98f46fd2f6e657c04084f576f7183f6e84c326f1
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / patron.properties / hy-AM.po
1 # extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/patron.properties
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2013-09-26 18:17-0400\n"
7 "PO-Revision-Date: 2013-04-01 14:21+0000\n"
8 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
9 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Launchpad-Export-Date: 2013-09-28 05:30+0000\n"
14 "X-Generator: Launchpad (build 16774)\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16
17 #: staff.patron.summary.patron_net_access
18 msgid "Internet"
19 msgstr "Համացանց"
20
21 #: staff.patron.barcode_entry.user_permission_editor
22 msgid "User Permission Editor"
23 msgstr "Օգտվողի իրավասությունների խմբագրիչ"
24
25 #: staff.patron.barcode_entry.check_out
26 msgid "Check Out"
27 msgstr "Դուրս տրում"
28
29 #: staff.patron.barcode_entry.no_barcode
30 msgid "No barcode entered."
31 msgstr "Շտրիխ կոդը մուտքագրված չէ"
32
33 #: staff.patron.barcode_entry.barcode_retrieval_problem
34 msgid ""
35 "Problem retrieving %1$s.  Please report this message: \n"
36 "%2$s"
37 msgstr ""
38 "Պրոբլեմ կանչելիս %1$s:  Զեկուցիր այս հաղորդումը: \n"
39 "%2$s"
40
41 #: staff.patron.barcode_entry.barcode_not_found
42 msgid "Barcode %1$s not found."
43 msgstr "Շտրիխ կոդը %1$s չի գտնված:"
44
45 #: staff.patron.barcode_entry.consent_from_patron
46 msgid ""
47 "Does patron %1$s, %2$s from %3$s (%4$s) consent to having their personal "
48 "information shared with your library?"
49 msgstr ""
50 "Արդյո՞ք ընթերցողը %1$s, %2$s այստեղից %3$s (%4$s) իր անձնական տվյալները "
51 "կիսել է քո գրադարանի հետ:"
52
53 #: staff.patron.barcode_entry.patron_consent_title
54 msgid "Patron/Library Opt-In Confirmation"
55 msgstr "Ընթերցող/Գրադարան Opt-In հաստատում"
56
57 #: staff.patron.barcode_entry.patron_consent_accept
58 msgid "Accept"
59 msgstr "Ընդունել"
60
61 #: staff.patron.barcode_entry.patron_consent_deny
62 msgid "Deny"
63 msgstr "Արգելել"
64
65 #: staff.patron.barcode_entry.patron_consent_confirm
66 msgctxt "staff.patron.barcode_entry.patron_consent_confirm"
67 msgid "Check here to confirm this message"
68 msgstr "Ընտրիր սա՝ հաղորդումը հաստատելու համար"
69
70 #: staff.patron.barcode_entry.patron_display_error
71 msgid "spawning patron display"
72 msgstr "spawning ընթերցողի արտածումը"
73
74 #: staff.patron.barcode_entry.user_perm_display_error
75 msgid "spawning user perm editor"
76 msgstr "spawning user perm editor"
77
78 #: staff.patron.bill_interface.payment_pending.column_header
79 msgid "Payment Pending"
80 msgstr "Սպասող վճար"
81
82 #: staff.patron.bill_cc_info.need_cc_number
83 msgid "You must provide a credit card number"
84 msgstr "Պետք է տրամադրես կրեդիտ քարտի համարը։"
85
86 #: staff.patron.bill_cc_info.need_approval_code
87 msgid "You must provide an approval code or an imprint slip number"
88 msgstr "Պետք է տրամադրես հաստատման կոդը կամ ելքային տվյալների կտրոնի համարը։"
89
90 #: staff.patron.bill_details.my_init.error
91 msgid "bill_details.xul, my_init:"
92 msgstr "bill_details.xul, my_init:"
93
94 #: staff.patron.bill_details.my_cleanup.error
95 msgid "bill_details.xul, my_cleanup:"
96 msgstr "bill_details.xul, my_cleanup:"
97
98 #: staff.patron.bill_details.handle_edit_bill_note.note_dialog.title
99 msgctxt "staff.patron.bill_details.handle_edit_bill_note.note_dialog.title"
100 msgid "Replacement Note"
101 msgstr "Փոխարինման նշում"
102
103 #: staff.patron.bill_details.handle_edit_bill_note.note_dialog.prompt
104 msgctxt "staff.patron.bill_details.handle_edit_bill_note.note_dialog.prompt"
105 msgid "Enter new note:"
106 msgstr "Մուտք արա նոր նշում"
107
108 #: staff.patron.bill_details.handle_edit_bill_note.failure
109 msgid "Note for selected bills not likely updated."
110 msgstr "Ընտրված հաշիվների մասին նշումը կարծես թե չի թարմացվել։"
111
112 #: staff.patron.bill_details.handle_edit_payment_note.note_dialog.title
113 msgctxt ""
114 "staff.patron.bill_details.handle_edit_payment_note.note_dialog.title"
115 msgid "Replacement Note"
116 msgstr "Փոխարինման նշում"
117
118 #: staff.patron.bill_details.handle_edit_payment_note.note_dialog.prompt
119 msgctxt ""
120 "staff.patron.bill_details.handle_edit_payment_note.note_dialog.prompt"
121 msgid "Enter new note:"
122 msgstr "Մուտք արա նոր նշում։"
123
124 #: staff.patron.bill_details.handle_edit_payment_note.failure
125 msgid "Note for selected payments not likely updated."
126 msgstr "Ընտրված վճարումների մասին նշումը կարծես թե չի թարմացվել։"
127
128 #: staff.patron.bill_details.handle_void.voided_billings.alert
129 msgid "All selected billings have already voided."
130 msgstr "Բոլոր ընտրված հաշիվները արդեն հեռացված են"
131
132 #: staff.patron.bill_details.handle_void.confirm_void_billing
133 msgctxt "staff.patron.bill_details.handle_void.confirm_void_billing"
134 msgid ""
135 "Are you sure you would like to void $%1$s worth of line-item billings?"
136 msgstr ""
137 "Are you sure you would like to void $%1$s worth of line-item billings?"
138
139 #: staff.patron.bill_details.handle_void.confirm_void_billing_title
140 msgctxt "staff.patron.bill_details.handle_void.confirm_void_billing_title"
141 msgid "Voiding Bills"
142 msgstr "Voiding Bills"
143
144 #: staff.patron.bill_details.handle_void.confirm_void_billing_yes
145 msgctxt "staff.patron.bill_details.handle_void.confirm_void_billing_yes"
146 msgid "Yes"
147 msgstr "Այո"
148
149 #: staff.patron.bill_details.handle_void.confirm_void_billing_no
150 msgctxt "staff.patron.bill_details.handle_void.confirm_void_billing_no"
151 msgid "No"
152 msgstr "Ոչ"
153
154 #: staff.patron.bill_details.handle_void.confirm_void_billing_confirm_message
155 msgctxt ""
156 "staff.patron.bill_details.handle_void.confirm_void_billing_confirm_message"
157 msgid "Check here to confirm this message"
158 msgstr "Ընտրիր սա՝ հաղորդումը հաստատելու համար"
159
160 #: staff.patron.bill_details.handle_void.voiding_error
161 msgctxt "staff.patron.bill_details.handle_void.voiding_error"
162 msgid "Error voiding bills."
163 msgstr "Սխալ՝ հաշիվներում"
164
165 #: staff.patron.bill_history.retrieve_mbts_for_list.close_win_try_again
166 msgid "Please close this window and try again."
167 msgstr "Փակիր այս պատուհանը և փորձիր նորից"
168
169 #: staff.patron.bill_history.my_init.current_bills
170 msgid "Current Bills"
171 msgstr "Ընթացիկ հաշիվներ"
172
173 #: staff.patron.bill_history.my_init.bill_history
174 msgid "Bill History"
175 msgstr "Հաշվի պատմություն"
176
177 #: staff.patron.bill_history.handle_add.message_plural
178 msgid "Are you sure you would like to add a billing to bills %1$s?"
179 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ավելացնել հաշիվ ընդհանուր հաշիվներին %1$s"
180
181 #: staff.patron.bill_history.handle_add.message_singular
182 msgid "Are you sure you would like to add a billing to bill %1$s?"
183 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ավելացնել հաշիվ ընդհանուր հաշվին %1$s"
184
185 #: staff.patron.bill_history.handle_add.title
186 msgid "Bill Patron"
187 msgstr "Ընթերցողի հաշիվ"
188
189 #: staff.patron.bill_history.handle_add.btn_yes
190 msgctxt "staff.patron.bill_history.handle_add.btn_yes"
191 msgid "Yes"
192 msgstr "Այո"
193
194 #: staff.patron.bill_history.handle_add.btn_no
195 msgctxt "staff.patron.bill_history.handle_add.btn_no"
196 msgid "No"
197 msgstr "Ոչ"
198
199 #: staff.patron.bill_history.handle_add.confirm_message
200 msgctxt "staff.patron.bill_history.handle_add.confirm_message"
201 msgid "Check here to confirm this message"
202 msgstr "Ընտրիր սա՝ այս հաղորդումը հաստատելու համար"
203
204 #: staff.patron.bill_history.handle_void.message_plural
205 msgid "Are you sure you would like to void all billings on bills %1$s?"
206 msgstr ""
207 "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես դատարկել բոլոր հաշիվները այս հաշիվների համար %1$s"
208
209 #: staff.patron.bill_history.handle_void.message_singular
210 msgid "Are you sure you would like to void all billings on bill %1$s?"
211 msgstr ""
212 "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես դատարկել բոլոր հաշիվները այս հաշվի համար %1$s"
213
214 #: staff.patron.bill_history.handle_void.title
215 msgctxt "staff.patron.bill_history.handle_void.title"
216 msgid "Void All Billings"
217 msgstr "Շրջանցիր բոլոր հաշիվները"
218
219 #: staff.patron.bill_history.handle_void.btn_yes
220 msgctxt "staff.patron.bill_history.handle_void.btn_yes"
221 msgid "Yes"
222 msgstr "Այո"
223
224 #: staff.patron.bill_history.handle_void.btn_no
225 msgctxt "staff.patron.bill_history.handle_void.btn_no"
226 msgid "No"
227 msgstr "Ոչ"
228
229 #: staff.patron.bill_history.handle_void.confirm_message
230 msgctxt "staff.patron.bill_history.handle_void.confirm_message"
231 msgid "Check here to confirm this message"
232 msgstr "Ընտրիր սա՝ հաղորդումը հաստատելու համար"
233
234 #: staff.patron.bills.handle_refund.message_plural
235 msgid ""
236 "Are you sure you would like to refund excess payment on bills %1$s?  This "
237 "action will simply put the amount in the Payment Pending column as a "
238 "negative value.  You must still select Apply Payment!  Certain types of "
239 "payments may not be refunded.  The refund may be applied to checked "
240 "transactions that follow the refunded transaction."
241 msgstr ""
242 "Վստահ ես որ ցանկանում ես վերաֆինանսավորել գերազանցող հաշիվները այս հաշիվների "
243 "համար %1$s Այս գործողությունը պարզապես կտեղադրի գումարը Սպասվող Վճարի "
244 "սյունակում որպես բացասական արժեք; Դու պետք է դեռ ընտրես Կիրառիր Վճարումը: "
245 "Վճարման որոշակի տեսակներ չի կարելի վերաֆինանսավորել: Վերաֆինանսավորումը "
246 "կարելի է կիրառել նշված տրանզակցիաների վրա որոնք հետևում են վերաֆինանսավորված "
247 "տրանզակցիաներին:"
248
249 #: staff.patron.bills.handle_refund.message_singular
250 msgid ""
251 "Are you sure you would like to refund excess payment on bill %1$s?  This "
252 "action will simply put the amount in the Payment Pending column as a "
253 "negative value.  You must still select Apply Payment!  Certain types of "
254 "payments may not be refunded.  The refund may be applied to checked "
255 "transactions that follow the refunded transaction."
