9ccb546ce28b00d6999b66e4a8c7a7636740e65c
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / ils_events.xml / hy-AM.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2013-09-26 18:17-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2013-04-01 14:24+0000\n"
7 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
8 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2013-09-28 05:26+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 16774)\n"
14
15 #: 1208.TITLE_LAST_COPY:71
16 msgid "The last copy attached to a title is being removed or deleted"
17 msgstr "Այս վերնագրին կցված վերջին օրինակը հեռացվում կամ ջնջվում է:"
18
19 #: 1598.MONEY_USER_CIRCULATION_SUMMARY_NOT_FOUND:442
20 msgid "The requested money_user_circulation_summary was not found"
21 msgstr "Հարցվող money_user_circulation_summary չի գտնված"
22
23 #: 1621.CONTAINER_COPY_BUCKET_NOT_FOUND:511
24 msgid "The requested container_copy_bucket was not found"
25 msgstr "Հարցվող container_copy_bucket չի գտնված"
26
27 #: 1218.ITEM_AGE_PROTECTED:109
28 msgid "This item is too new to have a hold placed on it"
29 msgstr "Նյութը չափից դուրս նոր է որպեսզի այն պատվիրեն:"
30
31 #: 1214.PATRON_DUP_IDENT1:92
32 msgid ""
33 "The selected primary identification type and value are in use by another "
34 "patron"
35 msgstr ""
36 "Ընտրված սկզբնական բնոթագրման տեսակը և արժեքը օգտագործվում են մեկ ուրիշի "
37 "կողմից:"
38
39 #: 1561.PERMISSION_PERM_LIST_NOT_FOUND:334
40 msgid "The requested permission_perm_list was not found"
41 msgstr "Հարցվող permission_perm_list չի գտնված:"
42
43 #: 1213.PATRON_BARRED:88
44 msgid "The patron is barred"
45 msgstr "Ընթերցողը կասեցված է:"
46
47 #: 1645.CONFIG_CIRC_MATRIX_TEST_NOT_FOUND:583
48 msgid "The requested config_circ_matrix_test was not found"
49 msgstr "Առաջարկվող config_circ_matrix_test չի գտնվել"
50
51 #: 1900.URL_VERIFY_NOT_SESSION_CREATOR:756
52 msgid ""
53 "You did not create this URL Verify session, so you cannot change it.  You "
54 "may be able to clone it."
55 msgstr ""
56 "Դու չես ստեղծել այս URL-ը։ Համեմատիր սեսիան, քանի որ չես կարող այն փոփոխել։ "
57 "Դու կարող ես այն կլոնավորել։"
58
59 #: 1591.METABIB_SERIES_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:421
60 msgid "The requested metabib_series_field_entry was not found"
61 msgstr "Հարցվող metabib_series_field_entry չի գտնված:"
62
63 #: 11105.PATRON_CREDIT_DISABLED:1025
64 msgid ""
65 "Payments by patron credit are not allowed for the selected transaction"
66 msgstr ""
67
68 #: 4003.CREDIT_PROCESSOR_NOT_ALLOWED:790
69 msgid "The credit card processor you have named is not allowed"
70 msgstr "Քո կողմից նշված կրեդիտ քարտի պրոցեսորը արգելված է"
71
72 #: 4010.CREDIT_PROCESSOR_NO_DEFAULT_SELECTED:796
73 msgid "No default credit processor is selected"
74 msgstr "Լռակյաց կրեդիտի պրոցեսորը չի ընտրված"
75
76 #: 1862.ACQ_FUND_EXCEEDS_STOP_PERCENT:666
77 msgid ""
78 "The requested acq.purchase_order cannot be activated because it would over-"
79 "encumber a fund."
80 msgstr ""
81 "Պահանջը acq.purchase_order չի կարելի ակտւվացնել քանի որ այն կգերազանցի "
82 "ընդհանուր գումարը:"
83
84 #: 1649.VANDELAY_IMPORT_ITEM_NOT_FOUND:595
85 msgid "The requested vandelay.import_item was not found"
86 msgstr "Առաջարկվող vandelay.import_item չի գտնվել"
87
88 #: 1639.REPORTER_SCHEDULE_NOT_FOUND:565
89 msgid "The requested reporter_schedule was not found"
90 msgstr "Հարցվող reporter_schedule չի գտնված"
91
92 #: 1847.ACQ_FUNDING_SOURCE_DEDIT_NOT_FOUND:621
93 msgid "The requested acq.funding_source_dedit was not found"
94 msgstr "Առաջարկվող acq.funding_source_dedit չի գտնվել"
95
96 #: 1641.ACTION_OPEN_CIRC_COUNT_BY_CIRC_MOD_NOT_FOUND:571
97 msgid "The requested action_open_circ_count_by_circ_mod was not found"
98 msgstr "Հարցվող action_open_circ_count_by_circ_mod չի գտնված"
99
100 #: 1589.ACTOR_CARD_NOT_FOUND:415
101 msgid "The requested actor_card was not found"
102 msgstr "Հարցվող actor_card չի գտնված"
103
104 #: 1608.METABIB_SUBJECT_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:472
105 msgid "The requested metabib_subject_field_entry was not found"
106 msgstr "Հարցվող metabib_subject_field_entry չի գտնված"
107
108 #: 1711.BIB_QUEUE_EXISTS:740
109 msgid "A bib record queue with the same name already exists"
110 msgstr "Նույն անվանումով մատենագիտական գրառման հերթ արդեն կա"
111
112 #: 1875.ACQ_LINEITEM_GENERATED_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:684
113 #: 1876.ACQ_LINEITEM_LOCAL_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:687
114 #: 1877.ACQ_LINEITEM_MARC_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:690
115 #: 1878.ACQ_LINEITEM_USR_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:693
116 #: 1879.ACQ_LINEITEM_PROVIDER_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:696
117 msgid "The requested acq_lineitem_attr was not found"
118 msgstr "Առաջարկվող acq_lineitem_attr  չի գտնված"
119
120 #: 1207.REFUND_EXCEEDS_BALANCE:68
121 msgid ""
122 "A refund greater than the negative balance on a transaction was provided"
123 msgstr ""
124 "Տրվել է ավելի մէծ վերադարձի գումար քան տրանզակցիայի բացասական գումարն է:"
125
126 #: 1504.ACTION_TRANSIT_COPY_NOT_FOUND:198
127 msgid ""
128 "Someone attempted to retrieve a transit object from the system and the "
129 "object was not found."
130 msgstr ""
131 "Ինչ որ մեկը փորձ է արել համակարգից կանչել տրազիտ օբյեկտ որը չի գտնվել:"
132
133 #: 1538.ACTION_SURVEY_RESPONSE_NOT_FOUND:269
134 msgid "The requested action_survey_response was not found"
135 msgstr "Հարցվող action_survey_response չի գտնված"
136
137 #: 1555.MONEY_OPEN_BILLABLE_TRANSACTION_SUMMARY_NOT_FOUND:317
138 msgid "The requested money_open_billable_transaction_summary was not found"
139 msgstr "Հարցվող money_open_billable_transaction_summary չի գտնված"
140
141 #: 7000.ROUTE_ITEM:833
142 msgid ""
143 "A copy needs to be routed to a different location The destination location "
144 "will be specified by an 'org' key within the event object"
145 msgstr ""
146 "Հարկ կա որ օրինակը ուղարկվի այլ ուղղությամբ: Առաքման վայրը կսահմանվի 'org' "
147 "բանալու օգնությամբ իրադարձության օբյեկտի ներսում:"
148
149 #: 1554.CONFIG_RULES_CIRC_DURATION_NOT_FOUND:314
150 msgid "The requested config_rules_circ_duration was not found"
151 msgstr "Հարցվող config_rules_circ_duration չի գտնված"
152
153 #: 1607.ACTION_OPEN_CIRCULATION_NOT_FOUND:469
154 msgid "The requested action_open_circulation was not found"
155 msgstr "Հարցվող action_open_circulationչի գտնված"
156
157 #: 1559.METABIB_FULL_REC_NOT_FOUND:328
158 msgid "The requested metabib_full_rec was not found"
159 msgstr "Հարցվող metabib_full_rec չի գտնված"
160
161 #: 1527.OPEN_TCN_NOT_FOUND:235
162 msgid "No TCN could be found that does not collide with existing records"
163 msgstr "Չի գտնվում TCN որը առկա գրառումների հետ collide չի լինում"
164
165 #: 7016.ITEM_ON_HOLDS_SHELF:886
166 msgid "This requested item is currently on the holds shelf"
167 msgstr "Պահանջվող նյութը գտնվում է պահումների ցուցակում"
168
169 #: 2001.DATABASE_UPDATE_FAILED:767
170 msgid "The attempt to write to the DB failed"
171 msgstr "Փորձը գրելու բազայում ձախոխվեց"
172
173 #: 1563.METABIB_KEYWORD_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:340
174 msgid "The requested metabib_keyword_field_entry was not found"
175 msgstr "Հարցվող metabib_keyword_field_entry չի գտնվել"
176
177 #: 1546.CONFIG_AUDIENCE_MAP_NOT_FOUND:293
178 msgid "The requested config_audience_map was not found"
179 msgstr "Հարցվող config_audience_map չի գտնվել"
180
181 #: 8004.OFFLINE_CONFIG_ERROR:936 8005.OFFLINE_CHECKSUM_FAILED:939
182 #: 8006.OFFLINE_SESSION_NOT_FOUND:942
183 msgid "Offline server is not configured properly"
184 msgstr "Անջատված կայանը ճիշտ չէ կարգաբեռված:"
185
186 #: 1001.NO_SESSION:31
187 msgid "User login session has either timed out or does not exist"
188 msgstr "Օգտվողի կապի սեսիան կամ ժամկետանց է կամ գոյություն չունի"
189
190 #: 4019.CREDIT_PROCESSOR_INVALID_CC_NUMBER:799
191 msgid "An invalid credit card number has been supplied."
