Enable translated database strings the right way:
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / hy-AM / db.seed.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2008-08-20 23:42:04-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2008-08-09 17:28+0400\n"
7 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
8 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Generator: Translate Toolkit 1.1.1\n"
13
14 # id::1
15 #: cbs.source:3
16 msgid "oclc"
17 msgstr "oclc"
18
19 # id::2
20 #: cbs.source:5
21 msgid "System Local"
22 msgstr "System Local"
23
24 # id::3
25 #: cbs.source:7
26 msgid "Project Gutenberg"
27 msgstr "Գուտենբերգ նախագիծ"
28
29 # id::1
30 #: cst.value:10
31 msgid "Good"
32 msgstr "Լավ"
33
34 # id::2
35 #: cst.value:11
36 msgid "Barred"
37 msgstr "Կասէցված"
38
39 # id::1
40 #: cnct.name:47
41 msgid "Paperback Book"
42 msgstr "Փափուկ կազմով գիրք"
43
44 # id::1
45 #: cit.name:51
46 msgid "Drivers License"
47 msgstr "Վարորդական իրավունք"
48
49 # id::2
50 #: cit.name:53
51 msgid "SSN"
52 msgstr "SSN"
53
54 # id::3
55 #: cit.name:55
56 msgid "Other"
57 msgstr "Այլ"
58
59 # id::1
60 #: crcd.name:59
61 msgid "7_days_0_renew"
62 msgstr "7_days_0_renew"
63
64 # id::2
65 #: crcd.name:61
66 msgid "28_days_2_renew"
67 msgstr "28_days_2_renew"
68
69 # id::3
70 #: crcd.name:63
71 msgid "3_months_0_renew"
72 msgstr "3_months_0_renew"
73
74 # id::4
75 #: crcd.name:65
76 msgid "3_days_1_renew"
77 msgstr "3_days_1_renew"
78
79 # id::5
80 #: crcd.name:67
81 msgid "2_months_2_renew"
82 msgstr "2_months_2_renew"
83
84 # id::6
85 #: crcd.name:69
86 msgid "35_days_1_renew"
87 msgstr "35_days_1_renew"
88
89 # id::7
90 #: crcd.name:71
91 msgid "7_days_2_renew"
92 msgstr "7_days_2_renew"
93
94 # id::8
95 #: crcd.name:73
96 msgid "1_hour_2_renew"
97 msgstr "1_hour_2_renew"
98
99 # id::9
100 #: crcd.name:75
101 msgid "28_days_0_renew"
102 msgstr "28_days_0_renew"
103
104 # id::10
105 #: crcd.name:77
106 msgid "14_days_2_renew"
107 msgstr "14_days_2_renew"
108
109 # id::11
110 #: crcd.name:79
111 msgid "default"
112 msgstr "լռակյաց"
113
114 # id::1
115 #: crmf.name:83
116 msgid "default"
117 msgstr "լռակյաց"
118
119 # id::2
120 #: crmf.name:85
121 msgid "overdue_min"
122 msgstr "overdue_min"
123
124 # id::3
125 #: crmf.name:87
126 msgid "overdue_mid"
127 msgstr "overdue_mid"
128
129 # id::4
130 #: crmf.name:89
131 msgid "overdue_max"
132 msgstr "overdue_max"
133
134 # id::5
135 #: crmf.name:91
136 msgid "overdue_equip_min"
137 msgstr "overdue_equip_min"
138
139 # id::6
140 #: crmf.name:93
141 msgid "overdue_equip_mid"
142 msgstr "overdue_equip_mid"
143
144 # id::7
145 #: crmf.name:95
146 msgid "overdue_equip_max"
147 msgstr "overdue_equip_max"
148
149 # id::1
150 #: crrf.name:99
151 msgid "default"
152 msgstr "լռակյաց"
153
154 # id::2
155 #: crrf.name:101
156 msgid "10_cent_per_day"
157 msgstr "10_cent_per_day"
158
159 # id::3
160 #: crrf.name:103
161 msgid "50_cent_per_day"
162 msgstr "50_cent_per_day"
163
164 # id::1
165 #: crahp.name:107
166 msgid "3month"
167 msgstr "3ամիս"
168
169 # id::2
170 #: crahp.name:109
171 msgid "6month"
172 msgstr "6ամիս"
173
174 # id::0
175 #: ccs.name:112
176 msgid "Available"
177 msgstr "Մատչելի"
178
179 # id::1
180 #: ccs.name:113
181 msgid "Checked out"
182 msgstr "Սպասարկված է"
183
184 # id::2
185 #: ccs.name:114
186 msgid "Bindery"
187 msgstr "Կազմատուն"
188
189 # id::3
190 #: ccs.name:115
191 msgid "Lost"
192 msgstr "Կորած"
193
194 # id::4
195 #: ccs.name:116
196 msgid "Missing"
197 msgstr "Բացակա"
198
199 # id::5
200 #: ccs.name:117
201 msgid "In process"
202 msgstr "Գործողության մեջ"
203
204 # id::6
205 #: ccs.name:118
206 msgid "In transit"
207 msgstr "Տեղափոխման մեջ"
208
209 # id::7
210 #: ccs.name:119
211 msgid "Reshelving"
212 msgstr "Վերադասավորում"
213
214 # id::8
215 #: ccs.name:120
216 msgid "On holds shelf"
217 msgstr "Պահված դարակի վրա"
218
219 # id::9
220 #: ccs.name:121
221 msgid "On order"
222 msgstr "Պատվիրված"
223
224 # id::10
225 #: ccs.name:122
226 msgid "ILL"
227 msgstr "ՄԳԲ"
228
229 # id::11
230 #: ccs.name:123
231 msgid "Cataloging"
232 msgstr "Քարտագրում"
233
234 # id::12
235 #: ccs.name:124
236 msgid "Reserves"
237 msgstr "Պահեստային"
238
239 # id::13
240 #: ccs.name:125
241 msgid "Discard/Weed"
242 msgstr "Discard/Weed"
243
244 # id::14
245 #: ccs.name:126
246 msgid "Damaged"
247 msgstr "Վնասված"
248
249 # id::1
250 #: cnal.name:131
251 msgid "Filtered"
252 msgstr "Զտված"
253
254 # id::2
255 #: cnal.name:133
256 msgid "Unfiltered"
257 msgstr "Չզտված"
258
259 # id::3
260 #: cnal.name:135
261 msgid "No Access"
262 msgstr "Ոչ մատչելի"
263
264 # id::
265 #: cam.value:139
266 msgid "Unknown or unspecified"
267 msgstr "Չիմացված կամ չբնութագրված"
268
269 # id::
270 #: cam.description:140
271 msgid "The target audience for the item not known or not specified."
272 msgstr ""
273
274 # id::a
275 #: cam.value:142
276 msgid "Preschool"
277 msgstr "Նախադպրոցական"
278
279 # id::a
280 #: cam.description:143
281 msgid "The item is intended for children, approximate ages 0-5 years."
282 msgstr ""
283
284 # id::b
285 #: cam.value:145
286 msgid "Primary"
287 msgstr "Նախնական"
288
289 # id::b
290 #: cam.description:146
291 msgid "The item is intended for children, approximate ages 6-8 years."
292 msgstr ""
293
294 # id::c
295 #: cam.value:148
296 msgid "Pre-adolescent"
297 msgstr "Pre-adolescent"
298
299 # id::c
300 #: cam.description:149
301 msgid "The item is intended for young people, approximate ages 9-13 years."
302 msgstr ""
303
304 # id::d
305 #: cam.value:151
306 msgid "Adolescent"
307 msgstr "Adolescent"
308
309 # id::d
310 #: cam.description:152
311 msgid "The item is intended for young people, approximate ages 14-17 years."
312 msgstr ""
313
314 # id::e
315 #: cam.value:154
316 msgid "Adult"
317 msgstr "Մեծահասակ"
318
319 # id::e
320 #: cam.description:155
321 msgid "The item is intended for adults."
322 msgstr ""
323
324 # id::f
325 #: cam.value:157
326 msgid "Specialized"
327 msgstr "Մասնագիտացված"
328
329 # id::f
330 #: cam.description:158
331 msgid "The item is aimed at a particular audience and the nature of the presentation makes the item of little interest to another audience."
332 msgstr ""
333
334 # id::g
335 #: cam.value:160
336 msgid "General"
337 msgstr "Ընդհանուր"
338
339 # id::g
340 #: cam.description:161
341 msgid "The item is of general interest and not aimed at an audience of a particular intellectual level."
342 msgstr ""
343
344 # id::j
345 #: cam.value:163
346 msgid "Juvenile"
347 msgstr "Պատանեկան"
348
349 # id::j
350 #: cam.description:164
351 msgid "The item is intended for children and young people, approximate ages 0-15 years."
352 msgstr ""
353
354 # id::0
355 #: clfm.value:167
356 msgid "Not fiction (not further specified)"
357 msgstr "Ոչ գեղարվեստական (սահմանված չէ)"
358
359 # id::0
360 #: clfm.description:168
361 msgid "The item is not a work of fiction and no further identification of the literary form is desired"
362 msgstr ""
363
364 # id::1
365 #: clfm.value:170
366 msgid "Fiction (not further specified)"
367 msgstr "Գեղարվեստական (սահմանված չէ)"
368
369 # id::1
370 #: clfm.description:171
371 msgid "The item is a work of fiction and no further identification of the literary form is desired"
372 msgstr ""
373
374 # id::c
375 #: clfm.value:173
376 msgid "Comic strips"
377 msgstr "Շարժեր"
378
379 # id::d
380 #: clfm.value:175
381 msgid "Dramas"
382 msgstr "Դրամա"
383
384 # id::e
385 #: clfm.value:177
386 msgid "Essays"
387 msgstr "Էսսէներ"
388
389 # id::f
390 #: clfm.value:179
391 msgid "Novels"
392 msgstr "Նովելներ"
393
394 # id::h
395 #: clfm.value:181
396 msgid "Humor, satires, etc."
397 msgstr "Հումոր, սատիրա, այլ"
398
399 # id::h
400 #: clfm.description:182
401 msgid "The item is a humorous work, satire or of similar literary form."
402 msgstr ""
403
404 # id::i
405 #: clfm.value:184
406 msgid "Letters"
407 msgstr "Նամակներ"
408
409 # id::i
410 #: clfm.description:185
411 msgid "The item is a single letter or collection of correspondence."
412 msgstr ""
413
414 # id::j
415 #: clfm.value:187
416 msgid "Short stories"
417 msgstr "Կարճ պատմվածքներ"
418
419 # id::j
420 #: clfm.description:188
421 msgid "The item is a short story or collection of short stories."
422 msgstr ""
423
424 # id::m
425 #: clfm.value:190
426 msgid "Mixed forms"
427 msgstr "Խառը ձևաչափեր"
428
429 # id::m
430 #: clfm.description:191
431 msgid "The item is a variety of literary forms (e.g., poetry and short stories)."
432 msgstr ""
433
434 # id::p
435 #: clfm.value:193
436 msgid "Poetry"
437 msgstr "Պոէզիա"
438
439 # id::p
440 #: clfm.description:194
441 msgid "The item is a poem or collection of poems."
442 msgstr ""
443
444 # id::s
445 #: clfm.value:196
446 msgid "Speeches"
447 msgstr "Ելույթներ"
448
449 # id::s
450 #: clfm.description:197
451 msgid "The item is a speech or collection of speeches."
452 msgstr ""
453
454 # id::u
455 #: clfm.value:199
456 msgid "Unknown"
457 msgstr "Չճանաչված"
458
459 # id::u
460 #: clfm.description:200
461 msgid "The literary form of the item is unknown."
