e9cedbe34e6901b2b5ad095afac00b7b21b2b6ea
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / lang.dtd / hy-AM.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: \n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2013-09-26 18:16-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2013-04-01 14:55+0000\n"
7 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
8 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2013-09-28 05:26+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 16774)\n"
14 "X-Accelerator-Marker: &\n"
15
16 #: common.logout
17 msgid "Log Out"
18 msgstr "Ելք"
19
20 #: common.browser.reload.label
21 #: common.browser.reload.accesskey
22 msgid "Re&load"
23 msgstr "Վերա&բեռնել"
24
25 #: common.browser.print.label
26 #: common.browser.print.accesskey
27 msgid "&Print Page"
28 msgstr "&Տպել էջը"
29
30 #: staff.circ.offline.cmd_exit.label
31 #: staff.circ.offline.cmd_exit.accesskey
32 msgctxt ""
33 "staff.circ.offline.cmd_exit.label staff.circ.offline.cmd_exit.accesskey"
34 msgid "E&xit"
35 msgstr "&Ելք"
36
37 #: staff.copy.attr.stat.genre.example13
38 msgid "Western"
39 msgstr "Արեվմտյան"
40
41 #: staff.main.menu.edit.find.label
42 msgid "Find"
43 msgstr "Գտնել"
44
45 #: staff.main.menu.edit.paste.label
46 msgctxt "staff.main.menu.edit.paste.label"
47 msgid "Paste"
48 msgstr "Դնել"
49
50 #: staff.main.menu.edit.redo.label
51 msgid "Redo"
52 msgstr "Վերարկել"
53
54 #: staff.main.menu.edit.undo.label
55 msgid "Undo"
56 msgstr "Ետարկել"
57
58 #: staff.main.menu.file.label
59 #: staff.main.menu.file.accesskey
60 msgid "&File"
61 msgstr "&Նշոց"
62
63 #: staff.main.menu.file.new_tab.label
64 #: staff.main.menu.file.new_tab.accesskey
65 msgid "New &Tab"
66 msgstr "Նոր &ներդիր"
67
68 #: staff.marc.file.reload
69 msgid "Reload"
70 msgstr "Վերաբեռնել"
71
72 #: staff.server.admin.stat_cat.type
73 msgid "Type: "
74 msgstr "Տեսակ՝ "
75
76 #: staff.cat.copy_editor.identification.miscellaneous.label
77 msgid "Miscellaneous"
78 msgstr "Զանազանք"
79
80 #: staff.patron.bill_cc_info.discover.label
81 msgid "Discover"
82 msgstr "Հայտնաբերել"
83
84 #~ msgctxt "ev.staff.patron.ue_xhtml.back.label"
85 #~ msgid "Back"
86 #~ msgstr "Ետ"
87
88 #~ msgctxt "ev.staff.patron.ue_xhtml.forward.label"
89 #~ msgid "Forward"
90 #~ msgstr "Առաջ"
91
92 #~ msgctxt "staff.patron.ue.back.label"
93 #~ msgid "Back"
94 #~ msgstr "Ետ"
95
96 #~ msgctxt "staff.patron.ue.forward.label"
97 #~ msgid "Forward"
98 #~ msgstr "Առաջ"
99
100 #: lang.version
101 msgid "remote v1"
102 msgstr "հեռվում գտնվող v1"
103
104 #: lang.description
105 msgid "English"
106 msgstr "Անգլերեն"
107
108 #: lang.author
109 msgid "PINES"
110 msgstr "PINES"
111
112 #: common.check_date.description
113 msgid "Check today's date above."
114 msgstr "Վերևում ընտրիր այսօրվա ամսաթիվը"
115
116 #: common.check_barcode.description
117 msgid "Check barcode?"
118 msgstr "Ընտրե՞լ շտրիխ կոդը"
119
120 #: common.date_helper
121 msgid "or choose one of these"
122 msgstr "կամ ընտրիր սրանցից մեկը"
123
124 #: common.date_helper.normal
125 msgctxt "common.date_helper.normal"
126 msgid "Normal"
127 msgstr "Նորմալ"
128
129 #: common.date_helper.3_days
130 msgid "Today + 3 days"
131 msgstr "Այսօր + 3 օր"
132
133 #: common.date_helper.7_days
134 msgid "Today + 7 days"
135 msgstr "Այսօր + 7 օր"
136
137 #: common.date_helper.14_days
138 msgid "Today + 14 days"
139 msgstr "Այսօր + 14 օր"
140
141 #: common.date_helper.21_days
142 msgid "Today + 21 days"
143 msgstr "Այսօր + 21 օր"
144
145 #: common.date_helper.28_days
146 msgid "Today + 28 days"
147 msgstr "Այսօր + 28 օր"
148
149 #: common.date_helper.30_days
150 msgid "Today + 30 days"
151 msgstr "Այսօր + 30 օր"
152
153 #: common.due_date.description
154 msgid "Enter the item due date:"
155 msgstr "Մուտք արա նյութի վերադարձի ամսաթիվը:"
156
157 #: common.enter.label
158 #: common.enter.accesskey
159 msgctxt "common.enter.label common.enter.accesskey"
160 msgid "&Enter"
161 msgstr "&Մուտք"
162
163 #: common.enter_barcode.description
164 msgid "Enter the item barcode:"
165 msgstr "Մուտք արա նյութի շտրիխ կոդը:"
166
167 #: common.title
168 msgctxt "common.title"
169 msgid "Title"
170 msgstr "Վերնագիր"
171
172 #: common.author
173 msgctxt "common.author"
174 msgid "Author"
175 msgstr "Հեղինակ"
176
177 #: common.subject
178 msgctxt "common.subject"
179 msgid "Subject"
180 msgstr "Խորագիր"
181
182 #: common.series
183 msgid "Series"
184 msgstr "Մատենաշար"
185
186 #: common.keyword
187 msgctxt "common.keyword"
188 msgid "Keyword"
189 msgstr "Վճռորոշ բառ"
190
191 #: common.type
192 msgctxt "common.type"
193 msgid "Type"
194 msgstr "Տեսակ"
195
196 #: common.isbn
197 msgctxt "common.isbn"
198 msgid "ISBN"
199 msgstr "ISBN"
200
201 #: common.format
202 msgctxt "common.format"
203 msgid "Format"
204 msgstr "Ձևաչափ"
205
206 #: common.login
207 msgid "Login"
208 msgstr "Մուտքի գրանցում"
209
210 #: common.at
211 msgid "at"
212 msgstr "at"
213
214 #: common.of
215 msgctxt "common.of"
216 msgid "of"
217 msgstr "of"
218
219 #: common.cancel
220 msgctxt "common.cancel"
221 msgid "Cancel"
222 msgstr "Չեղյալ անել"
223
224 #: common.library
225 msgctxt "common.library"
226 msgid "Library"
227 msgstr "Գրադարան"
228
229 #: common.step1.label
230 msgid "Step 1)"
231 msgstr "Քայլ 1)"
232
233 #: common.step2.label
234 #: common.step2.accesskey
235 msgid "Step &2)"
236 msgstr "Քայլ &2)"
237
238 #: common.step3.label
239 #: common.step3.accesskey
240 msgid "Step &3)"
241 msgstr "Քայլ &3)"
242
243 #: common.step4.label
244 #: common.step4.accesskey
245 msgid "Step &4)"
246 msgstr "Քայլ &4)"
247
248 #: common.step5.label
249 msgid "Step 5)"
250 msgstr "Քայլ 5)"
251
252 #: common.step6.label
253 msgid "Step 6)"
254 msgstr "Քայլ 6)"
255
256 #: common.username
257 msgctxt "common.username"
258 msgid "Username"
259 msgstr "Օգտվողի անուն"
260
261 #: common.username.label
262 #: common.username.accesskey
263 msgid "&Username:"
264 msgstr "&Օգտվողի անուն:"
265
266 #: common.barcode
267 msgctxt "common.barcode"
268 msgid "Barcode"
269 msgstr "Շտրիխ կոդ"
270
271 #: common.password
272 msgctxt "common.password"
273 msgid "Password"
274 msgstr "Գաղտնաբառ"
275
276 #: common.refresh
277 msgctxt "common.refresh"
278 msgid "Refresh"
279 msgstr "Թարմացնել"
280
281 #: common.submit
282 msgctxt "common.submit"
283 msgid "Submit"
284 msgstr "Գրանցել"
285
286 #: common.user_not_found
287 msgid "User not found"
288 msgstr "Օգտվողը չի գտնվել"
289
290 #: common.unimplemented
291 msgid "Not Yet Implemented"
292 msgstr "Դեռ ներդրված չէ"
293
294 #: common.delete_transactions.label
295 msgid "Delete selected transaction"
296 msgstr "Ջնջիր ընտրված տրանզակցիան"
297
298 #: common.save_transactions.label
299 #: common.save_transactions.accesskey
300 msgid "&Save these transactions"
301 msgstr "&Հիշիր այս տրանզակցիան"
302
303 #: common.debug.label
304 msgid "Debug:"
305 msgstr ""
306
307 #: common.debug.btn.execute
308 msgid "Execute"
309 msgstr ""
310
311 #: common.debug.btn.inspect
312 msgid "Inspect"
313 msgstr ""
314
315 #: common.debug.btn.js2JSON
316 msgid "js2JSON"
317 msgstr ""
318
319 #: common.debug.menu.btn
320 msgid "Debug"
321 msgstr ""
322
323 #: common.true
324 msgid "True"
325 msgstr "Ճիշտ"
326
327 #: common.false
328 msgid "False"
329 msgstr "Սխալ"
330
331 #: common.browser.forward.label
332 #: common.browser.forward.accesskey
333 msgid "Go Forwar&d"
334 msgstr "Գնա Առա&ջ"
335
336 #: common.browser.backward.label
337 #: common.browser.backward.accesskey
338 msgid "Go &Back"
339 msgstr "Գնա &Հետ"
340
341 #: common.browser.help.label
342 #: common.browser.help.accesskey
343 msgctxt "common.browser.help.label common.browser.help.accesskey"
344 msgid "&Help"
345 msgstr "&Օգնություն"
346
347 #: common.browser.find.label
348 #: common.browser.find.accesskey
349 msgid "F&ind in Page"
350 msgstr "ԳF&տիր էջում"
351
352 #: common.browser.set_url.label
353 #: common.browser.set_url.accesskey
354 msgid "Modify &URL"
355 msgstr "Թարմացրու &URL"
356
357 #: common.browser.view_source.label
358 #: common.browser.view_source.accesskey
359 msgid "&View Source"
360 msgstr "&Դիտիր սկզբնաղբյուրը"
361
362 #: common.textbox.cut
363 msgctxt "common.textbox.cut"
364 msgid "Cut"
365 msgstr "Կտրել"
366
367 #: common.textbox.copy
368 msgctxt "common.textbox.copy"
369 msgid "Copy"
370 msgstr "Օրինակ"
371
372 #: common.textbox.paste
373 msgctxt "common.textbox.paste"
374 msgid "Paste"
375 msgstr "Հետ տեղադրիր"
376
377 #: common.textbox.delete
378 msgctxt "common.textbox.delete"
379 msgid "Delete"
380 msgstr "Ջնջիր"
381
382 #: common.textbox.select_all
383 msgctxt "common.textbox.select_all"
384 msgid "Select All"
385 msgstr "Ընտրիր լրիվ"
386
387 #: common.clipboard.copy_data.desc
388 msgid "Choose the data to copy into the clipboard:"
389 msgstr ""
390
391 #: common.clipboard.close.label
392 #: common.clipboard.close.accesskey
393 msgctxt "common.clipboard.close.label common.clipboard.close.accesskey"
394 msgid "&Close"
395 msgstr ""
396
397 #: common.sort.first.ascending
398 msgid "Sort First (Ascending)"
399 msgstr "Սկզբից տեսակավորի (Աճող)"
400
401 #: common.sort.first.descending
402 msgid "Sort First (Descending)"
403 msgstr "Սկզբից տեսակավորի (Նվազող)"
404
405 #: common.sort.next.ascending
406 msgid "Sort Next (Ascending)"
407 msgstr "Տեսակավորի հաջորդը (Աճող)"
408
409 #: common.sort.next.descending
410 msgid "Sort Next (Descending)"
411 msgstr "Տեսակավորի հաջորդը (Նվազող)"
412
413 #: ilsevent.1000
414 msgid "Login failed.  The username or password entered was incorrect."
415 msgstr ""
416 "Գրանցումը ձախողվեց: Մուտք արված գաղտնաբառը կամ օգտվողի անունը սխալ է:"
417
418 #: ilsevent.1001
419 msgid "Login session has timed out or does not exist"
420 msgstr "Մուտք գործելու սեսիան կամ գոյություն չունի և կամ ժամանակը լրացել է"
421
422 #: ilsevent.1002
423 msgid "User was not found in the database"
424 msgstr "Օգտվողը շտեմարանում չի գտնված"
425
426 #: ilsevent.5000
427 msgid "Permission Denied"
428 msgstr "Իրավասությունը արգելված է"
429
430 #: ilsperm.CREATE_HOLD
431 msgid "User is not allowed to create holds for other users at this location"
432 msgstr "Օգտվողը չունի իրավասություն այլոց համար ստեղծելու պահումներ"
433
434 #: common.cancel.accesskey
435 msgctxt "common.cancel.accesskey"
436 msgid "C"
437 msgstr "C"
438
439 #: common.login.accesskey
440 msgctxt "common.login.accesskey"
441 msgid "L"
442 msgstr "L"
443
444 #: common.password.accesskey
445 msgctxt "common.password.accesskey"
446 msgid "P"
447 msgstr "P"
448
449 #: common.barcode.accesskey
450 msgctxt "common.barcode.accesskey"
451 msgid "B"
452 msgstr "B"
453
454 #: staff.about.title
455 msgid "About"
456 msgstr "Մասին"
457
458 #: staff.acp_label_barcode
459 msgctxt "staff.acp_label_barcode"
460 msgid "Barcode"
461 msgstr "Շտրիխ կոդ"
462
463 #: staff.acp_label_call_number
464 msgctxt "staff.acp_label_call_number"
465 msgid "Call Number"
466 msgstr "Դասիչ"
467
468 #: staff.acp_label_circ_as_type
469 msgid "Circulate As Type"
470 msgstr "Սպասարկիր որպես Տեսակ"
471
472 #: staff.acp_label_circ_lib
473 msgid "Circulation Library"
474 msgstr "Սպասարկող գրադարան"
475
476 #: staff.acp_label_circ_modifier
477 msgid "Circulation Modifier"
478 msgstr "Տացքի ձևափոխիչ"
479
480 #: staff.acp_label_copy_number
481 msgctxt "staff.acp_label_copy_number"
482 msgid "Copy Number"
483 msgstr "Պատճեի համար"
484
485 #: staff.acp_label_deposit
486 msgctxt "staff.acp_label_deposit"
487 msgid "Deposit"
488 msgstr "Դեպոզիտ"
489
490 #: staff.acp_label_deposit_amount
491 msgctxt "staff.acp_label_deposit_amount"
492 msgid "Deposit Amount"
493 msgstr "Դեպոզիտ գումար"
494
495 #: staff.acp_label_fine_level
496 msgctxt "staff.acp_label_fine_level"
497 msgid "Fine Level"
498 msgstr "Տուգանքի մակարդակ"
499
500 #: staff.acp_label_id
501 msgctxt "staff.acp_label_id"
502 msgid "Copy ID"
503 msgstr "Պատճեի ID"
504
505 #: staff.acp_label_loan_duration
506 msgctxt "staff.acp_label_loan_duration"
507 msgid "Loan Duration"
508 msgstr "Տրման տևողություն"
509
510 #: staff.acp_label_location
511 msgctxt "staff.acp_label_location"
512 msgid "Location"
513 msgstr "Տեղաբաշխում"
514
515 #: staff.acp_label_price
516 msgctxt "staff.acp_label_price"
517 msgid "Price"
518 msgstr "Գին"
519
520 #: staff.acp_label_status
521 msgctxt "staff.acp_label_status"
522 msgid "Status"
523 msgstr "Վիճակ"
524
525 #: staff.ahr_capture_time_label
526 msgid "Capture Time"
527 msgstr "Որսալու ժամանակը"
528
529 #: staff.ahr_current_copy_label
530 msgid "Current Copy"
531 msgstr "Ընթացիկ օրինակ"
532
533 #: staff.ahr_email_notify_label
534 msgid "Email Notify"
535 msgstr "Էլ փոստ հիշեցում"
536
537 #: staff.ahr_expire_time_label
538 msgid "Expire Time"
539 msgstr "ժամկետը լրանալու ժամանակ"
540
541 #: staff.ahr_fulfillment_time_label
542 msgid "Fulfillment Time"
543 msgstr "Իրականացման ժամկետ"
544
545 #: staff.ahr_hold_type_label
546 msgctxt "staff.ahr_hold_type_label"
547 msgid "Type"
548 msgstr "Տեսակ"
549
550 #: staff.ahr_holdable_formats_label
551 msgid "Holdable Formats"
552 msgstr "Պահվող ձևաչափեր"
553
554 #: staff.ahr_id_label
555 msgid "Hold ID"
556 msgstr "Պահման ID"
557
558 #: staff.ahr_ischanged_label
559 msgctxt "staff.ahr_ischanged_label"
560 msgid "Is changed"
561 msgstr "Փոխված է"
562
563 #: staff.ahr_isdeleted_label
564 msgctxt "staff.ahr_isdeleted_label"
565 msgid "Is deleted"
566 msgstr "Ջնջված է"
567
568 #: staff.ahr_isnew_label
569 msgctxt "staff.ahr_isnew_label"
570 msgid "Is new"
571 msgstr "Նոր է"
572
573 #: staff.ahr_phone_notify_label
574 msgid "Phone Notify"
575 msgstr "Հեռախոսով զգուշացում"
576
577 #: staff.ahr_pickup_lib_label
578 msgctxt "staff.ahr_pickup_lib_label"
579 msgid "Pickup Library"
580 msgstr "Ստանալու գրադարան"
581
582 #: staff.ahr_prev_check_time_label
583 msgid "Previous Check Time"
584 msgstr "Նախորդ ստուգման ժամ"
585
586 #: staff.ahr_request_time_label
587 msgid "Request Time"
588 msgstr "Պահանջի ժամ"
589
590 #: staff.ahr_requestor_label
591 msgid "Requestor"
592 msgstr "Պահանջ"
593
594 #: staff.ahr_selection_depth_label
595 msgid "Selection Depth"
596 msgstr "Ընտրանքի խորություն"
597
598 #: staff.ahr_status_label
599 msgctxt "staff.ahr_status_label"
600 msgid "Status"
601 msgstr "Վիճակ"
602
603 #: staff.ahr_target_label
604 msgid "Target"
605 msgstr "Թիրախ"
606
607 #: staff.ahr_usr_label
608 msgid "User"
609 msgstr "Օգտվող"
610
611 #: staff.au_active_label
612 msgctxt "staff.au_active_label"
613 msgid "Active"
614 msgstr "Ակտիվ"
615
616 #: staff.au_addresses_label
617 msgctxt "staff.au_addresses_label"
618 msgid "Addresses"
619 msgstr "Հասցեներ"
620
621 #: staff.au_alert_message_label
622 msgctxt "staff.au_alert_message_label"
623 msgid "Alert Message"
624 msgstr "Ահազանգող հաղորդում"
625
626 #: staff.au_billing_address_label
627 msgctxt "staff.au_billing_address_label"
628 msgid "Billing Address"
629 msgstr "Հաշվի ներկայացման հասցե"
630
631 #: staff.au_card_label
632 msgid "Card"
633 msgstr "Քարտ"
634
635 #: staff.au_cards_label
636 msgid "Cards"
637 msgstr "Քարտեր"
638
639 #: staff.au_checkouts_label
640 msgid "Check Outs"
641 msgstr "Դուրս տրումներ"
642
643 #: staff.au_claims_returned_count_label
644 msgctxt "staff.au_claims_returned_count_label"
645 msgid "Claims Returned Count"
646 msgstr "Խարանվածների վերադարձի հաշվիչ"
647
648 #: staff.au_create_date_label
649 msgid "Create Date"
650 msgstr "Ստեղծման ամսաթիվ"
651
652 #: staff.au_credit_forward_balance_label
653 msgid "Credit Forward Balance"
654 msgstr "Կրեդիտ առաջընթաց հաշվեկշիռ"
655
656 #: staff.au_day_phone_label
657 msgid "Day Phone"
658 msgstr "Ցերեկային հեռախոս"
659
660 #: staff.au_dob_label
661 msgctxt "staff.au_dob_label"
662 msgid "Date of Birth"
663 msgstr "Ծննդյան ամսաթիվ"
664
665 #: staff.au_email_label
666 msgid "Email"
667 msgstr "Էլ փոստ"
668
669 #: staff.au_evening_phone_label
670 msgctxt "staff.au_evening_phone_label"
671 msgid "Evening Phone"
672 msgstr "Երեկոյան հեռախոս"
673
674 #: staff.au_expire_date_label
675 msgctxt "staff.au_expire_date_label"
676 msgid "Expire Date"
677 msgstr "Լրանալու ժամկետ"
678
679 #: staff.au_family_name_label
680 msgctxt "staff.au_family_name_label"
681 msgid "Family Name"
682 msgstr "Ազգանուն"
683
684 #: staff.au_first_given_name_label
685 msgid "First Given Name"
686 msgstr "Անուն"
687
688 #: staff.au_hold_requests_label
689 msgid "Hold Requests"
690 msgstr "Պահված պահանջներ"
691
692 #. "OU" is an organization unit - typically a library
693 #: staff.au_home_ou_label
694 msgid "Home OU"
695 msgstr "Տան ԿՄ"
696
697 #: staff.au_id_label
698 msgid "User ID"
699 msgstr "Օգտվողի ID"
700
701 #: staff.au_ident_type2_label
702 msgid "Identification Type2"
703 msgstr "Փոխճանաչման տեսակ2"
704
705 #: staff.au_ident_type_label
706 msgid "Identification Type"
707 msgstr "Փոխճանաչման տեսակ"
708
709 #: staff.au_ident_value2_label
710 msgid "Identification Value2"
711 msgstr "Փոխճանաչման արժեք2"
712
713 #: staff.au_ident_value_label
714 msgid "Identification Value"
715 msgstr "Փոխճանաչման արժեք"
716
717 #: staff.au_ischanged_label
718 msgctxt "staff.au_ischanged_label"
