Translation updates - po files
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / tpac / hy-AM.po
1 # Armenian translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2012 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2012
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2012.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2017-02-27 18:00+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2014-02-02 18:16+0000\n"
12 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
13 "Language-Team: Armenian <hy@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2017-02-28 04:46+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 18329)\n"
19
20 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:63
21 msgid ""
22 "\n"
23 "                Note: The selected username may be in use by another patron. "
24 " \n"
25 "                You may select another username when finalizing your \n"
26 "                registration or in the online catalog.\n"
27 "                "
28 msgstr ""
29 "\n"
30 "                Նշում: Ընտրված օգտագերի անունը կարող է օգտագործվում է մեկ "
31 "այլ հաճախորդի կողմից։  \n"
32 "                Դու կարող ես ընտրել մեկ այլ օտատերի անուն երբ ավարտես քո \n"
33 "                գրանցումը կամ առցանց քարտարանում։\n"
34 "                "
35
36 #. (pubdate_clean)
37 #. (copyright_clean)
38 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:177
39 msgid " (%1)"
40 msgstr " (%1)"
41
42 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:159
43 msgid " / "
44 msgstr " / "
45
46 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:99
47 msgid " View My Lists"
48 msgstr ""
49
50 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:101
51 msgid " View My Temporary List"
52 msgstr ""
53
54 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:126
55 msgid " edit"
56 msgstr ""
57
58 #. ("<b>' _ bad_user _ '</b>")
59 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:15
60 msgid ""
61 "\"%1\" is not a valid username.  Usernames cannot have any spaces or look "
62 "like a barcode, and may be restricted by policy.  Please try a different "
63 "username."
64 msgstr ""
65 "\"%1\"թույլատրված օգտվողի անուն չէ։ Օգտվողի անունը չի կարող պարունակել "
66 "բացատներ կամ նման լինել շտրիխ կոդի, և պետք է արգելված լինի համաձայն "
67 "քաղաքականության։ Փորձիր մեկ այլ օգտվողի անուն։"
68
69 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/header.tt2:1
70 msgid "$%.2f"
71 msgstr "$%.2f"
72
73 #. (date1)
74 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:83
75 msgid "%1"
76 msgstr ""
77
78 #. (ctx.user.first_given_name, ctx.user.family_name)
79 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:22
80 msgid "%1 %2"
81 msgstr "%1 %2"
82
83 #. (copy.label, copy_org.name)
84 #. (title, part.label)
85 #. (title, hold.hold.part.label)
86 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:188 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:354 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:65 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:37
87 msgid "%1 (%2)"
88 msgstr "%1 (%2)"
89
90 #. (bib_lib_name)
91 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:58
92 msgid "%1 (foreign item)"
93 msgstr "%1 (օտարերկրյա նյութ)"
94
95 #. (ctx.page_title, libname)
96 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:26
97 msgid "%1 - %2"
98 msgstr ""
99
100 #. (libname)
101 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:28
102 msgid "%1 OpenSearch"
103 msgstr ""
104
105 #. (attrs.copy_counts.$depth.available, attrs.copy_counts.$depth.count, ou_name)
106 #. (attrs.plib_copy_counts.$depth.available, attrs.plib_copy_counts.$depth.count, ou_name)
107 #. (ou_avail, ou_count, ou_name)
108 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/copy_counts.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/copy_counts.tt2:33
109 msgid "%1 of %quant(%2,copy,copies) available at %3."
110 msgstr "%1 ընդամենը %քանակ(%2,պատճեն,պատճեններ) հասանելի են %3."
111
112 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/header.tt2:1
113 msgid "%m/%d/%Y"
114 msgstr "%ա/%օ/%տ"
115
116 #. (ctx.record_hold_count, ctx.copy_summary.$count_entry.count)
117 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:204
118 msgid ""
119 "%quant(%1,current hold,current holds) with %quant(%2,total copy,total "
120 "copies)."
121 msgstr ""
122 "%քանակ(%1,ընթացիկ պահում,ընթացիկ պահումներ) ըստ %քանակ(%2,ընդհանուր "
123 "պատճեն,ընդհանուր պատճեններ)։"
124
125 #. (hwait)
126 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:42
127 msgid "%quant(%1,day,days)"
128 msgstr ""
129
130 #. (fcount)
131 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:137
132 msgid "%quant(%1,filter,filters) applied"
133 msgstr ""
134
135 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:41
136 msgid "&#9668; Return to Grouped Search Results"
137 msgstr ""
138
139 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:15
140 msgid "&lt;&lt; Previous Page"
141 msgstr "&lt;&lt; նախորդ էջ"
142
143 #. (ctx.user_stats.messages.unread)
144 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:22
145 msgid "(%1)"
146 msgstr ""
147
148 #. (example)
149 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:167
150 msgid "(Example: %1)"
151 msgstr "(Օրինակ: %1)"
152
153 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:46
154 msgid "(Show preferred library)"
155 msgstr "(Ցույց տուր նախընտրելի գրադարանը)"
156
157 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:27
158 msgid "(Show)"
159 msgstr "(Ցույց տուր)"
160
161 #. ("<strong>&quot;' _ i18n_searchphrase _ '&quot;</strong>")
162 #. ("<strong>' _ i18n_searchtrunc _ '</strong>")
163 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:52
164 msgid "(example: %1)"
165 msgstr "(օրինակ: %1)"
166
167 #. ("<strong>&quot;^' _ i18n_searchbegins _ '&quot;</strong>", "<em>' _ i18n_searchbegins _ '</em>", "<strong>&quot;' _ i18n_searchends _ '$&quot;</strong>", "<em>' _ i18n_searchends _ '</em>")
168 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:60
169 msgid ""
170 "(examples: %1 for phrases that begin with the term %2. %3 for phrases that "
171 "end in %4.)"
172 msgstr ""
173 "(օրինակներ: %1 արտահայտությունների համար որ սկսվում են տերմինով %2։ %3 այն "
174 "արտահայտությունների համար որ ավարտվում են %4.)"
175
176 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:87
177 msgid "(fines accruing)"
178 msgstr "(Կուտակային տուգանքներ)"
179
180 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:59
181 msgid "(not shown)"
182 msgstr "(չի ցուցադրվում)"
183
184 #. ("<span class=\"result_count_number\">' _ (page + 1) _ '</span>", "<span class=\"result_count_number\">' _ page_count _ '</span>")
185 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:14
186 msgid "(page %1 of %2)"
187 msgstr "(էջ %1 ընդամենը %2)"
188
189 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:116
190 msgid "- All Parts -"
191 msgstr "- Բոլոր մասերը -"
192
193 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:321 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:31
194 msgid "-- Actions for these items --"
195 msgstr "-- Գործողություններ այս նյութերի համար --"
196
197 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/coded_value_selector.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filter_group_selector.tt2:21
198 msgid "-- Any --"
199 msgstr "-- Որևէ --"
200
201 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/pref_lib_display.tt2:5
202 msgid "?"
203 msgstr "?"
204
205 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/list/update.tt2:20
206 msgid "A list name is required"
207 msgstr ""
208
209 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:78
210 msgid "A registration error has occurred"
211 msgstr "Հանդիպել է գրանցման սխալ"
212
213 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
214 msgid "Abridger"
215 msgstr ""
216
217 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:105
218 msgid "Account Creation Date"
219 msgstr "Հաշվի ստեղծման ամսաթիվ"
220
221 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:110 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:42
222 msgid "Account Expiration Date"
223 msgstr ""
224
225 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:33
226 msgid "Account Information and Preferences"
227 msgstr "Հաշվի տեղեկատվություն և Նախապատվություններ"
228
229 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/login.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/login.tt2:6
230 msgid "Account Login"
231 msgstr "հաշվի մուտք"
232
233 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/login.tt2:12
234 msgid "Account Login Form"
235 msgstr ""
236
237 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3
238 msgid "Account Preferences"
239 msgstr "Հաշվի նախապատվություններ"
240
241 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:50
242 msgid "Account Registration"
243 msgstr ""
244
245 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:29
246 msgid "Account Successfully Updated"
247 msgstr "Հաշիվը հաջողությամբ թարմացվել է"
248
249 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:9
250 msgid "Account Summary"
251 msgstr "Հաշվի համառոտագրություն"
252
253 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:9
254 msgid "Account preference"
255 msgstr ""
256
257 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
258 msgid "Accumulation and Frequency of Use Note: "
259 msgstr "Օգտվելու նշումի կուտակում և հաճախականություն։ "
260
261 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
262 msgid "Action Note: "
263 msgstr "Գործողության նշում։ "
264
265 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:43
266 msgid "Actions"
267 msgstr ""
268
269 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:64
270 msgid "Actions for Items on Hold"
271 msgstr ""
272
273 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:58
274 msgid "Actions for checked out items"
275 msgstr ""
276
277 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:75
278 msgid "Actions for messages"
279 msgstr ""
280
281 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:85
282 msgid "Actions for selected holds"
283 msgstr "Գործողություններ ընտրված պահումների համար"
284
285 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:59
286 msgid "Actions for selected messages"
287 msgstr ""
288
289 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:73
290 msgid "Activate"
291 msgstr "Ակտիվացնել"
292
293 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:24
294 msgid "Activate On"
295 msgstr ""
296
297 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:156
298 msgid "Active Addresses"
299 msgstr ""
300
301 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:94
302 msgid "Active Barcode"
303 msgstr "Ակտիվ շտրիխ կոդ"
304
305 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:45
306 msgid "Active/Create Date"
307 msgstr ""
308
309 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:78
310 msgid "Active?"
311 msgstr "Ակտի՞վ"
312
313 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
314 msgid "Actor"
315 msgstr "Դերակատար"
316
317 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
318 msgid "Adapter"
319 msgstr "Ադապտացիա"
320
321 #. (attrs.title)
322 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:428
323 msgid "Add %1 to my list"
324 msgstr ""
325
326 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:25
327 msgid "Add Search Row"
328 msgstr "Ավելացրու որոնման տող"
329
330 #. (record_title)
331 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:42
332 msgid "Add item to a list: %1"
333 msgstr ""
334
335 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:86 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:428
336 msgid "Add to my list"
337 msgstr "Ավելացրու իմ ցուցակին"
338
339 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:92
340 msgid "Add to new list"
341 msgstr "Ավելացրու նոր ցուցակին"
342
343 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:149
344 msgid "Add to this list"
345 msgstr "Ավելացրու այս ցուցակին"
346
347 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1
348 msgid "Added Author"
349 msgstr "Ավելացված հեղինակ"
350
351 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
352 msgid "Additional Content"
353 msgstr "Լրացուցիչ բովանդակություն"
354
355 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
356 msgid "Additional Index Information"
357 msgstr "Լրացուցիչ ինդեքսի տեղեկատվություն։"
358
359 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
360 msgid "Additional Physical Form available Note: "
361 msgstr "Լրացուցիչ Ֆիզիկական ձևի նշում "
362
363 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:48
364 msgid "Additional Resources"
365 msgstr ""
366
367 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
368 msgid "Additional Supplement Information"
369 msgstr "Լրացուցիչ հավելվածի տեղեկատվություն"
370
371 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
372 msgid "Additional Volume Information"
373 msgstr "Լրացուցիչ հատորի տեղեկատվություն"
374
375 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:25
376 msgid "Additional search filters and navigation"
377 msgstr ""
378
379 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:157 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:187
380 msgid "Address Type"
381 msgstr "Հասցեի տեսակ"
382
383 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:213
384 msgid "Address changes will be verified by staff"
385 msgstr "Հասցեի փոփոխությունները կստուգվեն աշխատակազմի կողմից"
386
387 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
388 msgid "Addressee"
389 msgstr ""
390
391 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:126 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:129
392 msgid "Addresses"
393 msgstr "Հասցեներ"
394
395 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:41
396 msgid "Adjacency"
397 msgstr "Շրջակայք"
398
399 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:25
400 msgid "Advanced"
401 msgstr ""
402
403 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:134
404 msgid "Advanced Hold Options"
405 msgstr ""
406
407 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:53
408 msgid "Advanced Search"
409 msgstr "Խորացված որոնում"
410
411 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:87
412 msgid "After"
413 msgstr "Հետո"
414
415 #. (date1)
416 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:85
417 msgid "After %1"
418 msgstr ""
419
420 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:44
421 msgid "Age Hold Protection"
422 msgstr "Տարիքի պահման պաշտպանություն"
423
424 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
425 msgid "All Formats"
426 msgstr "Բոլոր ձևաչափերը"
427
428 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
429 msgid "All Libraries"
430 msgstr ""
431
432 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:103
433 msgid "All Parts"
434 msgstr ""
435
436 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:88
437 msgid ""
438 "All available copies are temporarily unavailable at your pickup library. "
439 "Placing this hold could result in longer wait times."
440 msgstr ""
441 "Բոլոր հասանելի պատճենները ժամանակավորապես անհասանելի են քո ստացման "
442 "գրադարանից։ Տեղադրելով պահում կհանգեցնի ավելի երկար սպասման ժամանակի։"
443
444 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:66 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:30
445 msgid "Amount"
446 msgstr "Քանակ"
447
448 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:84
449 msgid ""
450 "An error occurred browsing records. Please try again in a moment or report "
451 "the issue to library staff."
