Translation updates - po files
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / db.seed / hy-AM.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2014-09-11 02:13-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2014-02-16 14:22+0000\n"
7 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
8 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2014-09-12 06:07+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 17196)\n"
14
15 #: 950.data.seed-values.sql:345
16 msgid "American English"
17 msgstr "Ամերիկյան անգլերեն"
18
19 #: 950.data.seed-values.sql:6552
20 msgid "Tamil"
21 msgstr "Թամիլերեն"
22
23 #: 950.data.seed-values.sql:117
24 msgid "Series Title"
25 msgstr "Մատենաշարի վերնագիր"
26
27 # id::clfm.value__p
28 # id::p
29 #: 950.data.seed-values.sql:6658
30 msgid "Poetry"
31 msgstr "Պոէզիա"
32
33 # id::clm.value__pau
34 # id::pau
35 #: 950.data.seed-values.sql:6471
36 msgid "Palauan"
37 msgstr "Palauan"
38
39 #: 950.data.seed-values.sql:1586
40 msgid ""
41 "Allows users to save and load sets of filters for filter dialogs, available "
42 "in certain staff interfaces"
43 msgstr ""
44 "Թույլ է տալիս օգտվողներին հիշել և բեռնավորել զտիչների բազմությունը զտիչային "
45 "երկխոսությունների համար, որոնք հասանելի են աշխատակազի որոշակի միջերեսներից։"
46
47 # id::clm.value__kir
48 # id::kir
49 #: 950.data.seed-values.sql:6358
50 msgid "Kyrgyz"
51 msgstr "Կիրգիզերեն"
52
53 #: 950.data.seed-values.sql:5101
54 msgid "Z39.50 Source"
55 msgstr "Z39.50 աղբյուր"
56
57 #: 950.data.seed-values.sql:9618
58 msgid "Canceled: Deleted"
59 msgstr ""
60
61 #: 950.data.seed-values.sql:2611
62 msgid "OPAC"
63 msgstr "ՀՕԱՔ"
64
65 # id::clm.value__nor
66 # id::nor
67 #: 950.data.seed-values.sql:6449
68 msgid "Norwegian"
69 msgstr "Նորվեգերեն"
70
71 #: 950.data.seed-values.sql:385 950.data.seed-values.sql:406
72 #: 950.data.seed-values.sql:425 950.data.seed-values.sql:13538
73 msgid "LCCN"
74 msgstr "LCCN"
75
76 #: 950.data.seed-values.sql:13516
77 msgid "Rollover Distribution Formulae Funds"
78 msgstr "Rollover Distribution Formulae Funds"
79
80 #: 950.data.seed-values.sql:35
81 msgid "Alerting block on Circ"
82 msgstr "Տացքի նախազգուշացման բլոկ"
83
84 # id::clm.value__dua
85 # id::dua
86 #: 950.data.seed-values.sql:6242
87 msgid "Duala"
88 msgstr "Duala"
89
90 #: 950.data.seed-values.sql:13272
91 msgid "Upload Merge on Single Match by Default"
92 msgstr "Որպես լռակյաց Բեռնավորի ձուլի ըստ մեկ համընկնման"
93
94 #: 950.data.seed-values.sql:4579
95 msgid ""
96 "The ident_value2 field will be suggested on the patron registration screen. "
97 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
98 "field is shown or required this setting is ignored."
99 msgstr ""
100 "ident_value2 դաշտը կառաջարկվի ընթերցողի գրանցման պաստառից։ Առաջարկելով դաշտ "
101 "թույլ է տալիս որ այն հայտնվի երբ առաջարկվող դաշտերը ցուցադրվում են։ Եթե "
102 "դաշտը ցուցադրված կամ պահանջված է այս կարգաբերումը անտեսվում է։"
103
104 #: 950.data.seed-values.sql:4810
105 msgid "Require at least one address for Patron Registration"
106 msgstr "Ընթերցողի գրանցման համար պահանջվում է առնվազն մեկ հասցե։"
107
108 #: 950.data.seed-values.sql:1558
109 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete address alerts"
110 msgstr ""
111 "Թույլ է տալիս օգտվողին ստեղծել/վերափնտրել/թարմացնել/ջնջել հասցեի ահազանգերը։"
112
113 # id::crrf.name__2
114 # id::2
115 #: 950.data.seed-values.sql:297
116 msgid "10_cent_per_day"
117 msgstr "10_cent_per_day"
118
119 #: 950.data.seed-values.sql:98
120 msgid "Keyword"
121 msgstr "Հիմնաբառ"
122
123 #: 950.data.seed-values.sql:5171
124 msgid "Renew Circulations"
125 msgstr "Թարմացրու տացքերը։"
126
127 #: 950.data.seed-values.sql:13187
128 msgid "Upload Default Match Set"
129 msgstr "Բեռնավորի լռակյաց համընկնման բազմությունը"
130
131 #: 950.data.seed-values.sql:994
132 msgid "DELETE_SURVEY"
133 msgstr "DELETE_SURVEY"
134
135 #: 950.data.seed-values.sql:11033
136 msgid "Heading -- Meeting Name"
137 msgstr "Վերնախորագիր -- Հանդիպման անուն"
138
139 #: 950.data.seed-values.sql:13596
140 msgid "Long-Overdue Items Usable on Checkin"
141 msgstr "երկարաժամկետ ուշացած նյութերը օգտագործելի են հետ ընդունելիս։"
142
143 #: 950.data.seed-values.sql:3097
144 msgid ""
145 "The purpose is to provide an interval of time after an item goes into the on-"
146 "holds-shelf status before it appears to patrons that it is actually on the "
147 "holds shelf.  This gives staff time to process the item before it shows as "
148 "ready-for-pickup. Examples: \"5 days\", \"1 hour\""
149 msgstr ""
150 "Նպատակն է տրամադրել ժամանակի միջակայք, որից հետո նյութը գնում է on-holds-"
151 "shelf վիճակի մինչ այն տեսանելի կլինի օգտվողներին որպես պահման դարակի նյութ։ "
152 "Սա աշխատակազմին տալիս է ժամանակ մշակել նյութը մինչ այն կերևա որպես ready-for-"
153 "pickup։ Օրինակներ՝ \"5 օր\", \"1 ժամ\""
154
155 #: 950.data.seed-values.sql:1350
156 msgid "ADMIN_USER_SETTING_GROUP"
157 msgstr "ADMIN_USER_SETTING_GROUP"
158
159 #: 950.data.seed-values.sql:9692
160 msgid "Cat: Use Internal ID for TCN Value"
161 msgstr "Cat: Օգտագործի ներքին ID-ն TCN արժեքի համար"
162
163 #: 950.data.seed-values.sql:72
164 msgid "Patron had an invalid evening phone number"
165 msgstr "Ընթերցողը ունի սխալ երեկոյան հեռախոսահամար"
166
167 # id::clm.value__nah
168 # id::nah
169 #: 950.data.seed-values.sql:6431
170 msgid "Nahuatl"
171 msgstr "Nahuatl"
172
173 #: 950.data.seed-values.sql:9892 950.data.seed-values.sql:9893
174 msgid "Historical Hold Retention Start Date"
175 msgstr "Պահման պատմության տարիքի սկզբնավորման ամսաթիվ"
176
177 # id::aout.name__5
178 # id::5
179 #: 950.data.seed-values.sql:459
180 msgid "Bookmobile"
181 msgstr "Ավտոգրադարան"
182
183 # id::clm.value__kaw
184 # id::kaw
185 #: 950.data.seed-values.sql:6349
186 msgid "Kawi"
187 msgstr "Kawi"
188
189 #: 950.data.seed-values.sql:4342
190 msgid "Suggest claims_never_checked_out_count field on patron registration"
191 msgstr ""
192 "Առաջարկի claims_never_checked_out_count դաշտը ընթերցողի գրանցման ժամանակ"
193
194 #: 950.data.seed-values.sql:3058
195 msgid "Hard boundary"
196 msgstr "Կոշտ սահման"
197
198 #: 950.data.seed-values.sql:11576 950.data.seed-values.sql:12362
199 msgid "Virgin Mobile"
200 msgstr "Virgin Mobile"
201
202 #: 950.data.seed-values.sql:11223
203 msgid "Repertoire de vedettes-matiere"
204 msgstr "Repertoire de vedettes-matiere"
205
206 # id::clm.value__sas
207 # id::sas
208 #: 950.data.seed-values.sql:6501
209 msgid "Sasak"
210 msgstr "Sasak"
211
212 #: 950.data.seed-values.sql:940
213 msgid "CREATE_ORG_UNIT"
214 msgstr "CREATE_ORG_UNIT"
215
216 # id::ccs.name__0
217 # id::0
218 #: 950.data.seed-values.sql:308
219 msgid "Available"
220 msgstr "Մատչելի"
221
222 # id::crcd.name__6
223 # id::6
224 #: 950.data.seed-values.sql:265
225 msgid "35_days_1_renew"
226 msgstr "35_days_1_renew"
227
228 #: 950.data.seed-values.sql:4064
229 msgid ""
230 "Regular expression defining the patron username format, used for patron "
231 "registration and self-service username changing only"
232 msgstr ""
233 "Սովորական արտահայտություն որը սահմանում է օգտատիրոջ գրանցման ժամանակ "
234 "օգտատիրոջ անվան ձևաչափը և ինքնասպասարկվող օգտվողի անվան փոփոխությունը"
235
236 #: 950.data.seed-values.sql:796
237 msgid "Allow a user to view a funding source"
238 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին դիտելու ֆինանսավորման աղբյուրը"
239
240 #: 950.data.seed-values.sql:4880
241 msgid "Target copies for a hold even if copy's circ lib is closed"
242 msgstr ""
243 "Պահման համար թիրախային պատճեններ եթե նույնիսկ պատճենի circ lib փակ է։"
244
245 #: 950.data.seed-values.sql:4822
246 msgid ""
247 "So for example, if you search for John Doe, normally you would get at most "
248 "50 results.  This setting allows you to raise or lower that limit."
249 msgstr ""
250 "Օրինակի համար, եթե փնտրում ես John Doe, կունենաս 50 արդյունք։ Այս "
251 "կարգաբերումը թույլ է տալիս բարձրացնելու կամ իջեցնելու սահմանափակումը։"
252
253 #: 950.data.seed-values.sql:644
254 msgid "Allow a user to delete a copy location"
255 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ջնջելու պատճենի տեղաբաշխումը"
256
257 #: 950.data.seed-values.sql:326
258 msgid "Long Overdue"
259 msgstr "Երկար ուշացում"
260
261 #: 950.data.seed-values.sql:13574
262 msgid "Maximum Z39.50 Batch Search Results"
263 msgstr "Մաքսիմում Z39.50 փաթեթի որոնման արդյունքները"
264
265 #: 950.data.seed-values.sql:33
266 msgid "Alerting Note, no blocks"
267 msgstr "Զգուշացման նշում, բլոկներ չկան"
268
269 #: 950.data.seed-values.sql:3655
270 msgid ""
271 "If set to a non-empty value, Non-Hold Transits will be suppressed between "
272 "this OU and others with the same value. If set to an empty value, transits "
273 "will not be suppressed."
274 msgstr ""
275 "Եթե կարգաբերված է ոչ դատարկ արժեքի, Non-Hold տրանզիտները կճզմվեն այս OU-ի և "
276 "այլերի համար որոնք ունեն նույն արժեքը։ Եթե կարգաբերված է դատարկ արժեքի, "
277 "տրանզիտները չեն ճզմվի։"
278
279 #: 950.data.seed-values.sql:12945
280 msgid ""
281 "Leave transaction open when lost balance equals zero.  This leaves the lost "
282 "copy on the patron record when it is paid"
283 msgstr ""
284 "Տրանզակցիան թող բաց երբբ կորցրած բալանսը հավասար է զրոի։ Սա թողնում է կորած "
285 "պատճենը ընթերցողի գրառման վրա երբ այն վճարված է։"
286
287 #: 950.data.seed-values.sql:1154
288 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.credit.payments.allow"
289 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.credit.payments.allow"
290
291 #: 950.data.seed-values.sql:475 950.data.seed-values.sql:3328
292 #: 950.data.seed-values.sql:3331
293 msgid "Lost Materials Processing Fee"
294 msgstr "Կորած նյութերի կատարման գումար"
295
296 #: 950.data.seed-values.sql:688
297 msgid "Allow a user to view uploaded offline script information"
298 msgstr ""
299 "Թույլ է օգտվողին դիտելու ցանցից անջատված բեռնավորված տեղեկատվության սկրիպտը"
300
301 #: 950.data.seed-values.sql:1652
302 msgid "Data Review"
303 msgstr "Տվյալների վերանայում"
304
305 #: 950.data.seed-values.sql:12090
306 msgid "Chariton Valley Wireless"
307 msgstr "Chariton Valley Wireless"
308
309 #: 950.data.seed-values.sql:598
310 msgid "Allow a user to edit copies in batch"
311 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին փաթեթով խմբագրելու պատճենները"
312
313 #: 950.data.seed-values.sql:1328
314 msgid "ADMIN_INVOICE_PAYMENT_METHOD"
315 msgstr "ADMIN_INVOICE_PAYMENT_METHOD"
316
317 #: 950.data.seed-values.sql:962
318 msgid "DELETE_COPY_STATUS"
319 msgstr "DELETE_COPY_STATUS"
320
321 #: 950.data.seed-values.sql:4906
322 msgid "Jump to details on 1 hit (public)"
323 msgstr "Ցատկիր մանրամասներին 1 հարվածի դեպքում (հանրային)"
324
325 # id::clm.value__gaa
326 # id::gaa
327 #: 950.data.seed-values.sql:6275
328 msgid "Gã"
329 msgstr "Gã"
330
331 # id::cblvl.value__s
332 # id::s
333 #: 950.data.seed-values.sql:6680
334 msgid "Serial"
335 msgstr "Պարբերական"
336
337 # id::clm.value__ven
338 # id::ven
339 #: 950.data.seed-values.sql:6594
340 msgid "Venda"
341 msgstr "Venda"
342
343 #: 950.data.seed-values.sql:9646
344 msgid ""
345 "Holds: When testing hold matrix matchpoints, use the profile group of the "
346 "receiving user instead of that of the requestor (affects staff-placed holds)"
347 msgstr ""
348 "Պահումներ։ երբ փորձարկվում է պահումների մատրիցայի համընկնման կետերը "
349 "օգտագործիր ստացող օգտվողի  պրոֆայլի խումբը պահանջողի փոխարեն (ազդում է staff-"
350 "placed պահումների վրա)"
351
352 #: 950.data.seed-values.sql:3475
353 msgid ""
354 "Override the default circ lib of \"here\" with a pre-configured circ lib for "
355 "pre-cat items.  The value should be the \"shortname\" (aka policy name) of "
356 "the org unit"
357 msgstr ""
358 "Վերագրի լռակյաց circ lib որպես \"here\" նախապես կարգաբերված circ lib, pre-"
359 "cat նյութերի համար։ Արժեքը պետք է լինի org unit-ի \"shortname\" (այսինքն "
360 "քաղաքականության անունը)"
361
362 # id::clm.value__ori
363 # id::ori
364 #: 950.data.seed-values.sql:6459
365 msgid "Oriya"
366 msgstr "Oriya"
367
368 #: 950.data.seed-values.sql:738
369 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"User\" group"
370 msgstr ""
371 "Թույլ է տալիս օգտվողին ավելացնելու/հեռացնելու օգտվողներին \"User\" խմբից"
372
373 #: 950.data.seed-values.sql:120
374 msgid "Abbreviated Title"
375 msgstr "Կրճատված վերնագիր"
376
377 #: 950.data.seed-values.sql:350
378 msgid "English (Canada)"
379 msgstr "Անգլերեն (Կանադա)"
380
381 #: 950.data.seed-values.sql:11047
382 msgid "Heading -- Form Subdivision"
383 msgstr "Վերնախորագիր -- Ձևի ենթաբաժին"
384
385 #: 950.data.seed-values.sql:4534
386 msgid ""
387 "The evening_phone field will be shown on the patron registration screen. "
388 "Showing a field makes it appear with required fields even when not required. "
389 "If the field is required this setting is ignored."
390 msgstr ""
391 "evening_phone դաշտը կերևա օգտվողի գրանցման պաստառի վրա։ Ցույց տալով դաշտը "
392 "թույլ է տալիս դրան հայտնվել պահանջվող դաշտերով նույնիսկ եթե պահանջված չէ։ "
393 "Եթե դաշտը պահանջված է այս կարգաբերումը անտեսվում է։"
394
395 #: 950.data.seed-values.sql:4417
396 msgid ""
397 "The day_phone field will be suggested on the patron registration screen. "
398 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
399 "field is shown or required this setting is ignored."
400 msgstr ""
401 "day_phone դաշտը կառաջարկվի ընթերցողի գրանցման պաստառում։ Առաջարկելով դաշտ "
402 "թույլ է տալիս որ այն հայտնվի երբ առաջարկվող դաշտերը ցուցադրված են։ Երբ դաշտը "
403 "ցուցադրված կամ պահանջված է այս կարգաբերումը անտեսվում է։"
404
405 #: 950.data.seed-values.sql:764
406 msgid "Allow a user to renew an item past the maximum renewal count"
407 msgstr ""
408 "Թույլ է տալիս օգտվողին թարմացնելու նյութը որը հատել է մաքսիմում "
409 "թարմացումների քանակը։"
410
411 #: 950.data.seed-values.sql:12563
412 msgid "A text message has been requested for a call number."
413 msgstr ""
414
415 #: 950.data.seed-values.sql:1138
416 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING_ALL"
417 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING_ALL"
418
419 #: 950.data.seed-values.sql:11676
420 msgid "Alaska, USA"
421 msgstr "Ալյասկա, ԱՄՆ"
422
423 #: 950.data.seed-values.sql:3913
424 msgid "Format Times with this pattern."
425 msgstr "Ձևաչափ ժամանակ այս ձևանմուշի հետ"
426
427 # id::clm.value__luo
428 # id::luo
429 #: 950.data.seed-values.sql:6393
430 msgid "Luo (Kenya and Tanzania)"
431 msgstr "Luo (Kenya and Tanzania)"
432
433 #: 950.data.seed-values.sql:2958
434 msgid ""
435 "When a patron checks out an item and they have no holds that directly target "
436 "the item, the system will attempt to find a hold for the patron that could "
437 "be fulfilled by the checked out item and fulfills it"
438 msgstr ""
439 "Երբ ընթերցողը վերցնում է նյութ և չկան պահումներ որ ուղղակի վերաբերվում են "
440 "այս նյութին, համակարգը կփորձի ընթերցողի համար գտնել պահում որը հնարավոր է "
441 "իրագործել դուրս տրված նյութի համար և կատարում է այն։"
442
443 #: 950.data.seed-values.sql:4516
444 msgid ""
445 "The Regular Expression for validation on the evening_phone field in patron "
446 "registration."
447 msgstr ""
448 "Կանոնավոր արտահայտություն ընթերցողի գրանցման պահին evening_phone "
449 "հավաստիացման համար։"
450
451 #: 950.data.seed-values.sql:3277
452 msgid "When true, don't target any copies at this org unit for holds"
453 msgstr ""
454 "Երբ ճիշտ է, պահման համար թիրախ մի դիր որևէ պատճենի վրա այս org unit -ում"
455
456 #: 950.data.seed-values.sql:4468
457 msgid "Regex for email field on patron registration"
458 msgstr "Regex էլ փոստի դաշտի համար ընթերցողի գրանցման պահին։"
459
460 #: 950.data.seed-values.sql:3958
461 msgid "Courier Code"
462 msgstr "Սուրհանդակի կոդ"
463
464 # id::clm.value__apa
465 # id::apa
466 #: 950.data.seed-values.sql:6150
467 msgid "Apache languages"
468 msgstr "Ապաչի լեզուներ"
469
470 #: 950.data.seed-values.sql:1296
471 msgid "ADMIN_ASSET_COPY_TEMPLATE"
472 msgstr "ADMIN_ASSET_COPY_TEMPLATE"
473
474 #: 950.data.seed-values.sql:6859 950.data.seed-values.sql:6860
475 #: 950.data.seed-values.sql:6866 950.data.seed-values.sql:6867
476 #: 950.data.seed-values.sql:6942 950.data.seed-values.sql:6943
477 msgid "Blu-ray"
478 msgstr ""
479
480 #: 950.data.seed-values.sql:874
481 msgid "Allows a user to create a purchase order"
482 msgstr "Թույլ է տալիս որ օգտվողը ստեղծի գնման պատվեր"
483
484 #: 950.data.seed-values.sql:3616
485 msgid "Content of header_text include"
486 msgstr "header_text բովանդակությունը ներառում է"
487
488 #: 950.data.seed-values.sql:10330
489 msgid "Invalid value for \"deposit_amount\""
490 msgstr "Սխալ արժեք \"deposit_amount\""
491
492 #: 950.data.seed-values.sql:3472
493 msgid "Pre-cat Item Circ Lib"
494 msgstr "Pre-cat նյութ Circ Lib"
495
496 # id::citm.value__m
497 # id::m
498 #: 950.data.seed-values.sql:6645
499 msgid "Computer file"
500 msgstr "Համակարգչային ֆայլ"
501
502 #: 950.data.seed-values.sql:12260
503 msgid "Nextel"
504 msgstr "Nextel"
505
506 #: 950.data.seed-values.sql:9606
507 msgid "EDI"
508 msgstr "ՓԷՏ"
509
510 #: 950.data.seed-values.sql:1144
511 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.auth.opac_timeout"
512 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.auth.opac_timeout"
513
514 #: 950.data.seed-values.sql:10438
515 msgid ""
516 "An email has been requested for records in an Importer Authority Queue."
