Updating PO files from LaunchPad
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / lang.dtd / hy-AM.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: \n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5 "POT-Creation-Date: 2013-03-15 19:37+0000\n"
6 "PO-Revision-Date: 2013-04-01 14:55+0000\n"
7 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
8 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2013-04-02 05:19+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 16546)\n"
14 "X-Accelerator-Marker: &\n"
15
16 #: common.logout
17 msgid "Log Out"
18 msgstr "Ելք"
19
20 #: common.browser.reload.label
21 #: common.browser.reload.accesskey
22 msgid "Re&load"
23 msgstr "Վերա&բեռնել"
24
25 #: common.browser.print.label
26 #: common.browser.print.accesskey
27 msgid "&Print Page"
28 msgstr "&Տպել էջը"
29
30 #: staff.circ.offline.cmd_exit.label
31 #: staff.circ.offline.cmd_exit.accesskey
32 msgctxt ""
33 "staff.circ.offline.cmd_exit.label staff.circ.offline.cmd_exit.accesskey"
34 msgid "E&xit"
35 msgstr "&Ելք"
36
37 #: staff.copy.attr.stat.genre.example13
38 msgid "Western"
39 msgstr "Արեվմտյան"
40
41 #: staff.main.menu.edit.find.label
42 msgid "Find"
43 msgstr "Գտնել"
44
45 #: staff.main.menu.edit.paste.label
46 msgctxt "staff.main.menu.edit.paste.label"
47 msgid "Paste"
48 msgstr "Դնել"
49
50 #: staff.main.menu.edit.redo.label
51 msgid "Redo"
52 msgstr "Վերարկել"
53
54 #: staff.main.menu.edit.undo.label
55 msgid "Undo"
56 msgstr "Ետարկել"
57
58 #: staff.main.menu.file.label
59 #: staff.main.menu.file.accesskey
60 msgid "&File"
61 msgstr "&Նշոց"
62
63 #: staff.main.menu.file.new_tab.label
64 #: staff.main.menu.file.new_tab.accesskey
65 msgid "New &Tab"
66 msgstr "Նոր &ներդիր"
67
68 #: staff.marc.file.reload
69 msgid "Reload"
70 msgstr "Վերաբեռնել"
71
72 #: staff.server.admin.stat_cat.type
73 msgid "Type: "
74 msgstr "Տեսակ՝ "
75
76 #: staff.cat.copy_editor.identification.miscellaneous.label
77 msgid "Miscellaneous"
78 msgstr "Զանազանք"
79
80 #: staff.patron.bill_cc_info.discover.label
81 msgid "Discover"
82 msgstr "Հայտնաբերել"
83
84 #~ msgctxt "ev.staff.patron.ue_xhtml.back.label"
85 #~ msgid "Back"
86 #~ msgstr "Ետ"
87
88 #~ msgctxt "ev.staff.patron.ue_xhtml.forward.label"
89 #~ msgid "Forward"
90 #~ msgstr "Առաջ"
91
92 #~ msgctxt "staff.patron.ue.back.label"
93 #~ msgid "Back"
94 #~ msgstr "Ետ"
95
96 #~ msgctxt "staff.patron.ue.forward.label"
97 #~ msgid "Forward"
98 #~ msgstr "Առաջ"
99
100 #: lang.version
101 msgid "remote v1"
102 msgstr "հեռվում գտնվող v1"
103
104 #: lang.description
105 msgid "English"
106 msgstr "Անգլերեն"
107
108 #: lang.author
109 msgid "PINES"
110 msgstr "PINES"
111
112 #: common.check_date.description
113 msgid "Check today's date above."
114 msgstr "Վերևում ընտրիր այսօրվա ամսաթիվը"
115
116 #: common.check_barcode.description
117 msgid "Check barcode?"
118 msgstr "Ընտրե՞լ շտրիխ կոդը"
119
120 #: common.date_helper
121 msgid "or choose one of these"
122 msgstr "կամ ընտրիր սրանցից մեկը"
123
124 #: common.date_helper.normal
125 msgctxt "common.date_helper.normal"
126 msgid "Normal"
127 msgstr "Նորմալ"
128
129 #: common.date_helper.3_days
130 msgid "Today + 3 days"
131 msgstr "Այսօր + 3 օր"
132
133 #: common.date_helper.7_days
134 msgid "Today + 7 days"
135 msgstr "Այսօր + 7 օր"
136
137 #: common.date_helper.14_days
138 msgid "Today + 14 days"
139 msgstr "Այսօր + 14 օր"
140
141 #: common.date_helper.21_days
142 msgid "Today + 21 days"
143 msgstr "Այսօր + 21 օր"
144
145 #: common.date_helper.28_days
146 msgid "Today + 28 days"
147 msgstr "Այսօր + 28 օր"
148
149 #: common.date_helper.30_days
150 msgid "Today + 30 days"
151 msgstr "Այսօր + 30 օր"
152
153 #: common.due_date.description
154 msgid "Enter the item due date:"
155 msgstr "Մուտք արա նյութի վերադարձի ամսաթիվը:"
156
157 #: common.enter.label
158 #: common.enter.accesskey
159 msgctxt "common.enter.label common.enter.accesskey"
160 msgid "&Enter"
161 msgstr "&Մուտք"
162
163 #: common.enter_barcode.description
164 msgid "Enter the item barcode:"
165 msgstr "Մուտք արա նյութի շտրիխ կոդը:"
166
167 #: common.title
168 msgctxt "common.title"
169 msgid "Title"
170 msgstr "Վերնագիր"
171
172 #: common.author
173 msgctxt "common.author"
174 msgid "Author"
175 msgstr "Հեղինակ"
176
177 #: common.subject
178 msgctxt "common.subject"
179 msgid "Subject"
180 msgstr "Խորագիր"
181
182 #: common.series
183 msgid "Series"
184 msgstr "Մատենաշար"
185
186 #: common.keyword
187 msgctxt "common.keyword"
188 msgid "Keyword"
189 msgstr "Վճռորոշ բառ"
190
191 #: common.type
192 msgctxt "common.type"
193 msgid "Type"
194 msgstr "Տեսակ"
195
196 #: common.isbn
197 msgctxt "common.isbn"
198 msgid "ISBN"
199 msgstr "ISBN"
200
201 #: common.format
202 msgctxt "common.format"
203 msgid "Format"
204 msgstr "Ձևաչափ"
205
206 #: common.login
207 msgid "Login"
208 msgstr "Մուտքի գրանցում"
209
210 #: common.at
211 msgid "at"
212 msgstr "at"
213
214 #: common.of
215 msgctxt "common.of"
216 msgid "of"
217 msgstr "of"
218
219 #: common.cancel
220 msgctxt "common.cancel"
221 msgid "Cancel"
222 msgstr "Չեղյալ անել"
223
224 #: common.library
225 msgctxt "common.library"
226 msgid "Library"
227 msgstr "Գրադարան"
228
229 #: common.step1.label
230 msgid "Step 1)"
231 msgstr "Քայլ 1)"
232
233 #: common.step2.label
234 #: common.step2.accesskey
235 msgid "Step &2)"
236 msgstr "Քայլ &2)"
237
238 #: common.step3.label
239 #: common.step3.accesskey
240 msgid "Step &3)"
241 msgstr "Քայլ &3)"
242
243 #: common.step4.label
244 #: common.step4.accesskey
245 msgid "Step &4)"
246 msgstr "Քայլ &4)"
247
248 #: common.step5.label
249 msgid "Step 5)"
250 msgstr "Քայլ 5)"
251
252 #: common.step6.label
253 msgid "Step 6)"
254 msgstr "Քայլ 6)"
255
256 #: common.username
257 msgctxt "common.username"
258 msgid "Username"
259 msgstr "Օգտվողի անուն"
260
261 #: common.username.label
262 #: common.username.accesskey
263 msgid "&Username:"
264 msgstr "&Օգտվողի անուն:"
265
266 #: common.barcode
267 msgctxt "common.barcode"
268 msgid "Barcode"
269 msgstr "Շտրիխ կոդ"
270
271 #: common.password
272 msgctxt "common.password"
273 msgid "Password"
274 msgstr "Գաղտնաբառ"
275
276 #: common.refresh
277 msgctxt "common.refresh"
278 msgid "Refresh"
279 msgstr "Թարմացնել"
280
281 #: common.submit
282 msgctxt "common.submit"
283 msgid "Submit"
284 msgstr "Գրանցել"
285
286 #: common.user_not_found
287 msgid "User not found"
288 msgstr "Օգտվողը չի գտնվել"
289
290 #: common.unimplemented
291 msgid "Not Yet Implemented"
292 msgstr "Դեռ ներդրված չէ"
293
294 #: common.delete_transactions.label
295 msgid "Delete selected transaction"
296 msgstr "Ջնջիր ընտրված տրանզակցիան"
297
298 #: common.save_transactions.label
299 #: common.save_transactions.accesskey
300 msgid "&Save these transactions"
301 msgstr "&Հիշիր այս տրանզակցիան"
302
303 #: common.true
304 msgid "True"
305 msgstr "Ճիշտ"
306
307 #: common.false
308 msgid "False"
309 msgstr "Սխալ"
310
311 #: common.browser.forward.label
312 #: common.browser.forward.accesskey
313 msgid "Go Forwar&d"
314 msgstr "Գնա Առա&ջ"
315
316 #: common.browser.backward.label
317 #: common.browser.backward.accesskey
318 msgid "Go &Back"
319 msgstr "Գնա &Հետ"
320
321 #: common.browser.help.label
322 #: common.browser.help.accesskey
323 msgctxt "common.browser.help.label common.browser.help.accesskey"
324 msgid "&Help"
325 msgstr "&Օգնություն"
326
327 #: common.browser.find.label
328 #: common.browser.find.accesskey
329 msgid "F&ind in Page"
330 msgstr "ԳF&տիր էջում"
331
332 #: common.browser.set_url.label
333 #: common.browser.set_url.accesskey
334 msgid "Modify &URL"
335 msgstr "Թարմացրու &URL"
336
337 #: common.browser.view_source.label
338 #: common.browser.view_source.accesskey
339 msgid "&View Source"
340 msgstr "&Դիտիր սկզբնաղբյուրը"
341
342 #: common.textbox.cut
343 msgctxt "common.textbox.cut"
344 msgid "Cut"
345 msgstr "Կտրել"
346
347 #: common.textbox.copy
348 msgctxt "common.textbox.copy"
349 msgid "Copy"
350 msgstr "Օրինակ"
351
352 #: common.textbox.paste
353 msgctxt "common.textbox.paste"
354 msgid "Paste"
355 msgstr "Հետ տեղադրիր"
356
357 #: common.textbox.delete
358 msgctxt "common.textbox.delete"
359 msgid "Delete"
360 msgstr "Ջնջիր"
361
362 #: common.textbox.select_all
363 msgctxt "common.textbox.select_all"
364 msgid "Select All"
365 msgstr "Ընտրիր լրիվ"
366
367 #: common.sort.first.ascending
368 msgid "Sort First (Ascending)"
369 msgstr "Սկզբից տեսակավորի (Աճող)"
370
371 #: common.sort.first.descending
372 msgid "Sort First (Descending)"
373 msgstr "Սկզբից տեսակավորի (Նվազող)"
374
375 #: common.sort.next.ascending
376 msgid "Sort Next (Ascending)"
377 msgstr "Տեսակավորի հաջորդը (Աճող)"
378
379 #: common.sort.next.descending
380 msgid "Sort Next (Descending)"
381 msgstr "Տեսակավորի հաջորդը (Նվազող)"
382
383 #: ilsevent.1000
384 msgid "Login failed.  The username or password entered was incorrect."
385 msgstr ""
386 "Գրանցումը ձախողվեց: Մուտք արված գաղտնաբառը կամ օգտվողի անունը սխալ է:"
387
388 #: ilsevent.1001
389 msgid "Login session has timed out or does not exist"
390 msgstr "Մուտք գործելու սեսիան կամ գոյություն չունի և կամ ժամանակը լրացել է"
391
392 #: ilsevent.1002
393 msgid "User was not found in the database"
394 msgstr "Օգտվողը շտեմարանում չի գտնված"
395
396 #: ilsevent.5000
397 msgid "Permission Denied"
398 msgstr "Իրավասությունը արգելված է"
399
400 #: ilsperm.CREATE_HOLD
401 msgid "User is not allowed to create holds for other users at this location"
402 msgstr "Օգտվողը չունի իրավասություն այլոց համար ստեղծելու պահումներ"
403
404 #: common.cancel.accesskey
405 msgctxt "common.cancel.accesskey"
406 msgid "C"
407 msgstr "C"
408
409 #: common.login.accesskey
410 msgctxt "common.login.accesskey"
411 msgid "L"
412 msgstr "L"
413
414 #: common.password.accesskey
415 msgctxt "common.password.accesskey"
416 msgid "P"
417 msgstr "P"
418
419 #: common.barcode.accesskey
420 msgctxt "common.barcode.accesskey"
421 msgid "B"
422 msgstr "B"
423
424 #: staff.about.title
425 msgid "About"
426 msgstr "Մասին"
427
428 #: staff.acp_label_barcode
429 msgctxt "staff.acp_label_barcode"
430 msgid "Barcode"
431 msgstr "Շտրիխ կոդ"
432
433 #: staff.acp_label_call_number
434 msgctxt "staff.acp_label_call_number"
435 msgid "Call Number"
436 msgstr "Դասիչ"
437
438 #: staff.acp_label_circ_as_type
439 msgid "Circulate As Type"
440 msgstr "Սպասարկիր որպես Տեսակ"
441
442 #: staff.acp_label_circ_lib
443 msgid "Circulation Library"
444 msgstr "Սպասարկող գրադարան"
445
446 #: staff.acp_label_circ_modifier
447 msgid "Circulation Modifier"
448 msgstr "Տացքի ձևափոխիչ"
449
450 #: staff.acp_label_copy_number
451 msgctxt "staff.acp_label_copy_number"
452 msgid "Copy Number"
453 msgstr "Պատճեի համար"
454
455 #: staff.acp_label_deposit
456 msgctxt "staff.acp_label_deposit"
457 msgid "Deposit"
458 msgstr "Դեպոզիտ"
459
460 #: staff.acp_label_deposit_amount
461 msgctxt "staff.acp_label_deposit_amount"
462 msgid "Deposit Amount"
463 msgstr "Դեպոզիտ գումար"
464
465 #: staff.acp_label_fine_level
466 msgctxt "staff.acp_label_fine_level"
467 msgid "Fine Level"
468 msgstr "Տուգանքի մակարդակ"
469
470 #: staff.acp_label_id
471 msgctxt "staff.acp_label_id"
472 msgid "Copy ID"
473 msgstr "Պատճեի ID"
474
475 #: staff.acp_label_loan_duration
476 msgctxt "staff.acp_label_loan_duration"
477 msgid "Loan Duration"
478 msgstr "Տրման տևողություն"
479
480 #: staff.acp_label_location
481 msgctxt "staff.acp_label_location"
482 msgid "Location"
483 msgstr "Տեղաբաշխում"
484
485 #: staff.acp_label_price
486 msgctxt "staff.acp_label_price"
487 msgid "Price"
488 msgstr "Գին"
489
490 #: staff.acp_label_status
491 msgctxt "staff.acp_label_status"
492 msgid "Status"
493 msgstr "Վիճակ"
494
495 #: staff.ahr_capture_time_label
496 msgid "Capture Time"
497 msgstr "Որսալու ժամանակը"
498
499 #: staff.ahr_current_copy_label
500 msgid "Current Copy"
501 msgstr "Ընթացիկ օրինակ"
502
503 #: staff.ahr_email_notify_label
504 msgid "Email Notify"
505 msgstr "Էլ փոստ հիշեցում"
506
507 #: staff.ahr_expire_time_label
508 msgid "Expire Time"
509 msgstr "ժամկետը լրանալու ժամանակ"
510
511 #: staff.ahr_fulfillment_time_label
512 msgid "Fulfillment Time"
513 msgstr "Իրականացման ժամկետ"
514
515 #: staff.ahr_hold_type_label
516 msgctxt "staff.ahr_hold_type_label"
517 msgid "Type"
518 msgstr "Տեսակ"
519
520 #: staff.ahr_holdable_formats_label
521 msgid "Holdable Formats"
522 msgstr "Պահվող ձևաչափեր"
523
524 #: staff.ahr_id_label
525 msgid "Hold ID"
526 msgstr "Պահման ID"
527
528 #: staff.ahr_ischanged_label
529 msgctxt "staff.ahr_ischanged_label"
530 msgid "Is changed"
531 msgstr "Փոխված է"
532
533 #: staff.ahr_isdeleted_label
534 msgctxt "staff.ahr_isdeleted_label"
535 msgid "Is deleted"
536 msgstr "Ջնջված է"
537
538 #: staff.ahr_isnew_label
539 msgctxt "staff.ahr_isnew_label"
540 msgid "Is new"
541 msgstr "Նոր է"
542
543 #: staff.ahr_phone_notify_label
544 msgid "Phone Notify"
545 msgstr "Հեռախոսով զգուշացում"
546
547 #: staff.ahr_pickup_lib_label
548 msgctxt "staff.ahr_pickup_lib_label"
549 msgid "Pickup Library"
550 msgstr "Ստանալու գրադարան"
551
552 #: staff.ahr_prev_check_time_label
553 msgid "Previous Check Time"
554 msgstr "Նախորդ ստուգման ժամ"
555
556 #: staff.ahr_request_time_label
557 msgid "Request Time"
558 msgstr "Պահանջի ժամ"
559
560 #: staff.ahr_requestor_label
561 msgid "Requestor"
562 msgstr "Պահանջ"
563
564 #: staff.ahr_selection_depth_label
565 msgid "Selection Depth"
566 msgstr "Ընտրանքի խորություն"
567