192 msgstr "Սխալ կրեդիտ քարտի համար է տրված:"
193
194 #: 1880.CONFIG_BILLING_TYPE_NOT_FOUND:699
195 msgid "The requested config_billing_type was not found"
196 msgstr "Առաջարկվող config_billing_type չի գտնված"
197
198 #: 1851.ACQ_FUND_ENCUMBRANCE_TOTAL_NOT_FOUND:633
199 msgid "The requested acq.fund_encumbrance_total was not found"
200 msgstr "Պահանջվող acq.fund_encumbrance_total չի գտնված"
201
202 #: 1529.ACTOR_WORKSTATION_NOT_FOUND:243
203 msgid "The requested actor_workstation was not found"
204 msgstr "Հարցվող actor_workstation չի գտնված"
205
206 #: 1227.COPY_DELETE_WARNING:145
207 msgid "The copy in question is not in an ideal status for deleting"
208 msgstr "Ջնջելու համար պատճեն չի գտնվում նորմալ վիչակում"
209
210 #: 1204.CIRC_BAD_STATUS:59
211 msgid ""
212 "The given circulation is not in a standard status or the circulation was "
213 "never fully closed properly"
214 msgstr ""
215 "Տրված սպասարկումը ստանդարտ վիճակում չէ, կամ տացքը երբեք ամբողջովին չի փակվել:"
216
217 #: 1855.ACQ_FUNDING_SOURCE_CREDIT_TOTAL_NOT_FOUND:645
218 msgid "The requested acq.funding_source_credit_total was not found"
219 msgstr "Պահանջվող acq.funding_source_credit_total չի գտնված"
220
221 #: 1870.ACQ_LINEITEM_DETAIL_NOT_FOUND:672
222 msgid "The requested acq.lineitem_detail was not found"
223 msgstr "Պահանջվող acq.lineitem_detail չի գտնված"
224
225 #: 1223.PATRON_NO_PHONE:127
226 msgid "The user does not have a valid phone number assigned"
227 msgstr "Օգտվողը չունի նշված հեռախոս"
228
229 #: 1002.ACTOR_USER_NOT_FOUND:34
230 msgid ""
231 "Someone attempted to retrieve a user from the system and the user was not "
232 "found"
233 msgstr "Ինչ որ մեկը փորձեց կանչել համակարգի օգտվողին ն օգտվողը չի գտնվել"
234
235 #: 7011.COPY_STATUS_LOST:871
236 msgid "Copy is marked as lost"
237 msgstr "Օրինակը նշված է որպես կորած"
238
239 #: 7004.COPY_NOT_AVAILABLE:850
240 msgid "Copy is not available"
241 msgstr "Պատճենը հասանելի չէ"
242
243 #: 1643.VANDELAY_BIB_QUEUE_NOT_FOUND:577
244 msgid "The requested vandelay_bib_queue was not found"
245 msgstr "Պահանջվող vandelay_bib_queue չի գտնված"
246
247 #: 1849.ACQ_FUND_DEBIT_TOTAL_NOT_FOUND:627
248 msgid "The requested acq.fund_debit_total was not found"
249 msgstr "Պահանջվող acq.fund_debit_total չի գտնված"
250
251 #: 1636.REPORTER_OUTPUT_FOLDER_NOT_FOUND:556
252 msgid "The requested reporter_output_folder was not found"
253 msgstr "Հարցվող reporter_output_folder չի գտնված"
254
255 #: 7008.MAX_RENEWALS_REACHED:862
256 msgid "Circulation has no more renewals remaining"
257 msgstr "Սպասարկումը էլ չունի մնացող պահումներ"
258
259 #: 1217.PATRON_INACTIVE:106
260 msgid "This account is marked as inactive"
261 msgstr "Հաշիվը նշված է որպես ոչ ակտիվ"
262
263 #: 8003.OFFLINE_PARAM_ERROR:933
264 msgid "Missing params in offline upload"
265 msgstr "Բացակա պարամետրեր ցանցից անջատ բեռնավորման դեպքում"
266
267 #: 1637.REPORTER_REPORT_FOLDER_NOT_FOUND:559
268 msgid "The requested reporter_report_folder was not found"
269 msgstr "Հարցվող reporter_report_folder չի գտնված"
270
271 #: 1545.PERM_EX_NOT_FOUND:290
272 msgid "The requested perm_ex was not found"
273 msgstr "Հարցվող perm_ex չի գտնված"
274
275 #: 10101.ACQ_ALREADY_CANCELED:988
276 msgid "The object is already canceled."
277 msgstr "Օբյեկտը արդեն չեղյալ է արված"
278
279 #: 1553.ACTOR_ORG_UNIT_CLOSED_DATE_NOT_FOUND:311
280 msgid "The requested actor_org_unit_closed_date was not found"
281 msgstr "Հարցվող actor_org_unit_closed_date չի գտնված"
282
283 #: 1531.ACTION_SURVEY_QUESTION_NOT_FOUND:249
284 msgid "The requested action_survey_question was not found"
285 msgstr "Հարցվող action_survey_question չի գտնվա"
286
287 #: 1541.AUTHORITY_RECORD_DESCRIPTOR_NOT_FOUND:278
288 msgid "The requested authority_record_descriptor was not found"
289 msgstr "Հարցվող authority_record_descriptor չի գտնված"
290
291 #: 1587.CONTAINER_CALL_NUMBER_BUCKET_NOT_FOUND:409
292 msgid "The requested container_call_number_bucket was not found"
293 msgstr "Հարցվող container_call_number_bucket չի գտնված"
294
295 #: 1229.VOLUME_DELETED:152
296 msgid "The requested volume is marked as deleted"
297 msgstr "Հարցվող հատորը նշված է որպես ջնջված"
298
299 #: 1635.REPORTER_REPORT_NOT_FOUND:553
300 msgid "The requested reporter_report was not found"
301 msgstr "Հարցվող reporter_report չի գտնված"
302
303 #: 1631.MONEY_COLLECTIONS_TRACKER_NOT_FOUND:541
304 #: 1632.CONFIG_RULES_AGE_HOLD_PROTECT_NOT_FOUND:544
305 #: 1633.MONEY_DESK_PAYMENT_NOT_FOUND:547
306 msgid "The requested money_collections_tracker was not found"
307 msgstr "Հարցվող money_collections_tracker չի գտնված"
308
309 #: 1651.AUTHORITY_RECORD_NUMBER_EXISTS:601
310 msgid "An authority record already exists with the requested ARN"
311 msgstr "Հեղինակավոր գրառումը արդեն գոյություն ունի պահանջվող ARN-ով"
312
313 #: 11001.SERIAL_CAPTION_AND_PATTERN_HAS_ISSUANCES:1001
314 msgid "The caption/pattern still has dependent issuances"
315 msgstr "Ձևը դեռ ունի կախված տրումներ"
316
317 #: 5000.PERM_FAILURE:813
318 msgid "Permission Denied"
319 msgstr "Արտոնություն չկա"
320
321 #: 7015.NEGATIVE_PATRON_BALANCE:883
322 msgid "This requested action would result in a negative patron balance"
323 msgstr "Հարցվող գործողության արդյունքում ընթերցողը կունենա բացասական բալանսը"
324
325 #: 1569.ACTOR_USER_STANDING_PENALTY_NOT_FOUND:358
326 msgid "The requested actor_user_standing_penalty was not found"
327 msgstr "Հարցվող actor_user_standing_penalty չի գտնված"
328
329 #: 8000.OFFLINE_SESSION_ACTIVE:924
330 msgid "An offline session for this location is currently processing"
331 msgstr "Այս տեղաբաշխման համառ ցանցից անջատ սեսիան հիմա կատարվում է"
332
333 #: 1200.USERNAME_EXISTS:44
334 msgid "The given username already exists in the database"
335 msgstr "Տրված օգտվողի անունը արդեն կա"
336
337 #: 1602.ACTOR_STAT_CAT_ENTRY_NOT_FOUND:454
338 msgid "The requested actor_stat_cat_entry was not found"
339 msgstr "Հարցվող actor_stat_cat_entry չի գտնված"
340
341 #: 1710.CONTAINER_EXISTS:737
342 msgid "User has already created a bucket with the requested name"
343 msgstr "Օգտվողը արդեն ստեղծել է փունջ հարցվող անվանումով"
344
345 #: 7001.PATRON_BAD_STANDING:840
346 msgid ""
347 "The patron in question is not able to check out materials because their "
348 "account is in bad standing"
349 msgstr ""
350 "Հարցվող ընթերցողը ի վիճակի չէ սպասարկել նյութեր, քանի որ նրա հաշիվը վատ "
351 "վիճակում է"
352
353 #: 1525.BILLING_NOT_FOUND:231
354 msgid "Requested billing note does not exist"
355 msgstr "Պահանջվող վճարման նշումը գոյություն չունի;"
356
357 #: 11102.SERIAL_DISTRIBUTION_HAS_NO_CALL_NUMBER:1009
358 msgid ""
359 "Units cannot be created for the given item because its associated "
360 "distribution does not have a call number."
