Translation updates - po files
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / ils_events.xml / hy-AM.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2016-08-25 17:09-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2014-02-02 18:05+0000\n"
7 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
8 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2016-08-26 05:23+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 18179)\n"
14
15 #: 1208.TITLE_LAST_COPY:71
16 msgid "The last copy attached to a title is being removed or deleted"
17 msgstr "Այս վերնագրին կցված վերջին օրինակը հեռացվում կամ ջնջվում է:"
18
19 #: 1603.CONTAINER_USER_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:460
20 msgid "The requested container_user_bucket_item was not found"
21 msgstr "Հարցվող container_user_bucket_item չի գտնված"
22
23 #: 1598.MONEY_USER_CIRCULATION_SUMMARY_NOT_FOUND:445
24 msgid "The requested money_user_circulation_summary was not found"
25 msgstr "Հարցվող money_user_circulation_summary չի գտնված"
26
27 #: 1621.CONTAINER_COPY_BUCKET_NOT_FOUND:514
28 msgid "The requested container_copy_bucket was not found"
29 msgstr "Հարցվող container_copy_bucket չի գտնված"
30
31 #: 1218.ITEM_AGE_PROTECTED:109
32 msgid "This item is too new to have a hold placed on it"
33 msgstr "Նյութը չափից դուրս նոր է որպեսզի այն պատվիրեն:"
34
35 #: 1214.PATRON_DUP_IDENT1:92
36 msgid ""
37 "The selected primary identification type and value are in use by another "
38 "patron"
39 msgstr ""
40 "Ընտրված սկզբնական բնոթագրման տեսակը և արժեքը օգտագործվում են մեկ ուրիշի "
41 "կողմից:"
42
43 #: 1561.PERMISSION_PERM_LIST_NOT_FOUND:337
44 msgid "The requested permission_perm_list was not found"
45 msgstr "Հարցվող permission_perm_list չի գտնված:"
46
47 #: 1213.PATRON_BARRED:88
48 msgid "The patron is barred"
49 msgstr "Ընթերցողը կասեցված է:"
50
51 #: 1645.CONFIG_CIRC_MATRIX_TEST_NOT_FOUND:586
52 msgid "The requested config_circ_matrix_test was not found"
53 msgstr "Առաջարկվող config_circ_matrix_test չի գտնվել"
54
55 #: 1900.URL_VERIFY_NOT_SESSION_CREATOR:765
56 msgid ""
57 "You did not create this URL Verify session, so you cannot change it.  You "
58 "may be able to clone it."
59 msgstr ""
60 "Դու չես ստեղծել այս URL-ը։ Համեմատիր սեսիան, քանի որ չես կարող այն փոփոխել։ "
61 "Դու կարող ես այն կլոնավորել։"
62
63 #: 1591.METABIB_SERIES_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:424
64 msgid "The requested metabib_series_field_entry was not found"
65 msgstr "Հարցվող metabib_series_field_entry չի գտնված:"
66
67 #: 11105.PATRON_CREDIT_DISABLED:1040
68 msgid ""
69 "Payments by patron credit are not allowed for the selected transaction"
70 msgstr ""
71 "Ընտրված տրանզակցիաների համար վճարումները ըստ ընթերցողի կրեդիտի արգելված են։"
72
73 #: 4003.CREDIT_PROCESSOR_NOT_ALLOWED:799
74 msgid "The credit card processor you have named is not allowed"
75 msgstr "Քո կողմից նշված կրեդիտ քարտի պրոցեսորը արգելված է"
76
77 #: 4010.CREDIT_PROCESSOR_NO_DEFAULT_SELECTED:805
78 msgid "No default credit processor is selected"
79 msgstr "Լռակյաց կրեդիտի պրոցեսորը չի ընտրված"
80
81 #: 1862.ACQ_FUND_EXCEEDS_STOP_PERCENT:669
82 msgid ""
83 "The requested acq.purchase_order cannot be activated because it would over-"
84 "encumber a fund."
85 msgstr ""
86 "Պահանջը acq.purchase_order չի կարելի ակտւվացնել քանի որ այն կգերազանցի "
87 "ընդհանուր գումարը:"
88
89 #: 1649.VANDELAY_IMPORT_ITEM_NOT_FOUND:598
90 msgid "The requested vandelay.import_item was not found"
91 msgstr "Առաջարկվող vandelay.import_item չի գտնվել"
92
93 #: 1639.REPORTER_SCHEDULE_NOT_FOUND:568
94 msgid "The requested reporter_schedule was not found"
95 msgstr "Հարցվող reporter_schedule չի գտնված"
96
97 #: 1847.ACQ_FUNDING_SOURCE_DEDIT_NOT_FOUND:624
98 msgid "The requested acq.funding_source_dedit was not found"
99 msgstr "Առաջարկվող acq.funding_source_dedit չի գտնվել"
100
101 #: 1641.ACTION_OPEN_CIRC_COUNT_BY_CIRC_MOD_NOT_FOUND:574
102 msgid "The requested action_open_circ_count_by_circ_mod was not found"
103 msgstr "Հարցվող action_open_circ_count_by_circ_mod չի գտնված"
104
105 #: 1589.ACTOR_CARD_NOT_FOUND:418
106 msgid "The requested actor_card was not found"
107 msgstr "Հարցվող actor_card չի գտնված"
108
109 #: 1608.METABIB_SUBJECT_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:475
110 msgid "The requested metabib_subject_field_entry was not found"
111 msgstr "Հարցվող metabib_subject_field_entry չի գտնված"
112
113 #: 1711.BIB_QUEUE_EXISTS:749
114 msgid "A bib record queue with the same name already exists"
115 msgstr "Նույն անվանումով մատենագիտական գրառման հերթ արդեն կա"
116
117 #: 1875.ACQ_LINEITEM_GENERATED_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:687
118 #: 1876.ACQ_LINEITEM_LOCAL_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:690
119 #: 1877.ACQ_LINEITEM_MARC_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:693
120 #: 1878.ACQ_LINEITEM_USR_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:696
121 #: 1879.ACQ_LINEITEM_PROVIDER_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:699
122 msgid "The requested acq_lineitem_attr was not found"
123 msgstr "Առաջարկվող acq_lineitem_attr  չի գտնված"
124
125 #: 1207.REFUND_EXCEEDS_BALANCE:68
126 msgid ""
127 "A refund greater than the negative balance on a transaction was provided"
128 msgstr ""
129 "Տրվել է ավելի մէծ վերադարձի գումար քան տրանզակցիայի բացասական գումարն է:"
130
131 #: 1504.ACTION_TRANSIT_COPY_NOT_FOUND:201
132 msgid ""
133 "Someone attempted to retrieve a transit object from the system and the "
134 "object was not found."
135 msgstr ""
136 "Ինչ որ մեկը փորձ է արել համակարգից կանչել տրազիտ օբյեկտ որը չի գտնվել:"
137
138 #: 1538.ACTION_SURVEY_RESPONSE_NOT_FOUND:272
139 msgid "The requested action_survey_response was not found"
140 msgstr "Հարցվող action_survey_response չի գտնված"
141
142 #: 1555.MONEY_OPEN_BILLABLE_TRANSACTION_SUMMARY_NOT_FOUND:320
143 msgid "The requested money_open_billable_transaction_summary was not found"
144 msgstr "Հարցվող money_open_billable_transaction_summary չի գտնված"
145
146 #: 7000.ROUTE_ITEM:842
147 msgid ""
148 "A copy needs to be routed to a different location The destination location "
149 "will be specified by an 'org' key within the event object"
150 msgstr ""
151 "Հարկ կա որ օրինակը ուղարկվի այլ ուղղությամբ: Առաքման վայրը կսահմանվի 'org' "
152 "բանալու օգնությամբ իրադարձության օբյեկտի ներսում:"
153
154 #: 1554.CONFIG_RULES_CIRC_DURATION_NOT_FOUND:317
155 msgid "The requested config_rules_circ_duration was not found"
156 msgstr "Հարցվող config_rules_circ_duration չի գտնված"
157
158 #: 1607.ACTION_OPEN_CIRCULATION_NOT_FOUND:472
159 msgid "The requested action_open_circulation was not found"
160 msgstr "Հարցվող action_open_circulationչի գտնված"
161
162 #: 1559.METABIB_FULL_REC_NOT_FOUND:331
163 msgid "The requested metabib_full_rec was not found"
164 msgstr "Հարցվող metabib_full_rec չի գտնված"
165
166 #: 1527.OPEN_TCN_NOT_FOUND:238
167 msgid "No TCN could be found that does not collide with existing records"
168 msgstr "Չի գտնվում TCN որը առկա գրառումների հետ collide չի լինում"
169
170 #: 7016.ITEM_ON_HOLDS_SHELF:895
171 msgid "This requested item is currently on the holds shelf"
172 msgstr "Պահանջվող նյութը գտնվում է պահումների ցուցակում"
173
174 #: 2001.DATABASE_UPDATE_FAILED:776
175 msgid "The attempt to write to the DB failed"
176 msgstr "Փորձը գրելու բազայում ձախոխվեց"
177
178 #: 1563.METABIB_KEYWORD_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:343
179 msgid "The requested metabib_keyword_field_entry was not found"
180 msgstr "Հարցվող metabib_keyword_field_entry չի գտնվել"
181
182 #: 1546.CONFIG_AUDIENCE_MAP_NOT_FOUND:296
183 msgid "The requested config_audience_map was not found"
184 msgstr "Հարցվող config_audience_map չի գտնվել"
185
186 #: 8004.OFFLINE_CONFIG_ERROR:951 8005.OFFLINE_CHECKSUM_FAILED:954
187 #: 8006.OFFLINE_SESSION_NOT_FOUND:957
188 msgid "Offline server is not configured properly"
189 msgstr "Անջատված կայանը ճիշտ չէ կարգաբեռված:"
190
191 #: 1001.NO_SESSION:31
192 msgid "User login session has either timed out or does not exist"
193 msgstr "Օգտվողի կապի սեսիան կամ ժամկետանց է կամ գոյություն չունի"
194
195 #: 4019.CREDIT_PROCESSOR_INVALID_CC_NUMBER:808
196 msgid "An invalid credit card number has been supplied."