568 #: staff.ahr_status_label
569 msgctxt "staff.ahr_status_label"
570 msgid "Status"
571 msgstr "Վիճակ"
572
573 #: staff.ahr_target_label
574 msgid "Target"
575 msgstr "Թիրախ"
576
577 #: staff.ahr_usr_label
578 msgid "User"
579 msgstr "Օգտվող"
580
581 #: staff.au_active_label
582 msgctxt "staff.au_active_label"
583 msgid "Active"
584 msgstr "Ակտիվ"
585
586 #: staff.au_addresses_label
587 msgctxt "staff.au_addresses_label"
588 msgid "Addresses"
589 msgstr "Հասցեներ"
590
591 #: staff.au_alert_message_label
592 msgctxt "staff.au_alert_message_label"
593 msgid "Alert Message"
594 msgstr "Ահազանգող հաղորդում"
595
596 #: staff.au_billing_address_label
597 msgctxt "staff.au_billing_address_label"
598 msgid "Billing Address"
599 msgstr "Հաշվի ներկայացման հասցե"
600
601 #: staff.au_card_label
602 msgid "Card"
603 msgstr "Քարտ"
604
605 #: staff.au_cards_label
606 msgid "Cards"
607 msgstr "Քարտեր"
608
609 #: staff.au_checkouts_label
610 msgid "Check Outs"
611 msgstr "Դուրս տրումներ"
612
613 #: staff.au_claims_returned_count_label
614 msgctxt "staff.au_claims_returned_count_label"
615 msgid "Claims Returned Count"
616 msgstr "Խարանվածների վերադարձի հաշվիչ"
617
618 #: staff.au_create_date_label
619 msgid "Create Date"
620 msgstr "Ստեղծման ամսաթիվ"
621
622 #: staff.au_credit_forward_balance_label
623 msgid "Credit Forward Balance"
624 msgstr "Կրեդիտ առաջընթաց հաշվեկշիռ"
625
626 #: staff.au_day_phone_label
627 msgid "Day Phone"
628 msgstr "Ցերեկային հեռախոս"
629
630 #: staff.au_dob_label
631 msgctxt "staff.au_dob_label"
632 msgid "Date of Birth"
633 msgstr "Ծննդյան ամսաթիվ"
634
635 #: staff.au_email_label
636 msgid "Email"
637 msgstr "Էլ փոստ"
638
639 #: staff.au_evening_phone_label
640 msgctxt "staff.au_evening_phone_label"
641 msgid "Evening Phone"
642 msgstr "Երեկոյան հեռախոս"
643
644 #: staff.au_expire_date_label
645 msgctxt "staff.au_expire_date_label"
646 msgid "Expire Date"
647 msgstr "Լրանալու ժամկետ"
648
649 #: staff.au_family_name_label
650 msgctxt "staff.au_family_name_label"
651 msgid "Family Name"
652 msgstr "Ազգանուն"
653
654 #: staff.au_first_given_name_label
655 msgid "First Given Name"
656 msgstr "Անուն"
657
658 #: staff.au_hold_requests_label
659 msgid "Hold Requests"
660 msgstr "Պահված պահանջներ"
661
662 #. "OU" is an organization unit - typically a library
663 #: staff.au_home_ou_label
664 msgid "Home OU"
665 msgstr "Տան ԿՄ"
666
667 #: staff.au_id_label
668 msgid "User ID"
669 msgstr "Օգտվողի ID"
670
671 #: staff.au_ident_type2_label
672 msgid "Identification Type2"
673 msgstr "Փոխճանաչման տեսակ2"
674
675 #: staff.au_ident_type_label
676 msgid "Identification Type"
677 msgstr "Փոխճանաչման տեսակ"
678
679 #: staff.au_ident_value2_label
680 msgid "Identification Value2"
681 msgstr "Փոխճանաչման արժեք2"
682
683 #: staff.au_ident_value_label
684 msgid "Identification Value"
685 msgstr "Փոխճանաչման արժեք"
686
687 #: staff.au_ischanged_label
688 msgctxt "staff.au_ischanged_label"
689 msgid "Is changed"
690 msgstr "Փոխված է"
691
692 #: staff.au_isdeleted_label
693 msgctxt "staff.au_isdeleted_label"
694 msgid "Is deleted"
695 msgstr "Ջնջված է"
696
697 #: staff.au_isnew_label
698 msgctxt "staff.au_isnew_label"
699 msgid "Is new"
700 msgstr "Նոր է"
701
702 #: staff.au_label_active
703 msgctxt "staff.au_label_active"
704 msgid "Active"
705 msgstr "Ակտիվ"
706
707 #: staff.au_label_family_name
708 msgctxt "staff.au_label_family_name"
709 msgid "Family Name"
710 msgstr "Ազգանուն"
711
712 #: staff.au_label_first_given_name
713 msgctxt "staff.au_label_first_given_name"
714 msgid "First Name"
715 msgstr "Անուն"
716
717 #: staff.au_label_id
718 msgid "Database ID"
719 msgstr "Շտեմարանի ID"
720
721 #: staff.au_label_prefix
722 msgctxt "staff.au_label_prefix"
723 msgid "Prefix"
724 msgstr "Նախածանց"
725
726 #: staff.au_label_second_given_name
727 msgctxt "staff.au_label_second_given_name"
728 msgid "Middle Name"
729 msgstr "Միջին անուն"
730
731 #: staff.au_label_suffix
732 msgctxt "staff.au_label_suffix"
733 msgid "Suffix"
734 msgstr "Վերջածանց"
735
736 # "xact" տրանզակցիա է
737 #. "xact" is a transaction
738 #: staff.au_last_xact_id_label
739 msgid "Last Xact ID"
740 msgstr "Վերջին Xact ID"
741
742 #: staff.au_mailing_address_label
743 msgctxt "staff.au_mailing_address_label"
744 msgid "Mailing Address"
745 msgstr "Փոստային հասցե"
746
747 #: staff.au_master_account_label
748 msgid "Master Account"
749 msgstr "Գլխավոր հաշիվ"
750
751 #: staff.au_net_access_level_label
752 msgid "Net Access Level"
753 msgstr "Զրոյական մուտքի մակարդակ"
754
755 #: staff.au_other_phone_label
756 msgctxt "staff.au_other_phone_label"
757 msgid "Other Phone"
758 msgstr "Այլ հեռախոս"
759
760 #: staff.au_passwd_label
761 msgctxt "staff.au_passwd_label"
762 msgid "Password"
763 msgstr "Գաղտնաբառ"
764
765 #: staff.au_password_label
766 msgctxt "staff.au_password_label"
767 msgid "Password"
768 msgstr "Գաղտնաբառ"
769
770 #: staff.au_photo_url_label
771 msgid "Photo URL"
772 msgstr "Նկարի URL"
773
774 #: staff.au_prefix_label
775 msgctxt "staff.au_prefix_label"
776 msgid "Prefix"
777 msgstr "Նախածանց"
778
779 #: staff.au_profile_label
780 msgctxt "staff.au_profile_label"
781 msgid "Profile"
782 msgstr "Պրոֆայլ"
783
784 #: staff.au_second_given_name_label
785 msgid "Second Given Name"
786 msgstr "Երկրորդ տրված անուն"
787
788 #: staff.au_settings_label
789 msgid "Settings"
790 msgstr "Կարգաբերումներ"
791
792 #: staff.au_standing_label
793 msgctxt "staff.au_standing_label"
794 msgid "Standing"
795 msgstr "Սպասող"
796
797 #: staff.au_stat_cat_entries_label
798 msgid "Statistical Category Entries"
799 msgstr "Վիճակագրական դասի մուտքեր"
800
801 #: staff.au_suffix_label
802 msgctxt "staff.au_suffix_label"
803 msgid "Suffix"
804 msgstr "Վերջածանց"
805
806 #: staff.au_super_user_label
807 msgid "Super User"
808 msgstr "Գեր-օգտվող"
809
810 #: staff.au_survey_responses_label
811 msgid "Survey Responses"
812 msgstr "Հարցախույզի արձագանքեր"
813
814 #: staff.au_usrgroup_label
815 msgid "User group"
816 msgstr "Օգտվողի խումբ"
817
818 #: staff.au_usrname_label
819 msgid "User name"
820 msgstr "Օգտվողի անուն"
821
822 #: staff.admin.survey.available.label
823 msgid "Available to:"
824 msgstr "Հասանելի է՝"
825
826 #: staff.admin.survey.description.label
827 msgid "Description:"
828 msgstr "Նկարագրություն"
829
830 #: staff.admin.survey.end.label
831 msgid "End:"
832 msgstr "Վերջ"
833
834 #: staff.admin.survey.format.label
835 msgid "Poll Format:"
836 msgstr "Ընտրաթերթիկի ձևաչափ"
837
838 #: staff.admin.survey.name.label
839 msgctxt "staff.admin.survey.name.label"
840 msgid "Name:"
841 msgstr "Անուն"
842
843 #: staff.admin.survey.opac_visible.label
844 msgctxt "staff.admin.survey.opac_visible.label"
845 msgid "OPAC Visible:"
846 msgstr "Տեսանելի ՀՕԱՔ"
847
848 #: staff.admin.survey.required.label
849 msgid "Required:"
850 msgstr "Պահանջվող"
851
852 #: staff.admin.survey.save_question.label
853 #: staff.admin.survey.save_question.accesskey
854 msgid "Save this &Question"
855 msgstr "Հիշիր այս &Հարցը"
856
857 #: staff.admin.survey.staff_client.label
858 msgid "Staff Client:"
859 msgstr "Աշխատակազմի հաճախորդ"
860
861 #: staff.admin.survey.start.label
862 msgid "Start:"
863 msgstr "Սկիզբ"
864
865 #: staff.admin.toolbar.new_toolbar.label
866 #: staff.admin.toolbar.new_toolbar.accesskey
867 msgid "&New Toolbar"
868 msgstr "&Նոր գործիքաշար"
869
870 #: staff.admin.toolbar.delete_toolbar.label
871 msgid "Delete Toolbar"
872 msgstr "Ջնջիր գործիքաշարը"
873
874 #: staff.admin.toolbar.add_toolbar_button.label
875 msgid "--&gt;"
876 msgstr "--&gt;"
877
878 #: staff.admin.toolbar.add_toolbar_button.accesskey
879 msgctxt "staff.admin.toolbar.add_toolbar_button.accesskey"
880 msgid "a"
881 msgstr "a"
882
883 #: staff.admin.toolbar.remove_toolbar_button.label
884 msgid "&lt;--"
885 msgstr "&lt;--"
886
887 #: staff.admin.toolbar.remove_toolbar_button.accesskey
888 msgid "r"
889 msgstr "r"
890
891 #: staff.admin.toolbar.move_toolbar_button_up.label
892 #: staff.admin.toolbar.move_toolbar_button_up.accesskey
893 msgid "&Up"
894 msgstr "&Վեր"
895
896 #: staff.admin.toolbar.move_toolbar_button_down.label
897 #: staff.admin.toolbar.move_toolbar_button_down.accesskey
898 msgid "&Down"
899 msgstr "&Ներքև"
900
901 #: staff.admin.toolbar.permission_context.label
902 #: staff.admin.toolbar.permission_context.accesskey
903 msgid "&Permission Context"
904 msgstr "&Իրավասության բովանդակություն"
905
906 #: staff.admin.toolbar.cancel_changes.label
907 #: staff.admin.toolbar.cancel_changes.accesskey
908 msgid "&Cancel Changes"
909 msgstr "&Չեղյալ արա փոփոխությունները"
910
911 #: staff.admin.toolbar.save_toolbar.label
912 #: staff.admin.toolbar.save_toolbar.accesskey
913 msgid "&Save Toolbar"
914 msgstr "&Հիշիր գործիքաշարը"
915
916 #: staff.admin.toolbar.header.available
917 msgctxt "staff.admin.toolbar.header.available"
918 msgid "Available"
919 msgstr "Հասանելի"
920
921 #: staff.admin.toolbar.header.selected
922 msgid "Selected"
923 msgstr "Ընտրված"
924
925 #: staff.admin.work_log.list1.header
926 msgid "Most Recently Logged Staff Actions"
927 msgstr "Աշխատակազմի ամենավերջին կատարած գործողություններ"
928
929 #: staff.admin.work_log.list2.header
930 msgid ""
931 "Most Recently Affected Patrons for Logged Staff Actions and Last Action for "
932 "each"
933 msgstr ""
934 "Աշխատակազմի ամենավերջին գորոծողություններից վնասված օգտվողներ, և "
935 "յուրաքանչյուրի համար վերջին գործողությունը։"
936
937 #: staff.admin.work_log.refresh_btn.label
938 msgctxt "staff.admin.work_log.refresh_btn.label"
939 msgid "Refresh"
940 msgstr "Թարմացնել"
941
942 #: staff.admin.work_log.list1.retrieve_item_btn.label
943 #: staff.admin.work_log.list1.retrieve_item_btn.accesskey
944 msgid "Retrieve &Item"
945 msgstr "Հետ կանչիր &Item"
946
947 #: staff.admin.work_log.list1.retrieve_patron_btn.label
948 #: staff.admin.work_log.list1.retrieve_patron_btn.accesskey
949 msgid "Retrieve &Patron"
950 msgstr "Հետ կանչիր &Patron"
951
952 #: staff.admin.work_log.list2.retrieve_patron_btn.label
953 #: staff.admin.work_log.list2.retrieve_patron_btn.accesskey
954 msgid "Retrieve Patro&n"
955 msgstr "Հետ կանչիր Patro&n"
956
957 #: staff.admin.patrons_due_refunds.caption
958 msgid "Patrons With Negative Balances"
959 msgstr "Բացասական հաշվեկշռով ընթերցողներ"
960
961 #: staff.admin.patrons_due_refunds.menu.actions.label
962 #: staff.admin.patrons_due_refunds.menu.actions.accesskey
963 msgid "&Actions for Selected Patrons"
964 msgstr "&Գործողություններ ընտրված օգտվողների համար"
965
966 #: staff.auth.login_header
967 msgid "Log in"
968 msgstr "Գրանցում համակարգ"
969
970 #: staff.auth.logoff_prompt
971 msgid "Log off"
972 msgstr "Համակարգից դուրս գալ"
973
974 #: staff.auth.logoff_prompt.accesskey
975 msgid "f"
976 msgstr "f"
977
978 #: staff.auth.logoff_prompt.key
979 msgctxt "staff.auth.logoff_prompt.key"
980 msgid "L"
981 msgstr "L"
982
983 #: staff.auth.name_prompt
984 msgctxt "staff.auth.name_prompt"
985 msgid "Name:"
986 msgstr "Անուն"
987
988 #: staff.auth.name_prompt.key
989 msgctxt "staff.auth.name_prompt.key"
990 msgid "N"
991 msgstr "N"
992
993 #: staff.auth.password_prompt
994 msgid "Password:"
995 msgstr "Գաղտնաբառ"
996
997 #: staff.auth.password_prompt.accesskey
998 msgctxt "staff.auth.password_prompt.accesskey"
999 msgid "P"
1000 msgstr "P"
1001
1002 #: staff.auth.password_prompt.key
1003 msgctxt "staff.auth.password_prompt.key"
1004 msgid "P"
1005 msgstr "P"
1006
1007 #: staff.auth.quit_prompt
1008 msgid "Exit Evergreen"
1009 msgstr "Ելք Evergreen-ից"
1010
1011 #: staff.auth.quit_prompt.accesskey
1012 msgid "x"
1013 msgstr "x"
1014
1015 #: staff.auth.submit_prompt
1016 msgctxt "staff.auth.submit_prompt"
1017 msgid "Submit"
1018 msgstr "Գրանցել"
1019
1020 #: staff.auth.submit_prompt.key
1021 msgctxt "staff.auth.submit_prompt.key"
1022 msgid "S"
1023 msgstr "S"
1024
1025 #: staff.auth.title
1026 msgctxt "staff.auth.title"
1027 msgid "Evergreen Staff Client"
1028 msgstr "Evergreen աշխատակազմի հաճախորդ"
1029
1030 #: staff.auth.about_btn.label
1031 #: staff.auth.about_btn.accesskey
1032 msgid "A&bout this client..."
1033 msgstr "Ա&յս օգտվողի մասին..."
1034
1035 #: staff.auth.new_window_btn.label
1036 #: staff.auth.new_window_btn.accesskey
1037 msgid "Open &New Window"
1038 msgstr "Բացիր &Նոր պատուհան"
1039
1040 #: staff.auth.locale.label
1041 #: staff.auth.locale.accesskey
1042 msgid "Local&e:"
1043 msgstr "Local&e:"
1044
1045 #: staff.auth.apply_locale_btn.label
1046 #: staff.auth.apply_locale_btn.accesskey
1047 msgid "&Apply Locale"
1048 msgstr "&Կիրառիր տեղայինը"
1049
1050 #: staff.auth.verify.caption
1051 msgctxt "staff.auth.verify.caption"
1052 msgid "Verify Credentials"
1053 msgstr "Վերահսկիր մանդատները"
1054
1055 #: staff.auth.verify.submit.label
1056 #: staff.auth.verify.submit.accesskey
1057 msgid "&Verify"
1058 msgstr "&Վերահսկիր"
1059
1060 #: staff.auth.verify.retrieve.label
1061 #: staff.auth.verify.retrieve.accesskey
1062 msgid "&Retrieve"
1063 msgstr "&Հետ կանչիր"
1064
1065 #: staff.auth.change_type.label
1066 #: staff.auth.change_type.accesskey
1067 msgid "&New Login Type:"
1068 msgstr "&Գրանցման նոր տեսակ։"
1069
1070 #: staff.auth.change_type_description
1071 msgid ""
1072 "Temporary logins expire with a few minutes of inactivity. Staff logins are "
1073 "the same as the initial login into the staff client. Permanent will discard "
1074 "the existing login session and replace it with the new one."