361 msgstr ""
362 "Տված նյութի համար միավորներ չեն կարող ստեղծվել, քանի որ կապակցված բաշխումը "
363 "չունի դասիչ:"
364
365 #: 1575.CONTAINER_BIBLIO_RECORD_ENTRY_BUCKET_NOT_FOUND:374
366 msgid "The requested container_biblio_record_entry_bucket was not found"
367 msgstr "Հարցվող container_biblio_record_entry_bucket չի գտնված"
368
369 #: 7021.RESERVATION_NOT_FOUND:904
370 msgid "Booking reservation not found"
371 msgstr "Պահման նախնական հայտ չի գտնված"
372
373 #: 1700.NON_CAT_TYPE_EXISTS:707
374 msgid "The non-cataloged type object already exists"
375 msgstr "Չքարտագրվող տեսակի օբյեկտը արդեն գոյություն ունի"
376
377 #: 1860.ACQ_PURCHASE_ORDER_TOO_SHORT:660
378 msgid ""
379 "The requested acq.purchase_order cannot be split because it does not have "
380 "more than one lineitem"
381 msgstr ""
382 "Պահանջվող acq.purchase_order չի կարող բաժանվել, քանի որ այն չունի ավելի քան "
383 "մեկ գծային նյութ"
384
385 #: 10004.ACQ_LINEITEM_NO_PRICE:981
386 msgid "The lineitem has no price"
387 msgstr "Տողի նյութը չունի գին"
388
389 #: 1226.REFUND_EXCEEDS_DESK_PAYMENTS:140
390 msgid ""
391 "This refund amount is not allowed because it exceeds the total amount of "
392 "desk payments for this transaction."
393 msgstr ""
394 "Վերաֆինանսավորման այս մեծությունը արգելված է, քանի որ այն գերազանցում է "
395 "տրանզակցիայի համար կատարված վճարումները:"
396
397 #: 1619.ACTOR_STAT_CAT_ENTRY_USER_MAP_NOT_FOUND:505
398 msgid "The requested actor_stat_cat_entry_user_map was not found"
399 msgstr "Հարցվող actor_stat_cat_entry_user_map չի գտնված"
400
401 #: 1558.ASSET_COPY_NOTE_NOT_FOUND:325
402 msgid "The requested asset_copy_note was not found"
403 msgstr "Հարցվող asset_copy_note չի գտնված"
404
405 #: 1853.ACQ_FUND_COMBINED_BALANCE_NOT_FOUND:639
406 msgid "The requested acq.fund_combined_balance was not found"
407 msgstr "Պահանջվող requested acq.fund_combined_balance չի գտնված"
408
409 #: 1850.ACQ_FUND_ALLOCATION_TOTAL_NOT_FOUND:630
410 msgid "The requested acq.fund_allocation_total was not found"
411 msgstr "Պահանջվող acq.fund_allocation_total չի գտնվել"
412
413 #: 1616.MONEY_OPEN_USER_CIRCULATION_SUMMARY_NOT_FOUND:496
414 msgid "The requested money_open_user_circulation_summary was not found"
415 msgstr "Հարցվող money_open_user_circulation_summary չի գտնված"
416
417 #: 1624.MONEY_PAYMENT_NOT_FOUND:520
418 msgid "The requested money_payment was not found"
419 msgstr "Հարցվող money_payment չի գտնված"
420
421 #: 1596.ACTOR_ORG_UNIT_TYPE_NOT_FOUND:436
422 msgid "The requested actor_org_unit_type was not found"
423 msgstr "Հարցվող actor_org_unit_type չի գտնված"
424
425 #: 1004.Z3950_BAD_QUERY:40
426 msgid "The Z query is not formatted correctly"
427 msgstr "Z հերթը ճիշտ չէ կազմված"
428
429 #: 1205.CARD_EXISTS:62
430 msgid "The given user barcode already exists"
431 msgstr "Օգտվողի տրված շտրիխ կոդը գոյություն ունի"
432
433 #: 1713.SURVEY_RESPONSES_EXIST:746
434 msgid "Responses to this survey exist"
435 msgstr "Այս հարցախույզի համար առկա են պատասխաններ"
436
437 #: 1544.CONFIG_METABIB_FIELD_NOT_FOUND:287
438 msgid "The requested config_metabib_field was not found"
439 msgstr "Հարցվող config_metabib_field չի գտնված"
440
441 #: 1584.ACTOR_ORG_ADDRESS_NOT_FOUND:401
442 msgid "The requested actor_org_address was not found"
443 msgstr "Հարցվող actor_org_address չի գտնված"
444
445 #: 11103.TRANSIT_CHECKIN_INTERVAL_BLOCK:1013
446 msgid "Checkin attempted on item during minimum transit checkin interval."
447 msgstr ""
448 "Նյութի փորձ է արվել հետ ընդունել տրանզիտ հետ ընդունումների նվազագույն "
449 "միջակայքում"
450
451 #: 1501.BIBLIO_RECORD_ENTRY_NOT_FOUND:183
452 msgid "The requested biblio_record_entry was not found"
453 msgstr "Հարցվող biblio_record_entry չի գտնված"
454
455 #: 1852.ACQ_FUND_SPENT_TOTAL_NOT_FOUND:636
456 msgid "The requested acq.fund_spent_total was not found"
457 msgstr "Պահանջվող acq.fund_spent_total չի գտնվել"
458
459 #: 1613.PERMISSION_GRP_TREE_NOT_FOUND:487
460 msgid "The requested permission_grp_tree was not found"
461 msgstr "Հարցվող permission_grp_tree չի գտնված"
462
463 #: 10001.ACQ_LINEITEM_NO_COPIES:972
464 msgid "The lineitem has no attached copies"
465 msgstr "Տողի նյութը չունի կցվածօրինակներ"
466
467 #: 1536.ACTION_IN_HOUSE_USE_NOT_FOUND:264
468 msgid "The requested action_in_house_use was not found"
469 msgstr "Հարցվող action_in_house_use չի գտնված"
470
471 #: 1872.ACQ_LINEITEM_PROVIDER_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:678
472 msgid "The requested acq.lineitem_provider_attr_definition was not found"
473 msgstr "Պահանջվող acq.lineitem_provider_attr_definition չի գտնվել"
474
475 #: 7007.COPY_NEEDED_FOR_HOLD:859
476 msgid "Copy is needed to fulfill a hold"
477 msgstr "Պահումը իրականացնելու համար հարկավոր է պատճեն"
478
479 #: 1562.METABIB_METARECORD_SOURCE_MAP_NOT_FOUND:337
480 msgid "The requested metabib_metarecord_source_map was not found"
481 msgstr "Հարցվող metabib_metarecord_source_map չի գտնված"
482
483 #: 4.CACHE_MISS:24
484 msgid "A cached object could not be retrieved by the given reference."
