Translation updates - po files
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / tpac / hy-AM.po
1 # Armenian translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2012 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2012
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2012.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2019-09-10 01:03+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2017-09-29 08:23+0000\n"
12 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
13 "Language-Team: Armenian <hy@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2019-09-11 05:52+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 19044)\n"
19
20 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:66
21 msgid ""
22 "\n"
23 "                Note: The selected username may be in use by another patron. "
24 " \n"
25 "                You may select another username when finalizing your \n"
26 "                registration or in the online catalog.\n"
27 "                "
28 msgstr ""
29 "\n"
30 "                Նշում: Ընտրված օգտագերի անունը կարող է օգտագործվում է մեկ "
31 "այլ հաճախորդի կողմից։  \n"
32 "                Դու կարող ես ընտրել մեկ այլ օտատերի անուն երբ ավարտես քո \n"
33 "                գրանցումը կամ առցանց քարտարանում։\n"
34 "                "
35
36 #. (pubdate_clean)
37 #. (copyright_clean)
38 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:193
39 msgid " (%1)"
40 msgstr " (%1)"
41
42 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:165
43 msgid " / "
44 msgstr " / "
45
46 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:49
47 msgid " Due "
48 msgstr " Վերադարձ "
49
50 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:52
51 msgid " Returned&#42;"
52 msgstr " Վերադարձված&#42;"
53
54 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:51
55 msgid " Returned/Renewed"
56 msgstr " Վերադարձված/Թարմացված"
57
58 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:126
59 msgid " View Basket"
60 msgstr ""
61
62 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:128
63 msgid " View My Basket"
64 msgstr ""
65
66 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:131
67 msgid " edit"
68 msgstr " խմբագրել"
69
70 #. ("<b>' _ bad_user _ '</b>")
71 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:15
72 msgid ""
73 "\"%1\" is not a valid username.  Usernames cannot have any spaces or look "
74 "like a barcode, and may be restricted by policy.  Please try a different "
75 "username."
76 msgstr ""
77 "\"%1\"թույլատրված օգտվողի անուն չէ։ Օգտվողի անունը չի կարող պարունակել "
78 "բացատներ կամ նման լինել շտրիխ կոդի, և պետք է արգելված լինի համաձայն "
79 "քաղաքականության։ Փորձիր մեկ այլ օգտվողի անուն։"
80
81 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/header.tt2:1
82 msgid "$%.2f"
83 msgstr "$%.2f"
84
85 #. (date1)
86 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:72
87 msgid "%1"
88 msgstr "%1"
89
90 #. (money(ctx.fines.balance_owed))
91 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:82
92 msgid "%1 "
93 msgstr "%1 "
94
95 #. ((ctx.user.pref_first_given_name || ctx.user.first_given_name), (ctx.user.pref_family_name || ctx.user.family_name))
96 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:22
97 msgid "%1 %2"
98 msgstr "%1 %2"
99
100 #. (copy.label, copy_org.name)
101 #. (title, hold.hold.part.label)
102 #. (title, part.label)
103 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:188 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:383 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:45
104 msgid "%1 (%2)"
105 msgstr "%1 (%2)"
106
107 #. (bib_lib_name)
108 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:63
109 msgid "%1 (foreign item)"
110 msgstr "%1 (օտարերկրյա նյութ)"
111
112 #. (ctx.page_title, libname)
113 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:27
114 msgid "%1 - %2"
115 msgstr "%1 - %2"
116
117 #. (libname)
118 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:29
119 msgid "%1 OpenSearch"
120 msgstr "%1 Բաց որոնում"
121
122 #. (ou_avail, ou_count, ou_name)
123 #. (attrs.plib_copy_counts.$depth.available, attrs.plib_copy_counts.$depth.count, ou_name)
124 #. (attrs.copy_counts.$depth.available, attrs.copy_counts.$depth.count, ou_name)
125 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/copy_counts.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/copy_counts.tt2:33
126 msgid "%1 of %quant(%2,copy,copies) available at %3."
127 msgstr "%1 ընդամենը %quant(%2,պատճեն,պատճեններ) հասանելի են %3."
128
129 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history/export.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/header.tt2:1
130 msgid "%m/%d/%Y"
131 msgstr "%ա/%օ/%տ"
132
133 #. (ctx.record_hold_count, ctx.copy_summary.$count_entry.count)
134 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:251
135 msgid ""
136 "%quant(%1,current hold,current holds) with %quant(%2,total copy,total "
137 "copies)."
138 msgstr ""
139 "%quant(%1,ընթացիկ պահում,ընթացիկ պահումներ) ըստ %quant(%2,ընդհանուր "
140 "պատճեն,ընդհանուր պատճեններ)։"
141
142 #. (hwait)
143 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:42
144 msgid "%quant(%1,day,days)"
145 msgstr "%quant(%1,օր,օրեր)"
146
147 #. (fcount)
148 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:163
149 msgid "%quant(%1,filter,filters) applied"
150 msgstr "%quant(%1,զտիչ,զտիչներ) կիրառված"
151
152 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:41
153 msgid "&#9668; Return to Grouped Search Results"
154 msgstr "&#9668; Վերադարձիր խմբավորված փնտրման արդյունքներին"
155
156 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:15
157 msgid "&lt;&lt; Previous Page"
158 msgstr "&lt;&lt; նախորդ էջ"
159
160 #. (ctx.user_stats.messages.unread)
161 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:23
162 msgid "(%1)"
163 msgstr "(%1)"
164
165 #. (example)
166 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:183
167 msgid "(Example: %1)"
168 msgstr "(Օրինակ: %1)"
169
170 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:46
171 msgid "(Show preferred library)"
172 msgstr "(Ցույց տուր նախընտրելի գրադարանը)"
173
174 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:27
175 msgid "(Show)"
176 msgstr "(Ցույց տուր)"
177
178 #. ("<strong>&quot;' _ i18n_searchphrase _ '&quot;</strong>")
179 #. ("<strong>' _ i18n_searchtrunc _ '</strong>")
180 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:51
181 msgid "(example: %1)"
182 msgstr "(օրինակ: %1)"
183
184 #. ("<strong>&quot;^' _ i18n_searchbegins _ '&quot;</strong>", "<em>' _ i18n_searchbegins _ '</em>", "<strong>&quot;' _ i18n_searchends _ '$&quot;</strong>", "<em>' _ i18n_searchends _ '</em>")
185 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:59
186 msgid ""
187 "(examples: %1 for phrases that begin with the term %2. %3 for phrases that "
188 "end in %4.)"
189 msgstr ""
190 "(օրինակներ: %1 արտահայտությունների համար որ սկսվում են տերմինով %2։ %3 այն "
191 "արտահայտությունների համար որ ավարտվում են %4.)"
192
193 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:117
194 msgid "(fines accruing)"
195 msgstr "(Կուտակային տուգանքներ)"
196
197 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:78
198 msgid "(not shown)"
199 msgstr "(չի ցուցադրվում)"
200
201 #. ("<span class=\"result_count_number\">' _ (page + 1) _ '</span>", "<span class=\"result_count_number\">' _ page_count _ '</span>")
202 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:15
203 msgid "(page %1 of %2)"
204 msgstr "(էջ %1 ընդամենը %2)"
205
206 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:173
207 msgid "- All Parts -"
208 msgstr "- Բոլոր մասերը -"
209
210 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:312 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:20
211 msgid "-- Actions for these items --"
212 msgstr "-- Գործողություններ այս նյութերի համար --"
213
214 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/coded_value_selector.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filter_group_selector.tt2:21
215 msgid "-- Any --"
216 msgstr "-- Որևէ --"
217
218 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/cart.tt2:4
219 msgid "-- Basket Actions --"
220 msgstr ""
221
222 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:93
223 msgid "... from basket"
224 msgstr ""
225
226 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/pref_lib_display.tt2:5
227 msgid "?"
228 msgstr "?"
229
230 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/list/update.tt2:20
231 msgid "A list name is required"
232 msgstr "Պահանջվում է ցուցակի անվանումը"
233
234 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:81
235 msgid "A registration error has occurred"
236 msgstr "Հանդիպել է գրանցման սխալ"
237
238 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:273
239 msgid ""
240 "A suspended hold will retain its place in the queue, but will not be "
241 "fulfilled until it has been activated."
242 msgstr ""
243 "Կասեցվածը կպահպանի իր տեղը հերթում, բայց չի կատարվի քանի դեռ չի ապասառեցվել։"
244
245 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
246 msgid "Abridger"
247 msgstr "Կրճատված"
248
249 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:124
250 msgid "Account Creation Date"
251 msgstr "Հաշվի ստեղծման ամսաթիվ"
252
253 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:129 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:48
254 msgid "Account Expiration Date"
255 msgstr "Հաշվի ժամկետի լրանալու ամսաթիվ"
256
257 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:29
258 msgid "Account Home"
259 msgstr "Հաշվի տուն"
260
261 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:33
262 msgid "Account Information and Preferences"
263 msgstr "Հաշվի տեղեկատվություն և Նախապատվություններ"
264
265 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/login.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/login.tt2:6
266 msgid "Account Login"
267 msgstr "հաշվի մուտք"
268
269 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/login.tt2:12
270 msgid "Account Login Form"
271 msgstr "Հաշվի գրանցման ձև"
272
273 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3
274 msgid "Account Preferences"
275 msgstr "Հաշվի նախապատվություններ"
276
277 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:53
278 msgid "Account Registration"
279 msgstr "Հաշվի գրանցում"
280
281 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:29
282 msgid "Account Successfully Updated"
283 msgstr "Հաշիվը հաջողությամբ թարմացվել է"
284
285 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:9
286 msgid "Account Summary"
287 msgstr "Հաշվի համառոտագրություն"
288
289 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:9
290 msgid "Account preference"
291 msgstr "Հաշվի նախապատվություն"
292
293 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
294 msgid "Accumulation and Frequency of Use Note: "
295 msgstr "Օգտվելու նշումի կուտակում և հաճախականություն։ "
296
297 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
298 msgid "Action Note: "
299 msgstr "Գործողության նշում։ "
300
301 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3222 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3227 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:28
302 msgid "Actions"
303 msgstr "Գործողություններ"
304
305 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:64
306 msgid "Actions for Items on Hold"
307 msgstr "Պահման մեջ գտնվող նյութերի գործողություններ"
308
309 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:58
310 msgid "Actions for checked out items"
311 msgstr "Դուրս տրված նյութերի համար գործողություններ"
312
313 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:75
314 msgid "Actions for messages"
315 msgstr "Հաղորդագրությունների համար գործողություններ"
316
317 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:85
318 msgid "Actions for selected holds"
319 msgstr "Գործողություններ ընտրված պահումների համար"
320
321 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:59
322 msgid "Actions for selected messages"
323 msgstr "Ընտրված հաղորդագրությունների համար գործողություններ"
324
325 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:19
326 msgid "Actions for these items"
327 msgstr ""
328
329 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:73
330 msgid "Activate"
331 msgstr "Ակտիվացնել"
332
333 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:24
334 msgid "Activate On"
335 msgstr "Ակտիվացնելը միացված է"
336
337 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:279
338 msgid "Activate on"
339 msgstr "Ակտիվացված է"
340
341 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:175
342 msgid "Active Addresses"
343 msgstr "Ակտիվ հասցեներ"
344
345 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:113
346 msgid "Active Barcode"
347 msgstr "Ակտիվ շտրիխ կոդ"
348
349 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:50
350 msgid "Active/Create Date"
351 msgstr "Ակտիվ/Ստեղծման ամսաթիվ"
352
353 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:78
354 msgid "Active?"
355 msgstr "Ակտի՞վ"
356
357 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
358 msgid "Actor"
359 msgstr "Դերակատար"
360
361 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
362 msgid "Adapter"
363 msgstr "Ադապտացիա"
364
365 #. (attrs.title)
366 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:110 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:491
367 msgid "Add %1 to basket"
368 msgstr ""
369
370 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/cart.tt2:13
371 msgid "Add Basket to Bucket"
372 msgstr ""
373
374 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/cart.tt2:10
375 msgid "Add Basket to Saved List"
376 msgstr ""
377
378 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:25
379 msgid "Add Search Row"
380 msgstr "Ավելացրու որոնման տող"
381
382 #. (record_title)
383 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:42
384 msgid "Add item to a list: %1"
385 msgstr "Ավելացրու նյութ ցուցակին: %1"
386
387 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:101 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:110 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:111
388 msgid "Add to Basket"
389 msgstr ""
390
391 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:112 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:493
392 msgid "Add to basket"
393 msgstr ""
394
395 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:44
396 msgid "Add to my list"
397 msgstr "Ավելացրու իմ ցուցակին"
398
399 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:89
400 msgid "Add to new list"
401 msgstr "Ավելացրու նոր ցուցակին"
402
403 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:174
404 msgid "Add to this list"
405 msgstr "Ավելացրու այս ցուցակին"
406
407 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1
408 msgid "Added Author"
409 msgstr "Ավելացված հեղինակ"
410
411 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:22
412 msgid "Additional Content"
413 msgstr "Լրացուցիչ բովանդակություն"
414
415 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
416 msgid "Additional Index Information"
417 msgstr "Լրացուցիչ ինդեքսի տեղեկատվություն։"
418
419 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
420 msgid "Additional Physical Form available Note: "
421 msgstr "Լրացուցիչ Ֆիզիկական ձևի նշում "
422
423 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:49
424 msgid "Additional Resources"
425 msgstr "Լրացուցիչ պաշարներ"
426
427 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
428 msgid "Additional Supplement Information"
429 msgstr "Լրացուցիչ հավելվածի տեղեկատվություն"
430
431 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
432 msgid "Additional Volume Information"
433 msgstr "Լրացուցիչ հատորի տեղեկատվություն"
434
435 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:25
436 msgid "Additional search filters and navigation"
437 msgstr "Փնտրման լրացուցիչ զտիչներ և նավարկում"
438
439 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:176 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:206
440 msgid "Address Type"
441 msgstr "Հասցեի տեսակ"
442
443 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:232
444 msgid "Address changes will be verified by staff"
445 msgstr "Հասցեի փոփոխությունները կստուգվեն աշխատակազմի կողմից"
446
447 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
448 msgid "Addressee"
449 msgstr "Հասցեներ"
450
451 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:145 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:148
452 msgid "Addresses"
453 msgstr "Հասցեներ"
454
455 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:40
456 msgid "Adjacency"
457 msgstr "Շրջակայք"
458
459 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:28
460 msgid "Advanced"
461 msgstr "Ընդլայնված"
462
463 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:192
464 msgid "Advanced Hold Options"
465 msgstr "Պահման խորացված ընտրանքներ"
466
467 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:53
468 msgid "Advanced Search"
469 msgstr "Խորացված որոնում"
470
471 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:87
472 msgid "After"
473 msgstr "Հետո"
474
475 #. (date1)
476 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:74
477 msgid "After %1"
478 msgstr "Հետո %1"
479
480 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:49
481 msgid "Age Hold Protection"
482 msgstr "Տարիքի պահման պաշտպանություն"
483
484 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
485 msgid "All Formats"
486 msgstr "Բոլոր ձևաչափերը"
487
488 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
489 msgid "All Libraries"
490 msgstr "Բոլոր գրադարանները"
491
492 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:160
493 msgid "All Parts"
494 msgstr "Բոլոր մասերը"
495
496 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:106
497 msgid ""
498 "All available copies are temporarily unavailable at your pickup library. "
499 "Placing this hold could result in longer wait times."
