25c9e8b720d72d74bacc74744752017036a03e94
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / db.seed / hy-AM.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2013-10-14 19:23-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2013-04-01 14:14+0000\n"
7 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
8 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2013-10-16 04:39+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 16799)\n"
14
15 #: 950.data.seed-values.sql:337
16 msgid "American English"
17 msgstr "Ամերիկյան անգլերեն"
18
19 #: 950.data.seed-values.sql:6456
20 msgid "Tamil"
21 msgstr "Թամիլերեն"
22
23 #: 950.data.seed-values.sql:114
24 msgid "Series Title"
25 msgstr "Մատենաշարի վերնագիր"
26
27 # id::clfm.value__p
28 # id::p
29 #: 950.data.seed-values.sql:6562
30 msgid "Poetry"
31 msgstr "Պոէզիա"
32
33 # id::clm.value__pau
34 # id::pau
35 #: 950.data.seed-values.sql:6375
36 msgid "Palauan"
37 msgstr "Palauan"
38
39 #: 950.data.seed-values.sql:1599
40 msgid ""
41 "Allows users to save and load sets of filters for filter dialogs, available "
42 "in certain staff interfaces"
43 msgstr ""
44
45 # id::clm.value__kir
46 # id::kir
47 #: 950.data.seed-values.sql:6262
48 msgid "Kyrgyz"
49 msgstr "Կիրգիզերեն"
50
51 #: 950.data.seed-values.sql:5019
52 msgid "Z39.50 Source"
53 msgstr ""
54
55 #: 950.data.seed-values.sql:2610
56 msgid "OPAC"
57 msgstr "ՀՕԱՔ"
58
59 # id::clm.value__nor
60 # id::nor
61 #: 950.data.seed-values.sql:6353
62 msgid "Norwegian"
63 msgstr "Նորվեգերեն"
64
65 #: 950.data.seed-values.sql:377 950.data.seed-values.sql:398
66 #: 950.data.seed-values.sql:417 950.data.seed-values.sql:13029
67 msgid "LCCN"
68 msgstr "LCCN"
69
70 # id::clm.value__lug
71 # id::lug
72 #: 950.data.seed-values.sql:6294
73 msgid "Ganda"
74 msgstr "Ganda"
75
76 #: 950.data.seed-values.sql:13007
77 msgid "Rollover Distribution Formulae Funds"
78 msgstr ""
79
80 #: 950.data.seed-values.sql:35
81 msgid "Alerting block on Circ"
82 msgstr "Տացքի նախազգուշացման բլոկ"
83
84 # id::clm.value__dua
85 # id::dua
86 #: 950.data.seed-values.sql:6146
87 msgid "Duala"
88 msgstr "Duala"
89
90 #: 950.data.seed-values.sql:12763
91 msgid "Upload Merge on Single Match by Default"
92 msgstr ""
93
94 #: 950.data.seed-values.sql:4524
95 msgid ""
96 "The ident_value2 field will be suggested on the patron registration screen. "
97 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
98 "field is shown or required this setting is ignored."
99 msgstr ""
100
101 #: 950.data.seed-values.sql:4755
102 msgid "Require at least one address for Patron Registration"
103 msgstr ""
104
105 #: 950.data.seed-values.sql:1571
106 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete address alerts"
107 msgstr ""
108
109 # id::crrf.name__2
110 # id::2
111 #: 950.data.seed-values.sql:292
112 msgid "10_cent_per_day"
113 msgstr "10_cent_per_day"
114
115 #: 950.data.seed-values.sql:98
116 msgid "Keyword"
117 msgstr "Հիմնաբառ"
118
119 #: 950.data.seed-values.sql:5089
120 msgid "Renew Circulations"
121 msgstr "Թարմացրու տացքերը։"
122
123 #: 950.data.seed-values.sql:12678
124 msgid "Upload Default Match Set"
125 msgstr ""
126
127 #: 950.data.seed-values.sql:1007
128 msgid "DELETE_SURVEY"
129 msgstr ""
130
131 #: 950.data.seed-values.sql:10524
132 msgid "Heading -- Meeting Name"
133 msgstr "Վերնախորագիր -- Հանդիպման անուն"
134
135 #: 950.data.seed-values.sql:13087
136 msgid "Long-Overdue Items Usable on Checkin"
137 msgstr ""
138
139 #: 950.data.seed-values.sql:3078
140 msgid ""
141 "The purpose is to provide an interval of time after an item goes into the on-"
142 "holds-shelf status before it appears to patrons that it is actually on the "
143 "holds shelf.  This gives staff time to process the item before it shows as "
144 "ready-for-pickup. Examples: \"5 days\", \"1 hour\""
145 msgstr ""
146
147 #: 950.data.seed-values.sql:1363
148 msgid "ADMIN_USER_SETTING_GROUP"
149 msgstr ""
150
151 #: 950.data.seed-values.sql:9207
152 msgid "Cat: Use Internal ID for TCN Value"
153 msgstr ""
154
155 #: 950.data.seed-values.sql:72
156 msgid "Patron had an invalid evening phone number"
157 msgstr ""
158
159 # id::clm.value__nah
160 # id::nah
161 #: 950.data.seed-values.sql:6335
162 msgid "Nahuatl"
163 msgstr "Nahuatl"
164
165 #: 950.data.seed-values.sql:9383 950.data.seed-values.sql:9384
166 msgid "Historical Hold Retention Start Date"
167 msgstr "Պահման պատմության տարիքի սկզբնավորման ամսաթիվ"
168
169 # id::aout.name__5
170 # id::5
171 #: 950.data.seed-values.sql:451
172 msgid "Bookmobile"
173 msgstr "Ավտոգրադարան"
174
175 # id::clm.value__kaw
176 # id::kaw
177 #: 950.data.seed-values.sql:6253
178 msgid "Kawi"
179 msgstr "Kawi"
180
181 #: 950.data.seed-values.sql:4287
182 msgid "Suggest claims_never_checked_out_count field on patron registration"
183 msgstr ""
184
185 #: 950.data.seed-values.sql:3039
186 msgid "Hard boundary"
187 msgstr ""
188
189 #: 950.data.seed-values.sql:11067 950.data.seed-values.sql:11853
190 msgid "Virgin Mobile"
191 msgstr ""
192
193 #: 950.data.seed-values.sql:10714
194 msgid "Repertoire de vedettes-matiere"
195 msgstr "Repertoire de vedettes-matiere"
196
197 # id::clm.value__sas
198 # id::sas
199 #: 950.data.seed-values.sql:6405
200 msgid "Sasak"
201 msgstr "Sasak"
202
203 #: 950.data.seed-values.sql:953
204 msgid "CREATE_ORG_UNIT"
205 msgstr ""
206
207 # id::ccs.name__0
208 # id::0
209 #: 950.data.seed-values.sql:303
210 msgid "Available"
211 msgstr "Մատչելի"
212
213 # id::crcd.name__6
214 # id::6
215 #: 950.data.seed-values.sql:260
216 msgid "35_days_1_renew"
217 msgstr "35_days_1_renew"
218
219 #: 950.data.seed-values.sql:4009
220 msgid ""
221 "Regular expression defining the patron username format, used for patron "
222 "registration and self-service username changing only"
223 msgstr ""
224
225 #: 950.data.seed-values.sql:9133
226 msgid "Deleted"
227 msgstr ""
228
229 #: 950.data.seed-values.sql:809
230 msgid "Allow a user to view a funding source"
231 msgstr ""
232
233 #: 950.data.seed-values.sql:4807
234 msgid "Target copies for a hold even if copy's circ lib is closed"
235 msgstr ""
236
237 #: 950.data.seed-values.sql:4767
238 msgid ""
239 "So for example, if you search for John Doe, normally you would get at most "
240 "50 results.  This setting allows you to raise or lower that limit."
241 msgstr ""
242
243 #: 950.data.seed-values.sql:657
244 msgid "Allow a user to delete a copy location"
245 msgstr ""
246
247 #: 950.data.seed-values.sql:321
248 msgid "Long Overdue"
249 msgstr ""
250
251 #: 950.data.seed-values.sql:13065
252 msgid "Maximum Z39.50 Batch Search Results"
253 msgstr ""
254
255 #: 950.data.seed-values.sql:33
256 msgid "Alerting Note, no blocks"
257 msgstr "Զգուշացման նշում, բլոկներ չկան"
258
259 #: 950.data.seed-values.sql:3636
260 msgid ""
261 "If set to a non-empty value, Non-Hold Transits will be suppressed between "
262 "this OU and others with the same value. If set to an empty value, transits "
263 "will not be suppressed."
264 msgstr ""
265
266 #: 950.data.seed-values.sql:12436
267 msgid ""
268 "Leave transaction open when lost balance equals zero.  This leaves the lost "
269 "copy on the patron record when it is paid"
270 msgstr ""
271
272 #: 950.data.seed-values.sql:1167
273 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.credit.payments.allow"
274 msgstr ""
275
276 #: 950.data.seed-values.sql:488 950.data.seed-values.sql:3309
277 #: 950.data.seed-values.sql:3312
278 msgid "Lost Materials Processing Fee"
279 msgstr "Կորած նյութերի կատարման գումար"
280
281 #: 950.data.seed-values.sql:701
282 msgid "Allow a user to view uploaded offline script information"
283 msgstr ""
284
285 #: 950.data.seed-values.sql:1651
286 msgid "Data Review"
287 msgstr "Տվյալների վերանայում"
288
289 #: 950.data.seed-values.sql:11581
290 msgid "Chariton Valley Wireless"
291 msgstr ""
292
293 #: 950.data.seed-values.sql:611
294 msgid "Allow a user to edit copies in batch"
295 msgstr ""
296
297 #: 950.data.seed-values.sql:1341
298 msgid "ADMIN_INVOICE_PAYMENT_METHOD"
299 msgstr ""
300
301 #: 950.data.seed-values.sql:975
302 msgid "DELETE_COPY_STATUS"
303 msgstr ""
304
305 #: 950.data.seed-values.sql:4833
306 msgid "Jump to details on 1 hit (public)"
307 msgstr ""
308
309 # id::clm.value__gaa
310 # id::gaa
311 #: 950.data.seed-values.sql:6179
312 msgid "Gã"
313 msgstr "Gã"
314
315 # id::cblvl.value__s
316 # id::s
317 #: 950.data.seed-values.sql:6583
318 msgid "Serial"
319 msgstr "Պարբերական"
320
321 # id::clm.value__ven
322 # id::ven
323 #: 950.data.seed-values.sql:6498
324 msgid "Venda"
325 msgstr "Venda"
326
327 #: 950.data.seed-values.sql:9161
328 msgid ""
329 "Holds: When testing hold matrix matchpoints, use the profile group of the "
330 "receiving user instead of that of the requestor (affects staff-placed holds)"
331 msgstr ""
332
333 #: 950.data.seed-values.sql:3456
334 msgid ""
335 "Override the default circ lib of \"here\" with a pre-configured circ lib for "
336 "pre-cat items.  The value should be the \"shortname\" (aka policy name) of "
337 "the org unit"
338 msgstr ""
339
340 # id::clm.value__ori
341 # id::ori
342 #: 950.data.seed-values.sql:6363
343 msgid "Oriya"
344 msgstr "Oriya"
345
346 #: 950.data.seed-values.sql:751
347 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"User\" group"
348 msgstr ""
349
350 #: 950.data.seed-values.sql:117
351 msgid "Abbreviated Title"
352 msgstr "Կրճատված վերնագիր"
353
354 #: 950.data.seed-values.sql:342
355 msgid "English (Canada)"
356 msgstr "Անգլերեն (Կանադա)"
357
358 #: 950.data.seed-values.sql:10538
359 msgid "Heading -- Form Subdivision"
360 msgstr "Վերնախորագիր -- Ձևի ենթաբաժին"
361
362 #: 950.data.seed-values.sql:4479
363 msgid ""
364 "The evening_phone field will be shown on the patron registration screen. "
365 "Showing a field makes it appear with required fields even when not required. "
366 "If the field is required this setting is ignored."
367 msgstr ""
368
369 #: 950.data.seed-values.sql:4362
370 msgid ""
371 "The day_phone field will be suggested on the patron registration screen. "
372 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
373 "field is shown or required this setting is ignored."
374 msgstr ""
375
376 #: 950.data.seed-values.sql:777
377 msgid "Allow a user to renew an item past the maximum renewal count"
378 msgstr ""
379
380 #: 950.data.seed-values.sql:1151
381 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING_ALL"
382 msgstr ""
383
384 #: 950.data.seed-values.sql:11167
385 msgid "Alaska, USA"
386 msgstr ""
387
388 #: 950.data.seed-values.sql:3867
389 msgid "Format Times with this pattern."
390 msgstr ""
391
392 # id::clm.value__luo
393 # id::luo
394 #: 950.data.seed-values.sql:6297
395 msgid "Luo (Kenya and Tanzania)"
396 msgstr "Luo (Kenya and Tanzania)"
397
398 #: 950.data.seed-values.sql:2939
399 msgid ""
400 "When a patron checks out an item and they have no holds that directly target "
401 "the item, the system will attempt to find a hold for the patron that could "
402 "be fulfilled by the checked out item and fulfills it"
403 msgstr ""
404
405 #: 950.data.seed-values.sql:4461
406 msgid ""
407 "The Regular Expression for validation on the evening_phone field in patron "
408 "registration."
409 msgstr ""
410
411 #: 950.data.seed-values.sql:3258
412 msgid "When true, don't target any copies at this org unit for holds"
413 msgstr ""
414
415 #: 950.data.seed-values.sql:4413
416 msgid "Regex for email field on patron registration"
417 msgstr ""
418
419 #: 950.data.seed-values.sql:3912
420 msgid "Courier Code"
421 msgstr "Սուրհանդակի կոդ"
422
423 # id::clm.value__apa
424 # id::apa
425 #: 950.data.seed-values.sql:6054
426 msgid "Apache languages"
427 msgstr "Ապաչի լեզուներ"
428
429 #: 950.data.seed-values.sql:1309
430 msgid "ADMIN_ASSET_COPY_TEMPLATE"
431 msgstr ""
432
433 #: 950.data.seed-values.sql:887
434 msgid "Allows a user to create a purchase order"
435 msgstr ""
436
437 #: 950.data.seed-values.sql:3597
438 msgid "Content of header_text include"
439 msgstr ""
440
441 #: 950.data.seed-values.sql:9821
442 msgid "Invalid value for \"deposit_amount\""
443 msgstr "Սխալ արժեք \"deposit_amount\""
444
445 #: 950.data.seed-values.sql:3453
446 msgid "Pre-cat Item Circ Lib"
447 msgstr ""
448
449 # id::citm.value__m
450 # id::m
451 #: 950.data.seed-values.sql:6549
452 msgid "Computer file"
453 msgstr "Համակարգչային ֆայլ"
454
455 #: 950.data.seed-values.sql:11751
456 msgid "Nextel"
457 msgstr ""
458
459 #: 950.data.seed-values.sql:9121
460 msgid "EDI"
461 msgstr "ՓԷՏ"
462
463 #: 950.data.seed-values.sql:1157
464 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.auth.opac_timeout"
465 msgstr ""
466
467 #: 950.data.seed-values.sql:9929
468 msgid ""
469 "An email has been requested for records in an Importer Authority Queue."
470 msgstr ""
471
472 #: 950.data.seed-values.sql:9491
473 msgid "A missing pieces slip needs to be formatted for printing."
474 msgstr ""
475
476 #: 950.data.seed-values.sql:3462
477 msgid "Change reshelving status interval"
478 msgstr ""
479
480 #: 950.data.seed-values.sql:2948
481 msgid ""
482 "When filling related holds on checkout only match on items that are valid "
483 "for opportunistic capture for the hold. Without this set a Title or Volume "
484 "hold could match when the item is not holdable. With this set only holdable "
485 "items will match."
486 msgstr ""
487
488 #: 950.data.seed-values.sql:559
489 msgid ""
490 "Allow a user to continue to renew an item even if it is required for a hold"
491 msgstr ""
492
493 #: 950.data.seed-values.sql:4290
494 msgid ""
495 "The claims_never_checked_out_count field will be suggested on the patron "
496 "registration screen. Suggesting a field makes it appear when suggested "
497 "fields are shown. If the field is shown or required this setting is ignored."
498 msgstr ""
499
500 #: 950.data.seed-values.sql:6562
501 msgid "The item is a poem or collection of poems."
502 msgstr "Նյութը պոեմ կամ պոեմների հավաքածու է։"
503
504 # id::clm.value__kau
505 # id::kau
506 #: 950.data.seed-values.sql:6252
507 msgid "Kanuri"
508 msgstr "Kanuri"
509
510 # id::clm.value__gem
511 # id::gem
512 #: 950.data.seed-values.sql:6185
513 msgid "Germanic (Other)"
514 msgstr "Գերմանական (այլ)"
515
516 # id::cbs.source__1
517 # id::1
518 #: 950.data.seed-values.sql:3
519 msgid "oclc"
520 msgstr "oclc"
521
522 #: 950.data.seed-values.sql:3345
523 msgid "Item Status for Missing Pieces"
524 msgstr ""
525
526 #: 950.data.seed-values.sql:12147
527 msgid "Self-Check Proxy Login"
528 msgstr "Ինքնա ընդունման միջնորդավորված գրանցում"
529
530 # id::cblvl.value__d
531 # id::d
532 #: 950.data.seed-values.sql:6580
533 msgid "Subunit"
534 msgstr "Ենթամիավոր"
535
536 # id::clm.value__bih
537 # id::bih
538 #: 950.data.seed-values.sql:6087
539 msgid "Bihari"
540 msgstr "Bihari"
541
542 # id::clm.value__wel
543 # id::wel
544 #: 950.data.seed-values.sql:6506
545 msgid "Welsh"
546 msgstr "Welsh"
547
548 #: 950.data.seed-values.sql:9145
549 msgid "Accepted with amendment, no confirmation required"
550 msgstr ""
551
552 #: 950.data.seed-values.sql:3084
553 msgid "Soft stalling interval"
554 msgstr ""
555
556 #: 950.data.seed-values.sql:11445
557 msgid "Alltel (Allied Wireless)"
558 msgstr ""
559
560 # id::clm.value__goh
561 # id::goh
562 #: 950.data.seed-values.sql:6195
563 msgid "German, Old High (ca. 750-1050)"
564 msgstr "German, Old High (ca. 750-1050)"
565
566 # id::clm.value__tem
567 # id::tem
568 #: 950.data.seed-values.sql:6460
569 msgid "Temne"
570 msgstr "Temne"
571
572 #: 950.data.seed-values.sql:2864
573 msgid "Spine label line width"
574 msgstr ""
575
576 #: 950.data.seed-values.sql:12410
577 msgid "Allow funds to be rolled over without bringing the money along"
578 msgstr ""
579
580 #: 950.data.seed-values.sql:4281
581 msgid ""
582 "The claims_never_checked_out_count field will be shown on the patron "
583 "registration screen. Showing a field makes it appear with required fields "
584 "even when not required. If the field is required this setting is ignored."
585 msgstr ""
586
587 #: 950.data.seed-values.sql:1467
588 msgid "VIEW_SERIAL_SUBSCRIPTION"
589 msgstr ""
590
591 #: 950.data.seed-values.sql:3021
592 msgid "Auto-Extending Grace Periods extend for all closed dates"
593 msgstr ""
594
595 #: 950.data.seed-values.sql:705
596 msgid "Allow a user to change the due date on an item to any date"
597 msgstr ""
598
599 # id::crcd.name__8
600 # id::8
601 #: 950.data.seed-values.sql:264
602 msgid "1_hour_2_renew"
603 msgstr "1_hour_2_renew"
604
605 #: 950.data.seed-values.sql:4314
606 msgid "Regex for barcodes on patron registration"
607 msgstr ""
608
609 #: 950.data.seed-values.sql:2909 950.data.seed-values.sql:2912
610 msgid "Charge lost on zero"
611 msgstr ""
612
613 #: 950.data.seed-values.sql:663
614 msgid ""
615 "Allow a user to see if another user has permission to place a hold on a "
616 "given copy"
617 msgstr ""
618
619 # id::clm.value__jpn
620 # id::jpn
621 #: 950.data.seed-values.sql:6241
622 msgid "Japanese"
623 msgstr "Ճապոներեն"
624
625 #: 950.data.seed-values.sql:12469
626 msgid "Truncate fines to max fine amount"
627 msgstr ""
628
629 #: 950.data.seed-values.sql:2642
630 msgid ""
631 "When receiving a copy in acquisitions, set the copy \"creator\" to be the "
632 "staff that received the copy"
633 msgstr ""
634
635 #: 950.data.seed-values.sql:4825
636 msgid "Jump to details on 1 hit (staff client)"
637 msgstr ""
638
639 #: 950.data.seed-values.sql:1455
640 msgid "VIEW_CIRC_MATRIX_MATCHPOINT"
641 msgstr ""
642
643 #: 950.data.seed-values.sql:4152
644 msgid "Button bar"
645 msgstr ""
646
647 #: 950.data.seed-values.sql:9819
648 msgid "Invalid value for \"price\""
649 msgstr "Անիրական արժեք \"գնի\" համար"
650
651 #: 950.data.seed-values.sql:2837
652 msgid "Defines the control number identifier used in 003 and 035 fields."
