Translation updates - po files
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / ils_events.xml / hy-AM.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2017-02-21 20:30-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2014-02-02 18:05+0000\n"
7 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
8 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2017-02-23 05:43+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 18326)\n"
14
15 #: 1208.TITLE_LAST_COPY:71
16 msgid "The last copy attached to a title is being removed or deleted"
17 msgstr "Այս վերնագրին կցված վերջին օրինակը հեռացվում կամ ջնջվում է:"
18
19 #: 1603.CONTAINER_USER_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:460
20 msgid "The requested container_user_bucket_item was not found"
21 msgstr "Հարցվող container_user_bucket_item չի գտնված"
22
23 #: 1598.MONEY_USER_CIRCULATION_SUMMARY_NOT_FOUND:445
24 msgid "The requested money_user_circulation_summary was not found"
25 msgstr "Հարցվող money_user_circulation_summary չի գտնված"
26
27 #: 1621.CONTAINER_COPY_BUCKET_NOT_FOUND:514
28 msgid "The requested container_copy_bucket was not found"
29 msgstr "Հարցվող container_copy_bucket չի գտնված"
30
31 #: 1218.ITEM_AGE_PROTECTED:109
32 msgid "This item is too new to have a hold placed on it"
33 msgstr "Նյութը չափից դուրս նոր է որպեսզի այն պատվիրեն:"
34
35 #: 1214.PATRON_DUP_IDENT1:92
36 msgid ""
37 "The selected primary identification type and value are in use by another "
38 "patron"
39 msgstr ""
40 "Ընտրված սկզբնական բնոթագրման տեսակը և արժեքը օգտագործվում են մեկ ուրիշի "
41 "կողմից:"
42
43 #: 1561.PERMISSION_PERM_LIST_NOT_FOUND:337
44 msgid "The requested permission_perm_list was not found"
45 msgstr "Հարցվող permission_perm_list չի գտնված:"
46
47 #: 1213.PATRON_BARRED:88
48 msgid "The patron is barred"
49 msgstr "Ընթերցողը կասեցված է:"
50
51 #: 1645.CONFIG_CIRC_MATRIX_TEST_NOT_FOUND:586
52 msgid "The requested config_circ_matrix_test was not found"
53 msgstr "Առաջարկվող config_circ_matrix_test չի գտնվել"
54
55 #: 1900.URL_VERIFY_NOT_SESSION_CREATOR:765
56 msgid ""
57 "You did not create this URL Verify session, so you cannot change it.  You "
58 "may be able to clone it."
59 msgstr ""
60 "Դու չես ստեղծել այս URL-ը։ Համեմատիր սեսիան, քանի որ չես կարող այն փոփոխել։ "
61 "Դու կարող ես այն կլոնավորել։"
62
63 #: 1591.METABIB_SERIES_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:424
64 msgid "The requested metabib_series_field_entry was not found"
65 msgstr "Հարցվող metabib_series_field_entry չի գտնված:"
66
67 #: 11105.PATRON_CREDIT_DISABLED:1040
68 msgid ""
69 "Payments by patron credit are not allowed for the selected transaction"
70 msgstr ""
71 "Ընտրված տրանզակցիաների համար վճարումները ըստ ընթերցողի կրեդիտի արգելված են։"
72
73 #: 4003.CREDIT_PROCESSOR_NOT_ALLOWED:799
74 msgid "The credit card processor you have named is not allowed"
75 msgstr "Քո կողմից նշված կրեդիտ քարտի պրոցեսորը արգելված է"
76
77 #: 4010.CREDIT_PROCESSOR_NO_DEFAULT_SELECTED:805
78 msgid "No default credit processor is selected"
79 msgstr "Լռակյաց կրեդիտի պրոցեսորը չի ընտրված"
80
81 #: 1862.ACQ_FUND_EXCEEDS_STOP_PERCENT:669
82 msgid ""
83 "The requested acq.purchase_order cannot be activated because it would over-"
84 "encumber a fund."
85 msgstr ""
86 "Պահանջը acq.purchase_order չի կարելի ակտւվացնել քանի որ այն կգերազանցի "
87 "ընդհանուր գումարը:"
88
89 #: 1649.VANDELAY_IMPORT_ITEM_NOT_FOUND:598
90 msgid "The requested vandelay.import_item was not found"
91 msgstr "Առաջարկվող vandelay.import_item չի գտնվել"
92
93 #: 1639.REPORTER_SCHEDULE_NOT_FOUND:568
94 msgid "The requested reporter_schedule was not found"
95 msgstr "Հարցվող reporter_schedule չի գտնված"
96
97 #: 1847.ACQ_FUNDING_SOURCE_DEDIT_NOT_FOUND:624
98 msgid "The requested acq.funding_source_dedit was not found"
99 msgstr "Առաջարկվող acq.funding_source_dedit չի գտնվել"
100
101 #: 1641.ACTION_OPEN_CIRC_COUNT_BY_CIRC_MOD_NOT_FOUND:574
102 msgid "The requested action_open_circ_count_by_circ_mod was not found"
103 msgstr "Հարցվող action_open_circ_count_by_circ_mod չի գտնված"
104
105 #: 1589.ACTOR_CARD_NOT_FOUND:418
106 msgid "The requested actor_card was not found"
107 msgstr "Հարցվող actor_card չի գտնված"
108
109 #: 1608.METABIB_SUBJECT_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:475
110 msgid "The requested metabib_subject_field_entry was not found"
111 msgstr "Հարցվող metabib_subject_field_entry չի գտնված"
112
113 #: 1711.BIB_QUEUE_EXISTS:749
114 msgid "A bib record queue with the same name already exists"
115 msgstr "Նույն անվանումով մատենագիտական գրառման հերթ արդեն կա"
116
117 #: 1875.ACQ_LINEITEM_GENERATED_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:687
118 #: 1876.ACQ_LINEITEM_LOCAL_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:690
119 #: 1877.ACQ_LINEITEM_MARC_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:693
120 #: 1878.ACQ_LINEITEM_USR_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:696
121 #: 1879.ACQ_LINEITEM_PROVIDER_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:699
122 msgid "The requested acq_lineitem_attr was not found"
123 msgstr "Առաջարկվող acq_lineitem_attr  չի գտնված"
124
125 #: 1207.REFUND_EXCEEDS_BALANCE:68
126 msgid ""
127 "A refund greater than the negative balance on a transaction was provided"
128 msgstr ""
129 "Տրվել է ավելի մէծ վերադարձի գումար քան տրանզակցիայի բացասական գումարն է:"
130
131 #: 1504.ACTION_TRANSIT_COPY_NOT_FOUND:201
132 msgid ""
133 "Someone attempted to retrieve a transit object from the system and the "
134 "object was not found."
135 msgstr ""
136 "Ինչ որ մեկը փորձ է արել համակարգից կանչել տրազիտ օբյեկտ որը չի գտնվել:"
137
138 #: 1538.ACTION_SURVEY_RESPONSE_NOT_FOUND:272
139 msgid "The requested action_survey_response was not found"
140 msgstr "Հարցվող action_survey_response չի գտնված"
141
142 #: 1555.MONEY_OPEN_BILLABLE_TRANSACTION_SUMMARY_NOT_FOUND:320
143 msgid "The requested money_open_billable_transaction_summary was not found"
144 msgstr "Հարցվող money_open_billable_transaction_summary չի գտնված"
145
146 #: 7000.ROUTE_ITEM:842
147 msgid ""
148 "A copy needs to be routed to a different location The destination location "
149 "will be specified by an 'org' key within the event object"
150 msgstr ""
151 "Հարկ կա որ օրինակը ուղարկվի այլ ուղղությամբ: Առաքման վայրը կսահմանվի 'org' "
152 "բանալու օգնությամբ իրադարձության օբյեկտի ներսում:"
153
154 #: 1554.CONFIG_RULES_CIRC_DURATION_NOT_FOUND:317
155 msgid "The requested config_rules_circ_duration was not found"
156 msgstr "Հարցվող config_rules_circ_duration չի գտնված"
157
158 #: 1607.ACTION_OPEN_CIRCULATION_NOT_FOUND:472
159 msgid "The requested action_open_circulation was not found"
160 msgstr "Հարցվող action_open_circulationչի գտնված"
161
162 #: 1559.METABIB_FULL_REC_NOT_FOUND:331
163 msgid "The requested metabib_full_rec was not found"
164 msgstr "Հարցվող metabib_full_rec չի գտնված"
165
166 #: 1527.OPEN_TCN_NOT_FOUND:238
167 msgid "No TCN could be found that does not collide with existing records"
168 msgstr "Չի գտնվում TCN որը առկա գրառումների հետ collide չի լինում"
169
170 #: 2001.DATABASE_UPDATE_FAILED:776
171 msgid "The attempt to write to the DB failed"
172 msgstr "Փորձը գրելու բազայում ձախոխվեց"
173
174 #: 1563.METABIB_KEYWORD_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:343
175 msgid "The requested metabib_keyword_field_entry was not found"
176 msgstr "Հարցվող metabib_keyword_field_entry չի գտնվել"
177
178 #: 1546.CONFIG_AUDIENCE_MAP_NOT_FOUND:296
179 msgid "The requested config_audience_map was not found"
180 msgstr "Հարցվող config_audience_map չի գտնվել"
181
182 #: 8004.OFFLINE_CONFIG_ERROR:951 8005.OFFLINE_CHECKSUM_FAILED:954
183 #: 8006.OFFLINE_SESSION_NOT_FOUND:957
184 msgid "Offline server is not configured properly"
185 msgstr "Անջատված կայանը ճիշտ չէ կարգաբեռված:"
186
187 #: 1001.NO_SESSION:31
188 msgid "User login session has either timed out or does not exist"
189 msgstr "Օգտվողի կապի սեսիան կամ ժամկետանց է կամ գոյություն չունի"
190
191 #: 4019.CREDIT_PROCESSOR_INVALID_CC_NUMBER:808
192 msgid "An invalid credit card number has been supplied."