452 msgstr ""
453 "Գրառումները դիտելիս հանդիպել է սխալ։ Նորից փորձիր, կամ զեկուցիր աշխատակազմին։"
454
455 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
456 msgid "Analyst"
457 msgstr "վերլուծող"
458
459 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:56
460 msgid "Anchored Searching"
461 msgstr "խարսխված որոնում"
462
463 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:32
464 msgid "And"
465 msgstr "և"
466
467 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
468 msgid "Animator"
469 msgstr "Նկարիչ մուլտիպլիկատոր"
470
471 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
472 msgid "Annotation"
473 msgstr "Աննոտացիա"
474
475 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
476 msgid "Annotator"
477 msgstr "Աննոտացիա կազմող"
478
479 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:50
480 msgid "Another Search"
481 msgstr "Մեկ այլ փնտրում"
482
483 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
484 msgid "Appellant"
485 msgstr ""
486
487 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
488 msgid "Appellee"
489 msgstr ""
490
491 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
492 msgid "Applicant"
493 msgstr "Դիմող"
494
495 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:181
496 msgid "April"
497 msgstr "Ապրիլ"
498
499 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
500 msgid "Architect"
501 msgstr "Ճարտարապետ"
502
503 #. (money(ctx.fines.balance_owed))
504 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:29
505 msgid "Are you sure you are ready to charge %1 to your credit card?"
506 msgstr "Դու վստա՞հ ես որ պատրաստ ես վճարելու %1 to քո կրեդիտ քարտից։"
507
508 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:20
509 msgid "Are you sure you wish to continue?"
510 msgstr ""
511
512 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:67
513 msgid "Are you sure you wish to delete the selected item(s)?"
514 msgstr ""
515
516 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:53
517 msgid "Are you sure you wish to permanently delete the selected message(s)?"
518 msgstr ""
519
520 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:16
521 msgid "Are you sure you wish to permanently delete this message?"
522 msgstr ""
523
524 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:42
525 msgid "Are you sure you wish to renew the selected item(s)?"
526 msgstr "Արդյո՞ք վսատհ ես որ ցանկանում ես թարմացնել ընտրված նյութ(եր)ը։"
527
528 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
529 msgid "Arranger"
530 msgstr "Գործիքավորող"
531
532 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
533 msgid "Art copyist"
534 msgstr "Արվեստի պատճենող"
535
536 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
537 msgid "Art director"
538 msgstr ""
539
540 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
541 msgid "Artist"
542 msgstr "Արտիստ"
543
544 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
545 msgid "Artistic director"
546 msgstr "Արտիստական տնօրեն"
547
548 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
549 msgid "Assignee"
550 msgstr "Օրինական ժառանգ"
551
552 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
553 msgid "Associated name"
554 msgstr "Կապակցված անուն"
555
556 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:112
557 msgid "At least"
558 msgstr "Առնվազն"
559
560 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
561 msgid "Attributed name"
562 msgstr "Վերագրված անուն"
563
564 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
565 msgid "Auctioneer"
566 msgstr "Աճուրդախոս"
567
568 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
569 msgid "Audience"
570 msgstr "Լսարան"
571
572 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:185
573 msgid "August"
574 msgstr "Օգոստոս"
575
576 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2139 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2147 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2156 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2164 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:98 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:67 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:117 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
577 msgid "Author"
578 msgstr "Հեղինակ"
579
580 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:3
581 msgid "Author Notes"
582 msgstr "Հեղինակի նշումներ"
583
584 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1
585 msgid "Author Notes: "
586 msgstr "Հեղինակի նշումներ։ "
587
588 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
589 msgid "Author in quotations or text abstracts"
590 msgstr "Մեջբերումների հեղինակ կամ տեքստի համառոտագրություններ"
591
592 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
593 msgid "Author of afterword, colophon, etc."
594 msgstr "Վերջաբանի հեղինակ, կոլոֆոն և այլն"
595
596 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
597 msgid "Author of dialog"
598 msgstr "Երկխոսության հեղինակ"
599
600 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
601 msgid "Author of introduction, etc."
602 msgstr ""
603
604 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:302 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:27
605 msgid "Author(s)"
606 msgstr "Հեղինակ(ներ)"
607
608 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:10
609 msgid "Author: A to Z"
610 msgstr "Հեղինակ։ Ա մինչև Ֆ"
611
612 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:11
613 msgid "Author: Z to A"
614 msgstr "Հեղինակ։ Ֆ մինչև Ա"
615
616 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
617 msgid "Authors"
618 msgstr "Հեղինակներ"
619
620 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
621 msgid "Autographer"
622 msgstr ""
623
624 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:4
625 msgid "Available"
626 msgstr "Հասանելի"
627
628 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/ebook_api/avail.tt2:37
629 msgid "Available Formats"
630 msgstr ""
631
632 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:2
633 msgid "Available copies"
634 msgstr "Հասանելի պատճեններ"
635
636 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
637 msgid "Awards Note: "
638 msgstr "Պարգևների նշումներ։ "
639
640 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
641 msgid "Awards, Reviews, & Suggested Reads"
642 msgstr "Մրցանակներ, գրախոսություններ, & Առաջարկվող ընթերցումներ"
643
644 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:57
645 msgid "Back"
646 msgstr "Հետ"
647
648 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:55
649 msgid "Back to Account Summary"
650 msgstr "Վերադարձ դեպի հաշվի համառոտագրություն"
651
652 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_email.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:23
653 msgid "Back to Payments History"
654 msgstr "Վերադարձ դեպի Վճարումների պատմություն"
655
656 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/email.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/print.tt2:25
657 msgid "Back to Record"
658 msgstr "Վերադարձ գրառմանը"
659
660 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:56
661 msgid "Back to results"
662 msgstr "Հետ դեպի արդյունքներ"
663
664 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:417
665 msgid "Badges:"
666 msgstr ""
667
668 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:128 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:33
669 msgid "Balance Owed"
670 msgstr "Տնօրինած հաշվեկշիռ"
671
672 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2142 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2151 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:102 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:41
673 msgid "Barcode"
674 msgstr "Շտրիխ կոդ"
675
676 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:56
677 msgid "Barcode:"
678 msgstr "Շտրիխ կոդ:"
679
680 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:23
681 msgid "Basic"
682 msgstr ""
683
684 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:140
685 msgid "Basic Hold Options"
686 msgstr ""
687
688 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:21
689 msgid "Basic Search"
690 msgstr "Հիմնական փնտրում"
691
692 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:87
693 msgid "Before"
694 msgstr "Մինչև"
695
696 #. (date1)
697 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:84
698 msgid "Before %1"
699 msgstr ""
700
701 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:87
702 msgid "Between"
703 msgstr "Միջև"
704
705 #. (date1, date2)
706 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:86
707 msgid "Between %1 and %2"
708 msgstr ""
709
710 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
711 msgid "Bib Level"
712 msgstr "Մատենագիտ մակարդակ"
713
714 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
715 msgid "Bibliographic antecedent"
716 msgstr "Մատենագիտական ենթադրյալ"
717
718 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
719 msgid "Bibliography, etc. Note: "
720 msgstr "Մատենագիտություն, և այլն, Նշում։ "
721
722 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:58
723 msgid "Billing Information"
724 msgstr "Վճարահաշիվը ներկայացնելու տեղեկատվություն"
725
726 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:129
727 msgid "Billing Type"
728 msgstr "Վճարման տեսակ"
729
730 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
731 msgid "Binder"
732 msgstr "Կազմող"
733
734 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
735 msgid "Binding Information: "
736 msgstr "Կազմելու տեղեկատվություն։ "
737
738 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
739 msgid "Binding designer"
740 msgstr "Կազմի նախագծող"
741
742 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
743 msgid "Biographical Subject: "
744 msgstr "Կենսագրական խորագիր "
745
746 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
747 msgid "Biographical or Historical Data: "
748 msgstr "Մատենագիտական կամ պատմական տվյալներ։ "
749
750 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
751 msgid "Blurb writer"
752 msgstr "Ռեկլամային գրող"
753
754 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:102
755 msgid "Book cover"
756 msgstr ""
757
758 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
759 msgid "Book designer"
760 msgstr "Գրքի նախագծող"
761
762 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:63
763 msgid "Book jacket cover art"
764 msgstr ""
765
766 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
767 msgid "Book producer"
768 msgstr "Գրքի թողարկող"
769
770 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
771 msgid "Bookjacket designer"
772 msgstr "Գրքի կազմի նախագծող"
773
774 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
775 msgid "Bookplate designer"
776 msgstr "Գրքի երեսի նախագծող"
777
778 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
779 msgid "Bookseller"
780 msgstr "Գրավաճառ"
781
782 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:30
783 msgid "Boolean search operator"
784 msgstr ""
785
786 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:9
787 msgid "Bottom Link 2"
788 msgstr "Ստորին հղում 2"
789
790 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:11
791 msgid "Bottom Link 3"
792 msgstr "Ստորին հղում 3"
793
794 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:12
795 msgid "Bottom Link 4"
796 msgstr "Ստորին հղում 4"
797
798 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:13
799 msgid "Bottom Link 5"
800 msgstr "Ստորին հղում 5"
801
802 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
803 msgid "Braille embosser"
804 msgstr ""
805
806 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:48
807 msgid "Branch relationship"
808 msgstr ""
809
810 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
811 msgid "Broadcaster"
812 msgstr ""
813
814 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:27
815 msgid "Browse"
816 msgstr "Զննել"
817
818 #. (control_qtype, control_bterm, control_locg)
819 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:44
820 msgid "Browse for %1 starting with %2 in %3"
821 msgstr "Զննել %1 որ սկսվում է %2 այստեղ %3"
822
823 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:30
824 msgid "Browse the Catalog"
825 msgstr "Զննել քարտարանը"
826
827 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:103
828 msgid "Call Number"
829 msgstr "Դասիչ"
830
831 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:13
832 msgid "Call Number (Shelf Browse)"
833 msgstr "Դասիչ (դարականիշ)"
834
835 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:37
836 msgid "Call Number / Copy Notes"
837 msgstr "Դասիչ / Պատճենի նշում"
838
839 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/cnbrowse.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/cnbrowse.tt2:10
840 msgid "Call Number Browse"
841 msgstr "Դասիչի դիտում"
842
843 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2143 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2152 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:79 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:354
844 msgid "Call number"
845 msgstr "Դասիչ"
846
847 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:201
848 msgid "Call number:"
849 msgstr "Դասիչ։"
850
851 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
852 msgid "Calligrapher"
853 msgstr "Ձեռքով գրող"
854
855 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:214 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:210 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:133
856 msgid "Cancel"
857 msgstr "Չեղարկել"
858
859 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:120
860 msgid "Cancel if not filled by"
861 msgstr "Չեղյալ արա եթե լրացված չէ"
862
863 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2159
864 msgid "Cancel on"
865 msgstr "Չեղյալ անել"
866
867 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:62
868 msgid "Cancel unless filled by"
869 msgstr "Չեղյալ անել մինչ լրացվի"
870
871 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:15
872 msgid "Canceled"
873 msgstr ""
874
875 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
876 msgid "Cartographer"
877 msgstr "Քարտեզագրող"
878
879 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
880 msgid "Case File Characteristics Note: "
881 msgstr "Դեպքի ֆայլի նիշերի նշումներ։ "
882
883 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1
884 msgid "Cast"
885 msgstr "Դերաբաշխում"
886
887 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
888 msgid "Caster"
889 msgstr ""
890
891 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:45
892 msgid "Catalog"
893 msgstr ""
894
895 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:16
896 msgid "Catalog Browse"
897 msgstr ""
898
899 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/home.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:151
900 msgid "Catalog Home"
901 msgstr "Քարտարանի տուն"
902
903 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:1
904 msgid "Catalog Search"
905 msgstr ""
906
907 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:176 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:151 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:195
908 msgid "Catalog record"
909 msgstr "Քարտարանի գրառում"
910
911 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
912 msgid "Censor"
913 msgstr "Գրաքննիչ"
914
915 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/locale_picker.tt2:26
916 msgid "Change"
917 msgstr "Փոխել"
918
919 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:6
920 msgid "Change Password"
921 msgstr ""
922
923 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:54
924 msgid "Change Username"
925 msgstr ""
926
927 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/pref_lib_display.tt2:5
928 msgid "Change preferred library"
929 msgstr "Փոխիր նախընտրելի գրադարանը"
930
931 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
932 msgid "Character Attributes: "
933 msgstr "Նիշի բնութագրիչներ: "
934
935 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:17
936 msgid "Check Out History"
937 msgstr "Դուրս տրման պատմություն"
938
939 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:50
940 msgid "Checked Out"
941 msgstr "Դուրս տրված"
942
943 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:392
944 msgid "Checked Out Before"
945 msgstr "Դուրս տրված մինչ"
946
947 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/ebook_api/base_js.tt2:1
948 msgid "Checking availability for this item..."
949 msgstr ""
950
951 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2148 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:99 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:30
952 msgid "Checkout Date"
953 msgstr "Դուրս տրման ամսաթիվ"
954
955 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
956 msgid "Choreographer"
957 msgstr "խորեոգրաֆ"
958
959 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
960 msgid "Cinematographer"
961 msgstr "կինեմատոգրաֆ"
962
963 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
964 msgid "Circulation rules reject this item as non-circulatable"
965 msgstr "Սպասարկման օրենքները մերժում են այս նյութը որպես չսպասարկվող։"
966
967 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
968 msgid "Citation/References Note: "
969 msgstr "Մեջբերման/ցիտման նշում։ "
970
971 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:130 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:160 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:187 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
972 msgid "City"
973 msgstr "Քաղաք"
974
975 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:124
976 msgid "Clear AddedContent Cache"
977 msgstr ""
978
979 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:45
980 msgid "Clear Form"
981 msgstr "Մաքրիր ձևը"
982
983 #. ("<strong>", "</strong>")
984 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:102
985 msgid "Click %1Cancel%2 to go back and (un)select other fines."