653 msgstr ""
654
655 # id::clm.value__ssw id::clm.value__-swz
656 # id::ssw
657 #: 950.data.seed-values.sql:6443 950.data.seed-values.sql:6450
658 msgid "Swazi"
659 msgstr "Swazi"
660
661 #: 950.data.seed-values.sql:9155
662 msgid "Backorder quantity"
663 msgstr ""
664
665 #: 950.data.seed-values.sql:4575
666 msgid "Regex for other_phone field on patron registration"
667 msgstr ""
668
669 # id::clm.value__inc
670 # id::inc
671 #: 950.data.seed-values.sql:6230
672 msgid "Indic (Other)"
673 msgstr "Indic (Other)"
674
675 # id::cbs.source__2
676 # id::2
677 #: 950.data.seed-values.sql:5
678 msgid "System Local"
679 msgstr "System Local"
680
681 #: 950.data.seed-values.sql:11957
682 msgid "Helio"
683 msgstr ""
684
685 #: 950.data.seed-values.sql:10779 950.data.seed-values.sql:10785
686 msgid "Default Phone Number"
687 msgstr ""
688
689 # id::clm.value__new
690 # id::new
691 #: 950.data.seed-values.sql:6345
692 msgid "Newari"
693 msgstr "Newari"
694
695 #: 950.data.seed-values.sql:911
696 msgid "Allows staff to edit the note for a bill on a transaction"
697 msgstr ""
698
699 #: 950.data.seed-values.sql:1103
700 msgid "DELETE_BIB_IMPORT_QUEUE"
701 msgstr ""
702
703 #: 950.data.seed-values.sql:4191
704 msgid "This is the default Ident Type for new users in the patron editor."
705 msgstr ""
706
707 #: 950.data.seed-values.sql:9874
708 msgid "Print output has been requested for records in an Importer Bib Queue."
709 msgstr ""
710
711 #: 950.data.seed-values.sql:3861
712 msgid ""
713 "Format Dates with this pattern (examples: \"yyyy-MM-dd\" for \"2010-04-26\", "
714 "\"MMM d, yyyy\" for \"Apr 26, 2010\")"
715 msgstr ""
716
717 # id::clm.value__nub
718 # id::nub
719 #: 950.data.seed-values.sql:6355
720 msgid "Nubian languages"
721 msgstr "Նուբիական լեզուներ"
722
723 # id::clm.value__arm id::i18n_l.name__hy-AM id::i18n_l.description__hy-AM
724 # id::arm
725 #: 950.data.seed-values.sql:351 950.data.seed-values.sql:352
726 #: 950.data.seed-values.sql:6058
727 msgid "Armenian"
728 msgstr "Հայերեն"
729
730 #: 950.data.seed-values.sql:4773
731 msgid ""
732 "Require staff initials for entry/edit of item/patron/penalty notes/messages."
733 msgstr ""
734
735 # id::clm.value__sad
736 # id::sad
737 #: 950.data.seed-values.sql:6397
738 msgid "Sandawe"
739 msgstr "Sandawe"
740
741 #: 950.data.seed-values.sql:753
742 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Patron\" group"
743 msgstr ""
744
745 # id::clm.value__bad
746 # id::bad
747 #: 950.data.seed-values.sql:6072
748 msgid "Banda"
749 msgstr "Banda"
750
751 #: 950.data.seed-values.sql:9144
752 msgid "This line item is not found in the referenced message."
753 msgstr ""
754
755 #: 950.data.seed-values.sql:11649
756 msgid "Syringa Wireless"
757 msgstr ""
758
759 #: 950.data.seed-values.sql:9827
760 msgid "Invalid value for \"copy_number\""
761 msgstr "Անիրական արժեք \"copy_number\" համար"
762
763 #: 950.data.seed-values.sql:4677
764 msgid "The county field will be required on the patron registration screen."
765 msgstr ""
766
767 # id::ccs.name__5
768 # id::5
769 #: 950.data.seed-values.sql:308
770 msgid "In process"
771 msgstr "Գործողության մեջ"
772
773 #: 950.data.seed-values.sql:1013
774 msgid "DELETE_XML_TRANSFORM"
775 msgstr ""
776
777 #: 950.data.seed-values.sql:3570
778 msgid "Content of alert_text include"
779 msgstr ""
780
781 #: 950.data.seed-values.sql:2678
782 msgid ""
783 "When the amount remaining in the fund, including spent money and "
784 "encumbrances, goes below this percentage, attempts to spend from the fund "
785 "will result in a warning to the staff."
786 msgstr ""
787 "Երբ բյուջեում մնացող գումարը ներառած նաև ծախսածը,  ավելի քիչ է դառնում այս "
788 "տոկոսից, յուրաքանչյուր փորձ ծախսելու այս գումարը կհանգեցնի աշխատակազմի "
789 "զգուշացման"
790
791 #: 950.data.seed-values.sql:9339
792 msgid ""
793 "Map of search classes to regular expressions to warn user about leading "
794 "articles."
795 msgstr ""
796
797 #: 950.data.seed-values.sql:3093
798 msgid "Hard stalling interval"
799 msgstr ""
800
801 # id::cam.value__f
802 # id::f
803 #: 950.data.seed-values.sql:6531
804 msgid "Specialized"
805 msgstr "Մասնագիտացված"
806
807 # id::clm.value__nno
808 # id::nno
809 #: 950.data.seed-values.sql:6349
810 msgid "Norwegian (Nynorsk)"
811 msgstr "Norwegian (Nynorsk)"
812
813 #: 950.data.seed-values.sql:2527 950.data.seed-values.sql:2528
814 msgid "Hits per Page"
815 msgstr ""
816
817 #: 950.data.seed-values.sql:13164 950.data.seed-values.sql:13170
818 msgid "Void Processing Fee on Long-Overdue Item Return"
819 msgstr ""
820
821 #: 950.data.seed-values.sql:130
822 msgid "Personal Author"
823 msgstr "Անհատական հեղինակ"
824
825 # id::clm.value__mad
826 # id::mad
827 #: 950.data.seed-values.sql:6300
828 msgid "Madurese"
829 msgstr "Madurese"
830
831 #: 950.data.seed-values.sql:4308
832 msgid ""
833 "The claims_returned_count field will be suggested on the patron registration "
834 "screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. "
835 "If the field is shown or required this setting is ignored."
836 msgstr ""
837
838 #: 950.data.seed-values.sql:1407
839 msgid "DELETE_INVOICE_ITEM_TYPE"
840 msgstr ""
841
842 # id::clm.value__sag
843 # id::sag
844 #: 950.data.seed-values.sql:6398
845 msgid "Sango (Ubangi Creole)"
846 msgstr "Sango (Ubangi Creole)"
847
848 # id::clm.value__kha
849 # id::kha
850 #: 950.data.seed-values.sql:6256
851 msgid "Khasi"
852 msgstr "Khasi"
853
854 #: 950.data.seed-values.sql:9829
855 msgid "Invalid value for \"circ_as_type\""
856 msgstr "Անիրական արժեք \"circ_as_type\" համար"
857
858 #: 950.data.seed-values.sql:11377
859 msgid "Bluegrass Cellular"
860 msgstr ""
861
862 #: 950.data.seed-values.sql:1591
863 msgid ""
864 "Allows a user to create, edit, and delete custom toolbars for workstations"
865 msgstr ""
866
867 # id::clm.value__mah
868 # id::mah
869 #: 950.data.seed-values.sql:6302
870 msgid "Marshallese"
871 msgstr "Marshallese"
872
873 # id::clm.value__yao
874 # id::yao
875 #: 950.data.seed-values.sql:6512
876 msgid "Yao (Africa)"
877 msgstr "Yao (Africa)"
878
879 #: 950.data.seed-values.sql:9951
880 msgid ""
881 "CSV output has been requested for Import Items from records in an Importer "
882 "Bib Queue."
883 msgstr ""
884
885 #: 950.data.seed-values.sql:4269
886 msgid "Suggest barred field on patron registration"
887 msgstr ""
888
889 #: 950.data.seed-values.sql:1409
890 msgid "DELETE_INVOICE_METHOD"
891 msgstr ""
892
893 # id::ccs.name__9
894 # id::9
895 #: 950.data.seed-values.sql:312
896 msgid "On order"
897 msgstr "Պատվիրված"
898
899 #: 950.data.seed-values.sql:3429
900 msgid ""
901 "Length of time (in seconds) a self-serve password reset request should "
902 "remain active."
903 msgstr ""
904 "Ժամանակի տևողություն (վայրկյաններ) որի ընթացքում ինքնաստուգվող գաղտնաբառի "
905 "վերագրման առաջարկը մնում է ակտիվ։"
906
907 #: 950.data.seed-values.sql:3264
908 msgid "Reset request time on un-cancel"
909 msgstr ""
910
911 #: 950.data.seed-values.sql:1115
912 msgid "UPDATE_AUTHORITY_IMPORT_QUEUE"
913 msgstr ""
914
915 # id::clm.value__ady
916 # id::ady
917 #: 950.data.seed-values.sql:6042
918 msgid "Adygei"
919 msgstr "Ադիգեյ"
920
921 #: 950.data.seed-values.sql:3051
922 msgid "Holds: Soft boundary"
923 msgstr ""
924
925 #: 950.data.seed-values.sql:4512
926 msgid "Show ident_value2 field on patron registration"
927 msgstr ""
928
929 #: 950.data.seed-values.sql:1405
930 msgid "DELETE_COPY_BTYPE"
931 msgstr ""
932
933 #: 950.data.seed-values.sql:4731
934 msgid ""
935 "Instead of All fields, show just suggested fields in patron registration by "
936 "default."
937 msgstr ""
938
939 #: 950.data.seed-values.sql:440
940 msgid "Everywhere"
941 msgstr "Ամենուր"
942
943 #: 950.data.seed-values.sql:1423
944 msgid "UPDATE_BIBLIO_FINGERPRINT"
945 msgstr ""
946
947 #: 950.data.seed-values.sql:10506
948 msgid "Library of Congress standard authority record control semantics"
949 msgstr ""
950 "Կոնգրեսի գրադարանի ստանդարտ հեղինակավոր գրառման վերահսկման շարահյուսություն"
951
952 #: 950.data.seed-values.sql:737
953 msgid "Allow a user to create a new closed date for a location"
954 msgstr ""
955
956 # id::clm.value__tuk
957 # id::tuk
958 #: 950.data.seed-values.sql:6481
959 msgid "Turkmen"
960 msgstr "Թուրքմեներեն"
961
962 # id::clm.value__tli
963 # id::tli
964 #: 950.data.seed-values.sql:6471
965 msgid "Tlingit"
966 msgstr "Tlingit"
967
968 #: 950.data.seed-values.sql:545
969 msgid "Allow a user to import a MARC record via the Z39.50 interface"
970 msgstr ""
971
972 #: 950.data.seed-values.sql:909
973 msgid "Allows staff to manually change a patron's claims returned count"
974 msgstr ""
975
976 #: 950.data.seed-values.sql:2474
977 msgid "Untargeted expiration"
978 msgstr ""
979
980 #: 950.data.seed-values.sql:2945
981 msgid "Checkout Fills Related Hold On Valid Copy Only"
982 msgstr ""
983
984 #: 950.data.seed-values.sql:3069
985 msgid ""
986 "Amount of time after a hold is placed before the hold expires.  Example "
987 "\"100 days\""
988 msgstr ""
989
990 #: 950.data.seed-values.sql:10569
991 msgid "See From Tracing -- Personal Name"
992 msgstr ""
993
994 #: 950.data.seed-values.sql:11530
995 msgid "Cellular One (Dobson) / O2 / Orange"
996 msgstr ""
997
998 # id::cit.name__2
999 # id::2
1000 #: 950.data.seed-values.sql:244
1001 msgid "SSN"
1002 msgstr "SSN"
1003
1004 # id::clm.value__tmh
1005 # id::tmh
1006 #: 950.data.seed-values.sql:6472
1007 msgid "Tamashek"
1008 msgstr "Tamashek"
1009
1010 #: 950.data.seed-values.sql:4080
1011 msgid "Work Log: Maximum Actions Logged"
1012 msgstr ""
1013
1014 #: 950.data.seed-values.sql:4539
1015 msgid "Suggest juvenile field on patron registration"
1016 msgstr ""
1017
1018 # id::clm.value__kaa
1019 # id::kaa
1020 #: 950.data.seed-values.sql:6244
1021 msgid "Kara-Kalpak"
1022 msgstr "Կարա-կալպակերեն"
1023
1024 # id::clm.value__swa
1025 # id::swa
1026 #: 950.data.seed-values.sql:6448
1027 msgid "Swahili"
1028 msgstr "Swahili"
1029
1030 #: 950.data.seed-values.sql:9118
1031 msgid "Non-library Item"
1032 msgstr "Ոչ գրադարանային նյութ"
1033
1034 #: 950.data.seed-values.sql:735
1035 msgid "Allow a user to update a closed date interval for a given location"
1036 msgstr ""
1037
1038 #: 950.data.seed-values.sql:4713
1039 msgid ""
1040 "The Example for validation on the post_code field in patron registration."
1041 msgstr ""
1042
1043 #: 950.data.seed-values.sql:1603
1044 msgid ""
1045 "When granted, newly added lineitem identifiers will propagate to linked bib "
1046 "records"
1047 msgstr ""
1048
1049 # id::clm.value__chr
1050 # id::chr
1051 #: 950.data.seed-values.sql:6119
1052 msgid "Cherokee"
1053 msgstr "Cherokee"
1054
1055 #: 950.data.seed-values.sql:7820
1056 msgid ""
1057 "Applies the configured penalty to a patron.  Required named environment "
1058 "variables are \"user\", which refers to the user object, and "
1059 "\"context_org\", which refers to the org_unit object that acts as the focus "
1060 "for the penalty."
1061 msgstr ""
1062
1063 #: 950.data.seed-values.sql:13117
1064 msgid "Long-Overdue Max Return Interval"
1065 msgstr ""
1066
1067 #: 950.data.seed-values.sql:500
1068 msgid "Long-Overdue Materials"
1069 msgstr ""
1070
1071 #: 950.data.seed-values.sql:13549
1072 msgid "Items Out Claims Returned display setting"
1073 msgstr ""
1074
1075 #: 950.data.seed-values.sql:13426
1076 msgid "Vandelay Default Copy Location"
1077 msgstr ""
1078
1079 # id::clm.value__cat
1080 # id::cat
1081 #: 950.data.seed-values.sql:6105
1082 msgid "Catalan"
1083 msgstr "Կատալոներեն"
1084
1085 #: 950.data.seed-values.sql:9725
1086 msgid "Check whether a hold request is cancelled."
1087 msgstr ""
1088
1089 # id::clm.value__wen
1090 # id::wen
1091 #: 950.data.seed-values.sql:6507
1092 msgid "Sorbian languages"
1093 msgstr "Sorbian languages"
1094
1095 #: 950.data.seed-values.sql:4278
1096 msgid "Show claims_never_checked_out_count field on patron registration"
1097 msgstr ""
1098
1099 #: 950.data.seed-values.sql:3186
1100 msgid ""
1101 "If there is an available copy at the requesting library that could fulfill a "
1102 "hold during hold placement time, do not allow the hold to be placed"
1103 msgstr ""
1104 "Եթե հարցում արվող գրադաարանում առկա է հասանելի պատճեն որը կարող է "
1105 "իրականացնել պահում պահման տեղադրման ժամանակ, թույլ մի տուր որ պահումը "
1106 "կատարվի;"
1107
1108 #: 950.data.seed-values.sql:1273
1109 msgid ""
1110 "Enables the user to create/update/delete booking reservation attribute value "
1111 "maps"
1112 msgstr ""
1113
1114 #: 950.data.seed-values.sql:14
1115 msgid "Set"
1116 msgstr "Բազմություն"
1117
1118 #: 950.data.seed-values.sql:3255
1119 msgid "Skip For Hold Targeting"
1120 msgstr ""
1121
1122 #: 950.data.seed-values.sql:4875
1123 msgid ""
1124 "Disable authentication requirement for sending call number information via "
1125 "SMS from the OPAC."
1126 msgstr ""
1127
1128 #: 950.data.seed-values.sql:6588
1129 msgid "U-matic"
1130 msgstr "U-matic"
1131
1132 #: 950.data.seed-values.sql:3357
1133 msgid ""
1134 "When true, the Date of Birth column in patron lists will default to Not "
1135 "Visible, and in the Patron Summary sidebar the value will display as "
1136 "<Hidden> unless the field label is clicked."
1137 msgstr ""
1138
1139 #: 950.data.seed-values.sql:1640
1140 msgid "Can do anything at the Branch level"
1141 msgstr "Կարող է մասնաճյուղի մակարդակում անել ամեն ինչ"
1142
1143 # id::clm.value__mai
1144 # id::mai
1145 #: 950.data.seed-values.sql:6303
1146 msgid "Maithili"
1147 msgstr "Maithili"
1148
1149 #: 950.data.seed-values.sql:1629
1150 msgid "Circulators"
1151 msgstr "Տացքեր"
1152
1153 #: 950.data.seed-values.sql:143
1154 msgid "Topic Subject"
1155 msgstr "Թեմատիկ խորագիր"
1156
1157 #: 950.data.seed-values.sql:2903
1158 msgid ""
1159 "Elbow room specifies how far in the future you must make a reservation on an "
1160 "item if that item will have to transit to reach its pickup location.  It "
1161 "secondarily defines how soon a reservation on a given item must start before "
1162 "the check-in process will opportunistically capture it for the reservation "
1163 "shelf."
1164 msgstr ""
1165
1166 # id::clm.value__peo
1167 # id::peo
1168 #: 950.data.seed-values.sql:6376
1169 msgid "Old Persian (ca. 600-400 B.C.)"
1170 msgstr "Հին պարսկերեն (մոտ. 600-400 B.C.)"
1171
1172 #: 950.data.seed-values.sql:2480
1173 msgid "Patron via SIP"
1174 msgstr ""
1175
1176 #: 950.data.seed-values.sql:1385
1177 msgid "CREATE_INVOICE_METHOD"
1178 msgstr ""
1179
1180 #: 950.data.seed-values.sql:9152
1181 msgid "[6024] The quantity which has been ordered."