193 msgstr "Սխալ կրեդիտ քարտի համար է տրված:"
194
195 #: 1880.CONFIG_BILLING_TYPE_NOT_FOUND:702
196 msgid "The requested config_billing_type was not found"
197 msgstr "Առաջարկվող config_billing_type չի գտնված"
198
199 #: 1851.ACQ_FUND_ENCUMBRANCE_TOTAL_NOT_FOUND:636
200 msgid "The requested acq.fund_encumbrance_total was not found"
201 msgstr "Պահանջվող acq.fund_encumbrance_total չի գտնված"
202
203 #: 1529.ACTOR_WORKSTATION_NOT_FOUND:246
204 msgid "The requested actor_workstation was not found"
205 msgstr "Հարցվող actor_workstation չի գտնված"
206
207 #: 1227.COPY_DELETE_WARNING:145
208 msgid "The copy in question is not in an ideal status for deleting"
209 msgstr "Ջնջելու համար պատճեն չի գտնվում նորմալ վիչակում"
210
211 #: 1204.CIRC_BAD_STATUS:59
212 msgid ""
213 "The given circulation is not in a standard status or the circulation was "
214 "never fully closed properly"
215 msgstr ""
216 "Տրված սպասարկումը ստանդարտ վիճակում չէ, կամ տացքը երբեք ամբողջովին չի փակվել:"
217
218 #: 1855.ACQ_FUNDING_SOURCE_CREDIT_TOTAL_NOT_FOUND:648
219 msgid "The requested acq.funding_source_credit_total was not found"
220 msgstr "Պահանջվող acq.funding_source_credit_total չի գտնված"
221
222 #: 1870.ACQ_LINEITEM_DETAIL_NOT_FOUND:675
223 msgid "The requested acq.lineitem_detail was not found"
224 msgstr "Պահանջվող acq.lineitem_detail չի գտնված"
225
226 #: 1223.PATRON_NO_PHONE:127
227 msgid "The user does not have a valid phone number assigned"
228 msgstr "Օգտվողը չունի նշված հեռախոս"
229
230 #: 1002.ACTOR_USER_NOT_FOUND:34
231 msgid ""
232 "Someone attempted to retrieve a user from the system and the user was not "
233 "found"
234 msgstr "Ինչ որ մեկը փորձեց կանչել համակարգի օգտվողին ն օգտվողը չի գտնվել"
235
236 #: 7011.COPY_STATUS_LOST:880
237 msgid "Copy is marked as lost"
238 msgstr "Օրինակը նշված է որպես կորած"
239
240 #: 7004.COPY_NOT_AVAILABLE:859
241 msgid "Copy is not available"
242 msgstr "Պատճենը հասանելի չէ"
243
244 #: 1643.VANDELAY_BIB_QUEUE_NOT_FOUND:580
245 msgid "The requested vandelay_bib_queue was not found"
246 msgstr "Պահանջվող vandelay_bib_queue չի գտնված"
247
248 #: 1849.ACQ_FUND_DEBIT_TOTAL_NOT_FOUND:630
249 msgid "The requested acq.fund_debit_total was not found"
250 msgstr "Պահանջվող acq.fund_debit_total չի գտնված"
251
252 #: 1636.REPORTER_OUTPUT_FOLDER_NOT_FOUND:559
253 msgid "The requested reporter_output_folder was not found"
254 msgstr "Հարցվող reporter_output_folder չի գտնված"
255
256 #: 7008.MAX_RENEWALS_REACHED:871
257 msgid "Circulation has no more renewals remaining"
258 msgstr "Սպասարկումը էլ չունի մնացող պահումներ"
259
260 #: 1217.PATRON_INACTIVE:106
261 msgid "This account is marked as inactive"
262 msgstr "Հաշիվը նշված է որպես ոչ ակտիվ"
263
264 #: 8003.OFFLINE_PARAM_ERROR:948
265 msgid "Missing params in offline upload"
266 msgstr "Բացակա պարամետրեր ցանցից անջատ բեռնավորման դեպքում"
267
268 #: 1637.REPORTER_REPORT_FOLDER_NOT_FOUND:562
269 msgid "The requested reporter_report_folder was not found"
270 msgstr "Հարցվող reporter_report_folder չի գտնված"
271
272 #: 1545.PERM_EX_NOT_FOUND:293
273 msgid "The requested perm_ex was not found"
274 msgstr "Հարցվող perm_ex չի գտնված"
275
276 #: 10101.ACQ_ALREADY_CANCELED:1003
277 msgid "The object is already canceled."
278 msgstr "Օբյեկտը արդեն չեղյալ է արված"
279
280 #: 1553.ACTOR_ORG_UNIT_CLOSED_DATE_NOT_FOUND:314
281 msgid "The requested actor_org_unit_closed_date was not found"
282 msgstr "Հարցվող actor_org_unit_closed_date չի գտնված"
283
284 #: 1531.ACTION_SURVEY_QUESTION_NOT_FOUND:252
285 msgid "The requested action_survey_question was not found"
286 msgstr "Հարցվող action_survey_question չի գտնվա"
287
288 #: 1541.AUTHORITY_RECORD_DESCRIPTOR_NOT_FOUND:281
289 msgid "The requested authority_record_descriptor was not found"
290 msgstr "Հարցվող authority_record_descriptor չի գտնված"
291
292 #: 1587.CONTAINER_CALL_NUMBER_BUCKET_NOT_FOUND:412
293 msgid "The requested container_call_number_bucket was not found"
294 msgstr "Հարցվող container_call_number_bucket չի գտնված"
295
296 #: 1229.VOLUME_DELETED:152
297 msgid "The requested volume is marked as deleted"
298 msgstr "Հարցվող հատորը նշված է որպես ջնջված"
299
300 #: 1635.REPORTER_REPORT_NOT_FOUND:556
301 msgid "The requested reporter_report was not found"
302 msgstr "Հարցվող reporter_report չի գտնված"
303
304 #: 1631.MONEY_COLLECTIONS_TRACKER_NOT_FOUND:544
305 #: 1632.CONFIG_RULES_AGE_HOLD_PROTECT_NOT_FOUND:547
306 #: 1633.MONEY_DESK_PAYMENT_NOT_FOUND:550
307 msgid "The requested money_collections_tracker was not found"
308 msgstr "Հարցվող money_collections_tracker չի գտնված"
309
310 #: 1651.AUTHORITY_RECORD_NUMBER_EXISTS:604
311 msgid "An authority record already exists with the requested ARN"
312 msgstr "Հեղինակավոր գրառումը արդեն գոյություն ունի պահանջվող ARN-ով"
313
314 #: 11001.SERIAL_CAPTION_AND_PATTERN_HAS_ISSUANCES:1016
315 msgid "The caption/pattern still has dependent issuances"
316 msgstr "Ձևը դեռ ունի կախված տրումներ"
317
318 #: 5000.PERM_FAILURE:822
319 msgid "Permission Denied"
320 msgstr "Արտոնություն չկա"
321
322 #: 7015.NEGATIVE_PATRON_BALANCE:892
323 msgid "This requested action would result in a negative patron balance"
324 msgstr "Հարցվող գործողության արդյունքում ընթերցողը կունենա բացասական բալանսը"
325
326 #: 1569.ACTOR_USER_STANDING_PENALTY_NOT_FOUND:361
327 msgid "The requested actor_user_standing_penalty was not found"
328 msgstr "Հարցվող actor_user_standing_penalty չի գտնված"
329
330 #: 8000.OFFLINE_SESSION_ACTIVE:939
331 msgid "An offline session for this location is currently processing"
332 msgstr "Այս տեղաբաշխման համառ ցանցից անջատ սեսիան հիմա կատարվում է"
333
334 #: 1200.USERNAME_EXISTS:44
335 msgid "The given username already exists in the database"
336 msgstr "Տրված օգտվողի անունը արդեն կա"
337
338 #: 1602.ACTOR_STAT_CAT_ENTRY_NOT_FOUND:457
339 msgid "The requested actor_stat_cat_entry was not found"
340 msgstr "Հարցվող actor_stat_cat_entry չի գտնված"
341
342 #: 1710.CONTAINER_EXISTS:746
343 msgid "User has already created a bucket with the requested name"
344 msgstr "Օգտվողը արդեն ստեղծել է փունջ հարցվող անվանումով"
345
346 #: 7001.PATRON_BAD_STANDING:849
347 msgid ""
348 "The patron in question is not able to check out materials because their "
349 "account is in bad standing"
350 msgstr ""
351 "Հարցվող ընթերցողը ի վիճակի չէ սպասարկել նյութեր, քանի որ նրա հաշիվը վատ "
352 "վիճակում է"
353
354 #: 1525.BILLING_NOT_FOUND:234
355 msgid "Requested billing note does not exist"
356 msgstr "Պահանջվող վճարման նշումը գոյություն չունի;"
357
358 #: 11102.SERIAL_DISTRIBUTION_HAS_NO_CALL_NUMBER:1024
359 msgid ""
360 "Units cannot be created for the given item because its associated "
361 "distribution does not have a call number."