517 msgstr "Ներմուծողի հեղինակավորի հարցման գրառումում էլ փոստ է պահանջվել"
518
519 #: 950.data.seed-values.sql:10000
520 msgid "A missing pieces slip needs to be formatted for printing."
521 msgstr "Տպելու համար բացակա կտորների թերթիկներ են պահանջվում"
522
523 #: 950.data.seed-values.sql:3481
524 msgid "Change reshelving status interval"
525 msgstr "Փոխիր վերադասավորման միջակայքի վիճակը։"
526
527 #: 950.data.seed-values.sql:2967
528 msgid ""
529 "When filling related holds on checkout only match on items that are valid "
530 "for opportunistic capture for the hold. Without this set a Title or Volume "
531 "hold could match when the item is not holdable. With this set only holdable "
532 "items will match."
533 msgstr ""
534 "Երբ դուրս տրման ժամանակ լրացվում է կապակցված պահում համընկնումը ստուգիր "
535 "միայն նյութերի համար որոնց պահումը հավանական է։ Առանց այս բազմության պահումը "
536 "ըստ վերնագրի կամ հատորի կհամընկնի եթե նյութը պահվող չէ։ Այս բազմության հետ "
537 "միայն պահվող նյութերը կհամընկնեն։"
538
539 #: 950.data.seed-values.sql:546
540 msgid ""
541 "Allow a user to continue to renew an item even if it is required for a hold"
542 msgstr ""
543 "Թույլ է տալիս որ օգտվողը շարունակի թարմացնել նյութը եթե նույնիսկ այն "
544 "պահանջված է պահման համար։"
545
546 #: 950.data.seed-values.sql:4345
547 msgid ""
548 "The claims_never_checked_out_count field will be suggested on the patron "
549 "registration screen. Suggesting a field makes it appear when suggested "
550 "fields are shown. If the field is shown or required this setting is ignored."
551 msgstr ""
552 "claims_never_checked_out_count դաշտը կառաջարկվի ընթերցողի գրանցման "
553 "պաստառում։ Դաշտ առաջարկելով թույլ է տալիս որ այն հայտնվի երբ առաջարկվող "
554 "դաշտերը ցույց են տրված։ Եթե դաշտը ցուցադրված կամ պահանջված է այս "
555 "կարգաբերումը անտեսվում է։"
556
557 #: 950.data.seed-values.sql:6658
558 msgid "The item is a poem or collection of poems."
559 msgstr "Նյութը պոեմ կամ պոեմների հավաքածու է։"
560
561 # id::clm.value__kau
562 # id::kau
563 #: 950.data.seed-values.sql:6348
564 msgid "Kanuri"
565 msgstr "Kanuri"
566
567 # id::clm.value__gem
568 # id::gem
569 #: 950.data.seed-values.sql:6281
570 msgid "Germanic (Other)"
571 msgstr "Գերմանական (այլ)"
572
573 # id::cbs.source__1
574 # id::1
575 #: 950.data.seed-values.sql:3
576 msgid "oclc"
577 msgstr "oclc"
578
579 #: 950.data.seed-values.sql:3364
580 msgid "Item Status for Missing Pieces"
581 msgstr "Նյյութի վիճակ Բացակա կտորների համար"
582
583 #: 950.data.seed-values.sql:12656
584 msgid "Self-Check Proxy Login"
585 msgstr "Ինքնա ընդունման միջնորդավորված գրանցում"
586
587 # id::cblvl.value__d
588 # id::d
589 #: 950.data.seed-values.sql:6677
590 msgid "Subunit"
591 msgstr "Ենթամիավոր"
592
593 # id::clm.value__bih
594 # id::bih
595 #: 950.data.seed-values.sql:6183
596 msgid "Bihari"
597 msgstr "Bihari"
598
599 # id::clm.value__wel
600 # id::wel
601 #: 950.data.seed-values.sql:6602
602 msgid "Welsh"
603 msgstr "Welsh"
604
605 #: 950.data.seed-values.sql:3103
606 msgid "Soft stalling interval"
607 msgstr "Փափուկ կանգի տիրույթ"
608
609 #: 950.data.seed-values.sql:11954
610 msgid "Alltel (Allied Wireless)"
611 msgstr "Alltel (Allied Wireless)"
612
613 # id::clm.value__goh
614 # id::goh
615 #: 950.data.seed-values.sql:6291
616 msgid "German, Old High (ca. 750-1050)"
617 msgstr "German, Old High (ca. 750-1050)"
618
619 # id::clm.value__tem
620 # id::tem
621 #: 950.data.seed-values.sql:6556
622 msgid "Temne"
623 msgstr "Temne"
624
625 #: 950.data.seed-values.sql:2883
626 msgid "Spine label line width"
627 msgstr "Կողային պիտակի տողի լայնություն"
628
629 #: 950.data.seed-values.sql:12919
630 msgid "Allow funds to be rolled over without bringing the money along"
631 msgstr "Թույլ է տալիս բյուջեներին շրջվել առանց գումար բերելու"
632
633 #: 950.data.seed-values.sql:4336
634 msgid ""
635 "The claims_never_checked_out_count field will be shown on the patron "
636 "registration screen. Showing a field makes it appear with required fields "
637 "even when not required. If the field is required this setting is ignored."
638 msgstr ""
639 "claims_never_checked_out_count դաշտը ցույց կտրվի ընթերցողի գրանցման "
640 "պաստառում։ Դաշտ առաջարկելով թույլ է տալիս որ այն հայտնվի երբ առաջարկվող "
641 "դաշտերը ցույց են տրված։ Եթե դաշտը ցուցադրված կամ պահանջված է այս "
642 "կարգաբերումը անտեսվում է։"
643
644 #: 950.data.seed-values.sql:1454
645 msgid "VIEW_SERIAL_SUBSCRIPTION"
646 msgstr "VIEW_SERIAL_SUBSCRIPTION"
647
648 #: 950.data.seed-values.sql:3040
649 msgid "Auto-Extending Grace Periods extend for all closed dates"
650 msgstr "Auto-Extending Grace Periods extend for all closed dates"
651
652 #: 950.data.seed-values.sql:692
653 msgid "Allow a user to change the due date on an item to any date"
654 msgstr "Թույլ է տալիս ընթերցողին փոխել նյութի վերադարձի ամսաթիվը ցանկացածի"
655
656 # id::crcd.name__8
657 # id::8
658 #: 950.data.seed-values.sql:269
659 msgid "1_hour_2_renew"
660 msgstr "1_hour_2_renew"
661
662 #: 950.data.seed-values.sql:4369
663 msgid "Regex for barcodes on patron registration"
664 msgstr "Regex շտրիխ կոդերի համար ընթերցող գրանցելիս"
665
666 #: 950.data.seed-values.sql:2928 950.data.seed-values.sql:2931
667 msgid "Charge lost on zero"
668 msgstr "Գանձել զրո կորստի դեպքում"
669
670 #: 950.data.seed-values.sql:650
671 msgid ""
672 "Allow a user to see if another user has permission to place a hold on a "
673 "given copy"
674 msgstr ""
675 "Թույլ տուր ընթերցողին տեսնելու արդյոք մեկ այլ ընթերցող ունի իրավասություն "
676 "տրված պատճենի համար դնելու պահում։"
677
678 # id::clm.value__jpn
679 # id::jpn
680 #: 950.data.seed-values.sql:6337
681 msgid "Japanese"
682 msgstr "Ճապոներեն"
683
684 #: 950.data.seed-values.sql:12978
685 msgid "Truncate fines to max fine amount"
686 msgstr "Կլորացրու տուգանքերը տուգանքի մեծագույն արժեքին"
687
688 #: 950.data.seed-values.sql:2643
689 msgid ""
690 "When receiving a copy in acquisitions, set the copy \"creator\" to be the "
691 "staff that received the copy"
692 msgstr ""
693 "Երբ համալրման ժամանակ ստացվում է պատճեն, դիր պատճենի \"creator\" այն "
694 "աշխատակազմին ով ստացել է պատճենը"
695
696 #: 950.data.seed-values.sql:4898
697 msgid "Jump to details on 1 hit (staff client)"
698 msgstr "Անցիր մանրամասներին 1 հարվածից (աշխատակազմի հաճախորդ)"
699
700 #: 950.data.seed-values.sql:1442
701 msgid "VIEW_CIRC_MATRIX_MATCHPOINT"
702 msgstr "VIEW_CIRC_MATRIX_MATCHPOINT"
703
704 #: 950.data.seed-values.sql:4207
705 msgid "Button bar"
706 msgstr "Կոճակի տող"
707
708 #: 950.data.seed-values.sql:10328
709 msgid "Invalid value for \"price\""
710 msgstr "Անիրական արժեք \"գնի\" համար"
711
712 #: 950.data.seed-values.sql:2856
713 msgid "Defines the control number identifier used in 003 and 035 fields."
714 msgstr ""
715 "Սահմանում է ստուգիչ համարի բնութագրիչը որը օգտագործված է 003 և 035 դաշտերում։"
716
717 # id::clm.value__ssw id::clm.value__-swz
718 # id::ssw
719 #: 950.data.seed-values.sql:6539 950.data.seed-values.sql:6546
720 msgid "Swazi"
721 msgstr "Swazi"
722
723 #: 950.data.seed-values.sql:4630
724 msgid "Regex for other_phone field on patron registration"
725 msgstr "Regex other_phone դաշտի համար ընթերցող գրանցելիս։"
726
727 # id::clm.value__inc
728 # id::inc
729 #: 950.data.seed-values.sql:6326
730 msgid "Indic (Other)"
731 msgstr "Indic (Other)"
732
733 # id::cbs.source__2
734 # id::2
735 #: 950.data.seed-values.sql:5
736 msgid "System Local"
737 msgstr "System Local"
738
739 #: 950.data.seed-values.sql:12466
740 msgid "Helio"
741 msgstr "Ողջույն"
742
743 #: 950.data.seed-values.sql:11288 950.data.seed-values.sql:11294
744 msgid "Default Phone Number"
745 msgstr "Լռակյաց հեռախոսի համար"
746
747 # id::clm.value__new
748 # id::new
749 #: 950.data.seed-values.sql:6441
750 msgid "Newari"
751 msgstr "Newari"
752
753 #: 950.data.seed-values.sql:898
754 msgid "Allows staff to edit the note for a bill on a transaction"
755 msgstr "Թուլ է տալիս աշխատակազմին խմբագրել տրանզակցիայի հաշվի նշումը"
756
757 #: 950.data.seed-values.sql:1090
758 msgid "DELETE_BIB_IMPORT_QUEUE"
759 msgstr "DELETE_BIB_IMPORT_QUEUE"
760
761 #: 950.data.seed-values.sql:4246
762 msgid "This is the default Ident Type for new users in the patron editor."
763 msgstr "Սա լռակյաց Ident Type նոր օգտվողի համար հաճախորդի խմբագրիչում"
764
765 #: 950.data.seed-values.sql:10383
766 msgid "Print output has been requested for records in an Importer Bib Queue."
767 msgstr "Պահանջվել է Ելքային տպում ներմուծման Bib հարցման գրառումում"
768
769 #: 950.data.seed-values.sql:3907
770 msgid ""
771 "Format Dates with this pattern (examples: \"yyyy-MM-dd\" for \"2010-04-26\", "
772 "\"MMM d, yyyy\" for \"Apr 26, 2010\")"
773 msgstr ""
774 "Ձևեվավորել ամսաթվերը այս ձևանմուշով (օրինակներ: \"yyyy-MM-dd\" սար համար "
775 "\"2010-04-26\", \"MMM d, yyyy\" սրա համար \"Apr 26, 2010\")"
776
777 # id::clm.value__nub
778 # id::nub
779 #: 950.data.seed-values.sql:6451
780 msgid "Nubian languages"
781 msgstr "Նուբիական լեզուներ"
782
783 # id::clm.value__arm id::i18n_l.name__hy-AM id::i18n_l.description__hy-AM
784 # id::arm
785 #: 950.data.seed-values.sql:359 950.data.seed-values.sql:360
786 #: 950.data.seed-values.sql:6154
787 msgid "Armenian"
788 msgstr "Հայերեն"
789
790 # id::clm.value__sad
791 # id::sad
792 #: 950.data.seed-values.sql:6493
793 msgid "Sandawe"
794 msgstr "Sandawe"
795
796 #: 950.data.seed-values.sql:740
797 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Patron\" group"
798 msgstr ""
799 "Թույլ տուր օգտվողներին ավելացնելու/հեռացնելու օգտվողներ \"հաճախորդի\" խմբից"
800
801 #: 950.data.seed-values.sql:780
802 msgid "Allow a user to run reports"
803 msgstr "Թույլ տուր որ օգտվողը հաշվետվություններ աշխատեցնի"
804
805 #: 950.data.seed-values.sql:9629
806 msgid "This line item is not found in the referenced message."
807 msgstr "Այս նյութը չի գտնվել ուղեկվող հաղորդագրության մեջ"
808
809 #: 950.data.seed-values.sql:12158
810 msgid "Syringa Wireless"
811 msgstr "Syringa Wireless"
812
813 #: 950.data.seed-values.sql:10336
814 msgid "Invalid value for \"copy_number\""
815 msgstr "Անիրական արժեք \"copy_number\" համար"
816
817 #: 950.data.seed-values.sql:4732
818 msgid "The county field will be required on the patron registration screen."
819 msgstr "Համայնքի դաշտը կպահանջվի ընթերցողի գրանցման դաշտում։"
820
821 # id::ccs.name__5
822 # id::5
823 #: 950.data.seed-values.sql:313
824 msgid "In process"
825 msgstr "Գործողության մեջ"
826
827 #: 950.data.seed-values.sql:1000
828 msgid "DELETE_XML_TRANSFORM"
829 msgstr "DELETE_XML_TRANSFORM"
830
831 #: 950.data.seed-values.sql:3589
832 msgid "Content of alert_text include"
833 msgstr "alert_text բովանդակությունը ներառում է"
834
835 #: 950.data.seed-values.sql:2679
836 msgid ""
837 "When the amount remaining in the fund, including spent money and "
838 "encumbrances, goes below this percentage, attempts to spend from the fund "
839 "will result in a warning to the staff."
840 msgstr ""
841 "Երբ բյուջեում մնացող գումարը ներառած նաև ծախսածը,  ավելի քիչ է դառնում այս "
842 "տոկոսից, յուրաքանչյուր փորձ ծախսելու այս գումարը կհանգեցնի աշխատակազմի "
843 "զգուշացման"
844
845 #: 950.data.seed-values.sql:3112
846 msgid "Hard stalling interval"
847 msgstr "Կոշտ կանգառի միջակայք"
848
849 # id::cam.value__f
850 # id::f
851 #: 950.data.seed-values.sql:6627
852 msgid "Specialized"
853 msgstr "Մասնագիտացված"
854
855 # id::clm.value__nno
856 # id::nno
857 #: 950.data.seed-values.sql:6445
858 msgid "Norwegian (Nynorsk)"
859 msgstr "Norwegian (Nynorsk)"
860
861 #: 950.data.seed-values.sql:2528 950.data.seed-values.sql:2529
862 msgid "Hits per Page"
863 msgstr "Հարվածներ ըստ էջի"
864
865 #: 950.data.seed-values.sql:13673 950.data.seed-values.sql:13679
866 msgid "Void Processing Fee on Long-Overdue Item Return"
867 msgstr "Անվավեր գործողության գումար երկարաժամկետ ուշացած նյութերի համար"
868
869 #: 950.data.seed-values.sql:133
870 msgid "Personal Author"
871 msgstr "Անհատական հեղինակ"
872
873 # id::clm.value__mad
874 # id::mad
875 #: 950.data.seed-values.sql:6396
876 msgid "Madurese"
877 msgstr "Madurese"
878
879 #: 950.data.seed-values.sql:4363
880 msgid ""
881 "The claims_returned_count field will be suggested on the patron registration "
882 "screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. "
883 "If the field is shown or required this setting is ignored."
884 msgstr ""
885 "claims_returned_count դաշտը կառաջարկվի ընթերցողի գրանցման պաստառից։ "
886 "Առաջարկելով դաշտ թույլ է տալիս որ այն հայտնվի երբ առաջարկվող դաշտերը "
887 "ցուցադրված են։ Եթե դաշտը ցուցադրված կամ պահանջված է այս կարգաբերումը "
888 "անտեսվում է։"
889
890 #: 950.data.seed-values.sql:1394
891 msgid "DELETE_INVOICE_ITEM_TYPE"
892 msgstr "DELETE_INVOICE_ITEM_TYPE"
893
894 # id::clm.value__sag
895 # id::sag
896 #: 950.data.seed-values.sql:6494
897 msgid "Sango (Ubangi Creole)"
898 msgstr "Sango (Ubangi Creole)"
899
900 # id::clm.value__kha
901 # id::kha
902 #: 950.data.seed-values.sql:6352
903 msgid "Khasi"
904 msgstr "Khasi"
905
906 #: 950.data.seed-values.sql:10338
907 msgid "Invalid value for \"circ_as_type\""
908 msgstr "Անիրական արժեք \"circ_as_type\" համար"
909
910 #: 950.data.seed-values.sql:11886
911 msgid "Bluegrass Cellular"
912 msgstr "Bluegrass Cellular"
913
914 #: 950.data.seed-values.sql:1578
915 msgid ""
916 "Allows a user to create, edit, and delete custom toolbars for workstations"
917 msgstr ""
918 "Թույլ տուր ընթերցողին աշխատանքային կայանների համար ստեղծել, խմբագրել, և "
919 "ջնջել հաճախորդի աշխատանքային տողերը"
920
921 # id::clm.value__mah
922 # id::mah
923 #: 950.data.seed-values.sql:6398
924 msgid "Marshallese"
925 msgstr "Marshallese"
926
927 # id::clm.value__yao
928 # id::yao
929 #: 950.data.seed-values.sql:6608
930 msgid "Yao (Africa)"
931 msgstr "Yao (Africa)"
932
933 #: 950.data.seed-values.sql:10460
934 msgid ""
935 "CSV output has been requested for Import Items from records in an Importer "
936 "Bib Queue."
937 msgstr ""
938 "CSV ելքը առաջարկված է Ներմուծման Bib հերթի գրառումներից նյութերի ներմուծման "
939 "համար"
940
941 #: 950.data.seed-values.sql:4324
942 msgid "Suggest barred field on patron registration"
943 msgstr "Ընթերցողի գրանցման պահին առաջարկիր արգելված դաշտ"
944
945 #: 950.data.seed-values.sql:1396
946 msgid "DELETE_INVOICE_METHOD"
947 msgstr "DELETE_INVOICE_METHOD"
948
949 # id::ccs.name__9
950 # id::9
951 #: 950.data.seed-values.sql:317
952 msgid "On order"
953 msgstr "Պատվիրված"
954
955 #: 950.data.seed-values.sql:3448
956 msgid ""
957 "Length of time (in seconds) a self-serve password reset request should "
958 "remain active."
