"
1981 msgstr "Լաբորատորիա"
1982
1983 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1984 msgid "Laboratory director"
1985 msgstr "Լաբորատորիայի տնօրեն"
1986
1987 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1988 msgid "Landscape architect"
1989 msgstr "Լանդշաֆտի ճարտարապետ"
1990
1991 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
1992 msgid "Language"
1993 msgstr "Լեզու"
1994
1995 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1996 msgid "Language Note: "
1997 msgstr "Լեզվի նշում։ "
1998
1999 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/locale_picker.tt2:10
2000 msgid "Language:"
2001 msgstr "Լեզու։"
2002
2003 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:116
2004 msgid "Large Font"
2005 msgstr "Լայն տառատեսակ"
2006
2007 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:111 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
2008 msgid "Last Name"
2009 msgstr "Ազգանուն"
2010
2011 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:125
2012 msgid "Last Payment Time"
2013 msgstr "Վերջին վճարման ժամ"
2014
2015 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1
2016 msgid "Later"
2017 msgstr "Ավելի ուշ"
2018
2019 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1
2020 msgid "Later issues"
2021 msgstr "Ուշացած համարներ"
2022
2023 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2024 msgid "Lead"
2025 msgstr "Առաջատար"
2026
2027 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2028 msgid "Lender"
2029 msgstr "Փոխատու"
2030
2031 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2032 msgid "Libelant"
2033 msgstr "Libelant"
2034
2035 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2036 msgid "Libelant-appellant"
2037 msgstr "Հայցվոր-բողոքարկու"
2038
2039 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2040 msgid "Libelant-appellee"
2041 msgstr "Libelant-appellee"
2042
2043 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2044 msgid "Libelee"
2045 msgstr "Պատասխանող"
2046
2047 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2048 msgid "Libelee-appellant"
2049 msgstr "Պատասխանող-հայց ներկայացնող"
2050
2051 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2052 msgid "Libelee-appellee"
2053 msgstr "Մեղադրյալ"
2054
2055 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:307
2056 msgid "Library"
2057 msgstr "Գրադարան"
2058
2059 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:21
2060 msgid "Library Card Number or Username"
2061 msgstr "Գրադարանի քարտի համար կամ օգտվողի անուն"
2062
2063 #. (ctx.library.name)
2064 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/library.tt2:1
2065 msgid "Library details: %1"
2066 msgstr "Գրադարանի մանրամասներ: %1"
2067
2068 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:1
2069 msgid "Library system password reset request form"
2070 msgstr "Գրադարանային համակարգի գաղտնաբառի վերակարգաբերման պահանջի ձև"
2071
2072 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:11
2073 msgid "Library web site"
2074 msgstr "Գրադարանի կայք"
2075
2076 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:55
2077 msgid "Library: "
2078 msgstr "Գրադարան "
2079
2080 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2081 msgid "Librettist"
2082 msgstr "Librettist"
2083
2084 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2085 msgid "Licensee"
2086 msgstr "Արտոնագիր"
2087
2088 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2089 msgid "Licensor"
2090 msgstr "Արտոնվող"
2091
2092 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2093 msgid "Lighting designer"
2094 msgstr "Լուսավորության նախագծող"
2095
2096 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:75
2097 msgid "Limit to Available"
2098 msgstr "Սահմանափակիր մատչելիներով"
2099
2100 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:78
2101 msgid "Limit to available items"
2102 msgstr "Սահմանափակիր մատչելի նոյւթերով"
2103
2104 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:133
2105 msgid "Limit to results matching this term"
2106 msgstr ""
2107
2108 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:4
2109 msgid "Link 1"
2110 msgstr "Կապ 1"
2111
2112 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:5
2113 msgid "Link 2"
2114 msgstr "Կապ 2"
2115
2116 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:6
2117 msgid "Link 3"
2118 msgstr "Կապ 3"
2119
2120 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:7
2121 msgid "Link 4"
2122 msgstr "Կապ 4"
2123
2124 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:8
2125 msgid "Link 5"
2126 msgstr "Կապ 5"
2127
2128 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2129 msgid "Linking Entry Complexity Note: "
2130 msgstr "Հղման կապի բարդւթյան նշում։ "
2131
2132 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:3
2133 msgid "List Contents"
2134 msgstr "Ցուցադրի բովանդակությունը"
2135
2136 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:56
2137 msgid "List Items Help"
2138 msgstr "Ցուցակային նյութերի օգնություն"
2139
2140 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:7
2141 msgid "List Preferences"
2142 msgstr ""
2143
2144 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:24
2145 msgid "List all holds"
2146 msgstr "Թվարկի բոլոր պահումները"
2147
2148 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:63
2149 msgid "List description (optional):"
2150 msgstr "Թվարկի նկարագրությունը (կամայական)"
2151
2152 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:44
2153 msgid "List items per page"
2154 msgstr "Թվարկի նյութերը ըստ էջի"
2155
2156 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:61
2157 msgid "List of Transactions"
2158 msgstr ""
2159
2160 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:24
2161 msgid "Lists per page"
2162 msgstr "Ցուցակներ ըստ էջերի"
2163
2164 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
2165 msgid "Literary Form"
2166 msgstr "Գեղարվեստական ձեւը"
2167
2168 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2169 msgid "Lithographer"
2170 msgstr "Լիտոգրաֆիստ"
2171
2172 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/awards.tt2:13
2173 msgid "Loading..."
2174 msgstr "Բեռնում..."
2175
2176 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:305 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:28
2177 msgid "Local Call Number"
2178 msgstr "Տեղային դասիչ"
2179
2180 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:213
2181 msgid "Locate Z39.50 Matches"
2182 msgstr "Որոշիր Z39.50 համընկնումները"
2183
2184 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:35
2185 msgid "Location"
2186 msgstr "Վայր"
2187
2188 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2189 msgid "Location of Originals/Duplicates Note: "
2190 msgstr "Բնօրինալ/կրկնված նշումի վայր։ "
2191
2192 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2193 msgid "Location of Other Archival Materials Note: "
2194 msgstr "Արխիվային այլ նյութերի տեղաբաշխման նշում։ "
2195
2196 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:50
2197 msgid "Log in"
2198 msgstr "Գրանցվիր"
2199
2200 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:29
2201 msgid "Log in to My Account"
2202 msgstr "Մուտք Իմ հաշիվ"
2203
2204 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:17
2205 msgid "Log in to Your Account"
2206 msgstr "Մուտք Քո հաշիվ"
2207
2208 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:3
2209 msgid ""
2210 "Login failed. The username or password provided was not valid. Passwords are "
2211 "case-sensitive.  Check your Caps-Lock key and try again or contact your "
2212 "local library."
