Translation updates - po files
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / ils_events.xml / hy-AM.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2017-08-15 16:41-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2017-08-20 08:13+0000\n"
7 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
8 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2017-08-21 05:12+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 18446)\n"
14
15 #: 1208.TITLE_LAST_COPY:71
16 msgid "The last copy attached to a title is being removed or deleted"
17 msgstr "Այս վերնագրին կցված վերջին օրինակը հեռացվում կամ ջնջվում է:"
18
19 #: 1603.CONTAINER_USER_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:460
20 msgid "The requested container_user_bucket_item was not found"
21 msgstr "Հարցվող container_user_bucket_item չի գտնված"
22
23 #: 1598.MONEY_USER_CIRCULATION_SUMMARY_NOT_FOUND:445
24 msgid "The requested money_user_circulation_summary was not found"
25 msgstr "Հարցվող money_user_circulation_summary չի գտնված"
26
27 #: 1621.CONTAINER_COPY_BUCKET_NOT_FOUND:514
28 msgid "The requested container_copy_bucket was not found"
29 msgstr "Հարցվող container_copy_bucket չի գտնված"
30
31 #: 1218.ITEM_AGE_PROTECTED:109
32 msgid "This item is too new to have a hold placed on it"
33 msgstr "Նյութը չափից դուրս նոր է որպեսզի այն պատվիրեն:"
34
35 #: 1214.PATRON_DUP_IDENT1:92
36 msgid ""
37 "The selected primary identification type and value are in use by another "
38 "patron"
39 msgstr ""
40 "Ընտրված սկզբնական բնոթագրման տեսակը և արժեքը օգտագործվում են մեկ ուրիշի "
41 "կողմից:"
42
43 #: 1561.PERMISSION_PERM_LIST_NOT_FOUND:337
44 msgid "The requested permission_perm_list was not found"
45 msgstr "Հարցվող permission_perm_list չի գտնված:"
46
47 #: 1213.PATRON_BARRED:88
48 msgid "The patron is barred"
49 msgstr "Ընթերցողը կասեցված է:"
50
51 #: 1645.CONFIG_CIRC_MATRIX_TEST_NOT_FOUND:586
52 msgid "The requested config_circ_matrix_test was not found"
53 msgstr "Առաջարկվող config_circ_matrix_test չի գտնվել"
54
55 #: 1900.URL_VERIFY_NOT_SESSION_CREATOR:765
56 msgid ""
57 "You did not create this URL Verify session, so you cannot change it.  You "
58 "may be able to clone it."
59 msgstr ""
60 "Դու չես ստեղծել այս URL-ը։ Համեմատիր սեսիան, քանի որ չես կարող այն փոփոխել։ "
61 "Դու կարող ես այն կլոնավորել։"
62
63 #: 1591.METABIB_SERIES_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:424
64 msgid "The requested metabib_series_field_entry was not found"
65 msgstr "Հարցվող metabib_series_field_entry չի գտնված:"
66
67 #: 11105.PATRON_CREDIT_DISABLED:1040
68 msgid ""
69 "Payments by patron credit are not allowed for the selected transaction"
70 msgstr ""
71 "Ընտրված տրանզակցիաների համար վճարումները ըստ ընթերցողի կրեդիտի արգելված են։"
72
73 #: 4003.CREDIT_PROCESSOR_NOT_ALLOWED:799
74 msgid "The credit card processor you have named is not allowed"
75 msgstr "Քո կողմից նշված կրեդիտ քարտի պրոցեսորը արգելված է"
76
77 #: 4010.CREDIT_PROCESSOR_NO_DEFAULT_SELECTED:805
78 msgid "No default credit processor is selected"
79 msgstr "Լռակյաց կրեդիտի պրոցեսորը չի ընտրված"
80
81 #: 1862.ACQ_FUND_EXCEEDS_STOP_PERCENT:669
82 msgid ""
83 "The requested acq.purchase_order cannot be activated because it would over-"
84 "encumber a fund."
85 msgstr ""
86 "Պահանջը acq.purchase_order չի կարելի ակտւվացնել քանի որ այն կգերազանցի "
87 "ընդհանուր գումարը:"
88
89 #: 1649.VANDELAY_IMPORT_ITEM_NOT_FOUND:598
90 msgid "The requested vandelay.import_item was not found"
91 msgstr "Առաջարկվող vandelay.import_item չի գտնվել"
92
93 #: 1639.REPORTER_SCHEDULE_NOT_FOUND:568
94 msgid "The requested reporter_schedule was not found"
95 msgstr "Հարցվող reporter_schedule չի գտնված"
96
97 #: 1847.ACQ_FUNDING_SOURCE_DEDIT_NOT_FOUND:624
98 msgid "The requested acq.funding_source_dedit was not found"
99 msgstr "Առաջարկվող acq.funding_source_dedit չի գտնվել"
100
101 #: 1641.ACTION_OPEN_CIRC_COUNT_BY_CIRC_MOD_NOT_FOUND:574
102 msgid "The requested action_open_circ_count_by_circ_mod was not found"
103 msgstr "Հարցվող action_open_circ_count_by_circ_mod չի գտնված"
104
105 #: 1589.ACTOR_CARD_NOT_FOUND:418
106 msgid "The requested actor_card was not found"
107 msgstr "Հարցվող actor_card չի գտնված"
108
109 #: 1608.METABIB_SUBJECT_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:475
110 msgid "The requested metabib_subject_field_entry was not found"
111 msgstr "Հարցվող metabib_subject_field_entry չի գտնված"
112
113 #: 1711.BIB_QUEUE_EXISTS:749
114 msgid "A bib record queue with the same name already exists"
115 msgstr "Նույն անվանումով մատենագիտական գրառման հերթ արդեն կա"
116
117 #: 1875.ACQ_LINEITEM_GENERATED_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:687
118 #: 1876.ACQ_LINEITEM_LOCAL_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:690
119 #: 1877.ACQ_LINEITEM_MARC_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:693
120 #: 1878.ACQ_LINEITEM_USR_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:696
121 #: 1879.ACQ_LINEITEM_PROVIDER_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:699
122 msgid "The requested acq_lineitem_attr was not found"
123 msgstr "Առաջարկվող acq_lineitem_attr  չի գտնված"
124
125 #: 1207.REFUND_EXCEEDS_BALANCE:68
126 msgid ""
127 "A refund greater than the negative balance on a transaction was provided"
128 msgstr ""
129 "Տրվել է ավելի մէծ վերադարձի գումար քան տրանզակցիայի բացասական գումարն է:"
130
131 #: 1504.ACTION_TRANSIT_COPY_NOT_FOUND:201
132 msgid ""
133 "Someone attempted to retrieve a transit object from the system and the "
134 "object was not found."
135 msgstr ""
136 "Ինչ որ մեկը փորձ է արել համակարգից կանչել տրազիտ օբյեկտ որը չի գտնվել:"
137
138 #: 1538.ACTION_SURVEY_RESPONSE_NOT_FOUND:272
139 msgid "The requested action_survey_response was not found"
140 msgstr "Հարցվող action_survey_response չի գտնված"
141
142 #: 1555.MONEY_OPEN_BILLABLE_TRANSACTION_SUMMARY_NOT_FOUND:320
143 msgid "The requested money_open_billable_transaction_summary was not found"
144 msgstr "Հարցվող money_open_billable_transaction_summary չի գտնված"
145
146 #: 7000.ROUTE_ITEM:842
147 msgid ""
148 "A copy needs to be routed to a different location The destination location "
149 "will be specified by an 'org' key within the event object"
150 msgstr ""
151 "Հարկ կա որ օրինակը ուղարկվի այլ ուղղությամբ: Առաքման վայրը կսահմանվի 'org' "
152 "բանալու օգնությամբ իրադարձության օբյեկտի ներսում:"
153
154 #: 1554.CONFIG_RULES_CIRC_DURATION_NOT_FOUND:317
155 msgid "The requested config_rules_circ_duration was not found"
156 msgstr "Հարցվող config_rules_circ_duration չի գտնված"
157
158 #: 1607.ACTION_OPEN_CIRCULATION_NOT_FOUND:472
159 msgid "The requested action_open_circulation was not found"
160 msgstr "Հարցվող action_open_circulationչի գտնված"
161
162 #: 1559.METABIB_FULL_REC_NOT_FOUND:331
163 msgid "The requested metabib_full_rec was not found"
164 msgstr "Հարցվող metabib_full_rec չի գտնված"
165
166 #: 1527.OPEN_TCN_NOT_FOUND:238
167 msgid "No TCN could be found that does not collide with existing records"
168 msgstr "Չի գտնվում TCN որը առկա գրառումների հետ collide չի լինում"
169
170 #: 2001.DATABASE_UPDATE_FAILED:776
171 msgid "The attempt to write to the DB failed"
172 msgstr "Փորձը գրելու բազայում ձախոխվեց"
173
174 #: 1563.METABIB_KEYWORD_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:343
175 msgid "The requested metabib_keyword_field_entry was not found"
176 msgstr "Հարցվող metabib_keyword_field_entry չի գտնվել"
177
178 #: 1546.CONFIG_AUDIENCE_MAP_NOT_FOUND:296
179 msgid "The requested config_audience_map was not found"
180 msgstr "Հարցվող config_audience_map չի գտնվել"
181
182 #: 8004.OFFLINE_CONFIG_ERROR:951 8005.OFFLINE_CHECKSUM_FAILED:954
183 #: 8006.OFFLINE_SESSION_NOT_FOUND:957
184 msgid "Offline server is not configured properly"
185 msgstr "Անջատված կայանը ճիշտ չէ կարգաբեռված:"
186
187 #: 1001.NO_SESSION:31
188 msgid "User login session has either timed out or does not exist"
189 msgstr "Օգտվողի կապի սեսիան կամ ժամկետանց է կամ գոյություն չունի"
190
191 #: 4019.CREDIT_PROCESSOR_INVALID_CC_NUMBER:808
192 msgid "An invalid credit card number has been supplied."