959 msgstr ""
960 "Ժամանակի տևողություն (վայրկյաններ) որի ընթացքում ինքնաստուգվող գաղտնաբառի "
961 "վերագրման առաջարկը մնում է ակտիվ։"
962
963 #: 950.data.seed-values.sql:3283
964 msgid "Reset request time on un-cancel"
965 msgstr "Չեղյալ անելուց վերագրի պահանջի ժամը"
966
967 #: 950.data.seed-values.sql:11362
968 msgid "Local"
969 msgstr "Տեղային"
970
971 #: 950.data.seed-values.sql:1102
972 msgid "UPDATE_AUTHORITY_IMPORT_QUEUE"
973 msgstr "UPDATE_AUTHORITY_IMPORT_QUEUE"
974
975 # id::clm.value__ady
976 # id::ady
977 #: 950.data.seed-values.sql:6138
978 msgid "Adygei"
979 msgstr "Ադիգեյ"
980
981 #: 950.data.seed-values.sql:3070
982 msgid "Holds: Soft boundary"
983 msgstr "Պահումներ։ Փափուկ սահմանագծում"
984
985 #: 950.data.seed-values.sql:4567
986 msgid "Show ident_value2 field on patron registration"
987 msgstr "Ընթերցող գրանցելիս ցույց տուր ident_value2 դաշտը։"
988
989 #: 950.data.seed-values.sql:1392
990 msgid "DELETE_COPY_BTYPE"
991 msgstr "DELETE_COPY_BTYPE"
992
993 #: 950.data.seed-values.sql:4786
994 msgid ""
995 "Instead of All fields, show just suggested fields in patron registration by "
996 "default."
997 msgstr ""
998 "Ընթերցող գրանցելիս որպես լռակյաց Բոլոր դաշտերի փոխարեն ցույց տուր առաջարկված "
999 "դաշտերը"
1000
1001 #: 950.data.seed-values.sql:448
1002 msgid "Everywhere"
1003 msgstr "Ամենուր"
1004
1005 #: 950.data.seed-values.sql:1410
1006 msgid "UPDATE_BIBLIO_FINGERPRINT"
1007 msgstr "UPDATE_BIBLIO_FINGERPRINT"
1008
1009 #: 950.data.seed-values.sql:11015
1010 msgid "Library of Congress standard authority record control semantics"
1011 msgstr ""
1012 "Կոնգրեսի գրադարանի ստանդարտ հեղինակավոր գրառման վերահսկման շարահյուսություն"
1013
1014 #: 950.data.seed-values.sql:724
1015 msgid "Allow a user to create a new closed date for a location"
1016 msgstr "Տեղաբաշխման համար թույլ տուր ընթերցողին ստեղծելու նոր փակ ամսաթիվ"
1017
1018 # id::clm.value__tuk
1019 # id::tuk
1020 #: 950.data.seed-values.sql:6577
1021 msgid "Turkmen"
1022 msgstr "Թուրքմեներեն"
1023
1024 # id::clm.value__tli
1025 # id::tli
1026 #: 950.data.seed-values.sql:6567
1027 msgid "Tlingit"
1028 msgstr "Tlingit"
1029
1030 #: 950.data.seed-values.sql:532
1031 msgid "Allow a user to import a MARC record via the Z39.50 interface"
1032 msgstr ""
1033 "Թույլ տուր ընթերցողին ներմուծելու ՄԵԸՔ գրառումը Z39.50 միջերեսի օգնությամբ"
1034
1035 #: 950.data.seed-values.sql:896
1036 msgid "Allows staff to manually change a patron's claims returned count"
1037 msgstr ""
1038 "Թույլ է տալիս օգտվողին ձեռքով փոխելու ընթերցողի վերադարձրած պահանջների հաշիվը"
1039
1040 #: 950.data.seed-values.sql:2475
1041 msgid "Untargeted expiration"
1042 msgstr "Չթիրախավորված ժամկետի լրանալ"
1043
1044 #: 950.data.seed-values.sql:2964
1045 msgid "Checkout Fills Related Hold On Valid Copy Only"
1046 msgstr ""
1047 "Դուրս տրումը լրացնում է կապված պահումը միայն իրավասու պատճենի դեպքում"
1048
1049 #: 950.data.seed-values.sql:3088
1050 msgid ""
1051 "Amount of time after a hold is placed before the hold expires.  Example "
1052 "\"100 days\""
1053 msgstr ""
1054 "Մինչ պահման ժամկետի լրանալը ժամանակի մեծությունը որից հետո պահումը կատարվում "
1055 "է։ Օրինակ \"100 օր\""
1056
1057 #: 950.data.seed-values.sql:11078
1058 msgid "See From Tracing -- Personal Name"
1059 msgstr "Տես Այնտեղից հետագիծ--Անձնանուն"
1060
1061 #: 950.data.seed-values.sql:12039
1062 msgid "Cellular One (Dobson) / O2 / Orange"
1063 msgstr "Cellular One (Dobson) / O2 / Orange"
1064
1065 # id::cit.name__2
1066 # id::2
1067 #: 950.data.seed-values.sql:249
1068 msgid "SSN"
1069 msgstr "SSN"
1070
1071 # id::clm.value__tmh
1072 # id::tmh
1073 #: 950.data.seed-values.sql:6568
1074 msgid "Tamashek"
1075 msgstr "Tamashek"
1076
1077 #: 950.data.seed-values.sql:4135
1078 msgid "Work Log: Maximum Actions Logged"
1079 msgstr "Աշխատանքի լոգ։ Մաքսիմում լոգ եղած գործողություններ"
1080
1081 #: 950.data.seed-values.sql:4594
1082 msgid "Suggest juvenile field on patron registration"
1083 msgstr "Ընթերցող գրանցելիս Առաջարկի պատանեկան դաշտ"
1084
1085 # id::clm.value__kaa
1086 # id::kaa
1087 #: 950.data.seed-values.sql:6340
1088 msgid "Kara-Kalpak"
1089 msgstr "Կարա-կալպակերեն"
1090
1091 # id::clm.value__swa
1092 # id::swa
1093 #: 950.data.seed-values.sql:6544
1094 msgid "Swahili"
1095 msgstr "Swahili"
1096
1097 #: 950.data.seed-values.sql:9603
1098 msgid "Non-library Item"
1099 msgstr "Ոչ գրադարանային նյութ"
1100
1101 #: 950.data.seed-values.sql:722
1102 msgid "Allow a user to update a closed date interval for a given location"
1103 msgstr ""
1104 "Թույլ տուր ընթերցողին տված տեղաբաշխման համր թարմացնելու փակ ամսաթվի միջակայքը"
1105
1106 #: 950.data.seed-values.sql:4768
1107 msgid ""
1108 "The Example for validation on the post_code field in patron registration."
1109 msgstr "Ընթերցողի գրանցման ժամանակ post_code դաշտի համար վավերացման օրինակ"
1110
1111 #: 950.data.seed-values.sql:1590
1112 msgid ""
1113 "When granted, newly added lineitem identifiers will propagate to linked bib "
1114 "records"
1115 msgstr ""
1116 "Երբ շնորհված, նոր ավելացված գծային նյութի բնութագրերը կտարածվեն կապված bib "
1117 "գրառումներին"
1118
1119 # id::clm.value__chr
1120 # id::chr
1121 #: 950.data.seed-values.sql:6215
1122 msgid "Cherokee"
1123 msgstr "Cherokee"
1124
1125 #: 950.data.seed-values.sql:8298
1126 msgid ""
1127 "Applies the configured penalty to a patron.  Required named environment "
1128 "variables are \"user\", which refers to the user object, and "
1129 "\"context_org\", which refers to the org_unit object that acts as the focus "
1130 "for the penalty."
1131 msgstr ""
1132 "Կիրառում է ձևավորված տուգանքը ընթերցողի վրա։ Միջավայրի պահանջվող "
1133 "փոփոխականներն են \"user\", որը կիրառվում է օգտվողի օբյեկտին, և "
1134 "\"context_org\" որը կիրառվում է org_unit օբյեկտին որը գործում է որպես "
1135 "կիզակետ տուգանքի համար։"
1136
1137 #: 950.data.seed-values.sql:13626
1138 msgid "Long-Overdue Max Return Interval"
1139 msgstr "Երկարաժամկետ ուշացած Մաքս վերադարձի տիրույթ"
1140
1141 #: 950.data.seed-values.sql:14103
1142 msgid "OPAC Metarecord Hold Formats Attribute"
1143 msgstr ""
1144
1145 #: 950.data.seed-values.sql:487
1146 msgid "Long-Overdue Materials"
1147 msgstr "Երկարաժամկետ ուշացած նյութեր"
1148
1149 #: 950.data.seed-values.sql:14058
1150 msgid "Items Out Claims Returned display setting"
1151 msgstr "Վերադարձված Պահանջների Նյութերի արտածման կարգաբերումներ"
1152
1153 #: 950.data.seed-values.sql:13935
1154 msgid "Vandelay Default Copy Location"
1155 msgstr "Vandelay լռակյաց պատճենի տեղաբաշխում"
1156
1157 # id::clm.value__cat
1158 # id::cat
1159 #: 950.data.seed-values.sql:6201
1160 msgid "Catalan"
1161 msgstr "Կատալոներեն"
1162
1163 #: 950.data.seed-values.sql:10234
1164 msgid "Check whether a hold request is cancelled."
1165 msgstr "Ստուգիր արդյոք պահման պահանջը չեղյալ է արված"
1166
1167 # id::clm.value__wen
1168 # id::wen
1169 #: 950.data.seed-values.sql:6603
1170 msgid "Sorbian languages"
1171 msgstr "Sorbian languages"
1172
1173 #: 950.data.seed-values.sql:4333
1174 msgid "Show claims_never_checked_out_count field on patron registration"
1175 msgstr "Հաճախորդ գրանցելիս ցույց տուր claims_never_checked_out_count դաշտը"
1176
1177 #: 950.data.seed-values.sql:3205
1178 msgid ""
1179 "If there is an available copy at the requesting library that could fulfill a "
1180 "hold during hold placement time, do not allow the hold to be placed"
1181 msgstr ""
1182 "Եթե հարցում արվող գրադաարանում առկա է հասանելի պատճեն որը կարող է "
1183 "իրականացնել պահում պահման տեղադրման ժամանակ, թույլ մի տուր որ պահումը "
1184 "կատարվի;"
1185
1186 #: 950.data.seed-values.sql:1260
1187 msgid ""
1188 "Enables the user to create/update/delete booking reservation attribute value "
1189 "maps"
1190 msgstr ""
1191 "Թույլ է տալիս օգտվողին ստեղծել/թարմացնել/ջնջել պատվերի նախնական պահման "
1192 "բնութագրիչի արժեքի քարտեզները"
1193
1194 #: 950.data.seed-values.sql:14
1195 msgid "Set"
1196 msgstr "Բազմություն"
1197
1198 #: 950.data.seed-values.sql:3274
1199 msgid "Skip For Hold Targeting"
1200 msgstr "Կանգ առ Պահման Թիրախի դեպքում"
1201
1202 #: 950.data.seed-values.sql:4948
1203 msgid ""
1204 "Disable authentication requirement for sending call number information via "
1205 "SMS from the OPAC."
1206 msgstr ""
1207 "Արգելիր փոխճանաչման պահանջները ՀՕԱՔից SMSով դասիչի վերաբերյալ տեղեկատվության "
1208 "ուղարկելիս"
1209
1210 #: 950.data.seed-values.sql:6685
1211 msgid "U-matic"
1212 msgstr "U-matic"
1213
1214 #: 950.data.seed-values.sql:3376
1215 msgid ""
1216 "When true, the Date of Birth column in patron lists will default to Not "
1217 "Visible, and in the Patron Summary sidebar the value will display as "
1218 "<Hidden> unless the field label is clicked."
1219 msgstr ""
1220 "Երբ ճիշտ է, Հաճախորդի ցուցակներում Ծննդյան ամսաթիվ սյունակը որպես լռակյաց "
1221 "կդառնա Անտեսանելի, և Հաճախորդի համառոտագրության կողային տողում արժեքը "
1222 "կարտածվի որպես <Hidden> քանի դեռ դաշտի պիտակը սեղմված է"
1223
1224 #: 950.data.seed-values.sql:9857
1225 msgid "OPAC Format Icons Attribute"
1226 msgstr ""
1227
1228 #: 950.data.seed-values.sql:6706
1229 msgid "33 1/3 rpm"
1230 msgstr ""
1231
1232 #: 950.data.seed-values.sql:1641
1233 msgid "Can do anything at the Branch level"
1234 msgstr "Կարող է մասնաճյուղի մակարդակում անել ամեն ինչ"
1235
1236 # id::clm.value__mai
1237 # id::mai
1238 #: 950.data.seed-values.sql:6399
1239 msgid "Maithili"
1240 msgstr "Maithili"
1241
1242 #: 950.data.seed-values.sql:1630
1243 msgid "Circulators"
1244 msgstr "Տացքեր"
1245
1246 #: 950.data.seed-values.sql:146
1247 msgid "Topic Subject"
1248 msgstr "Թեմատիկ խորագիր"
1249
1250 #: 950.data.seed-values.sql:2922
1251 msgid ""
1252 "Elbow room specifies how far in the future you must make a reservation on an "
1253 "item if that item will have to transit to reach its pickup location.  It "
1254 "secondarily defines how soon a reservation on a given item must start before "
1255 "the check-in process will opportunistically capture it for the reservation "
1256 "shelf."
1257 msgstr ""
1258 "Անկյունային սենյակը բնորոշում է ապագայում որքան պահումներ պետք է կատըարես "
1259 "նյութի համար եթե այդ նյութը պետք է տեղափոխվի վերցնելու գրադարան։ Այն նաև "
1260 "սահմանում է թե տրված նյութի համար որքան շուտ պետք է սկսվի ռեզերվացումը մինչ "
1261 "հետ վերցնելու գործընթացը կորսա դրան ռեզերվացման դարակի վրա։"
1262
1263 # id::clm.value__peo
1264 # id::peo
1265 #: 950.data.seed-values.sql:6472
1266 msgid "Old Persian (ca. 600-400 B.C.)"
1267 msgstr "Հին պարսկերեն (մոտ. 600-400 B.C.)"
1268
1269 #: 950.data.seed-values.sql:2481
1270 msgid "Patron via SIP"
1271 msgstr "ԸնթերցողSIPով"
1272
1273 #: 950.data.seed-values.sql:1372
1274 msgid "CREATE_INVOICE_METHOD"
1275 msgstr "CREATE_INVOICE_METHOD"
1276
1277 #: 950.data.seed-values.sql:9637
1278 msgid "[6024] The quantity which has been ordered."
1279 msgstr "[6024] Պատվիրված որակ"
1280
1281 #: 950.data.seed-values.sql:9877 950.data.seed-values.sql:9878
1282 msgid "Historical Circulation Retention Start Date"
1283 msgstr "Տացքի պատմութան պահպանման սկզբնավորման ամսաթիվ"
1284
1285 # id::clm.value__doi
1286 # id::doi
1287 #: 950.data.seed-values.sql:6240
1288 msgid "Dogri"
1289 msgstr "Dogri"
1290
1291 #: 950.data.seed-values.sql:2609
1292 msgid "Circulation"
1293 msgstr "Տացք"
1294
1295 # id::clm.value__lim
1296 # id::lim
1297 #: 950.data.seed-values.sql:6382
1298 msgid "Limburgish"
1299 msgstr "Limburgish"
1300
1301 #: 950.data.seed-values.sql:604
1302 msgid "User may create an entry in a patron statistical category"
1303 msgstr "Օգտվողը ընթերցողի վիճակագրական դասում կարող է ստողծել մուտք"
1304
1305 #: 950.data.seed-values.sql:7308
1306 msgid "Creates a hold_notification record for each notified hold"
1307 msgstr "Ստեղծիր hold_notification գրառում ամեն զգուշացված պահման համար"
1308
1309 #: 950.data.seed-values.sql:1032
1310 msgid "UPDATE_LIT_FORM"
1311 msgstr "UPDATE_LIT_FORM"
1312
1313 #: 950.data.seed-values.sql:952
1314 msgid "CREATE_XML_TRANSFORM"
1315 msgstr "CREATE_XML_TRANSFORM"
1316
1317 # id::clm.value__asm
1318 # id::asm
1319 #: 950.data.seed-values.sql:6159
1320 msgid "Assamese"
1321 msgstr "Assamese"
1322
1323 #: 950.data.seed-values.sql:2534 950.data.seed-values.sql:2535
1324 msgid "Hold Notification Format"
1325 msgstr "Պահման զգուշացման ձևաչափ"
1326
1327 #: 950.data.seed-values.sql:4840
1328 msgid "Appends staff initials and edit date into patron note content."
1329 msgstr ""
1330
1331 #: 950.data.seed-values.sql:155 950.data.seed-values.sql:5093
1332 msgid "Accession Number"
1333 msgstr "Աճման համար"
1334
1335 #: 950.data.seed-values.sql:3229
1336 msgid "Org Unit Target Weight"
1337 msgstr "Org Unit թիրախի քաշ"
1338
1339 #: 950.data.seed-values.sql:13939
1340 msgid "Default copy location value for imported items"
1341 msgstr "Ներմուծված նյութերի համար լռակյաց պատճենի տեղաբաշխման արժեք"
1342
1343 #: 950.data.seed-values.sql:3157
1344 msgid "Clear shelf copy status"
1345 msgstr "Մաքրի դարակի պատճենի կարգավիճակը"
1346
1347 # id::clm.value__lat
1348 # id::lat
1349 #: 950.data.seed-values.sql:6379
1350 msgid "Latin"
1351 msgstr "Լատիներեն"
1352
1353 #: 950.data.seed-values.sql:612
1354 msgid "User may update an entry in a patron statistical category"
1355 msgstr "Օգտվողը ընթերցողի վիճակագրական դասից կարող է թարմացնել մուտքը"
1356
1357 #: 950.data.seed-values.sql:1150
1358 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.hold_expire_alert_interval"
1359 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.hold_expire_alert_interval"
1360
1361 # id::clm.value__-fri id::clm.value__fry
1362 # id::-fri
1363 #: 950.data.seed-values.sql:6269 950.data.seed-values.sql:6272
1364 msgid "Frisian"
1365 msgstr "Frisian"
1366
1367 #: 950.data.seed-values.sql:914
1368 msgid "CREATE_CIRC_MOD"
1369 msgstr "CREATE_CIRC_MOD"
1370
1371 #: 950.data.seed-values.sql:10321
1372 msgid "Malformed record cause Import failure"
1373 msgstr "Ձևախեղված գրառումը հանգեցրել է ներմուծման ձախողման"
1374
1375 #: 950.data.seed-values.sql:856
1376 msgid "Allow a user to mark an item status as 'lost'"
1377 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին նշելու նյութը որպես 'կորած'"
1378
1379 #: 950.data.seed-values.sql:1402
1380 msgid "DELETE_METABIB_SEARCH_ALIAS"
1381 msgstr "DELETE_METABIB_SEARCH_ALIAS"
1382
1383 #: 950.data.seed-values.sql:568
1384 msgid "Allow a user to mark an item as 'missing'"
1385 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին նշելու նյութը որպես 'բացակա'"
1386
1387 #: 950.data.seed-values.sql:3805 950.data.seed-values.sql:3808
1388 msgid "PayflowPro password"
1389 msgstr "PayflowPro գաղտնաբառ"
1390
1391 #: 950.data.seed-values.sql:12447
1392 msgid "Centennial Wireless"
1393 msgstr "Centennial Wireless"
1394
1395 #: 950.data.seed-values.sql:10323
1396 msgid "New record had insufficient quality"
1397 msgstr "Նոր գրառումը ունի անբավարար որակ"
1398
1399 #: 950.data.seed-values.sql:12226
1400 msgid "Simple Mobile"
1401 msgstr "Պարզ մոբայլ"
1402
1403 #: 950.data.seed-values.sql:900
1404 msgid "Allows staff to edit the note for a payment on a transaction"
1405 msgstr ""
1406 "Թույլ է տալիս աշխատակազմին տրանզակցիայի դեպքում խմբագրելու վճարման նշումը"
1407
1408 #: 950.data.seed-values.sql:6687
1409 msgid "Type C"
1410 msgstr "Տեսակ C"
1411
1412 #: 950.data.seed-values.sql:810
1413 msgid "Allow a user to delete a fund allocation"
1414 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ջնջել ենթաբյուջեի բաշխումը"
1415
1416 #: 950.data.seed-values.sql:1474
1417 msgid "Update prefix label definition."