719 msgid "Is changed"
720 msgstr "Փոխված է"
721
722 #: staff.au_isdeleted_label
723 msgctxt "staff.au_isdeleted_label"
724 msgid "Is deleted"
725 msgstr "Ջնջված է"
726
727 #: staff.au_isnew_label
728 msgctxt "staff.au_isnew_label"
729 msgid "Is new"
730 msgstr "Նոր է"
731
732 #: staff.au_label_active
733 msgctxt "staff.au_label_active"
734 msgid "Active"
735 msgstr "Ակտիվ"
736
737 #: staff.au_label_family_name
738 msgctxt "staff.au_label_family_name"
739 msgid "Family Name"
740 msgstr "Ազգանուն"
741
742 #: staff.au_label_first_given_name
743 msgctxt "staff.au_label_first_given_name"
744 msgid "First Name"
745 msgstr "Անուն"
746
747 #: staff.au_label_id
748 msgid "Database ID"
749 msgstr "Շտեմարանի ID"
750
751 #: staff.au_label_prefix
752 msgctxt "staff.au_label_prefix"
753 msgid "Prefix"
754 msgstr "Նախածանց"
755
756 #: staff.au_label_second_given_name
757 msgctxt "staff.au_label_second_given_name"
758 msgid "Middle Name"
759 msgstr "Միջին անուն"
760
761 #: staff.au_label_suffix
762 msgctxt "staff.au_label_suffix"
763 msgid "Suffix"
764 msgstr "Վերջածանց"
765
766 # "xact" տրանզակցիա է
767 #. "xact" is a transaction
768 #: staff.au_last_xact_id_label
769 msgid "Last Xact ID"
770 msgstr "Վերջին Xact ID"
771
772 #: staff.au_mailing_address_label
773 msgctxt "staff.au_mailing_address_label"
774 msgid "Mailing Address"
775 msgstr "Փոստային հասցե"
776
777 #: staff.au_master_account_label
778 msgid "Master Account"
779 msgstr "Գլխավոր հաշիվ"
780
781 #: staff.au_net_access_level_label
782 msgid "Net Access Level"
783 msgstr "Զրոյական մուտքի մակարդակ"
784
785 #: staff.au_other_phone_label
786 msgctxt "staff.au_other_phone_label"
787 msgid "Other Phone"
788 msgstr "Այլ հեռախոս"
789
790 #: staff.au_passwd_label
791 msgctxt "staff.au_passwd_label"
792 msgid "Password"
793 msgstr "Գաղտնաբառ"
794
795 #: staff.au_password_label
796 msgctxt "staff.au_password_label"
797 msgid "Password"
798 msgstr "Գաղտնաբառ"
799
800 #: staff.au_photo_url_label
801 msgid "Photo URL"
802 msgstr "Նկարի URL"
803
804 #: staff.au_prefix_label
805 msgctxt "staff.au_prefix_label"
806 msgid "Prefix"
807 msgstr "Նախածանց"
808
809 #: staff.au_profile_label
810 msgctxt "staff.au_profile_label"
811 msgid "Profile"
812 msgstr "Պրոֆայլ"
813
814 #: staff.au_second_given_name_label
815 msgid "Second Given Name"
816 msgstr "Երկրորդ տրված անուն"
817
818 #: staff.au_settings_label
819 msgid "Settings"
820 msgstr "Կարգաբերումներ"
821
822 #: staff.au_standing_label
823 msgctxt "staff.au_standing_label"
824 msgid "Standing"
825 msgstr "Սպասող"
826
827 #: staff.au_stat_cat_entries_label
828 msgid "Statistical Category Entries"
829 msgstr "Վիճակագրական դասի մուտքեր"
830
831 #: staff.au_suffix_label
832 msgctxt "staff.au_suffix_label"
833 msgid "Suffix"
834 msgstr "Վերջածանց"
835
836 #: staff.au_super_user_label
837 msgid "Super User"
838 msgstr "Գեր-օգտվող"
839
840 #: staff.au_survey_responses_label
841 msgid "Survey Responses"
842 msgstr "Հարցախույզի արձագանքեր"
843
844 #: staff.au_usrgroup_label
845 msgid "User group"
846 msgstr "Օգտվողի խումբ"
847
848 #: staff.au_usrname_label
849 msgid "User name"
850 msgstr "Օգտվողի անուն"
851
852 #: staff.admin.survey.available.label
853 msgid "Available to:"
854 msgstr "Հասանելի է՝"
855
856 #: staff.admin.survey.description.label
857 msgid "Description:"
858 msgstr "Նկարագրություն"
859
860 #: staff.admin.survey.end.label
861 msgid "End:"
862 msgstr "Վերջ"
863
864 #: staff.admin.survey.format.label
865 msgid "Poll Format:"
866 msgstr "Ընտրաթերթիկի ձևաչափ"
867
868 #: staff.admin.survey.name.label
869 msgctxt "staff.admin.survey.name.label"
870 msgid "Name:"
871 msgstr "Անուն"
872
873 #: staff.admin.survey.opac_visible.label
874 msgctxt "staff.admin.survey.opac_visible.label"
875 msgid "OPAC Visible:"
876 msgstr "Տեսանելի ՀՕԱՔ"
877
878 #: staff.admin.survey.required.label
879 msgid "Required:"
880 msgstr "Պահանջվող"
881
882 #: staff.admin.survey.save_question.label
883 #: staff.admin.survey.save_question.accesskey
884 msgid "Save this &Question"
885 msgstr "Հիշիր այս &Հարցը"
886
887 #: staff.admin.survey.staff_client.label
888 msgid "Staff Client:"
889 msgstr "Աշխատակազմի հաճախորդ"
890
891 #: staff.admin.survey.start.label
892 msgid "Start:"
893 msgstr "Սկիզբ"
894
895 #: staff.admin.toolbar.new_toolbar.label
896 #: staff.admin.toolbar.new_toolbar.accesskey
897 msgid "&New Toolbar"
898 msgstr "&Նոր գործիքաշար"
899
900 #: staff.admin.toolbar.delete_toolbar.label
901 msgid "Delete Toolbar"
902 msgstr "Ջնջիր գործիքաշարը"
903
904 #: staff.admin.toolbar.add_toolbar_button.label
905 msgid "--&gt;"
906 msgstr "--&gt;"
907
908 #: staff.admin.toolbar.add_toolbar_button.accesskey
909 msgctxt "staff.admin.toolbar.add_toolbar_button.accesskey"
910 msgid "a"
911 msgstr "a"
912
913 #: staff.admin.toolbar.remove_toolbar_button.label
914 msgid "&lt;--"
915 msgstr "&lt;--"
916
917 #: staff.admin.toolbar.remove_toolbar_button.accesskey
918 msgid "r"
919 msgstr "r"
920
921 #: staff.admin.toolbar.move_toolbar_button_up.label
922 #: staff.admin.toolbar.move_toolbar_button_up.accesskey
923 msgid "&Up"
924 msgstr "&Վեր"
925
926 #: staff.admin.toolbar.move_toolbar_button_down.label
927 #: staff.admin.toolbar.move_toolbar_button_down.accesskey
928 msgid "&Down"
929 msgstr "&Ներքև"
930
931 #: staff.admin.toolbar.permission_context.label
932 #: staff.admin.toolbar.permission_context.accesskey
933 msgid "&Permission Context"
934 msgstr "&Իրավասության բովանդակություն"
935
936 #: staff.admin.toolbar.cancel_changes.label
937 #: staff.admin.toolbar.cancel_changes.accesskey
938 msgid "&Cancel Changes"
939 msgstr "&Չեղյալ արա փոփոխությունները"
940
941 #: staff.admin.toolbar.save_toolbar.label
942 #: staff.admin.toolbar.save_toolbar.accesskey
943 msgid "&Save Toolbar"
944 msgstr "&Հիշիր գործիքաշարը"
945
946 #: staff.admin.toolbar.header.available
947 msgctxt "staff.admin.toolbar.header.available"
948 msgid "Available"
949 msgstr "Հասանելի"
950
951 #: staff.admin.toolbar.header.selected
952 msgid "Selected"
953 msgstr "Ընտրված"
954
955 #: staff.admin.work_log.list1.header
956 msgid "Most Recently Logged Staff Actions"
957 msgstr "Աշխատակազմի ամենավերջին կատարած գործողություններ"
958
959 #: staff.admin.work_log.list2.header
960 msgid ""
961 "Most Recently Affected Patrons for Logged Staff Actions and Last Action for "
962 "each"
963 msgstr ""
964 "Աշխատակազմի ամենավերջին գորոծողություններից վնասված օգտվողներ, և "
965 "յուրաքանչյուրի համար վերջին գործողությունը։"
966
967 #: staff.admin.work_log.refresh_btn.label
968 msgctxt "staff.admin.work_log.refresh_btn.label"
969 msgid "Refresh"
970 msgstr "Թարմացնել"
971
972 #: staff.admin.work_log.list1.retrieve_item_btn.label
973 #: staff.admin.work_log.list1.retrieve_item_btn.accesskey
974 msgid "Retrieve &Item"
975 msgstr "Հետ կանչիր &Item"
976
977 #: staff.admin.work_log.list1.retrieve_patron_btn.label
978 #: staff.admin.work_log.list1.retrieve_patron_btn.accesskey
979 msgid "Retrieve &Patron"
980 msgstr "Հետ կանչիր &Patron"
981
982 #: staff.admin.work_log.list2.retrieve_patron_btn.label
983 #: staff.admin.work_log.list2.retrieve_patron_btn.accesskey
984 msgid "Retrieve Patro&n"
985 msgstr "Հետ կանչիր Patro&n"
986
987 #: staff.admin.patrons_due_refunds.caption
988 msgid "Patrons With Negative Balances"
989 msgstr "Բացասական հաշվեկշռով ընթերցողներ"
990
991 #: staff.admin.patrons_due_refunds.menu.actions.label
992 #: staff.admin.patrons_due_refunds.menu.actions.accesskey
993 msgid "&Actions for Selected Patrons"
994 msgstr "&Գործողություններ ընտրված օգտվողների համար"
995
996 #: staff.auth.help_btn.label
997 #: staff.auth.help_btn.accesskey
998 msgid "He&lp"
999 msgstr ""
1000
1001 #: staff.auth.help.menu.contents.label
1002 #: staff.auth.help.menu.contents.accesskey
1003 msgid "&Contents"
1004 msgstr ""
1005
1006 #: staff.auth.help.menu.check_upgrades.label
1007 msgid "Check for upgrades"
1008 msgstr ""
1009
1010 #: staff.auth.login_header
1011 msgid "Log in"
1012 msgstr "Գրանցում համակարգ"
1013
1014 #: staff.auth.logoff_prompt
1015 msgid "Log off"
1016 msgstr "Համակարգից դուրս գալ"
1017
1018 #: staff.auth.logoff_prompt.accesskey
1019 msgid "f"
1020 msgstr "f"
1021
1022 #: staff.auth.logoff_prompt.key
1023 msgctxt "staff.auth.logoff_prompt.key"
1024 msgid "L"
1025 msgstr "L"
1026
1027 #: staff.auth.name_prompt
1028 msgctxt "staff.auth.name_prompt"
1029 msgid "Name:"
1030 msgstr "Անուն"
1031
1032 #: staff.auth.name_prompt.key
1033 msgctxt "staff.auth.name_prompt.key"
1034 msgid "N"
1035 msgstr "N"
1036
1037 #: staff.auth.password_prompt
1038 msgid "Password:"
1039 msgstr "Գաղտնաբառ"
1040
1041 #: staff.auth.password_prompt.accesskey
1042 msgctxt "staff.auth.password_prompt.accesskey"
1043 msgid "P"
1044 msgstr "P"
1045
1046 #: staff.auth.password_prompt.key
1047 msgctxt "staff.auth.password_prompt.key"
1048 msgid "P"
1049 msgstr "P"
1050
1051 #: staff.auth.quit_prompt
1052 msgid "Exit Evergreen"
1053 msgstr "Ելք Evergreen-ից"
1054
1055 #: staff.auth.quit_prompt.accesskey
1056 msgctxt "staff.auth.quit_prompt.accesskey"
1057 msgid "x"
1058 msgstr ""
1059
1060 #: staff.auth.submit_prompt
1061 msgctxt "staff.auth.submit_prompt"
1062 msgid "Submit"
1063 msgstr "Գրանցել"
1064
1065 #: staff.auth.submit_prompt.key
1066 msgctxt "staff.auth.submit_prompt.key"
1067 msgid "S"
1068 msgstr "S"
1069
1070 #: staff.auth.title
1071 msgctxt "staff.auth.title"
1072 msgid "Evergreen Staff Client"
1073 msgstr "Evergreen աշխատակազմի հաճախորդ"
1074
1075 #: staff.auth.about_btn.label
1076 #: staff.auth.about_btn.accesskey
1077 msgid "A&bout this client..."
1078 msgstr "Ա&յս օգտվողի մասին..."
1079
1080 #: staff.auth.new_window_btn.label
1081 #: staff.auth.new_window_btn.accesskey
1082 msgid "Open &New Window"
1083 msgstr "Բացիր &Նոր պատուհան"
1084
1085 #: staff.auth.locale.label
1086 #: staff.auth.locale.accesskey
1087 msgid "Local&e:"
1088 msgstr "Local&e:"
1089
1090 #: staff.auth.apply_locale_btn.label
1091 #: staff.auth.apply_locale_btn.accesskey
1092 msgid "&Apply Locale"
1093 msgstr "&Կիրառիր տեղայինը"
1094
1095 #: staff.auth.verify.caption
1096 msgctxt "staff.auth.verify.caption"
1097 msgid "Verify Credentials"
1098 msgstr "Վերահսկիր մանդատները"
1099
1100 #: staff.auth.verify.submit.label
1101 #: staff.auth.verify.submit.accesskey
1102 msgid "&Verify"
1103 msgstr "&Վերահսկիր"
1104
1105 #: staff.auth.verify.retrieve.label
1106 #: staff.auth.verify.retrieve.accesskey
1107 msgid "&Retrieve"
1108 msgstr "&Հետ կանչիր"
1109
1110 #: staff.auth.change_type.label
1111 #: staff.auth.change_type.accesskey
1112 msgid "&New Login Type:"
1113 msgstr "&Գրանցման նոր տեսակ։"
1114
1115 #: staff.auth.change_type_description
1116 msgid ""
1117 "Temporary logins expire with a few minutes of inactivity. Staff logins are "
1118 "the same as the initial login into the staff client. Permanent will discard "
1119 "the existing login session and replace it with the new one."
1120 msgstr ""
1121 "Ժամանակավոր մուտքերի ժամկետները լրանում են պասիվ վիճակում գտնվելու մի քանի "
1122 "րոպեների ընթացքում։ Աշխատակազմի մուքը նույնն է ինչ որ սկզբնական  մուտքը դեպի "
1123 "աշխատակազմի հաճախորդ։ Մշտական չեղյալ կանի առկա գրանցման սեսիան և կփոխարինի "
1124 "այն նորով։"
1125
1126 #: staff.auth.change_type_staff
1127 msgid "Staff"
1128 msgstr "Աշխատակազմ"
1129
1130 #: staff.auth.change_type_temporary
1131 msgid "Temporary"
1132 msgstr "Ժամանակավոր"
1133
1134 #: staff.auth.change_type_permanent
1135 msgid "Permanent"
1136 msgstr "Մշտական"
1137
1138 #: staff.symbols.west_european
1139 msgid "West-European"
1140 msgstr ""
1141
1142 #: staff.symbols.turkish
1143 msgid "Turkish"
1144 msgstr ""
1145
1146 #: staff.symbols.cyrillic
1147 msgid "Cyrillic"
1148 msgstr ""
1149
1150 #: staff.symbols.slavic
1151 msgid "Slavic"
1152 msgstr ""
1153
1154 #: staff.symbols.hungarian
1155 msgid "Hungarian"
1156 msgstr ""
1157
1158 #: staff.bills_current_payment_label
1159 msgid "Current Payment"
1160 msgstr "Ընթացիկ վճար"
1161
1162 #: staff.bills_information
1163 msgid "Information"
1164 msgstr "Տեղեկատվություն"
1165
1166 #: staff.bills_interface_label
1167 msgctxt "staff.bills_interface_label"
1168 msgid "Bills"
1169 msgstr "Հաշիվներ"
1170
1171 #: staff.bills_money_label
1172 msgid "Money"
1173 msgstr "Փող"
1174
1175 #: staff.bills_total_owed_label
1176 msgid "Total Owed"
1177 msgstr "Ընդհանուր պարտք"
1178
1179 #: staff.bills_wizard_label
1180 msgid "Bill Patron"
1181 msgstr "Ներկայացրու հաշիվ ընթերցողին"
1182
1183 #: staff.bills_xact_dates_label
1184 msgid "Record and Dates"
1185 msgstr "Գրառում և ամսաթվեր"
1186
1187 #: staff.browse_list.barcode
1188 msgctxt "staff.browse_list.barcode"
1189 msgid "Barcode"
1190 msgstr "Շտրիխ կոդ"
1191
1192 #: staff.browse_list.callnumber
1193 msgctxt "staff.browse_list.callnumber"
1194 msgid "Call Number"
1195 msgstr "Դասիչ"
1196
1197 #: staff.browse_list.circ_as_type
1198 msgid "Circulate As"
1199 msgstr "Սպասարկիր որպես"
1200
1201 #: staff.browse_list.circ_lib
1202 msgctxt "staff.browse_list.circ_lib"
1203 msgid "Circulating Library"
1204 msgstr "Սպասարկող գրադարան"
1205
1206 #: staff.browse_list.circ_modifier
1207 msgctxt "staff.browse_list.circ_modifier"
1208 msgid "Circ Modifier"
1209 msgstr "Տացքի ձևափոխիչ"
1210
1211 #: staff.browse_list.circulate
1212 msgctxt "staff.browse_list.circulate"
1213 msgid "Circulate"
1214 msgstr "Սպասարկիր"
1215
1216 #: staff.browse_list.copy_number
1217 msgctxt "staff.browse_list.copy_number"
1218 msgid "Copy Number"
1219 msgstr "Պատճեի համար"
1220
1221 #: staff.browse_list.create_date
1222 msgid "Creation Date"
1223 msgstr "Ստեղծման ամսաթիվ"
1224
1225 #: staff.browse_list.active_date
1226 msgid "Active Date"
1227 msgstr "Ակտիվ ամսաթիվ"
1228
1229 #: staff.browse_list.creator
1230 msgid "Creator"
1231 msgstr "Ստեղծող"
1232
1233 #: staff.browse_list.deposit
1234 msgctxt "staff.browse_list.deposit"
1235 msgid "Deposit"
1236 msgstr "Դեպոզիտ"
1237
1238 #: staff.browse_list.deposit_amount
1239 msgctxt "staff.browse_list.deposit_amount"
1240 msgid "Deposit Amount"
1241 msgstr "Դեպոզիտ գումար"
1242
1243 #: staff.browse_list.edit_date
1244 msgid "Edit Date"
1245 msgstr "Խմբագրման ամսաթիվ"
1246
1247 #: staff.browse_list.editor
1248 msgid "Editor"
1249 msgstr "Խմբագիր"
1250
1251 #: staff.browse_list.fine_level
1252 msgctxt "staff.browse_list.fine_level"
1253 msgid "Fine Level"
1254 msgstr "Տուգանքի մակարդակ"
1255
1256 #: staff.browse_list.library
1257 msgid "Owning Lib"
1258 msgstr "Տնօրինող գրադ"
1259
1260 #: staff.browse_list.loan_duration
1261 msgctxt "staff.browse_list.loan_duration"
1262 msgid "Loan Duration"
1263 msgstr "Տրման տևողություն"
1264
1265 #: staff.browse_list.location
1266 msgid "Location and Barcode"
1267 msgstr "Տեղաբաշխում և շտրիխ կոդ"
1268
1269 #: staff.browse_list.location2
1270 msgctxt "staff.browse_list.location2"
1271 msgid "Location"
1272 msgstr "Տեղաբաշխում"
1273
1274 #: staff.browse_list.opac_visible
1275 msgctxt "staff.browse_list.opac_visible"
1276 msgid "OPAC"
1277 msgstr "ՀՕԱՔ"
1278
1279 #: staff.browse_list.price
1280 msgctxt "staff.browse_list.price"
1281 msgid "Price"
1282 msgstr "Գին"
1283
1284 #: staff.browse_list.ref
1285 msgctxt "staff.browse_list.ref"
1286 msgid "Reference"
1287 msgstr "Տեղեկատու"
1288
1289 #: staff.browse_list.shelving_loc
1290 msgctxt "staff.browse_list.shelving_loc"
1291 msgid "Shelving Location"
1292 msgstr "Դարակի վրա տեղաբաշխում"
1293
1294 #: staff.browse_list.status
1295 msgctxt "staff.browse_list.status"
1296 msgid "Status"
1297 msgstr "Վիճակ"
1298
1299 #: staff.browse_list.win_title
1300 msgctxt "staff.browse_list.win_title"
1301 msgid "Cataloging"
1302 msgstr "Քարտագրում"
1303
1304 #: staff.cat.fixed.BKS
1305 msgid "BKS"
1306 msgstr "BKS"
1307
1308 #: staff.cat.fixed.BKS.key
1309 msgctxt "staff.cat.fixed.BKS.key"
1310 msgid "B"
1311 msgstr "B"
1312
1313 #: staff.cat.fixed.COM
1314 msgid "COM"
1315 msgstr "COM"
1316
1317 #: staff.cat.fixed.COM.key
1318 msgctxt "staff.cat.fixed.COM.key"
1319 msgid "O"
1320 msgstr "O"
1321
1322 #: staff.cat.fixed.MAP
1323 msgid "MAP"
1324 msgstr "MAP"
1325
1326 #: staff.cat.fixed.MAP.key
1327 msgctxt "staff.cat.fixed.MAP.key"
1328 msgid "P"
1329 msgstr "P"
1330
1331 #: staff.cat.fixed.MIX
1332 msgid "MIX"
1333 msgstr "MIX"
1334
1335 #: staff.cat.fixed.MIX.key
1336 msgctxt "staff.cat.fixed.MIX.key"
1337 msgid "M"
1338 msgstr "M"
1339
1340 #: staff.cat.fixed.REC
1341 msgid "REC"
1342 msgstr "REC"
1343
1344 #: staff.cat.fixed.REC.key
1345 msgctxt "staff.cat.fixed.REC.key"
1346 msgid "R"
1347 msgstr "R"
1348
1349 #: staff.cat.fixed.SCO
1350 msgid "SCO"
1351 msgstr "SCO"
1352
1353 #: staff.cat.fixed.SCO.key
1354 msgctxt "staff.cat.fixed.SCO.key"
1355 msgid "C"
1356 msgstr "C"
1357
1358 #: staff.cat.fixed.SER
1359 msgid "SER"
1360 msgstr "SER"
1361
1362 #: staff.cat.fixed.SER.key
1363 msgctxt "staff.cat.fixed.SER.key"
1364 msgid "S"
1365 msgstr "S"
1366
1367 #: staff.cat.fixed.VIS
1368 msgid "VIS"
1369 msgstr "VIS"
1370
1371 #: staff.cat.fixed.VIS.key
1372 msgctxt "staff.cat.fixed.VIS.key"
1373 msgid "V"
1374 msgstr "V"
1375