193 msgstr "Սխալ կրեդիտ քարտի համար է տրված:"
194
195 #: 1880.CONFIG_BILLING_TYPE_NOT_FOUND:702
196 msgid "The requested config_billing_type was not found"
197 msgstr "Առաջարկվող config_billing_type չի գտնված"
198
199 #: 1851.ACQ_FUND_ENCUMBRANCE_TOTAL_NOT_FOUND:636
200 msgid "The requested acq.fund_encumbrance_total was not found"
201 msgstr "Պահանջվող acq.fund_encumbrance_total չի գտնված"
202
203 #: 1529.ACTOR_WORKSTATION_NOT_FOUND:246
204 msgid "The requested actor_workstation was not found"
205 msgstr "Հարցվող actor_workstation չի գտնված"
206
207 #: 1227.COPY_DELETE_WARNING:145
208 msgid "The copy in question is not in an ideal status for deleting"
209 msgstr "Ջնջելու համար պատճեն չի գտնվում նորմալ վիչակում"
210
211 #: 1204.CIRC_BAD_STATUS:59
212 msgid ""
213 "The given circulation is not in a standard status or the circulation was "
214 "never fully closed properly"
215 msgstr ""
216 "Տրված սպասարկումը ստանդարտ վիճակում չէ, կամ տացքը երբեք ամբողջովին չի փակվել:"
217
218 #: 1855.ACQ_FUNDING_SOURCE_CREDIT_TOTAL_NOT_FOUND:648
219 msgid "The requested acq.funding_source_credit_total was not found"
220 msgstr "Պահանջվող acq.funding_source_credit_total չի գտնված"
221
222 #: 1870.ACQ_LINEITEM_DETAIL_NOT_FOUND:675
223 msgid "The requested acq.lineitem_detail was not found"
224 msgstr "Պահանջվող acq.lineitem_detail չի գտնված"
225
226 #: 1223.PATRON_NO_PHONE:127
227 msgid "The user does not have a valid phone number assigned"
228 msgstr "Օգտվողը չունի նշված հեռախոս"
229
230 #: 1002.ACTOR_USER_NOT_FOUND:34
231 msgid ""
232 "Someone attempted to retrieve a user from the system and the user was not "
233 "found"
234 msgstr "Ինչ որ մեկը փորձեց կանչել համակարգի օգտվողին ն օգտվողը չի գտնվել"
235
236 #: 7011.COPY_STATUS_LOST:880
237 msgid "Copy is marked as lost"
238 msgstr "Օրինակը նշված է որպես կորած"
239
240 #: 7004.COPY_NOT_AVAILABLE:859
241 msgid "Copy is not available"
242 msgstr "Պատճենը հասանելի չէ"
243
244 #: 1643.VANDELAY_BIB_QUEUE_NOT_FOUND:580
245 msgid "The requested vandelay_bib_queue was not found"
246 msgstr "Պահանջվող vandelay_bib_queue չի գտնված"
247
248 #: 1849.ACQ_FUND_DEBIT_TOTAL_NOT_FOUND:630
249 msgid "The requested acq.fund_debit_total was not found"
250 msgstr "Պահանջվող acq.fund_debit_total չի գտնված"
251
252 #: 1636.REPORTER_OUTPUT_FOLDER_NOT_FOUND:559
253 msgid "The requested reporter_output_folder was not found"
254 msgstr "Հարցվող reporter_output_folder չի գտնված"
255
256 #: 7008.MAX_RENEWALS_REACHED:871
257 msgid "Circulation has no more renewals remaining"
258 msgstr "Սպասարկումը էլ չունի մնացող պահումներ"
259
260 #: 1217.PATRON_INACTIVE:106
261 msgid "This account is marked as inactive"
262 msgstr "Հաշիվը նշված է որպես ոչ ակտիվ"
263
264 #: 8003.OFFLINE_PARAM_ERROR:948
265 msgid "Missing params in offline upload"
266 msgstr "Բացակա պարամետրեր ցանցից անջատ բեռնավորման դեպքում"
267
268 #: 1637.REPORTER_REPORT_FOLDER_NOT_FOUND:562
269 msgid "The requested reporter_report_folder was not found"
270 msgstr "Հարցվող reporter_report_folder չի գտնված"
271
272 #: 1545.PERM_EX_NOT_FOUND:293
273 msgid "The requested perm_ex was not found"
274 msgstr "Հարցվող perm_ex չի գտնված"
275
276 #: 10101.ACQ_ALREADY_CANCELED:1003
277 msgid "The object is already canceled."
278 msgstr "Օբյեկտը արդեն չեղյալ է արված"
279
280 #: 1553.ACTOR_ORG_UNIT_CLOSED_DATE_NOT_FOUND:314
281 msgid "The requested actor_org_unit_closed_date was not found"
282 msgstr "Հարցվող actor_org_unit_closed_date չի գտնված"
283
284 #: 1531.ACTION_SURVEY_QUESTION_NOT_FOUND:252
285 msgid "The requested action_survey_question was not found"
286 msgstr "Հարցվող action_survey_question չի գտնվա"
287
288 #: 1541.AUTHORITY_RECORD_DESCRIPTOR_NOT_FOUND:281
289 msgid "The requested authority_record_descriptor was not found"
290 msgstr "Հարցվող authority_record_descriptor չի գտնված"
291
292 #: 1587.CONTAINER_CALL_NUMBER_BUCKET_NOT_FOUND:412
293 msgid "The requested container_call_number_bucket was not found"
294 msgstr "Հարցվող container_call_number_bucket չի գտնված"
295
296 #: 1229.VOLUME_DELETED:152
297 msgid "The requested volume is marked as deleted"
298 msgstr "Հարցվող հատորը նշված է որպես ջնջված"
299
300 #: 1635.REPORTER_REPORT_NOT_FOUND:556
301 msgid "The requested reporter_report was not found"
302 msgstr "Հարցվող reporter_report չի գտնված"
303
304 #: 1631.MONEY_COLLECTIONS_TRACKER_NOT_FOUND:544
305 #: 1632.CONFIG_RULES_AGE_HOLD_PROTECT_NOT_FOUND:547
306 #: 1633.MONEY_DESK_PAYMENT_NOT_FOUND:550
307 msgid "The requested money_collections_tracker was not found"
308 msgstr "Հարցվող money_collections_tracker չի գտնված"
309
310 #: 1651.AUTHORITY_RECORD_NUMBER_EXISTS:604
311 msgid "An authority record already exists with the requested ARN"
312 msgstr "Հեղինակավոր գրառումը արդեն գոյություն ունի պահանջվող ARN-ով"
313
314 #: 11001.SERIAL_CAPTION_AND_PATTERN_HAS_ISSUANCES:1016
315 msgid "The caption/pattern still has dependent issuances"
316 msgstr "Ձևը դեռ ունի կախված տրումներ"
317
318 #: 5000.PERM_FAILURE:822
319 msgid "Permission Denied"
320 msgstr "Արտոնություն չկա"
321
322 #: 7015.NEGATIVE_PATRON_BALANCE:892
323 msgid "This requested action would result in a negative patron balance"
324 msgstr "Հարցվող գործողության արդյունքում ընթերցողը կունենա բացասական բալանսը"
325
326 #: 1569.ACTOR_USER_STANDING_PENALTY_NOT_FOUND:361
327 msgid "The requested actor_user_standing_penalty was not found"
328 msgstr "Հարցվող actor_user_standing_penalty չի գտնված"
329
330 #: 8000.OFFLINE_SESSION_ACTIVE:939
331 msgid "An offline session for this location is currently processing"
332 msgstr "Այս տեղաբաշխման համառ ցանցից անջատ սեսիան հիմա կատարվում է"
333
334 #: 1200.USERNAME_EXISTS:44
335 msgid "The given username already exists in the database"
336 msgstr "Տրված օգտվողի անունը արդեն կա"
337
338 #: 1602.ACTOR_STAT_CAT_ENTRY_NOT_FOUND:457
339 msgid "The requested actor_stat_cat_entry was not found"
340 msgstr "Հարցվող actor_stat_cat_entry չի գտնված"
341
342 #: 1710.CONTAINER_EXISTS:746
343 msgid "User has already created a bucket with the requested name"
344 msgstr "Օգտվողը արդեն ստեղծել է փունջ հարցվող անվանումով"
345
346 #: 7001.PATRON_BAD_STANDING:849
347 msgid ""
348 "The patron in question is not able to check out materials because their "
349 "account is in bad standing"
350 msgstr ""
351 "Հարցվող ընթերցողը ի վիճակի չէ սպասարկել նյութեր, քանի որ նրա հաշիվը վատ "
352 "վիճակում է"
353
354 #: 1525.BILLING_NOT_FOUND:234
355 msgid "Requested billing note does not exist"
356 msgstr "Պահանջվող վճարման նշումը գոյություն չունի;"
357
358 #: 11102.SERIAL_DISTRIBUTION_HAS_NO_CALL_NUMBER:1024
359 msgid ""
360 "Units cannot be created for the given item because its associated "
361 "distribution does not have a call number."