1075 msgstr ""
1076 "Ժամանակավոր մուտքերի ժամկետները լրանում են պասիվ վիճակում գտնվելու մի քանի "
1077 "րոպեների ընթացքում։ Աշխատակազմի մուքը նույնն է ինչ որ սկզբնական  մուտքը դեպի "
1078 "աշխատակազմի հաճախորդ։ Մշտական չեղյալ կանի առկա գրանցման սեսիան և կփոխարինի "
1079 "այն նորով։"
1080
1081 #: staff.auth.change_type_staff
1082 msgid "Staff"
1083 msgstr "Աշխատակազմ"
1084
1085 #: staff.auth.change_type_temporary
1086 msgid "Temporary"
1087 msgstr "Ժամանակավոր"
1088
1089 #: staff.auth.change_type_permanent
1090 msgid "Permanent"
1091 msgstr "Մշտական"
1092
1093 #: staff.bills_current_payment_label
1094 msgid "Current Payment"
1095 msgstr "Ընթացիկ վճար"
1096
1097 #: staff.bills_information
1098 msgid "Information"
1099 msgstr "Տեղեկատվություն"
1100
1101 #: staff.bills_interface_label
1102 msgctxt "staff.bills_interface_label"
1103 msgid "Bills"
1104 msgstr "Հաշիվներ"
1105
1106 #: staff.bills_money_label
1107 msgid "Money"
1108 msgstr "Փող"
1109
1110 #: staff.bills_total_owed_label
1111 msgid "Total Owed"
1112 msgstr "Ընդհանուր պարտք"
1113
1114 #: staff.bills_wizard_label
1115 msgid "Bill Patron"
1116 msgstr "Ներկայացրու հաշիվ ընթերցողին"
1117
1118 #: staff.bills_xact_dates_label
1119 msgid "Record and Dates"
1120 msgstr "Գրառում և ամսաթվեր"
1121
1122 #: staff.browse_list.barcode
1123 msgctxt "staff.browse_list.barcode"
1124 msgid "Barcode"
1125 msgstr "Շտրիխ կոդ"
1126
1127 #: staff.browse_list.callnumber
1128 msgctxt "staff.browse_list.callnumber"
1129 msgid "Call Number"
1130 msgstr "Դասիչ"
1131
1132 #: staff.browse_list.circ_as_type
1133 msgid "Circulate As"
1134 msgstr "Սպասարկիր որպես"
1135
1136 #: staff.browse_list.circ_lib
1137 msgctxt "staff.browse_list.circ_lib"
1138 msgid "Circulating Library"
1139 msgstr "Սպասարկող գրադարան"
1140
1141 #: staff.browse_list.circ_modifier
1142 msgctxt "staff.browse_list.circ_modifier"
1143 msgid "Circ Modifier"
1144 msgstr "Տացքի ձևափոխիչ"
1145
1146 #: staff.browse_list.circulate
1147 msgctxt "staff.browse_list.circulate"
1148 msgid "Circulate"
1149 msgstr "Սպասարկիր"
1150
1151 #: staff.browse_list.copy_number
1152 msgctxt "staff.browse_list.copy_number"
1153 msgid "Copy Number"
1154 msgstr "Պատճեի համար"
1155
1156 #: staff.browse_list.create_date
1157 msgid "Creation Date"
1158 msgstr "Ստեղծման ամսաթիվ"
1159
1160 #: staff.browse_list.active_date
1161 msgid "Active Date"
1162 msgstr "Ակտիվ ամսաթիվ"
1163
1164 #: staff.browse_list.creator
1165 msgid "Creator"
1166 msgstr "Ստեղծող"
1167
1168 #: staff.browse_list.deposit
1169 msgctxt "staff.browse_list.deposit"
1170 msgid "Deposit"
1171 msgstr "Դեպոզիտ"
1172
1173 #: staff.browse_list.deposit_amount
1174 msgctxt "staff.browse_list.deposit_amount"
1175 msgid "Deposit Amount"
1176 msgstr "Դեպոզիտ գումար"
1177
1178 #: staff.browse_list.edit_date
1179 msgid "Edit Date"
1180 msgstr "Խմբագրման ամսաթիվ"
1181
1182 #: staff.browse_list.editor
1183 msgid "Editor"
1184 msgstr "Խմբագիր"
1185
1186 #: staff.browse_list.fine_level
1187 msgctxt "staff.browse_list.fine_level"
1188 msgid "Fine Level"
1189 msgstr "Տուգանքի մակարդակ"
1190
1191 #: staff.browse_list.library
1192 msgid "Owning Lib"
1193 msgstr "Տնօրինող գրադ"
1194
1195 #: staff.browse_list.loan_duration
1196 msgctxt "staff.browse_list.loan_duration"
1197 msgid "Loan Duration"
1198 msgstr "Տրման տևողություն"
1199
1200 #: staff.browse_list.location
1201 msgid "Location and Barcode"
1202 msgstr "Տեղաբաշխում և շտրիխ կոդ"
1203
1204 #: staff.browse_list.location2
1205 msgctxt "staff.browse_list.location2"
1206 msgid "Location"
1207 msgstr "Տեղաբաշխում"
1208
1209 #: staff.browse_list.opac_visible
1210 msgctxt "staff.browse_list.opac_visible"
1211 msgid "OPAC"
1212 msgstr "ՀՕԱՔ"
1213
1214 #: staff.browse_list.price
1215 msgctxt "staff.browse_list.price"
1216 msgid "Price"
1217 msgstr "Գին"
1218
1219 #: staff.browse_list.ref
1220 msgctxt "staff.browse_list.ref"
1221 msgid "Reference"
1222 msgstr "Տեղեկատու"
1223
1224 #: staff.browse_list.shelving_loc
1225 msgctxt "staff.browse_list.shelving_loc"
1226 msgid "Shelving Location"
1227 msgstr "Դարակի վրա տեղաբաշխում"
1228
1229 #: staff.browse_list.status
1230 msgctxt "staff.browse_list.status"
1231 msgid "Status"
1232 msgstr "Վիճակ"
1233
1234 #: staff.browse_list.win_title
1235 msgctxt "staff.browse_list.win_title"
1236 msgid "Cataloging"
1237 msgstr "Քարտագրում"
1238
1239 #: staff.cat.fixed.BKS
1240 msgid "BKS"
1241 msgstr "BKS"
1242
1243 #: staff.cat.fixed.BKS.key
1244 msgctxt "staff.cat.fixed.BKS.key"
1245 msgid "B"
1246 msgstr "B"
1247
1248 #: staff.cat.fixed.COM
1249 msgid "COM"
1250 msgstr "COM"
1251
1252 #: staff.cat.fixed.COM.key
1253 msgctxt "staff.cat.fixed.COM.key"
1254 msgid "O"
1255 msgstr "O"
1256
1257 #: staff.cat.fixed.MAP
1258 msgid "MAP"
1259 msgstr "MAP"
1260
1261 #: staff.cat.fixed.MAP.key
1262 msgctxt "staff.cat.fixed.MAP.key"
1263 msgid "P"
1264 msgstr "P"
1265
1266 #: staff.cat.fixed.MIX
1267 msgid "MIX"
1268 msgstr "MIX"
1269
1270 #: staff.cat.fixed.MIX.key
1271 msgctxt "staff.cat.fixed.MIX.key"
1272 msgid "M"
1273 msgstr "M"
1274
1275 #: staff.cat.fixed.REC
1276 msgid "REC"
1277 msgstr "REC"
1278
1279 #: staff.cat.fixed.REC.key
1280 msgctxt "staff.cat.fixed.REC.key"
1281 msgid "R"
1282 msgstr "R"
1283
1284 #: staff.cat.fixed.SCO
1285 msgid "SCO"
1286 msgstr "SCO"
1287
1288 #: staff.cat.fixed.SCO.key
1289 msgctxt "staff.cat.fixed.SCO.key"
1290 msgid "C"
1291 msgstr "C"
1292
1293 #: staff.cat.fixed.SER
1294 msgid "SER"
1295 msgstr "SER"
1296
1297 #: staff.cat.fixed.SER.key
1298 msgctxt "staff.cat.fixed.SER.key"
1299 msgid "S"
1300 msgstr "S"
1301
1302 #: staff.cat.fixed.VIS
1303 msgid "VIS"
1304 msgstr "VIS"
1305
1306 #: staff.cat.fixed.VIS.key
1307 msgctxt "staff.cat.fixed.VIS.key"
1308 msgid "V"
1309 msgstr "V"
1310
1311 #: staff.cat.opac.add_bucket.label
1312 #: staff.cat.opac.add_bucket.accesskey
1313 msgctxt "staff.cat.opac.add_bucket.label staff.cat.opac.add_bucket.accesskey"
1314 msgid "Add to &Bucket"
1315 msgstr "Ավելացրու &Փնջին"
1316
1317 #: staff.cat.opac.bib_in_new_tab.label
1318 msgctxt "staff.cat.opac.bib_in_new_tab.label"
1319 msgid "Duplicate in New Tab"
1320 msgstr "կրկնիր նոր Tab-ում"
1321
1322 #: staff.cat.opac.copy_browse.label
1323 #: staff.cat.opac.copy_browse.accesskey
1324 msgctxt ""
1325 "staff.cat.opac.copy_browse.label staff.cat.opac.copy_browse.accesskey"
1326 msgid "&Holdings Maintenance"
1327 msgstr "&Պահումների կառավարում"
1328
1329 #: staff.cat.opac.default.label
1330 msgid "Set bottom interface as Default"
1331 msgstr "Դիր ներքին միջերեսը որպես լռակյաց"
1332
1333 #: staff.cat.opac.manage_parts.label
1334 #: staff.cat.opac.manage_parts.accesskey
1335 msgid "Manage &Parts"
1336 msgstr "Կառավարիր &Մասեր"
1337
1338 #: staff.cat.opac.manage_multi_home_items.label
1339 #: staff.cat.opac.manage_multi_home_items.accesskey
1340 msgid "Manage &Conjoined Items"
1341 msgstr "Կառավարի &Միացյալ նյութերը"
1342
1343 #: staff.cat.opac.mark_for_multi_home.label
1344 #: staff.cat.opac.mark_for_multi_home.accesskey
1345 msgid "Mark as Target for &Conjoined Items"
1346 msgstr "նշիր որպես թիրախ &Միացյալ նյութեր"
1347
1348 #: staff.cat.opac.marc_edit.label
1349 #: staff.cat.opac.marc_edit.accesskey
1350 msgctxt "staff.cat.opac.marc_edit.label staff.cat.opac.marc_edit.accesskey"
1351 msgid "MARC &Edit"
1352 msgstr "MARC &Խմբագրիր"
1353
1354 #: staff.cat.opac.marc_view.label
1355 #: staff.cat.opac.marc_view.accesskey
1356 msgctxt "staff.cat.opac.marc_view.label staff.cat.opac.marc_view.accesskey"
1357 msgid "MARC &View"
1358 msgstr "MARC &Դիտիր"
1359
1360 #: staff.cat.opac.mark_for_overlay.label
1361 #: staff.cat.opac.mark_for_overlay.accesskey
1362 msgid "&Mark for Overlay"
1363 msgstr "&Mark վերադրման համար"
1364
1365 #: staff.cat.opac.mark_for_hold_transfer.label
1366 msgid "Mark as Title Hold Transfer Destination"
1367 msgstr "Նշիր որպես Վերնագրի պահման տեղափոխման նպատակակետ"
1368
1369 #: staff.cat.opac.transfer_title_holds.label
1370 msgid "Transfer All Title Holds"
1371 msgstr "Փոխանցիր բոլոր վերնագրային պահուները"
1372
1373 #: staff.cat.opac.delete_record.label
1374 #: staff.cat.opac.delete_record.accesskey
1375 msgid "&Delete Record"
1376 msgstr "&Ջնջիր գրառումը"
1377
1378 #: staff.cat.opac.undelete_record.label
1379 #: staff.cat.opac.undelete_record.accesskey
1380 msgid "&Undelete Record"
1381 msgstr "&Հետ վերականգնիր գրառումը"
1382
1383 #: staff.cat.opac.create_brt_from_record.label
1384 #: staff.cat.opac.create_brt_from_record.accesskey
1385 msgid "Make I&tem Bookable"
1386 msgstr "Նշիր ն&յութը պատվիրվող"
1387
1388 #: staff.cat.opac.menu.label
1389 #: staff.cat.opac.menu.accesskey
1390 msgid "&Actions for this Record"
1391 msgstr "&Գործողություններ այս գրառման համար"
1392
1393 #: staff.cat.opac.opac_view.label
1394 #: staff.cat.opac.opac_view.accesskey
1395 msgctxt "staff.cat.opac.opac_view.label staff.cat.opac.opac_view.accesskey"
1396 msgid "&OPAC View"
1397 msgstr "&ՀՈԱՔ դիտում"
1398
1399 #: staff.cat.opac.record_back_to_results.label
1400 #: staff.cat.opac.record_back_to_results.accesskey
1401 msgid "Searc&h Results"
1402 msgstr "Փնտրու&մ Արդյունքներ"
1403
1404 #: staff.cat.opac.record_end.label
1405 #: staff.cat.opac.record_end.accesskey
1406 msgid "&End"
1407 msgstr "&Վերջ"
1408
1409 #: staff.cat.opac.record_next.label
1410 #: staff.cat.opac.record_next.accesskey
1411 msgctxt ""
1412 "staff.cat.opac.record_next.label staff.cat.opac.record_next.accesskey"
1413 msgid "&Next"
1414 msgstr "&Հաջորդ"
1415
1416 #: staff.cat.opac.record_prev.label
1417 #: staff.cat.opac.record_prev.accesskey
1418 msgid "&Previous"
1419 msgstr "&Նախորդ"
1420
1421 #: staff.cat.opac.record_start.label
1422 #: staff.cat.opac.record_start.accesskey
1423 msgid "&Start"
1424 msgstr "&Սկսել"
1425
1426 #: staff.cat.opac.refresh_me.label
1427 msgid "Reset Display"
1428 msgstr "Վերաթողարկիր արտածումը"
1429
1430 #: staff.cat.opac.remove_me.label
1431 msgctxt "staff.cat.opac.remove_me.label"
1432 msgid "Remove this Frame"
1433 msgstr "Հեռացրու այս ֆրեյմը"
1434
1435 #: staff.cat.opac.view_holds.label
1436 #: staff.cat.opac.view_holds.accesskey
1437 msgctxt "staff.cat.opac.view_holds.label staff.cat.opac.view_holds.accesskey"
1438 msgid "View Hold&s"
1439 msgstr "Դիտիր պահումներ&ը"
1440
1441 #: staff.cat.opac.view_orders.label
1442 #: staff.cat.opac.view_orders.accesskey
1443 msgid "View/Place O&rders"
1444 msgstr "Դիտիր/Տեղադրի Պ&ատվերներ"
1445
1446 #: staff.cat.opac.alt_serial.label
1447 #: staff.cat.opac.alt_serial.accesskey
1448 msgid "&Alternate Serial Control"
1449 msgstr "Պարբերականների &Այլընտրանքային  վերահսկում"
1450
1451 #: staff.cat.opac.batch_receive.label
1452 #: staff.cat.opac.batch_receive.accesskey
1453 msgid "Ser&ials Batch Receive"
1454 msgstr "Պար&բերականների փաթեթը ստացված է"
1455
1456 #: staff.cat.popup.add_to_bucket
1457 msgctxt "staff.cat.popup.add_to_bucket"
1458 msgid "Add to Bucket"
1459 msgstr "Ավելացրու փնջին"
1460
1461 #: staff.cat.popup.browse_record.tab
1462 msgid "View Copies (Tab)"
1463 msgstr "Դիտիր օրինակները (Տաբ)"
1464
1465 #: staff.cat.popup.browse_record.window
1466 msgid "View Copies (Window)"
1467 msgstr "Դիտիր օրինակները (Պատուհան)"
1468
1469 #: staff.cat.popup.edit_record.tab
1470 msgid "Edit Record (Tab)"
1471 msgstr "Խմբագրիր գրառումը (Տաբ)"
1472
1473 #: staff.cat.popup.edit_record.window
1474 msgid "Edit Record (Window)"
1475 msgstr "Խմբագրիր գրառումը (Պատուհան)"
1476
1477 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.merge_lead
1478 msgid "Merge these records? (Select the 'lead' record first)"
1479 msgstr "Ձուլե՞լ այս գրառումները։ (Սկզբիզ ընտրիր 'առաջատար' գրառումը)։"
1480
1481 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.button.label
1482 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.button.accesskey
1483 msgid "&Merge"
1484 msgstr "&Ձուլել"
1485
1486 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.label
1487 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.accesskey
1488 msgctxt ""
1489 "staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.label "
1490 "staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.accesskey"
1491 msgid "&Cancel"
1492 msgstr "&Չեղյալ անել"
1493
1494 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.lead
1495 msgid "Lead Record?"
1496 msgstr "Առաջատար գրառու՞մ։"
1497
1498 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.remove_from_consideration
1499 msgid "Remove from consideration?"