197 msgstr "Սխալ կրեդիտ քարտի համար է տրված:"
198
199 #: 1880.CONFIG_BILLING_TYPE_NOT_FOUND:702
200 msgid "The requested config_billing_type was not found"
201 msgstr "Առաջարկվող config_billing_type չի գտնված"
202
203 #: 1851.ACQ_FUND_ENCUMBRANCE_TOTAL_NOT_FOUND:636
204 msgid "The requested acq.fund_encumbrance_total was not found"
205 msgstr "Պահանջվող acq.fund_encumbrance_total չի գտնված"
206
207 #: 1529.ACTOR_WORKSTATION_NOT_FOUND:246
208 msgid "The requested actor_workstation was not found"
209 msgstr "Հարցվող actor_workstation չի գտնված"
210
211 #: 1227.COPY_DELETE_WARNING:145
212 msgid "The copy in question is not in an ideal status for deleting"
213 msgstr "Ջնջելու համար պատճեն չի գտնվում նորմալ վիչակում"
214
215 #: 1204.CIRC_BAD_STATUS:59
216 msgid ""
217 "The given circulation is not in a standard status or the circulation was "
218 "never fully closed properly"
219 msgstr ""
220 "Տրված սպասարկումը ստանդարտ վիճակում չէ, կամ տացքը երբեք ամբողջովին չի փակվել:"
221
222 #: 1855.ACQ_FUNDING_SOURCE_CREDIT_TOTAL_NOT_FOUND:648
223 msgid "The requested acq.funding_source_credit_total was not found"
224 msgstr "Պահանջվող acq.funding_source_credit_total չի գտնված"
225
226 #: 1870.ACQ_LINEITEM_DETAIL_NOT_FOUND:675
227 msgid "The requested acq.lineitem_detail was not found"
228 msgstr "Պահանջվող acq.lineitem_detail չի գտնված"
229
230 #: 1223.PATRON_NO_PHONE:127
231 msgid "The user does not have a valid phone number assigned"
232 msgstr "Օգտվողը չունի նշված հեռախոս"
233
234 #: 1002.ACTOR_USER_NOT_FOUND:34
235 msgid ""
236 "Someone attempted to retrieve a user from the system and the user was not "
237 "found"
238 msgstr "Ինչ որ մեկը փորձեց կանչել համակարգի օգտվողին ն օգտվողը չի գտնվել"
239
240 #: 7011.COPY_STATUS_LOST:880
241 msgid "Copy is marked as lost"
242 msgstr "Օրինակը նշված է որպես կորած"
243
244 #: 7004.COPY_NOT_AVAILABLE:859
245 msgid "Copy is not available"
246 msgstr "Պատճենը հասանելի չէ"
247
248 #: 1643.VANDELAY_BIB_QUEUE_NOT_FOUND:580
249 msgid "The requested vandelay_bib_queue was not found"
250 msgstr "Պահանջվող vandelay_bib_queue չի գտնված"
251
252 #: 1849.ACQ_FUND_DEBIT_TOTAL_NOT_FOUND:630
253 msgid "The requested acq.fund_debit_total was not found"
254 msgstr "Պահանջվող acq.fund_debit_total չի գտնված"
255
256 #: 1636.REPORTER_OUTPUT_FOLDER_NOT_FOUND:559
257 msgid "The requested reporter_output_folder was not found"
258 msgstr "Հարցվող reporter_output_folder չի գտնված"
259
260 #: 7008.MAX_RENEWALS_REACHED:871
261 msgid "Circulation has no more renewals remaining"
262 msgstr "Սպասարկումը էլ չունի մնացող պահումներ"
263
264 #: 1217.PATRON_INACTIVE:106
265 msgid "This account is marked as inactive"
266 msgstr "Հաշիվը նշված է որպես ոչ ակտիվ"
267
268 #: 8003.OFFLINE_PARAM_ERROR:948
269 msgid "Missing params in offline upload"
270 msgstr "Բացակա պարամետրեր ցանցից անջատ բեռնավորման դեպքում"
271
272 #: 1637.REPORTER_REPORT_FOLDER_NOT_FOUND:562
273 msgid "The requested reporter_report_folder was not found"
274 msgstr "Հարցվող reporter_report_folder չի գտնված"
275
276 #: 1545.PERM_EX_NOT_FOUND:293
277 msgid "The requested perm_ex was not found"
278 msgstr "Հարցվող perm_ex չի գտնված"
279
280 #: 10101.ACQ_ALREADY_CANCELED:1003
281 msgid "The object is already canceled."
282 msgstr "Օբյեկտը արդեն չեղյալ է արված"
283
284 #: 1553.ACTOR_ORG_UNIT_CLOSED_DATE_NOT_FOUND:314
285 msgid "The requested actor_org_unit_closed_date was not found"
286 msgstr "Հարցվող actor_org_unit_closed_date չի գտնված"
287
288 #: 1531.ACTION_SURVEY_QUESTION_NOT_FOUND:252
289 msgid "The requested action_survey_question was not found"
290 msgstr "Հարցվող action_survey_question չի գտնվա"
291
292 #: 1541.AUTHORITY_RECORD_DESCRIPTOR_NOT_FOUND:281
293 msgid "The requested authority_record_descriptor was not found"
294 msgstr "Հարցվող authority_record_descriptor չի գտնված"
295
296 #: 1587.CONTAINER_CALL_NUMBER_BUCKET_NOT_FOUND:412
297 msgid "The requested container_call_number_bucket was not found"
298 msgstr "Հարցվող container_call_number_bucket չի գտնված"
299
300 #: 1229.VOLUME_DELETED:152
301 msgid "The requested volume is marked as deleted"
302 msgstr "Հարցվող հատորը նշված է որպես ջնջված"
303
304 #: 1635.REPORTER_REPORT_NOT_FOUND:556
305 msgid "The requested reporter_report was not found"
306 msgstr "Հարցվող reporter_report չի գտնված"
307
308 #: 1631.MONEY_COLLECTIONS_TRACKER_NOT_FOUND:544
309 #: 1632.CONFIG_RULES_AGE_HOLD_PROTECT_NOT_FOUND:547
310 #: 1633.MONEY_DESK_PAYMENT_NOT_FOUND:550
311 msgid "The requested money_collections_tracker was not found"
312 msgstr "Հարցվող money_collections_tracker չի գտնված"
313
314 #: 1651.AUTHORITY_RECORD_NUMBER_EXISTS:604
315 msgid "An authority record already exists with the requested ARN"
316 msgstr "Հեղինակավոր գրառումը արդեն գոյություն ունի պահանջվող ARN-ով"
317
318 #: 11001.SERIAL_CAPTION_AND_PATTERN_HAS_ISSUANCES:1016
319 msgid "The caption/pattern still has dependent issuances"
320 msgstr "Ձևը դեռ ունի կախված տրումներ"
321
322 #: 5000.PERM_FAILURE:822
323 msgid "Permission Denied"
324 msgstr "Արտոնություն չկա"
325
326 #: 7015.NEGATIVE_PATRON_BALANCE:892
327 msgid "This requested action would result in a negative patron balance"
328 msgstr "Հարցվող գործողության արդյունքում ընթերցողը կունենա բացասական բալանսը"
329
330 #: 1569.ACTOR_USER_STANDING_PENALTY_NOT_FOUND:361
331 msgid "The requested actor_user_standing_penalty was not found"
332 msgstr "Հարցվող actor_user_standing_penalty չի գտնված"
333
334 #: 8000.OFFLINE_SESSION_ACTIVE:939
335 msgid "An offline session for this location is currently processing"
336 msgstr "Այս տեղաբաշխման համառ ցանցից անջատ սեսիան հիմա կատարվում է"
337
338 #: 1200.USERNAME_EXISTS:44
339 msgid "The given username already exists in the database"
340 msgstr "Տրված օգտվողի անունը արդեն կա"
341
342 #: 1602.ACTOR_STAT_CAT_ENTRY_NOT_FOUND:457
343 msgid "The requested actor_stat_cat_entry was not found"
344 msgstr "Հարցվող actor_stat_cat_entry չի գտնված"
345
346 #: 1710.CONTAINER_EXISTS:746
347 msgid "User has already created a bucket with the requested name"
348 msgstr "Օգտվողը արդեն ստեղծել է փունջ հարցվող անվանումով"
349
350 #: 7001.PATRON_BAD_STANDING:849
351 msgid ""
352 "The patron in question is not able to check out materials because their "
353 "account is in bad standing"
354 msgstr ""
355 "Հարցվող ընթերցողը ի վիճակի չէ սպասարկել նյութեր, քանի որ նրա հաշիվը վատ "
356 "վիճակում է"
357
358 #: 1525.BILLING_NOT_FOUND:234
359 msgid "Requested billing note does not exist"
360 msgstr "Պահանջվող վճարման նշումը գոյություն չունի;"
361
362 #: 11102.SERIAL_DISTRIBUTION_HAS_NO_CALL_NUMBER:1024
363 msgid ""
364 "Units cannot be created for the given item because its associated "
365 "distribution does not have a call number."