1182 msgstr ""
1183
1184 #: 950.data.seed-values.sql:9368 950.data.seed-values.sql:9369
1185 msgid "Historical Circulation Retention Start Date"
1186 msgstr "Տացքի պատմութան պահպանման սկզբնավորման ամսաթիվ"
1187
1188 # id::clm.value__doi
1189 # id::doi
1190 #: 950.data.seed-values.sql:6144
1191 msgid "Dogri"
1192 msgstr "Dogri"
1193
1194 #: 950.data.seed-values.sql:2608
1195 msgid "Circulation"
1196 msgstr "Տացք"
1197
1198 # id::clm.value__lim
1199 # id::lim
1200 #: 950.data.seed-values.sql:6286
1201 msgid "Limburgish"
1202 msgstr "Limburgish"
1203
1204 #: 950.data.seed-values.sql:617
1205 msgid "User may create an entry in a patron statistical category"
1206 msgstr ""
1207
1208 #: 950.data.seed-values.sql:6830
1209 msgid "Creates a hold_notification record for each notified hold"
1210 msgstr ""
1211
1212 #: 950.data.seed-values.sql:1045
1213 msgid "UPDATE_LIT_FORM"
1214 msgstr ""
1215
1216 #: 950.data.seed-values.sql:965
1217 msgid "CREATE_XML_TRANSFORM"
1218 msgstr ""
1219
1220 # id::clm.value__asm
1221 # id::asm
1222 #: 950.data.seed-values.sql:6063
1223 msgid "Assamese"
1224 msgstr "Assamese"
1225
1226 #: 950.data.seed-values.sql:2533 950.data.seed-values.sql:2534
1227 msgid "Hold Notification Format"
1228 msgstr ""
1229
1230 #: 950.data.seed-values.sql:9125
1231 msgid "ISBN is unrecognizable"
1232 msgstr ""
1233
1234 #: 950.data.seed-values.sql:152 950.data.seed-values.sql:5011
1235 msgid "Accession Number"
1236 msgstr "Աճման համար"
1237
1238 #: 950.data.seed-values.sql:3210
1239 msgid "Org Unit Target Weight"
1240 msgstr ""
1241
1242 #: 950.data.seed-values.sql:13430
1243 msgid "Default copy location value for imported items"
1244 msgstr ""
1245
1246 #: 950.data.seed-values.sql:3138
1247 msgid "Clear shelf copy status"
1248 msgstr ""
1249
1250 # id::clm.value__lat
1251 # id::lat
1252 #: 950.data.seed-values.sql:6283
1253 msgid "Latin"
1254 msgstr "Լատիներեն"
1255
1256 #: 950.data.seed-values.sql:625
1257 msgid "User may update an entry in a patron statistical category"
1258 msgstr ""
1259
1260 #: 950.data.seed-values.sql:1163
1261 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.hold_expire_alert_interval"
1262 msgstr ""
1263
1264 # id::clm.value__-fri id::clm.value__fry
1265 # id::-fri
1266 #: 950.data.seed-values.sql:6173 950.data.seed-values.sql:6176
1267 msgid "Frisian"
1268 msgstr "Frisian"
1269
1270 #: 950.data.seed-values.sql:927
1271 msgid "CREATE_CIRC_MOD"
1272 msgstr ""
1273
1274 #: 950.data.seed-values.sql:9812
1275 msgid "Malformed record cause Import failure"
1276 msgstr "Ձևախեղված գրառումը հանգեցրել է ներմուծման ձախողման"
1277
1278 #: 950.data.seed-values.sql:869
1279 msgid "Allow a user to mark an item status as 'lost'"
1280 msgstr ""
1281
1282 #: 950.data.seed-values.sql:1415
1283 msgid "DELETE_METABIB_SEARCH_ALIAS"
1284 msgstr ""
1285
1286 #: 950.data.seed-values.sql:581
1287 msgid "Allow a user to mark an item as 'missing'"
1288 msgstr ""
1289
1290 #: 950.data.seed-values.sql:3786 950.data.seed-values.sql:3789
1291 msgid "PayflowPro password"
1292 msgstr ""
1293
1294 #: 950.data.seed-values.sql:11938
1295 msgid "Centennial Wireless"
1296 msgstr ""
1297
1298 #: 950.data.seed-values.sql:9814
1299 msgid "New record had insufficient quality"
1300 msgstr "Նոր գրառումը ունի անբավարար որակ"
1301
1302 #: 950.data.seed-values.sql:11717
1303 msgid "Simple Mobile"
1304 msgstr ""
1305
1306 #: 950.data.seed-values.sql:913
1307 msgid "Allows staff to edit the note for a payment on a transaction"
1308 msgstr ""
1309
1310 #: 950.data.seed-values.sql:6590
1311 msgid "Type C"
1312 msgstr "Տեսակ C"
1313
1314 #: 950.data.seed-values.sql:823
1315 msgid "Allow a user to delete a fund allocation"
1316 msgstr ""
1317
1318 #: 950.data.seed-values.sql:1487
1319 msgid "Update prefix label definition."
1320 msgstr ""
1321
1322 #: 950.data.seed-values.sql:4188
1323 msgid "Default Ident Type for Patron Registration"
1324 msgstr ""
1325
1326 # id::clm.value__fro
1327 # id::fro
1328 #: 950.data.seed-values.sql:6175
1329 msgid "French, Old (ca. 842-1400)"
1330 msgstr "Ֆրանսերեն, Հին (մոտ. 842-1400)"
1331
1332 #: 950.data.seed-values.sql:12150
1333 msgid "LibraryElf Login"
1334 msgstr "LibraryElf մուտքի գրանցում"
1335
1336 #: 950.data.seed-values.sql:1249 950.data.seed-values.sql:1251
1337 msgid "Allow a user to delete trigger template output"
1338 msgstr ""
1339
1340 # id::ccs.name__13
1341 # id::13
1342 #: 950.data.seed-values.sql:316
1343 msgid "Discard/Weed"
1344 msgstr "Discard/Weed"
1345
1346 #: 950.data.seed-values.sql:2609
1347 msgid "Self Check"
1348 msgstr "Ինքնա ընդունում"
1349
1350 # id::clm.value__iii
1351 # id::iii
1352 #: 950.data.seed-values.sql:6224
1353 msgid "Sichuan Yi"
1354 msgstr "Sichuan Yi"
1355
1356 #: 950.data.seed-values.sql:4641
1357 msgid ""
1358 "The second_given_name field will be shown on the patron registration screen. "
1359 "Showing a field makes it appear with required fields even when not required. "
1360 "If the field is required this setting is ignored."
1361 msgstr ""
1362
1363 #: 950.data.seed-values.sql:3849 950.data.seed-values.sql:3852
1364 msgid "PayPal test mode"
1365 msgstr ""
1366
1367 # id::clm.value__yor
1368 # id::yor
1369 #: 950.data.seed-values.sql:6515
1370 msgid "Yoruba"
1371 msgstr "Yoruba"
1372
1373 #: 950.data.seed-values.sql:1043
1374 msgid "UPDATE_LASSO_MAP"
1375 msgstr ""
1376
1377 #: 950.data.seed-values.sql:10931
1378 msgid "Koodo Mobile"
1379 msgstr ""
1380
1381 #: 950.data.seed-values.sql:4695
1382 msgid ""
1383 "The State field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
1384 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
1385 "field is required this setting is ignored."
1386 msgstr ""
1387
1388 #: 950.data.seed-values.sql:12352 950.data.seed-values.sql:12358
1389 msgid "Default list to use when adding to a bookbag"
1390 msgstr ""
1391
1392 #: 950.data.seed-values.sql:4024
1393 msgid "Patron Opt-In Boundary"
1394 msgstr ""
1395
1396 #: 950.data.seed-values.sql:5092
1397 msgid "Cancel Holds"
1398 msgstr "Չեղյալ արա պահումները"
1399
1400 # id::clfm.value__s
1401 # id::s
1402 #: 950.data.seed-values.sql:6563
1403 msgid "Speeches"
1404 msgstr "Ելույթներ"
1405
1406 #: 950.data.seed-values.sql:10545
1407 msgid "See Also From Tracing -- Meeting Name"
1408 msgstr "Տես նաև Այս հետագծից -- Հանդիպման անուն"
1409
1410 #: 950.data.seed-values.sql:4764
1411 msgid "Cap results in Patron Search at this number."
1412 msgstr ""
1413
1414 # id::clm.value__alb
1415 # id::alb
1416 #: 950.data.seed-values.sql:6049
1417 msgid "Albanian"
1418 msgstr "Ալբաներեն"
1419
1420 #: 950.data.seed-values.sql:9129
1421 msgid "delivered_but_lost"
1422 msgstr ""
1423
1424 #: 950.data.seed-values.sql:13517 950.data.seed-values.sql:13536
1425 #: 950.data.seed-values.sql:13555
1426 msgid ""
1427 "Value is a numeric code, describing which list the circulation should appear "
1428 "while checked out and whether the circulation should continue to appear in "
1429 "the bottom list, when checked in with oustanding fines.  1 = top list, "
1430 "bottom list.  2 = bottom list, bottom list.  5 = top list, do not display.  "
1431 "6 = bottom list, do not display."
1432 msgstr ""
1433
1434 #: 950.data.seed-values.sql:1583
1435 msgid "Allows staff to manage search filter groups and entries"
1436 msgstr ""
1437
1438 #: 950.data.seed-values.sql:9250
1439 msgid "Historical Hold Retention Age - Canceled (Patron via phone)"
1440 msgstr ""
1441
1442 #: 950.data.seed-values.sql:807
1443 msgid "Allow a user to delete a funding source"
1444 msgstr ""
1445
1446 #: 950.data.seed-values.sql:3600
1447 msgid ""
1448 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
1449 "%INCLUDE(header_text)%"
1450 msgstr ""
1451
1452 #: 950.data.seed-values.sql:470
1453 msgid "Example Sub-library 1"
1454 msgstr "Օրինակ։ Ենթագրադարան 1"
1455
1456 # id::clm.value__wln
1457 # id::wln
1458 #: 950.data.seed-values.sql:6508
1459 msgid "Walloon"
1460 msgstr "Walloon"
1461
1462 #: 950.data.seed-values.sql:1627
1463 msgid "Catalogers"
1464 msgstr "Քարտագրողներ"
1465
1466 # id::clm.value__amh
1467 # id::amh
1468 #: 950.data.seed-values.sql:6052
1469 msgid "Amharic"
1470 msgstr "Ամհարիկ"
1471
1472 #: 950.data.seed-values.sql:482
1473 msgid "Overdue Materials"
1474 msgstr "Ժամկետանց նյութեր"
1475
1476 # id::clm.value__rap
1477 # id::rap
1478 #: 950.data.seed-values.sql:6389
1479 msgid "Rapanui"
1480 msgstr "Rapanui"
1481
1482 #: 950.data.seed-values.sql:2693 950.data.seed-values.sql:2696
1483 msgid "Temporary barcode prefix"
1484 msgstr ""
1485
1486 #: 950.data.seed-values.sql:1535
1487 msgid "Allows a user to use debug functions in the staff client"
1488 msgstr ""
1489
1490 #: 950.data.seed-values.sql:10558
1491 msgid "Established Heading Linking Entry -- Meeting Name"
1492 msgstr "Հաստատված վերնախորագրի կապի մուտք -- Հանդիպման անուն"
1493
1494 #: 950.data.seed-values.sql:12627
1495 msgid "Upload Create PO"
1496 msgstr ""
1497
1498 # id::clm.value__paa
1499 # id::paa
1500 #: 950.data.seed-values.sql:6369
1501 msgid "Papuan (Other)"
1502 msgstr "Papuan (այլ)"
1503
1504 # id::ccs.name__11
1505 # id::11
1506 #: 950.data.seed-values.sql:314 950.data.seed-values.sql:2606
1507 msgid "Cataloging"
1508 msgstr "Քարտագրում"
1509
1510 # id::crcd.name__4
1511 # id::4
1512 #: 950.data.seed-values.sql:256
1513 msgid "3_days_1_renew"
1514 msgstr "3_days_1_renew"
1515
1516 # id::clm.value__arn
1517 # id::arn
1518 #: 950.data.seed-values.sql:6059
1519 msgid "Mapuche"
1520 msgstr "Mapuche"
1521
1522 # id::clm.value__uig
1523 # id::uig
1524 #: 950.data.seed-values.sql:6491
1525 msgid "Uighur"
1526 msgstr "Uighur"
1527
1528 #: 950.data.seed-values.sql:1299
1529 msgid "ADMIN_ACQ_FISCAL_YEAR"
1530 msgstr ""
1531
1532 #: 950.data.seed-values.sql:9146
1533 msgid "Accepted with changes which require no confirmation."
1534 msgstr ""
1535
1536 #: 950.data.seed-values.sql:3943
1537 msgid "Allow pending addresses"
1538 msgstr ""
1539
1540 #: 950.data.seed-values.sql:4560
1541 msgid ""
1542 "The master_account field will be suggested on the patron registration "
1543 "screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. "
1544 "If the field is shown or required this setting is ignored."
1545 msgstr ""
1546
1547 # id::clm.value__ind
1548 # id::ind
1549 #: 950.data.seed-values.sql:6231
1550 msgid "Indonesian"
1551 msgstr "Ինդոնեզերեն"
1552
1553 #: 950.data.seed-values.sql:533
1554 msgid "Allow a user to update another user's hold"
1555 msgstr ""
1556
1557 #: 950.data.seed-values.sql:3618
1558 msgid ""
1559 "In-Transit items checked in this close to the transit start time will be "
1560 "prevented from checking in"
1561 msgstr ""
1562
1563 #: 950.data.seed-values.sql:815
1564 msgid "Allow a user to delete a fund"
1565 msgstr ""
1566
1567 #: 950.data.seed-values.sql:4062
1568 msgid "Previous Issuance Copy Location"
1569 msgstr ""
1570
1571 #: 950.data.seed-values.sql:10556
1572 msgid "Established Heading Linking Entry -- Personal Name"
1573 msgstr "Հաստատված վերնախորագրի կապի մուտք -- Անհատական անուն"
1574
1575 #: 950.data.seed-values.sql:901
1576 msgid "Allows a user to delete an MFHD record"
1577 msgstr ""
1578
1579 #: 950.data.seed-values.sql:10965
1580 msgid "Bell Mobility & Solo Mobile"
1581 msgstr ""
1582
1583 # id::clm.value__kru
1584 # id::kru
1585 #: 950.data.seed-values.sql:6271
1586 msgid "Kurukh"
1587 msgstr "Kurukh"
1588
1589 # id::clm.value__-tar id::clm.value__tat
1590 # id::-tar
1591 #: 950.data.seed-values.sql:6457 950.data.seed-values.sql:6458
1592 msgid "Tatar"
1593 msgstr "Թաթարերեն"
1594
1595 #: 950.data.seed-values.sql:801
1596 msgid "Allow a user to delete an item out of another user's container"
1597 msgstr ""
1598
1599 #: 950.data.seed-values.sql:11224
1600 msgid "Hawaiian Telcom Wireless"
1601 msgstr ""
1602
1603 #: 950.data.seed-values.sql:2819
1604 msgid "Spine and pocket label font size"
1605 msgstr ""
1606
1607 #: 950.data.seed-values.sql:10540
1608 msgid "Heading -- Chronological Term"
1609 msgstr "Վերնախորագիր -- Ժամանակագրական տերմին"
1610
1611 #: 950.data.seed-values.sql:13374
1612 msgid "Vandelay Generate Default Barcodes"
1613 msgstr ""
1614
1615 # id::clm.value__mos
1616 # id::mos
1617 #: 950.data.seed-values.sql:6329
1618 msgid "Mooré"
1619 msgstr "Mooré"
1620
1621 #: 950.data.seed-values.sql:1055
1622 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_CLOSING"
1623 msgstr ""
1624
1625 # id::clm.value__syr
1626 # id::syr
1627 #: 950.data.seed-values.sql:6451
1628 msgid "Syriac"
1629 msgstr "Syriac"
1630
1631 # id::clm.value__kar
1632 # id::kar
1633 #: 950.data.seed-values.sql:6250
1634 msgid "Karen"
1635 msgstr "Karen"
1636
1637 # id::clm.value__fur
1638 # id::fur
1639 #: 950.data.seed-values.sql:6178
1640 msgid "Friulian"
1641 msgstr "Friulian"
1642
1643 #: 950.data.seed-values.sql:12544
1644 msgid ""
1645 "If we exceed the wait time, the URL is marked as a \"timeout\" and the "
1646 "system moves on to the next URL"
1647 msgstr ""
1648
1649 #: 950.data.seed-values.sql:5081
1650 msgid "Template Merge Container"
1651 msgstr "Ձևաչափի ձուլման կոնտեյներ"
1652
1653 #: 950.data.seed-values.sql:8745
1654 msgid "A payment receipt needs to be formatted for printing."
1655 msgstr ""
1656
1657 #: 950.data.seed-values.sql:4548
1658 msgid "Show master_account field on patron registration"
1659 msgstr ""
1660
1661 #: 950.data.seed-values.sql:9134
1662 msgid "The information is to be or has been deleted."
1663 msgstr ""
1664
1665 #: 950.data.seed-values.sql:3354
1666 msgid "Obscure the Date of Birth field"
1667 msgstr ""
1668
1669 #: 950.data.seed-values.sql:9109
1670 msgid "Euros"
1671 msgstr ""
1672
1673 #: 950.data.seed-values.sql:10566
1674 msgid "Established Heading Linking Entry -- Chronological Term"
1675 msgstr "Սահմանված Վերնախորագրի կապի մուտք -- Ժամանակագրական տերմին"
1676
1677 #: 950.data.seed-values.sql:9293
1678 msgid ""
1679 "Circ: Use original circulation library on desk renewal instead of user home "
1680 "library"
1681 msgstr ""
1682
1683 # id::clm.value__snk
1684 # id::snk
1685 #: 950.data.seed-values.sql:6433
1686 msgid "Soninke"
1687 msgstr "Soninke"
1688
1689 #: 950.data.seed-values.sql:749
1690 msgid ""
1691 "Allow a user to remove an existing workstation so a new one can replace it"
1692 msgstr ""
1693
1694 #: 950.data.seed-values.sql:773
1695 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Vendor\" group"
1696 msgstr ""
1697
1698 # id::clm.value__hmn
1699 # id::hmn
1700 #: 950.data.seed-values.sql:6216
1701 msgid "Hmong"
1702 msgstr "Hmong"
1703
1704 #: 950.data.seed-values.sql:154 950.data.seed-values.sql:375
1705 #: 950.data.seed-values.sql:396 950.data.seed-values.sql:415
1706 #: 950.data.seed-values.sql:5008 950.data.seed-values.sql:13027
1707 msgid "ISBN"
1708 msgstr "ISBN"
1709
1710 #: 950.data.seed-values.sql:855
1711 msgid "Allow a staff member to directly remove a bibliographic record"
1712 msgstr ""
1713
1714 #: 950.data.seed-values.sql:10526
1715 msgid "Heading -- Topical Term"
1716 msgstr "Վերնախորագիր -- Թեմատիկ տերմին"
1717
1718 #: 950.data.seed-values.sql:3588
1719 msgid "Content of footer_text include"
1720 msgstr ""
1721
1722 #: 950.data.seed-values.sql:7058
1723 msgid "A patron acquisition request has been rejected."
1724 msgstr ""
1725
1726 #: 950.data.seed-values.sql:4722
1727 msgid ""
1728 "The Regular Expression for validation on the post_code field in patron "
1729 "registration."
1730 msgstr ""
1731
1732 # id::clm.value__may
1733 # id::may
1734 #: 950.data.seed-values.sql:6312
1735 msgid "Malay"
1736 msgstr "Malay"
1737
1738 #: 950.data.seed-values.sql:11120
1739 msgid "Bulletin.net"
1740 msgstr ""
1741
1742 # id::citm.value__f
1743 # id::f
1744 #: 950.data.seed-values.sql:6544
1745 msgid "Manuscript cartographic material"
1746 msgstr "Ձեռագիր քարտեզներ"
1747
1748 #: 950.data.seed-values.sql:137
1749 msgid "Geographic Subject"
1750 msgstr "Աշխարհագրական խորագիր"
1751
1752 #: 950.data.seed-values.sql:959
1753 msgid "CREATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
1754 msgstr ""
1755
1756 #: 950.data.seed-values.sql:498
1757 msgid "Notification Fee"
1758 msgstr "Զգուշացման գումար"
1759
1760 #: 950.data.seed-values.sql:3303
1761 msgid "Lost items are usable on checkin instead of going 'home' first"
1762 msgstr ""
1763
1764 #: 950.data.seed-values.sql:3330
1765 msgid ""
1766 "This prevents the system from charging more than the item price in overdue "
1767 "fines"
1768 msgstr ""
1769 "Սա կանխարգելում է համակարգին ժամկետանց տուգանքների համար գանձել ավելին քան "
1770 "նյութի գինն է։"
1771
1772 # id::clm.value__ceb
1773 # id::ceb
1774 #: 950.data.seed-values.sql:6107
1775 msgid "Cebuano"
1776 msgstr "Cebuano"
1777
1778 # id::clm.value__moh
1779 # id::moh
1780 #: 950.data.seed-values.sql:6326
1781 msgid "Mohawk"
1782 msgstr "Mohawk"
1783
1784 #: 950.data.seed-values.sql:733
1785 msgid "Allow a user to remove a closed date interval for a given location"
1786 msgstr ""
1787
1788 #: 950.data.seed-values.sql:12729
1789 msgid "Upload Merge on Exact Match by Default"
1790 msgstr ""
1791
1792 #: 950.data.seed-values.sql:775
1793 msgid "Allow a user to place a hold on an age-protected item"
1794 msgstr ""
1795
1796 #: 950.data.seed-values.sql:2723
1797 msgid "How long a persistent login lasts.  E.g. '2 weeks'"
1798 msgstr "Ինչքան երկար է տևում մշտական գրանցումը, ասենք '2 շաբաթ'"
1799
1800 #: 950.data.seed-values.sql:4614
1801 msgid "The prefix field will be required on the patron registration screen."
1802 msgstr ""
1803
1804 #: 950.data.seed-values.sql:3435
1805 msgid "Patron Registration: Cloned patrons get address copy"
1806 msgstr ""
1807
1808 #: 950.data.seed-values.sql:4380
1809 msgid "The dob field will be required on the patron registration screen."
