Updating PO files from LaunchPad
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / serial.properties / hy-AM.po
1 # Armenian translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2013-03-15 19:42+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2013-04-01 14:21+0000\n"
12 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
13 "Language-Team: Armenian <hy@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2013-04-02 05:19+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 16546)\n"
19
20 #: serial.manage_subs.tree_location
21 msgid "Location"
22 msgstr "Տեղադրությունը"
23
24 #: serial.manage_subs.scap_id
25 msgid "Caption / Pattern : # %1$s"
26 msgstr "Որսում / Ձեւ : # %1$s"
27
28 #: staff.serial.editor_base.handle_update.error
29 msgid "serial update error:"
30 msgstr "պարբերականի թարմացման սխալ։"
31
32 #: staff.serial.editor_base.handle_update.success
33 msgid "Save Successful"
34 msgstr "Հիշվեց հաջողությամբ"
35
36 #: staff.serial.sbsum_editor.count
37 msgctxt "staff.serial.sbsum_editor.count"
38 msgid "1 summary"
39 msgstr "1 համառոտագրություն"
40
41 #: staff.serial.sbsum_editor.count.plural
42 msgctxt "staff.serial.sbsum_editor.count.plural"
43 msgid "%1$s summaries"
44 msgstr "%1$s համառոտագրություններ"
45
46 #: staff.serial.sbsum_editor.modify.label
47 msgid "Modify Basic Summary"
48 msgstr "Թարմացրու հիմնական համառոտագրությունը"
49
50 #: staff.serial.sbsum_editor.modify.accesskey
51 msgctxt "staff.serial.sbsum_editor.modify.accesskey"
52 msgid "M"
53 msgstr "M"
54
55 #: staff.serial.sisum_editor.count
56 msgctxt "staff.serial.sisum_editor.count"
57 msgid "1 summary"
58 msgstr "1 համառոտագրություն"
59
60 #: staff.serial.sisum_editor.count.plural
61 msgctxt "staff.serial.sisum_editor.count.plural"
62 msgid "%1$s summaries"
63 msgstr "%1$s համառոտագրություններ"
64
65 #: staff.serial.sisum_editor.modify.label
66 msgid "Modify Index Summary"
67 msgstr "Թարմացրու ցուցիչի համառոտագրությունը"
68
69 #: staff.serial.sisum_editor.modify.accesskey
70 msgctxt "staff.serial.sisum_editor.modify.accesskey"
71 msgid "M"
72 msgstr "M"
73
74 #: staff.serial.sssum_editor.count
75 msgctxt "staff.serial.sssum_editor.count"
76 msgid "1 summary"
77 msgstr "1 համառոտագրություն"
78
79 #: staff.serial.sssum_editor.count.plural
80 msgctxt "staff.serial.sssum_editor.count.plural"
81 msgid "%1$s summaries"
82 msgstr "%1$s համառոտագրություններ"
83
84 #: staff.serial.sssum_editor.modify.label
85 msgid "Modify Supplement Summary"
86 msgstr "Թարմացրու հավելվածի համառոտագրությունը"
87
88 #: staff.serial.sssum_editor.modify.accesskey
89 msgctxt "staff.serial.sssum_editor.modify.accesskey"
90 msgid "M"
91 msgstr "M"
92
93 #: staff.serial.scap_editor.count
94 msgid "1 caption and pattern"
95 msgstr "1 որսում և ձև"
96
97 #: staff.serial.scap_editor.count.plural
98 msgid "%1$s caption and patterns"
99 msgstr "%1$s որսում և ձևեր"
100
101 #: staff.serial.scap_editor.create.label
102 msgid "Create Caption and Pattern(s)"
103 msgstr "Ստեղծիր որսում և ձև (եր)"
104
105 #: staff.serial.scap_editor.create.accesskey
