Update a complete set of PO files in trunk
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / patron.properties / hy-AM.po
1 # extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/patron.properties
2 #. extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/patron.properties
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
6 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
7 "POT-Creation-Date: 2010-06-07 02:03-0400\n"
8 "PO-Revision-Date: 2009-12-23 12:19+0000\n"
9 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
10 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "X-Generator: Translate Toolkit 1.7.0\n"
15 "X-Launchpad-Export-Date: 2009-12-24 04:41+0000\n"
16 "X-Accelerator-Marker: &\n"
17
18 #: staff.patron.barcode_entry.user_permission_editor
19 msgid "User Permission Editor"
20 msgstr "Օգտվողի իրավասությունների խմբագրիչ"
21
22 #: staff.patron.barcode_entry.check_out
23 msgid "Check Out"
24 msgstr "Դուրս տրում"
25
26 #: staff.patron.barcode_entry.no_barcode
27 msgid "No barcode entered."
28 msgstr "Շտրիխ կոդը մուտքագրված չէ"
29
30 #: staff.patron.barcode_entry.barcode_retrieval_problem
31 msgid ""
32 "Problem retrieving %1$s.  Please report this message: \n"
33 "%2$s"
34 msgstr ""
35 "Պրոբլեմ կանչելիս %1$s:  Զեկուցիր այս հաղորդումը: \n"
36 "%2$s"
37
38 #: staff.patron.barcode_entry.barcode_not_found
39 msgid "Barcode %1$s not found."
40 msgstr "Շտրիխ կոդը %1$s չի գտնված:"
41
42 #: staff.patron.barcode_entry.consent_from_patron
43 msgid ""
44 "Does patron %1$s, %2$s from %3$s (%4$s) consent to having their personal "
45 "information shared with your library?"
46 msgstr ""
47 "Արդյո՞ք ընթերցողը %1$s, %2$s այստեղից %3$s (%4$s) իր անձնական տվյալները "
48 "կիսել է քո գրադարանի հետ:"
49
50 #: staff.patron.barcode_entry.patron_consent_title
51 msgid "Patron/Library Opt-In Confirmation"
52 msgstr "Ընթերցող/Գրադարան Opt-In հաստատում"
53
54 #: staff.patron.barcode_entry.patron_consent_accept
55 msgid "Accept"
56 msgstr "Ընդունել"
57
58 #: staff.patron.barcode_entry.patron_consent_deny
59 msgid "Deny"
60 msgstr "Արգելել"
61
62 #: staff.patron.barcode_entry.patron_consent_confirm
63 msgctxt "staff.patron.barcode_entry.patron_consent_confirm"
64 msgid "Check here to confirm this message"
65 msgstr "Ընտրիր սա՝ հաղորդումը հաստատելու համար"
66
67 #: staff.patron.barcode_entry.patron_display_error
68 msgid "spawning patron display"
69 msgstr "spawning ընթերցողի արտածումը"
70
71 #: staff.patron.barcode_entry.user_perm_display_error
72 msgid "spawning user perm editor"
73 msgstr "spawning user perm editor"
74
75 #: staff.patron.bill_interface.payment_pending.column_header
76 msgid "Payment Pending"
77 msgstr ""
78
79 #: staff.patron.bill_cc_info.need_cc_number
80 msgid "You must provide a credit card number"
81 msgstr "Պետք է տրամադրես կրեդիտ քարտի համարը։"
82
83 #: staff.patron.bill_cc_info.need_approval_code
84 msgid "You must provide an approval code or an imprint slip number"
85 msgstr "Պետք է տրամադրես հաստատման կոդը կամ ելքային տվյալների կտրոնի համարը։"
86
87 #: staff.patron.bill_details.my_init.error
88 msgid "bill_details.xul, my_init:"
89 msgstr "bill_details.xul, my_init:"
90
91 #: staff.patron.bill_details.handle_edit_bill_note.note_dialog.title
92 msgctxt "staff.patron.bill_details.handle_edit_bill_note.note_dialog.title"
93 msgid "Replacement Note"
94 msgstr "Փոխարինման նշում"
95
96 #: staff.patron.bill_details.handle_edit_bill_note.note_dialog.prompt
97 msgctxt "staff.patron.bill_details.handle_edit_bill_note.note_dialog.prompt"
98 msgid "Enter new note:"
99 msgstr "Մուտք արա նոր նշում"
100
101 #: staff.patron.bill_details.handle_edit_bill_note.failure
102 msgid "Note for selected bills not likely updated."
103 msgstr "Ընտրված հաշիվների մասին նշումը կարծես թե չի թարմացվել։"
104
105 #: staff.patron.bill_details.handle_edit_payment_note.note_dialog.title
106 msgctxt "staff.patron.bill_details.handle_edit_payment_note.note_dialog.title"
107 msgid "Replacement Note"
108 msgstr "Փոխարինման նշում"
109
110 #: staff.patron.bill_details.handle_edit_payment_note.note_dialog.prompt
111 msgctxt "staff.patron.bill_details.handle_edit_payment_note.note_dialog.prompt"
112 msgid "Enter new note:"
113 msgstr "Մուտք արա նոր նշում։"
114
115 #: staff.patron.bill_details.handle_edit_payment_note.failure
116 msgid "Note for selected payments not likely updated."
117 msgstr "Ընտրված վճարումների մասին նշումը կարծես թե չի թարմացվել։"
118
119 #: staff.patron.bill_details.handle_void.voided_billings.alert
120 msgid "All selected billings have already voided."
121 msgstr "Բոլոր ընտրված հաշիվները արդեն հեռացված են"
122
123 #: staff.patron.bill_details.handle_void.confirm_void_billing
124 msgctxt "staff.patron.bill_details.handle_void.confirm_void_billing"
125 msgid "Are you sure you would like to void $%1$s worth of line-item billings?"
126 msgstr "Are you sure you would like to void $%1$s worth of line-item billings?"
127
128 #: staff.patron.bill_details.handle_void.confirm_void_billing_title
129 msgctxt "staff.patron.bill_details.handle_void.confirm_void_billing_title"
130 msgid "Voiding Bills"
131 msgstr "Voiding Bills"
132
133 #: staff.patron.bill_details.handle_void.confirm_void_billing_yes
134 msgctxt "staff.patron.bill_details.handle_void.confirm_void_billing_yes"
135 msgid "Yes"
136 msgstr "Այո"
137
138 #: staff.patron.bill_details.handle_void.confirm_void_billing_no
139 msgctxt "staff.patron.bill_details.handle_void.confirm_void_billing_no"
140 msgid "No"
141 msgstr "Ոչ"
142
143 #: staff.patron.bill_details.handle_void.confirm_void_billing_confirm_message
144 msgctxt "staff.patron.bill_details.handle_void.confirm_void_billing_confirm_message"
145 msgid "Check here to confirm this message"
146 msgstr "Ընտրիր սա՝ հաղորդումը հաստատելու համար"
147
148 #: staff.patron.bill_details.handle_void.voiding_error
149 msgctxt "staff.patron.bill_details.handle_void.voiding_error"
150 msgid "Error voiding bills."
151 msgstr "Սխալ՝ հաշիվներում"
152
153 #: staff.patron.bill_history.retrieve_mbts_for_list.close_win_try_again
154 msgid "Please close this window and try again."
155 msgstr "Փակիր այս պատուհանը և փորձիր նորից"
156
157 #: staff.patron.bill_history.my_init.current_bills
158 msgid "Current Bills"
159 msgstr "Ընթացիկ հաշիվներ"
160
161 #: staff.patron.bill_history.my_init.bill_history
162 msgid "Bill History"
163 msgstr "Հաշվի պատմություն"
164
165 #: staff.patron.bill_history.handle_add.message_plural
166 msgid "Are you sure you would like to add a billing to bills %1$s?"
167 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ավելացնել հաշիվ ընդհանուր հաշիվներին %1$s"
168
169 #: staff.patron.bill_history.handle_add.message_singular
170 msgid "Are you sure you would like to add a billing to bill %1$s?"
171 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ավելացնել հաշիվ ընդհանուր հաշվին %1$s"
172
173 #: staff.patron.bill_history.handle_add.title
174 msgid "Bill Patron"
175 msgstr "Ընթերցողի հաշիվ"
176
177 #: staff.patron.bill_history.handle_add.btn_yes
178 msgctxt "staff.patron.bill_history.handle_add.btn_yes"
179 msgid "Yes"
180 msgstr "Այո"
181
182 #: staff.patron.bill_history.handle_add.btn_no
183 msgctxt "staff.patron.bill_history.handle_add.btn_no"
184 msgid "No"
185 msgstr "Ոչ"
186
187 #: staff.patron.bill_history.handle_add.confirm_message
188 msgctxt "staff.patron.bill_history.handle_add.confirm_message"
189 msgid "Check here to confirm this message"
190 msgstr "Ընտրիր սա՝ այս հաղորդումը հաստատելու համար"
191
192 #: staff.patron.bill_history.handle_void.message_plural
193 #, fuzzy
194 msgid "Are you sure you would like to void all billings on bills %1$s?"
195 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ավելացնել հաշիվ ընդհանուր հաշիվներին %1$s"
196
197 #: staff.patron.bill_history.handle_void.message_singular
198 #, fuzzy
199 msgid "Are you sure you would like to void all billings on bill %1$s?"
