Revert "LP#1332651 do not strip internal spaces in barcode"
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / conify / hy-AM.po
1 # Armenian translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2017 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2017
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2017.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2020-03-05 03:30+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2017-07-29 10:53+0000\n"
12 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
13 "Language-Team: Armenian <hy@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2020-03-06 05:56+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build e0878392dc799b267dea80578fa65500a5d74155)\n"
19
20 #. (i18n_vac)
21 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:54
22 msgid ""
23 "%1 (VAC) is essentially a sub-account designation, e.g. '0001'.  It can be "
24 "used with or without VAN."
25 msgstr ""
26 "%1 (VAC) իսկապես ենթահաշվի անվանում է, այսինքն '0001'։ Այն կարող է "
27 "օգտագործվել VAN-ի հետ միասին կամ առանց դրա։"
28
29 #. (i18n_van)
30 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:53
31 msgid ""
32 "%1 (VAN) is vendor-assigned, only needed if different than the org_unit SAN."
33 msgstr ""
34 "%1 (VAN) մատակարար ուղղորդված է, միայն պետք է, եթե տարբեր է քան org_unit SAN։"
35
36 #. (i18n_host)
37 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:44
38 msgid ""
39 "%1 is the full FTP/SSH hostname, including the protocol, e.g. "
40 "ftp://ftp1.somevendor.com"
41 msgstr ""
42 "%1 FTP/SSH հյուրընկալի լրիվ անունն է, ներառած համաձայնագիրը, այն է "
43 "ftp://ftp1.somevendor.com"
44
45 #. (i18n_account)
46 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:52
47 msgid ""
48 "%1 is unlikely to be used by modern systems and should typically be empty."
49 msgstr ""
50 "%1 ցանկալի չէ օգտագործել ժամանակակից համակարգերում, և որպես կանոն պետք է "
51 "լինի դատարկ։"
52
53 #. (i18n_username, i18n_password, i18n_account)
54 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:51
55 msgid "%1, %2 and %3 are (s)FTP/SSH parameters."
56 msgstr "%1, %2 և %3 (s)FTP/SSH պարամետրերն են։"
57
58 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:21
59 msgid "&#x2196; Return To Coded Value Maps"
60 msgstr "&#x2196; Վերադարձիր կոդավորված արժեքի քարտեզներին։"
61
62 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:97
63 msgid "&larr; Add"
64 msgstr "&larr; Ավելացրու"
65
66 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/address_alert.tt2:21
67 msgid ""
68 "* Address Alert fields support regular expressions and are case-insensitive "
69 "by default."
70 msgstr ""
71 "* Հաասցեի ահազանգման դաշտերը աջակցում են սովորական արտահայտություններին և "
72 "որպես լռակյաց տառաձևին անտարբեր են։"
73
74 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/address_alert.tt2:23
75 msgid "* Example case-sensitive match: (?c)742 Evergr.*n Terrace"
76 msgstr "* Տառաձևին զգայուն համընկնման օրինակ: (?c)742 Evergr.*n Terrace"
77
78 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/address_alert.tt2:22
79 msgid "* Example wildcard match:  742 Evergr.*n Terrace"
80 msgstr "* Ներդրվող նիշերով համընկնման օրինակ:  742 Evergr.*n Terrace"
81
82 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/address_alert.tt2:24
83 msgid ""
84 "* If the billing or mailing address fields are selected, the tested address "
85 "must be a billing or mailing address to match."
86 msgstr ""
87 "* Եթե գումարի գանձման կամ փոստային հասցեի դաշտերը ընտրված են, փորձարկվող "
88 "հասցեն պետք է լինի գանձման կամ փոստային հասցեի համընկնում։"
89
90 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:63
91 msgid ""
92 "A relative number representing the impact of this expression on the score of "
93 "the overall record match"
94 msgstr ""
95 "Հարաբերական համար, որը ներկայացնում է արտահայտության ազդեցությունը գրառման "
96 "համընկնման ընդհանուր հաշվի վրա։"
97
98 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:44
99 msgid "Account"
100 msgstr "Հաշիվ"
101
102 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:62
103 msgid "Activate Tree"
104 msgstr "Ակտիվացրու ծառը"
105
106 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_matchpoint.tt2:37
107 msgid "Active"
108 msgstr "Գործուն"
109
110 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/actor_sip_fields.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/actor_sip_fields.tt2:5
111 msgid "Actor Stat Cat Sip Fields"
112 msgstr "Actor Stat Cat Sip Fields"
113
114 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:66 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:89 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_matchpoint.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:48
115 msgid "Add"
116 msgstr "Ավելացնել"
117
118 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:47
119 msgid "Add Child"
120 msgstr "Ավելացրու երեխա"
121
122 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:6
123 msgid "Add New Survey"
124 msgstr "Ավելացրու նոր հարցախույզ"
125
126 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:87
127 msgid "Add new"
128 msgstr "Ավելացրու նոր"
129
130 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/address_alert.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/address_alert.tt2:5
131 msgid "Address Alert"
132 msgstr "Հասցեի ահազանգ"
133
134 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_age_hold_protect.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_age_hold_protect.tt2:5
135 msgid "Age Hold Protect Rules"
136 msgstr "Տարիքի պահման պաշտպանության օրենքներ"
137
138 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:73
139 msgid "Apply"
140 msgstr "Կիրառել"
141
142 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:81 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:66 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_order.tt2:18
143 msgid "Apply Changes"
144 msgstr "Կիրառել փոփոխությունները"
145
146 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:37
147 msgid "Apply Credentials"
148 msgstr "Կիրառիր լիազորությունները"
149
150 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:14
151 msgid "Array"
152 msgstr "Զանգված"
153
154 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/asset_sip_fields.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/asset_sip_fields.tt2:5
155 msgid "Asset Stat Cat Sip Fields"
156 msgstr "Asset Stat Cat Sip Fields"
157
158 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:102 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:104
159 msgid "Attribute Definitions"
160 msgstr "Հատկանիշի սահմանումներ"
161
162 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:63
163 msgid "Audio Tape"
164 msgstr "Ձայնա ժապավեն"
165
166 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_authority_field.tt2:5
167 msgid "Authority Fields"
168 msgstr "Հեղինակավորի դաշտեր"
169
170 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_authority_field.tt2:28
171 msgid "Axes"
172 msgstr "Առանցքներ"
173
174 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:157
175 msgid "Barcode"
176 msgstr "Գծակոդ"
177
178 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/barcode_completion.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/barcode_completion.tt2:5
179 msgid "Barcode Completion Configuration"
180 msgstr "Գծակոդի ձևավորման կարգաբերում"
181
182 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:63
183 msgid "Barcode of Circulating Copy"
184 msgstr "Սպասարկվող օրինակի գծակոդ"
185
186 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:67
187 msgid ""
188 "Because rtime, a high-precision timestamp, is essentially unique among "
189 "holds, no fields arranged after rtime really have any effect in determining "
190 "best-hold selection."
191 msgstr ""
192 "Because rtime, a high-precision timestamp, is essentially unique among "
193 "holds, no fields arranged after rtime really have any effect in determining "
194 "best-hold selection."