106 msgctxt "staff.serial.scap_editor.create.accesskey"
107 msgid "C"
108 msgstr "C"
109
110 #: staff.serial.scap_editor.modify.label
111 msgid "Modify Caption and Pattern(s)"
112 msgstr "Ձևափոխիր որսումը և ձև(եր)ը"
113
114 #: staff.serial.scap_editor.modify.accesskey
115 msgctxt "staff.serial.scap_editor.modify.accesskey"
116 msgid "M"
117 msgstr "M"
118
119 #: staff.serial.scap_editor.notes
120 msgid "Caption and Pattern Notes"
121 msgstr "Որսման և ձևի նշումներ"
122
123 #: staff.serial.sdist_editor.count
124 msgid "1 distribution"
125 msgstr "1 տարածում"
126
127 #: staff.serial.sdist_editor.count.plural
128 msgid "%1$s distributions"
129 msgstr "%1$s տարածումներ"
130
131 #: staff.serial.sdist_editor.create.label
132 msgid "Create Distribution(s)"
133 msgstr "Ստեղծիր տարածում(ներ)"
134
135 #: staff.serial.sdist_editor.create.accesskey
136 msgctxt "staff.serial.sdist_editor.create.accesskey"
137 msgid "C"
138 msgstr "C"
139
140 #: staff.serial.sdist_editor.modify.label
141 msgid "Modify Distribution(s)"
142 msgstr "Ձևափոխիր տարածում(ներ)ը"
143
144 #: staff.serial.sdist_editor.modify.accesskey
145 msgctxt "staff.serial.sdist_editor.modify.accesskey"
146 msgid "M"
147 msgstr "M"
148
149 #: staff.serial.sdist_editor.notes
150 msgid "Distribution Notes"
151 msgstr "Տարածման նշումներ"
152
153 #: staff.serial.sdist_editor.add_to_sre.label
154 msgid "Add to record entry"
155 msgstr "Ավ ելացրու գրառման մուտքին"
156
157 #: staff.serial.sdist_editor.merge_with_sre.label
158 msgid "Merge with record entry"
159 msgstr "Ձուլիր գրառման մուտքի հետ"
160
161 #: staff.serial.sdist_editor.use_sre_only.label
162 msgid "Use record entry only"
163 msgstr "Օգտագործիր միայն գրառման մուտքը"
164
165 #: staff.serial.sdist_editor.use_sdist_only.label
166 msgid "Do not use record entry"
167 msgstr "Մի օգտագործիր գրառման մուտքը"
168
169 #: staff.serial.sdist_editor.no_mfhd_available.label
170 msgid "No MFHD records for this Holding Lib"
171 msgstr "Չկան MFHD գրառումներ այս պահման համար"
172
173 #: staff.serial.siss_editor.count
174 msgid "1 issuance"
175 msgstr "1 թողարկում"
176
177 #: staff.serial.siss_editor.count.plural
178 msgid "%1$s issuances"
179 msgstr "%1$s թողարկումներ"
180
181 #: staff.serial.siss_editor.create.label
182 msgid "Create Issuance(s)"
183 msgstr "Ստեղծե՞լ թողարկում(ներ)"
184
185 #: staff.serial.siss_editor.create.accesskey
186 msgctxt "staff.serial.siss_editor.create.accesskey"
187 msgid "C"
188 msgstr "C"
189
190 #: staff.serial.siss_editor.modify.label
191 msgid "Modify Issuance(s)"
192 msgstr "Ձևափոխել թողարկում(ներ)ը"
193
194 #: staff.serial.siss_editor.modify.accesskey
195 msgctxt "staff.serial.siss_editor.modify.accesskey"
196 msgid "M"
197 msgstr "M"
198
199 #: staff.serial.siss_editor.notes
200 msgid "Issuance Notes"
201 msgstr "Թողարկման նշումներ"
202
203 #: staff.serial.sitem_editor.count
204 msgid "1 item"
205 msgstr "1 նյութ"
206
207 #: staff.serial.sitem_editor.count.plural
208 msgid "%1$s items"
209 msgstr "%1$s նյութեր"
210
211 #: staff.serial.sitem_editor.create.label
212 msgid "Create Item(s)"
213 msgstr "Ստեղծիր նյութ(եր)"