986 msgstr "Սեղմիր %1Չեղյալ անել%2 հետ գնալ և (հետ)ընտրել այլ տուգանքներ։"
987
988 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/tips.tt2:5
989 msgid ""
990 "Click on a folder icon in the sidebar to access related quick searches"
991 msgstr ""
992 "Սեղմիր կողային մասում առկա թղթապանակի պատկերիկի վրա առագ փնտրումը հասանելի "
993 "դարձնելու համար"
994
995 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:135 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:38
996 msgid "Click to (un)select all fines"
997 msgstr "Կտտացրու բոլոր տուգանքները (հետ)ընտրելու համար"
998
999 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1000 msgid "Client"
1001 msgstr "Հաճախորդ"
1002
1003 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1004 msgid "Collaborator"
1005 msgstr "Համագործակցող"
1006
1007 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/staff_saved_searches.tt2:9
1008 msgid "Collapse"
1009 msgstr "Փլուզում"
1010
1011 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1012 msgid "Collection registrar"
1013 msgstr ""
1014
1015 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1016 msgid "Collector"
1017 msgstr "Հավաքող"
1018
1019 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1020 msgid "Collotyper"
1021 msgstr "Collotyper"
1022
1023 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1024 msgid "Colorist"
1025 msgstr "Գունավորող"
1026
1027 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1028 msgid "Commentator"
1029 msgstr "Հաղորդավար"
1030
1031 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1032 msgid "Commentator for written text"
1033 msgstr "Գրավոր տեքստի հաղորդավար"
1034
1035 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1036 msgid "Compiler"
1037 msgstr "Ձևավորող"
1038
1039 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1040 msgid "Complainant"
1041 msgstr "Դիմող"
1042
1043 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1044 msgid "Complainant-appellant"
1045 msgstr "Դիմորդ-հայցվոր"
1046
1047 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1048 msgid "Complainant-appellee"
1049 msgstr "Դիմորդ-հայցորդ"
1050
1051 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1052 msgid "Composer"
1053 msgstr "Կոմպոզիտոր"
1054
1055 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1056 msgid "Compositor"
1057 msgstr "Կոմպոզիտոր"
1058
1059 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1060 msgid "Conceptor"
1061 msgstr "Կոնցեպտի հեղինակ"
1062
1063 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1064 msgid "Conductor"
1065 msgstr "Դիրիժոր"
1066
1067 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:24
1068 msgid "Confirm"
1069 msgstr ""
1070
1071 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1072 msgid "Conservator"
1073 msgstr "Կոնսերվատոր"
1074
1075 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1076 msgid "Consultant"
1077 msgstr "Խորհրդական"
1078
1079 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1080 msgid "Consultant to a project"
1081 msgstr "Նախագծի խորհրդական"
1082
1083 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:23
1084 msgid "Contact information"
1085 msgstr "Կապի տեղեկատվություն"
1086
1087 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
1088 msgid "Contains"
1089 msgstr "Պարունակում է"
1090
1091 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
1092 msgid "Contains phrase"
1093 msgstr "Պարունակում է արտահայտություն"
1094
1095 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:199
1096 msgid "Content descriptions"
1097 msgstr "Բովանդակության նկարագրություն"
1098
1099 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1100 msgid "Contestant"
1101 msgstr "Հակառակորդ"
1102
1103 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1104 msgid "Contestant-appellant"
1105 msgstr "Մասնակից-բողոքարկու"
1106
1107 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1108 msgid "Contestant-appellee"
1109 msgstr "Մասնակից-մեղադրյալ"
1110
1111 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1112 msgid "Contestee"
1113 msgstr "Contestee"
1114
1115 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1116 msgid "Contestee-appellant"
1117 msgstr "Contestee-appellant"
1118
1119 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1120 msgid "Contestee-appellee"
1121 msgstr "Contestee-appellee"
1122
1123 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:136
1124 msgid "Continue"
1125 msgstr "Շարունակել"
1126
1127 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1128 msgid "Contractor"
1129 msgstr "Կոնտրակտոր"
1130
1131 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1132 msgid "Contributor"
1133 msgstr "Աջակցող"
1134
1135 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1136 msgid "Copy and Version Identification Note: "
1137 msgstr "Պատճենի և տարբերակի բնութագրիչի նշում։ "
1138
1139 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:159
1140 msgid "Copy hold"
1141 msgstr "Պատճենի պահում"
1142
1143 #. (date.format(date.now, "%Y"))
1144 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:23
1145 msgid "Copyright &copy; 2006-%1 Georgia Public Library Service, and others"
1146 msgstr ""
1147 "Արտոնագիր &copy; 2006-%1 Գեորգիայի հանրային գրադարանի ծառայություն, և այլոք"
1148
1149 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1150 msgid "Copyright claimant"
1151 msgstr "Հեղինակային իրավումքի հայցվոր"
1152
1153 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1154 msgid "Copyright holder"
1155 msgstr "Հեղինակային իրավունքի կրող"
1156
1157 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:406
1158 msgid "Copyright:"
1159 msgstr ""
1160
1161 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1162 msgid "Corrector"
1163 msgstr "Սրբագրիչ"
1164
1165 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1166 msgid "Correspondent"
1167 msgstr "Բաժանորդ"
1168
1169 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1170 msgid "Costume designer"
1171 msgstr "Զգեստի դիզայներ"
1172
1173 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:163 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:187
1174 msgid "Country"
1175 msgstr "Երկիր"
1176
1177 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:161 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:187 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1178 msgid "County"
1179 msgstr "Համայնք"
1180
1181 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1182 msgid "Court governed"
1183 msgstr ""
1184
1185 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1186 msgid "Court reporter"
1187 msgstr ""
1188
1189 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1190 msgid "Cover designer"
1191 msgstr "Կազմի դիզայներ"
1192
1193 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:19
1194 msgid "Create New List"
1195 msgstr "Ստեղծիր նոր ցուցակ"
1196
1197 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1198 msgid "Creation/Production Credits Note: "
1199 msgstr "Ստեղծման/թողարկման  երախտիքի նշում։ "
1200
1201 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1202 msgid "Creator"
1203 msgstr "Ստեղծող"
1204
1205 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:148
1206 msgid "Credit Card #"
1207 msgstr "Կրեդիտ քարտի #"
1208
1209 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:145
1210 msgid "Credit Card Information"
1211 msgstr "Կրեդիտ քարտի տեղեկատվություն"
1212
1213 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1214 msgid "Cumulative Index/Finding Aids Note: "
1215 msgstr "Կումուլյատիվ ինդեքս/Գտնելու օգնության նշում։ "
1216
1217 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1218 msgid "Curator"
1219 msgstr "Խնամակալ"
1220
1221 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:30
1222 msgid "Current Email"
1223 msgstr "Ընթացիկ էլ փոստ"
1224
1225 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:11
1226 msgid "Current Items Checked Out"
1227 msgstr "Ընթացիկ դուրս տրված նյութեր"
1228
1229 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:33
1230 msgid "Current Items on Hold"
1231 msgstr "Ընթացիկ պահված նյութեր"
1232
1233 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:33
1234 msgid "Current Password"
1235 msgstr "Ընթացիկ գաղտնաբառ"
1236
1237 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:32
1238 msgid "Current Username"
1239 msgstr "Ընթացիկ օգտաանուն"
1240
1241 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:202
1242 msgid "Current holds"
1243 msgstr "Ընթացիկ պահումներ"
1244
1245 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1246 msgid "Dancer"
1247 msgstr "Պարող"
1248
1249 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1250 msgid "Data Quality Note: "
1251 msgstr "Տվյալի որակի նշում։ "
1252
1253 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1254 msgid "Data contributor"
1255 msgstr "Տվյաների աջակցող"
1256
1257 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1258 msgid "Data manager"
1259 msgstr "Տվյալների կառավարիչ"
1260
1261 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:90 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:30
1262 msgid "Date"
1263 msgstr ""
1264
1265 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2150 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:101 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:32
1266 msgid "Date Returned"
1267 msgstr "Վերադարձի ամսաթիվ"
1268
1269 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1270 msgid "Date of Birth"
1271 msgstr "Ծննդյան ամսաթիվ"
1272
1273 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1274 msgid "Date/Time and Place of an Event Note: "
1275 msgstr "Իրադարձության նշումի Օր/Ժամ և վայր։ "
1276
1277 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:14
1278 msgid "Date: Newest to Oldest"
1279 msgstr "Ամսաթիվ։ թարմից դեպի հին"
1280
1281 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:15
1282 msgid "Date: Oldest to Newest"
1283 msgstr "Ամսաթիվ։ հնից դեպի թարմ"
1284
1285 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:27
1286 msgid "Day Phone"
1287 msgstr "Ցերեկային հեռախոս"
1288
1289 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:189
1290 msgid "December"
1291 msgstr "Դեկտեմբեր"
1292
1293 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1294 msgid "Dedicatee"
1295 msgstr "Նվիրվում է"
1296
1297 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1298 msgid "Dedicator"
1299 msgstr "Նվիրում է"
1300
1301 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:125
1302 msgid "Default Font Size"
1303 msgstr "Լռակյաց տառատեսակի չափ"
1304
1305 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:50
1306 msgid "Default List"
1307 msgstr "Լռակյաց ցուցակ"
1308
1309 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:74
1310 msgid "Default Mobile Carrier"
1311 msgstr "Լռակյաց բջջայինի տանող"
1312
1313 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:79
1314 msgid "Default Mobile Number"
1315 msgstr "Լռակյաց բջջայինի համար"
1316
1317 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:54
1318 msgid "Default Phone Number"
1319 msgstr "Լռակյաց հեռախոսի համար"
1320
1321 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1322 msgid "Defendant"
1323 msgstr "Պատասխանող"
1324
1325 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1326 msgid "Defendant-appellant"
1327 msgstr "Պատասխանող-բողոքարկող"
1328
1329 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1330 msgid "Defendant-appellee"
1331 msgstr "Պատասխանող-մեղադրյալ"
1332
1333 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1334 msgid "Degree granting institution"
1335 msgstr ""
1336
1337 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1338 msgid "Degree supervisor"
1339 msgstr ""
1340
1341 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:63 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:17
1342 msgid "Delete"
1343 msgstr ""
1344
1345 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:171
1346 msgid "Delete List"
1347 msgstr "Ջնջիր ցուցակը"
1348
1349 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:72
1350 msgid "Delete Selected Titles"
1351 msgstr ""
1352
1353 #. (ctx.message_update_changed)
1354 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:27
1355 msgid "Deleted %1 message(s)."
1356 msgstr ""
1357
1358 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:83
1359 msgid "Deleting Help"
1360 msgstr ""
1361
1362 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1363 msgid "Delineator"
1364 msgstr "Փորագրող"
1365
1366 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1367 msgid "Depicted"
1368 msgstr "Պատկերված"
1369
1370 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1371 msgid "Depositor"
1372 msgstr "Դեպոզիտոր"
1373
1374 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:273
1375 msgid "Description:"
1376 msgstr "Նկարագրություն՝"
1377
1378 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1379 msgid "Designer"
1380 msgstr "Նախագծող"
1381
1382 #. (alternative_link)
1383 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:96
1384 msgid "Did you mean %1?"
1385 msgstr "Դու նկատի ունե՞ս %1"
1386
1387 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1388 msgid "Director"
1389 msgstr "Տնօրեն"
1390
1391 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:18
1392 msgid ""
1393 "Disabling checkout or holds history will permanently remove all items from "
1394 "your history."
1395 msgstr ""
1396
1397 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:210
1398 msgid "Discard Pending Address"
1399 msgstr "Հրաժարվեք սպասվող հասցեից"
1400
1401 #. (attrs.title)
1402 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:119
1403 msgid "Display record details for \"%1\""
1404 msgstr "Արտածիր գրառման մանրամասները \"%1\" համար"
1405
1406 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1407 msgid "Dissertant"
1408 msgstr "Ատենախոս"
1409
1410 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1411 msgid "Dissertation Note: "
1412 msgstr "Ատենախոսության նշում։ "
1413
1414 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1415 msgid "Distribution place"
1416 msgstr "Տարածման վայր"
1417
1418 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1419 msgid "Distributor"
1420 msgstr "Բաշխող"
1421
1422 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:378 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:245
1423 msgid "Distributor:"
1424 msgstr ""
1425
1426 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/temp_warn.tt2:20
1427 msgid "Do not show this warning again."
1428 msgstr "Մի ցույց տուր այս զգուշացումընորից։"
1429
1430 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:166
1431 msgid "Do you really want to delete this list?"
