Translation updates - po files
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / serial.properties / hy-AM.po
1 # Armenian translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2013-11-07 11:34-0400\n"
11 "PO-Revision-Date: 2013-12-27 09:33+0000\n"
12 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
13 "Language-Team: Armenian <hy@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2013-12-28 05:22+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 16877)\n"
19
20 #: serial.manage_subs.tree_location
21 msgid "Location"
22 msgstr "Տեղադրությունը"
23
24 #: serial.manage_subs.scap_id
25 msgid "Caption / Pattern : # %1$s"
26 msgstr "Որսում / Ձեւ : # %1$s"
27
28 #: staff.serial.editor_base.handle_update.error
29 msgid "serial update error:"
30 msgstr "պարբերականի թարմացման սխալ։"
31
32 #: staff.serial.editor_base.handle_update.success
33 msgid "Save Successful"
34 msgstr "Հիշվեց հաջողությամբ"
35
36 #: staff.serial.sbsum_editor.count
37 msgctxt "staff.serial.sbsum_editor.count"
38 msgid "1 summary"
39 msgstr "1 համառոտագրություն"
40
41 #: staff.serial.sbsum_editor.count.plural
42 msgctxt "staff.serial.sbsum_editor.count.plural"
43 msgid "%1$s summaries"
44 msgstr "%1$s համառոտագրություններ"
45
46 #: staff.serial.sbsum_editor.modify.label
47 msgid "Modify Basic Summary"
48 msgstr "Թարմացրու հիմնական համառոտագրությունը"
49
50 #: staff.serial.sbsum_editor.modify.accesskey
51 msgctxt "staff.serial.sbsum_editor.modify.accesskey"
52 msgid "M"
53 msgstr "M"
54
55 #: staff.serial.sisum_editor.count
56 msgctxt "staff.serial.sisum_editor.count"
57 msgid "1 summary"
58 msgstr "1 համառոտագրություն"
59
60 #: staff.serial.sisum_editor.count.plural
61 msgctxt "staff.serial.sisum_editor.count.plural"
62 msgid "%1$s summaries"
63 msgstr "%1$s համառոտագրություններ"
64
65 #: staff.serial.sisum_editor.modify.label
66 msgid "Modify Index Summary"
67 msgstr "Թարմացրու ցուցիչի համառոտագրությունը"
68
69 #: staff.serial.sisum_editor.modify.accesskey
70 msgctxt "staff.serial.sisum_editor.modify.accesskey"
71 msgid "M"
72 msgstr "M"
73
74 #: staff.serial.sssum_editor.count
75 msgctxt "staff.serial.sssum_editor.count"
76 msgid "1 summary"
77 msgstr "1 համառոտագրություն"
78
79 #: staff.serial.sssum_editor.count.plural
80 msgctxt "staff.serial.sssum_editor.count.plural"
81 msgid "%1$s summaries"
82 msgstr "%1$s համառոտագրություններ"
83
84 #: staff.serial.sssum_editor.modify.label
85 msgid "Modify Supplement Summary"
86 msgstr "Թարմացրու հավելվածի համառոտագրությունը"
87
88 #: staff.serial.sssum_editor.modify.accesskey
89 msgctxt "staff.serial.sssum_editor.modify.accesskey"
90 msgid "M"
91 msgstr "M"
92
93 #: staff.serial.scap_editor.count
94 msgid "1 caption and pattern"
95 msgstr "1 որսում և ձև"
96
97 #: staff.serial.scap_editor.count.plural
98 msgid "%1$s caption and patterns"
99 msgstr "%1$s որսում և ձևեր"
100
101 #: staff.serial.scap_editor.create.label
102 msgid "Create Caption and Pattern(s)"
103 msgstr "Ստեղծիր որսում և ձև (եր)"
104
105 #: staff.serial.scap_editor.create.accesskey
106 msgctxt "staff.serial.scap_editor.create.accesskey"