500 msgstr ""
501 "Բոլոր հասանելի պատճենները ժամանակավորապես անհասանելի են քո ստացման "
502 "գրադարանից։ Տեղադրելով պահում կհանգեցնի ավելի երկար սպասման ժամանակի։"
503
504 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:125
505 msgid "Allow others to use my account"
506 msgstr ""
507
508 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:30
509 msgid "Amount"
510 msgstr "Քանակ"
511
512 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:100
513 msgid ""
514 "An error occurred browsing records. Please try again in a moment or report "
515 "the issue to library staff."
516 msgstr ""
517 "Գրառումները դիտելիս հանդիպել է սխալ։ Նորից փորձիր, կամ զեկուցիր աշխատակազմին։"
518
519 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
520 msgid "Analyst"
521 msgstr "վերլուծող"
522
523 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:55
524 msgid "Anchored Searching"
525 msgstr "խարսխված որոնում"
526
527 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:32
528 msgid "And"
529 msgstr "և"
530
531 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
532 msgid "Animator"
533 msgstr "Նկարիչ մուլտիպլիկատոր"
534
535 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:22
536 msgid "Annotation"
537 msgstr "Աննոտացիա"
538
539 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
540 msgid "Annotator"
541 msgstr "Աննոտացիա կազմող"
542
543 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:50
544 msgid "Another Search"
545 msgstr "Մեկ այլ փնտրում"
546
547 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
548 msgid "Appellant"
549 msgstr "Դիմորդ"
550
551 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
552 msgid "Appellee"
553 msgstr "Պատասխանորդ"
554
555 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
556 msgid "Applicant"
557 msgstr "Դիմող"
558
559 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:198
560 msgid "April (4)"
561 msgstr "Ապրիլ (4)"
562
563 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
564 msgid "Architect"
565 msgstr "Ճարտարապետ"
566
567 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:81
568 msgid "Are you sure you are ready to charge "
569 msgstr "Վստահ ես որ պատրաստ ես գանձելու "
570
571 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:20
572 msgid "Are you sure you wish to continue?"
573 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես շարունակել։"
574
575 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:67
576 msgid "Are you sure you wish to delete the selected item(s)?"
577 msgstr "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել ընտրված նյութ(եր)ը"
578
579 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:53
580 msgid "Are you sure you wish to permanently delete the selected message(s)?"
581 msgstr "Վստա՞հ ես ոռ ցանկանում ես հաջորդաբար ջնջել ընտրված հաղորդում(ներ)ը։"
582
583 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:16
584 msgid "Are you sure you wish to permanently delete this message?"
585 msgstr "Վստա՞հ ես ոռ ցանկանում ես հաջորդաբար ջնջել ընտրված հաղորդումը։"
586
587 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:42
588 msgid "Are you sure you wish to renew the selected item(s)?"
589 msgstr "Արդյո՞ք վսատհ ես որ ցանկանում ես թարմացնել ընտրված նյութ(եր)ը։"
590
591 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
592 msgid "Arranger"
593 msgstr "Գործիքավորող"
594
595 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
596 msgid "Art copyist"
597 msgstr "Արվեստի պատճենող"
598
599 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
600 msgid "Art director"
601 msgstr "Արվեստի տնօրեն"
602
603 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
604 msgid "Artist"
605 msgstr "Արտիստ"
606
607 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
608 msgid "Artistic director"
609 msgstr "Արտիստական տնօրեն"
610
611 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
612 msgid "Assignee"
613 msgstr "Օրինական ժառանգ"
614
615 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
616 msgid "Associated name"
617 msgstr "Կապակցված անուն"
618
619 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:127
620 msgid "At least"
621 msgstr "Առնվազն"
622
623 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
624 msgid "Attributed name"
625 msgstr "Վերագրված անուն"
626
627 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
628 msgid "Auctioneer"
629 msgstr "Աճուրդախոս"
630
631 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
632 msgid "Audience"
633 msgstr "Լսարան"
634
635 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:202
636 msgid "August (8)"
637 msgstr "Օգոստոս (8)"
638
639 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3189 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3197 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3206 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3214 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3220 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3225 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:98 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history/export.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:67 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:117 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
640 msgid "Author"
641 msgstr "Հեղինակ"
642
643 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:3
644 msgid "Author Notes"
645 msgstr "Հեղինակի նշումներ"
646
647 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1
648 msgid "Author Notes: "
649 msgstr "Հեղինակի նշումներ։ "
650
651 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
652 msgid "Author in quotations or text abstracts"
653 msgstr "Մեջբերումների հեղինակ կամ տեքստի համառոտագրություններ"
654
655 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
656 msgid "Author of afterword, colophon, etc."
657 msgstr "Վերջաբանի հեղինակ, կոլոֆոն և այլն"
658
659 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
660 msgid "Author of dialog"
661 msgstr "Երկխոսության հեղինակ"
662
663 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
664 msgid "Author of introduction, etc."
665 msgstr "Ներածության հեղինակ, այլն"
666
667 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:340 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:376 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:66
668 msgid "Author(s)"
669 msgstr "Հեղինակ(ներ)"
670
671 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:10
672 msgid "Author: A to Z"
673 msgstr "Հեղինակ։ Ա մինչև Ֆ"
674
675 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:11
676 msgid "Author: Z to A"
677 msgstr "Հեղինակ։ Ֆ մինչև Ա"
678
679 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
680 msgid "Authors"
681 msgstr "Հեղինակներ"
682
683 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
684 msgid "Autographer"
685 msgstr "Ինքնագիր տվող"
686
687 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:4
688 msgid "Available"
689 msgstr "Հասանելի"
690
691 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/ebook_api/avail.tt2:29
692 msgid "Available Formats"
693 msgstr "Հասանելի ձևաչափեր"
694
695 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:2
696 msgid "Available copies"
697 msgstr "Հասանելի պատճեններ"
698
699 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
700 msgid "Awards Note: "
701 msgstr "Պարգևների նշումներ։ "
702
703 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:22
704 msgid "Awards, Reviews, & Suggested Reads"
705 msgstr "Մրցանակներ, գրախոսություններ, & Առաջարկվող ընթերցումներ"
706
707 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:73
708 msgid "Back"
709 msgstr "Հետ"
710
711 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:57
712 msgid "Back to Account Summary"
713 msgstr "Վերադարձ դեպի հաշվի համառոտագրություն"
714
715 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_email.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:23
716 msgid "Back to Payments History"
717 msgstr "Վերադարձ դեպի Վճարումների պատմություն"
718
719 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/email.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/print.tt2:28
720 msgid "Back to Record"
721 msgstr "Վերադարձ գրառմանը"
722
723 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:56
724 msgid "Back to results"
725 msgstr "Հետ դեպի արդյունքներ"
726
727 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:486
728 msgid "Badges:"
729 msgstr "Խորհրդանիշներ։"
730
731 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3192 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3201 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:102 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history/export.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:109 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:45
732 msgid "Barcode"
733 msgstr "Շտրիխ կոդ"
734
735 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:56
736 msgid "Barcode:"
737 msgstr "Շտրիխ կոդ:"
738
739 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:26
740 msgid "Basic"
741 msgstr "Հիմնական"
742
743 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:198
744 msgid "Basic Hold Options"
745 msgstr "Պահման հիմնական ընտրանքներ"
746
747 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:35
748 msgid "Basic Search"
749 msgstr "Հիմնական փնտրում"
750
751 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:3
752 msgid "Basket"
753 msgstr ""
754
755 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/temp_warn.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/temp_warn.tt2:6
756 msgid "Basket Warning"
757 msgstr ""
758
759 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:87
760 msgid "Before"
761 msgstr "Մինչև"
762
763 #. (date1)
764 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:73
765 msgid "Before %1"
766 msgstr "Մինչ %1"
767
768 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:87
769 msgid "Between"
770 msgstr "Միջև"
771
772 #. (date1, date2)
773 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:75
774 msgid "Between %1 and %2"
775 msgstr "%1 և %2 միջև"
776
777 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
778 msgid "Bib Level"
779 msgstr "Մատենագիտ մակարդակ"
780
781 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
782 msgid "Bibliographic antecedent"
783 msgstr "Մատենագիտական ենթադրյալ"
784
785 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
786 msgid "Bibliography, etc. Note: "
787 msgstr "Մատենագիտություն, և այլն, Նշում։ "
788
789 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:107
790 msgid "Billing Information"
791 msgstr "Վճարահաշիվը ներկայացնելու տեղեկատվություն"
792
793 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:158 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:46
794 msgid "Billing Type"
795 msgstr "Վճարման տեսակ"
796
797 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
798 msgid "Binder"
799 msgstr "Կազմող"
800
801 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
802 msgid "Binding Information: "
803 msgstr "Կազմելու տեղեկատվություն։ "
804
805 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
806 msgid "Binding designer"
807 msgstr "Կազմի նախագծող"
808
809 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
810 msgid "Biographical Subject: "
811 msgstr "Կենսագրական խորագիր "
812
813 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
814 msgid "Biographical or Historical Data: "
815 msgstr "Մատենագիտական կամ պատմական տվյալներ։ "
816
817 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
818 msgid "Blurb writer"
819 msgstr "Ռեկլամային գրող"
820
821 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/misc_util.tt2:841 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:118
822 msgid "Book cover"
823 msgstr "Գրքի կազմ"
824
825 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
826 msgid "Book designer"
827 msgstr "Գրքի նախագծող"
828
829 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:56
830 msgid "Book jacket cover art"
831 msgstr "Գրքի պատյանի կազմի արվեստ"
832
833 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
834 msgid "Book producer"
835 msgstr "Գրքի թողարկող"
836
837 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
838 msgid "Bookjacket designer"
839 msgstr "Գրքի կազմի նախագծող"
840
841 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
842 msgid "Bookplate designer"
843 msgstr "Գրքի երեսի նախագծող"
844
845 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
846 msgid "Bookseller"
847 msgstr "Գրավաճառ"
848
849 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:30
850 msgid "Boolean search operator"
851 msgstr "Բուլյան որոնման օպերատոր"
852
853 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:9
854 msgid "Bottom Link 2"
855 msgstr "Ստորին հղում 2"
856
857 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:11
858 msgid "Bottom Link 3"
859 msgstr "Ստորին հղում 3"
860
861 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:12
862 msgid "Bottom Link 4"
863 msgstr "Ստորին հղում 4"
864
865 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:13
866 msgid "Bottom Link 5"
867 msgstr "Ստորին հղում 5"
868
869 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
870 msgid "Braille embosser"
871 msgstr "Բրայլի հյուսվածք"
872
873 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:48
874 msgid "Branch relationship"
875 msgstr "Մասնաճյուղի հարաբերություն"
876
877 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
878 msgid "Broadcaster"
879 msgstr "Հեռարձակում"
880
881 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:1
882 msgid "Broader term"
883 msgstr "Լայն տերմին"
884
885 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:30
886 msgid "Browse"
887 msgstr "Զննել"
888
889 #. (control_qtype, control_bterm, control_locg)
890 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:60
891 msgid "Browse for %1 starting with %2 in %3"
892 msgstr "Զննել %1 որ սկսվում է %2 այստեղ %3"
893
894 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:55
895 msgid "Browse term"
896 msgstr ""
897
898 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:46
899 msgid "Browse the Catalog"
900 msgstr "Զննել քարտարանը"
901
902 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:103 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history/export.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:79
903 msgid "Call Number"
904 msgstr "Դասիչ"
905
906 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:14
907 msgid "Call Number (Shelf Browse)"
908 msgstr "Դասիչ (դարականիշ)"
909
910 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:41
911 msgid "Call Number / Copy Notes"
912 msgstr "Դասիչ / Պատճենի նշում"
913
914 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/cnbrowse.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/cnbrowse.tt2:10
915 msgid "Call Number Browse"
916 msgstr "Դասիչի դիտում"
917
918 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3193 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3202 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:370
919 msgid "Call number"
920 msgstr "Դասիչ"
921
922 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:217
923 msgid "Call number:"
924 msgstr "Դասիչ։"
925
926 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
927 msgid "Calligrapher"
928 msgstr "Ձեռքով գրող"
929
930 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist/clear.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist/email.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist/print.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:79 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:80 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:235 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:85 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:291 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:151
931 msgid "Cancel"
932 msgstr "Չեղարկել"
933
934 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/ebook_api/base_js.tt2:17
935 msgid "Cancel Hold"
936 msgstr "Չեղյալ անել պահումը"
937
938 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:120
939 msgid "Cancel if not filled by"
940 msgstr "Չեղյալ արա եթե լրացված չէ"
941
942 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3209
943 msgid "Cancel on"
944 msgstr "Չեղյալ անել"
945
946 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:62
947 msgid "Cancel unless filled by"
948 msgstr "Չեղյալ անել մինչ լրացվի"
949
950 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/reservations.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:15
951 msgid "Canceled"
952 msgstr "Չեղյալ անել"
953
954 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
955 msgid "Cartographer"
956 msgstr "Քարտեզագրող"
957
958 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
959 msgid "Case File Characteristics Note: "
960 msgstr "Դեպքի ֆայլի նիշերի նշումներ։ "
961
962 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1
963 msgid "Cast"
964 msgstr "Դերաբաշխում"
965
966 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
967 msgid "Caster"
968 msgstr "Caster"
969
970 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:46
971 msgid "Catalog"
972 msgstr "Քարտարան"
973
974 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:30
975 msgid "Catalog Browse"
976 msgstr "Քարտարանի դիտում"
977
978 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/home.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:206
979 msgid "Catalog Home"
980 msgstr "Քարտարանի տուն"
981
982 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:1
983 msgid "Catalog Search"
984 msgstr "Փնտրում Քարտարանում"
985
986 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:176 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:159 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:195
987 msgid "Catalog record"
988 msgstr "Քարտարանի գրառում"
989
990 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
991 msgid "Censor"
992 msgstr "Գրաքննիչ"
993
994 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:73 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:83 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:93 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/locale_picker.tt2:26
995 msgid "Change"
996 msgstr "Փոխել"
997
998 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:83 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:6
999 msgid "Change Password"
1000 msgstr "Փոխիր գաղտնաբառը"
1001
1002 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:73
1003 msgid "Change Username"
1004 msgstr "Փոխիր օգտվողի անունը"
1005
1006 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/pref_lib_display.tt2:5
1007 msgid "Change preferred library"
1008 msgstr "Փոխիր նախընտրելի գրադարանը"
1009
1010 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
1011 msgid "Character Attributes: "
1012 msgstr "Նիշի բնութագրիչներ: "
1013
1014 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:48
1015 msgid "Charge/Fee"
1016 msgstr "Գանձում/գումար"
1017
1018 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:106 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:109 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:72
1019 msgid "Charges"
1020 msgstr "Գանձումներ"
1021
1022 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:19
1023 msgid "Charges:"
1024 msgstr "Գանձումներ։"
1025
1026 #. (attrs.title)
1027 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:88 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:463
1028 msgid "Check Out %1"
1029 msgstr "Դուրս է տրված %1"
1030
1031 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:89 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:466
1032 msgid "Check Out E-Item"
1033 msgstr "Դուրս է տրված էլ. նյութ։"
1034
1035 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:18
1036 msgid "Check Out History"
1037 msgstr "Դուրս տրման պատմություն"
1038
1039 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:144 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:158
1040 msgid "Check Out Items"
1041 msgstr ""
1042
1043 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/reservations.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:53
1044 msgid "Checked Out"
1045 msgstr "Դուրս տրված"
1046
1047 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:410
1048 msgid "Checked Out Before"
1049 msgstr "Դուրս տրված մինչ"
1050
1051 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/ebook_api/base_js.tt2:1
1052 msgid "Checking availability for this item..."