1432 msgstr "Իրոք ցանկանու՞մ ես ջնջել այս ցուցակը։"
1433
1434 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
1435 msgid "Does not contain"
1436 msgstr "Չի պարունակում"
1437
1438 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1439 msgid "Donor"
1440 msgstr "Դոնոր"
1441
1442 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/ebook_api/base_js.tt2:12
1443 msgid "Download"
1444 msgstr ""
1445
1446 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:179
1447 msgid "Download CSV"
1448 msgstr "Բեռնաթափիր CSV"
1449
1450 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1451 msgid "Draftsman"
1452 msgstr "Գծագրիչ"
1453
1454 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1455 msgid "Dubious author"
1456 msgstr "Կասկածելի հեղինակ"
1457
1458 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2141 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2149 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:77 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:51
1459 msgid "Due Date"
1460 msgstr "Սպասվող Վերադարձի ամսաթիվ"
1461
1462 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:75
1463 msgid "E-Items Checked Out"
1464 msgstr ""
1465
1466 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:6
1467 msgid "E-Items Currently Checked Out"
1468 msgstr ""
1469
1470 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:58
1471 msgid "E-Items Currently Checked out"
1472 msgstr ""
1473
1474 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:73
1475 msgid "E-Items Currently on Hold"
1476 msgstr ""
1477
1478 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:85
1479 msgid "E-Items Ready for Checkout"
1480 msgstr ""
1481
1482 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:80
1483 msgid "E-Items on Hold"
1484 msgstr ""
1485
1486 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:88
1487 msgid "E-Items ready for pickup"
1488 msgstr ""
1489
1490 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1
1491 msgid "Earlier"
1492 msgstr "Ավելի վաղ"
1493
1494 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1
1495 msgid "Earlier issues"
1496 msgstr "Վաղ համարներ"
1497
1498 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:257 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:316
1499 msgid "Edit"
1500 msgstr "Խմբագրել"
1501
1502 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:169
1503 msgid "Edit Address"
1504 msgstr "Խմբագրել հասցեն"
1505
1506 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:5
1507 msgid "Edit Email Address"
1508 msgstr ""
1509
1510 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:19
1511 msgid "Edit Hold"
1512 msgstr ""
1513
1514 #. (attrs.title)
1515 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:256
1516 msgid "Edit hold for item %1"
1517 msgstr ""
1518
1519 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:22
1520 msgid "Editing Hold"
1521 msgstr "Պահումը խմբագրվում է"
1522
1523 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:312 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:299
1524 msgid "Edition:"
1525 msgstr "Հրատարակություն։"
1526
1527 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1528 msgid "Editor"
1529 msgstr "Խմբագիր"
1530
1531 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1532 msgid "Editor of compilation"
1533 msgstr ""
1534
1535 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1536 msgid "Editor of moving image work"
1537 msgstr ""
1538
1539 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1540 msgid "Electrician"
1541 msgstr "Էլեկտրիկ"
1542
1543 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:333
1544 msgid "Electronic resource"
1545 msgstr "Էլեկտրոնային պաշար"
1546
1547 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:141 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:165
1548 msgid "Electronic resources"
1549 msgstr "Էլեկտրոնային պաշարներ"
1550
1551 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1552 msgid "Electrotyper"
1553 msgstr "Էլեկտրոմուտքագրող"
1554
1555 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:108
1556 msgid "Email"
1557 msgstr "Էլ. փոստ"
1558
1559 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:116 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1560 msgid "Email Address"
1561 msgstr "էլ փոստի հասցե"
1562
1563 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:182
1564 msgid "Email Address:"
1565 msgstr "Էլ. փոստի հասցե"
1566
1567 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:65
1568 msgid "Email address associated with the account:"
1569 msgstr "էլ փոստի հասցե որը կապված է այս հաշվի հետ"
1570
1571 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:25
1572 msgid "Email address: "
1573 msgstr "Էլ. փոստի հասցե։ "
1574
1575 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1576 msgid "Enacting jurisdiction"
1577 msgstr ""
1578
1579 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1580 msgid "Engineer"
1581 msgstr "Ինժեներ"
1582
1583 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1584 msgid "Engraver"
1585 msgstr "Փորագրող"
1586
1587 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_hints.tt2:2
1588 msgid ""
1589 "Ensure your account has a valid email address so that we can notify you "
1590 "about available holds, items that are about to be overdue, and overdue items!"
1591 msgstr ""
1592 "Վստահ եղիր որ քո հաշիվը ունի իրական էլ փոստ հասցե, որպեսզի կարողանանք "
1593 "զգուշացնել հասանելի պահումների մասին, նյութերի մասին որ դառնալու են "
1594 "ժամկետանց, և ժամկետանց նյութերի մասին։"
1595
1596 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:69
1597 msgid "Enter date in MM/DD/YYYY format"
1598 msgstr "Մուտք արա ամսաթիվը ԱԱ/ՕՕ/ՏՏՏՏ ձևաչափով"
1599
1600 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:37
1601 msgid "Enter search query:"
1602 msgstr "Մուտք արա փնտրման հարցումը"
1603
1604 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:23
1605 msgid "Enter the name of the new list:"
1606 msgstr "Մուտք արա նոր ցուցակի անունը"
1607
1608 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1609 msgid "Entity and Attribute Information Note: "
1610 msgstr "Բնույթի և հատկանիշի տեղեկատվության նշում։ "
1611
1612 #. ((ctx.printable_receipt.textcode ? ctx.printable_receipt.textcode _ ' / ' _ ctx.printable_receipt.desc : 0) || ctx.printable_receipt.error_output.data || l("No receipt data returned from server"))
1613 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:47
1614 msgid "Error creating receipt: %1"
1615 msgstr "Սխալ այս ստացականը ստեղծելիս: %1"
1616
1617 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_email.tt2:7
1618 msgid "Error preparing receipt:"
1619 msgstr "Սխալ ստացականը պատրաստելիս"
1620
1621 #. ((ctx.printable_receipt.textcode ? ctx.printable_receipt.textcode _ ' / ' _ ctx.printable_receipt.desc : 0) || ctx.printable_receipt.error_output.data || l("No receipt data returned from server"))
1622 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:14
1623 msgid "Error preparing receipt: %1"
1624 msgstr "Սխալ ստացականը պատրաստելիս: %1"
1625
1626 #. ((ctx.printable_record.textcode ? ctx.printable_record.textcode _ ' / ' _ ctx.printable_record.desc : 0) || ctx.printable_record.error_output.data || l("No record data returned from server"))
1627 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/print.tt2:15
1628 msgid "Error printing record: %1"
1629 msgstr "Սխալ գրառումը տպելիս: %1"
1630
1631 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:40
1632 msgid "Estimated wait:"
1633 msgstr ""
1634
1635 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1636 msgid "Etcher"
1637 msgstr "Օֆորտիստ"
1638
1639 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:33
1640 msgid "Evening Phone"
1641 msgstr "Երեկոյան հեռախոս"
1642
1643 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1644 msgid "Event place"
1645 msgstr "Իրադարձության վայր"
1646
1647 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:30
1648 msgid "Evergreen"
1649 msgstr "Evergreen"
1650
1651 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/homesearch.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_logo.tt2:1
1652 msgid "Evergreen Logo"
1653 msgstr "Evergreen ապրանքանիշ"
1654
1655 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:26
1656 msgid "Example: 0026626051"
1657 msgstr "Օրինակ՝ 0026626051"
1658
1659 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
1660 msgid "Excerpt"
1661 msgstr "Մեջբերում"
1662
1663 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:115 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:106
1664 msgid "Exclude Electronic Resources"
1665 msgstr ""
1666
1667 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1668 msgid "Exhibitions Note: "
1669 msgstr "Ցուցահանդեսի նշում։ "
1670
1671 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/staff_saved_searches.tt2:11
1672 msgid "Expand"
1673 msgstr "Ընդարձակել"
1674
1675 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:119
1676 msgid "Expand to also show results not matching this term"
1677 msgstr ""
1678
1679 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1680 msgid "Expert"
1681 msgstr "Փորձագետ"
1682
1683 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:2
1684 msgid "Expert Search"
1685 msgstr "Արհեստավարժ փնտրում"
1686
1687 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:169
1688 msgid "Expiration Month"
1689 msgstr "Ժամկետը լրանալու ամիս"
1690
1691 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:194
1692 msgid "Expiration Year"
1693 msgstr "Ժամկետը լրանալու տարի"
1694
1695 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:42
1696 msgid "Expire Date"
1697 msgstr ""
1698
1699 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:7
1700 msgid "Expires"
1701 msgstr ""
1702
1703 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:35
1704 msgid "Export List"
1705 msgstr "Արտահանման ցուցակ"
1706
1707 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/refworks.tt2:19
1708 msgid "Export to RefWorks"
1709 msgstr "Արտահանում դեպի RefWorks"
1710
1711 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/help.tt2:13
1712 msgid "FAQs"
1713 msgstr "Հաճախ տրվող հարցեր"
1714
1715 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1716 msgid "Facsimilist"
1717 msgstr "ֆաքսիմիլիստ"
1718
1719 #. (ctx.message_update_failed)
1720 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:39
1721 msgid "Failed to delete %1 message(s)."
1722 msgstr ""
1723
1724 #. (ctx.message_update_failed)
1725 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:39
1726 msgid "Failed to mark %1  message(s) as unread."
1727 msgstr ""
1728
1729 #. (ctx.message_update_failed)
1730 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:39
1731 msgid "Failed to mark %1 message(s) as read."
1732 msgstr ""
1733
1734 #. (ctx.failed_renewals)
1735 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:37
1736 msgid "Failed to renew %1 item(s)"
1737 msgstr "Թարմացումը ձախողվեց %1 նյութ(եր)"
1738
1739 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:179
1740 msgid "February"
1741 msgstr "Փետրվար"
1742
1743 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:72
1744 msgid "Fewer"
1745 msgstr "Քիչ"
1746
1747 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1748 msgid "Field director"
1749 msgstr "դաշտային տնօրեն"
1750
1751 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:8
1752 msgid "Field:"
1753 msgstr "Դաշտ"
1754
1755 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1756 msgid "Film director"
1757 msgstr ""
1758
1759 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1760 msgid "Film distributor"
1761 msgstr ""
1762
1763 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1764 msgid "Film editor"
1765 msgstr "Ֆիլմի խմբագիր"
1766
1767 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1768 msgid "Film producer"
1769 msgstr ""
1770
1771 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1772 msgid "Filmmaker"
1773 msgstr ""
1774
1775 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:48
1776 msgid "Filtered By"
1777 msgstr ""
1778
1779 #. (locname)
1780 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:109
1781 msgid "Find a copy in the shelving location, \"%1.\""
1782 msgstr "Գտիր պատճեն դարակի վրա, \"%1.\""
1783
1784 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:103 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:69
1785 msgid "Fines"
1786 msgstr "Տուգանքներ"
1787
1788 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:19
1789 msgid "Fines:"
1790 msgstr "Տուգանքներ։"
1791
1792 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:106 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1793 msgid "First Name"
1794 msgstr "Անուն"
1795
1796 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1797 msgid "First party"
1798 msgstr "Առաջին խմբաքանակ"
1799
1800 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1801 msgid "Forger"
1802 msgstr "Կեղծել"
1803
1804 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:35
1805 msgid "Forgot your password?"
1806 msgstr "Մոռացե՞լ ես քո գաղտնաբառը։"
1807
1808 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2157 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2165 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:311
1809 msgid "Format"
1810 msgstr "Ձևաչափ"
1811
1812 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:36
1813 msgid "Format:"
1814 msgstr "Ձևաչափ։"
1815
1816 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:58
1817 msgid "Format: "
1818 msgstr "Ձևաչափ "
1819
1820 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1821 msgid "Formatted Contents Note: "
1822 msgstr "Ձևավորված բովանդակության նշում։ "
1823
1824 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1825 msgid "Former Title Complexity Note: "
1826 msgstr "Նախկին վերնագրի բարդության նշում։ "
1827
1828 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1829 msgid "Former owner"
1830 msgstr "Նախորդ տեր"
1831
1832 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
1833 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:73
1834 msgid "Friday: %1 - %2"
1835 msgstr "Ուրբաթ: %1 - %2"
1836
1837 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:71
1838 msgid "Friday: closed"
1839 msgstr "Ուրբաթ։ փակ է"
1840
1841 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:31
1842 msgid "Fulfilled"
1843 msgstr ""
1844
1845 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1846 msgid "Funder"
1847 msgstr "Հիմնադիր"
1848
1849 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1850 msgid "Funding Information Note: "
1851 msgstr "Հիմնադիր տեղեկատվության նշում։ "
1852
1853 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1854 msgid "General Note: "
1855 msgstr "Ընդհանուր նշում։ "
1856
1857 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
1858 msgid "Genre: "
1859 msgstr "Ժանր "
1860
1861 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1862 msgid "Geographic Coverage Note: "
1863 msgstr "Աշխարհագրական ծածկույթի նշում։ "
1864
1865 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
1866 msgid "Geographic Setting: "
1867 msgstr "Աշխարհագրական կարգաբերում ներ "
1868
1869 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1870 msgid "Geographic information specialist"
1871 msgstr "Աշխարհագրական տեղեկատվության մասնագետ"
1872
1873 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:77 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:79 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:80 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:326 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:43
1874 msgid "Go"
1875 msgstr "Գնա"
1876
1877 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:115 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:193
1878 msgid "Go Back"
1879 msgstr "Ետ գնալ"
1880
1881 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:28
1882 msgid "Go back to try again or to cancel this payment attempt."
1883 msgstr "Ետ գնալ որ նորից փորձես կամ որ չեղյալ անես այս վճարման փորձը։"
1884
1885 #. (rec_attrs.title)
1886 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:38
1887 msgid "Go to record %1"
1888 msgstr ""
1889
1890 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:52
1891 msgid "Go to..."
1892 msgstr ""
1893
1894 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:7
1895 msgid "Google Preview"
1896 msgstr "Google նախնական դիտում"
1897
1898 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1899 msgid "Graphic technician"
1900 msgstr "Գրաֆիկայի մասնագետ"
1901
1902 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:139 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:90
1903 msgid "Group Formats and Editions"
1904 msgstr ""
1905
1906 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:232
1907 msgid "HTML View"
1908 msgstr "HTML Դիտում"
1909
1910 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:162
1911 msgid "Hide"
1912 msgstr "Թաքցնել"
1913
1914 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:129
1915 msgid "Hide items in list"
1916 msgstr "Թաքցրու նյութերը ցուցակում"
1917
1918 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:83 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_number_textbox.tt2:4
1919 msgid "Hint: use the full 10 digits of your phone #, no spaces, no dashes"
1920 msgstr ""
1921 "Հնարք՝ օգտագործիր քո հեռախոսիամբողջական 10 նիշը #,  արանց բացատների և "
1922 "գծիկների"
1923
1924 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:10
1925 msgid "History of Checked Out Items"
1926 msgstr ""
1927
1928 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:91
1929 msgid "History of Items Checked Out"
1930 msgstr ""
1931
1932 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:63
1933 msgid "History of items on hold"
1934 msgstr ""
1935
1936 #. (hold.hold.queue_position, hold.hold.potential_copies)
1937 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:56
1938 msgid "Hold #%1 on %quant(%2, copy, copies)"
1939 msgstr ""
1940
1941 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/place_hold.tt2:8
1942 msgid "Hold Placement"
1943 msgstr ""
1944
1945 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:121
1946 msgid "Hold not found"
1947 msgstr "Պահումը չի գտնված"
1948
1949 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
1950 msgid "Hold rules reject this item as unholdable"
1951 msgstr "Պահման օրենքները մերժում են այս նյութը որպես չպահվող։"
1952
1953 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:81
1954 msgid "Hold was not successfully placed"
1955 msgstr "Պահումը անհաջող է տեղաբաշխվել"
1956
1957 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:55
1958 msgid "Hold was successfully placed"
1959 msgstr "Պահումը հաջողությամբ տեղաբաշխված է"
1960
1961 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:48
1962 msgid "Holdable?"