200 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ավելացնել հաշիվ ընդհանուր հաշվին %1$s"
201
202 #: staff.patron.bill_history.handle_void.title
203 #, fuzzy
204 msgctxt "staff.patron.bill_history.handle_void.title"
205 msgid "Void All Billings"
206 msgstr "Շրջանցիր բոլոր հաշիվները"
207
208 #: staff.patron.bill_history.handle_void.btn_yes
209 #, fuzzy
210 msgctxt "staff.patron.bill_history.handle_void.btn_yes"
211 msgid "Yes"
212 msgstr "Այո"
213
214 #: staff.patron.bill_history.handle_void.btn_no
215 #, fuzzy
216 msgctxt "staff.patron.bill_history.handle_void.btn_no"
217 msgid "No"
218 msgstr "Ոչ"
219
220 #: staff.patron.bill_history.handle_void.confirm_message
221 #, fuzzy
222 msgctxt "staff.patron.bill_history.handle_void.confirm_message"
223 msgid "Check here to confirm this message"
224 msgstr "Ընտրիր սա՝ հաղորդումը հաստատելու համար"
225
226 #: staff.patron.bill_history.print_bills.print_error
227 msgid "printing bills"
228 msgstr "հաշիվները տպվում են"
229
230 #: staff.patron.bill_history.column.xact_type.label
231 msgid "Transaction Type"
232 msgstr ""
233
234 #: staff.patron.bill_history.column.last_billing_type.label
235 msgid "Last Billing Type"
236 msgstr ""
237
238 #: staff.patron.bill_history.column.title.label
239 #, fuzzy
240 msgctxt "staff.patron.bill_history.column.title.label"
241 msgid "Title"
242 msgstr "Վերնագիր"
243
244 #: staff.patron.bills.init_controller.money_summary_label
245 msgid "Money Summary"
246 msgstr "Փողի հաշվեկշիռ"
247
248 #: staff.patron.bills.bill_payment_amount.credit_amount
249 msgid "Patron only has %1$s in credit."
250 msgstr "Ընթերցողը ունի միայն %1$s կրեդիտում:"
251
252 #: staff.patron.bills.bill_change_amount.greedy
253 msgid "Someone wanted more money than they deserved"
254 msgstr "Ինչ որ մեկը ցանկացավ ավելի շատ գումար քան վաստակել է:"
255
256 #: staff.patron.bills.apply_payment.nothing_applied
257 msgid "No payments or patron credit applied."
258 msgstr "Չկան վճարումներ, կամ ընթերցողի կրեդիտներ"
259
260 #: staff.patron.bills.pay.annotate_payment
261 msgid "Please annotate this payment:"
262 msgstr "Համառոտագրիր այս վճարումը"
263
264 #: staff.patron.bills.pay.annotate_payment.title
265 msgid "Annotate Payment"
266 msgstr "Համառոտագրիր վճարումը"
267
268 #: staff.patron.bills.pay.refund_exceeds_desk_payment
269 msgid ""
270 "%1$s\n"
271 "\n"
272 "Another way to \"zero\" this transaction is to use Add Billing and add a "
273 "miscellaneous bill to counter the negative balance."
274 msgstr ""
275 "%1$s\n"
276 "\n"
277 "Մեկ այլ ուղի \"զրոյացնելու\" այս տրանզակցիան դա Ավելացրու հաշիվ օգտագործումն "
278 "է, և տարբեր հաշիվների ավելացումն է բացասական հաշվեկշռին:"
279
280 #: staff.patron.bills.pay.payment_failed
281 msgid "Bill payment likely failed"
282 msgstr "Հաշվի վճարումը կարծես ձախողվեց"
283
284 #: staff.patron.bills.info_box.label_value.reservation
285 msgid "Reservation"
286 msgstr ""
287
288 #. # 1 - Resource Barcode  2 - Resource Type Name
289 #: staff.patron.bills.info_box.value_format.reservation
290 msgid "%1$s : %2$s"
291 msgstr ""
292
293 #: staff.patron.bills.info_box.label_value.title
294 msgctxt "staff.patron.bills.info_box.label_value.title"
295 msgid "Title"
296 msgstr "Վերնագիր"
297
298 #: staff.patron.bills.info_box.label_value.type
299 msgid "Type"
300 msgstr "Տեսակ"
301
302 #: staff.patron.bills.info_box.label_value.last_billing
303 msgid "Last Billing:"
304 msgstr "Վերջին հաշիվ:"
305
306 #: staff.patron.bills.info_box.label_value.add_billing
307 msgid "Add Billing"
308 msgstr "Ավելացրու հաշիվ:"
309
310 #: staff.patron.bills.info_box.label_value.refund
311 msgid "Refund"
312 msgstr "Վերաֆինանսավորում"
313
314 #: staff.patron.bills.info_box.label_value.void_all_billings
315 #, fuzzy
316 msgctxt "staff.patron.bills.info_box.label_value.void_all_billings"
317 msgid "Void All Billings"
318 msgstr "Շրջանցիր բոլոր հաշիվները"
319
320 #: staff.patron.bills.info_box.label_value.full_details
321 msgid "Full Details"
322 msgstr "Լրիվ մանրամասներ"
323
324 #: staff.patron.bills.void_all_billings.all_voided
325 msgid "All billings already voided on this bill."
326 msgstr "Բոլոր հաշիվները անկացված են"
327
328 #: staff.patron.bills.void_all_billings.void.message
329 msgctxt "staff.patron.bills.void_all_billings.void.message"
330 msgid "Are you sure you would like to void $%1$s worth of line-item billings?"
331 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես շրջանցել $%1$s"
332
333 #: staff.patron.bills.void_all_billings.void.title
334 msgctxt "staff.patron.bills.void_all_billings.void.title"
335 msgid "Voiding Bills"
336 msgstr "Հաշիվների շրջանցում"
337
338 #: staff.patron.bills.void_all_billings.void.yes
339 msgctxt "staff.patron.bills.void_all_billings.void.yes"
340 msgid "Yes"
341 msgstr "Այո"
342
343 #: staff.patron.bills.void_all_billings.void.no
344 msgctxt "staff.patron.bills.void_all_billings.void.no"
345 msgid "No"
346 msgstr "Ոչ"
347
348 #: staff.patron.bills.void_all_billings.void.confirm_message
349 msgctxt "staff.patron.bills.void_all_billings.void.confirm_message"
350 msgid "Check here to confirm this message"
351 msgstr "Ընտրիր սա՝ այս հաղորդումը հաստատելու համար"
352
353 #: staff.patron.bills.void_all_billings.error_voiding_bills
354 msgctxt "staff.patron.bills.void_all_billings.error_voiding_bills"
355 msgid "Error voiding bills."
356 msgstr "Սխալ՝ հաշիվները շրջանցելիս"
357
358 #: staff.patron.bills.void_all_billings.billings_voided
359 #, fuzzy
360 msgid "Billings voided."
361 msgstr "Հաշիվները շրջանցված են"
362
363 #: staff.patron.bill_wizard.patron_bill_finish.billing_added
364 msgid "Billing added."
365 msgstr "Հաշիվները ավելացված են"
366
367 #: staff.patron.display.cmd_search_form.no_patron
368 msgid "No Patron Selected"
369 msgstr "Ընտրված ընթերցող չկա"
370
371 #: staff.patron.display.cmd_patron_edit.edit_search
372 msgid "Editor would like to search for: %1$s"
373 msgstr "Խմբագրիչը կցանկանա փնտրել: %1$s"
374
375 #: staff.patron.display.cmd_patron_delete.dialog.title
376 msgid "Delete Patron Account"
377 msgstr "Ջնջիր ընթերցողի հաշիվը։"
378
379 #: staff.patron.display.cmd_patron_delete.dialog.message
380 msgid ""
381 "Completely OBLITERATE this patron account, including bills, payments, "
382 "bookbags, etc?  This is IRREVERSIBLE."
383 msgstr ""
384 "Ամբողջովին ՋՆՋԵ՞Լ այս ընթերցողի գրառումները, ներառելով հաշիվները, "
385 "վճարումները, գրքի պայուսակները, և այլն։ Սա անվերադարձ է։"
386
387 #: staff.patron.display.cmd_patron_delete.dialog.confirmation
388 msgid "Check here to confirm this action."
389 msgstr "Գործողությունը հաստատելու համար ընտրիր սա:"
390
391 #: staff.patron.display.cmd_patron_delete.dialog.cancel
392 msgid "Cancel Deletion"
393 msgstr "Չեղյալ արա Ջնջումը"
394
395 #: staff.patron.display.cmd_patron_delete.dialog.okay
396 msgid "Delete Account"
397 msgstr "Ջնջել Հաշիվը"
398
399 #: staff.patron.display.cmd_patron_delete.deny_deletion_of_super_user
400 msgid "You may not delete a super user through this interface."
401 msgstr "այս միջերեսով չես կարող ջնջել գեր օգտվողին։"
402
403 #: staff.patron.display.cmd_patron_delete.deny_deletion_of_self
404 msgid "You may not delete your own account."
405 msgstr "Չես կարող ջնջել քո սեփական հաշիվը։"
406
407 #: staff.patron.display.cmd_patron_delete.dest_user.prompt
408 msgid ""
409 "The user you're attempting to delete has STAFF_LOGIN priviledges.  Please "
410 "enter the barcode for a destination user to receive the deleted user's "
411 "miscellaneous staff artifacts (reports, etc.):"
412 msgstr ""
413 "Օգտվողին ում ցանկանում ես ջնջել ունի STAFF_LOGIN արտոնություններ։ Նպատակային "
414 "օգտվողի համար մուտք արա շտրիխ կոդը որպեսզի ստանաս ջնջված օգտվողի  համար "
415 "աշխատակազմի տարբեր բնութագրիչները (հաշվետվություններ և այլն):"
416
417 #: staff.patron.display.cmd_patron_delete.dest_user.default_value
418 msgctxt "staff.patron.display.cmd_patron_delete.dest_user.default_value"
419 msgid ""
420 msgstr ""
421
422 #: staff.patron.display.cmd_patron_delete.dest_user.title
423 msgid "Destination User"
424 msgstr "Նպատակակետ օգտվող"
425
426 #: staff.patron.display.cmd_patron_delete.dest_user.failure
427 msgid "Failed to retrieve destination user.  User deletion aborted."
428 msgstr "Ձախողում նպատակակետ օգտվողին կանչելիս։ Օգտվողի ջնջումը կասեցվել է։"
429
430 #: staff.patron.display.cmd_patron_delete.dest_user.self_reference_failure
431 msgid ""
432 "Cannot specify the deleted user as the destination user.  User deletion "
433 "aborted."