256 msgstr ""
257 "Վստահ ես որ ցանկանում ես վերաֆինանսավորել գերազանցող հաշիվը այս հաշվի համար "
258 "%1$s Այս գործողությունը պարզապես կտեղադրի գումարը Սպասվող Վճարի սյունակում "
259 "որպես բացասական արժեք; Դու պետք է դեռ ընտրես Կիրառիր Վճարումը: Վճարման "
260 "որոշակի տեսակներ չի կարելի վերաֆինանսավորել: Վերաֆինանսավորումը կարելի է "
261 "կիրառել նշված տրանզակցիաների վրա որոնք հետևում են վերաֆինանսավորված "
262 "տրանզակցիաներին:"
263
264 #: staff.patron.bills.handle_refund.title
265 msgid "Refund Excess Payment"
266 msgstr "Վերաֆինանսավորել ավելցուկային վճարումը"
267
268 #: staff.patron.bills.handle_refund.btn_yes
269 msgctxt "staff.patron.bills.handle_refund.btn_yes"
270 msgid "Yes"
271 msgstr "Այո"
272
273 #: staff.patron.bills.handle_refund.btn_no
274 msgctxt "staff.patron.bills.handle_refund.btn_no"
275 msgid "No"
276 msgstr "Ոչ"
277
278 #: staff.patron.bills.handle_refund.confirm_message
279 msgctxt "staff.patron.bills.handle_refund.confirm_message"
280 msgid "Check here to confirm this message"
281 msgstr "Ընտրիր սա՝ այս հաղորդումը հաստատելու համար"
282
283 #: staff.patron.bill_history.print_bills.print_error
284 msgid "printing bills"
285 msgstr "հաշիվները տպվում են"
286
287 #: staff.patron.bill_history.column.xact_type.label
288 msgid "Transaction Type"
289 msgstr "Տրանզակցիայի տեսակ"
290
291 #: staff.patron.bill_history.column.last_billing_type.label
292 msgid "Last Billing Type"
293 msgstr "Վերջին հաշվի տեսակ"
294
295 #: staff.patron.bill_history.column.title.label
296 msgctxt "staff.patron.bill_history.column.title.label"
297 msgid "Title"
298 msgstr "Վերնագիր"
299
300 #: staff.patron.bills.init_controller.money_summary_label
301 msgid "Money Summary"
302 msgstr "Փողի հաշվեկշիռ"
303
304 #: staff.patron.bills.bill_payment_amount.credit_amount
305 msgid "Patron only has %1$s in credit."
306 msgstr "Ընթերցողը ունի միայն %1$s կրեդիտում:"
307
308 #: staff.patron.bills.bill_change_amount.greedy
309 msgid "Someone wanted more money than they deserved"
310 msgstr "Ինչ որ մեկը ցանկացավ ավելի շատ գումար քան վաստակել է:"
311
312 #: staff.patron.bills.apply_payment.nothing_applied
313 msgid "No payments or patron credit applied."
314 msgstr "Չկան վճարումներ, կամ ընթերցողի կրեդիտներ"
315
316 #: staff.patron.bills.pay.annotate_payment
317 msgid "Please annotate this payment:"
318 msgstr "Համառոտագրիր այս վճարումը"
319
320 #: staff.patron.bills.pay.annotate_payment.title
321 msgid "Annotate Payment"
322 msgstr "Համառոտագրիր վճարումը"
323
324 #: staff.patron.bills.pay.refund_exceeds_desk_payment
325 msgid ""
326 "%1$s\n"
327 "\n"
328 "Another way to \"zero\" this transaction is to use Add Billing and add a "
329 "miscellaneous bill to counter the negative balance."
330 msgstr ""
331 "%1$s\n"
332 "\n"
333 "Մեկ այլ ուղի \"զրոյացնելու\" այս տրանզակցիան դա Ավելացրու հաշիվ օգտագործումն "
334 "է, և տարբեր հաշիվների ավելացումն է բացասական հաշվեկշռին:"
335
336 #: staff.patron.bills.pay.invalid_user_xact_id
337 msgid ""
338 "%1$s\n"
339 "\n"
340 "This patron data is stale.  Refreshing patron data.  You should re-attempt "
341 "the payment."
342 msgstr ""
343 "%1$s\n"
344 "\n"
345 "Այս ընթերցողի տվյալը հին է: Ընթերցողի տվյալների թարմացում: Պետք է "
346 "վեռակազմակերպես վճարումը:"
347
348 #: staff.patron.bills.pay.payment_failed
349 msgid "Bill payment likely failed"
350 msgstr "Հաշվի վճարումը կարծես ձախողվեց"
351
352 #: staff.patron.bills.info_box.label_value.reservation
353 msgid "Reservation"
354 msgstr "Նախնական պատվեր"
355
356 #. # 1 - Resource Barcode  2 - Resource Type Name
357 #: staff.patron.bills.info_box.value_format.reservation
358 msgid "%1$s : %2$s"
359 msgstr "%1$s : %2$s"
360
361 #: staff.patron.bills.info_box.label_value.title
362 msgctxt "staff.patron.bills.info_box.label_value.title"
363 msgid "Title"
364 msgstr "Վերնագիր"
365
366 #: staff.patron.bills.info_box.label_value.type
367 msgid "Type"
368 msgstr "Տեսակ"
369
370 #: staff.patron.bills.info_box.label_value.last_billing
371 msgid "Last Billing:"
372 msgstr "Վերջին հաշիվ:"
373
374 #: staff.patron.bills.info_box.label_value.add_billing
375 msgid "Add Billing"
376 msgstr "Ավելացրու հաշիվ:"
377
378 #: staff.patron.bills.info_box.label_value.refund
379 msgid "Refund"
380 msgstr "Վերաֆինանսավորում"
381
382 #: staff.patron.bills.info_box.label_value.void_all_billings
383 msgctxt "staff.patron.bills.info_box.label_value.void_all_billings"
384 msgid "Void All Billings"
385 msgstr "Շրջանցիր բոլոր հաշիվները"
386
387 #: staff.patron.bills.info_box.label_value.full_details
388 msgid "Full Details"
389 msgstr "Լրիվ մանրամասներ"
390
391 #: staff.patron.bills.void_all_billings.all_voided
392 msgid "All billings already voided on this bill."
393 msgstr "Բոլոր հաշիվները անկացված են"
394
395 #: staff.patron.bills.void_all_billings.void.message
396 msgctxt "staff.patron.bills.void_all_billings.void.message"
397 msgid ""
398 "Are you sure you would like to void $%1$s worth of line-item billings?"
399 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես շրջանցել $%1$s"
400
401 #: staff.patron.bills.void_all_billings.void.title
402 msgctxt "staff.patron.bills.void_all_billings.void.title"
403 msgid "Voiding Bills"
404 msgstr "Հաշիվների շրջանցում"
405
406 #: staff.patron.bills.void_all_billings.void.yes
407 msgctxt "staff.patron.bills.void_all_billings.void.yes"
408 msgid "Yes"
409 msgstr "Այո"
410
411 #: staff.patron.bills.void_all_billings.void.no
412 msgctxt "staff.patron.bills.void_all_billings.void.no"
413 msgid "No"
414 msgstr "Ոչ"
415
416 #: staff.patron.bills.void_all_billings.void.confirm_message
417 msgctxt "staff.patron.bills.void_all_billings.void.confirm_message"
418 msgid "Check here to confirm this message"
419 msgstr "Ընտրիր սա՝ այս հաղորդումը հաստատելու համար"
420
421 #: staff.patron.bills.void_all_billings.error_voiding_bills
422 msgctxt "staff.patron.bills.void_all_billings.error_voiding_bills"
423 msgid "Error voiding bills."
424 msgstr "Սխալ՝ հաշիվները շրջանցելիս"
425
426 #: staff.patron.bills.void_all_billings.billings_voided
427 msgid "Billings voided."
428 msgstr "Հաշիվները շրջանցված են"
429
430 #: staff.patron.bill_wizard.patron_bill_finish.billing_added
431 msgid "Billing added."
432 msgstr "Հաշիվները ավելացված են"
433
434 #: staff.patron.display.cmd_search_form.no_patron
435 msgid "No Patron Selected"
436 msgstr "Ընտրված ընթերցող չկա"
437
438 #: staff.patron.display.cmd_patron_delete.dialog.title
439 msgid "Delete Patron Account"
440 msgstr "Ջնջիր ընթերցողի հաշիվը։"
441
442 #: staff.patron.display.cmd_patron_delete.dialog.message
443 msgid ""
444 "Completely OBLITERATE this patron account, including bills, payments, "
445 "bookbags, etc?  This is IRREVERSIBLE."
446 msgstr ""
447 "Ամբողջովին ՋՆՋԵ՞Լ այս ընթերցողի գրառումները, ներառելով հաշիվները, "
448 "վճարումները, գրքի պայուսակները, և այլն։ Սա անվերադարձ է։"
449
450 #: staff.patron.display.cmd_patron_delete.dialog.confirmation
451 msgid "Check here to confirm this action."
452 msgstr "Գործողությունը հաստատելու համար ընտրիր սա:"
453
454 #: staff.patron.display.cmd_patron_delete.dialog.cancel
455 msgid "Cancel Deletion"
456 msgstr "Չեղյալ արա Ջնջումը"
457
458 #: staff.patron.display.cmd_patron_delete.dialog.okay
459 msgid "Delete Account"
460 msgstr "Ջնջել Հաշիվը"
461
462 #: staff.patron.display.cmd_patron_delete.deny_deletion_of_super_user
463 msgid "You may not delete a super user through this interface."
464 msgstr "այս միջերեսով չես կարող ջնջել գեր օգտվողին։"
465
466 #: staff.patron.display.cmd_patron_delete.deny_deletion_of_self
467 msgid "You may not delete your own account."
468 msgstr "Չես կարող ջնջել քո սեփական հաշիվը։"
469
470 #: staff.patron.display.cmd_patron_delete.dest_user.prompt
471 msgid ""
472 "The user you're attempting to delete has STAFF_LOGIN priviledges.  Please "
473 "enter the barcode for a destination user to receive the deleted user's "
474 "miscellaneous staff artifacts (reports, etc.):"
475 msgstr ""
476 "Օգտվողին ում ցանկանում ես ջնջել ունի STAFF_LOGIN արտոնություններ։ Նպատակային "
477 "օգտվողի համար մուտք արա շտրիխ կոդը որպեսզի ստանաս ջնջված օգտվողի  համար "
478 "աշխատակազմի տարբեր բնութագրիչները (հաշվետվություններ և այլն):"
479
480 #: staff.patron.display.cmd_patron_delete.dest_user.title
481 msgid "Destination User"
482 msgstr "Նպատակակետ օգտվող"
483
484 #: staff.patron.display.cmd_patron_delete.dest_user.failure
485 msgid "Failed to retrieve destination user.  User deletion aborted."
486 msgstr "Ձախողում նպատակակետ օգտվողին կանչելիս։ Օգտվողի ջնջումը կասեցվել է։"
487
488 #: staff.patron.display.cmd_patron_delete.dest_user.self_reference_failure
489 msgid ""
490 "Cannot specify the deleted user as the destination user.  User deletion "
491 "aborted."
492 msgstr ""
493 "Չի կրող բնութագրել ջնջված օգտվողին որպես նպատակակետ օգտվող։ Օգտվողի ջնջումը "
494 "կասեցվել է։"
495
496 #: staff.patron.display.cmd_patron_delete.override_prompt
497 msgid "Override patron deletion failure?"