1376 #: staff.bibs_abreast.view_bib
1377 msgid "View Bib"
1378 msgstr ""
1379
1380 #: staff.bibs_abreast.edit_bib
1381 msgid "Edit Bib"
1382 msgstr ""
1383
1384 #: staff.bibs_abreast.holdings
1385 msgid "Holdings"
1386 msgstr ""
1387
1388 #: staff.cat.opac.add_bucket.label
1389 #: staff.cat.opac.add_bucket.accesskey
1390 msgctxt "staff.cat.opac.add_bucket.label staff.cat.opac.add_bucket.accesskey"
1391 msgid "Add to &Bucket"
1392 msgstr "Ավելացրու &Փնջին"
1393
1394 #: staff.cat.opac.bib_in_new_tab.label
1395 msgctxt "staff.cat.opac.bib_in_new_tab.label"
1396 msgid "Duplicate in New Tab"
1397 msgstr "կրկնիր նոր Tab-ում"
1398
1399 #: staff.cat.opac.copy_browse.label
1400 #: staff.cat.opac.copy_browse.accesskey
1401 msgctxt ""
1402 "staff.cat.opac.copy_browse.label staff.cat.opac.copy_browse.accesskey"
1403 msgid "&Holdings Maintenance"
1404 msgstr "&Պահումների կառավարում"
1405
1406 #: staff.cat.opac.default.label
1407 msgid "Set bottom interface as Default"
1408 msgstr "Դիր ներքին միջերեսը որպես լռակյաց"
1409
1410 #: staff.cat.opac.manage_parts.label
1411 #: staff.cat.opac.manage_parts.accesskey
1412 msgid "Manage &Parts"
1413 msgstr "Կառավարիր &Մասեր"
1414
1415 #: staff.cat.opac.manage_multi_home_items.label
1416 #: staff.cat.opac.manage_multi_home_items.accesskey
1417 msgid "Manage &Conjoined Items"
1418 msgstr "Կառավարի &Միացյալ նյութերը"
1419
1420 #: staff.cat.opac.mark_for_multi_home.label
1421 #: staff.cat.opac.mark_for_multi_home.accesskey
1422 msgid "Mark as Target for &Conjoined Items"
1423 msgstr "նշիր որպես թիրախ &Միացյալ նյութեր"
1424
1425 #: staff.cat.opac.marc_edit.label
1426 #: staff.cat.opac.marc_edit.accesskey
1427 msgctxt "staff.cat.opac.marc_edit.label staff.cat.opac.marc_edit.accesskey"
1428 msgid "MARC &Edit"
1429 msgstr "MARC &Խմբագրիր"
1430
1431 #: staff.cat.opac.marc_view.label
1432 #: staff.cat.opac.marc_view.accesskey
1433 msgctxt "staff.cat.opac.marc_view.label staff.cat.opac.marc_view.accesskey"
1434 msgid "MARC &View"
1435 msgstr "MARC &Դիտիր"
1436
1437 #: staff.cat.opac.mark_for_overlay.label
1438 #: staff.cat.opac.mark_for_overlay.accesskey
1439 msgid "&Mark for Overlay"
1440 msgstr "&Mark վերադրման համար"
1441
1442 #: staff.cat.opac.mark_for_hold_transfer.label
1443 msgid "Mark as Title Hold Transfer Destination"
1444 msgstr "Նշիր որպես Վերնագրի պահման տեղափոխման նպատակակետ"
1445
1446 #: staff.cat.opac.transfer_title_holds.label
1447 msgid "Transfer All Title Holds"
1448 msgstr "Փոխանցիր բոլոր վերնագրային պահուները"
1449
1450 #: staff.cat.opac.delete_record.label
1451 #: staff.cat.opac.delete_record.accesskey
1452 msgid "&Delete Record"
1453 msgstr "&Ջնջիր գրառումը"
1454
1455 #: staff.cat.opac.undelete_record.label
1456 #: staff.cat.opac.undelete_record.accesskey
1457 msgid "&Undelete Record"
1458 msgstr "&Հետ վերականգնիր գրառումը"
1459
1460 #: staff.cat.opac.create_brt_from_record.label
1461 #: staff.cat.opac.create_brt_from_record.accesskey
1462 msgid "Make I&tem Bookable"
1463 msgstr "Նշիր ն&յութը պատվիրվող"
1464
1465 #: staff.cat.opac.menu.label
1466 #: staff.cat.opac.menu.accesskey
1467 msgid "&Actions for this Record"
1468 msgstr "&Գործողություններ այս գրառման համար"
1469
1470 #: staff.cat.opac.opac_view.label
1471 #: staff.cat.opac.opac_view.accesskey
1472 msgctxt "staff.cat.opac.opac_view.label staff.cat.opac.opac_view.accesskey"
1473 msgid "&OPAC View"
1474 msgstr "&ՀՈԱՔ դիտում"
1475
1476 #: staff.cat.opac.record_back_to_results.label
1477 #: staff.cat.opac.record_back_to_results.accesskey
1478 msgid "Searc&h Results"
1479 msgstr "Փնտրու&մ Արդյունքներ"
1480
1481 #: staff.cat.opac.record_end.label
1482 #: staff.cat.opac.record_end.accesskey
1483 msgid "&End"
1484 msgstr "&Վերջ"
1485
1486 #: staff.cat.opac.record_next.label
1487 #: staff.cat.opac.record_next.accesskey
1488 msgctxt ""
1489 "staff.cat.opac.record_next.label staff.cat.opac.record_next.accesskey"
1490 msgid "&Next"
1491 msgstr "&Հաջորդ"
1492
1493 #: staff.cat.opac.record_prev.label
1494 #: staff.cat.opac.record_prev.accesskey
1495 msgid "&Previous"
1496 msgstr "&Նախորդ"
1497
1498 #: staff.cat.opac.record_start.label
1499 #: staff.cat.opac.record_start.accesskey
1500 msgid "&Start"
1501 msgstr "&Սկսել"
1502
1503 #: staff.cat.opac.refresh_me.label
1504 msgid "Reset Display"
1505 msgstr "Վերաթողարկիր արտածումը"
1506
1507 #: staff.cat.opac.remove_me.label
1508 msgctxt "staff.cat.opac.remove_me.label"
1509 msgid "Remove this Frame"
1510 msgstr "Հեռացրու այս ֆրեյմը"
1511
1512 #: staff.cat.opac.view_holds.label
1513 #: staff.cat.opac.view_holds.accesskey
1514 msgctxt "staff.cat.opac.view_holds.label staff.cat.opac.view_holds.accesskey"
1515 msgid "View Hold&s"
1516 msgstr "Դիտիր պահումներ&ը"
1517
1518 #: staff.cat.opac.view_orders.label
1519 #: staff.cat.opac.view_orders.accesskey
1520 msgid "View/Place O&rders"
1521 msgstr "Դիտիր/Տեղադրի Պ&ատվերներ"
1522
1523 #: staff.cat.opac.alt_serial.label
1524 #: staff.cat.opac.alt_serial.accesskey
1525 msgid "&Alternate Serial Control"
1526 msgstr "Պարբերականների &Այլընտրանքային  վերահսկում"
1527
1528 #: staff.cat.opac.batch_receive.label
1529 #: staff.cat.opac.batch_receive.accesskey
1530 msgid "Ser&ials Batch Receive"
1531 msgstr "Պար&բերականների փաթեթը ստացված է"
1532
1533 #: staff.cat.popup.add_to_bucket
1534 msgctxt "staff.cat.popup.add_to_bucket"
1535 msgid "Add to Bucket"
1536 msgstr "Ավելացրու փնջին"
1537
1538 #: staff.cat.popup.browse_record.tab
1539 msgid "View Copies (Tab)"
1540 msgstr "Դիտիր օրինակները (Տաբ)"
1541
1542 #: staff.cat.popup.browse_record.window
1543 msgid "View Copies (Window)"
1544 msgstr "Դիտիր օրինակները (Պատուհան)"
1545
1546 #: staff.cat.popup.edit_record.tab
1547 msgid "Edit Record (Tab)"
1548 msgstr "Խմբագրիր գրառումը (Տաբ)"
1549
1550 #: staff.cat.popup.edit_record.window
1551 msgid "Edit Record (Window)"
1552 msgstr "Խմբագրիր գրառումը (Պատուհան)"
1553
1554 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.merge_lead
1555 msgid "Merge these records? (Select the 'lead' record first)"
1556 msgstr "Ձուլե՞լ այս գրառումները։ (Սկզբիզ ընտրիր 'առաջատար' գրառումը)։"
1557
1558 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.button.label
1559 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.button.accesskey
1560 msgid "&Merge"
1561 msgstr "&Ձուլել"
1562
1563 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.label
1564 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.accesskey
1565 msgctxt ""
1566 "staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.label "
1567 "staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.accesskey"
1568 msgid "&Cancel"
1569 msgstr "&Չեղյալ անել"
1570
1571 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.lead
1572 msgid "Lead Record?"
1573 msgstr "Առաջատար գրառու՞մ։"
1574
1575 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.remove_from_consideration
1576 msgid "Remove from consideration?"
1577 msgstr "Հեռացնե՞լ դիտարկումից։"
1578
1579 #: staff.cat.search_advanced
1580 msgid "Advanced"
1581 msgstr "Խորացված"
1582
1583 #: staff.cat.search_advanced.key
1584 msgctxt "staff.cat.search_advanced.key"
1585 msgid "V"
1586 msgstr "V"
1587
1588 #: staff.cat.search_all
1589 msgctxt "staff.cat.search_all"
1590 msgid "Keyword"
1591 msgstr "Վճռորոշ բառ"
1592
1593 #: staff.cat.search_author
1594 msgctxt "staff.cat.search_author"
1595 msgid "Author"
1596 msgstr "Հեղինակ"
1597
1598 #: staff.cat.search_barcode
1599 msgctxt "staff.cat.search_barcode"
1600 msgid "Item Barcode"
1601 msgstr "Նյութի շտրիխ կոդ"
1602
1603 #: staff.cat.search_callnumber
1604 msgctxt "staff.cat.search_callnumber"
1605 msgid "Call Number"
1606 msgstr "Դասիչ"
1607
1608 #: staff.cat.search_count_copy
1609 msgctxt "staff.cat.search_count_copy"
1610 msgid "Location"
1611 msgstr "Տեղաբաշխում"
1612
1613 #: staff.cat.search_count_copy.key
1614 msgctxt "staff.cat.search_count_copy.key"
1615 msgid "L"
1616 msgstr "L"
1617
1618 #: staff.cat.search_count_copy_show
1619 msgid "Show Only These Records"
1620 msgstr "Ցույց տուր միայն այս գրառումները"
1621
1622 #: staff.cat.search_criteria
1623 msgid "Search Criteria"
1624 msgstr "Փնտրման չափանիշ"
1625
1626 #: staff.cat.search_format
1627 msgctxt "staff.cat.search_format"
1628 msgid "Format"
1629 msgstr "Ձևաչափ"
1630
1631 #: staff.cat.search_format.key
1632 msgctxt "staff.cat.search_format.key"
1633 msgid "F"
1634 msgstr "F"
1635
1636 #: staff.cat.search_id
1637 msgid "System ID"
1638 msgstr "Համակարգային ID"
1639
1640 #: staff.cat.search_isbn
1641 msgid "ISBN or ISSN"
1642 msgstr "ISBN կամ ISSN"
1643
1644 #: staff.cat.search_location
1645 msgctxt "staff.cat.search_location"
1646 msgid "Location"
1647 msgstr "Տեղաբաշխում"
1648
1649 #: staff.cat.search_location.key
1650 msgctxt "staff.cat.search_location.key"
1651 msgid "L"
1652 msgstr "L"
1653
1654 #: staff.cat.search_order
1655 msgid "Order"
1656 msgstr "Պատվեր"
1657
1658 #: staff.cat.search_order.key
1659 msgctxt "staff.cat.search_order.key"
1660 msgid "O"
1661 msgstr "O"
1662
1663 #: staff.cat.search_pubyear
1664 msgctxt "staff.cat.search_pubyear"
1665 msgid "Pub Year"
1666 msgstr "Հրատ տարի"
1667
1668 #: staff.cat.search_subject
1669 msgctxt "staff.cat.search_subject"
1670 msgid "Subject"
1671 msgstr "Խորագիր"
1672
1673 #: staff.cat.search_submit
1674 msgctxt "staff.cat.search_submit"
1675 msgid "Search"
1676 msgstr "Որոնում"
1677
1678 #: staff.cat.search_submit.key
1679 msgctxt "staff.cat.search_submit.key"
1680 msgid "S"
1681 msgstr "S"
1682
1683 #: staff.cat.search_tcn
1684 msgctxt "staff.cat.search_tcn"
1685 msgid "TCN"
1686 msgstr "TCN"
1687
1688 #: staff.cat.search_term
1689 msgid "Terms"
1690 msgstr "Տերմիններ"
1691
1692 #: staff.cat.search_term.key
1693 msgid "e"
1694 msgstr "e"
1695
1696 #: staff.cat.search_title
1697 msgctxt "staff.cat.search_title"
1698 msgid "Title"
1699 msgstr "Վերնագիր"
1700
1701 #: staff.cat.search_type
1702 msgctxt "staff.cat.search_type"
1703 msgid "Type"
1704 msgstr "Տեսակ"
1705
1706 #: staff.cat.search_type.key
1707 msgctxt "staff.cat.search_type.key"
1708 msgid "T"
1709 msgstr "T"
1710
1711 #: staff.cat.test
1712 msgid "Test"
1713 msgstr "Տեստ"
1714
1715 #: staff.cat.test.key
1716 msgctxt "staff.cat.test.key"
1717 msgid "E"
1718 msgstr "E"
1719
1720 #: staff.cat.title
1721 msgid "TCN goes here"
1722 msgstr "TCN գնում է այստեղ"
1723
1724 #: staff.cat.type_of_material
1725 msgid "All"
1726 msgstr "Բոլորը"
1727
1728 #: staff.cat.type_of_material.a
1729 msgid "Language Material"
1730 msgstr "Լեզվական նյութ"
1731
1732 #: staff.cat.type_of_material.c
1733 msgid "Notated Music"
1734 msgstr "Նշագրված երաժշտություն"
1735
1736 #: staff.cat.type_of_material.d
1737 msgid "Manuscript Notated Music"
1738 msgstr "Ձեռագիր նշագրված երաժշտություն"
1739
1740 #: staff.cat.type_of_material.e
1741 msgid "Cartographic Material"
1742 msgstr "Քարտեզներ"
1743
1744 #: staff.cat.type_of_material.f
1745 msgid "Manuscript Cartographic Material"
1746 msgstr "Ձեռագիր քարտեզներ"
1747
1748 #: staff.cat.type_of_material.g
1749 msgid "Projected Medium"
1750 msgstr "Պրոյեկտված միջավայր"
1751
1752 #: staff.cat.type_of_material.i
1753 msgid "Nonmusical Sound Recording"
1754 msgstr "Ոչ երաժշտական ձայներիզ"
1755
1756 #: staff.cat.type_of_material.j
1757 msgid "Musical Sound Recording"
1758 msgstr "Երաժշտական ձայներիզ"
1759
1760 #: staff.cat.type_of_material.k
1761 msgid "Two-dimensional Nonprojectable Graphic"
1762 msgstr "Երկչափ ոչ պրոյեկտվող գրաֆիկա"
1763
1764 #: staff.cat.type_of_material.m
1765 msgid "Computer File"
1766 msgstr "Համակարգչային ֆայլ"
1767
1768 #: staff.cat.type_of_material.o
1769 msgid "Kit"
1770 msgstr "Ձեռնարկ"
1771
1772 #: staff.cat.type_of_material.p
1773 msgid "Mixed Material"
1774 msgstr "Խառը նյութեր"
1775
1776 #: staff.cat.type_of_material.r
1777 msgid "Three-dimensional Artifact or Naturally Occurring Object"
1778 msgstr "Եռաչափ աշխատանք կամ բնական աօարկա"
1779
1780 #: staff.cat.type_of_material.t
1781 msgid "Manuscript Language Material"
1782 msgstr "Ձեռագիր լեզվական նյութ"
1783
1784 #: staff.checkin.auto_print_label
1785 msgctxt "staff.checkin.auto_print_label"
1786 msgid "Auto-Print"
1787 msgstr "Auto-Print"
1788
1789 #: staff.checkin.auto_print_label.accesskey
1790 msgctxt "staff.checkin.auto_print_label.accesskey"
1791 msgid "A"
1792 msgstr "A"
1793
1794 #: staff.checkin.done_label
1795 msgid "Done"
1796 msgstr "Կատարված"
1797
1798 #: staff.checkin.done_label.accesskey
1799 msgctxt "staff.checkin.done_label.accesskey"
1800 msgid "D"
1801 msgstr "D"
1802
1803 #: staff.checkin.print_receipt.label
1804 msgctxt "staff.checkin.print_receipt.label"
1805 msgid "Print List"
1806 msgstr "Տպագրման ցուցակ"
1807
1808 #: staff.renew.print_receipt.label
1809 msgctxt "staff.renew.print_receipt.label"
1810 msgid "Print List"
1811 msgstr "Տպելու ցուցակ"
1812
1813 #: staff.checkin.reprint_receipt_label
1814 msgctxt "staff.checkin.reprint_receipt_label"
1815 msgid "Re-Print Last List"
1816 msgstr "Նորից տպիր վերջին ցուցակը"
1817
1818 #: staff.checkin.reprint_receipt_label.accesskey
1819 msgctxt "staff.checkin.reprint_receipt_label.accesskey"
1820 msgid "L"
1821 msgstr "L"
1822
1823 #: staff.checkin_interface_label
1824 msgctxt "staff.checkin_interface_label"
1825 msgid "Check In"
1826 msgstr "Հետ ընդունում"
1827
1828 #: staff.checkin_label_route_to
1829 msgid "Route To"
1830 msgstr "Ուղղորդիր դեպի"
1831
1832 #: staff.checkin_label_status
1833 msgctxt "staff.checkin_label_status"
1834 msgid "Status"
1835 msgstr "Վիճակ"
1836
1837 #: staff.checkin_label_text
1838 msgid "Message"
1839 msgstr "Հաղորդում"
1840
1841 #: staff.checkin_patron.name.label
1842 msgctxt "staff.checkin_patron.name.label"
1843 msgid "Patron Name"
1844 msgstr "Ընթերցողի անուն"
1845
1846 #: staff.checkin_patron.retrieve
1847 msgctxt "staff.checkin_patron.retrieve"
1848 msgid "Retrieve Patron"
1849 msgstr "Վերականչիր ընթերցողին"
1850
1851 #: staff.checkin_patron.retrieve.accesskey
1852 msgctxt "staff.checkin_patron.retrieve.accesskey"
1853 msgid "R"
1854 msgstr "R"
1855
1856 #: staff.checkout_interface_label
1857 msgctxt "staff.checkout_interface_label"
1858 msgid "Check Out"
1859 msgstr "Դուրս տրում"
1860
1861 #: staff.circ.offline.main.label
1862 msgid "Evergreen Offline"
1863 msgstr "Evergreen Offline"
1864
1865 #: staff.circ.offline.server_time.tooltiptext
1866 msgid "Estimated Server Time - Click to adjust"
1867 msgstr "Կայանի հաշվարկված ժամ՝ սեղմիր հավասարեցնելու համար"
1868
1869 #: staff.circ.offline.cmd_checkout.label
1870 #: staff.circ.offline.cmd_checkout.accesskey
1871 msgid "&Check Out"
1872 msgstr "&Դուրս տրում"
1873
1874 #: staff.circ.offline.cmd_renew.label
1875 #: staff.circ.offline.cmd_renew.accesskey
1876 msgid "&Renew"
1877 msgstr "&Թարմացում"
1878
1879 #: staff.circ.offline.cmd_in_house_use.label
1880 #: staff.circ.offline.cmd_in_house_use.accesskey
1881 msgid "In &House Use"
1882 msgstr "&Ներքին օգտագործման համար"
1883
1884 #: staff.circ.offline.cmd_checkin.label
1885 #: staff.circ.offline.cmd_checkin.accesskey
1886 msgid "Check &In"
1887 msgstr "Դուրս &Տրում"
1888
1889 #: staff.circ.offline.cmd_register_patron.label
1890 #: staff.circ.offline.cmd_register_patron.accesskey
1891 msgid "Register &Patron"
1892 msgstr "Գրանցիր &Ընթերցող"
1893
1894 #: staff.circ.offline.cmd_print_last_receipt.label
1895 #: staff.circ.offline.cmd_print_last_receipt.accesskey
1896 msgid "&Last Receipt"
1897 msgstr "&Վերջին ստացական"
1898
1899 #: staff.circ.offline_checkin.main.label
1900 msgid "Standalone Check In"
1901 msgstr "Մեկուսի հետ ընդունում"
1902
1903 #: staff.circ.offline_checkin.step2a.label
1904 #: staff.circ.offline_checkin.step2a.accesskey
1905 msgctxt ""
1906 "staff.circ.offline_checkin.step2a.label "
1907 "staff.circ.offline_checkin.step2a.accesskey"
1908 msgid "&Enter"
1909 msgstr "&Մուտք"
1910
1911 #: staff.circ.offline_checkin.step3.description
1912 msgid "Repeat Steps 2 until done."
1913 msgstr "Կրկնիր քայլ 2 մինչև կատարվելը"
1914
1915 #: staff.circ.offline.finish.description
1916 msgctxt "staff.circ.offline.finish.description"
1917 msgid "Finish"
1918 msgstr "Ավարտ"
1919
1920 #: staff.circ.offline.print.description
1921 msgid "Print receipt?"
1922 msgstr "Տպե՞լ ստացականը"
1923
1924 #: staff.circ.offline_checkout.main.label
1925 msgid "Standalone Check Out"
1926 msgstr "Մեկուսի դուրս տրում"
1927
1928 #: staff.circ.offline_checkout.step2.description
1929 msgid "Enter the patron's barcode:"
1930 msgstr "Մուտք արա ընթերցողի շտրիխ կոդը"
1931
1932 #: staff.circ.offline_checkout.step5.description
1933 msgctxt "staff.circ.offline_checkout.step5.description"
1934 msgid "Repeat Steps 3 and 4 until done."
1935 msgstr "Կրկնիր 3 և 4 քայլերը մինչ կատարվի"
1936
1937 #: staff.circ.offline_in_house_use.main.label
1938 msgid "Standalone In House Use"
1939 msgstr "Մեկուսի տնային օգտագործման համար"
1940
1941 #: staff.circ.offline_in_house_use.uses.label
1942 msgid "Enter the number of uses for the item:"
1943 msgstr "Մուտք արա նյութի օգտագործումների քանակը"
1944
1945 #: staff.circ.offline_in_house_use.step4.description
1946 msgid "Repeat Steps 2 and 3 until done."
