05a5ee2900bb535d4f2abadadf725c5cc66ff465
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / common.properties / hy-AM.po
1 # extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/common.properties
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2009-11-23 23:36-0400\n"
7 "PO-Revision-Date: 2010-01-15 13:34+0000\n"
8 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
9 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Launchpad-Export-Date: 2010-01-16 04:36+0000\n"
14 "X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16
17 #: common.exception
18 msgid ""
19 "!! This software has encountered an error.  Please tell your friendly system "
20 "administrator or software developer the following:\n"
21 "%1$s\n"
22 "%2$s\n"
23 msgstr ""
24 "!! Այս ծրագրում կան սխալնէր: Տեղէկացրու ծրագրի նախագծողին հետևյալը՝\n"
25 "%1$s\n"
26 "%2$s\n"
27
28 #: common.jsan.missing
29 msgid "The JSAN library object is missing."
30 msgstr "JSAN գրադարանը բացակա է:"
31
32 #: common.error
33 msgid "Please inform your help desk or developers of this error:"
34 msgstr "Տեղեկացրու նախագծողին սխալի մասին:"
35
36 #: common.ok
37 msgid "Ok"
38 msgstr "Լավ"
39
40 #: common.clear
41 msgid "Clear"
42 msgstr "Մաքրել"
43
44 #: common.confirm
45 msgid "Check here to confirm this message."
46 msgstr "Այս հաղորդումը հաստատելու համար ստուգիր այստեղ"
47
48 #: common.error.default
49 msgid "Please report that this happened."
50 msgstr "Զեկուցիր որ սա պատահել է:"
51
52 #: common.barcode.status.warning
53 msgid "Warning: As of %1$s, this barcode (%2$s) was flagged %3$s."
54 msgstr "Զգուշացում: Առ %1$s, այս շտրիխ կոդը (%2$s) նշվել է %3$s."
55
56 #: common.barcode.status.warning.lost
57 msgid "Lost"
58 msgstr "Կորած"
59
60 #: common.barcode.status.warning.expired
61 msgid "Expired"
62 msgstr "Ժամկետանց"
63
64 #: common.barcode.status.warning.barred
65 msgid ""
66 "_: common.barcode.status.warning.barred\n"
67 "Barred"
68 msgstr "Կասեցված"
69
70 #: common.barcode.status.warning.blocked
71 msgid "Blocked"
72 msgstr "Բլոկ արված"
73
74 #: common.barcode.status.warning.unknown
75 msgid "with an unknown code: %1$s"
76 msgstr "անհայտ կոդով: %1$s"
77
78 #: common.date.invalid
79 msgid "Invalid Date"
80 msgstr "Սխալ ամսաթիվ"
81
82 #: common.action_complete
83 msgid "Action completed."
84 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
85
86 #. # common.grouping_string = the string that should be inserted between elements of a grouped list
87 #: common.grouping_string
88 msgid ","
89 msgstr ","
90
91 #: common.unimplemented
92 msgid "Not yet implemented"
93 msgstr "Դեռ իրականացված չէ"
94
95 #: common.yes
96 msgid ""
97 "_: common.yes\n"
98 "Yes"
99 msgstr "Այւ"
100
101 #: common.no
102 msgid "No"
103 msgstr "Ոչ"
104
105 #: common.check_to_confirm
106 msgid "Check here to confirm this message"
107 msgstr "Այս հաղորդումը հաստատելու համար ստուգիր այստեղ"
108
109 #: lang.version
110 msgid "remote v1"
111 msgstr "հեռացրու v1"
112
113 #: openils.global_util.clear_cache.error
114 msgid "Problem clearing the cache: %1$s"
115 msgstr "Պրոբլեմ Քեշը մաքրելուց: %1$s"
116
117 #: openils.global_util.clipboard.error
118 msgid "Clipboard action failed: %1$s"
119 msgstr "Քլիփբորդի գործողությունը ձախողվեց: %1$s"
120
121 #: openils.global_util.clipboard
122 msgid "Copied \"%1$s\" to clipboard."
