5998651a8e889eb8493b4cfc8829af20bd9a6f6e
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / offline.properties / hy-AM.po
1 # extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/chrome/locale/en-US/offline.properties
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2013-09-26 18:17-0400\n"
7 "PO-Revision-Date: 2013-12-27 09:44+0000\n"
8 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
9 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Launchpad-Export-Date: 2013-12-28 05:22+0000\n"
14 "X-Generator: Launchpad (build 16877)\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16
17 #: common.cancel.label
18 msgctxt "common.cancel.label"
19 msgid "Cancel"
20 msgstr "Չեղարկել"
21
22 #: cat.opac.cancel
23 msgctxt "cat.opac.cancel"
24 msgid "Cancel"
25 msgstr "Չեղարկել"
26
27 #: common.exception
28 msgid ""
29 "!! This software has encountered an error.  Please tell your friendly system "
30 "administrator or software developer the following:\n"
31 "%1$s\n"
32 "%2$s\n"
33 msgstr ""
34 "!! Սխալ ծրագրում: Տեղեկացրու ադմինիստրատորին հետևյալի մասին:\n"
35 "%1$s\n"
36 "%2$s\n"
37
38 #: common.jsan.missing
39 msgid "The JSAN library object is missing."
40 msgstr "JSAN գրադարանը բացակա է:"
41
42 #: common.ok
43 msgctxt "common.ok"
44 msgid "Ok"
45 msgstr "Լավ"
46
47 #: common.ok.label
48 msgctxt "common.ok.label"
49 msgid "Ok"
50 msgstr "Լավ"
51
52 #: common.ok.accesskey
53 msgid "O"
54 msgstr "O"
55
56 #: common.cancel.accesskey
57 msgctxt "common.cancel.accesskey"
58 msgid "C"
59 msgstr "C"
60
61 #: common.clear
62 msgid "Clear"
63 msgstr "Մաքրել"
64
65 #: common.confirm
66 msgid "Check here to confirm this message."
67 msgstr "Հաղորդումը հաստատելու համար ընտրիր սա"
68
69 #: common.error.default
70 msgid "Please report that this happened."
71 msgstr "Տեղեկացրու որ սա պատահել է:"
72
73 #: common.error.copy_msg
74 msgid "Copy Message"
75 msgstr "Պատճե հաղորդագրություն"
76
77 #: common.barcode.status.warning
78 msgid "Warning: As of %1$s, this barcode (%2$s) was flagged %3$s."
79 msgstr "Զգուշացում: Առ %1$s, այս շտրիխ կոդը (%2$s) նշվել է %3$s."
80
81 #: common.barcode.status.warning.lost
82 msgid "Lost"
83 msgstr "Կորած"
84
85 #: common.barcode.status.warning.expired
86 msgid "Expired"
87 msgstr "Ժամկետանց"
88
89 #: common.barcode.status.warning.barred
90 msgid "Barred"
91 msgstr "Կասեցված"
92
93 #: common.barcode.status.warning.blocked
94 msgid "Blocked"
95 msgstr "Արգելափակված"
96
97 #: common.barcode.status.warning.unknown
98 msgid "with an unknown code: %1$s"
99 msgstr "անհայտ կոդով: %1$s"
100
101 #: common.date.invalid
102 msgid "Invalid Date"
103 msgstr "Սխալ ամսաթիվ"
104
105 #: common.no
106 msgid "No"
107 msgstr "Ոչ"
108
109 #: common.no.accesskey
110 msgid "N"
111 msgstr "N"
112
113 #: common.yes
114 msgid "Yes"
115 msgstr "Այո"
116
117 #: common.yes.accesskey
118 msgid "Y"
119 msgstr "Y"
120
121 #: common.unimplemented
122 msgid "Not Yet Implemented"
123 msgstr "Դեռ չի ներդրված"
124
125 #: cat.bib_record
126 msgid "Bib Record: %1$s"
127 msgstr "Մատ գրաժում: %1$s"
128
129 #: serial.delete_record.confirm
130 msgid "Are you sure you want to delete MFHD record #%1$s?"
131 msgstr "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել MFHD գրառումը #%1$s?"
132
133 #: cat.opac.delete_record.confirm
134 msgid "Are you sure you want to delete title record #%1$s from the catalog?"
135 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում էս ջնջել վերնագրի գրառումը #%1$s քարտարանից:"
136
137 #: cat.opac.delete_record
138 msgid "Delete Record"
139 msgstr "Ջնջել գրառումը"
140
141 #: cat.opac.delete
142 msgid "Delete"
143 msgstr "Ջնջել"
144
145 #: cat.opac.undelete_record.confirm
146 msgid ""
147 "Are you sure you want to undelete title record #%1$s from the catalog?"
148 msgstr ""
149 "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես հետ ջնջել վերնագրի գրառումը #%1$s քարտարանից:"
150
151 #: cat.opac.undelete_record
152 msgid "Undelete Record"
153 msgstr "Հետ ջնջել գրառումը"
154
155 #: cat.opac.undelete
156 msgid "Undelete"
157 msgstr "Հետ ջնջել"
158
159 #: cat.opac.record_deleted
160 msgid "Record deleted."
161 msgstr "Գրառումը ջնջված է:"
162
163 #: cat.opac.record_deleted.confirm
164 msgctxt "cat.opac.record_deleted.confirm"
165 msgid "Check here to confirm this action."
166 msgstr "Գործողությպւնը հաստատելու համար ընտրիր սա"
167
168 #: cat.opac.record_undeleted
169 msgid "Record undeleted."
170 msgstr "Գրառումը վերականգնված է:"
171
172 #: cat.opac.record_undeleted.confirm
173 msgctxt "cat.opac.record_undeleted.confirm"
174 msgid "Check here to confirm this action."
175 msgstr "Գործողությպւնը հաստատելու համար ընտրիր սա:"
176
177 #. # variables: document ID, error code, error description
178 #: cat.opac.record_deleted.error
179 msgid "Error deleting record #%1$s : %2$s : %3$s"
180 msgstr "Սխալ՝ գրառումը ջնջելիս #%1$s : %2$s : %3$s"
181
182 #. # variables: document ID, error code, error description
183 #: cat.opac.record_undeleted.error
184 msgid "Error undeleting record #%1$s : %2$s : %3$s"
185 msgstr "Սխալ գրառման ջնջելու ընթացքում #%1$s : %2$s : %3$s"
186
187 #: cat.opac.record_marked_for_overlay.record_id.alert
188 msgctxt "cat.opac.record_marked_for_overlay.record_id.alert"
189 msgid "Record with ID %1$s marked for overlay."
190 msgstr "Այս ID-ով գրառումը %1$s նշված է վերադրման համար։"
191
192 #: cat.opac.record_marked_for_overlay.tcn.alert
193 msgctxt "cat.opac.record_marked_for_overlay.tcn.alert"
194 msgid "Record with TCN %1$s marked for overlay."
195 msgstr "Այս TCN-ով գրառումը %1$s նշված է վերադրման համար։"
196
197 #: cat.opac.record_marked_for_multi_home.record_id.alert
198 msgctxt "cat.opac.record_marked_for_multi_home.record_id.alert"
199 msgid "Record with ID %1$s targeted for Multi-Bib items."
200 msgstr "Այս ID-ով գրառումը %1$s թիրախավորված է բազմա-մատեն նյութերի համար"
201
202 #: cat.opac.record_marked_for_multi_home.tcn.alert
203 msgid "Record with TCN %1$s targeted for Mutli-Bib items."
204 msgstr "Այս TCN-ով գրառումը %1$s թիրախավորված է բազմա-մատեն նյութերի համար"
205
206 #: cat.opac.clear_statusbar
207 msgid "Un-target/un-mark this record?"
208 msgstr "Քանդե՞լ թիրախը / քանդե՞լ նշումը այս գրառման։"
209
210 #: cat.save_record
211 msgid "Save Record"
212 msgstr "Հիշել գրառումը"
213
214 #: cat.save.failure
215 msgid "Record not likely updated."
216 msgstr "Գրառումը կարծես չի թարմացվել"
217
218 #: cat.record.counter
219 msgid "Record %1$s of %2$s"
220 msgstr "Գրառում %1$s ընդ. %2$s"
221
222 #: cat.preference.error
223 msgid "Preference not likely updated."