362 msgstr ""
363 "Տված նյութի համար միավորներ չեն կարող ստեղծվել, քանի որ կապակցված բաշխումը "
364 "չունի դասիչ:"
365
366 #: 1575.CONTAINER_BIBLIO_RECORD_ENTRY_BUCKET_NOT_FOUND:377
367 msgid "The requested container_biblio_record_entry_bucket was not found"
368 msgstr "Հարցվող container_biblio_record_entry_bucket չի գտնված"
369
370 #: 7021.RESERVATION_NOT_FOUND:913
371 msgid "Booking reservation not found"
372 msgstr "Պահման նախնական հայտ չի գտնված"
373
374 #: 1211.BILL_ALREADY_VOIDED:81
375 msgid "The bill is already voided"
376 msgstr ""
377
378 #: 1700.NON_CAT_TYPE_EXISTS:710
379 msgid "The non-cataloged type object already exists"
380 msgstr "Չքարտագրվող տեսակի օբյեկտը արդեն գոյություն ունի"
381
382 #: 1860.ACQ_PURCHASE_ORDER_TOO_SHORT:663
383 msgid ""
384 "The requested acq.purchase_order cannot be split because it does not have "
385 "more than one lineitem"
386 msgstr ""
387 "Պահանջվող acq.purchase_order չի կարող բաժանվել, քանի որ այն չունի ավելի քան "
388 "մեկ գծային նյութ"
389
390 #: 7016.ITEM_ON_HOLDS_SHELF:895
391 msgid "This item is currently on the holds shelf for another patron"
392 msgstr ""
393
394 #: 1226.REFUND_EXCEEDS_DESK_PAYMENTS:140
395 msgid ""
396 "This refund amount is not allowed because it exceeds the total amount of "
397 "desk payments for this transaction."
398 msgstr ""
399 "Վերաֆինանսավորման այս մեծությունը արգելված է, քանի որ այն գերազանցում է "
400 "տրանզակցիայի համար կատարված վճարումները:"
401
402 #: 1619.ACTOR_STAT_CAT_ENTRY_USER_MAP_NOT_FOUND:508
403 msgid "The requested actor_stat_cat_entry_user_map was not found"
404 msgstr "Հարցվող actor_stat_cat_entry_user_map չի գտնված"
405
406 #: 1558.ASSET_COPY_NOTE_NOT_FOUND:328
407 msgid "The requested asset_copy_note was not found"
408 msgstr "Հարցվող asset_copy_note չի գտնված"
409
410 #: 1853.ACQ_FUND_COMBINED_BALANCE_NOT_FOUND:642
411 msgid "The requested acq.fund_combined_balance was not found"
412 msgstr "Պահանջվող requested acq.fund_combined_balance չի գտնված"
413
414 #: 1850.ACQ_FUND_ALLOCATION_TOTAL_NOT_FOUND:633
415 msgid "The requested acq.fund_allocation_total was not found"
416 msgstr "Պահանջվող acq.fund_allocation_total չի գտնվել"
417
418 #: 1616.MONEY_OPEN_USER_CIRCULATION_SUMMARY_NOT_FOUND:499
419 msgid "The requested money_open_user_circulation_summary was not found"
420 msgstr "Հարցվող money_open_user_circulation_summary չի գտնված"
421
422 #: 1624.MONEY_PAYMENT_NOT_FOUND:523
423 msgid "The requested money_payment was not found"
424 msgstr "Հարցվող money_payment չի գտնված"
425
426 #: 1596.ACTOR_ORG_UNIT_TYPE_NOT_FOUND:439
427 msgid "The requested actor_org_unit_type was not found"
428 msgstr "Հարցվող actor_org_unit_type չի գտնված"
429
430 #: 1004.Z3950_BAD_QUERY:40
431 msgid "The Z query is not formatted correctly"
432 msgstr "Z հերթը ճիշտ չէ կազմված"
433
434 #: 1205.CARD_EXISTS:62
435 msgid "The given user barcode already exists"
436 msgstr "Օգտվողի տրված շտրիխ կոդը գոյություն ունի"
437
438 #: 1713.SURVEY_RESPONSES_EXIST:755
439 msgid "Responses to this survey exist"
440 msgstr "Այս հարցախույզի համար առկա են պատասխաններ"
441
442 #: 1544.CONFIG_METABIB_FIELD_NOT_FOUND:290
443 msgid "The requested config_metabib_field was not found"
444 msgstr "Հարցվող config_metabib_field չի գտնված"
445
446 #: 1584.ACTOR_ORG_ADDRESS_NOT_FOUND:404
447 msgid "The requested actor_org_address was not found"
448 msgstr "Հարցվող actor_org_address չի գտնված"
449
450 #: 11103.TRANSIT_CHECKIN_INTERVAL_BLOCK:1028
451 msgid "Checkin attempted on item during minimum transit checkin interval."
452 msgstr ""
453 "Նյութի փորձ է արվել հետ ընդունել տրանզիտ հետ ընդունումների նվազագույն "
454 "միջակայքում"
455
456 #: 1501.BIBLIO_RECORD_ENTRY_NOT_FOUND:186
457 msgid "The requested biblio_record_entry was not found"
458 msgstr "Հարցվող biblio_record_entry չի գտնված"
459
460 #: 1852.ACQ_FUND_SPENT_TOTAL_NOT_FOUND:639
461 msgid "The requested acq.fund_spent_total was not found"
462 msgstr "Պահանջվող acq.fund_spent_total չի գտնվել"
463
464 #: 1613.PERMISSION_GRP_TREE_NOT_FOUND:490
465 msgid "The requested permission_grp_tree was not found"
466 msgstr "Հարցվող permission_grp_tree չի գտնված"
467
468 #: 10001.ACQ_LINEITEM_NO_COPIES:987
469 msgid "The lineitem has no attached copies"
470 msgstr "Տողի նյութը չունի կցվածօրինակներ"
471
472 #: 1536.ACTION_IN_HOUSE_USE_NOT_FOUND:267
473 msgid "The requested action_in_house_use was not found"
474 msgstr "Հարցվող action_in_house_use չի գտնված"
475
476 #: 1872.ACQ_LINEITEM_PROVIDER_ATTR_DEFINITION_NOT_FOUND:681
477 msgid "The requested acq.lineitem_provider_attr_definition was not found"
478 msgstr "Պահանջվող acq.lineitem_provider_attr_definition չի գտնվել"
479
480 #: 1708.MONEY_COLLECTIONS_TRACKER_EXISTS:740
481 msgid ""
482 "A duplicate money.collections_tracker object already exists in the database"
483 msgstr "Կրկնվող money.collections_tracker պատկեր շտեմարանում աօկա է"
484
485 #: 1562.METABIB_METARECORD_SOURCE_MAP_NOT_FOUND:340
486 msgid "The requested metabib_metarecord_source_map was not found"
487 msgstr "Հարցվող metabib_metarecord_source_map չի գտնված"
488
489 #: 7009.CIRC_CLAIMS_RETURNED:874
490 msgid "Requested circulation is marked claims returned"
491 msgstr "Պահանջվող տացքը նշված է որպես վերադարձված խարաններ"
492
493 #: 4.CACHE_MISS:24
494 msgid "A cached object could not be retrieved by the given reference."