434 msgstr ""
435 "Չի կրող բնութագրել ջնջված օգտվողին որպես նպատակակետ օգտվող։ Օգտվողի ջնջումը "
436 "կասեցվել է։"
437
438 #: staff.patron.display.spawn_editor.editing_related_patron
439 msgctxt "staff.patron.display.spawn_editor.editing_related_patron"
440 msgid "Editing Related Patron"
441 msgstr "Խմբագրվում է հարակից ընթերցողը"
442
443 #: staff.patron.display.init.retrieving_patron
444 msgid "Retrieving Patron..."
445 msgstr "Ընթերցողը կանչվում է..."
446
447 #: staff.patron.display.init.retrieving
448 msgid "Retrieving..."
449 msgstr "Կանչվում է..."
450
451 #: staff.patron.display.init.network_request.alert_message
452 msgid "Alert message: \"%1$s\"<br/><br/>"
453 msgstr "Զգուշացնող հաղորդում: \"%1$s\"<br/><br/>"
454
455 #: staff.patron.display.init.network_request.inactive_card
456 msgid "Patron account retrieved with an INACTIVE card.<br/><br/>"
457 msgstr "Ընթերցողի հաշիվը կանչված է ՈՉ ԱԿՏԻՎ տոմսով:<br/><br/>"
458
459 #: staff.patron.display.init.network_request.account_barred
460 msgid "Patron account is BARRED.<br/><br/>"
461 msgstr "Ընթերցողի հաշիվը կասեցված է:<br/><br/>"
462
463 #: staff.patron.display.init.network_request.account_inactive
464 msgid "Patron account is INACTIVE.<br/><br/>"
465 msgstr "Ընթերցողի հաշիվը ՈՉ ԱԿՏԻՎ է:<br/><br/>"
466
467 #: staff.patron.display.init.network_request.account_expired
468 msgid "Patron account is EXPIRED.<br/><br/>"
469 msgstr "Ընթերցողի հաշիվը ԺԱՄԿԵՏԱՆՑ Է:<br/><br/>"
470
471 #: staff.patron.display.init.holds_ready
472 msgid "Holds available: %1$s"
473 msgstr "Պահուները հասանելի են: %1$s"
474
475 #: staff.patron.display.init.network_request.window_title
476 msgid "Alert"
477 msgstr "Զգուշացում"
478
479 #: staff.patron.display.init.network_request.window_message
480 msgid ""
481 "Press a navigation button above (for example, Check Out) to clear this "
482 "alert."
483 msgstr ""
484 "Սեղմիր նավարկելու վերին կոճակը (օրինակ՝ Դուրս տրում) այս զգուշացումը "
485 "մաքրելու համար:"
486
487 #: staff.patron.display.init.network_request.dump_error_message
488 msgid "Not re-displaying this alert message: %1$s"
489 msgstr "Զգուշացման այս հաղորդումը չի վերաարտացոլվում: %1$s"
490
491 #: staff.patron.display.init.network_request.error_showing_alert
492 msgid "Error showing patron alert and holds availability."
493 msgstr "Ընթերցողի զգուշացումը ևմատչելի պահումները արտածելու սխալ:"
494
495 #: staff.patron.display.render_search_form.patron_search
496 msgid "Patron Search"
497 msgstr "Ընթերցողի որոնում"
498
499 #: staff.patron.display.tab_name
500 msgid "Patron:"
501 msgstr "Ընթերցող:"
502
503 #: staff.patron.display.no_alerts_or_messages
504 msgid "No Alerts, Blocks, or Messages"
505 msgstr "Չկան ազդանշաններ, բլոկներ, հաղորդագրություններ։"
506
507 #: staff.patron.hold_notices.tooltiptext
508 msgid "ID: %1$s Hold ID: %2$s Notifying Staff ID: %3$s"
509 msgstr "ID: %1$s պահման ID: %2$s Աշխատակազմի զգուշացման ID: %3$s"
510
511 #: staff.patron.hold_notices.new_notification_record
512 msgid "New Notification Record"
513 msgstr "Նոր հուշման գրառում"
514
515 #: staff.patron.hold_notices.method
516 msgid "Method"
517 msgstr "Մեթոդ"
518
519 #: staff.patron.hold_notices.note
520 msgctxt "staff.patron.hold_notices.note"
521 msgid "Note"
522 msgstr "Նշում"
523
524 #: staff.patron.hold_notices.cancel
525 msgctxt "staff.patron.hold_notices.cancel"
526 msgid "Cancel"
527 msgstr "Չեղյալ անել"
528
529 #: staff.patron.hold_notices.cancel_accesskey
530 msgctxt "staff.patron.hold_notices.cancel_accesskey"
531 msgid "C"
532 msgstr "C"
533
534 #: staff.patron.hold_notices.add_notif_record
535 msgid "Add Notification Record"
536 msgstr "Ավելացրու նշման գրառում"
537
538 #: staff.patron.hold_notices.add_notif_record_accesskey
539 msgctxt "staff.patron.hold_notices.add_notif_record_accesskey"
540 msgid "A"
541 msgstr "A"
542
543 #: staff.patron.hold_notices.new_notification.not_created
544 msgid "The notification was not likely created."
545 msgstr "Նշումը կարծես թե չի ստեղծվել:"
546
547 #: staff.patron.hold_notes.tooltiptext
548 msgid "ID: %1$s Hold ID: %2$s Staff ID: %3$s"
549 msgstr "ID: %1$s Պահման ID: %2$s Աշխատակազմի ID: %3$s"
550
551 #: staff.patron.hold_notes.new_note
552 msgctxt "staff.patron.hold_notes.new_note"
553 msgid "New Note"
554 msgstr "Նոր նշում"
555
556 #: staff.patron.hold_notes.title
557 msgctxt "staff.patron.hold_notes.title"
558 msgid "Title"
559 msgstr "Վերնագիր"
560
561 #: staff.patron.hold_notes.body
562 msgctxt "staff.patron.hold_notes.body"
563 msgid "Note"
564 msgstr "Նշում"
565
566 #: staff.patron.hold_notes.public
567 msgid "Public"
568 msgstr "Հանրային"
569
570 #: staff.patron.hold_notes.private
571 msgid "Private"
572 msgstr "Մասնավոր"
573
574 #: staff.patron.hold_notes.print_on_slip
575 msgid "Print on Slip"
576 msgstr "Տպիր թերթիկի վրա"
577
578 #: staff.patron.hold_notes.no_print_on_slip
579 msgid "No print on Slip"
580 msgstr "Չկա տպել թերթիկի վրա"
581
582 #: staff.patron.hold_notes.by_staff
583 msgid "By Staff"
584 msgstr "Աշխատակազմի կողմից"
585
586 #: staff.patron.hold_notes.by_patron
587 #, fuzzy
588 msgid "By Patron "
589 msgstr "Ընթերցողի կողմից"
590
591 #: staff.patron.hold_notes.new_note.public
592 msgid "Public?"
593 msgstr "Հանրայի՞ն"
594
595 #: staff.patron.hold_notes.new_note.slip
596 msgid "Print on slip?"
597 msgstr "Տպե՞լ թերթիկի վրա։"
598
599 #: staff.patron.hold_notes.cancel
600 msgctxt "staff.patron.hold_notes.cancel"
601 msgid "Cancel"
602 msgstr "Չեղյալ անել"
603
604 #: staff.patron.hold_notes.cancel_accesskey
605 msgctxt "staff.patron.hold_notes.cancel_accesskey"
606 msgid "C"
607 msgstr "C"
608
609 #: staff.patron.hold_notes.add_note
610 msgctxt "staff.patron.hold_notes.add_note"
611 msgid "Add Note"
612 msgstr "Ավելացրու նշում"
613
614 #: staff.patron.hold_notes.add_note.accesskey
615 msgctxt "staff.patron.hold_notes.add_note.accesskey"
616 msgid "A"
617 msgstr "A"
618
619 #: staff.patron.hold_notes.new_note.not_created
620 msgctxt "staff.patron.hold_notes.new_note.not_created"
621 msgid "The note was not likely created."
622 msgstr "Նշումը կարծես չի ստեղծված:"
623
624 #: staff.patron.holds.init.hold_num_error
625 msgid "Error retrieving details for hold #%1$s"
626 msgstr "Սխալ՝ #%1$s պահման հետ կապված մանրամասներ կանչելիս"
627
628 #: staff.patron.holds.show_notifications.error_rendering_notifs
629 msgid "Error rendering or retrieving hold notifications."
630 msgstr "Սխալ՝ պահման նշումների կանչման ժամանակ:"
631
632 #: staff.patron.holds.total_count
633 msgid "Total Holds: %1$s"
634 msgstr ""
635
636 #: staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.choose_hold_range
637 msgid "Please choose a Hold Range:"
638 msgstr "Ընտրիր պահման տիրույթը:"
639
640 #: staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.done.label
641 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.done.label"
642 msgid "Done"
643 msgstr "Կատարված է"
644
645 #: staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.done.accesskey
646 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.done.accesskey"
647 msgid "D"
648 msgstr "D"
649
650 #: staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.cancel.label
651 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.cancel.label"
652 msgid "Cancel"
653 msgstr "Չեղյալ անել"
654
655 #: staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.cancel.accesskey
656 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.cancel.accesskey"
657 msgid "C"
658 msgstr "C"
659
660 #: staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.choose_library
661 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.choose_library"
662 msgid "Choose a Pick Up Library"
663 msgstr "Ընտրիր տանալու գրադարանը"
664
665 #: staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.modify_holds_message.singular
666 msgid ""
667 "Are you sure you would like to change the Hold Range for hold %1$s to \"%"
668 "2$s\"?;"
669 msgstr ""
670 "Վստա՞հ ես որ կցանկանաս փոխել Պահումների տիրույթը այս պահման համար %1$s մինչև "
671 "\"%2$s\";"
672
673 #: staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.modify_holds_message.plural
674 msgid ""
675 "Are you sure you would like to change the Hold Range for holds %1$s to \"%"
676 "2$s\"?;"
677 msgstr ""
678 "Վստա՞հ ես որ կցանկանաս փոխել Պահումների տիրույթը այս պահումների համար %1$s "
679 "մինչև \"%2$s\";"
680
681 #: staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.modify_holds_title
682 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.modify_holds_title"
683 msgid "Modifying Holds"
684 msgstr "Պահումների ձևափոխում"
685
686 #: staff.patron.holds.holds_not_modified
687 msgid "Holds not likely modified."
