i18n: Merge cs-CZ translation from Launchpad
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / reservation.js / cs-CZ.po
1 # Czech translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: evergreen\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2011-04-18 21:45:31-0400\n"
10 "PO-Revision-Date: 2011-08-13 19:53+0000\n"
11 "Last-Translator: Eva Cerninakova <Unknown>\n"
12 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "X-Generator: Launchpad (build 13674)\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2011-08-14 04:47+0000\n"
18
19 #: reservation.js:AUTO_ending_at
20 msgid "and"
21 msgstr "a"
22
23 #: reservation.js:BRSRC_NOT_FOUND
24 msgid "Could not locate that resource."
25 msgstr "Není možné získat daný zdroj."
26
27 #: reservation.js:AUTO_choose_a_brt
28 msgid "Choose a Bookable Resource Type"
29 msgstr "Vyberte si rezervovatelný typ zdroje"
30
31 #: reservation.js:CREATE_BRESV_OK
32 msgid "Created ${0} reservation(s)"
33 msgstr "Vytvořen(o/na) ${0} rezervac(e/í)"
34
35 #: reservation.js:AUTO_ATTR_VALUE_reserve_brsrc
36 msgid "Reserve Selected"
37 msgstr "Rezervuj vybrané"
38
39 #: reservation.js:NO_BRT_RESULTS
40 msgid "There are no bookable resource types registered."
41 msgstr "Nejsou zdenastaveny  žádné rezervovatelné typy zdrojů."
42
43 #: reservation.js:AUTO_ATTR_VALUE_next
44 msgid "Next"
45 msgstr "Další"
46
47 #: reservation.js:BRSRC_RETRIVE_ERROR
48 msgid "Error retrieving resource: "
49 msgstr "Chyba při načtení  zdroje: "
50
51 #: reservation.js:AUTO_starting_at
52 msgid "Between"
53 msgstr "Mezi"
54
55 #: reservation.js:AUTO_bresv_grid_resource
56 msgid "Resource"
57 msgstr "Zdroj"
58
59 #: reservation.js:AUTO_brt_noncat_only
60 msgid "Show only non-cataloged bookable resource types"
61 msgstr "Zobraz pouze nekatalogizované typy rezervovatelných zdrojů"
62
63 #: reservation.js:ON_FLY_ERROR
64 msgid "Error attempting to make item a bookable resource:"
65 msgstr "Chyba při pokusu vytvořit z položky rezervovatelný zdroj:"
66
67 #: reservation.js:AUTO_bresv_grid_type
68 msgid "Type"
69 msgstr "Typ"
70
71 #: reservation.js:AUTO_with_these_attr
72 msgid "With these attributes:"
73 msgstr "S těmito atributy:"
74
75 #: reservation.js:WHERES_THE_BARCODE
76 msgid "Enter a patron's barcode to make a reservation."
77 msgstr "Pro vytvoření rezervace načtěte čárový kód čtenáře:"
78
79 #: reservation.js:CREATE_BRESV_SERVER_ERROR
80 msgid "Server error trying to create reservation: "
81 msgstr "Chyba serveru při pokusu o vytvoření rezervace: "
82
83 #: reservation.js:CREATE_BRESV_LOCAL_ERROR
84 msgid "Exception trying to create reservation: "
85 msgstr "Vyjímka  při pokusu o vytvoření rezervace: "
86
87 #: reservation.js:CREATE_BRESV_OK_MISSING_TARGET
88 msgid ""
89 "Created ${0} reservation(s), but ${1} of these could not target any resources.\n"
90 "\n"
91 "This means that it won't be possible to fulfill some of these\n"
92 "reservations until a suitable resource becomes available."
93 msgstr ""
94 "Vytvořeno ${0} rezervac(e/í), ale ${1} z nich se neodkazují na dostupný "
95 "zdroj.\n"
96 "\n"
97 "To znamená, že nebude možné vyplnit některé z těchto rezervací\n"
98 "dokud nebude k dispozici vhodný zdroj."
99
100 #: reservation.js:CREATE_BRESV_OK_MISSING_TARGET_WILL_CANCEL
101 msgid ""
102 "Since the requested resource could not be targeted, this\n"
103 "reservation will now be canceled."