214
215 #: staff.serial.sitem_editor.create.accesskey
216 msgctxt "staff.serial.sitem_editor.create.accesskey"
217 msgid "C"
218 msgstr "C"
219
220 #: staff.serial.sitem_editor.modify.label
221 msgid "Modify Item(s)"
222 msgstr "Ձևափոխիր նյութ(եր)ը"
223
224 #: staff.serial.sitem_editor.modify.accesskey
225 msgctxt "staff.serial.sitem_editor.modify.accesskey"
226 msgid "M"
227 msgstr "M"
228
229 #: staff.serial.sitem_editor.notes
230 msgid "Item Notes"
231 msgstr "Նյութի նշումներ"
232
233 #: staff.serial.sstr_editor.count
234 msgid "1 stream"
235 msgstr "1 հոսք"
236
237 #: staff.serial.sstr_editor.count.plural
238 msgid "%1$s streams"
239 msgstr "%1$s հոսքեր"
240
241 #: staff.serial.sstr_editor.create.label
242 msgid "Create Stream(s)"
243 msgstr "Ստեղծել հոսք(եր)"
244
245 #: staff.serial.sstr_editor.create.accesskey
246 msgctxt "staff.serial.sstr_editor.create.accesskey"
247 msgid "C"
248 msgstr "C"
249
250 #: staff.serial.sstr_editor.modify.label
251 msgid "Modify Stream(s)"
252 msgstr "Ձևափոխել հոսք(եր)ը"
253
254 #: staff.serial.sstr_editor.modify.accesskey
255 msgctxt "staff.serial.sstr_editor.modify.accesskey"
256 msgid "M"
257 msgstr "M"
258
259 #: staff.serial.ssub_editor.count
260 msgid "1 subscription"
261 msgstr "1 բաժանորդագրություն"
262
263 #: staff.serial.ssub_editor.count.plural
264 msgid "%1$s subscriptions"
265 msgstr "%1$s բաժանորդագրություններ"
266
267 #: staff.serial.ssub_editor.create.label
268 msgid "Create Subscription(s)"
269 msgstr "Ստեղծիր բաժանորդագրություն(ներ)"
270
271 #: staff.serial.ssub_editor.create.accesskey
272 msgctxt "staff.serial.ssub_editor.create.accesskey"
273 msgid "C"
274 msgstr "C"
275
276 #: staff.serial.ssub_editor.modify.label
277 msgid "Modify Subscription(s)"
278 msgstr "Ձևափոխիր բաժանորդագրություն(ներ)ը"
279
280 #: staff.serial.ssub_editor.modify.accesskey
281 msgctxt "staff.serial.ssub_editor.modify.accesskey"
282 msgid "M"
283 msgstr "M"
284
285 #: staff.serial.ssub_editor.notes
286 msgid "Subscription Notes"
287 msgstr "Բաժանորդագրության նշումներ"
288
289 #: staff.serial.manage_dists.add.error
290 msgid "error adding object in manage_dists.js:"
291 msgstr "սխալ օբյեկտ ավելացնելիսn manage_dists.js:"
292
293 #: staff.serial.manage_dists.delete.error
294 msgid "error deleting object in manage_dists.js:"
295 msgstr "սխալ օբյեկտ ջնջելիս manage_dists.js:"
296
297 #: staff.serial.manage_dists.delete_sstr.confirm
298 msgid "Are you sure you would like to delete this stream?"
299 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս գոլորշին"
300
301 #: staff.serial.manage_dists.delete_sstr.confirm.plural
302 msgid "Are you sure you would like to delete these %1$s streams?"
303 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս %1$s գոլորշիները"
304
305 #: staff.serial.manage_dists.delete_sstr.title
306 msgid "Delete Streams?"
307 msgstr "Ջնջե՞լ գոլորշիները"
308
309 #: staff.serial.manage_dists.delete_sstr.override
310 msgctxt "staff.serial.manage_dists.delete_sstr.override"
311 msgid ""
312 "Override Delete Failure? Doing so will delete all attached items as well!"