107 msgid "C"
108 msgstr "C"
109
110 #: staff.serial.scap_editor.modify.label
111 msgid "Modify Caption and Pattern(s)"
112 msgstr "Ձևափոխիր որսումը և ձև(եր)ը"
113
114 #: staff.serial.scap_editor.modify.accesskey
115 msgctxt "staff.serial.scap_editor.modify.accesskey"
116 msgid "M"
117 msgstr "M"
118
119 #: staff.serial.scap_editor.notes
120 msgid "Caption and Pattern Notes"
121 msgstr "Որսման և ձևի նշումներ"
122
123 #: staff.serial.sdist_editor.count
124 msgid "1 distribution"
125 msgstr "1 տարածում"
126
127 #: staff.serial.sdist_editor.count.plural
128 msgid "%1$s distributions"
129 msgstr "%1$s տարածումներ"
130
131 #: staff.serial.sdist_editor.create.label
132 msgid "Create Distribution(s)"
133 msgstr "Ստեղծիր տարածում(ներ)"
134
135 #: staff.serial.sdist_editor.create.accesskey
136 msgctxt "staff.serial.sdist_editor.create.accesskey"
137 msgid "C"
138 msgstr "C"
139
140 #: staff.serial.sdist_editor.modify.label
141 msgid "Modify Distribution(s)"
142 msgstr "Ձևափոխիր տարածում(ներ)ը"
143
144 #: staff.serial.sdist_editor.modify.accesskey
145 msgctxt "staff.serial.sdist_editor.modify.accesskey"
146 msgid "M"
147 msgstr "M"
148
149 #: staff.serial.sdist_editor.notes
150 msgid "Distribution Notes"
151 msgstr "Տարածման նշումներ"
152
153 #: staff.serial.sdist_editor.add_to_sre.label
154 msgid "Add to record entry"
155 msgstr "Ավ ելացրու գրառման մուտքին"
156
157 #: staff.serial.sdist_editor.merge_with_sre.label
158 msgid "Merge with record entry"
159 msgstr "Ձուլիր գրառման մուտքի հետ"
160
161 #: staff.serial.sdist_editor.use_sre_only.label
162 msgid "Use record entry only"
163 msgstr "Օգտագործիր միայն գրառման մուտքը"
164
165 #: staff.serial.sdist_editor.use_sdist_only.label
166 msgid "Do not use record entry"
167 msgstr "Մի օգտագործիր գրառման մուտքը"
168
169 #: staff.serial.sdist_editor.no_mfhd_available.label
170 msgid "No MFHD records for this Holding Lib"
171 msgstr "Չկան MFHD գրառումներ այս պահման համար"
172
173 #: staff.serial.siss_editor.count
174 msgid "1 issuance"
175 msgstr "1 թողարկում"
176
177 #: staff.serial.siss_editor.count.plural
178 msgid "%1$s issuances"
179 msgstr "%1$s թողարկումներ"
180
181 #: staff.serial.siss_editor.create.label
182 msgid "Create Issuance(s)"
183 msgstr "Ստեղծե՞լ թողարկում(ներ)"
184
185 #: staff.serial.siss_editor.create.accesskey
186 msgctxt "staff.serial.siss_editor.create.accesskey"
187 msgid "C"
188 msgstr "C"
189
190 #: staff.serial.siss_editor.modify.label
191 msgid "Modify Issuance(s)"
192 msgstr "Ձևափոխել թողարկում(ներ)ը"
193
194 #: staff.serial.siss_editor.modify.accesskey
195 msgctxt "staff.serial.siss_editor.modify.accesskey"
196 msgid "M"
197 msgstr "M"
198
199 #: staff.serial.siss_editor.notes
200 msgid "Issuance Notes"
201 msgstr "Թողարկման նշումներ"
202
203 #: staff.serial.sitem_editor.count
204 msgid "1 item"
205 msgstr "1 նյութ"
206
207 #: staff.serial.sitem_editor.count.plural
208 msgid "%1$s items"
209 msgstr "%1$s նյութեր"
210
211 #: staff.serial.sitem_editor.create.label
212 msgid "Create Item(s)"
213 msgstr "Ստեղծիր նյութ(եր)"
214