2213 msgstr ""
2214 "Գրանցումը ձախողվեց։ Տրամադրված օգտատիրոջ անունը կամ գաղտնաբառը սխալ են։ "
2215 "Գաղտնաբառերը զգայուն են ռեգիստրին։ Ստուգիր Caps-Lock ստեղնը և փորձիր նորից "
2216 "կամ կապվիր աշխատակազմի հետ։"
2217
2218 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:30
2219 msgid "Logout"
2220 msgstr "Ելք"
2221
2222 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2223 msgid "Lyricist"
2224 msgstr "Տեքստի հեղինակը"
2225
2226 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
2227 msgid "MARC Record"
2228 msgstr "ՄԵԸՔ գրառում"
2229
2230 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:35
2231 msgid "Mailing address"
2232 msgstr "Առաքման հասցե"
2233
2234 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:192
2235 msgid "Make Default List"
2236 msgstr "Ստեղծիր լռակյաց ցուցակ"
2237
2238 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2239 msgid "Manufacture place"
2240 msgstr "Արտադրման վայր"
2241
2242 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2243 msgid "Manufacturer"
2244 msgstr "Արտադրող"
2245
2246 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:266 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:214
2247 msgid "Manufacturer:"
2248 msgstr ""
2249
2250 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2251 msgid "Marbler"
2252 msgstr "Մարմարագործ"
2253
2254 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:180
2255 msgid "March"
2256 msgstr "Մարտ"
2257
2258 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2259 msgid "Markup editor"
2260 msgstr "Նշումների խմբագիր"
2261
2262 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
2263 msgid "Matches exactly"
2264 msgstr "Համընկնում է ճշգրտորեն"
2265
2266 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:182
2267 msgid "May"
2268 msgstr "Մայիս"
2269
2270 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2271 msgid "Metadata contact"
2272 msgstr "Մետատվյալների կոնտակտ"
2273
2274 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2275 msgid "Metal-engraver"
2276 msgstr "Մետաղի վրա փորագրող"
2277
2278 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2279 msgid "Methodology Note: "
2280 msgstr "Մեթոդոլոգիական նշում։ "
2281
2282 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
2283 msgid "Middle Name"
2284 msgstr "Միջին անուն"
2285
2286 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
2287 msgid "Missing"
2288 msgstr "Բացակա"
2289
2290 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_carrier_selector.tt2:20
2291 msgid "Mobile carrier:"
2292 msgstr "Բջջային կրող"
2293
2294 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_number_textbox.tt2:1
2295 msgid "Mobile number:"
2296 msgstr "Բջջայինի համար"
2297
2298 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2299 msgid "Moderator"
2300 msgstr "Մոդերատոր"
2301
2302 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
2303 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:21
2304 msgid "Monday: %1 - %2"
2305 msgstr "Երկուշաբթի: %1 - %2"
2306
2307 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:19
2308 msgid "Monday: closed"
2309 msgstr "Երկուշաբթի։ փակ է"
2310
2311 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2312 msgid "Monitor"
2313 msgstr "Մոնիտոր"
2314
2315 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:78
2316 msgid "More"
2317 msgstr "Ավելին"
2318
2319 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:35
2320 msgid "Move selected items to list:"
2321 msgstr ""
2322
2323 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:38
2324 msgid ""
2325 "Multiple words are not searched together as a phrase. They will be found in "
2326 "various parts of the record. To search for a phrase, enclose your search "
2327 "terms in quotation marks."
2328 msgstr ""
2329 "Բազմակի բառերը որպես արտահայտություն փնտրովի չեն։ Դրանք կգտնվեն գրառման "
2330 "տարբեր մասերում։ Արտահայտության համար որոնում կատարելու նպատակով ընդգրկի "
2331 "փնտրամն տերմինները չակերտների մեջ։"
2332
2333 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2334 msgid "Music copyist"
2335 msgstr "Երաժշտությունը ընդօրինակող"
2336
2337 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2338 msgid "Musical director"
2339 msgstr "Երաժշտական տնօրեն"
2340
2341 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2342 msgid "Musician"
2343 msgstr "Երաժիշտ"
2344
2345 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:27
2346 msgid "My Account"
2347 msgstr "Իմ հաշիվը"
2348
2349 #. (page.name)
2350 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:32
2351 msgid "My Account - %1"
2352 msgstr "Իմ հաշվեհամարը - %1"
2353
2354 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:11
2355 msgid "My Account Summary"
2356 msgstr ""
2357
2358 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:72
2359 msgid "My Existing Lists"
2360 msgstr "Իմ առկա ցուցակները"
2361
2362 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:10
2363 msgid "My Holds"
2364 msgstr ""
2365
2366 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3
2367 msgid "My Lists"
2368 msgstr "Իմ ցուցակները"
2369
2370 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:4
2371 msgid "My Lists Preferences"
2372 msgstr "Իմ ցուցակների նախապատվությունը"
2373
2374 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:65 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:14
2375 msgid "Name"
2376 msgstr "Անունը"
2377
2378 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:260
2379 msgid "Name:"
2380 msgstr "Անուն:"
2381
2382 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2383 msgid "Narrator"
2384 msgstr "Պատմող"
2385
2386 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:407
2387 msgid "Navigate Selected List "
2388 msgstr "Ղեկավարի ընտրած ցուցակը "
2389
2390 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:32
2391 msgid "New Email"
2392 msgstr "Նոր էլ. փոստ"
2393
2394 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:34
2395 msgid "New Password"
2396 msgstr "Նոր գաղտնաբառ"
2397
2398 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:35
2399 msgid "New Password Again"
2400 msgstr "Նոր գաղտնաբառը նորից"
2401
2402 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:34
2403 msgid "New Username"
2404 msgstr "Օգտվողի նոր անուն"
2405
2406 #. (ctx.user.prefix, ctx.user.first_given_name, ctx.user.second_given_name, ctx.user.family_name, ctx.user.suffix)
2407 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:92
2408 msgid "New account requested by %1 %2 %3 %4 %5"
2409 msgstr "Հարցվել է նոր հաշիվ %1 %2 %3 %4 %5"
2410
2411 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:17
2412 msgid "New password is invalid.  Please try a different password."
2413 msgstr "Նոր գաղտնաբառը սխալ է։ Փորձիր մեկ ուրիշը։"
2414
2415 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:35
2416 msgid "New password:"
2417 msgstr "Նոր գաղտնաբառ։"
2418
2419 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:450 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:213 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:197 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:57
2420 msgid "Next"
2421 msgstr "Հաջորդը"
2422
2423 #. (ctx.copy_limit)
2424 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:252
2425 msgid "Next %1"
2426 msgstr "Հաջորդ %1"
2427
2428 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:21
2429 msgid "Next Page &gt;&gt;"
2430 msgstr "Հաջորդ էջ &gt;&gt;"
2431
2432 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:32
2433 msgid "Next Record"
2434 msgstr "Հաջորդ գրառումը"
2435
2436 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:57
2437 msgid "Next page"
2438 msgstr "Հաջորդ էջ"
2439
2440 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:39
2441 msgid "No"
2442 msgstr "Ոչ"
2443
2444 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:41
2445 msgid "No Content Available"
2446 msgstr "Չկա հասանելի բովանդակություն"
2447
2448 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:138
2449 msgid ""
2450 "No configured Email address. See \"My Account\" for setting your Email "
2451 "address."