313 msgstr "Վերագրե՞լ Ձախողման Ջնջումը։ Սա անելով կջնջեք բոլոր կից նյութերը։"
314
315 #: staff.serial.manage_items.subscriber.label
316 msgid "Subscriber"
317 msgstr "Բաժանորդ"
318
319 #: staff.serial.manage_items.holder.label
320 msgid "Holder"
321 msgstr "Պահող"
322
323 #: staff.serial.manage_items.notes_column.label
324 msgid "Notes (Item/Dist/Sub)"
325 msgstr "Նշումներ (Նյութ/Դիստ/Ենթա)"
326
327 #: staff.serial.manage_items.set_claimed_success
328 msgid "Successfully claimed %1$s item(s)"
329 msgstr "Հաջողությամբ խարանվել են %1$s նյութ(եր)"
330
331 #: staff.serial.manage_items.set_not_held_success
332 msgid "Successfully set %1$s item(s) to 'Not Held'"
333 msgstr "Հաջողությամբ կարգաբերվել է %1$s նյութ որպես 'Չպահված'"
334
335 #: staff.serial.manage_items.set_not_published_success
336 msgid "Successfully set %1$s item(s) to 'Not Published'"
337 msgstr "Հաջողությամբ կարգաբերվել է %1$s նյութ որպես 'Չհրատարակված'"
338
339 #: staff.serial.manage_subs.add.error
340 msgid "error adding object in manage_subs.js:"
341 msgstr "սխալ երբ ավելացվում է օբյեկտ այստեղ manage_subs.js:"
342
343 #: staff.serial.manage_subs.delete.error
344 msgid "error deleting object in manage_subs.js:"
345 msgstr "սխալ երբ ջնջվում է օբյեկտը այստեղից manage_subs.js:"
346
347 #: staff.serial.manage_subs.delete_scap.confirm
348 msgid "Are you sure you would like to delete this caption and pattern?"
349 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս որսածը և ձևը։"
350
351 #: staff.serial.manage_subs.delete_scap.confirm.plural
352 msgid ""
353 "Are you sure you would like to delete these %1$s caption and patterns?"
354 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս %1$s որսածը և ձևերը։"
355
356 #: staff.serial.manage_subs.delete_scap.title
357 msgid "Delete Caption and Patterns?"
358 msgstr "Ջնջել որսածը և ձևերը։"
359
360 #: staff.serial.manage_subs.delete_scap.override
361 msgid ""
362 "Override Delete Failure? Doing so will delete all attached issuances and "
363 "items as well!"
364 msgstr ""
365 "Վերագրե՞լ Ձախողման Ջնջումը։ Սա անելով կջնջեք բոլոր կից թողարկումները և "
366 "նյութերը։"
367
368 #: staff.serial.manage_subs.delete_sdist.confirm
369 msgid "Are you sure you would like to delete this distribution?"
370 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս բաշխումը։"
371
372 #: staff.serial.manage_subs.delete_sdist.confirm.plural
373 msgid "Are you sure you would like to delete these %1$s distributions?"
374 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս %1$s բաշխումները։"
375
376 #: staff.serial.manage_subs.delete_sdist.title
377 msgid "Delete Distributions?"
378 msgstr "Ջնջե՞լ բաշխումը։"
379
380 #: staff.serial.manage_subs.delete_sdist.override
381 msgid "Override Delete Failure?"
382 msgstr "Վերագրե՞լ ջնջելու ձախողումը"
383
384 #: staff.serial.manage_subs.delete_siss.confirm
385 msgid "Are you sure you would like to delete this issuance?"
386 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս թողարկումը։"
387
388 #: staff.serial.manage_subs.delete_siss.confirm.plural
389 msgid "Are you sure you would like to delete these %1$s issuances?"
390 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս %1$s թողարկումները։"
391
392 #: staff.serial.manage_subs.delete_siss.title
393 msgid "Delete Issuances?"
394 msgstr "Ջնջե՞լ թողարկումները։"
395
396 #: staff.serial.manage_subs.delete_siss.override
397 msgctxt "staff.serial.manage_subs.delete_siss.override"
398 msgid ""
399 "Override Delete Failure? Doing so will delete all attached items as well!"
400 msgstr "Վերագրե՞լ Ձախողման Ջնջումը։ Սա անելով կջնջեք բոլոր կից նյութերը։"
401
402 #: staff.serial.manage_subs.delete_ssub.confirm
403 msgid "Are you sure you would like to delete this subscription?"
404 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս բաժանորդագրությունը։"
405
406 #: staff.serial.manage_subs.delete_ssub.confirm.plural
407 msgid "Are you sure you would like to delete these %1$s subscriptions?"
408 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս %1$s բաժանորդագրությունները։"
409
410 #: staff.serial.manage_subs.delete_ssub.title
411 msgid "Delete Subscriptions?"
412 msgstr "Ջնջե՞լ բաժանորդագրությունը։"
413
414 #: staff.serial.manage_subs.delete_ssub.override
415 msgid ""
416 "Override Delete Failure? Doing so will delete all related data as well!"
