Translation updates - po files
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / register.js / hy-AM.po
1 # Armenian translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2014-09-11 02:13-0400\n"
11 "PO-Revision-Date: 2013-12-27 09:40+0000\n"
12 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
13 "Language-Team: Armenian <hy@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2014-09-12 06:25+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 17196)\n"
19
20 #: register.js:USER_SETTINGS
21 msgid "User Settings"
22 msgstr "Օգտվողի կարգաբերումներ"
23
24 #: register.js:ALL_CARDS_APPLY
25 msgid "Apply Changes"
26 msgstr "Կիրառել փոփոխությունները"
27
28 #: register.js:REPLACE_BARCODE
29 msgid "Replace Barcode"
30 msgstr "Փոխարինիր շտրիխ կոդը"
31
32 #: register.js:ADDRESS_BILLING
33 msgid "Billing"
34 msgstr "Հաշիվ"
35
36 #: register.js:ADDRESS_OWNED
37 msgid "This address is owned by another user: "
38 msgstr "Հասցեն տնօրինվում է այլ օգտվողի կողմից: "
39
40 #: register.js:ALL_CARDS_PRIMARY
41 msgid "Primary"
42 msgstr "Սկզբնական"
43
44 #: register.js:ALL_CARDS_BARCODE
45 msgid "Barcode"
46 msgstr "Շտրիխ կոդ"
47
48 #: register.js:ADD
49 msgid "Add"
50 msgstr ""
51
52 #: register.js:SECONDARY_GROUP_IS_PROFILE
53 msgid "That is already the primary profile group for this patron."
54 msgstr ""
55
56 #: register.js:SAVE
57 msgid "Save"
58 msgstr "Հիշել"
59
60 #: register.js:SHOW_REQUIRED
61 msgid "Show Only Required Fields"
62 msgstr "Ցույց տուր միայն պահանջված դաշտերը"
63
64 #: register.js:DUPE_PATRON_ADDR
65 msgid "Found ${0} patron(s) with the same address"
66 msgstr "Գտնվել է նույն հասցեով ${0} ընթերցող"
67
68 #: register.js:DUPE_PATRON_IDENT
69 msgid "Found ${0} patron(s) with the same identification"
70 msgstr "Գտնվել է ${0} ընթերցող միևնույն բնութագրիչով"
71
72 #: register.js:ADDRESS_MAILING
73 msgid "Mailing"
74 msgstr "Փոստային"
75
76 #: register.js:DUPE_PATRON_EMAIL
77 msgid "Found ${0} patron(s) with the same email address"
78 msgstr "Գտնվել է ${0} ընթերցող միևնույն էլ փոստի հասցեով"
79
80 #: register.js:NEED_ADDRESS
81 msgid "An address is required during registration."
82 msgstr "Գրանցման ժամանակ պահանջվում է հասցե"
83
84 #: register.js:REPLACED_ADDRESS
85 msgid "Replaces address ${0}<br/> ${1} ${2}<br/> ${3}, ${4} ${5}"
86 msgstr "Փոխարինի հասցեն ${0}<br/> ${1} ${2}<br/> ${3}, ${4} ${5}"
87
88 #: register.js:PARENT_OR_GUARDIAN
89 msgid "Parent/Guardian"
90 msgstr "Ծնող/Խնամակալ"
91
92 #: register.js:ADDRESS_HEADER
93 msgid "Address"
94 msgstr "Հասցե"
95
96 #: register.js:ALL_CARDS_ACTIVE
97 msgid "Active"
98 msgstr "Գործուն"
99
100 #: register.js:DUPE_PATRON_PHONE
101 msgid "Found ${0} patron(s) with the same phone number"
102 msgstr "Գտնվել է ${0} ընթերցող միևնույն հեռախոսահամարով"
103
104 #: register.js:INVALID_FORM
105 msgid "Form is invalid.  Please edit and try again."