498 msgstr "Վերագրե՞լ հաճախորդի ջնջման ձախողումը"
499
500 #: staff.patron.display.spawn_editor.editing_related_patron
501 msgctxt "staff.patron.display.spawn_editor.editing_related_patron"
502 msgid "Editing Related Patron"
503 msgstr "Խմբագրվում է հարակից ընթերցողը"
504
505 #: staff.patron.display.init.retrieving_patron
506 msgid "Retrieving Patron..."
507 msgstr "Ընթերցողը կանչվում է..."
508
509 #: staff.patron.display.init.retrieving
510 msgid "Retrieving..."
511 msgstr "Կանչվում է..."
512
513 #: staff.patron.display.init.network_request.alert_message
514 msgid "Alert message: \"%1$s\""
515 msgstr ""
516
517 #: staff.patron.display.init.network_request.inactive_card
518 msgid "Patron account retrieved with an INACTIVE card."
519 msgstr ""
520
521 #: staff.patron.display.init.network_request.account_barred
522 msgid "Patron account is BARRED."
523 msgstr ""
524
525 #: staff.patron.display.init.network_request.account_inactive
526 msgid "Patron account is INACTIVE."
527 msgstr ""
528
529 #: staff.patron.display.init.network_request.account_expire_soon
530 msgid "Patron account will expire soon.  Please renew."
531 msgstr ""
532
533 #: staff.patron.display.init.network_request.account_expired
534 msgid "Patron account is EXPIRED."
535 msgstr ""
536
537 #: staff.patron.display.init.holds_ready
538 msgid "Holds available: %1$s"
539 msgstr "Պահուները հասանելի են: %1$s"
540
541 #: staff.patron.display.init.network_request.window_title
542 msgid "Alert"
543 msgstr "Զգուշացում"
544
545 #: staff.patron.display.init.network_request.window_message
546 msgid ""
547 "Press a navigation button above (for example, Check Out) to clear this alert."
548 msgstr ""
549 "Սեղմիր նավարկելու վերին կոճակը (օրինակ՝ Դուրս տրում) այս զգուշացումը "
550 "մաքրելու համար:"
551
552 #: staff.patron.display.init.network_request.dump_error_message
553 msgid "Not re-displaying this alert message: %1$s"
554 msgstr "Զգուշացման այս հաղորդումը չի վերաարտացոլվում: %1$s"
555
556 #: staff.patron.display.init.network_request.error_showing_alert
557 msgid "Error showing patron alert and holds availability."
558 msgstr "Ընթերցողի զգուշացումը ևմատչելի պահումները արտածելու սխալ:"
559
560 #: staff.patron.display.render_search_form.patron_search
561 msgid "Patron Search"
562 msgstr "Ընթերցողի որոնում"
563
564 #: staff.patron.display.tab_name
565 msgid "Patron:"
566 msgstr "Ընթերցող:"
567
568 #: staff.patron.display.no_alerts_or_messages
569 msgid "No Alerts, Blocks, or Messages"
570 msgstr "Չկան ազդանշաններ, բլոկներ, հաղորդագրություններ։"
571
572 #. # Field 1 = actor.usr.id, Field 2 = actor.usr.create_date, Field 3 = actor.usr.last_update_time
573 #: staff.patron.display.db_data
574 msgid "Database ID: %1$s Create Date: %2$s Last Updated: %3$s"
575 msgstr ""
576 "Շտեմարանի ID: %1$s Ստեղծման ամսաթիվ: %2$s Վերջին անգամ թարմացված: %3$s"
577
578 #: staff.patron.hold_notices.tooltiptext
579 msgid "ID: %1$s Hold ID: %2$s Notifying Staff ID: %3$s"
580 msgstr "ID: %1$s պահման ID: %2$s Աշխատակազմի զգուշացման ID: %3$s"
581
582 #: staff.patron.hold_notices.new_notification_record
583 msgid "New Notification Record"
584 msgstr "Նոր հուշման գրառում"
585
586 #: staff.patron.hold_notices.method
587 msgid "Method"
588 msgstr "Մեթոդ"
589
590 #: staff.patron.hold_notices.note
591 msgctxt "staff.patron.hold_notices.note"
592 msgid "Note"
593 msgstr "Նշում"
594
595 #: staff.patron.hold_notices.cancel
596 msgctxt "staff.patron.hold_notices.cancel"
597 msgid "Cancel"
598 msgstr "Չեղյալ անել"
599
600 #: staff.patron.hold_notices.cancel_accesskey
601 msgctxt "staff.patron.hold_notices.cancel_accesskey"
602 msgid "C"
603 msgstr "C"
604
605 #: staff.patron.hold_notices.add_notif_record
606 msgid "Add Notification Record"
607 msgstr "Ավելացրու նշման գրառում"
608
609 #: staff.patron.hold_notices.add_notif_record_accesskey
610 msgctxt "staff.patron.hold_notices.add_notif_record_accesskey"
611 msgid "A"
612 msgstr "A"
613
614 #: staff.patron.hold_notices.new_notification.not_created
615 msgid "The notification was not likely created."
616 msgstr "Նշումը կարծես թե չի ստեղծվել:"
617
618 #: staff.patron.hold_notes.tooltiptext
619 msgid "ID: %1$s Hold ID: %2$s Staff ID: %3$s"
620 msgstr "ID: %1$s Պահման ID: %2$s Աշխատակազմի ID: %3$s"
621
622 #: staff.patron.hold_notes.new_note
623 msgctxt "staff.patron.hold_notes.new_note"
624 msgid "New Note"
625 msgstr "Նոր նշում"
626
627 #: staff.patron.hold_notes.title
628 msgctxt "staff.patron.hold_notes.title"
629 msgid "Title"
630 msgstr "Վերնագիր"
631
632 #: staff.patron.hold_notes.body
633 msgctxt "staff.patron.hold_notes.body"
634 msgid "Note"
635 msgstr "Նշում"
636
637 #: staff.patron.hold_notes.public
638 msgid "Public"
639 msgstr "Հանրային"
640
641 #: staff.patron.hold_notes.private
642 msgid "Private"
643 msgstr "Մասնավոր"
644
645 #: staff.patron.hold_notes.print_on_slip
646 msgid "Print on Slip"
647 msgstr "Տպիր թերթիկի վրա"
648
649 #: staff.patron.hold_notes.no_print_on_slip
650 msgid "No print on Slip"
651 msgstr "Չկա տպել թերթիկի վրա"
652
653 #: staff.patron.hold_notes.by_staff
654 msgid "By Staff"
655 msgstr "Աշխատակազմի կողմից"
656
657 #: staff.patron.hold_notes.by_patron
658 msgid "By Patron "
659 msgstr "Ընթերցողի կողմից "
660
661 #: staff.patron.hold_notes.new_note.public
662 msgid "Public?"
663 msgstr "Հանրայի՞ն"
664
665 #: staff.patron.hold_notes.new_note.slip
666 msgid "Print on slip?"
667 msgstr "Տպե՞լ թերթիկի վրա։"
668
669 #: staff.patron.hold_notes.cancel
670 msgctxt "staff.patron.hold_notes.cancel"
671 msgid "Cancel"
672 msgstr "Չեղյալ անել"
673
674 #: staff.patron.hold_notes.cancel_accesskey
675 msgctxt "staff.patron.hold_notes.cancel_accesskey"
676 msgid "C"
677 msgstr "C"
678
679 #: staff.patron.hold_notes.add_note
680 msgctxt "staff.patron.hold_notes.add_note"
681 msgid "Add Note"
682 msgstr "Ավելացրու նշում"
683
684 #: staff.patron.hold_notes.add_note.accesskey
685 msgctxt "staff.patron.hold_notes.add_note.accesskey"
686 msgid "A"
687 msgstr "A"
688
689 #: staff.patron.hold_notes.new_note.not_created
690 msgctxt "staff.patron.hold_notes.new_note.not_created"
691 msgid "The note was not likely created."
692 msgstr "Նշումը կարծես չի ստեղծված:"
693
694 #: staff.patron.holds.init.hold_num_error
695 msgid "Error retrieving details for hold #%1$s"
696 msgstr "Սխալ՝ #%1$s պահման հետ կապված մանրամասներ կանչելիս"
697
698 #: staff.patron.holds.show_notifications.error_rendering_notifs
699 msgid "Error rendering or retrieving hold notifications."
700 msgstr "Սխալ՝ պահման նշումների կանչման ժամանակ:"
701
702 #: staff.patron.holds.total_count
703 msgid "Total Holds: %1$s"
704 msgstr "Գումարային պահումներ: %1$s"
705
706 #: staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.choose_hold_range
707 msgid "Please choose a Hold Range:"
708 msgstr "Ընտրիր պահման տիրույթը:"
709
710 #: staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.done.label
711 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.done.label"
712 msgid "Done"
713 msgstr "Կատարված է"
714
715 #: staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.done.accesskey
716 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.done.accesskey"
717 msgid "D"
718 msgstr "D"
719
720 #: staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.cancel.label
721 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.cancel.label"
722 msgid "Cancel"
723 msgstr "Չեղյալ անել"
724
725 #: staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.cancel.accesskey
726 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.cancel.accesskey"
727 msgid "C"
728 msgstr "C"
729
730 #: staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.choose_library
731 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.choose_library"
732 msgid "Choose a Pick Up Library"
733 msgstr "Ընտրիր տանալու գրադարանը"
734
735 #: staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.modify_holds_message.singular
736 msgid ""
737 "Are you sure you would like to change the Hold Range for hold %1$s to "
738 "\"%2$s\"?;"
739 msgstr ""
740 "Վստա՞հ ես որ կցանկանաս փոխել Պահումների տիրույթը այս պահման համար %1$s մինչև "
741 "\"%2$s\";"
742
743 #: staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.modify_holds_message.plural
744 msgid ""
745 "Are you sure you would like to change the Hold Range for holds %1$s to "
746 "\"%2$s\"?;"
747 msgstr ""
748 "Վստա՞հ ես որ կցանկանաս փոխել Պահումների տիրույթը այս պահումների համար %1$s "
749 "մինչև \"%2$s\";"
750
751 #: staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.modify_holds_title
752 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_selection_depth.modify_holds_title"
753 msgid "Modifying Holds"
754 msgstr "Պահումների ձևափոխում"
755
756 #: staff.patron.holds.holds_not_modified
757 msgid "Holds not likely modified."
758 msgstr "Տոները կարծես չեն ձևափոխված"
759
760 #: staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.new_pickup_lib.description
761 msgid "Please choose a new Pickup Library:"
762 msgstr "Ընտրիր տանալու նոր գրադարան"
763
764 #: staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.done.label
765 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.done.label"
766 msgid "Done"
767 msgstr "Կատարված է"
768
769 #: staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.done.accesskey
770 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.done.accesskey"
771 msgid "D"
772 msgstr "D"
773
774 #: staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.cancel.label
775 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.cancel.label"
776 msgid "Cancel"
777 msgstr "Չեղյալ անել"
778
779 #: staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.cancel.accesskey
780 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.cancel.accesskey"
781 msgid "C"
782 msgstr "C"
783
784 #: staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.choose_lib
785 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.choose_lib"
786 msgid "Choose a Pick Up Library"
787 msgstr "Ընտրիր տանալու գրադարանը"
788
789 #: staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.change_pickup_lib_message.singular
790 msgid ""
791 "Are you sure you would like to change the Pick Up Library for hold %1$s to "
792 "%2$s?"
793 msgstr ""
794 "Վստա՞հ ես որ կցանկանաս փոխել ստանալու գրադարանը %1$s պահման համար սրան %2$s"
795
796 #: staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.change_pickup_lib_message.plural
797 msgid ""
798 "Are you sure you would like to change the Pick Up Library for holds %1$s to "
799 "%2$s?"