417 msgstr ""
418 "Վերագրե՞լ Ձախողման Ջնջումը։ Անելով սա կջնջեք բոլոր կապակցված տվյալները։"
419
420 #: staff.serial.notes.do_edit_note.label
421 msgid "Edit This Note"
422 msgstr "Խմբագրի այս Նշումը"
423
424 #: staff.serial.notes.edit_note.label
425 msgid "Edit Note"
426 msgstr "Խմբագրի նշումը"
427
428 #: staff.serial.notes.edit_note.accesskey
429 msgid "E"
430 msgstr "E"
431
432 #: staff.serial.required_fields_alert
433 msgid "These fields are required: "
434 msgstr "Այս դաշտերը պահանջվում են "
435
436 #: batch_receive.bib_lookup.empty
437 msgid "Enter a search term."
438 msgstr "Մուտք արա որոնման տերմինը։"
439
440 #: batch_receive.bib_lookup.multiple
441 msgid ""
442 "Multiple matching records found. Please use a more specific identifier, or "
443 "use the catalog to find the exact record you want."
444 msgstr ""
445 "Բազմակի համընկնող գրառումներ են գտնված։ Օգտագործիր ավելի մանրամասն "
446 "բնութագրիչ, կամ օգտագործիր քարտարանը քեզ հարկավոր գրառումը գտնելու համար։"
447
448 #: batch_receive.bib_lookup.not_found
449 msgid "No matching records found with any subscriptions attached."
450 msgstr ""
451 "Համապատասխանող ոչ մի գրառում չի գտնված կցված բաժանորդագրություններով։"
452
453 #: batch_receive.issuance_lookup.error
454 msgid "Problem retrieving issuances related to subscription."
455 msgstr "Բաժանորդագրության հետ կապված թողարկումների կանչման պրոբլեմ։"
456
457 #: batch_receive.issuance_lookup.none
458 msgid "There are no receivable issuances."
459 msgstr "Չկան ստացման ենթակա թողարկումներ։"
460
461 #: batch_receive.item_lookup.none
462 msgid "Could not retrieve receivable items for this issuance."
463 msgstr "Այս թողարկման համար չի կարող կանչել ստացվող նյութերը։"
464
465 #: batch_receive.autogen_barcodes.questionable
466 msgid ""
467 "There are already barcodes entered further down the list than the one you "
468 "just entered.\n"
469 "Fill the intervening fields with auto-generated barcodes?"
470 msgstr ""
471 "Քո այս մուտքագրումից առաջ արդեն եղել են ներմուծված շտրիխ կոդեր։\n"
472 "Լրացնե՞լ միջանկյալ դաշտերը ինքնագեներացված շտրիխ կոդերով։"
473
474 #: batch_receive.autogen_barcodes.remove
475 msgid "Clear the barcodes that have already been auto-generated?"
476 msgstr "Ջնջե՞լ ինքնագեներացված շտրիխ կոդերը։"
477
478 #: batch_receive.none
479 msgid "[None]"
480 msgstr "[Ոչինչ]"
481
482 #: batch_receive.apply
483 msgid "Apply"
484 msgstr "Կիրառիր"
485
486 #: batch_receive.receive_time_note
487 msgid "Receive-time Note"
488 msgstr "Ստացման ժամանակի նշում"
489
490 #: batch_receive.cn_for_lib
491 msgid ""
492 "Do you want to use this call number at %1$s?\n"
493 "It doesn't exist there, and it will have to be created."
494 msgstr ""
495 "Ցանկանու՞մ ես օգտագործել այս դասիչը սրանում %1$s\n"
496 "Այն գոյություն չունի, և պետք է ստեղծվի։"
497
498 #: batch_receive.missing_units
499 msgid ""
500 "You have not provided barcodes and call numbers for all of the selected "
501 "items.  Choose OK to receive those items anyway, or choose Cancel to supply "
502 "the missing information."
503 msgstr ""
504 "Ընտրված նյութերի համար դու չես տրամադրել շտրխ կոդեր և դասիչներ։ Ընտրիր ԼԱՎ "
505 "այդ նյութերը ստանալու համար, կամ սեղմիր ՉԵՂՅԱԼ ԱՆԵԼ բացակա տվյալները "
506 "լրացնելու համար։"
507
508 #: batch_receive.missing_cn
509 msgid ""
510 "You cannot assign a barcode without selecting a call number. Please correct "
511 "the non-conforming units."