195
196 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:17
197 msgid "Best-Hold Selection Sort Order"
198 msgstr "Best-Hold Selection Sort Order"
199
200 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/billing_type.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/billing_type.tt2:9
201 msgid "Billing Types"
202 msgstr "Հաշվի տեսակներ"
203
204 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:7
205 msgid "Book"
206 msgstr "Գիրք"
207
208 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:73
209 msgid "Book with CD"
210 msgstr "Գիրք պնակիտով"
211
212 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:75
213 msgid "Book with audio tape"
214 msgstr "Գիրք ձայնաժապավենով"
215
216 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:71
217 msgid "Book with diskette"
218 msgstr "Գիրք ճկուն պնակիտով"
219
220 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:7
221 msgid "Boolean"
222 msgstr "Բուլյան"
223
224 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:91
225 msgid "Boolean Operator"
226 msgstr "Բուլյան գործողություն"
227
228 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:60
229 msgid "Boolean: AND"
230 msgstr "Բուլյան։ ԵՎ"
231
232 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:69
233 msgid "Boolean: NOT"
234 msgstr "Բուլյան։ ՈՉ"
235
236 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:64
237 msgid "Boolean: OR"
238 msgstr "Բուլյան։ ԿԱՄ"
239
240 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:61 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:9
241 msgid "Bound Journal"
242 msgstr "Կազմած ամսագիր"
243
244 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/browse_axis.tt2:5
245 msgid "Browse Axes"
246 msgstr "Դիտիր առանցքները"
247
248 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/browse_axis_authority_field_map.tt2:5
249 msgid "Browse Axis-Authority Field Maps"
250 msgstr "Browse Axis-Authority Field Maps"
251
252 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:67
253 msgid "CD/CDROM"
254 msgstr "CD/CDROM"
255
256 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:152 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:188
257 msgid "Call Number"
258 msgstr "Դասիչ"
259
260 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/acn_prefix.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/acn_prefix.tt2:9
261 msgid "Call Number Prefixes"
262 msgstr "Դասիչի նախածանց"
263
264 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/acn_suffix.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/acn_suffix.tt2:9
265 msgid "Call Number Suffixes"
266 msgstr "Դասիչի վերջածանց"
267
268 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:56
269 msgid "Cancel"
270 msgstr "Չեղարկել"
271
272 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/cancel_reason.tt2:2
273 msgid "Cancel Reasons"
274 msgstr "Չեղարկման պատճառներ"
275
276 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:28
277 msgid ""
278 "Changes to custom org trees may require web server (apache) reload before "
279 "taking effect"
280 msgstr ""
281 "Փոփոխությունները Հաճախորդի օրգ ծառում պահանջում են ոստայնի կայանի (ապաչ) "
282 "վերաբեռնում, մինչ ազդեցություն ունենալը"
283
284 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:75
285 msgid "Check Only?"
286 msgstr "Միայն ընդունե՞լ"
287
288 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:87 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:90
289 msgid "Choose a best-hold order"
290 msgstr "Ընտրիր լավագույն պահման կարգը"
291
292 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_circ_duration.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_circ_duration.tt2:5
293 msgid "Circ Duration Rules"
294 msgstr "Տացքի տևողության օրենքներ"
295
296 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_weights.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_weights.tt2:5
297 msgid "Circ Matrix Weights"
298 msgstr "Տացքի մատրիցայի քաշեր"
299
300 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_max_fine.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_max_fine.tt2:5
301 msgid "Circ Max Fine Rules"
302 msgstr "Տացքի մեծագույն տուգանքի օրենքներ"
303
304 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:154
305 msgid "Circ Modifier"
306 msgstr "Տացքի ձևափոխիչ"
307
308 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_group.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_group.tt2:4
309 msgid "Circulation Limit Group"
310 msgstr "Տացքի սահմանափակման խումբ"
311
312 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:5
313 msgid "Circulation Limit Set"
314 msgstr "Տացքի սահմանափակման կարգաբերում"
315
316 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:192 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:21
317 msgid "Circulation Modifier"
318 msgstr "Տացքի ձևափոխիչ"
319
320 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_matchpoint.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_matchpoint.tt2:5
321 msgid "Circulation Policy Configuration"
322 msgstr "Տացքի քաղաքականության ձևավորվում"
323
324 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_event_type.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_event_type.tt2:6
325 msgid "Claim Event Types"
326 msgstr "Դիմումի իրադարձության տեսակներ"
327
328 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_policy.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_policy.tt2:7
329 msgid "Claim Policies"
330 msgstr "Դիմումի քաղաքականություններ"
331
332 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_policy_action.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_policy_action.tt2:7
333 msgid "Claim Policy Actions"
334 msgstr "Դիմումի քաղաքականության գործողություններ"
335
336 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_type.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_type.tt2:7
337 msgid "Claim Types"
338 msgstr "Դիմումի տեսակներ"
339
340 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/idl_field_doc.tt2:8
341 msgid "Class:"
342 msgstr "Դաս։"
343
344 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:40
345 msgid "Clear Stored Credentials"
346 msgstr "Մաքրիր հիշված լիազորությունները"
347
348 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:15
349 msgid "Clone Attributes From Source"
350 msgstr "Կլոնավորի բաղկացուցիչները սկզբնաղբյուրից"
351
352 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/coded_value_map.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field_virtual_map.tt2:9
353 msgid "Clone Selected"
354 msgstr "Կլոնավորի ընտրվածները"
355
356 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:86
357 msgid "Code"
358 msgstr "Ծածկագիր"
359
360 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/coded_value_map.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/coded_value_map.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/record_attr_definition.tt2:26
361 msgid "Coded Value Maps"
362 msgstr "Կոդավորված արժեքների քարտեզներ"
363
364 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:17
365 msgid "Coded Value: "
366 msgstr "Կոդավորված արժեքներ։ "
367
368 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:56
369 msgid "Collapse"
370 msgstr "Փլուզում"
371
372 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:158 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:194
373 msgid "Collection Code"
374 msgstr "Հավաքածուի կոդ"
375
376 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:13
377 msgid "Composite Attribute Entry Definitions"
378 msgstr "Բաղադրյալ բաղկացուցիչի մուտքի սահմանում"
379
380 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:24
381 msgid "Composite Data Expression"
382 msgstr "Բաղադրյալ տվյալի արտահայտություն"
383
384 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:28
385 msgid "Composite Data Tree"
386 msgstr "Բաղադրյալ տվյալի ծառ"
387
388 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/coded_value_map.tt2:31
389 msgid "Composite Definition"
390 msgstr "Կոմպոզիտ սահմանում"
391
392 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_authority_field.tt2:2
393 msgid "Configure Authority Authority Fields"
394 msgstr "Ձևավորիր Հեղինակավորի դաշտերը"
395
396 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/browse_axis.tt2:2
397 msgid "Configure Authority Browse Axes"
398 msgstr "Ձևավորիր Հեղինակավորի դիտման առանցքները"
399
400 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_bib_field.tt2:2
401 msgid "Configure Authority Control Set Bib Fields"
402 msgstr "Ձևավորիր Հեղինակավորի վերահսկման բազմության մատեն դաշտերը"
403
404 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set.tt2:2
405 msgid "Configure Authority Control Sets"
406 msgstr "Ձևավորիր Հեղինակավորի վերահսկման բազմությունները"
407
408 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/thesaurus.tt2:2
409 msgid "Configure Authority Thesauri"
410 msgstr "Ձևավորիր Հեղինակավորի տեզաուրուսը"
411
412 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/browse_axis_authority_field_map.tt2:2
413 msgid "Configure Browse Axis-Authority Field Maps"
414 msgstr "Ձևավորիր Browse Axis-Authority դաշտի քարտեզները"
415
416 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/biblio/monograph_part.tt2:2
417 msgid "Configure Monograph Parts"
418 msgstr "Ձևավորիր մենագրության մասերը"
419
420 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:83
421 msgid "Contact Address"
422 msgstr "Կապի հասցե"
423
424 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/cancel_reason.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_alert.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/address_alert.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_order.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr_map.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr_value.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_type.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/acn_prefix.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/acn_suffix.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/billing_type.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/permission/grp_penalty_threshold.tt2:13