1963 msgstr "Պահվո՞ղ"
1964
1965 #. (serial.location)
1966 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:23
1967 msgid "Holdings summary (%1)"
1968 msgstr "Պահումների համառոտագրություն"
1969
1970 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3
1971 msgid "Holds"
1972 msgstr "Պահումներ"
1973
1974 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:84
1975 msgid "Holds Help"
1976 msgstr "Պահումների օգնություն"
1977
1978 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:27
1979 msgid "Holds History"
1980 msgstr "Պահումների պատմություն"
1981
1982 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/home.tt2:1
1983 msgid "Home"
1984 msgstr "Տուն"
1985
1986 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:103
1987 msgid "Home Library"
1988 msgstr "Տնային գրադարան"
1989
1990 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1991 msgid "Honoree"
1992 msgstr "Honoree"
1993
1994 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1995 msgid "Host"
1996 msgstr "Հյուրընկալող"
1997
1998 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1999 msgid "Host institution"
2000 msgstr ""
2001
2002 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:393
2003 msgid "I have checked this item out before"
2004 msgstr "Ես այս նյութը վերցրել եմ առաջներում"
2005
2006 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:11
2007 msgid "ISBN"
2008 msgstr "ISBN"
2009
2010 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:292 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:260
2011 msgid "ISBN:"
2012 msgstr "ISBN:"
2013
2014 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:12
2015 msgid "ISSN"
2016 msgstr "ISSN"
2017
2018 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:299 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:268
2019 msgid "ISSN:"
2020 msgstr "ISSN:"
2021
2022 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:19
2023 msgid "Identifier"
2024 msgstr "Նկարագրիչ"
2025
2026 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/metarecord_hold_filters.tt2:30
2027 msgid "If none are selected, any available formats may be used."
2028 msgstr ""
2029
2030 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/metarecord_hold_filters.tt2:50
2031 msgid "If none are selected, any available languages may be used."
2032 msgstr ""
2033
2034 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:93
2035 msgid "If suspended, activate on"
2036 msgstr "Եթե կասեցված է, ակտիվացրու"
2037
2038 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/password_hint.tt2:2
2039 msgid ""
2040 "If this is your first time logging in, please enter the last 4 digits of "
2041 "your phone number. Example: 0926"
2042 msgstr ""
2043 "Եթե սա քո առաջին մուտք ն է, ապա մուտք արա քո հեռախոսի վերջին 4 նիշերը։ "
2044 "Օրինակ՝ 0926"
2045
2046 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/tips.tt2:6
2047 msgid ""
2048 "If you don't find what you want try expanding your search using the range "
2049 "selector at the right of the search bar"
2050 msgstr ""
2051 "Եթե չես գտնում այն ինչ որ պետք է քեզ, ապա ընդլայնիր որոնումը օգտագործելով "
2052 "փնտրման ցանկի աջ մասում եղած շղթայական ընտրիչը"
2053
2054 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2055 msgid "Illuminator"
2056 msgstr "Լուսարար"
2057
2058 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2059 msgid "Illustrator"
2060 msgstr "Նկարազարդող"
2061
2062 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:49
2063 msgid "Image of item"
2064 msgstr "Նյութի պատկերը"
2065
2066 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2067 msgid "Immediate Source of Acquisition Note: "
2068 msgstr "Համալրման նշումի անմիջական աղբյուր։ "
2069
2070 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_refund_policy.tt2:4
2071 msgid ""
2072 "Important! You must have a printed receipt to be eligible for a refund on "
2073 "lost items (regulations allow for no exceptions)."
2074 msgstr ""
2075 "Կարևոր է։ Պետք է ունենաս տպված ստացական որպեսզի իրավասու լինես ստանալու "
2076 "փոխհատուցում կորած նյութերի համար (կարգավորումները թույլ չեն տալիս "
2077 "բացառություններ)"
2078
2079 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:46
2080 msgid "In Transit"
2081 msgstr "Փոխանցման մեջ"
2082
2083 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
2084 msgid "Incomplete"
2085 msgstr "Ոչ լրիվ"
2086
2087 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
2088 msgid "Indexes"
2089 msgstr "Ցուցիչներ"
2090
2091 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2092 msgid "Information About Documentation Note: "
2093 msgstr "Փաստաթղթի նշումի մասին տեղեկատվություն: "
2094
2095 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2096 msgid "Information Relating to Copyright Status: "
2097 msgstr "Հեղինակային իրավունքի վերաբերվող տեղեկատվություն։ "
2098
2099 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:126
2100 msgid "Initial Amount Owed"
2101 msgstr "Սկզբնական պարտքի գումարը"
2102
2103 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2104 msgid "Inscriber"
2105 msgstr "Inscriber"
2106
2107 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2108 msgid "Instrumentalist"
2109 msgstr "Գործիքավար"
2110
2111 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2112 msgid "Interviewee"
2113 msgstr "Հարցազրույց տվող"
2114
2115 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2116 msgid "Interviewer"
2117 msgstr "Հարցազրույց վերցնող"
2118
2119 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2120 msgid "Inventor"
2121 msgstr "Գյուտարար"
2122
2123 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:87
2124 msgid "Is"
2125 msgstr "Is"
2126
2127 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:33
2128 msgid "Issue Label"
2129 msgstr "Համարի պիտակ"
2130
2131 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:159
2132 msgid "Issue hold"
2133 msgstr "Պահված համար"
2134
2135 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
2136 msgid "Issues Held"
2137 msgstr "Համարները պահված են"
2138
2139 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2140 msgid "Issuing Body Note: "
2141 msgstr "Տվող մարմնի նշում։ "
2142
2143 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2144 msgid "Issuing body"
2145 msgstr ""
2146
2147 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:16
2148 msgid "Item Barcode"
2149 msgstr "Նյութի շտրիխ կոդ"
2150
2151 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
2152 msgid "Item Form"
2153 msgstr "Նյութի կաղապար"
2154
2155 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:141
2156 msgid "Item Selected"
2157 msgstr ""
2158
2159 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
2160 msgid "Item Type"
2161 msgstr "Նյութի տեսակ"
2162
2163 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:64
2164 msgid "Item details and Actions"
2165 msgstr ""
2166
2167 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:188
2168 msgid "Item is needed for a hold"
2169 msgstr ""
2170
2171 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3
2172 msgid "Items Checked Out"
2173 msgstr "Դուրս տրված նյութեր"
2174
2175 #. (ctx.user_stats.checkouts.total_out)
2176 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:52
2177 msgid "Items Currently Checked out (%1)"
2178 msgstr "Այս պահին դուրս տրված նյութեր (%1)"
2179
2180 #. (ctx.user_stats.holds.total)
2181 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:63 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:67
2182 msgid "Items Currently on Hold (%1)"
2183 msgstr "Պահման մեջ գտնվող նյութեր (%1)"
2184
2185 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:33
2186 msgid "Items Ready for Pickup"
2187 msgstr "Վերցման համար պատրաստ նյութեր"
2188
2189 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
2190 msgid "Items from this shelving location do not circulate"
2191 msgstr "Այս գրադարակի նյութերը չեն սպասարկվում։"
2192
2193 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:108 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:16
2194 msgid "Items on Hold"
2195 msgstr "Պահված նյութեր"
2196
2197 #. (ctx.user_stats.holds.ready)
2198 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:82
2199 msgid "Items ready for pickup (%1)"
2200 msgstr "Նյութեր որ պատրաստ են վերցնելու (%1)"
2201
2202 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:178
2203 msgid "January"
2204 msgstr "Հունվար"
2205
2206 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
2207 msgid "Journal Title"
2208 msgstr "Ամսագրի վերնագիր"
2209
2210 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2211 msgid "Judge"
2212 msgstr ""
2213
2214 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:184
2215 msgid "July"
2216 msgstr "Հուլիս"
2217
2218 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:183
2219 msgid "June"
2220 msgstr "Հունիս"
2221
2222 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2223 msgid "Jurisdiction governed"
2224 msgstr ""
2225
2226 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:81
2227 msgid "Keep history of checked out items?"
2228 msgstr "Պահե՞լ դուրս տրված նյութերի պատմությունը"
2229
2230 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:92
2231 msgid "Keep history of holds?"
2232 msgstr "Պահե՞լ պահումների պատմությունը"
2233
2234 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
2235 msgid "Keyword"
2236 msgstr "Վճռորոշ բառ"
2237
2238 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:36
2239 msgid "Keyword Search Tips"
2240 msgstr "Բանալի բառով որոնման հնարք"
2241
2242 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:14
2243 msgid "LCCN"
2244 msgstr "LCCN"
2245
2246 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2247 msgid "Laboratory"
2248 msgstr "Լաբորատորիա"
2249
2250 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2251 msgid "Laboratory director"
2252 msgstr "Լաբորատորիայի տնօրեն"
2253
2254 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2255 msgid "Landscape architect"
2256 msgstr "Լանդշաֆտի ճարտարապետ"
2257
2258 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
2259 msgid "Language"
2260 msgstr "Լեզու"
2261
2262 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2263 msgid "Language Note: "
2264 msgstr "Լեզվի նշում։ "
2265
2266 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/locale_picker.tt2:10
2267 msgid "Language:"
2268 msgstr "Լեզու։"
2269
2270 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:129
2271 msgid "Large Font"
2272 msgstr "Լայն տառատեսակ"
2273
2274 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:111 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
2275 msgid "Last Name"
2276 msgstr "Ազգանուն"
2277
2278 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:125
2279 msgid "Last Payment Time"
2280 msgstr "Վերջին վճարման ժամ"
2281
2282 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1
2283 msgid "Later"
2284 msgstr "Ավելի ուշ"
2285
2286 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1
2287 msgid "Later issues"
2288 msgstr "Ուշացած համարներ"
2289
2290 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2291 msgid "Lead"
2292 msgstr "Առաջատար"
2293
2294 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:25
2295 msgid "Least Popular"
2296 msgstr ""
2297
2298 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2299 msgid "Lender"
2300 msgstr "Փոխատու"
2301
2302 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2303 msgid "Libelant"
2304 msgstr "Libelant"
2305
2306 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2307 msgid "Libelant-appellant"
2308 msgstr "Հայցվոր-բողոքարկու"
2309
2310 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2311 msgid "Libelant-appellee"
2312 msgstr "Libelant-appellee"
2313
2314 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2315 msgid "Libelee"
2316 msgstr "Պատասխանող"
2317
2318 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2319 msgid "Libelee-appellant"
2320 msgstr "Պատասխանող-հայց ներկայացնող"
2321
2322 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2323 msgid "Libelee-appellee"
2324 msgstr "Մեղադրյալ"
2325
2326 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:91 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:352
2327 msgid "Library"
2328 msgstr "Գրադարան"
2329
2330 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:21
2331 msgid "Library Card Number or Username"
2332 msgstr "Գրադարանի քարտի համար կամ օգտվողի անուն"
2333
2334 #. (ctx.library.name)
2335 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/library.tt2:1
2336 msgid "Library details: %1"
2337 msgstr "Գրադարանի մանրամասներ: %1"
2338
2339 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:1
2340 msgid "Library system password reset request form"
2341 msgstr "Գրադարանային համակարգի գաղտնաբառի վերակարգաբերման պահանջի ձև"
2342
2343 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:11
2344 msgid "Library web site"
2345 msgstr "Գրադարանի կայք"
2346
2347 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:74
2348 msgid "Library: "
2349 msgstr "Գրադարան "
2350
2351 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2352 msgid "Librettist"
2353 msgstr "Librettist"
2354
2355 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2356 msgid "Licensee"
2357 msgstr "Արտոնագիր"
2358
2359 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2360 msgid "Licensor"
2361 msgstr "Արտոնվող"
2362
2363 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2364 msgid "Lighting designer"
2365 msgstr "Լուսավորության նախագծող"
2366
2367 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:77
2368 msgid "Limit to Available"
2369 msgstr "Սահմանափակիր մատչելիներով"
2370
2371 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:82
2372 msgid "Limit to Available Items"
2373 msgstr ""
2374
2375 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:133
2376 msgid "Limit to results matching this term"
2377 msgstr ""
2378
2379 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:4
2380 msgid "Link 1"
2381 msgstr "Կապ 1"
2382
2383 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:5
2384 msgid "Link 2"
2385 msgstr "Կապ 2"
2386
2387 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:6
2388 msgid "Link 3"
2389 msgstr "Կապ 3"
2390
2391 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:7
2392 msgid "Link 4"
2393 msgstr "Կապ 4"
2394
2395 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:8
2396 msgid "Link 5"
2397 msgstr "Կապ 5"
2398
2399 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2400 msgid "Linking Entry Complexity Note: "
2401 msgstr "Հղման կապի բարդւթյան նշում։ "
2402
2403 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:3
2404 msgid "List Contents"
2405 msgstr "Ցուցադրի բովանդակությունը"
2406
2407 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:56
2408 msgid "List Items Help"
2409 msgstr "Ցուցակային նյութերի օգնություն"
2410
2411 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:7
2412 msgid "List Preferences"
2413 msgstr ""
2414
2415 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:24
2416 msgid "List all holds"
2417 msgstr "Թվարկի բոլոր պահումները"
2418
2419 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:63
2420 msgid "List description (optional):"
2421 msgstr "Թվարկի նկարագրությունը (կամայական)"
2422
2423 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:44
2424 msgid "List items per page"
2425 msgstr "Թվարկի նյութերը ըստ էջի"
2426
2427 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:61
2428 msgid "List of Transactions"
2429 msgstr ""
2430
2431 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:24
2432 msgid "Lists per page"
2433 msgstr "Ցուցակներ ըստ էջերի"
2434
2435 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
2436 msgid "Literary Form"
2437 msgstr "Գեղարվեստական ձեւը"
2438
2439 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2440 msgid "Lithographer"
2441 msgstr "Լիտոգրաֆիստ"
2442
2443 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/awards.tt2:13
2444 msgid "Loading..."