1418 msgstr "Թարմացրու նախածանցի պիտակի սահմանումը"
1419
1420 #: 950.data.seed-values.sql:4243
1421 msgid "Default Ident Type for Patron Registration"
1422 msgstr "Լռակյաց Ident Type Ընթերցողի գրանցման համար"
1423
1424 # id::clm.value__fro
1425 # id::fro
1426 #: 950.data.seed-values.sql:6271
1427 msgid "French, Old (ca. 842-1400)"
1428 msgstr "Ֆրանսերեն, Հին (մոտ. 842-1400)"
1429
1430 #: 950.data.seed-values.sql:12659
1431 msgid "LibraryElf Login"
1432 msgstr "LibraryElf մուտքի գրանցում"
1433
1434 #: 950.data.seed-values.sql:1236 950.data.seed-values.sql:1238
1435 msgid "Allow a user to delete trigger template output"
1436 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ջնջել տրիգերված ձևանմուշի ելքը"
1437
1438 # id::ccs.name__13
1439 # id::13
1440 #: 950.data.seed-values.sql:321
1441 msgid "Discard/Weed"
1442 msgstr "Discard/Weed"
1443
1444 #: 950.data.seed-values.sql:2610
1445 msgid "Self Check"
1446 msgstr "Ինքնա ընդունում"
1447
1448 # id::clm.value__iii
1449 # id::iii
1450 #: 950.data.seed-values.sql:6320
1451 msgid "Sichuan Yi"
1452 msgstr "Sichuan Yi"
1453
1454 #: 950.data.seed-values.sql:4696
1455 msgid ""
1456 "The second_given_name field will be shown on the patron registration screen. "
1457 "Showing a field makes it appear with required fields even when not required. "
1458 "If the field is required this setting is ignored."
1459 msgstr ""
1460 "second_given_name դաշտը ցույց կտրվի ընթերցողի գրանցման պաստառում։ Դաշտի "
1461 "ցույց տալը թույլ է տալիս որ այն հայտնվի նույնիսկ այն ժամանակ երբ այն "
1462 "պահանջված չէ։ Եթե դաշտը պահանջված է յս կարգաբերումները անտեսվում են։"
1463
1464 #: 950.data.seed-values.sql:3868 950.data.seed-values.sql:3871
1465 msgid "PayPal test mode"
1466 msgstr "PayPal տեստային վիճակ"
1467
1468 # id::clm.value__yor
1469 # id::yor
1470 #: 950.data.seed-values.sql:6611
1471 msgid "Yoruba"
1472 msgstr "Yoruba"
1473
1474 #: 950.data.seed-values.sql:1030
1475 msgid "UPDATE_LASSO_MAP"
1476 msgstr "UPDATE_LASSO_MAP"
1477
1478 #: 950.data.seed-values.sql:11440
1479 msgid "Koodo Mobile"
1480 msgstr "Koodo Mobile"
1481
1482 #: 950.data.seed-values.sql:4750
1483 msgid ""
1484 "The State field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
1485 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
1486 "field is required this setting is ignored."
1487 msgstr ""
1488 "Նահանգի դաշտը կցուցադրվի հաճախորդի գրանցման պաստաի վրա։ Դաշտի ցույց տալը "
1489 "ստիպում է որ այ հայտնվի պահանջվող դաշտերի հետ միասին, թեթ նույնիսկ պահաջված "
1490 "չէ։ Եթե դաշտը պահանջված է, ապա այս կարգաբերումները անտեսվում են։"
1491
1492 #: 950.data.seed-values.sql:4079
1493 msgid "Patron Opt-In Boundary"
1494 msgstr "Ընթերցողի Opt-In սահման"
1495
1496 #: 950.data.seed-values.sql:5174
1497 msgid "Cancel Holds"
1498 msgstr "Չեղյալ արա պահումները"
1499
1500 # id::clfm.value__s
1501 # id::s
1502 #: 950.data.seed-values.sql:6659
1503 msgid "Speeches"
1504 msgstr "Ելույթներ"
1505
1506 #: 950.data.seed-values.sql:11054
1507 msgid "See Also From Tracing -- Meeting Name"
1508 msgstr "Տես նաև Այս հետագծից -- Հանդիպման անուն"
1509
1510 #: 950.data.seed-values.sql:4819
1511 msgid "Cap results in Patron Search at this number."
1512 msgstr "Cap արդյունքներ այս համարով Ընթերցողի որոնման ժամանակ"
1513
1514 # id::clm.value__alb
1515 # id::alb
1516 #: 950.data.seed-values.sql:6145
1517 msgid "Albanian"
1518 msgstr "Ալբաներեն"
1519
1520 #: 950.data.seed-values.sql:14026 950.data.seed-values.sql:14045
1521 #: 950.data.seed-values.sql:14064
1522 msgid ""
1523 "Value is a numeric code, describing which list the circulation should appear "
1524 "while checked out and whether the circulation should continue to appear in "
1525 "the bottom list, when checked in with oustanding fines.  1 = top list, "
1526 "bottom list.  2 = bottom list, bottom list.  5 = top list, do not display.  "
1527 "6 = bottom list, do not display."
1528 msgstr ""
1529 "Արժեքը դա թվային կոդ է և նկարագրում է թե տացքի որ ցուցակը պետք է հայտնվի "
1530 "քանի դեռ դուրս է տրված և արդյոք տացքը պետք է շարունակվի հայտնվել ներքևի "
1531 "ցուցակում, երբ հետ է ընդունվում ժամկետանց տուգանքներով։ 1 = վերին ցուցակ, "
1532 "ներքևի ցուցակ։ 2 = ներքևի ցուցակ, ներքևի ցուցակ։ 5 = վերին ցուցակ, մի "
1533 "արտածիր։ 6 = ներքևի ցուցակ, մի արտածիր։"
1534
1535 #: 950.data.seed-values.sql:1570
1536 msgid "Allows staff to manage search filter groups and entries"
1537 msgstr ""
1538 "Թույլ տուր աշխատակազմին կառավարելու որոնման զտիչներըի խմբերը և մուտքերը։"
1539
1540 #: 950.data.seed-values.sql:9735
1541 msgid "Historical Hold Retention Age - Canceled (Patron via phone)"
1542 msgstr "Պատմական Պահման Պահպանման Տարիք -Չեղյալ արված (ընթերցողը հեռախոսով)"
1543
1544 #: 950.data.seed-values.sql:794
1545 msgid "Allow a user to delete a funding source"
1546 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ջնջելու ֆինանսավորման աղբյուրը"
1547
1548 #: 950.data.seed-values.sql:3619
1549 msgid ""
1550 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
1551 "%INCLUDE(header_text)%"
1552 msgstr ""
1553 "Text/HTML/Macros որ պետք է ներդրվեն ստացականի ձևանմուշներում սրա փոխարեն "
1554 "%INCLUDE(header_text)%"
1555
1556 # id::clm.value__wln
1557 # id::wln
1558 #: 950.data.seed-values.sql:6604
1559 msgid "Walloon"
1560 msgstr "Walloon"
1561
1562 #: 950.data.seed-values.sql:1628
1563 msgid "Catalogers"
1564 msgstr "Քարտագրողներ"
1565
1566 # id::clm.value__amh
1567 # id::amh
1568 #: 950.data.seed-values.sql:6148
1569 msgid "Amharic"
1570 msgstr "Ամհարիկ"
1571
1572 #: 950.data.seed-values.sql:469
1573 msgid "Overdue Materials"
1574 msgstr "Ժամկետանց նյութեր"
1575
1576 # id::clm.value__rap
1577 # id::rap
1578 #: 950.data.seed-values.sql:6485
1579 msgid "Rapanui"
1580 msgstr "Rapanui"
1581
1582 #: 950.data.seed-values.sql:2694 950.data.seed-values.sql:2697
1583 msgid "Temporary barcode prefix"
1584 msgstr "Ժամանակավոր շտրիխ կոդի նախածանց"
1585
1586 #: 950.data.seed-values.sql:1522
1587 msgid "Allows a user to use debug functions in the staff client"
1588 msgstr ""
1589 "Թույլ է տալիս օգտվողին աշխատակազմի հաճախորդից օգտագործելու դեբագ ֆունկցիան"
1590
1591 #: 950.data.seed-values.sql:11067
1592 msgid "Established Heading Linking Entry -- Meeting Name"
1593 msgstr "Հաստատված վերնախորագրի կապի մուտք -- Հանդիպման անուն"
1594
1595 #: 950.data.seed-values.sql:13136
1596 msgid "Upload Create PO"
1597 msgstr "Բեռնավորի Ստեղծել PO"
1598
1599 # id::clm.value__paa
1600 # id::paa
1601 #: 950.data.seed-values.sql:6465
1602 msgid "Papuan (Other)"
1603 msgstr "Papuan (այլ)"
1604
1605 # id::ccs.name__11
1606 # id::11
1607 #: 950.data.seed-values.sql:319 950.data.seed-values.sql:2607
1608 msgid "Cataloging"
1609 msgstr "Քարտագրում"
1610
1611 # id::crcd.name__4
1612 # id::4
1613 #: 950.data.seed-values.sql:261
1614 msgid "3_days_1_renew"
1615 msgstr "3_days_1_renew"
1616
1617 # id::clm.value__arn
1618 # id::arn
1619 #: 950.data.seed-values.sql:6155
1620 msgid "Mapuche"
1621 msgstr "Mapuche"
1622
1623 # id::clm.value__uig
1624 # id::uig
1625 #: 950.data.seed-values.sql:6587
1626 msgid "Uighur"
1627 msgstr "Uighur"
1628
1629 #: 950.data.seed-values.sql:1286
1630 msgid "ADMIN_ACQ_FISCAL_YEAR"
1631 msgstr "ADMIN_ACQ_FISCAL_YEAR"
1632
1633 #: 950.data.seed-values.sql:9631
1634 msgid "Accepted with changes which require no confirmation."
1635 msgstr "Ընդունված է փոփոխություններով որ պահանջում են հաստատում։"
1636
1637 #: 950.data.seed-values.sql:3998
1638 msgid "Allow pending addresses"
1639 msgstr "Թույլ է տալիս սպասող հասցեներ"
1640
1641 #: 950.data.seed-values.sql:4615
1642 msgid ""
1643 "The master_account field will be suggested on the patron registration "
1644 "screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. "
1645 "If the field is shown or required this setting is ignored."
1646 msgstr ""
1647 "Կառաջարկվի master_account field ընթերցողի գրանցման պաստառից։ Առաջարկելով "
1648 "դաշտ թույլ է տալիս որ այն հայտնվի երբ առաջարկվող դաշտերը ցուցադրված են։ Եթե "
1649 "դաշտը առաջարկված կամ ցույց է տրված այս կարգաբերումները կանտեսվեն։"
1650
1651 # id::clm.value__ind
1652 # id::ind
1653 #: 950.data.seed-values.sql:6327
1654 msgid "Indonesian"
1655 msgstr "Ինդոնեզերեն"
1656
1657 #: 950.data.seed-values.sql:520
1658 msgid "Allow a user to update another user's hold"
1659 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին թարմացնելու մեկ այլ ընթերցողի պահումը"
1660
1661 #: 950.data.seed-values.sql:3637
1662 msgid ""
1663 "In-Transit items checked in this close to the transit start time will be "
1664 "prevented from checking in"
1665 msgstr ""
1666 "In-Transit նյութերը որ ընտրված են և դուրս տրման ժամանակը մոտ է տեղափոխման "
1667 "սկզբին կարգելափակվեն հետ ընդունումից։"
1668
1669 #: 950.data.seed-values.sql:802
1670 msgid "Allow a user to delete a fund"
1671 msgstr "Թույլ տուր ընթերցողին ջնջելու դրամագլուխը։"
1672
1673 #: 950.data.seed-values.sql:4117
1674 msgid "Previous Issuance Copy Location"
1675 msgstr "Նախորդ տրման պատճենի տեղաբաշխումը"
1676
1677 #: 950.data.seed-values.sql:11065
1678 msgid "Established Heading Linking Entry -- Personal Name"
1679 msgstr "Հաստատված վերնախորագրի կապի մուտք -- Անհատական անուն"
1680
1681 #: 950.data.seed-values.sql:888
1682 msgid "Allows a user to delete an MFHD record"
1683 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ջնջելու MFHD գրառումը"
1684
1685 #: 950.data.seed-values.sql:11474
1686 msgid "Bell Mobility & Solo Mobile"
1687 msgstr "Bell Mobility & Solo Mobile"
1688
1689 # id::clm.value__kru
1690 # id::kru
1691 #: 950.data.seed-values.sql:6367
1692 msgid "Kurukh"
1693 msgstr "Kurukh"
1694
1695 # id::clm.value__-tar id::clm.value__tat
1696 # id::-tar
1697 #: 950.data.seed-values.sql:6553 950.data.seed-values.sql:6554
1698 msgid "Tatar"
1699 msgstr "Թաթարերեն"
1700
1701 #: 950.data.seed-values.sql:788
1702 msgid "Allow a user to delete an item out of another user's container"
1703 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ջնջելու նյութը մեկ այլ օգտվողի կոնտեյներից"
1704
1705 #: 950.data.seed-values.sql:185
1706 msgid "Series Title (Browse)"
1707 msgstr ""
1708
1709 #: 950.data.seed-values.sql:11733
1710 msgid "Hawaiian Telcom Wireless"
1711 msgstr "Hawaiian Telcom Wireless"
1712
1713 #: 950.data.seed-values.sql:2838
1714 msgid "Spine and pocket label font size"
1715 msgstr "Կողի և գրպանի պիտակի ֆոնտի չափ"
1716
1717 #: 950.data.seed-values.sql:2811
1718 msgid "Minimum Item Price"
1719 msgstr "Նյութի մինիմալ գին"
1720
1721 #: 950.data.seed-values.sql:13883
1722 msgid "Vandelay Generate Default Barcodes"
1723 msgstr "Vandelay գեներացրու լռակյաց շտրիխկոդեր"
1724
1725 # id::clm.value__mos
1726 # id::mos
1727 #: 950.data.seed-values.sql:6425
1728 msgid "Mooré"
1729 msgstr "Mooré"
1730
1731 #: 950.data.seed-values.sql:1042
1732 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_CLOSING"
1733 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_CLOSING"
1734
1735 # id::clm.value__syr
1736 # id::syr
1737 #: 950.data.seed-values.sql:6547
1738 msgid "Syriac"
1739 msgstr "Syriac"
1740
1741 # id::clm.value__kar
1742 # id::kar
1743 #: 950.data.seed-values.sql:6346
1744 msgid "Karen"
1745 msgstr "Karen"
1746
1747 # id::clm.value__fur
1748 # id::fur
1749 #: 950.data.seed-values.sql:6274
1750 msgid "Friulian"
1751 msgstr "Friulian"
1752
1753 #: 950.data.seed-values.sql:13053
1754 msgid ""
1755 "If we exceed the wait time, the URL is marked as a \"timeout\" and the "
1756 "system moves on to the next URL"
1757 msgstr ""
1758 "Եթե գերազանցենք սպասման ժամանակը, URL-ը կնշվի որպես \"timeout\" և համակարգը "
1759 "կանցնի հաջորդ URL-ին"
1760
1761 #: 950.data.seed-values.sql:5163
1762 msgid "Template Merge Container"
1763 msgstr "Ձևաչափի ձուլման կոնտեյներ"
1764
1765 #: 950.data.seed-values.sql:9230
1766 msgid "A payment receipt needs to be formatted for printing."
1767 msgstr "Վճարահաշիվ է պետք որպեսզի ձևավորվի տպման համար"
1768
1769 #: 950.data.seed-values.sql:4603
1770 msgid "Show master_account field on patron registration"
1771 msgstr "Ցույց տուր master_account դաշտը ընթերցող գրանցելիս"
1772
1773 #: 950.data.seed-values.sql:9619
1774 msgid "The information is to be or has been deleted."
1775 msgstr "Տեղեկատվությունը պետք է կամ արդեն ջնջվել է"
1776
1777 #: 950.data.seed-values.sql:3373
1778 msgid "Obscure the Date of Birth field"
1779 msgstr "Դարձրու աննկատ Ծննդյան տարեթվի դաշը"
1780
1781 #: 950.data.seed-values.sql:9594
1782 msgid "Euros"
1783 msgstr "Եվրոներ"
1784
1785 #: 950.data.seed-values.sql:11075
1786 msgid "Established Heading Linking Entry -- Chronological Term"
1787 msgstr "Սահմանված Վերնախորագրի կապի մուտք -- Ժամանակագրական տերմին"
1788
1789 # id::clm.value__snk
1790 # id::snk
1791 #: 950.data.seed-values.sql:6529
1792 msgid "Soninke"
1793 msgstr "Soninke"
1794
1795 #: 950.data.seed-values.sql:736
1796 msgid ""
1797 "Allow a user to remove an existing workstation so a new one can replace it"
1798 msgstr ""
1799 "Թույլ տուր օգտվողին հեռացնելու առկա աշխատանքային կայանը և նորը կկարողանա "
1800 "փոխարինել դրան։"
1801
1802 #: 950.data.seed-values.sql:760
1803 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Vendor\" group"
1804 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ավելացնել/հեռացնել օգտվողներ \"Մատակարար\" խմբին"
1805
1806 # id::clm.value__hmn
1807 # id::hmn
1808 #: 950.data.seed-values.sql:6312
1809 msgid "Hmong"
1810 msgstr "Hmong"
1811
1812 #: 950.data.seed-values.sql:157 950.data.seed-values.sql:383
1813 #: 950.data.seed-values.sql:404 950.data.seed-values.sql:423
1814 #: 950.data.seed-values.sql:5090 950.data.seed-values.sql:13536
1815 msgid "ISBN"
1816 msgstr "ISBN"
1817
1818 #: 950.data.seed-values.sql:842
1819 msgid "Allow a staff member to directly remove a bibliographic record"
1820 msgstr ""
1821 "Թույլ տուր աշխատակազմի անդամներին ուղղակիորեն հեռացնելու մատենագիտական "
1822 "գրառումները"
1823
1824 #: 950.data.seed-values.sql:11035
1825 msgid "Heading -- Topical Term"
1826 msgstr "Վերնախորագիր -- Թեմատիկ տերմին"
1827
1828 #: 950.data.seed-values.sql:3607
1829 msgid "Content of footer_text include"
1830 msgstr "footer_text բովանդակությունը ներառում է"
1831
1832 #: 950.data.seed-values.sql:7536
1833 msgid "A patron acquisition request has been rejected."
1834 msgstr "Ընթերցողի համալրման հարցումը մերժվել է"
1835
1836 #: 950.data.seed-values.sql:4777
1837 msgid ""
1838 "The Regular Expression for validation on the post_code field in patron "
1839 "registration."
1840 msgstr ""
1841 "Ընթերցող գրանցելիս post_code դաշտի հավաստիացման համար Սովորական "
1842 "Արտահայտություն"
1843
1844 # id::clm.value__may
1845 # id::may
1846 #: 950.data.seed-values.sql:6408
1847 msgid "Malay"
1848 msgstr "Malay"
1849
1850 #: 950.data.seed-values.sql:11629
1851 msgid "Bulletin.net"
1852 msgstr "Bulletin.net"
1853
1854 # id::citm.value__f
1855 # id::f
1856 #: 950.data.seed-values.sql:6640
1857 msgid "Manuscript cartographic material"
1858 msgstr "Ձեռագիր քարտեզներ"
1859
1860 #: 950.data.seed-values.sql:140
1861 msgid "Geographic Subject"
1862 msgstr "Աշխարհագրական խորագիր"
1863
1864 #: 950.data.seed-values.sql:946
1865 msgid "CREATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
1866 msgstr "CREATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
1867
1868 #: 950.data.seed-values.sql:485
1869 msgid "Notification Fee"
1870 msgstr "Զգուշացման գումար"
1871
1872 #: 950.data.seed-values.sql:3322
1873 msgid "Lost items are usable on checkin instead of going 'home' first"
1874 msgstr ""
1875 "Կորած նյութերը օգտակար են հետ ընդունելիս սկզբից 'home' գնալու փոխարեն"
1876
1877 #: 950.data.seed-values.sql:3349
1878 msgid ""
1879 "This prevents the system from charging more than the item price in overdue "
1880 "fines"
1881 msgstr ""
1882 "Սա կանխարգելում է համակարգին ժամկետանց տուգանքների համար գանձել ավելին քան "
1883 "նյութի գինն է։"
1884
1885 # id::clm.value__ceb
1886 # id::ceb
1887 #: 950.data.seed-values.sql:6203
1888 msgid "Cebuano"
1889 msgstr "Cebuano"
1890
1891 # id::clm.value__moh
1892 # id::moh
1893 #: 950.data.seed-values.sql:6422
1894 msgid "Mohawk"
1895 msgstr "Mohawk"
1896
1897 #: 950.data.seed-values.sql:720
1898 msgid "Allow a user to remove a closed date interval for a given location"
1899 msgstr ""
1900 "Թույլ տուր ընթերցողին տրված տեղաբաշխման համար հեռացնելու փակ տիրույթի "
1901 "ամսաթիվը"
1902
1903 #: 950.data.seed-values.sql:13238
1904 msgid "Upload Merge on Exact Match by Default"
1905 msgstr "Որպես լռակյաց բեռնավորի Ձուլիր Ճշգրիտ Համընկնման դեպքում"
1906
1907 #: 950.data.seed-values.sql:762
1908 msgid "Allow a user to place a hold on an age-protected item"
1909 msgstr "Թույլ տուր ընթերցողին պահում դնել տարիքային արգելված նյութի վրա"
1910
1911 #: 950.data.seed-values.sql:2724
1912 msgid "How long a persistent login lasts.  E.g. '2 weeks'"
1913 msgstr "Ինչքան երկար է տևում մշտական գրանցումը, ասենք '2 շաբաթ'"
1914
1915 #: 950.data.seed-values.sql:4669
1916 msgid "The prefix field will be required on the patron registration screen."