215 #: staff.serial.sitem_editor.create.accesskey
216 msgctxt "staff.serial.sitem_editor.create.accesskey"
217 msgid "C"
218 msgstr "C"
219
220 #: staff.serial.sitem_editor.modify.label
221 msgid "Modify Item(s)"
222 msgstr "Ձևափոխիր նյութ(եր)ը"
223
224 #: staff.serial.sitem_editor.modify.accesskey
225 msgctxt "staff.serial.sitem_editor.modify.accesskey"
226 msgid "M"
227 msgstr "M"
228
229 #: staff.serial.sitem_editor.notes
230 msgid "Item Notes"
231 msgstr "Նյութի նշումներ"
232
233 #: staff.serial.sstr_editor.count
234 msgid "1 stream"
235 msgstr "1 հոսք"
236
237 #: staff.serial.sstr_editor.count.plural
238 msgid "%1$s streams"
239 msgstr "%1$s հոսքեր"
240
241 #: staff.serial.sstr_editor.create.label
242 msgid "Create Stream(s)"
243 msgstr "Ստեղծել հոսք(եր)"
244
245 #: staff.serial.sstr_editor.create.accesskey
246 msgctxt "staff.serial.sstr_editor.create.accesskey"
247 msgid "C"
248 msgstr "C"
249
250 #: staff.serial.sstr_editor.modify.label
251 msgid "Modify Stream(s)"
252 msgstr "Ձևափոխել հոսք(եր)ը"
253
254 #: staff.serial.sstr_editor.modify.accesskey
255 msgctxt "staff.serial.sstr_editor.modify.accesskey"
256 msgid "M"
257 msgstr "M"
258
259 #: staff.serial.ssub_editor.count
260 msgid "1 subscription"
261 msgstr "1 բաժանորդագրություն"
262
263 #: staff.serial.ssub_editor.count.plural
264 msgid "%1$s subscriptions"
265 msgstr "%1$s բաժանորդագրություններ"
266
267 #: staff.serial.ssub_editor.create.label
268 msgid "Create Subscription(s)"
269 msgstr "Ստեղծիր բաժանորդագրություն(ներ)"
270
271 #: staff.serial.ssub_editor.create.accesskey
272 msgctxt "staff.serial.ssub_editor.create.accesskey"
273 msgid "C"
274 msgstr "C"
275
276 #: staff.serial.ssub_editor.modify.label
277 msgid "Modify Subscription(s)"
278 msgstr "Ձևափոխիր բաժանորդագրություն(ներ)ը"
279
280 #: staff.serial.ssub_editor.modify.accesskey
281 msgctxt "staff.serial.ssub_editor.modify.accesskey"
282 msgid "M"
283 msgstr "M"
284
285 #: staff.serial.ssub_editor.notes
286 msgid "Subscription Notes"
287 msgstr "Բաժանորդագրության նշումներ"
288
289 #: staff.serial.manage_dists.add.error
290 msgid "error adding object in manage_dists.js:"
291 msgstr "սխալ օբյեկտ ավելացնելիսn manage_dists.js:"
292
293 #: staff.serial.manage_dists.delete.error
294 msgid "error deleting object in manage_dists.js:"
295 msgstr "սխալ օբյեկտ ջնջելիս manage_dists.js:"
296
297 #: staff.serial.manage_dists.delete_sstr.confirm
298 msgid "Are you sure you would like to delete this stream?"
299 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս գոլորշին"
300
301 #: staff.serial.manage_dists.delete_sstr.confirm.plural
302 msgid "Are you sure you would like to delete these %1$s streams?"
303 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս %1$s գոլորշիները"
304
305 #: staff.serial.manage_dists.delete_sstr.title
306 msgid "Delete Streams?"
307 msgstr "Ջնջե՞լ գոլորշիները"
308
309 #: staff.serial.manage_dists.delete_sstr.override
310 msgctxt "staff.serial.manage_dists.delete_sstr.override"
311 msgid ""
312 "Override Delete Failure? Doing so will delete all attached items as well!"