2445 msgstr "Բեռնում..."
2446
2447 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:305 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:28
2448 msgid "Local Call Number"
2449 msgstr "Տեղային դասիչ"
2450
2451 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:213
2452 msgid "Locate Z39.50 Matches"
2453 msgstr "Որոշիր Z39.50 համընկնումները"
2454
2455 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:35
2456 msgid "Location"
2457 msgstr "Վայր"
2458
2459 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2460 msgid "Location of Originals/Duplicates Note: "
2461 msgstr "Բնօրինալ/կրկնված նշումի վայր։ "
2462
2463 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2464 msgid "Location of Other Archival Materials Note: "
2465 msgstr "Արխիվային այլ նյութերի տեղաբաշխման նշում։ "
2466
2467 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:50
2468 msgid "Locations"
2469 msgstr ""
2470
2471 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:54
2472 msgid "Log in"
2473 msgstr "Գրանցվիր"
2474
2475 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:29
2476 msgid "Log in to My Account"
2477 msgstr "Մուտք Իմ հաշիվ"
2478
2479 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:17
2480 msgid "Log in to Your Account"
2481 msgstr "Մուտք Քո հաշիվ"
2482
2483 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:3
2484 msgid ""
2485 "Login failed. The username or password provided was not valid. Passwords are "
2486 "case-sensitive.  Check your Caps-Lock key and try again or contact your "
2487 "local library."
2488 msgstr ""
2489 "Գրանցումը ձախողվեց։ Տրամադրված օգտատիրոջ անունը կամ գաղտնաբառը սխալ են։ "
2490 "Գաղտնաբառերը զգայուն են ռեգիստրին։ Ստուգիր Caps-Lock ստեղնը և փորձիր նորից "
2491 "կամ կապվիր աշխատակազմի հետ։"
2492
2493 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:42
2494 msgid "Logout"
2495 msgstr "Ելք"
2496
2497 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2498 msgid "Lyricist"
2499 msgstr "Տեքստի հեղինակը"
2500
2501 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
2502 msgid "MARC Record"
2503 msgstr "ՄԵԸՔ գրառում"
2504
2505 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:35
2506 msgid "Mailing address"
2507 msgstr "Առաքման հասցե"
2508
2509 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:192
2510 msgid "Make Default List"
2511 msgstr "Ստեղծիր լռակյաց ցուցակ"
2512
2513 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2514 msgid "Manufacture place"
2515 msgstr "Արտադրման վայր"
2516
2517 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2518 msgid "Manufacturer"
2519 msgstr "Արտադրող"
2520
2521 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:392 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:252
2522 msgid "Manufacturer:"
2523 msgstr ""
2524
2525 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2526 msgid "Marbler"
2527 msgstr "Մարմարագործ"
2528
2529 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:180
2530 msgid "March"
2531 msgstr "Մարտ"
2532
2533 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:61
2534 msgid "Mark As Read"
2535 msgstr ""
2536
2537 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:62
2538 msgid "Mark As Unread"
2539 msgstr ""
2540
2541 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:20
2542 msgid "Mark Unread"
2543 msgstr ""
2544
2545 #. (ctx.message_update_changed)
2546 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:27
2547 msgid "Marked %1  message(s) as unread."
2548 msgstr ""
2549
2550 #. (ctx.message_update_changed)
2551 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:27
2552 msgid "Marked %1 message(s) as read."
2553 msgstr ""
2554
2555 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2556 msgid "Markup editor"
2557 msgstr "Նշումների խմբագիր"
2558
2559 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
2560 msgid "Matches exactly"
2561 msgstr "Համընկնում է ճշգրտորեն"
2562
2563 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:182
2564 msgid "May"
2565 msgstr "Մայիս"
2566
2567 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2568 msgid "Medium"
2569 msgstr ""
2570
2571 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:45
2572 msgid "Message"
2573 msgstr ""
2574
2575 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:28
2576 msgid "Messages"
2577 msgstr ""
2578
2579 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:74
2580 msgid "Messages Help"
2581 msgstr ""
2582
2583 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2584 msgid "Metadata contact"
2585 msgstr "Մետատվյալների կոնտակտ"
2586
2587 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2588 msgid "Metal-engraver"
2589 msgstr "Մետաղի վրա փորագրող"
2590
2591 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2592 msgid "Methodology Note: "
2593 msgstr "Մեթոդոլոգիական նշում։ "
2594
2595 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
2596 msgid "Middle Name"
2597 msgstr "Միջին անուն"
2598
2599 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2600 msgid "Minute taker"
2601 msgstr ""
2602
2603 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
2604 msgid "Missing"
2605 msgstr "Բացակա"
2606
2607 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_carrier_selector.tt2:20
2608 msgid "Mobile carrier:"
2609 msgstr "Բջջային կրող"
2610
2611 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_number_textbox.tt2:1
2612 msgid "Mobile number:"
2613 msgstr "Բջջայինի համար"
2614
2615 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2616 msgid "Moderator"
2617 msgstr "Մոդերատոր"
2618
2619 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
2620 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:21
2621 msgid "Monday: %1 - %2"
2622 msgstr "Երկուշաբթի: %1 - %2"
2623
2624 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:19
2625 msgid "Monday: closed"
2626 msgstr "Երկուշաբթի։ փակ է"
2627
2628 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2629 msgid "Monitor"
2630 msgstr "Մոնիտոր"
2631
2632 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:78
2633 msgid "More"
2634 msgstr "Ավելին"
2635
2636 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:18
2637 msgid "Most Popular"
2638 msgstr ""
2639
2640 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:35
2641 msgid "Move selected items to list:"
2642 msgstr ""
2643
2644 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:42
2645 msgid ""
2646 "Multiple words are not searched together as a phrase. They will be found in "
2647 "various parts of the record. To search for a phrase, enclose your search "
2648 "terms in quotation marks."
2649 msgstr ""
2650 "Բազմակի բառերը որպես արտահայտություն փնտրովի չեն։ Դրանք կգտնվեն գրառման "
2651 "տարբեր մասերում։ Արտահայտության համար որոնում կատարելու նպատակով ընդգրկի "
2652 "փնտրամն տերմինները չակերտների մեջ։"
2653
2654 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2655 msgid "Music copyist"
2656 msgstr "Երաժշտությունը ընդօրինակող"
2657
2658 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2659 msgid "Musical director"
2660 msgstr "Երաժշտական տնօրեն"
2661
2662 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2663 msgid "Musician"
2664 msgstr "Երաժիշտ"
2665
2666 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:38
2667 msgid "My Account"
2668 msgstr "Իմ հաշիվը"
2669
2670 #. (page.name)
2671 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:33
2672 msgid "My Account - %1"
2673 msgstr "Իմ հաշվեհամարը - %1"
2674
2675 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:11
2676 msgid "My Account Summary"
2677 msgstr ""
2678
2679 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:11
2680 msgid "My E-Item Holds"
2681 msgstr ""
2682
2683 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:72
2684 msgid "My Existing Lists"
2685 msgstr "Իմ առկա ցուցակները"
2686
2687 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:11
2688 msgid "My Holds"
2689 msgstr ""
2690
2691 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:40
2692 msgid "My Lists"
2693 msgstr "Իմ ցուցակները"
2694
2695 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:4
2696 msgid "My Lists Preferences"
2697 msgstr "Իմ ցուցակների նախապատվությունը"
2698
2699 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages.tt2:10
2700 msgid "My Messages"
2701 msgstr ""
2702
2703 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:65 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:14
2704 msgid "Name"
2705 msgstr "Անունը"
2706
2707 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:260
2708 msgid "Name:"
2709 msgstr "Անուն:"
2710
2711 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2712 msgid "Narrator"
2713 msgstr "Պատմող"
2714
2715 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:407
2716 msgid "Navigate Selected List "
2717 msgstr "Ղեկավարի ընտրած ցուցակը "
2718
2719 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:32
2720 msgid "New Email"
2721 msgstr "Նոր էլ. փոստ"
2722
2723 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:34
2724 msgid "New Password"
2725 msgstr "Նոր գաղտնաբառ"
2726
2727 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:35
2728 msgid "New Password Again"
2729 msgstr "Նոր գաղտնաբառը նորից"
2730
2731 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:34
2732 msgid "New Username"
2733 msgstr "Օգտվողի նոր անուն"
2734
2735 #. (ctx.user.prefix, ctx.user.first_given_name, ctx.user.second_given_name, ctx.user.family_name, ctx.user.suffix)
2736 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:92
2737 msgid "New account requested by %1 %2 %3 %4 %5"
2738 msgstr "Հարցվել է նոր հաշիվ %1 %2 %3 %4 %5"
2739
2740 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:17
2741 msgid "New password is invalid.  Please try a different password."
2742 msgstr "Նոր գաղտնաբառը սխալ է։ Փորձիր մեկ ուրիշը։"
2743
2744 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:35
2745 msgid "New password:"
2746 msgstr "Նոր գաղտնաբառ։"
2747
2748 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:450 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:213 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:197 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:57
2749 msgid "Next"
2750 msgstr "Հաջորդը"
2751
2752 #. (ctx.copy_limit)
2753 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:261
2754 msgid "Next %1"
2755 msgstr "Հաջորդ %1"
2756
2757 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:20
2758 msgid "Next Page &gt;&gt;"
2759 msgstr "Հաջորդ էջ &gt;&gt;"
2760
2761 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:37
2762 msgid "Next Record"
2763 msgstr "Հաջորդ գրառումը"
2764
2765 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:57
2766 msgid "Next page"
2767 msgstr "Հաջորդ էջ"
2768
2769 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:39
2770 msgid "No"
2771 msgstr "Ոչ"
2772
2773 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:41
2774 msgid "No Content Available"
2775 msgstr "Չկա հասանելի բովանդակություն"
2776
2777 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:182
2778 msgid ""
2779 "No configured Email address. See \"My Account\" for setting your Email "
2780 "address."
2781 msgstr ""
2782 "Չկան ձևավորված էլ փոստի հասցեներ։ Տես \"My Account\" քո էլ փոստի կարգաբերման "
2783 "համար։"
2784
2785 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:106
2786 msgid "No holds found."
2787 msgstr "Պահումներ չեն գտնվել։"
2788
2789 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:80
2790 msgid "No messages found."
2791 msgstr ""
2792
2793 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:14
2794 msgid "No receipt data returned from server"
2795 msgstr "Կայանից ստացականի տվյալներ չեն վերադարձվել"
2796
2797 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/print.tt2:15
2798 msgid "No record data returned from server"
2799 msgstr "Կայանից գրառման տվյալներ չեն վերադարձվել"
2800
2801 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:86
2802 msgid "No, this hold is suspended"
2803 msgstr "Ոչ, այս պահումը կասեցված է"
2804
2805 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:138
2806 msgid "None"
2807 msgstr "Ոչ մեկը"
2808
2809 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:79
2810 msgid "Not"
2811 msgstr ""
2812
2813 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:159
2814 msgid "Not holdable"
2815 msgstr "Ենթակա չէ պահման"
2816
2817 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:216
2818 msgid "Note:"
2819 msgstr "Նշում։"
2820
2821 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password_msg.tt2:2
2822 msgid ""
2823 "Note: The password must be at least 7 characters in length, contain at least "
2824 "one letter (a-z/A-Z), and contain at least one number."
2825 msgstr ""
2826 "Նշում։ Գաղտնաբառը առնվազն պետք է լինի և նիշ, պարունակի առնվազն մեկ տառ (a-"
2827 "z/A-Z), և պարունակի առնվազն մեկ թիվ։"
2828
2829 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset_msg.tt2:2
2830 msgid ""
2831 "Note: You must have a valid email address associated with your library "
2832 "account. If not, please contact your local library for further assistance."
2833 msgstr ""
2834 "Նշում։ Դու պետք է ունենաս գործող էլ. փոստի հասցե կապված գրադարանային քո "
2835 "հաշվի հետ։ Եթե ոչ, դիմիր աշխատակազմին աջակցության համար։"
2836
2837 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_carrier_selector.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:41
2838 msgid "Note: carrier charges may apply"
2839 msgstr "Նշում. կարող է կիրառվեկ ուղեկցողի վճար"
2840
2841 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2161 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:122 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:314
2842 msgid "Notes"
2843 msgstr "Նշումներ"
2844
2845 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:4
2846 msgid "Notification Preferences"
2847 msgstr "Նշումների նախապատվություններ"
2848
2849 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:31
2850 msgid "Notify by Email by default when a hold is ready for pickup?"
2851 msgstr "Զգուշացն՞լ որպես լռակյաց էլ. փոստով երբ պահումը պատրաստ է ստանալուն։"
2852
2853 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:44
2854 msgid "Notify by Phone by default when a hold is ready for pickup?"