485 msgstr "Քեշավորված օբյեկտը հնարավոր չէ հետ կանչել տրված տեղեկատուի կողմից"
486
487 #: 1612.CONFIG_RULES_MAX_FINE_NOT_FOUND:484
488 msgid "The requested config_rules_max_fine was not found"
489 msgstr "Հարցվող config_rules_max_fine չի գտնված"
490
491 #: 1557.ACTOR_ORG_UNIT_SETTING_NOT_FOUND:322
492 msgid "The requested actor_org_unit_setting was not found"
493 msgstr "Հարցվող actor_org_unit_setting չի գտնված"
494
495 #: 1629.PERMISSION_USR_GRP_MAP_NOT_FOUND:534
496 msgid "The requested permission_usr_grp_map was not found"
497 msgstr "Հարցվող permission_usr_grp_map չի գտնված"
498
499 #: 1215.CIRC_EXCEEDS_COPY_RANGE:99
500 msgid ""
501 "The selected copy may not circulate because the recipient's home location is "
502 "not within the copy's circulation range"
503 msgstr ""
504 "Ընտրված պատճեն չի կարող սպասարկվել, քանի որ ստացողի տան գտնվելու վայրը չի "
505 "գտնվում սպասարկման տիրույթի սահմանում:"
506
507 #: 10005.ACQ_LINEITEM_NO_PROVIDER:984
508 msgid "The lineitem has no provider"
509 msgstr "Գծային  նյութը չունը մատակարար"
510
511 #: 1606.MONEY_WORK_PAYMENT_NOT_FOUND:466
512 msgid "The requested money_work_payment was not found"
513 msgstr "Հարցվող money_work_payment չի գտնված"
514
515 #: 2000.BAD_PARAMS:764
516 msgid "Invalid parameters were encountered in a method"
517 msgstr "Մեթոդում գտնվել են սխալ պարամետրեր"
518
519 #: 1564.MONEY_CASH_PAYMENT_NOT_FOUND:343
520 msgid "The requested money_cash_payment was not found"
521 msgstr "Հարցվող money_cash_payment չի գնված"
522
523 #: 1221.ORG_CANNOT_HAVE_VOLS:120
524 msgid "The selected location cannot have volumes attached"
525 msgstr "Ընտրված տեղաբաշխումը չի կարող ունենալ կցված հատորներ"
526
527 #: 1704.TCN_EXISTS:719
528 msgid "A record already exists with the requested TCN value"
529 msgstr "Պահանջվող TCN արժեքով գրառում արդեն առկա է"
530
531 #: 1.UNKNOWN:17
532 msgid "Placeholder event.  Used for development only"
533 msgstr "Իրադարձություն: Օգտագործվում է միայն նախագծման համար"
534
535 #: 1622.BIBLIO_RECORD_NODE_NOT_FOUND:514
536 msgid "The requested biblio_record_node was not found"
537 msgstr "Հարցվող biblio_record_node չի գտնված"
538
539 #: 1901.URL_VERIFY_SESSION_ALREADY_SEARCHED:760
540 msgid "This session has already been searched."
541 msgstr "Այս սեսիան արդեն փնտրվել է։"
542
543 #: 1534.ACTOR_USER_SETTING_NOT_FOUND:258
544 msgid "The requested actor_user_setting was not found"
545 msgstr "Հարցվող actor_user_setting չի գտնված"
546
547 #: 1211.BILL_ALREADY_VOIDED:81
548 msgid "The selecte bill has already been voided"
549 msgstr "Ընտրված հաշիվը արդեն հեռացվել է"
550
551 #: 7026.PATRON_NOT_AN_ACTIVE_PASSWORD_RESET_REQUEST:819
552 msgid ""
553 "The user attempted to update their password using a stale or inactive "
554 "password reset request session."
555 msgstr ""
556 "Օգտվողը փորձ է արել թարմացնել գաղտնաբառը, օգտագործելով հին կամ կասեցված "
557 "գաղտնաբառի վերագրման հարցում:"
558
559 #: 1222.PATRON_NO_EMAIL_ADDRESS:124
560 msgid "The user does not have a valid email address assigned"
561 msgstr "Օգտվողը չունի հավաստի էլ փոստ հասցե"
562
563 #: 2005.OBJECT_UNIQUE_IDENTIFIER_USED:779
564 msgid ""
565 "You are trying to create an object with a unique identifier (such as a "
566 "'name' field) that is already in use."
567 msgstr ""
568 "Դու փորձում ես ստեղծել եզակի բնութագրիչով օբյեկտ (օրինակ ՛անվան՛ դաշտ) որը "
569 "արդեն օգտագործման մեջ է։"
570
571 #: 1854.ACQ_FUND_SPENT_BALANCE_NOT_FOUND:642
572 msgid "The requested acq.fund_spent_balance was not found"
573 msgstr "Պահանջվող acq.fund_spent_balance չի գտնվել"
574
575 #: 11000.SERIAL_SUBSCRIPTION_NOT_EMPTY:997
576 msgid "The subscription still has dependent objects"
577 msgstr "Բաժանորդագրությունը դեռ ունի կախյալ օբյեկտներ"
578
579 #: 1523.TITLE_NOTE_NOT_FOUND:228
580 msgid "Requested title note does not exist"
581 msgstr "Պահանջվող վերնագրի նշումը գոյություն չունի"
582
583 #: 1605.CONFIG_LIT_FORM_MAP_NOT_FOUND:463
584 msgid "The requested config_lit_form_map was not found"
585 msgstr "Հարցվող config_lit_form_map չի գտնված"
586
587 #: 1567.METABIB_RECORD_DESCRIPTOR_NOT_FOUND:352
588 msgid "The requested metabib_record_descriptor was not found"
589 msgstr "Հարցվող metabib_record_descriptor չի գտնված"
590
591 #: 10102.ACQ_NOT_CANCELABLE:991
592 msgid "The object is not in a cancelable state."
593 msgstr "Օբյեկտը չի գտնվում չեղարկելու վիճակում"
594
595 #: 7012.COPY_STATUS_MISSING:874
596 msgid "Copy is marked as missing"
597 msgstr "Օրինակը նշված է որպես բացակա"
598
599 #: 1500.ACTION_CIRCULATION_NOT_FOUND:180
600 msgid ""
601 "Someone attempted to retrieve a circulation object from the system and the "
602 "object was not found."
603 msgstr ""
604 "Ինչ որ մեկը փորձ է արել համակարգից ստանալ տացքի օբյեկտ որը չի գտնվել:"
605
606 #: 4001.CREDIT_PROCESSOR_NOT_ENABLED:784
607 msgid "Credit card processor not enabled"
608 msgstr "Կրեդիտ քարտի պրոցեսորը թույլատրված չէ"
609
610 #: 1630.ACTOR_USER_NOTE_NOT_FOUND:537
611 msgid "The requested actor_user_note was not found"
612 msgstr "Հարցվող actor_user_note չի գտնված"
613
614 #: 7005.LOCATION_CIRC_NOT_ALLOWED:853
615 msgid "Location does not allow materials to circulate"
616 msgstr "Տեղաբաշխումը թույլ չի տալիս սպասարկել նյութերը"
617
618 #: 1508.ASSET_CALL_NUMBER_NOT_FOUND:215
619 msgid "Requested asset_call_number was not found"
620 msgstr "Հարցվող asset_call_number չի գտնված"
621
622 #: 1209.Z3950_LOGIN_FAILED:74
623 msgid "The login failed"
624 msgstr "Գրանցումը ձախողվեց"
625
626 #: 1543.MONEY_CREDIT_CARD_PAYMENT_NOT_FOUND:284
627 msgid "The requested money_credit_card_payment was not found"
628 msgstr "Հարցվող money_credit_card_payment չի գտնված"
629
630 #: 7023.RESERVATION_BAD_PARAMS:910
631 msgid "Provided parameters describe unacceptable reservation."
632 msgstr "Տրված պարամետրերը նկարագրում են անընդունելի նախնական պահում"
633
634 #: 1857.ACQ_FUNDING_SOURCE_BALANCE_NOT_FOUND:651
635 msgid "The requested acq.funding_source_balance was not found"
636 msgstr "Պահանջվող acq.funding_source_balance չի գտնվել"
637
638 #: 10000.ACQ_LINEITEM_APPROVED:969
639 msgid "The lineitem cannot be altered because it has already been approved"
640 msgstr "Տողի նյութը հնարավոր չէ փոփոխել, քանի որ այն արդեն հաստատված է։"
641
642 #: 1714.HIGH_LEVEL_HOLD_HAS_NO_COPIES:749
643 msgid ""
644 "A hold request at a higher level than copy has been attempted, but there are "
645 "no copies that belonging to the higher-level unit."