1810 msgstr ""
1811
1812 #: 950.data.seed-values.sql:723
1813 msgid ""
1814 "Allow a user to abort a copy transit if the user is at the transit "
1815 "destination or source"
1816 msgstr ""
1817
1818 #: 950.data.seed-values.sql:1337
1819 msgid "ADMIN_INVOICE"
1820 msgstr ""
1821
1822 # id::clm.value__jav
1823 # id::jav
1824 #: 950.data.seed-values.sql:6240
1825 msgid "Javanese"
1826 msgstr "Javanese"
1827
1828 #: 950.data.seed-values.sql:1431
1829 msgid "UPDATE_COPY_BTYPE"
1830 msgstr ""
1831
1832 #: 950.data.seed-values.sql:1111
1833 msgid "UPDATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
1834 msgstr ""
1835
1836 #: 950.data.seed-values.sql:743
1837 msgid "Allow a user to remove someone from collections"
1838 msgstr ""
1839
1840 #: 950.data.seed-values.sql:10832
1841 msgid "Circulation Policy Configuration"
1842 msgstr ""
1843
1844 # id::clm.value__kan
1845 # id::kan
1846 #: 950.data.seed-values.sql:6249
1847 msgid "Kannada"
1848 msgstr "Kannada"
1849
1850 # id::clm.value__dum
1851 # id::dum
1852 #: 950.data.seed-values.sql:6147
1853 msgid "Dutch, Middle (ca. 1050-1350)"
1854 msgstr "Հոլանդերեն, Միջին (մոտ. 1050-1350)"
1855
1856 #: 950.data.seed-values.sql:12735
1857 msgid "Merge records on exact match by default during ACQ file upload"
1858 msgstr ""
1859
1860 # id::clm.value__per
1861 # id::per
1862 #: 950.data.seed-values.sql:6377
1863 msgid "Persian"
1864 msgstr "Ֆարսի"
1865
1866 #: 950.data.seed-values.sql:12149
1867 msgid "Apache Auth Proxy Login"
1868 msgstr "Apache Auth Proxy մուտքի գրանցում"
1869
1870 #: 950.data.seed-values.sql:831
1871 msgid "Allow a user to create a new provider"
1872 msgstr ""
1873
1874 #: 950.data.seed-values.sql:1465
1875 msgid "VIEW_MERGE_PROFILE"
1876 msgstr ""
1877
1878 #: 950.data.seed-values.sql:745
1879 msgid "Allow a user to bar a patron"
1880 msgstr ""
1881
1882 # id::clm.value__iku
1883 # id::iku
1884 #: 950.data.seed-values.sql:6226
1885 msgid "Inuktitut"
1886 msgstr "Inuktitut"
1887
1888 # id::cifm.value__c
1889 # id::c
1890 #: 950.data.seed-values.sql:6570
1891 msgid "Microopaque"
1892 msgstr "Microopaque"
1893
1894 #: 950.data.seed-values.sql:1281
1895 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.block_renews_for_holds"
1896 msgstr ""
1897
1898 #: 950.data.seed-values.sql:7086
1899 msgid ""
1900 "Tests to see if the corresponding Line Item has a state of \"cancelled\"."
1901 msgstr ""
1902
1903 #: 950.data.seed-values.sql:761
1904 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"GlobalAdmin\" group"
1905 msgstr ""
1906
1907 # id::clm.value__jpr
1908 # id::jpr
1909 #: 950.data.seed-values.sql:6242
1910 msgid "Judeo-Persian"
1911 msgstr "Judeo-Persian"
1912
1913 #: 950.data.seed-values.sql:3870
1914 msgid ""
1915 "Format Times with this pattern (examples: \"h:m:s.SSS a z\" for "
1916 "\"2:07:20.666 PM Eastern Daylight Time\", \"HH:mm\" for \"14:07\")"
1917 msgstr ""
1918
1919 # id::clm.value__lus
1920 # id::lus
1921 #: 950.data.seed-values.sql:6298
1922 msgid "Lushai"
1923 msgstr "Lushai"
1924
1925 #: 950.data.seed-values.sql:647
1926 msgid "Allow a user to update a non-cataloged item type"
1927 msgstr ""
1928
1929 # id::clm.value__tah
1930 # id::tah
1931 #: 950.data.seed-values.sql:6453
1932 msgid "Tahitian"
1933 msgstr "Tahitian"
1934
1935 #: 950.data.seed-values.sql:847
1936 msgid "Allows a user to create a picklist"
1937 msgstr ""
1938
1939 #: 950.data.seed-values.sql:1305
1940 msgid "ADMIN_ACQ_LINEITEM_ALERT_TEXT"
1941 msgstr ""
1942
1943 # id::clfm.value__m
1944 # id::m
1945 #: 950.data.seed-values.sql:6561
1946 msgid "Mixed forms"
1947 msgstr "Խառը ձևաչափեր"
1948
1949 #: 950.data.seed-values.sql:907
1950 msgid "Allows staff to override the max claims returned value for a patron"
1951 msgstr ""
1952
1953 # id::clm.value__pra
1954 # id::pra
1955 #: 950.data.seed-values.sql:6384
1956 msgid "Prakrit languages"
1957 msgstr "Prakrit languages"
1958
1959 # id::clm.value__gay
1960 # id::gay
1961 #: 950.data.seed-values.sql:6183
1962 msgid "Gayo"
1963 msgstr "Gayo"
1964
1965 #: 950.data.seed-values.sql:3534
1966 msgid "Require patron password"
1967 msgstr ""
1968
1969 # id::clfm.value__0
1970 # id::0
1971 #: 950.data.seed-values.sql:6552
1972 msgid "Not fiction (not further specified)"
1973 msgstr "Ոչ գեղարվեստական (սահմանված չէ)"
1974
1975 #: 950.data.seed-values.sql:3714 950.data.seed-values.sql:3717
1976 msgid "AuthorizeNet login"
1977 msgstr ""
1978
1979 #: 950.data.seed-values.sql:4458
1980 msgid "Regex for evening_phone field on patron registration"
1981 msgstr ""
1982
1983 #: 950.data.seed-values.sql:9137
1984 msgid "No action"
1985 msgstr ""
1986
1987 #: 950.data.seed-values.sql:687
1988 msgid "Allow a user to delete another user's title note"
1989 msgstr ""
1990
1991 #: 950.data.seed-values.sql:565
1992 msgid "Allow a user to mark a user as deleted"
1993 msgstr ""
1994
1995 # id::clm.value__-gal id::clm.value__orm
1996 # id::-gal
1997 #: 950.data.seed-values.sql:6182 950.data.seed-values.sql:6364
1998 msgid "Oromo"
1999 msgstr "Oromo"
2000
2001 #: 950.data.seed-values.sql:4341
2002 msgid "Require day_phone field on patron registration"
2003 msgstr ""
2004
2005 #: 950.data.seed-values.sql:4371
2006 msgid ""
2007 "If set the calendar widget will appear when editing the dob field on the "
2008 "patron registration form."
2009 msgstr ""
2010
2011 #: 950.data.seed-values.sql:12170
2012 msgid ""
2013 "Normally, fines are not charged when a library is closed.  When set to True, "
2014 "fines will be charged during scheduled closings and normal weekly closed "
2015 "days."
2016 msgstr ""
2017
2018 #: 950.data.seed-values.sql:3973
2019 msgid "If enabled username changing via the OPAC will be disabled"
2020 msgstr ""
2021
2022 #: 950.data.seed-values.sql:147
2023 msgid "General Keywords"
2024 msgstr "Ընդհանուր վճռորոշ բառեր"
2025
2026 # id::clm.value__kho
2027 # id::kho
2028 #: 950.data.seed-values.sql:6259
2029 msgid "Khotanese"
2030 msgstr "Khotanese"
2031
2032 # id::clm.value__bem
2033 # id::bem
2034 #: 950.data.seed-values.sql:6083
2035 msgid "Bemba"
2036 msgstr "Bemba"
2037
2038 #: 950.data.seed-values.sql:973
2039 msgid "DELETE_CIRC_MOD"
2040 msgstr ""
2041
2042 #: 950.data.seed-values.sql:3087
2043 msgid ""
2044 "How long to wait before allowing remote items to be opportunistically "
2045 "captured for a hold.  Example \"5 days\""
2046 msgstr ""
2047
2048 # id::clm.value__crp
2049 # id::crp
2050 #: 950.data.seed-values.sql:6132
2051 msgid "Creoles and Pidgins (Other)"
2052 msgstr "Creoles and Pidgins (այլ)"
2053
2054 # id::clm.value__est
2055 # id::est
2056 #: 950.data.seed-values.sql:6160
2057 msgid "Estonian"
2058 msgstr "Էստոներեն"
2059
2060 #: 950.data.seed-values.sql:3573
2061 msgid ""
2062 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
2063 "%INCLUDE(alert_text)%"
2064 msgstr ""
2065
2066 #: 950.data.seed-values.sql:13354
2067 msgid "Show county field on patron registration"
2068 msgstr ""
2069
2070 #: 950.data.seed-values.sql:5082
2071 msgid "URL Verification Queue"
2072 msgstr "URL-ի նույնականացման հերթ"
2073
2074 # id::clm.value__gre
2075 # id::gre
2076 #: 950.data.seed-values.sql:6201
2077 msgid "Greek, Modern (1453- )"
2078 msgstr "Greek, Modern (1453- )"
2079
2080 # id::aout.name__3
2081 # id::3
2082 #: 950.data.seed-values.sql:445
2083 msgid "Branch"
2084 msgstr "Մասնաճյուղ"
2085
2086 #: 950.data.seed-values.sql:4389
2087 msgid ""
2088 "The dob field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
2089 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
2090 "field is required this setting is ignored."
2091 msgstr ""
2092
2093 #: 950.data.seed-values.sql:13194
2094 msgid "Leave transaction open when long overdue balance equals zero"
2095 msgstr ""
2096
2097 #: 950.data.seed-values.sql:13123
2098 msgid ""
2099 "Long-overdue check-in processing (voiding fees, re-instating overdues, etc.) "
2100 "will not take place for items that have been overdue for (or have last "
2101 "activity older than) this amount of time"
2102 msgstr ""
2103
2104 #: 950.data.seed-values.sql:12416
2105 msgid ""
2106 "Allow funds to be rolled over without bringing the money along.  This makes "
2107 "money left in the old fund disappear, modeling its return to some outside "
2108 "entity."
2109 msgstr ""
2110
2111 # id::cbs.source__3
2112 # id::3
2113 #: 950.data.seed-values.sql:7
2114 msgid "Project Gutenberg"
2115 msgstr "Գուտենբերգ նախագիծ"
2116
2117 #: 950.data.seed-values.sql:1329
2118 msgid "ADMIN_HOLD_MATRIX_MATCHPOINT"
2119 msgstr ""
2120
2121 #: 950.data.seed-values.sql:11309
2122 msgid "Element Mobile"
2123 msgstr ""
2124
2125 #: 950.data.seed-values.sql:741
2126 msgid "Allow a user to put someone into collections"
2127 msgstr ""
2128
2129 #: 950.data.seed-values.sql:4134
2130 msgid "Show billing tab first when bills are present"
2131 msgstr ""
2132
2133 #: 950.data.seed-values.sql:1646
2134 msgid "Can do anything at the System level"
2135 msgstr "Կարող է անեկ ամեն ինչ Համակարգի մակարդակով"
2136
2137 #: 950.data.seed-values.sql:13326
2138 msgid "Allow patrons to self-register, creating pending user accounts"
2139 msgstr ""
2140
2141 #: 950.data.seed-values.sql:12138
2142 msgid "Verification via translator-v1"
2143 msgstr "Ստուգում translator-v1 միջոցով"
2144
2145 #: 950.data.seed-values.sql:9230 950.data.seed-values.sql:9377
2146 #: 950.data.seed-values.sql:9378
2147 msgid "Historical Hold Retention Age"
2148 msgstr "Պահման պատմության հիշոելու տարիք"
2149
2150 # id::clm.value__tig
2151 # id::tig
2152 #: 950.data.seed-values.sql:6467
2153 msgid "Tigré"
2154 msgstr "Tigré"
2155
2156 #: 950.data.seed-values.sql:3480
2157 msgid "Pop-up alert for errors"
2158 msgstr ""
2159
2160 #: 950.data.seed-values.sql:12190
2161 msgid ""
2162 "Sets the maxinum number of recent user activity entries to retrieve for "
2163 "display in the staff client.  0 means show none, -1 means show all.  Default "
2164 "is 1."
2165 msgstr ""
2166
2167 # id::clm.value__rar
2168 # id::rar
2169 #: 950.data.seed-values.sql:6390
2170 msgid "Rarotongan"
2171 msgstr "Rarotongan"
2172
2173 #: 950.data.seed-values.sql:3201
2174 msgid "Minimum Estimated Wait"
2175 msgstr ""
2176
2177 #: 950.data.seed-values.sql:4251
2178 msgid "Suggest alias field on patron registration"
2179 msgstr ""
2180
2181 # id::clm.value__ipk
2182 # id::ipk
2183 #: 950.data.seed-values.sql:6235
2184 msgid "Inupiaq"
2185 msgstr "Inupiaq"
2186
2187 #: 950.data.seed-values.sql:3946
2188 msgid ""
2189 "If enabled, patrons can create and edit existing addresses.  Addresses are "
2190 "kept in a pending state until staff approves the changes"
2191 msgstr ""
2192
2193 #: 950.data.seed-values.sql:128
2194 msgid "Corporate Author"
2195 msgstr "Համատեղ մարմին"
2196
2197 #: 950.data.seed-values.sql:963
2198 msgid "CREATE_VR_FORMAT"
2199 msgstr ""
2200
2201 #: 950.data.seed-values.sql:4092
2202 msgid ""
2203 "The main entry point for this interface is in Holdings Maintenance, Actions "
2204 "for Selected Rows, Edit Item Attributes / Call Numbers / Replace Barcodes.  "
2205 "This setting changes the top and bottom panes for that interface into left "
2206 "and right panes."
2207 msgstr ""
2208
2209 #: 950.data.seed-values.sql:1499
2210 msgid "Create/Retrieve/Update/Delete Serial Item"
2211 msgstr ""
2212
2213 #: 950.data.seed-values.sql:551
2214 msgid "Allow a user to delete a volume"
2215 msgstr ""
2216
2217 #: 950.data.seed-values.sql:3156
2218 msgid "Default hold shelf expire interval"
2219 msgstr ""
2220
2221 # id::clm.value__bis
2222 # id::bis
2223 #: 950.data.seed-values.sql:6090
2224 msgid "Bislama"
2225 msgstr "Bislama"
2226
2227 # id::clm.value__ach
2228 # id::ach
2229 #: 950.data.seed-values.sql:6040
2230 msgid "Acoli"
2231 msgstr "Acoli"
2232
2233 #: 950.data.seed-values.sql:821
2234 msgid "Allow a user to create a new fund allocation"
2235 msgstr ""
2236
2237 # id::crmf.name__2
2238 # id::2
2239 #: 950.data.seed-values.sql:276
2240 msgid "overdue_min"
2241 msgstr "overdue_min"
2242
2243 # id::crmf.name__3
2244 # id::3
2245 #: 950.data.seed-values.sql:278
2246 msgid "overdue_mid"
2247 msgstr "overdue_mid"
2248
2249 # id::clm.value__hat
2250 # id::hat
2251 #: 950.data.seed-values.sql:6207
2252 msgid "Haitian French Creole"
2253 msgstr "Haitian French Creole"
2254
2255 # id::clm.value__bik
2256 # id::bik
2257 #: 950.data.seed-values.sql:6088
2258 msgid "Bikol"
2259 msgstr "Bikol"
2260
2261 # id::clm.value__swe
2262 # id::swe
2263 #: 950.data.seed-values.sql:6449
2264 msgid "Swedish"
2265 msgstr "Շվեդերեն"
2266
2267 #: 950.data.seed-values.sql:1413
2268 msgid "DELETE_METABIB_CLASS"
2269 msgstr ""
2270
2271 #: 950.data.seed-values.sql:3366
2272 msgid ""
2273 "Skip offline checkin transaction (raise exception when processing) if item "
2274 "Status Changed Time is newer than the recorded transaction time.  WARNING: "
2275 "The Reshelving to Available status rollover will trigger this."
2276 msgstr ""
2277
2278 #: 950.data.seed-values.sql:3627
2279 msgid ""
2280 "If set to a non-empty value, Hold Transits will be suppressed between this "
2281 "OU and others with the same value. If set to an empty value, transits will "
2282 "not be suppressed."
2283 msgstr ""
2284
2285 # id::aout.name__2
2286 # id::2
2287 #: 950.data.seed-values.sql:442 950.data.seed-values.sql:2602
2288 msgid "System"
2289 msgstr "Համակարգ"
2290
2291 # id::clm.value__ewe
2292 # id::ewe
2293 #: 950.data.seed-values.sql:6162
2294 msgid "Ewe"
2295 msgstr "Ewe"
2296
2297 # id::clm.value__tup
2298 # id::tup
2299 #: 950.data.seed-values.sql:6483
2300 msgid "Tupi languages"
2301 msgstr "Tupi languages"
2302
2303 #: 950.data.seed-values.sql:12144
2304 msgid "OPAC Login (jspac)"
2305 msgstr "ՀՕԱՔ մուտք (jspac)"
2306
2307 # id::clm.value__dra
2308 # id::dra
2309 #: 950.data.seed-values.sql:6145
2310 msgid "Dravidian (Other)"
2311 msgstr "Dravidian (այլ)"
2312
2313 #: 950.data.seed-values.sql:9242
2314 msgid "Historical Hold Retention Age - Canceled (Untarged expiration)"
2315 msgstr ""
2316
2317 # id::clm.value__cpe
2318 # id::cpe
2319 #: 950.data.seed-values.sql:6127
2320 msgid "Creoles and Pidgins, English-based (Other)"
2321 msgstr "Creoles and Pidgins, English-based (այլ)"
2322
2323 # id::clm.value__zha
2324 # id::zha
2325 #: 950.data.seed-values.sql:6519
2326 msgid "Zhuang"
2327 msgstr "Zhuang"
2328
2329 #: 950.data.seed-values.sql:1223
2330 msgid "Allow a user to update trigger cleanup entries"
2331 msgstr ""
2332
2333 #: 950.data.seed-values.sql:6952
2334 msgid "Check Hold notification flag(s)"
2335 msgstr ""
2336
2337 #: 950.data.seed-values.sql:9817
2338 msgid "Invalid value for \"status\""
2339 msgstr "Անիրական արժեք \"status\" համար"
2340
2341 # id::clm.value__slo
2342 # id::slo
2343 #: 950.data.seed-values.sql:6421
2344 msgid "Slovak"
2345 msgstr "Սլովակերեն"
2346
2347 #: 950.data.seed-values.sql:785
2348 msgid "Allow staff to override circulation copy range failure"
2349 msgstr ""
2350
2351 # id::clm.value__gil
2352 # id::gil
2353 #: 950.data.seed-values.sql:6189
2354 msgid "Gilbertese"
2355 msgstr "Gilbertese"
2356
2357 #: 950.data.seed-values.sql:10895
2358 msgid "Rogers Wireless (Alternate)"
2359 msgstr ""
2360
2361 #: 950.data.seed-values.sql:2975
2362 msgid ""
2363 "When an item is marked damaged, overdue fines on the most recent circulation "
2364 "are voided."
2365 msgstr ""
2366
2367 #: 950.data.seed-values.sql:1445
2368 msgid "user_request.create"
2369 msgstr ""
2370
2371 #: 950.data.seed-values.sql:10710
2372 msgid "Canadian Subject Headings"
2373 msgstr "Կանադական խորագրեր"
2374
2375 #: 950.data.seed-values.sql:121
2376 msgid "Alternate Title"
2377 msgstr "Այլընտրանքային վերնագիր"
2378
2379 #: 950.data.seed-values.sql:1315
2380 msgid "ADMIN_CIRC_MOD"
2381 msgstr ""
2382
2383 #: 950.data.seed-values.sql:4668
2384 msgid ""
2385 "The suffix field will be suggested on the patron registration screen. "
2386 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
2387 "field is shown or required this setting is ignored."