688 msgstr "Տոները կարծես չեն ձևափոխված"
689
690 #: staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.new_pickup_lib.description
691 msgid "Please choose a new Pickup Library:"
692 msgstr "Ընտրիր տանալու նոր գրադարան"
693
694 #: staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.done.label
695 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.done.label"
696 msgid "Done"
697 msgstr "Կատարված է"
698
699 #: staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.done.accesskey
700 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.done.accesskey"
701 msgid "D"
702 msgstr "D"
703
704 #: staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.cancel.label
705 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.cancel.label"
706 msgid "Cancel"
707 msgstr "Չեղյալ անել"
708
709 #: staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.cancel.accesskey
710 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.cancel.accesskey"
711 msgid "C"
712 msgstr "C"
713
714 #: staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.choose_lib
715 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.choose_lib"
716 msgid "Choose a Pick Up Library"
717 msgstr "Ընտրիր տանալու գրադարանը"
718
719 #: staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.change_pickup_lib_message.singular
720 msgid ""
721 "Are you sure you would like to change the Pick Up Library for hold %1$s to %"
722 "2$s?"
723 msgstr ""
724 "Վստա՞հ ես որ կցանկանաս փոխել ստանալու գրադարանը %1$s պահման համար սրան %2$s"
725
726 #: staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.change_pickup_lib_message.plural
727 msgid ""
728 "Are you sure you would like to change the Pick Up Library for holds %1$s to "
729 "%2$s?"
730 msgstr ""
731 "Վստա՞հ ես որ կցանկանաս փոխել ստանալու գրադարանը %1$s պահմների համար սրան %"
732 "2$s"
733
734 #: staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.change_pickup_lib_title
735 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.change_pickup_lib_title"
736 msgid "Modifying Holds"
737 msgstr "Պահումների ձևափոխում"
738
739 #: staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.new_phone_number
740 msgid ""
741 "Please enter a new phone number for hold notification (leave the field empty "
742 "to disable phone notification):"
743 msgstr ""
744 "Մուտք արա հեռախոսի նոր համարը պահման հաղորդման համար (հեռախոսի հաղորդումը "
745 "արգելափակելու համար դաշտը թող դատարկ):"
746
747 #: staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.btn_done.label
748 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.btn_done.label"
749 msgid "Done"
750 msgstr "Կատարված է"
751
752 #: staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.btn_done.accesskey
753 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.btn_done.accesskey"
754 msgid "D"
755 msgstr "D"
756
757 #: staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.btn_cancel.label
758 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.btn_cancel.label"
759 msgid "Cancel"
760 msgstr "Չեղյալ անել"
761
762 #: staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.btn_cancel.accesskey
763 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.btn_cancel.accesskey"
764 msgid "C"
765 msgstr "C"
766
767 #: staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.choose_phone_number
768 msgid "Choose a Hold Notification Phone Number"
769 msgstr "Ընտրիր պահման հաղորդման հեռախոսի համարը"
770
771 #: staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.confirm_phone_number_change.singular
772 msgid ""
773 "Are you sure you would like to change the Notification Phone Number for hold "
774 "%1$s to \"%2$s\"?"
775 msgstr ""
776 "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես փոխել պահման զգուշացման հեռախոսի համարը %1$s "
777 "սրանով \"%2$s\":"
778
779 #: staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.confirm_phone_number_change.plural
780 msgid ""
781 "Are you sure you would like to change the Notification Phone Number for "
782 "holds %1$s to \"%2$s\"?"
783 msgstr ""
784 "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես փոխել պահումների զգուշացման հեռախոսի համարը %1$s "
785 "սրանով \"%2$s\":"
786
787 #: staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.modifying_holds_title
788 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.modifying_holds_title"
789 msgid "Modifying Holds"
790 msgstr "Ձևափոխիր պահումները"
791
792 #: staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.description
793 msgid ""
794 "Send email notifications (when appropriate)?  The email address used is "
795 "found in the hold recipient account."
796 msgstr ""
797 "Ուղարկե՞լ էլ փոստ զգուշացում (երբ հարկավոր է): Էլ փոստի հասցեն վերցվում է "
798 "պահումների հաշվից:"
799
800 #: staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.btn_email.label
801 msgid "Email"
802 msgstr "էլ փոստ"
803
804 #: staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.btn_email.accesskey
805 msgid "E"
806 msgstr "E"
807
808 #: staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.btn_no_email.label
809 msgid "No Email"
810 msgstr "էլ փոստ չկա"
811
812 #: staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.btn_no_email.accesskey
813 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.btn_no_email.accesskey"
814 msgid "N"
815 msgstr "N"
816
817 #: staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.btn_cancel.label
818 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.btn_cancel.label"
819 msgid "Cancel"
820 msgstr "Չեղյալ անել"
821
822 #: staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.btn_cancel.accesskey
823 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.btn_cancel.accesskey"
824 msgid "C"
825 msgstr "C"
826
827 #: staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.set_notifs
828 msgid "Set Email Notification for Holds"
829 msgstr "Դիր պահման համար էլ փոստ հաղորդումը"
830
831 #: staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.enable_email.singular
832 msgid "Are you sure you would like to enable email notification for hold %1$s?"
833 msgstr ""
834 "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես թույլատրել էլ փոստ զգուշացում %1$s պահման համար:"
835
836 #: staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.enable_email.plural
837 msgid ""
838 "Are you sure you would like to enable email notification for holds %1$s?"
839 msgstr ""
840 "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես թույլատրել էլ փոստ զգուշացում %1$s պահումների "
841 "համար:"
842
843 #: staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.disable_email.singular
844 msgid ""
845 "Are you sure you would like to disable email notification for hold %1$s?"
846 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես արգելել էլ փոստ զգուշացում %1$s պահման համար:"
847
848 #: staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.disable_email.plural
849 msgid ""
850 "Are you sure you would like to disable email notification for holds %1$s?"
851 msgstr ""
852 "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես արգելել էլ փոստի զգուշացումները այս պահուների "
853 "համար %1$s?"
854
855 #: staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.mod_holds_title
856 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.mod_holds_title"
857 msgid "Modifying Holds"
858 msgstr "Պահումների ձևափոխում"
859
860 #: staff.patron.holds.holds_cut_in_line.description
861 msgid ""
862 "Move to the front of the holds queue above other holds that are not likewise "
863 "flagged Top of Queue?"
864 msgstr ""
865 "Տեղափոխվե՞լ պահումների հերթի վերին մաս բոլոր այն պահումներից վեր որոնք "
866 "նմանապես դրոշակով նշված չեն որպես Հերթի Վերին մաս։"
867
868 #: staff.patron.holds.holds_cut_in_line.btn_cut.label
869 msgid "Top of Queue"
870 msgstr "Հարցման սկիզբ"
871
872 #: staff.patron.holds.holds_cut_in_line.btn_cut.accesskey
873 msgid "T"
874 msgstr "T"
875
876 #: staff.patron.holds.holds_cut_in_line.btn_no_cut.label
877 msgid "No Top of Queue"
878 msgstr "Հարցման սկիզբը չէ"
879
880 #: staff.patron.holds.holds_cut_in_line.btn_no_cut.accesskey
881 msgctxt "staff.patron.holds.holds_cut_in_line.btn_no_cut.accesskey"
882 msgid "N"
883 msgstr "N"
884
885 #: staff.patron.holds.holds_cut_in_line.btn_cancel.label
886 msgctxt "staff.patron.holds.holds_cut_in_line.btn_cancel.label"
887 msgid "Cancel"
888 msgstr "Չեղյալ անել"
889
890 #: staff.patron.holds.holds_cut_in_line.btn_cancel.accesskey
891 msgctxt "staff.patron.holds.holds_cut_in_line.btn_cancel.accesskey"
892 msgid "C"
893 msgstr "C"
894
895 #: staff.patron.holds.holds_cut_in_line.set_notifs
896 msgid "Set Top of Queue (Force to Front) for Holds"
897 msgstr "Դիր հարցման սկիզբը (ուժով տար առաջ) պահումների համար։"
898
899 #: staff.patron.holds.holds_cut_in_line.enable_cut.singular
900 msgid "Are you sure you would like to enable Top of Queue for hold %1$s?"
901 msgstr ""
902 "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես թույլատրել Հարցման սկիզբը այս պահման համար %"
903 "1$s"
904
905 #: staff.patron.holds.holds_cut_in_line.enable_cut.plural
906 msgid "Are you sure you would like to enable Top of Queue for holds %1$s?"
907 msgstr ""
908 "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես թույլատրել Հարցման սկիզբը այս պահուների համար "
909 "%1$s"
910
911 #: staff.patron.holds.holds_cut_in_line.disable_cut.singular
912 msgid "Are you sure you would like to disable Top of Queue for hold %1$s?"
913 msgstr ""
914 "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես արգելել Հարցման սկիզբը այս պահման համար %1$s"
915
916 #: staff.patron.holds.holds_cut_in_line.disable_cut.plural
917 msgid "Are you sure you would like to disable Top of Queue for holds %1$s?"
918 msgstr ""
919 "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես արգելել Հարցման սկիզբը այս պահումների համար %"
920 "1$s"
921
922 #: staff.patron.holds.holds_cut_in_line.mod_holds_title
923 msgctxt "staff.patron.holds.holds_cut_in_line.mod_holds_title"
924 msgid "Modifying Holds"
925 msgstr "Պահումների ձևափոխում"
926
927 #: staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.description
928 msgid "Accept only \"good condition\" copies?"