366 msgstr ""
367 "Տված նյութի համար միավորներ չեն կարող ստեղծվել, քանի որ կապակցված բաշխումը "
368 "չունի դասիչ:"
369
370 #: 1575.CONTAINER_BIBLIO_RECORD_ENTRY_BUCKET_NOT_FOUND:377
371 msgid "The requested container_biblio_record_entry_bucket was not found"
372 msgstr "Հարցվող container_biblio_record_entry_bucket չի գտնված"
373
374 #: 7021.RESERVATION_NOT_FOUND:913
375 msgid "Booking reservation not found"
376 msgstr "Պահման նախնական հայտ չի գտնված"
377
378 #: 1211.BILL_ALREADY_VOIDED:81
379 msgid "The bill is already voided"
380 msgstr ""
381
382 #: 1700.NON_CAT_TYPE_EXISTS:710
383 msgid "The non-cataloged type object already exists"
384 msgstr "Չքարտագրվող տեսակի օբյեկտը արդեն գոյություն ունի"
385
386 #: 1860.ACQ_PURCHASE_ORDER_TOO_SHORT:663
387 msgid ""
388 "The requested acq.purchase_order cannot be split because it does not have "
389 "more than one lineitem"
390 msgstr ""
391 "Պահանջվող acq.purchase_order չի կարող բաժանվել, քանի որ այն չունի ավելի քան "
392 "մեկ գծային նյութ"
393
394 #: 10004.ACQ_LINEITEM_NO_PRICE:996
395 msgid "The lineitem has no price"
396 msgstr "Տողի նյութը չունի գին"
397
398 #: 1226.REFUND_EXCEEDS_DESK_PAYMENTS:140
399 msgid ""
400 "This refund amount is not allowed because it exceeds the total amount of "
401 "desk payments for this transaction."
402 msgstr ""
403 "Վերաֆինանսավորման այս մեծությունը արգելված է, քանի որ այն գերազանցում է "
404 "տրանզակցիայի համար կատարված վճարումները:"
405
406 #: 1619.ACTOR_STAT_CAT_ENTRY_USER_MAP_NOT_FOUND:508
407 msgid "The requested actor_stat_cat_entry_user_map was not found"
408 msgstr "Հարցվող actor_stat_cat_entry_user_map չի գտնված"
409
410 #: 1558.ASSET_COPY_NOTE_NOT_FOUND:328
411 msgid "The requested asset_copy_note was not found"
412 msgstr "Հարցվող asset_copy_note չի գտնված"
413
414 #: 1853.ACQ_FUND_COMBINED_BALANCE_NOT_FOUND:642
415 msgid "The requested acq.fund_combined_balance was not found"
416 msgstr "Պահանջվող requested acq.fund_combined_balance չի գտնված"
417
418 #: 1850.ACQ_FUND_ALLOCATION_TOTAL_NOT_FOUND:633
419 msgid "The requested acq.fund_allocation_total was not found"
420 msgstr "Պահանջվող acq.fund_allocation_total չի գտնվել"
421
422 #: 1616.MONEY_OPEN_USER_CIRCULATION_SUMMARY_NOT_FOUND:499
423 msgid "The requested money_open_user_circulation_summary was not found"
424 msgstr "Հարցվող money_open_user_circulation_summary չի գտնված"
425
426 #: 1624.MONEY_PAYMENT_NOT_FOUND:523
427 msgid "The requested money_payment was not found"
428 msgstr "Հարցվող money_payment չի գտնված"
429
430 #: 1596.ACTOR_ORG_UNIT_TYPE_NOT_FOUND:439
431 msgid "The requested actor_org_unit_type was not found"
432 msgstr "Հարցվող actor_org_unit_type չի գտնված"
433
434 #: 1004.Z3950_BAD_QUERY:40
435 msgid "The Z query is not formatted correctly"
436 msgstr "Z հերթը ճիշտ չէ կազմված"
437
438 #: 1205.CARD_EXISTS:62
439 msgid "The given user barcode already exists"
440 msgstr "Օգտվողի տրված շտրիխ կոդը գոյություն ունի"
441
442 #: 1713.SURVEY_RESPONSES_EXIST:755
443 msgid "Responses to this survey exist"
444 msgstr "Այս հարցախույզի համար առկա են պատասխաններ"
445
446 #: 1544.CONFIG_METABIB_FIELD_NOT_FOUND:290
447 msgid "The requested config_metabib_field was not found"
448 msgstr "Հարցվող config_metabib_field չի գտնված"
449
450 #: 1584.ACTOR_ORG_ADDRESS_NOT_FOUND:404
451 msgid "The requested actor_org_address was not found"
452 msgstr "Հարցվող actor_org_address չի գտնված"
453
454 #: 11103.TRANSIT_CHECKIN_INTERVAL_BLOCK:1028
455 msgid "Checkin attempted on item during minimum transit checkin interval."
456 msgstr ""
457 "Նյութի փորձ է արվել հետ ընդունել տրանզիտ հետ ընդունումների նվազագույն "
458 "միջակայքում"
459
460 #: 1501.BIBLIO_RECORD_ENTRY_NOT_FOUND:186
461 msgid "The requested biblio_record_entry was not found"
462 msgstr "Հարցվող biblio_record_entry չի գտնված"
463
464 #: 1852.ACQ_FUND_SPENT_TOTAL_NOT_FOUND:639
465 msgid "The requested acq.fund_spent_total was not found"
466 msgstr "Պահանջվող acq.fund_spent_total չի գտնվել"
467
468 #: 1613.PERMISSION_GRP_TREE_NOT_FOUND:490
469 msgid "The requested permission_grp_tree was not found"
470 msgstr "Հարցվող permission_grp_tree չի գտնված"
471
472 #: 10001.ACQ_LINEITEM_NO_COPIES:987
473 msgid "The lineitem has no attached copies"
474 msgstr "Տողի նյութը չունի կցվածօրինակներ"
475
476 #: 1536.ACTION_IN_HOUSE_USE_NOT_FOUND:267
477 msgid "The requested action_in_house_use was not found"
478 msgstr "Հարցվող action_in_house_use չի գտնված"
479
480 #: 1872.ACQ_LINEITEM_PROVIDER_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:681
481 msgid "The requested acq.lineitem_provider_attr_definition was not found"
482 msgstr "Պահանջվող acq.lineitem_provider_attr_definition չի գտնվել"
483
484 #: 1708.MONEY_COLLECTIONS_TRACKER_EXISTS:740
485 msgid ""
486 "A duplicate money.collections_tracker object already exists in the database"
487 msgstr "Կրկնվող money.collections_tracker պատկեր շտեմարանում աօկա է"
488
489 #: 1562.METABIB_METARECORD_SOURCE_MAP_NOT_FOUND:340
490 msgid "The requested metabib_metarecord_source_map was not found"
491 msgstr "Հարցվող metabib_metarecord_source_map չի գտնված"
492
493 #: 7009.CIRC_CLAIMS_RETURNED:874
494 msgid "Requested circulation is marked claims returned"
495 msgstr "Պահանջվող տացքը նշված է որպես վերադարձված խարաններ"
496
497 #: 4.CACHE_MISS:24
498 msgid "A cached object could not be retrieved by the given reference."