462 msgstr ""
463
464 # id::aar
465 #: clm.value:204
466 msgid "Afar"
467 msgstr "Afar"
468
469 # id::abk
470 #: clm.value:205
471 msgid "Abkhaz"
472 msgstr "Աբխազ"
473
474 # id::ace
475 #: clm.value:206
476 msgid "Achinese"
477 msgstr "Աշկենազի"
478
479 # id::ach
480 #: clm.value:207
481 msgid "Acoli"
482 msgstr "Acoli"
483
484 # id::ada
485 #: clm.value:208
486 msgid "Adangme"
487 msgstr "Adangme"
488
489 # id::ady
490 #: clm.value:209
491 msgid "Adygei"
492 msgstr "Ադիգեյ"
493
494 # id::afa
495 #: clm.value:210
496 msgid "Afroasiatic (Other)"
497 msgstr "Աֆրոասիական (այլ)"
498
499 # id::afh
500 #: clm.value:211
501 msgid "Afrihili (Artificial language)"
502 msgstr "Afrihili (Աֆրիյան լեզու)"
503
504 # id::afr
505 #: clm.value:212
506 msgid "Afrikaans"
507 msgstr "Afrikaans"
508
509 # id::-ajm
510 #: clm.value:213
511 msgid "Aljamía"
512 msgstr "Aljamía"
513
514 # id::aka
515 #: clm.value:214
516 msgid "Akan"
517 msgstr "Akan"
518
519 # id::akk
520 #: clm.value:215
521 msgid "Akkadian"
522 msgstr "Akkadian"
523
524 # id::alb
525 #: clm.value:216
526 msgid "Albanian"
527 msgstr "Ալբաներեն"
528
529 # id::ale
530 #: clm.value:217
531 msgid "Aleut"
532 msgstr "Ալեուտ"
533
534 # id::alg
535 #: clm.value:218
536 msgid "Algonquian (Other)"
537 msgstr "Algonquian (այլ)"
538
539 # id::amh
540 #: clm.value:219
541 msgid "Amharic"
542 msgstr "Ամհարիկ"
543
544 # id::ang
545 #: clm.value:220
546 msgid "English, Old (ca. 450-1100)"
547 msgstr "Անգլերեն, հին (մոտ. 450-1100)"
548
549 # id::apa
550 #: clm.value:221
551 msgid "Apache languages"
552 msgstr "Ապաչի լեզուներ"
553
554 # id::ara
555 #: clm.value:222
556 msgid "Arabic"
557 msgstr "Արաբերեն"
558
559 # id::arc
560 #: clm.value:223
561 msgid "Aramaic"
562 msgstr "Aramaic"
563
564 # id::arg
565 #: clm.value:224
566 msgid "Aragonese Spanish"
567 msgstr "Aragonese Spanish"
568
569 # id::arm
570 #: clm.value:225
571 msgid "Armenian"
572 msgstr "Հայերեն"
573
574 # id::arn
575 #: clm.value:226
576 msgid "Mapuche"
577 msgstr "Mapuche"
578
579 # id::arp
580 #: clm.value:227
581 msgid "Arapaho"
582 msgstr "Arapaho"
583
584 # id::art
585 #: clm.value:228
586 msgid "Artificial (Other)"
587 msgstr "Արհեստական (այլ)"
588
589 # id::arw
590 #: clm.value:229
591 msgid "Arawak"
592 msgstr "Arawak"
593
594 # id::asm
595 #: clm.value:230
596 msgid "Assamese"
597 msgstr "Assamese"
598
599 # id::ast
600 #: clm.value:231
601 msgid "Bable"
602 msgstr "Բաբելոնյան"
603
604 # id::ath
605 #: clm.value:232
606 msgid "Athapascan (Other)"
607 msgstr "Athapascan (այլ)"
608
609 # id::aus
610 #: clm.value:233
611 msgid "Australian languages"
612 msgstr "Ավստրալիական լեզուներ"
613
614 # id::ava
615 #: clm.value:234
616 msgid "Avaric"
617 msgstr "Avaric"
618
619 # id::ave
620 #: clm.value:235
621 msgid "Avestan"
622 msgstr "Avestan"
623
624 # id::awa
625 #: clm.value:236
626 msgid "Awadhi"
627 msgstr "Awadhi"
628
629 # id::aym
630 #: clm.value:237
631 msgid "Aymara"
632 msgstr "Aymara"
633
634 # id::aze
635 #: clm.value:238
636 msgid "Azerbaijani"
637 msgstr "Ադրբեջաներեն"
638
639 # id::bad
640 #: clm.value:239
641 msgid "Banda"
642 msgstr "Banda"
643
644 # id::bai
645 #: clm.value:240
646 msgid "Bamileke languages"
647 msgstr "Bamileke languages"
648
649 # id::bak
650 #: clm.value:241
651 msgid "Bashkir"
652 msgstr "Բաշկիրերեն"
653
654 # id::bal
655 #: clm.value:242
656 msgid "Baluchi"
657 msgstr "Baluchi"
658
659 # id::bam
660 #: clm.value:243
661 msgid "Bambara"
662 msgstr "Bambara"
663
664 # id::ban
665 #: clm.value:244
666 msgid "Balinese"
667 msgstr "Balinese"
668
669 # id::baq
670 #: clm.value:245
671 msgid "Basque"
672 msgstr "Բասկերեն"
673
674 # id::bas
675 #: clm.value:246
676 msgid "Basa"
677 msgstr "Basa"
678
679 # id::bat
680 #: clm.value:247
681 msgid "Baltic (Other)"
682 msgstr "Baltic (այլ)"
683
684 # id::bej
685 #: clm.value:248
686 msgid "Beja"
687 msgstr "Beja"
688
689 # id::bel
690 #: clm.value:249
691 msgid "Belarusian"
692 msgstr "Բելառուսերեն"
693
694 # id::bem
695 #: clm.value:250
696 msgid "Bemba"
697 msgstr "Bemba"
698
699 # id::ben
700 #: clm.value:251
701 msgid "Bengali"
702 msgstr "Բենգալերեն"
703
704 # id::ber
705 #: clm.value:252
706 msgid "Berber (Other)"
707 msgstr "Berber (այլ)"
708
709 # id::bho
710 #: clm.value:253
711 msgid "Bhojpuri"
712 msgstr "Bhojpuri"
713
714 # id::bih
715 #: clm.value:254
716 msgid "Bihari"
717 msgstr "Bihari"
718
719 # id::bik
720 #: clm.value:255
721 msgid "Bikol"
722 msgstr "Bikol"
723
724 # id::bin
725 #: clm.value:256
726 msgid "Edo"
727 msgstr "Edo"
728
729 # id::bis
730 #: clm.value:257
731 msgid "Bislama"
732 msgstr "Bislama"
733
734 # id::bla
735 #: clm.value:258
736 msgid "Siksika"
737 msgstr "Siksika"
738
739 # id::bnt
740 #: clm.value:259
741 msgid "Bantu (Other)"
742 msgstr "Bantu (այլ)"
743
744 # id::bos
745 #: clm.value:260
746 msgid "Bosnian"
747 msgstr "Բոսներեն"
748
749 # id::bra
750 #: clm.value:261
751 msgid "Braj"
752 msgstr "Braj"
753
754 # id::bre
755 #: clm.value:262
756 msgid "Breton"
757 msgstr "Բրետոներեն"
758
759 # id::btk
760 #: clm.value:263
761 msgid "Batak"
762 msgstr "Batak"
763
764 # id::bua
765 #: clm.value:264
766 msgid "Buriat"
767 msgstr "Բուրյաթերեն"
768
769 # id::bug
770 #: clm.value:265
771 msgid "Bugis"
772 msgstr "Bugis"
773
774 # id::bul
775 #: clm.value:266
776 msgid "Bulgarian"
777 msgstr "Բուլղարերեն"
778
779 # id::bur
780 #: clm.value:267
781 msgid "Burmese"
782 msgstr "Burmese"
783
784 # id::cad
785 #: clm.value:268
786 msgid "Caddo"
787 msgstr "Caddo"
788
789 # id::cai
790 #: clm.value:269
791 msgid "Central American Indian (Other)"
792 msgstr "Central American Indian (այլ)"
793
794 # id::-cam
795 #: clm.value:270
796 msgid "Khmer"
797 msgstr "Կխմեր"
798
799 # id::car
800 #: clm.value:271
801 msgid "Carib"
802 msgstr "Carib"
803
804 # id::cat
805 #: clm.value:272
806 msgid "Catalan"
807 msgstr "Կատալոներեն"
808
809 # id::cau
810 #: clm.value:273
811 msgid "Caucasian (Other)"
812 msgstr "Caucasian (այլ)"
813
814 # id::ceb
815 #: clm.value:274
816 msgid "Cebuano"
817 msgstr "Cebuano"
818
819 # id::cel
820 #: clm.value:275
821 msgid "Celtic (Other)"
822 msgstr "Կելտերեն (այլ)"
823
824 # id::cha
825 #: clm.value:276
826 msgid "Chamorro"
827 msgstr "Chamorro"
828
829 # id::chb
830 #: clm.value:277
831 msgid "Chibcha"
832 msgstr "Chibcha"
833
834 # id::che
835 #: clm.value:278
836 msgid "Chechen"
837 msgstr "Չեչեներեն"
838
839 # id::chg
840 #: clm.value:279
841 msgid "Chagatai"
842 msgstr "Chagatai"
843
844 # id::chi
845 #: clm.value:280
846 msgid "Chinese"
847 msgstr "Չիներեն"
848
849 # id::chk
850 #: clm.value:281
851 msgid "Truk"
852 msgstr "Truk"
853
854 # id::chm
855 #: clm.value:282
856 msgid "Mari"
857 msgstr "Mari"
858
859 # id::chn
860 #: clm.value:283
861 msgid "Chinook jargon"
862 msgstr "Chinook jargon"
863
864 # id::cho
865 #: clm.value:284
866 msgid "Choctaw"
867 msgstr "Choctaw"
868
869 # id::chp
870 #: clm.value:285
871 msgid "Chipewyan"
872 msgstr "Chipewyan"
873
874 # id::chr
875 #: clm.value:286
876 msgid "Cherokee"
877 msgstr "Cherokee"
878
879 # id::chu
880 #: clm.value:287
881 msgid "Church Slavic"
882 msgstr "Church Slavic"
883
884 # id::chv
885 #: clm.value:288
886 msgid "Chuvash"
887 msgstr "Չուվաշերեն"
888
889 # id::chy
890 #: clm.value:289
891 msgid "Cheyenne"
892 msgstr "Cheyenne"
893
894 # id::cmc
895 #: clm.value:290
896 msgid "Chamic languages"
897 msgstr "Chamic languages"
898
899 # id::cop
900 #: clm.value:291
901 msgid "Coptic"
902 msgstr "Ղպտերեն"
903
904 # id::cor
905 #: clm.value:292
906 msgid "Cornish"
907 msgstr "Cornish"
908
909 # id::cos
910 #: clm.value:293
911 msgid "Corsican"
912 msgstr "Կորսիկերեն"
913
914 # id::cpe
915 #: clm.value:294
916 msgid "Creoles and Pidgins, English-based (Other)"
917 msgstr "Creoles and Pidgins, English-based (այլ)"
918
919 # id::cpf
920 #: clm.value:295
921 msgid "Creoles and Pidgins, French-based (Other)"
922 msgstr "Creoles and Pidgins, French-based (այլ)"
923
924 # id::cpp
925 #: clm.value:296
926 msgid "Creoles and Pidgins, Portuguese-based (Other)"
927 msgstr "Creoles and Pidgins, Portuguese-based (այլ)"
928
929 # id::cre
930 #: clm.value:297
931 msgid "Cree"
932 msgstr "Cree"
933
934 # id::crh
935 #: clm.value:298
936 msgid "Crimean Tatar"
937 msgstr "Crimean Tatar"
938
939 # id::crp
940 #: clm.value:299
941 msgid "Creoles and Pidgins (Other)"
942 msgstr "Creoles and Pidgins (այլ)"
943
944 # id::cus
945 #: clm.value:300
946 msgid "Cushitic (Other)"
947 msgstr "Cushitic (այլ)"
948
949 # id::cze
950 #: clm.value:301
951 msgid "Czech"
952 msgstr "Չեխերեն"
953
954 # id::dak
955 #: clm.value:302
956 msgid "Dakota"
957 msgstr "Dakota"
958
959 # id::dan
960 #: clm.value:303
961 msgid "Danish"
962 msgstr "Դանիերեն"
963
964 # id::dar
965 #: clm.value:304
966 msgid "Dargwa"
967 msgstr "Dargwa"
968
969 # id::day
970 #: clm.value:305
971 msgid "Dayak"
972 msgstr "Dayak"
973
974 # id::del
975 #: clm.value:306
976 msgid "Delaware"
977 msgstr "Delaware"
978
979 # id::den
980 #: clm.value:307
981 msgid "Slave"
982 msgstr "Slave"
983
984 # id::dgr
985 #: clm.value:308
986 msgid "Dogrib"
987 msgstr "Dogrib"
988
989 # id::din
990 #: clm.value:309
991 msgid "Dinka"
992 msgstr "Dinka"
993
994 # id::div
995 #: clm.value:310
996 msgid "Divehi"
997 msgstr "Divehi"
998
999 # id::doi
1000 #: clm.value:311
1001 msgid "Dogri"
1002 msgstr "Dogri"
1003
1004 # id::dra
1005 #: clm.value:312
1006 msgid "Dravidian (Other)"
1007 msgstr "Dravidian (այլ)"
1008
1009 # id::dua
1010 #: clm.value:313
1011 msgid "Duala"
1012 msgstr "Duala"
1013
1014 # id::dum
1015 #: clm.value:314
1016 msgid "Dutch, Middle (ca. 1050-1350)"
1017 msgstr "Հոլանդերեն, Միջին (մոտ. 1050-1350)"
1018
1019 # id::dut
1020 #: clm.value:315
1021 msgid "Dutch"
1022 msgstr "Հոլանդերեն"
1023
1024 # id::dyu
1025 #: clm.value:316
1026 msgid "Dyula"
1027 msgstr "Dyula"
1028
1029 # id::dzo
1030 #: clm.value:317
1031 msgid "Dzongkha"
1032 msgstr "Dzongkha"
1033
1034 # id::efi
1035 #: clm.value:318
1036 msgid "Efik"
1037 msgstr "Efik"
1038
1039 # id::egy
1040 #: clm.value:319
1041 msgid "Egyptian"
1042 msgstr "Եգիպտերեն"
1043
1044 # id::eka
1045 #: clm.value:320
1046 msgid "Ekajuk"
1047 msgstr "Ekajuk"
1048