313 msgstr "Վերագրե՞լ Ձախողման Ջնջումը։ Սա անելով կջնջեք բոլոր կից նյութերը։"
314
315 #: staff.serial.manage_items.subscriber.label
316 msgid "Subscriber"
317 msgstr "Բաժանորդ"
318
319 #: staff.serial.manage_items.holder.label
320 msgid "Holder"
321 msgstr "Պահող"
322
323 #: staff.serial.manage_items.notes_column.label
324 msgid "Notes (Item/Dist/Sub)"
325 msgstr "Նշումներ (Նյութ/Դիստ/Ենթա)"
326
327 #: staff.serial.manage_items.set_claimed_success
328 msgid "Successfully claimed %1$s item(s)"
329 msgstr "Հաջողությամբ խարանվել են %1$s նյութ(եր)"
330
331 #: staff.serial.manage_items.set_not_held_success
332 msgid "Successfully set %1$s item(s) to 'Not Held'"
333 msgstr "Հաջողությամբ կարգաբերվել է %1$s նյութ որպես 'Չպահված'"
334
335 #: staff.serial.manage_items.set_not_published_success
336 msgid "Successfully set %1$s item(s) to 'Not Published'"
337 msgstr "Հաջողությամբ կարգաբերվել է %1$s նյութ որպես 'Չհրատարակված'"
338
339 #: staff.serial.manage_items.alert_notes.title
340 msgid "Serial Alerts"
341 msgstr "Պարբերականի ահազանգ"
342
343 #: staff.serial.manage_items.alert_button.label
344 msgid "1 Alert"
345 msgstr "1 ահազանգ"
346
347 #: staff.serial.manage_items.alert_button.plural.label
348 msgid "%1s Alerts"
349 msgstr "%1sահազանգեր"
350
351 #: staff.serial.manage_subs.add.error
352 msgid "error adding object in manage_subs.js:"
353 msgstr "սխալ երբ ավելացվում է օբյեկտ այստեղ manage_subs.js:"
354
355 #: staff.serial.manage_subs.delete.error
356 msgid "error deleting object in manage_subs.js:"
357 msgstr "սխալ երբ ջնջվում է օբյեկտը այստեղից manage_subs.js:"
358
359 #: staff.serial.manage_subs.delete_scap.confirm
360 msgid "Are you sure you would like to delete this caption and pattern?"
361 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս որսածը և ձևը։"
362
363 #: staff.serial.manage_subs.delete_scap.confirm.plural
364 msgid ""
365 "Are you sure you would like to delete these %1$s caption and patterns?"
366 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս %1$s որսածը և ձևերը։"
367
368 #: staff.serial.manage_subs.delete_scap.title
369 msgid "Delete Caption and Patterns?"
370 msgstr "Ջնջել որսածը և ձևերը։"
371
372 #: staff.serial.manage_subs.delete_scap.override
373 msgid ""
374 "Override Delete Failure? Doing so will delete all attached issuances and "
375 "items as well!"
376 msgstr ""
377 "Վերագրե՞լ Ձախողման Ջնջումը։ Սա անելով կջնջեք բոլոր կից թողարկումները և "
378 "նյութերը։"
379
380 #: staff.serial.manage_subs.delete_sdist.confirm
381 msgid "Are you sure you would like to delete this distribution?"
382 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս բաշխումը։"
383
384 #: staff.serial.manage_subs.delete_sdist.confirm.plural
385 msgid "Are you sure you would like to delete these %1$s distributions?"
386 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս %1$s բաշխումները։"
387
388 #: staff.serial.manage_subs.delete_sdist.title
389 msgid "Delete Distributions?"
390 msgstr "Ջնջե՞լ բաշխումը։"
391
392 #: staff.serial.manage_subs.delete_sdist.override
393 msgid "Override Delete Failure?"
394 msgstr "Վերագրե՞լ ջնջելու ձախողումը"
395
396 #: staff.serial.manage_subs.delete_siss.confirm
397 msgid "Are you sure you would like to delete this issuance?"
398 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս թողարկումը։"
399
400 #: staff.serial.manage_subs.delete_siss.confirm.plural
401 msgid "Are you sure you would like to delete these %1$s issuances?"
402 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս %1$s թողարկումները։"
403
404 #: staff.serial.manage_subs.delete_siss.title
405 msgid "Delete Issuances?"
406 msgstr "Ջնջե՞լ թողարկումները։"
407
408 #: staff.serial.manage_subs.delete_siss.override
409 msgctxt "staff.serial.manage_subs.delete_siss.override"
410 msgid ""
411 "Override Delete Failure? Doing so will delete all attached items as well!"
412 msgstr "Վերագրե՞լ Ձախողման Ջնջումը։ Սա անելով կջնջեք բոլոր կից նյութերը։"
413
414 #: staff.serial.manage_subs.delete_ssub.confirm
415 msgid "Are you sure you would like to delete this subscription?"
416 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս բաժանորդագրությունը։"
417
418 #: staff.serial.manage_subs.delete_ssub.confirm.plural
419 msgid "Are you sure you would like to delete these %1$s subscriptions?"
420 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս %1$s բաժանորդագրությունները։"
421
422 #: staff.serial.manage_subs.delete_ssub.title
423 msgid "Delete Subscriptions?"