425 msgid "Context Org Unit"
426 msgstr "Բովանդակային Օրգ միավոր"
427
428 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_bib_field.tt2:5
429 msgid "Control Set Bib Fields"
430 msgstr "Control Set Bib Fields"
431
432 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set.tt2:5
433 msgid "Control Sets"
434 msgstr "Վերահսկման բազմություններ"
435
436 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_authority_field.tt2:26
437 msgid "Controlled Bib Fields"
438 msgstr "Վերահսկելի մատեն դաշտեր"
439
440 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:156 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:193
441 msgid "Copy Location"
442 msgstr "Օրինակի տեղաբաշխում"
443
444 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:7
445 msgid "Copy Templates"
446 msgstr "Պատճենի ձևանմուշներ"
447
448 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:89
449 msgid "Create Date"
450 msgstr "Ստեղծիր ամսաթիվ"
451
452 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:28
453 msgid "Create New"
454 msgstr "Ստեղծիր նորը"
455
456 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:26
457 msgid "Credentials for "
458 msgstr "Լիազորություններ "
459
460 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:10
461 msgid "Currency"
462 msgstr "Տարադրամ"
463
464 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:44
465 msgid "Custom Unit Tree: "
466 msgstr "Հաճախորդի միավորի ծառ "
467
468 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:9
469 msgid "Daily"
470 msgstr "Օրական"
471
472 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field.tt2:22
473 msgid "Data Suppliers"
474 msgstr ""
475
476 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:12
477 msgid "Date"
478 msgstr "Ամսաթիվ"
479
480 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:63
481 msgid "Deactivate Tree"
482 msgstr "Ապաակտիվացրու ծառը"
483
484 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:129 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:45
485 msgid "Delete"
486 msgstr "Ջնջել"
487
488 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/cancel_reason.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_event_type.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_policy.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_policy_action.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_type.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/exchange_rate.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/fund_tag.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/invoice_item_type.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/invoice_payment_method.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_alert.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_marc_attr_def.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:107 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:134 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:67 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:86 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:73 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:98 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/address_alert.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:67 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/biblio/monograph_part.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr_map.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr_value.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_type.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/browse_axis.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/browse_axis_authority_field_map.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_authority_field.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_bib_field.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/thesaurus.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/acn_prefix.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/acn_suffix.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/actor_sip_fields.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/asset_sip_fields.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/billing_type.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_group.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_weights.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/coded_value_map.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hold_matrix_weights.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_class_ts_map.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field_ts_map.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field_virtual_map.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_proximity_adjustment.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/record_attr_definition.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/remote_account.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_age_hold_protect.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_circ_duration.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_max_fine.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_recurring_fine.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/sms_carrier.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/standing_penalty.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_activity_type.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/weight_assoc.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_index_field_map.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/permission/grp_penalty_threshold.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/import_bib_trash_group.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/import_bib_trash_group.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set.tt2:10
489 msgid "Delete Selected"
490 msgstr "Ջնջիր ընտրվածները"
491
492 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:131
493 msgid "Delete Selected Metrics"
494 msgstr "Ջնջիր ընտրված Չափանիշները"
495
496 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:108
497 msgid "Delete Selected Node"
498 msgstr "Ջնջիր ընտրված հանգույցները"
499
500 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:32
501 msgid "Delete Tree"
502 msgstr "Ջնջիր ծառը"
503
504 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hard_due_date_values.tt2:70
505 msgid "Deleted Selected"
506 msgstr "Ջնջված ընտրվածներ"
507
508 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:40
509 msgid "Description"
510 msgstr "Նկարագրություն"
511
512 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:69
513 msgid "Diskette"
514 msgstr "Ճկուն պնակիտ"
515
516 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:68
517 msgid "Display in User Summary?"
518 msgstr "Արտածիր օգտվողի համառոտագրությունը"
519
520 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:7
521 msgid "Distribution Formulas"
522 msgstr "Տարածման ֆորմուլաներ"
523
524 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:2
525 msgid "EDI Accounts"
526 msgstr "EDI Հաշիվներ"
527
528 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:128 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:97
529 msgid "Edit"
530 msgstr "Խմբագրել"
531
532 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:30
533 msgid "Edit Existing"
534 msgstr "Խմբագրել առկան"
535
536 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:52
537 msgid "End Date"
538 msgstr "Ավարտի ամսաթիվ"
539
540 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:8
541 msgid "End Selected Surveys"
542 msgstr "Ընտրված հարցախույզերի վերջ"
543
544 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:150
545 msgid "Estimated Price"
546 msgstr "Գնահատված գին"
547
548 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:51
549 msgid "Event Definition Tests"
550 msgstr "Իրադարձության սահմանման թեստեր"
551
552 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:2
553 msgid "Event Definitions"
554 msgstr "Իրադարձության սահմանում"
555
556 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:8
557 msgid "Event Environment"
558 msgstr "Իրադարձության միջավայր"
559
560 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:29
561 msgid "Event Parameters"
562 msgstr "Իրադարձության պարամետրեր"
563
564 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/exchange_rate.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/exchange_rate.tt2:4
565 msgid "Exchange Rates"
566 msgstr "Փոխարժեքներ"
567
568 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:32
569 msgid "Exclude"
570 msgstr "Բացառել"
571
572 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:55
573 msgid "Expand"
574 msgstr "Ընդարձակել"
575
576 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_matchpoint.tt2:36
577 msgid "Fallthrough"
578 msgstr "Գահավիժել"
579
580 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/idl_field_doc.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/idl_field_doc.tt2:6
581 msgid "Field Documentation"
582 msgstr "Դաշտային փաստաթղթեր"
583
584 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:9
585 msgid "Float"
586 msgstr "Սահող ստորակետով թիվ"
587
588 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:5
589 msgid "Floating Groups Configuration"
590 msgstr "Սահող խմբերի ձևավորում"
591
592 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:34
593 msgid "Full Org Unit Tree"
594 msgstr "Full Org Unit Tree"
595
596 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:53
597 msgid "Fund"
598 msgstr "Բյուջե"
599
600 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:153 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:189
601 msgid "Fund Code"