1049 # id::elx
1050 #: clm.value:321
1051 msgid "Elamite"
1052 msgstr "Elamite"
1053
1054 # id::eng
1055 #: clm.value:322
1056 msgid "English"
1057 msgstr "Անգլերեն"
1058
1059 # id::enm
1060 #: clm.value:323
1061 msgid "English, Middle (1100-1500)"
1062 msgstr "Անգլերեն, Միջին (1100-1500)"
1063
1064 # id::epo
1065 #: clm.value:324
1066 msgid "Esperanto"
1067 msgstr "Էսպերանտո"
1068
1069 # id::-esk
1070 #: clm.value:325
1071 msgid "Eskimo languages"
1072 msgstr "Eskimo languages"
1073
1074 # id::-esp
1075 #: clm.value:326
1076 msgid "Esperanto"
1077 msgstr "Էսպերանտո"
1078
1079 # id::est
1080 #: clm.value:327
1081 msgid "Estonian"
1082 msgstr "Էստոներեն"
1083
1084 # id::-eth
1085 #: clm.value:328
1086 msgid "Ethiopic"
1087 msgstr "Եթովպերեն"
1088
1089 # id::ewe
1090 #: clm.value:329
1091 msgid "Ewe"
1092 msgstr "Ewe"
1093
1094 # id::ewo
1095 #: clm.value:330
1096 msgid "Ewondo"
1097 msgstr "Ewondo"
1098
1099 # id::fan
1100 #: clm.value:331
1101 msgid "Fang"
1102 msgstr "Fang"
1103
1104 # id::fao
1105 #: clm.value:332
1106 msgid "Faroese"
1107 msgstr "Faroese"
1108
1109 # id::-far
1110 #: clm.value:333
1111 msgid "Faroese"
1112 msgstr "Faroese"
1113
1114 # id::fat
1115 #: clm.value:334
1116 msgid "Fanti"
1117 msgstr "Fanti"
1118
1119 # id::fij
1120 #: clm.value:335
1121 msgid "Fijian"
1122 msgstr "Fijian"
1123
1124 # id::fin
1125 #: clm.value:336
1126 msgid "Finnish"
1127 msgstr "Ֆիներեն"
1128
1129 # id::fiu
1130 #: clm.value:337
1131 msgid "Finno-Ugrian (Other)"
1132 msgstr "Finno-Ugrian (այլ)"
1133
1134 # id::fon
1135 #: clm.value:338
1136 msgid "Fon"
1137 msgstr "Fon"
1138
1139 # id::fre
1140 #: clm.value:339
1141 msgid "French"
1142 msgstr "Ֆրանսերեն"
1143
1144 # id::-fri
1145 #: clm.value:340
1146 msgid "Frisian"
1147 msgstr "Frisian"
1148
1149 # id::frm
1150 #: clm.value:341
1151 msgid "French, Middle (ca. 1400-1600)"
1152 msgstr "Ֆրանսերեն, Միջին (մոտ. 1400-1600)"
1153
1154 # id::fro
1155 #: clm.value:342
1156 msgid "French, Old (ca. 842-1400)"
1157 msgstr "Ֆրանսերեն, Հին (մոտ. 842-1400)"
1158
1159 # id::fry
1160 #: clm.value:343
1161 msgid "Frisian"
1162 msgstr "Frisian"
1163
1164 # id::ful
1165 #: clm.value:344
1166 msgid "Fula"
1167 msgstr "Fula"
1168
1169 # id::fur
1170 #: clm.value:345
1171 msgid "Friulian"
1172 msgstr "Friulian"
1173
1174 # id::gaa
1175 #: clm.value:346
1176 msgid "Gã"
1177 msgstr "Gã"
1178
1179 # id::-gae
1180 #: clm.value:347
1181 msgid "Scottish Gaelic"
1182 msgstr "Scottish Gaelic"
1183
1184 # id::-gag
1185 #: clm.value:348
1186 msgid "Galician"
1187 msgstr "Գալիցերեն"
1188
1189 # id::-gal
1190 #: clm.value:349
1191 msgid "Oromo"
1192 msgstr "Oromo"
1193
1194 # id::gay
1195 #: clm.value:350
1196 msgid "Gayo"
1197 msgstr "Gayo"
1198
1199 # id::gba
1200 #: clm.value:351
1201 msgid "Gbaya"
1202 msgstr "Gbaya"
1203
1204 # id::gem
1205 #: clm.value:352
1206 msgid "Germanic (Other)"
1207 msgstr "Գերմանական (այլ)"
1208
1209 # id::geo
1210 #: clm.value:353
1211 msgid "Georgian"
1212 msgstr "Վրացերեն"
1213
1214 # id::ger
1215 #: clm.value:354
1216 msgid "German"
1217 msgstr "Գերմաներեն"
1218
1219 # id::gez
1220 #: clm.value:355
1221 msgid "Ethiopic"
1222 msgstr "Եթովպերեն"
1223
1224 # id::gil
1225 #: clm.value:356
1226 msgid "Gilbertese"
1227 msgstr "Gilbertese"
1228
1229 # id::gla
1230 #: clm.value:357
1231 msgid "Scottish Gaelic"
1232 msgstr "Scottish Gaelic"
1233
1234 # id::gle
1235 #: clm.value:358
1236 msgid "Irish"
1237 msgstr "Իռլանդերեն"
1238
1239 # id::glg
1240 #: clm.value:359
1241 msgid "Galician"
1242 msgstr "Գալիցերեն"
1243
1244 # id::glv
1245 #: clm.value:360
1246 msgid "Manx"
1247 msgstr "Manx"
1248
1249 # id::gmh
1250 #: clm.value:361
1251 msgid "German, Middle High (ca. 1050-1500)"
1252 msgstr "German, Middle High (ca. 1050-1500)"
1253
1254 # id::goh
1255 #: clm.value:362
1256 msgid "German, Old High (ca. 750-1050)"
1257 msgstr "German, Old High (ca. 750-1050)"
1258
1259 # id::gon
1260 #: clm.value:363
1261 msgid "Gondi"
1262 msgstr "Gondi"
1263
1264 # id::gor
1265 #: clm.value:364
1266 msgid "Gorontalo"
1267 msgstr "Gorontalo"
1268
1269 # id::got
1270 #: clm.value:365
1271 msgid "Gothic"
1272 msgstr "Գոթերեն"
1273
1274 # id::grb
1275 #: clm.value:366
1276 msgid "Grebo"
1277 msgstr "Grebo"
1278
1279 # id::grc
1280 #: clm.value:367
1281 msgid "Greek, Ancient (to 1453)"
1282 msgstr "Greek, Ancient (to 1453)"
1283
1284 # id::gre
1285 #: clm.value:368
1286 msgid "Greek, Modern (1453- )"
1287 msgstr "Greek, Modern (1453- )"
1288
1289 # id::grn
1290 #: clm.value:369
1291 msgid "Guarani"
1292 msgstr "Guarani"
1293
1294 # id::-gua
1295 #: clm.value:370
1296 msgid "Guarani"
1297 msgstr "Guarani"
1298
1299 # id::guj
1300 #: clm.value:371
1301 msgid "Gujarati"
1302 msgstr "Gujarati"
1303
1304 # id::gwi
1305 #: clm.value''in:372
1306 msgid "Gwich"
1307 msgstr ""
1308
1309 # id::hai
1310 #: clm.value:373
1311 msgid "Haida"
1312 msgstr "Haida"
1313
1314 # id::hat
1315 #: clm.value:374
1316 msgid "Haitian French Creole"
1317 msgstr "Haitian French Creole"
1318
1319 # id::hau
1320 #: clm.value:375
1321 msgid "Hausa"
1322 msgstr "Hausa"
1323
1324 # id::haw
1325 #: clm.value:376
1326 msgid "Hawaiian"
1327 msgstr "Hawaiian"
1328
1329 # id::heb
1330 #: clm.value:377
1331 msgid "Hebrew"
1332 msgstr "Hebrew"
1333
1334 # id::her
1335 #: clm.value:378
1336 msgid "Herero"
1337 msgstr "Herero"
1338
1339 # id::hil
1340 #: clm.value:379
1341 msgid "Hiligaynon"
1342 msgstr "Hiligaynon"
1343
1344 # id::him
1345 #: clm.value:380
1346 msgid "Himachali"
1347 msgstr "Himachali"
1348
1349 # id::hin
1350 #: clm.value:381
1351 msgid "Hindi"
1352 msgstr "Հինդու"
1353
1354 # id::hit
1355 #: clm.value:382
1356 msgid "Hittite"
1357 msgstr "Հեթիթերեն"
1358
1359 # id::hmn
1360 #: clm.value:383
1361 msgid "Hmong"
1362 msgstr "Hmong"
1363
1364 # id::hmo
1365 #: clm.value:384
1366 msgid "Hiri Motu"
1367 msgstr "Hiri Motu"
1368
1369 # id::hun
1370 #: clm.value:385
1371 msgid "Hungarian"
1372 msgstr "Հունգարերեն"
1373
1374 # id::hup
1375 #: clm.value:386
1376 msgid "Hupa"
1377 msgstr "Hupa"
1378
1379 # id::iba
1380 #: clm.value:387
1381 msgid "Iban"
1382 msgstr "Iban"
1383
1384 # id::ibo
1385 #: clm.value:388
1386 msgid "Igbo"
1387 msgstr "Igbo"
1388
1389 # id::ice
1390 #: clm.value:389
1391 msgid "Icelandic"
1392 msgstr "Իսլանդերեն"
1393
1394 # id::ido
1395 #: clm.value:390
1396 msgid "Ido"
1397 msgstr "Ido"
1398
1399 # id::iii
1400 #: clm.value:391
1401 msgid "Sichuan Yi"
1402 msgstr "Sichuan Yi"
1403
1404 # id::ijo
1405 #: clm.value:392
1406 msgid "Ijo"
1407 msgstr "Ijo"
1408
1409 # id::iku
1410 #: clm.value:393
1411 msgid "Inuktitut"
1412 msgstr "Inuktitut"
1413
1414 # id::ile
1415 #: clm.value:394
1416 msgid "Interlingue"
1417 msgstr "Interlingue"
1418
1419 # id::ilo
1420 #: clm.value:395
1421 msgid "Iloko"
1422 msgstr "Iloko"
1423
1424 # id::ina
1425 #: clm.value:396
1426 msgid "Interlingua (International Auxiliary Language Association)"
1427 msgstr "Interlingua (International Auxiliary Language Association)"
1428
1429 # id::inc
1430 #: clm.value:397
1431 msgid "Indic (Other)"
1432 msgstr "Indic (Other)"
1433
1434 # id::ind
1435 #: clm.value:398
1436 msgid "Indonesian"
1437 msgstr "Ինդոնեզերեն"
1438
1439 # id::ine
1440 #: clm.value:399
1441 msgid "Indo-European (Other)"
1442 msgstr "Հնդ-եվրոպական (այլ)"
1443
1444 # id::inh
1445 #: clm.value:400
1446 msgid "Ingush"
1447 msgstr "Ingush"
1448
1449 # id::-int
1450 #: clm.value:401
1451 msgid "Interlingua (International Auxiliary Language Association)"
1452 msgstr "Interlingua (International Auxiliary Language Association)"
1453
1454 # id::ipk
1455 #: clm.value:402
1456 msgid "Inupiaq"
1457 msgstr "Inupiaq"
1458
1459 # id::ira
1460 #: clm.value:403
1461 msgid "Iranian (Other)"
1462 msgstr "Իրանական (այլ)"
1463
1464 # id::-iri
1465 #: clm.value:404
1466 msgid "Irish"
1467 msgstr "Իռլանդերեն"
1468
1469 # id::iro
1470 #: clm.value:405
1471 msgid "Iroquoian (Other)"
1472 msgstr "Iroquoian (այլ)"
1473
1474 # id::ita
1475 #: clm.value:406
1476 msgid "Italian"
1477 msgstr "Իտալերեն"
1478
1479 # id::jav
1480 #: clm.value:407
1481 msgid "Javanese"
1482 msgstr "Javanese"
1483
1484 # id::jpn
1485 #: clm.value:408
1486 msgid "Japanese"
1487 msgstr "Ճապոներեն"
1488
1489 # id::jpr
1490 #: clm.value:409
1491 msgid "Judeo-Persian"
1492 msgstr "Judeo-Persian"
1493
1494 # id::jrb
1495 #: clm.value:410
1496 msgid "Judeo-Arabic"
1497 msgstr "Judeo-Arabic"
1498
1499 # id::kaa
1500 #: clm.value:411
1501 msgid "Kara-Kalpak"
1502 msgstr "Կարա-կալպակերեն"
1503
1504 # id::kab
1505 #: clm.value:412
1506 msgid "Kabyle"
1507 msgstr "Kabyle"
1508
1509 # id::kac
1510 #: clm.value:413
1511 msgid "Kachin"
1512 msgstr "Kachin"
1513
1514 # id::kal
1515 #: clm.value:414
1516 msgid "Kalâtdlisut"
1517 msgstr "Kalâtdlisut"
1518
1519 # id::kam
1520 #: clm.value:415
1521 msgid "Kamba"
1522 msgstr "Kamba"
1523
1524 # id::kan
1525 #: clm.value:416
1526 msgid "Kannada"
1527 msgstr "Kannada"
1528
1529 # id::kar
1530 #: clm.value:417
1531 msgid "Karen"
1532 msgstr "Karen"
1533
1534 # id::kas
1535 #: clm.value:418
1536 msgid "Kashmiri"
1537 msgstr "Kashmiri"
1538
1539 # id::kau
1540 #: clm.value:419
1541 msgid "Kanuri"
1542 msgstr "Kanuri"
1543
1544 # id::kaw
1545 #: clm.value:420
1546 msgid "Kawi"
1547 msgstr "Kawi"
1548
1549 # id::kaz
1550 #: clm.value:421
1551 msgid "Kazakh"
1552 msgstr "Ղազախերեն"
1553
1554 # id::kbd
1555 #: clm.value:422
1556 msgid "Kabardian"
1557 msgstr "Կաբարդիներեն"
1558
1559 # id::kha
1560 #: clm.value:423
1561 msgid "Khasi"
1562 msgstr "Khasi"
1563
1564 # id::khi
1565 #: clm.value:424
1566 msgid "Khoisan (Other)"
1567 msgstr "Khoisan (այլ)"
1568
1569 # id::khm
1570 #: clm.value:425
1571 msgid "Khmer"
1572 msgstr "Կխմեր"
1573
1574 # id::kho
1575 #: clm.value:426
1576 msgid "Khotanese"
1577 msgstr "Khotanese"
1578
1579 # id::kik
1580 #: clm.value:427
1581 msgid "Kikuyu"
1582 msgstr "Kikuyu"
1583
1584 # id::kin
1585 #: clm.value:428
1586 msgid "Kinyarwanda"
1587 msgstr "Kinyarwanda"
1588
1589 # id::kir
1590 #: clm.value:429
1591 msgid "Kyrgyz"
1592 msgstr "Կիրգիզերեն"
1593
1594 # id::kmb
1595 #: clm.value:430
1596 msgid "Kimbundu"
1597 msgstr "Kimbundu"
1598
1599 # id::kok
1600 #: clm.value:431