499 msgstr "Քեշավորված օբյեկտը հնարավոր չէ հետ կանչել տրված տեղեկատուի կողմից"
500
501 #: 1612.CONFIG_RULES_MAX_FINE_NOT_FOUND:487
502 msgid "The requested config_rules_max_fine was not found"
503 msgstr "Հարցվող config_rules_max_fine չի գտնված"
504
505 #: 1557.ACTOR_ORG_UNIT_SETTING_NOT_FOUND:325
506 msgid "The requested actor_org_unit_setting was not found"
507 msgstr "Հարցվող actor_org_unit_setting չի գտնված"
508
509 #: 1629.PERMISSION_USR_GRP_MAP_NOT_FOUND:537
510 msgid "The requested permission_usr_grp_map was not found"
511 msgstr "Հարցվող permission_usr_grp_map չի գտնված"
512
513 #: 1215.CIRC_EXCEEDS_COPY_RANGE:99
514 msgid ""
515 "The selected copy may not circulate because the recipient's home location is "
516 "not within the copy's circulation range"
517 msgstr ""
518 "Ընտրված պատճեն չի կարող սպասարկվել, քանի որ ստացողի տան գտնվելու վայրը չի "
519 "գտնվում սպասարկման տիրույթի սահմանում:"
520
521 #: 10005.ACQ_LINEITEM_NO_PROVIDER:999
522 msgid "The lineitem has no provider"
523 msgstr "Գծային  նյութը չունը մատակարար"
524
525 #: 1606.MONEY_WORK_PAYMENT_NOT_FOUND:469
526 msgid "The requested money_work_payment was not found"
527 msgstr "Հարցվող money_work_payment չի գտնված"
528
529 #: 2000.BAD_PARAMS:773
530 msgid "Invalid parameters were encountered in a method"
531 msgstr "Մեթոդում գտնվել են սխալ պարամետրեր"
532
533 #: 1564.MONEY_CASH_PAYMENT_NOT_FOUND:346
534 msgid "The requested money_cash_payment was not found"
535 msgstr "Հարցվող money_cash_payment չի գնված"
536
537 #: 1221.ORG_CANNOT_HAVE_VOLS:120
538 msgid "The selected location cannot have volumes attached"
539 msgstr "Ընտրված տեղաբաշխումը չի կարող ունենալ կցված հատորներ"
540
541 #: 8002.OFFLINE_FILE_ERROR:945
542 msgid "An offline file or directory could not be created or accessed"
543 msgstr "Օֆլայն ֆայլը կամ գրադարանը հնարավոր չէ ստեղծել կամ հասանելի դարձնել"
544
545 #: 1704.TCN_EXISTS:728
546 msgid "A record already exists with the requested TCN value"
547 msgstr "Պահանջվող TCN արժեքով գրառում արդեն առկա է"
548
549 #: 1.UNKNOWN:17
550 msgid "Placeholder event.  Used for development only"
551 msgstr "Իրադարձություն: Օգտագործվում է միայն նախագծման համար"
552
553 #: 1622.BIBLIO_RECORD_NODE_NOT_FOUND:517
554 msgid "The requested biblio_record_node was not found"
555 msgstr "Հարցվող biblio_record_node չի գտնված"
556
557 #: 1901.URL_VERIFY_SESSION_ALREADY_SEARCHED:769
558 msgid "This session has already been searched."
559 msgstr "Այս սեսիան արդեն փնտրվել է։"
560
561 #: 1534.ACTOR_USER_SETTING_NOT_FOUND:261
562 msgid "The requested actor_user_setting was not found"
563 msgstr "Հարցվող actor_user_setting չի գտնված"
564
565 #: 7026.PATRON_NOT_AN_ACTIVE_PASSWORD_RESET_REQUEST:828
566 msgid ""
567 "The user attempted to update their password using a stale or inactive "
568 "password reset request session."
569 msgstr ""
570 "Օգտվողը փորձ է արել թարմացնել գաղտնաբառը, օգտագործելով հին կամ կասեցված "
571 "գաղտնաբառի վերագրման հարցում:"
572
573 #: 1222.PATRON_NO_EMAIL_ADDRESS:124
574 msgid "The user does not have a valid email address assigned"
575 msgstr "Օգտվողը չունի հավաստի էլ փոստ հասցե"
576
577 #: 2005.OBJECT_UNIQUE_IDENTIFIER_USED:788
578 msgid ""
579 "You are trying to create an object with a unique identifier (such as a "
580 "'name' field) that is already in use."
581 msgstr ""
582 "Դու փորձում ես ստեղծել եզակի բնութագրիչով օբյեկտ (օրինակ ՛անվան՛ դաշտ) որը "
583 "արդեն օգտագործման մեջ է։"
584
585 #: 1854.ACQ_FUND_SPENT_BALANCE_NOT_FOUND:645
586 msgid "The requested acq.fund_spent_balance was not found"
587 msgstr "Պահանջվող acq.fund_spent_balance չի գտնվել"
588
589 #: 11000.SERIAL_SUBSCRIPTION_NOT_EMPTY:1012
590 msgid "The subscription still has dependent objects"
591 msgstr "Բաժանորդագրությունը դեռ ունի կախյալ օբյեկտներ"
592
593 #: 1523.TITLE_NOTE_NOT_FOUND:231
594 msgid "Requested title note does not exist"
595 msgstr "Պահանջվող վերնագրի նշումը գոյություն չունի"
596
597 #: 1605.CONFIG_LIT_FORM_MAP_NOT_FOUND:466
598 msgid "The requested config_lit_form_map was not found"
599 msgstr "Հարցվող config_lit_form_map չի գտնված"
600
601 #: 1567.METABIB_RECORD_DESCRIPTOR_NOT_FOUND:355
602 msgid "The requested metabib_record_descriptor was not found"
603 msgstr "Հարցվող metabib_record_descriptor չի գտնված"
604
605 #: 10102.ACQ_NOT_CANCELABLE:1006
606 msgid "The object is not in a cancelable state."
607 msgstr "Օբյեկտը չի գտնվում չեղարկելու վիճակում"
608
609 #: 7012.COPY_STATUS_MISSING:883
610 msgid "Copy is marked as missing"
611 msgstr "Օրինակը նշված է որպես բացակա"
612
613 #: 1500.ACTION_CIRCULATION_NOT_FOUND:183
614 msgid ""
615 "Someone attempted to retrieve a circulation object from the system and the "
616 "object was not found."
617 msgstr ""
618 "Ինչ որ մեկը փորձ է արել համակարգից ստանալ տացքի օբյեկտ որը չի գտնվել:"
619
620 #: 4001.CREDIT_PROCESSOR_NOT_ENABLED:793
621 msgid "Credit card processor not enabled"
622 msgstr "Կրեդիտ քարտի պրոցեսորը թույլատրված չէ"
623
624 #: 1630.ACTOR_USER_NOTE_NOT_FOUND:540
625 msgid "The requested actor_user_note was not found"
626 msgstr "Հարցվող actor_user_note չի գտնված"
627
628 #: 7005.LOCATION_CIRC_NOT_ALLOWED:862
629 msgid "Location does not allow materials to circulate"
630 msgstr "Տեղաբաշխումը թույլ չի տալիս սպասարկել նյութերը"
631
632 #: 1508.ASSET_CALL_NUMBER_NOT_FOUND:218
633 msgid "Requested asset_call_number was not found"
634 msgstr "Հարցվող asset_call_number չի գտնված"
635
636 #: 1209.Z3950_LOGIN_FAILED:74
637 msgid "The login failed"
638 msgstr "Գրանցումը ձախողվեց"
639
640 #: 1543.MONEY_CREDIT_CARD_PAYMENT_NOT_FOUND:287
641 msgid "The requested money_credit_card_payment was not found"
642 msgstr "Հարցվող money_credit_card_payment չի գտնված"
643
644 #: 7023.RESERVATION_BAD_PARAMS:919
645 msgid "Provided parameters describe unacceptable reservation."
646 msgstr "Տրված պարամետրերը նկարագրում են անընդունելի նախնական պահում"
647
648 #: 1857.ACQ_FUNDING_SOURCE_BALANCE_NOT_FOUND:654
649 msgid "The requested acq.funding_source_balance was not found"
650 msgstr "Պահանջվող acq.funding_source_balance չի գտնվել"
651
652 #: 10000.ACQ_LINEITEM_APPROVED:984
653 msgid "The lineitem cannot be altered because it has already been approved"
654 msgstr "Տողի նյութը հնարավոր չէ փոփոխել, քանի որ այն արդեն հաստատված է։"
655
656 #: 1714.HIGH_LEVEL_HOLD_HAS_NO_COPIES:758
657 msgid ""
658 "A hold request at a higher level than copy has been attempted, but there are "
659 "no copies that belonging to the higher-level unit."