1500 msgstr "Հեռացնե՞լ դիտարկումից։"
1501
1502 #: staff.cat.search_advanced
1503 msgid "Advanced"
1504 msgstr "Խորացված"
1505
1506 #: staff.cat.search_advanced.key
1507 msgctxt "staff.cat.search_advanced.key"
1508 msgid "V"
1509 msgstr "V"
1510
1511 #: staff.cat.search_all
1512 msgctxt "staff.cat.search_all"
1513 msgid "Keyword"
1514 msgstr "Վճռորոշ բառ"
1515
1516 #: staff.cat.search_author
1517 msgctxt "staff.cat.search_author"
1518 msgid "Author"
1519 msgstr "Հեղինակ"
1520
1521 #: staff.cat.search_barcode
1522 msgctxt "staff.cat.search_barcode"
1523 msgid "Item Barcode"
1524 msgstr "Նյութի շտրիխ կոդ"
1525
1526 #: staff.cat.search_callnumber
1527 msgctxt "staff.cat.search_callnumber"
1528 msgid "Call Number"
1529 msgstr "Դասիչ"
1530
1531 #: staff.cat.search_count_copy
1532 msgctxt "staff.cat.search_count_copy"
1533 msgid "Location"
1534 msgstr "Տեղաբաշխում"
1535
1536 #: staff.cat.search_count_copy.key
1537 msgctxt "staff.cat.search_count_copy.key"
1538 msgid "L"
1539 msgstr "L"
1540
1541 #: staff.cat.search_count_copy_show
1542 msgid "Show Only These Records"
1543 msgstr "Ցույց տուր միայն այս գրառումները"
1544
1545 #: staff.cat.search_criteria
1546 msgid "Search Criteria"
1547 msgstr "Փնտրման չափանիշ"
1548
1549 #: staff.cat.search_format
1550 msgctxt "staff.cat.search_format"
1551 msgid "Format"
1552 msgstr "Ձևաչափ"
1553
1554 #: staff.cat.search_format.key
1555 msgctxt "staff.cat.search_format.key"
1556 msgid "F"
1557 msgstr "F"
1558
1559 #: staff.cat.search_id
1560 msgid "System ID"
1561 msgstr "Համակարգային ID"
1562
1563 #: staff.cat.search_isbn
1564 msgid "ISBN or ISSN"
1565 msgstr "ISBN կամ ISSN"
1566
1567 #: staff.cat.search_location
1568 msgctxt "staff.cat.search_location"
1569 msgid "Location"
1570 msgstr "Տեղաբաշխում"
1571
1572 #: staff.cat.search_location.key
1573 msgctxt "staff.cat.search_location.key"
1574 msgid "L"
1575 msgstr "L"
1576
1577 #: staff.cat.search_order
1578 msgid "Order"
1579 msgstr "Պատվեր"
1580
1581 #: staff.cat.search_order.key
1582 msgctxt "staff.cat.search_order.key"
1583 msgid "O"
1584 msgstr "O"
1585
1586 #: staff.cat.search_pubyear
1587 msgctxt "staff.cat.search_pubyear"
1588 msgid "Pub Year"
1589 msgstr "Հրատ տարի"
1590
1591 #: staff.cat.search_subject
1592 msgctxt "staff.cat.search_subject"
1593 msgid "Subject"
1594 msgstr "Խորագիր"
1595
1596 #: staff.cat.search_submit
1597 msgctxt "staff.cat.search_submit"
1598 msgid "Search"
1599 msgstr "Որոնում"
1600
1601 #: staff.cat.search_submit.key
1602 msgctxt "staff.cat.search_submit.key"
1603 msgid "S"
1604 msgstr "S"
1605
1606 #: staff.cat.search_tcn
1607 msgctxt "staff.cat.search_tcn"
1608 msgid "TCN"
1609 msgstr "TCN"
1610
1611 #: staff.cat.search_term
1612 msgid "Terms"
1613 msgstr "Տերմիններ"
1614
1615 #: staff.cat.search_term.key
1616 msgid "e"
1617 msgstr "e"
1618
1619 #: staff.cat.search_title
1620 msgctxt "staff.cat.search_title"
1621 msgid "Title"
1622 msgstr "Վերնագիր"
1623
1624 #: staff.cat.search_type
1625 msgctxt "staff.cat.search_type"
1626 msgid "Type"
1627 msgstr "Տեսակ"
1628
1629 #: staff.cat.search_type.key
1630 msgctxt "staff.cat.search_type.key"
1631 msgid "T"
1632 msgstr "T"
1633
1634 #: staff.cat.test
1635 msgid "Test"
1636 msgstr "Տեստ"
1637
1638 #: staff.cat.test.key
1639 msgctxt "staff.cat.test.key"
1640 msgid "E"
1641 msgstr "E"
1642
1643 #: staff.cat.title
1644 msgid "TCN goes here"
1645 msgstr "TCN գնում է այստեղ"
1646
1647 #: staff.cat.type_of_material
1648 msgid "All"
1649 msgstr "Բոլորը"
1650
1651 #: staff.cat.type_of_material.a
1652 msgid "Language Material"
1653 msgstr "Լեզվական նյութ"
1654
1655 #: staff.cat.type_of_material.c
1656 msgid "Notated Music"
1657 msgstr "Նշագրված երաժշտություն"
1658
1659 #: staff.cat.type_of_material.d
1660 msgid "Manuscript Notated Music"
1661 msgstr "Ձեռագիր նշագրված երաժշտություն"
1662
1663 #: staff.cat.type_of_material.e
1664 msgid "Cartographic Material"
1665 msgstr "Քարտեզներ"
1666
1667 #: staff.cat.type_of_material.f
1668 msgid "Manuscript Cartographic Material"
1669 msgstr "Ձեռագիր քարտեզներ"
1670
1671 #: staff.cat.type_of_material.g
1672 msgid "Projected Medium"
1673 msgstr "Պրոյեկտված միջավայր"
1674
1675 #: staff.cat.type_of_material.i
1676 msgid "Nonmusical Sound Recording"
1677 msgstr "Ոչ երաժշտական ձայներիզ"
1678
1679 #: staff.cat.type_of_material.j
1680 msgid "Musical Sound Recording"
1681 msgstr "Երաժշտական ձայներիզ"
1682
1683 #: staff.cat.type_of_material.k
1684 msgid "Two-dimensional Nonprojectable Graphic"
1685 msgstr "Երկչափ ոչ պրոյեկտվող գրաֆիկա"
1686
1687 #: staff.cat.type_of_material.m
1688 msgid "Computer File"
1689 msgstr "Համակարգչային ֆայլ"
1690
1691 #: staff.cat.type_of_material.o
1692 msgid "Kit"
1693 msgstr "Ձեռնարկ"
1694
1695 #: staff.cat.type_of_material.p
1696 msgid "Mixed Material"
1697 msgstr "Խառը նյութեր"
1698
1699 #: staff.cat.type_of_material.r
1700 msgid "Three-dimensional Artifact or Naturally Occurring Object"
1701 msgstr "Եռաչափ աշխատանք կամ բնական աօարկա"
1702
1703 #: staff.cat.type_of_material.t
1704 msgid "Manuscript Language Material"
1705 msgstr "Ձեռագիր լեզվական նյութ"
1706
1707 #: staff.checkin.auto_print_label
1708 msgctxt "staff.checkin.auto_print_label"
1709 msgid "Auto-Print"
1710 msgstr "Auto-Print"
1711
1712 #: staff.checkin.auto_print_label.accesskey
1713 msgctxt "staff.checkin.auto_print_label.accesskey"
1714 msgid "A"
1715 msgstr "A"
1716
1717 #: staff.checkin.done_label
1718 msgid "Done"
1719 msgstr "Կատարված"
1720
1721 #: staff.checkin.done_label.accesskey
1722 msgctxt "staff.checkin.done_label.accesskey"
1723 msgid "D"
1724 msgstr "D"
1725
1726 #: staff.checkin.print_receipt.label
1727 msgctxt "staff.checkin.print_receipt.label"
1728 msgid "Print List"
1729 msgstr "Տպագրման ցուցակ"
1730
1731 #: staff.renew.print_receipt.label
1732 msgctxt "staff.renew.print_receipt.label"
1733 msgid "Print List"
1734 msgstr "Տպելու ցուցակ"
1735
1736 #: staff.checkin.reprint_receipt_label
1737 msgctxt "staff.checkin.reprint_receipt_label"
1738 msgid "Re-Print Last List"
1739 msgstr "Նորից տպիր վերջին ցուցակը"
1740
1741 #: staff.checkin.reprint_receipt_label.accesskey
1742 msgctxt "staff.checkin.reprint_receipt_label.accesskey"
1743 msgid "L"
1744 msgstr "L"
1745
1746 #: staff.checkin_interface_label
1747 msgctxt "staff.checkin_interface_label"
1748 msgid "Check In"
1749 msgstr "Հետ ընդունում"
1750
1751 #: staff.checkin_label_route_to
1752 msgid "Route To"
1753 msgstr "Ուղղորդիր դեպի"
1754
1755 #: staff.checkin_label_status
1756 msgctxt "staff.checkin_label_status"
1757 msgid "Status"
1758 msgstr "Վիճակ"
1759
1760 #: staff.checkin_label_text
1761 msgid "Message"
1762 msgstr "Հաղորդում"
1763
1764 #: staff.checkin_patron.name.label
1765 msgctxt "staff.checkin_patron.name.label"
1766 msgid "Patron Name"
1767 msgstr "Ընթերցողի անուն"
1768
1769 #: staff.checkin_patron.retrieve
1770 msgctxt "staff.checkin_patron.retrieve"
1771 msgid "Retrieve Patron"
1772 msgstr "Վերականչիր ընթերցողին"
1773
1774 #: staff.checkin_patron.retrieve.accesskey
1775 msgctxt "staff.checkin_patron.retrieve.accesskey"
1776 msgid "R"
1777 msgstr "R"
1778
1779 #: staff.checkout_interface_label
1780 msgctxt "staff.checkout_interface_label"
1781 msgid "Check Out"
1782 msgstr "Դուրս տրում"
1783
1784 #: staff.circ.offline.main.label
1785 msgid "Evergreen Offline"
1786 msgstr "Evergreen Offline"
1787
1788 #: staff.circ.offline.server_time.tooltiptext
1789 msgid "Estimated Server Time - Click to adjust"
1790 msgstr "Կայանի հաշվարկված ժամ՝ սեղմիր հավասարեցնելու համար"
1791
1792 #: staff.circ.offline.cmd_checkout.label
1793 #: staff.circ.offline.cmd_checkout.accesskey
1794 msgid "&Check Out"
1795 msgstr "&Դուրս տրում"
1796
1797 #: staff.circ.offline.cmd_renew.label
1798 #: staff.circ.offline.cmd_renew.accesskey
1799 msgid "&Renew"
1800 msgstr "&Թարմացում"
1801
1802 #: staff.circ.offline.cmd_in_house_use.label
1803 #: staff.circ.offline.cmd_in_house_use.accesskey
1804 msgid "In &House Use"
1805 msgstr "&Ներքին օգտագործման համար"
1806
1807 #: staff.circ.offline.cmd_checkin.label
1808 #: staff.circ.offline.cmd_checkin.accesskey
1809 msgid "Check &In"
1810 msgstr "Դուրս &Տրում"
1811
1812 #: staff.circ.offline.cmd_register_patron.label
1813 #: staff.circ.offline.cmd_register_patron.accesskey
1814 msgid "Register &Patron"
1815 msgstr "Գրանցիր &Ընթերցող"
1816
1817 #: staff.circ.offline.cmd_print_last_receipt.label
1818 #: staff.circ.offline.cmd_print_last_receipt.accesskey
1819 msgid "&Last Receipt"
1820 msgstr "&Վերջին ստացական"
1821
1822 #: staff.circ.offline_checkin.main.label
1823 msgid "Standalone Check In"
1824 msgstr "Մեկուսի հետ ընդունում"
1825
1826 #: staff.circ.offline_checkin.step2a.label
1827 #: staff.circ.offline_checkin.step2a.accesskey
1828 msgctxt ""
1829 "staff.circ.offline_checkin.step2a.label "
1830 "staff.circ.offline_checkin.step2a.accesskey"
1831 msgid "&Enter"
1832 msgstr "&Մուտք"
1833
1834 #: staff.circ.offline_checkin.step3.description
1835 msgid "Repeat Steps 2 until done."
1836 msgstr "Կրկնիր քայլ 2 մինչև կատարվելը"
1837
1838 #: staff.circ.offline.finish.description
1839 msgctxt "staff.circ.offline.finish.description"
1840 msgid "Finish"
1841 msgstr "Ավարտ"
1842
1843 #: staff.circ.offline.print.description
1844 msgid "Print receipt?"
1845 msgstr "Տպե՞լ ստացականը"
1846
1847 #: staff.circ.offline_checkout.main.label
1848 msgid "Standalone Check Out"
1849 msgstr "Մեկուսի դուրս տրում"
1850
1851 #: staff.circ.offline_checkout.step2.description
1852 msgid "Enter the patron's barcode:"
1853 msgstr "Մուտք արա ընթերցողի շտրիխ կոդը"
1854
1855 #: staff.circ.offline_checkout.step5.description
1856 msgctxt "staff.circ.offline_checkout.step5.description"
1857 msgid "Repeat Steps 3 and 4 until done."
1858 msgstr "Կրկնիր 3 և 4 քայլերը մինչ կատարվի"
1859
1860 #: staff.circ.offline_in_house_use.main.label
1861 msgid "Standalone In House Use"
1862 msgstr "Մեկուսի տնային օգտագործման համար"
1863
1864 #: staff.circ.offline_in_house_use.uses.label
1865 msgid "Enter the number of uses for the item:"
1866 msgstr "Մուտք արա նյութի օգտագործումների քանակը"
1867
1868 #: staff.circ.offline_in_house_use.step4.description
1869 msgid "Repeat Steps 2 and 3 until done."
1870 msgstr "Կրկնիր 2 և 3 քայլերը մինչ կատարվի"
1871
1872 #: staff.circ.offline_register.main.label
1873 msgid "Standalone Patron Registration"
1874 msgstr "Մեկուսի ընթերցողի գրանցում"
1875
1876 #: staff.circ.offline_register.x_home_ou.label
1877 msgctxt "staff.circ.offline_register.x_home_ou.label"
1878 msgid "Home Library:"
1879 msgstr "Տան գրադարան"
1880
1881 #: staff.circ.offline_register.x_profile.label
1882 msgctxt "staff.circ.offline_register.x_profile.label"
1883 msgid "Profile:"
1884 msgstr "Պրոֆայլ"
1885
1886 #: staff.circ.offline_register.barcode.label
1887 msgid "New Barcode:"
1888 msgstr "Նոր շտրիխ կոդ"
1889
1890 #: staff.circ.offline_register.passwd.label
1891 msgid "New Password:"
1892 msgstr "Նոր գաղտնաբառ"
1893
1894 #: staff.circ.offline_register.family_name.label
1895 msgctxt "staff.circ.offline_register.family_name.label"
1896 msgid "Last Name:"
1897 msgstr "Ազգանուն"
1898
1899 #: staff.circ.offline_register.first_given_name.label
1900 msgctxt "staff.circ.offline_register.first_given_name.label"
1901 msgid "First Name:"
1902 msgstr "Անուն"
1903
1904 #: staff.circ.offline_register.dob.label
1905 msgid "Date of Birth (YYYY-MM-DD):"
1906 msgstr "Ծննդայն թիվ (ՏՏՏՏ-ԱԱ-ՕՕ):"
1907
1908 #: staff.circ.offline_register.x_ident_type.label
1909 msgid "Identification Type:"
1910 msgstr "Փոխճանաչման տեսակ"
1911
1912 #: staff.circ.offline_register.ident_value.label
1913 msgid "Ident Value:"
1914 msgstr "Ident Արժեք:"
1915
1916 #: staff.circ.offline_register.billing_address.label
1917 msgctxt "staff.circ.offline_register.billing_address.label"
1918 msgid "Billing Address"
1919 msgstr "Հաշիվը ներկայացնելու հասցե"
1920
1921 #: staff.circ.offline_register.street1.label
1922 msgid "Line 1"
1923 msgstr "Տող 1"
1924
1925 #: staff.circ.offline_register.street2.label
1926 msgid "Line 2"
1927 msgstr "Տող 2"
1928
1929 #: staff.circ.offline_register.city.label
1930 msgctxt "staff.circ.offline_register.city.label"
1931 msgid "City"
1932 msgstr "Քաղաք"
1933
1934 #: staff.circ.offline_register.state.label
1935 msgctxt "staff.circ.offline_register.state.label"
1936 msgid "State"
1937 msgstr "Նահանգ"
1938
1939 #: staff.circ.offline_register.state.default_value
1940 msgid "GA"
1941 msgstr "GA"
1942
1943 #: staff.circ.offline_register.post_code.label
1944 msgid "Postal Code"
1945 msgstr "Փոստային հասցե"
1946
1947 #: staff.circ.offline_register.country.label
1948 msgctxt "staff.circ.offline_register.country.label"
1949 msgid "Country"
1950 msgstr "Երկիր"
1951
1952 #: staff.circ.offline_register.country.default_value
1953 msgid "USA"
1954 msgstr "ԱՄՆ"
1955
1956 #: staff.circ.offline_register.submit.label
1957 #: staff.circ.offline_register.submit.accesskey
1958 msgid "&Save patron registration"
1959 msgstr "&Հիշիր ընթերցողի գրանցումը"
1960
1961 #: staff.circ.offline_renew.main.label
1962 msgid "Standalone Renew"
1963 msgstr "Մեկուսի թարմացում"
1964
1965 #: staff.circ.offline_renew.p_barcode.description
1966 msgid "(Optional) Enter the patron's barcode:"
1967 msgstr "(Ոչ պարտադիր) Մուտք արա ընթերցողի շտրիխ կոդը:"
1968
1969 #: staff.circ.offline_renew.step5.label
1970 msgctxt "staff.circ.offline_renew.step5.label"
1971 msgid "Repeat Steps 3 and 4 until done."
1972 msgstr "Կրկնիր 3 և 4 քայլերը մինչ կատարվի"
1973
1974 #: staff.circ.checkin.caption
1975 msgctxt "staff.circ.checkin.caption"
1976 msgid "Check In"
1977 msgstr "Հետ ընդունում"
1978
1979 #: staff.circ.checkin.scan.label
1980 #: staff.circ.checkin.scan.accesskey
1981 msgctxt "staff.circ.checkin.scan.label staff.circ.checkin.scan.accesskey"
1982 msgid "Enter B&arcode:"
1983 msgstr "Մուտք արա Շ&տրիխ կոդը:"
1984
1985 #: staff.circ.checkin.submit.label
1986 #: staff.circ.checkin.submit.accesskey
1987 msgctxt "staff.circ.checkin.submit.label staff.circ.checkin.submit.accesskey"
1988 msgid "&Submit"
1989 msgstr "&Գրանցել"
1990
1991 #: staff.circ.backdate_post_checkin.header
1992 msgid "Backdate"
1993 msgstr "Հետին ամսաթիվ"
1994
1995 #: staff.circ.backdate_post_checkin.description
1996 msgid "Backdate Already-Checked-In Circulation"
1997 msgstr "Հետին ամսաթիվ Արդեն իսկ-Հետ ընդունած սպասարկում"
1998
1999 #: staff.circ.backdate_post_checkin.cancel_btn.label
2000 #: staff.circ.backdate_post_checkin.cancel_btn.accesskey
2001 msgctxt ""
2002 "staff.circ.backdate_post_checkin.cancel_btn.label "
2003 "staff.circ.backdate_post_checkin.cancel_btn.accesskey"
2004 msgid "&Cancel"
2005 msgstr "&Չեղյալ անել"
2006
2007 #: staff.circ.backdate_post_checkin.apply_btn.label
2008 #: staff.circ.backdate_post_checkin.apply_btn.accesskey
2009 msgctxt ""
2010 "staff.circ.backdate_post_checkin.apply_btn.label "
2011 "staff.circ.backdate_post_checkin.apply_btn.accesskey"
2012 msgid "&Apply"
2013 msgstr "&Կիրառել"
2014
2015 #: staff.circ.renew.caption
2016 msgctxt "staff.circ.renew.caption"
2017 msgid "Renew"
2018 msgstr "Թարմացրու"
2019
2020 #: staff.circ.renew.scan.label
2021 #: staff.circ.renew.scan.accesskey
2022 msgctxt "staff.circ.renew.scan.label staff.circ.renew.scan.accesskey"
2023 msgid "Enter B&arcode:"
2024 msgstr "Մուտք արա Շ&տրիխ կոդ:"
2025
2026 #: staff.circ.renew.submit.label
2027 #: staff.circ.renew.submit.accesskey
2028 msgctxt "staff.circ.renew.submit.label staff.circ.renew.submit.accesskey"
2029 msgid "&Submit"
2030 msgstr "&Գրանցել"
2031
2032 #: staff.circ.context_cancel_hold
2033 msgctxt "staff.circ.context_cancel_hold"
2034 msgid "Cancel Hold"
2035 msgstr "Չեղյալ անել պահւոմը"
2036
2037 #: staff.circ.context_checkin
2038 msgctxt "staff.circ.context_checkin"
2039 msgid "Check In"
2040 msgstr "Հետ ընդունում"
2041
2042 #: staff.circ.context_edit
2043 msgid "Edit Copy"
2044 msgstr "Խմբագրիր օրինակը"
2045
2046 #: staff.circ.context_lost
2047 msgid "Mark as Lost"
2048 msgstr "Նշիր որպես կորած"
2049
2050 #: staff.circ.context_missing
2051 msgid "Mark as Missing"
2052 msgstr "Նշիր որպես բացակա"
2053
2054 #: staff.circ.context_opac
2055 msgid "Show Title in OPAC"
2056 msgstr "Ցույց տուր ՀՈԱՔ-ում վերնագիրը"
2057
2058 #: staff.circ.context_renew
2059 msgctxt "staff.circ.context_renew"
2060 msgid "Renew"
2061 msgstr "Թարմացրու"
2062
2063 #: staff.circ.hold_capture.caption
2064 msgid "Capture Hold"
2065 msgstr "Որսա պահումը"
2066
2067 #: staff.circ.hold_capture.scan_label
2068 msgid "Enter Barcode:"
2069 msgstr "Մուտք արա շտրիխ կոդը"
2070
2071 #: staff.circ.hold_capture.scan_label.accesskey
2072 msgctxt "staff.circ.hold_capture.scan_label.accesskey"
2073 msgid "a"
2074 msgstr "a"
2075
2076 #: staff.circ.hold_capture.submit_label
2077 msgctxt "staff.circ.hold_capture.submit_label"
2078 msgid "Submit"
2079 msgstr "Գրանցել"
2080
2081 #: staff.circ.hold_capture.submit_label.accesskey
2082 msgctxt "staff.circ.hold_capture.submit_label.accesskey"
2083 msgid "S"
2084 msgstr "S"
2085
2086 #: staff.circ_label_due_date
2087 msgctxt "staff.circ_label_due_date"
2088 msgid "Due Date"
2089 msgstr "Վերադարձի ամսաթիվ"
2090
2091 #: staff.circ_label_id
2092 msgid "Circulation ID"
2093 msgstr "Տացքի ID"
2094
2095 #: staff.circ_label_renewal_remaining
2096 msgctxt "staff.circ_label_renewal_remaining"
2097 msgid "Remaining Renewals"
2098 msgstr "Մնացող թարմացումներ"
2099
2100 #: staff.circ_label_xact_finish
2101 msgid "Check in Date"
2102 msgstr "Հետ ընդունման ամսաթիվ"
2103
2104 #: staff.circ_label_xact_start
2105 msgid "Check out Date"
2106 msgstr "Դուրս տրման ամսաթիվ"
2107
2108 #: staff.copies_editor_interface_label
2109 msgid "Copies Edit"
2110 msgstr "Խմբագրված օրինակներ"
2111
2112 #: staff.copy.attr.barcode
2113 msgctxt "staff.copy.attr.barcode"
2114 msgid "Barcode"
2115 msgstr "Շտրիխ կոդ"
2116
2117 #: staff.copy.attr.circulate
2118 msgid "Circulate?"