1601 msgid "Konkani"
1602 msgstr "Konkani"
1603
1604 # id::kom
1605 #: clm.value:432
1606 msgid "Komi"
1607 msgstr "Komi"
1608
1609 # id::kon
1610 #: clm.value:433
1611 msgid "Kongo"
1612 msgstr "Kongo"
1613
1614 # id::kor
1615 #: clm.value:434
1616 msgid "Korean"
1617 msgstr "Կորեերեն"
1618
1619 # id::kos
1620 #: clm.value:435
1621 msgid "Kusaie"
1622 msgstr "Kusaie"
1623
1624 # id::kpe
1625 #: clm.value:436
1626 msgid "Kpelle"
1627 msgstr "Kpelle"
1628
1629 # id::kro
1630 #: clm.value:437
1631 msgid "Kru"
1632 msgstr "Kru"
1633
1634 # id::kru
1635 #: clm.value:438
1636 msgid "Kurukh"
1637 msgstr "Kurukh"
1638
1639 # id::kua
1640 #: clm.value:439
1641 msgid "Kuanyama"
1642 msgstr "Kuanyama"
1643
1644 # id::kum
1645 #: clm.value:440
1646 msgid "Kumyk"
1647 msgstr "Kumyk"
1648
1649 # id::kur
1650 #: clm.value:441
1651 msgid "Kurdish"
1652 msgstr "Քրդերեն"
1653
1654 # id::-kus
1655 #: clm.value:442
1656 msgid "Kusaie"
1657 msgstr "Kusaie"
1658
1659 # id::kut
1660 #: clm.value:443
1661 msgid "Kutenai"
1662 msgstr "Kutenai"
1663
1664 # id::lad
1665 #: clm.value:444
1666 msgid "Ladino"
1667 msgstr "Ladino"
1668
1669 # id::lah
1670 #: clm.value:445
1671 msgid "Lahnda"
1672 msgstr "Lahnda"
1673
1674 # id::lam
1675 #: clm.value:446
1676 msgid "Lamba"
1677 msgstr "Lamba"
1678
1679 # id::-lan
1680 #: clm.value:447
1681 msgid "Occitan (post-1500)"
1682 msgstr "Occitan (post-1500)"
1683
1684 # id::lao
1685 #: clm.value:448
1686 msgid "Lao"
1687 msgstr "Lao"
1688
1689 # id::-lap
1690 #: clm.value:449
1691 msgid "Sami"
1692 msgstr "Sami"
1693
1694 # id::lat
1695 #: clm.value:450
1696 msgid "Latin"
1697 msgstr "Լատիներեն"
1698
1699 # id::lav
1700 #: clm.value:451
1701 msgid "Latvian"
1702 msgstr "Լատվիերեն"
1703
1704 # id::lez
1705 #: clm.value:452
1706 msgid "Lezgian"
1707 msgstr "Լեզգիերեն"
1708
1709 # id::lim
1710 #: clm.value:453
1711 msgid "Limburgish"
1712 msgstr "Limburgish"
1713
1714 # id::lin
1715 #: clm.value:454
1716 msgid "Lingala"
1717 msgstr "Lingala"
1718
1719 # id::lit
1720 #: clm.value:455
1721 msgid "Lithuanian"
1722 msgstr "Լիտվերեն"
1723
1724 # id::lol
1725 #: clm.value:456
1726 msgid "Mongo-Nkundu"
1727 msgstr "Mongo-Nkundu"
1728
1729 # id::loz
1730 #: clm.value:457
1731 msgid "Lozi"
1732 msgstr "Lozi"
1733
1734 # id::ltz
1735 #: clm.value:458
1736 msgid "Letzeburgesch"
1737 msgstr "Letzeburgesch"
1738
1739 # id::lua
1740 #: clm.value:459
1741 msgid "Luba-Lulua"
1742 msgstr "Luba-Lulua"
1743
1744 # id::lub
1745 #: clm.value:460
1746 msgid "Luba-Katanga"
1747 msgstr "Luba-Katanga"
1748
1749 # id::lug
1750 #: clm.value:461
1751 msgid "Ganda"
1752 msgstr "Ganda"
1753
1754 # id::lui
1755 #: clm.value:462
1756 msgid "Luiseño"
1757 msgstr "Luiseño"
1758
1759 # id::lun
1760 #: clm.value:463
1761 msgid "Lunda"
1762 msgstr "Lunda"
1763
1764 # id::luo
1765 #: clm.value:464
1766 msgid "Luo (Kenya and Tanzania)"
1767 msgstr "Luo (Kenya and Tanzania)"
1768
1769 # id::lus
1770 #: clm.value:465
1771 msgid "Lushai"
1772 msgstr "Lushai"
1773
1774 # id::mac
1775 #: clm.value:466
1776 msgid "Macedonian"
1777 msgstr "Մակեդոներեն"
1778
1779 # id::mad
1780 #: clm.value:467
1781 msgid "Madurese"
1782 msgstr "Madurese"
1783
1784 # id::mag
1785 #: clm.value:468
1786 msgid "Magahi"
1787 msgstr "Magahi"
1788
1789 # id::mah
1790 #: clm.value:469
1791 msgid "Marshallese"
1792 msgstr "Marshallese"
1793
1794 # id::mai
1795 #: clm.value:470
1796 msgid "Maithili"
1797 msgstr "Maithili"
1798
1799 # id::mak
1800 #: clm.value:471
1801 msgid "Makasar"
1802 msgstr "Makasar"
1803
1804 # id::mal
1805 #: clm.value:472
1806 msgid "Malayalam"
1807 msgstr "Malayalam"
1808
1809 # id::man
1810 #: clm.value:473
1811 msgid "Mandingo"
1812 msgstr "Mandingo"
1813
1814 # id::mao
1815 #: clm.value:474
1816 msgid "Maori"
1817 msgstr "Մաորի"
1818
1819 # id::map
1820 #: clm.value:475
1821 msgid "Austronesian (Other)"
1822 msgstr "Austronesian (այլ)"
1823
1824 # id::mar
1825 #: clm.value:476
1826 msgid "Marathi"
1827 msgstr "Marathi"
1828
1829 # id::mas
1830 #: clm.value:477
1831 msgid "Masai"
1832 msgstr "Masai"
1833
1834 # id::-max
1835 #: clm.value:478
1836 msgid "Manx"
1837 msgstr "Manx"
1838
1839 # id::may
1840 #: clm.value:479
1841 msgid "Malay"
1842 msgstr "Malay"
1843
1844 # id::mdr
1845 #: clm.value:480
1846 msgid "Mandar"
1847 msgstr "Mandar"
1848
1849 # id::men
1850 #: clm.value:481
1851 msgid "Mende"
1852 msgstr "Mende"
1853
1854 # id::mga
1855 #: clm.value:482
1856 msgid "Irish, Middle (ca. 1100-1550)"
1857 msgstr "Irish, Middle (ca. 1100-1550)"
1858
1859 # id::mic
1860 #: clm.value:483
1861 msgid "Micmac"
1862 msgstr "Micmac"
1863
1864 # id::min
1865 #: clm.value:484
1866 msgid "Minangkabau"
1867 msgstr "Minangkabau"
1868
1869 # id::mis
1870 #: clm.value:485
1871 msgid "Miscellaneous languages"
1872 msgstr "Miscellaneous languages"
1873
1874 # id::mkh
1875 #: clm.value:486
1876 msgid "Mon-Khmer (Other)"
1877 msgstr "Mon-Khmer (այլ)"
1878
1879 # id::-mla
1880 #: clm.value:487
1881 msgid "Malagasy"
1882 msgstr "Malagasy"
1883
1884 # id::mlg
1885 #: clm.value:488
1886 msgid "Malagasy"
1887 msgstr "Malagasy"
1888
1889 # id::mlt
1890 #: clm.value:489
1891 msgid "Maltese"
1892 msgstr "Maltese"
1893
1894 # id::mnc
1895 #: clm.value:490
1896 msgid "Manchu"
1897 msgstr "Manchu"
1898
1899 # id::mni
1900 #: clm.value:491
1901 msgid "Manipuri"
1902 msgstr "Manipuri"
1903
1904 # id::mno
1905 #: clm.value:492
1906 msgid "Manobo languages"
1907 msgstr "Manobo լեզուներ"
1908
1909 # id::moh
1910 #: clm.value:493
1911 msgid "Mohawk"
1912 msgstr "Mohawk"
1913
1914 # id::mol
1915 #: clm.value:494
1916 msgid "Moldavian"
1917 msgstr "Մոլդավերեն"
1918
1919 # id::mon
1920 #: clm.value:495
1921 msgid "Mongolian"
1922 msgstr "Մոնղոլերեն"
1923
1924 # id::mos
1925 #: clm.value:496
1926 msgid "Mooré"
1927 msgstr "Mooré"
1928
1929 # id::mul
1930 #: clm.value:497
1931 msgid "Multiple languages"
1932 msgstr "Բազմաթիվ լեզուներ"
1933
1934 # id::mun
1935 #: clm.value:498
1936 msgid "Munda (Other)"
1937 msgstr "Munda(այլ)"
1938
1939 # id::mus
1940 #: clm.value:499
1941 msgid "Creek"
1942 msgstr "Creek"
1943
1944 # id::mwr
1945 #: clm.value:500
1946 msgid "Marwari"
1947 msgstr "Marwari"
1948
1949 # id::myn
1950 #: clm.value:501
1951 msgid "Mayan languages"
1952 msgstr "Mayan լեզուներ"
1953
1954 # id::nah
1955 #: clm.value:502
1956 msgid "Nahuatl"
1957 msgstr "Nahuatl"
1958
1959 # id::nai
1960 #: clm.value:503
1961 msgid "North American Indian (Other)"
1962 msgstr "North American Indian (այլ)"
1963
1964 # id::nap
1965 #: clm.value:504
1966 msgid "Neapolitan Italian"
1967 msgstr "Neapolitan Italian"
1968
1969 # id::nau
1970 #: clm.value:505
1971 msgid "Nauru"
1972 msgstr "Nauru"
1973
1974 # id::nav
1975 #: clm.value:506
1976 msgid "Navajo"
1977 msgstr "Նավախո"
1978
1979 # id::nbl
1980 #: clm.value:507
1981 msgid "Ndebele (South Africa)"
1982 msgstr "Ndebele (Հարաֆային Աֆրիկա)"
1983
1984 # id::nde
1985 #: clm.value:508
1986 msgid "Ndebele (Zimbabwe)  "
1987 msgstr "Ndebele (Zimbabwe)  "
1988
1989 # id::ndo
1990 #: clm.value:509
1991 msgid "Ndonga"
1992 msgstr "Ndonga"
1993
1994 # id::nds
1995 #: clm.value:510
1996 msgid "Low German"
1997 msgstr "Low German"
1998
1999 # id::nep
2000 #: clm.value:511
2001 msgid "Nepali"
2002 msgstr "Նեպալերեն"
2003
2004 # id::new
2005 #: clm.value:512
2006 msgid "Newari"
2007 msgstr "Newari"
2008
2009 # id::nia
2010 #: clm.value:513
2011 msgid "Nias"
2012 msgstr "Nias"
2013
2014 # id::nic
2015 #: clm.value:514
2016 msgid "Niger-Kordofanian (Other)"
2017 msgstr "Niger-Kordofanian (այլ)"
2018
2019 # id::niu
2020 #: clm.value:515
2021 msgid "Niuean"
2022 msgstr "Niuean"
2023
2024 # id::nno
2025 #: clm.value:516
2026 msgid "Norwegian (Nynorsk)"
2027 msgstr "Norwegian (Nynorsk)"
2028
2029 # id::nob
2030 #: clm.value:517
2031 msgid "Norwegian (Bokmål)"
2032 msgstr "Norwegian (Bokmål)"
2033
2034 # id::nog
2035 #: clm.value:518
2036 msgid "Nogai"
2037 msgstr "Nogai"
2038
2039 # id::non
2040 #: clm.value:519
2041 msgid "Old Norse"
2042 msgstr "Old Norse"
2043
2044 # id::nor
2045 #: clm.value:520
2046 msgid "Norwegian"
2047 msgstr "Նորվեգերեն"
2048
2049 # id::nso
2050 #: clm.value:521
2051 msgid "Northern Sotho"
2052 msgstr "Northern Sotho"
2053
2054 # id::nub
2055 #: clm.value:522
2056 msgid "Nubian languages"
2057 msgstr "Նուբիական լեզուներ"
2058
2059 # id::nya
2060 #: clm.value:523
2061 msgid "Nyanja"
2062 msgstr "Nyanja"
2063
2064 # id::nym
2065 #: clm.value:524
2066 msgid "Nyamwezi"
2067 msgstr "Nyamwezi"
2068
2069 # id::nyn
2070 #: clm.value:525
2071 msgid "Nyankole"
2072 msgstr "Nyankole"
2073
2074 # id::nyo
2075 #: clm.value:526
2076 msgid "Nyoro"
2077 msgstr "Nyoro"
2078
2079 # id::nzi
2080 #: clm.value:527
2081 msgid "Nzima"
2082 msgstr "Nzima"
2083
2084 # id::oci
2085 #: clm.value:528
2086 msgid "Occitan (post-1500)"
2087 msgstr "Occitan (post-1500)"
2088
2089 # id::oji
2090 #: clm.value:529
2091 msgid "Ojibwa"
2092 msgstr "Ojibwa"
2093
2094 # id::ori
2095 #: clm.value:530
2096 msgid "Oriya"
2097 msgstr "Oriya"
2098
2099 # id::orm
2100 #: clm.value:531
2101 msgid "Oromo"
2102 msgstr "Oromo"
2103
2104 # id::osa
2105 #: clm.value:532
2106 msgid "Osage"
2107 msgstr "Osage"
2108
2109 # id::oss
2110 #: clm.value:533
2111 msgid "Ossetic"
2112 msgstr "Ossetic"
2113
2114 # id::ota
2115 #: clm.value:534
2116 msgid "Turkish, Ottoman"
2117 msgstr "Թուրքերեն, Օտոման"
2118
2119 # id::oto
2120 #: clm.value:535
2121 msgid "Otomian languages"
2122 msgstr "Օտոմանական լեզուներ"
2123
2124 # id::paa
2125 #: clm.value:536
2126 msgid "Papuan (Other)"
2127 msgstr "Papuan (այլ)"
2128
2129 # id::pag
2130 #: clm.value:537
2131 msgid "Pangasinan"
2132 msgstr "Pangasinan"
2133
2134 # id::pal
2135 #: clm.value:538
2136 msgid "Pahlavi"
2137 msgstr "Պահլավերեն"
2138
2139 # id::pam
2140 #: clm.value:539
2141 msgid "Pampanga"
2142 msgstr "Pampanga"
2143
2144 # id::pan
2145 #: clm.value:540
2146 msgid "Panjabi"
2147 msgstr "Panjabi"
2148
2149 # id::pap
2150 #: clm.value:541
2151 msgid "Papiamento"
2152 msgstr "Papiamento"
2153
2154 # id::pau
2155 #: clm.value:542
2156 msgid "Palauan"
2157 msgstr "Palauan"
2158
2159 # id::peo
2160 #: clm.value:543
2161 msgid "Old Persian (ca. 600-400 B.C.)"