495 msgstr "Քեշավորված օբյեկտը հնարավոր չէ հետ կանչել տրված տեղեկատուի կողմից"
496
497 #: 1612.CONFIG_RULES_MAX_FINE_NOT_FOUND:487
498 msgid "The requested config_rules_max_fine was not found"
499 msgstr "Հարցվող config_rules_max_fine չի գտնված"
500
501 #: 1557.ACTOR_ORG_UNIT_SETTING_NOT_FOUND:325
502 msgid "The requested actor_org_unit_setting was not found"
503 msgstr "Հարցվող actor_org_unit_setting չի գտնված"
504
505 #: 1629.PERMISSION_USR_GRP_MAP_NOT_FOUND:537
506 msgid "The requested permission_usr_grp_map was not found"
507 msgstr "Հարցվող permission_usr_grp_map չի գտնված"
508
509 #: 1215.CIRC_EXCEEDS_COPY_RANGE:99
510 msgid ""
511 "The selected copy may not circulate because the recipient's home location is "
512 "not within the copy's circulation range"
513 msgstr ""
514 "Ընտրված պատճեն չի կարող սպասարկվել, քանի որ ստացողի տան գտնվելու վայրը չի "
515 "գտնվում սպասարկման տիրույթի սահմանում:"
516
517 #: 10005.ACQ_LINEITEM_NO_PROVIDER:999
518 msgid "The lineitem has no provider"
519 msgstr "Գծային  նյութը չունը մատակարար"
520
521 #: 1606.MONEY_WORK_PAYMENT_NOT_FOUND:469
522 msgid "The requested money_work_payment was not found"
523 msgstr "Հարցվող money_work_payment չի գտնված"
524
525 #: 2000.BAD_PARAMS:773
526 msgid "Invalid parameters were encountered in a method"
527 msgstr "Մեթոդում գտնվել են սխալ պարամետրեր"
528
529 #: 1564.MONEY_CASH_PAYMENT_NOT_FOUND:346
530 msgid "The requested money_cash_payment was not found"
531 msgstr "Հարցվող money_cash_payment չի գնված"
532
533 #: 1221.ORG_CANNOT_HAVE_VOLS:120
534 msgid "The selected location cannot have volumes attached"
535 msgstr "Ընտրված տեղաբաշխումը չի կարող ունենալ կցված հատորներ"
536
537 #: 8002.OFFLINE_FILE_ERROR:945
538 msgid "An offline file or directory could not be created or accessed"
539 msgstr "Օֆլայն ֆայլը կամ գրադարանը հնարավոր չէ ստեղծել կամ հասանելի դարձնել"
540
541 #: 1704.TCN_EXISTS:728
542 msgid "A record already exists with the requested TCN value"
543 msgstr "Պահանջվող TCN արժեքով գրառում արդեն առկա է"
544
545 #: 1.UNKNOWN:17
546 msgid "Placeholder event.  Used for development only"
547 msgstr "Իրադարձություն: Օգտագործվում է միայն նախագծման համար"
548
549 #: 1622.BIBLIO_RECORD_NODE_NOT_FOUND:517
550 msgid "The requested biblio_record_node was not found"
551 msgstr "Հարցվող biblio_record_node չի գտնված"
552
553 #: 1901.URL_VERIFY_SESSION_ALREADY_SEARCHED:769
554 msgid "This session has already been searched."
555 msgstr "Այս սեսիան արդեն փնտրվել է։"
556
557 #: 1534.ACTOR_USER_SETTING_NOT_FOUND:261
558 msgid "The requested actor_user_setting was not found"
559 msgstr "Հարցվող actor_user_setting չի գտնված"
560
561 #: 7026.PATRON_NOT_AN_ACTIVE_PASSWORD_RESET_REQUEST:828
562 msgid ""
563 "The user attempted to update their password using a stale or inactive "
564 "password reset request session."
565 msgstr ""
566 "Օգտվողը փորձ է արել թարմացնել գաղտնաբառը, օգտագործելով հին կամ կասեցված "
567 "գաղտնաբառի վերագրման հարցում:"
568
569 #: 1222.PATRON_NO_EMAIL_ADDRESS:124
570 msgid "The user does not have a valid email address assigned"
571 msgstr "Օգտվողը չունի հավաստի էլ փոստ հասցե"
572
573 #: 2005.OBJECT_UNIQUE_IDENTIFIER_USED:788
574 msgid ""
575 "You are trying to create an object with a unique identifier (such as a "
576 "'name' field) that is already in use."
577 msgstr ""
578 "Դու փորձում ես ստեղծել եզակի բնութագրիչով օբյեկտ (օրինակ ՛անվան՛ դաշտ) որը "
579 "արդեն օգտագործման մեջ է։"
580
581 #: 1854.ACQ_FUND_SPENT_BALANCE_NOT_FOUND:645
582 msgid "The requested acq.fund_spent_balance was not found"
583 msgstr "Պահանջվող acq.fund_spent_balance չի գտնվել"
584
585 #: 11000.SERIAL_SUBSCRIPTION_NOT_EMPTY:1012
586 msgid "The subscription still has dependent objects"
587 msgstr "Բաժանորդագրությունը դեռ ունի կախյալ օբյեկտներ"
588
589 #: 1523.TITLE_NOTE_NOT_FOUND:231
590 msgid "Requested title note does not exist"
591 msgstr "Պահանջվող վերնագրի նշումը գոյություն չունի"
592
593 #: 1605.CONFIG_LIT_FORM_MAP_NOT_FOUND:466
594 msgid "The requested config_lit_form_map was not found"
595 msgstr "Հարցվող config_lit_form_map չի գտնված"
596
597 #: 1567.METABIB_RECORD_DESCRIPTOR_NOT_FOUND:355
598 msgid "The requested metabib_record_descriptor was not found"
599 msgstr "Հարցվող metabib_record_descriptor չի գտնված"
600
601 #: 10102.ACQ_NOT_CANCELABLE:1006
602 msgid "The object is not in a cancelable state."
603 msgstr "Օբյեկտը չի գտնվում չեղարկելու վիճակում"
604
605 #: 7012.COPY_STATUS_MISSING:883
606 msgid "Copy is marked as missing"
607 msgstr "Օրինակը նշված է որպես բացակա"
608
609 #: 1500.ACTION_CIRCULATION_NOT_FOUND:183
610 msgid ""
611 "Someone attempted to retrieve a circulation object from the system and the "
612 "object was not found."
613 msgstr ""
614 "Ինչ որ մեկը փորձ է արել համակարգից ստանալ տացքի օբյեկտ որը չի գտնվել:"
615
616 #: 4001.CREDIT_PROCESSOR_NOT_ENABLED:793
617 msgid "Credit card processor not enabled"
618 msgstr "Կրեդիտ քարտի պրոցեսորը թույլատրված չէ"
619
620 #: 1630.ACTOR_USER_NOTE_NOT_FOUND:540
621 msgid "The requested actor_user_note was not found"
622 msgstr "Հարցվող actor_user_note չի գտնված"
623
624 #: 7005.LOCATION_CIRC_NOT_ALLOWED:862
625 msgid "Location does not allow materials to circulate"
626 msgstr "Տեղաբաշխումը թույլ չի տալիս սպասարկել նյութերը"
627
628 #: 1508.ASSET_CALL_NUMBER_NOT_FOUND:218
629 msgid "Requested asset_call_number was not found"
630 msgstr "Հարցվող asset_call_number չի գտնված"
631
632 #: 1209.Z3950_LOGIN_FAILED:74
633 msgid "The login failed"
634 msgstr "Գրանցումը ձախողվեց"
635
636 #: 1543.MONEY_CREDIT_CARD_PAYMENT_NOT_FOUND:287
637 msgid "The requested money_credit_card_payment was not found"
638 msgstr "Հարցվող money_credit_card_payment չի գտնված"
639
640 #: 7023.RESERVATION_BAD_PARAMS:919
641 msgid "Provided parameters describe unacceptable reservation."
642 msgstr "Տրված պարամետրերը նկարագրում են անընդունելի նախնական պահում"
643
644 #: 1857.ACQ_FUNDING_SOURCE_BALANCE_NOT_FOUND:654
645 msgid "The requested acq.funding_source_balance was not found"
646 msgstr "Պահանջվող acq.funding_source_balance չի գտնվել"
647
648 #: 10000.ACQ_LINEITEM_APPROVED:984
649 msgid "The lineitem cannot be altered because it has already been approved"
650 msgstr "Տողի նյութը հնարավոր չէ փոփոխել, քանի որ այն արդեն հաստատված է։"
651
652 #: 1714.HIGH_LEVEL_HOLD_HAS_NO_COPIES:758
653 msgid ""
654 "A hold request at a higher level than copy has been attempted, but there are "
655 "no copies that belonging to the higher-level unit."