929 msgstr "Ընդունե՞լ միայն «լավ վիճակի» օրինակները։"
930
931 #: staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.btn_good.label
932 msgid "Good Condition"
933 msgstr "Լավ պայմաններ"
934
935 #: staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.btn_good.accesskey
936 msgid "G"
937 msgstr "G"
938
939 #: staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.btn_mediocre.label
940 msgid "Any Condition"
941 msgstr "Որևէ պայման"
942
943 #: staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.btn_mediocre.accesskey
944 msgctxt "staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.btn_mediocre.accesskey"
945 msgid "A"
946 msgstr "A"
947
948 #: staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.btn_cancel.label
949 msgctxt "staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.btn_cancel.label"
950 msgid "Cancel"
951 msgstr "Չեղյալ անել"
952
953 #: staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.btn_cancel.accesskey
954 msgctxt "staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.btn_cancel.accesskey"
955 msgid "C"
956 msgstr "C"
957
958 #: staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.set_notifs
959 msgid "Set Desired Copy Quality for Holds"
960 msgstr "Պահումների համար դիր Օրինակի Ցանկալի Որակը։"
961
962 #: staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.enable_good.singular
963 msgid ""
964 "Are you sure you would like to restrict to Good Condition copies for hold %"
965 "1$s?"
966 msgstr ""
967 "Դու վստա՞հ ես որ կցանկանայիր արգելել Լավ Պայմանի օրինակները այս պահման համար "
968 "%1$s"
969
970 #: staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.enable_good.plural
971 msgid ""
972 "Are you sure you would like to restrict to Good Condition copies for holds %"
973 "1$s?"
974 msgstr ""
975 "Դու վստա՞հ ես որ կցանկանայիր արգելել Լավ Պայմանի օրինակները այս պահումների "
976 "համար %1$s"
977
978 #: staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.disable_good.singular
979 msgid ""
980 "Are you sure you would like to NOT restrict to Good Condition copies for "
981 "hold %1$s?"
982 msgstr ""
983 "Դու վստա՞հ ես որ ՉԷԻՐ ցանկանա արգելել Լավ Պայմանի օրինակները այս պահման "
984 "համար %1$s"
985
986 #: staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.disable_good.plural
987 msgid ""
988 "Are you sure you would like to NOT restrict to Good Condition copies for "
989 "holds %1$s?"
990 msgstr ""
991 "Դու վստա՞հ ես որ ՉԷԻՐ ցանկանա արգելել Լավ Պայմանի օրինակները այս պահումների "
992 "համար %1$s"
993
994 #: staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.mod_holds_title
995 msgctxt "staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.mod_holds_title"
996 msgid "Modifying Holds"
997 msgstr "Պահումների ձևափոխում"
998
999 #: staff.patron.holds.holds_retarget.reset_hold_message.singular
1000 msgid "Are you sure you would like to reset hold %1$s?"
1001 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես վերաբեռնել պահումը %1$s:"
1002
1003 #: staff.patron.holds.holds_retarget.reset_hold_message.plural
1004 msgid "Are you sure you would like to reset holds %1$s?"
1005 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես վերաբեռնել պահումները %1$s:"
1006
1007 #: staff.patron.holds.holds_retarget.reset_hold_title
1008 msgid "Resetting Holds"
1009 msgstr "Պահմների վերաբեռնում"
1010
1011 #: staff.patron.holds.holds_retarget.holds_not_reset
1012 msgid "Holds not likely reset."
1013 msgstr "Պահմները կարծես վերաբեռնավորված չեն:"
1014
1015 #: staff.patron.holds.holds_cancel.cancel_hold_message.singular
1016 msgid "Are you sure you would like to cancel hold %1$s?"
1017 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես չեղյալ անել պահումը %1$s:"
1018
1019 #: staff.patron.holds.holds_cancel.cancel_hold_message.plural
1020 msgid "Are you sure you would like to cancel holds %1$s?"
1021 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես չեղյալ անել պահումները %1$s:"
1022
1023 #: staff.patron.holds.holds_cancel.cancel_hold_title
1024 msgid "Cancelling Holds"
1025 msgstr "Պահումների չեղյալ անում"
1026
1027 #: staff.patron.holds.holds_cancel.cancel_for_barcodes
1028 msgid "For barcodes %1$s, should the associated transits also be cancelled?"
1029 msgstr ""
1030 "%1$s շտրիխ կոդերի համար հարկավո՞ր է կապված տրանզիտները նույնպես չեղյալ անել:"
1031
1032 #: staff.patron.holds.holds_cancel.cancel_for_barcodes.title
1033 msgid "Cancelling Transits"
1034 msgstr "Տրանզիտների չեղյալ անում:"
1035
1036 #: staff.patron.holds.holds_cancel.hold_transits_not_cancelled
1037 msgid "Hold transits not likely cancelled."
1038 msgstr "Պահման տրանզիտների կարծես չեղյալ չեն արված:"
1039
1040 #: staff.patron.holds.holds_cancel.hold_not_cancelled
1041 msgid "Holds not likely cancelled."
1042 msgstr "Պահման կարծես չեղյալ չեն արված:"
1043
1044 #: staff.patron.holds.holds_uncancel.hold_not_uncancelled
1045 msgid "Holds not likely un-cancelled."
1046 msgstr "Կարծես թե պահումները չեղյալ չեն արված"
1047
1048 #: staff.patron.holds.show_catalog.unknown_htype
1049 msgid ""
1050 "I do not understand the hold type of %1$s so I can not display the "
1051 "appropriate record in the catalog."
1052 msgstr ""
1053 "Ես չեմ հասկանում %1$s պահման տեսակը, այսպիսով չեմ կարող արտածել քարտարանի "
1054 "համապատասխան գրառումը:"
1055
1056 #: staff.patron.holds.show_catalog.retrieving_title
1057 msgctxt "staff.patron.holds.show_catalog.retrieving_title"
1058 msgid "Retrieving title..."
1059 msgstr "Վերնագրի կանչում..."
1060
1061 #: staff.patron.holds.lib_menus.missing_library_list
1062 msgctxt "staff.patron.holds.lib_menus.missing_library_list"
1063 msgid "Missing library list."
1064 msgstr "Բացակա գրադարնի ցուցակ"
1065
1066 #: staff.patron.info_group.retrieve_group_members.failure
1067 msgid "Failed to retrieve all the group members."
1068 msgstr "Ձախողվեց կանչել խմբի բոլոր անդամներին:"
1069
1070 #: staff.patron.info_group.retrieve_patron.tab_name
1071 msgid "Retrieving Patron.."
1072 msgstr "Ընթերցողի կանչում"
1073
1074 #: staff.patron.info_group.retrieve_patron.failed_retrieving_patron
1075 msgid "Failed to retrieve patron."
1076 msgstr "Ձախողվեց կանչել ընթերցողին"
1077
1078 #: staff.patron.info_group.retrieve_patron.failed_retrieving_patrons
1079 msgid "Failed to retrieve patrons."
1080 msgstr "Ձախողվեց կանչել ընթերցողներին"
1081
1082 #: staff.patron.info_group.merge_patrons.failed_merging_patrons
1083 msgid "Failed merging patrons."
1084 msgstr "Ընթերցողների միաձուլումը ձախողվեց"
1085
1086 #: staff.patron.info_group.clone_patron.register_clone.tab_name
1087 msgid "Register Patron Clone for Group"
1088 msgstr "Խմբի համար գրանցիր ընթերցողի կլոնը"
1089
1090 #: staff.patron.info_group.clone_patron.error_spawning_editors
1091 msgid "error spawning user editors"
1092 msgstr "error spawning user editors"
1093
1094 #: staff.patron.info_group.spawn_editor.editing_patron
1095 #, fuzzy
1096 msgctxt "staff.patron.info_group.spawn_editor.editing_patron"
1097 msgid "Editing Related Patron"
1098 msgstr "Խմբագրվում է հարակից ընթերցողը"
1099
1100 #: staff.patron.info_group.spawn_search
1101 msgid "spawn search"
1102 msgstr "spawn search"
1103
1104 #: staff.patron.info_group.remove_patron.warning_message
1105 msgid ""
1106 "WARNING: If you remove the currently displayed patron, a NEW group will be "
1107 "displayed in this interface."
1108 msgstr ""
1109 "ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ: Եթէ հեռացնես ընթացիկ գրանցված արտածված ընթերցողին, այս "
1110 "միջերեսում ՆՈՐ խումբ կարտածվի:"
1111
1112 #: staff.patron.info_group.remove_patron.warning_message_confirm
1113 msgid "Remove selected patrons from this group?  %1$s"
1114 msgstr "Հեռացնե՞լ ընտրված ընթերցողներին խմբից:  %1$s"
1115
1116 #: staff.patron.info_group.remove_patron.error_removing_patron
1117 msgid "error removing patron (ID=%1$s) from usergroup"
1118 msgstr "սխալ օգտվողների խմբից ընթերցողին հեռացնելիս (ID=%1$s)"
1119
1120 #: staff.patron.info_group.remove_patron.patrons_removed_from_group
1121 msgid "Patrons removed from group."
1122 msgstr "Ընթերցողները հեռացված են խմբից"
1123
1124 #: staff.patron.info_group.remove_patron.patrons_not_removed_from_group
1125 msgid "Patron not removed from group."
1126 msgstr "Ընթերցողը չի հեռացված խմբից"
1127
1128 #: staff.patron.info_group.link_patron.null_not_allowed
1129 msgid "null parameter not allowed"
1130 msgstr "դատարկ պարամետր չի կարող լինել"
1131
1132 #: staff.patron.info_group.link_patron.invalid_parameter
1133 msgid "Invalid parameter.  Expected boolean."
1134 msgstr "Սխալ պարամետր: Ենթադրվում է Բուլյան:"
1135
1136 #: staff.patron.info_group.link_patron.scan_patron_barcode
1137 msgid "Please scan a patron barcode:"
1138 msgstr "Սկան արա ընթերցողի շտրիխ կոդը"
1139
1140 #: staff.patron.info_group.link_patron.move_patron_to_new_usergroup
1141 msgid "Move patron %1$s into patron %2$s's usergroup..."
1142 msgstr "Տեղափոխիր %1$s ընթերցողին դեպի ընթերցողի %2$s's օգտվողի խումբ..."