2162 msgstr "Հին պարսկերեն (մոտ. 600-400 B.C.)"
2163
2164 # id::per
2165 #: clm.value:544
2166 msgid "Persian"
2167 msgstr "Ֆարսի"
2168
2169 # id::phi
2170 #: clm.value:545
2171 msgid "Philippine (Other)"
2172 msgstr "Philippine (այլ)"
2173
2174 # id::phn
2175 #: clm.value:546
2176 msgid "Phoenician"
2177 msgstr "Phoenician"
2178
2179 # id::pli
2180 #: clm.value:547
2181 msgid "Pali"
2182 msgstr "Pali"
2183
2184 # id::pol
2185 #: clm.value:548
2186 msgid "Polish"
2187 msgstr "Լեհերեն"
2188
2189 # id::pon
2190 #: clm.value:549
2191 msgid "Ponape"
2192 msgstr "Ponape"
2193
2194 # id::por
2195 #: clm.value:550
2196 msgid "Portuguese"
2197 msgstr "Պորտուգալերեն"
2198
2199 # id::pra
2200 #: clm.value:551
2201 msgid "Prakrit languages"
2202 msgstr "Prakrit languages"
2203
2204 # id::pro
2205 #: clm.value:552
2206 msgid "Provençal (to 1500)"
2207 msgstr "Provençal (to 1500)"
2208
2209 # id::pus
2210 #: clm.value:553
2211 msgid "Pushto"
2212 msgstr "Pushto"
2213
2214 # id::que
2215 #: clm.value:554
2216 msgid "Quechua"
2217 msgstr "Quechua"
2218
2219 # id::raj
2220 #: clm.value:555
2221 msgid "Rajasthani"
2222 msgstr "Rajasthani"
2223
2224 # id::rap
2225 #: clm.value:556
2226 msgid "Rapanui"
2227 msgstr "Rapanui"
2228
2229 # id::rar
2230 #: clm.value:557
2231 msgid "Rarotongan"
2232 msgstr "Rarotongan"
2233
2234 # id::roa
2235 #: clm.value:558
2236 msgid "Romance (Other)"
2237 msgstr "Ռոմաներեն (այլ)"
2238
2239 # id::roh
2240 #: clm.value:559
2241 msgid "Raeto-Romance"
2242 msgstr "Raeto-Romance"
2243
2244 # id::rom
2245 #: clm.value:560
2246 msgid "Romani"
2247 msgstr "Romani"
2248
2249 # id::rum
2250 #: clm.value:561
2251 msgid "Romanian"
2252 msgstr "Ռումիներեն"
2253
2254 # id::run
2255 #: clm.value:562
2256 msgid "Rundi"
2257 msgstr "Rundi"
2258
2259 # id::rus
2260 #: clm.value:563
2261 msgid "Russian"
2262 msgstr "Ռուսերեն"
2263
2264 # id::sad
2265 #: clm.value:564
2266 msgid "Sandawe"
2267 msgstr "Sandawe"
2268
2269 # id::sag
2270 #: clm.value:565
2271 msgid "Sango (Ubangi Creole)"
2272 msgstr "Sango (Ubangi Creole)"
2273
2274 # id::sah
2275 #: clm.value:566
2276 msgid "Yakut"
2277 msgstr "Յակուտերեն"
2278
2279 # id::sai
2280 #: clm.value:567
2281 msgid "South American Indian (Other)"
2282 msgstr "South American Indian(այլ)"
2283
2284 # id::sal
2285 #: clm.value:568
2286 msgid "Salishan languages"
2287 msgstr "Salishan languages"
2288
2289 # id::sam
2290 #: clm.value:569
2291 msgid "Samaritan Aramaic"
2292 msgstr "Samaritan Aramaic"
2293
2294 # id::san
2295 #: clm.value:570
2296 msgid "Sanskrit"
2297 msgstr "Սանսկրիտ"
2298
2299 # id::-sao
2300 #: clm.value:571
2301 msgid "Samoan"
2302 msgstr "Samoan"
2303
2304 # id::sas
2305 #: clm.value:572
2306 msgid "Sasak"
2307 msgstr "Sasak"
2308
2309 # id::sat
2310 #: clm.value:573
2311 msgid "Santali"
2312 msgstr "Santali"
2313
2314 # id::scc
2315 #: clm.value:574
2316 msgid "Serbian"
2317 msgstr "Սերբերեն"
2318
2319 # id::sco
2320 #: clm.value:575
2321 msgid "Scots"
2322 msgstr "Scots"
2323
2324 # id::scr
2325 #: clm.value:576
2326 msgid "Croatian"
2327 msgstr "Խորվաթերեն"
2328
2329 # id::sel
2330 #: clm.value:577
2331 msgid "Selkup"
2332 msgstr "Selkup"
2333
2334 # id::sem
2335 #: clm.value:578
2336 msgid "Semitic (Other)"
2337 msgstr "Semitic (այլ)"
2338
2339 # id::sga
2340 #: clm.value:579
2341 msgid "Irish, Old (to 1100)"
2342 msgstr "Irish, Old (to 1100)"
2343
2344 # id::sgn
2345 #: clm.value:580
2346 msgid "Sign languages"
2347 msgstr "Sign languages"
2348
2349 # id::shn
2350 #: clm.value:581
2351 msgid "Shan"
2352 msgstr "Shan"
2353
2354 # id::-sho
2355 #: clm.value:582
2356 msgid "Shona"
2357 msgstr "Shona"
2358
2359 # id::sid
2360 #: clm.value:583
2361 msgid "Sidamo"
2362 msgstr "Sidamo"
2363
2364 # id::sin
2365 #: clm.value:584
2366 msgid "Sinhalese"
2367 msgstr "Sinhalese"
2368
2369 # id::sio
2370 #: clm.value:585
2371 msgid "Siouan (Other)"
2372 msgstr "Siouan (այլ)"
2373
2374 # id::sit
2375 #: clm.value:586
2376 msgid "Sino-Tibetan (Other)"
2377 msgstr "Sino-Tibetan (Other)"
2378
2379 # id::sla
2380 #: clm.value:587
2381 msgid "Slavic (Other)"
2382 msgstr "Սլավոներեն (այլ)"
2383
2384 # id::slo
2385 #: clm.value:588
2386 msgid "Slovak"
2387 msgstr "Սլովակերեն"
2388
2389 # id::slv
2390 #: clm.value:589
2391 msgid "Slovenian"
2392 msgstr "Սլովեներեն"
2393
2394 # id::sma
2395 #: clm.value:590
2396 msgid "Southern Sami"
2397 msgstr "Southern Sami"
2398
2399 # id::sme
2400 #: clm.value:591
2401 msgid "Northern Sami"
2402 msgstr "Northern Sami"
2403
2404 # id::smi
2405 #: clm.value:592
2406 msgid "Sami"
2407 msgstr "Sami"
2408
2409 # id::smj
2410 #: clm.value:593
2411 msgid "Lule Sami"
2412 msgstr "Lule Sami"
2413
2414 # id::smn
2415 #: clm.value:594
2416 msgid "Inari Sami"
2417 msgstr "Inari Sami"
2418
2419 # id::smo
2420 #: clm.value:595
2421 msgid "Samoan"
2422 msgstr "Samoan"
2423
2424 # id::sms
2425 #: clm.value:596
2426 msgid "Skolt Sami"
2427 msgstr "Skolt Sami"
2428
2429 # id::sna
2430 #: clm.value:597
2431 msgid "Shona"
2432 msgstr "Shona"
2433
2434 # id::snd
2435 #: clm.value:598
2436 msgid "Sindhi"
2437 msgstr "Sindhi"
2438
2439 # id::-snh
2440 #: clm.value:599
2441 msgid "Sinhalese"
2442 msgstr "Sinhalese"
2443
2444 # id::snk
2445 #: clm.value:600
2446 msgid "Soninke"
2447 msgstr "Soninke"
2448
2449 # id::sog
2450 #: clm.value:601
2451 msgid "Sogdian"
2452 msgstr "Sogdian"
2453
2454 # id::som
2455 #: clm.value:602
2456 msgid "Somali"
2457 msgstr "Somali"
2458
2459 # id::son
2460 #: clm.value:603
2461 msgid "Songhai"
2462 msgstr "Songhai"
2463
2464 # id::sot
2465 #: clm.value:604
2466 msgid "Sotho"
2467 msgstr "Sotho"
2468
2469 # id::spa
2470 #: clm.value:605
2471 msgid "Spanish"
2472 msgstr "Իսպաներեն"
2473
2474 # id::srd
2475 #: clm.value:606
2476 msgid "Sardinian"
2477 msgstr "Սարդիներեն"
2478
2479 # id::srr
2480 #: clm.value:607
2481 msgid "Serer"
2482 msgstr "Serer"
2483
2484 # id::ssa
2485 #: clm.value:608
2486 msgid "Nilo-Saharan (Other)"
2487 msgstr "Nilo-Saharan (այլ)"
2488
2489 # id::-sso
2490 #: clm.value:609
2491 msgid "Sotho"
2492 msgstr "Sotho"
2493
2494 # id::ssw
2495 #: clm.value:610
2496 msgid "Swazi"
2497 msgstr "Swazi"
2498
2499 # id::suk
2500 #: clm.value:611
2501 msgid "Sukuma"
2502 msgstr "Sukuma"
2503
2504 # id::sun
2505 #: clm.value:612
2506 msgid "Sundanese"
2507 msgstr "Sundanese"
2508
2509 # id::sus
2510 #: clm.value:613
2511 msgid "Susu"
2512 msgstr "Susu"
2513
2514 # id::sux
2515 #: clm.value:614
2516 msgid "Sumerian"
2517 msgstr "Sumerian"
2518
2519 # id::swa
2520 #: clm.value:615
2521 msgid "Swahili"
2522 msgstr "Swahili"
2523
2524 # id::swe
2525 #: clm.value:616
2526 msgid "Swedish"
2527 msgstr "Շվեդերեն"
2528
2529 # id::-swz
2530 #: clm.value:617
2531 msgid "Swazi"
2532 msgstr "Swazi"
2533
2534 # id::syr
2535 #: clm.value:618
2536 msgid "Syriac"
2537 msgstr "Syriac"
2538
2539 # id::-tag
2540 #: clm.value:619
2541 msgid "Tagalog"
2542 msgstr "Tagalog"
2543
2544 # id::tah
2545 #: clm.value:620
2546 msgid "Tahitian"
2547 msgstr "Tahitian"
2548
2549 # id::tai
2550 #: clm.value:621
2551 msgid "Tai (Other)"
2552 msgstr "Թաի (այլ)"
2553
2554 # id::-taj
2555 #: clm.value:622
2556 msgid "Tajik"
2557 msgstr "Տաջիկերեն"
2558
2559 # id::tam
2560 #: clm.value:623
2561 msgid "Tamil"
2562 msgstr "Tamil"
2563
2564 # id::-tar
2565 #: clm.value:624
2566 msgid "Tatar"
2567 msgstr "Թաթարերեն"
2568
2569 # id::tat
2570 #: clm.value:625
2571 msgid "Tatar"
2572 msgstr "Թաթարերեն"
2573
2574 # id::tel
2575 #: clm.value:626
2576 msgid "Telugu"
2577 msgstr "Telugu"
2578
2579 # id::tem
2580 #: clm.value:627
2581 msgid "Temne"
2582 msgstr "Temne"
2583
2584 # id::ter
2585 #: clm.value:628
2586 msgid "Terena"
2587 msgstr "Terena"
2588
2589 # id::tet
2590 #: clm.value:629
2591 msgid "Tetum"
2592 msgstr "Tetum"
2593
2594 # id::tgk
2595 #: clm.value:630
2596 msgid "Tajik"
2597 msgstr "Տաջիկերեն"
2598
2599 # id::tgl
2600 #: clm.value:631
2601 msgid "Tagalog"
2602 msgstr "Tagalog"
2603
2604 # id::tha
2605 #: clm.value:632
2606 msgid "Thai"
2607 msgstr "Thai"
2608
2609 # id::tib
2610 #: clm.value:633
2611 msgid "Tibetan"
2612 msgstr "Տիբեթերեն"
2613
2614 # id::tig
2615 #: clm.value:634
2616 msgid "Tigré"
2617 msgstr "Tigré"
2618
2619 # id::tir
2620 #: clm.value:635
2621 msgid "Tigrinya"
2622 msgstr "Tigrinya"
2623
2624 # id::tiv
2625 #: clm.value:636
2626 msgid "Tiv"
2627 msgstr "Tiv"
2628
2629 # id::tkl
2630 #: clm.value:637
2631 msgid "Tokelauan"
2632 msgstr "Tokelauan"
2633
2634 # id::tli
2635 #: clm.value:638
2636 msgid "Tlingit"
2637 msgstr "Tlingit"
2638
2639 # id::tmh
2640 #: clm.value:639
2641 msgid "Tamashek"
2642 msgstr "Tamashek"
2643
2644 # id::tog
2645 #: clm.value:640
2646 msgid "Tonga (Nyasa)"
2647 msgstr "Tonga (Nyasa)"
2648
2649 # id::ton
2650 #: clm.value:641
2651 msgid "Tongan"
2652 msgstr "Tongan"
2653
2654 # id::tpi
2655 #: clm.value:642
2656 msgid "Tok Pisin"
2657 msgstr "Tok Pisin"
2658
2659 # id::-tru
2660 #: clm.value:643
2661 msgid "Truk"
2662 msgstr "Truk"
2663
2664 # id::tsi
2665 #: clm.value:644
2666 msgid "Tsimshian"
2667 msgstr "Tsimshian"
2668
2669 # id::tsn
2670 #: clm.value:645
2671 msgid "Tswana"
2672 msgstr "Tswana"
2673
2674 # id::tso
2675 #: clm.value:646
2676 msgid "Tsonga"
2677 msgstr "Tsonga"
2678
2679 # id::-tsw
2680 #: clm.value:647
2681 msgid "Tswana"
2682 msgstr "Tswana"
2683
2684 # id::tuk
2685 #: clm.value:648
2686 msgid "Turkmen"
2687 msgstr "Թուրքմեներեն"
2688
2689 # id::tum
2690 #: clm.value:649
2691 msgid "Tumbuka"
2692 msgstr "Tumbuka"
2693
2694 # id::tup
2695 #: clm.value:650
2696 msgid "Tupi languages"
2697 msgstr "Tupi languages"
2698
2699 # id::tur
2700 #: clm.value:651
2701 msgid "Turkish"
2702 msgstr "Թուրքերեն"
2703
2704 # id::tut
2705 #: clm.value:652
2706 msgid "Altaic (Other)"
2707 msgstr "Altaic (այլ)"
2708
2709 # id::tvl
2710 #: clm.value:653
2711 msgid "Tuvaluan"
2712 msgstr "Tuvaluan"
2713
2714 # id::twi
2715 #: clm.value:654
2716 msgid "Twi"
2717 msgstr "Twi"
2718
2719 # id::tyv
2720 #: clm.value:655
2721 msgid "Tuvinian"
2722 msgstr "Tuvinian"
2723
2724 # id::udm
2725 #: clm.value:656
2726 msgid "Udmurt"
2727 msgstr "Ուդմուրտերեն"
2728
2729 # id::uga
2730 #: clm.value:657
2731 msgid "Ugaritic"
2732 msgstr "Ugaritic"
2733
2734 # id::uig
2735 #: clm.value:658
2736 msgid "Uighur"
2737 msgstr "Uighur"
2738
2739 # id::ukr
2740 #: clm.value:659
2741 msgid "Ukrainian"
2742 msgstr "Ուկրաիներեն"
2743
2744 # id::umb
2745 #: clm.value:660
2746 msgid "Umbundu"
2747 msgstr "Umbundu"
2748
2749 # id::und
2750 #: clm.value:661
2751 msgid "Undetermined"
2752 msgstr "Undetermined"
2753
2754 # id::urd
2755 #: clm.value:662
2756 msgid "Urdu"
2757 msgstr "Ուրդու"
2758
2759 # id::uzb
2760 #: clm.value:663
2761 msgid "Uzbek"
2762 msgstr "Ուզբեկերեն"
2763
2764 # id::vai
2765 #: clm.value:664
2766 msgid "Vai"
2767 msgstr "Vai"
2768
2769 # id::ven
2770 #: clm.value:665
2771 msgid "Venda"
2772 msgstr "Venda"
2773
2774 # id::vie