1947 msgstr "Կրկնիր 2 և 3 քայլերը մինչ կատարվի"
1948
1949 #: staff.circ.offline_register.main.label
1950 msgid "Standalone Patron Registration"
1951 msgstr "Մեկուսի ընթերցողի գրանցում"
1952
1953 #: staff.circ.offline_register.x_home_ou.label
1954 msgctxt "staff.circ.offline_register.x_home_ou.label"
1955 msgid "Home Library:"
1956 msgstr "Տան գրադարան"
1957
1958 #: staff.circ.offline_register.x_profile.label
1959 msgctxt "staff.circ.offline_register.x_profile.label"
1960 msgid "Profile:"
1961 msgstr "Պրոֆայլ"
1962
1963 #: staff.circ.offline_register.barcode.label
1964 msgid "New Barcode:"
1965 msgstr "Նոր շտրիխ կոդ"
1966
1967 #: staff.circ.offline_register.passwd.label
1968 msgid "New Password:"
1969 msgstr "Նոր գաղտնաբառ"
1970
1971 #: staff.circ.offline_register.family_name.label
1972 msgctxt "staff.circ.offline_register.family_name.label"
1973 msgid "Last Name:"
1974 msgstr "Ազգանուն"
1975
1976 #: staff.circ.offline_register.first_given_name.label
1977 msgctxt "staff.circ.offline_register.first_given_name.label"
1978 msgid "First Name:"
1979 msgstr "Անուն"
1980
1981 #: staff.circ.offline_register.dob.label
1982 msgid "Date of Birth (YYYY-MM-DD):"
1983 msgstr "Ծննդայն թիվ (ՏՏՏՏ-ԱԱ-ՕՕ):"
1984
1985 #: staff.circ.offline_register.x_ident_type.label
1986 msgid "Identification Type:"
1987 msgstr "Փոխճանաչման տեսակ"
1988
1989 #: staff.circ.offline_register.ident_value.label
1990 msgid "Ident Value:"
1991 msgstr "Ident Արժեք:"
1992
1993 #: staff.circ.offline_register.billing_address.label
1994 msgctxt "staff.circ.offline_register.billing_address.label"
1995 msgid "Billing Address"
1996 msgstr "Հաշիվը ներկայացնելու հասցե"
1997
1998 #: staff.circ.offline_register.street1.label
1999 msgid "Line 1"
2000 msgstr "Տող 1"
2001
2002 #: staff.circ.offline_register.street2.label
2003 msgid "Line 2"
2004 msgstr "Տող 2"
2005
2006 #: staff.circ.offline_register.city.label
2007 msgctxt "staff.circ.offline_register.city.label"
2008 msgid "City"
2009 msgstr "Քաղաք"
2010
2011 #: staff.circ.offline_register.state.label
2012 msgctxt "staff.circ.offline_register.state.label"
2013 msgid "State"
2014 msgstr "Նահանգ"
2015
2016 #: staff.circ.offline_register.state.default_value
2017 msgid "GA"
2018 msgstr "GA"
2019
2020 #: staff.circ.offline_register.post_code.label
2021 msgid "Postal Code"
2022 msgstr "Փոստային հասցե"
2023
2024 #: staff.circ.offline_register.country.label
2025 msgctxt "staff.circ.offline_register.country.label"
2026 msgid "Country"
2027 msgstr "Երկիր"
2028
2029 #: staff.circ.offline_register.country.default_value
2030 msgid "USA"
2031 msgstr "ԱՄՆ"
2032
2033 #: staff.circ.offline_register.submit.label
2034 #: staff.circ.offline_register.submit.accesskey
2035 msgid "&Save patron registration"
2036 msgstr "&Հիշիր ընթերցողի գրանցումը"
2037
2038 #: staff.circ.offline_renew.main.label
2039 msgid "Standalone Renew"
2040 msgstr "Մեկուսի թարմացում"
2041
2042 #: staff.circ.offline_renew.p_barcode.description
2043 msgid "(Optional) Enter the patron's barcode:"
2044 msgstr "(Ոչ պարտադիր) Մուտք արա ընթերցողի շտրիխ կոդը:"
2045
2046 #: staff.circ.offline_renew.step5.label
2047 msgctxt "staff.circ.offline_renew.step5.label"
2048 msgid "Repeat Steps 3 and 4 until done."
2049 msgstr "Կրկնիր 3 և 4 քայլերը մինչ կատարվի"
2050
2051 #: staff.circ.checkin.caption
2052 msgctxt "staff.circ.checkin.caption"
2053 msgid "Check In"
2054 msgstr "Հետ ընդունում"
2055
2056 #: staff.circ.checkin.scan.label
2057 #: staff.circ.checkin.scan.accesskey
2058 msgctxt "staff.circ.checkin.scan.label staff.circ.checkin.scan.accesskey"
2059 msgid "Enter B&arcode:"
2060 msgstr "Մուտք արա Շ&տրիխ կոդը:"
2061
2062 #: staff.circ.checkin.submit.label
2063 #: staff.circ.checkin.submit.accesskey
2064 msgctxt "staff.circ.checkin.submit.label staff.circ.checkin.submit.accesskey"
2065 msgid "&Submit"
2066 msgstr "&Գրանցել"
2067
2068 #: staff.circ.backdate_post_checkin.header
2069 msgid "Backdate"
2070 msgstr "Հետին ամսաթիվ"
2071
2072 #: staff.circ.backdate_post_checkin.description
2073 msgid "Backdate Already-Checked-In Circulation"
2074 msgstr "Հետին ամսաթիվ Արդեն իսկ-Հետ ընդունած սպասարկում"
2075
2076 #: staff.circ.backdate_post_checkin.cancel_btn.label
2077 #: staff.circ.backdate_post_checkin.cancel_btn.accesskey
2078 msgctxt ""
2079 "staff.circ.backdate_post_checkin.cancel_btn.label "
2080 "staff.circ.backdate_post_checkin.cancel_btn.accesskey"
2081 msgid "&Cancel"
2082 msgstr "&Չեղյալ անել"
2083
2084 #: staff.circ.backdate_post_checkin.apply_btn.label
2085 #: staff.circ.backdate_post_checkin.apply_btn.accesskey
2086 msgctxt ""
2087 "staff.circ.backdate_post_checkin.apply_btn.label "
2088 "staff.circ.backdate_post_checkin.apply_btn.accesskey"
2089 msgid "&Apply"
2090 msgstr "&Կիրառել"
2091
2092 #: staff.circ.renew.caption
2093 msgctxt "staff.circ.renew.caption"
2094 msgid "Renew"
2095 msgstr "Թարմացրու"
2096
2097 #: staff.circ.renew.scan.label
2098 #: staff.circ.renew.scan.accesskey
2099 msgctxt "staff.circ.renew.scan.label staff.circ.renew.scan.accesskey"
2100 msgid "Enter B&arcode:"
2101 msgstr "Մուտք արա Շ&տրիխ կոդ:"
2102
2103 #: staff.circ.renew.submit.label
2104 #: staff.circ.renew.submit.accesskey
2105 msgctxt "staff.circ.renew.submit.label staff.circ.renew.submit.accesskey"
2106 msgid "&Submit"
2107 msgstr "&Գրանցել"
2108
2109 #: staff.circ.context_cancel_hold
2110 msgctxt "staff.circ.context_cancel_hold"
2111 msgid "Cancel Hold"
2112 msgstr "Չեղյալ անել պահւոմը"
2113
2114 #: staff.circ.context_checkin
2115 msgctxt "staff.circ.context_checkin"
2116 msgid "Check In"
2117 msgstr "Հետ ընդունում"
2118
2119 #: staff.circ.context_edit
2120 msgid "Edit Copy"
2121 msgstr "Խմբագրիր օրինակը"
2122
2123 #: staff.circ.context_lost
2124 msgid "Mark as Lost"
2125 msgstr "Նշիր որպես կորած"
2126
2127 #: staff.circ.context_missing
2128 msgid "Mark as Missing"
2129 msgstr "Նշիր որպես բացակա"
2130
2131 #: staff.circ.context_opac
2132 msgid "Show Title in OPAC"
2133 msgstr "Ցույց տուր ՀՈԱՔ-ում վերնագիրը"
2134
2135 #: staff.circ.context_renew
2136 msgctxt "staff.circ.context_renew"
2137 msgid "Renew"
2138 msgstr "Թարմացրու"
2139
2140 #: staff.circ.hold_capture.caption
2141 msgid "Capture Hold"
2142 msgstr "Որսա պահումը"
2143
2144 #: staff.circ.hold_capture.scan_label
2145 msgid "Enter Barcode:"
2146 msgstr "Մուտք արա շտրիխ կոդը"
2147
2148 #: staff.circ.hold_capture.scan_label.accesskey
2149 msgctxt "staff.circ.hold_capture.scan_label.accesskey"
2150 msgid "a"
2151 msgstr "a"
2152
2153 #: staff.circ.hold_capture.submit_label
2154 msgctxt "staff.circ.hold_capture.submit_label"
2155 msgid "Submit"
2156 msgstr "Գրանցել"
2157
2158 #: staff.circ.hold_capture.submit_label.accesskey
2159 msgctxt "staff.circ.hold_capture.submit_label.accesskey"
2160 msgid "S"
2161 msgstr "S"
2162
2163 #: staff.circ_label_due_date
2164 msgctxt "staff.circ_label_due_date"
2165 msgid "Due Date"
2166 msgstr "Վերադարձի ամսաթիվ"
2167
2168 #: staff.circ_label_id
2169 msgid "Circulation ID"
2170 msgstr "Տացքի ID"
2171
2172 #: staff.circ_label_renewal_remaining
2173 msgctxt "staff.circ_label_renewal_remaining"
2174 msgid "Remaining Renewals"
2175 msgstr "Մնացող թարմացումներ"
2176
2177 #: staff.circ_label_xact_finish
2178 msgid "Check in Date"
2179 msgstr "Հետ ընդունման ամսաթիվ"
2180
2181 #: staff.circ_label_xact_start
2182 msgid "Check out Date"
2183 msgstr "Դուրս տրման ամսաթիվ"
2184
2185 #: staff.copies_editor_interface_label
2186 msgid "Copies Edit"
2187 msgstr "Խմբագրված օրինակներ"
2188
2189 #: staff.copy.attr.barcode
2190 msgctxt "staff.copy.attr.barcode"
2191 msgid "Barcode"
2192 msgstr "Շտրիխ կոդ"
2193
2194 #: staff.copy.attr.circulate
2195 msgid "Circulate?"
2196 msgstr "Սպասարկե՞լ"
2197
2198 #: staff.copy.attr.circulate.no
2199 msgctxt "staff.copy.attr.circulate.no"
2200 msgid "No"
2201 msgstr "Ոչ"
2202
2203 #: staff.copy.attr.circulate.yes
2204 msgctxt "staff.copy.attr.circulate.yes"
2205 msgid "Yes"
2206 msgstr "Այո"
2207
2208 #: staff.copy.attr.circulating_lib
2209 msgctxt "staff.copy.attr.circulating_lib"
2210 msgid "Circulating Library"
2211 msgstr "Սպասարկող գրադարան"
2212
2213 #: staff.copy.attr.copy_available
2214 msgid "Copy Status: Available?"
2215 msgstr "Օրինակի վիճակ՝ մատչելի է՞"
2216
2217 #: staff.copy.attr.copy_status
2218 msgid "Copy Status"
2219 msgstr "Օրինակի վիճակ"
2220
2221 #: staff.copy.attr.deposit
2222 msgid "Deposit?"
2223 msgstr "Դեպոզիտ անե՞լ"
2224
2225 #: staff.copy.attr.deposit.no
2226 msgctxt "staff.copy.attr.deposit.no"
2227 msgid "No"
2228 msgstr "Ոչ"
2229
2230 #: staff.copy.attr.deposit.yes
2231 msgctxt "staff.copy.attr.deposit.yes"
2232 msgid "Yes"
2233 msgstr "Այո"
2234
2235 #: staff.copy.attr.deposit_amount
2236 msgctxt "staff.copy.attr.deposit_amount"
2237 msgid "Amount"
2238 msgstr "Գումար"
2239
2240 #: staff.copy.attr.deposit_notes
2241 msgid "Deposit Notes"
2242 msgstr "Դեպոզիտի նշումներ"
2243
2244 #: staff.copy.attr.fine_level
2245 msgctxt "staff.copy.attr.fine_level"
2246 msgid "Fine Level"
2247 msgstr "Տուգանքի մակարդակ"
2248
2249 #: staff.copy.attr.fine_level.high
2250 msgid "High"
2251 msgstr "Բարձր"
2252
2253 #: staff.copy.attr.fine_level.low
2254 msgid "Low"
2255 msgstr "Ցածր"
2256
2257 #: staff.copy.attr.fine_level.normal
2258 msgctxt "staff.copy.attr.fine_level.normal"
2259 msgid "Normal"
2260 msgstr "Նորմալ"
2261
2262 #: staff.copy.attr.holds_protection
2263 msgid "Holds Protection"
2264 msgstr "Պահումների պաշտպանություն"
2265
2266 #: staff.copy.attr.holds_protection.example1
2267 msgid "3 months (facility)"
2268 msgstr "3 ամիս (հնարավորություն)"
2269
2270 #: staff.copy.attr.holds_protection.example2
2271 msgid "6 months (region)"
2272 msgstr "6 ամիս (տարածք)"
2273
2274 #: staff.copy.attr.holds_protection.example3
2275 msgid "No hold protection"
2276 msgstr "Չկա պահման պաշտպանություն"
2277
2278 #: staff.copy.attr.holds_protection.example4
2279 msgid "Not holdable"
2280 msgstr "Ենթակա չէ պահման"
2281
2282 #: staff.copy.attr.home_lib
2283 msgctxt "staff.copy.attr.home_lib"
2284 msgid "Home Library"
2285 msgstr "Տան գրադարան"
2286
2287 #: staff.copy.attr.loan_duration
2288 msgctxt "staff.copy.attr.loan_duration"
2289 msgid "Loan Duration"
2290 msgstr "Տրման տևողություն"
2291
2292 #: staff.copy.attr.loan_duration.long
2293 msgid "Long"
2294 msgstr "Երկար"
2295
2296 #: staff.copy.attr.loan_duration.normal
2297 msgctxt "staff.copy.attr.loan_duration.normal"
2298 msgid "Normal"
2299 msgstr "Նորմալ"
2300
2301 #: staff.copy.attr.loan_duration.short
2302 msgid "Short"
2303 msgstr "Կարճ"
2304
2305 #: staff.copy.attr.notes
2306 msgid "Copy Notes"
2307 msgstr "Օրինակի նշումներ"
2308
2309 #: staff.copy.attr.notes_viewable
2310 msgid "Copy Notes Patron Viewable?"
2311 msgstr "Օրինակի նշման ընթերչողը տեսանելի է՞"
2312
2313 #: staff.copy.attr.notes_viewable.example1
2314 msgctxt "staff.copy.attr.notes_viewable.example1"
2315 msgid "Yes"
2316 msgstr "Այո"
2317
2318 #: staff.copy.attr.notes_viewable.example2
2319 msgctxt "staff.copy.attr.notes_viewable.example2"
2320 msgid "No"
2321 msgstr "Ոչ"
2322
2323 #: staff.copy.attr.opac_visible
2324 msgid "OPAC Visible?"
2325 msgstr "ՀՕԱՔ-ը տեսանելի է՞"
2326
2327 #: staff.copy.attr.opac_visible.no
2328 msgctxt "staff.copy.attr.opac_visible.no"
2329 msgid "No"
2330 msgstr "Ոչ"
2331
2332 #: staff.copy.attr.opac_visible.yes
2333 msgctxt "staff.copy.attr.opac_visible.yes"
2334 msgid "Yes"
2335 msgstr "Այո"
2336
2337 #: staff.copy.attr.price
2338 msgctxt "staff.copy.attr.price"
2339 msgid "Price"
2340 msgstr "Գին"
2341
2342 #: staff.copy.attr.reference_material
2343 msgid "Reference Material?"