362 msgstr ""
363 "Տված նյութի համար միավորներ չեն կարող ստեղծվել, քանի որ կապակցված բաշխումը "
364 "չունի դասիչ:"
365
366 #: 1575.CONTAINER_BIBLIO_RECORD_ENTRY_BUCKET_NOT_FOUND:377
367 msgid "The requested container_biblio_record_entry_bucket was not found"
368 msgstr "Հարցվող container_biblio_record_entry_bucket չի գտնված"
369
370 #: 7021.RESERVATION_NOT_FOUND:913
371 msgid "Booking reservation not found"
372 msgstr "Պահման նախնական հայտ չի գտնված"
373
374 #: 1211.BILL_ALREADY_VOIDED:81
375 msgid "The bill is already voided"
376 msgstr "Այս օրինագիծն արդեն ուժը կորցրած է ճանաչվել։"
377
378 #: 1700.NON_CAT_TYPE_EXISTS:710
379 msgid "The non-cataloged type object already exists"
380 msgstr "Չքարտագրվող տեսակի օբյեկտը արդեն գոյություն ունի"
381
382 #: 1860.ACQ_PURCHASE_ORDER_TOO_SHORT:663
383 msgid ""
384 "The requested acq.purchase_order cannot be split because it does not have "
385 "more than one lineitem"
386 msgstr ""
387 "Պահանջվող acq.purchase_order չի կարող բաժանվել, քանի որ այն չունի ավելի քան "
388 "մեկ գծային նյութ"
389
390 #: 7016.ITEM_ON_HOLDS_SHELF:895
391 msgid "This item is currently on the holds shelf for another patron"
392 msgstr ""
393 "Այս նյութը հիմա գտնվում է պահումների դարակում մեկ այլ ընթերցողի համար։"
394
395 #: 1226.REFUND_EXCEEDS_DESK_PAYMENTS:140
396 msgid ""
397 "This refund amount is not allowed because it exceeds the total amount of "
398 "desk payments for this transaction."
399 msgstr ""
400 "Վերաֆինանսավորման այս մեծությունը արգելված է, քանի որ այն գերազանցում է "
401 "տրանզակցիայի համար կատարված վճարումները:"
402
403 #: 1619.ACTOR_STAT_CAT_ENTRY_USER_MAP_NOT_FOUND:508
404 msgid "The requested actor_stat_cat_entry_user_map was not found"
405 msgstr "Հարցվող actor_stat_cat_entry_user_map չի գտնված"
406
407 #: 1558.ASSET_COPY_NOTE_NOT_FOUND:328
408 msgid "The requested asset_copy_note was not found"
409 msgstr "Հարցվող asset_copy_note չի գտնված"
410
411 #: 1853.ACQ_FUND_COMBINED_BALANCE_NOT_FOUND:642
412 msgid "The requested acq.fund_combined_balance was not found"
413 msgstr "Պահանջվող requested acq.fund_combined_balance չի գտնված"
414
415 #: 1850.ACQ_FUND_ALLOCATION_TOTAL_NOT_FOUND:633
416 msgid "The requested acq.fund_allocation_total was not found"
417 msgstr "Պահանջվող acq.fund_allocation_total չի գտնվել"
418
419 #: 1616.MONEY_OPEN_USER_CIRCULATION_SUMMARY_NOT_FOUND:499
420 msgid "The requested money_open_user_circulation_summary was not found"
421 msgstr "Հարցվող money_open_user_circulation_summary չի գտնված"
422
423 #: 1624.MONEY_PAYMENT_NOT_FOUND:523
424 msgid "The requested money_payment was not found"
425 msgstr "Հարցվող money_payment չի գտնված"
426
427 #: 1596.ACTOR_ORG_UNIT_TYPE_NOT_FOUND:439
428 msgid "The requested actor_org_unit_type was not found"
429 msgstr "Հարցվող actor_org_unit_type չի գտնված"
430
431 #: 1004.Z3950_BAD_QUERY:40
432 msgid "The Z query is not formatted correctly"
433 msgstr "Z հերթը ճիշտ չէ կազմված"
434
435 #: 1205.CARD_EXISTS:62
436 msgid "The given user barcode already exists"
437 msgstr "Օգտվողի տրված շտրիխ կոդը գոյություն ունի"
438
439 #: 1713.SURVEY_RESPONSES_EXIST:755
440 msgid "Responses to this survey exist"
441 msgstr "Այս հարցախույզի համար առկա են պատասխաններ"
442
443 #: 1544.CONFIG_METABIB_FIELD_NOT_FOUND:290
444 msgid "The requested config_metabib_field was not found"
445 msgstr "Հարցվող config_metabib_field չի գտնված"
446
447 #: 1584.ACTOR_ORG_ADDRESS_NOT_FOUND:404
448 msgid "The requested actor_org_address was not found"
449 msgstr "Հարցվող actor_org_address չի գտնված"
450
451 #: 11103.TRANSIT_CHECKIN_INTERVAL_BLOCK:1028
452 msgid "Checkin attempted on item during minimum transit checkin interval."
453 msgstr ""
454 "Նյութի փորձ է արվել հետ ընդունել տրանզիտ հետ ընդունումների նվազագույն "
455 "միջակայքում"
456
457 #: 1501.BIBLIO_RECORD_ENTRY_NOT_FOUND:186
458 msgid "The requested biblio_record_entry was not found"
459 msgstr "Հարցվող biblio_record_entry չի գտնված"
460
461 #: 1852.ACQ_FUND_SPENT_TOTAL_NOT_FOUND:639
462 msgid "The requested acq.fund_spent_total was not found"
463 msgstr "Պահանջվող acq.fund_spent_total չի գտնվել"
464
465 #: 1613.PERMISSION_GRP_TREE_NOT_FOUND:490
466 msgid "The requested permission_grp_tree was not found"
467 msgstr "Հարցվող permission_grp_tree չի գտնված"
468
469 #: 10001.ACQ_LINEITEM_NO_COPIES:987
470 msgid "The lineitem has no attached copies"
471 msgstr "Տողի նյութը չունի կցվածօրինակներ"
472
473 #: 1536.ACTION_IN_HOUSE_USE_NOT_FOUND:267
474 msgid "The requested action_in_house_use was not found"
475 msgstr "Հարցվող action_in_house_use չի գտնված"
476
477 #: 1872.ACQ_LINEITEM_PROVIDER_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:681
478 msgid "The requested acq.lineitem_provider_attr_definition was not found"
479 msgstr "Պահանջվող acq.lineitem_provider_attr_definition չի գտնվել"
480
481 #: 1708.MONEY_COLLECTIONS_TRACKER_EXISTS:740
482 msgid ""
483 "A duplicate money.collections_tracker object already exists in the database"
484 msgstr "Կրկնվող money.collections_tracker պատկեր շտեմարանում աօկա է"
485
486 #: 1562.METABIB_METARECORD_SOURCE_MAP_NOT_FOUND:340
487 msgid "The requested metabib_metarecord_source_map was not found"
488 msgstr "Հարցվող metabib_metarecord_source_map չի գտնված"
489
490 #: 7009.CIRC_CLAIMS_RETURNED:874
491 msgid "Requested circulation is marked claims returned"
492 msgstr "Պահանջվող տացքը նշված է որպես վերադարձված խարաններ"
493
494 #: 4.CACHE_MISS:24
495 msgid "A cached object could not be retrieved by the given reference."