2855 msgstr "Զգուշացն՞լ որպես լռակյաց հեռախոսով երբ պահումը պատրաստ է ստանալուն։"
2856
2857 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:65
2858 msgid "Notify by Text by default when a hold is ready for pickup?"
2859 msgstr "Զգուշացն՞լ որպես լռակյաց տեքստով երբ պահումը պատրաստ է ստանալուն։"
2860
2861 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:176
2862 msgid "Notify when hold is ready for pickup?"
2863 msgstr "Զգուշացն՞լ երբ պահումը պատրաստ է ստանալուն։"
2864
2865 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:188
2866 msgid "November"
2867 msgstr "Նոյեմբեր"
2868
2869 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2870 msgid "Numbering Peculiarities Note: "
2871 msgstr "Համարակալման առանձնահատկությունների նշում։ "
2872
2873 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:2
2874 msgid "Numeric Search"
2875 msgstr "Թվային փնտրում"
2876
2877 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/temp_warn.tt2:22
2878 msgid "OK"
2879 msgstr "Լավ"
2880
2881 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:187
2882 msgid "October"
2883 msgstr "Հոկտեմբեր"
2884
2885 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:57
2886 msgid "On Hold"
2887 msgstr "Պահման մեջ"
2888
2889 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:89
2890 msgid ""
2891 "One or more holds could not be suspended because the item is at (or en route "
2892 "to) the pickup library."
2893 msgstr ""
2894 "Մեկ կամ ավել պահումներ հնարավոր չէ կասեցնել քանի որ նյութը գտնվում է (կամ "
2895 "ճանապարհին է)  ստանալու գրադարանում։"
2896
2897 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
2898 msgid "Online"
2899 msgstr "Առցանց"
2900
2901 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2902 msgid "Onscreen presenter"
2903 msgstr ""
2904
2905 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:12
2906 msgid "Opening hours"
2907 msgstr "Աշխատանքի ժամեր"
2908
2909 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2910 msgid "Opponent"
2911 msgstr "Ընդիմախոս"
2912
2913 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:33
2914 msgid "Or"
2915 msgstr "Կամ"
2916
2917 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2918 msgid "Organizer"
2919 msgstr ""
2920
2921 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2922 msgid "Original Version Note: "
2923 msgstr "Իրական տարբերակի նշում։ "
2924
2925 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2926 msgid "Originator"
2927 msgstr "Նախապատճառ"
2928
2929 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2930 msgid "Other"
2931 msgstr "Այլ"
2932
2933 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:120
2934 msgid "Other Fees"
2935 msgstr "Այլ գումարներ"
2936
2937 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:116
2938 msgid "Other Fines and Fees"
2939 msgstr ""
2940
2941 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:39
2942 msgid "Other Phone"
2943 msgstr "Այլ հեռախոս"
2944
2945 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2946 msgid "Owner"
2947 msgstr "Տնօրինող"
2948
2949 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2950 msgid "Ownership and Custodial History: "
2951 msgstr "Սեփականության և պահառության պատմություն։ "
2952
2953 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:29
2954 msgid "PIN Number or Password"
2955 msgstr "PIN համար կամ գաղտնաբառ"
2956
2957 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2958 msgid "Panelist"
2959 msgstr ""
2960
2961 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2962 msgid "Papermaker"
2963 msgstr "Թուղթ պատրաստող"
2964
2965 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:49
2966 msgid "Parent library: "
2967 msgstr "Ծնող գրադարան։ "
2968
2969 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:356
2970 msgid "Part"
2971 msgstr "Մաս"
2972
2973 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2974 msgid "Participant or Performer Note: "
2975 msgstr "Մասնակցի կամ դերասանի նշում։ "
2976
2977 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:58
2978 msgid "Password"
2979 msgstr "Գաղտնաբառ"
2980
2981 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:11
2982 msgid "Password has been reset"
2983 msgstr "Գաղտնաբառը վերագրվել է"
2984
2985 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:11
2986 msgid "Passwords did not match. Please try again"
2987 msgstr "Գաղտնաբառը չի համընկնում։ Փորձիր նորից։"
2988
2989 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:22
2990 msgid "Passwords do not match."
2991 msgstr "Գաղտնաբառերը չեն համընկնում։"
2992
2993 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2994 msgid "Patent applicant"
2995 msgstr "Արտոնագրի դիմող"
2996
2997 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2998 msgid "Patent holder"
2999 msgstr "Արտոնագրի պահող"
3000
3001 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3002 msgid "Patron"
3003 msgstr "Ընթերցող"
3004
3005 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/awards.tt2:5
3006 msgid "Patron Reviews:"
3007 msgstr "Ընթերցողի վերանայումներ"
3008
3009 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:64
3010 msgid "Patron barcode was not found"
3011 msgstr "Ընթերցողի շտրիխ կոդը գտնված չէ"
3012
3013 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
3014 msgid "Patron has reached the maximum fine amount"
3015 msgstr "Ընթերցողը հասել է տուգանքի գումարի ամենամեծ արժեքին"
3016
3017 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:136 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:26
3018 msgid "Pay Fines"
3019 msgstr "Վճարի տուգանքներ"
3020
3021 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:183 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:184
3022 msgid "Pay selected fines"
3023 msgstr "Վճարի ընտրված տուգանքները"
3024
3025 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:167 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:98
3026 msgid "Pay this fine"
3027 msgstr "Վճարի այս տուգանքը"
3028
3029 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:28
3030 msgid "Payment Date"
3031 msgstr "Վճարման ամսաթիվ"
3032
3033 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:29
3034 msgid "Payment For"
3035 msgstr "Վճարումը արված է"
3036
3037 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:101 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:104
3038 msgid "Payments"
3039 msgstr "Վճարներ"
3040
3041 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:13
3042 msgid "Payments History"
3043 msgstr "Վճարումների պատմություն"
3044
3045 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:130 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:186
3046 msgid "Pending Addresses"
3047 msgstr "Լուծման սպասող հասցեներ"
3048
3049 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:145
3050 msgid "Perform an Author Search"
3051 msgstr "Իրականացրու որոնում ըստ Հեղինակի"
3052
3053 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3054 msgid "Performer"
3055 msgstr "Դերասան"
3056
3057 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:116 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:117
3058 msgid "Permalink"
3059 msgstr ""
3060
3061 #. (hdata.hold_failed_event.ilsperm)
3062 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:105
3063 msgid "Permission: \"%1\""
3064 msgstr "Թույլատվություն: \"%1\""
3065
3066 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3067 msgid "Permitting agency"
3068 msgstr "Թույլատրող կազմակերպություն"
3069
3070 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:4
3071 msgid "Personal Information"
3072 msgstr "Թույլատվության մասին տեղեկատվություն"
3073
3074 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
3075 msgid "Phone Number"
3076 msgstr "Հեռախոսահամար"
3077
3078 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:190
3079 msgid "Phone Number:"
3080 msgstr "Հեռախոսի համար"
3081
3082 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3083 msgid "Photographer"
3084 msgstr "Լուսանկարող"
3085
3086 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:323
3087 msgid "Phys. Desc.:"
3088 msgstr "Ֆիզիկ. նկարագր."
3089
3090 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:306
3091 msgid "Physical Description:"
3092 msgstr "Ֆիզիկական նկարագրություն։"
3093
3094 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2158 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2166 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:119
3095 msgid "Pickup Location"
3096 msgstr "Վերցնելու վայր"
3097
3098 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:113
3099 msgid "Pickup holds from behind the desk when possible?"
3100 msgstr "Վերցնե՞լ պահումները դարակի հետևից երբ հնարավոր է։"
3101
3102 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:49
3103 msgid "Pickup library"
3104 msgstr "Վերցնելու գրադարան"
3105
3106 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:169
3107 msgid "Pickup location:"
3108 msgstr "Վերցնելու վայր։"
3109
3110 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:79 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:421 ../../Open-ILS/src/templates/opac/place_hold.tt2:1
3111 msgid "Place Hold"
3112 msgstr "Տեղադրի պահումը"
3113
3114 #. (attrs.title)
3115 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:418
3116 msgid "Place Hold on %1"
3117 msgstr ""
3118
3119 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:146
3120 msgid "Place another hold for this "
3121 msgstr ""
3122
3123 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:322 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:32
3124 msgid "Place hold"
3125 msgstr "Դիր պահում"
3126
3127 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:55
3128 msgid "Place hold for patron by barcode:"
3129 msgstr "Ընթերցողի համար դիր պահում ըստ շտրիխ կոդի։"
3130
3131 #. (ctx.user.first_given_name, ctx.user.family_name)
3132 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:73
3133 msgid "Place this hold for me (%1 %2)"
3134 msgstr "Իմ համար դիր այս պահումը (%1 %2)"
3135
3136 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3137 msgid "Plaintiff"
3138 msgstr "Հայցվոր"
3139
3140 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3141 msgid "Plaintiff-appellant"
3142 msgstr "Հայցվոր բողոքարկու"
3143
3144 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3145 msgid "Plaintiff-appellee"
3146 msgstr "Հայցվորը `մեղադրյալ"
3147
3148 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3149 msgid "Platemaker"
3150 msgstr "Պատրաստող"
3151
3152 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay_init.tt2:11
3153 msgid ""
3154 "Please do not Refresh or use your browser's Back button or your credit card "
3155 "may be charged more than once."
3156 msgstr ""
3157 "Խնդրվում է չթարմացնել կամ չօգտագործել դիտակի Հետ կոճակը կամ կրեդիտ քարտը "
3158 "որից գումար կգանձվի մեկից վաել անգամ։"
3159
3160 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:11
3161 msgid "Please enter a search term in the Search box."
3162 msgstr ""
3163
3164 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:11
3165 msgid "Please enter and repeat your new password."
3166 msgstr "Մուտք արա և կրկնի քո գաղտնաբառը"
3167
3168 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:18
3169 msgid "Please enter the following information:"
3170 msgstr "Մուտք արա հետևյալ տեղեկատվությունը"
3171
3172 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:51
3173 msgid ""
3174 "Please enter your user name or barcode to identify your library account and "
3175 "request a password reset"
3176 msgstr ""
3177 "Մուտք արա քո օգտվողի անունը կամ շտրիխ կոդը որպեսզի նույնականացնես գրադարանի "
3178 "քո հաշիվը և պահանջես գաղտնաբառի վերագրում։"
3179
3180 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:25
3181 msgid "Please include leading zeros."
3182 msgstr ""
3183
3184 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:79
3185 msgid "Please see library staff to complete your registration."
3186 msgstr "Գրանցումը ավարտելու համար դիմիր աշխատակազմին։"
3187
3188 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:115
3189 msgid "Please select a valid library"
3190 msgstr "Ընտրի թույլատրված գրադարան"
3191
3192 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:27
3193 msgid "Popularity Adjusted Relevance"
3194 msgstr ""
3195
3196 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:190
3197 msgid "Popularity:"
3198 msgstr ""
3199
3200 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:26
3201 msgid "Powered by"
3202 msgstr "Աջակցված"
3203
3204 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3205 msgid "Praeses"
3206 msgstr ""
3207
3208 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3209 msgid "Preferred Citation of Described Materials Note: "
3210 msgstr "Նկարագրված նյութերի նախընտրելի հղման նշում։ "
3211
3212 #. ("<span class=\"bold\">' _ ctx.get_aou(ctx.pref_ou).name _ '</span>")
3213 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/pref_lib_display.tt2:2
3214 msgid "Preferred library: %1"
3215 msgstr "Նախընտրելի գրադարան: %1"
3216
3217 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:68
3218 msgid "Preferred pickup location"
3219 msgstr "նախընտրելի վերցնելու վայր"
3220
3221 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:55
3222 msgid "Preferred search location"
3223 msgstr "Փնտրման նախընտրելի վայր"
3224
3225 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3226 msgid "Presenter"
3227 msgstr ""
3228
3229 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
3230 msgid "Preview"
3231 msgstr "Նախադիտում"
3232
3233 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:412 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:194 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:27
3234 msgid "Previous"
3235 msgstr "Նախորդ"
3236
3237 #. (ctx.copy_offset - new_offset)
3238 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:255
3239 msgid "Previous %1"
3240 msgstr "Նախորդ %1"
3241
3242 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:25
3243 msgid "Previous Record"
3244 msgstr "Նախորդ գրառում"
3245
3246 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:27
3247 msgid "Previous page"
3248 msgstr "Նախորդ էջ"
3249
3250 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:40
3251 msgid "Previously Checked Out Items"
3252 msgstr "Նախապես դուրս տրված նյութեր"
3253
3254 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:32
3255 msgid "Previously Held Items"
3256 msgstr "Նախապես պահված նյութեր"
3257
3258 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:80
3259 msgid "Primary Identification"
3260 msgstr "Նախնական ճանաչում"
3261
3262 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:107
3263 msgid "Print"
3264 msgstr "Տպել"
3265
3266 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:106
3267 msgid "Print / Email Actions Image"
3268 msgstr ""
3269
3270 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/print.tt2:5
3271 msgid "Print Record"
3272 msgstr "Տպել գրառումը"
3273
3274 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:41
3275 msgid "Print receipt"
3276 msgstr "Տպել ստացականը"
3277
3278 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3279 msgid "Printer"
3280 msgstr "Տպիչ"
3281
3282 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3283 msgid "Printer of plates"
3284 msgstr "Ափսեների տպագրող"
3285
3286 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3287 msgid "Printmaker"
3288 msgstr "Տպագրիչ պատրաստող"
3289
3290 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/list/update.tt2:13
3291 msgid "Problem with list management:"
3292 msgstr ""
3293
3294 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:86
3295 msgid "Problem:"
3296 msgstr "Պրոբլեմ։"
3297
3298 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3299 msgid "Process contact"
3300 msgstr "Գործողության կոնտակտ"
3301
3302 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay_init.tt2:10
3303 msgid "Processing your payment may take some time."