2388 msgstr ""
2389
2390 #: 950.data.seed-values.sql:5079
2391 msgid "Book Bag"
2392 msgstr "Գրքի պայուսակ"
2393
2394 #: 950.data.seed-values.sql:452
2395 msgid "Your Bookmobile"
2396 msgstr "Քո շարժական գրադարանը"
2397
2398 #: 950.data.seed-values.sql:763
2399 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"LocalAdmin\" group"
2400 msgstr ""
2401
2402 #: 950.data.seed-values.sql:13443
2403 msgid "Default circulation modifier value for imported items"
2404 msgstr ""
2405
2406 # id::clm.value__sah
2407 # id::sah
2408 #: 950.data.seed-values.sql:6399
2409 msgid "Yakut"
2410 msgstr "Յակուտերեն"
2411
2412 #: 950.data.seed-values.sql:3129
2413 msgid "Canceled holds display count"
2414 msgstr ""
2415
2416 #: 950.data.seed-values.sql:605
2417 msgid "Allow a user to remove other users from permission groups"
2418 msgstr ""
2419
2420 #: 950.data.seed-values.sql:513
2421 msgid "Allow a user to log in to the OPAC"
2422 msgstr ""
2423
2424 # id::clm.value__hup
2425 # id::hup
2426 #: 950.data.seed-values.sql:6219
2427 msgid "Hupa"
2428 msgstr "Hupa"
2429
2430 #: 950.data.seed-values.sql:1025
2431 msgid "UPDATE_CIRC_MOD"
2432 msgstr ""
2433
2434 # id::clm.value__ice
2435 # id::ice
2436 #: 950.data.seed-values.sql:6222
2437 msgid "Icelandic"
2438 msgstr "Իսլանդերեն"
2439
2440 #: 950.data.seed-values.sql:2756 950.data.seed-values.sql:2759
2441 msgid ""
2442 "Delete bib if all copies are deleted via Acquisitions lineitem cancellation."
2443 msgstr ""
2444
2445 #: 950.data.seed-values.sql:3609
2446 msgid ""
2447 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
2448 "%INCLUDE(notice_text)%"
2449 msgstr ""
2450
2451 # id::clm.value__akk
2452 # id::akk
2453 #: 950.data.seed-values.sql:6048
2454 msgid "Akkadian"
2455 msgstr "Akkadian"
2456
2457 #: 950.data.seed-values.sql:1233
2458 msgid "Allow a user to create, update, and delete trigger hooks"
2459 msgstr ""
2460
2461 # id::clm.value__snd
2462 # id::snd
2463 #: 950.data.seed-values.sql:6431
2464 msgid "Sindhi"
2465 msgstr "Sindhi"
2466
2467 #: 950.data.seed-values.sql:805
2468 msgid "Allow a user to create a new funding source"
2469 msgstr ""
2470
2471 #: 950.data.seed-values.sql:1205
2472 msgid ""
2473 "Allow a user to override the circ.holds.hold_has_copy_at.block setting"
2474 msgstr ""
2475
2476 #: 950.data.seed-values.sql:2801 950.data.seed-values.sql:2804
2477 msgid "Default Item Price"
2478 msgstr ""
2479
2480 #: 950.data.seed-values.sql:12667
2481 msgid "Default provider to use during ACQ file upload"
2482 msgstr ""
2483
2484 # id::clm.value__khi
2485 # id::khi
2486 #: 950.data.seed-values.sql:6257
2487 msgid "Khoisan (Other)"
2488 msgstr "Khoisan (այլ)"
2489
2490 #: 950.data.seed-values.sql:655
2491 msgid "Allow a user to update a copy location"
2492 msgstr ""
2493
2494 #: 950.data.seed-values.sql:1575
2495 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete copy location groups"
2496 msgstr ""
2497
2498 #: 950.data.seed-values.sql:12450
2499 msgid "Warn when patron account is about to expire"
2500 msgstr ""
2501
2502 #: 950.data.seed-values.sql:9615
2503 msgid "Format holds pull list for printing"
2504 msgstr ""
2505
2506 # id::clm.value__son
2507 # id::son
2508 #: 950.data.seed-values.sql:6436
2509 msgid "Songhai"
2510 msgstr "Songhai"
2511
2512 #: 950.data.seed-values.sql:4746
2513 msgid "Regex for phone fields on patron registration"
2514 msgstr ""
2515
2516 #: 950.data.seed-values.sql:4758
2517 msgid ""
2518 "Enforces a requirement for having at least one address for a patron during "
2519 "registration."
2520 msgstr ""
2521
2522 #: 950.data.seed-values.sql:10733
2523 msgid "Vandelay Queue"
2524 msgstr "Vandelay հերթ"
2525
2526 #: 950.data.seed-values.sql:961
2527 msgid "CREATE_SURVEY"
2528 msgstr ""
2529
2530 # id::crahp.name__1
2531 # id::1
2532 #: 950.data.seed-values.sql:298
2533 msgid "3month"
2534 msgstr "3ամիս"
2535
2536 #: 950.data.seed-values.sql:895
2537 msgid "Allows a user to view all org settings at the specified level"
2538 msgstr ""
2539
2540 # id::clm.value__cze id::i18n_l.name__cs-CZ id::i18n_l.description__cs-CZ
2541 # id::cze
2542 #: 950.data.seed-values.sql:339 950.data.seed-values.sql:340
2543 #: 950.data.seed-values.sql:6134
2544 msgid "Czech"
2545 msgstr "Չեխերեն"
2546
2547 # id::clm.value__mni
2548 # id::mni
2549 #: 950.data.seed-values.sql:6324
2550 msgid "Manipuri"
2551 msgstr "Manipuri"
2552
2553 #: 950.data.seed-values.sql:1289
2554 msgid "Update org unit settings related to credit card processing"
2555 msgstr ""
2556
2557 #: 950.data.seed-values.sql:757
2558 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Circulator\" group"
2559 msgstr ""
2560
2561 #: 950.data.seed-values.sql:12126
2562 msgid "Login via opensrf"
2563 msgstr "Մուտքի գրանցում opensrf օգնությամբ"
2564
2565 #: 950.data.seed-values.sql:3132
2566 msgid "How many canceled holds to show in patron holds interfaces"
2567 msgstr ""
2568
2569 #: 950.data.seed-values.sql:1335
2570 msgid "ADMIN_INDEX_NORMALIZER"
2571 msgstr ""
2572
2573 #: 950.data.seed-values.sql:3240
2574 msgid ""
2575 "Recalls: A hold placed on an item with a circulation duration longer than "
2576 "this will trigger a recall. For example, \"14 days\" or \"3 weeks\"."
2577 msgstr ""
2578
2579 #: 950.data.seed-values.sql:1071
2580 msgid "MERGE_BIB_RECORDS"
2581 msgstr ""
2582
2583 # id::clm.value__und
2584 # id::und
2585 #: 950.data.seed-values.sql:6494
2586 msgid "Undetermined"
2587 msgstr "Undetermined"
2588
2589 #: 950.data.seed-values.sql:1595
2590 msgid "Allows a user to process and verify ULSs"
2591 msgstr ""
2592
2593 #: 950.data.seed-values.sql:125
2594 msgid "Title Proper"
2595 msgstr "Վերնագիր ուղիղ"
2596
2597 # id::clm.value__rum
2598 # id::rum
2599 #: 950.data.seed-values.sql:6394
2600 msgid "Romanian"
2601 msgstr "Ռումիներեն"
2602
2603 # id::clm.value__srd
2604 # id::srd
2605 #: 950.data.seed-values.sql:6439
2606 msgid "Sardinian"
2607 msgstr "Սարդիներեն"
2608
2609 #: 950.data.seed-values.sql:519
2610 msgid "Allow a user to place a hold at the title level"
2611 msgstr ""
2612
2613 #: 950.data.seed-values.sql:9139
2614 msgid "Accepted without amendment"
2615 msgstr ""
2616
2617 #: 950.data.seed-values.sql:1201
2618 msgid "Allow a user to create/update/delete reasons for order cancellations"
2619 msgstr ""
2620
2621 #: 950.data.seed-values.sql:2618
2622 msgid "Offline"
2623 msgstr "Ցանցից անջատված"
2624
2625 #: 950.data.seed-values.sql:1471
2626 msgid "ADMIN_SERIAL_CAPTION_PATTERN"
2627 msgstr ""
2628
2629 #: 950.data.seed-values.sql:1323
2630 msgid "ADMIN_GLOBAL_FLAG"
2631 msgstr ""
2632
2633 #: 950.data.seed-values.sql:4125 950.data.seed-values.sql:4128
2634 msgid "Patron circulation summary is horizontal"
2635 msgstr ""
2636
2637 #: 950.data.seed-values.sql:1075
2638 msgid "CREATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
2639 msgstr ""
2640
2641 #: 950.data.seed-values.sql:2795
2642 msgid ""
2643 "Default status when a copy is created using the normal volume/copy creator "
2644 "interface."
2645 msgstr ""
2646
2647 #: 950.data.seed-values.sql:697
2648 msgid "Allow a user to update an organization unit setting"
2649 msgstr ""
2650
2651 #: 950.data.seed-values.sql:11870
2652 msgid "Verizon Wireless"
2653 msgstr ""
2654
2655 # id::clm.value__oji
2656 # id::oji
2657 #: 950.data.seed-values.sql:6362
2658 msgid "Ojibwa"
2659 msgstr "Ojibwa"
2660
2661 #: 950.data.seed-values.sql:12523
2662 msgid ""
2663 "For URLs returning 3XX redirects, this is the maximum number of redirects we "
2664 "will follow before giving up."
2665 msgstr ""
2666
2667 # id::clm.value__wal
2668 # id::wal
2669 #: 950.data.seed-values.sql:6503
2670 msgid "Walamo"
2671 msgstr "Walamo"
2672
2673 #: 950.data.seed-values.sql:3231
2674 msgid ""
2675 "Recalls: When a recall is triggered, this defines the adjusted loan period "
2676 "for the item. For example, \"4 days\" or \"1 week\"."
2677 msgstr ""
2678
2679 # id::clm.value__nde
2680 # id::nde
2681 #: 950.data.seed-values.sql:6341
2682 msgid "Ndebele (Zimbabwe)  "
2683 msgstr "Ndebele (Zimbabwe)  "
2684
2685 # id::clm.value__lub
2686 # id::lub
2687 #: 950.data.seed-values.sql:6293
2688 msgid "Luba-Katanga"
2689 msgstr "Luba-Katanga"
2690
2691 #: 950.data.seed-values.sql:1095
2692 msgid "DELETE_AUTHORITY_IMPORT_IMPORT_FIELD_DEF"
2693 msgstr ""
2694
2695 # id::clfm.value__c
2696 # id::c
2697 #: 950.data.seed-values.sql:6554
2698 msgid "Comic strips"
2699 msgstr "Շարժեր"
2700
2701 # id::clm.value__ido
2702 # id::ido
2703 #: 950.data.seed-values.sql:6223
2704 msgid "Ido"
2705 msgstr "Ido"
2706
2707 #: 950.data.seed-values.sql:349
2708 msgid "Canadian French"
2709 msgstr "Կանադական ֆրանսերեն"
2710
2711 #: 950.data.seed-values.sql:877
2712 msgid "Allow a user to mark an item status as 'reshelving'"
2713 msgstr ""
2714
2715 #: 950.data.seed-values.sql:9269
2716 msgid "Cat: Maintain 001/003/035 according to the MARC21 specification"
2717 msgstr ""
2718
2719 # id::clm.value__fiu
2720 # id::fiu
2721 #: 950.data.seed-values.sql:6170
2722 msgid "Finno-Ugrian (Other)"
2723 msgstr "Finno-Ugrian (այլ)"
2724
2725 #: 950.data.seed-values.sql:1533
2726 msgid "Allows a user to reopen an Acquisitions invoice"
2727 msgstr ""
2728
2729 #: 950.data.seed-values.sql:11496
2730 msgid "Cingular (GoPhone prepaid)"
2731 msgstr ""
2732
2733 #: 950.data.seed-values.sql:11632
2734 msgid "Edge Wireless"
2735 msgstr ""
2736
2737 #: 950.data.seed-values.sql:5090
2738 msgid "Checkout Items"
2739 msgstr "Դուրս տրված նյութեր"
2740
2741 # id::clm.value__ath
2742 # id::ath
2743 #: 950.data.seed-values.sql:6065
2744 msgid "Athapascan (Other)"
2745 msgstr "Athapascan (այլ)"
2746
2747 #: 950.data.seed-values.sql:2867
2748 msgid ""
2749 "Set the default line width for spine labels in number of characters. This "
2750 "specifies the boundary at which lines must be wrapped."
2751 msgstr ""
2752
2753 # id::clm.value__ndo
2754 # id::ndo
2755 #: 950.data.seed-values.sql:6342
2756 msgid "Ndonga"
2757 msgstr "Ndonga"
2758
2759 #: 950.data.seed-values.sql:3930
2760 msgid "Telephony: Arbitrary line(s) to include in each notice callfile"
2761 msgstr ""
2762
2763 #: 950.data.seed-values.sql:9130
2764 msgid "Delivered but not received; presumed lost"
2765 msgstr ""
2766
2767 #: 950.data.seed-values.sql:99 950.data.seed-values.sql:381
2768 #: 950.data.seed-values.sql:402 950.data.seed-values.sql:421
2769 #: 950.data.seed-values.sql:13025
2770 msgid "Title"
2771 msgstr "Վերնագիր"
2772
2773 #: 950.data.seed-values.sql:3723 950.data.seed-values.sql:3726
2774 msgid "AuthorizeNet password"
2775 msgstr ""
2776
2777 #: 950.data.seed-values.sql:2558
2778 msgid "Default location for holds pickup"
2779 msgstr ""
2780
2781 #: 950.data.seed-values.sql:2783
2782 msgid "Default copy status (fast add)"
2783 msgstr ""
2784
2785 #: 950.data.seed-values.sql:12310
2786 msgid "Warn patrons when adding to a temporary book list"
2787 msgstr ""
2788
2789 #: 950.data.seed-values.sql:4710
2790 msgid "Example for post_code field on patron registration"
2791 msgstr ""
2792
2793 #: 950.data.seed-values.sql:731
2794 msgid ""
2795 "Allow a user to create duplicate holds (two or more holds on the same title)"
2796 msgstr ""
2797
2798 #: 950.data.seed-values.sql:11683
2799 msgid "Straight Talk / PagePlus Cellular"
2800 msgstr ""
2801
2802 #: 950.data.seed-values.sql:3822 950.data.seed-values.sql:3825
2803 msgid "PayPal login"
2804 msgstr ""
2805
2806 #: 950.data.seed-values.sql:613
2807 msgid "User may create a new patron statistical category"
2808 msgstr ""
2809
2810 # id::clm.value__fat
2811 # id::fat
2812 #: 950.data.seed-values.sql:6167
2813 msgid "Fanti"
2814 msgstr "Fanti"
2815
2816 # id::clm.value__tet
2817 # id::tet
2818 #: 950.data.seed-values.sql:6462
2819 msgid "Tetum"
2820 msgstr "Tetum"
2821
2822 #: 950.data.seed-values.sql:3970
2823 msgid "Lock Usernames"
2824 msgstr ""
2825
2826 #: 950.data.seed-values.sql:2620
2827 msgid "SMS Text Messages"
2828 msgstr "SMS տեքստային հաղորդագրություն"
2829
2830 #: 950.data.seed-values.sql:12246
2831 msgid "circ"
2832 msgstr ""
2833
2834 # id::clm.value__mas
2835 # id::mas
2836 #: 950.data.seed-values.sql:6310
2837 msgid "Masai"
2838 msgstr "Masai"
2839
2840 # id::clm.value__bam
2841 # id::bam
2842 #: 950.data.seed-values.sql:6076
2843 msgid "Bambara"
2844 msgstr "Bambara"
2845
2846 #: 950.data.seed-values.sql:6527
2847 msgid "The item is intended for children, approximate ages 6-8 years."
2848 msgstr "Նյութը նախատեսված է երեխաների համար, մոտավոր տարիքը 6-8։"
2849
2850 # id::clm.value__sat
2851 # id::sat
2852 #: 950.data.seed-values.sql:6406
2853 msgid "Santali"
2854 msgstr "Santali"
2855
2856 #: 950.data.seed-values.sql:1417
2857 msgid "DELETE_USER_BTYPE"
2858 msgstr ""
2859
2860 # id::clm.value__vot
2861 # id::vot
2862 #: 950.data.seed-values.sql:6501
2863 msgid "Votic"
2864 msgstr "Votic"
2865
2866 #: 950.data.seed-values.sql:985
2867 msgid "DELETE_LASSO"
2868 msgstr ""
2869
2870 #: 950.data.seed-values.sql:10575
2871 msgid "See From Tracing -- General Subdivision"
2872 msgstr ""
2873
2874 #: 950.data.seed-values.sql:1631 950.data.seed-values.sql:2601
2875 msgid "Acquisitions"
2876 msgstr "Համալրում"
2877
2878 #: 950.data.seed-values.sql:585
2879 msgid "Allow a user to create a new billable transaction"
2880 msgstr ""
2881
2882 #: 950.data.seed-values.sql:9896
2883 msgid "An email has been requested for records in an Importer Bib Queue."
2884 msgstr ""
2885
2886 #: 950.data.seed-values.sql:875
2887 msgid "Allow a user to mark an item status as 'in transit'"
2888 msgstr ""
2889
2890 #: 950.data.seed-values.sql:3564
2891 msgid ""
2892 "Disable automatic print attempts from staff client interfaces for the "
2893 "receipt types in this list.  Possible values: \"Checkout\", \"Bill Pay\", "
2894 "\"Hold Slip\", \"Transit Slip\", and \"Hold/Transit Slip\".  This is "
2895 "different from the Auto-Print checkbox in the pertinent interfaces in that "
2896 "it disables automatic print attempts altogether, rather than encouraging "
2897 "silent printing by suppressing the print dialog.  The Auto-Print checkbox in "
2898 "these interfaces have no effect on the behavior for this setting.  In the "
2899 "case of the Hold, Transit, and Hold/Transit slips, this also suppresses the "
2900 "alert dialogs that precede the print dialog (the ones that offer Print and "
2901 "Do Not Print as options)."
2902 msgstr ""
2903
2904 #: 950.data.seed-values.sql:19
2905 msgid "Barred"
2906 msgstr "Կասեցված"
2907
2908 # id::clm.value__hil
2909 # id::hil
2910 #: 950.data.seed-values.sql:6212
2911 msgid "Hiligaynon"
2912 msgstr "Hiligaynon"
2913
2914 #: 950.data.seed-values.sql:2999
2915 msgid "Include Lost circulations in lump sum tallies in Patron Display."
2916 msgstr ""
2917
2918 #: 950.data.seed-values.sql:12139
2919 msgid "Verification via xmlrpc"
2920 msgstr "Ստուգում xmlrpc օգնությամբ"
2921
2922 #: 950.data.seed-values.sql:827
2923 msgid "Allow a user to update a fund allocation"
2924 msgstr ""
2925
2926 #: 950.data.seed-values.sql:1265
2927 msgid "Enables the user to create/update/delete booking resource attributes"
2928 msgstr ""
2929
2930 #: 950.data.seed-values.sql:4263
2931 msgid ""
2932 "The barred field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
2933 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
2934 "field is required this setting is ignored."
2935 msgstr ""
2936
2937 #: 950.data.seed-values.sql:817
2938 msgid "Allow a user to view a fund"
2939 msgstr ""
2940
2941 #: 950.data.seed-values.sql:11033
2942 msgid "SaskTel"
2943 msgstr ""
2944
2945 #: 950.data.seed-values.sql:2612
2946 msgid "Global"
2947 msgstr "Ընդհանուր"
2948
2949 #: 950.data.seed-values.sql:9114
2950 msgid "Tax"
2951 msgstr "Տուրք"
2952
2953 #: 950.data.seed-values.sql:1345
2954 msgid "ADMIN_MARC_CODE"
2955 msgstr ""
2956
2957 # id::clm.value__-eth id::clm.value__gez
2958 # id::-eth
2959 #: 950.data.seed-values.sql:6161 950.data.seed-values.sql:6188
2960 msgid "Ethiopic"
2961 msgstr "Եթովպերեն"
2962
2963 # id::clm.value__ijo
2964 # id::ijo
2965 #: 950.data.seed-values.sql:6225
2966 msgid "Ijo"
2967 msgstr "Ijo"
2968
2969 # id::ccs.name__14
2970 # id::14
2971 #: 950.data.seed-values.sql:317
2972 msgid "Damaged"
2973 msgstr "Վնասված"
2974
2975 #: 950.data.seed-values.sql:799
2976 msgid "Allow a user to checkout an item that is marked as non-circ"
2977 msgstr ""
2978
2979 # id::clm.value__nau
2980 # id::nau
2981 #: 950.data.seed-values.sql:6338
2982 msgid "Nauru"
2983 msgstr "Nauru"
2984
2985 #: 950.data.seed-values.sql:843
2986 msgid "Allow a user to view/credit/debit a funding source"
2987 msgstr ""
2988
2989 #: 950.data.seed-values.sql:13575
2990 msgid "Disable Patron Credit"
2991 msgstr ""
2992
2993 #: 950.data.seed-values.sql:859
2994 msgid "Allow a user to mark a transaction as bad (unrecoverable) debt"
2995 msgstr ""
2996
2997 #: 950.data.seed-values.sql:3606
2998 msgid "Content of notice_text include"
2999 msgstr ""
3000
3001 # id::clm.value__geo
3002 # id::geo
3003 #: 950.data.seed-values.sql:6186
3004 msgid "Georgian"
3005 msgstr "Վրացերեն"
3006
3007 #: 950.data.seed-values.sql:2963
3008 msgid "Claim Return Copy Status"
3009 msgstr ""
3010
3011 # id::clm.value__chk id::clm.value__-tru
3012 # id::chk
3013 #: 950.data.seed-values.sql:6114 950.data.seed-values.sql:6476
3014 msgid "Truk"
3015 msgstr "Truk"
3016
3017 #: 950.data.seed-values.sql:571
3018 msgid "Allow a user to place an item in transit"
3019 msgstr ""
3020
3021 #: 950.data.seed-values.sql:1449
3022 msgid "user_request.update"
3023 msgstr ""
3024
3025 #: 950.data.seed-values.sql:13530
3026 msgid "Items Out Lost display setting"
3027 msgstr ""
3028
3029 # id::clm.value__grn id::clm.value__-gua
3030 # id::grn
3031 #: 950.data.seed-values.sql:6202 950.data.seed-values.sql:6203
3032 msgid "Guarani"
3033 msgstr "Guarani"
3034
3035 #: 950.data.seed-values.sql:4785
3036 msgid ""
3037 "If true combines the Volume/Copy Creator and Item Attribute Editor in some "
3038 "instances."