2344 msgstr "Տեղեկատու նյու՞թ"
2345
2346 #: staff.copy.attr.reference_material.no
2347 msgctxt "staff.copy.attr.reference_material.no"
2348 msgid "No"
2349 msgstr "Ոչ"
2350
2351 #: staff.copy.attr.reference_material.yes
2352 msgctxt "staff.copy.attr.reference_material.yes"
2353 msgid "Yes"
2354 msgstr "Այո"
2355
2356 #: staff.copy.attr.shelving_location
2357 msgctxt "staff.copy.attr.shelving_location"
2358 msgid "Shelving Location"
2359 msgstr "Դարակի վրա տեղաբաշխում"
2360
2361 #: staff.copy.attr.shelving_location.example1
2362 msgid "Stacks"
2363 msgstr "Պահոցներ"
2364
2365 #: staff.copy.attr.shelving_location.example10
2366 msgid "Paperback"
2367 msgstr "Դարձերես"
2368
2369 #: staff.copy.attr.shelving_location.example2
2370 msgid "Audio-Visual"
2371 msgstr "Տեսա-լսողական"
2372
2373 #: staff.copy.attr.shelving_location.example3
2374 msgid "Children's Room"
2375 msgstr "Մանկական սենյակ"
2376
2377 #: staff.copy.attr.shelving_location.example4
2378 msgid "Garden Room"
2379 msgstr "Մանկապարտեզի սենյակ"
2380
2381 #: staff.copy.attr.shelving_location.example5
2382 msgctxt "staff.copy.attr.shelving_location.example5"
2383 msgid "Reference"
2384 msgstr "Տեղեկատու"
2385
2386 #: staff.copy.attr.shelving_location.example6
2387 msgid "Ready Reference"
2388 msgstr "Պատրաստի տեղեկատու"
2389
2390 #: staff.copy.attr.shelving_location.example7
2391 msgid "Behind Circulation Desk"
2392 msgstr "Սպասարկման սեղանի հետևում"
2393
2394 #: staff.copy.attr.shelving_location.example8
2395 msgctxt "staff.copy.attr.shelving_location.example8"
2396 msgid "Display"
2397 msgstr "Արտածում"
2398
2399 #: staff.copy.attr.shelving_location.example9
2400 msgid "Health"
2401 msgstr "Առողջություն"
2402
2403 #: staff.copy.attr.stat.audience
2404 msgid "Audience"
2405 msgstr "Լսարան"
2406
2407 #: staff.copy.attr.stat.audience.example1
2408 msgid "Adult"
2409 msgstr "Մեծահասակ"
2410
2411 #: staff.copy.attr.stat.audience.example2
2412 msgid "Juvenile"
2413 msgstr "Պատանեկան"
2414
2415 #: staff.copy.attr.stat.audience.example3
2416 msgid "Preschool"
2417 msgstr "Նախադպրոցական"
2418
2419 #: staff.copy.attr.stat.audience.example4
2420 msgid "Primary"
2421 msgstr "Սկզբնական"
2422
2423 #: staff.copy.attr.stat.audience.example5
2424 msgid "Pre-adolescent"
2425 msgstr "Pre-adolescent"
2426
2427 #: staff.copy.attr.stat.audience.example6
2428 msgid "Young adult"
2429 msgstr "Պատանի մեծահասակ"
2430
2431 #: staff.copy.attr.stat.audience.example7
2432 msgid "General"
2433 msgstr "Ընդհանուր"
2434
2435 #: staff.copy.attr.stat.genre
2436 msgid "Genre"
2437 msgstr "Ժանր"
2438
2439 #: staff.copy.attr.stat.genre.example1
2440 msgid "Adventure"
2441 msgstr "Արկածային"
2442
2443 #: staff.copy.attr.stat.genre.example10
2444 msgid "Spy"
2445 msgstr "Լրտեսական"
2446
2447 #: staff.copy.attr.stat.genre.example11
2448 msgid "Thriller"
2449 msgstr "Թրիլեր"
2450
2451 #: staff.copy.attr.stat.genre.example12
2452 msgid "War"
2453 msgstr "Պատերազմ"
2454
2455 #: staff.copy.attr.stat.genre.example14
2456 msgid "Religious fiction"
2457 msgstr "Կրոնական վեպ"
2458
2459 #: staff.copy.attr.stat.genre.example15
2460 msgid "Shortstory"
2461 msgstr "Կարճ պատմվածք"
2462
2463 #: staff.copy.attr.stat.genre.example16
2464 msgctxt "staff.copy.attr.stat.genre.example16"
2465 msgid "Biography"
2466 msgstr "Կենսագրական"
2467
2468 #: staff.copy.attr.stat.genre.example17
2469 msgctxt "staff.copy.attr.stat.genre.example17"
2470 msgid "Holiday"
2471 msgstr "Տոն"
2472
2473 #: staff.copy.attr.stat.genre.example18
2474 msgid "Nonfiction"
2475 msgstr "Ոչ գեղարվեստական"
2476
2477 #: staff.copy.attr.stat.genre.example2
2478 msgid "Fantasy"
2479 msgstr "Ֆանտաստիկ"
2480
2481 #: staff.copy.attr.stat.genre.example3
2482 msgid "Historical"
2483 msgstr "Պատմական"
2484
2485 #: staff.copy.attr.stat.genre.example4
2486 msgctxt "staff.copy.attr.stat.genre.example4"
2487 msgid "Holiday"
2488 msgstr "Տոն"
2489
2490 #: staff.copy.attr.stat.genre.example5
2491 msgid "Horror"
2492 msgstr "Սարսափ"
2493
2494 #: staff.copy.attr.stat.genre.example6
2495 msgid "Humor"
2496 msgstr "Հումոր"
2497
2498 #: staff.copy.attr.stat.genre.example7
2499 msgid "Mystery"
2500 msgstr "Միստերիա"
2501
2502 #: staff.copy.attr.stat.genre.example8
2503 msgid "Romance"
2504 msgstr "Ռոմանս"
2505
2506 #: staff.copy.attr.stat.genre.example9
2507 msgid "Sci-fi"
2508 msgstr "Sci-fi"
2509
2510 #: staff.copy.bucket
2511 msgctxt "staff.copy.bucket"
2512 msgid "Add to Bucket"
2513 msgstr "Ավելացրու փնջին"
2514
2515 #: staff.copy.bucket.key
2516 msgctxt "staff.copy.bucket.key"
2517 msgid "B"
2518 msgstr "B"
2519
2520 #: staff.copy.clone
2521 msgid "Clone Copy"
2522 msgstr "Օրինակի կլոն"
2523
2524 #: staff.copy.close
2525 msgid "Close Window"
2526 msgstr "Փակիր պատուհանը"
2527
2528 #: staff.copy.close.key
2529 msgctxt "staff.copy.close.key"
2530 msgid "C"
2531 msgstr "C"
2532
2533 #: staff.copy.default.attr
2534 msgid "Default Attributes"
2535 msgstr "Լռակյաց բաղադրիչներ"
2536
2537 #: staff.copy.default.attr.value
2538 msgctxt "staff.copy.default.attr.value"
2539 msgid "Value"
2540 msgstr "Արժեք"
2541
2542 #: staff.copy.delete
2543 msgid "Delete Copy"
2544 msgstr "Ջնջել օրինակը"
2545
2546 #: staff.copy.edit_categories
2547 msgid "Edit Categories"
2548 msgstr "Խմբագրել դասերը"
2549
2550 #: staff.copy.edit_entries
2551 msgid "Edit Entries"
2552 msgstr "Խմբագրել մուտքերը"
2553
2554 #: staff.copy.local.attr
2555 msgid "Local Attributes"
2556 msgstr "Տեղային բաղադրիչներ"
2557
2558 #: staff.copy.local.attr.value
2559 msgctxt "staff.copy.local.attr.value"
2560 msgid "Value"
2561 msgstr "Արժեք"
2562
2563 #: staff.copy.notes
2564 msgctxt "staff.copy.notes"
2565 msgid "Note"
2566 msgstr "Նշում"
2567
2568 #: staff.copy.notes.add
2569 msgid "Add Note"
2570 msgstr "Ավելացրու նշում"
2571
2572 #: staff.copy.notes.add.key
2573 msgctxt "staff.copy.notes.add.key"
2574 msgid "A"
2575 msgstr "A"
2576
2577 #: staff.copy.notes.date
2578 msgid "Date"
2579 msgstr "Ամսաթիվ"
2580
2581 #: staff.copy.notes.delete
2582 msgid "Delete Note"
2583 msgstr "Ջնջիր նշումը"
2584
2585 #: staff.copy.notes.delete.key
2586 msgctxt "staff.copy.notes.delete.key"
2587 msgid "D"
2588 msgstr "D"
2589
2590 #: staff.copy.notes.from
2591 msgid "From"
2592 msgstr "From"
2593
2594 #: staff.copy.notes.opac
2595 msgctxt "staff.copy.notes.opac"
2596 msgid "OPAC"
2597 msgstr "ՀՕԱՔ"
2598
2599 #: staff.copy.reload
2600 msgid "Reload Copy"
2601 msgstr "Վերաբեռնավորիր օրինակը"
2602
2603 #: staff.copy.reload.key
2604 msgctxt "staff.copy.reload.key"
2605 msgid "R"
2606 msgstr "R"
2607
2608 #: staff.copy.save
2609 msgid "Save Copy"
2610 msgstr "Հիշիր օրինակը"
2611
2612 #: staff.copy.save.key
2613 msgctxt "staff.copy.save.key"
2614 msgid "S"
2615 msgstr "S"
2616
2617 #: staff.copy.title
2618 msgid "Barcode goes here"
2619 msgstr "Շտրիխ կոդը պետք է լինի այստեղ"
2620
2621 #: staff.copy.transfer
2622 msgid "Transfer Copy"
2623 msgstr "Առաքիր օրինակը"
2624
2625 #: staff.copy.wizard.title
2626 msgid "Batch Add Copies Wizard"
2627 msgstr "Օրինակի փաթեթով ավելացնելու ձևանմուշ"
2628
2629 #: staff.copy_browser_interface_label
2630 msgctxt "staff.copy_browser_interface_label"
2631 msgid "Copies"
2632 msgstr "Օրինակներ"
2633
2634 #: staff.copy_stat_cat_editor_interface_label
2635 msgid "Copy statistical categories"
2636 msgstr "Օրինակի վիճակագրական դասեր"
2637
2638 #: staff.display_patron_interface_label
2639 msgid "Display patron"
2640 msgstr "Արտածիր ընթերցողին"
2641
2642 #: staff.displaying.hits_per_page
2643 msgid "Results per page"
2644 msgstr "Արդյունքները ըստ էջի"
2645
2646 #: staff.displaying.of
2647 msgctxt "staff.displaying.of"
2648 msgid "of"
2649 msgstr "of"
2650
2651 #: staff.displaying.results
2652 msgid "Displaying results"
2653 msgstr "Արդյունքների արտածում"
2654
2655 #: staff.fieldmapper_label
2656 msgid "Fieldmapper"
2657 msgstr "Fieldmapper"
2658
2659 #: staff.filter_console_label
2660 msgid "Filter Console"
2661 msgstr "Զտիչի կոնսոլ"
2662
2663 #: staff.hold_capture.auto_print.label
2664 #: staff.hold_capture.auto_print.accesskey
2665 msgctxt ""
2666 "staff.hold_capture.auto_print.label staff.hold_capture.auto_print.accesskey"
2667 msgid "&Auto-Print"
2668 msgstr "&Ավտո-տպել"
2669
2670 #: staff.hold_capture.done.label
2671 #: staff.hold_capture.done.accesskey
2672 msgctxt "staff.hold_capture.done.label staff.hold_capture.done.accesskey"
2673 msgid "&Done"
2674 msgstr "&Կատարված"
2675
2676 #: staff.hold_capture.print_receipt.label
2677 msgctxt "staff.hold_capture.print_receipt.label"
2678 msgid "Print List"
2679 msgstr "Տպիր ցուցակը"
2680
2681 #: staff.hold_capture.reprint_receipt_label
2682 msgctxt "staff.hold_capture.reprint_receipt_label"
2683 msgid "Re-Print Last List"
2684 msgstr "Վերատպիր վերջին ցուցակը"
2685
2686 #: staff.hold_capture.reprint_receipt_label.accesskey
2687 msgctxt "staff.hold_capture.reprint_receipt_label.accesskey"
2688 msgid "L"
2689 msgstr "L"
2690
2691 #: staff.hold_capture_interface_label
2692 msgid "Hold capture"
2693 msgstr "Պահումի որսում"
2694
2695 #: staff.hold_capture_patron.name.label
2696 msgctxt "staff.hold_capture_patron.name.label"
2697 msgid "Patron Name"
2698 msgstr "Ընթերցողի անուն"
2699
2700 #: staff.hold_capture_patron.retrieve
2701 msgctxt "staff.hold_capture_patron.retrieve"
2702 msgid "Retrieve Patron"
2703 msgstr "Ընթերցողի կանչ"
2704
2705 #: staff.hold_capture_patron.retrieve.accesskey
2706 msgctxt "staff.hold_capture_patron.retrieve.accesskey"
2707 msgid "R"
2708 msgstr "R"
2709
2710 #: staff.holds_status_available
2711 msgctxt "staff.holds_status_available"
2712 msgid "Available"
2713 msgstr "Մատչելի"
2714
2715 #: staff.holds_status_in_transit
2716 msgctxt "staff.holds_status_in_transit"
2717 msgid "In Transit"
2718 msgstr "Տրանզիտում"
2719
2720 #: staff.holds_status_waiting_for_capture
2721 msgid "Copy found, waiting for capture"
2722 msgstr "Օրինակը գտնված է, սպասում է որսալուն"
2723
2724 #: staff.holds_status_waiting_for_copy
2725 msgid "Waiting for available copy"
2726 msgstr "Սպասում է հասանելի օրինակի"
2727
2728 #: staff.items_out_interface_label
2729 msgid "Items out"
2730 msgstr "Նյութեր դրսում"
2731
2732 #: staff.javascript_console_label
2733 msgid "Console"
2734 msgstr "Կոնսոլ"
2735
2736 #: staff.javascript_shell_label
2737 msgid "JavaScript Shell"
2738 msgstr "JavaScript Shell"
2739
2740 #: staff.main.auth.caption
2741 msgid "Startup and Shutdown"
2742 msgstr "Սկսել և անջատել"
2743
2744 #: staff.main.authentication.caption
2745 msgid "Authentication"
2746 msgstr "Ճանաչում"
2747
2748 #: staff.main.auth.debug.caption
2749 msgid "Debug Options"
2750 msgstr "Debug Options"
2751
2752 #: staff.main.auth.debug.clear
2753 msgctxt "staff.main.auth.debug.clear"
2754 msgid "Clear Cache"
2755 msgstr "Մաքրիր քեշը"
2756
2757 #: staff.main.auth.debug.clear.accesskey
2758 msgctxt "staff.main.auth.debug.clear.accesskey"
2759 msgid "C"
2760 msgstr "C"
2761
2762 #: staff.main.auth.debug.javascript
2763 msgid "JavaScript Console"
2764 msgstr "JavaScript Console"
2765
2766 #: staff.main.auth.debug.javascript.accesskey
2767 msgid "J"
2768 msgstr "J"
2769
2770 #: staff.main.auth.debug.debugger
2771 msgid "Debugger"
2772 msgstr "Debugger"
2773
2774 #: staff.main.auth.debug.debugger.accesskey
2775 msgctxt "staff.main.auth.debug.debugger.accesskey"
2776 msgid "D"
2777 msgstr "D"
2778
2779 #: staff.main.auth.debug.inspector
2780 msgid "DOM Inspector"
2781 msgstr "DOM տեսուչ"
2782
2783 #: staff.main.auth.debug.inspector.accesskey
2784 msgctxt "staff.main.auth.debug.inspector.accesskey"
2785 msgid "I"
2786 msgstr "I"
2787
2788 #: staff.main.auth.debug.chrome_list
2789 msgid "Chrome List"
2790 msgstr "Chrome Ցուցակ"
2791
2792 #: staff.main.auth.debug.js_shell
2793 msgid "Javascript Shell"
2794 msgstr "Javascript Shell"
2795
2796 #: staff.main.auth.hostname
2797 msgid "Hostname"
2798 msgstr "Հոստ անուն"
2799
2800 #: staff.main.auth.hostname.accesskey
2801 msgctxt "staff.main.auth.hostname.accesskey"
2802 msgid "H"
2803 msgstr "H"
2804
2805 #: staff.main.auth.offline.caption
2806 msgid "Offline Use"
2807 msgstr "Օֆլայն օգտագործում"
2808
2809 #: staff.main.auth.offline.message
2810 msgid "Offline Transactions Pending"
2811 msgstr "Սպասող ցանցից անջատված տրանզակցիաներ"
2812
2813 #: staff.main.auth.offline.export
2814 msgid "Export Transactions"
2815 msgstr "Արտահանիր տրանզակցիաները"
2816
2817 #: staff.main.auth.offline.import
2818 msgid "Import Transactions"
2819 msgstr "Ներմուծիր տրանզակցիաները"
2820
2821 #: staff.main.auth.offline.interface
2822 msgid "Standalone Interface"
2823 msgstr "Մեկուսի միջերես"
2824
2825 #: staff.main.auth.offline.interface.accesskey
2826 msgctxt "staff.main.auth.offline.interface.accesskey"
2827 msgid "S"
2828 msgstr "S"
2829
2830 #: staff.main.auth.retest
2831 msgid "Re-Test Server"
2832 msgstr "Կայանի վերաստուգում"
2833
2834 #: staff.main.auth.retest.accesskey
2835 msgctxt "staff.main.auth.retest.accesskey"
2836 msgid "R"
2837 msgstr "R"
2838
2839 #: staff.main.auth.add_ssl_exception
2840 msgid "Add SSL Exception"
2841 msgstr "Ավելացրու SSL բացառություն"
2842
2843 #: staff.main.auth.server
2844 msgid "Server"
2845 msgstr "Սպասարկող կայան"
2846
2847 #: staff.main.auth.status
2848 msgctxt "staff.main.auth.status"
2849 msgid "Status"
2850 msgstr "Վիճակ"
2851
2852 #: staff.main.auth.version
2853 msgid "Version"
2854 msgstr "Տարբերակ"
2855
2856 #: staff.main.auth.workstation
2857 msgid "Workstation"
2858 msgstr "Աշխատանքային կայան"
2859
2860 #: staff.main.button_bar.check_out.label
2861 msgctxt "staff.main.button_bar.check_out.label"
2862 msgid "Check Out"
2863 msgstr "Դուրս տրում"
2864
2865 #: staff.main.button_bar.check_in.label
2866 msgctxt "staff.main.button_bar.check_in.label"
2867 msgid "Check In"
2868 msgstr "Հետ ընդունում"
2869
2870 #: staff.main.button_bar.search_opac.label
2871 msgid "Search Catalog"
2872 msgstr "Որոնիր քարտարանը"
2873
2874 #: staff.main.button_bar.item_status.label
2875 msgctxt "staff.main.button_bar.item_status.label"
2876 msgid "Item Status"
2877 msgstr "Նյութի Վիճակ"
2878
2879 #: staff.main.button_bar.patron_search.label
2880 msgctxt "staff.main.button_bar.patron_search.label"
2881 msgid "Patron Search"
2882 msgstr "Որոնիր Ընթերցող"
2883
2884 #: staff.main.button_bar.patron_registration.label
2885 msgid "Patron Registration"
2886 msgstr "Ընթերցողի գրանցում"
2887
2888 #: staff.main.button_bar.hotkeys_toggle
2889 msgid "Toggle Hotkeys"
2890 msgstr "Փոփոխիր տաք բանալիները"
2891
2892 #: staff.main.button_bar.create_marc
2893 msgid "Create MARC Record"
2894 msgstr "Ստեղծիր ՄԵԸՔ գրառում"
2895
2896 #: staff.main.button_bar.authority_manage
2897 msgid "Manage Authorities"
2898 msgstr "Կառավարի Հեղինակավորները"
2899
2900 #: staff.main.button_bar.retrieve_last_record
2901 msgid "Retrieve Last Record"
2902 msgstr "Կանչիր վերջին գրառումը"
2903
2904 #: staff.main.menu.acquisitions.label
2905 #: staff.main.menu.acquisitions.accesskey
2906 msgid "Ac&quisitions"
2907 msgstr "Ac&quisitions"
2908
2909 #: staff.main.menu.admin.accesskey
2910 msgctxt "staff.main.menu.admin.accesskey"
2911 msgid "-"
2912 msgstr "-"
2913
2914 #: staff.main.menu.admin.change_session.label
2915 #: staff.main.menu.admin.change_session.accesskey
2916 msgid "&Operator Change: New"
2917 msgstr ""
2918
2919 #: staff.main.menu.admin.clear_cache.accesskey
2920 msgctxt "staff.main.menu.admin.clear_cache.accesskey"
2921 msgid "3"
2922 msgstr "3"
2923
2924 #: staff.main.menu.admin.clear_cache.label
2925 msgctxt "staff.main.menu.admin.clear_cache.label"
2926 msgid "Clear Cache"
2927 msgstr "Մաքրիր քեշը"
2928
2929 #: staff.main.menu.admin.cmd_console.label
2930 #: staff.main.menu.admin.cmd_console.accesskey
2931 msgid "&JavaScript Console"
2932 msgstr "&JavaScript Console"
2933
2934 #: staff.main.menu.admin.cmd_shell.label
2935 #: staff.main.menu.admin.cmd_shell.accesskey
2936 msgid "JavaScript S&hell"
2937 msgstr "JavaScript S&hell"
2938
2939 #: staff.main.menu.admin.cmd_chrome_shell.label
2940 msgid "JavaScript Shell (Chrome)"
2941 msgstr "JavaScript Shell (Chrome)"
2942
2943 #: staff.main.menu.admin.cmd_test.label
2944 msgid "Test Module"
2945 msgstr "Ստուգիր մոդուլը"
2946
2947 #: staff.main.menu.admin.copy_location_edit.label
2948 #: staff.main.menu.admin.copy_location_edit.accesskey
2949 msgid "Copy &Location Editor"
2950 msgstr "Օրինակի &տեղաբաշխման խմբագիր"
2951
2952 #: staff.main.menu.admin.developer.accesskey
2953 msgctxt "staff.main.menu.admin.developer.accesskey"
2954 msgid "-"
2955 msgstr "-"
2956
2957 #: staff.main.menu.admin.local_admin.conify.action_trigger.label
2958 msgid "Notifications / Action Triggers"
2959 msgstr "Զգուշացումներ / Գործողության տրիգգերներ"
2960
2961 #: staff.main.menu.admin.local_admin.conify.survey.label
2962 msgid "Surveys"
2963 msgstr "Հարցախույզներ"
2964
2965 #: staff.main.menu.admin.local_admin.conify.idl_field_doc.label
2966 msgid "Field Documentation"
2967 msgstr "Դաշտային փաստաթղթեր"
2968
2969 #: staff.main.menu.admin.local_admin.conify.standing_penalty.label
2970 msgid "Standing Penalties"
2971 msgstr "Սպասող տուգանքներ"
2972
2973 #: staff.main.menu.admin.local_admin.conify.grp_penalty_threshold.label
2974 msgid "Group Penalty Thresholds"
2975 msgstr "Խմոբային տուգանքի նախաշեմ"
2976
2977 #: staff.main.menu.admin.local_admin.conify.copy_location_order.label
2978 msgid "Copy Location Order"
2979 msgstr "Պատճեի տեղաբաշխման պատվեր"
2980
2981 #: staff.main.menu.admin.local_admin.barcode_completion.label
2982 msgid "Barcode Completion"
2983 msgstr "Շտրիխ կոդի ավարտում"
2984
2985 #: staff.main.menu.admin.local_admin.circ_matrix_matchpoint.label
2986 msgid "Circulation Policies"
2987 msgstr "Սպասարկման կանոնակարգեր"
2988
2989 #: staff.main.menu.admin.local_admin.hold_matrix_matchpoint.label
2990 msgid "Hold Policies"
2991 msgstr "Պահման կանոնակարգեր"
2992
2993 #: staff.main.menu.admin.local_admin.work_log.label
2994 #: staff.main.menu.admin.local_admin.work_log.accesskey
2995 msgid "&Work Log"
2996 msgstr "&Work Log"
2997
2998 #: staff.main.menu.admin.local_admin.copy_template.label
2999 #: staff.main.menu.admin.local_admin.copy_template.accesskey
3000 msgid "Copy &Template Editor"
3001 msgstr "Պատճենի &Ձևի խմբագրիչ"
3002
3003 #: staff.main.menu.admin.local_admin.item_attribute_editor.label
3004 #: staff.main.menu.admin.local_admin.item_attribute_editor.accesskey
3005 msgid "Item Attribute &Editor"
3006 msgstr "Նյութի բնութագրիչ &Խմբագիր"
3007
3008 #: staff.main.menu.admin.local_admin.patrons_due_refunds.label
3009 #: staff.main.menu.admin.local_admin.patrons_due_refunds.accesskey
3010 msgid "Patrons with &Negative Balances"
3011 msgstr "Ընթերցողներ՝ &Բացասական հաշվեկշռով"
3012
3013 #: staff.main.menu.admin.local_admin.address_alert.label
3014 msgid "Address Alerts"
3015 msgstr "Հասցեի ահազանգեր"
3016
3017 #: staff.main.menu.admin.local_admin.circ_limit_set.label
3018 msgid "Circulation Limit Sets"
3019 msgstr "Տացքի սահմանափակումների կարգաբերումներ"
3020
3021 #: staff.main.menu.admin.local_admin.copy_location_group.label
3022 msgid "Copy Location Groups"
3023 msgstr "Պատճենի տեղաբաշխման խմբերը"
3024
3025 #: staff.main.menu.admin.local_admin.search_filter_group.label
3026 msgid "Search Filter Groups"
3027 msgstr "Փնտրի զտիչի խմբերը"
3028
3029 #: staff.main.menu.admin.server_admin.label
3030 msgid "Server Administration"
3031 msgstr "Կայանի սպասարկում"
3032
3033 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.org_unit_type.label
3034 msgid "Organization Types"
3035 msgstr "Կազմակերպության տեսակներ"
3036
3037 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.org_unit.label
3038 msgid "Organizational Units"
3039 msgstr "Կազմակերպչական միավորներ"
3040
3041 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.grp_tree.label
3042 msgid "Permission Groups"
3043 msgstr "Թույլատրությունների խումբ"
3044
3045 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.perm_list.label
3046 msgctxt "staff.main.menu.admin.server_admin.conify.perm_list.label"
3047 msgid "Permissions"
3048 msgstr "Թույլտվություններ"
3049
3050 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.copy_status.label
3051 msgid "Copy Statuses"
3052 msgstr "Պատճենի կարգավիճակ"
3053
3054 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.marc_record_attrs.label
3055 msgid "MARC Record Attributes"
3056 msgstr "MARC գրառման բաղադրիչներ"
3057
3058 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.coded_value_maps.label
3059 msgid "MARC Coded Value Maps"
3060 msgstr "MARC կոդավորված արժեքների քարտեզներ"
3061
3062 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.metabib_class.label
3063 msgid "MARC Search/Facet Classes"
3064 msgstr "ՄԵԸՔ փնտրման/ֆասետի դասեր"
3065
3066 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.metabib_class_ts_map.label
3067 msgid "MARC Search/Facet Class FTS Maps"
3068 msgstr "ՄԵԸՔ փնտրման/ֆասետի դաս։ FTS քարտեզներ"
3069
3070 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.metabib_field.label
3071 msgid "MARC Search/Facet Fields"
3072 msgstr "ՄԵԸՔ որոնում/ֆասետայյին դաշտեր"
3073
3074 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.metabib_field_ts_map.label
3075 msgid "MARC Search/Facet Field FTS Maps"
3076 msgstr "ՄԵԸՔ փնտրման/ֆասետի դաշտի FTS քարտեզներ"
3077
3078 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.acn_prefix.label
3079 msgid "Call Number Prefixes"
3080 msgstr "Դասիչի նախածանց"
3081
3082 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.acn_suffix.label
3083 msgid "Call Number Suffixes"
3084 msgstr "Դասիչի վերջածանց"
3085
3086 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.billing_type.label
