225890bf6588802cad69343e9b7b32942aa9b446
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / conify.js / hy-AM.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2009-11-23 23:36-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2009-12-24 06:28+0000\n"
7 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
8 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2009-12-25 04:42+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
14
15 #: conify.js:SURVEY_ID
16 msgid "Survey ID # ${0}"
17 msgstr "Հարցախույզի ID # ${0}"
18
19 #: conify.js:ERROR_FETCHING_HOLDS
20 msgid "Problem fetching Holds Address for ${0}"
21 msgstr "Պրոբլեմ պահումների հասցեի ընտրության ընթացքում սրա համար ${0}"
22
23 #: conify.js:ERROR_CALLING_METHOD_CAM
24 msgid "Problem calling method to create new ${0}"
25 msgstr "Պրոբլեմ երբ կանչվում է մեթոդը նորը ստեղծելիս ${0}"
26
27 #: conify.js:SUCCESS_SAVING_MAILING
28 msgid "Saved changes to the Mailing Address of ${0}"
29 msgstr "Հիշված փոփոխություններ Փոստային հասցեում այստեղ ${0}"
30
31 #: conify.js:ERROR_CREATING_PERMISSION
32 msgid "Problem creating new Permission"
33 msgstr "Պրոբլեմ նոր Իրավասություններ ստեղծելիս"
34
35 #: conify.js:HOLDABLE
36 msgid "Holdable"
37 msgstr "Պահվող"
38
39 #: conify.js:ERROR_SAVING_PERM_DATA
40 msgid "Problem saving permission data for ${0}"
41 msgstr "Պրոբլեմ իրավասությունների տվյալները հիշելիս սրա համար ${0}"
42
43 #: conify.js:SURVEY_DELETE_ANSWER
44 msgid "Delete Answer"
45 msgstr "Ջնջիր պատասխանը"
46
47 #: conify.js:LABEL_GRANTABLE
48 msgid "Grantable"
49 msgstr "Շնորհվող"
50
51 #: conify.js:SUCCESS_CREATING_STATUS
52 msgid "New ${0} status created"
53 msgstr "Նոր ${0} կարգավիճակը ստեղծված է"
54
55 #: conify.js:ERROR_SAVING_STATUS
56 msgid "Problem saving ${0}"
57 msgstr "Պրոբլեմ հիշելիս ${0}"
58
59 #: conify.js:SUCCESS_NEW_PERM_MAP
60 msgid "New permission map created"
61 msgstr "Իրավասությունների նոր քարտեզը ստեղծված է"
62
63 #: conify.js:STATUS_DELETED
64 msgid "${0} deleted"
65 msgstr "${0} ջնջված"
66
67 #: conify.js:SUCCESS_SAVING_ILL
68 msgid "Saved changes to the ILL Address of ${0}"
69 msgstr "Պահված փոփոխություններ ՄԳԲ հասցեում համար ${0}"
70
71 #: conify.js:ERROR_CALLING_METHOD_PPL
72 msgid "Problem calling method to create new permission"
73 msgstr "Նոր իրավասություն ստեղծելիս կանչման մեթոդի սխալ"
74
75 #: conify.js:ERROR_FETCHING_MAILING
76 msgid "Problem fetching Mailing Address for ${0}"
77 msgstr "Պրոբլեմ Փոստային Հասցեն կաչելիս համար ${0}"
78
79 #: conify.js:ERROR_FETCHING_PERMS
80 msgid "Problem fetching perms"
81 msgstr "Պրոբլեմ իրավասությունները կանչելիս"
82
83 #: conify.js:END_SURVEY
84 msgid "End Survey Now"
85 msgstr "Հիմա ավարտիր հարցախույզը"
86
87 #: conify.js:CONFIRM_DELETE
88 msgid "Are you sure you want to delete ${0}?"
89 msgstr "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել ${0}"
90
91 #: conify.js:SUCCESS_SAVING_DATA conify.js:SUCCESS_SAVE
92 msgid "Saved changes to ${0}"
93 msgstr "Պահված փոփոխություններ այստեղ ${0}"
94
95 #: conify.js:CONFIRM_UNSAVED_CHANGES
96 msgid ""
97 "There are unsaved changes to one or more organization types. Click OK to "
98 "save these changes, or Cancel to abandon them."