660 msgstr ""
661 "Ավելի բարձր մակարդակի Պահման առաջարկի փորձ է արվել  քան օրինակն է, բայց չկան "
662 "օրինակներ որոնք պատկանում են ավելի բարձր մակարդակի միավորի:"
663
664 #: 1611.ACTOR_STAT_CAT_ENTRY_DEFAULT_NOT_FOUND:484
665 msgid "The requested actor_stat_cat_entry_default was not found"
666 msgstr "Առաջարկվող actor_stat_cat_entry_default չի գտնված"
667
668 #: 1535.METABIB_AUTHOR_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:264
669 msgid "The requested metabib_author_field_entry was not found"
670 msgstr "Հարցվող metabib_author_field_entry չի գտնված"
671
672 #: 1626.ASSET_STAT_CAT_ENTRY_NOT_FOUND:529
673 msgid "The requested asset_stat_cat_entry was not found"
674 msgstr "Հարցվող asset_stat_cat_entry չի գտնված"
675
676 #: 1595.CONFIG_NON_CATALOGED_TYPE_NOT_FOUND:436
677 msgid "The requested config_non_cataloged_type was not found"
678 msgstr "Հարցվող config_non_cataloged_type չի գտնված"
679
680 #: 1225.TRANSIT_ABORT_NOT_ALLOWED:133
681 msgid ""
682 "The transit on this item may not be aborted due to the state the item is in"
683 msgstr "Այս նյութի համար տրանզիտը չի կարող վիժեցվել, ելնելով նյութի վիճակից"
684
685 #: 1542.CONFIG_LANGUAGE_MAP_NOT_FOUND:284
686 msgid "The requested config_language_map was not found"
687 msgstr "Հարցվող config_language_map չի գտնված"
688
689 #: 1844.ACQ_FUNDING_SOURCE_NOT_FOUND:615
690 msgid "The requested acq.funding_source was not found"
691 msgstr "Պահանջվող acq.funding_source չի գտնվել"
692
693 #: 1206.VOLUME_NOT_EMPTY:65
694 msgid "The selected volume has copies attached"
695 msgstr "Ընտրված հատորը ոնի հավելված օրինակներ"
696
697 #: 1540.AUTHORITY_RECORD_ENTRY_NOT_FOUND:278
698 msgid "The requested authority_record_entry was not found"
699 msgstr "Հարցվող authority_record_entry չի գտնված"
700
701 #: 1203.COPY_BAD_STATUS:53
702 msgid "The given copy is not in a standard circulation status"
703 msgstr "Տրված օրինակը ստանդարտ սպասարկման կարքավիճակում չէ"
704
705 #: 1601.MONEY_BILLABLE_TRANSACTION_NOT_FOUND:454
706 msgid "The requested money_billable_transaction was not found"
707 msgstr "Հարցվող money_billable_transaction չի գտնված"
708
709 #: 1871.PERMISSION_USR_OBJECT_PERM_MAP_NOT_FOUND:678
710 msgid "The requested permission.usr_object_perm_map was not found"
711 msgstr "Պահանջվող permission.usr_object_perm չի գտնվել"
712
713 #: 7020.COPY_RESERVED:910
714 msgid "Item reserved for booking request"
715 msgstr "Նյութը պահված է պատվերի առաջարկի համար"
716
717 #: 1550.MONEY_OPEN_USER_SUMMARY_NOT_FOUND:306
718 msgid "The requested money_open_user_summary was not found"
719 msgstr "Հարցվող money_open_user_summary չի գտնված"
720
721 #: 3.NO_CHANGE:20
722 msgid "No change occurred"
723 msgstr "Չկա փոփոխություն"
724
725 #: 7026.COPY_STATUS_LOST_AND_PAID:928
726 msgid "Copy is marked as lost and paid"
727 msgstr ""
728
729 #: 1201.CIRC_PERMIT_BAD_KEY:47
730 msgid "A checkout was attempted without a valid checkout permit key"
731 msgstr "Դուրս տրման փորձ է արվել առանց իրավասու բանալու"
732
733 #: 1593.MONEY_CREDIT_PAYMENT_NOT_FOUND:430
734 msgid "The requested money_credit_payment was not found"
735 msgstr "Հարցվող money_credit_payment չի գտնված"
736
737 #: 7017.ROUTE_TO_COPY_LOCATION:901
738 msgid ""
739 "A copy needs to be routed to a copy location.  The location should be "
740 "specified within the event with a 'location' key"
741 msgstr ""
742 "Օրինակը կարիք ունի տեղափոխվել պատճենի տեղաբաշխման վայր: Տեղաբաշխման վայրը "
743 "պետք է նկարագրված լինի իրադարձության ներսում 'տեղաբաշխման' բանալիով"
744
745 #: 1618.METABIB_TITLE_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:505
746 msgid "The requested metabib_title_field_entry was not found"
747 msgstr "Հարցվող metabib_title_field_entry չի գտնված"
748
749 #: 7022.RESERVATION_CAPTURE_FAILED:916
750 msgid "Booking reservation capture failed"
751 msgstr "Պատվերի պահման որսալը ձախողվեց"
752
753 #: 1202.ITEM_NOT_CATALOGED:50
754 msgid "The requested item is not cataloged in the database"
755 msgstr "Հարցվող նյպւթը քարտագրված չէ"
756
757 #: 1520.WORKSTATION_NOT_FOUND:228
758 msgid "Requested workstation object does not exist"
759 msgstr "Պահանջվող աշխատանքային կայանի օբյեկտը գոյություն չունի"
760
761 #: 1628.MONEY_BILLING_NOT_FOUND:534
762 msgid "The requested money_billing was not found"
763 msgstr "Հարցվող money_billing չի գտնված"
764
765 #: 1716.COPY_LOCATION_NOT_EMPTY:716
766 msgid "The copy location is not empty"
767 msgstr ""
768
769 #: 1507.CONTAINER_ITEM_NOT_FOUND:215
770 msgid ""
771 "Someone attempted to retrieve a container item object from the system and "
772 "the object was not found."
773 msgstr ""
774 "Ինչ որ մեկը փորձ է արել համակարգից ստանալ կոնտեյների նյութի օբյեկտ որը "
775 "գոյություն չունի"
776
777 #: 2002.DATABASE_QUERY_FAILED:779
778 msgid "The attempt to query to the DB failed"
779 msgstr "Բազայում հարցում անելու փորձը տապալվեց"
780
781 #: 1549.CONFIG_STANDING_NOT_FOUND:303
782 msgid "The requested config_standing was not found"
783 msgstr "Հարցվող config_standing չի գտնված"
784
785 #: 1861.ACQ_PURCHASE_ORDER_TOO_LATE:666
786 msgid ""
787 "The requested acq.purchase_order cannot be split because it has gone beyond "
788 "the \"pending\" state"
789 msgstr ""
790 "Պահանջվող acq.purchase_orderչի կարող բաժանվել քանի որ այն անցել է "
791 "\"սպասվող\" վիճակից"
792
793 #: 1210.INCORRECT_PASSWORD:78
794 msgid "The provided password is not correct"
795 msgstr "Տրված գաղտնաբարը սխալ է"
796
797 #: 1582.CONFIG_ITEM_TYPE_MAP_NOT_FOUND:398
798 msgid "The requested config_item_type_map was not found"
799 msgstr "Հարցվող config_item_type_map չի գտնված"
800
801 #: 8007.OFFLINE_SESSION_EXISTS:960
802 msgid "A session with the given name already exists"
803 msgstr "Տրված անունով սեսիա արդեն գոյություն ունի"
804
805 #: 1650.CONFIG_CIRC_MATRIX_RULESET_NOT_FOUND:601
806 msgid "The requested config_circ_matrix_ruleset_not_found was not found"
807 msgstr "Պահանջվող config_circ_matrix_ruleset_not_found չի գտնվել"
808
809 #: 10002.ACQ_LINEITEM_DETAIL_NO_FUND:990
810 msgid "The lineitem detail has no associated fund"
811 msgstr "Տողի նյութի մանրամասը չունի իրեն կցված գումար"
812
813 #: 7003.COPY_CIRC_NOT_ALLOWED:856
814 msgid "Target copy is not allowed to circulate"
815 msgstr "Թիրախ օրինակը արգելված է սպասարկել"
816
817 #: 1530.CONFIG_IDENTIFICATION_TYPE_NOT_FOUND:249
818 msgid "The requested config_identification_type was not found"
819 msgstr "Հարցվող config_identification_type չի գտնված"
820
821 #: 1579.ASSET_COPY_LOCATION_NOT_FOUND:389
822 msgid "The requested asset_copy_location was not found"
823 msgstr "Հարցվող asset_copy_location չի գտնված"
824
825 #: 1506.CONTAINER_NOT_FOUND:209
826 msgid ""
827 "Someone attempted to retrieve a container object from the system and the "
828 "object was not found."
829 msgstr ""
830 "Ինչ որ մեկը փորձ է արել համակարգից ստանալ կոնտեյների օբյեկտը որը չի գտնվել"
831
832 #: 1571.ASSET_CALL_NUMBER_NOTE_NOT_FOUND:366
833 msgid "The requested asset_call_number_note was not found"
834 msgstr "Հարցվող asset_call_number_note չի գտնված"
835
836 #: 4004.CREDIT_PROCESSOR_NOT_SPECIFIED:802
837 msgid ""
838 "No credit card processor specified either in org unit settings or in call to "
839 "credit service API method."
840 msgstr ""
841 "Կրեդիտ քարտի պրոցեսորը չի նշված կամ org unit-ի կարգաբերման մեջ  կամ կրեդիտ "
842 "քարտի կանչման ծառայության API  մեթոդում"
843
844 #: 1528.ACTOR_USER_ADDRESS_NOT_FOUND:241
845 msgid "Requested address was not found"
846 msgstr "Հարցվող հասցեն չի գտնված"
847
848 #: 7002.PATRON_EXCEEDS_CHECKOUT_COUNT:853
849 msgid ""
850 "The patron in question has the maximum number of items already checked out"
851 msgstr "Հարցված ընթերցողը ունի առավելաքույն սպասարկված նյութեր"
852
853 #: 1609.CONFIG_RULES_RECURRING_FINE_NOT_FOUND:478
854 msgid "The requested config_rules_recurring_fine was not found"
855 msgstr "Պահանջվող config_rules_recurring_fine չի գտնված"
856
857 #: 1003.Z3950_SEARCH_FAILED:37
858 msgid "The Z search did not succeed"
859 msgstr "Z որոնումը անհաջող էր"
860
861 #: 1533.ACTOR_USR_NOTE_NOT_FOUND:258
862 msgid "The requested actor_usr_note was not found"
863 msgstr "Հարցվող actor_usr_note չի գտնված"
864
865 #: 1620.PERMISSION_GRP_PERM_MAP_NOT_FOUND:511
866 msgid "The requested permission_grp_perm_map was not found"
867 msgstr "Հարցվող permission_grp_perm_map չի գտնված"
868
869 #: 7025.PATRON_TOO_MANY_ACTIVE_PASSWORD_RESET_REQUESTS:825
870 msgid ""
871 "There are too many active password reset request sessions for this patron."