512 msgstr "Չես կարող նշանակել շտրիխ կոդ առանց ընտրելու դասիչը։ Շտկիր սա։"
513
514 #: batch_receive.print_routing_list_users
515 msgid "Print Routing List"
516 msgstr "Տպիր շրջաբերական ցուցակը"
517
518 #: pattern_wizard.enumeration.a
519 msgctxt "pattern_wizard.enumeration.a"
520 msgid "First level"
521 msgstr "Առաջին մակարդակ"
522
523 #: pattern_wizard.enumeration.b
524 msgctxt "pattern_wizard.enumeration.b"
525 msgid "Second level"
526 msgstr "Երկրորդ մակարդակ"
527
528 #: pattern_wizard.enumeration.c
529 msgctxt "pattern_wizard.enumeration.c"
530 msgid "Third level"
531 msgstr "Երրորդ մակարդակ"
532
533 #: pattern_wizard.enumeration.d
534 msgctxt "pattern_wizard.enumeration.d"
535 msgid "Fourth level"
536 msgstr "Չորորդ մակարդակ"
537
538 #: pattern_wizard.enumeration.e
539 msgid "Fifth level"
540 msgstr "Հինգերորդ մակարդակ"
541
542 #: pattern_wizard.enumeration.f
543 msgid "Sixth level"
544 msgstr "Վեցերորդ մակարդակ"
545
546 #: pattern_wizard.enumeration.g
547 msgid "First alternate"
548 msgstr "Առաջին այլընտրանք"
549
550 #: pattern_wizard.enumeration.h
551 msgid "Second alternate"
552 msgstr "Երկրորդ այլընտրանք"
553
554 #: pattern_wizard.chronology.i
555 msgctxt "pattern_wizard.chronology.i"
556 msgid "First level"
557 msgstr "Առաջին մակարդակ"
558
559 #: pattern_wizard.chronology.j
560 msgctxt "pattern_wizard.chronology.j"
561 msgid "Second level"
562 msgstr "Երկրորդ մակարդակ"
563
564 #: pattern_wizard.chronology.k
565 msgctxt "pattern_wizard.chronology.k"
566 msgid "Third level"
567 msgstr "Երրորդ մակարդակ"
568
569 #: pattern_wizard.chronology.l
570 msgctxt "pattern_wizard.chronology.l"
571 msgid "Fourth level"
572 msgstr "Չորորդ մակարդակ"
573
574 #: pattern_wizard.chronology.m
575 msgid "Alternative numbering scheme"
576 msgstr "Այլընտրանքային հաշվարկման սխեմա։"
577
578 #: pattern_wizard.not_removable_row
579 msgid ""
580 "You cannot remove this row because it's not at the end of the sequence.  "
581 "Remove later rows first."
582 msgstr ""
583 "Չես կարող հեռացնել այս տողը, քանի որ այն չի գտնվում հատվածի վերջում։ "
584 "Հեռացրու հետևից եկող տողերը։"
585
586 #: pattern_wizard.bad_date_value
587 msgid "That is not a valid day for that month."