1143
1144 #: staff.patron.info_group.link_patron.move.label
1145 msgid "Move"
1146 msgstr "Տեղափոխում"
1147
1148 #: staff.patron.info_group.link_patron.move.accesskey
1149 msgid "M"
1150 msgstr "M"
1151
1152 #: staff.patron.info_group.link_patron.done.label
1153 msgctxt "staff.patron.info_group.link_patron.done.label"
1154 msgid "Done"
1155 msgstr "Կատարված է"
1156
1157 #: staff.patron.info_group.link_patron.done.accesskey
1158 msgctxt "staff.patron.info_group.link_patron.done.accesskey"
1159 msgid "D"
1160 msgstr "D"
1161
1162 #: staff.patron.info_group.link_patron.move_patron_to_usergroup
1163 msgid "Move Patron into a Usergroup"
1164 msgstr "Տեղափոխիր ընթերցողին Օգտվողների խումբ"
1165
1166 #: staff.patron.info_group.link_patron.error_linking_patron
1167 msgid "error linking patron (ID=%1$s)"
1168 msgstr "սխալ՝ (ID=%1$s) ընթերցողին կապելիս"
1169
1170 #: staff.patron.info_group.link_patron.usergroups_updated
1171 msgid "User groups updated."
1172 msgstr "Օգտվողների խմբերը թարմացված են:"
1173
1174 #: staff.patron.info_group.link_patron.error_linking_patrons
1175 msgid "error linking patrons"
1176 msgstr "սխալ՝ ընթերցողներին կապելիս"
1177
1178 #: staff.patron.info_group.column.circs_out.label
1179 msgid "Items Out"
1180 msgstr ""
1181
1182 #: staff.patron.info_group.column.circs_overdue.label
1183 msgid "Items Overdue"
1184 msgstr ""
1185
1186 #: staff.patron.info_group.column.circs_claimed_returned.label
1187 msgid "Items Claimed Returned"
1188 msgstr ""
1189
1190 #: staff.patron.info_group.column.circs_long_overdue.label
1191 msgid "Items Long Overdue"
1192 msgstr ""
1193
1194 #: staff.patron.info_group.column.circs_lost.label
1195 msgid "Items Lost"
1196 msgstr ""
1197
1198 #: staff.patron.info_group.total_owed.label
1199 msgid "Total Owed: %1$s"
1200 msgstr ""
1201
1202 #: staff.patron.info_group.total_out.label
1203 msgid "Total Items Out: %1$s"
1204 msgstr ""
1205
1206 #: staff.patron.info_group.total_overdue.label
1207 msgid "Total Items Overdue: %1$s"
1208 msgstr ""
1209
1210 #: staff.patron.info_notes.render_notes.add_new_note.label
1211 msgid "Add New Note"
1212 msgstr "Ավելացրու նոր նշում"
1213
1214 #: staff.patron.info_notes.render_notes.add_new_note.accesskey
1215 msgctxt "staff.patron.info_notes.render_notes.add_new_note.accesskey"
1216 msgid "A"
1217 msgstr "A"
1218
1219 #: staff.patron.info_notes.render_notes.tooltiptext
1220 msgid "Note ID: %1$s Creator ID: %2$s"
1221 msgstr "Նշման ID: %1$s Ստեղծողի ID: %2$s"
1222
1223 #: staff.patron.info_notes.render_notes.pub.patron_visible
1224 msgid "Patron Visible"
1225 msgstr "Ընթերցողը տեսանելի է"
1226
1227 #: staff.patron.info_notes.render_notes.pub.staff_only
1228 msgid "Staff Only"
1229 msgstr "Միայն աշխատակազմ"
1230
1231 #: staff.patron.info_notes.render_notes.delete_note_message
1232 msgid "Delete the note titled \"%1$s\" created on %2$s?"
1233 msgstr "Ջնջե՞լ նշումը վերնագրված \"%1$s\" ստեղծված %2$s"
1234
1235 #: staff.patron.info_notes.render_notes.delete_note_title
1236 msgid "Delete Note"
1237 msgstr "Ջնջիր նշումը"
1238
1239 #: staff.patron.info_notes.render_notes.btn1.delete_note.label
1240 msgid "Delete This Note"
1241 msgstr "Ջնջիր այս նշումը"
1242
1243 #: staff.patron.info_notes.render_notes.note_deleted
1244 msgid "Note deleted."
1245 msgstr "Նշումը ջնջված է:"
1246
1247 #: staff.patron.info_notes.render_notes.pertaining_to
1248 msgid "Pertaining to"
1249 msgstr "Pertaining to"
1250
1251 #: staff.patron.info_notes.render_notes.created_on
1252 msgid "created on"
1253 msgstr "ստեղծված է"
1254
1255 #: staff.patron.info_notes.render_notes.printing_note_num
1256 msgid "printing note #%1$s"
1257 msgstr "նշումը տպվում է #%1$s"
1258
1259 #: staff.patron.info_notes.render_notes.btn2.print_note.label
1260 msgid "Print"
1261 msgstr "Տպել"
1262
1263 #: staff.patron.info_notes.new_note.label
1264 msgctxt "staff.patron.info_notes.new_note.label"
1265 msgid "New Note"
1266 msgstr "Նոր նշում"
1267
1268 #: staff.patron.info_notes.new_note.patron_visible.value
1269 msgid "Patron Visible?"
1270 msgstr "Ընթերցողը տեսանելի՞ է"
1271
1272 #: staff.patron.info_notes.new_note.title.value
1273 msgctxt "staff.patron.info_notes.new_note.title.value"
1274 msgid "Title"
1275 msgstr "Վերնագիր"
1276
1277 #: staff.patron.info_notes.new_note.note.value
1278 msgctxt "staff.patron.info_notes.new_note.note.value"
1279 msgid "Note"
1280 msgstr "Նշում"
1281
1282 #: staff.patron.info_notes.new_note.initials.value
1283 msgid "Initials"
1284 msgstr ""
1285
1286 #: staff.patron.info_notes.new_note.cancel.label
1287 msgctxt "staff.patron.info_notes.new_note.cancel.label"
1288 msgid "Cancel"
1289 msgstr "Չեղյալ անել"
1290
1291 #: staff.patron.info_notes.new_note.cancel.accesskey
1292 msgctxt "staff.patron.info_notes.new_note.cancel.accesskey"
1293 msgid "C"
1294 msgstr "C"
1295
1296 #: staff.patron.info_notes.new_note.add.label
1297 msgctxt "staff.patron.info_notes.new_note.add.label"
1298 msgid "Add Note"
1299 msgstr "Ավելացրու նշում"
1300
1301 #: staff.patron.info_notes.new_note.add.accesskey
1302 msgctxt "staff.patron.info_notes.new_note.add.accesskey"
1303 msgid "A"
1304 msgstr "A"
1305
1306 #: staff.patron.info_notes.new_note.add_note_title
1307 #, fuzzy
1308 msgctxt "staff.patron.info_notes.new_note.add_note_title"
1309 msgid "Add Note"
1310 msgstr "Ավելացրու նշում"
1311
1312 #: staff.patron.info_notes.new_note.note_not_created
1313 msgctxt "staff.patron.info_notes.new_note.note_not_created"
1314 msgid "The note was not likely created."
1315 msgstr "Նշումը կարծես չի ստեղծված:"
1316
1317 #: staff.patron.info_stat_cats.retrieve_fleshed_patron.failed
1318 msgid "Failed to retrieve patron stat cats."
1319 msgstr "Ձախողվեց ընթերցողի վիճ տվյալները կանչելիս:"
1320
1321 #: staff.patron.info_stat_cats.render_stat_cats.opac_visible
1322 msgid "OPAC Visible"
1323 msgstr "ՀՕԱՔը տեսանելի է"
1324
1325 #: staff.patron.info_stat_cats.render_stat_cats.not_opac_visible
1326 msgid "Not OPAC Visible"
1327 msgstr "ՀՕԱՔը տեսանելի չէ"
1328
1329 #: staff.patron.info_stat_cats.render_stat_cats.rendering_exception
1330 msgid "rendering or retrieving stat cat"
1331 msgstr "վիճ քարտի կանչում"
1332
1333 #: staff.patron.info_surveys.retrieve_surveys.failed
1334 msgid "Failed to retrieve all the survey responses."
1335 msgstr "Ձախողվեց՝ բոլոր վիճակագրական հարցումների կանչումը"
1336
1337 #: staff.patron.info_surveys.render_surveys.required
1338 msgid "Required"
1339 msgstr "Պահանջվում է"
1340
1341 #: staff.patron.info_surveys.render_surveys.not_required
1342 msgid "Not Required"
1343 msgstr "Չի պահանջվում"
1344
1345 #: staff.patron.items.show_noncats.14_days
1346 msgid "14 days"
1347 msgstr "14 օր"
1348
1349 #: staff.patron.items.show_noncats.err_showing_noncat
1350 msgid "Error showing NonCat #%1$s"
1351 msgstr "Սխալ՝ NonCat #%1$s արտածելիս"
1352
1353 #: staff.patron.items.show_noncats.err_showing_circulations
1354 msgid "Error showing NonCat circulations"
1355 msgstr "Սխալ՝ NonCat տածքը արտածելիս"
1356
1357 #: staff.patron.items.items_renew_all.list_is_busy
1358 msgid ""
1359 "This is list is busy retrieving or rendering rows for a prior action.  Abort "
1360 "the prior action and proceed?"
1361 msgstr ""
1362 "Այս ցուցակը զբաղված է տվյալներ կանչելով: Վիժեցնե՞լ գործողությունը և "
1363 "ակտիվացնել:"
1364
1365 #: staff.patron.items.items_renew_all.renew_items_in_list
1366 msgid "Renew all the items in this list?"
1367 msgstr "Թարմացնե՞լ ցուցակի բոլոր նյութերը:"
1368
1369 #: staff.patron.items.items_renew_all.items_not_renewed
1370 msgid "All items were not likely renewed (%1$s)"
1371 msgstr "Կարծես թե ոչ բոլոր նյութերն են թարմացված (%1$s)"
1372
1373 #: staff.patron.items.items_renew.renew_item_singular
1374 msgid "Are you sure you would like to renew item %1$s?"