2119 msgstr "Սպասարկե՞լ"
2120
2121 #: staff.copy.attr.circulate.no
2122 msgctxt "staff.copy.attr.circulate.no"
2123 msgid "No"
2124 msgstr "Ոչ"
2125
2126 #: staff.copy.attr.circulate.yes
2127 msgctxt "staff.copy.attr.circulate.yes"
2128 msgid "Yes"
2129 msgstr "Այո"
2130
2131 #: staff.copy.attr.circulating_lib
2132 msgctxt "staff.copy.attr.circulating_lib"
2133 msgid "Circulating Library"
2134 msgstr "Սպասարկող գրադարան"
2135
2136 #: staff.copy.attr.copy_available
2137 msgid "Copy Status: Available?"
2138 msgstr "Օրինակի վիճակ՝ մատչելի է՞"
2139
2140 #: staff.copy.attr.copy_status
2141 msgid "Copy Status"
2142 msgstr "Օրինակի վիճակ"
2143
2144 #: staff.copy.attr.deposit
2145 msgid "Deposit?"
2146 msgstr "Դեպոզիտ անե՞լ"
2147
2148 #: staff.copy.attr.deposit.no
2149 msgctxt "staff.copy.attr.deposit.no"
2150 msgid "No"
2151 msgstr "Ոչ"
2152
2153 #: staff.copy.attr.deposit.yes
2154 msgctxt "staff.copy.attr.deposit.yes"
2155 msgid "Yes"
2156 msgstr "Այո"
2157
2158 #: staff.copy.attr.deposit_amount
2159 msgctxt "staff.copy.attr.deposit_amount"
2160 msgid "Amount"
2161 msgstr "Գումար"
2162
2163 #: staff.copy.attr.deposit_notes
2164 msgid "Deposit Notes"
2165 msgstr "Դեպոզիտի նշումներ"
2166
2167 #: staff.copy.attr.fine_level
2168 msgctxt "staff.copy.attr.fine_level"
2169 msgid "Fine Level"
2170 msgstr "Տուգանքի մակարդակ"
2171
2172 #: staff.copy.attr.fine_level.high
2173 msgid "High"
2174 msgstr "Բարձր"
2175
2176 #: staff.copy.attr.fine_level.low
2177 msgid "Low"
2178 msgstr "Ցածր"
2179
2180 #: staff.copy.attr.fine_level.normal
2181 msgctxt "staff.copy.attr.fine_level.normal"
2182 msgid "Normal"
2183 msgstr "Նորմալ"
2184
2185 #: staff.copy.attr.holds_protection
2186 msgid "Holds Protection"
2187 msgstr "Պահումների պաշտպանություն"
2188
2189 #: staff.copy.attr.holds_protection.example1
2190 msgid "3 months (facility)"
2191 msgstr "3 ամիս (հնարավորություն)"
2192
2193 #: staff.copy.attr.holds_protection.example2
2194 msgid "6 months (region)"
2195 msgstr "6 ամիս (տարածք)"
2196
2197 #: staff.copy.attr.holds_protection.example3
2198 msgid "No hold protection"
2199 msgstr "Չկա պահման պաշտպանություն"
2200
2201 #: staff.copy.attr.holds_protection.example4
2202 msgid "Not holdable"
2203 msgstr "Ենթակա չէ պահման"
2204
2205 #: staff.copy.attr.home_lib
2206 msgctxt "staff.copy.attr.home_lib"
2207 msgid "Home Library"
2208 msgstr "Տան գրադարան"
2209
2210 #: staff.copy.attr.loan_duration
2211 msgctxt "staff.copy.attr.loan_duration"
2212 msgid "Loan Duration"
2213 msgstr "Տրման տևողություն"
2214
2215 #: staff.copy.attr.loan_duration.long
2216 msgid "Long"
2217 msgstr "Երկար"
2218
2219 #: staff.copy.attr.loan_duration.normal
2220 msgctxt "staff.copy.attr.loan_duration.normal"
2221 msgid "Normal"
2222 msgstr "Նորմալ"
2223
2224 #: staff.copy.attr.loan_duration.short
2225 msgid "Short"
2226 msgstr "Կարճ"
2227
2228 #: staff.copy.attr.notes
2229 msgid "Copy Notes"
2230 msgstr "Օրինակի նշումներ"
2231
2232 #: staff.copy.attr.notes_viewable
2233 msgid "Copy Notes Patron Viewable?"
2234 msgstr "Օրինակի նշման ընթերչողը տեսանելի է՞"
2235
2236 #: staff.copy.attr.notes_viewable.example1
2237 msgctxt "staff.copy.attr.notes_viewable.example1"
2238 msgid "Yes"
2239 msgstr "Այո"
2240
2241 #: staff.copy.attr.notes_viewable.example2
2242 msgctxt "staff.copy.attr.notes_viewable.example2"
2243 msgid "No"
2244 msgstr "Ոչ"
2245
2246 #: staff.copy.attr.opac_visible
2247 msgid "OPAC Visible?"
2248 msgstr "ՀՕԱՔ-ը տեսանելի է՞"
2249
2250 #: staff.copy.attr.opac_visible.no
2251 msgctxt "staff.copy.attr.opac_visible.no"
2252 msgid "No"
2253 msgstr "Ոչ"
2254
2255 #: staff.copy.attr.opac_visible.yes
2256 msgctxt "staff.copy.attr.opac_visible.yes"
2257 msgid "Yes"
2258 msgstr "Այո"
2259
2260 #: staff.copy.attr.price
2261 msgctxt "staff.copy.attr.price"
2262 msgid "Price"
2263 msgstr "Գին"
2264
2265 #: staff.copy.attr.reference_material
2266 msgid "Reference Material?"
2267 msgstr "Տեղեկատու նյու՞թ"
2268
2269 #: staff.copy.attr.reference_material.no
2270 msgctxt "staff.copy.attr.reference_material.no"
2271 msgid "No"
2272 msgstr "Ոչ"
2273
2274 #: staff.copy.attr.reference_material.yes
2275 msgctxt "staff.copy.attr.reference_material.yes"
2276 msgid "Yes"
2277 msgstr "Այո"
2278
2279 #: staff.copy.attr.shelving_location
2280 msgctxt "staff.copy.attr.shelving_location"
2281 msgid "Shelving Location"
2282 msgstr "Դարակի վրա տեղաբաշխում"
2283
2284 #: staff.copy.attr.shelving_location.example1
2285 msgid "Stacks"
2286 msgstr "Պահոցներ"
2287
2288 #: staff.copy.attr.shelving_location.example10
2289 msgid "Paperback"
2290 msgstr "Դարձերես"
2291
2292 #: staff.copy.attr.shelving_location.example2
2293 msgid "Audio-Visual"
2294 msgstr "Տեսա-լսողական"
2295
2296 #: staff.copy.attr.shelving_location.example3
2297 msgid "Children's Room"
2298 msgstr "Մանկական սենյակ"
2299
2300 #: staff.copy.attr.shelving_location.example4
2301 msgid "Garden Room"
2302 msgstr "Մանկապարտեզի սենյակ"
2303
2304 #: staff.copy.attr.shelving_location.example5
2305 msgctxt "staff.copy.attr.shelving_location.example5"
2306 msgid "Reference"
2307 msgstr "Տեղեկատու"
2308
2309 #: staff.copy.attr.shelving_location.example6
2310 msgid "Ready Reference"
2311 msgstr "Պատրաստի տեղեկատու"
2312
2313 #: staff.copy.attr.shelving_location.example7
2314 msgid "Behind Circulation Desk"
2315 msgstr "Սպասարկման սեղանի հետևում"
2316
2317 #: staff.copy.attr.shelving_location.example8
2318 msgctxt "staff.copy.attr.shelving_location.example8"
2319 msgid "Display"
2320 msgstr "Արտածում"
2321
2322 #: staff.copy.attr.shelving_location.example9
2323 msgid "Health"
2324 msgstr "Առողջություն"
2325
2326 #: staff.copy.attr.stat.audience
2327 msgid "Audience"
2328 msgstr "Լսարան"
2329
2330 #: staff.copy.attr.stat.audience.example1
2331 msgid "Adult"
2332 msgstr "Մեծահասակ"
2333
2334 #: staff.copy.attr.stat.audience.example2
2335 msgid "Juvenile"
2336 msgstr "Պատանեկան"
2337
2338 #: staff.copy.attr.stat.audience.example3
2339 msgid "Preschool"
2340 msgstr "Նախադպրոցական"
2341
2342 #: staff.copy.attr.stat.audience.example4
2343 msgid "Primary"
2344 msgstr "Սկզբնական"
2345
2346 #: staff.copy.attr.stat.audience.example5
2347 msgid "Pre-adolescent"
2348 msgstr "Pre-adolescent"
2349
2350 #: staff.copy.attr.stat.audience.example6
2351 msgid "Young adult"
2352 msgstr "Պատանի մեծահասակ"
2353
2354 #: staff.copy.attr.stat.audience.example7
2355 msgid "General"
2356 msgstr "Ընդհանուր"
2357
2358 #: staff.copy.attr.stat.genre
2359 msgid "Genre"
2360 msgstr "Ժանր"
2361
2362 #: staff.copy.attr.stat.genre.example1
2363 msgid "Adventure"
2364 msgstr "Արկածային"
2365
2366 #: staff.copy.attr.stat.genre.example10
2367 msgid "Spy"
2368 msgstr "Լրտեսական"
2369
2370 #: staff.copy.attr.stat.genre.example11
2371 msgid "Thriller"
2372 msgstr "Թրիլեր"
2373
2374 #: staff.copy.attr.stat.genre.example12
2375 msgid "War"
2376 msgstr "Պատերազմ"
2377
2378 #: staff.copy.attr.stat.genre.example14
2379 msgid "Religious fiction"
2380 msgstr "Կրոնական վեպ"
2381
2382 #: staff.copy.attr.stat.genre.example15
2383 msgid "Shortstory"
2384 msgstr "Կարճ պատմվածք"
2385
2386 #: staff.copy.attr.stat.genre.example16
2387 msgctxt "staff.copy.attr.stat.genre.example16"
2388 msgid "Biography"
2389 msgstr "Կենսագրական"
2390
2391 #: staff.copy.attr.stat.genre.example17
2392 msgctxt "staff.copy.attr.stat.genre.example17"
2393 msgid "Holiday"
2394 msgstr "Տոն"
2395
2396 #: staff.copy.attr.stat.genre.example18
2397 msgid "Nonfiction"
2398 msgstr "Ոչ գեղարվեստական"
2399
2400 #: staff.copy.attr.stat.genre.example2
2401 msgid "Fantasy"
2402 msgstr "Ֆանտաստիկ"
2403
2404 #: staff.copy.attr.stat.genre.example3
2405 msgid "Historical"
2406 msgstr "Պատմական"
2407
2408 #: staff.copy.attr.stat.genre.example4
2409 msgctxt "staff.copy.attr.stat.genre.example4"
2410 msgid "Holiday"
2411 msgstr "Տոն"
2412
2413 #: staff.copy.attr.stat.genre.example5
2414 msgid "Horror"
2415 msgstr "Սարսափ"
2416
2417 #: staff.copy.attr.stat.genre.example6
2418 msgid "Humor"
2419 msgstr "Հումոր"
2420
2421 #: staff.copy.attr.stat.genre.example7
2422 msgid "Mystery"
2423 msgstr "Միստերիա"
2424
2425 #: staff.copy.attr.stat.genre.example8
2426 msgid "Romance"
2427 msgstr "Ռոմանս"
2428
2429 #: staff.copy.attr.stat.genre.example9
2430 msgid "Sci-fi"
2431 msgstr "Sci-fi"
2432
2433 #: staff.copy.bucket
2434 msgctxt "staff.copy.bucket"
2435 msgid "Add to Bucket"
2436 msgstr "Ավելացրու փնջին"
2437
2438 #: staff.copy.bucket.key
2439 msgctxt "staff.copy.bucket.key"
2440 msgid "B"
2441 msgstr "B"
2442
2443 #: staff.copy.clone
2444 msgid "Clone Copy"
2445 msgstr "Օրինակի կլոն"
2446
2447 #: staff.copy.close
2448 msgid "Close Window"
2449 msgstr "Փակիր պատուհանը"
2450
2451 #: staff.copy.close.key
2452 msgctxt "staff.copy.close.key"
2453 msgid "C"
2454 msgstr "C"
2455
2456 #: staff.copy.default.attr
2457 msgid "Default Attributes"
2458 msgstr "Լռակյաց բաղադրիչներ"
2459
2460 #: staff.copy.default.attr.value
2461 msgctxt "staff.copy.default.attr.value"
2462 msgid "Value"
2463 msgstr "Արժեք"
2464
2465 #: staff.copy.delete
2466 msgid "Delete Copy"
2467 msgstr "Ջնջել օրինակը"
2468
2469 #: staff.copy.edit_categories
2470 msgid "Edit Categories"
2471 msgstr "Խմբագրել դասերը"
2472
2473 #: staff.copy.edit_entries
2474 msgid "Edit Entries"
2475 msgstr "Խմբագրել մուտքերը"
2476
2477 #: staff.copy.local.attr
2478 msgid "Local Attributes"
2479 msgstr "Տեղային բաղադրիչներ"
2480
2481 #: staff.copy.local.attr.value
2482 msgctxt "staff.copy.local.attr.value"
2483 msgid "Value"
2484 msgstr "Արժեք"
2485
2486 #: staff.copy.notes
2487 msgctxt "staff.copy.notes"
2488 msgid "Note"
2489 msgstr "Նշում"
2490
2491 #: staff.copy.notes.add
2492 msgid "Add Note"
2493 msgstr "Ավելացրու նշում"
2494
2495 #: staff.copy.notes.add.key
2496 msgctxt "staff.copy.notes.add.key"
2497 msgid "A"
2498 msgstr "A"
2499
2500 #: staff.copy.notes.date
2501 msgid "Date"
2502 msgstr "Ամսաթիվ"
2503
2504 #: staff.copy.notes.delete
2505 msgid "Delete Note"
2506 msgstr "Ջնջիր նշումը"
2507
2508 #: staff.copy.notes.delete.key
2509 msgctxt "staff.copy.notes.delete.key"
2510 msgid "D"
2511 msgstr "D"
2512
2513 #: staff.copy.notes.from
2514 msgid "From"
2515 msgstr "From"
2516
2517 #: staff.copy.notes.opac
2518 msgctxt "staff.copy.notes.opac"
2519 msgid "OPAC"
2520 msgstr "ՀՕԱՔ"
2521
2522 #: staff.copy.reload
2523 msgid "Reload Copy"
2524 msgstr "Վերաբեռնավորիր օրինակը"
2525
2526 #: staff.copy.reload.key
2527 msgctxt "staff.copy.reload.key"
2528 msgid "R"
2529 msgstr "R"
2530
2531 #: staff.copy.save
2532 msgid "Save Copy"
2533 msgstr "Հիշիր օրինակը"
2534
2535 #: staff.copy.save.key
2536 msgctxt "staff.copy.save.key"
2537 msgid "S"
2538 msgstr "S"
2539
2540 #: staff.copy.title
2541 msgid "Barcode goes here"
2542 msgstr "Շտրիխ կոդը պետք է լինի այստեղ"
2543
2544 #: staff.copy.transfer
2545 msgid "Transfer Copy"
2546 msgstr "Առաքիր օրինակը"
2547
2548 #: staff.copy.wizard.title
2549 msgid "Batch Add Copies Wizard"
2550 msgstr "Օրինակի փաթեթով ավելացնելու ձևանմուշ"
2551
2552 #: staff.copy_browser_interface_label
2553 msgctxt "staff.copy_browser_interface_label"
2554 msgid "Copies"
2555 msgstr "Օրինակներ"
2556
2557 #: staff.copy_stat_cat_editor_interface_label
2558 msgid "Copy statistical categories"
2559 msgstr "Օրինակի վիճակագրական դասեր"
2560
2561 #: staff.display_patron_interface_label
2562 msgid "Display patron"
2563 msgstr "Արտածիր ընթերցողին"
2564
2565 #: staff.displaying.hits_per_page
2566 msgid "Results per page"
2567 msgstr "Արդյունքները ըստ էջի"
2568
2569 #: staff.displaying.of
2570 msgctxt "staff.displaying.of"
2571 msgid "of"
2572 msgstr "of"
2573
2574 #: staff.displaying.results
2575 msgid "Displaying results"
2576 msgstr "Արդյունքների արտածում"
2577
2578 #: staff.fieldmapper_label
2579 msgid "Fieldmapper"
2580 msgstr "Fieldmapper"
2581
2582 #: staff.filter_console_label
2583 msgid "Filter Console"
2584 msgstr "Զտիչի կոնսոլ"
2585
2586 #: staff.hold_capture.auto_print.label
2587 #: staff.hold_capture.auto_print.accesskey
2588 msgctxt ""
2589 "staff.hold_capture.auto_print.label staff.hold_capture.auto_print.accesskey"
2590 msgid "&Auto-Print"
2591 msgstr "&Ավտո-տպել"
2592
2593 #: staff.hold_capture.done.label
2594 #: staff.hold_capture.done.accesskey
2595 msgctxt "staff.hold_capture.done.label staff.hold_capture.done.accesskey"
2596 msgid "&Done"
2597 msgstr "&Կատարված"
2598
2599 #: staff.hold_capture.print_receipt.label
2600 msgctxt "staff.hold_capture.print_receipt.label"
2601 msgid "Print List"
2602 msgstr "Տպիր ցուցակը"
2603
2604 #: staff.hold_capture.reprint_receipt_label
2605 msgctxt "staff.hold_capture.reprint_receipt_label"
2606 msgid "Re-Print Last List"
2607 msgstr "Վերատպիր վերջին ցուցակը"
2608
2609 #: staff.hold_capture.reprint_receipt_label.accesskey
2610 msgctxt "staff.hold_capture.reprint_receipt_label.accesskey"
2611 msgid "L"
2612 msgstr "L"
2613
2614 #: staff.hold_capture_interface_label
2615 msgid "Hold capture"
2616 msgstr "Պահումի որսում"
2617
2618 #: staff.hold_capture_patron.name.label
2619 msgctxt "staff.hold_capture_patron.name.label"
2620 msgid "Patron Name"
2621 msgstr "Ընթերցողի անուն"
2622
2623 #: staff.hold_capture_patron.retrieve
2624 msgctxt "staff.hold_capture_patron.retrieve"
2625 msgid "Retrieve Patron"
2626 msgstr "Ընթերցողի կանչ"
2627
2628 #: staff.hold_capture_patron.retrieve.accesskey
2629 msgctxt "staff.hold_capture_patron.retrieve.accesskey"
2630 msgid "R"
2631 msgstr "R"
2632
2633 #: staff.holds_status_available
2634 msgctxt "staff.holds_status_available"
2635 msgid "Available"
2636 msgstr "Մատչելի"
2637
2638 #: staff.holds_status_in_transit
2639 msgctxt "staff.holds_status_in_transit"
2640 msgid "In Transit"
2641 msgstr "Տրանզիտում"
2642
2643 #: staff.holds_status_waiting_for_capture
2644 msgid "Copy found, waiting for capture"
2645 msgstr "Օրինակը գտնված է, սպասում է որսալուն"
2646
2647 #: staff.holds_status_waiting_for_copy
2648 msgid "Waiting for available copy"
2649 msgstr "Սպասում է հասանելի օրինակի"
2650
2651 #: staff.items_out_interface_label
2652 msgid "Items out"
2653 msgstr "Նյութեր դրսում"
2654
2655 #: staff.javascript_console_label
2656 msgid "Console"
2657 msgstr "Կոնսոլ"
2658
2659 #: staff.javascript_shell_label
2660 msgid "JavaScript Shell"
2661 msgstr "JavaScript Shell"
2662
2663 #: staff.main.auth.caption
2664 msgid "Startup and Shutdown"
2665 msgstr "Սկսել և անջատել"
2666
2667 #: staff.main.authentication.caption
2668 msgid "Authentication"
2669 msgstr "Ճանաչում"
2670
2671 #: staff.main.auth.debug.caption
2672 msgid "Debug Options"
2673 msgstr "Debug Options"
2674
2675 #: staff.main.auth.debug.clear
2676 msgctxt "staff.main.auth.debug.clear"
2677 msgid "Clear Cache"