602 msgstr "Բյուջեի կոդ"
603
604 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/fund_tag.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/fund_tag.tt2:7
605 msgid "Fund Tags"
606 msgstr "Բյուջեի ցուցիչներ"
607
608 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/global_flag.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/global_flag.tt2:5
609 msgid "Global Flags"
610 msgstr "Համընդհանուր դրոշակներ"
611
612 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:67
613 msgid "Go"
614 msgstr "Գնա"
615
616 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:78
617 msgid "Group Entries"
618 msgstr "Խմբային մուտքեր"
619
620 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/permission/grp_penalty_threshold.tt2:2
621 msgid "Group Penalty Thresholds"
622 msgstr "Խմոբային տուգանքի նախաշեմ"
623
624 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hard_due_date_values.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hard_due_date_values.tt2:63
625 msgid "Hard Due Date Values"
626 msgstr "Կոշտ վերադարձի ամսաթվերի արժեքներ"
627
628 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hard_due_date.tt2:2
629 msgid "Hard Due Dates"
630 msgstr "Կոշտ վերադարձի ամսաթվեր"
631
632 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:42
633 msgid "High"
634 msgstr "Բարձր"
635
636 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hold_matrix_weights.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hold_matrix_weights.tt2:5
637 msgid "Hold Matrix Weights"
638 msgstr "Պահման մատրիցայի քաշ"
639
640 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hold_matrix_matchpoint.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hold_matrix_matchpoint.tt2:4
641 msgid "Hold Policy Configuration"
642 msgstr "Պահման քաղաքականության ձևավորում"
643
644 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:129 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:131
645 msgid "Holding Subfield"
646 msgstr "Պահման ենթադաշտ"
647
648 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:46
649 msgid "Hooks"
650 msgstr "Ծուղակներ"
651
652 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:44
653 msgid "Host"
654 msgstr "Հյուրընկալող"
655
656 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:8
657 msgid "Hourly"
658 msgstr "Ամենժամյա"
659
660 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:44
661 msgid "ID"
662 msgstr "ID"
663
664 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/import_bib_trash_group.tt2:62
665 msgid "Import Bib Trash Fields"
666 msgstr "Մուտք արա Մատեն մնացուկի դաշտերը"
667
668 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/import_bib_trash_group.tt2:2
669 msgid "Import Bib Trash Groups"
670 msgstr "Մուտք արա Մատեն մնացուկի խմբերը"
671
672 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:8
673 msgid "Integer"
674 msgstr "Ամբողջ թիվ"
675
676 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:22
677 msgid "Interface loading"
678 msgstr "Միջերեսի բեռնում"
679
680 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:11
681 msgid "Interval"
682 msgstr "Ընդմիջում"
683
684 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/invoice_item_type.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/invoice_item_type.tt2:4
685 msgid "Invoice Item Types"
686 msgstr "Ինվոյսի նյութի տեսակներ"
687
688 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/invoice_payment_method.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/invoice_payment_method.tt2:4
689 msgid "Invoice Payment Methods"
690 msgstr "Ինվոյսի վճարման մեթոդներ"
691
692 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:163 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:164
693 msgid "Invoices"
694 msgstr "Հաշիվներ"
695
696 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:64
697 msgid "Is Required?"
698 msgstr "Պահանջվու՞մ է"
699
700 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:56
701 msgid "Item Count"
702 msgstr "Նյութի հաշվիչ"
703
704 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:88
705 msgid "Label"
706 msgstr "Պիտակ"
707
708 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_alert.tt2:9
709 msgid "Line Item Alert Text"
710 msgstr "Գծային նյութի ահազանգման տեքստ"
711
712 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_alert.tt2:2
713 msgid "Line Item Alerts"
714 msgstr "Գծային նյութի ահազանգներ"
715
716 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_marc_attr_def.tt2:9
717 msgid "Line Item MARC Attribute Definition Editor"
718 msgstr "Գծային նյութի ՄԵԸՔ բաղկացուցիչների սահմանման խմբագրիչ"
719
720 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_marc_attr_def.tt2:2
721 msgid "Line Item MARC Attributes"
722 msgstr "Գծային նյութի ՄԵԸՔ բաղկացուցիչներ"
723
724 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:15
725 msgid "Link"
726 msgstr "Հղում"
727
728 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:28
729 msgid "Linked Circ Modifiers"
730 msgstr "Հղված տացքի ձևափոխիչներ"
731
732 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:49
733 msgid "Linked Copy Locations"
734 msgstr "Հղված պատճենի տեղաբաշխումներ"
735
736 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:25
737 msgid "Linked Group Members"
738 msgstr "Հղումով կապված խմբի անդամներ"
739
740 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:70
741 msgid "Linked Limit Groups"
742 msgstr "Հղումով սահմանափակ խմբեր"
743
744 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_matchpoint.tt2:31
745 msgid "Linked Limit Sets"
746 msgstr "Հղումով սահմանափակ բազմություններ"
747
748 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:190
749 msgid "Local Note"
750 msgstr "Տեղային նշում"
751
752 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:69
753 msgid "Location Groups"
754 msgstr "Տեղաբաշխման խմբեր"
755
756 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:48
757 msgid "Long"
758 msgstr "Երկար"
759
760 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:40
761 msgid "Low"
762 msgstr "Ցածր"
763
764 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/record_attr_definition.tt2:2
765 msgid "MARC Record Attribute Definitions"
766 msgstr "ՄԵԸՔ գրառման բաղկացուցիչի սահմանումներ"
767
768 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_class_ts_map.tt2:2
769 msgid "MARC Search Class FTS Config Maps"
770 msgstr "ՄԵԸՔ փնտրման դաս  FTS Config քարտեզներ"
771
772 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_class.tt2:2
773 msgid "MARC Search Classes"
774 msgstr "ՄԵԸՔ որոնման դասեր"
775
776 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field.tt2:2
777 msgid "MARC Search and Facet Fields"
778 msgstr "ՄԵԸՔ փնտրում և երեսակի դաշտեր"
779
780 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field_ts_map.tt2:2
781 msgid "MARC Search and Facet Fields FTS Configs"
782 msgstr "ՄԵԸՔ փնտրում և երեսակի դաշտերի FTS Configs"
783
784 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:128 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:89
785 msgid "MARC Tag and Subfield"
786 msgstr "ՄԵԸՔ ցուցիչ և ենթադաշտ"
787
788 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:8
789 msgid "Magazine"
790 msgstr "Ամսագիր"
791
792 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/coded_value_map.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/record_attr_definition.tt2:43
793 msgid "Manage"
794 msgstr "Կառավարիր"
795
796 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_index_field_map.tt2:52
797 msgid ""
798 "Map Metabib Fields OR Bib Record Attributes to specific Z39.50 \n"
799 "Attributes OR generic Z39.50 Attribute types (by name)."
800 msgstr ""
801 "Map Metabib Fields OR Bib Record Attributes to specific Z39.50 \n"
802 "Attributes OR generic Z39.50 Attribute types (by name)."
803
804 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:64
805 msgid "Match Score"
806 msgstr "Համընկնման գնահատական"
807
808 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:34
809 msgid "Match set name:"
810 msgstr "Անվան բազմության համընկնում"
811
812 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/weight_assoc.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/weight_assoc.tt2:5
813 msgid "Matrix Weight Associations"
814 msgstr "Մատրիցաի քաշի ասոցիացիաներ"
815
816 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:31
817 msgid "Max Depth"
818 msgstr "Մաքս խորություն"
819
820 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/biblio/monograph_part.tt2:8
821 msgid "Merge Selected"
822 msgstr "Ձուլիր ընտրվածը"
823
824 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_class.tt2:5
825 msgid "Metabib Class"
826 msgstr "Metabib դաս"
827
828 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_class_ts_map.tt2:5
829 msgid "Metabib Class FTS Config Maps"
830 msgstr "Metabib դաս FTS Config քարտեզներ"
831
832 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_index_field_map.tt2:40
833 msgid "Metabib Field"
834 msgstr "Metabib դաշտ"
835
836 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field_ts_map.tt2:5
837 msgid "Metabib Field FTS Configs"
838 msgstr "Metabib դաշտ FTS Configs"
839
840 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/biblio/monograph_part.tt2:6
841 msgid "Monograph Parts"
842 msgstr "Մենագրության ուղիներ"
843
844 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:11
845 msgid "Monthly"
846 msgstr "Ամսական"
847
848 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:59
849 msgid "Move Down"
850 msgstr "Տեղափոխել ներքև"
851
852 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:53
853 msgid "Move Up"
854 msgstr "Տեղափոխել վերև"
855
856 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_matchpoint.tt2:35
857 msgid "Name"
858 msgstr "Անվանում"
859
860 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:39
861 msgid "Name:"
862 msgstr "Անուն:"
863
864 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:74
865 msgid "Negate?"