1917 msgstr "Կպահանջվի նախածանցի դաշտը ընթերցողի գրանցման պաստառում"
1918
1919 #: 950.data.seed-values.sql:3454
1920 msgid "Patron Registration: Cloned patrons get address copy"
1921 msgstr ""
1922 "Ընթերցողի գրանցում։ Կլոնավորված ընթերցողները ստանում են հասցեի պատճենը"
1923
1924 #: 950.data.seed-values.sql:4435
1925 msgid "The dob field will be required on the patron registration screen."
1926 msgstr "Ընթերցողի գրանցման պաստառում կպահանջվի ծննդյան ամսաթիվ դաշտը"
1927
1928 #: 950.data.seed-values.sql:710
1929 msgid ""
1930 "Allow a user to abort a copy transit if the user is at the transit "
1931 "destination or source"
1932 msgstr ""
1933 "Թույլ տուր ընթերցողին վիժեցնելու պատճենի տեղափոխումը եթե օգտվողը տեղափոխման "
1934 "նպատակակետում է կամ աղբյուրում"
1935
1936 #: 950.data.seed-values.sql:1324
1937 msgid "ADMIN_INVOICE"
1938 msgstr "ADMIN_INVOICE"
1939
1940 # id::clm.value__jav
1941 # id::jav
1942 #: 950.data.seed-values.sql:6336
1943 msgid "Javanese"
1944 msgstr "Javanese"
1945
1946 #: 950.data.seed-values.sql:1418
1947 msgid "UPDATE_COPY_BTYPE"
1948 msgstr "UPDATE_COPY_BTYPE"
1949
1950 #: 950.data.seed-values.sql:1098
1951 msgid "UPDATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
1952 msgstr "UPDATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
1953
1954 #: 950.data.seed-values.sql:730
1955 msgid "Allow a user to remove someone from collections"
1956 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին հեռացնելու ինչ որ մեկին հավաքածուից"
1957
1958 #: 950.data.seed-values.sql:11341
1959 msgid "Circulation Policy Configuration"
1960 msgstr "Տացքի քաղաքականության ձևավորվում"
1961
1962 # id::clm.value__kan
1963 # id::kan
1964 #: 950.data.seed-values.sql:6345
1965 msgid "Kannada"
1966 msgstr "Kannada"
1967
1968 # id::clm.value__dum
1969 # id::dum
1970 #: 950.data.seed-values.sql:6243
1971 msgid "Dutch, Middle (ca. 1050-1350)"
1972 msgstr "Հոլանդերեն, Միջին (մոտ. 1050-1350)"
1973
1974 #: 950.data.seed-values.sql:13244
1975 msgid "Merge records on exact match by default during ACQ file upload"
1976 msgstr ""
1977 "ACQ ֆայլի բեռնավորման դեպքում որպես լռակյաց ձուլիր գրառումները ճշգրիտ "
1978 "համընկնման դեպքում,"
1979
1980 # id::clm.value__per
1981 # id::per
1982 #: 950.data.seed-values.sql:6473
1983 msgid "Persian"
1984 msgstr "Ֆարսի"
1985
1986 #: 950.data.seed-values.sql:12658
1987 msgid "Apache Auth Proxy Login"
1988 msgstr "Apache Auth Proxy մուտքի գրանցում"
1989
1990 #: 950.data.seed-values.sql:818
1991 msgid "Allow a user to create a new provider"
1992 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին գրանցելու նոր մատակարարի"
1993
1994 #: 950.data.seed-values.sql:1452
1995 msgid "VIEW_MERGE_PROFILE"
1996 msgstr "VIEW_MERGE_PROFILE"
1997
1998 #: 950.data.seed-values.sql:732
1999 msgid "Allow a user to bar a patron"
2000 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին սառեցնելու ընթերցողին"
2001
2002 # id::clm.value__iku
2003 # id::iku
2004 #: 950.data.seed-values.sql:6322
2005 msgid "Inuktitut"
2006 msgstr "Inuktitut"
2007
2008 # id::cifm.value__c
2009 # id::c
2010 #: 950.data.seed-values.sql:6666
2011 msgid "Microopaque"
2012 msgstr "Microopaque"
2013
2014 #: 950.data.seed-values.sql:1268
2015 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.block_renews_for_holds"
2016 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.block_renews_for_holds"
2017
2018 #: 950.data.seed-values.sql:7564
2019 msgid ""
2020 "Tests to see if the corresponding Line Item has a state of \"cancelled\"."
2021 msgstr ""
2022 "Թեստավորում է արդյոքա համապատասխան գծային նյութը ունի \"չեղյալ արված\" "
2023 "կարգավիճակ։"
2024
2025 #: 950.data.seed-values.sql:748
2026 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"GlobalAdmin\" group"
2027 msgstr ""
2028 "Թույլ տուր օգտվողին ավելացնել/հեռացնել օգտվողներին \"GlobalAdmin\" խմբից"
2029
2030 # id::clm.value__jpr
2031 # id::jpr
2032 #: 950.data.seed-values.sql:6338
2033 msgid "Judeo-Persian"
2034 msgstr "Judeo-Persian"
2035
2036 #: 950.data.seed-values.sql:3916
2037 msgid ""
2038 "Format Times with this pattern (examples: \"h:m:s.SSS a z\" for "
2039 "\"2:07:20.666 PM Eastern Daylight Time\", \"HH:mm\" for \"14:07\")"
2040 msgstr ""
2041 "Ձևավորի Ժամանակը ըստ այս ձևանմուշի (օրինակ՝ \"h:m:s.SSS a z\" for "
2042 "\"2:07:20.666 PM Eastern Daylight Time\", \"HH:mm\" for \"14:07\")"
2043
2044 # id::clm.value__lus
2045 # id::lus
2046 #: 950.data.seed-values.sql:6394
2047 msgid "Lushai"
2048 msgstr "Lushai"
2049
2050 #: 950.data.seed-values.sql:634
2051 msgid "Allow a user to update a non-cataloged item type"
2052 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին թարմացնելչքարտագրված նյութի տեսակը"
2053
2054 # id::clm.value__tah
2055 # id::tah
2056 #: 950.data.seed-values.sql:6549
2057 msgid "Tahitian"
2058 msgstr "Tahitian"
2059
2060 #: 950.data.seed-values.sql:834
2061 msgid "Allows a user to create a picklist"
2062 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ստեղծելու ընտրացանկեր"
2063
2064 #: 950.data.seed-values.sql:1292
2065 msgid "ADMIN_ACQ_LINEITEM_ALERT_TEXT"
2066 msgstr "ADMIN_ACQ_LINEITEM_ALERT_TEXT"
2067
2068 # id::clfm.value__m
2069 # id::m
2070 #: 950.data.seed-values.sql:6657
2071 msgid "Mixed forms"
2072 msgstr "Խառը ձևաչափեր"
2073
2074 #: 950.data.seed-values.sql:894
2075 msgid "Allows staff to override the max claims returned value for a patron"
2076 msgstr ""
2077 "Թույլ է տալիս աշխատակազմին վերագրել ընթերցողի մաքսիմում վերադարձված "
2078 "պահանջների արժեքը"
2079
2080 # id::clm.value__pra
2081 # id::pra
2082 #: 950.data.seed-values.sql:6480
2083 msgid "Prakrit languages"
2084 msgstr "Prakrit languages"
2085
2086 # id::clm.value__gay
2087 # id::gay
2088 #: 950.data.seed-values.sql:6279
2089 msgid "Gayo"
2090 msgstr "Gayo"
2091
2092 #: 950.data.seed-values.sql:3553
2093 msgid "Require patron password"
2094 msgstr "Պահանջում է ընթերցողի գաղտնաբառ"
2095
2096 # id::clfm.value__0
2097 # id::0
2098 #: 950.data.seed-values.sql:6648
2099 msgid "Not fiction (not further specified)"
2100 msgstr "Ոչ գեղարվեստական (սահմանված չէ)"
2101
2102 #: 950.data.seed-values.sql:3733 950.data.seed-values.sql:3736
2103 msgid "AuthorizeNet login"
2104 msgstr "AuthorizeNet մուտք"
2105
2106 #: 950.data.seed-values.sql:4513
2107 msgid "Regex for evening_phone field on patron registration"
2108 msgstr "Regex evening_phone դաշտի համար ընթերցող գրանցելիս"
2109
2110 #: 950.data.seed-values.sql:674
2111 msgid "Allow a user to delete another user's title note"
2112 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ջնջել այլ օգտվողի նշումի վերնագիրը"
2113
2114 #: 950.data.seed-values.sql:552
2115 msgid "Allow a user to mark a user as deleted"
2116 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին դարձնել ջնջված"
2117
2118 # id::clm.value__-gal id::clm.value__orm
2119 # id::-gal
2120 #: 950.data.seed-values.sql:6278 950.data.seed-values.sql:6460
2121 msgid "Oromo"
2122 msgstr "Oromo"
2123
2124 #: 950.data.seed-values.sql:4396
2125 msgid "Require day_phone field on patron registration"
2126 msgstr "Պահանջում է day_phone դաշտ ընթերցող գրանցելիս"
2127
2128 #: 950.data.seed-values.sql:4426
2129 msgid ""
2130 "If set the calendar widget will appear when editing the dob field on the "
2131 "patron registration form."
2132 msgstr ""
2133 "Եթե կարգաբերված է օրացույցի մզկետ կհայտնվի երբ խմբագրվի ծննդյան օրվա դաշտը "
2134 "ընթերցողի գրանցման ձևում։"
2135
2136 #: 950.data.seed-values.sql:12679
2137 msgid ""
2138 "Normally, fines are not charged when a library is closed.  When set to True, "
2139 "fines will be charged during scheduled closings and normal weekly closed "
2140 "days."
2141 msgstr ""
2142 "Որպես կանոն, տուգանքներ չեն դրվում երբ գրադարանը փակ է։ Երբ դրված է Ճիշտ, "
2143 "տուգանքները կպահվեն պլանավորված փակումների ընթացքում և շաբաթվա ոչ "
2144 "աշխատանքային օրերի համար։"
2145
2146 #: 950.data.seed-values.sql:4028
2147 msgid "If enabled username changing via the OPAC will be disabled"
2148 msgstr ""
2149 "Եթե թույլատրված է, ապա օգտվողի անվան փոփոխությունը ՀՕԱՔից կարգելափակվի"
2150
2151 #: 950.data.seed-values.sql:150
2152 msgid "General Keywords"
2153 msgstr "Ընդհանուր վճռորոշ բառեր"
2154
2155 # id::clm.value__kho
2156 # id::kho
2157 #: 950.data.seed-values.sql:6355
2158 msgid "Khotanese"
2159 msgstr "Khotanese"
2160
2161 # id::clm.value__bem
2162 # id::bem
2163 #: 950.data.seed-values.sql:6179
2164 msgid "Bemba"
2165 msgstr "Bemba"
2166
2167 #: 950.data.seed-values.sql:960
2168 msgid "DELETE_CIRC_MOD"
2169 msgstr "DELETE_CIRC_MOD"
2170
2171 #: 950.data.seed-values.sql:3106
2172 msgid ""
2173 "How long to wait before allowing remote items to be opportunistically "
2174 "captured for a hold.  Example \"5 days\""
2175 msgstr ""
2176 "Ինչքան սպասել որից հետո թույլ կտրվի հեռավար նյութերին որսվալու պահման համար։ "
2177 "Օրինակ՝ \"5 օր\""
2178
2179 # id::clm.value__crp
2180 # id::crp
2181 #: 950.data.seed-values.sql:6228
2182 msgid "Creoles and Pidgins (Other)"
2183 msgstr "Creoles and Pidgins (այլ)"
2184
2185 # id::clm.value__est
2186 # id::est
2187 #: 950.data.seed-values.sql:6256
2188 msgid "Estonian"
2189 msgstr "Էստոներեն"
2190
2191 #: 950.data.seed-values.sql:3592
2192 msgid ""
2193 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
2194 "%INCLUDE(alert_text)%"
2195 msgstr ""
2196 "Text/HTML/Macros պետք է ներդրվեն ստացականի ձևանմուշներում սրա փոխարեն "
2197 "%INCLUDE(alert_text)%"
2198
2199 #: 950.data.seed-values.sql:13863
2200 msgid "Show county field on patron registration"
2201 msgstr "Ընթերցողի գրանցման ընթացքում ցույց տուր համայնքի դաշտը"
2202
2203 #: 950.data.seed-values.sql:5164
2204 msgid "URL Verification Queue"
2205 msgstr "URL-ի նույնականացման հերթ"
2206
2207 # id::clm.value__gre
2208 # id::gre
2209 #: 950.data.seed-values.sql:6297
2210 msgid "Greek, Modern (1453- )"
2211 msgstr "Greek, Modern (1453- )"
2212
2213 # id::aout.name__3
2214 # id::3
2215 #: 950.data.seed-values.sql:453
2216 msgid "Branch"
2217 msgstr "Մասնաճյուղ"
2218
2219 #: 950.data.seed-values.sql:4444
2220 msgid ""
2221 "The dob field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
2222 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
2223 "field is required this setting is ignored."
2224 msgstr ""
2225 "Ծննդյան ամսաթվի դաշտը ցույց կտրվի ընթերցողի գրանցման պաստառում։ Դաշտի ցույց "
2226 "տալը թույլ է տալիս տեսանելի դարձնել պահանջվող դաշտերը, նույնիսկ եթե "
2227 "պահանջված չէ։ Եթե դաշտը պահանջված է այս կարգաերումը կանտեսվի։"
2228
2229 #: 950.data.seed-values.sql:13703
2230 msgid "Leave transaction open when long overdue balance equals zero"
2231 msgstr ""
2232 "Թող տրանզակցիան բաց երբ երկարաժամկետ ուշացման հաշվեկշիռը հավասար է զրոի։"
2233
2234 #: 950.data.seed-values.sql:13632
2235 msgid ""
2236 "Long-overdue check-in processing (voiding fees, re-instating overdues, etc.) "
2237 "will not take place for items that have been overdue for (or have last "
2238 "activity older than) this amount of time"
2239 msgstr ""
2240 "Երկարաժամկետ ուշացած նյութերի հետ ընդունման պրոցես (դատարկել տուգանքները, "
2241 "վերագրել ուշացումները և այլն) տեղի չի ունենա նյութերի համար որոնք երկար "
2242 "ժամկետանց են (կամ ունեն վերջին ակտիվություն ավելի հին) ժամանակի այս "
2243 "մեծության համեմատ։"
2244
2245 #: 950.data.seed-values.sql:9610
2246 msgid "Canceled: Invalid ISBN"
2247 msgstr ""
2248
2249 #: 950.data.seed-values.sql:12925
2250 msgid ""
2251 "Allow funds to be rolled over without bringing the money along.  This makes "
2252 "money left in the old fund disappear, modeling its return to some outside "
2253 "entity."
2254 msgstr ""
2255 "Թույլ տուր դրամագլուխներին պտտվել առանց գումար բերելու։ Սա թույլ է տալիս որ "
2256 "հին դրամագլխում մնացած գումարը անհետանա, մոդելավորելով դրա վերադարձը մեկ այլ "
2257 "մուտքի։"
2258
2259 # id::cbs.source__3
2260 # id::3
2261 #: 950.data.seed-values.sql:7
2262 msgid "Project Gutenberg"
2263 msgstr "Գուտենբերգ նախագիծ"
2264
2265 #: 950.data.seed-values.sql:1316
2266 msgid "ADMIN_HOLD_MATRIX_MATCHPOINT"
2267 msgstr "ADMIN_HOLD_MATRIX_MATCHPOINT"
2268
2269 #: 950.data.seed-values.sql:11818
2270 msgid "Element Mobile"
2271 msgstr "Element Mobile"
2272
2273 #: 950.data.seed-values.sql:3877 950.data.seed-values.sql:3880
2274 msgid "Enable Stripe payments"
2275 msgstr ""
2276
2277 #: 950.data.seed-values.sql:728
2278 msgid "Allow a user to put someone into collections"
2279 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին դնելու որևէ մեկին հավաքածուում"
2280
2281 #: 950.data.seed-values.sql:4189
2282 msgid "Show billing tab first when bills are present"
2283 msgstr ""
2284 "Ցույց տուր գանձելու տաբը սկզբից , երբ վճարման հաշիվները ներկայացված են։"
2285
2286 #: 950.data.seed-values.sql:1647
2287 msgid "Can do anything at the System level"
2288 msgstr "Կարող է անեկ ամեն ինչ Համակարգի մակարդակով"
2289
2290 #: 950.data.seed-values.sql:13835
2291 msgid "Allow patrons to self-register, creating pending user accounts"
2292 msgstr ""
2293 "Թույլ տուր ընթերցողներին ինքնագրանցվել, ստեղծելով օգտվողների սպասող հաշիվներ"
2294
2295 #: 950.data.seed-values.sql:12647
2296 msgid "Verification via translator-v1"
2297 msgstr "Ստուգում translator-v1 միջոցով"
2298
2299 #: 950.data.seed-values.sql:9715 950.data.seed-values.sql:9886
2300 #: 950.data.seed-values.sql:9887
2301 msgid "Historical Hold Retention Age"
2302 msgstr "Պահման պատմության հիշոելու տարիք"
2303
2304 #: 950.data.seed-values.sql:6743 950.data.seed-values.sql:6744
2305 #: 950.data.seed-values.sql:6812 950.data.seed-values.sql:6813
2306 #: 950.data.seed-values.sql:6900 950.data.seed-values.sql:6901
2307 msgid "Music Score"
2308 msgstr ""
2309
2310 # id::clm.value__tig
2311 # id::tig
2312 #: 950.data.seed-values.sql:6563
2313 msgid "Tigré"
2314 msgstr "Tigré"
2315
2316 #: 950.data.seed-values.sql:3499
2317 msgid "Pop-up alert for errors"
2318 msgstr "Սխալների համար բացվող ահազանգեր"
2319
2320 #: 950.data.seed-values.sql:12699
2321 msgid ""
2322 "Sets the maxinum number of recent user activity entries to retrieve for "
2323 "display in the staff client.  0 means show none, -1 means show all.  Default "
2324 "is 1."
2325 msgstr ""
2326 "Կարգաբերում է վերջին օգտվողի մուտքերի ակտիվության մաքսիմում քանակը որպեսզի "
2327 "արտացոլվի աշխատակազմի հաճախորդում։ 0 նշանակում է ոչինչ ցույց մի տուր, -1 "
2328 "նշանակում է ցույց տուր բոլորը։ Լռակյաց արժեքն է 1։"
2329
2330 # id::clm.value__rar
2331 # id::rar
2332 #: 950.data.seed-values.sql:6486
2333 msgid "Rarotongan"
2334 msgstr "Rarotongan"
2335
2336 #: 950.data.seed-values.sql:3220
2337 msgid "Minimum Estimated Wait"
2338 msgstr "Գնահատված սպասման նվազագույն"
2339
2340 #: 950.data.seed-values.sql:4306
2341 msgid "Suggest alias field on patron registration"
2342 msgstr "Ընթերցող գրանցելիս առաջարկի կեղծանուն դաշտ"
2343
2344 # id::clm.value__ipk
2345 # id::ipk
2346 #: 950.data.seed-values.sql:6331
2347 msgid "Inupiaq"
2348 msgstr "Inupiaq"
2349
2350 #: 950.data.seed-values.sql:4001
2351 msgid ""
2352 "If enabled, patrons can create and edit existing addresses.  Addresses are "
2353 "kept in a pending state until staff approves the changes"
2354 msgstr ""
2355 "Եթե թույլատրված է, հաճախորդները կարող են ստեղծել և խմբագել գոյություն "
2356 "ունեցող հասցենրը։ Հասցեները պահվում են սպասող վիճակում մինչ աշխատակազմը "
2357 "կհաստատի փոփոխությունները։"
2358
2359 #: 950.data.seed-values.sql:131
2360 msgid "Corporate Author"
2361 msgstr "Համատեղ մարմին"
2362
2363 #: 950.data.seed-values.sql:950
2364 msgid "CREATE_VR_FORMAT"
2365 msgstr "CREATE_VR_FORMAT"
2366
2367 #: 950.data.seed-values.sql:4147
2368 msgid ""
2369 "The main entry point for this interface is in Holdings Maintenance, Actions "
2370 "for Selected Rows, Edit Item Attributes / Call Numbers / Replace Barcodes.  "
2371 "This setting changes the top and bottom panes for that interface into left "
2372 "and right panes."