2775 #: clm.value:666
2776 msgid "Vietnamese"
2777 msgstr "Վիետնամերեն"
2778
2779 # id::vol
2780 #: clm.value:667
2781 msgid "Volapük"
2782 msgstr "Volapük"
2783
2784 # id::vot
2785 #: clm.value:668
2786 msgid "Votic"
2787 msgstr "Votic"
2788
2789 # id::wak
2790 #: clm.value:669
2791 msgid "Wakashan languages"
2792 msgstr "Wakashan languages"
2793
2794 # id::wal
2795 #: clm.value:670
2796 msgid "Walamo"
2797 msgstr "Walamo"
2798
2799 # id::war
2800 #: clm.value:671
2801 msgid "Waray"
2802 msgstr "Waray"
2803
2804 # id::was
2805 #: clm.value:672
2806 msgid "Washo"
2807 msgstr "Washo"
2808
2809 # id::wel
2810 #: clm.value:673
2811 msgid "Welsh"
2812 msgstr "Welsh"
2813
2814 # id::wen
2815 #: clm.value:674
2816 msgid "Sorbian languages"
2817 msgstr "Sorbian languages"
2818
2819 # id::wln
2820 #: clm.value:675
2821 msgid "Walloon"
2822 msgstr "Walloon"
2823
2824 # id::wol
2825 #: clm.value:676
2826 msgid "Wolof"
2827 msgstr "Wolof"
2828
2829 # id::xal
2830 #: clm.value:677
2831 msgid "Kalmyk"
2832 msgstr "Kalmyk"
2833
2834 # id::xho
2835 #: clm.value:678
2836 msgid "Xhosa"
2837 msgstr "Xhosa"
2838
2839 # id::yao
2840 #: clm.value:679
2841 msgid "Yao (Africa)"
2842 msgstr "Yao (Africa)"
2843
2844 # id::yap
2845 #: clm.value:680
2846 msgid "Yapese"
2847 msgstr "Yapese"
2848
2849 # id::yid
2850 #: clm.value:681
2851 msgid "Yiddish"
2852 msgstr "Yiddish"
2853
2854 # id::yor
2855 #: clm.value:682
2856 msgid "Yoruba"
2857 msgstr "Yoruba"
2858
2859 # id::ypk
2860 #: clm.value:683
2861 msgid "Yupik languages"
2862 msgstr "Yupik languages"
2863
2864 # id::zap
2865 #: clm.value:684
2866 msgid "Zapotec"
2867 msgstr "Zapotec"
2868
2869 # id::zen
2870 #: clm.value:685
2871 msgid "Zenaga"
2872 msgstr "Zenaga"
2873
2874 # id::zha
2875 #: clm.value:686
2876 msgid "Zhuang"
2877 msgstr "Zhuang"
2878
2879 # id::znd
2880 #: clm.value:687
2881 msgid "Zande"
2882 msgstr "Zande"
2883
2884 # id::zul
2885 #: clm.value:688
2886 msgid "Zulu"
2887 msgstr "Zulu"
2888
2889 # id::zun
2890 #: clm.value:689
2891 msgid "Zuni"
2892 msgstr "Zuni"
2893
2894 # id::a
2895 #: cifm.value:691
2896 msgid "Microfilm"
2897 msgstr "Միկրոֆիլմ"
2898
2899 # id::b
2900 #: cifm.value:692
2901 msgid "Microfiche"
2902 msgstr "Միկրոֆիշ"
2903
2904 # id::c
2905 #: cifm.value:693
2906 msgid "Microopaque"
2907 msgstr "Microopaque"
2908
2909 # id::d
2910 #: cifm.value:694
2911 msgid "Large print"
2912 msgstr "Լայն տպագրություն"
2913
2914 # id::f
2915 #: cifm.value:695
2916 msgid "Braille"
2917 msgstr "Բրայլ"
2918
2919 # id::r
2920 #: cifm.value:696
2921 msgid "Regular print reproduction"
2922 msgstr "Սովորական տպագիր ռեպրոդուկցիաներ"
2923
2924 # id::s
2925 #: cifm.value:697
2926 msgid "Electronic"
2927 msgstr "Էլեկտրոնային"
2928
2929 # id::a
2930 #: citm.value:699
2931 msgid "Language material"
2932 msgstr "Լեզվական նյութեր"
2933
2934 # id::t
2935 #: citm.value:700
2936 msgid "Manuscript language material"
2937 msgstr "Manuscript language material"
2938
2939 # id::g
2940 #: citm.value:701
2941 msgid "Projected medium"
2942 msgstr "Պրոյեկտված"
2943
2944 # id::k
2945 #: citm.value:702
2946 msgid "Two-dimensional nonprojectable graphic"
2947 msgstr "Երկչափանի չպրոեկտվող գրաֆիկա"
2948
2949 # id::r
2950 #: citm.value:703
2951 msgid "Three-dimensional artifact or naturally occurring object"
2952 msgstr "Three-dimensional artifact or naturally occurring object"
2953
2954 # id::o
2955 #: citm.value:704
2956 msgid "Kit"
2957 msgstr "Kit"
2958
2959 # id::p
2960 #: citm.value:705
2961 msgid "Mixed materials"
2962 msgstr "Խառը նյութեր"
2963
2964 # id::e
2965 #: citm.value:706
2966 msgid "Cartographic material"
2967 msgstr "Քարտեզներ"
2968
2969 # id::f
2970 #: citm.value:707
2971 msgid "Manuscript cartographic material"
2972 msgstr "Ձեռագիր քարտեզներ"
2973
2974 # id::c
2975 #: citm.value:708
2976 msgid "Notated music"
2977 msgstr "Նոտաներ"
2978
2979 # id::d
2980 #: citm.value:709
2981 msgid "Manuscript notated music"
2982 msgstr "Ձեռագիր նոտաներ"
2983
2984 # id::i
2985 #: citm.value:710
2986 msgid "Nonmusical sound recording"
2987 msgstr "Ոչ երաժշտական ձայներիզներ"
2988
2989 # id::j
2990 #: citm.value:711
2991 msgid "Musical sound recording"
2992 msgstr "Երաժշտական ձայներիզներ"
2993
2994 # id::m
2995 #: citm.value:712
2996 msgid "Computer file"
2997 msgstr "Համակարգչային ֆայլ"
2998
2999 # id::a
3000 #: cblvl.value:714
3001 msgid "Monographic component part"
3002 msgstr "Մենագրության մաս"
3003
3004 # id::b
3005 #: cblvl.value:715
3006 msgid "Serial component part"
3007 msgstr "Պարբերականի մաս"
3008
3009 # id::c
3010 #: cblvl.value:716
3011 msgid "Collection"
3012 msgstr "Հավաքածու"
3013
3014 # id::d
3015 #: cblvl.value:717
3016 msgid "Subunit"
3017 msgstr "Ենթամիավոր"
3018
3019 # id::i
3020 #: cblvl.value:718
3021 msgid "Integrating resource"
3022 msgstr "Միավորող պաշար"
3023
3024 # id::m
3025 #: cblvl.value:719
3026 msgid "Monograph/Item"
3027 msgstr "Մենագրություն/Նյութ"
3028
3029 # id::s
3030 #: cblvl.value:720
3031 msgid "Serial"
3032 msgstr "Պարբերական"
3033
3034 # id::en-US
3035 #: i18n_l.name:724
3036 msgid "American English"
3037 msgstr "Ամերիկական անգլերեն"
3038
3039 # id::en-US
3040 #: i18n_l.description:725
3041 msgid "American English"
3042 msgstr "Ամերիկական անգլերեն"
3043
3044 # id::en-CA
3045 #: i18n_l.name:727
3046 msgid "Canadian English"
3047 msgstr "Կանադական անգլերեն"
3048
3049 # id::en-CA
3050 #: i18n_l.description:728
3051 msgid "Canadian English"
3052 msgstr "Կանադական անգլերեն"
3053
3054 # id::fr-CA
3055 #: i18n_l.name:730
3056 #, fuzzy
3057 msgid "Canadian French"
3058 msgstr "Կանադական ֆրանսերեն"
3059
3060 # id::fr-CA
3061 #: i18n_l.description:731
3062 #, fuzzy
3063 msgid "Canadian French"
3064 msgstr "Կանադական ֆրանսերեն"
3065
3066 # id::es-US
3067 #: i18n_l.name:733
3068 msgid "American Spanish"
3069 msgstr "Ամերիկական իսպաներեն"
3070
3071 # id::es-US
3072 #: i18n_l.description:734
3073 msgid "American Spanish"
3074 msgstr "Ամերիկական իսպաներեն"
3075
3076 # id::es-MX
3077 #: i18n_l.name:736
3078 msgid "Mexican Spanish"
3079 msgstr "Մեքսիկական իսպաներեն"
3080
3081 # id::es-MX
3082 #: i18n_l.description:737
3083 msgid "Mexican Spanish"
3084 msgstr "Մեքսիկական իսպաներեն"
3085
3086 # id::hy-AM
3087 #: i18n_l.name:739
3088 msgid "Armenian"
3089 msgstr "Հայերեն"
3090
3091 # id::hy-AM
3092 #: i18n_l.description:740
3093 msgid "Armenian"
3094 msgstr "Հայերեն"
3095
3096 # id::1
3097 #: aout.name:746
3098 msgid "Consortium"
3099 msgstr "Միավորում"
3100
3101 # id::1
3102 #: aout.opac_label:747
3103 msgid "Everywhere"
3104 msgstr ""
3105
3106 # id::2
3107 #: aout.name:749
3108 msgid "System"
3109 msgstr "Համակարգ"
3110
3111 # id::2
3112 #: aout.opac_label:750
3113 msgid "Local Library System"
3114 msgstr ""
3115
3116 # id::3
3117 #: aout.name:752
3118 msgid "Branch"
3119 msgstr "Մասնաճյուղ"
3120
3121 # id::3
3122 #: aout.opac_label:753
3123 msgid "This Branch"
3124 msgstr ""
3125
3126 # id::4
3127 #: aout.name:755
3128 msgid "Sub-library"
3129 msgstr ""
3130
3131 # id::4
3132 #: aout.opac_label:756
3133 msgid "This Specialized Library"
3134 msgstr ""
3135
3136 # id::5
3137 #: aout.name:758
3138 msgid "Bookmobile"
3139 msgstr "Ավտոգրադարան"
3140
3141 # id::5
3142 #: aout.opac_label:759
3143 msgid "Your Bookmobile"
3144 msgstr ""
3145
3146 # id::1
3147 #: aou.name:763
3148 msgid "Example Consortium"
3149 msgstr "Միավորման օրինակ"
3150
3151 # id::2
3152 #: aou.name:765
3153 msgid "Example System 1"
3154 msgstr "Օրինակ համակարգ 1"
3155
3156 # id::3
3157 #: aou.name:767
3158 msgid "Example System 2"
3159 msgstr "Օրինակ համակարգ 2"
3160
3161 # id::4
3162 #: aou.name:769
3163 msgid "Example Branch 1"
3164 msgstr "Օրինակ մասնաճյուղ 1"
3165
3166 # id::5
3167 #: aou.name:771
3168 msgid "Example Branch 2"
3169 msgstr "Օրինակ մասնաճյուղ 2"
3170
3171 # id::6
3172 #: aou.name:773
3173 msgid "Example Branch 3"
3174 msgstr "Օրինակ մասնաճյուղ 3"
3175
3176 # id::7
3177 #: aou.name:775
3178 msgid "Example Branch 4"
3179 msgstr "Օրինակ մասնաճյուղ 4"
3180
3181 # id::8
3182 #: aou.name:777
3183 #, fuzzy
3184 msgid "Example Sub-library 1"
3185 msgstr "Example Sub-lib 1"
3186
3187 # id::9
3188 #: aou.name:779
3189 msgid "Example Bookmobile 1"
3190 msgstr "Example Bookmobile 1"
3191
3192 # id::8
3193 #: ppl.description:800
3194 msgid "User is allowed to place a hold on a specific copy"
3195 msgstr "Օգտվողը կարող է որոշակի օրինակի համար տեղադրել պահում"
3196
3197 # id::11
3198 #: ppl.description:806
3199 msgid "Allows a user to view another user's holds"
3200 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին դիտելու այլ օգտվողի պահումները"
3201
3202 # id::14
3203 #: ppl.description:810
3204 msgid "Allows a user to update another user's hold"
3205 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին թարմացնելու այլ օգտվողի պահումները"
3206
3207 # id::19
3208 #: ppl.description:820
3209 msgid "User is allowed to create new MARC records"
3210 msgstr "Օգտվողը իրավունք ունի ստեղծելու նոր MARC գրառումներ"
3211
3212 # id::41
3213 #: ppl.description:860
3214 msgid "User may create new billable transactions"
3215 msgstr "Օգտվողը կարող է ստեղծել նոր վճարովի տրանզակցիաներ"
3216
3217 # id::43
3218 #: ppl.description:862
3219 msgid "Allows a user to create a new bill on a transaction"
3220 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին տրանզակցիայի համար ստեղծել նոր հաշիվ"
3221
3222 # id::44
3223 #: ppl.description:864
3224 msgid "Allows a user to view another user's containers (buckets)"
3225 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին դիտել այլ օգտվողի կոնտեյները (փնջերը)"
3226
3227 # id::45
3228 #: ppl.description:866
3229 msgid "Allows a user to create a new container for another user"
3230 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին այլ օգտվողի համար ստեղծել նոր կոնտեյներ"
3231
3232 # id::24
3233 #: ppl.description:868
3234 msgid "User is allowed to create a new copy object"
3235 msgstr "Օգտվողը կարող է ստեղծել նոր պատճե"
3236
3237 # id::47
3238 #: ppl.description:870
3239 msgid "Allows a user to change org unit settings"
3240 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին փոխել կազմ միավորի կարգաբերումները"
3241
3242 # id::48
3243 #: ppl.description:872
3244 msgid "Allows a user to see what another use has checked out"
3245 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին տեսնել ինչ է մյուս օգտվոչը վերցրել"
3246
3247 # id::42
3248 #: ppl.description:874
3249 msgid "User may view another user's transactions"
3250 msgstr "Օգտվողը կարող է դիտել այլ օգտվողի տրանզակցիաները"
3251
3252 # id::49
3253 #: ppl.description:876
3254 msgid "Allows a user to delete another user container"
3255 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ջնջել այլ օգտվողի կոնտեյները"
3256
3257 # id::50
3258 #: ppl.description:878
3259 msgid "Create a container item for another user"
3260 msgstr "Ստեղծում է կոնտեյների նյութ այլ օգտվողի համար"
3261
3262 # id::51