866 msgstr "Բացասակա՞ն"
867
868 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:72 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:97 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:66 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/barcode_completion.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_matchpoint.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hold_matrix_matchpoint.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/idl_field_doc.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/remote_account.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_index_field_map.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:13
869 msgid "New"
870 msgstr "Նոր"
871
872 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:13
873 msgid "New Account"
874 msgstr "Նոր Հաշիվ"
875
876 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_activity_type.tt2:11
877 msgid "New Activity Type"
878 msgstr "Նոր ակտիվ տեսակ"
879
880 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/address_alert.tt2:7
881 msgid "New Address Alert"
882 msgstr "Նոր հասցեի ահազանգ"
883
884 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_age_hold_protect.tt2:7
885 msgid "New Age Hold Protect Rule"
886 msgstr "Տարիքի պահման պաշտպանության նոր օրենք"
887
888 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/record_attr_definition.tt2:8
889 msgid "New Attr. Definition"
890 msgstr "New Attr. Definition"
891
892 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_marc_attr_def.tt2:11
893 msgid "New Attribute"
894 msgstr "Նոր բաղադրիչ"
895
896 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:106
897 msgid "New Attribute Definition"
898 msgstr "Նոր բաղադրիչի սահմանում"
899
900 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_authority_field.tt2:7
901 msgid "New Authority Field"
902 msgstr "Նոր Հեղինակավորի դաշտ"
903
904 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/billing_type.tt2:11
905 msgid "New Billing Type"
906 msgstr "Գումարի գանձման նոր տեսակ"
907
908 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/browse_axis.tt2:7
909 msgid "New Browse Axis"
910 msgstr "Դիտման նոր առանցք"
911
912 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/browse_axis_authority_field_map.tt2:7
913 msgid "New Browse Axis-Authority Field Map"
914 msgstr "Դիտման նոր առանցք-Հեղինակավորի դաշտի քարտեզ"
915
916 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/cancel_reason.tt2:11
917 msgid "New Cancel Reason"
918 msgstr "Չեղյալ անելու նոր պատճառ"
919
920 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/sms_carrier.tt2:11
921 msgid "New Carrier"
922 msgstr "Նոր սուրհանդակ"
923
924 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:23
925 msgid "New Circ Modifier"
926 msgstr "Տացքի նոր ձևափոխիչ"
927
928 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_event_type.tt2:9
929 msgid "New Claim Event Type"
930 msgstr "Պահանջի իրադարձության նոր տեսակ"
931
932 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_policy.tt2:9
933 msgid "New Claim Policy"
934 msgstr "Պահանջի նոր քաղաքականություն"
935
936 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_policy_action.tt2:10
937 msgid "New Claim Policy Action"
938 msgstr "Պահանջի նոր քաղաքականության գործողություն"
939
940 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_type.tt2:9
941 msgid "New Claim Type"
942 msgstr "Պահանջի նոր տեսակ"
943
944 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:66
945 msgid "New Contact"
946 msgstr "Նոր կոնտակտ"
947
948 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:85
949 msgid "New Contact Address"
950 msgstr "Կապի նոր հասցե"
951
952 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set.tt2:7
953 msgid "New Control Set"
954 msgstr "Վերահսկման նոր բազմություն"
955
956 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_bib_field.tt2:7
957 msgid "New Control Set Bib Field"
958 msgstr "Վերահսկման նոր բազմության մատեն դաշտ"
959
960 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:10
961 msgid "New Copy Template"
962 msgstr "Պատճենի նոր ձևաչափ"
963
964 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_circ_duration.tt2:7
965 msgid "New Duration Rule"
966 msgstr "Տևողության նոր օրենք"
967
968 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:79
969 msgid "New Entry"
970 msgstr "Նոր մուտք"
971
972 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/exchange_rate.tt2:6
973 msgid "New Exchange Rate"
974 msgstr "Նոր փոխարժեք"
975
976 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field_ts_map.tt2:7
977 msgid "New FTS Config"
978 msgstr "Նոր FTS Config"
979
980 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_class_ts_map.tt2:7
981 msgid "New FTS Map"
982 msgstr "Նոր FTS քարտեզ"
983
984 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/import_bib_trash_group.tt2:20
985 msgid "New Field"
986 msgstr "Նոր դաշտ"
987
988 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/import_bib_trash_group.tt2:66
989 msgid "New Field Group"
990 msgstr "Դաշտի նոր խումբ"
991
992 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:9
993 msgid "New Formula"
994 msgstr "Նոր բանաձև"
995
996 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/fund_tag.tt2:10
997 msgid "New Fund Tag"
998 msgstr "Դրամագլխի նոր ցուցիչ"
999
1000 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hard_due_date_values.tt2:67
1001 msgid "New Hard Due Date Value"
1002 msgstr "Կոշտ վերադարձի ամսաթվի նոր արժեք"
1003
1004 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:133
1005 msgid "New Holding Subfield"
1006 msgstr "Պահման նոր ենթադաշտ"
1007
1008 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/invoice_item_type.tt2:6
1009 msgid "New Invoice Item Type"
1010 msgstr "Նյութի ապրանքագրի նոր տեսակ"
1011
1012 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/invoice_payment_method.tt2:6
1013 msgid "New Invoice Payment Method"
1014 msgstr "Ապրանքագրի վճարման նոր մեթոդ"
1015
1016 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_group.tt2:6
1017 msgid "New Limit Group"
1018 msgstr "Սահմանափակման նոր խումբ"
1019
1020 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_alert.tt2:11
1021 msgid "New Line Item Alert Text"
1022 msgstr "Դաշտային նյութի նոր ահազանգման տեքստ"
1023
1024 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/coded_value_map.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field_virtual_map.tt2:7
1025 msgid "New Map"
1026 msgstr "Նոր քարտեզ"
1027
1028 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set.tt2:8
1029 msgid "New Match Set"
1030 msgstr "Համընկնման նոր բազմություն"
1031
1032 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_max_fine.tt2:7