224 msgstr "Նախապատվությունը կարծես չի թարմացվել"
225
226 #: staff.admin.survey.save_response.label
227 msgid "Save this response"
228 msgstr "Հիշիր այս արձագանքը"
229
230 #: staff.admin.survey.save_response.accesskey
231 msgid "R"
232 msgstr "R"
233
234 #: circ.bad_checkdigit
235 msgid "This barcode has a bad check digit."
236 msgstr "Այս շտրիխ կոդը ունի վատ ստուգիչ նիշ"
237
238 #: circ.barcode.enter
239 msgid "Please enter a patron barcode first."
240 msgstr "Սկզբից մուտք արա ընթերցողի շտրիխ կոդը"
241
242 #: circ.barcode.warning
243 msgid "Barcode Warning"
244 msgstr "Շտրիխ կոդի զգուշացում"
245
246 #: circ.standalone
247 msgid "Standalone"
248 msgstr "Միայնակ"
249
250 #: circ.duplicate_scan.msg
251 msgid "This barcode has already been scanned."
252 msgstr "Այս շտրիխ կոդը արդեն կարդացվել է:"
253
254 #: circ.duplicate_scan.field
255 msgid "Duplicate Scan"
256 msgstr "Կրկնվող սկան"
257
258 #: circ.offline_checkout.nonbarcoded
259 msgid "or choose a non-barcoded option..."
260 msgstr "կամ ընտրիր առանց շտրիխ կոդի հնարավորությունը..."
261
262 #: circ.offline_checkout.items
263 msgid "Enter the number of items:"
264 msgstr "Մուտք արա նյութերի քանակը"
265
266 #: circ.offline_checkout.download.warning
267 msgid ""
268 "WARNING: The non-barcode types have not been downloaded from the server.  "
269 "You should log in to retrieve these."
270 msgstr ""
271 "Զգուշացում: Առանց շտրիխ կոդի տեսակները կայանից չեն բեռնաթափվել: Պետք է մուտք "
272 "լինես սա ստուգելու համար:"
273
274 #: circ.offline_checkout.barcode.flagged.lost
275 msgid "Warning: As of %1$s, this barcode (%2$s) was flagged Lost."
276 msgstr "Զգուշացում: Սրա համար %1$s, այս շտրիխ կոդը (%2$s) նշված է կորած:"
277
278 #: circ.offline_checkout.barcode.flagged.expired
279 msgid "Warning: As of %1$s, this barcode (%2$s) was flagged Expired."
280 msgstr "Զգուշացում: Սրա համար %1$s, այս շտրիխ կոդը (%2$s) նշված է ժամկետանց:"
281
282 #: circ.offline_checkout.barcode.flagged.barred
283 msgid "Warning: As of %1$s, this barcode (%2$s) was flagged Barred."
284 msgstr "Զգուշացում: Սրա համար %1$s, այս շտրիխ կոդը (%2$s) նշված է կասեցված:"
285
286 #: circ.offline_checkout.barcode.flagged.blocked
287 msgid "Warning: As of %1$s, this barcode (%2$s) was flagged Blocked."
288 msgstr ""
289 "Զգուշացում: Սրա համար %1$s, այս շտրիխ կոդը (%2$s) նշված է արգելափակված:"
290
291 #: circ.offline_checkout.barcode.flagged.unknown
292 msgid ""
293 "Warning: As of %1$s, this barcode (%2$s) was flagged with an unknown code: "
294 "%3$s."
295 msgstr ""
296 "Զգուշացում: Սրա համար %1$s, այս շտրիխ կոդը (%2$s) նշված է չճանաչված կոդով: "
297 "%3$s."
298
299 #: circ.offline_checkout.date.early
300 msgid "Due date needs to be after today."
301 msgstr "Վերադարձի ամսաթիվը պետք է լինի այսօրվանից հետո:"
302
303 #: circ.offline_checkout.required_field
304 msgid "Required Field"
305 msgstr "Պահանջվող դաշտ:"
306
307 #: circ.offline_checkout.valid_count
308 msgid "Please try again and enter a valid count."
309 msgstr "Փորձիր նորից, և մուտք արա թույլատրելի հաշիվ:"
310
311 #: circ.offline_checkout.required_value
312 msgid "Required Value"
313 msgstr "Պահանջվող արժեք"
314
315 #: circ.offline_register.future.birth.date
316 msgid "Patron needs to be born yesterday."
317 msgstr "Ընթերցողը պետք է որ ծնված լինի երեկ:"
318
319 #: circ.offline_register.invalid.birth.date
320 msgid "Happy birthday!  You need to be more than 0 days old."
321 msgstr "Ծնունդտ շնորհավոր: Դու պետք է 0 օրական լինես:"
322
323 #: circ.offline_register.survey.prompt
324 msgid "Choose a response..."
325 msgstr "Ընտրիր արձագանքը..."
326
327 #: circ.offline_register.missing.post_code
328 msgid "Missing Address : Postal Code"
329 msgstr "Բացակա հասցե: փոստային կոդ"
330
331 #: circ.offline_register.missing.state
332 msgid "Missing Address : State"
333 msgstr "Բացակա հասցե: նահանգ"
334
335 #: circ.offline_register.missing.city
336 msgid "Missing Address : City"
337 msgstr "Բացակա հասցե: քաղաք"
338
339 #: circ.offline_register.missing.street1
340 msgid "Missing Address : Line 1"
341 msgstr "Բացակա հասցե: տող 1"
342
343 #: circ.offline_register.missing.ident_value
344 msgid "Missing Identification Value"
345 msgstr "Բացակա բնութագրիչի արժեք"
346
347 #: circ.offline_register.missing.ident_type
348 msgid "Missing Identification Type"
349 msgstr "Բացակա բնութագրիչի տեսակ"
350
351 #: circ.offline_register.missing.dob
352 msgid "Missing Date of Birth"
353 msgstr "Բացակա ծննդյան ամսաթիվ"
354
355 #: circ.offline_register.missing.first_given_name
356 msgid "Missing First Name"
357 msgstr "Բացակա անուն"
358
359 #: circ.offline_register.missing.family_name
360 msgid "Missing Last Name"
361 msgstr "Բացակա ազգանուն"
362
363 #: circ.offline_register.missing.passwd
364 msgid "Missing Password"
365 msgstr "Բացակա գաղտնաբառ"
366
367 #: circ.offline_register.missing.barcode
368 msgid "Missing Barcode"
369 msgstr "Բացակա շտրիխ կոդ"
370
371 #: circ.offline_register.missing.profile
372 msgid "Missing Profile"
373 msgstr "Բացակա պրոֆայլ"
374
375 #: circ.offline_register.missing.home_ou
376 msgid "Missing Home Library"
377 msgstr "Բացակա տան գրադարան"
378
379 #: circ.offline_register.missing.alert
380 msgid "Please fix the following:"
381 msgstr "Շտկիր սա:"
382
383 #: circ.offline_register.patron.saved
384 msgid "Patron Registration Saved"
385 msgstr "Ընթերցողի գրանցումը հիշված է:"
386
387 #: circ.offline_register.missing.library.list
388 msgid "Missing library list."
389 msgstr "Բացակա գրադարանի ցուցակ"
390
391 #: circ.offline_register.missing.profile.list
392 msgid "Missing profile list."
393 msgstr "Բացակա պրոֆայլի ցուցակ"
394
395 #: circ.offline_register.missing.id.type.list
396 msgid "Missing identification type list."
397 msgstr "Բացակա բնութագրիչի տեսակի ցուցակ"
398
399 #: circ.offline_register.missing.required.surveys
400 msgid "Missing required surveys."
401 msgstr "Բացակա պահանջվող հարցախույզներ"
402
403 #: circ.offline_register.missing.files.error
404 msgid ""
405 "ERROR: Offline patron registration requires some server-generated files.  "
406 "Please login periodically to retrieve these files."