2373 msgstr ""
2374 "Այս միջերեսի համար հիմնական մուտքի կետը  Holdings Maintenance է, Actions for "
2375 "Selected Rows, Edit Item Attributes / Call Numbers / Replace Barcodes։ Այս "
2376 "կարգաբերումը  այդ միջերեսի համար փոխում է վերին և ստորին տողերը ձախ և աջ "
2377 "տողերի։"
2378
2379 #: 950.data.seed-values.sql:1486
2380 msgid "Create/Retrieve/Update/Delete Serial Item"
2381 msgstr "Ստեղծիր/Կանչիր/Թարմացրու/Ջնջիր պարբերական միավորը"
2382
2383 #: 950.data.seed-values.sql:538
2384 msgid "Allow a user to delete a volume"
2385 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ջնջելու հատորը"
2386
2387 #: 950.data.seed-values.sql:3175
2388 msgid "Default hold shelf expire interval"
2389 msgstr "Պահման դարակի լռակյաց ժամկետի տիրույթ"
2390
2391 # id::clm.value__bis
2392 # id::bis
2393 #: 950.data.seed-values.sql:6186
2394 msgid "Bislama"
2395 msgstr "Bislama"
2396
2397 # id::clm.value__ach
2398 # id::ach
2399 #: 950.data.seed-values.sql:6136
2400 msgid "Acoli"
2401 msgstr "Acoli"
2402
2403 #: 950.data.seed-values.sql:6716 950.data.seed-values.sql:6717
2404 #: 950.data.seed-values.sql:6791 950.data.seed-values.sql:6792
2405 msgid "Book"
2406 msgstr ""
2407
2408 #: 950.data.seed-values.sql:808
2409 msgid "Allow a user to create a new fund allocation"
2410 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ստեղծելու նոր դրամագլխի բաշխում"
2411
2412 # id::crmf.name__2
2413 # id::2
2414 #: 950.data.seed-values.sql:281
2415 msgid "overdue_min"
2416 msgstr "overdue_min"
2417
2418 # id::crmf.name__3
2419 # id::3
2420 #: 950.data.seed-values.sql:283
2421 msgid "overdue_mid"
2422 msgstr "overdue_mid"
2423
2424 # id::clm.value__hat
2425 # id::hat
2426 #: 950.data.seed-values.sql:6303
2427 msgid "Haitian French Creole"
2428 msgstr "Haitian French Creole"
2429
2430 # id::clm.value__bik
2431 # id::bik
2432 #: 950.data.seed-values.sql:6184
2433 msgid "Bikol"
2434 msgstr "Bikol"
2435
2436 # id::clm.value__swe
2437 # id::swe
2438 #: 950.data.seed-values.sql:6545
2439 msgid "Swedish"
2440 msgstr "Շվեդերեն"
2441
2442 #: 950.data.seed-values.sql:1400
2443 msgid "DELETE_METABIB_CLASS"
2444 msgstr "DELETE_METABIB_CLASS"
2445
2446 #: 950.data.seed-values.sql:3385
2447 msgid ""
2448 "Skip offline checkin transaction (raise exception when processing) if item "
2449 "Status Changed Time is newer than the recorded transaction time.  WARNING: "
2450 "The Reshelving to Available status rollover will trigger this."
2451 msgstr ""
2452 "Բաց թող ցանցից անջատված տրանզակցիան (մեծացրու բացառումը երբ կատարվում է) եթե "
2453 "Նյութի Վիճակի Փոփոխման Ժամը ավելի նոր է քանց թե տրանցակցիայի գրանցված ժամը։ "
2454 "ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ։ Վերադասավորման վիճակից Հասանելի վիճակի անցումը կբերի սրան։"
2455
2456 #: 950.data.seed-values.sql:3646
2457 msgid ""
2458 "If set to a non-empty value, Hold Transits will be suppressed between this "
2459 "OU and others with the same value. If set to an empty value, transits will "
2460 "not be suppressed."
2461 msgstr ""
2462 "Եթե դրված է ոչ դատարկ արժեքի, Պահման Տրանզիտները կճնշվեն նույն արժեքով այս "
2463 "OU և մյուսների միջև։ Եթե կարգաբերված է դատարկ արժեքի, տրանզիտները չեն չնշվի։"
2464
2465 #: 950.data.seed-values.sql:6767 950.data.seed-values.sql:6768
2466 #: 950.data.seed-values.sql:6833 950.data.seed-values.sql:6834
2467 #: 950.data.seed-values.sql:6924 950.data.seed-values.sql:6925
2468 msgid "Cassette audiobook"
2469 msgstr ""
2470
2471 # id::aout.name__2
2472 # id::2
2473 #: 950.data.seed-values.sql:450 950.data.seed-values.sql:2603
2474 msgid "System"
2475 msgstr "Համակարգ"
2476
2477 # id::clm.value__ewe
2478 # id::ewe
2479 #: 950.data.seed-values.sql:6258
2480 msgid "Ewe"
2481 msgstr "Ewe"
2482
2483 # id::clm.value__tup
2484 # id::tup
2485 #: 950.data.seed-values.sql:6579
2486 msgid "Tupi languages"
2487 msgstr "Tupi languages"
2488
2489 #: 950.data.seed-values.sql:12653
2490 msgid "OPAC Login (jspac)"
2491 msgstr "ՀՕԱՔ մուտք (jspac)"
2492
2493 # id::clm.value__dra
2494 # id::dra
2495 #: 950.data.seed-values.sql:6241
2496 msgid "Dravidian (Other)"
2497 msgstr "Dravidian (այլ)"
2498
2499 #: 950.data.seed-values.sql:9727
2500 msgid "Historical Hold Retention Age - Canceled (Untarged expiration)"
2501 msgstr "Պատմական պահման պահելու տարիք - Չեղյալ արված (չմակնանշված ժամկետանց)"
2502
2503 # id::clm.value__cpe
2504 # id::cpe
2505 #: 950.data.seed-values.sql:6223
2506 msgid "Creoles and Pidgins, English-based (Other)"
2507 msgstr "Creoles and Pidgins, English-based (այլ)"
2508
2509 # id::clm.value__zha
2510 # id::zha
2511 #: 950.data.seed-values.sql:6615
2512 msgid "Zhuang"
2513 msgstr "Zhuang"
2514
2515 #: 950.data.seed-values.sql:1210
2516 msgid "Allow a user to update trigger cleanup entries"
2517 msgstr "Թուլ տուր օգտվողին թարմացնելու տրիգերի մաքրման մուտքերը"
2518
2519 #: 950.data.seed-values.sql:7430
2520 msgid "Check Hold notification flag(s)"
2521 msgstr "Սեղմիր Պահման զգուշացման դրոշակը"
2522
2523 #: 950.data.seed-values.sql:10326
2524 msgid "Invalid value for \"status\""
2525 msgstr "Անիրական արժեք \"status\" համար"
2526
2527 # id::clm.value__slo
2528 # id::slo
2529 #: 950.data.seed-values.sql:6517
2530 msgid "Slovak"
2531 msgstr "Սլովակերեն"
2532
2533 #: 950.data.seed-values.sql:772
2534 msgid "Allow staff to override circulation copy range failure"
2535 msgstr ""
2536 "Թույլ է տալիս աշխատակազմին վերագրելու տացքի պատճենի տիրույթի ձախողումը"
2537
2538 # id::clm.value__gil
2539 # id::gil
2540 #: 950.data.seed-values.sql:6285
2541 msgid "Gilbertese"
2542 msgstr "Gilbertese"
2543
2544 #: 950.data.seed-values.sql:11404
2545 msgid "Rogers Wireless (Alternate)"
2546 msgstr "Rogers Wireless (Alternate)"
2547
2548 #: 950.data.seed-values.sql:2994
2549 msgid ""
2550 "When an item is marked damaged, overdue fines on the most recent circulation "
2551 "are voided."
2552 msgstr ""
2553 "Երբ նյութը նշագրված է որպես վնասված, երկարաժամկետ տուգանքները վերջին տացքերի "
2554 "վրա արգելվում են։"
2555
2556 #: 950.data.seed-values.sql:1432
2557 msgid "user_request.create"
2558 msgstr "user_request.create"
2559
2560 #: 950.data.seed-values.sql:11219
2561 msgid "Canadian Subject Headings"
2562 msgstr "Կանադական խորագրեր"
2563
2564 #: 950.data.seed-values.sql:124
2565 msgid "Alternate Title"
2566 msgstr "Այլընտրանքային վերնագիր"
2567
2568 #: 950.data.seed-values.sql:1302
2569 msgid "ADMIN_CIRC_MOD"
2570 msgstr "ADMIN_CIRC_MOD"
2571
2572 #: 950.data.seed-values.sql:4723
2573 msgid ""
2574 "The suffix field will be suggested on the patron registration screen. "
2575 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
2576 "field is shown or required this setting is ignored."
2577 msgstr ""
2578 "Վերջածանցի դաշտը կառաջարկվի ընթերցողի գրանցման պաստառից։ Առաջարկելով դաշտ "
2579 "ստիպում է որ այն հայտնվի երբ առաջարկվող դաշտերը ցուցադրված են։նԵթե դաշտը "
2580 "ցուցադրված կամ պահանջված է, ապա կարգաբերումները անտեսվում են։"
2581
2582 #: 950.data.seed-values.sql:1134
2583 msgid "UPDATE_IMPORT_ITEM_ATTR_DEF"
2584 msgstr ""
2585
2586 #: 950.data.seed-values.sql:460
2587 msgid "Your Bookmobile"
2588 msgstr "Քո շարժական գրադարանը"
2589
2590 #: 950.data.seed-values.sql:750
2591 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"LocalAdmin\" group"
2592 msgstr ""
2593 "Թույլ տուր ընթերցողին ավելացնելու/հեռացնելու օգտվողների  \"LocalAdmin\"  "
2594 "խմբին։"
2595
2596 #: 950.data.seed-values.sql:13952
2597 msgid "Default circulation modifier value for imported items"
2598 msgstr "Ներմուծված նյութերի համար տացքի լռակյաց ձևափոխիչ"
2599
2600 # id::clm.value__sah
2601 # id::sah
2602 #: 950.data.seed-values.sql:6495
2603 msgid "Yakut"
2604 msgstr "Յակուտերեն"
2605
2606 #: 950.data.seed-values.sql:3148
2607 msgid "Canceled holds display count"
2608 msgstr "Չեղյալ արված պահումների արտածման հաշվիչ"
2609
2610 #: 950.data.seed-values.sql:592
2611 msgid "Allow a user to remove other users from permission groups"
2612 msgstr ""
2613 "Թույլ տուր օգտվողին հեռացնելու այլ օգտվողների թույլատվությունների խմբերից"
2614
2615 #: 950.data.seed-values.sql:500
2616 msgid "Allow a user to log in to the OPAC"
2617 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին մուտք լինելու ՀՕԱՔ"
2618
2619 # id::clm.value__hup
2620 # id::hup
2621 #: 950.data.seed-values.sql:6315
2622 msgid "Hupa"
2623 msgstr "Hupa"
2624
2625 #: 950.data.seed-values.sql:1012
2626 msgid "UPDATE_CIRC_MOD"
2627 msgstr "UPDATE_CIRC_MOD"
2628
2629 # id::clm.value__ice
2630 # id::ice
2631 #: 950.data.seed-values.sql:6318
2632 msgid "Icelandic"
2633 msgstr "Իսլանդերեն"
2634
2635 #: 950.data.seed-values.sql:2757 950.data.seed-values.sql:2760
2636 msgid ""
2637 "Delete bib if all copies are deleted via Acquisitions lineitem cancellation."
2638 msgstr ""
2639 "Ջնջիր bib եթե բոլոր պատճենները ջնջված են Համալրման գծային նյութը չեղարկելուց։"
2640
2641 #: 950.data.seed-values.sql:3628
2642 msgid ""
2643 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
2644 "%INCLUDE(notice_text)%"
2645 msgstr ""
2646 "Text/HTML/Macros պետք է ներդրվեն ստացման ձևանմուշներում սրա փոխարեն "
2647 "%INCLUDE(notice_text)%"
2648
2649 # id::clm.value__akk
2650 # id::akk
2651 #: 950.data.seed-values.sql:6144
2652 msgid "Akkadian"
2653 msgstr "Akkadian"
2654
2655 #: 950.data.seed-values.sql:1220
2656 msgid "Allow a user to create, update, and delete trigger hooks"
2657 msgstr ""
2658 "Թույլ տուր օգտվողին ստեղծելու, թարմացնելու և ջնջելու տրիգերային կեռիկները"
2659
2660 # id::clm.value__snd
2661 # id::snd
2662 #: 950.data.seed-values.sql:6527
2663 msgid "Sindhi"
2664 msgstr "Sindhi"
2665
2666 #: 950.data.seed-values.sql:792
2667 msgid "Allow a user to create a new funding source"
2668 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ստեղծելու ֆինանսավորման նոր աղբյուր"
2669
2670 #: 950.data.seed-values.sql:1192
2671 msgid ""
2672 "Allow a user to override the circ.holds.hold_has_copy_at.block setting"
2673 msgstr ""
2674 "Թույլ տուր օգտվողին վերագրելու circ.holds.hold_has_copy_at.block "
2675 "կարգաբերումները"
2676
2677 #: 950.data.seed-values.sql:2802 950.data.seed-values.sql:2805
2678 msgid "Default Item Price"
2679 msgstr "Լռակյաց նյութի գին"
2680
2681 #: 950.data.seed-values.sql:13176
2682 msgid "Default provider to use during ACQ file upload"
2683 msgstr "Լռակյաց մատակարար ACQ ֆայլի բեռնավորման ընթացքում"
2684
2685 # id::clm.value__khi
2686 # id::khi
2687 #: 950.data.seed-values.sql:6353
2688 msgid "Khoisan (Other)"
2689 msgstr "Khoisan (այլ)"
2690
2691 #: 950.data.seed-values.sql:642
2692 msgid "Allow a user to update a copy location"
2693 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին թարմացնելու պատճենի տեղաբաշխումը"
2694
2695 #: 950.data.seed-values.sql:1562
2696 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete copy location groups"
2697 msgstr ""
2698 "Թույլ տուր օգտվողին ստեղծելու/հետ կանչելու/ջնջելու խմբերի պատճենի "
2699 "տեղաբաշխումը"
2700
2701 #: 950.data.seed-values.sql:12959
2702 msgid "Warn when patron account is about to expire"
2703 msgstr "Զգուշացրու երբ ընթերցողի հաշվի ժամկետը լրանալու վրա է"
2704
2705 #: 950.data.seed-values.sql:10124
2706 msgid "Format holds pull list for printing"
2707 msgstr "Տպելու համար ձևավորի պահւոմների բացվող ցանկը"
2708
2709 # id::clm.value__son
2710 # id::son
2711 #: 950.data.seed-values.sql:6532
2712 msgid "Songhai"
2713 msgstr "Songhai"
2714
2715 #: 950.data.seed-values.sql:4801
2716 msgid "Regex for phone fields on patron registration"
2717 msgstr "Ընթերցող գրանցելիս Regex հեռախոսային դաշտերի համար"
2718
2719 #: 950.data.seed-values.sql:4813
2720 msgid ""
2721 "Enforces a requirement for having at least one address for a patron during "
2722 "registration."
2723 msgstr "Ստիպում է ունենալ առնվազն մեկ հասցե ընթերցող գրանցելիս"
2724
2725 #: 950.data.seed-values.sql:11242
2726 msgid "Vandelay Queue"
2727 msgstr "Vandelay հերթ"
2728
2729 #: 950.data.seed-values.sql:948
2730 msgid "CREATE_SURVEY"
2731 msgstr "CREATE_SURVEY"
2732
2733 # id::crahp.name__1
2734 # id::1
2735 #: 950.data.seed-values.sql:303
2736 msgid "3month"
2737 msgstr "3ամիս"
2738
2739 #: 950.data.seed-values.sql:882
2740 msgid "Allows a user to view all org settings at the specified level"
2741 msgstr ""
2742 "Թույլ տուր ընթերցողին դիտելու բոլոր org կարգաբերումները որոշակի մակարդակի վրա"
2743
2744 # id::clm.value__cze id::i18n_l.name__cs-CZ id::i18n_l.description__cs-CZ
2745 # id::cze
2746 #: 950.data.seed-values.sql:347 950.data.seed-values.sql:348
2747 #: 950.data.seed-values.sql:6230
2748 msgid "Czech"
2749 msgstr "Չեխերեն"
2750
2751 # id::clm.value__mni
2752 # id::mni
2753 #: 950.data.seed-values.sql:6420
2754 msgid "Manipuri"
2755 msgstr "Manipuri"
2756
2757 #: 950.data.seed-values.sql:1276
2758 msgid "Update org unit settings related to credit card processing"
2759 msgstr "Թարմացրու org միավորի կարգաբերումները կապված կրեդիտ քարտի տրման հետ"
2760
2761 #: 950.data.seed-values.sql:744
2762 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Circulator\" group"
2763 msgstr ""
2764 "Թույլ տուր օգտվողին ավելացնելու/հեռացնելու օգտվողներ \"Circulator\" խմբից"
2765
2766 #: 950.data.seed-values.sql:12635
2767 msgid "Login via opensrf"
2768 msgstr "Մուտքի գրանցում opensrf օգնությամբ"
2769
2770 #: 950.data.seed-values.sql:3151
2771 msgid "How many canceled holds to show in patron holds interfaces"
2772 msgstr "Ընթերցողի պահման միջերեսում քանի չեղյալ արված պահումներ ցուցյց տալ"
2773
2774 #: 950.data.seed-values.sql:1322
2775 msgid "ADMIN_INDEX_NORMALIZER"
2776 msgstr "ADMIN_INDEX_NORMALIZER"
2777
2778 #: 950.data.seed-values.sql:3259
2779 msgid ""
2780 "Recalls: A hold placed on an item with a circulation duration longer than "
2781 "this will trigger a recall. For example, \"14 days\" or \"3 weeks\"."