1033 msgid "New Max Fine Rule"
1034 msgstr "Մաքս տուգանքի նոր օրենք"
1035
1036 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/biblio/monograph_part.tt2:9
1037 msgid "New Monograph Part"
1038 msgstr "Մենագրության նոր մաս"
1039
1040 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_proximity_adjustment.tt2:8
1041 msgid "New OU Proximity Adjustment"
1042 msgstr "Նոր OU մոտարկման հարմարեցում"
1043
1044 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:23
1045 msgid "New Org Setting Type"
1046 msgstr "Օրգ կարգաբերման նոր տեսակ"
1047
1048 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/permission/grp_penalty_threshold.tt2:7
1049 msgid "New Penalty Threshold"
1050 msgstr "Տուգանքի նոր շեմ"
1051
1052 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/standing_penalty.tt2:11
1053 msgid "New Penalty Type"
1054 msgstr "Տուգանքի նոր տեսակ"
1055
1056 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/acn_prefix.tt2:11
1057 msgid "New Prefix"
1058 msgstr "Նոր նախածանց"
1059
1060 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:9
1061 msgid "New Provider"
1062 msgstr "Նոր մատակարար"
1063
1064 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:45
1065 msgid "New Provider Address"
1066 msgstr "Նոր մատակարարի հասցե"
1067
1068 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_recurring_fine.tt2:7
1069 msgid "New Recurring Fine Rule"
1070 msgstr "Կրկնվող տուգանքի նոր օրենք"
1071
1072 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource.tt2:6
1073 msgid "New Resource"
1074 msgstr "Նոր պաշար"
1075
1076 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr.tt2:6
1077 msgid "New Resource Attribute"
1078 msgstr "Նոր պաշարի բաղկացուցիչ"
1079
1080 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr_map.tt2:6
1081 msgid "New Resource Attribute Map"
1082 msgstr "Նոր պաշարի բաղկացուցիչի քարտեզ"
1083
1084 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr_value.tt2:6
1085 msgid "New Resource Attribute Value"
1086 msgstr "Նոր պաշարի բաղկացուցիչի արժեք"
1087
1088 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_type.tt2:6
1089 msgid "New Resource Type"
1090 msgstr "Նոր պաշարի տեսակ"
1091
1092 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/actor_sip_fields.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/asset_sip_fields.tt2:7
1093 msgid "New Sip Field"
1094 msgstr "Նոր Sip դաշտ"
1095
1096 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/acn_suffix.tt2:11
1097 msgid "New Suffix"
1098 msgstr "Նոր վերջածանց"
1099
1100 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:32
1101 msgid "New Survey"
1102 msgstr "Նոր հարցախույզ"
1103
1104 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/thesaurus.tt2:7
1105 msgid "New Thesaurus"
1106 msgstr "Նոր Տեզաուրուս"
1107
1108 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:30
1109 msgid "New Tree"
1110 msgstr "Նոր ծառ"
1111
1112 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:23
1113 msgid "New User Setting Type"
1114 msgstr "Նոր օգտվողի կարգաբերման տեսակ"
1115
1116 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/weight_assoc.tt2:7
1117 msgid "New Weight Association"
1118 msgstr "Քաշի նոր ասսոցիացիա"
1119
1120 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_weights.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hold_matrix_weights.tt2:7
1121 msgid "New Weight Set"
1122 msgstr "Քաշի նոր բազմություն"
1123
1124 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:81
1125 msgid "New Z39.50 Server"
1126 msgstr "Նոր Z39.50 կայան"
1127
1128 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:57
1129 msgid "No tests for this type of event definition hook"
1130 msgstr "Այս տեսակի իրադարձության սահմանման որսման համար չկան թեստեր"
1131
1132 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:47
1133 msgid "Normal"
1134 msgstr "Նորմալ"
1135
1136 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:90
1137 msgid "Normalized Authority Heading"
1138 msgstr "Նորմալացված Հեղինակավորի առաջնորդող"
1139
1140 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:127
1141 msgid "Not Visible"
1142 msgstr "Անտեսանելի"
1143
1144 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:155
1145 msgid "Note"
1146 msgstr "Նշում"
1147
1148 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:49
1149 msgid "OPAC"
1150 msgstr "ՀՕԱՔ"
1151
1152 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:56
1153 msgid "OPAC Survey?"
1154 msgstr "ՀՕԱՔ հարցախու՞յզ"
1155
1156 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:13
1157 msgid "Object"
1158 msgstr "Օբյեկտ"
1159
1160 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/invoice_item_type.tt2:38
1161 msgid "Only one of \"prorate\" and \"blanket\" may be selected"
1162 msgstr "Միայն մեկը \"prorate\" և \"blanket\" կարող է ընտրվել"
1163
1164 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:44
1165 msgid "Order:"
1166 msgstr "Պատվեր"
1167
1168 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:29
1169 msgid "Org Unit"
1170 msgstr "Կազմ միավոր"
1171
1172 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:25
1173 msgid "Org Unit Custom Tree"
1174 msgstr "Կազմ միավորի հաճախորդի ծառ"
1175
1176 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_proximity_adjustment.tt2:2
1177 msgid "Org Unit Proximity Adjustments"
1178 msgstr "Org Unit Proximity Adjustments"
1179
1180 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:21
1181 msgid "Org Unit Setting Types"
1182 msgstr "Կազմ միավորի կարգաբերման տեսակներ"
1183
1184 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:6
1185 msgid "Other"
1186 msgstr "Այլ"
1187
1188 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:87
1189 msgid "Owner"
1190 msgstr "Տնօրինող"
1191
1192 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:151 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:186 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:44
1193 msgid "Owning Library"
1194 msgstr "Տնօրինող գրադարան"
1195
1196 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:38
1197 msgid "Owning Library:"
1198 msgstr "Տնօրինող գրադարան"
1199
1200 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/cancel_reason.tt2:9
1201 msgid "PO / Item / Request Cancellation Reasons"
1202 msgstr "PO / Item / Request չեղյարկելու պատճառներ"
1203
1204 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:34
1205 msgid "Password"
1206 msgstr "Գաղտնաբառ"
1207
1208 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/permission/grp_penalty_threshold.tt2:5
1209 msgid "Penalty Threshold"
1210 msgstr "Տուգանքի ժեմ"
1211
1212 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:60
1213 msgid "Poll Style?"