407 msgstr ""
408 "ՍԽԱԼ: Ընթերցողի օֆլայն գրանցումը պահանջում է կայանի հետ կապված ֆայլերի "
409 "գեներացում: Հաճախակի միացիր այս ֆայլերը կանչելու համար:"
410
411 #: jsan.file_not_found.error
412 msgid "File not found: %1$s"
413 msgstr "Ֆայլը չի գտնված: %1$s"
414
415 #: jsan.namespace.creation.error
416 msgid "Could not create namespace[%1$s]: %2$s"
417 msgstr "Չի կարող ստեղծել անվան տարածք[%1$s]: %2$s"
418
419 #: menu.cmd_edit_copy_buckets.tab
420 msgid "Copy Buckets"
421 msgstr "Պատճենիր փնջերը"
422
423 #: menu.cmd_edit_volume_buckets.tab
424 msgid "Volume Buckets"
425 msgstr "Հատորակալիր փնջերը"
426
427 #: menu.cmd_edit_record_buckets.tab
428 msgid "Record Buckets"
429 msgstr "Գրանցիր փնջերը"
430
431 #: menu.cmd_edit_user_buckets.tab
432 msgid "User Buckets"
433 msgstr "Օգտվողի փնջեր"
434
435 #: menu.cmd_replace_barcode.prompt
436 msgid "Enter original barcode for the item:"
437 msgstr "Նյութի համար իսկական շտրիխ կոդի մուտք"
438
439 #: menu.cmd_replace_barcode.label
440 msgctxt "menu.cmd_replace_barcode.label"
441 msgid "Replace Barcode"
442 msgstr "Փոխարինիր շտրիխ կոդը"
443
444 #: menu.cmd_replace_barcode.retrieval.error
445 msgid "We were unable to retrieve an item with barcode \"%1$s\"."
446 msgstr "Անկարող ենք կանչել նյութը այս շտրիխ կոդով \"%1$s\":"
447
448 #: menu.cmd_replace_barcode.replacement.prompt
449 msgid "Enter the replacement barcode for the item:"
450 msgstr "Մուտք արա նյութի փոխարինման շտրիխ կոդը:"
451
452 #: menu.cmd_replace_barcode.replacement.label
453 msgctxt "menu.cmd_replace_barcode.replacement.label"
454 msgid "Replace Barcode"
455 msgstr "Փոխարինիր շտրիխ կոդը"
456
457 #: menu.cmd_replace_barcode.blank.error
458 msgid "Rename aborted.  Blank for barcode not allowed."
459 msgstr "Անվանափոխումը չկայացավ: Շտրիխ կոդը չի կարող դատարկ լինել:"
460
461 #: menu.cmd_replace_barcode.duplicate.error
462 msgid "Rename aborted.  Another copy has barcode \"%1$s\"."
463 msgstr ""
464 "Անվանափոխումը չկայացավ: Նույն շտրիխ կոդը մեկ այլ օրինակ ունի \"%1$s\":"
465
466 #: menu.cmd_replace_barcode.testing.error
467 msgid "Error testing replacement barcode \"%1$s\"."
468 msgstr "Սխալ՝ փոխարինման շտրիխ կոդը փորձարկելիս \"%1$s\":"
469
470 #: menu.cmd_replace_barcode.permission.error
471 msgid "Rename aborted.  Insufficient permission."
472 msgstr "Անվանափոխումը չկայացավ: Անբավարար իրավասություններ:"
473
474 #: menu.cmd_replace_barcode.renaming.error
475 msgid "Error renaming item."
476 msgstr "Սխալ՝ նյութը անվանափոխելիս:"
477
478 #: menu.cmd_replace_barcode.renaming.failure
479 msgid "The rename operation probably failed."
480 msgstr "Հավանաբար անվանափոխման գործողությունը ձախողվեց:"
481
482 #: menu.cmd_search_opac.tab
483 msgid "Catalog"
484 msgstr "Քարտարան"
485
486 #: menu.cmd_search_bib_id.tab
487 msgid "What is the internal ID for the bibliographic record?"
488 msgstr "Ո՞րն է մատենագիտական գրառման ներքին ID:"
489
490 #: menu.cmd_search_bib_id.prompt
491 msgid "Bib ID Lookup"
492 msgstr "Մատ ID դիտում"
493
494 #: menu.cmd_search_usr_id.tab
495 msgid "What is the internal database ID for the patron account?"
496 msgstr "Ո՞րն է հաճախորդի հաշվի շտեմարանի ներքին ID-ն։"
497
498 #: menu.cmd_search_usr_id.prompt
499 msgid "Patron ID Lookup"
500 msgstr "Ընթերցողի ID-ի որոնում"
501
502 #: menu.cmd_search_tcn.tab
503 msgid "What is the TCN or accession ID for the record?"
504 msgstr "Ո՞րն է գրառման TCN կամ հասանելիության ID:"
505
506 #: menu.cmd_search_tcn.prompt
507 msgid "TCN Lookup"
508 msgstr "TCN դիտում"
509
510 #: menu.cmd_search_tcn.not_found.error
511 msgid "\"%1$s\" not found"
512 msgstr "\"%1$s\" չի գտնվել"
513
514 #: menu.cmd_search_tcn.deleted.error
515 msgid "\"%1$s\" is deleted.  Show the deleted record anyway?"
516 msgstr "\"%1$s\" ջնջված է: Ցույշ տա՞լ ջնջված գրառումը:"
517
518 #: menu.cmd_patron_register.related.tab
519 msgid "Editing Related Patron"
520 msgstr "Կապված ենթերցողի խմբագրում"
521
522 #: menu.cmd_patron_register.tab
523 msgid "Register Patron"
524 msgstr "Գրանցիր ընթերցողին"
525
526 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode
527 #: staff.circ.work_log_patron_registration.message
528 msgid "%1$s registered %3$s (%2$s)"
529 msgstr "%1$s գրանցված է %3$s (%2$s)"
530
531 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Hold ID  5 - Hold Type
532 #: staff.circ.work_log_hold_placed.message
533 msgid "%1$s placed hold %4$s (%5$s) for %3$s (%2$s)"
534 msgstr "%1$s պահում է դրված %4$s (%5$s) համար %3$s (%2$s)"
535
536 #: menu.cmd_browse_holds.tab
537 msgid "Hold Browser"
538 msgstr "Կասեցրու դիտակը"
539
540 #: menu.cmd_browse_holds_shelf.tab
541 msgid "Holds Shelf"
542 msgstr "Պահումների դարակ"
543
544 #: menu.cmd_browse_hold_pull_list.tab
545 msgid "On Shelf Pull List"
546 msgstr "Դարակի վրայի ցուցակ"
547
548 #: menu.cmd_local_admin.tab
549 msgid "Local Administration"
550 msgstr "Տէղային կառավարում"
551
552 #: menu.cmd_open_vandelay.tab
553 msgid "MARC Import/Export"
554 msgstr "MARC ներմուծում/արտահանում"
555
556 #: menu.cmd_marc_batch_edit.tab
557 msgid "MARC Batch Edit"
558 msgstr "MARC փաթեթով խմբագրում"
559
560 #: menu.cmd_open_conify.tab
561 msgid "Server Settings"
562 msgstr "Սպասարկող կայանի կարգաբերումներ"
563
564 #: menu.cmd_retrieve_last_patron.session.error
565 msgid "No patron visited yet this session."
566 msgstr "Ոչ մի ընթերցող դեռ չի այցէլէլ այս միացումը"
567
568 #: menu.cmd_retrieve_last_record.session.error
569 msgid "No record visited yet this session."
570 msgstr "Ոչ մի գրառում դեռ չի այցէլէլ այս միացումը"
571
572 #: menu.cmd_retrieve_last_record.status
573 msgid "Retrieving title..."
574 msgstr "Կանչվում է վերնագիրը..."