2452 msgstr ""
2453 "Չկան ձևավորված էլ փոստի հասցեներ։ Տես \"My Account\" քո էլ փոստի կարգաբերման "
2454 "համար։"
2455
2456 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:100
2457 msgid "No holds found."
2458 msgstr "Պահումներ չեն գտնվել։"
2459
2460 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:13
2461 msgid "No receipt data returned from server"
2462 msgstr "Կայանից ստացականի տվյալներ չեն վերադարձվել"
2463
2464 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/print.tt2:14
2465 msgid "No record data returned from server"
2466 msgstr "Կայանից գրառման տվյալներ չեն վերադարձվել"
2467
2468 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:86
2469 msgid "No, this hold is suspended"
2470 msgstr "Ոչ, այս պահումը կասեցված է"
2471
2472 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:141
2473 msgid "None"
2474 msgstr "Ոչ մեկը"
2475
2476 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:150
2477 msgid "Not holdable"
2478 msgstr "Ենթակա չէ պահման"
2479
2480 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:75
2481 msgid "Note title"
2482 msgstr "Նշումի վերնագիր"
2483
2484 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:215
2485 msgid "Note:"
2486 msgstr "Նշում։"
2487
2488 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password_msg.tt2:2
2489 msgid ""
2490 "Note: The password must be at least 7 characters in length, contain at least "
2491 "one letter (a-z/A-Z), and contain at least one number."
2492 msgstr ""
2493 "Նշում։ Գաղտնաբառը առնվազն պետք է լինի և նիշ, պարունակի առնվազն մեկ տառ (a-"
2494 "z/A-Z), և պարունակի առնվազն մեկ թիվ։"
2495
2496 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset_msg.tt2:2
2497 msgid ""
2498 "Note: You must have a valid email address associated with your library "
2499 "account. If not, please contact your local library for further assistance."
2500 msgstr ""
2501 "Նշում։ Դու պետք է ունենաս գործող էլ. փոստի հասցե կապված գրադարանային քո "
2502 "հաշվի հետ։ Եթե ոչ, դիմիր աշխատակազմին աջակցության համար։"
2503
2504 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_carrier_selector.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:37
2505 msgid "Note: carrier charges may apply"
2506 msgstr "Նշում. կարող է կիրառվեկ ուղեկցողի վճար"
2507
2508 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2042 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:314
2509 msgid "Notes"
2510 msgstr "Նշումներ"
2511
2512 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:4
2513 msgid "Notification Preferences"
2514 msgstr "Նշումների նախապատվություններ"
2515
2516 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:94
2517 msgid "Notification Type"
2518 msgstr "Նշումի տեսակ"
2519
2520 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:31
2521 msgid "Notify by Email by default when a hold is ready for pickup?"
2522 msgstr "Զգուշացն՞լ որպես լռակյաց էլ. փոստով երբ պահումը պատրաստ է ստանալուն։"
2523
2524 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:44
2525 msgid "Notify by Phone by default when a hold is ready for pickup?"
2526 msgstr "Զգուշացն՞լ որպես լռակյաց հեռախոսով երբ պահումը պատրաստ է ստանալուն։"
2527
2528 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:65
2529 msgid "Notify by Text by default when a hold is ready for pickup?"
2530 msgstr "Զգուշացն՞լ որպես լռակյաց տեքստով երբ պահումը պատրաստ է ստանալուն։"
2531
2532 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:132
2533 msgid "Notify when hold is ready for pickup?"
2534 msgstr "Զգուշացն՞լ երբ պահումը պատրաստ է ստանալուն։"
2535
2536 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:188
2537 msgid "November"
2538 msgstr "Նոյեմբեր"
2539
2540 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2541 msgid "Numbering Peculiarities Note: "
2542 msgstr "Համարակալման առանձնահատկությունների նշում։ "
2543
2544 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:2
2545 msgid "Numeric Search"
2546 msgstr "Թվային փնտրում"
2547
2548 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/temp_warn.tt2:22
2549 msgid "OK"
2550 msgstr "Լավ"
2551
2552 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:187
2553 msgid "October"
2554 msgstr "Հոկտեմբեր"
2555
2556 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:43
2557 msgid "On Hold"
2558 msgstr "Պահման մեջ"
2559
2560 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:83
2561 msgid ""
2562 "One or more holds could not be suspended because the item is at (or en route "
2563 "to) the pickup library."
2564 msgstr ""
2565 "Մեկ կամ ավել պահումներ հնարավոր չէ կասեցնել քանի որ նյութը գտնվում է (կամ "
2566 "ճանապարհին է)  ստանալու գրադարանում։"
2567
2568 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
2569 msgid "Online"
2570 msgstr "Առցանց"
2571
2572 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:12
2573 msgid "Opening hours"
2574 msgstr "Աշխատանքի ժամեր"
2575
2576 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2577 msgid "Opponent"
2578 msgstr "Ընդիմախոս"
2579
2580 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:33
2581 msgid "Or"
2582 msgstr "Կամ"
2583
2584 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2585 msgid "Organizer of meeting"
2586 msgstr "Հանդիպման կազմակերպիչ"
2587
2588 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2589 msgid "Original Version Note: "
2590 msgstr "Իրական տարբերակի նշում։ "
2591
2592 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2593 msgid "Originator"
2594 msgstr "Նախապատճառ"
2595
2596 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2597 msgid "Other"
2598 msgstr "Այլ"
2599
2600 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:120
2601 msgid "Other Fees"
2602 msgstr "Այլ գումարներ"
2603
2604 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:116
2605 msgid "Other Fines and Fees"
2606 msgstr ""
2607
2608 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:39
2609 msgid "Other Phone"
2610 msgstr "Այլ հեռախոս"
2611
2612 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2613 msgid "Owner"
2614 msgstr "Տնօրինող"
2615
2616 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2617 msgid "Ownership and Custodial History: "
2618 msgstr "Սեփականության և պահառության պատմություն։ "
2619
2620 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:29
2621 msgid "PIN Number or Password"
2622 msgstr "PIN համար կամ գաղտնաբառ"
2623
2624 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2625 msgid "Papermaker"
2626 msgstr "Թուղթ պատրաստող"
2627
2628 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:49
2629 msgid "Parent library: "
2630 msgstr "Ծնող գրադարան։ "
2631
2632 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:311
2633 msgid "Part"
2634 msgstr "Մաս"
2635
2636 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2637 msgid "Participant or Performer Note: "
2638 msgstr "Մասնակցի կամ դերասանի նշում։ "
2639
2640 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:58
2641 msgid "Password"
2642 msgstr "Գաղտնաբառ"
2643
2644 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:11
2645 msgid "Password has been reset"
2646 msgstr "Գաղտնաբառը վերագրվել է"
2647
2648 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:11
2649 msgid "Passwords did not match. Please try again"
2650 msgstr "Գաղտնաբառը չի համընկնում։ Փորձիր նորից։"
2651
2652 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:22
2653 msgid "Passwords do not match."