646 msgstr ""
647 "Ավելի բարձր մակարդակի Պահման առաջարկի փորձ է արվել  քան օրինակն է, բայց չկան "
648 "օրինակներ որոնք պատկանում են ավելի բարձր մակարդակի միավորի:"
649
650 #: 1611.ACTOR_STAT_CAT_ENTRY_DEFAULT_NOT_FOUND:481
651 msgid "The requested actor_stat_cat_entry_default was not found"
652 msgstr "Առաջարկվող actor_stat_cat_entry_default չի գտնված"
653
654 #: 1535.METABIB_AUTHOR_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:261
655 msgid "The requested metabib_author_field_entry was not found"
656 msgstr "Հարցվող metabib_author_field_entry չի գտնված"
657
658 #: 1626.ASSET_STAT_CAT_ENTRY_NOT_FOUND:526
659 msgid "The requested asset_stat_cat_entry was not found"
660 msgstr "Հարցվող asset_stat_cat_entry չի գտնված"
661
662 #: 1595.CONFIG_NON_CATALOGED_TYPE_NOT_FOUND:433
663 msgid "The requested config_non_cataloged_type was not found"
664 msgstr "Հարցվող config_non_cataloged_type չի գտնված"
665
666 #: 1225.TRANSIT_ABORT_NOT_ALLOWED:133
667 msgid ""
668 "The transit on this item may not be aborted due to the state the item is in"
669 msgstr "Այս նյութի համար տրանզիտը չի կարող վիժեցվել, ելնելով նյութի վիճակից"
670
671 #: 1542.CONFIG_LANGUAGE_MAP_NOT_FOUND:281
672 msgid "The requested config_language_map was not found"
673 msgstr "Հարցվող config_language_map չի գտնված"
674
675 #: 1844.ACQ_FUNDING_SOURCE_NOT_FOUND:612
676 msgid "The requested acq.funding_source was not found"
677 msgstr "Պահանջվող acq.funding_source չի գտնվել"
678
679 #: 1206.VOLUME_NOT_EMPTY:65
680 msgid "The selected volume has copies attached"
681 msgstr "Ընտրված հատորը ոնի հավելված օրինակներ"
682
683 #: 1540.AUTHORITY_RECORD_ENTRY_NOT_FOUND:275
684 msgid "The requested authority_record_entry was not found"
685 msgstr "Հարցվող authority_record_entry չի գտնված"
686
687 #: 1203.COPY_BAD_STATUS:53
688 msgid "The given copy is not in a standard circulation status"
689 msgstr "Տրված օրինակը ստանդարտ սպասարկման կարքավիճակում չէ"
690
691 #: 1601.MONEY_BILLABLE_TRANSACTION_NOT_FOUND:451
692 msgid "The requested money_billable_transaction was not found"
693 msgstr "Հարցվող money_billable_transaction չի գտնված"
694
695 #: 1871.PERMISSION_USR_OBJECT_PERM_MAP_NOT_FOUND:675
696 msgid "The requested permission.usr_object_perm_map was not found"
697 msgstr "Պահանջվող permission.usr_object_perm չի գտնվել"
698
699 #: 7020.COPY_RESERVED:901
700 msgid "Item reserved for booking request"
701 msgstr "Նյութը պահված է պատվերի առաջարկի համար"
702
703 #: 1550.MONEY_OPEN_USER_SUMMARY_NOT_FOUND:303
704 msgid "The requested money_open_user_summary was not found"
705 msgstr "Հարցվող money_open_user_summary չի գտնված"
706
707 #: 3.NO_CHANGE:20
708 msgid "No change occurred"
709 msgstr "Չկա փոփոխություն"
710
711 #: 1201.CIRC_PERMIT_BAD_KEY:47
712 msgid "A checkout was attempted without a valid checkout permit key"
713 msgstr "Դուրս տրման փորձ է արվել առանց իրավասու բանալու"
714
715 #: 1593.MONEY_CREDIT_PAYMENT_NOT_FOUND:427
716 msgid "The requested money_credit_payment was not found"
717 msgstr "Հարցվող money_credit_payment չի գտնված"
718
719 #: 7017.ROUTE_TO_COPY_LOCATION:892
720 msgid ""
721 "A copy needs to be routed to a copy location.  The location should be "
722 "specified within the event with a 'location' key"
723 msgstr ""
724 "Օրինակը կարիք ունի տեղափոխվել պատճենի տեղաբաշխման վայր: Տեղաբաշխման վայրը "
725 "պետք է նկարագրված լինի իրադարձության ներսում 'տեղաբաշխման' բանալիով"
726
727 #: 1618.METABIB_TITLE_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:502
728 msgid "The requested metabib_title_field_entry was not found"
729 msgstr "Հարցվող metabib_title_field_entry չի գտնված"
730
731 #: 7022.RESERVATION_CAPTURE_FAILED:907
732 msgid "Booking reservation capture failed"
733 msgstr "Պատվերի պահման որսալը ձախողվեց"
734
735 #: 1202.ITEM_NOT_CATALOGED:50
736 msgid "The requested item is not cataloged in the database"
737 msgstr "Հարցվող նյպւթը քարտագրված չէ"
738
739 #: 1520.WORKSTATION_NOT_FOUND:225
740 msgid "Requested workstation object does not exist"
741 msgstr "Պահանջվող աշխատանքային կայանի օբյեկտը գոյություն չունի"
742
743 #: 1628.MONEY_BILLING_NOT_FOUND:531
744 msgid "The requested money_billing was not found"
745 msgstr "Հարցվող money_billing չի գտնված"
746
747 #: 1507.CONTAINER_ITEM_NOT_FOUND:212
748 msgid ""
749 "Someone attempted to retrieve a container item object from the system and "
750 "the object was not found."
751 msgstr ""
752 "Ինչ որ մեկը փորձ է արել համակարգից ստանալ կոնտեյների նյութի օբյեկտ որը "
753 "գոյություն չունի"
754
755 #: 2002.DATABASE_QUERY_FAILED:770
756 msgid "The attempt to query to the DB failed"
757 msgstr "Բազայում հարցում անելու փորձը տապալվեց"
758
759 #: 1549.CONFIG_STANDING_NOT_FOUND:300
760 msgid "The requested config_standing was not found"
761 msgstr "Հարցվող config_standing չի գտնված"
762
763 #: 1861.ACQ_PURCHASE_ORDER_TOO_LATE:663
764 msgid ""
765 "The requested acq.purchase_order cannot be split because it has gone beyond "
766 "the \"pending\" state"
767 msgstr ""
768 "Պահանջվող acq.purchase_orderչի կարող բաժանվել քանի որ այն անցել է "
769 "\"սպասվող\" վիճակից"
770
771 #: 1210.INCORRECT_PASSWORD:78
772 msgid "The provided password is not correct"
773 msgstr "Տրված գաղտնաբարը սխալ է"
774
775 #: 1582.CONFIG_ITEM_TYPE_MAP_NOT_FOUND:395
776 msgid "The requested config_item_type_map was not found"
777 msgstr "Հարցվող config_item_type_map չի գտնված"
778
779 #: 8007.OFFLINE_SESSION_EXISTS:945
780 msgid "A session with the given name already exists"
781 msgstr "Տրված անունով սեսիա արդեն գոյություն ունի"
782
783 #: 1650.CONFIG_CIRC_MATRIX_RULESET_NOT_FOUND:598
784 msgid "The requested config_circ_matrix_ruleset_not_found was not found"
785 msgstr "Պահանջվող config_circ_matrix_ruleset_not_found չի գտնվել"
786
787 #: 10002.ACQ_LINEITEM_DETAIL_NO_FUND:975
788 msgid "The lineitem detail has no associated fund"
789 msgstr "Տողի նյութի մանրամասը չունի իրեն կցված գումար"
790
791 #: 7003.COPY_CIRC_NOT_ALLOWED:847
792 msgid "Target copy is not allowed to circulate"
793 msgstr "Թիրախ օրինակը արգելված է սպասարկել"
794
795 #: 1530.CONFIG_IDENTIFICATION_TYPE_NOT_FOUND:246
796 msgid "The requested config_identification_type was not found"
797 msgstr "Հարցվող config_identification_type չի գտնված"
798
799 #: 1579.ASSET_COPY_LOCATION_NOT_FOUND:386
800 msgid "The requested asset_copy_location was not found"
801 msgstr "Հարցվող asset_copy_location չի գտնված"
802
803 #: 1506.CONTAINER_NOT_FOUND:206
804 msgid ""
805 "Someone attempted to retrieve a container object from the system and the "
806 "object was not found."
807 msgstr ""
808 "Ինչ որ մեկը փորձ է արել համակարգից ստանալ կոնտեյների օբյեկտը որը չի գտնվել"
809
810 #: 1571.ASSET_CALL_NUMBER_NOTE_NOT_FOUND:363
811 msgid "The requested asset_call_number_note was not found"
812 msgstr "Հարցվող asset_call_number_note չի գտնված"
813
814 #: 4004.CREDIT_PROCESSOR_NOT_SPECIFIED:793
815 msgid ""
816 "No credit card processor specified either in org unit settings or in call to "
817 "credit service API method."