496 msgstr "Քեշավորված օբյեկտը հնարավոր չէ հետ կանչել տրված տեղեկատուի կողմից"
497
498 #: 1612.CONFIG_RULES_MAX_FINE_NOT_FOUND:487
499 msgid "The requested config_rules_max_fine was not found"
500 msgstr "Հարցվող config_rules_max_fine չի գտնված"
501
502 #: 1557.ACTOR_ORG_UNIT_SETTING_NOT_FOUND:325
503 msgid "The requested actor_org_unit_setting was not found"
504 msgstr "Հարցվող actor_org_unit_setting չի գտնված"
505
506 #: 1629.PERMISSION_USR_GRP_MAP_NOT_FOUND:537
507 msgid "The requested permission_usr_grp_map was not found"
508 msgstr "Հարցվող permission_usr_grp_map չի գտնված"
509
510 #: 1215.CIRC_EXCEEDS_COPY_RANGE:99
511 msgid ""
512 "The selected copy may not circulate because the recipient's home location is "
513 "not within the copy's circulation range"
514 msgstr ""
515 "Ընտրված պատճեն չի կարող սպասարկվել, քանի որ ստացողի տան գտնվելու վայրը չի "
516 "գտնվում սպասարկման տիրույթի սահմանում:"
517
518 #: 10005.ACQ_LINEITEM_NO_PROVIDER:999
519 msgid "The lineitem has no provider"
520 msgstr "Գծային  նյութը չունը մատակարար"
521
522 #: 1606.MONEY_WORK_PAYMENT_NOT_FOUND:469
523 msgid "The requested money_work_payment was not found"
524 msgstr "Հարցվող money_work_payment չի գտնված"
525
526 #: 2000.BAD_PARAMS:773
527 msgid "Invalid parameters were encountered in a method"
528 msgstr "Մեթոդում գտնվել են սխալ պարամետրեր"
529
530 #: 1564.MONEY_CASH_PAYMENT_NOT_FOUND:346
531 msgid "The requested money_cash_payment was not found"
532 msgstr "Հարցվող money_cash_payment չի գնված"
533
534 #: 1221.ORG_CANNOT_HAVE_VOLS:120
535 msgid "The selected location cannot have volumes attached"
536 msgstr "Ընտրված տեղաբաշխումը չի կարող ունենալ կցված հատորներ"
537
538 #: 8002.OFFLINE_FILE_ERROR:945
539 msgid "An offline file or directory could not be created or accessed"
540 msgstr "Օֆլայն ֆայլը կամ գրադարանը հնարավոր չէ ստեղծել կամ հասանելի դարձնել"
541
542 #: 1704.TCN_EXISTS:728
543 msgid "A record already exists with the requested TCN value"
544 msgstr "Պահանջվող TCN արժեքով գրառում արդեն առկա է"
545
546 #: 1225.TRANSIT_ABORT_NOT_ALLOWED:133
547 msgid ""
548 "The transit on this item may not be canceled due to the state the item is in"
549 msgstr ""
550 "Այս նյութի փոխանցումը հնարավոր է չեղյալ չարվի, կապված նյութի վիճակի իհետ"
551
552 #: 1.UNKNOWN:17
553 msgid "Placeholder event.  Used for development only"
554 msgstr "Իրադարձություն: Օգտագործվում է միայն նախագծման համար"
555
556 #: 1622.BIBLIO_RECORD_NODE_NOT_FOUND:517
557 msgid "The requested biblio_record_node was not found"
558 msgstr "Հարցվող biblio_record_node չի գտնված"
559
560 #: 1901.URL_VERIFY_SESSION_ALREADY_SEARCHED:769
561 msgid "This session has already been searched."
562 msgstr "Այս սեսիան արդեն փնտրվել է։"
563
564 #: 1534.ACTOR_USER_SETTING_NOT_FOUND:261
565 msgid "The requested actor_user_setting was not found"
566 msgstr "Հարցվող actor_user_setting չի գտնված"
567
568 #: 7026.PATRON_NOT_AN_ACTIVE_PASSWORD_RESET_REQUEST:828
569 msgid ""
570 "The user attempted to update their password using a stale or inactive "
571 "password reset request session."
572 msgstr ""
573 "Օգտվողը փորձ է արել թարմացնել գաղտնաբառը, օգտագործելով հին կամ կասեցված "
574 "գաղտնաբառի վերագրման հարցում:"
575
576 #: 1222.PATRON_NO_EMAIL_ADDRESS:124
577 msgid "The user does not have a valid email address assigned"
578 msgstr "Օգտվողը չունի հավաստի էլ փոստ հասցե"
579
580 #: 2005.OBJECT_UNIQUE_IDENTIFIER_USED:788
581 msgid ""
582 "You are trying to create an object with a unique identifier (such as a "
583 "'name' field) that is already in use."
584 msgstr ""
585 "Դու փորձում ես ստեղծել եզակի բնութագրիչով օբյեկտ (օրինակ ՛անվան՛ դաշտ) որը "
586 "արդեն օգտագործման մեջ է։"
587
588 #: 1854.ACQ_FUND_SPENT_BALANCE_NOT_FOUND:645
589 msgid "The requested acq.fund_spent_balance was not found"
590 msgstr "Պահանջվող acq.fund_spent_balance չի գտնվել"
591
592 #: 11000.SERIAL_SUBSCRIPTION_NOT_EMPTY:1012
593 msgid "The subscription still has dependent objects"
594 msgstr "Բաժանորդագրությունը դեռ ունի կախյալ օբյեկտներ"
595
596 #: 1523.TITLE_NOTE_NOT_FOUND:231
597 msgid "Requested title note does not exist"
598 msgstr "Պահանջվող վերնագրի նշումը գոյություն չունի"
599
600 #: 1605.CONFIG_LIT_FORM_MAP_NOT_FOUND:466
601 msgid "The requested config_lit_form_map was not found"
602 msgstr "Հարցվող config_lit_form_map չի գտնված"
603
604 #: 1567.METABIB_RECORD_DESCRIPTOR_NOT_FOUND:355
605 msgid "The requested metabib_record_descriptor was not found"
606 msgstr "Հարցվող metabib_record_descriptor չի գտնված"
607
608 #: 10102.ACQ_NOT_CANCELABLE:1006
609 msgid "The object is not in a cancelable state."
610 msgstr "Օբյեկտը չի գտնվում չեղարկելու վիճակում"
611
612 #: 7012.COPY_STATUS_MISSING:883
613 msgid "Copy is marked as missing"
614 msgstr "Օրինակը նշված է որպես բացակա"
615
616 #: 1500.ACTION_CIRCULATION_NOT_FOUND:183
617 msgid ""
618 "Someone attempted to retrieve a circulation object from the system and the "
619 "object was not found."
620 msgstr ""
621 "Ինչ որ մեկը փորձ է արել համակարգից ստանալ տացքի օբյեկտ որը չի գտնվել:"
622
623 #: 4001.CREDIT_PROCESSOR_NOT_ENABLED:793
624 msgid "Credit card processor not enabled"
625 msgstr "Կրեդիտ քարտի պրոցեսորը թույլատրված չէ"
626
627 #: 1630.ACTOR_USER_NOTE_NOT_FOUND:540
628 msgid "The requested actor_user_note was not found"
629 msgstr "Հարցվող actor_user_note չի գտնված"
630
631 #: 7005.LOCATION_CIRC_NOT_ALLOWED:862
632 msgid "Location does not allow materials to circulate"
633 msgstr "Տեղաբաշխումը թույլ չի տալիս սպասարկել նյութերը"
634
635 #: 1508.ASSET_CALL_NUMBER_NOT_FOUND:218
636 msgid "Requested asset_call_number was not found"
637 msgstr "Հարցվող asset_call_number չի գտնված"
638
639 #: 1209.Z3950_LOGIN_FAILED:74
640 msgid "The login failed"
641 msgstr "Գրանցումը ձախողվեց"
642
643 #: 1543.MONEY_CREDIT_CARD_PAYMENT_NOT_FOUND:287
644 msgid "The requested money_credit_card_payment was not found"
645 msgstr "Հարցվող money_credit_card_payment չի գտնված"
646
647 #: 7023.RESERVATION_BAD_PARAMS:919
648 msgid "Provided parameters describe unacceptable reservation."
649 msgstr "Տրված պարամետրերը նկարագրում են անընդունելի նախնական պահում"
650
651 #: 1857.ACQ_FUNDING_SOURCE_BALANCE_NOT_FOUND:654
652 msgid "The requested acq.funding_source_balance was not found"
653 msgstr "Պահանջվող acq.funding_source_balance չի գտնվել"
654
655 #: 10000.ACQ_LINEITEM_APPROVED:984
656 msgid "The lineitem cannot be altered because it has already been approved"
657 msgstr "Տողի նյութը հնարավոր չէ փոփոխել, քանի որ այն արդեն հաստատված է։"
658
659 #: 1714.HIGH_LEVEL_HOLD_HAS_NO_COPIES:758
660 msgid ""
661 "A hold request at a higher level than copy has been attempted, but there are "
662 "no copies that belonging to the higher-level unit."