588 msgstr "Այս ամսվա համար դա թույլատրելի օր չէ։"
589
590 #: pattern_wizard.weekdays
591 msgid "Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday"
592 msgstr "Երկուշաբթի Երեքշաբթի Չորեքշաբթի Հինգշաբթի Ուրբաթ Շաբաթ Կիրակի"
593
594 #: pattern_wizard.months
595 msgid ""
596 "January February March April May June July August September October November "
597 "December"
598 msgstr ""
599 "Հունվար Փետրվար Մարտ Ապրիլ Մայիս Հունիս Հուլիս Օգոստոս Սեպտեմբեր Հոկտեմբեր "
600 "նոյեմբեր Դեկտեմբեր"
601
602 #: pattern_wizard.weeks
603 msgid ""
604 "Every.First.Second.Third.Fourth.Fifth.Third from last.Second from last.Last"
605 msgstr ""
606 "Յուրաքանչյուր.Առաջին.Երկրորդ.Երրորդ.Չորրորդ.Հինգերորդ.Երրորդը "
607 "վերջից.Երկրորդը վերջից.Վերջին"
608
609 #: pattern_wizard.seasons
610 msgid "Spring Summer Autumn Winter"
611 msgstr "Գարուն Ամառ Աշուն Ձմեռ"
612
613 #: pattern_wizard.week
614 msgid "week"
615 msgstr "շաբաթ"
616
617 #: pattern_wizard.remove_sub_row
618 msgid "Remove sub-row"
619 msgstr "Հեռացրու ենթատողը"
620
621 #: serial.editor_base.unset
622 msgid "<Unset>"
623 msgstr "<Unset>"
624
625 #: serial.manage_dists.streams
626 msgid "Streams"
627 msgstr "Հոսքեր"
628
629 #: serial.manage_dists.stream_num
630 msgid "Stream : # %1$s"
631 msgstr "Հոսք : # %1$s"
632
633 #: serial.manage_dists.sbsum
634 msgid "Basic Summary"
635 msgstr "Հիմնական համառոտագրություն"
636
637 #: serial.manage_dists.sssum
638 msgid "Supplement Summary"
639 msgstr "Հավելվածի համառոտագրություն"
640
641 #: serial.manage_dists.sisum
642 msgid "Index Summary"
643 msgstr "Ցուցիչի համառոտագրություն"
644
645 #: serial.manage_dists.library_label
646 msgid "%1$s : %2$s"
647 msgstr "%1$s : %2$s"
648
649 #: serial.manage_dists.distributions
650 msgctxt "serial.manage_dists.distributions"
651 msgid "Distributions"
652 msgstr "Բաշխումներ"
653
654 #: serial.common.default
655 msgid "Default"
656 msgstr "Նախնական"
657
658 #: serial.manage_subs.predict.alert
659 msgid "You must select a subscription before predicting issuances."
660 msgstr "Թողարկումները կանխատսելուց առաջ պետք է ընտրես բաժանորդագրությունը"
661
662 #: serial.manage_subs.predict.prompt
663 msgid "How many items (per active pattern) would you like to predict?"
664 msgstr "Քանի՞ նյութ (ըստ ակտիվ ձևի) կցանկանաս կանխատեսել։"
665
666 #: serial.manage_subs.predict.prompt.text
667 msgid "Number of Predicted Issuances"
668 msgstr "Կանխատեսված տրումների քանակ"
669
670 #: serial.manage_subs.invalid_number
671 msgid "Invalid number entered!"
672 msgstr "Սխալ համար է մուտք արվել։"
673
674 #: serial.manage_subs.predict_success
675 msgid "Successfully predicted %1$s item(s) for subscription # %2$s."
676 msgstr ""
677 "Հաջողությամբ կանխատեսված %1$s նյութ(եր) այս բաժանորդագրության համար # %2$s."
678
679 #: serial.manage_subs.distributions
680 msgctxt "serial.manage_subs.distributions"
681 msgid "Distributions"
682 msgstr "Բաշխումներ"
683
684 #: serial.manage_subs.issuances
685 msgid "Issuances"
686 msgstr "Տրումներ"
687
688 #: serial.manage_subs.captions_patterns
689 msgid "Captions/Patterns"
690 msgstr "Որսումներ/Ձևեր"
691
692 #: serial.manage_subs.ssub_id
693 msgid "Subscription : # %1$s"
694 msgstr "Բաժանորդագրություն : # %1$s"
695
696 #: serial.manage_subs.subscriptions
697 msgid "Subscriptions"
698 msgstr "Բաժանորդագրություններ"
699
700 #~ msgid ""
701 #~ "Override Delete Failure? Doing so will delete all attached items as well!"
702 #~ msgstr "Վերագրե՞լ Ձախողման Ջնջումը։ Սա անելով կջնջեք բոլոր կից նյութերը։"
703
704 #~ msgid "Successfully predicted %1$s issuance(s) for subscription # %2$s."
705 #~ msgstr ""
706 #~ "Հաջող կանխատեսումներ %1$s թողարկումներից այս բաժանորդագրության համար # %2$s."
707
708 #~ msgid "Number of Predicted Items"
709 #~ msgstr "Կանխատեսված նյութերի քանակը։"