2678 msgstr "Մաքրիր քեշը"
2679
2680 #: staff.main.auth.debug.clear.accesskey
2681 msgctxt "staff.main.auth.debug.clear.accesskey"
2682 msgid "C"
2683 msgstr "C"
2684
2685 #: staff.main.auth.debug.javascript
2686 msgid "JavaScript Console"
2687 msgstr "JavaScript Console"
2688
2689 #: staff.main.auth.debug.javascript.accesskey
2690 msgid "J"
2691 msgstr "J"
2692
2693 #: staff.main.auth.debug.debugger
2694 msgid "Debugger"
2695 msgstr "Debugger"
2696
2697 #: staff.main.auth.debug.debugger.accesskey
2698 msgctxt "staff.main.auth.debug.debugger.accesskey"
2699 msgid "D"
2700 msgstr "D"
2701
2702 #: staff.main.auth.debug.inspector
2703 msgid "DOM Inspector"
2704 msgstr "DOM տեսուչ"
2705
2706 #: staff.main.auth.debug.inspector.accesskey
2707 msgctxt "staff.main.auth.debug.inspector.accesskey"
2708 msgid "I"
2709 msgstr "I"
2710
2711 #: staff.main.auth.debug.chrome_list
2712 msgid "Chrome List"
2713 msgstr "Chrome Ցուցակ"
2714
2715 #: staff.main.auth.debug.js_shell
2716 msgid "Javascript Shell"
2717 msgstr "Javascript Shell"
2718
2719 #: staff.main.auth.hostname
2720 msgid "Hostname"
2721 msgstr "Հոստ անուն"
2722
2723 #: staff.main.auth.hostname.accesskey
2724 msgctxt "staff.main.auth.hostname.accesskey"
2725 msgid "H"
2726 msgstr "H"
2727
2728 #: staff.main.auth.offline.caption
2729 msgid "Offline Use"
2730 msgstr "Օֆլայն օգտագործում"
2731
2732 #: staff.main.auth.offline.message
2733 msgid "Offline Transactions Pending"
2734 msgstr "Սպասող ցանցից անջատված տրանզակցիաներ"
2735
2736 #: staff.main.auth.offline.export
2737 msgid "Export Transactions"
2738 msgstr "Արտահանիր տրանզակցիաները"
2739
2740 #: staff.main.auth.offline.import
2741 msgid "Import Transactions"
2742 msgstr "Ներմուծիր տրանզակցիաները"
2743
2744 #: staff.main.auth.offline.interface
2745 msgid "Standalone Interface"
2746 msgstr "Մեկուսի միջերես"
2747
2748 #: staff.main.auth.offline.interface.accesskey
2749 msgctxt "staff.main.auth.offline.interface.accesskey"
2750 msgid "S"
2751 msgstr "S"
2752
2753 #: staff.main.auth.retest
2754 msgid "Re-Test Server"
2755 msgstr "Կայանի վերաստուգում"
2756
2757 #: staff.main.auth.retest.accesskey
2758 msgctxt "staff.main.auth.retest.accesskey"
2759 msgid "R"
2760 msgstr "R"
2761
2762 #: staff.main.auth.add_ssl_exception
2763 msgid "Add SSL Exception"
2764 msgstr "Ավելացրու SSL բացառություն"
2765
2766 #: staff.main.auth.server
2767 msgid "Server"
2768 msgstr "Սպասարկող կայան"
2769
2770 #: staff.main.auth.status
2771 msgctxt "staff.main.auth.status"
2772 msgid "Status"
2773 msgstr "Վիճակ"
2774
2775 #: staff.main.auth.version
2776 msgid "Version"
2777 msgstr "Տարբերակ"
2778
2779 #: staff.main.auth.workstation
2780 msgid "Workstation"
2781 msgstr "Աշխատանքային կայան"
2782
2783 #: staff.main.button_bar.check_out.label
2784 msgctxt "staff.main.button_bar.check_out.label"
2785 msgid "Check Out"
2786 msgstr "Դուրս տրում"
2787
2788 #: staff.main.button_bar.check_in.label
2789 msgctxt "staff.main.button_bar.check_in.label"
2790 msgid "Check In"
2791 msgstr "Հետ ընդունում"
2792
2793 #: staff.main.button_bar.search_opac.label
2794 msgid "Search Catalog"
2795 msgstr "Որոնիր քարտարանը"
2796
2797 #: staff.main.button_bar.item_status.label
2798 msgctxt "staff.main.button_bar.item_status.label"
2799 msgid "Item Status"
2800 msgstr "Նյութի Վիճակ"
2801
2802 #: staff.main.button_bar.patron_search.label
2803 msgctxt "staff.main.button_bar.patron_search.label"
2804 msgid "Patron Search"
2805 msgstr "Որոնիր Ընթերցող"
2806
2807 #: staff.main.button_bar.patron_registration.label
2808 msgid "Patron Registration"
2809 msgstr "Ընթերցողի գրանցում"
2810
2811 #: staff.main.button_bar.hotkeys_toggle
2812 msgid "Toggle Hotkeys"
2813 msgstr "Փոփոխիր տաք բանալիները"
2814
2815 #: staff.main.button_bar.create_marc
2816 msgid "Create MARC Record"
2817 msgstr "Ստեղծիր ՄԵԸՔ գրառում"
2818
2819 #: staff.main.button_bar.authority_manage
2820 msgid "Manage Authorities"
2821 msgstr "Կառավարի Հեղինակավորները"
2822
2823 #: staff.main.button_bar.retrieve_last_record
2824 msgid "Retrieve Last Record"
2825 msgstr "Կանչիր վերջին գրառումը"
2826
2827 #: staff.main.menu.acquisitions.label
2828 #: staff.main.menu.acquisitions.accesskey
2829 msgid "Ac&quisitions"
2830 msgstr "Ac&quisitions"
2831
2832 #: staff.main.menu.admin.accesskey
2833 msgctxt "staff.main.menu.admin.accesskey"
2834 msgid "-"
2835 msgstr "-"
2836
2837 #: staff.main.menu.admin.change_session.label
2838 msgid "Operator Change: New"
2839 msgstr "Կարգավարի փոփոխում՝ նոր"
2840
2841 #: staff.main.menu.admin.clear_cache.accesskey
2842 msgctxt "staff.main.menu.admin.clear_cache.accesskey"
2843 msgid "3"
2844 msgstr "3"
2845
2846 #: staff.main.menu.admin.clear_cache.label
2847 msgctxt "staff.main.menu.admin.clear_cache.label"
2848 msgid "Clear Cache"
2849 msgstr "Մաքրիր քեշը"
2850
2851 #: staff.main.menu.admin.cmd_console.label
2852 #: staff.main.menu.admin.cmd_console.accesskey
2853 msgid "&JavaScript Console"
2854 msgstr "&JavaScript Console"
2855
2856 #: staff.main.menu.admin.cmd_shell.label
2857 #: staff.main.menu.admin.cmd_shell.accesskey
2858 msgid "JavaScript S&hell"
2859 msgstr "JavaScript S&hell"
2860
2861 #: staff.main.menu.admin.cmd_chrome_shell.label
2862 msgid "JavaScript Shell (Chrome)"
2863 msgstr "JavaScript Shell (Chrome)"
2864
2865 #: staff.main.menu.admin.cmd_test.label
2866 msgid "Test Module"
2867 msgstr "Ստուգիր մոդուլը"
2868
2869 #: staff.main.menu.admin.copy_location_edit.label
2870 #: staff.main.menu.admin.copy_location_edit.accesskey
2871 msgid "Copy &Location Editor"
2872 msgstr "Օրինակի &տեղաբաշխման խմբագիր"
2873
2874 #: staff.main.menu.admin.developer.accesskey
2875 msgctxt "staff.main.menu.admin.developer.accesskey"
2876 msgid "-"
2877 msgstr "-"
2878
2879 #: staff.main.menu.admin.local_admin.conify.action_trigger.label
2880 msgid "Notifications / Action Triggers"
2881 msgstr "Զգուշացումներ / Գործողության տրիգգերներ"
2882
2883 #: staff.main.menu.admin.local_admin.conify.survey.label
2884 msgid "Surveys"
2885 msgstr "Հարցախույզներ"
2886
2887 #: staff.main.menu.admin.local_admin.conify.idl_field_doc.label
2888 msgid "Field Documentation"
2889 msgstr "Դաշտային փաստաթղթեր"
2890
2891 #: staff.main.menu.admin.local_admin.conify.standing_penalty.label
2892 msgid "Standing Penalties"
2893 msgstr "Սպասող տուգանքներ"
2894
2895 #: staff.main.menu.admin.local_admin.conify.grp_penalty_threshold.label
2896 msgid "Group Penalty Thresholds"
2897 msgstr "Խմոբային տուգանքի նախաշեմ"
2898
2899 #: staff.main.menu.admin.local_admin.conify.copy_location_order.label
2900 msgid "Copy Location Order"
2901 msgstr "Պատճեի տեղաբաշխման պատվեր"
2902
2903 #: staff.main.menu.admin.local_admin.barcode_completion.label
2904 msgid "Barcode Completion"
2905 msgstr "Շտրիխ կոդի ավարտում"
2906
2907 #: staff.main.menu.admin.local_admin.circ_matrix_matchpoint.label
2908 msgid "Circulation Policies"
2909 msgstr "Սպասարկման կանոնակարգեր"
2910
2911 #: staff.main.menu.admin.local_admin.hold_matrix_matchpoint.label
2912 msgid "Hold Policies"
2913 msgstr "Պահման կանոնակարգեր"
2914
2915 #: staff.main.menu.admin.local_admin.work_log.label
2916 #: staff.main.menu.admin.local_admin.work_log.accesskey
2917 msgid "&Work Log"
2918 msgstr "&Work Log"
2919
2920 #: staff.main.menu.admin.local_admin.copy_template.label
2921 #: staff.main.menu.admin.local_admin.copy_template.accesskey
2922 msgid "Copy &Template Editor"
2923 msgstr "Պատճենի &Ձևի խմբագրիչ"
2924
2925 #: staff.main.menu.admin.local_admin.item_attribute_editor.label
2926 #: staff.main.menu.admin.local_admin.item_attribute_editor.accesskey
2927 msgid "Item Attribute &Editor"
2928 msgstr "Նյութի բնութագրիչ &Խմբագիր"
2929
2930 #: staff.main.menu.admin.local_admin.patrons_due_refunds.label
2931 #: staff.main.menu.admin.local_admin.patrons_due_refunds.accesskey
2932 msgid "Patrons with &Negative Balances"
2933 msgstr "Ընթերցողներ՝ &Բացասական հաշվեկշռով"
2934
2935 #: staff.main.menu.admin.local_admin.address_alert.label
2936 msgid "Address Alerts"
2937 msgstr "Հասցեի ահազանգեր"
2938
2939 #: staff.main.menu.admin.local_admin.circ_limit_set.label
2940 msgid "Circulation Limit Sets"
2941 msgstr "Տացքի սահմանափակումների կարգաբերումներ"
2942
2943 #: staff.main.menu.admin.local_admin.copy_location_group.label
2944 msgid "Copy Location Groups"
2945 msgstr "Պատճենի տեղաբաշխման խմբերը"
2946
2947 #: staff.main.menu.admin.local_admin.search_filter_group.label
2948 msgid "Search Filter Groups"
2949 msgstr "Փնտրի զտիչի խմբերը"
2950
2951 #: staff.main.menu.admin.server_admin.label
2952 msgid "Server Administration"
2953 msgstr "Կայանի սպասարկում"
2954
2955 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.org_unit_type.label
2956 msgid "Organization Types"
2957 msgstr "Կազմակերպության տեսակներ"
2958
2959 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.org_unit.label
2960 msgid "Organizational Units"
2961 msgstr "Կազմակերպչական միավորներ"
2962
2963 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.grp_tree.label
2964 msgid "Permission Groups"
2965 msgstr "Թույլատրությունների խումբ"
2966
2967 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.perm_list.label
2968 msgctxt "staff.main.menu.admin.server_admin.conify.perm_list.label"
2969 msgid "Permissions"
2970 msgstr "Թույլտվություններ"
2971
2972 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.copy_status.label
2973 msgid "Copy Statuses"
2974 msgstr "Պատճենի կարգավիճակ"
2975
2976 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.marc_record_attrs.label
2977 msgid "MARC Record Attributes"
2978 msgstr "MARC գրառման բաղադրիչներ"
2979
2980 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.coded_value_maps.label
2981 msgid "MARC Coded Value Maps"
2982 msgstr "MARC կոդավորված արժեքների քարտեզներ"
2983
2984 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.metabib_class.label
2985 msgid "MARC Search/Facet Classes"
2986 msgstr "ՄԵԸՔ փնտրման/ֆասետի դասեր"
2987
2988 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.metabib_class_ts_map.label
2989 msgid "MARC Search/Facet Class FTS Maps"
2990 msgstr "ՄԵԸՔ փնտրման/ֆասետի դաս։ FTS քարտեզներ"
2991
2992 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.metabib_field.label
2993 msgid "MARC Search/Facet Fields"
2994 msgstr "ՄԵԸՔ որոնում/ֆասետայյին դաշտեր"
2995
2996 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.metabib_field_ts_map.label
2997 msgid "MARC Search/Facet Field FTS Maps"
2998 msgstr "ՄԵԸՔ փնտրման/ֆասետի դաշտի FTS քարտեզներ"
2999
3000 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.acn_prefix.label
3001 msgid "Call Number Prefixes"
3002 msgstr "Դասիչի նախածանց"
3003
3004 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.acn_suffix.label
3005 msgid "Call Number Suffixes"
3006 msgstr "Դասիչի վերջածանց"
3007
3008 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.billing_type.label
3009 msgid "Billing Types"
3010 msgstr "Հաշվի տեսակներ"
3011
3012 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.sms_carrier.label
3013 msgid "SMS Carriers"
3014 msgstr "SMS կրողներ"
3015
3016 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.z3950_source.label
3017 msgid "Z39.50 Servers"
3018 msgstr "Z39.50 կայաններ"
3019
3020 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.org_unit_proximity_adjustment.label
3021 msgid "Org Unit Proximity Adjustments"
3022 msgstr "Org Unit Proximity Adjustments"
3023
3024 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.circulation_modifier.label
3025 msgid "Circulation Modifiers"
3026 msgstr "Սպասարկման ձևափոխիչներ"
3027
3028 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.org_unit_setting_type
3029 msgid "Organization Unit Setting Types"
3030 msgstr "Կազմակերպության միավորի կարգաբերումների տեսակներ"
3031
3032 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.import_match_set
3033 msgid "Import Match Sets"
3034 msgstr "Ներմուծիր համընկնման բազմությունները"
3035
3036 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.usr_setting_type
3037 msgid "User Setting Types"
3038 msgstr "Օգտվողի կարգաբերումների տեսակներ"
3039
3040 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.config_hard_due_date
3041 msgid "Hard Due Date Changes"
3042 msgstr "Կոշտ վերադարձի ամսաթվի փոփոխություններ"
3043
3044 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.config_rule_circ_duration
3045 msgid "Circulation Duration Rules"
3046 msgstr "Տացքի տևողության օրենքներ"
3047
3048 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.config_best_hold_order
3049 msgid "Best-Hold Selection Sort Order"
3050 msgstr "Best-Hold Selection Sort Order"
3051
3052 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.vandelay_import_bib_trash_group
3053 msgid "MARC Import Remove Fields"
3054 msgstr "ՄԵԸՔ ներմուծման դաշտերի հեռացում"
3055
3056 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.config_rule_recurring_fine
3057 msgid "Circulation Recurring Fine Rules"
3058 msgstr "Տացքի տևողության տուգանքի օրենքներ"
3059
3060 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.config_rule_max_fine
3061 msgid "Circulation Max Fine Rules"
3062 msgstr "Տացքի մաքսիմալ տուգանքի օրենքներ"
3063
3064 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.config_rule_age_hold_protect
3065 msgid "Age Hold Protect Rules"
3066 msgstr "Տարիքի պահման պաշտպանության օրենքներ"
3067
3068 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.config_circ_weights
3069 msgid "Circulation Matchpoint Weights"
3070 msgstr "Տացքի համընկնման կետի քաշ"
3071
3072 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.config_hold_weights
3073 msgid "Hold Matchpoint Weights"
3074 msgstr "Պահման համընկնման կետի քաշ"
3075
3076 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.config_weight_assoc
3077 msgid "Weights Association"
3078 msgstr "Քաշերի կապակցվածություն"
3079
3080 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.config_actor_sip_fields
3081 msgid "Actor Stat Cat Sip Fields"
3082 msgstr "Actor Stat Cat Sip Fields"
3083
3084 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.config_asset_sip_fields
3085 msgid "Asset Stat Cat Sip Fields"
3086 msgstr "Asset Stat Cat Sip Fields"
3087
3088 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.config_usr_activity_type
3089 msgid "User Activity Types"
3090 msgstr "Օգտվողի գործողության տեսակ"
3091
3092 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.actor.org_unit_custom_tree
3093 msgid "Custom Org Unit Trees"
3094 msgstr "Հաճախորդի Կազմ միավորի ծառեր"
3095
3096 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.config.remote_account
3097 msgid "Remote Accounts"
3098 msgstr "Հեռավար հաշիվներ"
3099