575
576 #: menu.cmd_chg_session.label
577 msgid "Change Login"
578 msgstr "Փոխիր գրանցումը"
579
580 #: menu.cmd_chg_session.operator.label
581 msgid "Change Operator: %1$s"
582 msgstr "Փոխիր օպերատորը: %1$s"
583
584 #: menu.cmd_manage_offline_xacts.tab
585 msgid "Offline Transactions"
586 msgstr "Օֆլայն տրանզակցիաներ"
587
588 #: menu.cmd_download_patrons.complete.status
589 msgid "Download completed"
590 msgstr "Բեռնաթափումը ավարտված է"
591
592 #: menu.cmd_download_patrons.error
593 msgid ""
594 "There was a problem with the download.  The server returned a status %1$s : "
595 "%2$s"
596 msgstr ""
597 "Կա խոչնդոտ բեռնաթափման հետ կապված: կայանը վերադարձրել է վիճակը %1$s : %2$s"
598
599 #: menu.cmd_stat_cat_edit.tab
600 msgid "Statistical Category Editor"
601 msgstr "Վիճակագրական դասի խմբագիր"
602
603 #: menu.cmd_non_cat_type_edit.tab
604 msgid "Non-Cataloged Type Editor"
605 msgstr "Չմուտքագրված տեսակի խմբագիր"
606
607 #: menu.cmd_copy_location_edit.tab
608 msgid "Copy Location Editor"
609 msgstr "Օրինակի տեղաբաշխման խմբագիր"
610
611 #: menu.cmd_console.tab
612 msgid "JavaScript Console"
613 msgstr "JavaScript Console"
614
615 #: menu.cmd_shell.tab
616 msgid "JavaScript Shell"
617 msgstr "JavaScript Shell"
618
619 #: menu.cmd_xuleditor.tab
620 msgid "XUL Editor"
621 msgstr "XUL Editor"
622
623 #: menu.cmd_fieldmapper.tab
624 msgid "Fieldmapper"
625 msgstr "Դաշտի քարտեզ"
626
627 #: menu.cmd_public_opac.tab
628 msgid "OPAC"
629 msgstr "ՀՈԱՔ"
630
631 #: menu.cmd_extension_manager.tab
632 msgid "Extension Manager"
633 msgstr "Ընդլայնման կառավարիչ"
634
635 #: menu.cmd_theme_manager.tab
636 msgid "Theme Manager"
637 msgstr "Թեմատիկ կառավարիչ"
638
639 #: menu.cmd_shutdown.prompt
640 msgid "Exit Evergreen completely?"
641 msgstr "Լքե՞լ Evergreen-ը ամբողջովին"
642
643 #: menu.spawn_search.msg
644 msgid "Editor would like to search for: %1$s"
645 msgstr "Խմբագրիչը կցանկանա օրոնել: %1$s"
646
647 #: menu.cmd_verify_credentials.tabname
648 msgid "Verify Credentials"
649 msgstr "Վերահսկիր մանդատները"
650
651 #: menu.close_all_tabs.error
652 msgid "Error closing all tabs"
653 msgstr "Սխալ բոլոր տագերը փակելիս"
654
655 #: menu.new_tab.tab
656 msgid "Tab"
657 msgstr "Tab ստեղն"
658
659 #: menu.new_tab.max_tab_dialog
660 msgid ""
661 "Sorry, we can't create any more tabs in this window.\n"
662 "Would you like to create a new tab in another window?"
663 msgstr ""
664 "Կներեք, այս պատուհանում չենք կարող ստեղծել նոր տաբեր։\n"
665 "Կցանկանա՞ս ստեղծել նոր տաբ այլ պատուհանում։"
666
667 #: main.session_cookie.error
668 msgid "Error setting session cookie: %1$s"
669 msgstr "Սեսիայի cookie կարգաբերման սխալ: %1$s"
670
671 #: menu.set_tab.error
672 msgid "pause for error"
673 msgstr "կանգ առ սխալի համար"
674
675 #: menu.reset_network_stats
676 msgid "Reset network activity summary?"
677 msgstr "Վերագե՞լ ցանցի ակտիվության հակիրճ շարադրանքը"
678
679 #: main.testing
680 msgid "Testing"
681 msgstr "Թեստավորում"
682
683 #: main.transaction_export.title
684 msgid "Save Transaction File As"
685 msgstr "Հիշիր տրանզակցիայի ֆայլը որպես"
686
687 #: main.transaction_export.prompt
688 msgid "Would you like to overwrite the existing file %1$s?"
689 msgstr "Ցանկանու՞մ ես վերագրել առկա ֆայլը %1$s"
690
691 #: main.transaction_export.prompt.title
692 msgid "Transaction Export Warning"
693 msgstr "Տրանզակցիայի արտահանման զգուշացում"
694
695 #: main.transaction_export.success.prompt
696 msgid ""
697 "Your transactions have been successfully exported to file %1$s. We strongly "
698 "recommend that you now purge the transactions from this staff client.  Would "
699 "you like for us to do this?"
700 msgstr ""
701 "Քո տրանզակցիաները հաջողությամբ արտահանվել են ֆայլի %1$s մեջ: Խորհուրդ ենք "
702 "տալիս հեռացնել տրանզակցիաները: Ուզու՞մ եք որ մենք անենք:"
703
704 #: main.transaction_export.success.title
705 msgid "Transaction Export Successful"
706 msgstr "Տրանզակցիայի արտահանումը հաջող է:"
707
708 #: main.transaction_export.filename.error
709 msgid ""
710 "Error purging transactions:  Taking too long to find a unique filename for "
711 "archival."
712 msgstr ""
713 "Սխալ՝ տրանզակցիայի մաքրման ժամանակ: Արխիվատորը եզակի ֆայլի անվանում գտնելու "
714 "համար չափից երկար ժամանակ է ծախսում:"
715
716 #: main.transaction_export.duplicate.warning
717 msgid ""
718 "Please note that you now have two sets of identical transactions.  Unless "
719 "the set you just exported is solely for archival purposes, we run the risk "
720 "of duplicate transactions being processed on the server."
721 msgstr ""
722 "Նկատի ունեցիր որ հիմա ունես երկու նմանատիպ տրանզակցիաների բազմություններ: "
723 "Վտանգ կա կայանի վրա աշխատացնելու կրկնվող տրանզակցիաներ:"
724
725 #: main.transaction_export.no_filename.error
726 msgid ""
727 "Either you did not choose a filename, or you tried to overwrite an existing "
728 "file."
729 msgstr ""
730 "Կամ չես ընտրել ֆայլի անունը և կամ փորձում ես վերագրել գոյություն ունեցող "
731 "ֆայլը:"
732
733 #: main.transaction_export.no_transactions.error
734 msgid "There are no outstanding transactions to export."
735 msgstr "Արտահանման համար չկա երկար սպասող տրանզակցիաներ:"
736
737 #: main.transaction_import.outstanding.error
738 msgid ""
739 "There are already outstanding transactions on this staff client.  Upload "
740 "these first."
741 msgstr "Կան երկար սպասող տրանզակցիաներ: Բեռնավորիր այս ֆայլերը:"
742
743 #: main.transaction_import.title
744 msgid "Import Transaction File"
745 msgstr "Ներմուծիր տրանզակցիայի ֆայլը"
746
747 #: main.transaction_import.delete.prompt
748 msgid ""
749 "Your transactions have been successfully migrated to this staff client.\n"
750 "\n"
751 "We recommend that you delete the external copy.  Would you like for us to "
752 "delete %1$s?"
753 msgstr ""
754 "Քո տրանզակցիաները հաջողությամբ տեղափոխվել են կլիենտի մաս:\n"
755 "\n"
756 "Խորհուրդ ենք տալիս ջնջել ավելորդ պատճեն: Կցանկանա՞ք որ մենք ջնջենք: %1$s?"
757
758 #: main.transaction_import.success
759 msgid "Transaction Import Successful"
760 msgstr "Տրանզակցիայի հաջող ներմուծում:"
761
762 #: main.on_debug.clear_cache
763 msgid "cache cleared"
764 msgstr "Քեշը մաքրված է"
765
766 #: main.on_debug.debug
767 msgid "debug the debug :D"
768 msgstr "debug the debug :D"
769
770 #: main.new_window_btn.login_first_warning
771 msgid "Please login first!"
772 msgstr "Մուտք եղիր սկզբից"
773
774 #: main.settings.migrate
775 msgid ""
776 "This version of the staff client stores local settings in a different "
777 "location than your previous installation.  Should we attempt to migrate "
778 "these settings?"
779 msgstr ""
780 "Աշխատակազմի հաճախորդի այս տարբերակը հիշում է տեղային պարամերերը այլ վայրում "
781 "քան նախորդ կարգաբերումներում էր: Կարի՞ք կա որ մենք միգրացիա անենք այս "
782 "պարամետրերը:"
783
784 #: main.settings.migrate.failed
785 msgid ""
786 "WARNING: Unable to migrate legacy settings.  The settings and configuration "
787 "files appear to exist in multiple locations. \n"
788 "To resolve this problem manually, please consider:\n"
789 "\t%1$s\n"
790 "which is in the directory where we want to store settings for the current "
791 "operating system account, and:\n"
792 "\t%2$s\n"
793 "which is where we used to store such information.\n"
794 msgstr ""
795 "ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ: Օրինական պարամետրերը չի կարող տեղափոխել: Պարամետրերը և ձևավորման "
796 "ֆայլերը գտնվում են տարբեր վայրերում: \n"
797 "Այս պրոբլեմը ձեռքով լուծելու համար, նկատի ունեցիր:\n"
798 "\t%1$s\n"
799 "գրադարանում է, որտեղ ցանկանում ենք հիշել ընթացիկ օպերացիոն համակարգի հաշիվը, "
800 "և:\n"
801 "\t%2$s\n"
802 "որում որպես կանոն մենք հիշում ենք այդպիսի ինֆորմացիան:\n"
803
804 #: main.settings.migrate.confirm
805 msgid ""
806 "Move the settings and configuration files from\n"
807 "%1$s\n"
808 "to\n"
809 "%2$s?"