663 msgstr ""
664 "Ավելի բարձր մակարդակի Պահման առաջարկի փորձ է արվել  քան օրինակն է, բայց չկան "
665 "օրինակներ որոնք պատկանում են ավելի բարձր մակարդակի միավորի:"
666
667 #: 1611.ACTOR_STAT_CAT_ENTRY_DEFAULT_NOT_FOUND:484
668 msgid "The requested actor_stat_cat_entry_default was not found"
669 msgstr "Առաջարկվող actor_stat_cat_entry_default չի գտնված"
670
671 #: 1535.METABIB_AUTHOR_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:264
672 msgid "The requested metabib_author_field_entry was not found"
673 msgstr "Հարցվող metabib_author_field_entry չի գտնված"
674
675 #: 1626.ASSET_STAT_CAT_ENTRY_NOT_FOUND:529
676 msgid "The requested asset_stat_cat_entry was not found"
677 msgstr "Հարցվող asset_stat_cat_entry չի գտնված"
678
679 #: 1595.CONFIG_NON_CATALOGED_TYPE_NOT_FOUND:436
680 msgid "The requested config_non_cataloged_type was not found"
681 msgstr "Հարցվող config_non_cataloged_type չի գտնված"
682
683 #: 1716.COPY_LOCATION_NOT_EMPTY:716
684 msgid "The copy location is not empty"
685 msgstr "Պատճենի տեղաբաշխումը դատարկ չէ։"
686
687 #: 1542.CONFIG_LANGUAGE_MAP_NOT_FOUND:284
688 msgid "The requested config_language_map was not found"
689 msgstr "Հարցվող config_language_map չի գտնված"
690
691 #: 1844.ACQ_FUNDING_SOURCE_NOT_FOUND:615
692 msgid "The requested acq.funding_source was not found"
693 msgstr "Պահանջվող acq.funding_source չի գտնվել"
694
695 #: 1206.VOLUME_NOT_EMPTY:65
696 msgid "The selected volume has copies attached"
697 msgstr "Ընտրված հատորը ոնի հավելված օրինակներ"
698
699 #: 1540.AUTHORITY_RECORD_ENTRY_NOT_FOUND:278
700 msgid "The requested authority_record_entry was not found"
701 msgstr "Հարցվող authority_record_entry չի գտնված"
702
703 #: 1203.COPY_BAD_STATUS:53
704 msgid "The given copy is not in a standard circulation status"
705 msgstr "Տրված օրինակը ստանդարտ սպասարկման կարքավիճակում չէ"
706
707 #: 1601.MONEY_BILLABLE_TRANSACTION_NOT_FOUND:454
708 msgid "The requested money_billable_transaction was not found"
709 msgstr "Հարցվող money_billable_transaction չի գտնված"
710
711 #: 1871.PERMISSION_USR_OBJECT_PERM_MAP_NOT_FOUND:678
712 msgid "The requested permission.usr_object_perm_map was not found"
713 msgstr "Պահանջվող permission.usr_object_perm չի գտնվել"
714
715 #: 7020.COPY_RESERVED:910
716 msgid "Item reserved for booking request"
717 msgstr "Նյութը պահված է պատվերի առաջարկի համար"
718
719 #: 1550.MONEY_OPEN_USER_SUMMARY_NOT_FOUND:306
720 msgid "The requested money_open_user_summary was not found"
721 msgstr "Հարցվող money_open_user_summary չի գտնված"
722
723 #: 3.NO_CHANGE:20
724 msgid "No change occurred"
725 msgstr "Չկա փոփոխություն"
726
727 #: 7026.COPY_STATUS_LOST_AND_PAID:928
728 msgid "Copy is marked as lost and paid"
729 msgstr "Պատճենը նշված է որպես կորած և վճարված։"
730
731 #: 1201.CIRC_PERMIT_BAD_KEY:47
732 msgid "A checkout was attempted without a valid checkout permit key"
733 msgstr "Դուրս տրման փորձ է արվել առանց իրավասու բանալու"
734
735 #: 1593.MONEY_CREDIT_PAYMENT_NOT_FOUND:430
736 msgid "The requested money_credit_payment was not found"
737 msgstr "Հարցվող money_credit_payment չի գտնված"
738
739 #: 7017.ROUTE_TO_COPY_LOCATION:901
740 msgid ""
741 "A copy needs to be routed to a copy location.  The location should be "
742 "specified within the event with a 'location' key"
743 msgstr ""
744 "Օրինակը կարիք ունի տեղափոխվել պատճենի տեղաբաշխման վայր: Տեղաբաշխման վայրը "
745 "պետք է նկարագրված լինի իրադարձության ներսում 'տեղաբաշխման' բանալիով"
746
747 #: 1618.METABIB_TITLE_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:505
748 msgid "The requested metabib_title_field_entry was not found"
749 msgstr "Հարցվող metabib_title_field_entry չի գտնված"
750
751 #: 7022.RESERVATION_CAPTURE_FAILED:916
752 msgid "Booking reservation capture failed"
753 msgstr "Պատվերի պահման որսալը ձախողվեց"
754
755 #: 1202.ITEM_NOT_CATALOGED:50
756 msgid "The requested item is not cataloged in the database"
757 msgstr "Հարցվող նյպւթը քարտագրված չէ"
758
759 #: 1520.WORKSTATION_NOT_FOUND:228
760 msgid "Requested workstation object does not exist"
761 msgstr "Պահանջվող աշխատանքային կայանի օբյեկտը գոյություն չունի"
762
763 #: 1628.MONEY_BILLING_NOT_FOUND:534
764 msgid "The requested money_billing was not found"
765 msgstr "Հարցվող money_billing չի գտնված"
766
767 #: 1507.CONTAINER_ITEM_NOT_FOUND:215
768 msgid ""
769 "Someone attempted to retrieve a container item object from the system and "
770 "the object was not found."
771 msgstr ""
772 "Ինչ որ մեկը փորձ է արել համակարգից ստանալ կոնտեյների նյութի օբյեկտ որը "
773 "գոյություն չունի"
774
775 #: 2002.DATABASE_QUERY_FAILED:779
776 msgid "The attempt to query to the DB failed"
777 msgstr "Բազայում հարցում անելու փորձը տապալվեց"
778
779 #: 1549.CONFIG_STANDING_NOT_FOUND:303
780 msgid "The requested config_standing was not found"
781 msgstr "Հարցվող config_standing չի գտնված"
782
783 #: 1861.ACQ_PURCHASE_ORDER_TOO_LATE:666
784 msgid ""
785 "The requested acq.purchase_order cannot be split because it has gone beyond "
786 "the \"pending\" state"
787 msgstr ""
788 "Պահանջվող acq.purchase_orderչի կարող բաժանվել քանի որ այն անցել է "
789 "\"սպասվող\" վիճակից"
790
791 #: 1210.INCORRECT_PASSWORD:78
792 msgid "The provided password is not correct"
793 msgstr "Տրված գաղտնաբարը սխալ է"
794
795 #: 1582.CONFIG_ITEM_TYPE_MAP_NOT_FOUND:398
796 msgid "The requested config_item_type_map was not found"
797 msgstr "Հարցվող config_item_type_map չի գտնված"
798
799 #: 8007.OFFLINE_SESSION_EXISTS:960
800 msgid "A session with the given name already exists"
801 msgstr "Տրված անունով սեսիա արդեն գոյություն ունի"
802
803 #: 1650.CONFIG_CIRC_MATRIX_RULESET_NOT_FOUND:601
804 msgid "The requested config_circ_matrix_ruleset_not_found was not found"
805 msgstr "Պահանջվող config_circ_matrix_ruleset_not_found չի գտնվել"
806
807 #: 10002.ACQ_LINEITEM_DETAIL_NO_FUND:990
808 msgid "The lineitem detail has no associated fund"
809 msgstr "Տողի նյութի մանրամասը չունի իրեն կցված գումար"
810
811 #: 7003.COPY_CIRC_NOT_ALLOWED:856
812 msgid "Target copy is not allowed to circulate"
813 msgstr "Թիրախ օրինակը արգելված է սպասարկել"
814
815 #: 1530.CONFIG_IDENTIFICATION_TYPE_NOT_FOUND:249
816 msgid "The requested config_identification_type was not found"
817 msgstr "Հարցվող config_identification_type չի գտնված"
818
819 #: 1579.ASSET_COPY_LOCATION_NOT_FOUND:389
820 msgid "The requested asset_copy_location was not found"
821 msgstr "Հարցվող asset_copy_location չի գտնված"
822
823 #: 1506.CONTAINER_NOT_FOUND:209
824 msgid ""
825 "Someone attempted to retrieve a container object from the system and the "
826 "object was not found."
827 msgstr ""
828 "Ինչ որ մեկը փորձ է արել համակարգից ստանալ կոնտեյների օբյեկտը որը չի գտնվել"
829
830 #: 1571.ASSET_CALL_NUMBER_NOTE_NOT_FOUND:366
831 msgid "The requested asset_call_number_note was not found"
832 msgstr "Հարցվող asset_call_number_note չի գտնված"
833
834 #: 4004.CREDIT_PROCESSOR_NOT_SPECIFIED:802
835 msgid ""
836 "No credit card processor specified either in org unit settings or in call to "
837 "credit service API method."
838 msgstr ""
839 "Կրեդիտ քարտի պրոցեսորը չի նշված կամ org unit-ի կարգաբերման մեջ  կամ կրեդիտ "
840 "քարտի կանչման ծառայության API  մեթոդում"
841
842 #: 1528.ACTOR_USER_ADDRESS_NOT_FOUND:241
843 msgid "Requested address was not found"
844 msgstr "Հարցվող հասցեն չի գտնված"
845
846 #: 7002.PATRON_EXCEEDS_CHECKOUT_COUNT:853
847 msgid ""
848 "The patron in question has the maximum number of items already checked out"
849 msgstr "Հարցված ընթերցողը ունի առավելաքույն սպասարկված նյութեր"
850
851 #: 1609.CONFIG_RULES_RECURRING_FINE_NOT_FOUND:478
852 msgid "The requested config_rules_recurring_fine was not found"
853 msgstr "Պահանջվող config_rules_recurring_fine չի գտնված"
854
855 #: 1003.Z3950_SEARCH_FAILED:37
856 msgid "The Z search did not succeed"
857 msgstr "Z որոնումը անհաջող էր"
858
859 #: 1533.ACTOR_USR_NOTE_NOT_FOUND:258
860 msgid "The requested actor_usr_note was not found"
861 msgstr "Հարցվող actor_usr_note չի գտնված"
862
863 #: 1620.PERMISSION_GRP_PERM_MAP_NOT_FOUND:511
864 msgid "The requested permission_grp_perm_map was not found"
865 msgstr "Հարցվող permission_grp_perm_map չի գտնված"
866
867 #: 7025.PATRON_TOO_MANY_ACTIVE_PASSWORD_RESET_REQUESTS:825
868 msgid ""
869 "There are too many active password reset request sessions for this patron."
870 msgstr ""
871 "Առկա է չափից դուրս շատ ակտիվ գաղտնաբառի վերագրման սեսիաներ այս ընթերցողի "
872 "համար"
873
874 #: 1232.ITEM_DEPOSIT_REQUIRED:162
875 msgid "Payment of an item deposit is required."