872 msgstr ""
873 "Առկա է չափից դուրս շատ ակտիվ գաղտնաբառի վերագրման սեսիաներ այս ընթերցողի "
874 "համար"
875
876 #: 1232.ITEM_DEPOSIT_REQUIRED:162
877 msgid "Payment of an item deposit is required."
878 msgstr ""
879
880 #: 1709.MAX_HOLDS:743
881 msgid "User has reached the maximum number of holds"
882 msgstr "Օգտվողը հասէլ է պահումների ամենամեծ քանակին"
883
884 #: 1706.ITEM_BARCODE_EXISTS:734
885 msgid "An item with the same barcode exists"
886 msgstr "Նույն շտրիխ կոդով նյութ գոյություն ունի"
887
888 #: 7014.COPY_IN_TRANSIT:889
889 msgid "Copy is in transit"
890 msgstr "Օրինակը տրանզիտում է"
891
892 #: 1219.COPY_REMOTE_CIRC_LIB:112 1220.ITEM_NOT_HOLDABLE:116
893 msgid "A copy with a remote circulating library (circ_lib) was encountered"
894 msgstr "Օրինակ հեռու գտնվող (circ_lib) գրադարանից տեսնված է"
895
896 #: 1702.OPEN_CIRCULATION_EXISTS:722
897 msgid "There is an open circulation on the requested item"
898 msgstr "Պահանջվող նյութի համառ առկա է բաց սպասարկման հարցում"
899
900 #: 0.SUCCESS:14
901 msgid "Success"
902 msgstr "Հաջողվեց"
903
904 #: 1231.RECORD_NOT_EMPTY:159
905 msgid "The selected bib record has volumes attached"
906 msgstr "Ընտրված մատեն գրառումը ունի կցված հատոր"
907
908 #: 1503.ACTION_HOLD_REQUEST_NOT_FOUND:195
909 msgid "The requested action_hold_request was not found"
910 msgstr "Հարցվող action_hold_request չի գտնված"
911
912 #: 8011.SKIP_ASSET_CHANGED:972
913 msgid "Asset status was changed since the offline transaction was recorded"
914 msgstr ""
915 "Ակտիվների վճակը փոխվել է սկսած այն պահից երբ ցանցից անջատված տրանզակցիա է "
916 "գրանցվել"
917
918 #: 1212.PATRON_EXCEEDS_OVERDUE_COUNT:84
919 msgid "The patron has too many overdue items"
920 msgstr "Ընթերցողը չափից շատ ժամկետանց նյութեր ունի"
921
922 #: 1863.ACQ_FUND_EXCEEDS_WARN_PERCENT:672
923 msgid ""
924 "Activating the requested acq.purchase_order would encumber it beyond its "
925 "warning level."
926 msgstr ""
927 "Այս պահանջի ակտիվացումը acq.purchase_order կհանգեցնի զգուշացման մակարդակի "
928 "գերազանցման"
929
930 #: 1578.ACTION_HOLD_NOTIFICATION_NOT_FOUND:386
931 msgid "The requested action_hold_notification was not found"
932 msgstr "Հարցվող action_hold_notification չի գտնված"
933
934 #: 1610.MONEY_CHECK_PAYMENT_NOT_FOUND:481
935 msgid "The requested money_check_payment was not found"
936 msgstr "Հարցվող money_check_payment չի գտնված"
937
938 #: 1623.PERMISSION_USR_PERM_MAP_NOT_FOUND:520
939 msgid "The requested permission_usr_perm_map was not found"
940 msgstr "Հարցվող permission_usr_perm_map չի գտնված"
941
942 #: 1581.ASSET_STAT_CAT_ENTRY_COPY_MAP_NOT_FOUND:395
943 msgid "The requested asset_stat_cat_entry_copy_map was not found"
944 msgstr "Հարցվող asset_stat_cat_entry_copy_map չի գտնված"
945
946 #: 1586.ACTOR_ORG_UNIT_NOT_FOUND:409
947 msgid "The requested actor_org_unit was not found"
948 msgstr "Հարցվող actor_org_unit չի գտնված"
949
950 #: 7010.COPY_ALERT_MESSAGE:877
951 msgid "The requested copy has an alert message attached"
952 msgstr "Պահանջվող օրինակը ունի կցված ահազանգի հաղորդում"
953
954 #: 7006.COPY_IS_REFERENCE:865
955 msgid "Copy is reference material"
956 msgstr "Օրինակը տեղեկատու ն յութ է"
957
958 #: 1547.CONFIG_ITEM_FORM_MAP_NOT_FOUND:299
959 msgid "The requested config_item_form_map was not found"
960 msgstr "Հարցվող config_item_form_map չի գտնված"
961
962 #: 1592.CONTAINER_USER_BUCKET_NOT_FOUND:427
963 msgid "The requested container_user_bucket was not found"
964 msgstr "Հարցվող container_user_bucket չի գտնված"
965
966 #: 1617.ACTION_UNFULFILLED_HOLD_LIST_NOT_FOUND:502
967 msgid "The requested action_unfulfilled_hold_list was not found"
968 msgstr "Հարցվող action_unfulfilled_hold_list չի գտնված"
969
970 #: 1552.ACTOR_ORG_UNIT_HOURS_OF_OPERATION_NOT_FOUND:311
971 msgid "The requested actor_org_unit_hours_of_operation was not found"
972 msgstr "Հարցվող actor_org_unit_hours_of_operation չի գտնված"
973
974 #: 1576.EX_NOT_FOUND:380
975 msgid "The requested ex was not found"
976 msgstr "Պատվիրված ex չի գտնված"
977
978 #: 7019.HOLD_CAPTURE_DELAYED:907
979 msgid "Hold capture was delayed for this item"
980 msgstr "Պահումի որսումը կասեցվել է այս նյութի համար"
981
982 #: 9000.REPORT_TEMPLATE_EXISTS:976
983 msgid "A report template with the given name and folder already exists"
984 msgstr ""
985 "Տրված անունով և թղթապանակով հաշվետվության ձևաչափը արդեն գոյություն ունի"
986
987 #: 1502.ASSET_COPY_NOT_FOUND:192
988 msgid ""
989 "Someone attempted to retrieve a copy object from the system and the object "
990 "was not found."
991 msgstr ""
992 "Ինչ որ մեկը փորձ է արել համակարգից ստանալ օբյեկտի օրինակը որը չի գտնվել"
993
994 #: 1703.WORKSTATION_NAME_EXISTS:725
995 msgid "A workstation with that name already exists"
996 msgstr "Այդ անունով աշխատանքային կայանը արդեն գոյություն ունի"
997
998 #: 1235.INVALID_USER_XACT_ID:171
999 msgid ""
1000 "While you were trying to make payments, this account's transaction history "
1001 "changed.  Please go back and try again."
1002 msgstr ""
1003 "Քանի դեռ դու փորձ էիր անում կատարել վճարումներ, այս հաշվի տրանզակցիայի "
1004 "պատմությունը փոխվել է։ Գնա հետ և նորից փորձի։"
1005
1006 #: 1568.CONFIG_COPY_STATUS_NOT_FOUND:358
1007 msgid "The requested config_copy_status was not found"
1008 msgstr "Հարցվող config_copy_status չի գտնված"
1009
1010 #: 1539.CONTAINER_COPY_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:275
1011 msgid "The requested container_copy_bucket_item was not found"
1012 msgstr "Հարցվող container_copy_bucket_item չի գտնված"
1013
1014 #: 1590.ACTOR_STAT_CAT_NOT_FOUND:421
1015 msgid "The requested actor_stat_cat was not found"
1016 msgstr "Հարցվող actor_stat_cat չի գտնված"
1017
1018 #: 7027.PATRON_PASSWORD_WAS_NOT_STRONG:831
1019 msgid "The user attempted to set their password to a weak value."