2782 msgstr ""
2783 "Հետ կանչեր։ Այս ժամկետից երկար ժամանակով սպասարկված նյութի վրա պահում "
2784 "դնելուց շղթայաձև կբերի հետ կանչի։ Օրինակ՝ \"14 օր\" կամ \"3 շաբաթ\"։"
2785
2786 #: 950.data.seed-values.sql:1058
2787 msgid "MERGE_BIB_RECORDS"
2788 msgstr "MERGE_BIB_RECORDS"
2789
2790 # id::clm.value__und
2791 # id::und
2792 #: 950.data.seed-values.sql:6590
2793 msgid "Undetermined"
2794 msgstr "Undetermined"
2795
2796 # id::clm.value__ter
2797 # id::ter
2798 #: 950.data.seed-values.sql:6557
2799 msgid "Terena"
2800 msgstr "Terena"
2801
2802 #: 950.data.seed-values.sql:128
2803 msgid "Title Proper"
2804 msgstr "Վերնագիր ուղիղ"
2805
2806 #: 950.data.seed-values.sql:2820
2807 msgid "Maximum Item Price"
2808 msgstr "Նյութի մաքսիմում գին"
2809
2810 # id::clm.value__rum
2811 # id::rum
2812 #: 950.data.seed-values.sql:6490
2813 msgid "Romanian"
2814 msgstr "Ռումիներեն"
2815
2816 # id::clm.value__srd
2817 # id::srd
2818 #: 950.data.seed-values.sql:6535
2819 msgid "Sardinian"
2820 msgstr "Սարդիներեն"
2821
2822 #: 950.data.seed-values.sql:506
2823 msgid "Allow a user to place a hold at the title level"
2824 msgstr "Թույլ տուր ընթերցողին դնել պահում վերնագրի մակարդակով"
2825
2826 #: 950.data.seed-values.sql:9628
2827 msgid "Canceled: Not Found"
2828 msgstr ""
2829
2830 #: 950.data.seed-values.sql:1188
2831 msgid "Allow a user to create/update/delete reasons for order cancellations"
2832 msgstr ""
2833 "Թույլ տուր ընթերցողին ստեղծել/թարմացնել/ջնջել պատվերը չեղյալ անելու "
2834 "պատճառները"
2835
2836 #: 950.data.seed-values.sql:2619
2837 msgid "Offline"
2838 msgstr "Ցանցից անջատված"
2839
2840 #: 950.data.seed-values.sql:1458
2841 msgid "ADMIN_SERIAL_CAPTION_PATTERN"
2842 msgstr "ADMIN_SERIAL_CAPTION_PATTERN"
2843
2844 #: 950.data.seed-values.sql:1310
2845 msgid "ADMIN_GLOBAL_FLAG"
2846 msgstr "ADMIN_GLOBAL_FLAG"
2847
2848 #: 950.data.seed-values.sql:4180 950.data.seed-values.sql:4183
2849 msgid "Patron circulation summary is horizontal"
2850 msgstr "Ընթերցողի տացքի համառոտագրությունը հորիզոնական է"
2851
2852 #: 950.data.seed-values.sql:1062
2853 msgid "CREATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
2854 msgstr "CREATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
2855
2856 #: 950.data.seed-values.sql:2796
2857 msgid ""
2858 "Default status when a copy is created using the normal volume/copy creator "
2859 "interface."
2860 msgstr ""
2861 "Լռակյաց վիճակ երբ պատճենը ստեղծվում է օգտագործելով հատորի/պատճենի ստեղծման "
2862 "նորմալ միջերեսը։"
2863
2864 #: 950.data.seed-values.sql:684
2865 msgid "Allow a user to update an organization unit setting"
2866 msgstr ""
2867 "Թույլ է տալիս օգտվողին թարմացնելու կազմակերպչական միավորի կարգաբերումները։"
2868
2869 #: 950.data.seed-values.sql:12379
2870 msgid "Verizon Wireless"
2871 msgstr "Verizon Wireless"
2872
2873 # id::clm.value__oji
2874 # id::oji
2875 #: 950.data.seed-values.sql:6458
2876 msgid "Ojibwa"
2877 msgstr "Ojibwa"
2878
2879 #: 950.data.seed-values.sql:13032
2880 msgid ""
2881 "For URLs returning 3XX redirects, this is the maximum number of redirects we "
2882 "will follow before giving up."
2883 msgstr ""
2884 "URLի համար որ վերադարձնում են 3XX վերաուղղորդված, սա վերաուղղորդումների "
2885 "մաքսիմում քանակն է որ մենք կհետևենք մինչ հրաժարվելը։"
2886
2887 #: 950.data.seed-values.sql:6722 950.data.seed-values.sql:6723
2888 #: 950.data.seed-values.sql:6797 950.data.seed-values.sql:6798
2889 #: 950.data.seed-values.sql:6879 950.data.seed-values.sql:6880
2890 msgid "Software and video games"
2891 msgstr ""
2892
2893 # id::clm.value__wal
2894 # id::wal
2895 #: 950.data.seed-values.sql:6599
2896 msgid "Walamo"
2897 msgstr "Walamo"
2898
2899 #: 950.data.seed-values.sql:3250
2900 msgid ""
2901 "Recalls: When a recall is triggered, this defines the adjusted loan period "
2902 "for the item. For example, \"4 days\" or \"1 week\"."
2903 msgstr ""
2904 "Հետկանչեր։ երբ հետ կանչը կապակցված է, սա նյութի համար սահմանում է կապակցված "
2905 "տրման ժամկետը։ Օրինակ՝ \"4 օր\" կամ \"1 շաբաթ\"։"
2906
2907 # id::clm.value__nde
2908 # id::nde
2909 #: 950.data.seed-values.sql:6437
2910 msgid "Ndebele (Zimbabwe)  "
2911 msgstr "Ndebele (Zimbabwe)  "
2912
2913 # id::clm.value__lub
2914 # id::lub
2915 #: 950.data.seed-values.sql:6389
2916 msgid "Luba-Katanga"
2917 msgstr "Luba-Katanga"
2918
2919 #: 950.data.seed-values.sql:1082
2920 msgid "DELETE_AUTHORITY_IMPORT_IMPORT_FIELD_DEF"
2921 msgstr "DELETE_AUTHORITY_IMPORT_IMPORT_FIELD_DEF"
2922
2923 # id::clfm.value__c
2924 # id::c
2925 #: 950.data.seed-values.sql:6650
2926 msgid "Comic strips"
2927 msgstr "Շարժեր"
2928
2929 # id::clm.value__ido
2930 # id::ido
2931 #: 950.data.seed-values.sql:6319
2932 msgid "Ido"
2933 msgstr "Ido"
2934
2935 #: 950.data.seed-values.sql:357
2936 msgid "Canadian French"
2937 msgstr "Կանադական ֆրանսերեն"
2938
2939 #: 950.data.seed-values.sql:864
2940 msgid "Allow a user to mark an item status as 'reshelving'"
2941 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին նշել նյութի վիճակը որպես 'reshelving'"
2942
2943 #: 950.data.seed-values.sql:9754
2944 msgid "Cat: Maintain 001/003/035 according to the MARC21 specification"
2945 msgstr "Cat: Կառավարի 001/003/035 համաձայն MARC21 հատկավորման"
2946
2947 # id::clm.value__fiu
2948 # id::fiu
2949 #: 950.data.seed-values.sql:6266
2950 msgid "Finno-Ugrian (Other)"
2951 msgstr "Finno-Ugrian (այլ)"
2952
2953 #: 950.data.seed-values.sql:1520
2954 msgid "Allows a user to reopen an Acquisitions invoice"
2955 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին վերաբացելու Համալրման վճարահաշիվը։"
2956
2957 #: 950.data.seed-values.sql:12005
2958 msgid "Cingular (GoPhone prepaid)"
2959 msgstr "Cingular (GoPhone prepaid)"
2960
2961 #: 950.data.seed-values.sql:12141
2962 msgid "Edge Wireless"
2963 msgstr "Edge Wireless"
2964
2965 #: 950.data.seed-values.sql:5172
2966 msgid "Checkout Items"
2967 msgstr "Դուրս տրված նյութեր"
2968
2969 # id::clm.value__ath
2970 # id::ath
2971 #: 950.data.seed-values.sql:6161
2972 msgid "Athapascan (Other)"
2973 msgstr "Athapascan (այլ)"
2974
2975 #: 950.data.seed-values.sql:2886
2976 msgid ""
2977 "Set the default line width for spine labels in number of characters. This "
2978 "specifies the boundary at which lines must be wrapped."
2979 msgstr ""
2980 "Տեղադրի կողային պիտակի տողի լռակյաց լայնությունը նիշերի քանակին հավասար։ Սա "
2981 "բնութագրում է այն սահմանը որի չափով տողերը պետք է հավասարվեն։"
2982
2983 # id::clm.value__ndo
2984 # id::ndo
2985 #: 950.data.seed-values.sql:6438
2986 msgid "Ndonga"
2987 msgstr "Ndonga"
2988
2989 #: 950.data.seed-values.sql:6118
2990 msgid "OPAC Format Icons"
2991 msgstr ""
2992
2993 #: 950.data.seed-values.sql:3985
2994 msgid "Telephony: Arbitrary line(s) to include in each notice callfile"
2995 msgstr "Հեռախոս։ Իրավական տողեր որ ներառվեն ծանուցման ամեն ֆայլում"
2996
2997 #: 950.data.seed-values.sql:9615
2998 msgid "Delivered but not received; presumed lost"
2999 msgstr "Առաքված բայց չստացված. ենթադրվում է կորած։"
3000
3001 #: 950.data.seed-values.sql:99 950.data.seed-values.sql:389
3002 #: 950.data.seed-values.sql:410 950.data.seed-values.sql:429
3003 #: 950.data.seed-values.sql:13534
3004 msgid "Title"
3005 msgstr "Վերնագիր"
3006
3007 #: 950.data.seed-values.sql:3742 950.data.seed-values.sql:3745
3008 msgid "AuthorizeNet password"
3009 msgstr "AuthorizeNet գաղտնաբառ"
3010
3011 #: 950.data.seed-values.sql:2559
3012 msgid "Default location for holds pickup"
3013 msgstr "Պահումների վերցման լռակյաց վայր"
3014
3015 #: 950.data.seed-values.sql:2784
3016 msgid "Default copy status (fast add)"
3017 msgstr "Լռակյաց պատճենի վիճակ (արագ ավելացեում)"
3018
3019 #: 950.data.seed-values.sql:12819
3020 msgid "Warn patrons when adding to a temporary book list"
3021 msgstr ""
3022 "Զգուշացրու հաճախորդներին երբ ավելացվում է գրքերի ժամանակավոր ցուցակին"
3023
3024 #: 950.data.seed-values.sql:4765
3025 msgid "Example for post_code field on patron registration"
3026 msgstr "Օրինակ post_code դաշտի համար ընթերցող գրանցելիս"
3027
3028 #: 950.data.seed-values.sql:718
3029 msgid ""
3030 "Allow a user to create duplicate holds (two or more holds on the same title)"
3031 msgstr ""
3032 "Թույլ տուր ընթերցողին ստեղծելու կրկնվող պահումներ (նույն վերնագրի համար "
3033 "երկու կամ ավել պահումներ)"
3034
3035 #: 950.data.seed-values.sql:12192
3036 msgid "Straight Talk / PagePlus Cellular"
3037 msgstr "Straight Talk / PagePlus Cellular"
3038
3039 #: 950.data.seed-values.sql:3841 950.data.seed-values.sql:3844
3040 msgid "PayPal login"
3041 msgstr "PayPal մուտք"
3042
3043 #: 950.data.seed-values.sql:600
3044 msgid "User may create a new patron statistical category"
3045 msgstr "Օգտվողը կարող է ստեղծել նոր հաճախորդի վիճակագրական դաս"
3046
3047 # id::clm.value__fat
3048 # id::fat
3049 #: 950.data.seed-values.sql:6263
3050 msgid "Fanti"
3051 msgstr "Fanti"
3052
3053 # id::clm.value__tet
3054 # id::tet
3055 #: 950.data.seed-values.sql:6558
3056 msgid "Tetum"
3057 msgstr "Tetum"
3058
3059 #: 950.data.seed-values.sql:4025
3060 msgid "Lock Usernames"
3061 msgstr "Կողպված օգտվողի անուններ"
3062
3063 #: 950.data.seed-values.sql:2621
3064 msgid "SMS Text Messages"
3065 msgstr "SMS տեքստային հաղորդագրություն"
3066
3067 #: 950.data.seed-values.sql:12755
3068 msgid "circ"
3069 msgstr "circ"
3070
3071 # id::clm.value__mas
3072 # id::mas
3073 #: 950.data.seed-values.sql:6406
3074 msgid "Masai"
3075 msgstr "Masai"
3076
3077 # id::clm.value__bam
3078 # id::bam
3079 #: 950.data.seed-values.sql:6172
3080 msgid "Bambara"
3081 msgstr "Bambara"
3082
3083 #: 950.data.seed-values.sql:6623
3084 msgid "The item is intended for children, approximate ages 6-8 years."
3085 msgstr "Նյութը նախատեսված է երեխաների համար, մոտավոր տարիքը 6-8։"
3086
3087 # id::clm.value__sat
3088 # id::sat
3089 #: 950.data.seed-values.sql:6502
3090 msgid "Santali"
3091 msgstr "Santali"
3092
3093 #: 950.data.seed-values.sql:1404
3094 msgid "DELETE_USER_BTYPE"
3095 msgstr "DELETE_USER_BTYPE"
3096
3097 # id::clm.value__vot
3098 # id::vot
3099 #: 950.data.seed-values.sql:6597
3100 msgid "Votic"
3101 msgstr "Votic"
3102
3103 #: 950.data.seed-values.sql:972
3104 msgid "DELETE_LASSO"
3105 msgstr "DELETE_LASSO"
3106
3107 #: 950.data.seed-values.sql:11084
3108 msgid "See From Tracing -- General Subdivision"
3109 msgstr "Տես հետագծից -- Ընդհանուր ենթաբաժին"
3110
3111 #: 950.data.seed-values.sql:1632 950.data.seed-values.sql:2602
3112 msgid "Acquisitions"
3113 msgstr "Համալրում"
3114
3115 #: 950.data.seed-values.sql:572
3116 msgid "Allow a user to create a new billable transaction"
3117 msgstr "Թույլ տուր ընթերցողին ստեղծելու նոր վճարահաշվի տրանզակցիա"
3118
3119 #: 950.data.seed-values.sql:10405
3120 msgid "An email has been requested for records in an Importer Bib Queue."
3121 msgstr "Պահանջվել է էլ. փոստ գրառումների համար ներմուծիչի Bib հերթում"
3122
3123 #: 950.data.seed-values.sql:862
3124 msgid "Allow a user to mark an item status as 'in transit'"
3125 msgstr "Թույլ տուր ընթերցողին նշելու նյութի վիճակը որպես ՛տրանզիտ՛"
3126
3127 #: 950.data.seed-values.sql:3583
3128 msgid ""
3129 "Disable automatic print attempts from staff client interfaces for the "
3130 "receipt types in this list.  Possible values: \"Checkout\", \"Bill Pay\", "
3131 "\"Hold Slip\", \"Transit Slip\", and \"Hold/Transit Slip\".  This is "
3132 "different from the Auto-Print checkbox in the pertinent interfaces in that "
3133 "it disables automatic print attempts altogether, rather than encouraging "
3134 "silent printing by suppressing the print dialog.  The Auto-Print checkbox in "
3135 "these interfaces have no effect on the behavior for this setting.  In the "
3136 "case of the Hold, Transit, and Hold/Transit slips, this also suppresses the "
3137 "alert dialogs that precede the print dialog (the ones that offer Print and "
3138 "Do Not Print as options)."
3139 msgstr ""
3140 "Այս ցուցակի ստացակաների համար արգելափակիր աշխատակազմի հաճախորդի միջերեսից "
3141 "ավտոմատ տպելու հնարավորությունը։ Հնարավոր արժեքներն են՝  \"Bill Pay\", "
3142 "\"Hold Slip\", \"Transit Slip\", and \"Hold/Transit Slip\"։ Սա տարբեր է Ավտո-"
3143 "Տպելու ընտրավանդակից որը միանգամից արգելափակում է բոլոր ավտոմատ տպելու "
3144 "հնարավորությունները, քանց թե խրախուսելով լուռ տպումը ճնշելով տպման "
3145 "երկխոսությունը։ Այս միջերեսի ավտո- տպելու ընտրավանդակը չունի ազդեցություն "
3146 "այս կարգաբերման պահվածքի վրա։ Պահման, Տրանզիտի, և Պահում/Տրանզիտ թերթիկների "
3147 "պարագայում սա նաև ճնշում է ահազանգի երկխոսությունները որ նախորդում են տպելու "
3148 "երկխոսությունը (դրանք որ առաջարկում են Տպել և Չտպել որպես ընտրություն)։"
3149
3150 #: 950.data.seed-values.sql:19
3151 msgid "Barred"
3152 msgstr "Կասեցված"
3153
3154 # id::clm.value__hil
3155 # id::hil
3156 #: 950.data.seed-values.sql:6308
3157 msgid "Hiligaynon"
3158 msgstr "Hiligaynon"
3159
3160 #: 950.data.seed-values.sql:3018
3161 msgid "Include Lost circulations in lump sum tallies in Patron Display."
3162 msgstr ""
3163 "Ներառում է կորած տացքերը մեկ ընդհանուր գումարով Հաճախորդի արտածման տեսքում"
3164
3165 #: 950.data.seed-values.sql:12648
3166 msgid "Verification via xmlrpc"
3167 msgstr "Ստուգում xmlrpc օգնությամբ"
3168
3169 #: 950.data.seed-values.sql:814
3170 msgid "Allow a user to update a fund allocation"
3171 msgstr "Թույլ տուր ընթերցողին թարմացնելու դրամագլխի բաշխումը"
3172
3173 #: 950.data.seed-values.sql:1252
3174 msgid "Enables the user to create/update/delete booking resource attributes"
3175 msgstr ""
3176 "Թույլ է տալիս օգտվողին ստեղծելու/թարմացնելու/ջնջելու պատվիրվող պաշարի "
3177 "բնութագրիչները"
3178
3179 #: 950.data.seed-values.sql:4318
3180 msgid ""
3181 "The barred field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
3182 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
3183 "field is required this setting is ignored."
3184 msgstr ""
3185 "Արգելված դաշտը ցույց կտրվի ընթերցողի գրանցման պաստառում։ Ցույց տալով դաշտը "
3186 "թույլ է տալիս որ այն հայտնվի պահանջվող դաշտերի հետ եթե նույնիսկ պահանջված "
3187 "չէ։ Եթե դաշտը պահանջված է, այս կարգաբերումը անտեսվում է։"
3188
3189 #: 950.data.seed-values.sql:804
3190 msgid "Allow a user to view a fund"
3191 msgstr "Թույլ տուր ընթերցողին դիտելու դրամագլուխը"
3192
3193 #: 950.data.seed-values.sql:11542
3194 msgid "SaskTel"
3195 msgstr "SaskTel"
3196
3197 #: 950.data.seed-values.sql:2613
3198 msgid "Global"
3199 msgstr "Ընդհանուր"
3200
3201 #: 950.data.seed-values.sql:9599
3202 msgid "Tax"
3203 msgstr "Տուրք"
3204
3205 #: 950.data.seed-values.sql:1332
3206 msgid "ADMIN_MARC_CODE"
3207 msgstr "ADMIN_MARC_CODE"
3208
3209 # id::clm.value__-eth id::clm.value__gez
3210 # id::-eth
3211 #: 950.data.seed-values.sql:6257 950.data.seed-values.sql:6284
3212 msgid "Ethiopic"
3213 msgstr "Եթովպերեն"
3214
3215 # id::clm.value__ijo
3216 # id::ijo
3217 #: 950.data.seed-values.sql:6321
3218 msgid "Ijo"
3219 msgstr "Ijo"
3220
3221 # id::ccs.name__14
3222 # id::14
3223 #: 950.data.seed-values.sql:322
3224 msgid "Damaged"
3225 msgstr "Վնասված"
3226
3227 #: 950.data.seed-values.sql:786
3228 msgid "Allow a user to checkout an item that is marked as non-circ"
3229 msgstr "Թույլ տուր ընթերցողին դուրս տալու նյութը որ նշված է չսպասարկվող"
3230
3231 # id::clm.value__nau
3232 # id::nau
3233 #: 950.data.seed-values.sql:6434
3234 msgid "Nauru"
3235 msgstr "Nauru"
3236
3237 #: 950.data.seed-values.sql:830
3238 msgid "Allow a user to view/credit/debit a funding source"
3239 msgstr ""
3240 "Թույլ է տալիս օգտվողին դիտել/կրեդիտ/դեբիտ դնել ֆինանսավորման աղբյուրի վրա"
3241
3242 #: 950.data.seed-values.sql:14084
3243 msgid "Disable Patron Credit"
3244 msgstr "Արգելափակիր հաճախորդի կրեդիտը"
3245
3246 #: 950.data.seed-values.sql:846
3247 msgid "Allow a user to mark a transaction as bad (unrecoverable) debt"
3248 msgstr ""
3249 "Թույլ է տալիս օգտվողին նշելու տրանզակցիան որպես վատ (չվերականգնվող) պարտք"
3250
3251 #: 950.data.seed-values.sql:3625
3252 msgid "Content of notice_text include"
3253 msgstr "notice_text բովանդակությունը ներառում է"
3254
3255 # id::clm.value__geo
3256 # id::geo
3257 #: 950.data.seed-values.sql:6282
3258 msgid "Georgian"
3259 msgstr "Վրացերեն"
3260
3261 #: 950.data.seed-values.sql:2982
3262 msgid "Claim Return Copy Status"
3263 msgstr "Պահանջի վերադարձի պատճենի վիճակ"
3264
3265 # id::clm.value__chk id::clm.value__-tru
3266 # id::chk
3267 #: 950.data.seed-values.sql:6210 950.data.seed-values.sql:6572
3268 msgid "Truk"
3269 msgstr "Truk"
3270
3271 #: 950.data.seed-values.sql:558
3272 msgid "Allow a user to place an item in transit"
3273 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին դնել նյութը տրանզիտում"
3274
3275 #: 950.data.seed-values.sql:1436
3276 msgid "user_request.update"
3277 msgstr "user_request.update"
3278
3279 #: 950.data.seed-values.sql:14039
3280 msgid "Items Out Lost display setting"
3281 msgstr "Կորած Նյութերի արտածման կարգաբերում"
3282
3283 # id::clm.value__grn id::clm.value__-gua
3284 # id::grn
3285 #: 950.data.seed-values.sql:6298 950.data.seed-values.sql:6299
3286 msgid "Guarani"
3287 msgstr "Guarani"
3288
3289 #: 950.data.seed-values.sql:4858
3290 msgid ""
3291 "If true combines the Volume/Copy Creator and Item Attribute Editor in some "
3292 "instances."