3087 msgid "Billing Types"
3088 msgstr "Հաշվի տեսակներ"
3089
3090 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.sms_carrier.label
3091 msgid "SMS Carriers"
3092 msgstr "SMS կրողներ"
3093
3094 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.z3950_source.label
3095 msgid "Z39.50 Servers"
3096 msgstr "Z39.50 կայաններ"
3097
3098 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.org_unit_proximity_adjustment.label
3099 msgid "Org Unit Proximity Adjustments"
3100 msgstr "Org Unit Proximity Adjustments"
3101
3102 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.z3950_index_field_map.label
3103 msgid "Z39.50 Index Field Maps"
3104 msgstr ""
3105
3106 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.circulation_modifier.label
3107 msgid "Circulation Modifiers"
3108 msgstr "Սպասարկման ձևափոխիչներ"
3109
3110 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.org_unit_setting_type
3111 msgid "Organization Unit Setting Types"
3112 msgstr "Կազմակերպության միավորի կարգաբերումների տեսակներ"
3113
3114 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.import_match_set
3115 msgid "Import Match Sets"
3116 msgstr "Ներմուծիր համընկնման բազմությունները"
3117
3118 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.usr_setting_type
3119 msgid "User Setting Types"
3120 msgstr "Օգտվողի կարգաբերումների տեսակներ"
3121
3122 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.config_hard_due_date
3123 msgid "Hard Due Date Changes"
3124 msgstr "Կոշտ վերադարձի ամսաթվի փոփոխություններ"
3125
3126 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.config_rule_circ_duration
3127 msgid "Circulation Duration Rules"
3128 msgstr "Տացքի տևողության օրենքներ"
3129
3130 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.config_best_hold_order
3131 msgid "Best-Hold Selection Sort Order"
3132 msgstr "Best-Hold Selection Sort Order"
3133
3134 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.vandelay_import_bib_trash_group
3135 msgid "MARC Import Remove Fields"
3136 msgstr "ՄԵԸՔ ներմուծման դաշտերի հեռացում"
3137
3138 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.config_rule_recurring_fine
3139 msgid "Circulation Recurring Fine Rules"
3140 msgstr "Տացքի տևողության տուգանքի օրենքներ"
3141
3142 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.config_rule_max_fine
3143 msgid "Circulation Max Fine Rules"
3144 msgstr "Տացքի մաքսիմալ տուգանքի օրենքներ"
3145
3146 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.config_rule_age_hold_protect
3147 msgid "Age Hold Protect Rules"
3148 msgstr "Տարիքի պահման պաշտպանության օրենքներ"
3149
3150 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.config_circ_weights
3151 msgid "Circulation Matchpoint Weights"
3152 msgstr "Տացքի համընկնման կետի քաշ"
3153
3154 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.config_hold_weights
3155 msgid "Hold Matchpoint Weights"
3156 msgstr "Պահման համընկնման կետի քաշ"
3157
3158 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.config_weight_assoc
3159 msgid "Weights Association"
3160 msgstr "Քաշերի կապակցվածություն"
3161
3162 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.config_actor_sip_fields
3163 msgid "Actor Stat Cat Sip Fields"
3164 msgstr "Actor Stat Cat Sip Fields"
3165
3166 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.config_asset_sip_fields
3167 msgid "Asset Stat Cat Sip Fields"
3168 msgstr "Asset Stat Cat Sip Fields"
3169
3170 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.config_usr_activity_type
3171 msgid "User Activity Types"
3172 msgstr "Օգտվողի գործողության տեսակ"
3173
3174 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.actor.org_unit_custom_tree
3175 msgid "Custom Org Unit Trees"
3176 msgstr "Հաճախորդի Կազմ միավորի ծառեր"
3177
3178 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.config.remote_account
3179 msgid "Remote Accounts"
3180 msgstr "Հեռավար հաշիվներ"
3181
3182 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.global_flag.label
3183 msgid "Global Flags"
3184 msgstr "Համընդհանուր դրոշակներ"
3185
3186 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.circulation_limit_group.label
3187 msgid "Circulation Limit Groups"
3188 msgstr "Տացքի սահմանափակման խմբեր"
3189
3190 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.floating_groups.label
3191 msgid "Floating Groups"
3192 msgstr ""
3193
3194 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.label
3195 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.accesskey
3196 msgctxt ""
3197 "staff.main.menu.admin.server_admin.acq.label "
3198 "staff.main.menu.admin.server_admin.acq.accesskey"
3199 msgid "&Acquisitions"
3200 msgstr "&Համալրումներ"
3201
3202 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.lineitem_alert.label
3203 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.lineitem_alert.accesskey
3204 msgid "&Line Item Alerts"
3205 msgstr "&Գծային նյութերի զգուշացումներ"
3206
3207 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.lineitem_marc_attr_def.label
3208 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.lineitem_marc_attr_def.accesskey
3209 msgid "Line I&tem MARC Attribute Definitions"
3210 msgstr "Գծային ն&յութի ՄԱՐԿ բաղկացուցիչի սահմանումներ"
3211
3212 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.invoice_item_type.label
3213 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.invoice_item_type.accesskey
3214 msgid "&Invoice Item Type"
3215 msgstr "&Հաշիվ դիր նյութի տեսակի վրա"
3216
3217 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.invoice_payment_method.label
3218 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.invoice_payment_method.accesskey
3219 msgid "Invoice Pa&yment Method"
3220 msgstr "Հաշվի վճ&արման եղանակ"
3221
3222 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.fund_tag.label
3223 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.fund_tag.accesskey
3224 msgid "Fund Ta&gs"
3225 msgstr "Գումարների ցու&ցիչներ"
3226
3227 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.cancel_reason.label
3228 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.cancel_reason.accesskey
3229 msgid "Cancel &Reasons"
3230 msgstr "Չեղյալ անել &Պատճառները"
3231
3232 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.claim_type.label
3233 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.claim_type.accesskey
3234 msgid "Claim &Types"
3235 msgstr "Պահանջների &տեսակներ"
3236
3237 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.claim_event_type.label
3238 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.claim_event_type.accesskey
3239 msgid "Claim &Event Types"
3240 msgstr "Պահանջների &իրադարձության տեսակներ"
3241
3242 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.claim_policy.label
3243 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.claim_policy.accesskey
3244 msgid "Claim P&olicies"
3245 msgstr "Պահանջների ք&աղաքականություններ"
3246
3247 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.claim_policy_action.label
3248 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.claim_policy_action.accesskey
3249 msgid "Claim Policy &Actions"
3250 msgstr "Պահանջի քաղաքականության &գործողություններ"
3251
3252 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.fund.label
3253 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.fund.accesskey
3254 msgid "&Funds"
3255 msgstr "&Բյուջեներ"
3256
3257 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.funding_source.label
3258 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.funding_source.accesskey
3259 msgid "Funding &Sources"
3260 msgstr "Բյուջետավորման &աղբյուներ"
3261
3262 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.provider.label
3263 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.provider.accesskey
3264 msgid "&Providers"
3265 msgstr "&Մատակարարներ"
3266
3267 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.edi_account.label
3268 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.edi_account.accesskey
3269 msgid "EDI Acco&unts"
3270 msgstr "ՏԷՓ Հաշի&վներ"
3271
3272 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.edi_message.label
3273 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.edi_message.accesskey
3274 msgid "EDI &Messages"
3275 msgstr "ՏԷՓ &հաղորդումներ"
3276
3277 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.distrib_formula.label
3278 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.distrib_formula.accesskey
3279 msgid "&Distribution Formulas"
3280 msgstr "&Տարածման բանաձևեր"
3281
3282 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.currency_type.label
3283 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.currency_type.accesskey
3284 msgid "&Currency Types"
3285 msgstr "&Արտարժույթի տեսակներ"
3286
3287 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.exchange_rate.label
3288 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.exchange_rate.accesskey
3289 msgid "E&xchange Rates"
3290 msgstr "Փ&ոխանակման կուրսեր"
3291
3292 #: staff.main.menu.admin.server_admin.authority.label
3293 #: staff.main.menu.admin.server_admin.authority.accesskey
3294 msgid "A&uthorities"
3295 msgstr "Հ&եղինակավորներ"
3296
3297 #: staff.main.menu.admin.server_admin.authority.control_set.label
3298 #: staff.main.menu.admin.server_admin.authority.control_set.accesskey
3299 msgid "&Control Sets"
3300 msgstr "&Վերահսկման բազմություններ"
3301
3302 #: staff.main.menu.admin.server_admin.authority.browse_axis.label
3303 #: staff.main.menu.admin.server_admin.authority.browse_axis.accesskey
3304 msgid "&Browse Axes"
3305 msgstr "&Դիտիր առանցքները"
3306
3307 #: staff.main.menu.admin.server_admin.authority.thesaurus.label
3308 #: staff.main.menu.admin.server_admin.authority.thesaurus.accesskey
3309 msgid "&Thesauri"
3310 msgstr "&Տեզաուրուս"
3311
3312 #: staff.main.menu.admin.server_admin.booking.label
3313 #: staff.main.menu.admin.server_admin.booking.accesskey
3314 msgctxt ""
3315 "staff.main.menu.admin.server_admin.booking.label "
3316 "staff.main.menu.admin.server_admin.booking.accesskey"
3317 msgid "&Booking"
3318 msgstr "&Նախնական պատվեր"
3319
3320 #: staff.main.menu.admin.server_admin.booking.resource.label
3321 #: staff.main.menu.admin.server_admin.booking.resource.accesskey
3322 msgid "&Resources"
3323 msgstr "&Պաշարներ"
3324
3325 #: staff.main.menu.admin.server_admin.booking.resource_type.label
3326 #: staff.main.menu.admin.server_admin.booking.resource_type.accesskey
3327 msgid "Resource &Types"
3328 msgstr "Պաշարների &Տեսակներ"
3329
3330 #: staff.main.menu.admin.server_admin.booking.resource_attr.label
3331 #: staff.main.menu.admin.server_admin.booking.resource_attr.accesskey
3332 msgid "Resource &Attributes"
3333 msgstr "Պաշարների &բնութագրիչներ"
3334
3335 #: staff.main.menu.admin.server_admin.booking.resource_attr_value.label
3336 #: staff.main.menu.admin.server_admin.booking.resource_attr_value.accesskey
3337 msgid "Resource Attribute &Values"
3338 msgstr "Պաշարի բնութագրիչի &արժեքներ"
3339
3340 #: staff.main.menu.admin.server_admin.booking.resource_attr_map.label
3341 #: staff.main.menu.admin.server_admin.booking.resource_attr_map.accesskey
3342 msgid "Resource Attribute &Maps"
3343 msgstr "Պաշարի բնութագրիչի &քարտեզներ"
3344
3345 #: staff.main.menu.admin.server_admin.serial.label
3346 #: staff.main.menu.admin.server_admin.serial.accesskey
3347 msgctxt ""
3348 "staff.main.menu.admin.server_admin.serial.label "
3349 "staff.main.menu.admin.server_admin.serial.accesskey"
3350 msgid "&Serials"
3351 msgstr "&Պարբերականներ"
3352
3353 #: staff.main.menu.admin.server_admin.serial.subscription.label
3354 #: staff.main.menu.admin.server_admin.serial.subscription.accesskey
3355 msgid "&Subscriptions"
3356 msgstr "&Բաժանորդագրություններ"
3357
3358 #: staff.main.menu.admin.server_admin.serial.distribution.label
3359 #: staff.main.menu.admin.server_admin.serial.distribution.accesskey
3360 msgid "&Distributions"
3361 msgstr "&Բաշխումներ"
3362
3363 #: staff.main.menu.admin.server_admin.serial.stream.label
3364 #: staff.main.menu.admin.server_admin.serial.stream.accesskey
3365 msgid "S&treams"
3366 msgstr "Հ&ոսքեր"
3367
3368 #: staff.main.menu.admin.server_admin.serial.routing_list_user.label
3369 #: staff.main.menu.admin.server_admin.serial.routing_list_user.accesskey
3370 msgid "&Routing List Users"
3371 msgstr "Օգտվողների &Շրջաբերական ցուցակ"
3372
3373 #: staff.main.menu.admin.server_admin.serial.caption_and_pattern.label
3374 #: staff.main.menu.admin.server_admin.serial.caption_and_pattern.accesskey
3375 msgid "&Captions and Patterns"
3376 msgstr "&Որսումներ և ձևեր"
3377
3378 #: staff.main.menu.admin.developer.label
3379 msgid "For developers..."
3380 msgstr "Մշակողների համար..."
3381
3382 #: staff.main.menu.admin.download_patrons.label
3383 #: staff.main.menu.admin.download_patrons.accesskey
3384 msgid "&Download Offline Patron List"
3385 msgstr "&Բեռնաթափիր օֆլայն ընթերցողների ցուցակը"
3386
3387 #: staff.main.menu.admin.fieldmapper.label
3388 #: staff.main.menu.admin.fieldmapper.accesskey
3389 msgid "Field&mapper"
3390 msgstr "Դաշտի&քարտեզr"
3391
3392 #: staff.main.menu.admin.key
3393 msgid "i"
3394 msgstr "i"
3395
3396 #: staff.main.menu.admin.label
3397 msgid "Admin"
3398 msgstr "Admin"
3399
3400 #: staff.main.menu.admin.local_admin.label
3401 #: staff.main.menu.admin.local_admin.accesskey
3402 msgid "&Local Administration"
3403 msgstr "&Տեղային սպասարկում"
3404
3405 #: staff.main.menu.admin.client.label
3406 #: staff.main.menu.admin.client.accesskey
3407 msgid "&Workstation Administration"
3408 msgstr "&Աշխատանքային կայանի կառավարիչ"
3409
3410 #: staff.main.menu.admin.client.hotkeys
3411 msgid "Hotkeys"
3412 msgstr "Տաք բանալիներ"
3413
3414 #: staff.main.menu.admin.client.hotkeys.current
3415 msgctxt "staff.main.menu.admin.client.hotkeys.current"
3416 msgid "Current"
3417 msgstr "Ընթացիկ"
3418
3419 #: staff.main.menu.admin.client.hotkeys.toggle.label
3420 #: staff.main.menu.admin.client.hotkeys.toggle.accesskey
3421 msgid "&Disable Hotkeys"
3422 msgstr "&Արգելափակիր տաք բանալիները"
3423
3424 #: staff.main.menu.admin.client.hotkeys.setworkstation.label
3425 msgctxt "staff.main.menu.admin.client.hotkeys.setworkstation.label"
3426 msgid "Set Workstation Default to Current"
3427 msgstr "Կարգաբերի աշխ. կայանի լռակյացը ընթացիկին"
3428
3429 #: staff.main.menu.admin.client.hotkeys.clearworkstation.label
3430 msgctxt "staff.main.menu.admin.client.hotkeys.clearworkstation.label"
3431 msgid "Clear Workstation Default"
3432 msgstr "Մաքրի աշխ. կայանի լռակյացը"
3433
3434 #: staff.main.menu.admin.client.search_prefs.label
3435 msgid "Set Search Preferences"
3436 msgstr "Կարգաբերի փնտրման նախապատվությունները"
3437
3438 #: staff.main.menu.admin.client.server_addon_ws_configure.label
3439 msgid "Server Add-ons"
3440 msgstr ""
3441
3442 #: staff.main.menu.admin.client.toolbars
3443 msgid "Toolbars"
3444 msgstr "Գործիքաշարեր"
3445
3446 #: staff.main.menu.admin.client.toolbars.current
3447 msgctxt "staff.main.menu.admin.client.toolbars.current"
3448 msgid "Current"
3449 msgstr "Ընթացիկ"
3450
3451 #: staff.main.menu.admin.client.toolbars.config.label
3452 msgid "Configure Toolbars"
3453 msgstr "Ձևավորի գործիքաշարերը"
3454
3455 #: staff.main.menu.admin.client.toolbars.setworkstation.label
3456 msgctxt "staff.main.menu.admin.client.toolbars.setworkstation.label"
3457 msgid "Set Workstation Default to Current"
3458 msgstr "Կարգաբերի աշխ. կայանի լռակյացը ընթացիկին"
3459
3460 #: staff.main.menu.admin.client.toolbars.clearworkstation.label
3461 msgctxt "staff.main.menu.admin.client.toolbars.clearworkstation.label"
3462 msgid "Clear Workstation Default"
3463 msgstr "Մաքրի աշխ. կայանի լռակյացը"
3464
3465 #. Do not translate this.  Only change the numeric values if you need this dialogue box to appear bigger
3466 #: staff.main.menu.admin.client.toolbars.size
3467 msgid "Icon Size"
3468 msgstr "Պատկերիկի Չափը"
3469
3470 #: staff.main.menu.admin.client.toolbars.size.large
3471 msgctxt "staff.main.menu.admin.client.toolbars.size.large"
3472 msgid "Large"
3473 msgstr "Լայն"
3474
3475 #: staff.main.menu.admin.client.toolbars.size.small
3476 msgctxt "staff.main.menu.admin.client.toolbars.size.small"
3477 msgid "Small"
3478 msgstr "Փոքր"
3479
3480 #: staff.main.menu.admin.client.toolbars.mode
3481 msgid "Mode"
3482 msgstr "Ռեժիմ"
3483
3484 #: staff.main.menu.admin.client.toolbars.mode.both
3485 msgid "Icons and Labels"
3486 msgstr "Պատկերիկներ և պիտակներ"
3487
3488 #: staff.main.menu.admin.client.toolbars.mode.icons
3489 msgid "Icons Only"
3490 msgstr "Միայն Պատկերիկներ"
3491
3492 #: staff.main.menu.admin.client.toolbars.mode.text
3493 msgid "Labels Only"
3494 msgstr "Միայն պիտակներ"
3495
3496 #: staff.main.menu.admin.client.toolbars.label_position
3497 msgid "Label Position"
3498 msgstr "Պիտակի դիրք"
3499
3500 #: staff.main.menu.admin.client.toolbars.label_position.side
3501 msgid "Next to icons"
3502 msgstr "Պատկերիկներից հետո հաջորդը"
3503
3504 #: staff.main.menu.admin.client.toolbars.label_position.under
3505 msgid "Under icons"
3506 msgstr "Պատկերիկների ներքևում"
3507
3508 #: staff.main.menu.admin.client.copy_editor.copy_location.label
3509 msgid "Copy Editor: Copy Location Name First"
3510 msgstr "Պատճենի խմբագիր: Սկզբից արտագրի անվան տեղաբաշխումը"
3511
3512 #: staff.main.menu.admin.non_cat_type_edit.label
3513 #: staff.main.menu.admin.non_cat_type_edit.accesskey
3514 msgid "&Non-Cataloged Type Editor"
3515 msgstr "&Չքարտագրված տեսակի խմբագիր"
3516
3517 #: staff.main.menu.admin.offline_xacts.label
3518 #: staff.main.menu.admin.offline_xacts.accesskey
3519 msgid "Offline &Transaction Management"
3520 msgstr "Օֆլայն &տրանզակցիայի կառավարիչ"
3521
3522 #: staff.main.menu.admin.public_opac.label
3523 #: staff.main.menu.admin.public_opac.accesskey
3524 msgid "&Public OPAC"
3525 msgstr "&Հանրային ՀՕԱՔ"
3526
3527 #: staff.main.menu.admin.restore_all_tabs.label
3528 msgid "Unhide Tabs"
3529 msgstr "Մի թաքցրու տաբերը"
3530
3531 #: staff.main.menu.admin.extension_manager.label
3532 msgid "Extension Manager"
3533 msgstr "Երկարացման կառավարիչ"
3534
3535 #: staff.main.menu.admin.theme_manager.label
3536 msgid "Theme Manager"
3537 msgstr "Թեմայի կառավարիչ"
3538
3539 #: staff.main.menu.admin.about_config.label
3540 msgid "about:config"
3541 msgstr "about:config"
3542
3543 #: staff.main.menu.admin.about_about.label
3544 msgid "about:about (XULRunner diagnostics)"
3545 msgstr "about:about (XULRunner diagnostics)"
3546
3547 #: staff.main.menu.admin.stat_cat_edit.label
3548 #: staff.main.menu.admin.stat_cat_edit.accesskey
3549 msgid "Statistical &Category Editor"
3550 msgstr "Վիճակագրական &դասի խմբագիր"
3551
3552 #: staff.main.menu.admin.survey_wizard.label
3553 #: staff.main.menu.admin.survey_wizard.accesskey
3554 msgid "Old &Survey Wizard"
3555 msgstr "Հին &հարցախույցի նմուշ"
3556
3557 #: staff.main.menu.admin.template_edit.label
3558 #: staff.main.menu.admin.template_edit.accesskey
3559 msgid "&Receipt Template Editor"
3560 msgstr "&Ստացականի պատկերի խմբագիր"
3561
3562 #: staff.main.menu.admin.user_edit.label
3563 #: staff.main.menu.admin.user_edit.accesskey
3564 msgid "&User Permission Editor"
3565 msgstr "&Օգտվողի իրավասությունների խմբագիր"
3566
3567 #: staff.main.menu.admin.xuleditor.label
3568 #: staff.main.menu.admin.xuleditor.accesskey
3569 msgid "&XUL Test"
3570 msgstr "&XUL Test"
3571
3572 #: staff.main.menu.admin.venkman.label
3573 msgid "Venkman"
3574 msgstr "Venkman"
3575
3576 #: staff.main.menu.admin.ping
3577 msgid "Ping Server"
3578 msgstr "Զանգ ուղարկիր կայանին"
3579
3580 #: staff.main.menu.admin.toggle_meters.label
3581 #: staff.main.menu.admin.toggle_meters.accesskey
3582 msgid "Toggle Activity &Meters"
3583 msgstr "Փոխարկիր ակտիվության &չափիչը"
3584
3585 #: staff.main.menu.cat.label
3586 #: staff.main.menu.cat.accesskey
3587 msgid "Catalo&ging"
3588 msgstr "Catalo&ging"
3589
3590 #: staff.main.menu.cat.add_bib.key
3591 msgctxt "staff.main.menu.cat.add_bib.key"
3592 msgid "B"
3593 msgstr "B"
3594
3595 #: staff.main.menu.cat.add_bib.label
3596 msgid "Add Bib Record"
3597 msgstr "Ավելացրու մատեն գր"
3598
3599 #: staff.main.menu.cat.add_copy.key
3600 msgctxt "staff.main.menu.cat.add_copy.key"
3601 msgid "I"
3602 msgstr "I"
3603
3604 #: staff.main.menu.cat.add_copy.label
3605 msgid "Add Item"
3606 msgstr "Ավելացրու նյութ"
3607
3608 #: staff.main.menu.cat.add_volume.key
3609 msgctxt "staff.main.menu.cat.add_volume.key"
3610 msgid "V"
3611 msgstr "V"
3612
3613 #: staff.main.menu.cat.add_volume.label
3614 msgid "Add Volume"
3615 msgstr "Ավելացրու հատոր"
3616
3617 #: staff.main.menu.cat.authority_manage.label
3618 #: staff.main.menu.cat.authority_manage.accesskey
3619 msgid "Manage Au&thorities"
3620 msgstr "Կառավարիր Հե&ղինակավորները"
3621
3622 #: staff.main.menu.cat.bib_search.label
3623 #: staff.main.menu.cat.bib_search.accesskey
3624 msgid "&Search the Catalog"
3625 msgstr "&Փնտրիր քարտարանը"
3626
3627 #: staff.main.menu.cat.bib_status.key
3628 msgctxt "staff.main.menu.cat.bib_status.key"
3629 msgid "B"
3630 msgstr "B"
3631
3632 #: staff.main.menu.cat.bib_status.label
3633 msgid "Display Bib Record"
3634 msgstr "Արտածիր մատեն գր"
3635
3636 #: staff.main.menu.cat.copy_status.accesskey
3637 msgctxt "staff.main.menu.cat.copy_status.accesskey"
3638 msgid "B"
3639 msgstr "B"
3640
3641 #: staff.main.menu.cat.copy_status.key
3642 msgctxt "staff.main.menu.cat.copy_status.key"
3643 msgid "I"
3644 msgstr "I"
3645
3646 #: staff.main.menu.cat.copy_status.label
3647 msgctxt "staff.main.menu.cat.copy_status.label"
3648 msgid "Display Item"
3649 msgstr "Արտածիր նյութը"