656 msgstr ""
657 "Ավելի բարձր մակարդակի Պահման առաջարկի փորձ է արվել  քան օրինակն է, բայց չկան "
658 "օրինակներ որոնք պատկանում են ավելի բարձր մակարդակի միավորի:"
659
660 #: 1611.ACTOR_STAT_CAT_ENTRY_DEFAULT_NOT_FOUND:484
661 msgid "The requested actor_stat_cat_entry_default was not found"
662 msgstr "Առաջարկվող actor_stat_cat_entry_default չի գտնված"
663
664 #: 1535.METABIB_AUTHOR_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:264
665 msgid "The requested metabib_author_field_entry was not found"
666 msgstr "Հարցվող metabib_author_field_entry չի գտնված"
667
668 #: 1626.ASSET_STAT_CAT_ENTRY_NOT_FOUND:529
669 msgid "The requested asset_stat_cat_entry was not found"
670 msgstr "Հարցվող asset_stat_cat_entry չի գտնված"
671
672 #: 1595.CONFIG_NON_CATALOGED_TYPE_NOT_FOUND:436
673 msgid "The requested config_non_cataloged_type was not found"
674 msgstr "Հարցվող config_non_cataloged_type չի գտնված"
675
676 #: 1225.TRANSIT_ABORT_NOT_ALLOWED:133
677 msgid ""
678 "The transit on this item may not be aborted due to the state the item is in"
679 msgstr "Այս նյութի համար տրանզիտը չի կարող վիժեցվել, ելնելով նյութի վիճակից"
680
681 #: 1542.CONFIG_LANGUAGE_MAP_NOT_FOUND:284
682 msgid "The requested config_language_map was not found"
683 msgstr "Հարցվող config_language_map չի գտնված"
684
685 #: 1844.ACQ_FUNDING_SOURCE_NOT_FOUND:615
686 msgid "The requested acq.funding_source was not found"
687 msgstr "Պահանջվող acq.funding_source չի գտնվել"
688
689 #: 1206.VOLUME_NOT_EMPTY:65
690 msgid "The selected volume has copies attached"
691 msgstr "Ընտրված հատորը ոնի հավելված օրինակներ"
692
693 #: 1540.AUTHORITY_RECORD_ENTRY_NOT_FOUND:278
694 msgid "The requested authority_record_entry was not found"
695 msgstr "Հարցվող authority_record_entry չի գտնված"
696
697 #: 1203.COPY_BAD_STATUS:53
698 msgid "The given copy is not in a standard circulation status"
699 msgstr "Տրված օրինակը ստանդարտ սպասարկման կարքավիճակում չէ"
700
701 #: 1601.MONEY_BILLABLE_TRANSACTION_NOT_FOUND:454
702 msgid "The requested money_billable_transaction was not found"
703 msgstr "Հարցվող money_billable_transaction չի գտնված"
704
705 #: 1871.PERMISSION_USR_OBJECT_PERM_MAP_NOT_FOUND:678
706 msgid "The requested permission.usr_object_perm_map was not found"
707 msgstr "Պահանջվող permission.usr_object_perm չի գտնվել"
708
709 #: 7020.COPY_RESERVED:910
710 msgid "Item reserved for booking request"
711 msgstr "Նյութը պահված է պատվերի առաջարկի համար"
712
713 #: 1550.MONEY_OPEN_USER_SUMMARY_NOT_FOUND:306
714 msgid "The requested money_open_user_summary was not found"
715 msgstr "Հարցվող money_open_user_summary չի գտնված"
716
717 #: 3.NO_CHANGE:20
718 msgid "No change occurred"
719 msgstr "Չկա փոփոխություն"
720
721 #: 7026.COPY_STATUS_LOST_AND_PAID:928
722 msgid "Copy is marked as lost and paid"
723 msgstr ""
724
725 #: 1201.CIRC_PERMIT_BAD_KEY:47
726 msgid "A checkout was attempted without a valid checkout permit key"
727 msgstr "Դուրս տրման փորձ է արվել առանց իրավասու բանալու"
728
729 #: 1593.MONEY_CREDIT_PAYMENT_NOT_FOUND:430
730 msgid "The requested money_credit_payment was not found"
731 msgstr "Հարցվող money_credit_payment չի գտնված"
732
733 #: 7017.ROUTE_TO_COPY_LOCATION:901
734 msgid ""
735 "A copy needs to be routed to a copy location.  The location should be "
736 "specified within the event with a 'location' key"
737 msgstr ""
738 "Օրինակը կարիք ունի տեղափոխվել պատճենի տեղաբաշխման վայր: Տեղաբաշխման վայրը "
739 "պետք է նկարագրված լինի իրադարձության ներսում 'տեղաբաշխման' բանալիով"
740
741 #: 1618.METABIB_TITLE_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:505
742 msgid "The requested metabib_title_field_entry was not found"
743 msgstr "Հարցվող metabib_title_field_entry չի գտնված"
744
745 #: 7022.RESERVATION_CAPTURE_FAILED:916
746 msgid "Booking reservation capture failed"
747 msgstr "Պատվերի պահման որսալը ձախողվեց"
748
749 #: 1202.ITEM_NOT_CATALOGED:50
750 msgid "The requested item is not cataloged in the database"
751 msgstr "Հարցվող նյպւթը քարտագրված չէ"
752
753 #: 1520.WORKSTATION_NOT_FOUND:228
754 msgid "Requested workstation object does not exist"
755 msgstr "Պահանջվող աշխատանքային կայանի օբյեկտը գոյություն չունի"
756
757 #: 1628.MONEY_BILLING_NOT_FOUND:534
758 msgid "The requested money_billing was not found"
759 msgstr "Հարցվող money_billing չի գտնված"
760
761 #: 1716.COPY_LOCATION_NOT_EMPTY:716
762 msgid "The copy location is not empty"
763 msgstr ""
764
765 #: 1507.CONTAINER_ITEM_NOT_FOUND:215
766 msgid ""
767 "Someone attempted to retrieve a container item object from the system and "
768 "the object was not found."
769 msgstr ""
770 "Ինչ որ մեկը փորձ է արել համակարգից ստանալ կոնտեյների նյութի օբյեկտ որը "
771 "գոյություն չունի"
772
773 #: 2002.DATABASE_QUERY_FAILED:779
774 msgid "The attempt to query to the DB failed"
775 msgstr "Բազայում հարցում անելու փորձը տապալվեց"
776
777 #: 1549.CONFIG_STANDING_NOT_FOUND:303
778 msgid "The requested config_standing was not found"
779 msgstr "Հարցվող config_standing չի գտնված"
780
781 #: 1861.ACQ_PURCHASE_ORDER_TOO_LATE:666
782 msgid ""
783 "The requested acq.purchase_order cannot be split because it has gone beyond "
784 "the \"pending\" state"
785 msgstr ""
786 "Պահանջվող acq.purchase_orderչի կարող բաժանվել քանի որ այն անցել է "
787 "\"սպասվող\" վիճակից"
788
789 #: 1210.INCORRECT_PASSWORD:78
790 msgid "The provided password is not correct"
791 msgstr "Տրված գաղտնաբարը սխալ է"
792
793 #: 1582.CONFIG_ITEM_TYPE_MAP_NOT_FOUND:398
794 msgid "The requested config_item_type_map was not found"
795 msgstr "Հարցվող config_item_type_map չի գտնված"
796
797 #: 8007.OFFLINE_SESSION_EXISTS:960
798 msgid "A session with the given name already exists"
799 msgstr "Տրված անունով սեսիա արդեն գոյություն ունի"
800
801 #: 1650.CONFIG_CIRC_MATRIX_RULESET_NOT_FOUND:601
802 msgid "The requested config_circ_matrix_ruleset_not_found was not found"
803 msgstr "Պահանջվող config_circ_matrix_ruleset_not_found չի գտնվել"
804
805 #: 10002.ACQ_LINEITEM_DETAIL_NO_FUND:990
806 msgid "The lineitem detail has no associated fund"
807 msgstr "Տողի նյութի մանրամասը չունի իրեն կցված գումար"
808
809 #: 7003.COPY_CIRC_NOT_ALLOWED:856
810 msgid "Target copy is not allowed to circulate"
811 msgstr "Թիրախ օրինակը արգելված է սպասարկել"
812
813 #: 1530.CONFIG_IDENTIFICATION_TYPE_NOT_FOUND:249
814 msgid "The requested config_identification_type was not found"
815 msgstr "Հարցվող config_identification_type չի գտնված"
816
817 #: 1579.ASSET_COPY_LOCATION_NOT_FOUND:389
818 msgid "The requested asset_copy_location was not found"
819 msgstr "Հարցվող asset_copy_location չի գտնված"
820
821 #: 1506.CONTAINER_NOT_FOUND:209
822 msgid ""
823 "Someone attempted to retrieve a container object from the system and the "
824 "object was not found."
825 msgstr ""
826 "Ինչ որ մեկը փորձ է արել համակարգից ստանալ կոնտեյների օբյեկտը որը չի գտնվել"
827
828 #: 1571.ASSET_CALL_NUMBER_NOTE_NOT_FOUND:366
829 msgid "The requested asset_call_number_note was not found"
830 msgstr "Հարցվող asset_call_number_note չի գտնված"
831
832 #: 4004.CREDIT_PROCESSOR_NOT_SPECIFIED:802
833 msgid ""
834 "No credit card processor specified either in org unit settings or in call to "
835 "credit service API method."
836 msgstr ""
837 "Կրեդիտ քարտի պրոցեսորը չի նշված կամ org unit-ի կարգաբերման մեջ  կամ կրեդիտ "
838 "քարտի կանչման ծառայության API  մեթոդում"
839
840 #: 1528.ACTOR_USER_ADDRESS_NOT_FOUND:241
841 msgid "Requested address was not found"
842 msgstr "Հարցվող հասցեն չի գտնված"
843
844 #: 7002.PATRON_EXCEEDS_CHECKOUT_COUNT:853
845 msgid ""
846 "The patron in question has the maximum number of items already checked out"
847 msgstr "Հարցված ընթերցողը ունի առավելաքույն սպասարկված նյութեր"
848
849 #: 1609.CONFIG_RULES_RECURRING_FINE_NOT_FOUND:478
850 msgid "The requested config_rules_recurring_fine was not found"
851 msgstr "Պահանջվող config_rules_recurring_fine չի գտնված"
852
853 #: 1003.Z3950_SEARCH_FAILED:37
854 msgid "The Z search did not succeed"
855 msgstr "Z որոնումը անհաջող էր"
856
857 #: 1533.ACTOR_USR_NOTE_NOT_FOUND:258
858 msgid "The requested actor_usr_note was not found"
859 msgstr "Հարցվող actor_usr_note չի գտնված"
860
861 #: 1620.PERMISSION_GRP_PERM_MAP_NOT_FOUND:511
862 msgid "The requested permission_grp_perm_map was not found"
863 msgstr "Հարցվող permission_grp_perm_map չի գտնված"
864
865 #: 7025.PATRON_TOO_MANY_ACTIVE_PASSWORD_RESET_REQUESTS:825
866 msgid ""
867 "There are too many active password reset request sessions for this patron."