104 msgstr ""
105 "Z důvodu nedostupnosti požadovaného zdroje bude\n"
106 "nyní tato rezervace zrušena."
107
108 #: reservation.js:OUTSTANDING_BRESV
109 msgid "Outstanding reservations for patron"
110 msgstr "Čtenář má nevyřešené (nezaplacené) rezervace"
111
112 #: reservation.js:HERE_ARE_EXISTING_BRESV
113 msgid "Existing reservations for"
114 msgstr "Existující rezervace pro"
115
116 #: reservation.js:CXL_BRESV_SUCCESS
117 msgid "Canceled ${0} reservation(s)"
118 msgstr "Zrušeno recervací: ${0}"
119
120 #: reservation.js:GET_PATRON_NO_RESULT
121 msgid "No server response after attempting to look up patron by barcode."
122 msgstr "Není odezva serveru při pokusu nalezení čtenáře pomocí čárového kódu."
123
124 #: reservation.js:AUTO_or
125 msgid "- Or -"
126 msgstr "- Nebo -"
127
128 #: reservation.js:SELECT_A_BRSRC_THEN
129 msgid ""
130 "You have clicked 'Reserve Selected', but nothing is selected!\n"
131 "\n"
132 "You must select a resource from the large box above.\n"
133 "\n"
134 "***  If resources that you would select are highlighted in RED, ***\n"
135 "these items are not available during the requested time; if\n"
136 "possible, choose another resource or change the reservation time."
137 msgstr ""
138 "Klikl jste na  \"Rezervovat vybrané\", ale nic není vybráno!\n"
139 "\n"
140 "Musíte vybrat zdroj k rezervaci z velkého boxu nahoře.\n"
141 "\n"
142 "***  Pokud je zdroj který chete vybrat zvýrazněn ČERVENĚ, ***\n"
143 "potom není tato položka v požadovaném čase dostupná,\n"
144 "je-li to možné, vyberte jiný zdroj nebo změnte čas rezervace."
145
146 #: reservation.js:AUTO_ATTR_VALUE_reserve_brt
147 msgid "Reserve Any"
148 msgstr "Rezervuj libovolné"
149
150 #: reservation.js:AUTO_patron_barcode
151 msgid "Reserve to patron barcode:"
152 msgstr "Jezervuj k čárovému kódu čtenáře:"
153
154 #: reservation.js:COULD_NOT_RETRIEVE_BRT_PASSED_IN
155 msgid "Error retrieving booking resource type"
156 msgstr "Chyba při získávání druhu zdroje rezervace"
157
158 #: reservation.js:ACTOR_CARD_NOT_FOUND
159 msgid "Patron barcode not found. Please try again."
160 msgstr "Čtenářský čárový kód není dostupný. Prosím zkuste to znovu."
161
162 #: reservation.js:CXL_BRESV_SELECT_SOMETHING
163 msgid "You have not selected any reservations to cancel."
164 msgstr "Nemáte vybrané žádné rezervace ke zrušení."
165
166 #: reservation.js:AUTO_i_need_this_resource
167 msgid "I need this resource..."
168 msgstr "Potřebuji tento zdroj..."
169
170 #: reservation.js:NEED_EXACTLY_ONE_BRT_PASSED_IN
171 msgid "Can't book multiple resource types at once"
172 msgstr "Není možné rezervovat zdroje různých typů najednou"
173
174 #: reservation.js:AUTO_bresv_grid_start_time
175 msgid "Start time"
176 msgstr "Čas začátku rezervace"
177
178 #: reservation.js:ERROR_FETCHING_AOUS
179 msgid ""
180 "Could not retrieve organizational unit settings.\n"
181 "This is a non-fatal error, but you may wish to\n"
182 "contact your system administrator."
183 msgstr ""
184 "Není možné získat nastavení organizační složky.\n"
185 "Není to závažná chyba, ale třaba budete chtít\n"
186 "kontaktovat Vašeho systémového administrátora."
187
188 #: reservation.js:AUTO_ATTR_VALUE_button_cancel_existing
189 msgid "Cancel selected"
190 msgstr "Zruš vybrané"
191
192 #: reservation.js:GET_BRESV_LIST_NO_RESULT
193 msgid "No results from server retrieving reservation list."