3263 #: ppl.description:880
3264 msgid "User can add other users to permission groups"
3265 msgstr "Օգտվողը կարող է իրավասությունների խմբերին ավելացնել այլ օգտվողների "
3266
3267 # id::52
3268 #: ppl.description:882
3269 msgid "User can remove other users from permission groups"
3270 msgstr "Օգտվողը կարող է իրավասությունների խմբերին հեռացնել այլ օգտվողների "
3271
3272 # id::53
3273 #: ppl.description:884
3274 msgid "Allow user to view others' permission groups"
3275 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին դիտել ուրիշների իրավասությունների խմբերը"
3276
3277 # id::54
3278 #: ppl.description:886
3279 msgid "Allows a user to determine of another user can checkout an item"
3280 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին սահմանել որ մեկ այլ օգտվող կարող է ստանալ նյութ"
3281
3282 # id::55
3283 #: ppl.description:888
3284 msgid "Allows a user to edit copies in batch"
3285 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին փաթեթով խմբագրել օրինակները"
3286
3287 # id::56
3288 #: ppl.description:890
3289 msgid "User may create a new patron statistical category"
3290 msgstr "Օգտվողը կարող է ստեղծել նոր ընթերցողական վիճակագրական դաս"
3291
3292 # id::57
3293 #: ppl.description:892
3294 msgid "User may create a copy stat cat"
3295 msgstr "Օգտվողը կարող է ստեղծել վիճ քարտ պատճե"
3296
3297 # id::58
3298 #: ppl.description:894
3299 msgid "User may create a new patron stat cat entry"
3300 msgstr "Օգտվողը կարող է ստեղծել նոր ընթերցողի վիճ քարտ մուտք"
3301
3302 # id::59
3303 #: ppl.description:896
3304 msgid "User may create a new copy stat cat entry"
3305 msgstr "Օգտվողը կարող է ստեղծել նոր պատճե վիճ քարտ մուտքի"
3306
3307 # id::60
3308 #: ppl.description:898
3309 msgid "User may update a patron stat cat"
3310 msgstr "Օգտվողը կարող է թարմացնել ընթերցողի վիճ քարտը"
3311
3312 # id::61
3313 #: ppl.description:900
3314 msgid "User may update a copy stat cat"
3315 msgstr "Օգտվողը կարող է թարմացնել պատճեի վիճ քարտ"
3316
3317 # id::62
3318 #: ppl.description:902
3319 msgid "User may update a patron stat cat entry"
3320 msgstr "Օգտվողը կարող է թարմացնել ընթերցողի վիճ քարտի մուտքը"
3321
3322 # id::63
3323 #: ppl.description:904
3324 msgid "User may update a copy stat cat entry"
3325 msgstr "Օգտվողը կարող է թարմացնել պատճեի վիճ քարտ մուտքը"
3326
3327 # id::65
3328 #: ppl.description:906
3329 msgid "User may link a copy to a stat cat entry"
3330 msgstr "Օգտվողը կարող է կապել պատճեի վիճ քարտ մուտքը"
3331
3332 # id::64
3333 #: ppl.description:908
3334 msgid "User may link another user to a stat cat entry"
3335 msgstr "Օգտվողը կարող է կապել մեկ այլ օգտվողի վիճ քարտ մուտքի"
3336
3337 # id::66
3338 #: ppl.description:910
3339 msgid "User may delete a patron stat cat"
3340 msgstr "Օգտվողը կարող է ջնջել ընթերցողի վիճ քարտը"
3341
3342 # id::67
3343 #: ppl.description:912
3344 msgid "User may delete a copy stat cat"
3345 msgstr "Օգտվողը կարող է ջնջել պատճեի վիճ քարտը"
3346
3347 # id::68
3348 #: ppl.description:914
3349 msgid "User may delete a patron stat cat entry"
3350 msgstr "Օգտվողը կարող է ջնջել ընթերցողի վիճ քարտի մուտքը"
3351
3352 # id::69
3353 #: ppl.description:916
3354 msgid "User may delete a copy stat cat entry"
3355 msgstr "Օգտվողը կարող է ջնջել պատճեի վիճ քարտ մուտքը"
3356
3357 # id::70
3358 #: ppl.description:918
3359 msgid "User may delete a patron stat cat entry map"
3360 msgstr "Օգտվողը կարող է ջնջել ընթերցողի վիճ քարտ մուտքի քարտեզը"
3361
3362 # id::71
3363 #: ppl.description:920
3364 msgid "User may delete a copy stat cat entry map"
3365 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ջնջել վիճ քարտ մուտքի քարտեզը"
3366
3367 # id::72
3368 #: ppl.description:922
3369 msgid "Allows a user to create a new non-cataloged item type"
3370 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ստեղծել նոր չմուտքագրված նյութի տէսակ"
3371
3372 # id::73
3373 #: ppl.description:924
3374 msgid "Allows a user to update a non cataloged type"
3375 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին թարմացնել չմուտքագրված նյութի տէսակը"
3376
3377 # id::74
3378 #: ppl.description:926
3379 msgid "Allows a user to create a new in-house-use "
3380 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ստեղծել նոր տնային օգտագործում"
3381
3382 # id::75
3383 #: ppl.description:928
3384 msgid "Allows a user to check out a copy"
3385 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին վերցնել պատճեն"
3386
3387 # id::76
3388 #: ppl.description:930
3389 msgid "Allows a user to create a new copy location"
3390 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ստեղծել նոր պատճեի տեղաբաշխում"
3391
3392 # id::77
3393 #: ppl.description:932
3394 msgid "Allows a user to update a copy location"
3395 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին թարմացնել պատճեի տէղաբաշխումը"
3396
3397 # id::78
3398 #: ppl.description:934
3399 msgid "Allows a user to delete a copy location"
3400 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ջնջել պատճեի տէղաբաշխումը"
3401
3402 # id::79
3403 #: ppl.description:936
3404 msgid "Allows a user to create a transit_copy object for transiting a copy"
3405 msgstr ""
3406 "Թույլ է տալիս օգտվողին ստեղծել transit_copy պատկեր պատճեի տրանզիտի համար"
3407
3408 # id::80
3409 #: ppl.description:938
3410 msgid "Allows a user to close out a transit on a copy"
3411 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին փակել պատճեի տրանզիտը"
3412
3413 # id::81
3414 #: ppl.description:940
3415 msgid "Allows a user to see if another user has permission to place a hold on a given copy"
3416 msgstr ""
3417 "Թույլ է տալիս օգտվողին տեսնել արդյոք այլ օգտվող ունի իրավասություն տրված "
3418 "օրինակի համար պահում կատարել"
3419
3420 # id::82
3421 #: ppl.description:942
3422 msgid "Allows a user to view which users have checked out a given copy"
3423 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին տեսնել թե որ օգտվողներն են վերցրել տրված օրինակը"
3424
3425 # id::83
3426 #: ppl.description:944
3427 msgid "Allows a user to perform z3950 queries against remote servers"
3428 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ձևավորել z3950 հարցումներ "
3429
3430 # id::84
3431 #: ppl.description:946
3432 msgid "Allows a user to register a new workstation"
3433 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին գրանցել նոր աշխատանքային կայան"
3434
3435 # id::85
3436 #: ppl.description:948
3437 msgid "Allows a user to view all notes attached to a copy"
3438 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին դիտել պատճեին կցված բոլոր նշումները"
3439
3440 # id::86
3441 #: ppl.description:950
3442 msgid "Allows a user to view all notes attached to a volume"
3443 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին դիտել հատորին կցված բոլոր նշումները"
3444
3445 # id::87
3446 #: ppl.description:952
3447 msgid "Allows a user to view all notes attached to a title"
3448 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին դիտել վերնագրին կցված բոլոր նշումները"
3449
3450 # id::89
3451 #: ppl.description:954
3452 msgid "Allows a user to create a new volume note"
3453 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ստեղծել նոր հատորի նշում"
3454
3455 # id::88
3456 #: ppl.description:956
3457 msgid "Allows a user to create a new copy note"
3458 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ստեղծել նոր օրինակի նշում"
3459
3460 # id::90
3461 #: ppl.description:958
3462 msgid "Allows a user to create a new title note"
3463 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ստեղծել նոր վերնագրի նշում"
3464
3465 # id::91
3466 #: ppl.description:960
3467 msgid "Allows a user to delete someone elses copy notes"
3468 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ջնջել մեկ ուրիշի օրինակի նշումները"
3469
3470 # id::92
3471 #: ppl.description:962
3472 msgid "Allows a user to delete someone elses volume note"
3473 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ջնջել մեկ ուրիշի հատորի նշումները"
3474
3475 # id::93
3476 #: ppl.description:964
3477 msgid "Allows a user to delete someone elses title note"
3478 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ջնջել մեկ ուրիշի վերնագրի նշումները"
3479
3480 # id::94
3481 #: ppl.description:966
3482 msgid "Allows a user to update another users container"
3483 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին թարմացնել մեկ ուրիշ օգտվողի կոնտեյները"
3484
3485 # id::95
3486 #: ppl.description:968
3487 msgid "Allows a user to create a container for themselves"
3488 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ստեղծել իր համար կոնտեյներ"
3489
3490 # id::96
3491 #: ppl.description:970
3492 msgid "Allows a user to view notifications attached to a hold"
3493 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին դիտել պահմանը կցված հիշեցումները"
3494
3495 # id::97
3496 #: ppl.description:972
3497 msgid "Allows a user to create new hold notifications"
3498 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ստեղծել նոր պահման նշում"
3499
3500 # id::98
3501 #: ppl.description:974
3502 msgid "Allows a user to update an org unit setting"
3503 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին թարմացնել կազմ միավորի կարգաբերումները"
3504
3505 # id::99
3506 #: ppl.description:976
3507 msgid "Allows a user to upload an offline script"
3508 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին բեռնավորել օֆլայն սկրիպտը"
3509
3510 # id::100
3511 #: ppl.description:978
3512 msgid "Allows a user to view uploaded offline script information"
3513 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին դիտել բեռնավորված օֆլայն սկրիպտի ինֆորմացիան"
3514
3515 # id::101
3516 #: ppl.description:980
3517 msgid "Allows a user to execute an offline script batch"
3518 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին կատարել օֆլայն սկրիպտի փաթեթը"
3519
3520 # id::102
3521 #: ppl.description:982
3522 msgid "Allows a user to change set the due date on an item to any date"
3523 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին փոխել նյութի վերադարձի ամսաթիվը այլով: "
3524
3525 # id::103
3526 #: ppl.description:984
3527 msgid "Allows a user to bypass the circ permit call for checkout"
3528 msgstr ""
3529 "Թույլ է տալիս օգտվողին դուրս տրման համար շրջանցել տացքի թույլտվության կանչը "
3530
3531 # id::104
3532 #: ppl.description:986
3533 msgid "Allows a user to override the copy_is_reference event"
3534 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին վերագրել copy_is_reference իրադարձությունը"
3535
3536 # id::105
3537 #: ppl.description:988
3538 msgid "Allows a user to void a bill"
3539 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին արգելափակել հաշիվը"
3540
3541 # id::106
3542 #: ppl.description:990
3543 msgid "Allows a person to check in/out an item that is claims returned"
3544 msgstr "Թույլ է տալիս մարդուն սպասարկել նյութը որը խարանված վերադարձ է:"
3545
3546 # id::107
3547 #: ppl.description:992