99 msgstr ""
100 "Մեկ կամ ավել կազմակերպությունների տեսակների համար կան չհիշված "
101 "փոփոխություններ։ Սեղմիր ԼԱՎ փոփոխությունները հիշելու համար, կամ ԱՆՏԵՍԵԼ "
102 "կասեցնելու համար։"
103
104 #: conify.js:ERROR_FETCHING_HOURS
105 msgid "Problem fetching hours of operation for ${0}"
106 msgstr "Պրոբլեմ աշխատաժամերի ընտրության ընթացքում սրա համար ${0}"
107
108 #: conify.js:LABEL_DESCRIPTION
109 msgid "Description"
110 msgstr "Description"
111
112 #: conify.js:LABEL_NEW_TYPE
113 msgid "New Type"
114 msgstr "Նոր տեսակ"
115
116 #: conify.js:SURVEY_SAVE_CHANGES
117 msgid "Save Changes"
118 msgstr "Հիշիր փոփոխությունները"
119
120 #: conify.js:ERROR_CREATING_PERM_MAP
121 msgid "Problem creating new Permission Map"
122 msgstr "Պրոբլեմ իրավասությունների նոր քարտեզ ստեղծելիս"
123
124 #: conify.js:ERROR_CALLING_METHOD_PGT
125 msgid "Problem calling method to create child Group"
126 msgstr "Կանչող մեթոդի պրոբլեմ երեխա խումբ ստեղծելիս"
127
128 #: conify.js:ERROR_FETCHING_ILL
129 msgid "Problem fetching ILL Address for ${0}"
130 msgstr "Պրոբլեմ ՄԳԲ հասցեին հասնելիս սրա համար ${0}"
131
132 #: conify.js:ERROR_FETCHING_PERM_MAPS
133 msgid "Problem fetching perm maps"
134 msgstr "Պրոբհեմ իրավասությունների քարտեզին հասնելիս"
135
136 #: conify.js:SUCCESS_NEW_CHILD_GROUP
137 msgid "New child Group created for ${0}"
138 msgstr "Նոր Երեխա խումբ է ստեղծվել սրա համար ${0}"
139
140 #: conify.js:SUCCESS_CREATING_CHILD_AOUT
141 msgid "New child Organization Type created for ${0}"
142 msgstr "Նոր երեխա Կազմակերպության Տեսակը ստեղծված է սրա համար ${0}"
143
144 #: conify.js:ERROR_CREATING_CHILD_AOU
145 msgid "Problem creating child organizational unit"
146 msgstr "Պրոբլեմ երեխա կազմակերպչական միավոր ստեղծելիս"
147
148 #: conify.js:SURVEY_ADD_ANSWER
149 msgid "Add Answer"
150 msgstr "Ավելացրու պատասխան"
151
152 #: conify.js:ERROR_FETCHING_ORGS
153 msgid "Problem fetching organizational unit data"
154 msgstr "Պրոբլեմ կազմակերպչական միավորի տվյալները ընտրելիս"
155
156 #: conify.js:ERROR_CALLING_METHOD_PERM_MAP
157 msgid "Problem calling method to create new permission map"
158 msgstr "Պորբլեմ մեթոդը կանչելիս որպեսզի ստեղծվի իրավասությունների նոր քարտեզ"
159
160 #: conify.js:CONFIRM_EXIT_CCS
161 msgid ""
162 "There are unsaved changes to one or more copy statuses. Click OK to save "
163 "these changes, or Cancel to abandon them."
164 msgstr ""
165 "Մեկ կամ ավել պատճեններիի վիճակների համար կան չհիշված փոփոխություններ։ Սեղմիր "
166 "ԼԱՎ փոփոխությունները հիշելու համար, կամ ԱՆՏԵՍԵԼ կասեցնելու համար։"
167
168 #: conify.js:OPAC_VISIBLE
169 msgid "OPAC Visible"
170 msgstr "ՀՕԱՔը տեսանելի է"
171
172 #: conify.js:ERROR_SAVING_PHYSICAL
173 msgid "Problem saving Physical Address data for ${0}"
174 msgstr "Պրոբլեմ Ֆիզիկական Հասցեի տվյալները հիշելիս սրա համար ${0}"
175
176 #: conify.js:ID
177 msgid "ID"
178 msgstr "ID"
179
180 #: conify.js:SURVEY_QUESTION
181 msgid "Question:"
182 msgstr "Հարց"
183
184 #: conify.js:ERROR_SAVING_HOLDS
185 msgid "Problem saving Holds Address data for ${0}"
186 msgstr "Պրոբլեմ Պահուների Հասցեի տվյալները հիշելիս սրա համար ${0}"
187
188 #: conify.js:CONFIRM_EXIT_PPL
189 msgid ""
190 "There are unsaved modified permissions. Click OK to save these changes, or "
191 "Cancel to abandon them."
192 msgstr ""
193 "Կան չհիշված ձևափոխված իրավասություններ։ Սեղմիր ԼԱՎ փոփոխությունները հիշելու, "
194 "կամ ԱՆՏԵՍԵԼ դրանք մերժելու համար։"
195
196 #: conify.js:ERROR_DELETING_LAST_AOU
197 msgid "Cannot delete ${0}, you need at least one organization unit."