106 msgstr "Ձևը սխալ է։ խմբագրի և նորից փորձի"
107
108 #: register.js:BARCODE_IN_USE
109 msgid "Barcode is already in use"
110 msgstr "Շտրիխ կոդը արդեն օգտագործման մեջ է"
111
112 #: register.js:UPDATE_EXPIRE_DATE
113 msgid "Update Expire Date"
114 msgstr ""
115
116 #: register.js:SECONDARY_GROUP_ERROR
117 msgid "Error saving secondary groups."
118 msgstr ""
119
120 #: register.js:RESET_PASSWORD
121 msgid "Generate Password"
122 msgstr "Գեներացրու գաղտնաբառ"
123
124 #: register.js:EXAMPLE
125 msgid "Example: "
126 msgstr "Օրինակ: "
127
128 #: register.js:SHOW_SUGGESTED
129 msgid "Show Suggested Fields"
130 msgstr "Ցույց տուր առաջարկված դաշտերը"
131
132 #: register.js:ADDRESS_PENDING
133 msgid "This is a pending address: "
134 msgstr "Սա պասող հասցե է: "
135
136 #: register.js:DUPE_USERNAME
137 msgid "Username is already in use"
138 msgstr "Օգտվողի անունը արդեն օգտագործվում է"
139
140 #: register.js:HOLD_NOTIFY_PHONE
141 msgid "Phone: "
142 msgstr "Հեռախոս։ "
143
144 #: register.js:DUPE_PATRON_NAME
145 msgid "Found ${0} patron(s) with the same name"
146 msgstr "Գտնվել է ${0} ընթերցող միևնույն անունով"
147
148 #: register.js:DEFAULT_ADDRESS_TYPE
149 msgid "MAILING"
150 msgstr "ԱՌԱՔՈՒՄ"
151
152 #: register.js:REQUESTING_USER
153 msgid "Account requested by ${0} ${1}"
154 msgstr "հաշիվը պահանջված է ${0} ${1}"
155
156 #: register.js:DELETE
157 msgid "Delete"
158 msgstr ""
159
160 #: register.js:HOLD_NOTIFY_SMS
161 msgid "SMS: "
162 msgstr "SMS: "
163
164 #: register.js:INVALIDATE
165 msgid "Invalidate"
166 msgstr "Անվավեր դարձնել"
167
168 #: register.js:SHOW_ALL
169 msgid "Show All Fields"
170 msgstr "Ցույց տուր բոլոր դաշտերը"
171
172 #: register.js:SECONDARY_GROUP_EXISTS
173 msgid "This group is on the list already."
174 msgstr ""
175
176 #: register.js:ADDRESS_APPROVE
177 msgid "Approve Address"
178 msgstr "Հաստատիր հասցեն"
179
180 #: register.js:VERIFY_PASSWORD
181 msgid "Verify Password"
182 msgstr "Համադրի Գաղտնաբառը"
183
184 #: register.js:SAVE_CLONE
185 msgid "Save &amp; Clone"
186 msgstr "Հիշիր &amp; Կլոն"
187
188 #: register.js:STAT_CATS
189 msgid "Statistical Categories"
190 msgstr "Վիճակագրական դասեր"
191
192 #: register.js:ADDRESS_NEW
193 msgid "New Address"
194 msgstr "Նոր հասցե"
195
196 #: register.js:HOLD_NOTIFY_EMAIL
197 msgid "Email: "
198 msgstr "էլ։ . փոստ "
199
200 #: register.js:SECONDARY_GROUP_NOT_ALLOWED
201 msgid "You do not have permission to add this group."
202 msgstr ""
203
204 #: register.js:SEE_ALL
205 msgid "See All"
206 msgstr "Տես բոլորը"
207
208 #: register.js:ALL_CARDS_CLOSE
209 msgid "Close"
210 msgstr "Փակել"
211
212 #: register.js:DELETE_ADDRESS
213 msgid "Delete address ${0}?"
214 msgstr "Ջնջե՞լ հասցեն ${0}"
215
216 #~ msgid ""
217 #~ "<div>Replaces address <b>${0}</b><br/> ${1} ${2}<br/> ${3}, ${4} ${5}</div>"
218 #~ msgstr ""
219 #~ "<div>Փոխարինիր հասցեն <b>${0}</b><br/> ${1} ${2}<br/> ${3}, ${4} ${5}</div>"