868 msgstr ""
869 "Առկա է չափից դուրս շատ ակտիվ գաղտնաբառի վերագրման սեսիաներ այս ընթերցողի "
870 "համար"
871
872 #: 1232.ITEM_DEPOSIT_REQUIRED:162
873 msgid "Payment of an item deposit is required."
874 msgstr ""
875
876 #: 1709.MAX_HOLDS:743
877 msgid "User has reached the maximum number of holds"
878 msgstr "Օգտվողը հասէլ է պահումների ամենամեծ քանակին"
879
880 #: 1706.ITEM_BARCODE_EXISTS:734
881 msgid "An item with the same barcode exists"
882 msgstr "Նույն շտրիխ կոդով նյութ գոյություն ունի"
883
884 #: 7014.COPY_IN_TRANSIT:889
885 msgid "Copy is in transit"
886 msgstr "Օրինակը տրանզիտում է"
887
888 #: 1219.COPY_REMOTE_CIRC_LIB:112 1220.ITEM_NOT_HOLDABLE:116
889 msgid "A copy with a remote circulating library (circ_lib) was encountered"
890 msgstr "Օրինակ հեռու գտնվող (circ_lib) գրադարանից տեսնված է"
891
892 #: 1702.OPEN_CIRCULATION_EXISTS:722
893 msgid "There is an open circulation on the requested item"
894 msgstr "Պահանջվող նյութի համառ առկա է բաց սպասարկման հարցում"
895
896 #: 0.SUCCESS:14
897 msgid "Success"
898 msgstr "Հաջողվեց"
899
900 #: 1231.RECORD_NOT_EMPTY:159
901 msgid "The selected bib record has volumes attached"
902 msgstr "Ընտրված մատեն գրառումը ունի կցված հատոր"
903
904 #: 1503.ACTION_HOLD_REQUEST_NOT_FOUND:195
905 msgid "The requested action_hold_request was not found"
906 msgstr "Հարցվող action_hold_request չի գտնված"
907
908 #: 8011.SKIP_ASSET_CHANGED:972
909 msgid "Asset status was changed since the offline transaction was recorded"
910 msgstr ""
911 "Ակտիվների վճակը փոխվել է սկսած այն պահից երբ ցանցից անջատված տրանզակցիա է "
912 "գրանցվել"
913
914 #: 1212.PATRON_EXCEEDS_OVERDUE_COUNT:84
915 msgid "The patron has too many overdue items"
916 msgstr "Ընթերցողը չափից շատ ժամկետանց նյութեր ունի"
917
918 #: 1863.ACQ_FUND_EXCEEDS_WARN_PERCENT:672
919 msgid ""
920 "Activating the requested acq.purchase_order would encumber it beyond its "
921 "warning level."
922 msgstr ""
923 "Այս պահանջի ակտիվացումը acq.purchase_order կհանգեցնի զգուշացման մակարդակի "
924 "գերազանցման"
925
926 #: 1578.ACTION_HOLD_NOTIFICATION_NOT_FOUND:386
927 msgid "The requested action_hold_notification was not found"
928 msgstr "Հարցվող action_hold_notification չի գտնված"
929
930 #: 1610.MONEY_CHECK_PAYMENT_NOT_FOUND:481
931 msgid "The requested money_check_payment was not found"
932 msgstr "Հարցվող money_check_payment չի գտնված"
933
934 #: 1623.PERMISSION_USR_PERM_MAP_NOT_FOUND:520
935 msgid "The requested permission_usr_perm_map was not found"
936 msgstr "Հարցվող permission_usr_perm_map չի գտնված"
937
938 #: 1581.ASSET_STAT_CAT_ENTRY_COPY_MAP_NOT_FOUND:395
939 msgid "The requested asset_stat_cat_entry_copy_map was not found"
940 msgstr "Հարցվող asset_stat_cat_entry_copy_map չի գտնված"
941
942 #: 1586.ACTOR_ORG_UNIT_NOT_FOUND:409
943 msgid "The requested actor_org_unit was not found"
944 msgstr "Հարցվող actor_org_unit չի գտնված"
945
946 #: 7010.COPY_ALERT_MESSAGE:877
947 msgid "The requested copy has an alert message attached"
948 msgstr "Պահանջվող օրինակը ունի կցված ահազանգի հաղորդում"
949
950 #: 7006.COPY_IS_REFERENCE:865
951 msgid "Copy is reference material"
952 msgstr "Օրինակը տեղեկատու ն յութ է"
953
954 #: 1547.CONFIG_ITEM_FORM_MAP_NOT_FOUND:299
955 msgid "The requested config_item_form_map was not found"
956 msgstr "Հարցվող config_item_form_map չի գտնված"
957
958 #: 1592.CONTAINER_USER_BUCKET_NOT_FOUND:427
959 msgid "The requested container_user_bucket was not found"
960 msgstr "Հարցվող container_user_bucket չի գտնված"
961
962 #: 1617.ACTION_UNFULFILLED_HOLD_LIST_NOT_FOUND:502
963 msgid "The requested action_unfulfilled_hold_list was not found"
964 msgstr "Հարցվող action_unfulfilled_hold_list չի գտնված"
965
966 #: 1552.ACTOR_ORG_UNIT_HOURS_OF_OPERATION_NOT_FOUND:311
967 msgid "The requested actor_org_unit_hours_of_operation was not found"
968 msgstr "Հարցվող actor_org_unit_hours_of_operation չի գտնված"
969
970 #: 1576.EX_NOT_FOUND:380
971 msgid "The requested ex was not found"
972 msgstr "Պատվիրված ex չի գտնված"
973
974 #: 7019.HOLD_CAPTURE_DELAYED:907
975 msgid "Hold capture was delayed for this item"
976 msgstr "Պահումի որսումը կասեցվել է այս նյութի համար"
977
978 #: 9000.REPORT_TEMPLATE_EXISTS:976
979 msgid "A report template with the given name and folder already exists"
980 msgstr ""
981 "Տրված անունով և թղթապանակով հաշվետվության ձևաչափը արդեն գոյություն ունի"
982
983 #: 1502.ASSET_COPY_NOT_FOUND:192
984 msgid ""
985 "Someone attempted to retrieve a copy object from the system and the object "
986 "was not found."
987 msgstr ""
988 "Ինչ որ մեկը փորձ է արել համակարգից ստանալ օբյեկտի օրինակը որը չի գտնվել"
989
990 #: 1703.WORKSTATION_NAME_EXISTS:725
991 msgid "A workstation with that name already exists"
992 msgstr "Այդ անունով աշխատանքային կայանը արդեն գոյություն ունի"
993
994 #: 1235.INVALID_USER_XACT_ID:171
995 msgid ""
996 "While you were trying to make payments, this account's transaction history "
997 "changed.  Please go back and try again."
998 msgstr ""
999 "Քանի դեռ դու փորձ էիր անում կատարել վճարումներ, այս հաշվի տրանզակցիայի "
1000 "պատմությունը փոխվել է։ Գնա հետ և նորից փորձի։"
1001
1002 #: 1568.CONFIG_COPY_STATUS_NOT_FOUND:358
1003 msgid "The requested config_copy_status was not found"
1004 msgstr "Հարցվող config_copy_status չի գտնված"
1005
1006 #: 1539.CONTAINER_COPY_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:275
1007 msgid "The requested container_copy_bucket_item was not found"
1008 msgstr "Հարցվող container_copy_bucket_item չի գտնված"
1009
1010 #: 1590.ACTOR_STAT_CAT_NOT_FOUND:421
1011 msgid "The requested actor_stat_cat was not found"
1012 msgstr "Հարցվող actor_stat_cat չի գտնված"
1013
1014 #: 7027.PATRON_PASSWORD_WAS_NOT_STRONG:831
1015 msgid "The user attempted to set their password to a weak value."