2654 msgstr "Գաղտնաբառերը չեն համընկնում։"
2655
2656 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2657 msgid "Patent applicant"
2658 msgstr "Արտոնագրի դիմող"
2659
2660 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2661 msgid "Patent holder"
2662 msgstr "Արտոնագրի պահող"
2663
2664 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2665 msgid "Patron"
2666 msgstr "Ընթերցող"
2667
2668 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/awards.tt2:5
2669 msgid "Patron Reviews:"
2670 msgstr "Ընթերցողի վերանայումներ"
2671
2672 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:36
2673 msgid "Patron barcode was not found"
2674 msgstr "Ընթերցողի շտրիխ կոդը գտնված չէ"
2675
2676 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
2677 msgid "Patron has reached the maximum fine amount"
2678 msgstr "Ընթերցողը հասել է տուգանքի գումարի ամենամեծ արժեքին"
2679
2680 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:136 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:26
2681 msgid "Pay Fines"
2682 msgstr "Վճարի տուգանքներ"
2683
2684 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:183 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:184
2685 msgid "Pay selected fines"
2686 msgstr "Վճարի ընտրված տուգանքները"
2687
2688 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:167 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:98
2689 msgid "Pay this fine"
2690 msgstr "Վճարի այս տուգանքը"
2691
2692 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:28
2693 msgid "Payment Date"
2694 msgstr "Վճարման ամսաթիվ"
2695
2696 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:29
2697 msgid "Payment For"
2698 msgstr "Վճարումը արված է"
2699
2700 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:88 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:91
2701 msgid "Payments"
2702 msgstr "Վճարներ"
2703
2704 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:13
2705 msgid "Payments History"
2706 msgstr "Վճարումների պատմություն"
2707
2708 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:174
2709 msgid "Pending Addresses"
2710 msgstr "Լուծման սպասող հասցեներ"
2711
2712 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:113
2713 msgid "Perform an Author Search"
2714 msgstr "Իրականացրու որոնում ըստ Հեղինակի"
2715
2716 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2717 msgid "Performer"
2718 msgstr "Դերասան"
2719
2720 #. (hdata.hold_failed_event.ilsperm)
2721 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:101
2722 msgid "Permission: \"%1\""
2723 msgstr "Թույլատվություն: \"%1\""
2724
2725 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2726 msgid "Permitting agency"
2727 msgstr "Թույլատրող կազմակերպություն"
2728
2729 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:4
2730 msgid "Personal Information"
2731 msgstr "Թույլատվության մասին տեղեկատվություն"
2732
2733 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
2734 msgid "Phone Number"
2735 msgstr "Հեռախոսահամար"
2736
2737 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:146
2738 msgid "Phone Number:"
2739 msgstr "Հեռախոսի համար"
2740
2741 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2742 msgid "Photographer"
2743 msgstr "Լուսանկարող"
2744
2745 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:279
2746 msgid "Phys. Desc.:"
2747 msgstr "Ֆիզիկ. նկարագր."
2748
2749 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:180
2750 msgid "Physical Description:"
2751 msgstr "Ֆիզիկական նկարագրություն։"
2752
2753 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2037 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:113
2754 msgid "Pickup Location"
2755 msgstr "Վերցնելու վայր"
2756
2757 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:100
2758 msgid "Pickup holds from behind the desk when possible?"
2759 msgstr "Վերցնե՞լ պահումները դարակի հետևից երբ հնարավոր է։"
2760
2761 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:49
2762 msgid "Pickup library"
2763 msgstr "Վերցնելու գրադարան"
2764
2765 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:125
2766 msgid "Pickup location:"
2767 msgstr "Վերցնելու վայր։"
2768
2769 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:371 ../../Open-ILS/src/templates/opac/place_hold.tt2:1
2770 msgid "Place Hold"
2771 msgstr "Տեղադրի պահումը"
2772
2773 #. (attrs.title)
2774 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:368
2775 msgid "Place Hold on %1"
2776 msgstr ""
2777
2778 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:322 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:32
2779 msgid "Place hold"
2780 msgstr "Դիր պահում"
2781
2782 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:27
2783 msgid "Place hold for patron by barcode:"
2784 msgstr "Ընթերցողի համար դիր պահում ըստ շտրիխ կոդի։"
2785
2786 #. (ctx.user.first_given_name, ctx.user.family_name)
2787 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:45
2788 msgid "Place this hold for me (%1 %2)"
2789 msgstr "Իմ համար դիր այս պահումը (%1 %2)"
2790
2791 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2792 msgid "Plaintiff"
2793 msgstr "Հայցվոր"
2794
2795 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2796 msgid "Plaintiff-appellant"
2797 msgstr "Հայցվոր բողոքարկու"
2798
2799 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2800 msgid "Plaintiff-appellee"
2801 msgstr "Հայցվորը `մեղադրյալ"
2802
2803 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2804 msgid "Platemaker"
2805 msgstr "Պատրաստող"
2806
2807 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay_init.tt2:11
2808 msgid ""
2809 "Please do not Refresh or use your browser's Back button or your credit card "
2810 "may be charged more than once."
2811 msgstr ""
2812 "Խնդրվում է չթարմացնել կամ չօգտագործել դիտակի Հետ կոճակը կամ կրեդիտ քարտը "
2813 "որից գումար կգանձվի մեկից վաել անգամ։"
2814
2815 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:7
2816 msgid "Please enter a search term in the Search box."
2817 msgstr ""
2818
2819 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:11
2820 msgid "Please enter and repeat your new password."
2821 msgstr "Մուտք արա և կրկնի քո գաղտնաբառը"
2822
2823 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:18
2824 msgid "Please enter the following information:"
2825 msgstr "Մուտք արա հետևյալ տեղեկատվությունը"
2826
2827 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:51
2828 msgid ""
2829 "Please enter your user name or barcode to identify your library account and "
2830 "request a password reset"
2831 msgstr ""
2832 "Մուտք արա քո օգտվողի անունը կամ շտրիխ կոդը որպեսզի նույնականացնես գրադարանի "
2833 "քո հաշիվը և պահանջես գաղտնաբառի վերագրում։"
2834
2835 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:25
2836 msgid "Please include leading zeros and no spaces."
2837 msgstr "Խնդրվում է ներառել առաջատար զրոներ առանց բացատների։"
2838
2839 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:79
2840 msgid "Please see library staff to complete your registration."