1020 msgstr "Օգտվողը փորձ է արել գրել գաղտնաբառ թույլ արժեքով"
1021
1022 #: 9001.REPORT_REPORT_EXISTS:980
1023 msgid "A report with the given name and folder already exists"
1024 msgstr "Տրված անունով և թղթապանակով հաշվետվությունը արդեն գոյություն ունի"
1025
1026 #: 1705.VOLUME_LABEL_EXISTS:731
1027 msgid "A volume with the same label, title and owning library exists"
1028 msgstr "Նույն պիտակով, վերնագրովշ և վայրով հտոր արդեն կա"
1029
1030 #: 8008.OFFLINE_INVALID_SESSION:963
1031 msgid "The session name is invalid"
1032 msgstr "Սեսիայի անունը սխալ է"
1033
1034 #: 7025.COPY_STATUS_LONG_OVERDUE:925
1035 msgid "Copy is marked as long-overdue"
1036 msgstr "Պատճենը նշված է որպես երկարաժամկետ ուշացած։"
1037
1038 #: 7007.COPY_NEEDED_FOR_HOLD:868
1039 msgid "Copy is needed to fulfill a hold"
1040 msgstr "Պահումը իրականացնելու համար հարկավոր է պատճեն"
1041
1042 #: 1577.ACTION_HOLD_COPY_MAP_NOT_FOUND:383
1043 msgid "The requested action_hold_copy_map was not found"
1044 msgstr "Հարցվող action_hold_copy_mapչի գտնված"
1045
1046 #: 1648.PERMISSION_USR_WORK_OU_MAP_NOT_FOUND:595
1047 msgid "The requested permission_usr_work_ou_map was not found"
1048 msgstr "Պահանջվող permission_usr_work_ou_map չի գտնվել"
1049
1050 #: 1638.REPORTER_TEMPLATE_FOLDER_NOT_FOUND:565
1051 msgid "The requested reporter_template_folder was not found"
1052 msgstr "Հարցվող reporter_template_folder չի գտնված"
1053
1054 #: 4002.CREDIT_PROCESSOR_BAD_PARAMS:796
1055 msgid "Not enough parameters to use credit card processor"
1056 msgstr "Պարամետրերը բավարար չեն կրեդիտ քարտի պրոցեսորի օգտագործման համար"
1057
1058 #: 7024.HOLD_RESERVATION_CONFLICT:922
1059 msgid ""
1060 "Both a hold and a reservation exist for this item; staff intervention is "
1061 "required to resolve the conflict."
1062 msgstr ""
1063 "Թե պահումը և թե նախնական պատվերը այս նյութի համար գոյություն ունեն. "
1064 "աշխատակազմի միջամտությունն է պահանջվում առճակատումը լուծելու համար"
1065
1066 #: 1644.VANDELAY_AUTHORITY_QUEUE_NOT_FOUND:583
1067 msgid "The requested vandelay_authority_queue was not found"
1068 msgstr "Պահանջվող vandelay_authority_queue չի գտնվել"
1069
1070 #: 4040.CREDIT_PROCESSOR_SUCCESS_WO_RECORD:817
1071 msgid ""
1072 "A *TERRIBLE* problem has occurred: a credit card transaction was processed "
1073 "successfully, but the patron's payment could not be recorded within "
1074 "Evergreen.  Please seek assistance."
1075 msgstr ""
1076 "*ԱՀԱՎՈՐ* խնդիր է ծագել. կրեդիտ քարտով հաջողությամբ կատարվել է տրանզակցիա, "
1077 "բայց օգտագտիրոջ վճարումը հնարավոր չէ գրանցել Էվերգրինում։ Դիմիր աջակցության "
1078 "համար։"
1079
1080 #: 1634.REPORTER_TEMPLATE_NOT_FOUND:553
1081 msgid "The requested reporter_template was not found"
1082 msgstr "Հարցվող reporter_template չի գտնված"
1083
1084 #: 1583.ACTION_SURVEY_NOT_FOUND:401
1085 msgid "The requested action_survey was not found"
1086 msgstr "Հարցվող action_survey չի գտնված"
1087
1088 #: 1859.ACQ_PURCHASE_ORDER_NOT_FOUND:660
1089 msgid "The requested acq.purchase_order was not found"
1090 msgstr "Պահանջվող acq.purchase_order չի գտնվել"
1091
1092 #: 1625.CONTAINER_BIBLIO_RECORD_ENTRY_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:526
1093 msgid "The requested container_biblio_record_entry_bucket_item was not found"
1094 msgstr "Հարցվող container_biblio_record_entry_bucket_item չի գտնված"
1095
1096 #: 1000.LOGIN_FAILED:28
1097 msgid "User login failed"
1098 msgstr "Օգտվողի գրանցումը ձախողվեգ"
1099
1100 #: 1873.ACQ_CURRENCY_TYPE_NOT_FOUND:684
1101 msgid "The requested acq.currency_type was not found"
1102 msgstr "Պահանջվող acq.currency_type չի գտնվել"
1103
1104 #: 1599.MONEY_GROCERY_NOT_FOUND:448
1105 msgid "The requested money_grocery was not found"
1106 msgstr "Հարցվող money_grocery չի գտնված"
1107
1108 #: 8009.OFFLINE_NO_ORG:966 8010.OFFLINE_SESSION_COMPLETE:969
1109 msgid "No org id was provided"
1110 msgstr "Չկա org id"
1111
1112 #: 1236.PATRON_EXCEEDS_LOST_COUNT:174
1113 msgid "The patron has too many lost items."
1114 msgstr "Ընթերցողը ունի չափից շատ կորած նյութեր։"
1115
1116 #: 8001.OFFLINE_SESSION_FILE_EXISTS:942
1117 msgid "An offline file for this workstation exists within this session"
1118 msgstr "Այս աշխ կայանի համար կա օֆլայն ֆայլ"
1119
1120 #: 2003.INTERNAL_SERVER_ERROR:782
1121 msgid "There was an internal server error"
1122 msgstr "Աօկա է կայանի ներքին սխալ"
1123
1124 #: 4020.CREDIT_PROCESSOR_DECLINED_TRANSACTION:811
1125 msgid "The credit card processor has declined the transaction."
1126 msgstr "Կրեդիտ քարտի պրոցեսորը մերժել է այս տրանզակցիան"
1127
1128 #: 1647.VANDELAY_QUEUED_AUTHORITY_RECORD_NOT_FOUND:592
1129 msgid "The requested vandelay_queued_authority_record was not found"
1130 msgstr "Պահանջվող vandelay_queued_authority_record չի գտնվել"
1131
1132 #: 1234.ITEM_DEPOSIT_PAID:168
1133 msgid "An item deposit was paid."
1134 msgstr ""
1135
1136 #: 1597.BIBLIO_RECORD_NOTE_NOT_FOUND:442
1137 msgid "The requested biblio_record_note was not found"
1138 msgstr "Հարցվող biblio_record_note չի գտնված"
1139
1140 #: 1846.ACQ_FUNDING_SOURCE_CREDIT_NOT_FOUND:621
1141 msgid "The requested acq.funding_source_credit was not found"
1142 msgstr "Պահանջվող acq.funding_source_credit չի գտնվել"
1143
1144 #: 1588.ASSET_STAT_CAT_NOT_FOUND:415
1145 msgid "The requested asset_stat_cat was not found"
1146 msgstr "Պահանջվող asset_stat_cat չի գտնված"
1147
1148 #: 1224.PATRON_ACCOUNT_EXPIRED:130
1149 msgid "The patron's account has expired"
1150 msgstr "Ընթերցողի հաշիվը ժամկետանց է"
1151
1152 #: 1560.METABIB_METARECORD_NOT_FOUND:334
1153 msgid "The requested metabib_metarecord was not found"
1154 msgstr "Հարցվող metabib_metarecord չի գտնված"
1155
1156 #: 1707.HOLD_EXISTS:737
1157 msgid "User already has an open hold on the selected item"
1158 msgstr "Ընտրված նյութի համար օգտվողը ունի բաց պահում"
1159
1160 #: 11107.AVAIL_HOLD_COPY_RATIO_EXCEEDED:1048
1161 msgid ""
1162 "Renewal attempt failed because the \"hold / available copies\" ratio exceeds "
1163 "the configured limit"
1164 msgstr ""
1165
1166 #: 1712.AUTH_QUEUE_EXISTS:752
1167 msgid "An authority record queue with the same name already exists"
1168 msgstr "Նույն անվանումով հեղինակավոր գրառման հարցում արդեն կա"
1169
1170 #: 1566.MONEY_FORGIVE_PAYMENT_NOT_FOUND:352
1171 msgid "The requested money_forgive_payment was not found"
1172 msgstr "Հարցվող money_forgive_payment չի գտնված"
1173
1174 #: 1230.XACT_COLLISION:155
1175 msgid "The saved item has been edited by another user"
1176 msgstr "Հիշված նյութը խմբագրվըլ է մեկ այլ օգտվողի կողմից"
1177
1178 #: 7028.PATRON_CIRC_MISMATCH:931
1179 msgid "Potentially notified patron does not own the circulation."
1180 msgstr ""
1181
1182 #: 1843.ACQ_LINEITEM_ATTR_NOT_FOUND:612
1183 msgid "The requested acq.lineitem_attr was not found"
1184 msgstr "Պահանջվող acq.lineitem_attr չի գտնվել"
1185
1186 #: 1715.HOLD_SUSPEND_AFTER_CAPTURE:761
1187 msgid "Attempt to suspend a hold after it has been captured."
1188 msgstr "Պահումը կասեցնելու փորձ այն բանից հետո երբ այն բռնվել է։"
1189
1190 #: 1237.HOLD_ITEM_CHECKED_OUT:177
1191 msgid ""
1192 "The item you have attempted to place on hold is already checked out to the "
1193 "requestor."