800 msgstr ""
801 "Վստա՞հ ես որ կցանկանաս փոխել ստանալու գրադարանը %1$s պահմների համար սրան %2$s"
802
803 #: staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.change_pickup_lib_title
804 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_pickup_lib.change_pickup_lib_title"
805 msgid "Modifying Holds"
806 msgstr "Պահումների ձևափոխում"
807
808 #: staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.new_phone_number
809 msgid ""
810 "Please enter a new phone number for hold notification (leave the field empty "
811 "to disable phone notification):"
812 msgstr ""
813 "Մուտք արա հեռախոսի նոր համարը պահման հաղորդման համար (հեռախոսի հաղորդումը "
814 "արգելափակելու համար դաշտը թող դատարկ):"
815
816 #: staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.btn_done.label
817 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.btn_done.label"
818 msgid "Done"
819 msgstr "Կատարված է"
820
821 #: staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.btn_done.accesskey
822 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.btn_done.accesskey"
823 msgid "D"
824 msgstr "D"
825
826 #: staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.btn_cancel.label
827 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.btn_cancel.label"
828 msgid "Cancel"
829 msgstr "Չեղյալ անել"
830
831 #: staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.btn_cancel.accesskey
832 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.btn_cancel.accesskey"
833 msgid "C"
834 msgstr "C"
835
836 #: staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.choose_phone_number
837 msgid "Choose a Hold Notification Phone Number"
838 msgstr "Ընտրիր պահման հաղորդման հեռախոսի համարը"
839
840 #: staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.confirm_phone_number_change.singular
841 msgid ""
842 "Are you sure you would like to change the Notification Phone Number for hold "
843 "%1$s to \"%2$s\"?"
844 msgstr ""
845 "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես փոխել պահման զգուշացման հեռախոսի համարը %1$s "
846 "սրանով \"%2$s\":"
847
848 #: staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.confirm_phone_number_change.plural
849 msgid ""
850 "Are you sure you would like to change the Notification Phone Number for "
851 "holds %1$s to \"%2$s\"?"
852 msgstr ""
853 "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես փոխել պահումների զգուշացման հեռախոսի համարը %1$s "
854 "սրանով \"%2$s\":"
855
856 #: staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.modifying_holds_title
857 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_phone_notify.modifying_holds_title"
858 msgid "Modifying Holds"
859 msgstr "Ձևափոխիր պահումները"
860
861 #: staff.patron.holds.holds_edit_sms_notify.new_phone_number
862 msgid ""
863 "Please enter a new mobile number for hold notification via text (leave the "
864 "field empty to disable):"
865 msgstr ""
866 "Պահման զգուշացումների համար տեքստի միջոցով մուտք արա բջջային հեռախոսի նոր "
867 "համար (դաշտը թող դատարկ արգելափակելու համար)"
868
869 #: staff.patron.holds.holds_edit_sms_notify.btn_done.label
870 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_sms_notify.btn_done.label"
871 msgid "Done"
872 msgstr "Կատարված"
873
874 #: staff.patron.holds.holds_edit_sms_notify.btn_done.accesskey
875 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_sms_notify.btn_done.accesskey"
876 msgid "D"
877 msgstr "D"
878
879 #: staff.patron.holds.holds_edit_sms_notify.btn_cancel.label
880 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_sms_notify.btn_cancel.label"
881 msgid "Cancel"
882 msgstr "Չեղարկել"
883
884 #: staff.patron.holds.holds_edit_sms_notify.btn_cancel.accesskey
885 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_sms_notify.btn_cancel.accesskey"
886 msgid "C"
887 msgstr "C"
888
889 #: staff.patron.holds.holds_edit_sms_notify.choose_phone_number
890 msgid "Choose a Hold Notification Mobile Text Number"
891 msgstr "Ընտրի պահման զգուշացման բջջային տեքստի համարը"
892
893 #: staff.patron.holds.holds_edit_sms_notify.confirm_phone_number_change.singular
894 msgid ""
895 "Are you sure you would like to change the Notification Mobile/Text Number "
896 "for hold %1$s to \"%2$s\"?"
897 msgstr ""
898 "Դու վստա՞հ ես որ կցանկանաս փոխել Զգուշացման Բջջայինի/Տեքստի համարը պահման "
899 "համար %1$s մինչև \"%2$s\""
900
901 #: staff.patron.holds.holds_edit_sms_notify.confirm_phone_number_change.plural
902 msgid ""
903 "Are you sure you would like to change the Notification Mobile/Text Number "
904 "for holds %1$s to \"%2$s\"?"
905 msgstr ""
906 "Դու վստա՞հ ես որ կցանկանաս փոխել Զգուշացման Բջջայինի/Տեքստի համարը "
907 "պահումների համար %1$s մինչև \"%2$s\"?"
908
909 #: staff.patron.holds.holds_edit_sms_notify.modifying_holds_title
910 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_sms_notify.modifying_holds_title"
911 msgid "Modifying Holds"
912 msgstr "Պահումների ձևափոխում"
913
914 #: staff.patron.holds.holds_edit_sms_carrier.new_carrier
915 msgid "Please select a new mobile carrier for hold notification via text:"
916 msgstr ""
917 "Ընտրի բջջայինի նոր կրող տեքստի օգնությամբ պահման զգուշացումների համար։"
918
919 #: staff.patron.holds.holds_edit_sms_carrier.btn_done.label
920 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_sms_carrier.btn_done.label"
921 msgid "Done"
922 msgstr "Կատարված"
923
924 #: staff.patron.holds.holds_edit_sms_carrier.btn_done.accesskey
925 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_sms_carrier.btn_done.accesskey"
926 msgid "D"
927 msgstr "D"
928
929 #: staff.patron.holds.holds_edit_sms_carrier.btn_cancel.label
930 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_sms_carrier.btn_cancel.label"
931 msgid "Cancel"
932 msgstr "Չեղարկել"
933
934 #: staff.patron.holds.holds_edit_sms_carrier.btn_cancel.accesskey
935 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_sms_carrier.btn_cancel.accesskey"
936 msgid "C"
937 msgstr "C"
938
939 #: staff.patron.holds.holds_edit_sms_carrier.choose_carrier
940 msgid "Select a Hold Notification Mobile Text Carrier"
941 msgstr "Ընտրի Բջջայինի Տեքստի Կրողի Պահման Զգուշացումը"
942
943 #: staff.patron.holds.holds_edit_sms_carrier.confirm_carrier_change.singular
944 msgid ""
945 "Are you sure you would like to change the Notification Mobile/Text Carrier "
946 "for hold %1$s to \"%2$s\"?"
947 msgstr ""
948 "Դու վստա՞հ ես որ կցանկանաս փոխել Բջջայինի/տեքստի կրիչի Զգուշացումը այս "
949 "պահման համար %1$s մինչև \"%2$s\""
950
951 #: staff.patron.holds.holds_edit_sms_carrier.confirm_carrier_change.plural
952 msgid ""
953 "Are you sure you would like to change the Notification Mobile/Text Carrier "
954 "for holds %1$s to \"%2$s\"?"
955 msgstr ""
956 "Դու վստա՞հ ես որ կցանկանաս փոխել Բջջայինի/տեքստի կրիչի Զգուշացումը այս "
957 "պահումների համար %1$s մինչև \"%2$s\"?"
958
959 #: staff.patron.holds.holds_edit_sms_carrier.modifying_holds_title
960 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_sms_carrier.modifying_holds_title"
961 msgid "Modifying Holds"
962 msgstr "Պահումների ձևափոխում"
963
964 #: staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.description
965 msgid ""
966 "Send email notifications (when appropriate)?  The email address used is "
967 "found in the hold recipient account."
968 msgstr ""
969 "Ուղարկե՞լ էլ փոստ զգուշացում (երբ հարկավոր է): Էլ փոստի հասցեն վերցվում է "
970 "պահումների հաշվից:"
971
972 #: staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.btn_email.label
973 msgid "Email"
974 msgstr "էլ փոստ"
975
976 #: staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.btn_email.accesskey
977 msgid "E"
978 msgstr "E"
979
980 #: staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.btn_no_email.label
981 msgid "No Email"
982 msgstr "էլ փոստ չկա"
983
984 #: staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.btn_no_email.accesskey
985 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.btn_no_email.accesskey"
986 msgid "N"
987 msgstr "N"
988
989 #: staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.btn_cancel.label
990 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.btn_cancel.label"
991 msgid "Cancel"
992 msgstr "Չեղյալ անել"
993
994 #: staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.btn_cancel.accesskey
995 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.btn_cancel.accesskey"
996 msgid "C"
997 msgstr "C"
998
999 #: staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.set_notifs
1000 msgid "Set Email Notification for Holds"
1001 msgstr "Դիր պահման համար էլ փոստ հաղորդումը"
1002
1003 #: staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.enable_email.singular
1004 msgid ""
1005 "Are you sure you would like to enable email notification for hold %1$s?"
1006 msgstr ""
1007 "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես թույլատրել էլ փոստ զգուշացում %1$s պահման համար:"
1008
1009 #: staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.enable_email.plural
1010 msgid ""
1011 "Are you sure you would like to enable email notification for holds %1$s?"
1012 msgstr ""
1013 "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես թույլատրել էլ փոստ զգուշացում %1$s պահումների "
1014 "համար:"
1015
1016 #: staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.disable_email.singular
1017 msgid ""
1018 "Are you sure you would like to disable email notification for hold %1$s?"
1019 msgstr ""
1020 "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես արգելել էլ փոստ զգուշացում %1$s պահման համար:"
1021
1022 #: staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.disable_email.plural
1023 msgid ""
1024 "Are you sure you would like to disable email notification for holds %1$s?"
1025 msgstr ""
1026 "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես արգելել էլ փոստի զգուշացումները այս պահուների "
1027 "համար %1$s?"
1028
1029 #: staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.mod_holds_title
1030 msgctxt "staff.patron.holds.holds_edit_email_notify.mod_holds_title"
1031 msgid "Modifying Holds"
1032 msgstr "Պահումների ձևափոխում"
1033
1034 #: staff.patron.holds.holds_cut_in_line.description
1035 msgid ""
1036 "Move to the front of the holds queue above other holds that are not likewise "
1037 "flagged Top of Queue?"
1038 msgstr ""
1039 "Տեղափոխվե՞լ պահումների հերթի վերին մաս բոլոր այն պահումներից վեր որոնք "
1040 "նմանապես դրոշակով նշված չեն որպես Հերթի Վերին մաս։"
1041
1042 #: staff.patron.holds.holds_cut_in_line.btn_cut.label
1043 msgid "Top of Queue"
1044 msgstr "Հարցման սկիզբ"
1045
1046 #: staff.patron.holds.holds_cut_in_line.btn_cut.accesskey
1047 msgid "T"
1048 msgstr "T"
1049
1050 #: staff.patron.holds.holds_cut_in_line.btn_no_cut.label
1051 msgid "No Top of Queue"
1052 msgstr "Հարցման սկիզբը չէ"
1053
1054 #: staff.patron.holds.holds_cut_in_line.btn_no_cut.accesskey
1055 msgctxt "staff.patron.holds.holds_cut_in_line.btn_no_cut.accesskey"
1056 msgid "N"
1057 msgstr "N"
1058
1059 #: staff.patron.holds.holds_cut_in_line.btn_cancel.label
1060 msgctxt "staff.patron.holds.holds_cut_in_line.btn_cancel.label"
1061 msgid "Cancel"
1062 msgstr "Չեղյալ անել"
1063
1064 #: staff.patron.holds.holds_cut_in_line.btn_cancel.accesskey
1065 msgctxt "staff.patron.holds.holds_cut_in_line.btn_cancel.accesskey"
1066 msgid "C"
1067 msgstr "C"
1068
1069 #: staff.patron.holds.holds_cut_in_line.set_notifs
1070 msgid "Set Top of Queue (Force to Front) for Holds"
1071 msgstr "Դիր հարցման սկիզբը (ուժով տար առաջ) պահումների համար։"
1072
1073 #: staff.patron.holds.holds_cut_in_line.enable_cut.singular
1074 msgid "Are you sure you would like to enable Top of Queue for hold %1$s?"