3039 msgstr ""
3040
3041 # id::clm.value__sga
3042 # id::sga
3043 #: 950.data.seed-values.sql:6412
3044 msgid "Irish, Old (to 1100)"
3045 msgstr "Irish, Old (to 1100)"
3046
3047 #: 950.data.seed-values.sql:9135
3048 msgid "Changed"
3049 msgstr ""
3050
3051 #: 950.data.seed-values.sql:10560
3052 msgid "Established Heading Linking Entry -- Geographic Name"
3053 msgstr "Սահմանված Վերնախորագրի կապի մուտք -- Աշխարհագրական անուն"
3054
3055 # id::clm.value__her
3056 # id::her
3057 #: 950.data.seed-values.sql:6211
3058 msgid "Herero"
3059 msgstr "Herero"
3060
3061 # id::clm.value__roa
3062 # id::roa
3063 #: 950.data.seed-values.sql:6391
3064 msgid "Romance (Other)"
3065 msgstr "Ռոմաներեն (այլ)"
3066
3067 #: 950.data.seed-values.sql:783
3068 msgid "Allow staff to override fine amount checkout failure"
3069 msgstr ""
3070
3071 # id::clm.value__eng
3072 # id::eng
3073 #: 950.data.seed-values.sql:6155
3074 msgid "English"
3075 msgstr "Անգլերեն"
3076
3077 #: 950.data.seed-values.sql:1503
3078 msgid "Create Bibliographic Record Peer Type"
3079 msgstr ""
3080
3081 # id::cam.value__j
3082 # id::j
3083 #: 950.data.seed-values.sql:6533
3084 msgid "Juvenile"
3085 msgstr "Պատանեկան"
3086
3087 #: 950.data.seed-values.sql:10576
3088 msgid "See From Tracing -- Geographic Subdivision"
3089 msgstr ""
3090
3091 #: 950.data.seed-values.sql:12141
3092 msgid "SIP2 User Verification"
3093 msgstr "SIP2 Օգտվողի ստուգում"
3094
3095 #: 950.data.seed-values.sql:6599
3096 msgid "8 mm."
3097 msgstr "8 մմ"
3098
3099 # id::clm.value__iro
3100 # id::iro
3101 #: 950.data.seed-values.sql:6238
3102 msgid "Iroquoian (Other)"
3103 msgstr "Iroquoian (այլ)"
3104
3105 # id::clm.value__nyn
3106 # id::nyn
3107 #: 950.data.seed-values.sql:6358
3108 msgid "Nyankole"
3109 msgstr "Nyankole"
3110
3111 #: 950.data.seed-values.sql:10536
3112 msgid "Heading -- Chronological Subdivision"
3113 msgstr "Վերնախորագիր --Ժամանակագրական ենթաբաժին"
3114
3115 #: 950.data.seed-values.sql:2619
3116 msgid "Receipt Template"
3117 msgstr "Ստացման ձևանմուշ"
3118
3119 #: 950.data.seed-values.sql:3402
3120 msgid ""
3121 "When a user has more than this number of concurrently active self-serve "
3122 "password reset requests for their account, prevent the user from creating "
3123 "any new self-serve password reset requests until the number of active "
3124 "requests for the user drops back below this number."
3125 msgstr ""
3126 "Երբ օգտվողը ունի այս թվից ավել մրցակից ակտիվ ինքնագրվող գաղտնաբառի վերագրման "
3127 "հարցում, կանխարգելիր օգտվողին ինքնագրվող նոր գաղտնաբառի հարցում անելուց, "
3128 "քանի դեռ ակտիվ հարցումների քանակը այս օգտվողի համար չի նվազել այս թվից ցածր:"
3129
3130 #: 950.data.seed-values.sql:4197 950.data.seed-values.sql:4200
3131 msgid "Default level of patrons' internet access"
3132 msgstr ""
3133
3134 #: 950.data.seed-values.sql:779
3135 msgid "Allow staff to override checkout count failure"
3136 msgstr ""
3137
3138 # id::clm.value__hun
3139 # id::hun
3140 #: 950.data.seed-values.sql:6218
3141 msgid "Hungarian"
3142 msgstr "Հունգարերեն"
3143
3144 #: 950.data.seed-values.sql:6552
3145 msgid ""
3146 "The item is not a work of fiction and no further identification of the "
3147 "literary form is desired"
3148 msgstr ""
3149 "Նյութը ֆանտաստիկա չէ, և նյութի գրական ժանրի հետագա մասնավորեցման կարիք չկա։"
3150
3151 #: 950.data.seed-values.sql:969
3152 msgid "DELETE_BIB_LEVEL"
3153 msgstr ""
3154
3155 #: 950.data.seed-values.sql:9149
3156 msgid "Split quantity"
3157 msgstr ""
3158
3159 # id::clm.value__mdr
3160 # id::mdr
3161 #: 950.data.seed-values.sql:6313
3162 msgid "Mandar"
3163 msgstr "Mandar"
3164
3165 #: 950.data.seed-values.sql:1047
3166 msgid "UPDATE_METABIB_FIELD"
3167 msgstr ""
3168
3169 #: 950.data.seed-values.sql:34
3170 msgid "Note, no blocks"
3171 msgstr "Նշում, բլոկներ չկան"
3172
3173 #: 950.data.seed-values.sql:3159
3174 msgid ""
3175 "The amount of time an item will be held on the shelf before the hold "
3176 "expires. For example: \"2 weeks\" or \"5 days\""
3177 msgstr ""
3178
3179 #: 950.data.seed-values.sql:13474
3180 msgid "Patron Exceeds Max Long-Overdue Threshold"
3181 msgstr ""
3182
3183 #: 950.data.seed-values.sql:3696
3184 msgid "Allow Credit Card Payments"
3185 msgstr ""
3186
3187 #: 950.data.seed-values.sql:1383
3188 msgid "CREATE_INVOICE_ITEM_TYPE"
3189 msgstr ""
3190
3191 #: 950.data.seed-values.sql:3105
3192 msgid ""
3193 "When calculating age protection rules use the active date instead of the "
3194 "creation date."
3195 msgstr ""
3196
3197 #: 950.data.seed-values.sql:1169
3198 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.void_overdue_on_lost"
3199 msgstr ""
3200
3201 # id::clm.value__bra
3202 # id::bra
3203 #: 950.data.seed-values.sql:6094
3204 msgid "Braj"
3205 msgstr "Braj"
3206
3207 #: 950.data.seed-values.sql:12718
3208 msgid "Import non-matching records by default during ACQ file upload"
3209 msgstr ""
3210
3211 # id::clm.value__ger
3212 # id::ger
3213 #: 950.data.seed-values.sql:6187
3214 msgid "German"
3215 msgstr "Գերմաներեն"
3216
3217 #: 950.data.seed-values.sql:9805
3218 msgid "Import failed due to barcode collision"
3219 msgstr "ներմուծումը տապալվեց կապված շտրիխ կոդի կոլլիզիայի հետ"
3220
3221 #: 950.data.seed-values.sql:12247
3222 msgid "cat"
3223 msgstr ""
3224
3225 #: 950.data.seed-values.sql:1239
3226 msgid "Allow a user to update trigger hooks"
3227 msgstr ""
3228
3229 #: 950.data.seed-values.sql:1411
3230 msgid "DELETE_MERGE_PROFILE"
3231 msgstr ""
3232
3233 #: 950.data.seed-values.sql:8566
3234 msgid "An email has been requested for a hold request history."
3235 msgstr ""
3236
3237 #: 950.data.seed-values.sql:1451
3238 msgid "user_request.view"
3239 msgstr ""
3240
3241 #: 950.data.seed-values.sql:10572
3242 msgid "See From Tracing -- Topical Term"
3243 msgstr ""
3244
3245 #: 950.data.seed-values.sql:3582
3246 msgid ""
3247 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
3248 "%INCLUDE(event_text)%"
3249 msgstr ""
3250
3251 # id::clm.value__vie
3252 # id::vie
3253 #: 950.data.seed-values.sql:6499
3254 msgid "Vietnamese"
3255 msgstr "Վիետնամերեն"
3256
3257 #: 950.data.seed-values.sql:1387
3258 msgid "CREATE_MERGE_PROFILE"
3259 msgstr ""
3260
3261 #: 950.data.seed-values.sql:1029
3262 msgid "UPDATE_COPY_STATUS"
3263 msgstr ""
3264
3265 # id::clm.value__nzi
3266 # id::nzi
3267 #: 950.data.seed-values.sql:6360
3268 msgid "Nzima"
3269 msgstr "Nzima"
3270
3271 # id::clm.value__dut
3272 # id::dut
3273 #: 950.data.seed-values.sql:6148
3274 msgid "Dutch"
3275 msgstr "Հոլանդերեն"
3276
3277 #: 950.data.seed-values.sql:2509 950.data.seed-values.sql:2510
3278 msgid "OPAC Font Size"
3279 msgstr ""
3280
3281 #: 950.data.seed-values.sql:2613
3282 msgid "Finances"
3283 msgstr "Ֆինանսներ"
3284
3285 #: 950.data.seed-values.sql:2617
3286 msgid "Booking"
3287 msgstr "Ամրագրում"
3288
3289 # id::clm.value__nap
3290 # id::nap
3291 #: 950.data.seed-values.sql:6337
3292 msgid "Neapolitan Italian"
3293 msgstr "Neapolitan Italian"
3294
3295 #: 950.data.seed-values.sql:11785
3296 msgid "Qwest Wireless"
3297 msgstr ""
3298
3299 #: 950.data.seed-values.sql:4794
3300 msgid ""
3301 "URL for remote directory containing list column settings.  The format and "
3302 "naming convention for the files found in this directory match those in the "
3303 "local settings directory for a given workstation.  An administrator could "
3304 "create the desired settings locally and then copy all the tree_columns_for_* "
3305 "files to the remote directory."
3306 msgstr ""
3307
3308 # id::ccs.name__4
3309 # id::4
3310 #: 950.data.seed-values.sql:307
3311 msgid "Missing"
3312 msgstr "Բացակա"
3313
3314 # id::clm.value__ota
3315 # id::ota
3316 #: 950.data.seed-values.sql:6367
3317 msgid "Turkish, Ottoman"
3318 msgstr "Թուրքերեն, Օտոման"
3319
3320 #: 950.data.seed-values.sql:9173
3321 msgid "Holds: Allow holds on empty issuances"
3322 msgstr ""
3323
3324 #: 950.data.seed-values.sql:1433
3325 msgid "UPDATE_INVOICE_ITEM_TYPE"
3326 msgstr ""
3327
3328 # id::clm.value__sun
3329 # id::sun
3330 #: 950.data.seed-values.sql:6445
3331 msgid "Sundanese"
3332 msgstr "Sundanese"
3333
3334 #: 950.data.seed-values.sql:641
3335 msgid "User may delete a patron statistical category entry map"
3336 msgstr ""
3337
3338 #: 950.data.seed-values.sql:725
3339 msgid ""
3340 "Allow a user to abort a copy transit if the user is not at the transit "
3341 "source or dest"
3342 msgstr ""
3343
3344 #: 950.data.seed-values.sql:8577
3345 msgid "A hold request history needs to be formatted for printing."
3346 msgstr ""
3347
3348 #: 950.data.seed-values.sql:5091
3349 msgid "View Holds"
3350 msgstr "Դիտիր պահումները"
3351
3352 #: 950.data.seed-values.sql:4143 950.data.seed-values.sql:4146
3353 msgid "Suppress popup-dialogs during check-in."
3354 msgstr ""
3355
3356 #: 950.data.seed-values.sql:11819
3357 msgid "Unicel"
3358 msgstr ""
3359
3360 #: 950.data.seed-values.sql:357
3361 msgid "Spanish (Mexico)"
3362 msgstr "Իսպաներեն (Մեքսիկա)"
3363
3364 # id::citm.value__i
3365 # id::i
3366 #: 950.data.seed-values.sql:6547
3367 msgid "Nonmusical sound recording"
3368 msgstr "Ոչ երաժշտական ձայներիզներ"
3369
3370 #: 950.data.seed-values.sql:1623
3371 msgid "Patrons"
3372 msgstr "Ընթերցողներ"
3373
3374 #: 950.data.seed-values.sql:3753
3375 msgid "This might be \"AuthorizeNet\", \"PayPal\", etc."
3376 msgstr ""
3377
3378 #: 950.data.seed-values.sql:1065
3379 msgid "UPDATE_VOLUME_NOTE"
3380 msgstr ""
3381
3382 #: 950.data.seed-values.sql:9116
3383 msgid "Shipping Charge"
3384 msgstr "Առաքման ծախս"
3385
3386 # id::clm.value__nbl
3387 # id::nbl
3388 #: 950.data.seed-values.sql:6340
3389 msgid "Ndebele (South Africa)"
3390 msgstr "Ndebele (Հարաֆային Աֆրիկա)"
3391
3392 #: 950.data.seed-values.sql:941
3393 msgid "CREATE_LASSO_MAP"
3394 msgstr ""
3395
3396 # id::clm.value__pro
3397 # id::pro
3398 #: 950.data.seed-values.sql:6385
3399 msgid "Provençal (to 1500)"
3400 msgstr "Provençal (to 1500)"
3401
3402 #: 950.data.seed-values.sql:102
3403 msgid "Series"
3404 msgstr "Մատենաշար"
3405
3406 #: 950.data.seed-values.sql:9185
3407 msgid "Authority Automation: Disable bib-authority link tracking"
3408 msgstr ""
3409
3410 # id::clm.value__bin
3411 # id::bin
3412 #: 950.data.seed-values.sql:6089
3413 msgid "Edo"
3414 msgstr "Edo"
3415
3416 # id::clm.value__ile
3417 # id::ile
3418 #: 950.data.seed-values.sql:6227
3419 msgid "Interlingue"
3420 msgstr "Interlingue"
3421
3422 #: 950.data.seed-values.sql:9108
3423 msgid "Canadian Dollars"
3424 msgstr ""
3425
3426 #: 950.data.seed-values.sql:1447
3427 msgid "user_request.delete"
3428 msgstr ""
3429
3430 # id::clm.value__epo id::clm.value__-esp
3431 # id::epo
3432 #: 950.data.seed-values.sql:6157 950.data.seed-values.sql:6159
3433 msgid "Esperanto"
3434 msgstr "Էսպերանտո"
3435
3436 #: 950.data.seed-values.sql:13491
3437 msgid "Patron Self-Reg. Display Timeout"
3438 msgstr ""
3439
3440 #: 950.data.seed-values.sql:569
3441 msgid "Allow a user to check in a copy"
3442 msgstr ""
3443
3444 #: 950.data.seed-values.sql:100 950.data.seed-values.sql:379
3445 #: 950.data.seed-values.sql:400 950.data.seed-values.sql:419
3446 #: 950.data.seed-values.sql:13026
3447 msgid "Author"
3448 msgstr "Հեղինակ"
3449
3450 #: 950.data.seed-values.sql:12587 950.data.seed-values.sql:12593
3451 msgid "Link Checker's Review Attempt interface's saved columns"
3452 msgstr ""
3453
3454 # id::crcd.name__5
3455 # id::5
3456 #: 950.data.seed-values.sql:258
3457 msgid "2_months_2_renew"
3458 msgstr "2_months_2_renew"
3459
3460 #: 950.data.seed-values.sql:43
3461 msgid "Patron has been referred to a collections agency"
3462 msgstr "Հաճախորդը ուղղորդվել է դեպի հավաքածուների գործակալություն"
3463
3464 #: 950.data.seed-values.sql:4659
3465 msgid ""
3466 "The suffix field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
3467 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
3468 "field is required this setting is ignored."
3469 msgstr ""
3470
3471 #: 950.data.seed-values.sql:623
3472 msgid "User may update a copy statistical category"
3473 msgstr ""
3474
3475 # id::cifm.value__a
3476 # id::a
3477 #: 950.data.seed-values.sql:6568
3478 msgid "Microfilm"
3479 msgstr "Միկրոֆիլմ"
3480
3481 #: 950.data.seed-values.sql:1485
3482 msgid "Create prefix label definition."
3483 msgstr ""
3484
3485 #: 950.data.seed-values.sql:2545 950.data.seed-values.sql:2546
3486 msgid "Copy Editor Template"
3487 msgstr ""
3488
3489 #: 950.data.seed-values.sql:3735
3490 msgid "Required if using a developer/test account with AuthorizeNet"
3491 msgstr ""
3492
3493 #: 950.data.seed-values.sql:12769
3494 msgid "Merge records on single match by default during ACQ file upload"
3495 msgstr ""
3496
3497 #: 950.data.seed-values.sql:8975
3498 msgid "One or more biblio record entries need to be formatted for printing."
3499 msgstr ""
3500
3501 # id::clm.value__ita
3502 # id::ita
3503 #: 950.data.seed-values.sql:6239
3504 msgid "Italian"
3505 msgstr "Իտալերեն"
3506
3507 # id::clm.value__aus
3508 # id::aus
3509 #: 950.data.seed-values.sql:6066
3510 msgid "Australian languages"
3511 msgstr "Ավստրալիական լեզուներ"
3512
3513 # id::clm.value__roh
3514 # id::roh
3515 #: 950.data.seed-values.sql:6392
3516 msgid "Raeto-Romance"
3517 msgstr "Raeto-Romance"
3518
3519 #: 950.data.seed-values.sql:1537
3520 msgid "Allows a user to manually adjust a patron's active cards"
3521 msgstr ""
3522
3523 #: 950.data.seed-values.sql:9907
3524 msgid ""
3525 "Print output has been requested for records in an Importer Authority Queue."