3100 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.global_flag.label
3101 msgid "Global Flags"
3102 msgstr "Համընդհանուր դրոշակներ"
3103
3104 #: staff.main.menu.admin.server_admin.conify.circulation_limit_group.label
3105 msgid "Circulation Limit Groups"
3106 msgstr "Տացքի սահմանափակման խմբեր"
3107
3108 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.label
3109 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.accesskey
3110 msgctxt ""
3111 "staff.main.menu.admin.server_admin.acq.label "
3112 "staff.main.menu.admin.server_admin.acq.accesskey"
3113 msgid "&Acquisitions"
3114 msgstr "&Համալրումներ"
3115
3116 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.lineitem_alert.label
3117 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.lineitem_alert.accesskey
3118 msgid "&Line Item Alerts"
3119 msgstr "&Գծային նյութերի զգուշացումներ"
3120
3121 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.lineitem_marc_attr_def.label
3122 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.lineitem_marc_attr_def.accesskey
3123 msgid "Line I&tem MARC Attribute Definitions"
3124 msgstr "Գծային ն&յութի ՄԱՐԿ բաղկացուցիչի սահմանումներ"
3125
3126 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.invoice_item_type.label
3127 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.invoice_item_type.accesskey
3128 msgid "&Invoice Item Type"
3129 msgstr "&Հաշիվ դիր նյութի տեսակի վրա"
3130
3131 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.invoice_payment_method.label
3132 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.invoice_payment_method.accesskey
3133 msgid "Invoice Pa&yment Method"
3134 msgstr "Հաշվի վճ&արման եղանակ"
3135
3136 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.fund_tag.label
3137 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.fund_tag.accesskey
3138 msgid "Fund Ta&gs"
3139 msgstr "Գումարների ցու&ցիչներ"
3140
3141 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.cancel_reason.label
3142 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.cancel_reason.accesskey
3143 msgid "Cancel &Reasons"
3144 msgstr "Չեղյալ անել &Պատճառները"
3145
3146 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.claim_type.label
3147 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.claim_type.accesskey
3148 msgid "Claim &Types"
3149 msgstr "Պահանջների &տեսակներ"
3150
3151 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.claim_event_type.label
3152 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.claim_event_type.accesskey
3153 msgid "Claim &Event Types"
3154 msgstr "Պահանջների &իրադարձության տեսակներ"
3155
3156 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.claim_policy.label
3157 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.claim_policy.accesskey
3158 msgid "Claim P&olicies"
3159 msgstr "Պահանջների ք&աղաքականություններ"
3160
3161 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.claim_policy_action.label
3162 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.claim_policy_action.accesskey
3163 msgid "Claim Policy &Actions"
3164 msgstr "Պահանջի քաղաքականության &գործողություններ"
3165
3166 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.fund.label
3167 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.fund.accesskey
3168 msgid "&Funds"
3169 msgstr "&Բյուջեներ"
3170
3171 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.funding_source.label
3172 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.funding_source.accesskey
3173 msgid "Funding &Sources"
3174 msgstr "Բյուջետավորման &աղբյուներ"
3175
3176 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.provider.label
3177 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.provider.accesskey
3178 msgid "&Providers"
3179 msgstr "&Մատակարարներ"
3180
3181 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.edi_account.label
3182 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.edi_account.accesskey
3183 msgid "EDI Acco&unts"
3184 msgstr "ՏԷՓ Հաշի&վներ"
3185
3186 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.edi_message.label
3187 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.edi_message.accesskey
3188 msgid "EDI &Messages"
3189 msgstr "ՏԷՓ &հաղորդումներ"
3190
3191 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.distrib_formula.label
3192 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.distrib_formula.accesskey
3193 msgid "&Distribution Formulas"
3194 msgstr "&Տարածման բանաձևեր"
3195
3196 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.currency_type.label
3197 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.currency_type.accesskey
3198 msgid "&Currency Types"
3199 msgstr "&Արտարժույթի տեսակներ"
3200
3201 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.exchange_rate.label
3202 #: staff.main.menu.admin.server_admin.acq.exchange_rate.accesskey
3203 msgid "E&xchange Rates"
3204 msgstr "Փ&ոխանակման կուրսեր"
3205
3206 #: staff.main.menu.admin.server_admin.authority.label
3207 #: staff.main.menu.admin.server_admin.authority.accesskey
3208 msgid "A&uthorities"
3209 msgstr "Հ&եղինակավորներ"
3210
3211 #: staff.main.menu.admin.server_admin.authority.control_set.label
3212 #: staff.main.menu.admin.server_admin.authority.control_set.accesskey
3213 msgid "&Control Sets"
3214 msgstr "&Վերահսկման բազմություններ"
3215
3216 #: staff.main.menu.admin.server_admin.authority.browse_axis.label
3217 #: staff.main.menu.admin.server_admin.authority.browse_axis.accesskey
3218 msgid "&Browse Axes"
3219 msgstr "&Դիտիր առանցքները"
3220
3221 #: staff.main.menu.admin.server_admin.authority.thesaurus.label
3222 #: staff.main.menu.admin.server_admin.authority.thesaurus.accesskey
3223 msgid "&Thesauri"
3224 msgstr "&Տեզաուրուս"
3225
3226 #: staff.main.menu.admin.server_admin.booking.label
3227 #: staff.main.menu.admin.server_admin.booking.accesskey
3228 msgctxt ""
3229 "staff.main.menu.admin.server_admin.booking.label "
3230 "staff.main.menu.admin.server_admin.booking.accesskey"
3231 msgid "&Booking"
3232 msgstr "&Նախնական պատվեր"
3233
3234 #: staff.main.menu.admin.server_admin.booking.resource.label
3235 #: staff.main.menu.admin.server_admin.booking.resource.accesskey
3236 msgid "&Resources"
3237 msgstr "&Պաշարներ"
3238
3239 #: staff.main.menu.admin.server_admin.booking.resource_type.label
3240 #: staff.main.menu.admin.server_admin.booking.resource_type.accesskey
3241 msgid "Resource &Types"
3242 msgstr "Պաշարների &Տեսակներ"
3243
3244 #: staff.main.menu.admin.server_admin.booking.resource_attr.label
3245 #: staff.main.menu.admin.server_admin.booking.resource_attr.accesskey
3246 msgid "Resource &Attributes"
3247 msgstr "Պաշարների &բնութագրիչներ"
3248
3249 #: staff.main.menu.admin.server_admin.booking.resource_attr_value.label
3250 #: staff.main.menu.admin.server_admin.booking.resource_attr_value.accesskey
3251 msgid "Resource Attribute &Values"
3252 msgstr "Պաշարի բնութագրիչի &արժեքներ"
3253
3254 #: staff.main.menu.admin.server_admin.booking.resource_attr_map.label
3255 #: staff.main.menu.admin.server_admin.booking.resource_attr_map.accesskey
3256 msgid "Resource Attribute &Maps"
3257 msgstr "Պաշարի բնութագրիչի &քարտեզներ"
3258
3259 #: staff.main.menu.admin.server_admin.serial.label
3260 #: staff.main.menu.admin.server_admin.serial.accesskey
3261 msgctxt ""
3262 "staff.main.menu.admin.server_admin.serial.label "
3263 "staff.main.menu.admin.server_admin.serial.accesskey"
3264 msgid "&Serials"
3265 msgstr "&Պարբերականներ"
3266
3267 #: staff.main.menu.admin.server_admin.serial.subscription.label
3268 #: staff.main.menu.admin.server_admin.serial.subscription.accesskey
3269 msgid "&Subscriptions"
3270 msgstr "&Բաժանորդագրություններ"
3271
3272 #: staff.main.menu.admin.server_admin.serial.distribution.label
3273 #: staff.main.menu.admin.server_admin.serial.distribution.accesskey
3274 msgid "&Distributions"
3275 msgstr "&Բաշխումներ"
3276
3277 #: staff.main.menu.admin.server_admin.serial.stream.label
3278 #: staff.main.menu.admin.server_admin.serial.stream.accesskey
3279 msgid "S&treams"
3280 msgstr "Հ&ոսքեր"
3281
3282 #: staff.main.menu.admin.server_admin.serial.routing_list_user.label
3283 #: staff.main.menu.admin.server_admin.serial.routing_list_user.accesskey
3284 msgid "&Routing List Users"
3285 msgstr "Օգտվողների &Շրջաբերական ցուցակ"
3286
3287 #: staff.main.menu.admin.server_admin.serial.caption_and_pattern.label
3288 #: staff.main.menu.admin.server_admin.serial.caption_and_pattern.accesskey
3289 msgid "&Captions and Patterns"
3290 msgstr "&Որսումներ և ձևեր"
3291
3292 #: staff.main.menu.admin.developer.label
3293 msgid "For developers..."
3294 msgstr "Մշակողների համար..."
3295
3296 #: staff.main.menu.admin.download_patrons.label
3297 #: staff.main.menu.admin.download_patrons.accesskey
3298 msgid "&Download Offline Patron List"
3299 msgstr "&Բեռնաթափիր օֆլայն ընթերցողների ցուցակը"
3300
3301 #: staff.main.menu.admin.fieldmapper.label
3302 #: staff.main.menu.admin.fieldmapper.accesskey
3303 msgid "Field&mapper"
3304 msgstr "Դաշտի&քարտեզr"
3305
3306 #: staff.main.menu.admin.key
3307 msgid "i"
3308 msgstr "i"
3309
3310 #: staff.main.menu.admin.label
3311 msgid "Admin"
3312 msgstr "Admin"
3313
3314 #: staff.main.menu.admin.local_admin.label
3315 #: staff.main.menu.admin.local_admin.accesskey
3316 msgid "&Local Administration"
3317 msgstr "&Տեղային սպասարկում"
3318
3319 #: staff.main.menu.admin.client.label
3320 #: staff.main.menu.admin.client.accesskey
3321 msgid "&Workstation Administration"
3322 msgstr "&Աշխատանքային կայանի կառավարիչ"
3323
3324 #: staff.main.menu.admin.client.hotkeys
3325 msgid "Hotkeys"
3326 msgstr "Տաք բանալիներ"
3327
3328 #: staff.main.menu.admin.client.hotkeys.current
3329 msgctxt "staff.main.menu.admin.client.hotkeys.current"
3330 msgid "Current"
3331 msgstr "Ընթացիկ"
3332
3333 #: staff.main.menu.admin.client.hotkeys.toggle.label
3334 #: staff.main.menu.admin.client.hotkeys.toggle.accesskey
3335 msgid "&Disable Hotkeys"
3336 msgstr "&Արգելափակիր տաք բանալիները"
3337
3338 #: staff.main.menu.admin.client.hotkeys.setworkstation.label
3339 msgctxt "staff.main.menu.admin.client.hotkeys.setworkstation.label"
3340 msgid "Set Workstation Default to Current"
3341 msgstr "Կարգաբերի աշխ. կայանի լռակյացը ընթացիկին"
3342
3343 #: staff.main.menu.admin.client.hotkeys.clearworkstation.label
3344 msgctxt "staff.main.menu.admin.client.hotkeys.clearworkstation.label"
3345 msgid "Clear Workstation Default"
3346 msgstr "Մաքրի աշխ. կայանի լռակյացը"
3347
3348 #: staff.main.menu.admin.client.search_prefs.label
3349 msgid "Set Search Preferences"
3350 msgstr "Կարգաբերի փնտրման նախապատվությունները"
3351
3352 #: staff.main.menu.admin.client.toolbars
3353 msgid "Toolbars"
3354 msgstr "Գործիքաշարեր"
3355
3356 #: staff.main.menu.admin.client.toolbars.current
3357 msgctxt "staff.main.menu.admin.client.toolbars.current"
3358 msgid "Current"
3359 msgstr "Ընթացիկ"
3360
3361 #: staff.main.menu.admin.client.toolbars.config.label
3362 msgid "Configure Toolbars"
3363 msgstr "Ձևավորի գործիքաշարերը"
3364
3365 #: staff.main.menu.admin.client.toolbars.setworkstation.label
3366 msgctxt "staff.main.menu.admin.client.toolbars.setworkstation.label"
3367 msgid "Set Workstation Default to Current"
3368 msgstr "Կարգաբերի աշխ. կայանի լռակյացը ընթացիկին"
3369
3370 #: staff.main.menu.admin.client.toolbars.clearworkstation.label
3371 msgctxt "staff.main.menu.admin.client.toolbars.clearworkstation.label"
3372 msgid "Clear Workstation Default"
3373 msgstr "Մաքրի աշխ. կայանի լռակյացը"
3374
3375 #. Do not translate this.  Only change the numeric values if you need this dialogue box to appear bigger
3376 #: staff.main.menu.admin.client.toolbars.size
3377 msgid "Icon Size"
3378 msgstr "Պատկերիկի Չափը"
3379
3380 #: staff.main.menu.admin.client.toolbars.size.large
3381 msgctxt "staff.main.menu.admin.client.toolbars.size.large"
3382 msgid "Large"
3383 msgstr "Լայն"
3384
3385 #: staff.main.menu.admin.client.toolbars.size.small
3386 msgctxt "staff.main.menu.admin.client.toolbars.size.small"
3387 msgid "Small"
3388 msgstr "Փոքր"
3389
3390 #: staff.main.menu.admin.client.toolbars.mode
3391 msgid "Mode"
3392 msgstr "Ռեժիմ"
3393
3394 #: staff.main.menu.admin.client.toolbars.mode.both
3395 msgid "Icons and Labels"
3396 msgstr "Պատկերիկներ և պիտակներ"
3397
3398 #: staff.main.menu.admin.client.toolbars.mode.icons
3399 msgid "Icons Only"
3400 msgstr "Միայն Պատկերիկներ"
3401
3402 #: staff.main.menu.admin.client.toolbars.mode.text
3403 msgid "Labels Only"
3404 msgstr "Միայն պիտակներ"
3405
3406 #: staff.main.menu.admin.client.toolbars.label_position
3407 msgid "Label Position"
3408 msgstr "Պիտակի դիրք"
3409
3410 #: staff.main.menu.admin.client.toolbars.label_position.side
3411 msgid "Next to icons"
3412 msgstr "Պատկերիկներից հետո հաջորդը"
3413
3414 #: staff.main.menu.admin.client.toolbars.label_position.under
3415 msgid "Under icons"
3416 msgstr "Պատկերիկների ներքևում"
3417
3418 #: staff.main.menu.admin.client.copy_editor.copy_location.label
3419 msgid "Copy Editor: Copy Location Name First"
3420 msgstr "Պատճենի խմբագիր: Սկզբից արտագրի անվան տեղաբաշխումը"
3421
3422 #: staff.main.menu.admin.non_cat_type_edit.label
3423 #: staff.main.menu.admin.non_cat_type_edit.accesskey
3424 msgid "&Non-Cataloged Type Editor"
3425 msgstr "&Չքարտագրված տեսակի խմբագիր"
3426
3427 #: staff.main.menu.admin.offline_xacts.label
3428 #: staff.main.menu.admin.offline_xacts.accesskey
3429 msgid "Offline &Transaction Management"
3430 msgstr "Օֆլայն &տրանզակցիայի կառավարիչ"
3431
3432 #: staff.main.menu.admin.public_opac.label
3433 #: staff.main.menu.admin.public_opac.accesskey
3434 msgid "&Public OPAC"
3435 msgstr "&Հանրային ՀՕԱՔ"
3436
3437 #: staff.main.menu.admin.restore_all_tabs.label
3438 msgid "Unhide Tabs"
3439 msgstr "Մի թաքցրու տաբերը"
3440
3441 #: staff.main.menu.admin.extension_manager.label
3442 msgid "Extension Manager"
3443 msgstr "Երկարացման կառավարիչ"
3444
3445 #: staff.main.menu.admin.theme_manager.label
3446 msgid "Theme Manager"
3447 msgstr "Թեմայի կառավարիչ"
3448
3449 #: staff.main.menu.admin.about_config.label
3450 msgid "about:config"
3451 msgstr "about:config"
3452
3453 #: staff.main.menu.admin.about_about.label
3454 msgid "about:about (XULRunner diagnostics)"
3455 msgstr "about:about (XULRunner diagnostics)"
3456
3457 #: staff.main.menu.admin.stat_cat_edit.label
3458 #: staff.main.menu.admin.stat_cat_edit.accesskey
3459 msgid "Statistical &Category Editor"
3460 msgstr "Վիճակագրական &դասի խմբագիր"
3461
3462 #: staff.main.menu.admin.survey_wizard.label
3463 #: staff.main.menu.admin.survey_wizard.accesskey
3464 msgid "Old &Survey Wizard"