198 msgstr ""
199 "Չի կարող ջնջել ${0}։ Պետք է ունենաս առնվազն մեկ կազմակերպության միավոր։"
200
201 #: conify.js:ERROR_DELETING_LAST_AOUT
202 msgid "Cannot delete ${0}. You need at least one organization type."
203 msgstr ""
204 "Չի կարող ջնջել ${0}։ Պետք է ունենաս առնվազն մեկ կազմակերպության տեսակ։"
205
206 #: conify.js:SUCCESS_SAVING_HOO
207 msgid "Hours of Operation updated for ${0}"
208 msgstr "Աշխատելու ժամերը թարմացված են սրա համար ${0}"
209
210 #: conify.js:NAME
211 msgid "Name"
212 msgstr "Անուն"
213
214 #: conify.js:ERROR_CREATING_CHILD_AOUT
215 msgid "Problem creating child organization type"
216 msgstr "Պրոբլեմ երեխա կազմակերպչական միավոր ստեղծելիս"
217
218 #: conify.js:ERROR_SAVING_DATA
219 msgid "Problem saving data for ${0}"
220 msgstr "Տվյալը հիշելու պրոբլեմ սրա համար ${0}"
221
222 #: conify.js:CONFIRM_EXIT_AOU
223 msgid ""
224 "There are unsaved changes to one or more organizational units. Click OK to "
225 "save these changes, or Cancel to abandon them."
226 msgstr ""
227 "Կամակերպչական միավորներ ընտրելիս կան մեկ կամ ավել չհիշված փոփոխություններ։ "
228 "Սեղմիր ԼԱՎ փոփոխությունները հիշելու, կամ ԱՆՏԵՍԵԼ դրանք մերժելու համար։"
229
230 #: conify.js:SURVEY_SAVE_ADD
231 msgid "Save Question & Add Answer"
232 msgstr "Հիշիր հարցը և ավելացրու պատասխանը"
233
234 #: conify.js:LABEL_NEW_BRANCH
235 msgid "New Branch"
236 msgstr "Նոր մասնաճյուղ"
237
238 #: conify.js:ERROR_FETCHING_TYPES_AOUT
239 msgid "Problem fetching organizational unit types"
240 msgstr "Կազմակերպչական միավորի տեսակների ընտրության պրոբլեմ"
241
242 #: conify.js:SURVEY_DELETE_QUESTION
243 msgid "Delete Question & Answers"
244 msgstr "Ջնջիր հարցը և պատասխանները"
245
246 #: conify.js:ERROR_CREATING_STATUS
247 msgid "Problem creating new Status"
248 msgstr "Պրոբլեմ նոր կարգավիճակ ստեղծելիս"
249
250 #: conify.js:LABEL_DEPTH
251 msgid "Depth"
252 msgstr "Խորություն"
253
254 #: conify.js:SUCCESS_CREATING_CHILD_AOU
255 msgid "New child Organizational Unit created for ${0}"
256 msgstr "Նոր երեխա կազմակերպչական միավոր է ստեղծվել սրա համար ${0}"
257
258 #: conify.js:ERROR_CALLING_METHOD_CCS
259 msgid "Problem calling method to create new copy status"
260 msgstr "Կանչման մեթոդի պրոբլեմ պատճենի նոր վիճակ ստեղծելիս"
261
262 #: conify.js:LABEL_VALUE
263 msgid "Value"
264 msgstr "Արժեք"
265
266 #: conify.js:ERROR_ORPHANS
267 msgid "Cannot delete ${0}, ${1} subordinates still exist."