3650
3651 #: staff.main.menu.cat.create_marc.label
3652 #: staff.main.menu.cat.create_marc.accesskey
3653 msgid "Create &New MARC Record"
3654 msgstr "Ստեղծիր &նոր ՄԵԸՔ գրառում"
3655
3656 #: staff.main.menu.cat.dedup.label
3657 #: staff.main.menu.cat.dedup.accesskey
3658 msgid "&Merge and Transfer Interface"
3659 msgstr "&ՄիաMerge and Transfer Interface"
3660
3661 #: staff.main.menu.cat.edit_copy_buckets.label
3662 #: staff.main.menu.cat.edit_copy_buckets.accesskey
3663 msgid "Manage Copy &Buckets"
3664 msgstr "Կառավարիր օրինակի &փնջերը"
3665
3666 #: staff.main.menu.cat.edit_record_buckets.label
3667 #: staff.main.menu.cat.edit_record_buckets.accesskey
3668 msgid "Manage &Record Buckets"
3669 msgstr "Կառավարիր &գրառման փնջերը"
3670
3671 #: staff.main.menu.cat.edit_volume_buckets.label
3672 #: staff.main.menu.cat.edit_volume_buckets.accesskey
3673 msgid "Manage &Volume Buckets"
3674 msgstr "Կառավարիր &հատորի փնջերը"
3675
3676 #: staff.main.menu.cat.edit_user_buckets.label
3677 #: staff.main.menu.cat.edit_user_buckets.accesskey
3678 msgid "Manage &User Buckets"
3679 msgstr "Կառավարիր &օգտվողի փնջերը"
3680
3681 #: staff.main.menu.cat.key
3682 msgctxt "staff.main.menu.cat.key"
3683 msgid "a"
3684 msgstr "a"
3685
3686 #: staff.main.menu.cat.marc_batch_edit.label
3687 #: staff.main.menu.cat.marc_batch_edit.accesskey
3688 msgid "MARC Batch &Edit"
3689 msgstr "MARC փաթեթ &Խմբագրել"
3690
3691 #: staff.main.menu.cat.retrieve_last_record.label
3692 #: staff.main.menu.cat.retrieve_last_record.accesskey
3693 msgid "Retrieve &Last Record"
3694 msgstr "Կանչիր &վերջին գրառումը"
3695
3696 #: staff.main.menu.cat.search_tcn.label
3697 #: staff.main.menu.cat.search_tcn.accesskey
3698 msgid "Retrieve title by &TCN"
3699 msgstr "Կանչիր վերնագիրը ըստ &TCN"
3700
3701 #: staff.main.menu.cat.search_bib_id.label
3702 #: staff.main.menu.cat.search_bib_id.accesskey
3703 msgctxt ""
3704 "staff.main.menu.cat.search_bib_id.label "
3705 "staff.main.menu.cat.search_bib_id.accesskey"
3706 msgid "Retrieve title via &Database ID"
3707 msgstr "Կանչիր վերնագիրը ըստ &Շտեմարանի ID"
3708
3709 #: staff.main.menu.cat.volume_status.key
3710 msgctxt "staff.main.menu.cat.volume_status.key"
3711 msgid "V"
3712 msgstr "V"
3713
3714 #: staff.main.menu.cat.volume_status.label
3715 msgid "Display Volume"
3716 msgstr "Արտածիր հատորը"
3717
3718 #: staff.main.menu.cat.vandelay.label
3719 msgid "MARC Batch Import/Export"
3720 msgstr "MARC փաթեթով ներմուծումt/արտահանում"
3721
3722 #: staff.main.menu.cat.z39_50_import.label
3723 #: staff.main.menu.cat.z39_50_import.accesskey
3724 msgid "Import Record from &Z39.50"
3725 msgstr "Ներմուծիր գրառումը &Z39.50 -ից"
3726
3727 #: staff.main.menu.cat.url_verify.label
3728 #: staff.main.menu.cat.url_verify.accesskey
3729 msgid "Lin&k Checker"
3730 msgstr "Կա&պի ստուգող"
3731
3732 #: staff.main.menu.acq.label
3733 #: staff.main.menu.acq.accesskey
3734 msgctxt "staff.main.menu.acq.label staff.main.menu.acq.accesskey"
3735 msgid "&Acquisitions"
3736 msgstr "&Համալրումներ"
3737
3738 #: staff.main.menu.acq.unified_search.label
3739 #: staff.main.menu.acq.unified_search.accesskey
3740 msgid "General &Search"
3741 msgstr "Համընդհանուր &Փնտրում"
3742
3743 #: staff.main.menu.acq.view_my_pl.label
3744 #: staff.main.menu.acq.view_my_pl.accesskey
3745 msgid "My Selection &Lists"
3746 msgstr "Իմ ընտրության &ցուցակները"
3747
3748 #: staff.main.menu.acq.brief_record.label
3749 #: staff.main.menu.acq.brief_record.accesskey
3750 msgid "New &Brief Record"
3751 msgstr "Նոր &համառոտ գրառում"
3752
3753 #: staff.main.menu.acq.user_requests.label
3754 #: staff.main.menu.acq.user_requests.accesskey
3755 msgid "Patron Re&quests"
3756 msgstr "Օգտվողի Պա&հանջներ"
3757
3758 #: staff.main.menu.acq.bib_search.label
3759 #: staff.main.menu.acq.bib_search.accesskey
3760 msgid "MARC &Federated Search"
3761 msgstr "MARC &Ֆեդերացված որոնում"
3762
3763 #: staff.main.menu.acq.from_bib.label
3764 #: staff.main.menu.acq.from_bib.accesskey
3765 msgid "Load &Catalog Record IDs"
3766 msgstr "Բեռնավորիր &քարտարանի գրառման IDները"
3767
3768 #: staff.main.menu.acq.upload.label
3769 #: staff.main.menu.acq.upload.accesskey
3770 msgid "Load &MARC Order Records"
3771 msgstr "Բեռնավորիր &MARC պատվերի գրառումները"
3772
3773 #: staff.main.menu.acq.view_local_po.label
3774 #: staff.main.menu.acq.view_local_po.accesskey
3775 msgid "&Purchase Orders"
3776 msgstr "&Ձեռք բերման պատվերներ"
3777
3778 #: staff.main.menu.acq.create_po.label
3779 #: staff.main.menu.acq.create_po.accesskey
3780 msgid "Create Purchase &Order"
3781 msgstr "Ստեղծիր ձեռք բերման &պատվեր"
3782
3783 #: staff.main.menu.acq.claim_eligible.label
3784 #: staff.main.menu.acq.claim_eligible.accesskey
3785 msgid "Claim-&Ready Items"
3786 msgstr "Պահանջ-&Պատրաստի նյութեր"
3787
3788 #: staff.main.menu.acq.view_local_inv.label
3789 #: staff.main.menu.acq.view_local_inv.accesskey
3790 msgid "Open &Invoices"
3791 msgstr "Բաց &Հաշիվ"
3792
3793 #: staff.main.menu.acq.create_invoice.label
3794 #: staff.main.menu.acq.create_invoice.accesskey
3795 msgid "Create In&voice"
3796 msgstr "Ստեղծիր Հա&շիվ"
3797
3798 #: staff.main.menu.serial.label
3799 #: staff.main.menu.serial.accesskey
3800 msgctxt "staff.main.menu.serial.label staff.main.menu.serial.accesskey"
3801 msgid "&Serials"
3802 msgstr "&Պարբերականներ"
3803
3804 #: staff.main.menu.serial.batch_receive.label
3805 #: staff.main.menu.serial.batch_receive.accesskey
3806 msgid "&Batch Receive"
3807 msgstr "&Փաթեթը ստացված է"
3808
3809 #: staff.main.menu.booking.label
3810 #: staff.main.menu.booking.accesskey
3811 msgctxt "staff.main.menu.booking.label staff.main.menu.booking.accesskey"
3812 msgid "&Booking"
3813 msgstr "&Նախնական պատվեր"
3814
3815 #: staff.main.menu.booking.reservation.label_alt
3816 msgid "Create or Cancel Reservations"
3817 msgstr "Ստեղծիր կամ չեղյալ արա նախնական պատվերները"
3818
3819 #: staff.main.menu.booking.reservation.label
3820 #: staff.main.menu.booking.reservation.accesskey
3821 msgid "&Create Reservations"
3822 msgstr "&Ստեղծիր նախնական պատվերներ"
3823
3824 #: staff.main.menu.booking.pull_list.label
3825 #: staff.main.menu.booking.pull_list.accesskey
3826 msgid "Pull &List"
3827 msgstr "Բացվող &ցուցակ"
3828
3829 #: staff.main.menu.booking.capture.label
3830 #: staff.main.menu.booking.capture.accesskey
3831 msgid "C&apture Resources"
3832 msgstr "Ո&րսա պաշարները"
3833
3834 #: staff.main.menu.booking.reservation_pickup.label
3835 #: staff.main.menu.booking.reservation_pickup.accesskey
3836 msgid "&Pick Up Reservations"
3837 msgstr "&Վերցրու պահումները"
3838
3839 #: staff.main.menu.booking.reservation_return.label
3840 #: staff.main.menu.booking.reservation_return.accesskey
3841 msgid "&Return Reservations"
3842 msgstr "&Վերադարձի պահում"
3843
3844 #: staff.main.menu.circ.barcode.retrieve_patron
3845 msgid "Retrieve Patron by Barcode"
3846 msgstr "Կանչիր ընթերցողին ըստ շտրիխ կոդի"
3847
3848 #: staff.main.menu.circ.barcode.retrieve_patron.accesskey
3849 msgctxt "staff.main.menu.circ.barcode.retrieve_patron.accesskey"
3850 msgid "P"
3851 msgstr "P"
3852
3853 #: staff.main.menu.circ.barcode.show_item
3854 msgid "Show Item Status by Barcode"
3855 msgstr "Ցույց տուր նյութի վիճակը ըստ շտրիխ կոդի"
3856
3857 #: staff.main.menu.circ.barcode.show_item.accesskey
3858 msgctxt "staff.main.menu.circ.barcode.show_item.accesskey"
3859 msgid "B"
3860 msgstr "B"
3861
3862 #: staff.main.menu.circ.checkin.label
3863 #: staff.main.menu.circ.checkin.accesskey
3864 msgid "&Check In Items"
3865 msgstr "&Հետ ընդունիր նյութերը"
3866
3867 #: staff.main.menu.circ.checkout.label
3868 #: staff.main.menu.circ.checkout.accesskey
3869 msgid "Check &Out Items"
3870 msgstr "Դուրս &Տուր նյութերը"
3871
3872 #: staff.main.menu.circ.renew.label
3873 #: staff.main.menu.circ.renew.accesskey
3874 msgid "Re&new Items"
3875 msgstr "Թարմ&ացրու նյութերը"
3876
3877 #: staff.main.menu.circ.copy_status.key
3878 msgctxt "staff.main.menu.circ.copy_status.key"
3879 msgid "I"
3880 msgstr "I"
3881
3882 #: staff.main.menu.circ.copy_status.label
3883 msgctxt "staff.main.menu.circ.copy_status.label"
3884 msgid "Display Item"
3885 msgstr "Արտածիր նյութը"
3886
3887 #: staff.main.menu.circ.found.key
3888 msgctxt "staff.main.menu.circ.found.key"
3889 msgid "F"
3890 msgstr "F"
3891
3892 #: staff.main.menu.circ.found.label
3893 msgid "Mark Found"
3894 msgstr "Գտնված է"
3895
3896 #: staff.main.menu.circ.hold_browse.label
3897 #: staff.main.menu.circ.hold_browse.accesskey
3898 msgid "&Browse Holds Shelf"
3899 msgstr "&Դիտիր պահումների դարակը"
3900
3901 #: staff.main.menu.circ.hold_clear.label
3902 msgid "Clear Holds Shelf"
3903 msgstr ""
3904
3905 #: staff.main.menu.circ.hold_capture.label
3906 #: staff.main.menu.circ.hold_capture.accesskey
3907 msgid "Capture &Holds"
3908 msgstr "Որսա &Պահումները"
3909
3910 #: staff.main.menu.circ.hold_pull.label
3911 #: staff.main.menu.circ.hold_pull.accesskey
3912 msgid "Pull Li&st for Hold Requests"
3913 msgstr "Մղելու ցուցակ&ներ պահումների հարցման համար"
3914
3915 #: staff.main.menu.circ.in_house.label
3916 #: staff.main.menu.circ.in_house.accesskey
3917 msgid "Record &In-House Use"
3918 msgstr "Գրառումը &ներքին օգտագործման համար է"
3919
3920 #: staff.main.menu.circ.scan_item_as_missing_pieces.label
3921 #: staff.main.menu.circ.scan_item_as_missing_pieces.accesskey
3922 msgid "Scan Item as &Missing Pieces"
3923 msgstr "Սկան արա նյութը որպես &Կորածի մասեր"
3924
3925 #: staff.main.menu.circ.label
3926 #: staff.main.menu.circ.accesskey
3927 msgid "&Circulation"
3928 msgstr "&Սպասարկում"
3929
3930 #: staff.main.menu.circ.lost.key
3931 msgctxt "staff.main.menu.circ.lost.key"
3932 msgid "L"
3933 msgstr "L"
3934
3935 #: staff.main.menu.circ.lost.label
3936 msgctxt "staff.main.menu.circ.lost.label"
3937 msgid "Mark Lost"
3938 msgstr "Նշված է Կորած"
3939
3940 #: staff.main.menu.circ.mark_used.key
3941 msgctxt "staff.main.menu.circ.mark_used.key"
3942 msgid "U"
3943 msgstr "U"
3944
3945 #: staff.main.menu.circ.mark_used.label
3946 msgid "Mark Used"
3947 msgstr "Նշված է Օգտագործված"
3948
3949 #: staff.main.menu.circ.missing.key
3950 msgctxt "staff.main.menu.circ.missing.key"
3951 msgid "M"
3952 msgstr "M"
3953
3954 #: staff.main.menu.circ.missing.label
3955 msgid "Mark Missing"
3956 msgstr "Նշված է Բացակա"
3957
3958 #: staff.main.menu.circ.offline.label
3959 #: staff.main.menu.circ.offline.accesskey
3960 msgid "Enter O&ffline Interface"
3961 msgstr "Մուտք արա Օ&ֆլայն միջերեսը"
3962
3963 #: staff.main.menu.circ.patron_registration.label
3964 #: staff.main.menu.circ.patron_registration.accesskey
3965 msgid "&Register Patron"
3966 msgstr "&Գրանցիր ընթերցող"
3967
3968 #: staff.main.menu.circ.staged_patrons.label
3969 #: staff.main.menu.circ.staged_patrons.accesskey
3970 msgid "Pendin&g Patrons"
3971 msgstr "Սպասող &ընթերցողներ"
3972
3973 #: staff.main.menu.circ.patron_retrieve.label
3974 #: staff.main.menu.circ.patron_retrieve.accesskey
3975 msgctxt ""
3976 "staff.main.menu.circ.patron_retrieve.label "
3977 "staff.main.menu.circ.patron_retrieve.accesskey"
3978 msgid "Retrieve &Last Patron"
3979 msgstr "Կանչիր &Վերջին ընթերցողին"
3980
3981 #: staff.main.menu.circ.patron_status.key
3982 msgctxt "staff.main.menu.circ.patron_status.key"
3983 msgid "P"
3984 msgstr "P"
3985
3986 #: staff.main.menu.circ.patron_status.label
3987 msgid "Display Patron"
3988 msgstr "Արտածիր ընթերցողին"
3989
3990 #: staff.main.menu.circ.place_hold.label
3991 #: staff.main.menu.circ.place_hold.accesskey
3992 msgctxt ""
3993 "staff.main.menu.circ.place_hold.label "
3994 "staff.main.menu.circ.place_hold.accesskey"
3995 msgid "Place &Hold"
3996 msgstr "Տեղադրի &Պահում"
3997
3998 #: staff.main.menu.circ.place_hold.key
3999 msgctxt "staff.main.menu.circ.place_hold.key"
4000 msgid "H"
4001 msgstr "H"
4002
4003 #: staff.main.menu.circ.quick_add.key
4004 msgctxt "staff.main.menu.circ.quick_add.key"
4005 msgid "Q"
4006 msgstr "Q"
4007
4008 #: staff.main.menu.circ.quick_add.label
4009 msgid "Quick Add"
4010 msgstr "Արագ ավելացում"
4011
4012 #: staff.main.menu.circ.reprint.label
4013 #: staff.main.menu.circ.reprint.accesskey
4014 msgid "Re-Print &Last"
4015 msgstr "Վերատպիր &Վերջինը"
4016
4017 #: staff.main.menu.circ.special.key
4018 msgctxt "staff.main.menu.circ.special.key"
4019 msgid "S"
4020 msgstr "S"
4021
4022 #: staff.main.menu.circ.special.label
4023 msgid "Special Circulation"
4024 msgstr "Հատուկ տացք"
4025
4026 #: staff.main.menu.circ.verify_credentials
4027 msgctxt "staff.main.menu.circ.verify_credentials"
4028 msgid "Verify Credentials"
4029 msgstr "Վերահսկիր մանդատները"
4030
4031 #: staff.main.menu.circ.verify_credentials.accesskey
4032 msgctxt "staff.main.menu.circ.verify_credentials.accesskey"
4033 msgid "V"
4034 msgstr "V"
4035
4036 #: staff.main.menu.edit.buckets.copies
4037 msgctxt "staff.main.menu.edit.buckets.copies"
4038 msgid "Copy Buckets"
4039 msgstr "Պատճեների փնջեր"
4040
4041 #: staff.main.menu.edit.buckets.copies.accesskey
4042 msgctxt "staff.main.menu.edit.buckets.copies.accesskey"
4043 msgid "B"
4044 msgstr "B"
4045
4046 #: staff.main.menu.edit.buckets.key
4047 msgctxt "staff.main.menu.edit.buckets.key"
4048 msgid "B"
4049 msgstr "B"
4050
4051 #: staff.main.menu.edit.buckets.label
4052 msgid "Manage Buckets"
4053 msgstr "Կառավարիր փնջերը"
4054
4055 #: staff.main.menu.edit.buckets.records
4056 msgctxt "staff.main.menu.edit.buckets.records"
4057 msgid "Record Buckets"
4058 msgstr "Գրանցիր փնջերը"
4059
4060 #: staff.main.menu.edit.buckets.records.accesskey
4061 msgctxt "staff.main.menu.edit.buckets.records.accesskey"
4062 msgid "R"
4063 msgstr "R"
4064
4065 #: staff.main.menu.edit.buckets.volumes
4066 msgid "Volume Buckets"
4067 msgstr "Հատորի փնջեր"
4068
4069 #: staff.main.menu.edit.buckets.volumes.accesskey
4070 msgctxt "staff.main.menu.edit.buckets.volumes.accesskey"
4071 msgid "V"
4072 msgstr "V"
4073
4074 #: staff.main.menu.edit.buckets.users
4075 msgid "User Buckets"
4076 msgstr "Օգտվողի փնջեր"
4077
4078 #: staff.main.menu.edit.buckets.users.accesskey
4079 msgctxt "staff.main.menu.edit.buckets.users.accesskey"
4080 msgid "U"
4081 msgstr "U"
4082
4083 #: staff.main.menu.edit.copy.key
4084 msgctxt "staff.main.menu.edit.copy.key"
4085 msgid "C"
4086 msgstr "C"
4087
4088 #: staff.main.menu.edit.copy.label
4089 msgctxt "staff.main.menu.edit.copy.label"
4090 msgid "Copy"
4091 msgstr "Օրինակ"
4092
4093 #: staff.main.menu.edit.cut.key
4094 msgid "t"
4095 msgstr "t"
4096
4097 #: staff.main.menu.edit.cut.label
4098 msgctxt "staff.main.menu.edit.cut.label"
4099 msgid "Cut"
4100 msgstr "Կտրել"
4101
4102 #: staff.main.menu.edit.delete.key
4103 msgctxt "staff.main.menu.edit.delete.key"
4104 msgid "D"
4105 msgstr "D"
4106
4107 #: staff.main.menu.edit.delete.label
4108 msgctxt "staff.main.menu.edit.delete.label"
4109 msgid "Delete"
4110 msgstr "Ջնջել"
4111
4112 #: staff.main.menu.edit.find.key
4113 msgctxt "staff.main.menu.edit.find.key"
4114 msgid "F"
4115 msgstr "F"
4116
4117 #: staff.main.menu.edit.find_again.key
4118 msgid "g"
4119 msgstr "g"
4120
4121 #: staff.main.menu.edit.find_again.label
4122 msgid "Find Again"
4123 msgstr "Որոնիր նորից"
4124
4125 #: staff.main.menu.edit.label
4126 #: staff.main.menu.edit.accesskey
4127 msgid "&Edit"
4128 msgstr "&Խմբագրել"
4129
4130 #: staff.main.menu.edit.paste.key
4131 msgctxt "staff.main.menu.edit.paste.key"
4132 msgid "P"
4133 msgstr "P"
4134
4135 #: staff.main.menu.edit.redo.key
4136 msgctxt "staff.main.menu.edit.redo.key"
4137 msgid "R"
4138 msgstr "R"
4139
4140 #: staff.main.menu.edit.select_all.key
4141 msgctxt "staff.main.menu.edit.select_all.key"
4142 msgid "A"
4143 msgstr "A"
4144
4145 #: staff.main.menu.edit.select_all.label
4146 msgctxt "staff.main.menu.edit.select_all.label"
4147 msgid "Select All"
4148 msgstr "Ընտրել բոլորը"
4149
4150 #: staff.main.menu.edit.undo.key
4151 msgctxt "staff.main.menu.edit.undo.key"
4152 msgid "U"
4153 msgstr "U"
4154
4155 #: staff.main.menu.entity.bib.label
4156 msgid "Bib Records"
4157 msgstr "Գրադարանային գրառումներ"
4158
4159 #: staff.main.menu.entity.copy.label
4160 msgctxt "staff.main.menu.entity.copy.label"
4161 msgid "Items"
4162 msgstr ""
4163
4164 #: staff.main.menu.entity.patron.label
4165 msgid "Patrons"
4166 msgstr "Ընթերցողներ"
4167
4168 #: staff.main.menu.entity.patron.register.key
4169 msgctxt "staff.main.menu.entity.patron.register.key"
4170 msgid "R"
4171 msgstr "R"
4172
4173 #: staff.main.menu.entity.volume.label
4174 msgctxt "staff.main.menu.entity.volume.label"
4175 msgid "Volumes"
4176 msgstr "Հատորներ"
4177
4178 #: staff.main.menu.file.close.label
4179 #: staff.main.menu.file.close.accesskey
4180 msgid "Close &Window"
4181 msgstr "Փակել &պատուհանը"
4182
4183 #: staff.main.menu.file.close.key
4184 msgctxt "staff.main.menu.file.close.key"
4185 msgid "C"
4186 msgstr "C"
4187
4188 #: staff.main.menu.file.close_tab.label
4189 #: staff.main.menu.file.close_tab.accesskey
4190 msgid "&Close Tab"
4191 msgstr "&Փակել ներդիրը"
4192
4193 #: staff.main.menu.file.new.label
4194 #: staff.main.menu.file.new.accesskey
4195 msgid "&New Window"
4196 msgstr "&Նոր պատուհան"
4197
4198 #: staff.main.menu.file.portal.label
4199 #: staff.main.menu.file.portal.accesskey
4200 msgid "&Home"
4201 msgstr "&Տուն"
4202
4203 #: staff.main.menu.file.join_tabs_horizontal.label
4204 #: staff.main.menu.file.join_tabs_horizontal.accesskey
4205 msgid "&Join Tabs (Horizontal)"
4206 msgstr "&Միացյալ ներդիրներ (հորիզոնական)"
4207
4208 #: staff.main.menu.file.join_tabs_vertical.label
4209 #: staff.main.menu.file.join_tabs_vertical.accesskey
4210 msgid "Join Tabs (&Vertical)"
4211 msgstr "Միացյալ ներդիրներ (&ուղղահայաց)"
4212
4213 #: staff.main.menu.file.open.key
4214 msgctxt "staff.main.menu.file.open.key"
4215 msgid "O"
4216 msgstr "O"
4217
4218 #: staff.main.menu.file.open.label
4219 msgid "Open Session"
4220 msgstr "Բացել նիստը"
4221
4222 #: staff.main.menu.file.save.key
4223 msgctxt "staff.main.menu.file.save.key"
4224 msgid "S"
4225 msgstr "S"
4226
4227 #: staff.main.menu.file.save.label
4228 msgid "Save Session"
4229 msgstr "Պահել նիստը"
4230
4231 #: staff.main.menu.help.label
4232 #: staff.main.menu.help.accesskey
4233 msgctxt "staff.main.menu.help.label staff.main.menu.help.accesskey"
4234 msgid "&Help"
4235 msgstr "&Օգնություն"
4236
4237 #: staff.main.menu.help.active_tab.label
4238 #: staff.main.menu.help.active_tab.accesskey
4239 msgid "For &Active Tab"
4240 msgstr "&Գործուն ներդիրի համար"
4241
4242 #: staff.main.menu.quit
4243 msgid "Quit Program"
4244 msgstr "Ելնել ծրագրից"
4245
4246 #: staff.main.menu.quit.accesskey
4247 msgctxt "staff.main.menu.quit.accesskey"
4248 msgid "Q"
4249 msgstr "Q"
4250
4251 #: staff.main.menu.replace_barcode.label
4252 msgctxt "staff.main.menu.replace_barcode.label"
4253 msgid "Replace Barcode"
4254 msgstr "Փոխարինել շտրիխ կոդը"
4255
4256 #: staff.main.menu.reports.label
4257 msgctxt "staff.main.menu.reports.label"
4258 msgid "Reports"
4259 msgstr "Հաշվետվություններ"
4260
4261 #: staff.main.menu.search.catalog.label
4262 #: staff.main.menu.search.catalog.accesskey
4263 msgid "Search the &Catalog"
4264 msgstr "Որոնիր &Քարտարանը"
4265
4266 #: staff.main.menu.search.copies.label
4267 #: staff.main.menu.search.copies.accesskey
4268 msgid "Search for copies by &Barcode"
4269 msgstr "Որոնիր օրինակները ըստ &Շտրիխ կոդի"
4270
4271 #: staff.main.menu.search.label
4272 #: staff.main.menu.search.accesskey
4273 msgid "Sea&rch"
4274 msgstr "Փնտր&ում"
4275
4276 #: staff.main.menu.search.patrons.label
4277 #: staff.main.menu.search.patrons.accesskey
4278 msgid "Search for &Patrons"
4279 msgstr "Որոնիր &Ընթերցողներին"
4280
4281 #: staff.main.menu.search.patrons_barcode.label
4282 #: staff.main.menu.search.patrons_barcode.accesskey
4283 msgid "Search for patro&n by Barcode"
4284 msgstr "Որոնիր ընթերցող &ին ըստ շտրիխ կոդի"
4285
4286 #: staff.main.menu.search.patron_db_id.label
4287 msgid "Retrieve patron via Database ID"
4288 msgstr "Հետ բեր ընթերցողին Շտեմարանի ID-ի օգնությամբ"
4289
4290 #: staff.main.menu.search.record.label
4291 #: staff.main.menu.search.record.accesskey
4292 msgid "Search for record by &TCN"
4293 msgstr "Որոնիր գրառումը ըստ &TCN"
4294
4295 #: staff.main.menu.search.record_via_id.label
4296 #: staff.main.menu.search.record_via_id.accesskey
4297 msgctxt ""
4298 "staff.main.menu.search.record_via_id.label "
4299 "staff.main.menu.search.record_via_id.accesskey"
4300 msgid "Retrieve title via &Database ID"
4301 msgstr "Կանչիր վերնագիրը ըստ &Շտեմարանի ID"
4302
4303 #: staff.main.menu.serials.key
4304 msgid "l"
4305 msgstr "l"
4306
4307 #: staff.main.menu.serials.label
4308 msgctxt "staff.main.menu.serials.label"
4309 msgid "Serials"
4310 msgstr "Պարբերականներ"
4311
4312 #: staff.main.menu.tabs.close
4313 msgid "Close All Tabs"
4314 msgstr "Փակիր բոլոր Տաբերը"
4315
4316 #: staff.main.menu.tabs.close.accesskey
4317 msgctxt "staff.main.menu.tabs.close.accesskey"
4318 msgid "A"
4319 msgstr "A"
4320
4321 #: staff.main.menu.title
4322 msgctxt "staff.main.menu.title"
4323 msgid "Evergreen Staff Client"
4324 msgstr "Evergreen աշխատակազմի հաճախորդ"
4325
4326 #: staff.main.simple_auth.authorization.label
4327 msgid "Authorization"
4328 msgstr "Ինքնության հաստատում"
4329
4330 #: staff.main.simple_auth.authorize.label
4331 #: staff.main.simple_auth.authorize.accesskey
4332 msgid "&Authorization"
4333 msgstr "&Ինքնության հաստատում"
4334
4335 #: staff.main.simple_auth.exception.label
4336 msgid "Exception"
4337 msgstr "Բացառություն"
4338
4339 #: staff.main.test.example_template.label
4340 msgid "Hello world!"