1016 msgstr "Օգտվողը փորձ է արել գրել գաղտնաբառ թույլ արժեքով"
1017
1018 #: 9001.REPORT_REPORT_EXISTS:980
1019 msgid "A report with the given name and folder already exists"
1020 msgstr "Տրված անունով և թղթապանակով հաշվետվությունը արդեն գոյություն ունի"
1021
1022 #: 1705.VOLUME_LABEL_EXISTS:731
1023 msgid "A volume with the same label, title and owning library exists"
1024 msgstr "Նույն պիտակով, վերնագրովշ և վայրով հտոր արդեն կա"
1025
1026 #: 8008.OFFLINE_INVALID_SESSION:963
1027 msgid "The session name is invalid"
1028 msgstr "Սեսիայի անունը սխալ է"
1029
1030 #: 7025.COPY_STATUS_LONG_OVERDUE:925
1031 msgid "Copy is marked as long-overdue"
1032 msgstr "Պատճենը նշված է որպես երկարաժամկետ ուշացած։"
1033
1034 #: 7007.COPY_NEEDED_FOR_HOLD:868
1035 msgid "Copy is needed to fulfill a hold"
1036 msgstr "Պահումը իրականացնելու համար հարկավոր է պատճեն"
1037
1038 #: 1577.ACTION_HOLD_COPY_MAP_NOT_FOUND:383
1039 msgid "The requested action_hold_copy_map was not found"
1040 msgstr "Հարցվող action_hold_copy_mapչի գտնված"
1041
1042 #: 1648.PERMISSION_USR_WORK_OU_MAP_NOT_FOUND:595
1043 msgid "The requested permission_usr_work_ou_map was not found"
1044 msgstr "Պահանջվող permission_usr_work_ou_map չի գտնվել"
1045
1046 #: 1638.REPORTER_TEMPLATE_FOLDER_NOT_FOUND:565
1047 msgid "The requested reporter_template_folder was not found"
1048 msgstr "Հարցվող reporter_template_folder չի գտնված"
1049
1050 #: 4002.CREDIT_PROCESSOR_BAD_PARAMS:796
1051 msgid "Not enough parameters to use credit card processor"
1052 msgstr "Պարամետրերը բավարար չեն կրեդիտ քարտի պրոցեսորի օգտագործման համար"
1053
1054 #: 7024.HOLD_RESERVATION_CONFLICT:922
1055 msgid ""
1056 "Both a hold and a reservation exist for this item; staff intervention is "
1057 "required to resolve the conflict."
1058 msgstr ""
1059 "Թե պահումը և թե նախնական պատվերը այս նյութի համար գոյություն ունեն. "
1060 "աշխատակազմի միջամտությունն է պահանջվում առճակատումը լուծելու համար"
1061
1062 #: 1644.VANDELAY_AUTHORITY_QUEUE_NOT_FOUND:583
1063 msgid "The requested vandelay_authority_queue was not found"
1064 msgstr "Պահանջվող vandelay_authority_queue չի գտնվել"
1065
1066 #: 4040.CREDIT_PROCESSOR_SUCCESS_WO_RECORD:817
1067 msgid ""
1068 "A *TERRIBLE* problem has occurred: a credit card transaction was processed "
1069 "successfully, but the patron's payment could not be recorded within "
1070 "Evergreen.  Please seek assistance."
1071 msgstr ""
1072 "*ԱՀԱՎՈՐ* խնդիր է ծագել. կրեդիտ քարտով հաջողությամբ կատարվել է տրանզակցիա, "
1073 "բայց օգտագտիրոջ վճարումը հնարավոր չէ գրանցել Էվերգրինում։ Դիմիր աջակցության "
1074 "համար։"
1075
1076 #: 1634.REPORTER_TEMPLATE_NOT_FOUND:553
1077 msgid "The requested reporter_template was not found"
1078 msgstr "Հարցվող reporter_template չի գտնված"
1079
1080 #: 1583.ACTION_SURVEY_NOT_FOUND:401
1081 msgid "The requested action_survey was not found"
1082 msgstr "Հարցվող action_survey չի գտնված"
1083
1084 #: 1859.ACQ_PURCHASE_ORDER_NOT_FOUND:660
1085 msgid "The requested acq.purchase_order was not found"
1086 msgstr "Պահանջվող acq.purchase_order չի գտնվել"
1087
1088 #: 1625.CONTAINER_BIBLIO_RECORD_ENTRY_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:526
1089 msgid "The requested container_biblio_record_entry_bucket_item was not found"
1090 msgstr "Հարցվող container_biblio_record_entry_bucket_item չի գտնված"
1091
1092 #: 1000.LOGIN_FAILED:28
1093 msgid "User login failed"
1094 msgstr "Օգտվողի գրանցումը ձախողվեգ"
1095
1096 #: 1873.ACQ_CURRENCY_TYPE_NOT_FOUND:684
1097 msgid "The requested acq.currency_type was not found"
1098 msgstr "Պահանջվող acq.currency_type չի գտնվել"
1099
1100 #: 1599.MONEY_GROCERY_NOT_FOUND:448
1101 msgid "The requested money_grocery was not found"
1102 msgstr "Հարցվող money_grocery չի գտնված"
1103
1104 #: 8009.OFFLINE_NO_ORG:966 8010.OFFLINE_SESSION_COMPLETE:969
1105 msgid "No org id was provided"
1106 msgstr "Չկա org id"
1107
1108 #: 1236.PATRON_EXCEEDS_LOST_COUNT:174
1109 msgid "The patron has too many lost items."
1110 msgstr "Ընթերցողը ունի չափից շատ կորած նյութեր։"
1111
1112 #: 8001.OFFLINE_SESSION_FILE_EXISTS:942
1113 msgid "An offline file for this workstation exists within this session"
1114 msgstr "Այս աշխ կայանի համար կա օֆլայն ֆայլ"
1115
1116 #: 2003.INTERNAL_SERVER_ERROR:782
1117 msgid "There was an internal server error"
1118 msgstr "Աօկա է կայանի ներքին սխալ"
1119
1120 #: 4020.CREDIT_PROCESSOR_DECLINED_TRANSACTION:811
1121 msgid "The credit card processor has declined the transaction."
1122 msgstr "Կրեդիտ քարտի պրոցեսորը մերժել է այս տրանզակցիան"
1123
1124 #: 1647.VANDELAY_QUEUED_AUTHORITY_RECORD_NOT_FOUND:592
1125 msgid "The requested vandelay_queued_authority_record was not found"
1126 msgstr "Պահանջվող vandelay_queued_authority_record չի գտնվել"
1127
1128 #: 1234.ITEM_DEPOSIT_PAID:168
1129 msgid "An item deposit was paid."
1130 msgstr ""
1131
1132 #: 1597.BIBLIO_RECORD_NOTE_NOT_FOUND:442
1133 msgid "The requested biblio_record_note was not found"
1134 msgstr "Հարցվող biblio_record_note չի գտնված"
1135
1136 #: 1846.ACQ_FUNDING_SOURCE_CREDIT_NOT_FOUND:621
1137 msgid "The requested acq.funding_source_credit was not found"
1138 msgstr "Պահանջվող acq.funding_source_credit չի գտնվել"
1139
1140 #: 1588.ASSET_STAT_CAT_NOT_FOUND:415
1141 msgid "The requested asset_stat_cat was not found"
1142 msgstr "Պահանջվող asset_stat_cat չի գտնված"
1143
1144 #: 1224.PATRON_ACCOUNT_EXPIRED:130
1145 msgid "The patron's account has expired"
1146 msgstr "Ընթերցողի հաշիվը ժամկետանց է"
1147
1148 #: 1560.METABIB_METARECORD_NOT_FOUND:334
1149 msgid "The requested metabib_metarecord was not found"
1150 msgstr "Հարցվող metabib_metarecord չի գտնված"
1151
1152 #: 1707.HOLD_EXISTS:737
1153 msgid "User already has an open hold on the selected item"
1154 msgstr "Ընտրված նյութի համար օգտվողը ունի բաց պահում"
1155
1156 #: 11107.AVAIL_HOLD_COPY_RATIO_EXCEEDED:1048
1157 msgid ""
1158 "Renewal attempt failed because the \"hold / available copies\" ratio exceeds "
1159 "the configured limit"
1160 msgstr ""
1161
1162 #: 1712.AUTH_QUEUE_EXISTS:752
1163 msgid "An authority record queue with the same name already exists"
1164 msgstr "Նույն անվանումով հեղինակավոր գրառման հարցում արդեն կա"
1165
1166 #: 1566.MONEY_FORGIVE_PAYMENT_NOT_FOUND:352
1167 msgid "The requested money_forgive_payment was not found"
1168 msgstr "Հարցվող money_forgive_payment չի գտնված"
1169
1170 #: 1230.XACT_COLLISION:155
1171 msgid "The saved item has been edited by another user"
1172 msgstr "Հիշված նյութը խմբագրվըլ է մեկ այլ օգտվողի կողմից"
1173
1174 #: 7028.PATRON_CIRC_MISMATCH:931
1175 msgid "Potentially notified patron does not own the circulation."
1176 msgstr ""
1177
1178 #: 1843.ACQ_LINEITEM_ATTR_NOT_FOUND:612
1179 msgid "The requested acq.lineitem_attr was not found"
1180 msgstr "Պահանջվող acq.lineitem_attr չի գտնվել"
1181
1182 #: 1715.HOLD_SUSPEND_AFTER_CAPTURE:761
1183 msgid "Attempt to suspend a hold after it has been captured."
1184 msgstr "Պահումը կասեցնելու փորձ այն բանից հետո երբ այն բռնվել է։"
1185
1186 #: 1237.HOLD_ITEM_CHECKED_OUT:177
1187 msgid ""
1188 "The item you have attempted to place on hold is already checked out to the "
1189 "requestor."
1190 msgstr "Նյութը որ ցանկանում ես դնել պահման արդեն դուրս է տրված"
1191
1192 #: 1614.ACTION_SURVEY_ANSWER_NOT_FOUND:493
1193 msgid "The requested action_survey_answer was not found"
1194 msgstr "Հարցվող action_survey_answer չի գտնված"
1195
1196 #: 2004.ACTOR_USER_DELETE_OPEN_XACTS:785
1197 msgid ""
1198 "The user you have attempted to delete cannot be deleted because it has open "
1199 "circulations and/or unpaid bills."