1053 msgstr "Ստուգվում է այս նյութի հասանելիությունը․․․"
1054
1055 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/ebook_api/base_js.tt2:15
1056 msgid "Checkout"
1057 msgstr "Դուրս տրում"
1058
1059 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3198 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:99 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history/export.tt2:7
1060 msgid "Checkout Date"
1061 msgstr "Դուրս տրման ամսաթիվ"
1062
1063 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1064 msgid "Choreographer"
1065 msgstr "խորեոգրաֆ"
1066
1067 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1068 msgid "Cinematographer"
1069 msgstr "կինեմատոգրաֆ"
1070
1071 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:27
1072 msgid "Circulation Charges"
1073 msgstr "Տացքի ծախսեր։"
1074
1075 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:48
1076 msgid "Circulation Modifier"
1077 msgstr "Տացքի ձևափոխիչ"
1078
1079 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
1080 msgid "Circulation rules reject this item as non-circulatable"
1081 msgstr "Սպասարկման օրենքները մերժում են այս նյութը որպես չսպասարկվող։"
1082
1083 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1084 msgid "Citation/References Note: "
1085 msgstr "Մեջբերման/ցիտման նշում։ "
1086
1087 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:137 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:179 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:206 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1088 msgid "City"
1089 msgstr "Քաղաք"
1090
1091 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:171
1092 msgid "Clear AddedContent Cache"
1093 msgstr "Մաքրիր AddedContent Cache"
1094
1095 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/cart.tt2:15
1096 msgid "Clear Basket"
1097 msgstr ""
1098
1099 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:45
1100 msgid "Clear Form"
1101 msgstr "Մաքրիր ձևը"
1102
1103 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:48
1104 msgid "Clear basket"
1105 msgstr ""
1106
1107 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist/email.tt2:15
1108 msgid "Clear basket after emailing it."
1109 msgstr ""
1110
1111 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:285
1112 msgid "Clear basket after holds are requested?"
1113 msgstr ""
1114
1115 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist/print.tt2:15
1116 msgid "Clear basket after printing it."
1117 msgstr ""
1118
1119 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:36
1120 msgid "Clear entire basket when action complete"
1121 msgstr ""
1122
1123 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/tips.tt2:5
1124 msgid ""
1125 "Click on a folder icon in the sidebar to access related quick searches"
1126 msgstr ""
1127 "Սեղմիր կողային մասում առկա թղթապանակի պատկերիկի վրա առագ փնտրումը հասանելի "
1128 "դարձնելու համար"
1129
1130 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:42
1131 msgid "Click to (un)select all charges"
1132 msgstr "Սեղմի բոլոր գանջումները (չ)ընտրելու համար։"
1133
1134 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:154
1135 msgid "Click to (un)select all fines"
1136 msgstr "Կտտացրու բոլոր տուգանքները (հետ)ընտրելու համար"
1137
1138 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1139 msgid "Client"
1140 msgstr "Հաճախորդ"
1141
1142 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1143 msgid "Collaborator"
1144 msgstr "Համագործակցող"
1145
1146 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/staff_saved_searches.tt2:9
1147 msgid "Collapse"
1148 msgstr "Փլուզում"
1149
1150 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1151 msgid "Collection registrar"
1152 msgstr "Հավաքածուի գրանցիչ"
1153
1154 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1155 msgid "Collector"
1156 msgstr "Հավաքող"
1157
1158 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1159 msgid "Collotyper"
1160 msgstr "Collotyper"
1161
1162 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1163 msgid "Colorist"
1164 msgstr "Գունավորող"
1165
1166 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1167 msgid "Commentator"
1168 msgstr "Հաղորդավար"
1169
1170 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1171 msgid "Commentator for written text"
1172 msgstr "Գրավոր տեքստի հաղորդավար"
1173
1174 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1175 msgid "Compiler"
1176 msgstr "Ձևավորող"
1177
1178 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1179 msgid "Complainant"
1180 msgstr "Դիմող"
1181
1182 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1183 msgid "Complainant-appellant"
1184 msgstr "Դիմորդ-հայցվոր"
1185
1186 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1187 msgid "Complainant-appellee"
1188 msgstr "Դիմորդ-հայցորդ"
1189
1190 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1191 msgid "Composer"
1192 msgstr "Կոմպոզիտոր"
1193
1194 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1195 msgid "Compositor"
1196 msgstr "Կոմպոզիտոր"
1197
1198 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1199 msgid "Conceptor"
1200 msgstr "Կոնցեպտի հեղինակ"
1201
1202 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1203 msgid "Conductor"
1204 msgstr "Դիրիժոր"
1205
1206 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist/clear.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist/clear.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist/email.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist/email.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist/print.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist/print.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:24
1207 msgid "Confirm"
1208 msgstr "Հաստատել"
1209
1210 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist/email.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist/email.tt2:6
1211 msgid "Confirm Basket Email"
1212 msgstr ""
1213
1214 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist/print.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist/print.tt2:6
1215 msgid "Confirm Basket Printing"
1216 msgstr ""
1217
1218 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist/clear.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist/clear.tt2:6
1219 msgid "Confirm Clearing of Basket"
1220 msgstr ""
1221
1222 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1223 msgid "Conservator"
1224 msgstr "Կոնսերվատոր"
1225
1226 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1227 msgid "Consultant"
1228 msgstr "Խորհրդական"
1229
1230 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1231 msgid "Consultant to a project"
1232 msgstr "Նախագծի խորհրդական"
1233
1234 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:23
1235 msgid "Contact information"
1236 msgstr "Կապի տեղեկատվություն"
1237
1238 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
1239 msgid "Contains"
1240 msgstr "Պարունակում է"
1241
1242 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
1243 msgid "Contains phrase"
1244 msgstr "Պարունակում է արտահայտություն"
1245
1246 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:211
1247 msgid "Content descriptions"
1248 msgstr "Բովանդակության նկարագրություն"
1249
1250 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1251 msgid "Contestant"
1252 msgstr "Հակառակորդ"
1253
1254 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1255 msgid "Contestant-appellant"
1256 msgstr "Մասնակից-բողոքարկու"
1257
1258 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1259 msgid "Contestant-appellee"
1260 msgstr "Մասնակից-մեղադրյալ"
1261
1262 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1263 msgid "Contestee"
1264 msgstr "Contestee"
1265
1266 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1267 msgid "Contestee-appellant"
1268 msgstr "Contestee-appellant"
1269
1270 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1271 msgid "Contestee-appellee"
1272 msgstr "Contestee-appellee"
1273
1274 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:154
1275 msgid "Continue"
1276 msgstr "Շարունակել"
1277
1278 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1279 msgid "Contractor"
1280 msgstr "Կոնտրակտոր"
1281
1282 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1283 msgid "Contributor"
1284 msgstr "Աջակցող"
1285
1286 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1287 msgid "Copy and Version Identification Note: "
1288 msgstr "Պատճենի և տարբերակի բնութագրիչի նշում։ "
1289
1290 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:165
1291 msgid "Copy hold"
1292 msgstr "Պատճենի պահում"
1293
1294 #. (date.format(date.now, "%Y"))
1295 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:23
1296 msgid "Copyright &copy; 2006-%1 Georgia Public Library Service, and others"
1297 msgstr ""
1298 "Արտոնագիր &copy; 2006-%1 Գեորգիայի հանրային գրադարանի ծառայություն, և այլոք"
1299
1300 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1301 msgid "Copyright claimant"
1302 msgstr "Հեղինակային իրավումքի հայցվոր"
1303
1304 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1305 msgid "Copyright holder"
1306 msgstr "Հեղինակային իրավունքի կրող"
1307
1308 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:475
1309 msgid "Copyright:"
1310 msgstr "Հեղինակային իրավունք։"
1311
1312 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1313 msgid "Corrector"
1314 msgstr "Սրբագրիչ"
1315
1316 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1317 msgid "Correspondent"
1318 msgstr "Բաժանորդ"
1319
1320 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1321 msgid "Costume designer"
1322 msgstr "Զգեստի դիզայներ"
1323
1324 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:182 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:206
1325 msgid "Country"
1326 msgstr "Երկիր"
1327
1328 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:180 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:206 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1329 msgid "County"
1330 msgstr "Համայնք"
1331
1332 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1333 msgid "Court governed"
1334 msgstr "Դատարանը կարգավորեց"
1335
1336 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1337 msgid "Court reporter"
1338 msgstr "Դատարանի հաղորդավար"
1339
1340 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1341 msgid "Cover designer"
1342 msgstr "Կազմի դիզայներ"
1343
1344 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:19
1345 msgid "Create New List"
1346 msgstr "Ստեղծիր նոր ցուցակ"
1347
1348 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1349 msgid "Creation/Production Credits Note: "
1350 msgstr "Ստեղծման/թողարկման  երախտիքի նշում։ "
1351
1352 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1353 msgid "Creator"
1354 msgstr "Ստեղծող"
1355
1356 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:161
1357 msgid "Credit Card #"
1358 msgstr "Կրեդիտ քարտի #"
1359
1360 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:158
1361 msgid "Credit Card Information"
1362 msgstr "Կրեդիտ քարտի տեղեկատվություն"
1363
1364 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:29
1365 msgid "Credit Card Logo"
1366 msgstr "Կրեդիտ քարտի լոգո"
1367
1368 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1369 msgid "Cumulative Index/Finding Aids Note: "
1370 msgstr "Կումուլյատիվ ինդեքս/Գտնելու օգնության նշում։ "
1371
1372 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1373 msgid "Curator"
1374 msgstr "Խնամակալ"
1375
1376 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:30
1377 msgid "Current Email"
1378 msgstr "Ընթացիկ էլ փոստ"
1379
1380 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:12
1381 msgid "Current Items Checked Out"
1382 msgstr "Ընթացիկ դուրս տրված նյութեր"
1383
1384 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:33
1385 msgid "Current Items on Hold"
1386 msgstr "Ընթացիկ պահված նյութեր"
1387
1388 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:33
1389 msgid "Current Password"
1390 msgstr "Ընթացիկ գաղտնաբառ"
1391
1392 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:32
1393 msgid "Current Username"
1394 msgstr "Ընթացիկ օգտաանուն"
1395
1396 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:249
1397 msgid "Current holds"
1398 msgstr "Ընթացիկ պահումներ"
1399
1400 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1401 msgid "Dancer"
1402 msgstr "Պարող"
1403
1404 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1405 msgid "Data Quality Note: "
1406 msgstr "Տվյալի որակի նշում։ "
1407
1408 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1409 msgid "Data contributor"
1410 msgstr "Տվյաների աջակցող"
1411
1412 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1413 msgid "Data manager"
1414 msgstr "Տվյալների կառավարիչ"
1415
1416 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:160 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:90 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:30
1417 msgid "Date"
1418 msgstr "Ամսաթիվ"
1419
1420 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3200 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:101 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history/export.tt2:9
1421 msgid "Date Returned"
1422 msgstr "Վերադարձի ամսաթիվ"
1423
1424 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1425 msgid "Date of Birth"
1426 msgstr "Ծննդյան ամսաթիվ"
1427
1428 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1429 msgid "Date/Time and Place of an Event Note: "
1430 msgstr "Իրադարձության նշումի Օր/Ժամ և վայր։ "
1431
1432 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:14
1433 msgid "Date: Newest to Oldest"
1434 msgstr "Ամսաթիվ։ թարմից դեպի հին"
1435
1436 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:15
1437 msgid "Date: Oldest to Newest"
1438 msgstr "Ամսաթիվ։ հնից դեպի թարմ"
1439
1440 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:46
1441 msgid "Day Phone"
1442 msgstr "Ցերեկային հեռախոս"
1443
1444 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:206
1445 msgid "December (12)"
1446 msgstr "Դեկտեմբեր (12)"
1447
1448 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1449 msgid "Dedicatee"
1450 msgstr "Նվիրվում է"
1451
1452 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1453 msgid "Dedicator"
1454 msgstr "Նվիրում է"
1455
1456 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:167
1457 msgid "Default Font Size"
1458 msgstr "Լռակյաց տառատեսակի չափ"
1459
1460 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:47
1461 msgid "Default List"
1462 msgstr "Լռակյաց ցուցակ"
1463
1464 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:74
1465 msgid "Default Mobile Carrier"
1466 msgstr "Լռակյաց բջջայինի տանող"
1467
1468 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:79
1469 msgid "Default Mobile Number"
1470 msgstr "Լռակյաց բջջայինի համար"
1471
1472 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:54
1473 msgid "Default Phone Number"
1474 msgstr "Լռակյաց հեռախոսի համար"
1475
1476 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1477 msgid "Defendant"
1478 msgstr "Պատասխանող"
1479
1480 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1481 msgid "Defendant-appellant"
1482 msgstr "Պատասխանող-բողոքարկող"
1483
1484 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1485 msgid "Defendant-appellee"
1486 msgstr "Պատասխանող-մեղադրյալ"
1487
1488 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1489 msgid "Degree granting institution"
1490 msgstr "Կոչում շնորհող հաստատություն"
1491
1492 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1493 msgid "Degree supervisor"
1494 msgstr "Կոչման ղեկավար"
1495
1496 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:63 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:17
1497 msgid "Delete"
1498 msgstr "Ջնջել"
1499
1500 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:196
1501 msgid "Delete List"
1502 msgstr "Ջնջիր ցուցակը"
1503
1504 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:72
1505 msgid "Delete Selected Titles"
1506 msgstr "Ջնջել ընտրված վերնագրերը"
1507
1508 #. (ctx.message_update_changed)
1509 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:27
1510 msgid "Deleted %1 message(s)."