2841 msgstr "Գրանցումը ավարտելու համար դիմիր աշխատակազմին։"
2842
2843 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:115
2844 msgid "Please select a valid library"
2845 msgstr "Ընտրի թույլատրված գրադարան"
2846
2847 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:25
2848 msgid "Powered by"
2849 msgstr "Աջակցված"
2850
2851 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2852 msgid "Preferred Citation of Described Materials Note: "
2853 msgstr "Նկարագրված նյութերի նախընտրելի հղման նշում։ "
2854
2855 #. ("<span class=\"bold\">' _ ctx.get_aou(ctx.pref_ou).name _ '</span>")
2856 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/pref_lib_display.tt2:2
2857 msgid "Preferred library: %1"
2858 msgstr "Նախընտրելի գրադարան: %1"
2859
2860 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:57
2861 msgid "Preferred pickup location"
2862 msgstr "նախընտրելի վերցնելու վայր"
2863
2864 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:44
2865 msgid "Preferred search location"
2866 msgstr "Փնտրման նախընտրելի վայր"
2867
2868 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
2869 msgid "Preview"
2870 msgstr "Նախադիտում"
2871
2872 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:412 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:194 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:27
2873 msgid "Previous"
2874 msgstr "Նախորդ"
2875
2876 #. (ctx.copy_offset - new_offset)
2877 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:246
2878 msgid "Previous %1"
2879 msgstr "Նախորդ %1"
2880
2881 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:20
2882 msgid "Previous Record"
2883 msgstr "Նախորդ գրառում"
2884
2885 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:27
2886 msgid "Previous page"
2887 msgstr "Նախորդ էջ"
2888
2889 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:22
2890 msgid "Previously Checked Out Items"
2891 msgstr "Նախապես դուրս տրված նյութեր"
2892
2893 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:24
2894 msgid "Previously Held Items"
2895 msgstr "Նախապես պահված նյութեր"
2896
2897 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:80
2898 msgid "Primary Identification"
2899 msgstr "Նախնական ճանաչում"
2900
2901 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:73
2902 msgid "Print"
2903 msgstr "Տպել"
2904
2905 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:72
2906 msgid "Print / Email Actions Image"
2907 msgstr ""
2908
2909 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/print.tt2:4
2910 msgid "Print Record"
2911 msgstr "Տպել գրառումը"
2912
2913 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:41
2914 msgid "Print receipt"
2915 msgstr "Տպել ստացականը"
2916
2917 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2918 msgid "Printer"
2919 msgstr "Տպիչ"
2920
2921 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2922 msgid "Printer of plates"
2923 msgstr "Ափսեների տպագրող"
2924
2925 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2926 msgid "Printmaker"
2927 msgstr "Տպագրիչ պատրաստող"
2928
2929 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/list/update.tt2:13
2930 msgid "Problem with list management:"
2931 msgstr ""
2932
2933 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:82
2934 msgid "Problem:"
2935 msgstr "Պրոբլեմ։"
2936
2937 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2938 msgid "Process contact"
2939 msgstr "Գործողության կոնտակտ"
2940
2941 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay_init.tt2:10
2942 msgid "Processing your payment may take some time."
2943 msgstr "Քո վճարման իրականացում կտևի ինչ որ ժամանակ։"
2944
2945 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay_init.tt2:9
2946 msgid "Processing..."
2947 msgstr "Իրականացում"
2948
2949 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2950 msgid "Producer"
2951 msgstr "Թողարկող"
2952
2953 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:238 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:200
2954 msgid "Producer:"
2955 msgstr ""
2956
2957 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2958 msgid "Production manager"
2959 msgstr "Թողարկման կառավարիչ"
2960
2961 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2962 msgid "Production personnel"
2963 msgstr "Թողարկող անձնակազմ"
2964
2965 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2966 msgid "Production place"
2967 msgstr "Թողարկման վայր"
2968
2969 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2970 msgid "Programmer"
2971 msgstr "Ծրագրավորող"
2972
2973 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2974 msgid "Project director"
2975 msgstr "Նախագծի տնօրեն"
2976
2977 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2978 msgid "Proofreader"
2979 msgstr "Սրբագրիչ"
2980
2981 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:308
2982 msgid "Publication Date"
2983 msgstr "Հրատարակման ամսաթիվ"
2984
2985 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
2986 msgid "Publication Year"
2987 msgstr "Հրատարակման տարի"
2988
2989 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2990 msgid "Publication place"
2991 msgstr "Հրատարակման վայր"
2992
2993 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2994 msgid "Publications About Described Materials Note: "
2995 msgstr "Նկարագրված նյութի նշման հրատարակություն։ "
2996
2997 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2998 msgid "Publisher"
2999 msgstr "Հրատարակիչ"
3000
3001 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:207 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:177
3002 msgid "Publisher:"
3003 msgstr "Հրատարակիչ"
3004
3005 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3006 msgid "Publishing director"
3007 msgstr "Հրատարակության տնօրեն"
3008
3009 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3010 msgid "Puppeteer"
3011 msgstr "Տիկնիկների դերասան"
3012
3013 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/help.tt2:4
3014 msgid "Questions?"
3015 msgstr "Հարցե՞ր"
3016
3017 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:220
3018 msgid "RSS Feed"
3019 msgstr "RSS Feed"
3020
3021 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:402
3022 msgid "Ratings Icon"
3023 msgstr ""
3024
3025 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:39
3026 msgid "Re-enter new password:"
3027 msgstr "Նորից մուտք արա նոր գաղտնաբառը։"
3028
3029 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:49
3030 msgid "Ready for Pickup"
3031 msgstr "Վերցնելու համար պատրաստ է"
3032
3033 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:4
3034 msgid "Receipt"
3035 msgstr "Ստացական"
3036
3037 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/staff_saved_searches.tt2:5
3038 msgid "Recent searches"
3039 msgstr "Ստացականների որոնում"
3040
3041 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3042 msgid "Recipient"
3043 msgstr "Ստացող"
3044
3045 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/record.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/email.tt2:1
3046 msgid "Record Detail"
3047 msgstr "Գրառման մանրամասն"
3048
3049 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record.tt2:7
3050 msgid "Record Details"
3051 msgstr ""
3052
3053 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:304
3054 msgid "Record Holdings Details"
3055 msgstr ""
3056
3057 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:160
3058 msgid "Record Holdings Summary"
3059 msgstr ""
3060
3061 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:155
3062 msgid "Record details"
3063 msgstr "Գրառման մանրամասներ"
3064
3065 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3066 msgid "Recording engineer"
3067 msgstr "Ձայնագրման ինժեներ"
3068
3069 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3070 msgid "Redactor"
3071 msgstr "Խմբագիր"
3072
3073 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:99
3074 msgid "Refine My Original Search"
3075 msgstr "Վերաձևակերպի իմ սկզբնական փնտրումը"
3076
3077 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:52
3078 msgid "Refine these results"
3079 msgstr "Վերաձևակերպի այս արդյունքները"
3080
3081 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:58
3082 msgid "Registration successful!"