818 msgstr ""
819 "Կրեդիտ քարտի պրոցեսորը չի նշված կամ org unit-ի կարգաբերման մեջ  կամ կրեդիտ "
820 "քարտի կանչման ծառայության API  մեթոդում"
821
822 #: 1528.ACTOR_USER_ADDRESS_NOT_FOUND:238
823 msgid "Requested address was not found"
824 msgstr "Հարցվող հասցեն չի գտնված"
825
826 #: 7002.PATRON_EXCEEDS_CHECKOUT_COUNT:844
827 msgid ""
828 "The patron in question has the maximum number of items already checked out"
829 msgstr "Հարցված ընթերցողը ունի առավելաքույն սպասարկված նյութեր"
830
831 #: 1609.CONFIG_RULES_RECURRING_FINE_NOT_FOUND:475
832 msgid "The requested config_rules_recurring_fine was not found"
833 msgstr "Պահանջվող config_rules_recurring_fine չի գտնված"
834
835 #: 1003.Z3950_SEARCH_FAILED:37
836 msgid "The Z search did not succeed"
837 msgstr "Z որոնումը անհաջող էր"
838
839 #: 1533.ACTOR_USR_NOTE_NOT_FOUND:255
840 msgid "The requested actor_usr_note was not found"
841 msgstr "Հարցվող actor_usr_note չի գտնված"
842
843 #: 1620.PERMISSION_GRP_PERM_MAP_NOT_FOUND:508
844 msgid "The requested permission_grp_perm_map was not found"
845 msgstr "Հարցվող permission_grp_perm_map չի գտնված"
846
847 #: 7025.PATRON_TOO_MANY_ACTIVE_PASSWORD_RESET_REQUESTS:816
848 msgid ""
849 "There are too many active password reset request sessions for this patron."
850 msgstr ""
851 "Առկա է չափից դուրս շատ ակտիվ գաղտնաբառի վերագրման սեսիաներ այս ընթերցողի "
852 "համար"
853
854 #: 1709.MAX_HOLDS:734
855 msgid "User has reached the maximum number of holds"
856 msgstr "Օգտվողը հասէլ է պահումների ամենամեծ քանակին"
857
858 #: 1706.ITEM_BARCODE_EXISTS:725
859 msgid "An item with the same barcode exists"
860 msgstr "Նույն շտրիխ կոդով նյութ գոյություն ունի"
861
862 #: 7014.COPY_IN_TRANSIT:880
863 msgid "Copy is in transit"
864 msgstr "Օրինակը տրանզիտում է"
865
866 #: 1219.COPY_REMOTE_CIRC_LIB:112 1220.ITEM_NOT_HOLDABLE:116
867 msgid "A copy with a remote circulating library (circ_lib) was encountered"
868 msgstr "Օրինակ հեռու գտնվող (circ_lib) գրադարանից տեսնված է"
869
870 #: 1702.OPEN_CIRCULATION_EXISTS:713
871 msgid "There is an open circulation on the requested item"
872 msgstr "Պահանջվող նյութի համառ առկա է բաց սպասարկման հարցում"
873
874 #: 0.SUCCESS:14
875 msgid "Success"
876 msgstr "Հաջողվեց"
877
878 #: 1231.RECORD_NOT_EMPTY:159
879 msgid "The selected bib record has volumes attached"
880 msgstr "Ընտրված մատեն գրառումը ունի կցված հատոր"
881
882 #: 1503.ACTION_HOLD_REQUEST_NOT_FOUND:192
883 msgid "The requested action_hold_request was not found"
884 msgstr "Հարցվող action_hold_request չի գտնված"
885
886 #: 8011.SKIP_ASSET_CHANGED:957
887 msgid "Asset status was changed since the offline transaction was recorded"
888 msgstr ""
889 "Ակտիվների վճակը փոխվել է սկսած այն պահից երբ ցանցից անջատված տրանզակցիա է "
890 "գրանցվել"
891
892 #: 1212.PATRON_EXCEEDS_OVERDUE_COUNT:84
893 msgid "The patron has too many overdue items"
894 msgstr "Ընթերցողը չափից շատ ժամկետանց նյութեր ունի"
895
896 #: 1863.ACQ_FUND_EXCEEDS_WARN_PERCENT:669
897 msgid ""
898 "Activating the requested acq.purchase_order would encumber it beyond its "
899 "warning level."
900 msgstr ""
901 "Այս պահանջի ակտիվացումը acq.purchase_order կհանգեցնի զգուշացման մակարդակի "
902 "գերազանցման"
903
904 #: 1578.ACTION_HOLD_NOTIFICATION_NOT_FOUND:383
905 msgid "The requested action_hold_notification was not found"
906 msgstr "Հարցվող action_hold_notification չի գտնված"
907
908 #: 1610.MONEY_CHECK_PAYMENT_NOT_FOUND:478
909 msgid "The requested money_check_payment was not found"
910 msgstr "Հարցվող money_check_payment չի գտնված"
911
912 #: 1623.PERMISSION_USR_PERM_MAP_NOT_FOUND:517
913 msgid "The requested permission_usr_perm_map was not found"
914 msgstr "Հարցվող permission_usr_perm_map չի գտնված"
915
916 #: 1581.ASSET_STAT_CAT_ENTRY_COPY_MAP_NOT_FOUND:392
917 msgid "The requested asset_stat_cat_entry_copy_map was not found"
918 msgstr "Հարցվող asset_stat_cat_entry_copy_map չի գտնված"
919
920 #: 7010.COPY_ALERT_MESSAGE:868
921 msgid "The requested copy has an alert message attached"
922 msgstr "Պահանջվող օրինակը ունի կցված ահազանգի հաղորդում"
923
924 #: 7006.COPY_IS_REFERENCE:856
925 msgid "Copy is reference material"
926 msgstr "Օրինակը տեղեկատու ն յութ է"
927
928 #: 1547.CONFIG_ITEM_FORM_MAP_NOT_FOUND:296
929 msgid "The requested config_item_form_map was not found"
930 msgstr "Հարցվող config_item_form_map չի գտնված"
931
932 #: 1592.CONTAINER_USER_BUCKET_NOT_FOUND:424
933 msgid "The requested container_user_bucket was not found"
934 msgstr "Հարցվող container_user_bucket չի գտնված"
935
936 #: 1617.ACTION_UNFULFILLED_HOLD_LIST_NOT_FOUND:499
937 msgid "The requested action_unfulfilled_hold_list was not found"
938 msgstr "Հարցվող action_unfulfilled_hold_list չի գտնված"
939
940 #: 1552.ACTOR_ORG_UNIT_HOURS_OF_OPERATION_NOT_FOUND:308
941 msgid "The requested actor_org_unit_hours_of_operation was not found"
942 msgstr "Հարցվող actor_org_unit_hours_of_operation չի գտնված"
943
944 #: 1576.EX_NOT_FOUND:377
945 msgid "The requested ex was not found"
946 msgstr "Պատվիրված ex չի գտնված"
947
948 #: 7019.HOLD_CAPTURE_DELAYED:898
949 msgid "Hold capture was delayed for this item"
950 msgstr "Պահումի որսումը կասեցվել է այս նյութի համար"
951
952 #: 9000.REPORT_TEMPLATE_EXISTS:961
953 msgid "A report template with the given name and folder already exists"
954 msgstr ""
955 "Տրված անունով և թղթապանակով հաշվետվության ձևաչափը արդեն գոյություն ունի"
956
957 #: 1502.ASSET_COPY_NOT_FOUND:189
958 msgid ""
959 "Someone attempted to retrieve a copy object from the system and the object "
960 "was not found."
961 msgstr ""
962 "Ինչ որ մեկը փորձ է արել համակարգից ստանալ օբյեկտի օրինակը որը չի գտնվել"
963
964 #: 1703.WORKSTATION_NAME_EXISTS:716
965 msgid "A workstation with that name already exists"
966 msgstr "Այդ անունով աշխատանքային կայանը արդեն գոյություն ունի"
967
968 #: 1235.INVALID_USER_XACT_ID:171
969 msgid ""
970 "While you were trying to make payments, this account's transaction history "
971 "changed.  Please go back and try again."
972 msgstr ""
973 "Քանի դեռ դու փորձ էիր անում կատարել վճարումներ, այս հաշվի տրանզակցիայի "
974 "պատմությունը փոխվել է։ Գնա հետ և նորից փորձի։"
975
976 #: 1568.CONFIG_COPY_STATUS_NOT_FOUND:355
977 msgid "The requested config_copy_status was not found"
978 msgstr "Հարցվող config_copy_status չի գտնված"
979
980 #: 1539.CONTAINER_COPY_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:272
981 msgid "The requested container_copy_bucket_item was not found"
982 msgstr "Հարցվող container_copy_bucket_item չի գտնված"
983
984 #: 1590.ACTOR_STAT_CAT_NOT_FOUND:418
985 msgid "The requested actor_stat_cat was not found"
986 msgstr "Հարցվող actor_stat_cat չի գտնված"
987
988 #: 7027.PATRON_PASSWORD_WAS_NOT_STRONG:822
989 msgid "The user attempted to set their password to a weak value."