1511 msgstr "Ջնջված է %1 հաղորդագրություն։"
1512
1513 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:83
1514 msgid "Deleting Help"
1515 msgstr "Ջնջելու օգնություն"
1516
1517 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1518 msgid "Delineator"
1519 msgstr "Փորագրող"
1520
1521 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1522 msgid "Depicted"
1523 msgstr "Պատկերված"
1524
1525 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1526 msgid "Depositor"
1527 msgstr "Դեպոզիտոր"
1528
1529 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:292
1530 msgid "Description:"
1531 msgstr "Նկարագրություն՝"
1532
1533 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1534 msgid "Designer"
1535 msgstr "Նախագծող"
1536
1537 #. (alternative_link)
1538 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:112
1539 msgid "Did you mean %1?"
1540 msgstr "Դու նկատի ունե՞ս %1"
1541
1542 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
1543 msgid "Digital Bookplate"
1544 msgstr "Թվային գրացուցակաթերթ"
1545
1546 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
1547 msgid "Digital Bookplates"
1548 msgstr "Թվային գրացուցակաթերթեր"
1549
1550 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1551 msgid "Director"
1552 msgstr "Տնօրեն"
1553
1554 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:164 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:113
1555 msgid "Disable Highlighting"
1556 msgstr ""
1557
1558 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:18
1559 msgid ""
1560 "Disabling checkout or holds history will permanently remove all items from "
1561 "your history."
1562 msgstr ""
1563 "Դուրս տրումների կամ պահումների պատմության արգելափակումը քո պատմությունից "
1564 "հաջորդաբար կհեռացնի բոլոր նյութերը։"
1565
1566 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:229
1567 msgid "Discard Pending Address"
1568 msgstr "Հրաժարվեք սպասվող հասցեից"
1569
1570 #. (attrs.title)
1571 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:135
1572 msgid "Display record details for \"%1\""
1573 msgstr "Արտածիր գրառման մանրամասները \"%1\" համար"
1574
1575 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1576 msgid "Dissertant"
1577 msgstr "Ատենախոս"
1578
1579 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1580 msgid "Dissertation Note: "
1581 msgstr "Ատենախոսության նշում։ "
1582
1583 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1584 msgid "Distribution place"
1585 msgstr "Տարածման վայր"
1586
1587 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1588 msgid "Distributor"
1589 msgstr "Բաշխող"
1590
1591 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:447 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:261
1592 msgid "Distributor:"
1593 msgstr "Տարածող"
1594
1595 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/temp_warn.tt2:20
1596 msgid "Do not show this warning again."
1597 msgstr "Մի ցույց տուր այս զգուշացումընորից։"
1598
1599 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:191
1600 msgid "Do you really want to delete this list?"
1601 msgstr "Իրոք ցանկանու՞մ ես ջնջել այս ցուցակը։"
1602
1603 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/i18n_strings.tt2:22
1604 msgid "Do you really want to place {0} holds for this title?"
1605 msgstr ""
1606
1607 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
1608 msgid "Does not contain"
1609 msgstr "Չի պարունակում"
1610
1611 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1612 msgid "Donor"
1613 msgstr "Դոնոր"
1614
1615 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/ebook_api/base_js.tt2:12
1616 msgid "Download"
1617 msgstr "Ներբեռնել"
1618
1619 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:204
1620 msgid "Download CSV"
1621 msgstr "Բեռնաթափիր CSV"
1622
1623 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1624 msgid "Draftsman"
1625 msgstr "Գծագրիչ"
1626
1627 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1628 msgid "Dubious author"
1629 msgstr "Կասկածելի հեղինակ"
1630
1631 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3191 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3199 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3221 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3226 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history/export.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:77 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:56
1632 msgid "Due Date"
1633 msgstr "Սպասվող Վերադարձի ամսաթիվ"
1634
1635 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:78
1636 msgid "E-Items Checked Out"
1637 msgstr "Էլ-նյութերը դուրս են տրված"
1638
1639 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:7
1640 msgid "E-Items Currently Checked Out"
1641 msgstr "Էլ-նյութերը այս պահին  Դուրս են Տրված"
1642
1643 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:64
1644 msgid "E-Items Currently Checked out"
1645 msgstr "Էլ-նյութերը այս պահին  Դուրս են տրված"
1646
1647 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:79
1648 msgid "E-Items Currently on Hold"
1649 msgstr "Էլ-նյութերը հիմա պահված են"
1650
1651 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:88
1652 msgid "E-Items Ready for Checkout"
1653 msgstr "Էլ-նյութերը պատրաստ են դուրս տրման"
1654
1655 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:83
1656 msgid "E-Items on Hold"
1657 msgstr "Էլ-նյութերը պահված են"
1658
1659 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:94
1660 msgid "E-Items ready for pickup"
1661 msgstr "Էլ-նյութերը պատրաստ են վերցնելու"
1662
1663 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:14
1664 msgid "E-item could not be checked out."
1665 msgstr "Էլ. նյութը հնարավոր չէ սպասարկել։"
1666
1667 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:16
1668 msgid "E-item is now on hold."
1669 msgstr "Էլ. նյութը հիմա պահման մեջ է։"
1670
1671 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:15
1672 msgid "E-item successfully checked out."
1673 msgstr "Էլ. նյութը հաջողությամբ սպասարկվել է։"
1674
1675 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1
1676 msgid "Earlier"
1677 msgstr "Ավելի վաղ"
1678
1679 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1
1680 msgid "Earlier issues"
1681 msgstr "Վաղ համարներ"
1682
1683 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:257 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:354
1684 msgid "Edit"
1685 msgstr "Խմբագրել"
1686
1687 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:188
1688 msgid "Edit Address"
1689 msgstr "Խմբագրել հասցեն"
1690
1691 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:5
1692 msgid "Edit Email Address"
1693 msgstr "Խմբագրի էլ․ փոստի հասցեն"
1694
1695 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:19
1696 msgid "Edit Hold"
1697 msgstr "Խմբագրի պահումը"
1698
1699 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:283
1700 msgid "Edit List Description"
1701 msgstr "Խմբագրի Ցուցակի նկարագրությունը"
1702
1703 #. (attrs.title)
1704 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:256
1705 msgid "Edit hold for item %1"
1706 msgstr "Խմբագրի պահումը այս նյութի համար %1"
1707
1708 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:22
1709 msgid "Editing Hold"
1710 msgstr "Պահումը խմբագրվում է"
1711
1712 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:372 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:376 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:315
1713 msgid "Edition:"
1714 msgstr "Հրատարակություն։"
1715
1716 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1717 msgid "Editor"
1718 msgstr "Խմբագիր"
1719
1720 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1721 msgid "Editor of compilation"
1722 msgstr "Կոմպիլյացիայի խմբագրիչ"
1723
1724 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1725 msgid "Editor of moving image work"
1726 msgstr "Շարժվող պատկերի աշխատանքի խմբագրիչ"
1727
1728 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1729 msgid "Electrician"
1730 msgstr "Էլեկտրիկ"
1731
1732 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:349
1733 msgid "Electronic resource"
1734 msgstr "Էլեկտրոնային պաշար"
1735
1736 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:188 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:212
1737 msgid "Electronic resources"
1738 msgstr "Էլեկտրոնային պաշարներ"
1739
1740 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1741 msgid "Electrotyper"
1742 msgstr "Էլեկտրոմուտքագրող"
1743
1744 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:143
1745 msgid "Email"
1746 msgstr "Էլ. փոստ"
1747
1748 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:121 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:87 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1749 msgid "Email Address"
1750 msgstr "էլ փոստի հասցե"
1751
1752 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:240
1753 msgid "Email Address:"
1754 msgstr "Էլ. փոստի հասցե"
1755
1756 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/cart.tt2:8
1757 msgid "Email Title Details"
1758 msgstr ""
1759
1760 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:65
1761 msgid "Email address associated with the account:"
1762 msgstr "էլ փոստի հասցե որը կապված է այս հաշվի հետ"
1763
1764 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:25
1765 msgid "Email address: "
1766 msgstr "Էլ. փոստի հասցե։ "
1767
1768 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:315 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:23
1769 msgid "Email title details"
1770 msgstr ""
1771
1772 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:164
1773 msgid "Enable Highlighting"
1774 msgstr ""
1775
1776 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1777 msgid "Enacting jurisdiction"
1778 msgstr "Իրավասության ընդունումը"
1779
1780 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/reservations.tt2:12
1781 msgid "End time"
1782 msgstr ""
1783
1784 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1785 msgid "Engineer"
1786 msgstr "Ինժեներ"
1787
1788 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1789 msgid "Engraver"
1790 msgstr "Փորագրող"
1791
1792 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_hints.tt2:2
1793 msgid ""
1794 "Ensure your account has a valid email address so that we can notify you "
1795 "about available holds, items that are about to be overdue, and overdue items!"
1796 msgstr ""
1797 "Վստահ եղիր որ քո հաշիվը ունի իրական էլ փոստ հասցե, որպեսզի կարողանանք "
1798 "զգուշացնել հասանելի պահումների մասին, նյութերի մասին որ դառնալու են "
1799 "ժամկետանց, և ժամկետանց նյութերի մասին։"
1800
1801 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:281
1802 msgid "Enter date in MM/DD/YYYY format"
1803 msgstr "Մուտք արա ամսաթիվը ԱԱ/ՕՕ/ՏՏՏՏ ձևաչափով"
1804
1805 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:54
1806 msgid "Enter search query:"
1807 msgstr "Մուտք արա փնտրման հարցումը"
1808
1809 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:23
1810 msgid "Enter the name of the new list:"
1811 msgstr "Մուտք արա նոր ցուցակի անունը"
1812
1813 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1814 msgid "Entity and Attribute Information Note: "
1815 msgstr "Բնույթի և հատկանիշի տեղեկատվության նշում։ "
1816
1817 #. ((ctx.printable_receipt.textcode ? ctx.printable_receipt.textcode _ ' / ' _ ctx.printable_receipt.desc : 0) || ctx.printable_receipt.error_output.data || l("No receipt data returned from server"))
1818 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:49
1819 msgid "Error creating receipt: %1"
1820 msgstr "Սխալ այս ստացականը ստեղծելիս: %1"
1821
1822 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_email.tt2:7
1823 msgid "Error preparing receipt:"
1824 msgstr "Սխալ ստացականը պատրաստելիս"
1825
1826 #. ((ctx.printable_receipt.textcode ? ctx.printable_receipt.textcode _ ' / ' _ ctx.printable_receipt.desc : 0) || ctx.printable_receipt.error_output.data || l("No receipt data returned from server"))
1827 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:14
1828 msgid "Error preparing receipt: %1"
1829 msgstr "Սխալ ստացականը պատրաստելիս: %1"
1830
1831 #. ((ctx.printable_record.textcode ? ctx.printable_record.textcode _ ' / ' _ ctx.printable_record.desc : 0) || ctx.printable_record.error_output.data || l("No record data returned from server"))
1832 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/print.tt2:15
1833 msgid "Error printing record: %1"
1834 msgstr "Սխալ գրառումը տպելիս: %1"
1835
1836 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:40
1837 msgid "Estimated wait:"
1838 msgstr "Գնահատված սպասում։"
1839
1840 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1841 msgid "Etcher"
1842 msgstr "Օֆորտիստ"
1843
1844 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:52
1845 msgid "Evening Phone"
1846 msgstr "Երեկոյան հեռախոս"
1847
1848 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1849 msgid "Event place"
1850 msgstr "Իրադարձության վայր"
1851
1852 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:30
1853 msgid "Evergreen"
1854 msgstr "Evergreen"
1855
1856 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/homesearch.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_logo.tt2:1
1857 msgid "Evergreen Logo"
1858 msgstr "Evergreen ապրանքանիշ"
1859
1860 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/username_hint.tt2:5
1861 msgid "Example: 0026626051"
1862 msgstr "Օրինակ՝ 0026626051"
1863
1864 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:22
1865 msgid "Excerpt"
1866 msgstr "Մեջբերում"
1867
1868 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:115 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:106
1869 msgid "Exclude Electronic Resources"
1870 msgstr "Բացառիր էլեկտրոնային պաշարները"
1871
1872 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1873 msgid "Exhibitions Note: "
1874 msgstr "Ցուցահանդեսի նշում։ "
1875
1876 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/staff_saved_searches.tt2:11
1877 msgid "Expand"
1878 msgstr "Ընդարձակել"
1879
1880 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:119
1881 msgid "Expand to also show results not matching this term"
1882 msgstr "Ընդլայնիր, որ նաև ցույց տա այս տերմինին չհամընկող արդյունքները"
1883
1884 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1885 msgid "Expert"
1886 msgstr "Փորձագետ"
1887
1888 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:2
1889 msgid "Expert Search"
1890 msgstr "Արհեստավարժ փնտրում"
1891
1892 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:185
1893 msgid "Expiration Month"
1894 msgstr "Ժամկետը լրանալու ամիս"
1895
1896 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:211
1897 msgid "Expiration Year"
1898 msgstr "Ժամկետը լրանալու տարի"
1899
1900 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:26
1901 msgid "Expire Date"
1902 msgstr "Լրանալու ժամկետ"
1903
1904 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:7
1905 msgid "Expires"
1906 msgstr "Լրանում է"
1907
1908 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:35
1909 msgid "Export List"
1910 msgstr "Արտահանման ցուցակ"
1911
1912 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/refworks.tt2:19
1913 msgid "Export to RefWorks"
1914 msgstr "Արտահանում դեպի RefWorks"
1915
1916 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/help.tt2:13
1917 msgid "FAQs"
1918 msgstr "Հաճախ տրվող հարցեր"
1919
1920 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1921 msgid "Facsimilist"
1922 msgstr "ֆաքսիմիլիստ"
1923
1924 #. (ctx.message_update_failed)
1925 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:39
1926 msgid "Failed to delete %1 message(s)."