1075 msgstr ""
1076 "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես թույլատրել Հարցման սկիզբը այս պահման համար %1$s"
1077
1078 #: staff.patron.holds.holds_cut_in_line.enable_cut.plural
1079 msgid "Are you sure you would like to enable Top of Queue for holds %1$s?"
1080 msgstr ""
1081 "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես թույլատրել Հարցման սկիզբը այս պահուների համար "
1082 "%1$s"
1083
1084 #: staff.patron.holds.holds_cut_in_line.disable_cut.singular
1085 msgid "Are you sure you would like to disable Top of Queue for hold %1$s?"
1086 msgstr ""
1087 "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես արգելել Հարցման սկիզբը այս պահման համար %1$s"
1088
1089 #: staff.patron.holds.holds_cut_in_line.disable_cut.plural
1090 msgid "Are you sure you would like to disable Top of Queue for holds %1$s?"
1091 msgstr ""
1092 "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես արգելել Հարցման սկիզբը այս պահումների համար "
1093 "%1$s"
1094
1095 #: staff.patron.holds.holds_cut_in_line.mod_holds_title
1096 msgctxt "staff.patron.holds.holds_cut_in_line.mod_holds_title"
1097 msgid "Modifying Holds"
1098 msgstr "Պահումների ձևափոխում"
1099
1100 #: staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.description
1101 msgid "Accept only \"good condition\" copies?"
1102 msgstr "Ընդունե՞լ միայն «լավ վիճակի» օրինակները։"
1103
1104 #: staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.btn_good.label
1105 msgid "Good Condition"
1106 msgstr "Լավ պայմաններ"
1107
1108 #: staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.btn_good.accesskey
1109 msgid "G"
1110 msgstr "G"
1111
1112 #: staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.btn_mediocre.label
1113 msgid "Any Condition"
1114 msgstr "Որևէ պայման"
1115
1116 #: staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.btn_mediocre.accesskey
1117 msgctxt ""
1118 "staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.btn_mediocre.accesskey"
1119 msgid "A"
1120 msgstr "A"
1121
1122 #: staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.btn_cancel.label
1123 msgctxt "staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.btn_cancel.label"
1124 msgid "Cancel"
1125 msgstr "Չեղյալ անել"
1126
1127 #: staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.btn_cancel.accesskey
1128 msgctxt "staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.btn_cancel.accesskey"
1129 msgid "C"
1130 msgstr "C"
1131
1132 #: staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.set_notifs
1133 msgid "Set Desired Copy Quality for Holds"
1134 msgstr "Պահումների համար դիր Օրինակի Ցանկալի Որակը։"
1135
1136 #: staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.enable_good.singular
1137 msgid ""
1138 "Are you sure you would like to restrict to Good Condition copies for hold "
1139 "%1$s?"
1140 msgstr ""
1141 "Դու վստա՞հ ես որ կցանկանայիր արգելել Լավ Պայմանի օրինակները այս պահման համար "
1142 "%1$s"
1143
1144 #: staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.enable_good.plural
1145 msgid ""
1146 "Are you sure you would like to restrict to Good Condition copies for holds "
1147 "%1$s?"
1148 msgstr ""
1149 "Դու վստա՞հ ես որ կցանկանայիր արգելել Լավ Պայմանի օրինակները այս պահումների "
1150 "համար %1$s"
1151
1152 #: staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.disable_good.singular
1153 msgid ""
1154 "Are you sure you would like to NOT restrict to Good Condition copies for "
1155 "hold %1$s?"
1156 msgstr ""
1157 "Դու վստա՞հ ես որ ՉԷԻՐ ցանկանա արգելել Լավ Պայմանի օրինակները այս պահման "
1158 "համար %1$s"
1159
1160 #: staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.disable_good.plural
1161 msgid ""
1162 "Are you sure you would like to NOT restrict to Good Condition copies for "
1163 "holds %1$s?"
1164 msgstr ""
1165 "Դու վստա՞հ ես որ ՉԷԻՐ ցանկանա արգելել Լավ Պայմանի օրինակները այս պահումների "
1166 "համար %1$s"
1167
1168 #: staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.mod_holds_title
1169 msgctxt "staff.patron.holds.holds_desire_mint_condition.mod_holds_title"
1170 msgid "Modifying Holds"
1171 msgstr "Պահումների ձևափոխում"
1172
1173 #: staff.patron.holds.holds_retarget.reset_hold_message.singular
1174 msgid "Are you sure you would like to reset hold %1$s?"
1175 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես վերաբեռնել պահումը %1$s:"
1176
1177 #: staff.patron.holds.holds_retarget.reset_hold_message.plural
1178 msgid "Are you sure you would like to reset holds %1$s?"
1179 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես վերաբեռնել պահումները %1$s:"
1180
1181 #: staff.patron.holds.holds_retarget.reset_hold_title
1182 msgid "Resetting Holds"
1183 msgstr "Պահմների վերաբեռնում"
1184
1185 #: staff.patron.holds.holds_retarget.holds_not_reset
1186 msgid "Holds not likely reset."
1187 msgstr "Պահմները կարծես վերաբեռնավորված չեն:"
1188
1189 #: staff.patron.holds.holds_cancel.cancel_hold_message.singular
1190 msgid "Are you sure you would like to cancel hold %1$s?"
1191 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես չեղյալ անել պահումը %1$s:"
1192
1193 #: staff.patron.holds.holds_cancel.cancel_hold_message.plural
1194 msgid "Are you sure you would like to cancel holds %1$s?"
1195 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես չեղյալ անել պահումները %1$s:"
1196
1197 #: staff.patron.holds.holds_cancel.cancel_hold_title
1198 msgid "Cancelling Holds"
1199 msgstr "Պահումների չեղյալ անում"
1200
1201 #: staff.patron.holds.holds_cancel.cancel_for_barcodes
1202 msgid "For barcodes %1$s, should the associated transits also be cancelled?"
1203 msgstr ""
1204 "%1$s շտրիխ կոդերի համար հարկավո՞ր է կապված տրանզիտները նույնպես չեղյալ անել:"
1205
1206 #: staff.patron.holds.holds_cancel.cancel_for_barcodes.title
1207 msgid "Cancelling Transits"
1208 msgstr "Տրանզիտների չեղյալ անում:"
1209
1210 #: staff.patron.holds.holds_cancel.hold_transits_not_cancelled
1211 msgid "Hold transits not likely cancelled."
1212 msgstr "Պահման տրանզիտների կարծես չեղյալ չեն արված:"
1213
1214 #: staff.patron.holds.holds_cancel.hold_not_cancelled
1215 msgid "Holds not likely cancelled."
1216 msgstr "Պահման կարծես չեղյալ չեն արված:"
1217
1218 #: staff.patron.holds.holds_uncancel.hold_not_uncancelled
1219 msgid "Holds not likely un-cancelled."
1220 msgstr "Կարծես թե պահումները չեղյալ չեն արված"
1221
1222 #: staff.patron.holds.show_catalog.unknown_htype
1223 msgid ""
1224 "I do not understand the hold type of %1$s so I can not display the "
1225 "appropriate record in the catalog."
1226 msgstr ""
1227 "Ես չեմ հասկանում %1$s պահման տեսակը, այսպիսով չեմ կարող արտածել քարտարանի "
1228 "համապատասխան գրառումը:"
1229
1230 #: staff.patron.holds.show_catalog.retrieving_title
1231 msgctxt "staff.patron.holds.show_catalog.retrieving_title"
1232 msgid "Retrieving title..."
1233 msgstr "Վերնագրի կանչում..."
1234
1235 #: staff.patron.holds.lib_menus.missing_library_list
1236 msgctxt "staff.patron.holds.lib_menus.missing_library_list"
1237 msgid "Missing library list."
1238 msgstr "Բացակա գրադարնի ցուցակ"
1239
1240 #: staff.patron.info_group.retrieve_group_members.failure
1241 msgid "Failed to retrieve all the group members."
1242 msgstr "Ձախողվեց կանչել խմբի բոլոր անդամներին:"
1243
1244 #: staff.patron.info_group.retrieve_patron.tab_name
1245 msgid "Retrieving Patron.."
1246 msgstr "Ընթերցողի կանչում"
1247
1248 #: staff.patron.info_group.retrieve_patron.failed_retrieving_patron
1249 msgid "Failed to retrieve patron."
1250 msgstr "Ձախողվեց կանչել ընթերցողին"
1251
1252 #: staff.patron.info_group.retrieve_patron.failed_retrieving_patrons
1253 msgid "Failed to retrieve patrons."
1254 msgstr "Ձախողվեց կանչել ընթերցողներին"
1255
1256 #: staff.patron.info_group.merge_patrons.failed_merging_patrons
1257 msgid "Failed merging patrons."
1258 msgstr "Ընթերցողների միաձուլումը ձախողվեց"
1259
1260 #: staff.patron.info_group.clone_patron.register_clone.tab_name
1261 msgid "Register Patron Clone for Group"
1262 msgstr "Խմբի համար գրանցիր ընթերցողի կլոնը"
1263
1264 #: staff.patron.info_group.clone_patron.error_spawning_editors
1265 msgid "error spawning user editors"
1266 msgstr "error spawning user editors"
1267
1268 #: staff.patron.info_group.spawn_editor.editing_patron
1269 msgctxt "staff.patron.info_group.spawn_editor.editing_patron"
1270 msgid "Editing Related Patron"
1271 msgstr "Կապված ընթերցողի խմբագրում"
1272
1273 #: staff.patron.info_group.spawn_search
1274 msgid "spawn search"
1275 msgstr "spawn search"
1276
1277 #: staff.patron.info_group.remove_patron.warning_message
1278 msgid ""
1279 "WARNING: If you remove the currently displayed patron, a NEW group will be "
1280 "displayed in this interface."
1281 msgstr ""
1282 "ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ: Եթէ հեռացնես ընթացիկ գրանցված արտածված ընթերցողին, այս "
1283 "միջերեսում ՆՈՐ խումբ կարտածվի:"
1284
1285 #: staff.patron.info_group.remove_patron.warning_message_confirm
1286 msgid "Remove selected patrons from this group?  %1$s"
1287 msgstr "Հեռացնե՞լ ընտրված ընթերցողներին խմբից:  %1$s"
1288
1289 #: staff.patron.info_group.remove_patron.error_removing_patron
1290 msgid "error removing patron (ID=%1$s) from usergroup"
1291 msgstr "սխալ օգտվողների խմբից ընթերցողին հեռացնելիս (ID=%1$s)"
1292
1293 #: staff.patron.info_group.remove_patron.patrons_removed_from_group
1294 msgid "Patrons removed from group."
1295 msgstr "Ընթերցողները հեռացված են խմբից"
1296
1297 #: staff.patron.info_group.remove_patron.patrons_not_removed_from_group
1298 msgid "Patron not removed from group."
1299 msgstr "Ընթերցողը չի հեռացված խմբից"
1300
1301 #: staff.patron.info_group.link_patron.null_not_allowed
1302 msgid "null parameter not allowed"
1303 msgstr "դատարկ պարամետր չի կարող լինել"
1304
1305 #: staff.patron.info_group.link_patron.invalid_parameter
1306 msgid "Invalid parameter.  Expected boolean."