810 msgstr ""
811 "Տեղափոխիր ձևավորման ֆայլերը աճստեղից\n"
812 "%1$s\n"
813 "դեպի\n"
814 "%2$s?"
815
816 #: main.settings.migrate.error
817 msgid "Error trying to move %1$s to directory %2$s"
818 msgstr "Սխալ՝ երբ փորձում եք տեղափոխէլ %1$s դեպի գրադարան %2$s"
819
820 #: network.override.exceptions
821 msgid "Exceptions"
822 msgstr "Բացառություններ"
823
824 #: network.override.override
825 msgid "Override "
826 msgstr "Վերագրել "
827
828 #: network.override.force.prompt
829 msgid "Force this action?"
830 msgstr "Ուժով կատարե՞լ այս գործողությունը"
831
832 #: network.ignore_errors
833 msgid "Ignore Errors"
834 msgstr "Անտեսիր սխալները"
835
836 #: network.method_not_found.error
837 msgid "Method not found for %1$s"
838 msgstr "Մեթոդը չի գտնված սրա համար %1$s"
839
840 #: network.new_session.authorize
841 msgctxt "network.new_session.authorize"
842 msgid "Authorize"
843 msgstr "Լիազորում"
844
845 #: network.new_session.expired
846 msgid "Session Expired"
847 msgstr "Սեսիայի ժամանակը սպառվեց"
848
849 #: network.new_session.expired.prompt
850 msgid "Please enter the credentials for a new login session."
851 msgstr "Մուտք արա մանդատները գրանցման նոր կապի համար"
852
853 #: network.new_session.operator_change
854 msgid "Operator Change"
855 msgstr "Օպերատորի փոփոխություն"
856
857 #: network.new_session.operator_change.prompt
858 msgid ""
859 "Please enter the credentials for the new login session.  Note that the "
860 "previous session is still active."
861 msgstr ""
862 "Մուտք արա մանդատները կապի նոր սեսիայի համար։ Նկատի առ որ նախորդ սեսիան դեռ "
863 "ակտիվ է։"
864
865 #: network.permission.authorize
866 msgctxt "network.permission.authorize"
867 msgid "Authorize"
868 msgstr "Լիազորում"
869
870 #: network.permission.description.brief
871 msgid "Permission Denied: %1$s"
872 msgstr "Իրավասությունը արգելված է: %1$s"
873
874 #: network.permission.description.full
875 msgid ""
876 "Another staff member with the above permission may authorize this specific "
877 "action.  Please notify your library administrator if you need this "
878 "permission.  If you feel you have received this exception in error, please "
879 "inform your friendly Evergreen developers or helpdesk staff of the above "
880 "permission and this debug information: %1$s"
881 msgstr ""
882 "Աշխատակազմի մեկ այլ անդամ վերը բերված արտոնություններով կարող է թույլատրել "
883 "այս հատուկ գործողությունը։ Տեղյակ պահիր քո գրադարանի կառավարչին որ ցանկանում "
884 "ես ունենալ այսպիսի արտոնություններ։ Եթե զգում ես որ ստացել ես այս "
885 "բացառությունը սխալմամբ, տեղյակ պահիր Էվերգրինի նախագծողներին կամ օգնության "
886 "սեղանի աշխատակիցներին  այս թույլատվության մասին և ուղարկիր թերությունների "
887 "շտկման այս տեղեկատվությունը։ %1$s"
888
889 #: network.server_or_method.error
890 msgid "Server or method error"
891 msgstr "Կայանի կամ մեթոդի սխալ"
892
893 #: network.server.failure.exception
894 msgid ""
895 "Network or server failure.  Please check your Internet connection to %1$s "
896 "and choose Retry Network.  If you need to enter Offline Mode, choose Ignore "
897 "Errors in this and subsequent dialogs.  If you believe this error is due to "
898 "a bug in Evergreen and not network problems, please contact your help desk "
899 "or friendly Evergreen administrators, and give them this information:"
900 msgstr ""
901 "Ցանցի կամ կայանի ձախողում։ Ստուգիր քո ինտերնետ միացումը դեպի %1$s և ընտրիր "
902 "Կրկնել Ցանցը։ Եթե ցանկանում ես մուտք գործել ավտոնոմ ռեժիմ, ընտրիր Անտեսիր "
903 "Սխալները և համապատասխան երկխոսությունները։ Եթե վստահ ես որ այս սխալը "
904 "Էվերգրինի թերություններից է և ոչ թե ցանցային պրոբլեմ է, կապվիր օգնւթյան "
905 "սեղանի կամ Էվերգրինի աշխատակազմի հետ, և նրանց տրամադրիր այս տեղեկատվությունը։"
906
907 #: network.server.method
908 msgid "method=%1$s"
909 msgstr "method=%1$s"
910
911 #: network.server.params
912 msgid "params=%1$s"
913 msgstr "params=%1$s"
914
915 #: network.server.thrown_label
916 msgid "THROWN:"
917 msgstr "ՇՊՐՏՎԱԾ։"
918
919 #: network.server.status_label
920 msgid "STATUS:"
921 msgstr "ՎԻՃԱԿ։"
922
923 #: network.network_failure
924 msgid "Network Failure"
925 msgstr "Ցանցային տապալում։"
926
927 #: network.retry_network
928 msgid "Retry Network"
929 msgstr "Կրկնիր ցանցը"
930
931 #: network.unknown_status
932 msgid "Unknown status"
933 msgstr "Անհայտ վիճակ"
934
935 #: network.window_title.error
936 msgid "Error setting window titles to match new login"
937 msgstr ""
938 "Սխալ՝ պատուհանի վերնագրերի տեղադրման ընթացքում, որպեսզի համընկնեն նոր "
939 "գրանցման բառի հետ։"
940
941 #: openils.global_util.clear_cache.error
942 msgid "Problem clearing the cache: %1$s"
943 msgstr "Պրոբլեմ քեշը մաքրելիս: %1$s"
944
945 #: openils.global_util.clipboard.error
946 msgid "Clipboard action failed: %1$s"
947 msgstr "Կլիպբորդի գործողությունը տապալվեց: %1$s"
948
949 #: openils.global_util.clipboard
950 msgid "Copied \"%1$s\" to clipboard."
951 msgstr "Արտագրված \"%1$s\" կլիպբոարդ"
952
953 #: openils.global_util.content_window_jsobject.error
954 msgid "Error with get_contentWindow(%1$s) and wrappedJSObject: %2$s"
955 msgstr "Սխալ՝ կապված get_contentWindow(%1$s) և wrappedJSObject: %2$s"
956
957 #: openils.global_util.content_window.error
958 msgid "Error with get_contentWindow(%1$s): %2$s"
959 msgstr "Սխալ՝ get_contentWindow(%1$s): %2$s"
960
961 #: openils.global_util.font_size.error
962 msgid "Error adjusting the font size: %1$s"
963 msgstr "Սխալ՝ տառատեսակի չափը հավասարեցնելիս: %1$s"
964
965 #: list.row_fetch_warning
966 msgid ""
967 "WARNING: Only %1$s out of %2$s rows in this list have been retrieved for "
968 "immediate viewing.  Sorting this list requires that all these rows be "
969 "retrieved, and this may take some time and lag the staff client.  Would you "
970 "like to proceed?"
971 msgstr ""
972 "ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ։ Միայն %1$s այս ցուցակի ընդհանուր %2$s տողերից հետ են կանչվել "
973 "անմիջապես դիտման համար։ Այս ցուցակի տեսակավորումը պահանջում է որ բոլոր "
974 "տողերը հետ կանչվեն որը որոշակի ժամանակ կպահանջի և աշխատակազմի հաճախորդին "
975 "կուշացնի։ Ցանկանու՞մ ես շարունակել։"
976
977 #: list.columns_saved
978 msgid "Column configuration saved."
979 msgstr "Սյունակի ձևավորումը հիշված է։"
980
981 #: list.column_save_disabled
982 msgid "Column configuration save disabled by server policy."