1200 msgstr ""
1201 "Օգտվողին ում փոերձում ես ջնջել հնարավոր չէ ջնջել քանի որ այն ունի բաց տացքեր "
1202 "և/կամ չվճարված հաշիվներ։"
1203
1204 #: 1858.ACQ_LINEITEM_NOT_FOUND:657
1205 msgid "The requested acq.lineitem was not found"
1206 msgstr "Պահանջված acq.lineitem չի գտնված։"
1207
1208 #: 1845.ACQ_PROVIDER_NOT_FOUND:618
1209 msgid "The requested acq.provider was not found"
1210 msgstr "Պահանջվող acq.provider չի գտնվել"
1211
1212 #: 1600.CONFIG_BIB_SOURCE_NOT_FOUND:451
1213 msgid "The requested config_bib_source was not found"
1214 msgstr "Հարցվող config_bib_sourceչի գտնված"
1215
1216 #: 1717.COPY_LOCATION_NOT_FOUND:719
1217 msgid "The copy location does not exist"
1218 msgstr ""
1219
1220 #: 1646.VANDELAY_QUEUED_BIB_RECORD_NOT_FOUND:589
1221 msgid "The requested vandelay_queued_bib_record was not found"
1222 msgstr "Պահանջվող vandelay_queued_bib_record չի գտնվել"
1223
1224 #: 1228.BIB_RECORD_DELETED:149
1225 msgid "The requested bib record is marked as deleted"
1226 msgstr "Պահանջվող մատեն գրաղումը նշված է ջնջված"
1227
1228 #: 1841.ACQ_PICKLIST_NOT_FOUND:609
1229 msgid "The requested acq.picklist was not found"
1230 msgstr "Պահանջվող acq.picklist չի գտնվել"
1231
1232 #: 7018.COPY_MARKED_LOST:904
1233 msgid "The requested item is already marked as lost"
1234 msgstr "Պահանջվող մատեն գրաղումը նշված է կորած"
1235
1236 #: 1642.CONFIG_CIRC_MODIFIER_NOT_FOUND:577
1237 msgid "The requested config_circ_modifier was not found"
1238 msgstr "Պահանջվող config_circ_modifier չի գտնվել"
1239
1240 #: 1701.COPY_LOCATION_EXISTS:713
1241 msgid "The copy location object already exists"
1242 msgstr "Օրինակի տեղաբաշխման օբյեկտը արդեն առկա է"
1243
1244 #: 1532.MONEY_BILLABLE_TRANSACTION_SUMMARY_NOT_FOUND:255
1245 msgid "The requested money_billable_transaction_summary was not found"
1246 msgstr "Հարցվող money_billable_transaction_summary չի գտնված"
1247
1248 #: 1856.ACQ_FUNDING_SOURCE_ALLOCATION_TOTAL_NOT_FOUND:651
1249 msgid "The requested acq.funding_source_allocation_total was not found"
1250 msgstr "Պահանջվող acq.funding_source_allocation_total չի գտնվել"
1251
1252 #: 1216.PATRON_CARD_INACTIVE:103
1253 msgid "The patron's card is not active"
1254 msgstr "Ընթերցողի տոմսը ակտիվ չէ"
1255
1256 #: 1881.PERMISSION_GRP_PENALTY_THRESHOLD_NOT_FOUND:705
1257 msgid "The requested permission_grp_penalty_threshold was not found"
1258 msgstr "Պահանջվող permission_grp_penalty_threshold չի գտնվել"
1259
1260 #: 7013.PATRON_EXCEEDS_FINES:886
1261 msgid "The patron in question has reached the maximum fine amount"
1262 msgstr "Հարցվող ընթերցողը հասել է մաքսիմում տուգանքի մեծությանը"
1263
1264 #: 1233.ITEM_RENTAL_FEE_REQUIRED:165
1265 msgid "Payment of an item rental fee is required."
1266 msgstr ""
1267
1268 #: 1574.CONTAINER_CALL_NUMBER_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:374
1269 msgid "The requested container_call_number_bucket_item was not found"
1270 msgstr "Հարցվող container_call_number_bucket_item չի գտնված"
1271
1272 #: 10003.ACQ_LINEITEM_DETAIL_NO_ORG:993
1273 msgid "The lineitem detail has no owning_lib"
1274 msgstr "Տողի նյութի մանրամասը չունի owning_lib"
1275
1276 #: 11101.SERIAL_DISTRIBUTION_HAS_NO_COPY_TEMPLATE:1020
1277 msgid ""
1278 "Units cannot be created for the given item because its associated "
1279 "distribution does not have a copy template."
1280 msgstr ""
1281 "Տրված նյութի հյամար միավորները հնարավոր չէ ստեղծել, քանի որ դրա հետ կապված "
1282 "տարածումը չունի օրինակի ձևաչափ:"
1283
1284 #: 1518.ACTION_HOLD_TRANSIT_COPY_NOT_FOUND:223
1285 msgid "The requested action_hold_transit_copy was not found"
1286 msgstr "Հարցվող action_hold_transit_copy չի գտնված"
1287
1288 #: 1594.AUTHORITY_FULL_REC_NOT_FOUND:433
1289 msgid "The requested authority_full_rec was not found"
1290 msgstr "Հարցվող authority_full_rec չի գտնված"
1291
1292 #: 1565.ACTOR_PROFILE_NOT_FOUND:349
1293 msgid "The requested actor_profile was not found"
1294 msgstr "Հարցվող actor_profile չի գտնված"
1295
1296 #: 1580.METABIB_VIRTUAL_RECORD_NOT_FOUND:392
1297 msgid "The requested metabib_virtual_record was not found"
1298 msgstr "Հարցվող metabib_virtual_record չի գտնված"
1299
1300 #: 1640.ACTOR_USR_ORG_UNIT_OPT_IN_NOT_FOUND:571
1301 msgid "The requested actor_usr_org_unit_opt_in was not found"
1302 msgstr "Հարցվող actor_usr_org_unit_opt_in չի գտնված"
1303
1304 #: 1572.AUTHORITY_RECORD_NOTE_NOT_FOUND:369
1305 msgid "The requested authority_record_note was not found"
1306 msgstr "Հարցվող authority_record_note չի գտնված"
1307
1308 #: 1848.ACQ_FUND_NOT_FOUND:627
1309 msgid "The requested acq.fund was not found"
1310 msgstr "Պահանջվող acq.fund չի գտնվել"
1311
1312 #: 10004.ACQ_LINEITEM_NO_PRICE:996
1313 msgid "The lineitem has no price"
1314 msgstr "Տողի նյութը չունի գին"
1315
1316 #: 11106.TOTAL_HOLD_COPY_RATIO_EXCEEDED:1044
1317 msgid ""
1318 "Renewal attempt failed because the \"hold / total copies\" ratio exceeds the "
1319 "configured limit"
1320 msgstr ""
1321
1322 #: 1615.ACTION_NON_CATALOGED_CIRCULATION_NOT_FOUND:496
1323 msgid "The requested action_non_cataloged_circulation was not found"
1324 msgstr "Հարցվող action_non_cataloged_circulation չի գտնված"
1325
1326 #: 11104.SERIAL_CORRUPT_PATTERN_CODE:1033
1327 msgid ""
1328 "A serial pattern code has been configured that fails to conform to MFHD "
1329 "standards for fields 853-855."
1330 msgstr ""
1331 "Պարբերականի ձևանմուշի կոդը կարգաբերվել է որ չկարողանա նմանեցել MFHD "
1332 "ստանդարտները 853-855 դաշտերի համար։"
1333
1334 #: 1604.MONEY_USER_SUMMARY_NOT_FOUND:463
1335 msgid "The requested money_user_summary was not found"
1336 msgstr "Հարցվող money_user_summary չի գտնված"
1337
1338 #~ msgid "This requested item is currently on the holds shelf"
1339 #~ msgstr "Պահանջվող նյութը գտնվում է պահումների ցուցակում"
1340
1341 #~ msgid "Copy has is marked as lost"
1342 #~ msgstr "Օրինակը նշված է որպես կորած"
1343
1344 #~ msgid "The selecte bill has already been voided"
1345 #~ msgstr "Ընտրված հաշիվը արդեն հեռացվել է"
1346
1347 #~ msgid "Copy has is marked as missing"
1348 #~ msgstr "Օրինակը նշված է որպես բացակա"
1349
1350 #~ msgid "The requested acq.po_lineitem was not found"
1351 #~ msgstr "Պահանջվող acq.po_lineitem չի գտնված"
1352
1353 #~ msgid ""
1354 #~ "A *TERRIBLE* problem has occurred: a credit card transaction was processed "
1355 #~ "successfuly, but the patron's payment could not be recorded within "
1356 #~ "Evergreen.  Please seek assistance."
1357 #~ msgstr ""
1358 #~ "*ԱՀԱՎՈՐ* պրոբլեմ է համդիպել, կրեդիտ քարտի տրանզակցիան հաջող է կատարվել, բայց "
1359 #~ "ընթերցողի վճարումը հնարավոր չէ գրանցել Էվեռգռինի ներսում: Դիմիր օգնության"