1307 msgstr "Սխալ պարամետր: Ենթադրվում է Բուլյան:"
1308
1309 #: staff.patron.info_group.link_patron.scan_patron_barcode
1310 msgid "Please scan a patron barcode:"
1311 msgstr "Սկան արա ընթերցողի շտրիխ կոդը"
1312
1313 #: staff.patron.info_group.link_patron.move_patron_to_new_usergroup
1314 msgid "Move patron %1$s into patron %2$s's usergroup..."
1315 msgstr "Տեղափոխիր %1$s ընթերցողին դեպի ընթերցողի %2$s's օգտվողի խումբ..."
1316
1317 #: staff.patron.info_group.link_patron.move.label
1318 msgid "Move"
1319 msgstr "Տեղափոխում"
1320
1321 #: staff.patron.info_group.link_patron.move.accesskey
1322 msgid "M"
1323 msgstr "M"
1324
1325 #: staff.patron.info_group.link_patron.done.label
1326 msgctxt "staff.patron.info_group.link_patron.done.label"
1327 msgid "Done"
1328 msgstr "Կատարված է"
1329
1330 #: staff.patron.info_group.link_patron.done.accesskey
1331 msgctxt "staff.patron.info_group.link_patron.done.accesskey"
1332 msgid "D"
1333 msgstr "D"
1334
1335 #: staff.patron.info_group.link_patron.move_patron_to_usergroup
1336 msgid "Move Patron into a Usergroup"
1337 msgstr "Տեղափոխիր ընթերցողին Օգտվողների խումբ"
1338
1339 #: staff.patron.info_group.link_patron.error_linking_patron
1340 msgid "error linking patron (ID=%1$s)"
1341 msgstr "սխալ՝ (ID=%1$s) ընթերցողին կապելիս"
1342
1343 #: staff.patron.info_group.link_patron.usergroups_updated
1344 msgid "User groups updated."
1345 msgstr "Օգտվողների խմբերը թարմացված են:"
1346
1347 #: staff.patron.info_group.link_patron.error_linking_patrons
1348 msgid "error linking patrons"
1349 msgstr "սխալ՝ ընթերցողներին կապելիս"
1350
1351 #: staff.patron.info_group.column.circs_out.label
1352 msgid "Items Out"
1353 msgstr "Նյութեր դրսում"
1354
1355 #: staff.patron.info_group.column.circs_overdue.label
1356 msgid "Items Overdue"
1357 msgstr "Ուշացրած նյութեր"
1358
1359 #: staff.patron.info_group.column.circs_claimed_returned.label
1360 msgid "Items Claimed Returned"
1361 msgstr "Նյութեր որ նշված են վերադարձված"
1362
1363 #: staff.patron.info_group.column.circs_long_overdue.label
1364 msgid "Items Long Overdue"
1365 msgstr "Երկարաժամկետ ուշացռած նյութեր"
1366
1367 #: staff.patron.info_group.column.circs_lost.label
1368 msgid "Items Lost"
1369 msgstr "Կորած նյութեր"
1370
1371 #: staff.patron.info_group.total_owed.label
1372 msgid "Total Owed: %1$s"
1373 msgstr "Գումարային տնօրինած: %1$s"
1374
1375 #: staff.patron.info_group.total_out.label
1376 msgid "Total Items Out: %1$s"
1377 msgstr "Գումարային դուրս տված նյութեր: %1$s"
1378
1379 #: staff.patron.info_group.total_overdue.label
1380 msgid "Total Items Overdue: %1$s"
1381 msgstr "Գումարային ուշացրած նյութեր: %1$s"
1382
1383 #: staff.patron.info_notes.render_notes.add_new_note.label
1384 msgid "Add New Note"
1385 msgstr "Ավելացրու նոր նշում"
1386
1387 #: staff.patron.info_notes.render_notes.add_new_note.accesskey
1388 msgctxt "staff.patron.info_notes.render_notes.add_new_note.accesskey"
1389 msgid "A"
1390 msgstr "A"
1391
1392 #: staff.patron.info_notes.render_notes.tooltiptext
1393 msgid "Note ID: %1$s Creator ID: %2$s"
1394 msgstr "Նշման ID: %1$s Ստեղծողի ID: %2$s"
1395
1396 #: staff.patron.info_notes.render_notes.pub.patron_visible
1397 msgid "Patron Visible"
1398 msgstr "Ընթերցողը տեսանելի է"
1399
1400 #: staff.patron.info_notes.render_notes.pub.staff_only
1401 msgid "Staff Only"
1402 msgstr "Միայն աշխատակազմ"
1403
1404 #: staff.patron.info_notes.render_notes.delete_note_message
1405 msgid "Delete the note titled \"%1$s\" created on %2$s?"
1406 msgstr "Ջնջե՞լ նշումը վերնագրված \"%1$s\" ստեղծված %2$s"
1407
1408 #: staff.patron.info_notes.render_notes.delete_note_title
1409 msgid "Delete Note"
1410 msgstr "Ջնջիր նշումը"
1411
1412 #: staff.patron.info_notes.render_notes.btn1.delete_note.label
1413 msgid "Delete This Note"
1414 msgstr "Ջնջիր այս նշումը"
1415
1416 #: staff.patron.info_notes.render_notes.note_deleted
1417 msgid "Note deleted."
1418 msgstr "Նշումը ջնջված է:"
1419
1420 #: staff.patron.info_notes.render_notes.pertaining_to
1421 msgid "Pertaining to"
1422 msgstr "Pertaining to"
1423
1424 #: staff.patron.info_notes.render_notes.created_on
1425 msgid "created on"
1426 msgstr "ստեղծված է"
1427
1428 #: staff.patron.info_notes.render_notes.printing_note_num
1429 msgid "printing note #%1$s"
1430 msgstr "նշումը տպվում է #%1$s"
1431
1432 #: staff.patron.info_notes.render_notes.btn2.print_note.label
1433 msgid "Print"
1434 msgstr "Տպել"
1435
1436 #: staff.patron.info_notes.new_note.label
1437 msgctxt "staff.patron.info_notes.new_note.label"
1438 msgid "New Note"
1439 msgstr "Նոր նշում"
1440
1441 #: staff.patron.info_notes.new_note.patron_visible.value
1442 msgid "Patron Visible?"
1443 msgstr "Ընթերցողը տեսանելի՞ է"
1444
1445 #: staff.patron.info_notes.new_note.title.value
1446 msgctxt "staff.patron.info_notes.new_note.title.value"
1447 msgid "Title"
1448 msgstr "Վերնագիր"
1449
1450 #: staff.patron.info_notes.new_note.note.value
1451 msgctxt "staff.patron.info_notes.new_note.note.value"
1452 msgid "Note"
1453 msgstr "Նշում"
1454
1455 #: staff.patron.info_notes.new_note.initials.value
1456 msgid "Initials"
1457 msgstr "սկզբնատառեր"
1458
1459 #: staff.patron.info_notes.new_note.cancel.label
1460 msgctxt "staff.patron.info_notes.new_note.cancel.label"
1461 msgid "Cancel"
1462 msgstr "Չեղյալ անել"
1463
1464 #: staff.patron.info_notes.new_note.cancel.accesskey
1465 msgctxt "staff.patron.info_notes.new_note.cancel.accesskey"
1466 msgid "C"
1467 msgstr "C"
1468
1469 #: staff.patron.info_notes.new_note.add.label
1470 msgctxt "staff.patron.info_notes.new_note.add.label"
1471 msgid "Add Note"
1472 msgstr "Ավելացրու նշում"
1473
1474 #: staff.patron.info_notes.new_note.add.accesskey
1475 msgctxt "staff.patron.info_notes.new_note.add.accesskey"
1476 msgid "A"
1477 msgstr "A"
1478
1479 #: staff.patron.info_notes.new_note.add_note_title
1480 msgctxt "staff.patron.info_notes.new_note.add_note_title"
1481 msgid "Add Note"
1482 msgstr "Ավելացրու նշում"
1483
1484 #: staff.patron.info_notes.new_note.note_not_created
1485 msgctxt "staff.patron.info_notes.new_note.note_not_created"
1486 msgid "The note was not likely created."
1487 msgstr "Նշումը կարծես չի ստեղծված:"
1488
1489 #: staff.patron.info_stat_cats.retrieve_fleshed_patron.failed
1490 msgid "Failed to retrieve patron stat cats."
1491 msgstr "Ձախողվեց ընթերցողի վիճ տվյալները կանչելիս:"
1492
1493 #: staff.patron.info_stat_cats.render_stat_cats.opac_visible
1494 msgid "OPAC Visible"
1495 msgstr "ՀՕԱՔը տեսանելի է"
1496
1497 #: staff.patron.info_stat_cats.render_stat_cats.not_opac_visible
1498 msgid "Not OPAC Visible"
1499 msgstr "ՀՕԱՔը տեսանելի չէ"
1500
1501 #: staff.patron.info_stat_cats.render_stat_cats.rendering_exception
1502 msgid "rendering or retrieving stat cat"
1503 msgstr "վիճ քարտի կանչում"
1504
1505 #: staff.patron.info_surveys.retrieve_surveys.failed
1506 msgid "Failed to retrieve all the survey responses."
1507 msgstr "Ձախողվեց՝ բոլոր վիճակագրական հարցումների կանչումը"
1508
1509 #: staff.patron.info_surveys.render_surveys.required
1510 msgid "Required"
1511 msgstr "Պահանջվում է"
1512
1513 #: staff.patron.info_surveys.render_surveys.not_required
1514 msgid "Not Required"
1515 msgstr "Չի պահանջվում"
1516
1517 #: staff.patron.items.show_noncats.14_days
1518 msgid "14 days"
1519 msgstr "14 օր"
1520
1521 #: staff.patron.items.show_noncats.err_showing_noncat
1522 msgid "Error showing NonCat #%1$s"
1523 msgstr "Սխալ՝ NonCat #%1$s արտածելիս"
1524
1525 #: staff.patron.items.show_noncats.err_showing_circulations
1526 msgid "Error showing NonCat circulations"
1527 msgstr "Սխալ՝ NonCat տածքը արտածելիս"
1528
1529 #: staff.patron.items.items_renew_all.list_is_busy
1530 msgid ""
1531 "This is list is busy retrieving or rendering rows for a prior action.  Abort "
1532 "the prior action and proceed?"
1533 msgstr ""
1534 "Այս ցուցակը զբաղված է տվյալներ կանչելով: Վիժեցնե՞լ գործողությունը և "
1535 "ակտիվացնել:"
1536
1537 #: staff.patron.items.items_renew_all.renew_items_in_list
1538 msgid "Renew all the items in this list?"
1539 msgstr "Թարմացնե՞լ ցուցակի բոլոր նյութերը:"
1540
1541 #: staff.patron.items.items_renew_all.items_not_renewed
1542 msgid "All items were not likely renewed (%1$s)"
1543 msgstr "Կարծես թե ոչ բոլոր նյութերն են թարմացված (%1$s)"
1544
1545 #: staff.patron.items.items_renew.renew_item_singular
1546 msgid "Are you sure you would like to renew item %1$s?"
1547 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես թարմացնել նյութը %1$s:"
1548
1549 #: staff.patron.items.items_renew.renew_item_plural
1550 msgid "Are you sure you would like to renew items %1$s?"
1551 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես թարմացնել նյութերը %1$s:"
1552
1553 #: staff.patron.items.items_renew.renewing
1554 msgid "Renewing %1$s"
1555 msgstr "Թարմացվում է %1$s"
1556
1557 #: staff.patron.items.items_renew.renewed
1558 msgid "%1$s renewed."