3083 msgstr "Գրանցումը հաջող է"
3084
3085 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:115
3086 msgid "Regular Font"
3087 msgstr "Սովորական տառատեսակ"
3088
3089 #. (attrs.title)
3090 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:378
3091 msgid "Remove %1 from my list"
3092 msgstr ""
3093
3094 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:189
3095 msgid "Remove Default List"
3096 msgstr "Հեռացրու լռակյաց ցուցակը"
3097
3098 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:26
3099 msgid "Remove Search Row"
3100 msgstr ""
3101
3102 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:323 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:33
3103 msgid "Remove from list"
3104 msgstr "Հեռացնել ցանկից"
3105
3106 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:61 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:378
3107 msgid "Remove from my list"
3108 msgstr "Հեռացնել իմ ցանկից"
3109
3110 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:54
3111 msgid "Remove row"
3112 msgstr "Հեռացնել տողը"
3113
3114 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3115 msgid "Renderer"
3116 msgstr "Տրամադրող"
3117
3118 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:40
3119 msgid "Renew Selected Titles"
3120 msgstr "Թարմացրու ընտրված վերնագրերը"
3121
3122 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2002 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:69
3123 msgid "Renewals Left"
3124 msgstr "Թողնված թարմացումներ"
3125
3126 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:51
3127 msgid "Renewing Help"
3128 msgstr "Թարմացման օգնություն"
3129
3130 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3131 msgid "Reporter"
3132 msgstr "Լրագրող"
3133
3134 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3135 msgid "Repository"
3136 msgstr "Պահոց"
3137
3138 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3139 msgid "Reproduction Note: "
3140 msgstr "Վերարտադրության նշում։ "
3141
3142 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
3143 msgid "Request Library Card"
3144 msgstr "Պահանջիր գրադարանի քարտ"
3145
3146 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:54
3147 msgid "Request a Library Card"
3148 msgstr "Պահանջիր գրադարանի քարտ"
3149
3150 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
3151 msgid "Requested Username"
3152 msgstr "Պահանջված օգտվողի անունը"
3153
3154 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3155 msgid "Research team head"
3156 msgstr "Հետազոտական խմբի ղեկավար"
3157
3158 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3159 msgid "Research team member"
3160 msgstr "Հետազոտական խմբի անդամ"
3161
3162 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3163 msgid "Researcher"
3164 msgstr "Հետազոտող"
3165
3166 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:6
3167 msgid "Reset Password"
3168 msgstr ""
3169
3170 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3171 msgid "Respondent"
3172 msgstr "Պատասխանող"
3173
3174 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3175 msgid "Respondent-appellant"
3176 msgstr "Պատասխանող բողոքարկու"
3177
3178 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3179 msgid "Respondent-appellee"
3180 msgstr "Պատասխանող մեղադրյալ"
3181
3182 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3183 msgid "Responsible party"
3184 msgstr "Պատասխանատու կուսակցություն"
3185
3186 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3187 msgid "Restager"
3188 msgstr "Restager"
3189
3190 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3191 msgid "Restrictions on Access Note: "
3192 msgstr "Հասանելիության նշումի արգելանք։ "
3193
3194 #. ("<span class=\"result_count_number\">' _ ctx.result_start _ '</span>", "<span class=\"result_count_number\">' _ ctx.result_stop _ '</span>", "<span class=\"result_count_number\">' _ ctx.hit_count _ '</span>")
3195 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:9
3196 msgid "Results %1 - %2 of about %3"
3197 msgstr "Արդյունքներ %1 - %2 մոտ %3"
3198
3199 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/list/update.tt2:40
3200 msgid "Return"
3201 msgstr ""
3202
3203 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:22
3204 msgid "Return to record"
3205 msgstr "Վերադարձի գրառմանը"
3206
3207 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:84
3208 msgid "Return to the Catalog"
3209 msgstr "Վերադարձիր քարտարան"
3210
3211 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3212 msgid "Reviewer"
3213 msgstr "Գրախոսող"
3214
3215 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:3
3216 msgid "Reviews"
3217 msgstr "Գրախոսություններ"
3218
3219 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:403
3220 msgid "Reviews &amp; More"
3221 msgstr "Գրախոսություններ &amp; Ավելին"
3222
3223 #. (attrs.title)
3224 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:398
3225 msgid "Reviews and More for %1"
3226 msgstr ""
3227
3228 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3229 msgid "Rubricator"
3230 msgstr "Ռուբրիկատոր"
3231
3232 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:43
3233 msgid "SMS not enabled for this site."
3234 msgstr "SMS-ը թույլատրված չէ այս կայքի համար։"
3235
3236 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
3237 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:86
3238 msgid "Saturday: %1 - %2"
3239 msgstr "Շաբաթ: %1 - %2"
3240
3241 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:84
3242 msgid "Saturday: closed"
3243 msgstr "Շաբաթ։ փակ է"
3244
3245 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:269 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:113 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:124
3246 msgid "Save"
3247 msgstr "Հիշել"
3248
3249 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:195
3250 msgid "Save Changes"
3251 msgstr "Հիշիր փոփոխությունները"
3252
3253 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:398
3254 msgid "Save Notes"
3255 msgstr "Հիշիր նշումները"
3256
3257 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:268
3258 msgid "Save changes to name or description?"