194 msgstr "Žádné výsledky ze serveru při získávání seznamu rezervací."
195
196 #: reservation.js:GET_BRESV_LIST_ERR
197 msgid "Error while retrieving reservation list: "
198 msgstr "Chyba při získávání seznamu rezervací: "
199
200 #: reservation.js:AUTO_arbitrary_resource
201 msgid "Enter the barcode of a cataloged, bookable resource:"
202 msgstr "Zadejte čárový kód katalogizovaného a rezervovatelného zdroje:"
203
204 #: reservation.js:NO_EXISTING_BRESV
205 msgid "This user has no existing reservations at this time."
206 msgstr "Tento uživatel nemá aktuálně žádné rezervace."
207
208 #: reservation.js:AUTO_explain_bookable
209 msgid "To reserve an item that is not yet registered as a bookable resource, find it in the catalog or under <em>Display Item</em>, and select <em>Make Item Bookable</em> or <em>Book Item Now</em> there."
210 msgstr ""
211 "K rezervování položky, která není založena jako rezervovatelná, ji najděte v "
212 "katalogu a nebo pod <em>Zobraz položku</em>, a vyberte tam <em>Nastav "
213 "položku jako rezervovatelnou</em> nebo <em>Rezervuj položku</em>."
214
215 #: reservation.js:CXL_BRESV_FAILURE2
216 msgid "Error canceling reservations:\n"
217 msgstr "Chyba při rušení rezervací:\n"
218
219 #: reservation.js:NO_BRA_RESULTS
220 msgid "Couldn't retrieve booking resource attributes."
221 msgstr "Nemohu získat atributy rezervovatelného zdroje."
222
223 #: reservation.js:CREATE_BRESV_SERVER_NO_RESPONSE
224 msgid "No response from server after trying to create reservation."
225 msgstr "Žádná odezva od serveru při pokusu o vytvoření rezervace."
226
227 #: reservation.js:AUTO_bresv_grid_end_time
228 msgid "End time"
229 msgstr "Čas konce"
230
231 #: reservation.js:UNTARGETED
232 msgid "None targeted"
233 msgstr "Není zaměřeno"
234
235 #: reservation.js:ON_FLY_NO_RESPONSE
236 msgid "No response from server attempting to make item a bookable resource."
237 msgstr "Žádná reakce od serveru při pokusu o vytvoření rezervovatelného zdroje."
238
239 #: reservation.js:NO_TARG_DIV
240 msgid "Could not find target div"
241 msgstr "Nemohu najít zástupce cíle"
242
243 #: reservation.js:INVALID_TS_RANGE
244 msgid "You must choose a valid start and end time for the reservation."
245 msgstr "Musíte vybrat platný čas začátku a konce rezervace."
246
247 #: reservation.js:AUTO_pickup_lib_selector
248 msgid "Choose the pickup library for this reservation:"
249 msgstr "Vyberte si knihovnu, kterou využijete pro vyzvednutí rezervace."
250
251 #: reservation.js:NO_USABLE_BRSRC
252 msgid ""
253 "No reservable resources.  Adjust start and end time\n"
254 "until a resource is available for reservation."
255 msgstr ""
256 "Žádné rezervovatelné zdroje.  Upravujte čas začátku a konce\n"
257 "rezervace dokud nebude zdroj rezervovatelný."
258
259 #: reservation.js:AUTO_ATTR_VALUE_button_edit_existing
260 msgid "Edit selected"
261 msgstr "Upravit vybrané"
262
263 #: reservation.js:CREATE_BRESV_OK_MISSING_TARGET_BLOCKED_BY_CIRC
264 msgid ""
265 "The desired reservation(s) are blocked by circulation(s) with the following due date(s):\n"
266 "${0}"
267 msgstr ""
268 "Požatdovan(á/né) rezervace jsou blokovány výpůjčkou(kami) s následujícím(y) "
269 "přepokládaným(i) dat(em/y) vrácení:\n"
270 "${0}"
271
272 #: reservation.js:ANY
273 msgid "ANY"
274 msgstr "cokoliv"
275
276 #: reservation.js:CXL_BRESV_FAILURE
277 msgid "Error canceling reservations; server silent."
278 msgstr "Chyba při rušení rezervací: server mlčí."