1559 msgstr "%1$s թարմացված է:"
1560
1561 #: staff.patron.items.items_renew.not_renewed
1562 msgid ""
1563 "%1$s not renewed.\n"
1564 "%2$s"
1565 msgstr ""
1566 "%1$s չի թարմացված։\n"
1567 "%2$s"
1568
1569 #: staff.patron.items.items_renew.err_in_renew_via_barcode
1570 msgid ""
1571 "Error in renew_via_barcode callback\n"
1572 "Renew probably did not happen for barcode %1$s"
1573 msgstr ""
1574 "Սխալ՝ renew_via_barcode callback\n"
1575 "Հավանաբար %1$s շտրիխ կոդի համար թարմացում չի կատարվել:"
1576
1577 #: staff.patron.items.items_renew.no_renew_for_barcode
1578 msgid "Renew probably did not happen for barcode %1$s"
1579 msgstr "Հավանաբար %1$s շտրիխ կոդի համար թարմացում չի կատարվել:"
1580
1581 #: staff.patron.items.items_renew.no_renew
1582 msgid "Renew probably did not happen."
1583 msgstr "Հավանաբար թարմացում չի կատարվել:"
1584
1585 #: staff.patron.items.items_edit.renew_with_date.title
1586 msgctxt "staff.patron.items.items_edit.renew_with_date.title"
1587 msgid "Renew with Due Date"
1588 msgstr "Թարմացրու Վերադարձի ամսաթվով"
1589
1590 #: staff.patron.items.items_edit.renew_with_date.description
1591 msgctxt "staff.patron.items.items_edit.renew_with_date.description"
1592 msgid "Renew with Due Date"
1593 msgstr "Թարմացրու Վերադարձի ամսաթվով"
1594
1595 #: staff.patron.items.items_edit.renew_with_date.prompt
1596 msgid "Enter a new due date for these items to be renewed: %1$s"
1597 msgstr ""
1598 "Մուտք արա վերադարձի նոր ամսաթիվ  այս նյութերի համար որոնք պետք է թարմացվեն: "
1599 "%1$s"
1600
1601 #: staff.patron.items.items_edit.edit_due_date.singular
1602 msgid "Edit Due Date"
1603 msgstr "Խմբագրի վերադարձի ամսաթիվը:"
1604
1605 #: staff.patron.items.items_edit.edit_due_date.plural
1606 msgid "Edit Due Dates"
1607 msgstr "Խմբագրի վերադարձի ամսաթվերը:"
1608
1609 #: staff.patron.items.items_edit.edit_due_date.description
1610 msgid "Due Date"
1611 msgstr "Վերադարձի ամսաթիվ"
1612
1613 #: staff.patron.items.items_edit.new_due_date
1614 msgid "Enter a new due date for these items: %1$s"
1615 msgstr "Այս նյութերի համար մուտք արա նոր վերադարձի ամսաթիվ: %1$s"
1616
1617 #: staff.patron.items.items_edit.dates_not_modified
1618 msgid "The due dates were not likely modified."
1619 msgstr "Վերադարձի ամսաթվերը կարծես չեն ձևափոխված:"
1620
1621 #: staff.patron.items.items_edit.mark_barcode_lost
1622 msgid "Mark barcode lost = %1$s"
1623 msgstr "Նշիր շտրիխ կոդը որպես կորած = %1$s"
1624
1625 #: staff.patron.items.items_edit.item_barcode
1626 msgid ""
1627 "Item Barcode %1$s\n"
1628 "%2$s"
1629 msgstr ""
1630 "Նյութի շտրիխ կոդ %1$s\n"
1631 "%2$s"
1632
1633 #: staff.patron.items.items_edit.items_not_marked_lost
1634 msgid "The items were not likely marked lost."
1635 msgstr "Կարծես նյութերը նշված չեն որպես կորած:"
1636
1637 #: staff.patron.items.items_claimed_returned.claimed_returned
1638 msgid "Claimed Returned"
1639 msgstr "Խարանվածը վերադարձված է:"
1640
1641 #: staff.patron.items.items_claimed_returned.claimed_returned.description
1642 msgid "Date Claimed"
1643 msgstr "Պիտակավորման ամսաթիվ"
1644
1645 #: staff.patron.items.items_claimed_returned.enter_returned_date
1646 msgid "Enter a claimed returned date for these items: %1$s"
1647 msgstr "Մոտք արա այս խարանված նյութերի %1$s վերադարձի ամսաթիվը:"
1648
1649 #: staff.patron.items.items_claimed_returned.not_marked_claimed_returned
1650 msgid "The items were not likely marked Claimed Returned."
1651 msgstr "Կարծես նյութերը նշված չեն որպես Խարանված վերադարձի համար:"
1652
1653 #: staff.patron.items.set_claim_returned_failure
1654 msgid "Override set claimed returned failure?"
1655 msgstr "Չեղյալ անե՞լ բազմությունը որը նշված է ձախողված վերադարձ։"
1656
1657 #: staff.patron.items.items_checkin.confirm_item_check_in.singular
1658 msgid "Are you sure you would like to check in item %1$s?"
1659 msgstr "Վստա՞հ ես որ նյութը ցանկանում ես հետ ընդունել %1$s"
1660
1661 #: staff.patron.items.items_checkin.confirm_item_check_in.plural
1662 msgid "Are you sure you would like to check in items %1$s?"
1663 msgstr "Վստա՞հ ես որ նյութերը ցանկանում ես հետ ընդունել %1$s"
1664
1665 #: staff.patron.items.items_checkin.confirm_item_claimed_never_checked_out.singular
1666 msgid ""
1667 "Are you sure you would like to mark this item as Claimed Never Checked Out? "
1668 "%1$s"
1669 msgstr ""
1670 "Դու վստա՞հ ես որ այս նյութը կցանկանաս նշել որպես Պատվիրված Երբեք Դուրս "
1671 "Չտրված %1$s"
1672
1673 #: staff.patron.items.items_checkin.confirm_item_claimed_never_checked_out.plural
1674 msgid ""
1675 "Are you sure you would like to mark these items as Claimed Never Checked "
1676 "Out? %1$s"
1677 msgstr ""
1678 "Դու վստա՞հ ես որ այս նյութերը կցանկանաս նշել որպես Պատվիրված Երբեք Դուրս "
1679 "Չտրված %1$s"
1680
1681 #: staff.patron.items.items_checkin.no_checkin
1682 msgid "Checkin probably did not happen."
1683 msgstr "Հետ ընդունումը հավանաբար չկայացավ:"
1684
1685 #: staff.patron.items.show_catalog.barcode_not_cataloged
1686 msgid "%1$s is not cataloged"
1687 msgstr "%1$s մուտքագրված չէ:"
1688
1689 #: staff.patron.items.show_catalog.retrieving_title
1690 msgctxt "staff.patron.items.show_catalog.retrieving_title"
1691 msgid "Retrieving title..."
1692 msgstr "Վերնագրի կանչում..."
1693
1694 #: staff.patron.items.retrieve_row.callback_error
1695 msgid ""
1696 "Error in callback for FM_CIRC_DETAILS.authoritative in patron/items.js"
1697 msgstr "Սխալ՝ FM_CIRC_DETAILS.authoritative in patron/items.js"
1698
1699 #: staff.patron.items.retrieve_row.error_in_retrieve_row
1700 msgid "error in patron/items.js retrieve_row():"
1701 msgstr "սխալ՝ patron/items.js retrieve_row():"
1702
1703 #: staff.patron.items.refresh.error_refreshing_row2
1704 msgid ""
1705 "2 Error refreshing row in list\n"
1706 "circ_id = %1$s\n"
1707 "nparams = %2$s"
1708 msgstr ""
1709 "2 Սխալ ցուցակում տողը թարմացնելիս\n"
1710 "circ_id = %1$s\n"
1711 "nparams = %2$s"
1712
1713 #: staff.patron.items.refresh.error_refreshing_row
1714 msgid ""
1715 "Error refreshing row in list\n"
1716 "circ_id = %1$s\n"
1717 "nparams = %2$s"
1718 msgstr ""
1719 "Սխալ ցուցակում տողը թարմացնելիս\n"
1720 "circ_id = %1$s\n"
1721 "nparams = %2$s"
1722
1723 #: staff.patron.items.retrieve.err_retrieving_circulations
1724 msgid "Error retrieving circulations."
1725 msgstr "Սխալ՝ տացքը իրականացնելիս"
1726
1727 #: staff.patron.items.gen_list_append.error
1728 msgid "patron/items.js: error in gen_list_append"
1729 msgstr "patron/items.js: error in gen_list_append"
1730
1731 #: staff.patron.search_result.search.no_patrons_found
1732 msgid "No patrons found matching search criteria."
1733 msgstr "Որոնման չափանիշին բավարարող ընթերցողներ չկան:"
1734
1735 #: staff.patron.search_result.search.capped_results
1736 msgid "Results capped at %1$s patrons."
1737 msgstr "Արդյունքները կան %1$s ընթերցողների:"
1738
1739 #: staff.patron.search_result.search.enter_search_terms
1740 msgid "Please enter some search terms."
1741 msgstr "Մուտք արա որոնման մի քանի  տերմին:"
1742
1743 #: staff.patron.search_result.init.typeof_params
1744 msgid "typeof params.on_retrieve == %1$s"
1745 msgstr "typeof params.on_retrieve == %1$s"
1746
1747 #: staff.patron.search_result.init.search_print
1748 msgid "patron search print"
1749 msgstr "ընթերցողի որոնման տպում"
1750
1751 #: staff.patron.search_result.init.search_clipboard
1752 msgid "patron search clipboard"
1753 msgstr "ընթերցողի որոնման կլիպբորդ"
1754
1755 #: staff.patron.search_result.init.search_saving_columns
1756 msgid "patron search saving columns"
1757 msgstr "ընթերցողի որոնման սյունակների հիշում:"
1758
1759 #: staff.patron.search_result.mailing_address_column_label_prefix
1760 msgid "Mailing Addr: "
1761 msgstr "Փոստային հասցե "
1762
1763 #: staff.patron.search_result.billing_address_column_label_prefix
1764 msgid "Billing Addr: "
1765 msgstr "Հաշիվը ներկայացնելու հասցե "
1766
1767 #: staff.patron.summary.patron_bill.money
1768 msgid "$ %1$s"
1769 msgstr "$ %1$s"
1770
1771 #: staff.patron.summary.retrieve.no_barcode
1772 msgid "summary: No barcode or ID"
1773 msgstr "հանրագումար: Չկա շտրիխ կոդ կամ  ID"
1774
1775 #: staff.patron.summary.create_date
1776 msgid "Account created on"
1777 msgstr "Հաշիվը ստեղծվել է"
1778
1779 #: staff.patron.summary.expires_on
1780 msgid "Expires on"
1781 msgstr "Լրանում է"
1782
1783 #: staff.patron.summary.last_activity
1784 msgid "Last Activity"
1785 msgstr "Վերջին գործողություն"
1786
1787 #: staff.patron.summary.updated_on
1788 msgid "Last updated on"
1789 msgstr "վերջին անգամ թարմացվել է"
1790
1791 #: staff.patron.summary.standing_penalty.remove
1792 msgid "Remove"
1793 msgstr "Հեռացնել"
1794
1795 #: staff.patron.summary.standing_penalty.none
1796 msgid "No Blocks/Penalties"
1797 msgstr "Չկան բլոկներ/տուգանքներ"
1798
1799 #: staff.patron.summary.group_list.column.family_name.label
1800 msgid "Family Name"
1801 msgstr "Ազգանուն"
1802
1803 #: staff.patron.summary.group_list.column.first_given_name.label
1804 msgid "First Name"
1805 msgstr "Անուն"
1806
1807 #: staff.patron.summary.group_list.column.second_given_name.label
1808 msgid "Middle Name"
1809 msgstr "Հայրանուն"
1810
1811 #: staff.patron.summary.group_list.column.home_ou.label
1812 msgid "Home Lib"
1813 msgstr "Տնային գրադարան"
1814
1815 #: staff.patron.summary.group_list.column.balance_owed.label
1816 msgid "Balance Owed"
1817 msgstr "Տնօրինած հաշվեկշիռ"
1818
1819 #: staff.patron.summary.tab.group_list_with_total_owed.label
1820 msgid "Group: %1$s"
1821 msgstr "Խումբ: %1$s"
1822
1823 #: staff.patron.staged.register_patron
1824 msgid "Registering Pending Patron: %1$s"
1825 msgstr "Սպասող ընթերցողների գրանցում: %1$s"
1826
1827 #: staff.patron.staged.confirm_patron_delete
1828 msgid "Delete the selected patrons?"