990 msgstr "Օգտվողը փորձ է արել գրել գաղտնաբառ թույլ արժեքով"
991
992 #: 9001.REPORT_REPORT_EXISTS:965
993 msgid "A report with the given name and folder already exists"
994 msgstr "Տրված անունով և թղթապանակով հաշվետվությունը արդեն գոյություն ունի"
995
996 #: 1705.VOLUME_LABEL_EXISTS:722
997 msgid "A volume with the same label, title and owning library exists"
998 msgstr "Նույն պիտակով, վերնագրովշ և վայրով հտոր արդեն կա"
999
1000 #: 8008.OFFLINE_INVALID_SESSION:948
1001 msgid "The session name is invalid"
1002 msgstr "Սեսիայի անունը սխալ է"
1003
1004 #: 7025.COPY_STATUS_LONG_OVERDUE:916
1005 msgid "Copy is marked as long-overdue"
1006 msgstr ""
1007
1008 #: 7009.CIRC_CLAIMS_RETURNED:865
1009 msgid "Requested circulation is marked claims returned"
1010 msgstr "Պահանջվող տացքը նշված է որպես վերադարձված խարաններ"
1011
1012 #: 1577.ACTION_HOLD_COPY_MAP_NOT_FOUND:380
1013 msgid "The requested action_hold_copy_map was not found"
1014 msgstr "Հարցվող action_hold_copy_mapչի գտնված"
1015
1016 #: 1648.PERMISSION_USR_WORK_OU_MAP_NOT_FOUND:592
1017 msgid "The requested permission_usr_work_ou_map was not found"
1018 msgstr "Պահանջվող permission_usr_work_ou_map չի գտնվել"
1019
1020 #: 1638.REPORTER_TEMPLATE_FOLDER_NOT_FOUND:562
1021 msgid "The requested reporter_template_folder was not found"
1022 msgstr "Հարցվող reporter_template_folder չի գտնված"
1023
1024 #: 4002.CREDIT_PROCESSOR_BAD_PARAMS:787
1025 msgid "Not enough parameters to use credit card processor"
1026 msgstr "Պարամետրերը բավարար չեն կրեդիտ քարտի պրոցեսորի օգտագործման համար"
1027
1028 #: 7024.HOLD_RESERVATION_CONFLICT:913
1029 msgid ""
1030 "Both a hold and a reservation exist for this item; staff intervention is "
1031 "required to resolve the conflict."
1032 msgstr ""
1033 "Թե պահումը և թե նախնական պատվերը այս նյութի համար գոյություն ունեն. "
1034 "աշխատակազմի միջամտությունն է պահանջվում առճակատումը լուծելու համար"
1035
1036 #: 1644.VANDELAY_AUTHORITY_QUEUE_NOT_FOUND:580
1037 msgid "The requested vandelay_authority_queue was not found"
1038 msgstr "Պահանջվող vandelay_authority_queue չի գտնվել"
1039
1040 #: 4040.CREDIT_PROCESSOR_SUCCESS_WO_RECORD:808
1041 msgid ""
1042 "A *TERRIBLE* problem has occurred: a credit card transaction was processed "
1043 "successfully, but the patron's payment could not be recorded within "
1044 "Evergreen.  Please seek assistance."
1045 msgstr ""
1046 "*ԱՀԱՎՈՐ* խնդիր է ծագել. կրեդիտ քարտով հաջողությամբ կատարվել է տրանզակցիա, "
1047 "բայց օգտագտիրոջ վճարումը հնարավոր չէ գրանցել Էվերգրինում։ Դիմիր աջակցության "
1048 "համար։"
1049
1050 #: 1634.REPORTER_TEMPLATE_NOT_FOUND:550
1051 msgid "The requested reporter_template was not found"
1052 msgstr "Հարցվող reporter_template չի գտնված"
1053
1054 #: 1583.ACTION_SURVEY_NOT_FOUND:398
1055 msgid "The requested action_survey was not found"
1056 msgstr "Հարցվող action_survey չի գտնված"
1057
1058 #: 1859.ACQ_PURCHASE_ORDER_NOT_FOUND:657
1059 msgid "The requested acq.purchase_order was not found"
1060 msgstr "Պահանջվող acq.purchase_order չի գտնվել"
1061
1062 #: 1625.CONTAINER_BIBLIO_RECORD_ENTRY_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:523
1063 msgid "The requested container_biblio_record_entry_bucket_item was not found"
1064 msgstr "Հարցվող container_biblio_record_entry_bucket_item չի գտնված"
1065
1066 #: 1000.LOGIN_FAILED:28
1067 msgid "User login failed"
1068 msgstr "Օգտվողի գրանցումը ձախողվեգ"
1069
1070 #: 1873.ACQ_CURRENCY_TYPE_NOT_FOUND:681
1071 msgid "The requested acq.currency_type was not found"
1072 msgstr "Պահանջվող acq.currency_type չի գտնվել"
1073
1074 #: 1599.MONEY_GROCERY_NOT_FOUND:445
1075 msgid "The requested money_grocery was not found"
1076 msgstr "Հարցվող money_grocery չի գտնված"
1077
1078 #: 8009.OFFLINE_NO_ORG:951 8010.OFFLINE_SESSION_COMPLETE:954
1079 msgid "No org id was provided"
1080 msgstr "Չկա org id"
1081
1082 #: 1236.PATRON_EXCEEDS_LOST_COUNT:174
1083 msgid "The patron has too many lost items."
1084 msgstr ""
1085
1086 #: 8001.OFFLINE_SESSION_FILE_EXISTS:927
1087 msgid "An offline file for this workstation exists within this session"
1088 msgstr "Այս աշխ կայանի համար կա օֆլայն ֆայլ"
1089
1090 #: 2003.INTERNAL_SERVER_ERROR:773
1091 msgid "There was an internal server error"
1092 msgstr "Աօկա է կայանի ներքին սխալ"
1093
1094 #: 4020.CREDIT_PROCESSOR_DECLINED_TRANSACTION:802
1095 msgid "The credit card processor has declined the transaction."
1096 msgstr "Կրեդիտ քարտի պրոցեսորը մերժել է այս տրանզակցիան"
1097
1098 #: 1647.VANDELAY_QUEUED_AUTHORITY_RECORD_NOT_FOUND:589
1099 msgid "The requested vandelay_queued_authority_record was not found"
1100 msgstr "Պահանջվող vandelay_queued_authority_record չի գտնվել"
1101
1102 #: 8002.OFFLINE_FILE_ERROR:930
1103 msgid "An offline file or directory could not be created or accessed"
1104 msgstr "Օֆլայն ֆայլը կամ գրադարանը հնարավոր չէ ստեղծել կամ հասանելի դարձնել"
1105
1106 #: 1597.BIBLIO_RECORD_NOTE_NOT_FOUND:439
1107 msgid "The requested biblio_record_note was not found"
1108 msgstr "Հարցվող biblio_record_note չի գտնված"
1109
1110 #: 1846.ACQ_FUNDING_SOURCE_CREDIT_NOT_FOUND:618
1111 msgid "The requested acq.funding_source_credit was not found"
1112 msgstr "Պահանջվող acq.funding_source_credit չի գտնվել"
1113
1114 #: 1588.ASSET_STAT_CAT_NOT_FOUND:412
1115 msgid "The requested asset_stat_cat was not found"
1116 msgstr "Պահանջվող asset_stat_cat չի գտնված"
1117
1118 #: 1224.PATRON_ACCOUNT_EXPIRED:130
1119 msgid "The patron's account has expired"
1120 msgstr "Ընթերցողի հաշիվը ժամկետանց է"
1121
1122 #: 1560.METABIB_METARECORD_NOT_FOUND:331
1123 msgid "The requested metabib_metarecord was not found"
1124 msgstr "Հարցվող metabib_metarecord չի գտնված"
1125
1126 #: 1707.HOLD_EXISTS:728
1127 msgid "User already has an open hold on the selected item"
1128 msgstr "Ընտրված նյութի համար օգտվողը ունի բաց պահում"
1129
1130 #: 1712.AUTH_QUEUE_EXISTS:743
1131 msgid "An authority record queue with the same name already exists"
1132 msgstr "Նույն անվանումով հեղինակավոր գրառման հարցում արդեն կա"
1133
1134 #: 1566.MONEY_FORGIVE_PAYMENT_NOT_FOUND:349
1135 msgid "The requested money_forgive_payment was not found"
1136 msgstr "Հարցվող money_forgive_payment չի գտնված"
1137
1138 #: 1230.XACT_COLLISION:155
1139 msgid "The saved item has been edited by another user"
1140 msgstr "Հիշված նյութը խմբագրվըլ է մեկ այլ օգտվողի կողմից"
1141
1142 #: 1843.ACQ_LINEITEM_ATTR_NOT_FOUND:609
1143 msgid "The requested acq.lineitem_attr was not found"
1144 msgstr "Պահանջվող acq.lineitem_attr չի գտնվել"
1145
1146 #: 1715.HOLD_SUSPEND_AFTER_CAPTURE:752
1147 msgid "Attempt to suspend a hold after it has been captured."