3465 msgstr "Հին &հարցախույցի նմուշ"
3466
3467 #: staff.main.menu.admin.template_edit.label
3468 #: staff.main.menu.admin.template_edit.accesskey
3469 msgid "&Receipt Template Editor"
3470 msgstr "&Ստացականի պատկերի խմբագիր"
3471
3472 #: staff.main.menu.admin.user_edit.label
3473 #: staff.main.menu.admin.user_edit.accesskey
3474 msgid "&User Permission Editor"
3475 msgstr "&Օգտվողի իրավասությունների խմբագիր"
3476
3477 #: staff.main.menu.admin.xuleditor.label
3478 #: staff.main.menu.admin.xuleditor.accesskey
3479 msgid "&XUL Test"
3480 msgstr "&XUL Test"
3481
3482 #: staff.main.menu.admin.venkman.label
3483 msgid "Venkman"
3484 msgstr "Venkman"
3485
3486 #: staff.main.menu.admin.ping
3487 msgid "Ping Server"
3488 msgstr "Զանգ ուղարկիր կայանին"
3489
3490 #: staff.main.menu.admin.toggle_meters.label
3491 #: staff.main.menu.admin.toggle_meters.accesskey
3492 msgid "Toggle Activity &Meters"
3493 msgstr "Փոխարկիր ակտիվության &չափիչը"
3494
3495 #: staff.main.menu.cat.label
3496 #: staff.main.menu.cat.accesskey
3497 msgid "Catalo&ging"
3498 msgstr "Catalo&ging"
3499
3500 #: staff.main.menu.cat.add_bib.key
3501 msgctxt "staff.main.menu.cat.add_bib.key"
3502 msgid "B"
3503 msgstr "B"
3504
3505 #: staff.main.menu.cat.add_bib.label
3506 msgid "Add Bib Record"
3507 msgstr "Ավելացրու մատեն գր"
3508
3509 #: staff.main.menu.cat.add_copy.key
3510 msgctxt "staff.main.menu.cat.add_copy.key"
3511 msgid "I"
3512 msgstr "I"
3513
3514 #: staff.main.menu.cat.add_copy.label
3515 msgid "Add Item"
3516 msgstr "Ավելացրու նյութ"
3517
3518 #: staff.main.menu.cat.add_volume.key
3519 msgctxt "staff.main.menu.cat.add_volume.key"
3520 msgid "V"
3521 msgstr "V"
3522
3523 #: staff.main.menu.cat.add_volume.label
3524 msgid "Add Volume"
3525 msgstr "Ավելացրու հատոր"
3526
3527 #: staff.main.menu.cat.authority_manage.label
3528 #: staff.main.menu.cat.authority_manage.accesskey
3529 msgid "Manage Au&thorities"
3530 msgstr "Կառավարիր Հե&ղինակավորները"
3531
3532 #: staff.main.menu.cat.bib_search.label
3533 #: staff.main.menu.cat.bib_search.accesskey
3534 msgid "&Search the Catalog"
3535 msgstr "&Փնտրիր քարտարանը"
3536
3537 #: staff.main.menu.cat.bib_status.key
3538 msgctxt "staff.main.menu.cat.bib_status.key"
3539 msgid "B"
3540 msgstr "B"
3541
3542 #: staff.main.menu.cat.bib_status.label
3543 msgid "Display Bib Record"
3544 msgstr "Արտածիր մատեն գր"
3545
3546 #: staff.main.menu.cat.copy_status.accesskey
3547 msgctxt "staff.main.menu.cat.copy_status.accesskey"
3548 msgid "B"
3549 msgstr "B"
3550
3551 #: staff.main.menu.cat.copy_status.key
3552 msgctxt "staff.main.menu.cat.copy_status.key"
3553 msgid "I"
3554 msgstr "I"
3555
3556 #: staff.main.menu.cat.copy_status.label
3557 msgctxt "staff.main.menu.cat.copy_status.label"
3558 msgid "Display Item"
3559 msgstr "Արտածիր նյութը"
3560
3561 #: staff.main.menu.cat.create_marc.label
3562 #: staff.main.menu.cat.create_marc.accesskey
3563 msgid "Create &New MARC Record"
3564 msgstr "Ստեղծիր &նոր ՄԵԸՔ գրառում"
3565
3566 #: staff.main.menu.cat.dedup.label
3567 #: staff.main.menu.cat.dedup.accesskey
3568 msgid "&Merge and Transfer Interface"
3569 msgstr "&ՄիաMerge and Transfer Interface"
3570
3571 #: staff.main.menu.cat.edit_copy_buckets.label
3572 #: staff.main.menu.cat.edit_copy_buckets.accesskey
3573 msgid "Manage Copy &Buckets"
3574 msgstr "Կառավարիր օրինակի &փնջերը"
3575
3576 #: staff.main.menu.cat.edit_record_buckets.label
3577 #: staff.main.menu.cat.edit_record_buckets.accesskey
3578 msgid "Manage &Record Buckets"
3579 msgstr "Կառավարիր &գրառման փնջերը"
3580
3581 #: staff.main.menu.cat.edit_volume_buckets.label
3582 #: staff.main.menu.cat.edit_volume_buckets.accesskey
3583 msgid "Manage &Volume Buckets"
3584 msgstr "Կառավարիր &հատորի փնջերը"
3585
3586 #: staff.main.menu.cat.edit_user_buckets.label
3587 #: staff.main.menu.cat.edit_user_buckets.accesskey
3588 msgid "Manage &User Buckets"
3589 msgstr "Կառավարիր &օգտվողի փնջերը"
3590
3591 #: staff.main.menu.cat.key
3592 msgctxt "staff.main.menu.cat.key"
3593 msgid "a"
3594 msgstr "a"
3595
3596 #: staff.main.menu.cat.marc_batch_edit.label
3597 #: staff.main.menu.cat.marc_batch_edit.accesskey
3598 msgid "MARC Batch &Edit"
3599 msgstr "MARC փաթեթ &Խմբագրել"
3600
3601 #: staff.main.menu.cat.retrieve_last_record.label
3602 #: staff.main.menu.cat.retrieve_last_record.accesskey
3603 msgid "Retrieve &Last Record"
3604 msgstr "Կանչիր &վերջին գրառումը"
3605
3606 #: staff.main.menu.cat.search_tcn.label
3607 #: staff.main.menu.cat.search_tcn.accesskey
3608 msgid "Retrieve title by &TCN"
3609 msgstr "Կանչիր վերնագիրը ըստ &TCN"
3610
3611 #: staff.main.menu.cat.search_bib_id.label
3612 #: staff.main.menu.cat.search_bib_id.accesskey
3613 msgctxt ""
3614 "staff.main.menu.cat.search_bib_id.label "
3615 "staff.main.menu.cat.search_bib_id.accesskey"
3616 msgid "Retrieve title via &Database ID"
3617 msgstr "Կանչիր վերնագիրը ըստ &Շտեմարանի ID"
3618
3619 #: staff.main.menu.cat.volume_status.key
3620 msgctxt "staff.main.menu.cat.volume_status.key"
3621 msgid "V"
3622 msgstr "V"
3623
3624 #: staff.main.menu.cat.volume_status.label
3625 msgid "Display Volume"
3626 msgstr "Արտածիր հատորը"
3627
3628 #: staff.main.menu.cat.vandelay.label
3629 msgid "MARC Batch Import/Export"
3630 msgstr "MARC փաթեթով ներմուծումt/արտահանում"
3631
3632 #: staff.main.menu.cat.z39_50_import.label
3633 #: staff.main.menu.cat.z39_50_import.accesskey
3634 msgid "Import Record from &Z39.50"
3635 msgstr "Ներմուծիր գրառումը &Z39.50 -ից"
3636
3637 #: staff.main.menu.cat.url_verify.label
3638 #: staff.main.menu.cat.url_verify.accesskey
3639 msgid "Lin&k Checker"
3640 msgstr "Կա&պի ստուգող"
3641
3642 #: staff.main.menu.acq.label
3643 #: staff.main.menu.acq.accesskey
3644 msgctxt "staff.main.menu.acq.label staff.main.menu.acq.accesskey"
3645 msgid "&Acquisitions"
3646 msgstr "&Համալրումներ"
3647
3648 #: staff.main.menu.acq.unified_search.label
3649 #: staff.main.menu.acq.unified_search.accesskey
3650 msgid "General &Search"
3651 msgstr "Համընդհանուր &Փնտրում"
3652
3653 #: staff.main.menu.acq.view_my_pl.label
3654 #: staff.main.menu.acq.view_my_pl.accesskey
3655 msgid "My Selection &Lists"
3656 msgstr "Իմ ընտրության &ցուցակները"
3657
3658 #: staff.main.menu.acq.brief_record.label
3659 #: staff.main.menu.acq.brief_record.accesskey
3660 msgid "New &Brief Record"
3661 msgstr "Նոր &համառոտ գրառում"
3662
3663 #: staff.main.menu.acq.user_requests.label
3664 #: staff.main.menu.acq.user_requests.accesskey
3665 msgid "Patron Re&quests"
3666 msgstr "Օգտվողի Պա&հանջներ"
3667
3668 #: staff.main.menu.acq.bib_search.label
3669 #: staff.main.menu.acq.bib_search.accesskey
3670 msgid "MARC &Federated Search"
3671 msgstr "MARC &Ֆեդերացված որոնում"
3672
3673 #: staff.main.menu.acq.from_bib.label
3674 #: staff.main.menu.acq.from_bib.accesskey
3675 msgid "Load &Catalog Record IDs"
3676 msgstr "Բեռնավորիր &քարտարանի գրառման IDները"
3677
3678 #: staff.main.menu.acq.upload.label
3679 #: staff.main.menu.acq.upload.accesskey
3680 msgid "Load &MARC Order Records"
3681 msgstr "Բեռնավորիր &MARC պատվերի գրառումները"
3682
3683 #: staff.main.menu.acq.view_local_po.label
3684 #: staff.main.menu.acq.view_local_po.accesskey
3685 msgid "&Purchase Orders"
3686 msgstr "&Ձեռք բերման պատվերներ"
3687
3688 #: staff.main.menu.acq.create_po.label
3689 #: staff.main.menu.acq.create_po.accesskey
3690 msgid "Create Purchase &Order"
3691 msgstr "Ստեղծիր ձեռք բերման &պատվեր"
3692
3693 #: staff.main.menu.acq.claim_eligible.label
3694 #: staff.main.menu.acq.claim_eligible.accesskey
3695 msgid "Claim-&Ready Items"
3696 msgstr "Պահանջ-&Պատրաստի նյութեր"
3697
3698 #: staff.main.menu.acq.view_local_inv.label
3699 #: staff.main.menu.acq.view_local_inv.accesskey
3700 msgid "Open &Invoices"
3701 msgstr "Բաց &Հաշիվ"
3702
3703 #: staff.main.menu.acq.create_invoice.label
3704 #: staff.main.menu.acq.create_invoice.accesskey
3705 msgid "Create In&voice"
3706 msgstr "Ստեղծիր Հա&շիվ"
3707
3708 #: staff.main.menu.serial.label
3709 #: staff.main.menu.serial.accesskey
3710 msgctxt "staff.main.menu.serial.label staff.main.menu.serial.accesskey"
3711 msgid "&Serials"
3712 msgstr "&Պարբերականներ"
3713
3714 #: staff.main.menu.serial.batch_receive.label
3715 #: staff.main.menu.serial.batch_receive.accesskey
3716 msgid "&Batch Receive"
3717 msgstr "&Փաթեթը ստացված է"
3718
3719 #: staff.main.menu.booking.label
3720 #: staff.main.menu.booking.accesskey
3721 msgctxt "staff.main.menu.booking.label staff.main.menu.booking.accesskey"
3722 msgid "&Booking"
3723 msgstr "&Նախնական պատվեր"
3724
3725 #: staff.main.menu.booking.reservation.label_alt
3726 msgid "Create or Cancel Reservations"
3727 msgstr "Ստեղծիր կամ չեղյալ արա նախնական պատվերները"
3728
3729 #: staff.main.menu.booking.reservation.label
3730 #: staff.main.menu.booking.reservation.accesskey
3731 msgid "&Create Reservations"
3732 msgstr "&Ստեղծիր նախնական պատվերներ"
3733
3734 #: staff.main.menu.booking.pull_list.label
3735 #: staff.main.menu.booking.pull_list.accesskey
3736 msgid "Pull &List"
3737 msgstr "Բացվող &ցուցակ"
3738
3739 #: staff.main.menu.booking.capture.label
3740 #: staff.main.menu.booking.capture.accesskey
3741 msgid "C&apture Resources"
3742 msgstr "Ո&րսա պաշարները"
3743
3744 #: staff.main.menu.booking.reservation_pickup.label
3745 #: staff.main.menu.booking.reservation_pickup.accesskey
3746 msgid "&Pick Up Reservations"
3747 msgstr "&Վերցրու պահումները"
3748
3749 #: staff.main.menu.booking.reservation_return.label
3750 #: staff.main.menu.booking.reservation_return.accesskey
3751 msgid "&Return Reservations"
3752 msgstr "&Վերադարձի պահում"
3753
3754 #: staff.main.menu.circ.barcode.retrieve_patron
3755 msgid "Retrieve Patron by Barcode"
3756 msgstr "Կանչիր ընթերցողին ըստ շտրիխ կոդի"
3757
3758 #: staff.main.menu.circ.barcode.retrieve_patron.accesskey
3759 msgctxt "staff.main.menu.circ.barcode.retrieve_patron.accesskey"
3760 msgid "P"
3761 msgstr "P"
3762
3763 #: staff.main.menu.circ.barcode.show_item
3764 msgid "Show Item Status by Barcode"
3765 msgstr "Ցույց տուր նյութի վիճակը ըստ շտրիխ կոդի"
3766
3767 #: staff.main.menu.circ.barcode.show_item.accesskey
3768 msgctxt "staff.main.menu.circ.barcode.show_item.accesskey"
3769 msgid "B"
3770 msgstr "B"
3771
3772 #: staff.main.menu.circ.checkin.label
3773 #: staff.main.menu.circ.checkin.accesskey
3774 msgid "&Check In Items"
3775 msgstr "&Հետ ընդունիր նյութերը"
3776
3777 #: staff.main.menu.circ.checkout.label
3778 #: staff.main.menu.circ.checkout.accesskey
3779 msgid "Check &Out Items"
3780 msgstr "Դուրս &Տուր նյութերը"
3781
3782 #: staff.main.menu.circ.renew.label
3783 #: staff.main.menu.circ.renew.accesskey
3784 msgid "Re&new Items"
3785 msgstr "Թարմ&ացրու նյութերը"
3786
3787 #: staff.main.menu.circ.copy_status.key
3788 msgctxt "staff.main.menu.circ.copy_status.key"
3789 msgid "I"
3790 msgstr "I"
3791
3792 #: staff.main.menu.circ.copy_status.label
3793 msgctxt "staff.main.menu.circ.copy_status.label"
3794 msgid "Display Item"
3795 msgstr "Արտածիր նյութը"
3796
3797 #: staff.main.menu.circ.found.key
3798 msgctxt "staff.main.menu.circ.found.key"
3799 msgid "F"
3800 msgstr "F"
3801
3802 #: staff.main.menu.circ.found.label
3803 msgid "Mark Found"
3804 msgstr "Գտնված է"
3805
3806 #: staff.main.menu.circ.hold_browse.label
3807 #: staff.main.menu.circ.hold_browse.accesskey
3808 msgid "&Browse Holds Shelf"
3809 msgstr "&Դիտիր պահումների դարակը"
3810
3811 #: staff.main.menu.circ.hold_clear.label
3812 msgid "Clear Shelf-Expired Holds"
3813 msgstr "Մաքրի դարակի վրայի ժամկետանց պահումները"
3814
3815 #: staff.main.menu.circ.hold_capture.label
3816 #: staff.main.menu.circ.hold_capture.accesskey
3817 msgid "Capture &Holds"
3818 msgstr "Որսա &Պահումները"
3819
3820 #: staff.main.menu.circ.hold_pull.label
3821 #: staff.main.menu.circ.hold_pull.accesskey
3822 msgid "Pull Li&st for Hold Requests"
3823 msgstr "Մղելու ցուցակ&ներ պահումների հարցման համար"
3824
3825 #: staff.main.menu.circ.in_house.label
3826 #: staff.main.menu.circ.in_house.accesskey
3827 msgid "Record &In-House Use"
3828 msgstr "Գրառումը &ներքին օգտագործման համար է"
3829
3830 #: staff.main.menu.circ.scan_item_as_missing_pieces.label
3831 #: staff.main.menu.circ.scan_item_as_missing_pieces.accesskey
3832 msgid "Scan Item as &Missing Pieces"
3833 msgstr "Սկան արա նյութը որպես &Կորածի մասեր"
3834
3835 #: staff.main.menu.circ.label
3836 #: staff.main.menu.circ.accesskey
3837 msgid "&Circulation"
3838 msgstr "&Սպասարկում"
3839
3840 #: staff.main.menu.circ.lost.key
3841 msgctxt "staff.main.menu.circ.lost.key"
3842 msgid "L"
3843 msgstr "L"
3844
3845 #: staff.main.menu.circ.lost.label
3846 msgctxt "staff.main.menu.circ.lost.label"
3847 msgid "Mark Lost"
3848 msgstr "Նշված է Կորած"
3849
3850 #: staff.main.menu.circ.mark_used.key
3851 msgctxt "staff.main.menu.circ.mark_used.key"
3852 msgid "U"
3853 msgstr "U"
3854
3855 #: staff.main.menu.circ.mark_used.label
3856 msgid "Mark Used"
3857 msgstr "Նշված է Օգտագործված"
3858
3859 #: staff.main.menu.circ.missing.key
3860 msgctxt "staff.main.menu.circ.missing.key"
3861 msgid "M"
3862 msgstr "M"
3863
3864 #: staff.main.menu.circ.missing.label
3865 msgid "Mark Missing"
3866 msgstr "Նշված է Բացակա"
3867
3868 #: staff.main.menu.circ.offline.label
3869 #: staff.main.menu.circ.offline.accesskey
3870 msgid "Enter O&ffline Interface"
3871 msgstr "Մուտք արա Օ&ֆլայն միջերեսը"
3872
3873 #: staff.main.menu.circ.patron_registration.label
3874 #: staff.main.menu.circ.patron_registration.accesskey
3875 msgid "&Register Patron"
3876 msgstr "&Գրանցիր ընթերցող"
3877
3878 #: staff.main.menu.circ.staged_patrons.label
3879 #: staff.main.menu.circ.staged_patrons.accesskey
3880 msgid "Pendin&g Patrons"
3881 msgstr "Սպասող &ընթերցողներ"
3882
3883 #: staff.main.menu.circ.patron_retrieve.label
3884 #: staff.main.menu.circ.patron_retrieve.accesskey
3885 msgctxt ""
3886 "staff.main.menu.circ.patron_retrieve.label "
3887 "staff.main.menu.circ.patron_retrieve.accesskey"
3888 msgid "Retrieve &Last Patron"
3889 msgstr "Կանչիր &Վերջին ընթերցողին"
3890
3891 #: staff.main.menu.circ.patron_status.key
3892 msgctxt "staff.main.menu.circ.patron_status.key"
3893 msgid "P"
3894 msgstr "P"
3895
3896 #: staff.main.menu.circ.patron_status.label
3897 msgid "Display Patron"
3898 msgstr "Արտածիր ընթերցողին"
3899
3900 #: staff.main.menu.circ.place_hold.label
3901 #: staff.main.menu.circ.place_hold.accesskey
3902 msgctxt ""
3903 "staff.main.menu.circ.place_hold.label "
3904 "staff.main.menu.circ.place_hold.accesskey"
3905 msgid "Place &Hold"
3906 msgstr "Տեղադրի &Պահում"
3907
3908 #: staff.main.menu.circ.place_hold.key
3909 msgctxt "staff.main.menu.circ.place_hold.key"
3910 msgid "H"
3911 m