983 msgstr "Կայանի աշխատանքից ելնելով սյունակի ձևավորումը արգելափակված է"
984
985 #: list.row_retrieving
986 msgid "Retrieving..."
987 msgstr "Կանչվում է..."
988
989 #: list.save_csv_as
990 msgid "Save List CSV As..."
991 msgstr "Հիշիր ցուցակի CSV որպես..."
992
993 #: list.actions.menu.label
994 msgid "List Actions"
995 msgstr "Թվարկիր գործողությունները"
996
997 #: list.actions.menu.accesskey
998 msgctxt "list.actions.menu.accesskey"
999 msgid "L"
1000 msgstr "L"
1001
1002 #: list.actions.field_to_clipboard.label
1003 msgid "Copy Field from Selected Row to Clipboard"
1004 msgstr "Արտագրիր Դաշտը Ընտրված Տողից դեպի կլիպբորդ"
1005
1006 #: list.actions.field_to_clipboard.accesskey
1007 msgctxt "list.actions.field_to_clipboard.accesskey"
1008 msgid "C"
1009 msgstr "C"
1010
1011 #: list.actions.csv_to_clipboard.label
1012 msgid "Copy List CSV to Clipboard"
1013 msgstr "Արտագրիր ցուցակի CSV կլիպբորդ"
1014
1015 #: list.actions.csv_to_clipboard.accesskey
1016 msgctxt "list.actions.csv_to_clipboard.accesskey"
1017 msgid "L"
1018 msgstr "L"
1019
1020 #: list.actions.csv_to_printer.label
1021 msgid "Print List CSV"
1022 msgstr "Տպիր ցուցակի CSV"
1023
1024 #: list.actions.csv_to_printer.accesskey
1025 msgid "P"
1026 msgstr "P"
1027
1028 #: list.actions.extended_to_printer.label
1029 msgid "Print List Expanded Format"
1030 msgstr "Տպիր Ցուցակի Ընդլայնված ձևաչափով"
1031
1032 #: list.actions.extended_to_printer.accesskey
1033 msgid "x"
1034 msgstr "x"
1035
1036 #: list.actions.csv_to_file.label
1037 msgid "Save List CSV to File"
1038 msgstr "Հիշիր ցուցակի CSV ֆայլում"
1039
1040 #: list.actions.csv_to_file.accesskey
1041 msgid "F"
1042 msgstr "F"
1043
1044 #: list.actions.save_column_configuration.label
1045 msgid "Save Column Configuration"
1046 msgstr "Հիշիր սյունակի կարգաբերումը"
1047
1048 #: list.actions.save_column_configuration.accesskey
1049 msgid "S"
1050 msgstr "S"
1051
1052 #: list.dump_extended_format.record_separator
1053 msgid "=-=-="
1054 msgstr "=-=-="
1055
1056 #: list.line_number
1057 msgid "#"
1058 msgstr "#"
1059
1060 #: menu.cmd_survey_wizard.inadequate_perm
1061 msgid ""
1062 "You are lacking the CREATE_SURVEY permission and/or working locations."
1063 msgstr ""
1064 "Դու ցանկանում ես ձեռք բերել CREATE_SURVEY արտոնություն և/կամ աշխատանքային "
1065 "տեղաբաշխումներ։"
1066
1067 #: menu.cmd_local_admin_fonts_and_sounds.tab
1068 msgid "Global Font and Sound Settings"
1069 msgstr "Համընդհանուր ֆոնտի և ձայնի կարգաբերում"
1070
1071 #: menu.cmd_local_admin_printer.tab
1072 msgid "Printer Settings Editor"
1073 msgstr "Տպիչի կարգաբերումների խմբագիր"
1074
1075 #: menu.cmd_local_admin_do_not_auto_attempt_print_setting.tab
1076 msgid "'Do Not Attempt Auto-Print' Setting"
1077 msgstr "'Մի փորձիր ինքնա տպում' կարգաբերում"
1078
1079 #: menu.cmd_local_admin_closed_dates.tab
1080 msgid "Closed Dates Editor"
1081 msgstr "Փակ ամսաթվերի խմբագիր"
1082
1083 #: menu.cmd_local_admin_copy_locations.tab
1084 msgid "Copy Locations Editor"
1085 msgstr "Օրինակի տեղաբաշխման խմբագիր"
1086
1087 #: menu.cmd_local_admin_lib_settings.tab
1088 msgid "Library Settings Editor"
1089 msgstr "Գրադարանի կարգաբերումների խմբագիր"
1090
1091 #: menu.cmd_local_admin_non_cat_types.tab
1092 msgid "Non-cataloged Types Editor"
1093 msgstr "Չմուտքագրված տեսակների խմբագիր"
1094
1095 #: menu.cmd_local_admin_stat_cats.tab
1096 msgid "Statistical Categories Editor"
1097 msgstr "Վիճակագրական դասերի խմբագիր"
1098
1099 #: menu.cmd_local_admin_reports.tab
1100 msgid "Reports"
1101 msgstr "Հաշվետվություններ"
1102
1103 #: menu.cmd_local_admin_age_overdue_circulations_to_lost.tab
1104 msgid "Age to Lost"
1105 msgstr "Տարիքի կորուստ"
1106
1107 #: menu.cmd_local_admin_cash_reports.tab
1108 msgid "Cash Reports"
1109 msgstr "Կանխիկի հաշվետվություններ"
1110
1111 #: menu.cmd_local_admin_transit_list.tab
1112 msgid "Transits"
1113 msgstr "Տրանզիտներ"
1114
1115 #: menu.cmd_acq_create_invoice.tab
1116 msgid "New Invoice"
1117 msgstr "Նոր հաշիվ"
1118
1119 #: menu.cmd_acq_bib_search.tab
1120 msgid "MARC Federated Search"
1121 msgstr "MARC ֆեդերացված որոնում"
1122
1123 #: menu.cmd_acq_from_bib.tab
1124 msgid "Load Catalog Record IDs"
1125 msgstr "Բեռնավորիր քարտարանի գրառման բնութագրիչ կոդը"
1126
1127 #: menu.cmd_acq_unified_search.tab
1128 msgid "Acquisitions Search"
1129 msgstr "Համալրումների փնտրում"
1130
1131 #: menu.cmd_acq_upload.tab
1132 msgid "Load MARC Order Records"
1133 msgstr "Բեռնավորիր MARC կարգաբերված գրառումներ"
1134
1135 #: menu.cmd_acq_new_brief_record.tab
1136 msgid "New Brief Record"
1137 msgstr "Նոր հակիրճ գրառում"
1138
1139 #: menu.cmd_acq_po.tab
1140 msgid "Purchase Orders"
1141 msgstr "Գնման պատվեր"
1142
1143 #: menu.cmd_acq_user_requests.tab
1144 msgid "Patron Requests"
1145 msgstr "Ընթերցողի հարցումներ"
1146
1147 #: menu.cmd_acq_claim_eligible.tab
1148 msgid "Claim-Ready Items"
1149 msgstr "Պիտակավորված պատրաստ նյութեր"
1150
1151 #: menu.cmd_serial_batch_receive.tab
1152 msgid "Batch Receive"
1153 msgstr "Փաթեթի ստացում"
1154
1155 #: menu.cmd_url_verify.tab
1156 msgid "Link Checker"
1157 msgstr "Հղման ստուգող"
1158
1159 #: menu.cmd_booking_resource.tab
1160 msgid "Resources"
1161 msgstr "Պաշարներ"
1162
1163 #: menu.cmd_booking_reservation.tab
1164 msgid "Reservations"
1165 msgstr "Նախնական պահումներ"
1166
1167 #: menu.cmd_booking_reservation_pickup.tab
1168 msgid "Reservation Pickup"
1169 msgstr "Նախնական պահման ստացում"
1170
1171 #: menu.cmd_booking_reservation_return.tab
1172 msgid "Reservation Return"
1173 msgstr "Նախնական պահման վերադարձ"
1174
1175 #: menu.cmd_server_admin_conify_remote_account.tab
1176 msgid "Remote Accounts"
1177 msgstr "Հեռավար հաշիվներ"
1178
1179 #: menu.cmd_booking_pull_list.tab
1180 msgid "Booking Pull List"
1181 msgstr "Բացվող ցուցակի պատվեր"
1182
1183 #: menu.cmd_booking_capture.tab
1184 msgid "Booking Capture"
1185 msgstr "Բացվող ցուցակի որսում"
1186
1187 #: menu.cmd_authority_manage.tab
1188 msgid "Manage Authorities"
1189 msgstr "Կառավարի Հեղինակավորները"
1190
1191 #: menu.cmd_search_prefs.tab
1192 msgid "Search Preferences"
1193 msgstr "Որոնման նախապատվություններ"
1194
1195 #: menu.local_admin.barcode_completion.tab
1196 msgid "Barcode Completion"
1197 msgstr "Շտրիխ կոդի ավարտում"
1198
1199 #: menu.local_admin.circ_matrix_matchpoint.tab
1200 msgid "Circulation Policies"
1201 msgstr "Սպասարկման կանոնակարգեր"
1202
1203 #: menu.local_admin.hold_matrix_matchpoint.tab
1204 msgid "Hold Policies"
1205 msgstr "Պահման կանոնակարգեր"
1206
1207 #: menu.local_admin.item_attribute_editor.tab
1208 msgid "Admin Item Attribute Editor"
1209 msgstr "Ադմինի նյութի բաղադրիչի խմբագրիչ"
1210
1211 #: menu.local_admin.work_log.tab
1212 msgid "Work Log"
1213 msgstr "Աշխատանքային լոգ"
1214
1215 #: menu.local_admin.patrons_due_refunds.tab
1216 msgid "Patrons With Negative Balances"
1217 msgstr "Բացասական հաշվեկշռով ընթերցողներ"
1218
1219 #: menu.circulation.staged_patrons.tab
1220 msgid "Pending Patrons"
1221 msgstr "Սպասող ընթերցողներ"
1222
1223 #: load_printer_settings_error_description
1224 msgid ""
1225 "Printer settings did not load cleanly with this version of Evergreen.  You "
1226 "should reconfigure your printer under Printer Settings Editor."