1927 msgstr "Ձախողվեց ջնջելու %1 հաղորդագրությունը։"
1928
1929 #. (ctx.message_update_failed)
1930 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:39
1931 msgid "Failed to mark %1  message(s) as unread."
1932 msgstr "Ձախողվեց նշելու %1  հաղորդագրությունները որպես չկարդացված։"
1933
1934 #. (ctx.message_update_failed)
1935 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:39
1936 msgid "Failed to mark %1 message(s) as read."
1937 msgstr "Ձախողվեց նշելու %1 հաղորդագրությունները որպես կարդացված։"
1938
1939 #. (ctx.failed_renewals)
1940 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:37
1941 msgid "Failed to renew %1 item(s)"
1942 msgstr "Թարմացումը ձախողվեց %1 նյութ(եր)"
1943
1944 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:196
1945 msgid "February (2)"
1946 msgstr "Փերտրվարի (2)"
1947
1948 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:72
1949 msgid "Fewer"
1950 msgstr "Քիչ"
1951
1952 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1953 msgid "Field director"
1954 msgstr "դաշտային տնօրեն"
1955
1956 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:8
1957 msgid "Field:"
1958 msgstr "Դաշտ"
1959
1960 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1961 msgid "Film director"
1962 msgstr "Շարժանկարի տնօրեն"
1963
1964 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1965 msgid "Film distributor"
1966 msgstr "Շարժանկարի տարածող"
1967
1968 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1969 msgid "Film editor"
1970 msgstr "Ֆիլմի խմբագիր"
1971
1972 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1973 msgid "Film producer"
1974 msgstr "Շարժանկարի թողարկող"
1975
1976 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1977 msgid "Filmmaker"
1978 msgstr "Շարժանկարի պատրաստող"
1979
1980 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:171
1981 msgid "Filtered by:"
1982 msgstr "Զտված ըստ"
1983
1984 #. (locname)
1985 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:127
1986 msgid "Find a copy in the shelving location, \"%1.\""
1987 msgstr "Գտիր պատճեն դարակի վրա, \"%1.\""
1988
1989 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:110 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1990 msgid "First Name"
1991 msgstr "Անուն"
1992
1993 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1994 msgid "First party"
1995 msgstr "Առաջին խմբաքանակ"
1996
1997 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1998 msgid "Forger"
1999 msgstr "Կեղծել"
2000
2001 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:34
2002 msgid "Forgot your password?"
2003 msgstr "Մոռացե՞լ ես քո գաղտնաբառը։"
2004
2005 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3207 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3215 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history/export.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:349 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:402
2006 msgid "Format"
2007 msgstr "Ձևաչափ"
2008
2009 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:36
2010 msgid "Format:"
2011 msgstr "Ձևաչափ։"
2012
2013 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:76
2014 msgid "Format: "
2015 msgstr "Ձևաչափ "
2016
2017 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2018 msgid "Formatted Contents Note: "
2019 msgstr "Ձևավորված բովանդակության նշում։ "
2020
2021 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2022 msgid "Former Title Complexity Note: "
2023 msgstr "Նախկին վերնագրի բարդության նշում։ "
2024
2025 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2026 msgid "Former owner"
2027 msgstr "Նախորդ տեր"
2028
2029 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
2030 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:73
2031 msgid "Friday: %1 - %2"
2032 msgstr "Ուրբաթ: %1 - %2"
2033
2034 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:71
2035 msgid "Friday: closed"
2036 msgstr "Ուրբաթ։ փակ է"
2037
2038 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:31
2039 msgid "Fulfilled"
2040 msgstr "Իրականացված"
2041
2042 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2043 msgid "Funder"
2044 msgstr "Հիմնադիր"
2045
2046 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2047 msgid "Funding Information Note: "
2048 msgstr "Հիմնադիր տեղեկատվության նշում։ "
2049
2050 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2051 msgid "General Note: "
2052 msgstr "Ընդհանուր նշում։ "
2053
2054 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
2055 msgid "Genre: "
2056 msgstr "Ժանր "
2057
2058 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2059 msgid "Geographic Coverage Note: "
2060 msgstr "Աշխարհագրական ծածկույթի նշում։ "
2061
2062 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
2063 msgid "Geographic Setting: "
2064 msgstr "Աշխարհագրական կարգաբերում ներ "
2065
2066 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2067 msgid "Geographic information specialist"
2068 msgstr "Աշխարհագրական տեղեկատվության մասնագետ"
2069
2070 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:77 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:79 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:80 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:319 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/cart.tt2:17
2071 msgid "Go"
2072 msgstr "Գնա"
2073
2074 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:115 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:209
2075 msgid "Go Back"
2076 msgstr "Ետ գնալ"
2077
2078 #. (rec_attrs.title)
2079 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:38
2080 msgid "Go to record %1"
2081 msgstr "Գնա գրառում %1"
2082
2083 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:55
2084 msgid "Go to..."
2085 msgstr "Գնա․․․"
2086
2087 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:7
2088 msgid "Google Preview"
2089 msgstr "Google նախնական դիտում"
2090
2091 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2092 msgid "Graphic technician"
2093 msgstr "Գրաֆիկայի մասնագետ"
2094
2095 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:139 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:90
2096 msgid "Group Formats and Editions"
2097 msgstr "Խմբային ձևաչափեր և հրատարակություններ"
2098
2099 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:255
2100 msgid "HTML View"
2101 msgstr "HTML Դիտում"
2102
2103 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:187
2104 msgid "Hide"
2105 msgstr "Թաքցնել"
2106
2107 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:13
2108 msgid "Hide activation date"
2109 msgstr "Թաքցրու ակտիվացման ամսաթիվը"
2110
2111 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:153
2112 msgid "Hide items in list"
2113 msgstr "Թաքցրու նյութերը ցուցակում"
2114
2115 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:83 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_number_textbox.tt2:5
2116 msgid "Hint: use the full 10 digits of your phone #, no spaces, no dashes"
2117 msgstr ""
2118 "Հնարք՝ օգտագործիր քո հեռախոսիամբողջական 10 նիշը #,  արանց բացատների և "
2119 "գծիկների"
2120
2121 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:10
2122 msgid "History of Checked Out Items"
2123 msgstr "Սպասարկված նյութերի պատմություն"
2124
2125 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:91
2126 msgid "History of Items Checked Out"
2127 msgstr "Այն յութերի պատմություն, որոնք սպասարկվել են"
2128
2129 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:63
2130 msgid "History of items on hold"
2131 msgstr "Պահված նյութերի պատմություն"
2132
2133 #. (hold.hold.queue_position, hold.hold.potential_copies)
2134 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:56
2135 msgid "Hold #%1 on %quant(%2, copy, copies)"
2136 msgstr "Պահում #%1 ըստ %quant(%2, copy, copies)"
2137
2138 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/place_hold.tt2:8
2139 msgid "Hold Placement"
2140 msgstr "Պահումի տեղադրում"
2141
2142 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:34
2143 msgid "Hold could not be canceled."
2144 msgstr "Պահումը հնարավոր չէ չեղյալ անել։"
2145
2146 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:15
2147 msgid "Hold could not be placed."
2148 msgstr "ահումը հնարավոր չէ տեղադրել։"
2149
2150 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:67
2151 msgid "Hold is suspended"
2152 msgstr "Պահումը կասեցված է"
2153
2154 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:121
2155 msgid "Hold not found"
2156 msgstr "Պահումը չի գտնված"
2157
2158 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
2159 msgid "Hold rules reject this item as unholdable"
2160 msgstr "Պահման օրենքները մերժում են այս նյութը որպես չպահվող։"
2161
2162 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:99
2163 msgid "Hold was not successfully placed"
2164 msgstr "Պահումը անհաջող է տեղաբաշխվել"
2165
2166 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:63
2167 msgid "Hold was successfully placed"
2168 msgstr "Պահումը հաջողությամբ տեղաբաշխված է"
2169
2170 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:53
2171 msgid "Holdable?"
2172 msgstr "Պահվո՞ղ"
2173
2174 #. (serial.location)
2175 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:23
2176 msgid "Holdings summary (%1)"
2177 msgstr "Պահումների համառոտագրություն"
2178
2179 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3
2180 msgid "Holds"
2181 msgstr "Պահումներ"
2182
2183 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:84
2184 msgid "Holds Help"
2185 msgstr "Պահումների օգնություն"
2186
2187 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:27
2188 msgid "Holds History"
2189 msgstr "Պահումների պատմություն"
2190
2191 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/home.tt2:1
2192 msgid "Home"
2193 msgstr "Տուն"
2194
2195 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:119 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:106
2196 msgid "Home Library"
2197 msgstr "Տնային գրադարան"
2198
2199 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2200 msgid "Honoree"
2201 msgstr "Honoree"
2202
2203 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2204 msgid "Host"
2205 msgstr "Հյուրընկալող"
2206
2207 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2208 msgid "Host institution"
2209 msgstr "Հյուրընկալող հաստատություն"
2210
2211 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:411
2212 msgid "I have checked this item out before"
2213 msgstr "Ես այս նյութը վերցրել եմ առաջներում"
2214
2215 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:11
2216 msgid "ISBN"
2217 msgstr "ISBN"
2218
2219 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:332 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:343 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:276
2220 msgid "ISBN:"
2221 msgstr "ISBN:"
2222
2223 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:13
2224 msgid "ISSN"
2225 msgstr "ISSN"
2226
2227 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:350 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:354 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:284
2228 msgid "ISSN:"
2229 msgstr "ISSN:"
2230
2231 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:20
2232 msgid "Identifier"
2233 msgstr "Նկարագրիչ"
2234
2235 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/metarecord_hold_filters.tt2:30
2236 msgid "If none are selected, any available formats may be used."
2237 msgstr ""
2238 "Եթե ոչ մեկը ընտրված չէ, ցանկացած հասանելի ձևաչափեր կարող են օգտագործվել։"
2239
2240 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/metarecord_hold_filters.tt2:50
2241 msgid "If none are selected, any available languages may be used."
2242 msgstr ""
2243 "Եթե ոչ մեկը ընտրված չէ, ցանկացած հասանելի լեզուներ կարող են օգտագործվել։"
2244
2245 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:93
2246 msgid "If suspended, activate on"
2247 msgstr "Եթե կասեցված է, ակտիվացրու"
2248
2249 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/password_hint.tt2:2
2250 msgid ""
2251 "If this is your first time logging in, please enter the last 4 digits of "
2252 "your phone number. Example: 0926"
2253 msgstr ""
2254 "Եթե սա քո առաջին մուտք ն է, ապա մուտք արա քո հեռախոսի վերջին 4 նիշերը։ "
2255 "Օրինակ՝ 0926"
2256
2257 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/tips.tt2:6
2258 msgid ""
2259 "If you don't find what you want try expanding your search using the range "
2260 "selector at the right of the search bar"
2261 msgstr ""
2262 "Եթե չես գտնում այն ինչ որ պետք է քեզ, ապա ընդլայնիր որոնումը օգտագործելով "
2263 "փնտրման ցանկի աջ մասում եղած շղթայական ընտրիչը"
2264
2265 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2266 msgid "Illuminator"
2267 msgstr "Լուսարար"
2268
2269 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2270 msgid "Illustrator"
2271 msgstr "Նկարազարդող"
2272
2273 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:49
2274 msgid "Image of item"
2275 msgstr "Նյութի պատկերը"
2276
2277 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2278 msgid "Immediate Source of Acquisition Note: "
2279 msgstr "Համալրման նշումի անմիջական աղբյուր։ "
2280
2281 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_refund_policy.tt2:4
2282 msgid ""
2283 "Important! You must have a printed receipt to be eligible for a refund on "
2284 "lost items (regulations allow for no exceptions)."
2285 msgstr ""
2286 "Կարևոր է։ Պետք է ունենաս տպված ստացական որպեսզի իրավասու լինես ստանալու "
2287 "փոխհատուցում կորած նյութերի համար (կարգավորումները թույլ չեն տալիս "
2288 "բացառություններ)"
2289
2290 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:46
2291 msgid "In Transit"
2292 msgstr "Փոխանցման մեջ"
2293
2294 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
2295 msgid "Incomplete"
2296 msgstr "Ոչ լրիվ"
2297
2298 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
2299 msgid "Indexes"
2300 msgstr "Ցուցիչներ"
2301
2302 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2303 msgid "Information About Documentation Note: "
2304 msgstr "Փաստաթղթի նշումի մասին տեղեկատվություն: "
2305
2306 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2307 msgid "Information Relating to Copyright Status: "
2308 msgstr "Հեղինակային իրավունքի վերաբերվող տեղեկատվություն։ "
2309
2310 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2311 msgid "Inscriber"
2312 msgstr "Inscriber"
2313
2314 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2315 msgid "Instrumentalist"
2316 msgstr "Գործիքավար"
2317
2318 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2319 msgid "Interviewee"
2320 msgstr "Հարցազրույց տվող"
2321
2322 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2323 msgid "Interviewer"
2324 msgstr "Հարցազրույց վերցնող"
2325
2326 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2327 msgid "Inventor"
2328 msgstr "Գյուտարար"
2329
2330 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:87
2331 msgid "Is"
2332 msgstr "Is"
2333
2334 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:37
2335 msgid "Issue Label"
2336 msgstr "Համարի պիտակ"
2337
2338 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:165
2339 msgid "Issue hold"
2340 msgstr "Պահված համար"
2341
2342 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:22
2343 msgid "Issues Held"
2344 msgstr "Համարները պահված են"
2345
2346 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2347 msgid "Issuing Body Note: "
2348 msgstr "Տվող մարմնի նշում։ "
2349
2350 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2351 msgid "Issuing body"
2352 msgstr "Տրամադրող մարմին"
2353
2354 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:17
2355 msgid "Item Barcode"
2356 msgstr "Նյութի շտրիխ կոդ"
2357
2358 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
2359 msgid "Item Form"
2360 msgstr "Նյութի կաղապար"
2361
2362 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:149
2363 msgid "Item Selected"
2364 msgstr "Նյութը ընտրված է"
2365
2366 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
2367 msgid "Item Type"
2368 msgstr "Նյութի տեսակ"
2369
2370 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:57
2371 msgid "Item details and Actions"
2372 msgstr "Նյութի մանրամասներ և գործողություններ"
2373
2374 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:204
2375 msgid "Item is needed for a hold"
2376 msgstr "Նյութը հարկավոր է Պահման համար"
2377
2378 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3
2379 msgid "Items Checked Out"
2380 msgstr "Դուրս տրված նյութեր"
2381
2382 #. (ctx.user_stats.checkouts.total_out)
2383 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:58
2384 msgid "Items Currently Checked out (%1)"
2385 msgstr "Այս պահին դուրս տրված նյութեր (%1)"
2386
2387 #. (ctx.user_stats.holds.total)
2388 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:73
2389 msgid "Items Currently on Hold (%1)"
2390 msgstr "Պահման մեջ գտնվող նյութեր (%1)"
2391
2392 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:33
2393 msgid "Items Ready for Pickup"
2394 msgstr "Վերցման համար պատրաստ նյութեր"
2395
2396 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
2397 msgid "Items from this shelving location do not circulate"
2398 msgstr "Այս գրադարակի նյութերը չեն սպասարկվում։"
2399
2400 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:108 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:16
2401 msgid "Items on Hold"
2402 msgstr "Պահված նյութեր"
2403
2404 #. (ctx.user_stats.holds.ready)
2405 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:84 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:88
2406 msgid "Items ready for pickup (%1)"
2407 msgstr "Նյութեր որ պատրաստ են վերցնելու (%1)"
2408
2409 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:195
2410 msgid "January (1)"
2411 msgstr "Հունվարի (1)"
2412
2413 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
2414 msgid "Journal Title"
2415 msgstr "Ամսագրի վերնագիր"
2416
2417 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2418 msgid "Judge"
2419 msgstr "Դատավոր"
2420
2421 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:201
2422 msgid "July (7)"
2423 msgstr "Հուլիսի (7)"
2424
2425 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:200
2426 msgid "June (6)"
2427 msgstr "Հունիսի (6)"
2428
2429 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2430 msgid "Jurisdiction governed"
2431 msgstr "Իրավասությունը կառավարվում է"
2432
2433 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:81
2434 msgid "Keep history of checked out items?"