1829 msgstr "Ջնջե՞լ ընտրված ընթերցողներին։"
1830
1831 #: staff.patron.staged.error_on_delete
1832 msgid "Error deleting pending patron with row_id = %1$s"
1833 msgstr "Սպասող ընթերցողի ջնջման սխալ row_id = %1$s"
1834
1835 #: staff.patron.staged.lib_menus.missing_library_list
1836 msgctxt "staff.patron.staged.lib_menus.missing_library_list"
1837 msgid "Missing library list."
1838 msgstr "Բացակա գրադարնի ցուցակ"
1839
1840 #: staff.patron.standing_penalty.apply_error
1841 msgid "Error applying %1$s block/standing penalty."
1842 msgstr "Սղալ երբ կիրառվում է %1$s բլոկ/տևողությամբ տուգանք։"
1843
1844 #: staff.patron.standing_penalty.remove_error
1845 msgid "Error removing %1$s block/standing penalty."
1846 msgstr "Սխալ հեռացնելիս %1$s բլոկ/տուգանքի ժամկետ։."
1847
1848 #: staff.patron.standing_penalty.update_error
1849 msgid "Error updating block/standing penalty."
1850 msgstr "Սխալ բլոկի/տուգանքի ժամկետի թարմացման ընթացքում։"
1851
1852 #: staff.patron.standing_penalty.retrieve_error
1853 msgid "Error retrieving block/standing penalty."
1854 msgstr "Սխալ բլոկ/տուգանքի ժամկետի հետ կանչի ընթացքում։"
1855
1856 #: staff.patron.ue.uEditInit.session_no_defined
1857 msgctxt "staff.patron.ue.uEditInit.session_no_defined"
1858 msgid "User session is not defined"
1859 msgstr "Օգտվողի սեսիան սահմանված չէ"
1860
1861 #: staff.patron.ue.uEditSaveuser.error_creating_note
1862 msgid "Error creating patron guardian or parent note"
1863 msgstr "Սխալ՝ ընթերցողի ապահովագրի կամ ծնողի նշման ստեղծման ընթացքում"
1864
1865 #: staff.patron.ue.uEditShowSearch.search
1866 msgctxt "staff.patron.ue.uEditShowSearch.search"
1867 msgid ""
1868 "Search would be:\n"
1869 "%1$s"
1870 msgstr ""
1871 "Որոնումը կլինի:\n"
1872 "%1$s"
1873
1874 #: staff.patron.user_buckets.tab_name
1875 msgid "User Buckets"
1876 msgstr "Օգտվողի փնջեր"
1877
1878 #: staff.patron.user_edit.save_user.depth_required
1879 msgid "Depth is required on the %1$s permission."
1880 msgstr "Պահանջվում է խորություն %1$s իրավասության համար:"
1881
1882 #: staff.patron.user_edit.save_user.user_modified_successfully
1883 msgid ""
1884 "User %1$s [%2$s] successfully modified.\n"
1885 "%3$s permissions and %4$s work locations updated."
1886 msgstr ""
1887 "Օգտվող %1$s [%2$s] հաջողությամբ ձևափոխվեց:\n"
1888 "%3$s իրավասաթյուններ և %4$s աշխատանքային տեղաբաշխումներ են թարմացված:"
1889
1890 #: staff.patron.user_edit.display_perm.select_one
1891 msgid "-- Select One --"
1892 msgstr "-- Ընտրիր մեկը --"
1893
1894 #: staff.patron.cmd_verify_credentials.correct_credentials
1895 msgid "Success testing credentials!"
1896 msgstr "Հաջողություն մանդատների թեստավորման ժամանակ։"
1897
1898 #: staff.patron.cmd_verify_credentials.incorrect_credentials
1899 msgid "Failure testing credentials!"
1900 msgstr "Ձախողում մանդատների թեստավորման ժամանակ։"
1901
1902 #: staff.patron.cmd_verify_credentials.name_feedback
1903 msgid "Username: <%1$s>"
1904 msgstr "Օգտվողի անուն: <%1$s>"
1905
1906 #: staff.patron.cmd_verify_credentials.barcode_feedback
1907 msgid "Barcode: <%1$s>"
1908 msgstr "Շտրիխ կոդ: <%1$s>"
1909
1910 #: staff.patron.usr_buckets.merge_records.merge_lead
1911 msgid "Merge these records? (Select the \"lead\" record first)"
1912 msgstr "Միաձուլե՞լ այս գրառումները։ (Սկզբից ընտրիր \"ղեկավար\" գրառումը)"
1913
1914 #: staff.patron.usr_buckets.merge_records.button.label
1915 msgid "Merge"
1916 msgstr "Միաձուլել"
1917
1918 #: staff.patron.usr_buckets.merge_records.cancel_button.label
1919 msgctxt "staff.patron.usr_buckets.merge_records.cancel_button.label"
1920 msgid "Cancel"
1921 msgstr "Չեղյալ անել"
1922
1923 #: staff.patron.usr_buckets.merge_records.cancel_button.accesskey
1924 msgctxt "staff.patron.usr_buckets.merge_records.cancel_button.accesskey"
1925 msgid "C"
1926 msgstr "C"
1927
1928 #: staff.patron.usr_buckets.merge_records.lead_record_number
1929 msgid "Lead Record? # %1$s"
1930 msgstr "Ղեկավար գրառու՞մ # %1$s"
1931
1932 #: staff.patron.usr_buckets.merge_records.lead
1933 msgid "Lead"
1934 msgstr "Առաջատար"
1935
1936 #: staff.patron.usr_buckets.merge_records.fancy_prompt_title
1937 msgid "Record Merging"
1938 msgstr "Գրառման միաձուլում"
1939
1940 #: staff.patron.usr_buckets.merge_records.fancy_prompt.alert
1941 msgid "Merge Aborted"
1942 msgstr "Միաձուլւոմը կասեցվեց"
1943
1944 #: staff.patron.usr_buckets.merge_records.success
1945 msgid "Records were successfully merged."
1946 msgstr "Գրառումները հաջողությամբ միաձուլվել են:"
1947
1948 #: staff.patron.usr_buckets.merge_records.catch.std_unex_error
1949 msgid "Records were not likely merged."
1950 msgstr "Գրառումները կարծես թե չեն միաձուլվել:"
1951
1952 #. # The < and > highlight that the value is hidden from immediate display; translate Hidden and change the delimiters as needed
1953 #: staff.patron.field.hidden
1954 msgid "<Hidden>"
1955 msgstr "<Hidden>"
1956
1957 #. # The < and > highlight that the value is not set; translate Unset and change the delimiters as needed
1958 #: staff.patron.field.unset
1959 msgid "<Unset>"
1960 msgstr "<Unset>"
1961
1962 #. # Unused by default but available: %7 is county; %10 is country.
1963 #: staff.patron.mailable_address_format
1964 msgid ""
1965 "%1$s %2$s %3$s\n"
1966 "%4$s\n"
1967 "%5$s\n"
1968 "%6$s, %8$s %9$s"
1969 msgstr ""
1970 "%1$s %2$s %3$s\n"
1971 "%4$s\n"
1972 "%5$s\n"
1973 "%6$s, %8$s %9$s"
1974
1975 #: web.staff.patron.ue.session_no_defined
1976 msgctxt "web.staff.patron.ue.session_no_defined"
1977 msgid "User session is not defined"
1978 msgstr "Ընտրողի սեսիան սահմանված չէ"
1979
1980 #: web.staff.patron.ue.uedit_show_search.search_would_be
1981 msgctxt "web.staff.patron.ue.uedit_show_search.search_would_be"
1982 msgid ""
1983 "Search would be:\n"
1984 "%1$s"
1985 msgstr ""
1986 "Որոնումը կլինի:\n"
1987 "%1$s"
1988
1989 #: web.staff.patron.ue.uedit_show_addr_replacement
1990 msgid ""
1991 "<div>Replaces address <b>%1$s</b><br/> %2$s %3$s<br/> %4$s, %5$s %6$s</div>"
1992 msgstr ""
1993 "<div>Փոփոխում է հասցեն <b>%1$s</b><br/> %2$s %3$s<br/> %4$s, %5$s %6$s</div>"
1994
1995 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode
1996 #: staff.circ.work_log_patron_edit.message
1997 msgid "%1$s edited %3$s (%2$s)"
1998 msgstr "%1$s խմբագրած %3$s (%2$s)"
1999
2000 #. # 1 - Number of hold requests created
2001 #: staff.item.batch.hold.x_holds_created
2002 msgid "%1$s holds created."
2003 msgstr "%1$s պահումներ են ստեղծվել։"
2004
2005 #. # 1 - Number of holds not created for a given reason  2 - the reason for failure
2006 #: staff.item.batch.hold.x_failed_holds
2007 msgid "%1$s failed for %2$s"
2008 msgstr "%1$s ձախողվեց սրա համար %2$s"
2009
2010 #: staff.item.batch.hold.tab_name
2011 msgid "Item Hold/Recall/Force"
2012 msgstr "Նյութի Պահում/Հետ կանչ/ուժով կատարում"
2013
2014 #: staff.item.batch.hold.retry_btn_label
2015 msgid "Retry"
2016 msgstr "Կրկնել"
2017
2018 #: staff.item.batch.hold.override_btn_label
2019 msgid "Override"
2020 msgstr "Վերաբաշխիր"
2021
2022 #: staff.item.batch.hold.user_not_found
2023 msgid "User Not Found"
2024 msgstr "Օգտվողը չի գտնված"
2025
2026 #. # hold count tooltip labels
2027 #: staff.patron.summary.hold_counts_behind_desk
2028 msgid "Available / Total (Behind Desk)"
2029 msgstr ""
2030
2031 #: staff.patron.summary.hold_counts
2032 msgid "Available / Total"
2033 msgstr ""
2034
2035 #~ msgid "Alert message: \"%1$s\"<br/><br/>"
2036 #~ msgstr "Զգուշացնող հաղորդում: \"%1$s\"<br/><br/>"
2037
2038 #~ msgid "Patron account retrieved with an INACTIVE card.<br/><br/>"
2039 #~ msgstr "Ընթերցողի հաշիվը կանչված է ՈՉ ԱԿՏԻՎ տոմսով:<br/><br/>"
2040
2041 #~ msgid "Patron account is BARRED.<br/><br/>"
2042 #~ msgstr "Ընթերցողի հաշիվը կասեցված է:<br/><br/>"
2043
2044 #~ msgid "Patron account is INACTIVE.<br/><br/>"
2045 #~ msgstr "Ընթերցողի հաշիվը ՈՉ ԱԿՏԻՎ է:<br/><br/>"
2046
2047 #~ msgid "Patron account is EXPIRED.<br/><br/>"
2048 #~ msgstr "Ընթերցողի հաշիվը ԺԱՄԿԵՏԱՆՑ Է:<br/><br/>"
2049
2050 #~ msgid "Record ID: %1$s Create Date: %2$s "
2051 #~ msgstr "Գրառման ID: %1$s Ստեղծիր ամսաթիվ Date: %2$s "