1227 msgstr ""
1228 "Էվերգրինի այս տարբերակում տպիչի կարգաբերումները չեն բեռնավորված հստակորեն։ "
1229 "Պետք է նորից կարգաբերես քո Տպիչը, օգտվելով Տպիչի Կարգաբերման Խմբագիչից։"
1230
1231 #: load_printer_settings_error_title
1232 msgid "Printer Settings"
1233 msgstr "Տպիչի Կարգաբերումներ"
1234
1235 #: staff.cat.util.copy_editor.batch_edit
1236 msgid "Batch Edit"
1237 msgstr "Խմբագրել փաթեթով"
1238
1239 #: staff.cat.util.copy_editor.batch_view
1240 msgid "Batch View"
1241 msgstr "Դիտում փաթեթով"
1242
1243 #: staff.cat.util.copy_editor.edit
1244 msgid "Edit"
1245 msgstr "Խմբագրել"
1246
1247 #: staff.cat.util.copy_editor.view
1248 msgid "View"
1249 msgstr "Տեսք"
1250
1251 #: staff.circ.copy_status.add_volumes.perm_failure
1252 msgid "You do not have permission to add volumes to the workstation library."
1253 msgstr ""
1254 "Դու չունես իրավասություններ ավելացնելու հատորներ աշխատանքային կայանի "
1255 "գրադարանում"
1256
1257 #: staff.circ.copy_status.add_volumes.title
1258 msgid "Add Volume/Item for Record # %1$s"
1259 msgstr "Ավելացնել հատոր/նյութ գրառման համար # %1$s"
1260
1261 #: staff.cat.copy_browser.marked_record_for_multi_home_indicator.tcn.label
1262 msgid "Record with TCN %1$s targeted for Multi-Bib items."
1263 msgstr "Այս TCN-ով գրառումը %1$s թիրախավորված է բազմա-մատեն նյութերի համար։"
1264
1265 #: staff.cat.copy_browser.marked_record_for_multi_home_indicator.record_id.label
1266 msgctxt ""
1267 "staff.cat.copy_browser.marked_record_for_multi_home_indicator.record_id.label"
1268 msgid "Record with ID %1$s targeted for Multi-Bib items."
1269 msgstr "Այս ID-ով գրառումը %1$s թիրախավորված է բազմա-մատեն նյութերի համար։"
1270
1271 #: staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.tcn.label
1272 msgctxt "staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.tcn.label"
1273 msgid "Record with TCN %1$s marked for overlay."
1274 msgstr "Այս TCN-ով գրառումը %1$s նշված է վերադրման համար։"
1275
1276 #: staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.record_id.label
1277 msgctxt "staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.record_id.label"
1278 msgid "Record with ID %1$s marked for overlay."
1279 msgstr "Այս ID-ով գրառումը %1$s նշված է վերադրման համար։"
1280
1281 #: staff.cat.opac.marked_record_for_hold_transfer_indicator.tcn.label
1282 msgid "Record with TCN %1$s marked for title hold transfer."
1283 msgstr "Գրառումը այս TCN %1$s նշված է վերնագրով տեղափոխելու համար"
1284
1285 #: staff.cat.opac.marked_record_for_hold_transfer_indicator.record_id.label
1286 msgid "Record with ID %1$s marked for title hold transfer."
1287 msgstr "Գրառումը այս ID %1$s նշված է վերնագրով տեղափոխման համար"
1288
1289 #: staff.cat.opac.title_for_hold_transfer.destination_needed.label
1290 msgid "Need to mark a record as a Title Hold Transfer Destination first."
1291 msgstr ""
1292 "Սկզբից հարկավոր է գրառումը նշել որպես Վերնագրի Պահման Տարանցման Նպատակակետ"
1293
1294 #: staff.cat.opac.title_for_hold_transfer.success.label
1295 msgid "Holds transferred."
1296 msgstr "Պահումները փոխանցված են"
1297
1298 #: staff.cat.opac.title_for_hold_transfer.failure.label
1299 msgid "Holds not transferred."
1300 msgstr "Պահումները փոխանցված չեն"
1301
1302 #: staff.cat.opac.related_items
1303 msgid "Related Lineitems"
1304 msgstr "Կապված Lineitems"
1305
1306 #: staff.cat.opac.serial_alt_mgmt
1307 msgid "Subscriptions"
1308 msgstr "Բաժանորդագրություններ"
1309
1310 #: staff.cat.create_or_rebarcode_items
1311 msgid "Create or Re-barcode Items"
1312 msgstr "Ստեղծիր կամ նորից շտրիխ կոդ տուր նյութին"
1313
1314 #: staff.cat.bib_source.can_have_copies.false
1315 msgid "Records from %1$s cannot have copies."
1316 msgstr "Այստեղից գրառումը %1$s չի կարող ունենալ պատճեններ։"
1317
1318 #: printing.nothing_to_reprint
1319 msgid "Nothing to re-print"
1320 msgstr "Վերատպելու համար ոչինչ չկա"
1321
1322 #: printing.prompt_for_external_print_cmd
1323 msgid ""
1324 "Enter external print command and parameters (use %receipt.txt% or "
1325 "%receipt.html% as the file containing the print data. Those values will be "
1326 "substituted with the proper path.):"
1327 msgstr ""
1328 "Մուտք արա արտաքին տպելու հրամանները և պարամետրերը (օգտագործիր %receipt.txt% "
1329 "or %receipt.html% որպես ֆայլ որը պարունակում է տպելու տվյալները։ Այդ "
1330 "արժեքները կփոխարինվեն ճիշտ ուղիով):"
1331
1332 #: printing.print_strategy_saved
1333 msgid "Print strategy (%1$s) for %2$s context saved to file system."