1214 msgstr "Ընտրացուցակի՞ ոճ"
1215
1216 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:53
1217 msgid "Position"
1218 msgstr "Դիրք"
1219
1220 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:191
1221 msgid "Price"
1222 msgstr "Արժեք"
1223
1224 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:7
1225 msgid "Provider"
1226 msgstr "Մատակարար"
1227
1228 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:43
1229 msgid "Provider Address"
1230 msgstr "Մատակարարի հասցե"
1231
1232 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:64
1233 msgid "Provider Contact"
1234 msgstr "Մատակարարի կոնտակտ"
1235
1236 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:2
1237 msgid "Providers"
1238 msgstr "Մատակարարներ"
1239
1240 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:121
1241 msgid "Quality Metrics for this Match Set"
1242 msgstr "Համընկնման այս բազմության համար որակի չափորոշիչներ"
1243
1244 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:149 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:187
1245 msgid "Quantity"
1246 msgstr "Քանակ"
1247
1248 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:52
1249 msgid "Query"
1250 msgstr "Հերթ"
1251
1252 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:41
1253 msgid "Query Text"
1254 msgstr "Հարցման տեքստ"
1255
1256 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:68
1257 msgid "Reactors"
1258 msgstr "Ռեակտոր"
1259
1260 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_index_field_map.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:125 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:88
1261 msgid "Record Attribute"
1262 msgstr "Գրառման բաղկացուցիչ"
1263
1264 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/record_attr_definition.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/record_attr_definition.tt2:6
1265 msgid "Record Attribute Definitions"
1266 msgstr "Գրառման բաղկացուցիչի սահմանումներ"
1267
1268 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/coded_value_map.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field_virtual_map.tt2:14
1269 msgid "Record Attribute Type: "
1270 msgstr "Գրառման բաղկացուցիչի տեսակ "
1271
1272 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:16
1273 msgid "Record Attribute: "
1274 msgstr "Գրառման բաղկացուցիչ "
1275
1276 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_recurring_fine.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_recurring_fine.tt2:5
1277 msgid "Recurring Fine Rules"
1278 msgstr "Տուգանքի օրենքների կրկնում"
1279
1280 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/remote_account.tt2:2
1281 msgid "Remote Accounts"
1282 msgstr "Հեռավար հաշիվներ"
1283
1284 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:76 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:83 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_matchpoint.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_matchpoint.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:42
1285 msgid "Remove"
1286 msgstr "Հեռացնել"
1287
1288 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:79
1289 msgid "Remove &rarr;"
1290 msgstr "Հեռացնել &rarr;"
1291
1292 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr_map.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr_map.tt2:4
1293 msgid "Resource Attribute Maps"
1294 msgstr "Պաշարի բնութագրիչի քարտեզ"
1295
1296 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr_value.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr_value.tt2:4
1297 msgid "Resource Attribute Values"
1298 msgstr "Պաշարի բնութագրիչի արժեքներ"
1299
1300 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr.tt2:4
1301 msgid "Resource Attributes"
1302 msgstr "Պաշարի բնութագրիչներ"
1303
1304 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_type.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_type.tt2:4
1305 msgid "Resource Types"
1306 msgstr "Պաշարների տեսակներ"
1307
1308 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource.tt2:4
1309 msgid "Resources"
1310 msgstr "Պաշարներ"
1311
1312 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:24
1313 msgid "Return to Filter Groups"
1314 msgstr "Վերադարձիր զտման խմբերին"
1315
1316 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/import_bib_trash_group.tt2:30
1317 msgid "Return to Groups"
1318 msgstr "Վերադարձիր խմբերին"
1319
1320 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:20
1321 msgid "Return to Sources"
1322 msgstr "Վերադարձիր աղբյուրներին"
1323
1324 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/sms_carrier.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/sms_carrier.tt2:9
1325 msgid "SMS Carriers"
1326 msgstr "SMS կրողներ"
1327
1328 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:55
1329 msgid "Save"
1330 msgstr "Հիշել"
1331
1332 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:73 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:34
1333 msgid "Save Changes"
1334 msgstr "Հիշիր փոփոխությունները"
1335
1336 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:115
1337 msgid "Save Changes To Expression"
1338 msgstr "Հիշիր փոփոխությունները արտահայտությունում"
1339
1340 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:64
1341 msgid "Search Filter Group"
1342 msgstr "Փնտրման զտիչի խումբ"
1343
1344 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:79
1345 msgid "Select Attribute Type: "
1346 msgstr "Ընտրիր բաղկացուցիչի տեսակը։ "
1347
1348 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:83
1349 msgid "Select Value: "
1350 msgstr "Ընտրիր արժեքը։ "
1351
1352 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:71
1353 msgid "Select a source to clone"
1354 msgstr "Կլոնավորման համար ընտրիր սկզբնաղբյուրը"
1355
1356 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:2
1357 msgid "Shelving Location Group"
1358 msgstr ""
1359
1360 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:57
1361 msgid "Shelving Location Groups"
1362 msgstr ""
1363
1364 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_order.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_order.tt2:7
1365 msgid "Shelving Location Order"
1366 msgstr ""
1367
1368 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:98
1369 msgid "Shelving Locations"
1370 msgstr ""
1371
1372 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:46
1373 msgid "Short"
1374 msgstr "Կարճ"
1375
1376 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_proximity_adjustment.tt2:14
1377 msgid "Show adjustments involving this branch or deeper:"
1378 msgstr "Ցույց տուր այս մասնաճյուղը կամ ավելի խոր ներառման ճշգրտումները"
1379
1380 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_event_type.tt2:15
1381 msgid "Show claim event types available to"
1382 msgstr "Ցույց տուր պահանջի իրադարձության տեսակները որ հասանելի են"
1383
1384 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_policy.tt2:14
1385 msgid "Show claim policies available to"
1386 msgstr "Ցույց տուր պահանջի քաղաքականությունները որ հասանելի են"
1387
1388 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_type.tt2:14
1389 msgid "Show claim types available to"
1390 msgstr "Ցույց տուր պահանջի տեսակները որ հասանելի են"
1391
1392 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set.tt2:14
1393 msgid "Show sets owned at or below:"
1394 msgstr "Ցույց տուր տնօրինած բազմությունները"
1395
1396 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/fund_tag.tt2:16
1397 msgid "Show tags available to"
1398 msgstr "Ցույց տուր հասանելի ցուցիչները"
1399
1400 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:16
1401 msgid "Show templates available at or above"
1402 msgstr "Ցույց տուր այստեղ կամ վերևում հասանելի ձևանմուշները"
1403
1404 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_authority_field.tt2:12
1405 msgid "Showing only authority fields linked to control set:"
1406 msgstr ""
1407 "ցույց են տրվում միայն հեղինակավոր դաշտերը հղումով կապված վերահսկման "
1408 "բազմությանը։"
1409
1410 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/browse_axis_authority_field_map.tt2:12
1411 msgid ""
1412 "Showing only browse axis-authority field maps linked to authority field:"
1413 msgstr ""
1414 "Ցույց են տրվում միայն դիտման առանցք-հեղինակավոր դաշտի քարտեզները, հղումով "
1415 "կապված հեղինակավորի դաշտին։"
1416
1417 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_bib_field.tt2:12
1418 msgid "Showing only control set bib fields linked to authority field:"
1419 msgstr ""
1420 "Ցույց են տրվում միայն վերահսկման բազմության մատեն դաշտերը, հղումով կապված "
1421 "հեղինակավորի դաշտին։"
1422
1423 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hard_due_date_values.tt2:74
1424 msgid "Showing only hard due date values related to hard due date object"
1425 msgstr ""
1426 "Ցույց են տրվում միայն կոշտ վերադարձի ամսաթվի արժեքները առնչվող կոշտ "
1427 "վերադարձի ամսաթվի օբյեկտին"
1428
1429 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/thesaurus.tt2:12
1430 msgid "Showing only thesauri linked to control set:"
1431 msgstr ""
1432 "Ցույց են տրվում միայն տեզաուրուսը հղումով կապված վերահսկման բազմությանը"
1433
1434 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:42
1435 msgid "Sort Position"
1436 msgstr "Տեսակավորման դիրք"
1437
1438 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/standing_penalty.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/standing_penalty.tt2:9
1439 msgid "Standing Penalty Types"
1440 msgstr "Տուգանքի ստանդարտ տեսակներ"
1441
1442 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:48
1443 msgid "Start Date"
1444 msgstr "Սկսելու ամսաթիվ"
1445
1446 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:30
1447 msgid "Stop Depth"
1448 msgstr "Կանգի խորություն"
1449
1450 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:6
1451 msgid "String"
1452 msgstr "Տող"
1453
1454 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_marc_attr_def.tt2:25
1455 msgid "Subfield"
1456 msgstr "Ենթադաշտ"
1457
1458 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:90
1459 msgid "Submit"
1460 msgstr "Հաստատել"
1461
1462 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:17
1463 msgid "Survey ID"
1464 msgstr "Հարցախույզի ID"
1465
1466 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:4
1467 msgid "Survey List"
1468 msgstr "Հարցախույզի ցուցակ"
1469
1470 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:21
1471 msgid "Survey Start Date"
1472 msgstr "Հարցախույզի սկսման ամսաթիվ"
1473
1474 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_marc_attr_def.tt2:24
1475 msgid "Tag"
1476 msgstr "Ցուցիչ"
1477
1478 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:49
1479 msgid "Test"
1480 msgstr "Փորձարկում"
1481
1482 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:60
1483 msgid "Test Circulation"
1484 msgstr "Տացքի Փորձարկում"
1485
1486 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:55
1487 msgid ""
1488 "The location of codes in the EDI message itself may vary according to vendor-"
1489 "specific semantics."