1194 msgstr "Նյութը որ ցանկանում ես դնել պահման արդեն դուրս է տրված"
1195
1196 #: 1614.ACTION_SURVEY_ANSWER_NOT_FOUND:493
1197 msgid "The requested action_survey_answer was not found"
1198 msgstr "Հարցվող action_survey_answer չի գտնված"
1199
1200 #: 2004.ACTOR_USER_DELETE_OPEN_XACTS:785
1201 msgid ""
1202 "The user you have attempted to delete cannot be deleted because it has open "
1203 "circulations and/or unpaid bills."
1204 msgstr ""
1205 "Օգտվողին ում փոերձում ես ջնջել հնարավոր չէ ջնջել քանի որ այն ունի բաց տացքեր "
1206 "և/կամ չվճարված հաշիվներ։"
1207
1208 #: 1858.ACQ_LINEITEM_NOT_FOUND:657
1209 msgid "The requested acq.lineitem was not found"
1210 msgstr "Պահանջված acq.lineitem չի գտնված։"
1211
1212 #: 1845.ACQ_PROVIDER_NOT_FOUND:618
1213 msgid "The requested acq.provider was not found"
1214 msgstr "Պահանջվող acq.provider չի գտնվել"
1215
1216 #: 1600.CONFIG_BIB_SOURCE_NOT_FOUND:451
1217 msgid "The requested config_bib_source was not found"
1218 msgstr "Հարցվող config_bib_sourceչի գտնված"
1219
1220 #: 1717.COPY_LOCATION_NOT_FOUND:719
1221 msgid "The copy location does not exist"
1222 msgstr ""
1223
1224 #: 1646.VANDELAY_QUEUED_BIB_RECORD_NOT_FOUND:589
1225 msgid "The requested vandelay_queued_bib_record was not found"
1226 msgstr "Պահանջվող vandelay_queued_bib_record չի գտնվել"
1227
1228 #: 1228.BIB_RECORD_DELETED:149
1229 msgid "The requested bib record is marked as deleted"
1230 msgstr "Պահանջվող մատեն գրաղումը նշված է ջնջված"
1231
1232 #: 1841.ACQ_PICKLIST_NOT_FOUND:609
1233 msgid "The requested acq.picklist was not found"
1234 msgstr "Պահանջվող acq.picklist չի գտնվել"
1235
1236 #: 7018.COPY_MARKED_LOST:904
1237 msgid "The requested item is already marked as lost"
1238 msgstr "Պահանջվող մատեն գրաղումը նշված է կորած"
1239
1240 #: 1642.CONFIG_CIRC_MODIFIER_NOT_FOUND:577
1241 msgid "The requested config_circ_modifier was not found"
1242 msgstr "Պահանջվող config_circ_modifier չի գտնվել"
1243
1244 #: 1701.COPY_LOCATION_EXISTS:713
1245 msgid "The copy location object already exists"
1246 msgstr "Օրինակի տեղաբաշխման օբյեկտը արդեն առկա է"
1247
1248 #: 1532.MONEY_BILLABLE_TRANSACTION_SUMMARY_NOT_FOUND:255
1249 msgid "The requested money_billable_transaction_summary was not found"
1250 msgstr "Հարցվող money_billable_transaction_summary չի գտնված"
1251
1252 #: 1856.ACQ_FUNDING_SOURCE_ALLOCATION_TOTAL_NOT_FOUND:651
1253 msgid "The requested acq.funding_source_allocation_total was not found"
1254 msgstr "Պահանջվող acq.funding_source_allocation_total չի գտնվել"
1255
1256 #: 1216.PATRON_CARD_INACTIVE:103
1257 msgid "The patron's card is not active"
1258 msgstr "Ընթերցողի տոմսը ակտիվ չէ"
1259
1260 #: 1881.PERMISSION_GRP_PENALTY_THRESHOLD_NOT_FOUND:705
1261 msgid "The requested permission_grp_penalty_threshold was not found"
1262 msgstr "Պահանջվող permission_grp_penalty_threshold չի գտնվել"
1263
1264 #: 7013.PATRON_EXCEEDS_FINES:886
1265 msgid "The patron in question has reached the maximum fine amount"
1266 msgstr "Հարցվող ընթերցողը հասել է մաքսիմում տուգանքի մեծությանը"
1267
1268 #: 1233.ITEM_RENTAL_FEE_REQUIRED:165
1269 msgid "Payment of an item rental fee is required."
1270 msgstr ""
1271
1272 #: 1574.CONTAINER_CALL_NUMBER_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:374
1273 msgid "The requested container_call_number_bucket_item was not found"
1274 msgstr "Հարցվող container_call_number_bucket_item չի գտնված"
1275
1276 #: 10003.ACQ_LINEITEM_DETAIL_NO_ORG:993
1277 msgid "The lineitem detail has no owning_lib"
1278 msgstr "Տողի նյութի մանրամասը չունի owning_lib"
1279
1280 #: 11101.SERIAL_DISTRIBUTION_HAS_NO_COPY_TEMPLATE:1020
1281 msgid ""
1282 "Units cannot be created for the given item because its associated "
1283 "distribution does not have a copy template."
1284 msgstr ""
1285 "Տրված նյութի հյամար միավորները հնարավոր չէ ստեղծել, քանի որ դրա հետ կապված "
1286 "տարածումը չունի օրինակի ձևաչափ:"
1287
1288 #: 1518.ACTION_HOLD_TRANSIT_COPY_NOT_FOUND:223
1289 msgid "The requested action_hold_transit_copy was not found"
1290 msgstr "Հարցվող action_hold_transit_copy չի գտնված"
1291
1292 #: 1594.AUTHORITY_FULL_REC_NOT_FOUND:433
1293 msgid "The requested authority_full_rec was not found"
1294 msgstr "Հարցվող authority_full_rec չի գտնված"
1295
1296 #: 1565.ACTOR_PROFILE_NOT_FOUND:349
1297 msgid "The requested actor_profile was not found"
1298 msgstr "Հարցվող actor_profile չի գտնված"
1299
1300 #: 1580.METABIB_VIRTUAL_RECORD_NOT_FOUND:392
1301 msgid "The requested metabib_virtual_record was not found"
1302 msgstr "Հարցվող metabib_virtual_record չի գտնված"
1303
1304 #: 1640.ACTOR_USR_ORG_UNIT_OPT_IN_NOT_FOUND:571
1305 msgid "The requested actor_usr_org_unit_opt_in was not found"
1306 msgstr "Հարցվող actor_usr_org_unit_opt_in չի գտնված"
1307
1308 #: 1572.AUTHORITY_RECORD_NOTE_NOT_FOUND:369
1309 msgid "The requested authority_record_note was not found"
1310 msgstr "Հարցվող authority_record_note չի գտնված"
1311
1312 #: 1848.ACQ_FUND_NOT_FOUND:627
1313 msgid "The requested acq.fund was not found"
1314 msgstr "Պահանջվող acq.fund չի գտնվել"
1315
1316 #: 11106.TOTAL_HOLD_COPY_RATIO_EXCEEDED:1044
1317 msgid ""
1318 "Renewal attempt failed because the \"hold / total copies\" ratio exceeds the "
1319 "configured limit"
1320 msgstr ""
1321
1322 #: 1615.ACTION_NON_CATALOGED_CIRCULATION_NOT_FOUND:496
1323 msgid "The requested action_non_cataloged_circulation was not found"
1324 msgstr "Հարցվող action_non_cataloged_circulation չի գտնված"
1325
1326 #: 11104.SERIAL_CORRUPT_PATTERN_CODE:1033
1327 msgid ""
1328 "A serial pattern code has been configured that fails to conform to MFHD "
1329 "standards for fields 853-855."
1330 msgstr ""
1331 "Պարբերականի ձևանմուշի կոդը կարգաբերվել է որ չկարողանա նմանեցել MFHD "
1332 "ստանդարտները 853-855 դաշտերի համար։"
1333
1334 #: 1604.MONEY_USER_SUMMARY_NOT_FOUND:463
1335 msgid "The requested money_user_summary was not found"
1336 msgstr "Հարցվող money_user_summary չի գտնված"
1337
1338 #~ msgid "Copy has is marked as lost"
1339 #~ msgstr "Օրինակը նշված է որպես կորած"
1340
1341 #~ msgid "The selecte bill has already been voided"
1342 #~ msgstr "Ընտրված հաշիվը արդեն հեռացվել է"
1343
1344 #~ msgid "Copy has is marked as missing"
1345 #~ msgstr "Օրինակը նշված է որպես բացակա"
1346
1347 #~ msgid "The requested acq.po_lineitem was not found"
1348 #~ msgstr "Պահանջվող acq.po_lineitem չի գտնված"
1349
1350 #~ msgid ""
1351 #~ "A *TERRIBLE* problem has occurred: a credit card transaction was processed "
1352 #~ "successfuly, but the patron's payment could not be recorded within "
1353 #~ "Evergreen.  Please seek assistance."
1354 #~ msgstr ""
1355 #~ "*ԱՀԱՎՈՐ* պրոբլեմ է համդիպել, կրեդիտ քարտի տրանզակցիան հաջող է կատարվել, բայց "
1356 #~ "ընթերցողի վճարումը հնարավոր չէ գրանցել Էվեռգռինի ներսում: Դիմիր օգնության"