3526 msgstr ""
3527
3528 #: 950.data.seed-values.sql:3444
3529 msgid "Invalid patron address penalty"
3530 msgstr ""
3531
3532 #: 950.data.seed-values.sql:947
3533 msgid "CREATE_NET_ACCESS_LEVEL"
3534 msgstr ""
3535
3536 #: 950.data.seed-values.sql:4170
3537 msgid "Idle timeout"
3538 msgstr ""
3539
3540 #: 950.data.seed-values.sql:1577
3541 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete user activity types"
3542 msgstr ""
3543
3544 #: 950.data.seed-values.sql:1027
3545 msgid "UPDATE_COPY_NOTE"
3546 msgstr ""
3547
3548 # id::clm.value__chu
3549 # id::chu
3550 #: 950.data.seed-values.sql:6120
3551 msgid "Church Slavic"
3552 msgstr "Church Slavic"
3553
3554 #: 950.data.seed-values.sql:370
3555 msgid "‡biblios.net"
3556 msgstr "‡biblios.net"
3557
3558 #: 950.data.seed-values.sql:1473
3559 msgid "ADMIN_SERIAL_DISTRIBUTION"
3560 msgstr ""
3561
3562 #: 950.data.seed-values.sql:3516
3563 msgid "Patron Login Timeout (in seconds)"
3564 msgstr ""
3565
3566 #: 950.data.seed-values.sql:2657 950.data.seed-values.sql:2660
3567 msgid "Default copy location"
3568 msgstr ""
3569
3570 #: 950.data.seed-values.sql:23
3571 msgid "Patron exceeds fine threshold"
3572 msgstr "Հաճախորդը գերազանցեց տուգանքի շեմը"
3573
3574 #: 950.data.seed-values.sql:10570
3575 msgid "See From Tracing -- Corporate Name"
3576 msgstr ""
3577
3578 #: 950.data.seed-values.sql:12661
3579 msgid "Upload Default Provider"
3580 msgstr ""
3581
3582 #: 950.data.seed-values.sql:9281
3583 msgid ""
3584 "Circ: Use original circulation library on opac renewal instead of user home "
3585 "library"
3586 msgstr ""
3587
3588 #: 950.data.seed-values.sql:1393
3589 msgid "CREATE_USER_BTYPE"
3590 msgstr ""
3591
3592 # id::clm.value__mar
3593 # id::mar
3594 #: 950.data.seed-values.sql:6309
3595 msgid "Marathi"
3596 msgstr "Marathi"
3597
3598 #: 950.data.seed-values.sql:1399
3599 msgid "DELETE_BIB_SOURCE"
3600 msgstr ""
3601
3602 #: 950.data.seed-values.sql:3294
3603 msgid ""
3604 "Enabling this setting causes retroactive creation of not-yet-existing "
3605 "overdue fines on lost item checkin, up to the point of checkin time (or max "
3606 "fines is reached).  This is different than \"restore overdue on lost\", "
3607 "because it only creates new overdue fines.  Use both settings together to "
3608 "get the full complement of overdue fines for a lost item"
3609 msgstr ""
3610
3611 #: 950.data.seed-values.sql:3465
3612 msgid ""
3613 "Amount of time to wait before changing an item from \"reshelving\" status to "
3614 "\"available\".  Examples: \"1 day\", \"6 hours\""
3615 msgstr ""
3616
3617 #: 950.data.seed-values.sql:12145
3618 msgid "OPAC Login (tpac)"
3619 msgstr "ՀՕԱՔ մուտք (tpac)"
3620
3621 #: 950.data.seed-values.sql:1039
3622 msgid "UPDATE_LANGUAGE"
3623 msgstr ""
3624
3625 #: 950.data.seed-values.sql:11887
3626 msgid "USA Mobility"
3627 msgstr ""
3628
3629 #: 950.data.seed-values.sql:443
3630 msgid "Local Library System"
3631 msgstr "Տեղային գրադարանային համակարգ"
3632
3633 # id::clm.value__kor
3634 # id::kor
3635 #: 950.data.seed-values.sql:6267
3636 msgid "Korean"
3637 msgstr "Կորեերեն"
3638
3639 #: 950.data.seed-values.sql:10740 950.data.seed-values.sql:10746
3640 msgid "Default SMS/Text Carrier"
3641 msgstr ""
3642
3643 #: 950.data.seed-values.sql:3492
3644 msgid "Use audio alerts for selfcheck events"
3645 msgstr "Ինքնաստուգվող պատահարների համար ընտրիր ձայնային զգուշացում"
3646
3647 # id::clm.value__elx
3648 # id::elx
3649 #: 950.data.seed-values.sql:6154
3650 msgid "Elamite"
3651 msgstr "Elamite"
3652
3653 #: 950.data.seed-values.sql:3381
3654 msgid "Skip offline renewal if newer item Status Changed Time."
3655 msgstr ""
3656
3657 #: 950.data.seed-values.sql:1053
3658 msgid "UPDATE_ORG_TYPE"
3659 msgstr ""
3660
3661 # id::clm.value__mak
3662 # id::mak
3663 #: 950.data.seed-values.sql:6304
3664 msgid "Makasar"
3665 msgstr "Makasar"
3666
3667 #: 950.data.seed-values.sql:2810
3668 msgid "Spine and pocket label font family"
3669 msgstr ""
3670
3671 #: 950.data.seed-values.sql:2900
3672 msgid "Booking elbow room"
3673 msgstr ""
3674
3675 #: 950.data.seed-values.sql:747
3676 msgid "Allow a user to un-bar a patron"
3677 msgstr ""
3678
3679 # id::aou.name__7
3680 # id::7
3681 #: 950.data.seed-values.sql:468
3682 msgid "Example Branch 4"
3683 msgstr "Օրինակ մասնաճյուղ 4"
3684
3685 # id::aou.name__5
3686 # id::5
3687 #: 950.data.seed-values.sql:464
3688 msgid "Example Branch 2"
3689 msgstr "Օրինակ մասնաճյուղ 2"
3690
3691 # id::aou.name__6
3692 # id::6
3693 #: 950.data.seed-values.sql:466
3694 msgid "Example Branch 3"
3695 msgstr "Օրինակ մասնաճյուղ 3"
3696
3697 # id::aou.name__4
3698 # id::4
3699 #: 950.data.seed-values.sql:462
3700 msgid "Example Branch 1"
3701 msgstr "Օրինակ մասնաճյուղ 1"
3702
3703 #: 950.data.seed-values.sql:12695
3704 msgid "Upload Default Merge Profile"
3705 msgstr ""
3706
3707 # id::clm.value__hit
3708 # id::hit
3709 #: 950.data.seed-values.sql:6215
3710 msgid "Hittite"
3711 msgstr "Հեթիթերեն"
3712
3713 #: 950.data.seed-values.sql:1063
3714 msgid "UPDATE_TRANSIT"
3715 msgstr ""
3716
3717 #: 950.data.seed-values.sql:9156
3718 msgid "The quantity of goods that is on back-order."
3719 msgstr ""
3720
3721 #: 950.data.seed-values.sql:3300
3722 msgid "Lost items usable on checkin"
3723 msgstr ""
3724
3725 # id::cifm.value__f
3726 # id::f
3727 #: 950.data.seed-values.sql:6572
3728 msgid "Braille"
3729 msgstr "Բրայլ"
3730
3731 #: 950.data.seed-values.sql:905
3732 msgid ""
3733 "Allows a user to add/remove/edit users in the \"Acquisitions "
3734 "Administrators\" group"
3735 msgstr ""
3736
3737 # id::citm.value__p
3738 # id::p
3739 #: 950.data.seed-values.sql:6542
3740 msgid "Mixed materials"
3741 msgstr "Խառը նյութեր"
3742
3743 #: 950.data.seed-values.sql:3123
3744 msgid "Show all canceled holds that were canceled within this amount of time"
3745 msgstr ""
3746
3747 #: 950.data.seed-values.sql:1161
3748 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.org.bounced_emails"
3749 msgstr ""
3750
3751 #: 950.data.seed-values.sql:2605
3752 msgid "Security"
3753 msgstr "Անվտանգություն"
3754
3755 # id::ccs.name__8
3756 # id::8
3757 #: 950.data.seed-values.sql:311
3758 msgid "On holds shelf"
3759 msgstr "Պահված դարակի վրա"
3760
3761 #: 950.data.seed-values.sql:3417
3762 msgid "Maximum concurrently active self-serve password reset requests"
3763 msgstr ""
3764
3765 #: 950.data.seed-values.sql:9825
3766 msgid "Invalid value for \"circ_lib\""
3767 msgstr "Անիրական արժեք \"circ_lib\" համար"
3768
3769 # id::clm.value__ypk
3770 # id::ypk
3771 #: 950.data.seed-values.sql:6516
3772 msgid "Yupik languages"
3773 msgstr "Yupik languages"
3774
3775 # id::clm.value__tvl
3776 # id::tvl
3777 #: 950.data.seed-values.sql:6486
3778 msgid "Tuvaluan"
3779 msgstr "Tuvaluan"
3780
3781 #: 950.data.seed-values.sql:12132
3782 msgid "SIP2 Proxy Login"
3783 msgstr "SIP2 միջնորդավորված գրանցում"
3784
3785 # id::clm.value__nso
3786 # id::nso
3787 #: 950.data.seed-values.sql:6354
3788 msgid "Northern Sotho"
3789 msgstr "Northern Sotho"
3790
3791 #: 950.data.seed-values.sql:3780
3792 msgid "Often \"PayPal\" or \"VeriSign\", sometimes others"
3793 msgstr ""
3794
3795 # id::clm.value__kab
3796 # id::kab
3797 #: 950.data.seed-values.sql:6245
3798 msgid "Kabyle"
3799 msgstr "Kabyle"
3800
3801 #: 950.data.seed-values.sql:535
3802 msgid "Allow a user to renew items"
3803 msgstr ""
3804
3805 #: 950.data.seed-values.sql:1009
3806 msgid "DELETE_TRANSIT"
3807 msgstr ""
3808
3809 #: 950.data.seed-values.sql:10514
3810 msgid "See From Tracing -- Uniform Title"
3811 msgstr ""
3812
3813 #: 950.data.seed-values.sql:448
3814 msgid "Sub-library"
3815 msgstr "Ենթագրադարան"
3816
3817 #: 950.data.seed-values.sql:4488
3818 msgid ""
3819 "The evening_phone field will be suggested on the patron registration screen. "
3820 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
3821 "field is shown or required this setting is ignored."
3822 msgstr ""
3823
3824 #: 950.data.seed-values.sql:10717
3825 msgid "Alternate no attempt to code"
3826 msgstr "Այլընտրանք չկա կոդի փորձ"
3827
3828 #: 950.data.seed-values.sql:3955
3829 msgid "Regular expression defining the patron barcode format"
3830 msgstr ""
3831
3832 #: 950.data.seed-values.sql:945
3833 msgid "CREATE_METABIB_FIELD"
3834 msgstr ""
3835
3836 #: 950.data.seed-values.sql:37
3837 msgid "Alerting block on Circ and Renew"
3838 msgstr "Զգուշացման բլոկ Տացքում և Պահումներում"
3839
3840 #: 950.data.seed-values.sql:3750
3841 msgid "Name default credit processor"
3842 msgstr ""
3843
3844 #: 950.data.seed-values.sql:4629
3845 msgid "Suggest prefix field on patron registration"
3846 msgstr ""
3847
3848 #: 950.data.seed-values.sql:3375
3849 msgid ""
3850 "Skip offline checkout transaction (raise exception when processing) if item "
3851 "Status Changed Time is newer than the recorded transaction time.  WARNING: "
3852 "The Reshelving to Available status rollover will trigger this."
3853 msgstr ""
3854
3855 # id::clm.value__-mla id::clm.value__mlg
3856 # id::-mla
3857 #: 950.data.seed-values.sql:6320 950.data.seed-values.sql:6321
3858 msgid "Malagasy"
3859 msgstr "Malagasy"
3860
3861 #: 950.data.seed-values.sql:1059
3862 msgid "UPDATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
3863 msgstr ""
3864
3865 # id::clm.value__lad
3866 # id::lad
3867 #: 950.data.seed-values.sql:6277
3868 msgid "Ladino"
3869 msgstr "Ladino"
3870
3871 #: 950.data.seed-values.sql:6589
3872 msgid "EIAJ"
3873 msgstr "EIAJ"
3874
3875 # id::clm.value__phn
3876 # id::phn
3877 #: 950.data.seed-values.sql:6379
3878 msgid "Phoenician"
3879 msgstr "Phoenician"
3880
3881 #: 950.data.seed-values.sql:1021
3882 msgid "UPDATE_BIB_LEVEL"
3883 msgstr ""
3884
3885 #: 950.data.seed-values.sql:1019
3886 msgid "UPDATE_AUDIENCE"
3887 msgstr ""
3888
3889 #: 950.data.seed-values.sql:3120
3890 msgid "Canceled holds display age"
3891 msgstr ""
3892
3893 #: 950.data.seed-values.sql:3525
3894 msgid "Require Patron Password"
3895 msgstr ""
3896
3897 #: 950.data.seed-values.sql:3897
3898 msgid "Regular expression defining the password format"
3899 msgstr ""
3900
3901 #: 950.data.seed-values.sql:6593
3902 msgid "CED videodisc"
3903 msgstr "CED տեսասկավառակ"
3904
3905 # id::clm.value__pan
3906 # id::pan
3907 #: 950.data.seed-values.sql:6373
3908 msgid "Panjabi"
3909 msgstr "Panjabi"
3910
3911 # id::clm.value__raj
3912 # id::raj
3913 #: 950.data.seed-values.sql:6388
3914 msgid "Rajasthani"
3915 msgstr "Rajasthani"
3916
3917 #: 950.data.seed-values.sql:1131
3918 msgid "VIEW_AUTHORITY_RECORD_NOTES"
3919 msgstr ""
3920
3921 #: 950.data.seed-values.sql:10982
3922 msgid "Bell Mobility & Solo Mobile (Alternate)"
3923 msgstr ""
3924
3925 #: 950.data.seed-values.sql:4368
3926 msgid "Show calendar widget for dob field on patron registration"
3927 msgstr ""
3928
3929 #: 950.data.seed-values.sql:5012
3930 msgid "TCN Value"
3931 msgstr "TCN արժեք"
3932
3933 #: 950.data.seed-values.sql:12712
3934 msgid "Upload Import Non Matching by Default"
3935 msgstr ""
3936
3937 #: 950.data.seed-values.sql:1183
3938 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.reshelving_complete.interval"
3939 msgstr ""
3940
3941 # id::clm.value__lol
3942 # id::lol
3943 #: 950.data.seed-values.sql:6289
3944 msgid "Mongo-Nkundu"
3945 msgstr "Mongo-Nkundu"
3946
3947 # id::clm.value__kum
3948 # id::kum
3949 #: 950.data.seed-values.sql:6273
3950 msgid "Kumyk"
3951 msgstr "Kumyk"
3952
3953 #: 950.data.seed-values.sql:13
3954 msgid "Back-to-back"
3955 msgstr "Հետ-առ-հետ"
3956
3957 # id::clm.value__ava
3958 # id::ava
3959 #: 950.data.seed-values.sql:6067
3960 msgid "Avaric"
3961 msgstr "Avaric"
3962
3963 #: 950.data.seed-values.sql:27
3964 msgid "Patron exceeds max checked out item threshold"
3965 msgstr "Հաճախորդը գերազանցում է ամենաշատ դուրս տրված նյութերի շեմը"
3966
3967 #: 950.data.seed-values.sql:1501
3968 msgid "Create/Update/Delete SVF Record Attribute Defintion"
3969 msgstr ""
3970
3971 #: 950.data.seed-values.sql:1257
3972 msgid "Allow a user to delete trigger validators"
3973 msgstr ""
3974
3975 #: 950.data.seed-values.sql:957
3976 msgid "CREATE_PERM"
3977 msgstr ""
3978
3979 # id::clm.value__tpi
3980 # id::tpi
3981 #: 950.data.seed-values.sql:6475
3982 msgid "Tok Pisin"
3983 msgstr "Tok Pisin"
3984
3985 #: 950.data.seed-values.sql:25
3986 msgid "Patron exceeds max overdue item threshold"
3987 msgstr "Հաճախորդը գերազանցում է ամենամեծ ժամկետանցի շեմը"
3988
3989 #: 950.data.seed-values.sql:12164
3990 msgid "Charge fines on overdue circulations when closed"
3991 msgstr ""
3992
3993 #: 950.data.seed-values.sql:2515 950.data.seed-values.sql:2516
3994 msgid "OPAC Search Depth"
3995 msgstr ""
3996
3997 #: 950.data.seed-values.sql:2639
3998 msgid "Set copy creator as receiver"
3999 msgstr ""
4000
4001 # id::clm.value__ban
4002 # id::ban
4003 #: 950.data.seed-values.sql:6077
4004 msgid "Balinese"
4005 msgstr "Balinese"
4006
4007 # id::clm.value__tkl
4008 # id::tkl
4009 #: 950.data.seed-values.sql:6470
4010 msgid "Tokelauan"
4011 msgstr "Tokelauan"
4012
4013 #: 950.data.seed-values.sql:3982
4014 msgid ""
4015 "This will hide certain org units in the public OPAC if the Original Location "
4016 "(url param \"ol\") for the OPAC inherits this setting.  This setting "
4017 "specifies an org unit depth, that together with the OPAC Original Location "
4018 "determines which section of the Org Hierarchy should be visible in the OPAC. "
4019 " For example, a stock Evergreen installation will have a 3-tier hierarchy "
4020 "(Consortium/System/Branch), where System has a depth of 1 and Branch has a "
4021 "depth of 2.  If this setting contains a depth of 1 in such an installation, "
4022 "then every library in the System in which the Original Location belongs will "
4023 "be visible, and everything else will be hidden.  A depth of 0 will "
4024 "effectively make every org visible.  The embedded OPAC in the staff client "
4025 "ignores this setting."
4026 msgstr ""
4027
4028 #: 950.data.seed-values.sql:977
4029 msgid "DELETE_HOURS_OF_OPERATION"
4030 msgstr ""
4031
4032 #: 950.data.seed-values.sql:12264
4033 msgid "GUI: Hide these fields within the Item Attribute Editor"
4034 msgstr ""
4035
4036 #: 950.data.seed-values.sql:132
4037 msgid "Conference Author"
4038 msgstr "Կոնֆերանսի հեղինակ"
4039
4040 #: 950.data.seed-values.sql:12430
4041 msgid "Leave transaction open when lost balance equals zero"
4042 msgstr ""
4043
4044 #: 950.data.seed-values.sql:979
4045 msgid "DELETE_ITEM_FORM"
4046 msgstr ""
4047
4048 # id::clm.value__mul
4049 # id::mul
4050 #: 950.data.seed-values.sql:6330
4051 msgid "Multiple languages"
4052 msgstr "Բազմաթիվ լեզուներ"
4053
4054 # id::clm.value__mlt
4055 # id::mlt
4056 #: 950.data.seed-values.sql:6322
4057 msgid "Maltese"
4058 msgstr "Maltese"
4059
4060 #: 950.data.seed-values.sql:4530
4061 msgid "Show juvenile field on patron registration"
4062 msgstr ""
4063
4064 #: 950.data.seed-values.sql:1587
4065 msgid "Allows staff to edit displayed copy editor fields"
4066 msgstr ""
4067
4068 #: 950.data.seed-values.sql:7830
4069 msgid ""
4070 "Build and transfer a file to a remote server.  Required parameter "
4071 "\"remote_host\" specifying target server.  Optional parameters: remote_user, "
4072 "remote_password, remote_account, port, type (FTP, SFTP or SCP), and debug."
4073 msgstr ""
4074
4075 #: 950.data.seed-values.sql:2669
4076 msgid ""
4077 "When the amount remaining in the fund, including spent money and "
4078 "encumbrances, goes below this percentage, attempts to spend from the fund "
4079 "will be blocked."
4080 msgstr ""
4081 "Երբ հաշվի վրա մնացող գումարը, ներառած ծախսած գումարը, ավլեի ցածր է դառնում "
4082 "այս տոկոսից, հաշվից գումար ծախսելու փորձերը կարգելափակվեն;"
4083
4084 #: 950.data.seed-values.sql:3615
4085 msgid "Minimum Transit Checkin Interval"
4086 msgstr ""
4087
4088 #: 950.data.seed-values.sql:12613
4089 msgid ""
4090 "URLs are tested in batches.  This number defines the size of each batch and "
4091 "it directly relates to the number of back-end processes performing URL "
4092 "verification."
4093 msgstr ""
4094
4095 #: 950.data.seed-values.sql:10798
4096 msgid "Hold Pull List"
4097 msgstr ""
4098
4099 #: 950.data.seed-values.sql:1207
4100 msgid ""
4101 "Allow a user to change the pickup and transit destination for a captured "
4102 "hold item already in transit"
4103 msgstr ""
4104
4105 #: 950.data.seed-values.sql:6592
4106 msgid "Laserdisc"
4107 msgstr "Լազերային սկավառակ"
4108
4109 # id::clm.value__por
4110 # id::por
4111 #: 950.data.seed-values.sql:6383
4112 msgid "Portuguese"
4113 msgstr "Պորտուգալերեն"
4114
4115 # id::ccs.name__2
4116 # id::2
4117 #: 950.data.seed-values.sql:305
4118 msgid "Bindery"
4119 msgstr "Կազմատուն"
4120
4121 #: 950.data.seed-values.sql:813
4122 msgid "Allow a user to create a new fund"
4123 msgstr ""
4124
4125 #: 950.data.seed-values.sql:771
4126 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"SIP-Client\" group"
4127 msgstr ""
4128
4129 #: 950.data.seed-values.sql:4332
4130 msgid "Regex for day_phone field on patron registration"
4131 msgstr ""
4132
4133 #: 950.data.seed-values.sql:781
4134 msgid "Allow staff to override overdue count failure"
4135 msgstr ""
4136
4137 #: 950.data.seed-values.sql:3777
4138 msgid "PayflowPro partner"
4139 msgstr ""
4140
4141 # id::clm.value__ave
4142 # id::ave
4143 #: 950.data.seed-values.sql:6068
4144 msgid "Avestan"
4145 msgstr "Avestan"
4146
4147 # id::clm.value__min
4148 # id::min
4149 #: 950.data.seed-values.sql:6317
4150 msgid "Minangkabau"
4151 msgstr "Minangkabau"
4152
4153 #: 950.data.seed-values.sql:12496
4154 msgid "Number of seconds to wait between URL test attempts."