876 msgstr "Պահանջվում է նյութի դեպոզիտի վճար։"
877
878 #: 1709.MAX_HOLDS:743
879 msgid "User has reached the maximum number of holds"
880 msgstr "Օգտվողը հասէլ է պահումների ամենամեծ քանակին"
881
882 #: 1706.ITEM_BARCODE_EXISTS:734
883 msgid "An item with the same barcode exists"
884 msgstr "Նույն շտրիխ կոդով նյութ գոյություն ունի"
885
886 #: 7014.COPY_IN_TRANSIT:889
887 msgid "Copy is in transit"
888 msgstr "Օրինակը տրանզիտում է"
889
890 #: 1219.COPY_REMOTE_CIRC_LIB:112 1220.ITEM_NOT_HOLDABLE:116
891 msgid "A copy with a remote circulating library (circ_lib) was encountered"
892 msgstr "Օրինակ հեռու գտնվող (circ_lib) գրադարանից տեսնված է"
893
894 #: 1702.OPEN_CIRCULATION_EXISTS:722
895 msgid "There is an open circulation on the requested item"
896 msgstr "Պահանջվող նյութի համառ առկա է բաց սպասարկման հարցում"
897
898 #: 0.SUCCESS:14
899 msgid "Success"
900 msgstr "Հաջողվեց"
901
902 #: 1231.RECORD_NOT_EMPTY:159
903 msgid "The selected bib record has volumes attached"
904 msgstr "Ընտրված մատեն գրառումը ունի կցված հատոր"
905
906 #: 1503.ACTION_HOLD_REQUEST_NOT_FOUND:195
907 msgid "The requested action_hold_request was not found"
908 msgstr "Հարցվող action_hold_request չի գտնված"
909
910 #: 8011.SKIP_ASSET_CHANGED:972
911 msgid "Asset status was changed since the offline transaction was recorded"
912 msgstr ""
913 "Ակտիվների վճակը փոխվել է սկսած այն պահից երբ ցանցից անջատված տրանզակցիա է "
914 "գրանցվել"
915
916 #: 1212.PATRON_EXCEEDS_OVERDUE_COUNT:84
917 msgid "The patron has too many overdue items"
918 msgstr "Ընթերցողը չափից շատ ժամկետանց նյութեր ունի"
919
920 #: 1863.ACQ_FUND_EXCEEDS_WARN_PERCENT:672
921 msgid ""
922 "Activating the requested acq.purchase_order would encumber it beyond its "
923 "warning level."
924 msgstr ""
925 "Այս պահանջի ակտիվացումը acq.purchase_order կհանգեցնի զգուշացման մակարդակի "
926 "գերազանցման"
927
928 #: 1578.ACTION_HOLD_NOTIFICATION_NOT_FOUND:386
929 msgid "The requested action_hold_notification was not found"
930 msgstr "Հարցվող action_hold_notification չի գտնված"
931
932 #: 1610.MONEY_CHECK_PAYMENT_NOT_FOUND:481
933 msgid "The requested money_check_payment was not found"
934 msgstr "Հարցվող money_check_payment չի գտնված"
935
936 #: 1623.PERMISSION_USR_PERM_MAP_NOT_FOUND:520
937 msgid "The requested permission_usr_perm_map was not found"
938 msgstr "Հարցվող permission_usr_perm_map չի գտնված"
939
940 #: 1581.ASSET_STAT_CAT_ENTRY_COPY_MAP_NOT_FOUND:395
941 msgid "The requested asset_stat_cat_entry_copy_map was not found"
942 msgstr "Հարցվող asset_stat_cat_entry_copy_map չի գտնված"
943
944 #: 1586.ACTOR_ORG_UNIT_NOT_FOUND:409
945 msgid "The requested actor_org_unit was not found"
946 msgstr "Հարցվող actor_org_unit չի գտնված"
947
948 #: 7010.COPY_ALERT_MESSAGE:877
949 msgid "The requested copy has an alert message attached"
950 msgstr "Պահանջվող օրինակը ունի կցված ահազանգի հաղորդում"
951
952 #: 7006.COPY_IS_REFERENCE:865
953 msgid "Copy is reference material"
954 msgstr "Օրինակը տեղեկատու ն յութ է"
955
956 #: 1547.CONFIG_ITEM_FORM_MAP_NOT_FOUND:299
957 msgid "The requested config_item_form_map was not found"
958 msgstr "Հարցվող config_item_form_map չի գտնված"
959
960 #: 1592.CONTAINER_USER_BUCKET_NOT_FOUND:427
961 msgid "The requested container_user_bucket was not found"
962 msgstr "Հարցվող container_user_bucket չի գտնված"
963
964 #: 1617.ACTION_UNFULFILLED_HOLD_LIST_NOT_FOUND:502
965 msgid "The requested action_unfulfilled_hold_list was not found"
966 msgstr "Հարցվող action_unfulfilled_hold_list չի գտնված"
967
968 #: 1552.ACTOR_ORG_UNIT_HOURS_OF_OPERATION_NOT_FOUND:311
969 msgid "The requested actor_org_unit_hours_of_operation was not found"
970 msgstr "Հարցվող actor_org_unit_hours_of_operation չի գտնված"
971
972 #: 1576.EX_NOT_FOUND:380
973 msgid "The requested ex was not found"
974 msgstr "Պատվիրված ex չի գտնված"
975
976 #: 7019.HOLD_CAPTURE_DELAYED:907
977 msgid "Hold capture was delayed for this item"
978 msgstr "Պահումի որսումը կասեցվել է այս նյութի համար"
979
980 #: 9000.REPORT_TEMPLATE_EXISTS:976
981 msgid "A report template with the given name and folder already exists"
982 msgstr ""
983 "Տրված անունով և թղթապանակով հաշվետվության ձևաչափը արդեն գոյություն ունի"
984
985 #: 1502.ASSET_COPY_NOT_FOUND:192
986 msgid ""
987 "Someone attempted to retrieve a copy object from the system and the object "
988 "was not found."
989 msgstr ""
990 "Ինչ որ մեկը փորձ է արել համակարգից ստանալ օբյեկտի օրինակը որը չի գտնվել"
991
992 #: 1703.WORKSTATION_NAME_EXISTS:725
993 msgid "A workstation with that name already exists"
994 msgstr "Այդ անունով աշխատանքային կայանը արդեն գոյություն ունի"
995
996 #: 1235.INVALID_USER_XACT_ID:171
997 msgid ""
998 "While you were trying to make payments, this account's transaction history "
999 "changed.  Please go back and try again."
1000 msgstr ""
1001 "Քանի դեռ դու փորձ էիր անում կատարել վճարումներ, այս հաշվի տրանզակցիայի "
1002 "պատմությունը փոխվել է։ Գնա հետ և նորից փորձի։"
1003
1004 #: 1568.CONFIG_COPY_STATUS_NOT_FOUND:358
1005 msgid "The requested config_copy_status was not found"
1006 msgstr "Հարցվող config_copy_status չի գտնված"
1007
1008 #: 1539.CONTAINER_COPY_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:275
1009 msgid "The requested container_copy_bucket_item was not found"
1010 msgstr "Հարցվող container_copy_bucket_item չի գտնված"
1011
1012 #: 1590.ACTOR_STAT_CAT_NOT_FOUND:421
1013 msgid "The requested actor_stat_cat was not found"
1014 msgstr "Հարցվող actor_stat_cat չի գտնված"
1015
1016 #: 7027.PATRON_PASSWORD_WAS_NOT_STRONG:831
1017 msgid "The user attempted to set their password to a weak value."
1018 msgstr "Օգտվողը փորձ է արել գրել գաղտնաբառ թույլ արժեքով"
1019
1020 #: 9001.REPORT_REPORT_EXISTS:980
1021 msgid "A report with the given name and folder already exists"
1022 msgstr "Տրված անունով և թղթապանակով հաշվետվությունը արդեն գոյություն ունի"
1023
1024 #: 1705.VOLUME_LABEL_EXISTS:731
1025 msgid "A volume with the same label, title and owning library exists"
1026 msgstr "Նույն պիտակով, վերնագրովշ և վայրով հտոր արդեն կա"
1027
1028 #: 8008.OFFLINE_INVALID_SESSION:963
1029 msgid "The session name is invalid"
1030 msgstr "Սեսիայի անունը սխալ է"
1031
1032 #: 7025.COPY_STATUS_LONG_OVERDUE:925
1033 msgid "Copy is marked as long-overdue"
1034 msgstr "Պատճենը նշված է որպես երկարաժամկետ ուշացած։"
1035
1036 #: 7007.COPY_NEEDED_FOR_HOLD:868
1037 msgid "Copy is needed to fulfill a hold"
1038 msgstr "Պահումը իրականացնելու համար հարկավոր է պատճեն"
1039
1040 #: 1577.ACTION_HOLD_COPY_MAP_NOT_FOUND:383
1041 msgid "The requested action_hold_copy_map was not found"
1042 msgstr "Հարցվող action_hold_copy_mapչի գտնված"
1043
1044 #: 1648.PERMISSION_USR_WORK_OU_MAP_NOT_FOUND:595
1045 msgid "The requested permission_usr_work_ou_map was not found"
1046 msgstr "Պահանջվող permission_usr_work_ou_map չի գտնվել"
1047
1048 #: 1638.REPORTER_TEMPLATE_FOLDER_NOT_FOUND:565
1049 msgid "The requested reporter_template_folder was not found"
1050 msgstr "Հարցվող reporter_template_folder չի գտնված"
1051
1052 #: 4002.CREDIT_PROCESSOR_BAD_PARAMS:796
1053 msgid "Not enough parameters to use credit card processor"
1054 msgstr "Պարամետրերը բավարար չեն կրեդիտ քարտի պրոցեսորի օգտագործման համար"
1055
1056 #: 7024.HOLD_RESERVATION_CONFLICT:922
1057 msgid ""
1058 "Both a hold and a reservation exist for this item; staff intervention is "
1059 "required to resolve the conflict."