123 msgstr "Արտագրված է \"%1$s\" քլիփբորդում:"
124
125 #: openils.global_util.content_window_jsobject.error
126 msgid "Error with get_contentWindow(%1$s) and wrappedJSObject: %2$s"
127 msgstr "Սխալի առկայություն get_contentWindow(%1$s) և wrappedJSObject: %2$s"
128
129 #: openils.global_util.content_window.error
130 msgid "Error with get_contentWindow(%1$s): %2$s"
131 msgstr "Error with get_contentWindow(%1$s): %2$s"
132
133 #: openils.global_util.font_size.error
134 msgid "Error adjusting the font size: %1$s"
135 msgstr "Սխալ ֆոնտի չափը հավասարեցնելիս: %1$s"
136
137 #: staff.acp_label_barcode
138 msgid ""
139 "_: staff.acp_label_barcode\n"
140 "Barcode"
141 msgstr "Շտրիխ կոդ"
142
143 #: staff.acp_label_call_number
144 msgid "Call Number"
145 msgstr "Դասիչ"
146
147 #: staff.acp_label_circ_as_type
148 msgid "Circulate As Type"
149 msgstr "Սպասարկիր որպես տեսակ"
150
151 #: staff.acp_label_circ_lib
152 msgid "Circulation Library"
153 msgstr "Սպասարկող գրադարան"
154
155 #: staff.acp_label_circ_modifier
156 msgid "Circulation Modifier"
157 msgstr "Սպասարկման փոխարկիչ"
158
159 #: staff.acp_label_copy_number
160 msgid "Copy Number"
161 msgstr "Պատճեի համար"
162
163 #: staff.acp_label_deposit_amount
164 msgid "Deposit Amount"
165 msgstr "Դեպոզիտ գումար"
166
167 #: staff.acp_label_fine_level
168 msgid "Fine Level"
169 msgstr "Տուքանքի մակարդակ"
170
171 #: staff.acp_label_id
172 msgid "Copy ID"
173 msgstr "Պատճեի ID"
174
175 #: staff.acp_label_loan_duration
176 msgid "Loan Duration"
177 msgstr "Տրման տևողություն"
178
179 #: staff.acp_label_location
180 msgid "Location"
181 msgstr "Գտնվելու վայր"
182
183 #: staff.acp_label_price
184 msgid "Price"
185 msgstr "Գին"
186
187 #: staff.acp_label_status
188 msgid ""
189 "_: staff.acp_label_status\n"
190 "Status"
191 msgstr "Վիճակ"
192
193 #: staff.ahr_current_copy_label
194 msgid "Current Copy"
195 msgstr "Ընթացիկ պատճե"
196
197 #: staff.ahr_current_copy_location_label
198 msgid "Current Copy Location"
199 msgstr "Ընթացիկ օրինակի տեղաբաշխում"
200
201 #: staff.ahr_email_notify_label
202 msgid "Email Notify"
203 msgstr "Էլ փոստ տեղեկացում"
204
205 #: staff.ahr_expire_date_label
206 msgid "Expire Date"
207 msgstr "Ժամկետը լրանալու ամսաթիվ"
208
209 #: staff.ahr_fulfillment_time_label
210 msgid "Fulfillment Time"
211 msgstr "Կատարման ժամկետ"
212
213 #: staff.ahr_hold_type_label
214 msgid ""
215 "_: staff.ahr_hold_type_label\n"
216 "Type"
217 msgstr "Տեսակ"
218
219 #: staff.ahr_holdable_formats_label
220 msgid "Holdable Formats"
221 msgstr "Պաման ձևաչափեր"
222
223 #: staff.ahr_id_label
224 msgid "Hold ID"
225 msgstr "Պահման ID"
226
227 #: staff.ahr_phone_notify_label
228 msgid "Phone Notify"
229 msgstr "Հտռախոսով տեղեկացում"
230
231 #: staff.ahr_pickup_lib_label
232 msgid "Pickup Library"
233 msgstr "Վերցնելու գրադարան"
234
235 #: staff.ahr_prev_check_time_label
236 msgid "Previous Check Time"
237 msgstr "Նախորդ երկարացման ժամ"
238
239 #: staff.ahr_requestor_label
240 msgid "Requestor"
241 msgstr "Առաջարկող"
242
243 #: staff.ahr_selection_depth_label
244 msgid "Selection Depth"
245 msgstr "Ընտրանքի խորություն"
246
247 #: staff.ahr_top_of_queue_label
248 msgid "Top of Queue"
249 msgstr "Հարցման սկիզբ"
250
251 #: staff.ahr_status_label
252 msgid ""
253 "_: staff.ahr_status_label\n"
254 "Status"
255 msgstr "Վիճակ"
256
257 #: staff.ahr_target_label