1334 msgstr "Տպելու ստրատեգիա (%1$s) համար %2$s հիշվել է համակարգում"
1335
1336 #: text_editor.prompt_for_external_cmd
1337 msgid ""
1338 "Enter external text editor command and parameters (use %letter.txt% as the "
1339 "file containing the text. This value will be substituted with the proper "
1340 "path.):"
1341 msgstr ""
1342 "Մուտք արա արտաքին տեքստային խմբագրիչի հրամանը և պարամետրերը։ (օգտագործիր "
1343 "%letter.txt% որպես ֆայլ որը պարունակում է տեքստը։ Այս արժեքը կփոխարինվի ճիշտ "
1344 "ուղիով):"
1345
1346 #: menu.tab1.accesskey
1347 msgid "1"
1348 msgstr "1"
1349
1350 #: menu.tab2.accesskey
1351 msgid "2"
1352 msgstr "2"
1353
1354 #: menu.tab3.accesskey
1355 msgid "3"
1356 msgstr "3"
1357
1358 #: menu.tab4.accesskey
1359 msgid "4"
1360 msgstr "4"
1361
1362 #: menu.tab5.accesskey
1363 msgid "5"
1364 msgstr "5"
1365
1366 #: menu.tab6.accesskey
1367 msgid "6"
1368 msgstr "6"
1369
1370 #: menu.tab7.accesskey
1371 msgid "7"
1372 msgstr "7"
1373
1374 #: menu.tab8.accesskey
1375 msgid "8"
1376 msgstr "8"
1377
1378 #: menu.tab9.accesskey
1379 msgid "9"
1380 msgstr "9"
1381
1382 #: menu.tab10.accesskey
1383 msgid "0"
1384 msgstr "0"
1385
1386 #: generic.unsaved_data_warning
1387 msgid ""
1388 "This action may cause you to lose unsaved information in the current "
1389 "interface. Continue anyway?"
1390 msgstr ""
1391 "Այս գործողությունը կարող է հանգեցնել որ ընթացիկ միջերեսում դու կկորցնես "
1392 "չհիշված տեղեկատվությունը։ Շարունակե՞լ։"
1393
1394 #: browser.reload.unsaved_data_warning
1395 msgid "This page may have unsaved data. Reload it anyway?"
1396 msgstr ""
1397 "Այս էջը կարող է ունենալ չհիշված տվյալ։ Վերաբեռնավորե՞լ այնուամենայնիվ։"
1398
1399 #: menu.close_tab.unsaved_data_warning
1400 msgid "This tab may have unsaved data. Close it anyway?"
1401 msgstr "Այս տաբը կարող է ունենալ չհիշված տվյալ։ Փակե՞լ այնուամենայնիվ։"
1402
1403 #: menu.replace_tab.unsaved_data_warning
1404 msgid "This tab may have unsaved data. Replace it anyway?"
1405 msgstr "Այս տաբը կարող է ունենալ չհիշված տվյալ։ Փոխարինե՞լ այնուամենայնիվ։"
1406
1407 #: menu.close_window.unsaved_data_warning
1408 msgid "This window may have unsaved data. Close it anyway?"
1409 msgstr "Այս պատուհանը կարող է ունենալ չհիշված տվյալ։ Փակե՞լ այնուամենայնիվ։"
1410
1411 #: menu.logoff.unsaved_data_warning
1412 msgid "This session may have unsaved data. Logoff anyway?"
1413 msgstr "Այս սեսիան կարող է ունենալ չհիշված տվյալ։ Դուրս գա՞լ այնուամենայնիվ։"
1414
1415 #: menu.shutdown.unsaved_data_warning
1416 msgid "This application may have unsaved data. Exit it anyway?"
1417 msgstr ""
1418 "Այս կիրառությունը կարող է ունենալ չհիշված տվյալ։ Դուրս գա՞լ այնուամենայնիվ։"
1419
1420 #: hotkeys.Default
1421 msgctxt "hotkeys.Default"
1422 msgid "Default"
1423 msgstr "Լռելյայն"
1424
1425 #: hotkeys.None
1426 msgid "No Hotkeys"
1427 msgstr "Չկան տաք ստեղներ"
1428
1429 #: barcode_choice.join_barcodes
1430 msgid "%1$s / %2$s"
1431 msgstr "%1$s / %2$s"
1432
1433 #: barcode_choice.actor
1434 msgid "%1$s : %2$s, %3$s from %4$s (%5$s)"
1435 msgstr "%1$s : %2$s, %3$s սկսած %4$s (%5$s)"
1436
1437 #: barcode_choice.asset
1438 msgid "%1$s : %2$s from %3$s (%4$s)"
1439 msgstr "%1$s : %2$s սկսած %3$s (%4$s)"
1440
1441 #: barcode_choice.none
1442 msgid "None of the above"
1443 msgstr "Վերիններից ոչ մեկը"
1444
1445 #: barcode_choice.prompt
1446 msgid ""
1447 "After auto completion multiple barcodes may match your input. Please choose "
1448 "the barcode you intended below."
1449 msgstr ""
1450 "Ավատրից հետո բազմակի շտրիխ կոդեր կհամընկնեն քո մուտքին։ ներքռից ընտրի քո "
1451 "համար նախատեսված շտրիխ կոդը։"
1452
1453 #: barcode_choice.errors_found
1454 msgid ""
1455 "In addition to the options below, one or more errors were encountered on "
1456 "items not shown."
1457 msgstr ""
1458 "Որպես հավելում ստորև բերված ընտրություններին, չցուցադրված նյութերի համար "
1459 "առկա են մեկ կամ ավել սխալներ։"
1460
1461 #: barcode_choice.title
1462 msgid "Barcode Choice"
1463 msgstr "Շտրիխ կոդի ընտրություն"
1464
1465 #: barcode_choice.choice_label
1466 msgid "Found Barcodes:"
1467 msgstr "Գտնվել է շտրիխ կոդ"
1468
1469 #: barcode_choice.actor_label
1470 msgid "Patron : %1$s"
1471 msgstr "Հաճախորդ : %1$s"
1472
1473 #: barcode_choice.asset_label
1474 msgid "Item : %1$s"
1475 msgstr "Նյութ : %1$s"
1476
1477 #: barcode_choice.serial_label
1478 msgid "Serial : %1$s"
1479 msgstr "Պարբերական : %1$s"
1480
1481 #: barcode_choice.booking_label
1482 msgid "Booking : %1$s"
1483 msgstr "Ամրագրում : %1$s"
1484
1485 #: staff.main.button_bar.none
1486 msgid "None"
1487 msgstr "Ոչ մեկը"
1488
1489 #: staff.main.button_bar.default
1490 msgctxt "staff.main.button_bar.default"
1491 msgid "Default"
1492 msgstr "Լռելյայն"
1493
1494 #: util.hide_elements.title
1495 msgid "Hide UI Elements"
1496 msgstr "Թաքցրու UI տարրերը"
1497
1498 #: util.hide_elements.desc
1499 msgid ""
1500 "This is a list of hideable elements for this interface.  Check the ones that "
1501 "you want hidden and the library (and descendants) you want to affect:"
1502 msgstr ""
1503 "Սա այս միջերեսի համար թաքցվող տարրերի ցուցակն է։ Ընտրի նրանք որոնք ցանկանում "
1504 "ես որ թաքնված լինեն և գրադարանը (և հետնորդներին) որի վրա ցանկանում ես ազդել։"
1505
1506 #: util.hide_elements.current_setting_preamble
1507 msgid ""
1508 "Workstation library %1$s is currently hiding these elements based on a "
1509 "setting inherited from %2$s:"
1510 msgstr ""
1511 "Գրադարանի աշխատանքային կայանը %1$s այս պահին հիմնված %2$s ժառանգած "
1512 "կարգաբերումների վրա թաքցնում է այս տարրերը։"
1513
1514 #: util.hide_elements.current_setting_nonexistent
1515 msgid ""
1516 "Workstation library %1$s is not currently hiding any of these elements."
1517 msgstr ""
1518 "Գրադարանի աշխատանքային կայանը %1$s այս պահին չի թաքցնում տվյալ տարրերից և ոչ "
1519 "մեկը։"
1520
1521 #: util.hide_elements.update_setting.update_success
1522 msgid "Successfully updated the setting."
1523 msgstr "Հաջողությամբ թարմացրել է կարգաբերումները։"
1524
1525 #: util.hide_elements.update_setting.delete_success
1526 msgid "Successfully deleted the setting."
1527 msgstr "Հաջողությամբ ջնջելվէ կարգաբերումները։"
1528
1529 #: util.hide_elements.update_setting.failure
1530 msgid "Setting not changed."
1531 msgstr "Կարգաբերումը անփոփոխ է։"
1532
1533 #: util.hide_elements.missing_permission
1534 msgid "Missing permission %1$s"
1535 msgstr "Բացակա թույլատվություն %1$s"
1536
1537 #: menu.cmd_server_admin_floating_groups.tab
1538 msgid "Floating Groups"
1539 msgstr "Լողացող խմբեր"
1540
1541 #~ msgid "Ok"
1542 #~ msgstr "Լավ"
1543
1544 #~ msgid "Cancel"
1545 #~ msgstr "Չեղյալ անել"
1546
1547 #~ msgid "C"
1548 #~ msgstr "C"