2435 msgstr "Պահե՞լ դուրս տրված նյութերի պատմությունը"
2436
2437 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:92
2438 msgid "Keep history of holds?"
2439 msgstr "Պահե՞լ պահումների պատմությունը"
2440
2441 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
2442 msgid "Keyword"
2443 msgstr "Վճռորոշ բառ"
2444
2445 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:35
2446 msgid "Keyword Search Tips"
2447 msgstr "Բանալի բառով որոնման հնարք"
2448
2449 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:15
2450 msgid "LCCN"
2451 msgstr "LCCN"
2452
2453 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2454 msgid "Laboratory"
2455 msgstr "Լաբորատորիա"
2456
2457 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2458 msgid "Laboratory director"
2459 msgstr "Լաբորատորիայի տնօրեն"
2460
2461 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2462 msgid "Landscape architect"
2463 msgstr "Լանդշաֆտի ճարտարապետ"
2464
2465 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
2466 msgid "Language"
2467 msgstr "Լեզու"
2468
2469 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2470 msgid "Language Note: "
2471 msgstr "Լեզվի նշում։ "
2472
2473 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/locale_picker.tt2:10
2474 msgid "Language:"
2475 msgstr "Լեզու։"
2476
2477 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:171
2478 msgid "Large Font"
2479 msgstr "Լայն տառատեսակ"
2480
2481 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:115 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
2482 msgid "Last Name"
2483 msgstr "Ազգանուն"
2484
2485 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1
2486 msgid "Later"
2487 msgstr "Ավելի ուշ"
2488
2489 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1
2490 msgid "Later issues"
2491 msgstr "Ուշացած համարներ"
2492
2493 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2494 msgid "Lead"
2495 msgstr "Առաջատար"
2496
2497 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:25
2498 msgid "Least Popular"
2499 msgstr "Քիչ հանրահայտ"
2500
2501 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2502 msgid "Lender"
2503 msgstr "Փոխատու"
2504
2505 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2506 msgid "Libelant"
2507 msgstr "Libelant"
2508
2509 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2510 msgid "Libelant-appellant"
2511 msgstr "Հայցվոր-բողոքարկու"
2512
2513 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2514 msgid "Libelant-appellee"
2515 msgstr "Libelant-appellee"
2516
2517 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2518 msgid "Libelee"
2519 msgstr "Պատասխանող"
2520
2521 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2522 msgid "Libelee-appellant"
2523 msgstr "Պատասխանող-հայց ներկայացնող"
2524
2525 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2526 msgid "Libelee-appellee"
2527 msgstr "Մեղադրյալ"
2528
2529 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:91 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:368
2530 msgid "Library"
2531 msgstr "Գրադարան"
2532
2533 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:21
2534 msgid "Library Card Number or Username"
2535 msgstr "Գրադարանի քարտի համար կամ օգտվողի անուն"
2536
2537 #. (ctx.library.name)
2538 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/library.tt2:1
2539 msgid "Library details: %1"
2540 msgstr "Գրադարանի մանրամասներ: %1"
2541
2542 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:1
2543 msgid "Library system password reset request form"
2544 msgstr "Գրադարանային համակարգի գաղտնաբառի վերակարգաբերման պահանջի ձև"
2545
2546 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:11
2547 msgid "Library web site"
2548 msgstr "Գրադարանի կայք"
2549
2550 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:92
2551 msgid "Library: "
2552 msgstr "Գրադարան "
2553
2554 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2555 msgid "Librettist"
2556 msgstr "Librettist"
2557
2558 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2559 msgid "Licensee"
2560 msgstr "Արտոնագիր"
2561
2562 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2563 msgid "Licensor"
2564 msgstr "Արտոնվող"
2565
2566 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2567 msgid "Lighting designer"
2568 msgstr "Լուսավորության նախագծող"
2569
2570 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:77
2571 msgid "Limit to Available"
2572 msgstr "Սահմանափակիր մատչելիներով"
2573
2574 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:82
2575 msgid "Limit to Available Items"
2576 msgstr "Սահմանափակիր հասանելի նյութերով"
2577
2578 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:133
2579 msgid "Limit to results matching this term"
2580 msgstr "Սահմանափակիր այս տերմինին համընկնող արդյունքներով"
2581
2582 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:4
2583 msgid "Link 1"
2584 msgstr "Կապ 1"
2585
2586 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:5
2587 msgid "Link 2"
2588 msgstr "Կապ 2"
2589
2590 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:6
2591 msgid "Link 3"
2592 msgstr "Կապ 3"
2593
2594 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:7
2595 msgid "Link 4"
2596 msgstr "Կապ 4"
2597
2598 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:8
2599 msgid "Link 5"
2600 msgstr "Կապ 5"
2601
2602 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2603 msgid "Linking Entry Complexity Note: "
2604 msgstr "Հղման կապի բարդւթյան նշում։ "
2605
2606 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:3
2607 msgid "List Contents"
2608 msgstr "Ցուցադրի բովանդակությունը"
2609
2610 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:56
2611 msgid "List Items Help"
2612 msgstr "Ցուցակային նյութերի օգնություն"
2613
2614 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:7
2615 msgid "List Preferences"
2616 msgstr "Նախապատվությունների ցուցակ"
2617
2618 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:24
2619 msgid "List all holds"
2620 msgstr "Թվարկի բոլոր պահումները"
2621
2622 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:39
2623 msgid "List description (optional):"
2624 msgstr "Թվարկի նկարագրությունը (կամայական)"
2625
2626 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:44
2627 msgid "List items per page"
2628 msgstr "Թվարկի նյութերը ըստ էջի"
2629
2630 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:44
2631 msgid "List of Transactions"
2632 msgstr "Տրանզակցիաների ցուցակ"
2633
2634 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:24
2635 msgid "Lists per page"
2636 msgstr "Ցուցակներ ըստ էջերի"
2637
2638 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
2639 msgid "Literary Form"
2640 msgstr "Գեղարվեստական ձեւը"
2641
2642 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2643 msgid "Lithographer"
2644 msgstr "Լիտոգրաֆիստ"
2645
2646 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_checkout.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/awards.tt2:15
2647 msgid "Loading..."
2648 msgstr "Բեռնում..."
2649
2650 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:343 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:382 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:74
2651 msgid "Local Call Number"
2652 msgstr "Տեղային դասիչ"
2653
2654 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:238
2655 msgid "Locate Z39.50 Matches"
2656 msgstr "Որոշիր Z39.50 համընկնումները"
2657
2658 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:39
2659 msgid "Location"
2660 msgstr "Վայր"
2661
2662 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2663 msgid "Location of Originals/Duplicates Note: "
2664 msgstr "Բնօրինալ/կրկնված նշումի վայր։ "
2665
2666 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2667 msgid "Location of Other Archival Materials Note: "
2668 msgstr "Արխիվային այլ նյութերի տեղաբաշխման նշում։ "
2669
2670 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:47
2671 msgid "Locations"
2672 msgstr "Տեղակայություններ"
2673
2674 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:53
2675 msgid "Log in"
2676 msgstr "Գրանցվիր"
2677
2678 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:29
2679 msgid "Log in to My Account"
2680 msgstr "Մուտք Իմ հաշիվ"
2681
2682 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:17
2683 msgid "Log in to Your Account"
2684 msgstr "Մուտք Քո հաշիվ"
2685
2686 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:3
2687 msgid ""
2688 "Login failed. The username or password provided was not valid. Passwords are "
2689 "case-sensitive.  Check your Caps-Lock key and try again or contact your "
2690 "local library."
2691 msgstr ""
2692 "Գրանցումը ձախողվեց։ Տրամադրված օգտատիրոջ անունը կամ գաղտնաբառը սխալ են։ "
2693 "Գաղտնաբառերը զգայուն են ռեգիստրին։ Ստուգիր Caps-Lock ստեղնը և փորձիր նորից "
2694 "կամ կապվիր աշխատակազմի հետ։"
2695
2696 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:45
2697 msgid "Logout"
2698 msgstr "Ելք"
2699
2700 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2701 msgid "Lyricist"
2702 msgstr "Տեքստի հեղինակը"
2703
2704 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:22
2705 msgid "MARC Record"
2706 msgstr "ՄԵԸՔ գրառում"
2707
2708 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:35
2709 msgid "Mailing address"
2710 msgstr "Առաքման հասցե"
2711
2712 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:217
2713 msgid "Make Default List"
2714 msgstr "Ստեղծիր լռակյաց ցուցակ"
2715
2716 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2717 msgid "Manufacture place"
2718 msgstr "Արտադրման վայր"
2719
2720 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2721 msgid "Manufacturer"
2722 msgstr "Արտադրող"
2723
2724 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:461 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:268
2725 msgid "Manufacturer:"
2726 msgstr "Արտադրող"
2727
2728 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2729 msgid "Marbler"
2730 msgstr "Մարմարագործ"
2731
2732 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:197
2733 msgid "March (3)"
2734 msgstr "Մարտի (3)"
2735
2736 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:61
2737 msgid "Mark As Read"
2738 msgstr "Նշիր կարդացված"
2739
2740 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:62
2741 msgid "Mark As Unread"
2742 msgstr "Նշիր որպես չկարդացված"
2743
2744 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:20
2745 msgid "Mark Unread"
2746 msgstr "Նշիր չկարդացված"
2747
2748 #. (ctx.message_update_changed)
2749 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:27
2750 msgid "Marked %1  message(s) as unread."
2751 msgstr "Նշված է %1  հաղորդագրություն որպես չկարդացված։"
2752
2753 #. (ctx.message_update_changed)
2754 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:27
2755 msgid "Marked %1 message(s) as read."
2756 msgstr "Նշված է %1 հաղորդագրություն որպես կարդացված։"
2757
2758 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2759 msgid "Markup editor"
2760 msgstr "Նշումների խմբագիր"
2761
2762 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
2763 msgid "Matches exactly"
2764 msgstr "Համընկնում է ճշգրտորեն"
2765
2766 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:199
2767 msgid "May (5)"
2768 msgstr "մայիսի (5)"
2769
2770 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2771 msgid "Medium"
2772 msgstr "Միջին"
2773
2774 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:45
2775 msgid "Message"
2776 msgstr "Հաղորդագրություն"
2777
2778 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:31
2779 msgid "Messages"
2780 msgstr "Հաղորդագրություններ"
2781
2782 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:74
2783 msgid "Messages Help"
2784 msgstr "Հաղորդագրությունների օգնություն"
2785
2786 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2787 msgid "Metadata contact"
2788 msgstr "Մետատվյալների կոնտակտ"
2789
2790 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2791 msgid "Metal-engraver"
2792 msgstr "Մետաղի վրա փորագրող"
2793
2794 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2795 msgid "Methodology Note: "
2796 msgstr "Մեթոդոլոգիական նշում։ "
2797
2798 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
2799 msgid "Middle Name"
2800 msgstr "Միջին անուն"
2801
2802 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2803 msgid "Minute taker"
2804 msgstr "Րոպե վերցնել"
2805
2806 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
2807 msgid "Missing"
2808 msgstr "Բացակա"
2809
2810 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_carrier_selector.tt2:21
2811 msgid "Mobile carrier"
2812 msgstr ""
2813
2814 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_carrier_selector.tt2:20
2815 msgid "Mobile carrier:"
2816 msgstr "Բջջային կրող"
2817
2818 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_number_textbox.tt2:4
2819 msgid "Mobile number"
2820 msgstr ""
2821
2822 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_number_textbox.tt2:1
2823 msgid "Mobile number:"
2824 msgstr "Բջջայինի համար"
2825
2826 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2827 msgid "Moderator"
2828 msgstr "Մոդերատոր"
2829
2830 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
2831 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:21
2832 msgid "Monday: %1 - %2"
2833 msgstr "Երկուշաբթի: %1 - %2"
2834
2835 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:19
2836 msgid "Monday: closed"
2837 msgstr "Երկուշաբթի։ փակ է"
2838
2839 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2840 msgid "Monitor"
2841 msgstr "Մոնիտոր"
2842
2843 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:78
2844 msgid "More"
2845 msgstr "Ավելին"
2846
2847 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:18
2848 msgid "Most Popular"
2849 msgstr "Ամենից հանրահայտ"
2850
2851 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:65
2852 msgid "Move contents of basket to this list?"