3259 msgstr "Հիշե՞լ փոփոխությունները անվան կամ նկարագրության մեջ։"
3260
3261 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:76
3262 msgid "Saved Lists"
3263 msgstr "Հիշված ցանկեր"
3264
3265 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:24
3266 msgid "Saved Searches"
3267 msgstr ""
3268
3269 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3270 msgid "Scale Note for Graphic Material: "
3271 msgstr "Մասշտաբի նշում գրաֆիկական նյութի համար։ "
3272
3273 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3274 msgid "Scenarist"
3275 msgstr "Սցենարիստ"
3276
3277 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3278 msgid "Scientific advisor"
3279 msgstr "Գիտական ղեկավար"
3280
3281 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3282 msgid "Scribe"
3283 msgstr "Արտագրող"
3284
3285 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3286 msgid "Sculptor"
3287 msgstr "Քանդակագործ"
3288
3289 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:63
3290 msgid "Search"
3291 msgstr "Որոնում"
3292
3293 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filter_group_selector.tt2:17
3294 msgid "Search Filter"
3295 msgstr ""
3296
3297 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:47
3298 msgid "Search Filters"
3299 msgstr "Փնտրման զտիչներ"
3300
3301 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:37
3302 msgid "Search Hits Help"
3303 msgstr "Որոնում հարվածների օգնություն"
3304
3305 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:65
3306 msgid "Search In Progress"
3307 msgstr ""
3308
3309 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:15
3310 msgid "Search Input"
3311 msgstr "Փնտրման մուտք"
3312
3313 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
3314 msgid "Search Library"
3315 msgstr "Որոնիր գրադարանը"
3316
3317 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:21
3318 msgid "Search Library:"
3319 msgstr "Փնտրիր գրադարան"
3320
3321 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:19
3322 msgid "Search Results"
3323 msgstr "Որոնման արդյունքներ"
3324
3325 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:28
3326 msgid "Search Results List"
3327 msgstr ""
3328
3329 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:26
3330 msgid "Search Results facets"
3331 msgstr ""
3332
3333 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:1
3334 msgid "Search Results: "
3335 msgstr "Որոնման արդյունքներ "
3336
3337 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:4
3338 msgid "Search and History Preferences"
3339 msgstr "Փնտրման ևՊատմության նախապատվություններ"
3340
3341 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:95
3342 msgid "Search date"
3343 msgstr ""
3344
3345 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/series.tt2:47
3346 msgid "Search for related items by series"
3347 msgstr "Փնտրիր կապակցված նյութերի համար ըստ մատենաշարերի"
3348
3349 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:82
3350 msgid "Search for related items by subject"
3351 msgstr "Փնտրիր կապակցված նյութերի համար ըստ խորագրի"
3352
3353 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:25
3354 msgid "Search hits per page"
3355 msgstr "Հաշվիր հարվածները ըստ էջի"
3356
3357 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:39
3358 msgid "Search in progress icon"
3359 msgstr ""
3360
3361 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:73
3362 msgid "Search only within the chosen list"
3363 msgstr "Որոնիր միայն ընտրված ցուցակի ներսում"
3364
3365 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:42
3366 msgid "Search phrase match strictness"
3367 msgstr ""
3368
3369 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:35
3370 msgid "Search result number"
3371 msgstr ""
3372
3373 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:1
3374 msgid "Search sorting"
3375 msgstr ""
3376
3377 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:48
3378 msgid "Search term"
3379 msgstr ""
3380
3381 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:8
3382 msgid "Search the Catalog"
3383 msgstr "Փնտրիր քարտարանը"
3384
3385 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:17
3386 msgid "Search: "
3387 msgstr "Որոնում։ "
3388
3389 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3390 msgid "Second party"
3391 msgstr "Երկրորդ կուսակցություն"
3392
3393 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:99
3394 msgid "Secondary search date"
3395 msgstr ""
3396
3397 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3398 msgid "Secretary"
3399 msgstr "Քարտուղարություն"
3400
3401 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:158
3402 msgid "Security Code"
3403 msgstr "Անվտանգության կոդ"
3404
3405 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:85
3406 msgid "See All"
3407 msgstr "Տես բոլորը"
3408
3409 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:84
3410 msgid "See all of my lists"
3411 msgstr ""
3412
3413 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:39
3414 msgid "Select Action"
3415 msgstr ""
3416
3417 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:107
3418 msgid "Select All Holds"
3419 msgstr ""
3420
3421 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:64
3422 msgid "Select All Items"
3423 msgstr ""
3424
3425 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/org_selector.tt2:31
3426 msgid "Select Library"
3427 msgstr ""
3428
3429 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:124
3430 msgid "Select Shelving Location"
3431 msgstr "Ընտրի դարակային տեղաբաշխումը"
3432
3433 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:76
3434 msgid "Select a Part (optional):"
3435 msgstr "Ընտրիր մասը (ոչ պարտադիր)"
3436
3437 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:76
3438 msgid "Select a Part:"
3439 msgstr "Ընտրիր մասը։"
3440
3441 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:43
3442 msgid "Select a preference page"
3443 msgstr "Ընտրի նախապատվության էջը"
3444
3445 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:49
3446 msgid "Select an account page"
3447 msgstr ""
3448
3449 #. (attrs.title)
3450 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:130
3451 msgid "Select hold %1"
3452 msgstr ""
3453
3454 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:40
3455 msgid "Select holding library"
3456 msgstr "Ընտրի պահման գրադարանը"
3457
3458 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/coded_value_selector.tt2:22
3459 msgid "Select item type:"
3460 msgstr "Ընտրի նյութի տեսակը։"
3461
3462 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:11
3463 msgid "Select query type:"
3464 msgstr "Ընտրի հարցման տեսակը։"
3465
3466 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:55
3467 msgid "Select search library"
3468 msgstr "Ընտրի փնտրման գրադարանը"
3469
3470 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:62
3471 msgid "Select your action for the selected holds"
3472 msgstr "Ընտրի քո գործողությունը ընտրված պահումների համար"
3473
3474 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/metarecord_hold_filters.tt2:46
3475 msgid "Select your desired format(s)."
3476 msgstr ""
3477
3478 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/metarecord_hold_filters.tt2:66
3479 msgid "Select your desired language(s)."
3480 msgstr ""
3481
3482 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:60
3483 msgid "Selected fines you are paying for:"
3484 msgstr "Ընտրված տուգանքներ որոնց համար վճարում ես։"
3485
3486 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:5
3487 msgid "Send Call Number via Text/SMS"
3488 msgstr "Ուղարկիր դասիչը Տեսքստ/SMS միջոցով"
3489
3490 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:186
3491 msgid "September"
3492 msgstr "Սեպտեմբեր"
3493
3494 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
3495 msgid "Series"
3496 msgstr "Մատենաշար"
3497
3498 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:68
3499 msgid "Set Active Date"
3500 msgstr "Դնել ակտիվ ամսաթիվը"
3501
3502 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3503 msgid "Set designer"
3504 msgstr "Դիզայների կարգաբերում"
3505
3506 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
3507 msgid "Setting: "
3508 msgstr "Կարգաբերումներ "
3509
3510 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:159
3511 msgid "Share"
3512 msgstr "Համատեղել"
3513
3514 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:37
3515 msgid "Share this list?"
3516 msgstr "Համատեղե՞լ այս ցուցակը"
3517
3518 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:44
3519 msgid "Sharing Help"
3520 msgstr "Համատեղման օգնություն"
3521
3522 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:1
3523 msgid ""
3524 "Sharing a list means that the contents of the list will be visible to "
3525 "others. To see the public view of a shared list, click on the HTML View link "
3526 "in the Saved Lists section."
3527 msgstr ""
3528
3529 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
3530 msgid "Shelf Browser"
3531 msgstr "Դարակի դիտակ"
3532
3533 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:42
3534 msgid "Shelving Location"
3535 msgstr "Դարակի վրա տեղաբաշխում"
3536
3537 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:308
3538 msgid "Shelving location"
3539 msgstr "Դարակի վրա տեղաբաշխում"
3540
3541 #. (facet.cmf.label)
3542 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:71
3543 msgid "Show Fewer %1 Entries"
3544 msgstr ""
3545
3546 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:69
3547 msgid "Show Fewer Details"
3548 msgstr "Ցուցադրի նվազ արդյունքներ"
3549
3550 #. (facet.cmf.label)
3551 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:76
3552 msgid "Show More %1 Entries"
3553 msgstr ""
3554
3555 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:70
3556 msgid "Show More Details"
3557 msgstr "Ցուցադրի ավելի արդյունքներ"
3558
3559 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:90 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:93
3560 msgid "Show all holds"
3561 msgstr "Ցույց տուր բոլոր պահումները"
3562
3563 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:115
3564 msgid "Show all results, not just those matching this term"
3565 msgstr ""
3566
3567 #. (ou_name)
3568 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:45
3569 msgid "Show copies at %1"
3570 msgstr "Ցույց տուր պատճենները %1"
3571
3572 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:269
3573 msgid "Show fewer copies"
3574 msgstr "Ցույց տուր ավելի քիչ պատճեններ"
3575
3576 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:268
3577 msgid "Show fewer copies icon"
3578 msgstr ""
3579
3580 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:129
3581 msgid "Show items in list"
3582 msgstr "Ցույց տուր նյութերը ցուցակով"
3583
3584 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:264
3585 msgid "Show more copies"
3586 msgstr "Ցույց տուր ավելի պատճեններ"
3587
3588 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:263
3589 msgid "Show more copies icon"
3590 msgstr ""
3591
3592 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:91 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:94
3593 msgid "Show only available holds"
3594 msgstr "Ցույց տուր միայն մատչելի պահումները"
3595
3596 #. (ctx.search_result_index + 1, ctx.hit_count)
3597 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:6
3598 msgid "Showing Item %1 of %2"
3599 msgstr "Ցույց է տալիս նյութը %1 ընդամենը %2"
3600
3601 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3602 msgid "Signer"
3603 msgstr "Ստորագրող"
3604
3605 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3606 msgid "Singer"
3607 msgstr "Երգիչ"
3608
3609 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:90
3610 msgid "Skip warning when adding to temporary book list?"