424 msgstr "Ջնջե՞լ բաժանորդագրությունը։"
425
426 #: staff.serial.manage_subs.delete_ssub.override
427 msgid ""
428 "Override Delete Failure? Doing so will delete all related data as well!"
429 msgstr ""
430 "Վերագրե՞լ Ձախողման Ջնջումը։ Անելով սա կջնջեք բոլոր կապակցված տվյալները։"
431
432 #: staff.serial.notes.do_edit_note.label
433 msgid "Edit This Note"
434 msgstr "Խմբագրի այս Նշումը"
435
436 #: staff.serial.notes.edit_note.label
437 msgid "Edit Note"
438 msgstr "Խմբագրի նշումը"
439
440 #: staff.serial.notes.edit_note.accesskey
441 msgid "E"
442 msgstr "E"
443
444 #: staff.serial.required_fields_alert
445 msgid "These fields are required: "
446 msgstr "Այս դաշտերը պահանջվում են "
447
448 #: batch_receive.bib_lookup.empty
449 msgid "Enter a search term."
450 msgstr "Մուտք արա որոնման տերմինը։"
451
452 #: batch_receive.bib_lookup.multiple
453 msgid ""
454 "Multiple matching records found. Please use a more specific identifier, or "
455 "use the catalog to find the exact record you want."
456 msgstr ""
457 "Բազմակի համընկնող գրառումներ են գտնված։ Օգտագործիր ավելի մանրամասն "
458 "բնութագրիչ, կամ օգտագործիր քարտարանը քեզ հարկավոր գրառումը գտնելու համար։"
459
460 #: batch_receive.bib_lookup.not_found
461 msgid "No matching records found with any subscriptions attached."
462 msgstr ""
463 "Համապատասխանող ոչ մի գրառում չի գտնված կցված բաժանորդագրություններով։"
464
465 #: batch_receive.issuance_lookup.error
466 msgid "Problem retrieving issuances related to subscription."
467 msgstr "Բաժանորդագրության հետ կապված թողարկումների կանչման պրոբլեմ։"
468
469 #: batch_receive.issuance_lookup.none
470 msgid "There are no receivable issuances."
471 msgstr "Չկան ստացման ենթակա թողարկումներ։"
472
473 #: batch_receive.item_lookup.none
474 msgid "Could not retrieve receivable items for this issuance."
475 msgstr "Այս թողարկման համար չի կարող կանչել ստացվող նյութերը։"
476
477 #: batch_receive.autogen_barcodes.questionable
478 msgid ""
479 "There are already barcodes entered further down the list than the one you "
480 "just entered.\n"
481 "Fill the intervening fields with auto-generated barcodes?"
482 msgstr ""
483 "Քո այս մուտքագրումից առաջ արդեն եղել են ներմուծված շտրիխ կոդեր։\n"
484 "Լրացնե՞լ միջանկյալ դաշտերը ինքնագեներացված շտրիխ կոդերով։"
485
486 #: batch_receive.autogen_barcodes.remove
487 msgid "Clear the barcodes that have already been auto-generated?"
488 msgstr "Ջնջե՞լ ինքնագեներացված շտրիխ կոդերը։"
489
490 #: batch_receive.none
491 msgid "[None]"
492 msgstr "[Ոչինչ]"
493
494 #: batch_receive.apply
495 msgid "Apply"
496 msgstr "Կիրառիր"
497
498 #: batch_receive.receive_time_note
499 msgid "Receive-time Note"
500 msgstr "Ստացման ժամանակի նշում"
501
502 #: batch_receive.cn_for_lib
503 msgid ""
504 "Do you want to use this call number at %1$s?\n"
505 "It doesn't exist there, and it will have to be created."
506 msgstr ""
507 "Ցանկանու՞մ ես օգտագործել այս դասիչը սրանում %1$s\n"
508 "Այն գոյություն չունի, և պետք է ստեղծվի։"
509
510 #: batch_receive.missing_units
511 msgid ""
512 "You have not provided barcodes and call numbers for all of the selected "
513 "items.  Choose OK to receive those items anyway, or choose Cancel to supply "
514 "the missing information."