1375 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես թարմացնել նյութը %1$s:"
1376
1377 #: staff.patron.items.items_renew.renew_item_plural
1378 msgid "Are you sure you would like to renew items %1$s?"
1379 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես թարմացնել նյութերը %1$s:"
1380
1381 #: staff.patron.items.items_renew.renewing
1382 msgid "Renewing %1$s"
1383 msgstr "Թարմացվում է %1$s"
1384
1385 #: staff.patron.items.items_renew.renewed
1386 msgid "%1$s renewed."
1387 msgstr "%1$s թարմացված է:"
1388
1389 #: staff.patron.items.items_renew.not_renewed
1390 msgid ""
1391 "%1$s not renewed.\n"
1392 "%2$s"
1393 msgstr ""
1394 "%1$s չի թարմացված։\n"
1395 "%2$s"
1396
1397 #: staff.patron.items.items_renew.err_in_renew_via_barcode
1398 msgid ""
1399 "Error in renew_via_barcode callback\n"
1400 "Renew probably did not happen for barcode %1$s"
1401 msgstr ""
1402 "Սխալ՝ renew_via_barcode callback\n"
1403 "Հավանաբար %1$s շտրիխ կոդի համար թարմացում չի կատարվել:"
1404
1405 #: staff.patron.items.items_renew.no_renew_for_barcode
1406 msgid "Renew probably did not happen for barcode %1$s"
1407 msgstr "Հավանաբար %1$s շտրիխ կոդի համար թարմացում չի կատարվել:"
1408
1409 #: staff.patron.items.items_renew.no_renew
1410 msgid "Renew probably did not happen."
1411 msgstr "Հավանաբար թարմացում չի կատարվել:"
1412
1413 #: staff.patron.items.items_edit.renew_with_date.title
1414 msgid "Renew with Due Date"
1415 msgstr "Թարմացրու Վերադարձի ամսաթվով"
1416
1417 #: staff.patron.items.items_edit.renew_with_date.prompt
1418 msgid "Enter a new due date for these items to be renewed: %1$s"
1419 msgstr ""
1420 "Մուտք արա վերադարձի նոր ամսաթիվ  այս նյութերի համար որոնք պետք է թարմացվեն: "
1421 "%1$s"
1422
1423 #: staff.patron.items.items_edit.cancel_renew_with_date
1424 msgid "Missing Due Date. Renewal canceled."
1425 msgstr "Բացակայող վերադարձի ամսաթիվ։ Թարմացումը չեղյալ է արված։"
1426
1427 #: staff.patron.items.items_edit.invalid_date
1428 msgid "Invalid Date"
1429 msgstr "Սխալ ամսաթիվ:"
1430
1431 #: staff.patron.items.items_edit.need_later_date
1432 msgid "Due date needs to be after today."
1433 msgstr "Վերադարձի ամսաթիվը պետք է լինի այսօրից հետո:"
1434
1435 #: staff.patron.items.items_edit.edit_due_date.singular
1436 msgid "Edit Due Date"
1437 msgstr "Խմբագրի վերադարձի ամսաթիվը:"
1438
1439 #: staff.patron.items.items_edit.edit_due_date.plural
1440 msgid "Edit Due Dates"
1441 msgstr "Խմբագրի վերադարձի ամսաթվերը:"
1442
1443 #: staff.patron.items.items_edit.new_due_date
1444 msgid "Enter a new due date for these items: %1$s"
1445 msgstr "Այս նյութերի համար մուտք արա նոր վերադարձի ամսաթիվ: %1$s"
1446
1447 #: staff.patron.items.items_edit.dates_not_modified
1448 msgid "The due dates were not likely modified."
1449 msgstr "Վերադարձի ամսաթվերը կարծես չեն ձևափոխված:"
1450
1451 #: staff.patron.items.items_edit.mark_barcode_lost
1452 msgid "Mark barcode lost = %1$s"
1453 msgstr "Նշիր շտրիխ կոդը որպես կորած = %1$s"
1454
1455 #: staff.patron.items.items_edit.item_barcode
1456 msgid ""
1457 "Item Barcode %1$s\n"
1458 "%2$s"
1459 msgstr ""
1460 "Նյութի շտրիխ կոդ %1$s\n"
1461 "%2$s"
1462
1463 #: staff.patron.items.items_edit.items_not_marked_lost
1464 msgid "The items were not likely marked lost."
1465 msgstr "Կարծես նյութերը նշված չեն որպես կորած:"
1466
1467 #: staff.patron.items.items_claimed_returned.date_cannot_be_in_future
1468 msgid "Claims Returned Date cannot be in the future."
1469 msgstr "Խարանվածների վերադարձի ամսաթիվը չի կարող լինել ապագայում:"
1470
1471 #: staff.patron.items.items_claimed_returned.claimed_returned
1472 msgid "Claimed Returned"
1473 msgstr "Խարանվածը վերադարձված է:"
1474
1475 #: staff.patron.items.items_claimed_returned.enter_returned_date
1476 msgid "Enter a claimed returned date for these items: %1$s"
1477 msgstr "Մոտք արա այս խարանված նյութերի %1$s վերադարձի ամսաթիվը:"
1478
1479 #: staff.patron.items.items_claimed_returned.not_marked_claimed_returned
1480 msgid "The items were not likely marked Claimed Returned."
1481 msgstr "Կարծես նյութերը նշված չեն որպես Խարանված վերադարձի համար:"
1482
1483 #: staff.patron.items.set_claim_returned_failure
1484 msgid "Override set claimed returned failure?"
1485 msgstr "Չեղյալ անե՞լ բազմությունը որը նշված է ձախողված վերադարձ։"
1486
1487 #: staff.patron.items.items_checkin.confirm_item_check_in.singular
1488 msgid "Are you sure you would like to check in item %1$s?"
1489 msgstr "Վստա՞հ ես որ նյութը ցանկանում ես հետ ընդունել %1$s"
1490
1491 #: staff.patron.items.items_checkin.confirm_item_check_in.plural
1492 msgid "Are you sure you would like to check in items %1$s?"
1493 msgstr "Վստա՞հ ես որ նյութերը ցանկանում ես հետ ընդունել %1$s"
1494
1495 #: staff.patron.items.items_checkin.no_checkin
1496 msgid "Checkin probably did not happen."
1497 msgstr "Հետ ընդունումը հավանաբար չկայացավ:"
1498
1499 #: staff.patron.items.show_catalog.barcode_not_cataloged
1500 msgid "%1$s is not cataloged"
1501 msgstr "%1$s մուտքագրված չէ:"
1502
1503 #: staff.patron.items.show_catalog.retrieving_title
1504 msgctxt "staff.patron.items.show_catalog.retrieving_title"
1505 msgid "Retrieving title..."
1506 msgstr "Վերնագրի կանչում..."
1507
1508 #: staff.patron.items.retrieve_row.callback_error
1509 msgid "Error in callback for FM_CIRC_DETAILS.authoritative in patron/items.js"
1510 msgstr "Սխալ՝ FM_CIRC_DETAILS.authoritative in patron/items.js"
1511
1512 #: staff.patron.items.retrieve_row.error_in_retrieve_row
1513 msgid "error in patron/items.js retrieve_row():"
1514 msgstr "սխալ՝ patron/items.js retrieve_row():"
1515
1516 #: staff.patron.items.refresh.error_refreshing_row2
1517 msgid ""
1518 "2 Error refreshing row in list\n"
1519 "circ_id = %1$s\n"
1520 "nparams = %2$s"
1521 msgstr ""
1522 "2 Սխալ ցուցակում տողը թարմացնելիս\n"
1523 "circ_id = %1$s\n"
1524 "nparams = %2$s"
1525
1526 #: staff.patron.items.refresh.error_refreshing_row
1527 msgid ""
1528 "Error refreshing row in list\n"
1529 "circ_id = %1$s\n"
1530 "nparams = %2$s"
1531 msgstr ""
1532 "Սխալ ցուցակում տողը թարմացնելիս\n"
1533 "circ_id = %1$s\n"
1534 "nparams = %2$s"
1535
1536 #: staff.patron.items.retrieve.err_retrieving_circulations
1537 msgid "Error retrieving circulations."
1538 msgstr "Սխալ՝ տացքը իրականացնելիս"
1539
1540 #: staff.patron.items.gen_list_append.error
1541 msgid "patron/items.js: error in gen_list_append"
1542 msgstr "patron/items.js: error in gen_list_append"
1543
1544 #: staff.patron.search_result.search.no_patrons_found
1545 msgid "No patrons found matching search criteria."
1546 msgstr "Որոնման չափանիշին բավարարող ընթերցողներ չկան:"
1547
1548 #: staff.patron.search_result.search.capped_results
1549 msgid "Results capped at %1$s patrons."
1550 msgstr "Արդյունքները կան %1$s ընթերցողների:"
1551
1552 #: staff.patron.search_result.search.enter_search_terms
1553 msgid "Please enter some search terms."