3611 msgstr "Բաց թողնե՞լ զգուշացումը երբ ավելացնում ես գրքի ժամանակավոր ցուցակին։"
3612
3613 #. ("<q>' _ qhtml _ '</q>", fmt_bookbag)
3614 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:7
3615 msgid "Sorry, no entries were found for %1 within %2."
3616 msgstr "Չկան գտնված մուտքեր սրա համար %1 այստեղից %2"
3617
3618 #. ("<q>' _ qhtml _ '</q>")
3619 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:7
3620 msgid "Sorry, no entries were found for %1."
3621 msgstr "Չկան գտնված մուտքեր սրա համար %1."
3622
3623 #. (fmt_bookbag)
3624 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:7
3625 msgid "Sorry, no entries were found for your search within %1."
3626 msgstr "Կներեք, մուտքեր գտնված չեն քո փնտրման համար սրա ներսում %1."
3627
3628 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:7
3629 msgid "Sorry, no entries were found for your search."
3630 msgstr "Կներեք, մուտքեր գտնված չեն քո փնտրման համար"
3631
3632 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:247 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:10
3633 msgid "Sort"
3634 msgstr "Դասակարգել"
3635
3636 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
3637 msgid "Sort Results"
3638 msgstr "Տեսակավորման արդյունքներ"
3639
3640 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:63
3641 msgid "Sort by"
3642 msgstr "Դասավորել ըստ"
3643
3644 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:9
3645 msgid "Sort by Author"
3646 msgstr "Տեսակավորել ըստ հեղինակի"
3647
3648 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:13
3649 msgid "Sort by Publication Date"
3650 msgstr "Տեսակավորել ըստ հրատարակման ամսաթվի"
3651
3652 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:4
3653 msgid "Sort by Relevance"
3654 msgstr "Տեսակավորել ըստ կարևորության"
3655
3656 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:5
3657 msgid "Sort by Title"
3658 msgstr "Տեսակավորել ըստ վերնագրի"
3659
3660 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:241 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:4
3661 msgid "Sort list items by: "
3662 msgstr "Տեսակավորի ցուցակի նյութերը ըստ "
3663
3664 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3665 msgid "Sound designer"
3666 msgstr "Ձայնի նախագծող"
3667
3668 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3669 msgid "Source of Description Note: "
3670 msgstr "Նկարագրության նշման աղբյուր։ "
3671
3672 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3673 msgid "Speaker"
3674 msgstr "Խոսնակ"
3675
3676 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3677 msgid "Sponsor"
3678 msgstr "Բարերար"
3679
3680 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3681 msgid "Stage manager"
3682 msgstr "Բեմի կառավարիչ"
3683
3684 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3685 msgid "Standards body"
3686 msgstr "Ստանդարտների մարմին"
3687
3688 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
3689 msgid "Starts with"
3690 msgstr "Սկսվում է սրանով"
3691
3692 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:150 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:175 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
3693 msgid "State"
3694 msgstr "Նահանգ"
3695
3696 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:135
3697 msgid "State or Province"
3698 msgstr "Նահանգ կամ երկրամաս"
3699
3700 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2041 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:66 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:117 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:313
3701 msgid "Status"
3702 msgstr "Կարգավիճակ"
3703
3704 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:49
3705 msgid "Stay logged in?"
3706 msgstr "Մնա՞լ միացված"
3707
3708 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3709 msgid "Stereotyper"
3710 msgstr "Ստերեոգառող"
3711
3712 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3713 msgid "Storyteller"
3714 msgstr "Հեքիաթասաց"
3715
3716 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:146 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:147 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:175
3717 msgid "Street"
3718 msgstr "Փողոց"
3719
3720 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:125 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
3721 msgid "Street Address"
3722 msgstr "Փողոցի հասցե"
3723
3724 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
3725 msgid "Street Address (2)"
3726 msgstr "Փողոցի հասցե (2)"
3727
3728 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3729 msgid "Study Program Information Note: "
3730 msgstr "Ուսուցողական ծրագրի տեղեկատվության նշում։ "
3731
3732 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:13
3733 msgid "Subfield:"
3734 msgstr "Ենթադաշտ։"
3735
3736 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
3737 msgid "Subject"
3738 msgstr "Խորագիր"
3739
3740 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
3741 msgid "Subject: "
3742 msgstr "Խորագիր "
3743
3744 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
3745 msgid "Subjects"
3746 msgstr "Խորագրեր"
3747
3748 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:116 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:163 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:164 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:122 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:123 ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:67 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:35
3749 msgid "Submit"
3750 msgstr "Հաստատել"
3751
3752 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:36
3753 msgid "Submit Payment"
3754 msgstr "Հաստատել վճարումը"
3755
3756 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:179
3757 msgid "Submit Registration"
3758 msgstr "Հաստատիր գրանցումը"
3759
3760 #. (ctx.success_renewals)
3761 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:26
3762 msgid "Successfully renewed %1 item(s)"
3763 msgstr "Հաջողությամբ թարմացվել է %1 նյութ(եր)"
3764
3765 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
3766 msgid "Summaries &amp; More"
3767 msgstr "Համառոտագրություններ &amp; More"
3768
3769 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:3
3770 msgid "Summary"
3771 msgstr "Համառոտագրություն"
3772
3773 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3774 msgid "Summary, etc.: "
3775 msgstr "Համառոտագրություն, և այլն։ "
3776
3777 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summaryplus.tt2:4
3778 msgid "Summary: "
3779 msgstr "Համառոտագրություն "
3780
3781 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
3782 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:99
3783 msgid "Sunday: %1 - %2"
3784 msgstr "Կիրակի: %1 - %2"
3785
3786 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:97
3787 msgid "Sunday: closed"
3788 msgstr "Կիրակի, փակ է"
3789
3790 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1