2853 msgstr ""
2854
2855 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:27
2856 msgid "Move selected items to list:"
2857 msgstr "Ընտրված նյութերը տեղափոխիր ցուցակ"
2858
2859 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:41
2860 msgid ""
2861 "Multiple words are not searched together as a phrase. They will be found in "
2862 "various parts of the record. To search for a phrase, enclose your search "
2863 "terms in quotation marks."
2864 msgstr ""
2865 "Բազմակի բառերը որպես արտահայտություն փնտրովի չեն։ Դրանք կգտնվեն գրառման "
2866 "տարբեր մասերում։ Արտահայտության համար որոնում կատարելու նպատակով ընդգրկի "
2867 "փնտրամն տերմինները չակերտների մեջ։"
2868
2869 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2870 msgid "Music copyist"
2871 msgstr "Երաժշտությունը ընդօրինակող"
2872
2873 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2874 msgid "Musical director"
2875 msgstr "Երաժշտական տնօրեն"
2876
2877 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2878 msgid "Musician"
2879 msgstr "Երաժիշտ"
2880
2881 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:41
2882 msgid "My Account"
2883 msgstr "Իմ հաշիվը"
2884
2885 #. (page.name)
2886 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:36
2887 msgid "My Account - %1"
2888 msgstr "Իմ հաշվեհամարը - %1"
2889
2890 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:11
2891 msgid "My Account Summary"
2892 msgstr "Իմ հաշվեհամարի համառոտագրությունը"
2893
2894 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:11
2895 msgid "My E-Item Holds"
2896 msgstr "Իմ էլ․-նյութ պահումները"
2897
2898 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:96
2899 msgid "My Existing Basket and Lists"
2900 msgstr ""
2901
2902 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:11
2903 msgid "My Holds"
2904 msgstr "Իմ պահումները"
2905
2906 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:43
2907 msgid "My Lists"
2908 msgstr "Իմ ցուցակները"
2909
2910 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:4
2911 msgid "My Lists Preferences"
2912 msgstr "Իմ ցուցակների նախապատվությունը"
2913
2914 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages.tt2:10
2915 msgid "My Messages"
2916 msgstr "Իմ Հաղորդագրությունները"
2917
2918 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:14
2919 msgid "Name"
2920 msgstr "Անունը"
2921
2922 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:285 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:130 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:155
2923 msgid "Name:"
2924 msgstr "Անուն:"
2925
2926 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2927 msgid "Narrator"
2928 msgstr "Պատմող"
2929
2930 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:1
2931 msgid "Narrower term"
2932 msgstr "Նեղ տերմին։"
2933
2934 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:436
2935 msgid "Navigate Selected List "
2936 msgstr "Ղեկավարի ընտրած ցուցակը "
2937
2938 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:32
2939 msgid "New Email"
2940 msgstr "Նոր էլ. փոստ"
2941
2942 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:34
2943 msgid "New Password"
2944 msgstr "Նոր գաղտնաբառ"
2945
2946 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:35
2947 msgid "New Password Again"
2948 msgstr "Նոր գաղտնաբառը նորից"
2949
2950 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:34
2951 msgid "New Username"
2952 msgstr "Օգտվողի նոր անուն"
2953
2954 #. (ctx.user.prefix, ctx.user.first_given_name, ctx.user.second_given_name, ctx.user.family_name, ctx.user.suffix)
2955 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:95
2956 msgid "New account requested by %1 %2 %3 %4 %5"
2957 msgstr "Հարցվել է նոր հաշիվ %1 %2 %3 %4 %5"
2958
2959 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:17
2960 msgid "New password is invalid.  Please try a different password."
2961 msgstr "Նոր գաղտնաբառը սխալ է։ Փորձիր մեկ ուրիշը։"
2962
2963 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:35
2964 msgid "New password:"
2965 msgstr "Նոր գաղտնաբառ։"
2966
2967 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:85 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:142 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:479 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:234 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:197 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:58
2968 msgid "Next"
2969 msgstr "Հաջորդը"
2970
2971 #. (ctx.copy_limit)
2972 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:287
2973 msgid "Next %1"
2974 msgstr "Հաջորդ %1"
2975
2976 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:20
2977 msgid "Next Page &gt;&gt;"
2978 msgstr "Հաջորդ էջ &gt;&gt;"
2979
2980 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:37
2981 msgid "Next Record"
2982 msgstr "Հաջորդ գրառումը"
2983
2984 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:58
2985 msgid "Next page"
2986 msgstr "Հաջորդ էջ"
2987
2988 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:69
2989 msgid "No"
2990 msgstr "Ոչ"
2991
2992 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:41
2993 msgid "No Content Available"
2994 msgstr "Չկա հասանելի բովանդակություն"
2995
2996 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:240
2997 msgid ""
2998 "No configured Email address. See \"My Account\" for setting your Email "
2999 "address."
3000 msgstr ""
3001 "Չկան ձևավորված էլ փոստի հասցեներ։ Տես \"My Account\" քո էլ փոստի կարգաբերման "
3002 "համար։"
3003
3004 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:106
3005 msgid "No holds found."
3006 msgstr "Պահումներ չեն գտնվել։"
3007
3008 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:321 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:38
3009 msgid "No items were selected"
3010 msgstr ""
3011
3012 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:80
3013 msgid "No messages found."
3014 msgstr "Հաղորդագրություններ չեն գտնվել"
3015
3016 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:14
3017 msgid "No receipt data returned from server"
3018 msgstr "Կայանից ստացականի տվյալներ չեն վերադարձվել"
3019
3020 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/print.tt2:15
3021 msgid "No record data returned from server"
3022 msgstr "Կայանից գրառման տվյալներ չեն վերադարձվել"
3023
3024 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:86
3025 msgid "No, this hold is suspended"
3026 msgstr "Ոչ, այս պահումը կասեցված է"
3027
3028 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:144
3029 msgid "None"
3030 msgstr "Ոչ մեկը"
3031
3032 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:70
3033 msgid "Not"
3034 msgstr "ՈՉ"
3035
3036 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:165
3037 msgid "Not holdable"
3038 msgstr "Ենթակա չէ պահման"
3039
3040 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:159
3041 msgid "Note"
3042 msgstr "Նշում"
3043
3044 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:226
3045 msgid "Note:"
3046 msgstr "Նշում։"
3047
3048 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password_msg.tt2:2
3049 msgid ""
3050 "Note: The password must be at least 7 characters in length, contain at least "
3051 "one letter (a-z/A-Z), and contain at least one number."
3052 msgstr ""
3053 "Նշում։ Գաղտնաբառը առնվազն պետք է լինի և նիշ, պարունակի առնվազն մեկ տառ (a-"
3054 "z/A-Z), և պարունակի առնվազն մեկ թիվ։"
3055
3056 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset_msg.tt2:2
3057 msgid ""
3058 "Note: You must have a valid email address associated with your library "
3059 "account. If not, please contact your local library for further assistance."
3060 msgstr ""
3061 "Նշում։ Դու պետք է ունենաս գործող էլ. փոստի հասցե կապված գրադարանային քո "
3062 "հաշվի հետ։ Եթե ոչ, դիմիր աշխատակազմին աջակցության համար։"
3063
3064 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_carrier_selector.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:41
3065 msgid "Note: carrier charges may apply"
3066 msgstr "Նշում. կարող է կիրառվեկ ուղեկցողի վճար"
3067
3068 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3211 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:122 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:352 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:406 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:413
3069 msgid "Notes"
3070 msgstr "Նշումներ"
3071
3072 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:4
3073 msgid "Notification Preferences"
3074 msgstr "Նշումների նախապատվություններ"
3075
3076 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:31
3077 msgid "Notify by Email by default when a hold is ready for pickup?"
3078 msgstr "Զգուշացն՞լ որպես լռակյաց էլ. փոստով երբ պահումը պատրաստ է ստանալուն։"
3079
3080 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:44
3081 msgid "Notify by Phone by default when a hold is ready for pickup?"
3082 msgstr "Զգուշացն՞լ որպես լռակյաց հեռախոսով երբ պահումը պատրաստ է ստանալուն։"
3083
3084 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:65
3085 msgid "Notify by Text by default when a hold is ready for pickup?"
3086 msgstr "Զգուշացն՞լ որպես լռակյաց տեքստով երբ պահումը պատրաստ է ստանալուն։"
3087
3088 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:234
3089 msgid "Notify when hold is ready for pickup?"
3090 msgstr "Զգուշացն՞լ երբ պահումը պատրաստ է ստանալուն։"
3091
3092 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:205
3093 msgid "November (11)"
3094 msgstr "Նոյեմբերի (11)"
3095
3096 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/multi_hold_select.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/multi_hold_select.tt2:9
3097 msgid "Number of copies"
3098 msgstr ""
3099
3100 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3101 msgid "Numbering Peculiarities Note: "
3102 msgstr "Համարակալման առանձնահատկությունների նշում։ "
3103
3104 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:2
3105 msgid "Numeric Search"
3106 msgstr "Թվային փնտրում"
3107
3108 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/temp_warn.tt2:22
3109 msgid "OK"
3110 msgstr "Լավ"
3111
3112 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:31
3113 msgid "OR"
3114 msgstr "ԿԱՄ"
3115
3116 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:204
3117 msgid "October (10)"
3118 msgstr "Հոկտեմբերի (10)"
3119
3120 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:60
3121 msgid "On Hold"
3122 msgstr "Պահման մեջ"
3123
3124 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:89
3125 msgid ""
3126 "One or more holds could not be suspended because the item is at (or en route "
3127 "to) the pickup library."
3128 msgstr ""
3129 "Մեկ կամ ավել պահումներ հնարավոր չէ կասեցնել քանի որ նյութը գտնվում է (կամ "
3130 "ճանապարհին է)  ստանալու գրադարանում։"
3131
3132 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
3133 msgid "Online"
3134 msgstr "Առցանց"
3135
3136 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3137 msgid "Onscreen presenter"
3138 msgstr "Պաստարից ներկայացնող"
3139
3140 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:12
3141 msgid "Opening hours"
3142 msgstr "Աշխատանքի ժամեր"
3143
3144 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3145 msgid "Opponent"
3146 msgstr "Ընդիմախոս"
3147
3148 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:33
3149 msgid "Or"
3150 msgstr "Կամ"
3151
3152 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3153 msgid "Organizer"
3154 msgstr "Կազմակերպիչ"
3155
3156 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3157 msgid "Original Version Note: "
3158 msgstr "Իրական տարբերակի նշում։ "
3159
3160 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3161 msgid "Originator"
3162 msgstr "Նախապատճառ"
3163
3164 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3165 msgid "Other"
3166 msgstr "Այլ"
3167
3168 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:140
3169 msgid "Other Charges"
3170 msgstr "Այլ ծախսեր"
3171
3172 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:146
3173 msgid "Other Fines and Fees"
3174 msgstr "Այլ տուգանքներ և գանձումներ"
3175
3176 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:58
3177 msgid "Other Phone"
3178 msgstr "Այլ հեռախոս"
3179
3180 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:157 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:45
3181 msgid "Owed"
3182 msgstr "Պարտք"
3183
3184 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3185 msgid "Owner"
3186 msgstr "Տնօրինող"
3187
3188 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3189 msgid "Ownership and Custodial History: "
3190 msgstr "Սեփականության և պահառության պատմություն։ "
3191
3192 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:81
3193 msgid "Owning Library"
3194 msgstr ""
3195
3196 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:28
3197 msgid "PIN Number or Password"
3198 msgstr "PIN համար կամ գաղտնաբառ"
3199
3200 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3201 msgid "Panelist"
3202 msgstr "Ներկայացնող"
3203
3204 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3205 msgid "Papermaker"
3206 msgstr "Թուղթ պատրաստող"
3207
3208 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:49
3209 msgid "Parent library: "
3210 msgstr "Ծնող գրադարան։ "
3211
3212 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:372
3213 msgid "Part"
3214 msgstr "Մաս"
3215
3216 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3217 msgid "Participant or Performer Note: "
3218 msgstr "Մասնակցի կամ դերասանի նշում։ "
3219
3220 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:77
3221 msgid "Password"
3222 msgstr "Գաղտնաբառ"
3223
3224 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:11
3225 msgid "Password has been reset"
3226 msgstr "Գաղտնաբառը վերագրվել է"
3227
3228 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:11
3229 msgid "Passwords did not match. Please try again"
3230 msgstr "Գաղտնաբառը չի համընկնում։ Փորձիր նորից։"
3231
3232 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:22
3233 msgid "Passwords do not match."
3234 msgstr "Գաղտնաբառերը չեն համընկնում։"
3235
3236 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3237 msgid "Patent applicant"
3238 msgstr "Արտոնագրի դիմող"
3239
3240 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3241 msgid "Patent holder"
3242 msgstr "Արտոնագրի պահող"
3243
3244 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3245 msgid "Patron"
3246 msgstr "Ընթերցող"
3247
3248 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/awards.tt2:6
3249 msgid "Patron Reviews:"
3250 msgstr "Ընթերցողի վերանայումներ"
3251
3252 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:119
3253 msgid "Patron Search"
3254 msgstr "Ընթերցողի որոնում"
3255
3256 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:116
3257 msgid "Patron barcode was not found"
3258 msgstr "Ընթերցողի շտրիխ կոդը գտնված չէ"
3259
3260 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
3261 msgid "Patron has reached the maximum fine amount"
3262 msgstr "Ընթերցողը հասել է տուգանքի գումարի ամենամեծ արժեքին"
3263
3264 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:26
3265 msgid "Pay All Charges"
3266 msgstr "Վճարիր բոլոր ծախսերը։"
3267
3268 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:15
3269 msgid "Pay Charges"
3270 msgstr "Վճարիր ծախսերը։"
3271
3272 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:25
3273 msgid "Pay Selected Circulation Charges"
3274 msgstr "Վճարիր ընտրված տացքի ծախսերը։"
3275
3276 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:138
3277 msgid "Pay Selected Other Charges"
3278 msgstr "Վճարիր ընտրված այլ ծախսերը։"
3279
3280 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:206 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:207
3281 msgid "Pay selected charges"
3282 msgstr "Վճարիր ընտրված ծախսերը։"
3283
3284 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:171 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:69
3285 msgid "Pay this fine"
3286 msgstr "Վճարի այս տուգանքը"
3287
3288 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:28
3289 msgid "Payment Date"
3290 msgstr "Վճարման ամսաթիվ"
3291
3292 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:29
3293 msgid "Payment For"
3294 msgstr "Վճարումը արված է"
3295
3296 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:107 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:110
3297 msgid "Payments"
3298 msgstr "Վճարներ"
3299
3300 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:13
3301 msgid "Payments History"
3302 msgstr "Վճարումների պատմություն"
3303
3304 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:149 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:205
3305 msgid "Pending Addresses"
3306 msgstr "Լուծման սպասող հասցեներ"
3307
3308 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:161
3309 msgid "Perform an Author Search"
3310 msgstr "Իրականացրու որոնում ըստ Հեղինակի"
3311
3312 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3313 msgid "Performer"
3314 msgstr "Դերասան"
3315
3316 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:151 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:152
3317 msgid "Permalink"
3318 msgstr "Permalink"
3319
3320 #. (hdata.hold_failed_event.ilsperm)
3321 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:123
3322 msgid "Permission: \"%1\""
3323 msgstr "Թույլատվություն: \"%1\""
3324
3325 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3326 msgid "Permitting agency"
3327 msgstr "Թույլատրող կազմակերպություն"
3328
3329 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:4
3330 msgid "Personal Information"
3331 msgstr "Թույլատվության մասին տեղեկատվություն"
3332
3333 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
3334 msgid "Phone Number"
3335 msgstr "Հեռախոսահամար"
3336
3337 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:248
3338 msgid "Phone Number:"
3339 msgstr "Հեռախոսի համար"
3340
3341 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3342 msgid "Photographer"
3343 msgstr "Լուսանկարող"
3344
3345 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:339
3346 msgid "Phys. Desc.:"
3347 msgstr "Ֆիզիկ. նկարագր."