4341 msgstr "Ողջույն աշխարհ"
4342
4343 #: staff.marc.008.BKS.MAP.indx.desc
4344 msgid "Index"
4345 msgstr "Ցուցիչ"
4346
4347 #: staff.marc.008.BKS.MAP.indx.field
4348 msgctxt "staff.marc.008.BKS.MAP.indx.field"
4349 msgid "008"
4350 msgstr "008"
4351
4352 #: staff.marc.008.BKS.MAP.indx.field_end_pos
4353 msgctxt "staff.marc.008.BKS.MAP.indx.field_end_pos"
4354 msgid "31"
4355 msgstr "31"
4356
4357 #: staff.marc.008.BKS.MAP.indx.field_size
4358 msgctxt "staff.marc.008.BKS.MAP.indx.field_size"
4359 msgid "1"
4360 msgstr "1"
4361
4362 #: staff.marc.008.BKS.MAP.indx.field_start_pos
4363 msgctxt "staff.marc.008.BKS.MAP.indx.field_start_pos"
4364 msgid "31"
4365 msgstr "31"
4366
4367 #: staff.marc.008.BKS.MAP.indx.help
4368 msgid "http://www.oclc.org/bibformats/en/fixedfield/indx.shtm"
4369 msgstr "http://www.oclc.org/bibformats/en/fixedfield/indx.shtm"
4370
4371 #: staff.marc.008.BKS.MAP.indx.short
4372 msgid "Indx"
4373 msgstr "Ցուցիչ"
4374
4375 #: staff.marc.008.BKS.SER.MIX.SCO.REC.form.desc
4376 msgctxt "staff.marc.008.BKS.SER.MIX.SCO.REC.form.desc"
4377 msgid "Form of Item"
4378 msgstr "Նյւութի ձև"
4379
4380 #: staff.marc.008.BKS.SER.MIX.SCO.REC.form.field
4381 msgctxt "staff.marc.008.BKS.SER.MIX.SCO.REC.form.field"
4382 msgid "008"
4383 msgstr "008"
4384
4385 #: staff.marc.008.BKS.SER.MIX.SCO.REC.form.field_end_pos
4386 msgctxt "staff.marc.008.BKS.SER.MIX.SCO.REC.form.field_end_pos"
4387 msgid "23"
4388 msgstr "23"
4389
4390 #: staff.marc.008.BKS.SER.MIX.SCO.REC.form.field_size
4391 msgctxt "staff.marc.008.BKS.SER.MIX.SCO.REC.form.field_size"
4392 msgid "1"
4393 msgstr "1"
4394
4395 #: staff.marc.008.BKS.SER.MIX.SCO.REC.form.field_start_pos
4396 msgctxt "staff.marc.008.BKS.SER.MIX.SCO.REC.form.field_start_pos"
4397 msgid "23"
4398 msgstr "23"
4399
4400 #: staff.marc.008.BKS.SER.MIX.SCO.REC.form.help
4401 msgctxt "staff.marc.008.BKS.SER.MIX.SCO.REC.form.help"
4402 msgid "http://www.oclc.org/bibformats/en/fixedfield/form.shtm"
4403 msgstr "http://www.oclc.org/bibformats/en/fixedfield/form.shtm"
4404
4405 #: staff.marc.008.BKS.SER.MIX.SCO.REC.form.short
4406 msgctxt "staff.marc.008.BKS.SER.MIX.SCO.REC.form.short"
4407 msgid "Form"
4408 msgstr "Ձև"
4409
4410 #: staff.marc.008.BKS.SER.VIS.MAP.COM.gpub.desc
4411 msgid "Government Publication"
4412 msgstr "Կառավարական հրատարակություն"
4413
4414 #: staff.marc.008.BKS.SER.VIS.MAP.COM.gpub.field
4415 msgctxt "staff.marc.008.BKS.SER.VIS.MAP.COM.gpub.field"
4416 msgid "008"
4417 msgstr "008"
4418
4419 #: staff.marc.008.BKS.SER.VIS.MAP.COM.gpub.field_end_pos
4420 msgctxt "staff.marc.008.BKS.SER.VIS.MAP.COM.gpub.field_end_pos"
4421 msgid "28"
4422 msgstr "28"
4423
4424 #: staff.marc.008.BKS.SER.VIS.MAP.COM.gpub.field_size
4425 msgctxt "staff.marc.008.BKS.SER.VIS.MAP.COM.gpub.field_size"
4426 msgid "1"
4427 msgstr "1"
4428
4429 #: staff.marc.008.BKS.SER.VIS.MAP.COM.gpub.field_start_pos
4430 msgctxt "staff.marc.008.BKS.SER.VIS.MAP.COM.gpub.field_start_pos"
4431 msgid "28"
4432 msgstr "28"
4433
4434 #: staff.marc.008.BKS.SER.VIS.MAP.COM.gpub.help
4435 msgid "http://www.oclc.org/bibformats/en/fixedfield/gpub.shtm"
4436 msgstr "http://www.oclc.org/bibformats/en/fixedfield/gpub.shtm"
4437
4438 #: staff.marc.008.BKS.SER.VIS.MAP.COM.gpub.short
4439 msgid "GPub"
4440 msgstr "GPub"
4441
4442 #: staff.marc.008.BKS.SER.conf.desc
4443 msgid "Conference Publication"
4444 msgstr "Կոնֆերանսի հրատարակություն"
4445
4446 #: staff.marc.008.BKS.SER.conf.field
4447 msgctxt "staff.marc.008.BKS.SER.conf.field"
4448 msgid "008"
4449 msgstr "008"
4450
4451 #: staff.marc.008.BKS.SER.conf.field_end_pos
4452 msgctxt "staff.marc.008.BKS.SER.conf.field_end_pos"
4453 msgid "29"
4454 msgstr "29"
4455
4456 #: staff.marc.008.BKS.SER.conf.field_size
4457 msgctxt "staff.marc.008.BKS.SER.conf.field_size"
4458 msgid "1"
4459 msgstr "1"
4460
4461 #: staff.marc.008.BKS.SER.conf.field_start_pos
4462 msgctxt "staff.marc.008.BKS.SER.conf.field_start_pos"
4463 msgid "29"
4464 msgstr "29"
4465
4466 #: staff.marc.008.BKS.SER.conf.help
4467 msgid "http://www.oclc.org/bibformats/en/fixedfield/conf.shtm"
4468 msgstr "http://www.oclc.org/bibformats/en/fixedfield/conf.shtm"
4469
4470 #: staff.marc.008.BKS.SER.conf.short
4471 msgid "Conf"
4472 msgstr "Conf"
4473
4474 #: staff.marc.008.BKS.VIS.SCO.REC.COM.audn.desc
4475 msgid "Target Audience"
4476 msgstr "Թիրախ լսարան"
4477
4478 #: staff.marc.008.BKS.VIS.SCO.REC.COM.audn.field
4479 msgctxt "staff.marc.008.BKS.VIS.SCO.REC.COM.audn.field"
4480 msgid "008"
4481 msgstr "008"
4482
4483 #: staff.marc.008.BKS.VIS.SCO.REC.COM.audn.field_end_pos
4484 msgctxt "staff.marc.008.BKS.VIS.SCO.REC.COM.audn.field_end_pos"
4485 msgid "22"
4486 msgstr "22"
4487
4488 #: staff.marc.008.BKS.VIS.SCO.REC.COM.audn.field_size
4489 msgctxt "staff.marc.008.BKS.VIS.SCO.REC.COM.audn.field_size"
4490 msgid "1"
4491 msgstr "1"
4492
4493 #: staff.marc.008.BKS.VIS.SCO.REC.COM.audn.field_start_pos
4494 msgctxt "staff.marc.008.BKS.VIS.SCO.REC.COM.audn.field_start_pos"
4495 msgid "22"
4496 msgstr "22"
4497
4498 #: staff.marc.008.BKS.VIS.SCO.REC.COM.audn.help
4499 msgid "http://www.oclc.org/bibformats/en/fixedfield/audn.shtm"
4500 msgstr "http://www.oclc.org/bibformats/en/fixedfield/audn.shtm"
4501
4502 #: staff.marc.008.BKS.VIS.SCO.REC.COM.audn.short
4503 msgid "Audn"
4504 msgstr "Audn"
4505
4506 #: staff.marc.008.BKS.biog.desc
4507 msgctxt "staff.marc.008.BKS.biog.desc"
4508 msgid "Biography"
4509 msgstr "Կենսագրություն"
4510
4511 #: staff.marc.008.BKS.biog.field
4512 msgctxt "staff.marc.008.BKS.biog.field"
4513 msgid "008"
4514 msgstr "008"
4515
4516 #: staff.marc.008.BKS.biog.field_end_pos
4517 msgctxt "staff.marc.008.BKS.biog.field_end_pos"
4518 msgid "34"
4519 msgstr "34"
4520
4521 #: staff.marc.008.BKS.biog.field_size
4522 msgctxt "staff.marc.008.BKS.biog.field_size"
4523 msgid "1"
4524 msgstr "1"
4525
4526 #: staff.marc.008.BKS.biog.field_start_pos
4527 msgctxt "staff.marc.008.BKS.biog.field_start_pos"
4528 msgid "34"
4529 msgstr "34"
4530
4531 #: staff.marc.008.BKS.biog.help
4532 msgid "http://www.oclc.org/bibformats/en/fixedfield/biog.shtm"
4533 msgstr "http://www.oclc.org/bibformats/en/fixedfield/biog.shtm"
4534
4535 #: staff.marc.008.BKS.biog.short
4536 msgid "Biog"
4537 msgstr "Biog"
4538
4539 #: staff.marc.008.BKS.cont.desc
4540 msgctxt "staff.marc.008.BKS.cont.desc"
4541 msgid "Nature of Contents"
4542 msgstr "Բովանդակության բնույթը"
4543
4544 #: staff.marc.008.BKS.cont.field
4545 msgctxt "staff.marc.008.BKS.cont.field"
4546 msgid "008"
4547 msgstr "008"
4548
4549 #: staff.marc.008.BKS.cont.field_end_pos
4550 msgctxt "staff.marc.008.BKS.cont.field_end_pos"
4551 msgid "27"
4552 msgstr "27"
4553
4554 #: staff.marc.008.BKS.cont.field_size
4555 msgctxt "staff.marc.008.BKS.cont.field_size"
4556 msgid "4"
4557 msgstr "4"
4558
4559 #: staff.marc.008.BKS.cont.field_start_pos
4560 msgctxt "staff.marc.008.BKS.cont.field_start_pos"
4561 msgid "24"
4562 msgstr "24"
4563
4564 #: staff.marc.008.BKS.cont.help
4565 msgctxt "staff.marc.008.BKS.cont.help"
4566 msgid "http://www.oclc.org/bibformats/en/fixedfield/cont.shtm"
4567 msgstr "http://www.oclc.org/bibformats/en/fixedfield/cont.shtm"
4568
4569 #: staff.marc.008.BKS.cont.short
4570 msgctxt "staff.marc.008.BKS.cont.short"
4571 msgid "Cont"
4572 msgstr "Cont"
4573
4574 #: staff.marc.008.BKS.fest.desc
4575 msgid "Festschrift"
4576 msgstr "Միկրոֆիլմ"
4577
4578 #: staff.marc.008.BKS.fest.field
4579 msgctxt "staff.marc.008.BKS.fest.field"
4580 msgid "008"
4581 msgstr "008"
4582
4583 #: staff.marc.008.BKS.fest.field_end_pos
4584 msgctxt "staff.marc.008.BKS.fest.field_end_pos"
4585 msgid "30"
4586 msgstr "30"
4587
4588 #: staff.marc.008.BKS.fest.field_size
4589 msgctxt "staff.marc.008.BKS.fest.field_size"
4590 msgid "1"
4591 msgstr "1"
4592
4593 #: staff.marc.008.BKS.fest.field_start_pos
4594 msgctxt "staff.marc.008.BKS.fest.field_start_pos"
4595 msgid "30"
4596 msgstr "30"
4597
4598 #: staff.marc.008.BKS.fest.help
4599 msgid "http://www.oclc.org/bibformats/en/fixedfield/fest.shtm"
4600 msgstr "http://www.oclc.org/bibformats/en/fixedfield/fest.shtm"
4601
4602 #: staff.marc.008.BKS.fest.short
4603 msgid "Fest"
4604 msgstr "Fest"
4605
4606 #: staff.marc.008.BKS.ills.desc
4607 msgid "Illustrations"
4608 msgstr "Նկարազարդումներ"
4609
4610 #: staff.marc.008.BKS.ills.field
4611 msgctxt "staff.marc.008.BKS.ills.field"
4612 msgid "008"
4613 msgstr "008"
4614
4615 #: staff.marc.008.BKS.ills.field_end_pos
4616 msgctxt "staff.marc.008.BKS.ills.field_end_pos"
4617 msgid "21"
4618 msgstr "21"
4619
4620 #: staff.marc.008.BKS.ills.field_size
4621 msgctxt "staff.marc.008.BKS.ills.field_size"
4622 msgid "4"
4623 msgstr "4"
4624
4625 #: staff.marc.008.BKS.ills.field_start_pos
4626 msgctxt "staff.marc.008.BKS.ills.field_start_pos"
4627 msgid "18"
4628 msgstr "18"
4629
4630 #: staff.marc.008.BKS.ills.help
4631 msgid "http://www.oclc.org/bibformats/en/fixedfield/ills.shtm"
4632 msgstr "http://www.oclc.org/bibformats/en/fixedfield/ills.shtm"
4633
4634 #: staff.marc.008.BKS.ills.short
4635 msgid "Ills"
4636 msgstr "Ills"
4637
4638 #: staff.marc.008.BKS.litf.desc
4639 msgid "Literary Form"
4640 msgstr "Գեղարվեստական ձև"
4641
4642 #: staff.marc.008.BKS.litf.field
4643 msgctxt "staff.marc.008.BKS.litf.field"
4644 msgid "008"
4645 msgstr "008"
4646
4647 #: staff.marc.008.BKS.litf.field_end_pos
4648 msgctxt "staff.marc.008.BKS.litf.field_end_pos"
4649 msgid "33"
4650 msgstr "33"
4651
4652 #: staff.marc.008.BKS.litf.field_size
4653 msgctxt "staff.marc.008.BKS.litf.field_size"
4654 msgid "1"
4655 msgstr "1"
4656
4657 #: staff.marc.008.BKS.litf.field_start_pos
4658 msgctxt "staff.marc.008.BKS.litf.field_start_pos"
4659 msgid "33"
4660 msgstr "33"
4661
4662 #: staff.marc.008.BKS.litf.help
4663 msgid "http://www.oclc.org/bibformats/en/fixedfield/litf.shtm"
4664 msgstr "http://www.oclc.org/bibformats/en/fixedfield/litf.shtm"
4665
4666 #: staff.marc.008.BKS.litf.short
4667 msgid "LitF"
4668 msgstr "LitF"
4669
4670 #: staff.marc.008.MAP.VIS.form.desc
4671 msgctxt "staff.marc.008.MAP.VIS.form.desc"
4672 msgid "Form of Item"
4673 msgstr "Նյութի ձև"
4674
4675 #: staff.marc.008.MAP.VIS.form.field
4676 msgctxt "staff.marc.008.MAP.VIS.form.field"
4677 msgid "008"
4678 msgstr "008"
4679
4680 #: staff.marc.008.MAP.VIS.form.field_end_pos
4681 msgctxt "staff.marc.008.MAP.VIS.form.field_end_pos"
4682 msgid "29"
4683 msgstr "29"
4684
4685 #: staff.marc.008.MAP.VIS.form.field_size
4686 msgctxt "staff.marc.008.MAP.VIS.form.field_size"
4687 msgid "1"
4688 msgstr "1"
4689
4690 #: staff.marc.008.MAP.VIS.form.field_start_pos
4691 msgctxt "staff.marc.008.MAP.VIS.form.field_start_pos"
4692 msgid "29"
4693 msgstr "29"
4694
4695 #: staff.marc.008.MAP.VIS.form.help
4696 msgctxt "staff.marc.008.MAP.VIS.form.help"
4697 msgid "http://www.oclc.org/bibformats/en/fixedfield/form.shtm"
4698 msgstr "http://www.oclc.org/bibformats/en/fixedfield/form.shtm"
4699
4700 #: staff.marc.008.MAP.VIS.form.short
4701 msgctxt "staff.marc.008.MAP.VIS.form.short"