268 msgstr "Չի կարող ջնջել ${0}, ${1} ենթակաները դեռ առկա են։"
269
270 #: conify.js:SUCCESS_CREATING_PERMISSION
271 msgid "New ${0} permission created"
272 msgstr "Նոր ${0} իրավասությունը ստեղծված է"
273
274 #: conify.js:ERROR_DELETING
275 msgid "Problem deleting ${0}"
276 msgstr "Պրոբլեմ սա ջնջելիս ${0}"
277
278 #: conify.js:SUCCESS_CREATING_CODE
279 msgid "New ${0} ${1} created"
280 msgstr "Նոր ${0} ${1} ստեղծված է"
281
282 #: conify.js:TRANSLATION conify.js:LABEL_TRANSLATION
283 msgid "Translation"
284 msgstr "Թարգմանություն"
285
286 #: conify.js:SUCCESS_SAVING_HOLDS
287 msgid "Saved changes to the Holds Address of ${0}"
288 msgstr "Հիշված փոփոխություններ Պահումների այս Հասցեում ${0}"
289
290 #: conify.js:LABEL_CODE
291 msgid "Code"
292 msgstr "Կոդ"
293
294 #: conify.js:ERROR_DELETING_PERM_MAPPING
295 msgid "Problem deleting permission mapping ${0}"
296 msgstr "Պրոբլեմ Իրավասությունների քարտեզավորումը ջնջելիս ${0}"
297
298 #: conify.js:ERROR_CREATING_CHILD_GROUP
299 msgid "Problem creating child Group"
300 msgstr "Պրոբլեմ Երեխա Խումբ ստեղծելիս"
301
302 #: conify.js:SUCCESS_SAVE_PERM
303 msgid "Saved permission changes to ${0}"
304 msgstr "Հիշված Իրավասությունների փոփոխություն այստեղ ${0}"
305
306 #: conify.js:SURVEY_ANSWER
307 msgid "Answer:"
308 msgstr "Պատասխան"
309
310 #: conify.js:SURVEY_FOOT_LABEL
311 msgid "Questions & Answers"
312 msgstr "Հարցեր և պատասխաններ"
313
314 #: conify.js:ERROR_SAVING_DATA_CAM
315 msgid "Problem saving data for ${0} ${1}"
316 msgstr "Պրոբլեմ տվյալները հիշելիս սրա համար ${0} ${1}"
317
318 #: conify.js:ERROR_FETCHING_GROUPS
319 msgid "Problem fetching groups"
320 msgstr "Պրոբլեմ խմբերը ընտրելիս"
321
322 #: conify.js:STATUS_EDITING
323 msgid "Now editing ${0}"
324 msgstr "Հիմա խմբագրում եմ ${0}"
325
326 #: conify.js:EVENT_DEF_LABEL
327 msgid "${0}: ${1}"
328 msgstr "${0}: ${1}"
329
330 #: conify.js:CONFIRM_EXIT_CAM
331 msgid ""
332 "There are unsaved changes to one or more ${0} codes. Click OK to save these "
333 "changes, or Cancel to abandon them."
334 msgstr ""
335 "Կան չհիշված փոփոխություններ մեկ կամ ավել ${0} կոդերում։ Սեղմիր ԼԱՎ դրանք "
336 "հիշելու, կամ ԱՆՏԵՍԵԼ դրանք մերժելու համար։"
337
338 #: conify.js:SUCCESS_SAVING_PHYSICAL
339 msgid "Saved changes to the Physical Address of ${0}"
340 msgstr "Հիշված փոփոխություններ Ֆիզիկական Հասցեում սրա համար ${0}"
341
342 #: conify.js:SUCCESS_DELETED_PERM_MAP
343 msgid "Permission mapping deleted"
344 msgstr "Իրավասությունների քարտեզավորումը ջնջված է"
345
346 #: conify.js:ERROR_CALLING_METHOD_AOUT
347 msgid "Problem calling method to create child organization type"
348 msgstr "Պրոբլեմ մեթոդը կանչելիս երբ ստեղծվում է երեխա կազմակերպության տեսակ"
349
350 #: conify.js:ERROR_FETCHING_STATUSES
351 msgid "Problem fetching statuses"
352 msgstr "Պրոբլեմ վիճակները ընտրելիս"
353
354 #: conify.js:LABEL_NEW_GROUP
355 msgid "New Group"
356 msgstr "Նոր խումբ"
357
358 #: conify.js:ERROR_FETCHING_PHYSICAL
359 msgid "Problem fetching Physical Address for ${0}"
360 msgstr "Պրոբլեմ Ֆիզիկական Հասցեները ընտրելիս սրա համար ${0}"
361
362 #: conify.js:ERROR_SAVING_HOO
363 msgid "Problem saving Hours of Operation data for ${0}"
364 msgstr "Պրոբլեմ աշխատաժամերը հիշելիս սրա համար ${0}"
365
366 #: conify.js:ERROR_SAVING_MAILING
367 msgid "Problem saving Mailing Address data for ${0}"
368 msgstr "Պրոբլեմ փոստային առաքման հասցեի տվյալները հիշելիս սրա համար ${0}"
369
370 #: conify.js:CONFIRM_EXIT_PGT
371 msgid ""
372 "There are unsaved modified permission maps. Click OK to save these changes, "
373 "or Cancel to abandon them."
374 msgstr ""
375 "Կան չհիշված ձևափոխված իրավասությունների քարտեզներ։ Սեղմիր ԼԱՎ "
376 "փոփոխությունները հիշելու, կամ ԱՆՏԵՍԵԼ դրանք լքելու համար։"
377
378 #: conify.js:ERROR_SAVING_ILL
379 msgid "Problem saving ILL Address data for ${0}"
380 msgstr "Պրոբլեմ ՄԳԲ հասցեի տվյալները հիշելիս սրա համար ${0}"