1060 msgstr ""
1061 "Թե պահումը և թե նախնական պատվերը այս նյութի համար գոյություն ունեն. "
1062 "աշխատակազմի միջամտությունն է պահանջվում առճակատումը լուծելու համար"
1063
1064 #: 1644.VANDELAY_AUTHORITY_QUEUE_NOT_FOUND:583
1065 msgid "The requested vandelay_authority_queue was not found"
1066 msgstr "Պահանջվող vandelay_authority_queue չի գտնվել"
1067
1068 #: 4040.CREDIT_PROCESSOR_SUCCESS_WO_RECORD:817
1069 msgid ""
1070 "A *TERRIBLE* problem has occurred: a credit card transaction was processed "
1071 "successfully, but the patron's payment could not be recorded within "
1072 "Evergreen.  Please seek assistance."
1073 msgstr ""
1074 "*ԱՀԱՎՈՐ* խնդիր է ծագել. կրեդիտ քարտով հաջողությամբ կատարվել է տրանզակցիա, "
1075 "բայց օգտագտիրոջ վճարումը հնարավոր չէ գրանցել Էվերգրինում։ Դիմիր աջակցության "
1076 "համար։"
1077
1078 #: 1634.REPORTER_TEMPLATE_NOT_FOUND:553
1079 msgid "The requested reporter_template was not found"
1080 msgstr "Հարցվող reporter_template չի գտնված"
1081
1082 #: 1583.ACTION_SURVEY_NOT_FOUND:401
1083 msgid "The requested action_survey was not found"
1084 msgstr "Հարցվող action_survey չի գտնված"
1085
1086 #: 1859.ACQ_PURCHASE_ORDER_NOT_FOUND:660
1087 msgid "The requested acq.purchase_order was not found"
1088 msgstr "Պահանջվող acq.purchase_order չի գտնվել"
1089
1090 #: 1625.CONTAINER_BIBLIO_RECORD_ENTRY_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:526
1091 msgid "The requested container_biblio_record_entry_bucket_item was not found"
1092 msgstr "Հարցվող container_biblio_record_entry_bucket_item չի գտնված"
1093
1094 #: 1000.LOGIN_FAILED:28
1095 msgid "User login failed"
1096 msgstr "Օգտվողի գրանցումը ձախողվեգ"
1097
1098 #: 1873.ACQ_CURRENCY_TYPE_NOT_FOUND:684
1099 msgid "The requested acq.currency_type was not found"
1100 msgstr "Պահանջվող acq.currency_type չի գտնվել"
1101
1102 #: 1599.MONEY_GROCERY_NOT_FOUND:448
1103 msgid "The requested money_grocery was not found"
1104 msgstr "Հարցվող money_grocery չի գտնված"
1105
1106 #: 8009.OFFLINE_NO_ORG:966 8010.OFFLINE_SESSION_COMPLETE:969
1107 msgid "No org id was provided"
1108 msgstr "Չկա org id"
1109
1110 #: 1236.PATRON_EXCEEDS_LOST_COUNT:174
1111 msgid "The patron has too many lost items."
1112 msgstr "Ընթերցողը ունի չափից շատ կորած նյութեր։"
1113
1114 #: 8001.OFFLINE_SESSION_FILE_EXISTS:942
1115 msgid "An offline file for this workstation exists within this session"
1116 msgstr "Այս աշխ կայանի համար կա օֆլայն ֆայլ"
1117
1118 #: 2003.INTERNAL_SERVER_ERROR:782
1119 msgid "There was an internal server error"
1120 msgstr "Աօկա է կայանի ներքին սխալ"
1121
1122 #: 4020.CREDIT_PROCESSOR_DECLINED_TRANSACTION:811
1123 msgid "The credit card processor has declined the transaction."
1124 msgstr "Կրեդիտ քարտի պրոցեսորը մերժել է այս տրանզակցիան"
1125
1126 #: 1647.VANDELAY_QUEUED_AUTHORITY_RECORD_NOT_FOUND:592
1127 msgid "The requested vandelay_queued_authority_record was not found"
1128 msgstr "Պահանջվող vandelay_queued_authority_record չի գտնվել"
1129
1130 #: 1234.ITEM_DEPOSIT_PAID:168
1131 msgid "An item deposit was paid."
1132 msgstr "Նյութի դեպոզիտը վճարված է։"
1133
1134 #: 1597.BIBLIO_RECORD_NOTE_NOT_FOUND:442
1135 msgid "The requested biblio_record_note was not found"
1136 msgstr "Հարցվող biblio_record_note չի գտնված"
1137
1138 #: 1846.ACQ_FUNDING_SOURCE_CREDIT_NOT_FOUND:621
1139 msgid "The requested acq.funding_source_credit was not found"
1140 msgstr "Պահանջվող acq.funding_source_credit չի գտնվել"
1141
1142 #: 1588.ASSET_STAT_CAT_NOT_FOUND:415
1143 msgid "The requested asset_stat_cat was not found"
1144 msgstr "Պահանջվող asset_stat_cat չի գտնված"
1145
1146 #: 1224.PATRON_ACCOUNT_EXPIRED:130
1147 msgid "The patron's account has expired"
1148 msgstr "Ընթերցողի հաշիվը ժամկետանց է"
1149
1150 #: 1560.METABIB_METARECORD_NOT_FOUND:334
1151 msgid "The requested metabib_metarecord was not found"
1152 msgstr "Հարցվող metabib_metarecord չի գտնված"
1153
1154 #: 1707.HOLD_EXISTS:737
1155 msgid "User already has an open hold on the selected item"
1156 msgstr "Ընտրված նյութի համար օգտվողը ունի բաց պահում"
1157
1158 #: 11107.AVAIL_HOLD_COPY_RATIO_EXCEEDED:1048
1159 msgid ""
1160 "Renewal attempt failed because the \"hold / available copies\" ratio exceeds "
1161 "the configured limit"
1162 msgstr ""
1163 "Թարմացմանը փորձը ձախողվեց, քանի որ \"պահում / հասանելի օրինակներ\" գործակիցը "
1164 "գերազանցեց կարգաբերվածի սահմանը։"
1165
1166 #: 1712.AUTH_QUEUE_EXISTS:752
1167 msgid "An authority record queue with the same name already exists"
1168 msgstr "Նույն անվանումով հեղինակավոր գրառման հարցում արդեն կա"
1169
1170 #: 1566.MONEY_FORGIVE_PAYMENT_NOT_FOUND:352
1171 msgid "The requested money_forgive_payment was not found"
1172 msgstr "Հարցվող money_forgive_payment չի գտնված"
1173
1174 #: 1230.XACT_COLLISION:155
1175 msgid "The saved item has been edited by another user"
1176 msgstr "Հիշված նյութը խմբագրվըլ է մեկ այլ օգտվողի կողմից"
1177
1178 #: 7028.PATRON_CIRC_MISMATCH:931
1179 msgid "Potentially notified patron does not own the circulation."
1180 msgstr "Հնարավոր զգուշացվող ընթերցողը չունի տացքեր։"
1181
1182 #: 1843.ACQ_LINEITEM_ATTR_NOT_FOUND:612
1183 msgid "The requested acq.lineitem_attr was not found"
1184 msgstr "Պահանջվող acq.lineitem_attr չի գտնվել"
1185
1186 #: 1715.HOLD_SUSPEND_AFTER_CAPTURE:761
1187 msgid "Attempt to suspend a hold after it has been captured."
1188 msgstr "Պահումը կասեցնելու փորձ այն բանից հետո երբ այն բռնվել է։"
1189
1190 #: 1237.HOLD_ITEM_CHECKED_OUT:177
1191 msgid ""
1192 "The item you have attempted to place on hold is already checked out to the "
1193 "requestor."
1194 msgstr "Նյութը որ ցանկանում ես դնել պահման արդեն դուրս է տրված"
1195
1196 #: 1614.ACTION_SURVEY_ANSWER_NOT_FOUND:493
1197 msgid "The requested action_survey_answer was not found"
1198 msgstr "Հարցվող action_survey_answer չի գտնված"
1199
1200 #: 2004.ACTOR_USER_DELETE_OPEN_XACTS:785
1201 msgid ""
1202 "The user you have attempted to delete cannot be deleted because it has open "
1203 "circulations and/or unpaid bills."