3304 msgstr "Քո վճարման իրականացում կտևի ինչ որ ժամանակ։"
3305
3306 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay_init.tt2:9
3307 msgid "Processing..."
3308 msgstr "Իրականացում"
3309
3310 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3311 msgid "Producer"
3312 msgstr "Թողարկող"
3313
3314 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:364 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:238
3315 msgid "Producer:"
3316 msgstr ""
3317
3318 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3319 msgid "Production company"
3320 msgstr ""
3321
3322 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3323 msgid "Production designer"
3324 msgstr ""
3325
3326 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3327 msgid "Production manager"
3328 msgstr "Թողարկման կառավարիչ"
3329
3330 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3331 msgid "Production personnel"
3332 msgstr "Թողարկող անձնակազմ"
3333
3334 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3335 msgid "Production place"
3336 msgstr "Թողարկման վայր"
3337
3338 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3339 msgid "Programmer"
3340 msgstr "Ծրագրավորող"
3341
3342 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3343 msgid "Project director"
3344 msgstr "Նախագծի տնօրեն"
3345
3346 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3347 msgid "Proofreader"
3348 msgstr "Սրբագրիչ"
3349
3350 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3351 msgid "Provider"
3352 msgstr ""
3353
3354 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:308
3355 msgid "Publication Date"
3356 msgstr "Հրատարակման ամսաթիվ"
3357
3358 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:79
3359 msgid "Publication Year"
3360 msgstr "Հրատարակման տարի"
3361
3362 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3363 msgid "Publication place"
3364 msgstr "Հրատարակման վայր"
3365
3366 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3367 msgid "Publications About Described Materials Note: "
3368 msgstr "Նկարագրված նյութի նշման հրատարակություն։ "
3369
3370 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3371 msgid "Publisher"
3372 msgstr "Հրատարակիչ"
3373
3374 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:333 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:215
3375 msgid "Publisher:"
3376 msgstr "Հրատարակիչ"
3377
3378 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3379 msgid "Publishing director"
3380 msgstr "Հրատարակության տնօրեն"
3381
3382 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3383 msgid "Puppeteer"
3384 msgstr "Տիկնիկների դերասան"
3385
3386 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/help.tt2:4
3387 msgid "Questions?"
3388 msgstr "Հարցե՞ր"
3389
3390 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:220
3391 msgid "RSS Feed"
3392 msgstr "RSS Feed"
3393
3394 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3395 msgid "Radio director"
3396 msgstr ""
3397
3398 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3399 msgid "Radio producer"
3400 msgstr ""
3401
3402 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:452
3403 msgid "Ratings Icon"
3404 msgstr ""
3405
3406 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:39
3407 msgid "Re-enter new password:"
3408 msgstr "Նորից մուտք արա նոր գաղտնաբառը։"
3409
3410 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/ebook_api/base_js.tt2:13
3411 msgid "Ready for Checkout"
3412 msgstr ""
3413
3414 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:63
3415 msgid "Ready for Pickup"
3416 msgstr "Վերցնելու համար պատրաստ է"
3417
3418 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:5
3419 msgid "Receipt"
3420 msgstr "Ստացական"
3421
3422 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/staff_saved_searches.tt2:5
3423 msgid "Recent searches"
3424 msgstr "Ստացականների որոնում"
3425
3426 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/record.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/email.tt2:1
3427 msgid "Record Detail"
3428 msgstr "Գրառման մանրամասն"
3429
3430 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record.tt2:10
3431 msgid "Record Details"
3432 msgstr ""
3433
3434 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:349
3435 msgid "Record Holdings Details"
3436 msgstr ""
3437
3438 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:195
3439 msgid "Record Holdings Summary"
3440 msgstr ""
3441
3442 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:281
3443 msgid "Record details"
3444 msgstr "Գրառման մանրամասներ"
3445
3446 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3447 msgid "Recording engineer"
3448 msgstr "Ձայնագրման ինժեներ"
3449
3450 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3451 msgid "Recordist"
3452 msgstr ""
3453
3454 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3455 msgid "Redaktor"
3456 msgstr ""
3457
3458 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:139
3459 msgid "Refine My Original Search"
3460 msgstr "Վերաձևակերպի իմ սկզբնական փնտրումը"
3461
3462 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:55
3463 msgid "Refine these results"
3464 msgstr "Վերաձևակերպի այս արդյունքները"
3465
3466 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:58
3467 msgid "Registration successful!"
3468 msgstr "Գրանցումը հաջող է"
3469
3470 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:128
3471 msgid "Regular Font"
3472 msgstr "Սովորական տառատեսակ"
3473
3474 #. ((crad.description || crad.label))
3475 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:17
3476 msgid "Remove %1 filter"
3477 msgstr ""
3478
3479 #. (attrs.title)
3480 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:428
3481 msgid "Remove %1 from my list"
3482 msgstr ""
3483
3484 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:189
3485 msgid "Remove Default List"
3486 msgstr "Հեռացրու լռակյաց ցուցակը"
3487
3488 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:28
3489 msgid "Remove Search Row"
3490 msgstr ""
3491
3492 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:323 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:33
3493 msgid "Remove from list"
3494 msgstr "Հեռացնել ցանկից"
3495
3496 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:86 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:428
3497 msgid "Remove from my list"
3498 msgstr "Հեռացնել իմ ցանկից"
3499
3500 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:48
3501 msgid "Remove location filter"
3502 msgstr ""
3503
3504 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:77
3505 msgid "Remove publication date filter"
3506 msgstr ""
3507
3508 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:54
3509 msgid "Remove row"
3510 msgstr "Հեռացնել տողը"
3511
3512 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3513 msgid "Renderer"
3514 msgstr "Տրամադրող"
3515
3516 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:46
3517 msgid "Renew Selected Titles"
3518 msgstr "Թարմացրու ընտրված վերնագրերը"
3519
3520 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2140 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:76
3521 msgid "Renewals Left"
3522 msgstr "Թողնված թարմացումներ"
3523
3524 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:57
3525 msgid "Renewing Help"
3526 msgstr "Թարմացման օգնություն"
3527
3528 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3529 msgid "Reporter"
3530 msgstr "Լրագրող"
3531
3532 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3533 msgid "Repository"
3534 msgstr "Պահոց"
3535
3536 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3537 msgid "Reproduction Note: "
3538 msgstr "Վերարտադրության նշում։ "
3539
3540 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
3541 msgid "Request Library Card"
3542 msgstr "Պահանջիր գրադարանի քարտ"
3543
3544 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:54
3545 msgid "Request a Library Card"
3546 msgstr "Պահանջիր գրադարանի քարտ"
3547
3548 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
3549 msgid "Requested Username"
3550 msgstr "Պահանջված օգտվողի անունը"
3551
3552 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3553 msgid "Research team head"
3554 msgstr "Հետազոտական խմբի ղեկավար"
3555
3556 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3557 msgid "Research team member"
3558 msgstr "Հետազոտական խմբի անդամ"
3559
3560 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3561 msgid "Researcher"
3562 msgstr "Հետազոտող"
3563
3564 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:6
3565 msgid "Reset Password"
3566 msgstr ""
3567
3568 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3569 msgid "Respondent"
3570 msgstr "Պատասխանող"
3571
3572 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3573 msgid "Respondent-appellant"
3574 msgstr "Պատասխանող բողոքարկու"
3575
3576 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3577 msgid "Respondent-appellee"
3578 msgstr "Պատասխանող մեղադրյալ"
3579
3580 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3581 msgid "Responsible party"
3582 msgstr "Պատասխանատու կուսակցություն"
3583
3584 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3585 msgid "Restager"
3586 msgstr "Restager"
3587
3588 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3589 msgid "Restorationist"
3590 msgstr ""
3591
3592 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3593 msgid "Restrictions on Access Note: "
3594 msgstr "Հասանելիության նշումի արգելանք։ "
3595
3596 #. ("<span class=\"result_count_number\">' _ ctx.result_start _ '</span>", "<span class=\"result_count_number\">' _ ctx.result_stop _ '</span>", "<span class=\"result_count_number\">' _ ctx.hit_count _ '</span>")
3597 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:9
3598 msgid "Results %1 - %2 of about %3"
3599 msgstr "Արդյունքներ %1 - %2 մոտ %3"
3600
3601 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/list/update.tt2:40
3602 msgid "Return"
3603 msgstr ""
3604
3605 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:13
3606 msgid "Return to Message List"
3607 msgstr ""
3608
3609 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:28
3610 msgid "Return to record"
3611 msgstr "Վերադարձի գրառմանը"
3612
3613 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:84
3614 msgid "Return to the Catalog"
3615 msgstr "Վերադարձիր քարտարան"
3616
3617 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3618 msgid "Reviewer"
3619 msgstr "Գրախոսող"
3620
3621 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:3
3622 msgid "Reviews"
3623 msgstr "Գրախոսություններ"
3624
3625 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:453
3626 msgid "Reviews &amp; More"
3627 msgstr "Գրախոսություններ &amp; Ավելին"
3628
3629 #. (attrs.title)
3630 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:448
3631 msgid "Reviews and More for %1"
3632 msgstr ""
3633
3634 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3635 msgid "Rubricator"
3636 msgstr "Ռուբրիկատոր"
3637
3638 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:45
3639 msgid "SMS not enabled for this site."
3640 msgstr "SMS-ը թույլատրված չէ այս կայքի համար։"
3641
3642 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
3643 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:86
3644 msgid "Saturday: %1 - %2"
3645 msgstr "Շաբաթ: %1 - %2"
3646
3647 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:84
3648 msgid "Saturday: closed"
3649 msgstr "Շաբաթ։ փակ է"
3650
3651 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:269 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:102 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:138
3652 msgid "Save"
3653 msgstr "Հիշել"
3654
3655 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:207
3656 msgid "Save Changes"
3657 msgstr "Հիշիր փոփոխությունները"
3658
3659 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:398
3660 msgid "Save Notes"
3661 msgstr "Հիշիր նշումները"
3662
3663 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:268
3664 msgid "Save changes to name or description?"
3665 msgstr "Հիշե՞լ փոփոխությունները անվան կամ նկարագրության մեջ։"
3666
3667 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:76
3668 msgid "Saved Lists"
3669 msgstr "Հիշված ցանկեր"
3670
3671 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:40
3672 msgid "Saved Searches"
3673 msgstr ""
3674
3675 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3676 msgid "Scale Note for Graphic Material: "
3677 msgstr "Մասշտաբի նշում գրաֆիկական նյութի համար։ "
3678
3679 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3680 msgid "Scenarist"
3681 msgstr "Սցենարիստ"
3682
3683 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3684 msgid "Scientific advisor"
3685 msgstr "Գիտական ղեկավար"
3686
3687 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3688 msgid "Screenwriter"
3689 msgstr ""
3690
3691 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3692 msgid "Scribe"
3693 msgstr "Արտագրող"
3694
3695 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3696 msgid "Sculptor"
3697 msgstr "Քանդակագործ"
3698
3699 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:83
3700 msgid "Search"
3701 msgstr "Որոնում"
3702
3703 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filter_group_selector.tt2:17
3704 msgid "Search Filter"
3705 msgstr ""
3706
3707 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:49
3708 msgid "Search Filters"
3709 msgstr "Փնտրման զտիչներ"
3710
3711 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:48
3712 msgid "Search Hits Help"
3713 msgstr "Որոնում հարվածների օգնություն"
3714
3715 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:89
3716 msgid "Search In Progress"
3717 msgstr ""
3718
3719 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:15
3720 msgid "Search Input"
3721 msgstr "Փնտրման մուտք"
3722
3723 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
3724 msgid "Search Library"
3725 msgstr "Որոնիր գրադարանը"
3726
3727 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:22
3728 msgid "Search Library:"
3729 msgstr "Փնտրիր գրադարան"
3730
3731 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:22
3732 msgid "Search Results"
3733 msgstr "Որոնման արդյունքներ"
3734
3735 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:55
3736 msgid "Search Results List"
3737 msgstr ""
3738
3739 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:53
3740 msgid "Search Results facets"
3741 msgstr ""
3742
3743 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:46
3744 msgid "Search Results filters"
3745 msgstr ""
3746
3747 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:1
3748 msgid "Search Results: "
3749 msgstr "Որոնման արդյունքներ "
3750
3751 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:4
3752 msgid "Search and History Preferences"
3753 msgstr "Փնտրման ևՊատմության նախապատվություններ"
3754
3755 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:99
3756 msgid "Search date"
3757 msgstr ""
3758
3759 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/series.tt2:47
3760 msgid "Search for related items by series"
3761 msgstr "Փնտրիր կապակցված նյութերի համար ըստ մատենաշարերի"
3762
3763 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:104
3764 msgid "Search for related items by subject"
3765 msgstr "Փնտրիր կապակցված նյութերի համար ըստ խորագրի"
3766
3767 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:36
3768 msgid "Search hits per page"
3769 msgstr "Հաշվիր հարվածները ըստ էջի"
3770
3771 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:41
3772 msgid "Search in progress icon"
3773 msgstr ""
3774
3775 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:97
3776 msgid "Search only within the chosen list"
3777 msgstr "Որոնիր միայն ընտրված ցուցակի ներսում"
3778
3779 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:42
3780 msgid "Search phrase match strictness"
3781 msgstr ""
3782
3783 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:62
3784 msgid "Search result number"
3785 msgstr ""
3786
3787 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:1
3788 msgid "Search sorting"
3789 msgstr ""
3790
3791 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:48
3792 msgid "Search term"
3793 msgstr ""
3794
3795 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:27
3796 msgid "Search the Catalog"
3797 msgstr "Փնտրիր քարտարանը"
3798
3799 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:21
3800 msgid "Search:"
3801 msgstr ""
3802
3803 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:36