1490 msgstr ""
1491 "EDI հաղորդագրությունում կոդի տեղաբաշխումը կարող է տարբերվել կախված "
1492 "մատակարարի սեմանտիկայից։"
1493
1494 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/thesaurus.tt2:5
1495 msgid "Thesauri"
1496 msgstr "Տեզաուրուս"
1497
1498 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:27
1499 msgid ""
1500 "To add new nodes to the custom tree, drag them from the full tree on the left"
1501 msgstr ""
1502 "Հաճախորդի ծառին նոր հանգույցներ ավելացնելու համար, քաշիր դրանք ձախ կողմի "
1503 "լրիվ ծառից"
1504
1505 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:72
1506 msgid ""
1507 "To choose which Best-Hold Selection Sort Order will be used by Evergreen at "
1508 "copy capture time, see the Library Settings interface."
1509 msgstr ""
1510 "Ընտրելու համար թե Էվերգրինի կողմից պատճենի որսման որ Best-Hold ընտրության "
1511 "տեսակավորման կարգը կօգտագործվի, տես Գրադարանի Կարգաբերումներ միջերեսը։"
1512
1513 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_order.tt2:19
1514 msgid "To move an item, drag it up or down with the mouse."
1515 msgstr "Նյութը տեղաշարժելու համար, մկնիկով այն քարշ տուր վեր կամ վար։"
1516
1517 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:95
1518 msgid "To view groups for a different location, use the \"Filter\" option"
1519 msgstr ""
1520 "Տարբեր տեղաբաշխումների համար խմբերը դիտելու համար, օգտագործիր \"Զտիչ\" "
1521 "ընտրանքը։"
1522
1523 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:21
1524 msgid "Trigger Event Definitions"
1525 msgstr "Տրիգերի իրադարձության սահմանումներ"
1526
1527 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:10
1528 msgid "Trigger Event Environment"
1529 msgstr "Տրիգերի իրադարձության միջավայր"
1530
1531 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:31
1532 msgid "Trigger Event Parameters"
1533 msgstr "Տրիգերի իրադարձության պարամետրեր"
1534
1535 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:48
1536 msgid "Trigger Hooks"
1537 msgstr "Տրիգերի թակարդներ"
1538
1539 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:70
1540 msgid "Trigger Reactors"
1541 msgstr "Տրիգերի ռեակտորներ"
1542
1543 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:95
1544 msgid "Trigger Validators"
1545 msgstr "Տրիգերի վավերացումներ"
1546
1547 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:42
1548 msgid "Type:"
1549 msgstr "Տեսակ"
1550
1551 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_activity_type.tt2:2
1552 msgid "User Activity Type"
1553 msgstr "Օգտվողի գործողության տեսակ"
1554
1555 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:21
1556 msgid "User Setting Types"
1557 msgstr "Օգտվողի կարգաբերումների տեսակներ"
1558
1559 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:32
1560 msgid "Username"
1561 msgstr "Օգտատիրոջ անուն"
1562
1563 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:93
1564 msgid "Validators"
1565 msgstr "Վավերացումներ"
1566
1567 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:54
1568 msgid "Value:"
1569 msgstr "Արժեք"
1570
1571 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:2
1572 msgid "Vandelay Match Set Editor"
1573 msgstr "Վանդելայ համընկնման բազմության խմբագրիչ"
1574
1575 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set.tt2:2
1576 msgid "Vandelay Match Sets"
1577 msgstr "Վանդելայ համընկնման բազմություն"
1578
1579 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:44
1580 msgid "Vendor Account Number"
1581 msgstr "Մատակարարի հաշվի համար"
1582
1583 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:44
1584 msgid "Vendor Assigned Code"
1585 msgstr "Մատակարարի նշանակած կոդ"
1586
1587 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:65
1588 msgid "Video Tape"
1589 msgstr "Տեսաժապավեն"
1590
1591 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field_virtual_map.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field_virtual_map.tt2:5
1592 msgid "Virtual Field Data Providers"
1593 msgstr ""
1594
1595 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:126
1596 msgid "Visible"
1597 msgstr "Տեսանելի"
1598
1599 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:10
1600 msgid "Weekly"
1601 msgstr "Շաբաթական"
1602
1603 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:96
1604 msgid "Working Match Point"
1605 msgstr "Աշխատանքային համընկնման կետ"
1606
1607 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:12
1608 msgid "Yearly"
1609 msgstr "Տարեկան"
1610
1611 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:36
1612 msgid "You have unsaved changes."
1613 msgstr "Ունես չհիշված փոփոխություններ"
1614
1615 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:104
1616 msgid "Your Expression"
1617 msgstr "Քո արտահայտությունը"
1618
1619 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:83
1620 msgid "Your Expression:"
1621 msgstr "Քո արտահայտությունը։"
1622
1623 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_index_field_map.tt2:44
1624 msgid "Z39.50 Attribute"
1625 msgstr "Z39.50 բաղադրիչ"
1626
1627 #. (source_code)
1628 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:11
1629 msgid "Z39.50 Attributes for %1"
1630 msgstr "Z39.50 բաղկացուցիչներ %1"
1631
1632 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_index_field_map.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_index_field_map.tt2:9
1633 msgid "Z39.50 Index Field Maps"
1634 msgstr "Z39.50 ցուցիչի դաշտի քարտեզներ"
1635
1636 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:79
1637 msgid "Z39.50 Servers"
1638 msgstr "Z39.50 կայաններ"
1639
1640 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set.tt2:41
1641 msgid "authority"
1642 msgstr "հեղինակավոր"
1643
1644 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set.tt2:40
1645 msgid "biblio"
1646 msgstr "biblio"
1647
1648 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:60
1649 msgid "j"
1650 msgstr "j"
1651
1652 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:54
1653 msgid "k"
1654 msgstr "k"
1655
1656 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set.tt2:42
1657 msgid "mfhd"
1658 msgstr "mfhd"
1659
1660 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:29
1661 msgid "or"
1662 msgstr "կամ"
1663
1664 #~ msgid "Copy Location Order"
1665 #~ msgstr "Պատճեի տեղաբաշխման պատվեր"
1666
1667 #~ msgid "Copy Locations"
1668 #~ msgstr "Պատճեի տեղաբաշխումներ"
1669
1670 #~ msgid "Copy Location Groups"
1671 #~ msgstr "Պատճենի տեղաբաշխման խմբերը"
1672
1673 #~ msgid "Copy Location Group"
1674 #~ msgstr "Օրինակի տեղաբաշխման խումբ"