1148 msgstr "Պահումը կասեցնելու փորձ այն բանից հետո երբ այն բռնվել է։"
1149
1150 #: 1708.MONEY_COLLECTIONS_TRACKER_EXISTS:731
1151 msgid ""
1152 "A duplicate money.collections_tracker object already exists in the database"
1153 msgstr "Կրկնվող money.collections_tracker պատկեր շտեմարանում աօկա է"
1154
1155 #: 1614.ACTION_SURVEY_ANSWER_NOT_FOUND:490
1156 msgid "The requested action_survey_answer was not found"
1157 msgstr "Հարցվող action_survey_answer չի գտնված"
1158
1159 #: 2004.ACTOR_USER_DELETE_OPEN_XACTS:776
1160 msgid ""
1161 "The user you have attempted to delete cannot be deleted because it has open "
1162 "circulations and/or unpaid bills."
1163 msgstr ""
1164 "Օգտվողին ում փոերձում ես ջնջել հնարավոր չէ ջնջել քանի որ այն ունի բաց տացքեր "
1165 "և/կամ չվճարված հաշիվներ։"
1166
1167 #: 1858.ACQ_LINEITEM_NOT_FOUND:654
1168 msgid "The requested acq.lineitem was not found"
1169 msgstr "Պահանջված acq.lineitem չի գտնված։"
1170
1171 #: 1845.ACQ_PROVIDER_NOT_FOUND:615
1172 msgid "The requested acq.provider was not found"
1173 msgstr "Պահանջվող acq.provider չի գտնվել"
1174
1175 #: 1600.CONFIG_BIB_SOURCE_NOT_FOUND:448
1176 msgid "The requested config_bib_source was not found"
1177 msgstr "Հարցվող config_bib_sourceչի գտնված"
1178
1179 #: 1646.VANDELAY_QUEUED_BIB_RECORD_NOT_FOUND:586
1180 msgid "The requested vandelay_queued_bib_record was not found"
1181 msgstr "Պահանջվող vandelay_queued_bib_record չի գտնվել"
1182
1183 #: 1228.BIB_RECORD_DELETED:149
1184 msgid "The requested bib record is marked as deleted"
1185 msgstr "Պահանջվող մատեն գրաղումը նշված է ջնջված"
1186
1187 #: 1841.ACQ_PICKLIST_NOT_FOUND:606
1188 msgid "The requested acq.picklist was not found"
1189 msgstr "Պահանջվող acq.picklist չի գտնվել"
1190
1191 #: 7018.COPY_MARKED_LOST:895
1192 msgid "The requested item is already marked as lost"
1193 msgstr "Պահանջվող մատեն գրաղումը նշված է կորած"
1194
1195 #: 1642.CONFIG_CIRC_MODIFIER_NOT_FOUND:574
1196 msgid "The requested config_circ_modifier was not found"
1197 msgstr "Պահանջվող config_circ_modifier չի գտնվել"
1198
1199 #: 1701.COPY_LOCATION_EXISTS:710
1200 msgid "The copy location object already exists"
1201 msgstr "Օրինակի տեղաբաշխման օբյեկտը արդեն առկա է"
1202
1203 #: 1532.MONEY_BILLABLE_TRANSACTION_SUMMARY_NOT_FOUND:252
1204 msgid "The requested money_billable_transaction_summary was not found"
1205 msgstr "Հարցվող money_billable_transaction_summary չի գտնված"
1206
1207 #: 1856.ACQ_FUNDING_SOURCE_ALLOCATION_TOTAL_NOT_FOUND:648
1208 msgid "The requested acq.funding_source_allocation_total was not found"
1209 msgstr "Պահանջվող acq.funding_source_allocation_total չի գտնվել"
1210
1211 #: 1216.PATRON_CARD_INACTIVE:103
1212 msgid "The patron's card is not active"
1213 msgstr "Ընթերցողի տոմսը ակտիվ չէ"
1214
1215 #: 1881.PERMISSION_GRP_PENALTY_THRESHOLD_NOT_FOUND:702
1216 msgid "The requested permission_grp_penalty_threshold was not found"
1217 msgstr "Պահանջվող permission_grp_penalty_threshold չի գտնվել"
1218
1219 #: 7013.PATRON_EXCEEDS_FINES:877
1220 msgid "The patron in question has reached the maximum fine amount"
1221 msgstr "Հարցվող ընթերցողը հասել է մաքսիմում տուգանքի մեծությանը"
1222
1223 #: 1586.ACTOR_ORG_UNIT_NOT_FOUND:406
1224 msgid "The requested actor_org_unit was not found"
1225 msgstr "Հարցվող actor_org_unit չի գտնված"
1226
1227 #: 1574.CONTAINER_CALL_NUMBER_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:371
1228 msgid "The requested container_call_number_bucket_item was not found"
1229 msgstr "Հարցվող container_call_number_bucket_item չի գտնված"
1230
1231 #: 10003.ACQ_LINEITEM_DETAIL_NO_ORG:978
1232 msgid "The lineitem detail has no owning_lib"
1233 msgstr "Տողի նյութի մանրամասը չունի owning_lib"
1234
1235 #: 11101.SERIAL_DISTRIBUTION_HAS_NO_COPY_TEMPLATE:1005
1236 msgid ""
1237 "Units cannot be created for the given item because its associated "
1238 "distribution does not have a copy template."
1239 msgstr ""
1240 "Տրված նյութի հյամար միավորները հնարավոր չէ ստեղծել, քանի որ դրա հետ կապված "
1241 "տարածումը չունի օրինակի ձևաչափ:"
1242
1243 #: 1518.ACTION_HOLD_TRANSIT_COPY_NOT_FOUND:220
1244 msgid "The requested action_hold_transit_copy was not found"
1245 msgstr "Հարցվող action_hold_transit_copy չի գտնված"
1246
1247 #: 1594.AUTHORITY_FULL_REC_NOT_FOUND:430
1248 msgid "The requested authority_full_rec was not found"
1249 msgstr "Հարցվող authority_full_rec չի գտնված"
1250
1251 #: 1565.ACTOR_PROFILE_NOT_FOUND:346
1252 msgid "The requested actor_profile was not found"
1253 msgstr "Հարցվող actor_profile չի գտնված"
1254
1255 #: 1580.METABIB_VIRTUAL_RECORD_NOT_FOUND:389
1256 msgid "The requested metabib_virtual_record was not found"
1257 msgstr "Հարցվող metabib_virtual_record չի գտնված"
1258
1259 #: 1640.ACTOR_USR_ORG_UNIT_OPT_IN_NOT_FOUND:568
1260 msgid "The requested actor_usr_org_unit_opt_in was not found"
1261 msgstr "Հարցվող actor_usr_org_unit_opt_in չի գտնված"
1262
1263 #: 1572.AUTHORITY_RECORD_NOTE_NOT_FOUND:366
1264 msgid "The requested authority_record_note was not found"
1265 msgstr "Հարցվող authority_record_note չի գտնված"
1266
1267 #: 1848.ACQ_FUND_NOT_FOUND:624
1268 msgid "The requested acq.fund was not found"
1269 msgstr "Պահանջվող acq.fund չի գտնվել"
1270
1271 #: 1603.CONTAINER_USER_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:457
1272 msgid "The requested container_user_bucket_item was not found"
1273 msgstr "Հարցվող container_user_bucket_item չի գտնված"
1274
1275 #: 1615.ACTION_NON_CATALOGED_CIRCULATION_NOT_FOUND:493
1276 msgid "The requested action_non_cataloged_circulation was not found"
1277 msgstr "Հարցվող action_non_cataloged_circulation չի գտնված"
1278
1279 #: 11104.SERIAL_CORRUPT_PATTERN_CODE:1018
1280 msgid ""
1281 "A serial pattern code has been configured that fails to conform to MFHD "
1282 "standards for fields 853-855."
1283 msgstr ""
1284 "Պարբերականի ձևանմուշի կոդը կարգաբերվել է որ չկարողանա նմանեցել MFHD "
1285 "ստանդարտները 853-855 դաշտերի համար։"
1286
1287 #: 1604.MONEY_USER_SUMMARY_NOT_FOUND:460
1288 msgid "The requested money_user_summary was not found"
1289 msgstr "Հարցվող money_user_summary չի գտնված"
1290
1291 #~ msgid "Copy has is marked as lost"
1292 #~ msgstr "Օրինակը նշված է որպես կորած"
1293
1294 #~ msgid "Copy has is marked as missing"
1295 #~ msgstr "Օրինակը նշված է որպես բացակա"
1296
1297 #~ msgid "The requested acq.po_lineitem was not found"
1298 #~ msgstr "Պահանջվող acq.po_lineitem չի գտնված"
1299
1300 #~ msgid ""
1301 #~ "A *TERRIBLE* problem has occurred: a credit card transaction was processed "
1302 #~ "successfuly, but the patron's payment could not be recorded within "
1303 #~ "Evergreen.  Please seek assistance."
1304 #~ msgstr ""
1305 #~ "*ԱՀԱՎՈՐ* պրոբլեմ է համդիպել, կրեդիտ քարտի տրանզակցիան հաջող է կատարվել, բայց "
1306 #~ "ընթերցողի վճարումը հնարավոր չէ գրանցել Էվեռգռինի ներսում: Դիմիր օգնության"