515 msgstr ""
516 "Ընտրված նյութերի համար դու չես տրամադրել շտրխ կոդեր և դասիչներ։ Ընտրիր ԼԱՎ "
517 "այդ նյութերը ստանալու համար, կամ սեղմիր ՉԵՂՅԱԼ ԱՆԵԼ բացակա տվյալները "
518 "լրացնելու համար։"
519
520 #: batch_receive.missing_cn
521 msgid ""
522 "You cannot assign a barcode without selecting a call number. Please correct "
523 "the non-conforming units."
524 msgstr "Չես կարող նշանակել շտրիխ կոդ առանց ընտրելու դասիչը։ Շտկիր սա։"
525
526 #: batch_receive.print_routing_list_users
527 msgid "Print Routing List"
528 msgstr "Տպիր շրջաբերական ցուցակը"
529
530 #: pattern_wizard.enumeration.a
531 msgctxt "pattern_wizard.enumeration.a"
532 msgid "First level"
533 msgstr "Առաջին մակարդակ"
534
535 #: pattern_wizard.enumeration.b
536 msgctxt "pattern_wizard.enumeration.b"
537 msgid "Second level"
538 msgstr "Երկրորդ մակարդակ"
539
540 #: pattern_wizard.enumeration.c
541 msgctxt "pattern_wizard.enumeration.c"
542 msgid "Third level"
543 msgstr "Երրորդ մակարդակ"
544
545 #: pattern_wizard.enumeration.d
546 msgctxt "pattern_wizard.enumeration.d"
547 msgid "Fourth level"
548 msgstr "Չորորդ մակարդակ"
549
550 #: pattern_wizard.enumeration.e
551 msgid "Fifth level"
552 msgstr "Հինգերորդ մակարդակ"
553
554 #: pattern_wizard.enumeration.f
555 msgid "Sixth level"
556 msgstr "Վեցերորդ մակարդակ"
557
558 #: pattern_wizard.enumeration.g
559 msgid "First alternate"
560 msgstr "Առաջին այլընտրանք"
561
562 #: pattern_wizard.enumeration.h
563 msgid "Second alternate"
564 msgstr "Երկրորդ այլընտրանք"
565
566 #: pattern_wizard.chronology.i
567 msgctxt "pattern_wizard.chronology.i"
568 msgid "First level"
569 msgstr "Առաջին մակարդակ"
570
571 #: pattern_wizard.chronology.j
572 msgctxt "pattern_wizard.chronology.j"
573 msgid "Second level"
574 msgstr "Երկրորդ մակարդակ"
575
576 #: pattern_wizard.chronology.k
577 msgctxt "pattern_wizard.chronology.k"
578 msgid "Third level"
579 msgstr "Երրորդ մակարդակ"
580
581 #: pattern_wizard.chronology.l
582 msgctxt "pattern_wizard.chronology.l"
583 msgid "Fourth level"
584 msgstr "Չորորդ մակարդակ"
585
586 #: pattern_wizard.chronology.m
587 msgid "Alternative numbering scheme"
588 msgstr "Այլընտրանքային հաշվարկման սխեմա։"
589
590 #: pattern_wizard.not_removable_row
591 msgid ""
592 "You cannot remove this row because it's not at the end of the sequence.  "
593 "Remove later rows first."
594 msgstr ""
595 "Չես կարող հեռացնել այս տողը, քանի որ այն չի գտնվում հատվածի վերջում։ "
596 "Հեռացրու հետևից եկող տողերը։"
597
598 #: pattern_wizard.bad_date_value
599 msgid "That is not a valid day for that month."