4155 msgstr ""
4156
4157 #: 950.data.seed-values.sql:1127
4158 msgid "UPDATE_TRANSLATION"
4159 msgstr ""
4160
4161 #: 950.data.seed-values.sql:583
4162 msgid "Allow a user to mark an item as 'claims returned'"
4163 msgstr ""
4164
4165 #: 950.data.seed-values.sql:9810
4166 msgid "Overlay failed due to missing system id"
4167 msgstr "Վերդնումը ձախողվեց բացակա համակարգային id-ի պատճառով"
4168
4169 #: 950.data.seed-values.sql:3471
4170 msgid "Restore overdues on lost item return"
4171 msgstr ""
4172
4173 #: 950.data.seed-values.sql:12502
4174 msgid ""
4175 "Throttling mechanism for batch URL verification runs.  Each running process "
4176 "will wait this number of seconds after a URL test before performing the next."
4177 msgstr ""
4178
4179 #: 950.data.seed-values.sql:3489
4180 msgid "Audio Alerts"
4181 msgstr ""
4182
4183 #: 950.data.seed-values.sql:871
4184 msgid "Allow a user to mark an item status as 'missing'"
4185 msgstr ""
4186
4187 #: 950.data.seed-values.sql:10511
4188 msgid "Heading -- Uniform Title"
4189 msgstr "Վերնախորագիր -- Համընդհանուր վերնագիր"
4190
4191 # id::clm.value__sma
4192 # id::sma
4193 #: 950.data.seed-values.sql:6423
4194 msgid "Southern Sami"
4195 msgstr "Southern Sami"
4196
4197 #: 950.data.seed-values.sql:12483
4198 msgid "URL Verify"
4199 msgstr ""
4200
4201 # id::clm.value__cor
4202 # id::cor
4203 #: 950.data.seed-values.sql:6125
4204 msgid "Cornish"
4205 msgstr "Cornish"
4206
4207 #: 950.data.seed-values.sql:8943
4208 msgid "Temporary bucket which gets deleted after use."
4209 msgstr ""
4210
4211 #: 950.data.seed-values.sql:4245
4212 msgid ""
4213 "The alias field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
4214 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
4215 "field is required this setting is ignored."
4216 msgstr ""
4217
4218 # id::clm.value__tog
4219 # id::tog
4220 #: 950.data.seed-values.sql:6473
4221 msgid "Tonga (Nyasa)"
4222 msgstr "Tonga (Nyasa)"
4223
4224 #: 950.data.seed-values.sql:955
4225 msgid "CREATE_ORG_UNIT_CLOSING"
4226 msgstr ""
4227
4228 # id::citm.value__r
4229 # id::r
4230 #: 950.data.seed-values.sql:6540
4231 msgid "Three-dimensional artifact or naturally occurring object"
4232 msgstr "Three-dimensional artifact or naturally occurring object"
4233
4234 #: 950.data.seed-values.sql:6600
4235 msgid "Hi-8 mm."
4236 msgstr "Hi-8 մմ"
4237
4238 #: 950.data.seed-values.sql:4692
4239 msgid "Show State field on patron registration"
4240 msgstr ""
4241
4242 #: 950.data.seed-values.sql:577
4243 msgid "Allow a user to record payments in the Billing Interface"
4244 msgstr ""
4245
4246 #: 950.data.seed-values.sql:1643
4247 msgid "Serials (includes admin features)"
4248 msgstr "Պարբերականներ (ներառում է կառավարիչի հնարավորություններ)"
4249
4250 #: 950.data.seed-values.sql:693
4251 msgid "Allow a user to view notifications attached to a hold"
4252 msgstr ""
4253
4254 #: 950.data.seed-values.sql:141
4255 msgid "Temporal Subject"
4256 msgstr "Ժամանակավոր խորագիր"
4257
4258 # id::clm.value__-tag id::clm.value__tgl
4259 # id::-tag
4260 #: 950.data.seed-values.sql:6452 950.data.seed-values.sql:6464
4261 msgid "Tagalog"
4262 msgstr "Tagalog"
4263
4264 #: 950.data.seed-values.sql:929
4265 msgid "CREATE_COPY_STATUS"
4266 msgstr ""
4267
4268 # id::clm.value__ast
4269 # id::ast
4270 #: 950.data.seed-values.sql:6064
4271 msgid "Bable"
4272 msgstr "Բաբելոնյան"
4273
4274 #: 950.data.seed-values.sql:3906
4275 msgid ""
4276 "Disable the ability to save list column configurations locally.  If set, "
4277 "columns may still be manipulated, however, the changes do not persist.  "
4278 "Also, existing local configurations are ignored if this setting is true."
4279 msgstr ""
4280
4281 #: 950.data.seed-values.sql:1355
4282 msgid "ADMIN_SERIAL_SUBSCRIPTION"
4283 msgstr ""
4284
4285 #: 950.data.seed-values.sql:1213
4286 msgid ""
4287 "Allows staff to import a record using an alternate TCN to avoid conflicts"
4288 msgstr ""
4289
4290 # id::clm.value__kmb
4291 # id::kmb
4292 #: 950.data.seed-values.sql:6263
4293 msgid "Kimbundu"
4294 msgstr "Kimbundu"
4295
4296 #: 950.data.seed-values.sql:983
4297 msgid "DELETE_LANGUAGE"
4298 msgstr ""
4299
4300 # id::clm.value__wak
4301 # id::wak
4302 #: 950.data.seed-values.sql:6502
4303 msgid "Wakashan languages"
4304 msgstr "Wakashan languages"
4305
4306 # id::clm.value__-taj id::clm.value__tgk
4307 # id::-taj
4308 #: 950.data.seed-values.sql:6455 950.data.seed-values.sql:6463
4309 msgid "Tajik"
4310 msgstr "Տաջիկերեն"
4311
4312 #: 950.data.seed-values.sql:997
4313 msgid "DELETE_ORG_TYPE"
4314 msgstr ""
4315
4316 #: 950.data.seed-values.sql:4869
4317 msgid "Disable auth requirement for texting call numbers."
4318 msgstr ""
4319
4320 # id::clm.value__chg
4321 # id::chg
4322 #: 950.data.seed-values.sql:6112
4323 msgid "Chagatai"
4324 msgstr "Chagatai"
4325
4326 #: 950.data.seed-values.sql:1359
4327 msgid "ADMIN_SURVEY"
4328 msgstr ""
4329
4330 #: 950.data.seed-values.sql:1263
4331 msgid "Enables the user to create/update/delete booking resource types"
4332 msgstr ""
4333
4334 #: 950.data.seed-values.sql:3804
4335 msgid "PayflowPro vendor"
4336 msgstr ""
4337
4338 #: 950.data.seed-values.sql:2729 950.data.seed-values.sql:2732
4339 msgid "Staff Login Inactivity Timeout (in seconds)"
4340 msgstr ""
4341
4342 # id::clm.value__war
4343 # id::war
4344 #: 950.data.seed-values.sql:6504
4345 msgid "Waray"
4346 msgstr "Waray"
4347
4348 #: 950.data.seed-values.sql:12684
4349 msgid "Default match set to use during ACQ file upload"
4350 msgstr ""
4351
4352 # id::clm.value__non
4353 # id::non
4354 #: 950.data.seed-values.sql:6352
4355 msgid "Old Norse"
4356 msgstr "Old Norse"
4357
4358 #: 950.data.seed-values.sql:10563
4359 msgid "Subdivision Linking Entry -- Geographic Subdivision"
4360 msgstr "Ենթաբաժնի կապի մուտք -- Աշխարհագրական ենթաբաժին"
4361
4362 #: 950.data.seed-values.sql:4119
4363 msgid ""
4364 "In the Record In-House Use interface, a submission attempt will warn if the "
4365 "# of uses field exceeds the value of this setting."
4366 msgstr ""
4367
4368 #: 950.data.seed-values.sql:703
4369 msgid "Allow a user to execute an offline script batch"
4370 msgstr ""
4371
4372 #: 950.data.seed-values.sql:12820
4373 msgid "Load items for imported records by default during ACQ file upload"
4374 msgstr ""
4375
4376 #: 950.data.seed-values.sql:2873
4377 msgid "Delete volume with last copy"
4378 msgstr ""
4379
4380 #: 950.data.seed-values.sql:6564
4381 msgid "The literary form of the item is unknown."
4382 msgstr "Նյութի գրական ժանրը անհայտ է։"
4383
4384 # id::clm.value__awa
4385 # id::awa
4386 #: 950.data.seed-values.sql:6069
4387 msgid "Awadhi"
4388 msgstr "Awadhi"
4389
4390 # id::clm.value__cre
4391 # id::cre
4392 #: 950.data.seed-values.sql:6130
4393 msgid "Cree"
4394 msgstr "Cree"
4395
4396 #: 950.data.seed-values.sql:3961
4397 msgid "Use fully compressed serial holdings"
4398 msgstr ""
4399
4400 #: 950.data.seed-values.sql:11201
4401 msgid "Cincinnati, Ohio, USA"
4402 msgstr ""
4403
4404 #: 950.data.seed-values.sql:765
4405 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"LibraryManager\" group"
4406 msgstr ""
4407
4408 #: 950.data.seed-values.sql:919
4409 msgid "ASSIGN_GROUP_PERM"
4410 msgstr ""
4411
4412 #: 950.data.seed-values.sql:1119
4413 msgid "UPDATE_BIB_IMPORT_IMPORT_FIELD_DEF"
4414 msgstr ""
4415
4416 #: 950.data.seed-values.sql:2625
4417 msgid "Books"
4418 msgstr ""
4419
4420 # id::clm.value__tha
4421 # id::tha
4422 #: 950.data.seed-values.sql:6465
4423 msgid "Thai"
4424 msgstr "Thai"
4425
4426 # id::clm.value__nav
4427 # id::nav
4428 #: 950.data.seed-values.sql:6339
4429 msgid "Navajo"
4430 msgstr "Նավախո"
4431
4432 #: 950.data.seed-values.sql:631
4433 msgid "User may link a copy to an entry in a statistical category"
4434 msgstr ""
4435
4436 #: 950.data.seed-values.sql:3537
4437 msgid ""
4438 "If true, patrons will be required to enter their password in addition to "
4439 "their username/barcode to log into the selfcheck interface"
4440 msgstr ""
4441
4442 # id::clm.value__zen
4443 # id::zen
4444 #: 950.data.seed-values.sql:6518
4445 msgid "Zenaga"
4446 msgstr "Zenaga"
4447
4448 #: 950.data.seed-values.sql:3510
4449 msgid ""
4450 "List of copy status IDs that will block checkout even if the generic "
4451 "COPY_NOT_AVAILABLE event is overridden"
4452 msgstr ""
4453
4454 # id::ccs.name__7
4455 # id::7
4456 #: 950.data.seed-values.sql:310
4457 msgid "Reshelving"
4458 msgstr "Վերադասավորում"
4459
4460 # id::clm.value__bur
4461 # id::bur
4462 #: 950.data.seed-values.sql:6100
4463 msgid "Burmese"
4464 msgstr "Burmese"
4465
4466 #: 950.data.seed-values.sql:819
4467 msgid "Allow a user to update a fund"
4468 msgstr ""
4469
4470 #: 950.data.seed-values.sql:97 950.data.seed-values.sql:5069
4471 msgid "Identifier"
4472 msgstr "Նկարագրիչ"
4473
4474 # id::ccs.name__1
4475 # id::1
4476 #: 950.data.seed-values.sql:304
4477 msgid "Checked out"
4478 msgstr "Սպասարկված է"
4479
4480 # id::cifm.value__s
4481 # id::s
4482 #: 950.data.seed-values.sql:6574
4483 msgid "Electronic"
4484 msgstr "Էլեկտրոնային"
4485
4486 # id::cam.value__b
4487 # id::b
4488 #: 950.data.seed-values.sql:6527
4489 msgid "Primary"
4490 msgstr "Նախնական"
4491
4492 # id::clm.value__mis
4493 # id::mis
4494 #: 950.data.seed-values.sql:6318
4495 msgid "Miscellaneous languages"
4496 msgstr "Miscellaneous languages"
4497
4498 # id::clm.value__lun
4499 # id::lun
4500 #: 950.data.seed-values.sql:6296
4501 msgid "Lunda"
4502 msgstr "Lunda"
4503
4504 #: 950.data.seed-values.sql:9234
4505 msgid "Historical Hold Retention Age - Fulfilled"
4506 msgstr ""
4507
4508 # id::citm.value__e
4509 # id::e
4510 #: 950.data.seed-values.sql:6543
4511 msgid "Cartographic material"
4512 msgstr "Քարտեզներ"
4513
4514 #: 950.data.seed-values.sql:4467
4515 msgid "Require evening_phone field on patron registration"
4516 msgstr ""
4517
4518 #: 950.data.seed-values.sql:1243
4519 msgid "Allow a user to create trigger reactors"
4520 msgstr ""
4521
4522 # id::clm.value__-gae id::clm.value__gla
4523 # id::-gae
4524 #: 950.data.seed-values.sql:6180 950.data.seed-values.sql:6190
4525 msgid "Scottish Gaelic"
4526 msgstr "Scottish Gaelic"
4527
4528 # id::ccs.name__10
4529 # id::10
4530 #: 950.data.seed-values.sql:313
4531 msgid "ILL"
4532 msgstr "ՄԳԲ"
4533
4534 # id::clm.value__del
4535 # id::del
4536 #: 950.data.seed-values.sql:6139
4537 msgid "Delaware"
4538 msgstr "Delaware"
4539
4540 #: 950.data.seed-values.sql:1365
4541 msgid "ADMIN_USER_SETTING_TYPE"
4542 msgstr ""
4543
4544 #: 950.data.seed-values.sql:9153
4545 msgid "Pieces delivered"
4546 msgstr ""
4547
4548 #: 950.data.seed-values.sql:4422
4549 msgid "Require email field on patron registration"
4550 msgstr ""
4551
4552 # id::clm.value__chv
4553 # id::chv
4554 #: 950.data.seed-values.sql:6121
4555 msgid "Chuvash"
4556 msgstr "Չուվաշերեն"
4557
4558 #: 950.data.seed-values.sql:1181
4559 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.item_checkout_history.max"
4560 msgstr ""
4561
4562 #: 950.data.seed-values.sql:446
4563 msgid "This Branch"
4564 msgstr "Մասնաճյուղ"
4565
4566 #: 950.data.seed-values.sql:4897 950.data.seed-values.sql:4903
4567 msgid "Default Record Match Set"
4568 msgstr ""
4569
4570 #: 950.data.seed-values.sql:7038
4571 msgid "A patron acquisition request has been marked Cancelled."
4572 msgstr ""
4573
4574 #: 950.data.seed-values.sql:1097
4575 msgid "DELETE_AUTHORITY_IMPORT_QUEUE"
4576 msgstr ""
4577
4578 #: 950.data.seed-values.sql:12184
4579 msgid "Max user activity entries to retrieve (staff client)"
4580 msgstr ""
4581
4582 #: 950.data.seed-values.sql:4926
4583 msgid ""
4584 "Specify search depth for the duplicate patron check in the patron editor"
4585 msgstr ""
4586
4587 #: 950.data.seed-values.sql:925
4588 msgid "CREATE_CIRC_DURATION"
4589 msgstr ""
4590
4591 #: 950.data.seed-values.sql:10878
4592 msgid "Rogers Wireless"
4593 msgstr ""
4594
4595 #: 950.data.seed-values.sql:3141
4596 msgid ""
4597 "Any copies that have not been put into reshelving, in-transit, or on-holds-"
4598 "shelf (for a new hold) during the clear shelf process will be put into this "
4599 "status.  This is basically a purgatory status for copies waiting to be "
4600 "pulled from the shelf and processed by hand"
4601 msgstr ""
4602 "Ցանկացած պատճե որ տեղափոխված չեն վերադասավորման, տրանզիտում, կամ դարակի վրա "
4603 "պահման (նոր պահման համար) վիճակի դարակի մաքրման գործողության ընթացքում "
4604 "կբերվեն այս վիճակի։ Սա հիմնականում պատճենների համար մաքրման վիճակ է, որոնք "
4605 "սպասում են դարակից դուրս մղման որպեսզի կառավարվեն եռքով։"
4606
4607 #: 950.data.seed-values.sql:793
4608 msgid "Allow a user to run reports"
4609 msgstr ""
4610
4611 #: 950.data.seed-values.sql:5005
4612 msgid "Author of work"
4613 msgstr "Աշխատանքի հեղինակ"
4614
4615 #: 950.data.seed-values.sql:9140
4616 msgid "This line item is entirely accepted by the seller."
4617 msgstr ""
4618
4619 #: 950.data.seed-values.sql:853
4620 msgid "Allow a user to view another users picklist"
4621 msgstr ""
4622
4623 #: 950.data.seed-values.sql:661
4624 msgid "Allow a user to close out a transit on a copy"
4625 msgstr ""
4626
4627 #: 950.data.seed-values.sql:867
4628 msgid "Allow a user to mark an item status as 'bindery'"
4629 msgstr ""
4630
4631 #: 950.data.seed-values.sql:923
4632 msgid "CREATE_BIB_LEVEL"
4633 msgstr ""
4634
4635 #: 950.data.seed-values.sql:9962
4636 msgid ""
4637 "An email has been requested for Import Items from records in an Importer Bib "
4638 "Queue."
4639 msgstr ""
4640
4641 # id::i18n_l.description__es-MX
4642 # id::es-MX
4643 #: 950.data.seed-values.sql:358
4644 msgid "Mexican Spanish"
4645 msgstr "Մեքսիկական իսպաներեն"
4646
4647 # id::clm.value__cos
4648 # id::cos
4649 #: 950.data.seed-values.sql:6126
4650 msgid "Corsican"
4651 msgstr "Կորսիկերեն"
4652
4653 #: 950.data.seed-values.sql:3024
4654 msgid ""
4655 "If enabled and Grace Periods auto-extending is turned on grace periods will "
4656 "extend past all closed dates they intersect, within hard-coded limits. This "
4657 "basically becomes \"grace periods can only be consumed by closed dates\"."
4658 msgstr ""
4659
4660 #: 950.data.seed-values.sql:1227
4661 msgid "Allow a user to delete trigger event definitions"
4662 msgstr ""
4663
4664 # id::clm.value__som
4665 # id::som
4666 #: 950.data.seed-values.sql:6435
4667 msgid "Somali"
4668 msgstr "Somali"
4669
4670 #: 950.data.seed-values.sql:2936
4671 msgid "Checkout Fills Related Hold"
4672 msgstr ""
4673
4674 #: 950.data.seed-values.sql:13511
4675 msgid "Items Out Long-Overdue display setting"
4676 msgstr ""
4677
4678 #: 950.data.seed-values.sql:9326
4679 msgid ""
4680 "Historical Circulations are kept for global retention age at a minimum, "
4681 "regardless of user preferences."
4682 msgstr ""
4683
4684 #: 950.data.seed-values.sql:695
4685 msgid "Allow a user to create new hold notifications"
4686 msgstr ""
4687
4688 #: 950.data.seed-values.sql:3048
4689 msgid "Soft boundary"
4690 msgstr ""
4691
4692 #: 950.data.seed-values.sql:4218
4693 msgid ""
4694 "The active field will be suggested on the patron registration screen. "
4695 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
4696 "field is shown or required this setting is ignored."
4697 msgstr ""
4698
4699 # id::clm.value__pon
4700 # id::pon
4701 #: 950.data.seed-values.sql:6382
4702 msgid "Ponape"
4703 msgstr "Ponape"
4704
4705 #: 950.data.seed-values.sql:579
4706 msgid "Allow a user to mark an item as 'lost'"
4707 msgstr ""
4708
4709 #: 950.data.seed-values.sql:1635
4710 msgid "Cataloging Administrator"
4711 msgstr "Քարտագրամն կառավարիչ"
4712
4713 #: 950.data.seed-values.sql:707
4714 msgid "Allow a user to bypass the circulation permit call for check out"
4715 msgstr ""
4716
4717 # id::clm.value__bla
4718 # id::bla
4719 #: 950.data.seed-values.sql:6091
4720 msgid "Siksika"
4721 msgstr "Siksika"
4722
4723 #: 950.data.seed-values.sql:4054