3348
3349 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:361 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:366
3350 msgid "Physical Description:"
3351 msgstr "Ֆիզիկական նկարագրություն։"
3352
3353 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:139 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:157
3354 msgid "Pick Up Holds"
3355 msgstr ""
3356
3357 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3208 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3216 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:119
3358 msgid "Pickup Location"
3359 msgstr "Վերցնելու վայր"
3360
3361 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:113
3362 msgid "Pickup holds from behind the desk when possible?"
3363 msgstr "Վերցնե՞լ պահումները դարակի հետևից երբ հնարավոր է։"
3364
3365 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:49
3366 msgid "Pickup library"
3367 msgstr "Վերցնելու գրադարան"
3368
3369 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/reservations.tt2:13
3370 msgid "Pickup location"
3371 msgstr ""
3372
3373 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:227
3374 msgid "Pickup location:"
3375 msgstr "Վերցնելու վայր։"
3376
3377 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/ebook_api/base_js.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:79 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:454 ../../Open-ILS/src/templates/opac/place_hold.tt2:1
3378 msgid "Place Hold"
3379 msgstr "Տեղադրի պահումը"
3380
3381 #. (attrs.title)
3382 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:95 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:451 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:472
3383 msgid "Place Hold on %1"
3384 msgstr "Դիր պահում %1"
3385
3386 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_place_hold.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:96 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:475
3387 msgid "Place Hold on E-Item"
3388 msgstr "Տեղադրի էլ. նյութի պահում։"
3389
3390 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:134 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:156 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/cart.tt2:6
3391 msgid "Place Holds"
3392 msgstr ""
3393
3394 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:164
3395 msgid "Place another hold for this "
3396 msgstr "Սրա համար դիր մեկ այլ պահում "
3397
3398 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:313 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:21
3399 msgid "Place hold"
3400 msgstr "Դիր պահում"
3401
3402 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:106
3403 msgid "Place hold for patron by barcode:"
3404 msgstr "Ընթերցողի համար դիր պահում ըստ շտրիխ կոդի։"
3405
3406 #. (ctx.user.first_given_name, ctx.user.family_name)
3407 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:129
3408 msgid "Place this hold for me (%1 %2)"
3409 msgstr "Իմ համար դիր այս պահումը (%1 %2)"
3410
3411 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3412 msgid "Plaintiff"
3413 msgstr "Հայցվոր"
3414
3415 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3416 msgid "Plaintiff-appellant"
3417 msgstr "Հայցվոր բողոքարկու"
3418
3419 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3420 msgid "Plaintiff-appellee"
3421 msgstr "Հայցվորը `մեղադրյալ"
3422
3423 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3424 msgid "Platemaker"
3425 msgstr "Պատրաստող"
3426
3427 #. (ctx.mylist.size)
3428 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist/email.tt2:11
3429 msgid "Please confirm that you want to email the %1 titles in the basket."
3430 msgstr ""
3431
3432 #. (ctx.mylist.size)
3433 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist/print.tt2:11
3434 msgid "Please confirm that you want to print the %1 titles in the basket."
3435 msgstr ""
3436
3437 #. (ctx.mylist.size)
3438 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist/clear.tt2:10
3439 msgid "Please confirm that you want to remove all %1 titles from the basket."
3440 msgstr ""
3441
3442 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay_init.tt2:11
3443 msgid ""
3444 "Please do not Refresh or use your browser's Back button or your credit card "
3445 "may be charged more than once."
3446 msgstr ""
3447 "Խնդրվում է չթարմացնել կամ չօգտագործել դիտակի Հետ կոճակը կամ կրեդիտ քարտը "
3448 "որից գումար կգանձվի մեկից վաել անգամ։"
3449
3450 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:10
3451 msgid "Please enter a search term in the Search box."
3452 msgstr "Մուտք արա որոնման տերմինը Փնտրման վանդակում"
3453
3454 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:11
3455 msgid "Please enter and repeat your new password."
3456 msgstr "Մուտք արա և կրկնի քո գաղտնաբառը"
3457
3458 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:18
3459 msgid "Please enter the following information:"
3460 msgstr "Մուտք արա հետևյալ տեղեկատվությունը"
3461
3462 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:51
3463 msgid ""
3464 "Please enter your user name or barcode to identify your library account and "
3465 "request a password reset"
3466 msgstr ""
3467 "Մուտք արա քո օգտվողի անունը կամ շտրիխ կոդը որպեսզի նույնականացնես գրադարանի "
3468 "քո հաշիվը և պահանջես գաղտնաբառի վերագրում։"
3469
3470 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/i18n_strings.tt2:20
3471 msgid "Please fill out all required fields"
3472 msgstr "Լրացրու պահանջվող բոլոր դաշտերը։"
3473
3474 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/username_hint.tt2:2
3475 msgid "Please include leading zeros."
3476 msgstr "Ներառ առաջատար զրոները"
3477
3478 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:82
3479 msgid "Please see library staff to complete your registration."
3480 msgstr "Գրանցումը ավարտելու համար դիմիր աշխատակազմին։"
3481
3482 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:118
3483 msgid "Please select a valid library"
3484 msgstr "Ընտրի թույլատրված գրադարան"
3485
3486 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_carrier_selector.tt2:22
3487 msgid "Please select your mobile carrier"
3488 msgstr "Ընտրիր քո բջջային ծառայության մատակարարին։"
3489
3490 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:27
3491 msgid "Popularity Adjusted Relevance"
3492 msgstr "Հեղինակության կարգավորվող համապատասխանությունը"
3493
3494 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:206
3495 msgid "Popularity:"
3496 msgstr "Հանրաճանաչություն"
3497
3498 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:26
3499 msgid "Powered by"
3500 msgstr "Աջակցված"
3501
3502 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3503 msgid "Praeses"
3504 msgstr "Պաշտամունքներ"
3505
3506 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3507 msgid "Preferred Citation of Described Materials Note: "
3508 msgstr "Նկարագրված նյութերի նախընտրելի հղման նշում։ "
3509
3510 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
3511 msgid "Preferred First Name"
3512 msgstr ""
3513
3514 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
3515 msgid "Preferred Last Name"
3516 msgstr ""
3517
3518 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
3519 msgid "Preferred Middle Name"
3520 msgstr ""
3521
3522 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:30
3523 msgid "Preferred Name"
3524 msgstr ""
3525
3526 #. ("<span class=\"bold\">' _ ctx.get_aou(ctx.pref_ou).name _ '</span>")
3527 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/pref_lib_display.tt2:2
3528 msgid "Preferred library: %1"
3529 msgstr "Նախընտրելի գրադարան: %1"
3530
3531 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:68
3532 msgid "Preferred pickup location"
3533 msgstr "նախընտրելի վերցնելու վայր"
3534
3535 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:55
3536 msgid "Preferred search location"
3537 msgstr "Փնտրման նախընտրելի վայր"
3538
3539 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3540 msgid "Presenter"
3541 msgstr "Ներկայացնող"
3542
3543 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:22
3544 msgid "Preview"
3545 msgstr "Նախադիտում"
3546
3547 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:106 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:441 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:194 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:28
3548 msgid "Previous"
3549 msgstr "Նախորդ"
3550
3551 #. (ctx.copy_offset - new_offset)
3552 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:281
3553 msgid "Previous %1"
3554 msgstr "Նախորդ %1"
3555
3556 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:25
3557 msgid "Previous Record"
3558 msgstr "Նախորդ գրառում"
3559
3560 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:28
3561 msgid "Previous page"
3562 msgstr "Նախորդ էջ"
3563
3564 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:40
3565 msgid "Previously Checked Out Items"
3566 msgstr "Նախապես դուրս տրված նյութեր"
3567
3568 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:32
3569 msgid "Previously Held Items"
3570 msgstr "Նախապես պահված նյութեր"
3571
3572 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:99
3573 msgid "Primary Identification"
3574 msgstr "Նախնական ճանաչում"
3575
3576 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:142
3577 msgid "Print"
3578 msgstr "Տպել"
3579
3580 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:141
3581 msgid "Print / Email Actions Image"
3582 msgstr "Տպելու / Էլ․ փոստի գործողությունների պատկեր"
3583
3584 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/print.tt2:5
3585 msgid "Print Record"
3586 msgstr "Տպել գրառումը"
3587
3588 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/cart.tt2:7
3589 msgid "Print Title Details"
3590 msgstr ""
3591
3592 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:42
3593 msgid "Print receipt"
3594 msgstr "Տպել ստացականը"
3595
3596 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:314 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:22
3597 msgid "Print title details"
3598 msgstr ""
3599
3600 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3601 msgid "Printer"
3602 msgstr "Տպիչ"
3603
3604 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3605 msgid "Printer of plates"
3606 msgstr "Ափսեների տպագրող"
3607
3608 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3609 msgid "Printmaker"
3610 msgstr "Տպագրիչ պատրաստող"
3611
3612 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/list/update.tt2:13
3613 msgid "Problem with list management:"
3614 msgstr "Ցուցակի կառավարման խնդիր"
3615
3616 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:104
3617 msgid "Problem:"
3618 msgstr "Պրոբլեմ։"
3619
3620 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3621 msgid "Process contact"
3622 msgstr "Գործողության կոնտակտ"
3623
3624 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay_init.tt2:10
3625 msgid "Processing your payment may take some time."
3626 msgstr "Քո վճարման իրականացում կտևի ինչ որ ժամանակ։"
3627
3628 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay_init.tt2:9
3629 msgid "Processing..."
3630 msgstr "Իրականացում"
3631
3632 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3633 msgid "Producer"
3634 msgstr "Թողարկող"
3635
3636 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:433 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:254
3637 msgid "Producer:"
3638 msgstr "Արտադրող:"
3639
3640 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3641 msgid "Production company"
3642 msgstr "Արտադրող կազմակերպություն"
3643
3644 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3645 msgid "Production designer"
3646 msgstr "Արտադրանքի դիզայներ"
3647
3648 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3649 msgid "Production manager"
3650 msgstr "Թողարկման կառավարիչ"
3651
3652 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3653 msgid "Production personnel"
3654 msgstr "Թողարկող անձնակազմ"
3655
3656 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3657 msgid "Production place"
3658 msgstr "Թողարկման վայր"
3659
3660 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3661 msgid "Programmer"
3662 msgstr "Ծրագրավորող"
3663
3664 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3665 msgid "Project director"
3666 msgstr "Նախագծի տնօրեն"
3667
3668 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3669 msgid "Proofreader"
3670 msgstr "Սրբագրիչ"
3671
3672 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3673 msgid "Provider"
3674 msgstr "Մատակարար"
3675
3676 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:346 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:399
3677 msgid "Publication Date"
3678 msgstr "Հրատարակման ամսաթիվ"
3679
3680 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:70
3681 msgid "Publication Year"
3682 msgstr "Հրատարակման տարի"
3683
3684 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3685 msgid "Publication place"
3686 msgstr "Հրատարակման վայր"
3687
3688 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3689 msgid "Publications About Described Materials Note: "
3690 msgstr "Նկարագրված նյութի նշման հրատարակություն։ "
3691
3692 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3693 msgid "Publisher"
3694 msgstr "Հրատարակիչ"
3695
3696 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:397 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:402 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:231
3697 msgid "Publisher:"
3698 msgstr "Հրատարակիչ"
3699
3700 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3701 msgid "Publishing director"
3702 msgstr "Հրատարակության տնօրեն"
3703
3704 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3705 msgid "Puppeteer"
3706 msgstr "Տիկնիկների դերասան"
3707
3708 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/help.tt2:4
3709 msgid "Questions?"
3710 msgstr "Հարցե՞ր"
3711
3712 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:245
3713 msgid "RSS Feed"
3714 msgstr "RSS Feed"
3715
3716 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3717 msgid "Radio director"
3718 msgstr "Ռադիո տնօրեն"
3719
3720 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3721 msgid "Radio producer"
3722 msgstr "Ռադիո թողարկող"
3723
3724 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:517
3725 msgid "Ratings Icon"
3726 msgstr "Գնահատումների պատկերիկ"
3727
3728 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:39
3729 msgid "Re-enter new password:"
3730 msgstr "Նորից մուտք արա նոր գաղտնաբառը։"
3731
3732 #. (date.format(ctx.parse_datetime(hdata.thaw_date), DATE_FORMAT))
3733 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:70
3734 msgid "Reactivate on %1"
3735 msgstr "Ռեակտիվացված է %1"
3736
3737 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/ebook_api/base_js.tt2:13
3738 msgid "Ready for Checkout"
3739 msgstr "Պատրաստ է տացքի"
3740
3741 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/reservations.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:66
3742 msgid "Ready for Pickup"
3743 msgstr "Վերցնելու համար պատրաստ է"
3744
3745 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:5
3746 msgid "Receipt"
3747 msgstr "Ստացական"
3748
3749 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/staff_saved_searches.tt2:5
3750 msgid "Recent searches"
3751 msgstr "Ստացականների որոնում"
3752
3753 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/record.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/email.tt2:1
3754 msgid "Record Detail"
3755 msgstr "Գրառման մանրամասն"
3756
3757 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record.tt2:10
3758 msgid "Record Details"
3759 msgstr "Գրառման մանրամասներ"
3760
3761 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:365