600 msgstr "Այս ամսվա համար դա թույլատրելի օր չէ։"
601
602 #: pattern_wizard.weekdays
603 msgid "Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday"
604 msgstr "Երկուշաբթի Երեքշաբթի Չորեքշաբթի Հինգշաբթի Ուրբաթ Շաբաթ Կիրակի"
605
606 #: pattern_wizard.months
607 msgid ""
608 "January February March April May June July August September October November "
609 "December"
610 msgstr ""
611 "Հունվար Փետրվար Մարտ Ապրիլ Մայիս Հունիս Հուլիս Օգոստոս Սեպտեմբեր Հոկտեմբեր "
612 "նոյեմբեր Դեկտեմբեր"
613
614 #: pattern_wizard.weeks
615 msgid ""
616 "Every.First.Second.Third.Fourth.Fifth.Third from last.Second from last.Last"
617 msgstr ""
618 "Յուրաքանչյուր.Առաջին.Երկրորդ.Երրորդ.Չորրորդ.Հինգերորդ.Երրորդը "
619 "վերջից.Երկրորդը վերջից.Վերջին"
620
621 #: pattern_wizard.seasons
622 msgid "Spring Summer Autumn Winter"
623 msgstr "Գարուն Ամառ Աշուն Ձմեռ"
624
625 #: pattern_wizard.week
626 msgid "week"
627 msgstr "շաբաթ"
628
629 #: pattern_wizard.remove_sub_row
630 msgid "Remove sub-row"
631 msgstr "Հեռացրու ենթատողը"
632
633 #: serial.editor_base.unset
634 msgid "<Unset>"
635 msgstr "<Unset>"
636
637 #: serial.manage_dists.streams
638 msgid "Streams"
639 msgstr "Հոսքեր"
640
641 #: serial.manage_dists.stream_num
642 msgid "Stream : # %1$s"
643 msgstr "Հոսք : # %1$s"
644
645 #: serial.manage_dists.sbsum
646 msgid "Basic Summary"
647 msgstr "Հիմնական համառոտագրություն"
648
649 #: serial.manage_dists.sssum
650 msgid "Supplement Summary"
651 msgstr "Հավելվածի համառոտագրություն"
652
653 #: serial.manage_dists.sisum
654 msgid "Index Summary"
655 msgstr "Ցուցիչի համառոտագրություն"
656
657 #: serial.manage_dists.library_label
658 msgid "%1$s : %2$s"
659 msgstr "%1$s : %2$s"
660
661 #: serial.manage_dists.distributions
662 msgctxt "serial.manage_dists.distributions"
663 msgid "Distributions"
664 msgstr "Բաշխումներ"
665
666 #: serial.common.default
667 msgid "Default"
668 msgstr "Նախնական"
669
670 #: serial.manage_subs.predict.alert
671 msgid "You must select a subscription before predicting issuances."
672 msgstr "Թողարկումները կանխատսելուց առաջ պետք է ընտրես բաժանորդագրությունը"
673
674 #: serial.manage_subs.predict.prompt
675 msgid "How many items (per active pattern) would you like to predict?"
676 msgstr "Քանի՞ նյութ (ըստ ակտիվ ձևի) կցանկանաս կանխատեսել։"
677
678 #: serial.manage_subs.predict.prompt.text
679 msgid "Number of Predicted Issuances"
680 msgstr "Կանխատեսված տրումների քանակ"
681
682 #: serial.manage_subs.invalid_number
683 msgid "Invalid number entered!"
684 msgstr "Սխալ համար է մուտք արվել։"
685
686 #: serial.manage_subs.predict_success
687 msgid "Successfully predicted %1$s item(s) for subscription # %2$s."
688 msgstr ""
689 "Հաջողությամբ կանխատեսված %1$s նյութ(եր) այս բաժանորդագրության համար # %2$s."
690
691 #: serial.manage_subs.distributions
692 msgctxt "serial.manage_subs.distributions"
693 msgid "Distributions"
694 msgstr "Բաշխումներ"
695
696 #: serial.manage_subs.issuances
697 msgid "Issuances"
698 msgstr "Տրումներ"
699
700 #: serial.manage_subs.captions_patterns
701 msgid "Captions/Patterns"
702 msgstr "Որսումներ/Ձևեր"
703
704 #: serial.manage_subs.ssub_id
705 msgid "Subscription : # %1$s"
706 msgstr "Բաժանորդագրություն : # %1$s"
707
708 #: serial.manage_subs.subscriptions
709 msgid "Subscriptions"
710 msgstr "Բաժանորդագրություններ"
711
712 #~ msgid ""
713 #~ "Override Delete Failure? Doing so will delete all attached items as well!"
714 #~ msgstr "Վերագրե՞լ Ձախողման Ջնջումը։ Սա անելով կջնջեք բոլոր կից նյութերը։"
715
716 #~ msgid "Successfully predicted %1$s issuance(s) for subscription # %2$s."
717 #~ msgstr ""
718 #~ "Հաջող կանխատեսումներ %1$s թողարկումներից այս բաժանորդագրության համար # %2$s."
719
720 #~ msgid "Number of Predicted Items"
721 #~ msgstr "Կանխատեսված նյութերի քանակը։"