1204 msgstr ""
1205 "Օգտվողին ում փոերձում ես ջնջել հնարավոր չէ ջնջել քանի որ այն ունի բաց տացքեր "
1206 "և/կամ չվճարված հաշիվներ։"
1207
1208 #: 1858.ACQ_LINEITEM_NOT_FOUND:657
1209 msgid "The requested acq.lineitem was not found"
1210 msgstr "Պահանջված acq.lineitem չի գտնված։"
1211
1212 #: 1845.ACQ_PROVIDER_NOT_FOUND:618
1213 msgid "The requested acq.provider was not found"
1214 msgstr "Պահանջվող acq.provider չի գտնվել"
1215
1216 #: 1600.CONFIG_BIB_SOURCE_NOT_FOUND:451
1217 msgid "The requested config_bib_source was not found"
1218 msgstr "Հարցվող config_bib_sourceչի գտնված"
1219
1220 #: 1717.COPY_LOCATION_NOT_FOUND:719
1221 msgid "The copy location does not exist"
1222 msgstr "Պատճենի տեղաբաշխումը գոյություն չունի։"
1223
1224 #: 1646.VANDELAY_QUEUED_BIB_RECORD_NOT_FOUND:589
1225 msgid "The requested vandelay_queued_bib_record was not found"
1226 msgstr "Պահանջվող vandelay_queued_bib_record չի գտնվել"
1227
1228 #: 1228.BIB_RECORD_DELETED:149
1229 msgid "The requested bib record is marked as deleted"
1230 msgstr "Պահանջվող մատեն գրաղումը նշված է ջնջված"
1231
1232 #: 1841.ACQ_PICKLIST_NOT_FOUND:609
1233 msgid "The requested acq.picklist was not found"
1234 msgstr "Պահանջվող acq.picklist չի գտնվել"
1235
1236 #: 7018.COPY_MARKED_LOST:904
1237 msgid "The requested item is already marked as lost"
1238 msgstr "Պահանջվող մատեն գրաղումը նշված է կորած"
1239
1240 #: 1642.CONFIG_CIRC_MODIFIER_NOT_FOUND:577
1241 msgid "The requested config_circ_modifier was not found"
1242 msgstr "Պահանջվող config_circ_modifier չի գտնվել"
1243
1244 #: 1701.COPY_LOCATION_EXISTS:713
1245 msgid "The copy location object already exists"
1246 msgstr "Օրինակի տեղաբաշխման օբյեկտը արդեն առկա է"
1247
1248 #: 1532.MONEY_BILLABLE_TRANSACTION_SUMMARY_NOT_FOUND:255
1249 msgid "The requested money_billable_transaction_summary was not found"
1250 msgstr "Հարցվող money_billable_transaction_summary չի գտնված"
1251
1252 #: 1856.ACQ_FUNDING_SOURCE_ALLOCATION_TOTAL_NOT_FOUND:651
1253 msgid "The requested acq.funding_source_allocation_total was not found"
1254 msgstr "Պահանջվող acq.funding_source_allocation_total չի գտնվել"
1255
1256 #: 1216.PATRON_CARD_INACTIVE:103
1257 msgid "The patron's card is not active"
1258 msgstr "Ընթերցողի տոմսը ակտիվ չէ"
1259
1260 #: 1881.PERMISSION_GRP_PENALTY_THRESHOLD_NOT_FOUND:705
1261 msgid "The requested permission_grp_penalty_threshold was not found"
1262 msgstr "Պահանջվող permission_grp_penalty_threshold չի գտնվել"
1263
1264 #: 7013.PATRON_EXCEEDS_FINES:886
1265 msgid "The patron in question has reached the maximum fine amount"
1266 msgstr "Հարցվող ընթերցողը հասել է մաքսիմում տուգանքի մեծությանը"
1267
1268 #: 1233.ITEM_RENTAL_FEE_REQUIRED:165
1269 msgid "Payment of an item rental fee is required."
1270 msgstr "Պահանջվում է նյութի վարձակալության վճար։"
1271
1272 #: 1574.CONTAINER_CALL_NUMBER_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:374
1273 msgid "The requested container_call_number_bucket_item was not found"
1274 msgstr "Հարցվող container_call_number_bucket_item չի գտնված"
1275
1276 #: 10003.ACQ_LINEITEM_DETAIL_NO_ORG:993
1277 msgid "The lineitem detail has no owning_lib"
1278 msgstr "Տողի նյութի մանրամասը չունի owning_lib"
1279
1280 #: 11101.SERIAL_DISTRIBUTION_HAS_NO_COPY_TEMPLATE:1020
1281 msgid ""
1282 "Units cannot be created for the given item because its associated "
1283 "distribution does not have a copy template."
1284 msgstr ""
1285 "Տրված նյութի հյամար միավորները հնարավոր չէ ստեղծել, քանի որ դրա հետ կապված "
1286 "տարածումը չունի օրինակի ձևաչափ:"
1287
1288 #: 1518.ACTION_HOLD_TRANSIT_COPY_NOT_FOUND:223
1289 msgid "The requested action_hold_transit_copy was not found"
1290 msgstr "Հարցվող action_hold_transit_copy չի գտնված"
1291
1292 #: 1594.AUTHORITY_FULL_REC_NOT_FOUND:433
1293 msgid "The requested authority_full_rec was not found"
1294 msgstr "Հարցվող authority_full_rec չի գտնված"
1295
1296 #: 1565.ACTOR_PROFILE_NOT_FOUND:349
1297 msgid "The requested actor_profile was not found"
1298 msgstr "Հարցվող actor_profile չի գտնված"
1299
1300 #: 1580.METABIB_VIRTUAL_RECORD_NOT_FOUND:392
1301 msgid "The requested metabib_virtual_record was not found"
1302 msgstr "Հարցվող metabib_virtual_record չի գտնված"
1303
1304 #: 1640.ACTOR_USR_ORG_UNIT_OPT_IN_NOT_FOUND:571
1305 msgid "The requested actor_usr_org_unit_opt_in was not found"
1306 msgstr "Հարցվող actor_usr_org_unit_opt_in չի գտնված"
1307
1308 #: 1572.AUTHORITY_RECORD_NOTE_NOT_FOUND:369
1309 msgid "The requested authority_record_note was not found"
1310 msgstr "Հարցվող authority_record_note չի գտնված"
1311
1312 #: 1848.ACQ_FUND_NOT_FOUND:627
1313 msgid "The requested acq.fund was not found"
1314 msgstr "Պահանջվող acq.fund չի գտնվել"
1315
1316 #: 10004.ACQ_LINEITEM_NO_PRICE:996
1317 msgid "The lineitem has no price"
1318 msgstr "Տողի նյութը չունի գին"
1319
1320 #: 11106.TOTAL_HOLD_COPY_RATIO_EXCEEDED:1044
1321 msgid ""
1322 "Renewal attempt failed because the \"hold / total copies\" ratio exceeds the "
1323 "configured limit"
1324 msgstr ""
1325 "Թարմացման փորձը ձախողվեց, քանի որ \"պահում / գումարային պատճեններ\" "
1326 "գործակիցը գերազանցեց կարգաբերված սահմանը։"
1327
1328 #: 1615.ACTION_NON_CATALOGED_CIRCULATION_NOT_FOUND:496
1329 msgid "The requested action_non_cataloged_circulation was not found"
1330 msgstr "Հարցվող action_non_cataloged_circulation չի գտնված"
1331
1332 #: 11104.SERIAL_CORRUPT_PATTERN_CODE:1033
1333 msgid ""
1334 "A serial pattern code has been configured that fails to conform to MFHD "
1335 "standards for fields 853-855."
1336 msgstr ""
1337 "Պարբերականի ձևանմուշի կոդը կարգաբերվել է որ չկարողանա նմանեցել MFHD "
1338 "ստանդարտները 853-855 դաշտերի համար։"
1339
1340 #: 1604.MONEY_USER_SUMMARY_NOT_FOUND:463
1341 msgid "The requested money_user_summary was not found"
1342 msgstr "Հարցվող money_user_summary չի գտնված"
1343
1344 #~ msgid "This requested item is currently on the holds shelf"
1345 #~ msgstr "Պահանջվող նյութը գտնվում է պահումների ցուցակում"
1346
1347 #~ msgid "Copy has is marked as lost"
1348 #~ msgstr "Օրինակը նշված է որպես կորած"
1349
1350 #~ msgid "The selecte bill has already been voided"
1351 #~ msgstr "Ընտրված հաշիվը արդեն հեռացվել է"
1352
1353 #~ msgid ""
1354 #~ "The transit on this item may not be aborted due to the state the item is in"
1355 #~ msgstr "Այս նյութի համար տրանզիտը չի կարող վիժեցվել, ելնելով նյութի վիճակից"
1356
1357 #~ msgid "Copy has is marked as missing"
1358 #~ msgstr "Օրինակը նշված է որպես բացակա"
1359
1360 #~ msgid "The requested acq.po_lineitem was not found"
1361 #~ msgstr "Պահանջվող acq.po_lineitem չի գտնված"
1362
1363 #~ msgid ""
1364 #~ "A *TERRIBLE* problem has occurred: a credit card transaction was processed "
1365 #~ "successfuly, but the patron's payment could not be recorded within "
1366 #~ "Evergreen.  Please seek assistance."
1367 #~ msgstr ""
1368 #~ "*ԱՀԱՎՈՐ* պրոբլեմ է համդիպել, կրեդիտ քարտի տրանզակցիան հաջող է կատարվել, բայց "
1369 #~ "ընթերցողի վճարումը հնարավոր չէ գրանցել Էվեռգռինի ներսում: Դիմիր օգնության"