1554 msgstr "Մուտք արա որոնման մի քանի  տերմին:"
1555
1556 #: staff.patron.search_result.init.typeof_params
1557 msgid "typeof params.on_retrieve == %1$s"
1558 msgstr "typeof params.on_retrieve == %1$s"
1559
1560 #: staff.patron.search_result.init.search_print
1561 msgid "patron search print"
1562 msgstr "ընթերցողի որոնման տպում"
1563
1564 #: staff.patron.search_result.init.search_clipboard
1565 msgid "patron search clipboard"
1566 msgstr "ընթերցողի որոնման կլիպբորդ"
1567
1568 #: staff.patron.search_result.init.search_saving_columns
1569 msgid "patron search saving columns"
1570 msgstr "ընթերցողի որոնման սյունակների հիշում:"
1571
1572 #: staff.patron.summary.patron_bill.money
1573 msgid "$ %1$s"
1574 msgstr "$ %1$s"
1575
1576 #: staff.patron.summary.retrieve.no_barcode
1577 msgid "summary: No barcode or ID"
1578 msgstr "հանրագումար: Չկա շտրիխ կոդ կամ  ID"
1579
1580 #: staff.patron.summary.patron_net_access
1581 msgid "Internet"
1582 msgstr "Ինտերնետ"
1583
1584 #: staff.patron.summary.expires_on
1585 msgid "Expires on"
1586 msgstr "Լրանում է"
1587
1588 #: staff.patron.summary.standing_penalty.remove
1589 msgid "Remove"
1590 msgstr "Հեռացնել"
1591
1592 #: staff.patron.summary.standing_penalty.none
1593 msgid "No Blocks/Penalties"
1594 msgstr "Չկան բլոկներ/տուգանքներ"
1595
1596 #: staff.patron.summary.group_list.column.family_name.label
1597 msgid "Family Name"
1598 msgstr ""
1599
1600 #: staff.patron.summary.group_list.column.first_given_name.label
1601 msgid "First Name"
1602 msgstr ""
1603
1604 #: staff.patron.summary.group_list.column.second_given_name.label
1605 msgid "Middle Name"
1606 msgstr ""
1607
1608 #: staff.patron.summary.group_list.column.home_ou.label
1609 msgid "Home Lib"
1610 msgstr ""
1611
1612 #: staff.patron.summary.group_list.column.balance_owed.label
1613 msgid "Balance Owed"
1614 msgstr ""
1615
1616 #: staff.patron.summary.tab.group_list_with_total_owed.label
1617 msgid "Group: %1$s"
1618 msgstr ""
1619
1620 #: staff.patron.staged.register_patron
1621 msgid "Registering Pending Patron: %1$s"
1622 msgstr "Սպասող ընթերցողների գրանցում: %1$s"
1623
1624 #: staff.patron.staged.confirm_patron_delete
1625 msgid "Delete the selected patrons?"
1626 msgstr "Ջնջե՞լ ընտրված ընթերցողներին։"
1627
1628 #: staff.patron.staged.error_on_delete
1629 msgid "Error deleting pending patron with row_id = %1$s"
1630 msgstr "Սպասող ընթերցողի ջնջման սխալ row_id = %1$s"
1631
1632 #: staff.patron.staged.lib_menus.missing_library_list
1633 msgctxt "staff.patron.staged.lib_menus.missing_library_list"
1634 msgid "Missing library list."
1635 msgstr "Բացակա գրադարնի ցուցակ"
1636
1637 #: staff.patron.standing_penalty.apply_error
1638 msgid "Error applying %1$s block/standing penalty."
1639 msgstr "Սղալ երբ կիրառվում է %1$s բլոկ/տևողությամբ տուգանք։"
1640
1641 #: staff.patron.standing_penalty.remove_error
1642 msgid "Error removing %1$s block/standing penalty."
1643 msgstr "Սխալ հեռացնելիս %1$s բլոկ/տուգանքի ժամկետ։."
1644
1645 #: staff.patron.standing_penalty.update_error
1646 msgid "Error updating block/standing penalty."
1647 msgstr "Սխալ բլոկի/տուգանքի ժամկետի թարմացման ընթացքում։"
1648
1649 #: staff.patron.standing_penalty.retrieve_error
1650 msgid "Error retrieving block/standing penalty."
1651 msgstr "Սխալ բլոկ/տուգանքի ժամկետի հետ կանչի ընթացքում։"
1652
1653 #: staff.patron.ue.uEditInit.session_no_defined
1654 msgctxt "staff.patron.ue.uEditInit.session_no_defined"
1655 msgid "User session is not defined"
1656 msgstr "Օգտվողի սեսիան սահմանված չէ"
1657
1658 #: staff.patron.ue.uEditSaveuser.error_creating_note
1659 msgid "Error creating patron guardian or parent note"
1660 msgstr "Սխալ՝ ընթերցողի ապահովագրի կամ ծնողի նշման ստեղծման ընթացքում"
1661
1662 #: staff.patron.ue.uEditShowSearch.search
1663 msgctxt "staff.patron.ue.uEditShowSearch.search"
1664 msgid ""
1665 "Search would be:\n"
1666 "%1$s"
1667 msgstr ""
1668 "Որոնումը կլինի:\n"
1669 "%1$s"
1670
1671 #: staff.patron.user_buckets.tab_name
1672 msgid "User Buckets"
1673 msgstr "Օգտվողի փնջեր"
1674
1675 #: staff.patron.user_edit.save_user.depth_required
1676 msgid "Depth is required on the %1$s permission."
1677 msgstr "Պահանջվում է խորություն %1$s իրավասության համար:"
1678
1679 #: staff.patron.user_edit.save_user.user_modified_successfully
1680 msgid ""
1681 "User %1$s [%2$s] successfully modified.\n"
1682 "%3$s permissions and %4$s work locations updated."
1683 msgstr ""
1684 "Օգտվող %1$s [%2$s] հաջողությամբ ձևափոխվեց:\n"
1685 "%3$s իրավասաթյուններ և %4$s աշխատանքային տեղաբաշխումներ են թարմացված:"
1686
1687 #: staff.patron.user_edit.display_perm.select_one
1688 msgid "-- Select One --"
1689 msgstr "-- Ընտրիր մեկը --"
1690
1691 #: staff.patron.cmd_verify_credentials.correct_credentials
1692 msgid "Success testing credentials!"
1693 msgstr "Հաջողություն մանդատների թեստավորման ժամանակ։"
1694
1695 #: staff.patron.cmd_verify_credentials.incorrect_credentials
1696 msgid "Failure testing credentials!"
1697 msgstr "Ձախողում մանդատների թեստավորման ժամանակ։"
1698
1699 #: staff.patron.cmd_verify_credentials.name_feedback
1700 msgid "Username: <%1$s>"
1701 msgstr "Օգտվողի անուն: <%1$s>"
1702
1703 #: staff.patron.cmd_verify_credentials.barcode_feedback
1704 msgid "Barcode: <%1$s>"
1705 msgstr "Շտրիխ կոդ: <%1$s>"
1706
1707 #: staff.patron.usr_buckets.merge_records.merge_lead
1708 msgid "Merge these records? (Select the \"lead\" record first)"
1709 msgstr "Միաձուլե՞լ այս գրառումները։ (Սկզբից ընտրիր \"ղեկավար\" գրառումը)"
1710
1711 #: staff.patron.usr_buckets.merge_records.button.label
1712 msgid "Merge"
1713 msgstr "Միաձուլել"
1714
1715 #: staff.patron.usr_buckets.merge_records.cancel_button.label
1716 msgctxt "staff.patron.usr_buckets.merge_records.cancel_button.label"
1717 msgid "Cancel"
1718 msgstr "Չեղյալ անել"
1719
1720 #: staff.patron.usr_buckets.merge_records.cancel_button.accesskey
1721 msgctxt "staff.patron.usr_buckets.merge_records.cancel_button.accesskey"
1722 msgid "C"
1723 msgstr "C"
1724
1725 #: staff.patron.usr_buckets.merge_records.lead_record_number
1726 msgid "Lead Record? # %1$s"
1727 msgstr "Ղեկավար գրառու՞մ # %1$s"
1728
1729 #: staff.patron.usr_buckets.merge_records.lead
1730 msgid "Lead"
1731 msgstr "Առաջատար"
1732
1733 #: staff.patron.usr_buckets.merge_records.fancy_prompt_title
1734 msgid "Record Merging"
1735 msgstr "Գրառման միաձուլում"
1736
1737 #: staff.patron.usr_buckets.merge_records.fancy_prompt.alert
1738 msgid "Merge Aborted"
1739 msgstr "Միաձուլւոմը կասեցվեց"
1740
1741 #: staff.patron.usr_buckets.merge_records.success
1742 msgid "Records were successfully merged."
1743 msgstr "Գրառումները հաջողությամբ միաձուլվել են:"
1744
1745 #: staff.patron.usr_buckets.merge_records.catch.std_unex_error
1746 msgid "Records were not likely merged."
1747 msgstr "Գրառումները կարծես թե չեն միաձուլվել:"
1748
1749 #. # The < and > highlight that the value is hidden from immediate display; translate Hidden and change the delimiters as needed
1750 #: staff.patron.field.hidden
1751 msgid "<Hidden>"
1752 msgstr "<Hidden>"
1753
1754 #. # The < and > highlight that the value is not set; translate Unset and change the delimiters as needed
1755 #: staff.patron.field.unset
1756 msgid "<Unset>"
1757 msgstr "<Unset>"
1758
1759 #. # Unused by default but available: %7 is county; %10 is country.
1760 #: staff.patron.mailable_address_format
1761 msgid ""
1762 "%1$s %2$s %3$s\n"
1763 "%4$s\n"
1764 "%5$s\n"
1765 "%6$s, %8$s %9$s"
1766 msgstr ""
1767 "%1$s %2$s %3$s\n"
1768 "%4$s\n"
1769 "%5$s\n"
1770 "%6$s, %8$s %9$s"
1771
1772 #: web.staff.patron.ue.session_no_defined
1773 msgctxt "web.staff.patron.ue.session_no_defined"
1774 msgid "User session is not defined"
1775 msgstr "Ընտրողի սեսիան սահմանված չէ"
1776
1777 #: web.staff.patron.ue.uedit_show_search.search_would_be
1778 msgctxt "web.staff.patron.ue.uedit_show_search.search_would_be"
1779 msgid ""
1780 "Search would be:\n"
1781 "%1$s"
1782 msgstr ""
1783 "Որոնումը կլինի:\n"
1784 "%1$s"
1785
1786 #: web.staff.patron.ue.uedit_show_addr_replacement
1787 msgid ""
1788 "<div>Replaces address <b>%1$s</b><br/> %2$s %3$s<br/> %4$s, %5$s %6$s</div>"
1789 msgstr ""
1790 "<div>Փոփոխում է հասցեն <b>%1$s</b><br/> %2$s %3$s<br/> %4$s, %5$s %6$s</div>"
1791
1792 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode
1793 #: staff.circ.work_log_patron_edit.message
1794 msgid "%1$s edited %3$s (%2$s)"
1795 msgstr ""
1796
1797 #~ msgid "Note added."
1798 #~ msgstr "Նշումը ավելացված է"