3548 msgid "Allows a user to check out an item in a non-circulatable status"
3549 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին դուրս տալ նյութ որը ունի չսպասարկվող վիճակ"
3550
3551 # id::108
3552 #: ppl.description:994
3553 msgid "Allows a user to check in/out an item that has an alert message"
3554 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին սպասարկել զգուշացնող հաղորդումով նյութը"
3555
3556 # id::109
3557 #: ppl.description:996
3558 msgid "Allows a user to remove the lost status from a copy"
3559 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին փոխել օրինակի կորածի վիճակը"
3560
3561 # id::110
3562 #: ppl.description:998
3563 msgid "Allows a user to change the missing status on a copy"
3564 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին փոխել օրինակի բացակաի վիճակը"
3565
3566 # id::111
3567 #: ppl.description:1000
3568 msgid "Allows a user to abort a copy transit if the user is at the transit destination or source"
3569 msgstr ""
3570 "Թույլ է տալիս օգտվողին վիժեցնելու օրինակի տրանզիտը, եթե օգտվողը տրանզիտ "
3571 "կետում է:"
3572
3573 # id::112
3574 #: ppl.description:1002
3575 msgid "Allows a user to abort a copy transit if the user is not at the transit source or dest"
3576 msgstr ""
3577 "Թույլ է տալիս օգտվողին վիժեցնել օրինակի տրանզիտը, եթե օգտվողը չի գտնվում "
3578 "տրանզիտի սկզբնաղբյուրում"
3579
3580 # id::113
3581 #: ppl.description:1004
3582 #, fuzzy
3583 msgid "Allows a user to query the ZIP code data method"
3584 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին հարցնել զիպ կոդի տվյալի մեթոդը"
3585
3586 # id::114
3587 #: ppl.description:1006
3588 msgid "Allows a user to cancel holds"
3589 msgstr ""
3590
3591 # id::115
3592 #: ppl.description:1008
3593 #, fuzzy
3594 msgid "Allows a user to create duplicate holds (two or more holds on the same title)"
3595 msgstr ""
3596 "Թույլ է տալիս օգտվողին ստեղծել կրկնակի պահումներ (այսինքն՝ նույն վերնագրի "
3597 "համար երկու պահում):"
3598
3599 # id::117
3600 #: ppl.description:1010
3601 msgid "Allows a user to update a closed date interval for a given location"
3602 msgstr ""
3603 "Թույլ է տալիս օգտվողին տվյալ տեղաբաշխման համար թարմացնել փակ ամսաթվի "
3604 "տիրույթը:"
3605
3606 # id::116
3607 #: ppl.description:1012
3608 msgid "Allows a user to remove a closed date interval for a given location"
3609 msgstr ""
3610 "Թույլ է տալիս օգտվողին տվյալ տեղաբաշխման համար հեռացնել փակ ամսաթվի "
3611 "տիրույթը:"
3612
3613 # id::118
3614 #: ppl.description:1014
3615 msgid "Allows a user to create a new closed date for a location"
3616 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին տվյալ տեղաբաշխման համար ստեղծել նոր փակ ամսաթիվ:"
3617
3618 # id::119
3619 #: ppl.description:1016
3620 msgid "Allows a user to delete a non cataloged type"
3621 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ջնջել չմուտքագրվող տեսակը:"
3622
3623 # id::120
3624 #: ppl.description:1018
3625 msgid "Allows a user to put someone into collections"
3626 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին մտցնել ինչ որ մեկին հավաքածուի մեջ:"
3627
3628 # id::121
3629 #: ppl.description:1020
3630 msgid "Allows a user to remove someone from collections"
3631 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին հեռացնել ինչ որ մեկին հավաքածուից: "
3632
3633 # id::122
3634 #: ppl.description:1022
3635 msgid "Allows a user to bar a patron"
3636 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին արգելափակել ընթերցողին:"
3637
3638 # id::123
3639 #: ppl.description:1024
3640 msgid "Allows a user to un-bar a patron"
3641 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին բացել ընթերցողին:"
3642
3643 # id::124
3644 #: ppl.description:1026
3645 msgid "Allows a user to remove an existing workstation so a new one can replace it"
3646 msgstr ""
3647 "Թույլ է տալիս օգտվողին հեռացնել առկա աշխատանքային կայանը, այսպիսով նորը "
3648 "կարող է փոխարինել դրան:"
3649
3650 # id::125
3651 #: ppl.description:1028
3652 msgid "Allows a user to add/remove users to/from the \"User\" group"
3653 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ավելացնել/հեռացնել օգտվողներին \"Օգտվող\" խմբից"
3654
3655 # id::126
3656 #: ppl.description:1030
3657 msgid "Allows a user to add/remove users to/from the \"Patron\" group"
3658 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ավելացնել/հեռացնել օգտվողներին \"Հաճախորդ\" խմբից:"
3659
3660 # id::127
3661 #: ppl.description:1032
3662 msgid "Allows a user to add/remove users to/from the \"Staff\" group"
3663 msgstr ""
3664 "Թույլ է տալիս օգտվողին ավելացնել/հեռացնել օգտվողներին \"Աշխատակազմ\" խմբից"
3665
3666 # id::128
3667 #: ppl.description:1034
3668 msgid "Allows a user to add/remove users to/from the \"Circulator\" group"
3669 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ավելացնել/հեռացնել օգտվողներին \"Տացքավար\" խմբից"
3670
3671 # id::129
3672 #: ppl.description:1036
3673 msgid "Allows a user to add/remove users to/from the \"Cataloger\" group"
3674 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ավելացնել/հեռացնել օգտվողներին \"Քարտագրող\" խմբից"
3675
3676 # id::130
3677 #: ppl.description:1038
3678 msgid "Allows a user to add/remove users to/from the \"GlobalAdmin\" group"
3679 msgstr ""
3680 "Թույլ է տալիս օգտվողին ավելացնել/հեռացնել օգտվողներին \"ԳլոբալԱդմին\" խմբից"
3681
3682 # id::131
3683 #: ppl.description:1040
3684 msgid "Allows a user to add/remove users to/from the \"LocalAdmin\" group"
3685 msgstr ""
3686 "Թույլ է տալիս օգտվողին ավելացնել/հեռացնել օգտվողներին \"ԼոկալԱդմին\" խմբից"
3687
3688 # id::132
3689 #: ppl.description:1042
3690 msgid "Allows a user to add/remove users to/from the \"LibraryManager\" group"
3691 msgstr ""
3692 "Թույլ է տալիս օգտվողին ավելացնել/հեռացնել օգտվողներին \"ԳրադարանիԿառավարիչ\" "
3693 "խմբից"
3694
3695 # id::133
3696 #: ppl.description:1044
3697 msgid "Allows a user to add/remove users to/from the \"Cat1\" group"
3698 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ավելացնել/հեռացնել օգտվողներին \"Cat1\" խմբից"
3699
3700 # id::134
3701 #: ppl.description:1046
3702 msgid "Allows a user to add/remove users to/from the \"Supercat\" group"
3703 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ավելացնել/հեռացնել օգտվողներին \"Supercat\" խմբից"
3704
3705 # id::135
3706 #: ppl.description:1048
3707 msgid "Allows a user to add/remove users to/from the \"SIP-Client\" group"
3708 msgstr ""
3709 "Թույլ է տալիս օգտվողին ավելացնել/հեռացնել օգտվողներին \"SIP-Client\" խմբից"
3710
3711 # id::136
3712 #: ppl.description:1050
3713 msgid "Allows a user to add/remove users to/from the \"Vendor\" group"
3714 msgstr ""
3715 "Թույլ է տալիս օգտվողին ավելացնել/հեռացնել օգտվողներին \"Մատակարար\" խմբից:"
3716
3717 # id::137
3718 #: ppl.description:1052
3719 msgid "Allows a user to place a hold on an age-protected item"
3720 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին դնել պահում երկարաժամկետ պահպանման նյութի վրա:"
3721
3722 # id::138
3723 #: ppl.description:1054
3724 msgid "Allows a user to renew an item past the maximun renewal count"
3725 msgstr ""
3726 "Թույլ է տալիս օգտվողին թարմացնել նյութը, որը գերազանցել է ամենաշատ "
3727 "թարմացումների քանակը:  "
3728
3729 # id::139
3730 #: ppl.description:1056
3731 msgid "Allow staff to override checkout count failure"
3732 msgstr "Թույլ է տալիս աշխատակազմին վերագրել դուրս տրումների հաշվիչի ձախողումը:"
3733
3734 # id::140
3735 #: ppl.description:1058
3736 msgid "Allow staff to override overdue count failure"
3737 msgstr "Թույլ է տալիս աշխատակազմին վերագրել ժամկետանցների հաշվիչի ձախողումը:"
3738
3739 # id::141
3740 #: ppl.description:1060
3741 msgid "Allow staff to override fine amount checkout failure"
3742 msgstr "Թույլ է տալիս աշխատակազմին վերագրել տուգանքների հաշվիչի ձախողումը:"
3743
3744 # id::142
3745 #: ppl.description:1062
3746 msgid "Allow staff to override circulation copy range failure"
3747 msgstr ""
3748
3749 # id::143
3750 #: ppl.description:1064
3751 msgid "Allow staff to override item on holds shelf failure"
3752 msgstr ""
3753
3754 # id::144
3755 #: ppl.description:1066
3756 msgid "Allow staff to force checkout of Missing/Lost type items"
3757 msgstr ""
3758 "Թույլ է տալիս աշխատակազմին իրականացնել դուրս տրում Բացակա/Կորած նյութերի "
3759 "համար:"
3760
3761 # id::146
3762 #: ppl.description:1068
3763 msgid "allows users to place multiple holds on a single title"
3764 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողներին դնել բազմակի պահումներ մեկ վերնագրի համար"
3765
3766 # id::147
3767 #: ppl.description:1070
3768 msgid "Allows a users to run reports"
3769 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողներին հաշվետվություններ ակտիվացնել  "
3770
3771 # id::148
3772 #: ppl.description:1072
3773 msgid "Allows a user to share report his own folders"
3774 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին համատեղ օգտագործել հաշվետվությունը"
3775
3776 # id::149
3777 #: ppl.description:1074
3778 msgid "Allow user to view report output"
3779 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին դիտել հաշվետվությունը"
3780
3781 # id::150
3782 #: ppl.description:1076
3783 msgid "Allows a user to checkout an item that is marked as non-circ"
3784 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին դուրս տալ նյութը որը նշված է որպես չսպասարկ"
3785
3786 # id::151
3787 #: ppl.description:1078
3788 msgid "Allows a user to delete an item out of another user's container"
3789 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին այլ օգտվողի կոնտեյներից ջնջել նյութը:"
3790
3791 # id::152
3792 #: ppl.description:1080
3793 msgid "Allow a staff member to define where another staff member has their permissions"
3794 msgstr ""
3795 "Թույլ է տալիս աշխատակազմի անդամին սահմանել այլ անդամի իրավասությունները:"
3796
3797 # id::153
3798 #: ppl.description:1082
3799 msgid "Allow a staff member to directly remove a bibliographic record"
3800 msgstr ""
3801 "Թույլ է տալիս աշխատակազմի անդամին ուղղակիորեն հեռացնել մատենագիտական "
3802 "գրառումը:"
3803
3804 # id::1
3805 #: pgt.name:1167
3806 msgid "Users"
3807 msgstr ""
3808
3809 # id::2
3810 #: pgt.name:1169
3811 msgid "Patrons"
3812 msgstr ""
3813
3814 # id::3
3815 #: pgt.name:1171
3816 msgid "Staff"
3817 msgstr ""
3818
3819 # id::4
3820 #: pgt.name:1173
3821 msgid "Catalogers"
3822 msgstr ""
3823
3824 # id::5
3825 #: pgt.name:1175
3826 msgid "Circulators"
3827 msgstr ""
3828
3829 # id::10
3830 #: pgt.name:1177
3831 msgid "Local System Administrator"
3832 msgstr ""
3833
3834 # id::10
3835 #: pgt.description:1178
3836 msgid "System maintenance, configuration, etc."
3837 msgstr ""
3838
3839 # id::1
3840 #: acpl.name:1309
3841 msgid "Stacks"
3842 msgstr "Պահոցներ"
3843
3844 #~ msgid "Gwich'in"
3845 #~ msgstr "Gwich'in"
3846
3847 #~ msgid "Sub-lib"
3848 #~ msgstr "Sub-lib"
3849
3850 #~ msgid "123 Main St."
3851 #~ msgstr "123 Main St."
3852
3853 #~ msgid "Administrator"
3854 #~ msgstr "Կառավարիչ"