3293 msgstr ""
3294 "Եթե ճիշտ է համադրի հատորի/պատճենի ստեղծողը և նյութի բնութագրիչի խմբագրիչը"
3295
3296 # id::clm.value__sga
3297 # id::sga
3298 #: 950.data.seed-values.sql:6508
3299 msgid "Irish, Old (to 1100)"
3300 msgstr "Irish, Old (to 1100)"
3301
3302 #: 950.data.seed-values.sql:11069
3303 msgid "Established Heading Linking Entry -- Geographic Name"
3304 msgstr "Սահմանված Վերնախորագրի կապի մուտք -- Աշխարհագրական անուն"
3305
3306 # id::clm.value__her
3307 # id::her
3308 #: 950.data.seed-values.sql:6307
3309 msgid "Herero"
3310 msgstr "Herero"
3311
3312 # id::clm.value__roa
3313 # id::roa
3314 #: 950.data.seed-values.sql:6487
3315 msgid "Romance (Other)"
3316 msgstr "Ռոմաներեն (այլ)"
3317
3318 #: 950.data.seed-values.sql:770
3319 msgid "Allow staff to override fine amount checkout failure"
3320 msgstr ""
3321 "Թույլ տուր որ աշխատակազմը վերագրի դւորս տրման ձախողման տուգանքի մեծությունը"
3322
3323 # id::clm.value__eng
3324 # id::eng
3325 #: 950.data.seed-values.sql:6251
3326 msgid "English"
3327 msgstr "Անգլերեն"
3328
3329 #: 950.data.seed-values.sql:1490
3330 msgid "Create Bibliographic Record Peer Type"
3331 msgstr "Ստեղծիր մատենագիտական գրառման զույգի տեսակը"
3332
3333 # id::cam.value__j
3334 # id::j
3335 #: 950.data.seed-values.sql:6629
3336 msgid "Juvenile"
3337 msgstr "Պատանեկան"
3338
3339 #: 950.data.seed-values.sql:11221
3340 msgid "Art and Architecture Thesaurus"
3341 msgstr "Արվեստի և ճարտարապետության տեզաուրուս"
3342
3343 #: 950.data.seed-values.sql:12650
3344 msgid "SIP2 User Verification"
3345 msgstr "SIP2 Օգտվողի ստուգում"
3346
3347 #: 950.data.seed-values.sql:6696
3348 msgid "8 mm."
3349 msgstr "8 մմ"
3350
3351 # id::clm.value__iro
3352 # id::iro
3353 #: 950.data.seed-values.sql:6334
3354 msgid "Iroquoian (Other)"
3355 msgstr "Iroquoian (այլ)"
3356
3357 # id::clm.value__nyn
3358 # id::nyn
3359 #: 950.data.seed-values.sql:6454
3360 msgid "Nyankole"
3361 msgstr "Nyankole"
3362
3363 #: 950.data.seed-values.sql:11045
3364 msgid "Heading -- Chronological Subdivision"
3365 msgstr "Վերնախորագիր --Ժամանակագրական ենթաբաժին"
3366
3367 #: 950.data.seed-values.sql:2620
3368 msgid "Receipt Template"
3369 msgstr "Ստացման ձևանմուշ"
3370
3371 #: 950.data.seed-values.sql:3421
3372 msgid ""
3373 "When a user has more than this number of concurrently active self-serve "
3374 "password reset requests for their account, prevent the user from creating "
3375 "any new self-serve password reset requests until the number of active "
3376 "requests for the user drops back below this number."
3377 msgstr ""
3378 "Երբ օգտվողը ունի այս թվից ավել մրցակից ակտիվ ինքնագրվող գաղտնաբառի վերագրման "
3379 "հարցում, կանխարգելիր օգտվողին ինքնագրվող նոր գաղտնաբառի հարցում անելուց, "
3380 "քանի դեռ ակտիվ հարցումների քանակը այս օգտվողի համար չի նվազել այս թվից ցածր:"
3381
3382 #: 950.data.seed-values.sql:4252 950.data.seed-values.sql:4255
3383 msgid "Default level of patrons' internet access"
3384 msgstr "Ընթերցողի ինտերնետի մուտքի լռակյաց մակարդակ"
3385
3386 #: 950.data.seed-values.sql:766
3387 msgid "Allow staff to override checkout count failure"
3388 msgstr "Թույլ տուր աշխատակազմին վերագրել դուրս տրման հաշվիչի ձախողումը"
3389
3390 # id::clm.value__hun
3391 # id::hun
3392 #: 950.data.seed-values.sql:6314
3393 msgid "Hungarian"
3394 msgstr "Հունգարերեն"
3395
3396 #: 950.data.seed-values.sql:6648
3397 msgid ""
3398 "The item is not a work of fiction and no further identification of the "
3399 "literary form is desired"
3400 msgstr ""
3401 "Նյութը ֆանտաստիկա չէ, և նյութի գրական ժանրի հետագա մասնավորեցման կարիք չկա։"
3402
3403 #: 950.data.seed-values.sql:956
3404 msgid "DELETE_BIB_LEVEL"
3405 msgstr "DELETE_BIB_LEVEL"
3406
3407 # id::clm.value__mdr
3408 # id::mdr
3409 #: 950.data.seed-values.sql:6409
3410 msgid "Mandar"
3411 msgstr "Mandar"
3412
3413 #: 950.data.seed-values.sql:1034
3414 msgid "UPDATE_METABIB_FIELD"
3415 msgstr "UPDATE_METABIB_FIELD"
3416
3417 #: 950.data.seed-values.sql:34
3418 msgid "Note, no blocks"
3419 msgstr "Նշում, բլոկներ չկան"
3420
3421 #: 950.data.seed-values.sql:3178
3422 msgid ""
3423 "The amount of time an item will be held on the shelf before the hold "
3424 "expires. For example: \"2 weeks\" or \"5 days\""
3425 msgstr ""
3426 "Ժամանակի այն մեծությունը որի ընթացքում նյութը կպահվի դարակի վրա մինչ ժամկետի "
3427 "լրանալը։ Օրինակ \"2 շաբաթ\" \"5 օր\""
3428
3429 #: 950.data.seed-values.sql:13983
3430 msgid "Patron Exceeds Max Long-Overdue Threshold"
3431 msgstr "Հաճախորդը գերազանցում է երկար ժամկետանցի մեծագույն սահմանը"
3432
3433 #: 950.data.seed-values.sql:3715
3434 msgid "Allow Credit Card Payments"
3435 msgstr "Թույլատրիր վճարումներ կրեդիտ քարտով"
3436
3437 #: 950.data.seed-values.sql:3574
3438 msgid ""
3439 "When scanning barcodes into Checkout auto-detect if a new patron barcode is "
3440 "scanned and auto-load the new patron."
3441 msgstr ""
3442
3443 #: 950.data.seed-values.sql:1370
3444 msgid "CREATE_INVOICE_ITEM_TYPE"
3445 msgstr "CREATE_INVOICE_ITEM_TYPE"
3446
3447 #: 950.data.seed-values.sql:3124
3448 msgid ""
3449 "When calculating age protection rules use the active date instead of the "
3450 "creation date."
3451 msgstr ""
3452 "Երբ հաշվարկվում են տարիքային պաշտպանության օրենքները ստեղծման ամսաթվի "
3453 "փոխարեն օգտագործիր ակտիվ ամսաթիվը"
3454
3455 #: 950.data.seed-values.sql:1156
3456 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.void_overdue_on_lost"
3457 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.void_overdue_on_lost"
3458
3459 # id::clm.value__bra
3460 # id::bra
3461 #: 950.data.seed-values.sql:6190
3462 msgid "Braj"
3463 msgstr "Braj"
3464
3465 #: 950.data.seed-values.sql:13227
3466 msgid "Import non-matching records by default during ACQ file upload"
3467 msgstr ""
3468 "Որպես լռակյաց ներմուծիր չհամընկնող գրառումները ACQ ֆայլի բեռնավորման "
3469 "ընթացքում"
3470
3471 # id::clm.value__ger
3472 # id::ger
3473 #: 950.data.seed-values.sql:6283
3474 msgid "German"
3475 msgstr "Գերմաներեն"
3476
3477 #: 950.data.seed-values.sql:10314
3478 msgid "Import failed due to barcode collision"
3479 msgstr "ներմուծումը տապալվեց կապված շտրիխ կոդի կոլլիզիայի հետ"
3480
3481 #: 950.data.seed-values.sql:12756
3482 msgid "cat"
3483 msgstr "cat"
3484
3485 #: 950.data.seed-values.sql:1226
3486 msgid "Allow a user to update trigger hooks"
3487 msgstr "Թույլլ տուր օգտվողին թարմացնել տրիգերի կեռիկները"
3488
3489 #: 950.data.seed-values.sql:1398
3490 msgid "DELETE_MERGE_PROFILE"
3491 msgstr "DELETE_MERGE_PROFILE"
3492
3493 #: 950.data.seed-values.sql:9051
3494 msgid "An email has been requested for a hold request history."
3495 msgstr "Պահման պահանջի պատմության համար ուղարկվել է էլ փոստի հարցում։"
3496
3497 #: 950.data.seed-values.sql:1438
3498 msgid "user_request.view"
3499 msgstr "user_request.view"
3500
3501 #: 950.data.seed-values.sql:6728 950.data.seed-values.sql:6729
3502 #: 950.data.seed-values.sql:6885 950.data.seed-values.sql:6886
3503 msgid "E-book"
3504 msgstr ""
3505
3506 #: 950.data.seed-values.sql:3601
3507 msgid ""
3508 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
3509 "%INCLUDE(event_text)%"
3510 msgstr ""
3511 "Text/HTML/Macros պետք է ներդրվեն ստացման ձևանմուշներում սրա "
3512 "փոխարեն%INCLUDE(event_text)%"
3513
3514 # id::clm.value__vie
3515 # id::vie
3516 #: 950.data.seed-values.sql:6595
3517 msgid "Vietnamese"
3518 msgstr "Վիետնամերեն"
3519
3520 #: 950.data.seed-values.sql:1374
3521 msgid "CREATE_MERGE_PROFILE"
3522 msgstr "CREATE_MERGE_PROFILE"
3523
3524 #: 950.data.seed-values.sql:1016
3525 msgid "UPDATE_COPY_STATUS"
3526 msgstr "UPDATE_COPY_STATUS"
3527
3528 # id::clm.value__nzi
3529 # id::nzi
3530 #: 950.data.seed-values.sql:6456
3531 msgid "Nzima"
3532 msgstr "Nzima"
3533
3534 # id::clm.value__dut
3535 # id::dut
3536 #: 950.data.seed-values.sql:6244
3537 msgid "Dutch"
3538 msgstr "Հոլանդերեն"
3539
3540 #: 950.data.seed-values.sql:2510 950.data.seed-values.sql:2511
3541 msgid "OPAC Font Size"
3542 msgstr "ՀՕԱՔ ֆոնտի չափ"
3543
3544 #: 950.data.seed-values.sql:2614
3545 msgid "Finances"
3546 msgstr "Ֆինանսներ"
3547
3548 #: 950.data.seed-values.sql:2618
3549 msgid "Booking"
3550 msgstr "Ամրագրում"
3551
3552 # id::clm.value__nap
3553 # id::nap
3554 #: 950.data.seed-values.sql:6433
3555 msgid "Neapolitan Italian"
3556 msgstr "Neapolitan Italian"
3557
3558 #: 950.data.seed-values.sql:12294
3559 msgid "Qwest Wireless"
3560 msgstr "Qwest Wireless"
3561
3562 #: 950.data.seed-values.sql:4867
3563 msgid ""
3564 "URL for remote directory containing list column settings.  The format and "
3565 "naming convention for the files found in this directory match those in the "
3566 "local settings directory for a given workstation.  An administrator could "
3567 "create the desired settings locally and then copy all the tree_columns_for_* "
3568 "files to the remote directory."
3569 msgstr ""
3570 "URL հեռավար թղթապանակի համար որ պարունակում է սյունակի կարգաբերումների "
3571 "ցանկը։ Ձևաչափի և անվանման համաձայնությունները աշխատանքային կայանի այս "
3572 "թղթապանակում գտնավծ ֆայլերի համար համընկնում են տեղային կարգաբերումների "
3573 "թղթապանակին։ Կառավարիչը կարող է ստեղծել ցանկալի կարգաբերումները տեղային ձևով "
3574 "ապա պատճենել բոլոր tree_columns_for_* ֆայլերը հեռավար թղթապանակում։"
3575
3576 # id::ccs.name__4
3577 # id::4
3578 #: 950.data.seed-values.sql:312
3579 msgid "Missing"
3580 msgstr "Բացակա"
3581
3582 # id::clm.value__ota
3583 # id::ota
3584 #: 950.data.seed-values.sql:6463
3585 msgid "Turkish, Ottoman"
3586 msgstr "Թուրքերեն, Օտոման"
3587
3588 #: 950.data.seed-values.sql:9658
3589 msgid "Holds: Allow holds on empty issuances"
3590 msgstr "Պահումներ։ Թույլ տուր պահումներ դատարկ տաքէերի համար։"
3591
3592 #: 950.data.seed-values.sql:1420
3593 msgid "UPDATE_INVOICE_ITEM_TYPE"
3594 msgstr "UPDATE_INVOICE_ITEM_TYPE"
3595
3596 # id::clm.value__sun
3597 # id::sun
3598 #: 950.data.seed-values.sql:6541
3599 msgid "Sundanese"
3600 msgstr "Sundanese"
3601
3602 #: 950.data.seed-values.sql:628
3603 msgid "User may delete a patron statistical category entry map"
3604 msgstr "Օգտվողը կարղ է ջնջել հաճախորդի վիճակագրական դասի մուտքի քարտեզը"
3605
3606 #: 950.data.seed-values.sql:712
3607 msgid ""
3608 "Allow a user to abort a copy transit if the user is not at the transit "
3609 "source or dest"
3610 msgstr ""
3611 "Թույլ տուր օգտվողին վիժեցնել պատճենի տրանզիտը եթե օգտվողը տրանզիտի "
3612 "աղբյուրում կամ նպատակակետում չէ։"
3613
3614 #: 950.data.seed-values.sql:9062
3615 msgid "A hold request history needs to be formatted for printing."
3616 msgstr "Պահման հարցման պատմություը կարիք ունի տպելու համար ձևավորման։"
3617
3618 #: 950.data.seed-values.sql:5173
3619 msgid "View Holds"
3620 msgstr "Դիտիր պահումները"
3621
3622 #: 950.data.seed-values.sql:4198 950.data.seed-values.sql:4201
3623 msgid "Suppress popup-dialogs during check-in."
3624 msgstr "Հետ ընդունման ժամանակ ճնշիր բացվող երկխոսությունները"
3625
3626 #: 950.data.seed-values.sql:12328
3627 msgid "Unicel"
3628 msgstr "Unicel"
3629
3630 #: 950.data.seed-values.sql:365
3631 msgid "Spanish (Mexico)"
3632 msgstr "Իսպաներեն (Մեքսիկա)"
3633
3634 # id::citm.value__i
3635 # id::i
3636 #: 950.data.seed-values.sql:6643
3637 msgid "Nonmusical sound recording"
3638 msgstr "Ոչ երաժշտական ձայներիզներ"
3639
3640 #: 950.data.seed-values.sql:1624
3641 msgid "Patrons"
3642 msgstr "Ընթերցողներ"
3643
3644 #: 950.data.seed-values.sql:1052
3645 msgid "UPDATE_VOLUME_NOTE"
3646 msgstr "UPDATE_VOLUME_NOTE"
3647
3648 #: 950.data.seed-values.sql:9601
3649 msgid "Shipping Charge"
3650 msgstr "Առաքման ծախս"
3651
3652 # id::clm.value__nbl
3653 # id::nbl
3654 #: 950.data.seed-values.sql:6436
3655 msgid "Ndebele (South Africa)"
3656 msgstr "Ndebele (Հարաֆային Աֆրիկա)"
3657
3658 #: 950.data.seed-values.sql:928
3659 msgid "CREATE_LASSO_MAP"
3660 msgstr "CREATE_LASSO_MAP"
3661
3662 # id::clm.value__pro
3663 # id::pro
3664 #: 950.data.seed-values.sql:6481
3665 msgid "Provençal (to 1500)"
3666 msgstr "Provençal (to 1500)"
3667
3668 #: 950.data.seed-values.sql:102
3669 msgid "Series"
3670 msgstr "Մատենաշար"
3671
3672 #: 950.data.seed-values.sql:9670
3673 msgid "Authority Automation: Disable bib-authority link tracking"
3674 msgstr "Հեղինակավորի ավտոմատացում։ Արգելի bib-authority կապի հետևումը"
3675
3676 # id::clm.value__bin
3677 # id::bin
3678 #: 950.data.seed-values.sql:6185
3679 msgid "Edo"
3680 msgstr "Edo"
3681
3682 # id::clm.value__ile
3683 # id::ile
3684 #: 950.data.seed-values.sql:6323
3685 msgid "Interlingue"
3686 msgstr "Interlingue"
3687
3688 #: 950.data.seed-values.sql:9593
3689 msgid "Canadian Dollars"
3690 msgstr "Կանադական դոլարներ"
3691
3692 #: 950.data.seed-values.sql:1434
3693 msgid "user_request.delete"
3694 msgstr "user_request.delete"
3695
3696 # id::clm.value__epo id::clm.value__-esp
3697 # id::epo
3698 #: 950.data.seed-values.sql:6253 950.data.seed-values.sql:6255
3699 msgid "Esperanto"
3700 msgstr "Էսպերանտո"
3701
3702 #: 950.data.seed-values.sql:14000
3703 msgid "Patron Self-Reg. Display Timeout"
3704 msgstr "Հաճախորդի ինքն գրանցման արտածման ժամանակի լրացում"
3705
3706 #: 950.data.seed-values.sql:556
3707 msgid "Allow a user to check in a copy"
3708 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին հետ ընդունելու պատճեն"
3709
3710 #: 950.data.seed-values.sql:100 950.data.seed-values.sql:387
3711 #: 950.data.seed-values.sql:408 950.data.seed-values.sql:427
3712 #: 950.data.seed-values.sql:13535
3713 msgid "Author"
3714 msgstr "Հեղինակ"
3715
3716 #: 950.data.seed-values.sql:13096 950.data.seed-values.sql:13102
3717 msgid "Link Checker's Review Attempt interface's saved columns"
3718 msgstr "Կապրի Ստուգողի գրախոսման փորձի միջերեսի հիշված սյունակը"
3719
3720 # id::crcd.name__5
3721 # id::5
3722 #: 950.data.seed-values.sql:263
3723 msgid "2_months_2_renew"
3724 msgstr "2_months_2_renew"
3725
3726 #: 950.data.seed-values.sql:6761 950.data.seed-values.sql:6762
3727 #: 950.data.seed-values.sql:6827 950.data.seed-values.sql:6828
3728 #: 950.data.seed-values.sql:6918 950.data.seed-values.sql:6919
3729 msgid "CD Audiobook"
3730 msgstr ""
3731
3732 #: 950.data.seed-values.sql:43
3733 msgid "Patron has been referred to a collections agency"
3734 msgstr "Հաճախորդը ուղղորդվել է դեպի հավաքածուների գործակալություն"
3735
3736 #: 950.data.seed-values.sql:4714
3737 msgid ""
3738 "The suffix field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
3739 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
3740 "field is required this setting is ignored."