258 msgid "Target"
259 msgstr "Թիրախ"
260
261 #: staff.ahr_usr_label
262 msgid ""
263 "_: staff.ahr_usr_label\n"
264 "User"
265 msgstr "Օքտվող"
266
267 #: staff.circ_label_due_date
268 msgid "Due Date"
269 msgstr "Վերադարձի ամսաթիվ"
270
271 #: staff.circ_label_due_time
272 msgid "Due Time"
273 msgstr "Վերադարձի ժամ"
274
275 #: staff.circ_label_id
276 msgid "Circulation ID"
277 msgstr "Սպասարկման ID"
278
279 #: staff.circ_label_renewal_remaining
280 msgid "Remaining Renewals"
281 msgstr "Մնացող թարմացումներ"
282
283 #: staff.mvr_label_author
284 msgid ""
285 "_: staff.mvr_label_author\n"
286 "Author"
287 msgstr "Հեղինակ"
288
289 #: staff.mvr_label_doc_id
290 msgid "Document ID"
291 msgstr "Փաստաթղթի ID"
292
293 #: staff.mvr_label_title
294 msgid ""
295 "_: staff.mvr_label_title\n"
296 "Title"
297 msgstr "Վերնագիր"
298
299 #: staff.bills_xact_dates_label
300 msgid "Record / Dates"
301 msgstr "Գրառում / Ամսաթվեր"
302
303 #: staff.bills_information
304 msgid "Information"
305 msgstr "Տեղեկություն"
306
307 #: staff.bills_current_payment_label
308 msgid "Current Payment"
309 msgstr "Ընթացիկ վճարում"
310
311 #: staff.csp_id_label
312 msgid "Penalty Type ID"
313 msgstr "Տուգանքի տեսակի ID"
314
315 #: staff.csp_name_label
316 msgid "Name"
317 msgstr "Անուն"
318
319 #: staff.csp_label_label
320 msgid "Label"
321 msgstr "Պիտակ"
322
323 #: staff.csp_block_list_label
324 msgid "Block List"
325 msgstr "Արգելափակիր ցուցակը"
326
327 #: staff.csp_block_circ_label
328 msgid "Blocks Circulations?"
329 msgstr "Արգելափակվա՞ծ սպասարկումներ"
330
331 #: staff.csp_block_renew_label
332 msgid "Blocks Renewals?"
333 msgstr "Արգելափակվա՞ծ թարմացումներ"
334
335 #: staff.csp_block_hold_label
336 msgid "Blocks Holds?"
337 msgstr "Արգելափակվա՞ծ պահումներ"
338
339 #: staff.csp_block_circ_yes
340 msgid ""
341 "_: staff.csp_block_circ_yes\n"
342 "Yes"
343 msgstr "Այւ"
344
345 #: staff.csp_block_renew_yes
346 msgid ""
347 "_: staff.csp_block_renew_yes\n"
348 "Yes"
349 msgstr "Այւ"
350
351 #: staff.csp_block_hold_yes
352 msgid ""
353 "_: staff.csp_block_hold_yes\n"
354 "Yes"
355 msgstr "Այւ"
356
357 #: staff.ausp_id_label
358 msgid "Penalty ID"
359 msgstr "Տուգանքի ID"
360
361 #: staff.ausp_staff_label
362 msgid "Applied By"
363 msgstr "Կիրառված է կողմից"
364
365 #: staff.ausp_set_date_label
366 msgid "Applied On"
367 msgstr "Կիրառված է սրա վրա"
368
369 #: staff.ausp_note_label
370 msgid ""
371 "_: staff.ausp_note_label\n"
372 "Note"
373 msgstr "Նշում"
374
375 #: staff.ausp_org_unit_label
376 msgid "Library"
377 msgstr "Գրադարան"
378
379 #: staff.mbts_id_label
380 msgid "Bill #"
381 msgstr "Հաշիվ #"
382
383 #: staff.mbts_xact_start_label
384 msgid "Start"
385 msgstr "Սկիզբ"
386
387 #: staff.mbts_xact_finish_label
388 msgid "Finish"
389 msgstr "Ավարտ"
390
391 #: staff.mbts_xact_type_label
392 msgid ""
393 "_: staff.mbts_xact_type_label\n"
394 "Type"
395 msgstr "Տեսակ"
396
397 #: staff.mbts_total_owed_label
398 msgid "Total Billed"
399 msgstr "Ընդամենը հաշվարկված"
400
401 #: staff.mbts_total_paid_label
402 msgid "Total Paid"
403 msgstr "Ընդամենը վճարված"
404
405 #: staff.mbts_balance_owed_label
406 msgid "Balance Owed"
407 msgstr "Բալանս"
408
409 #: staff.mbts_usr_label
410 msgid ""
411 "_: staff.mbts_usr_label\n"
412 "User"
413 msgstr "Օգտվող"
414
415 #: staff.mbts_last_billing_note_label
416 msgid "Last Billing Note"
417 msgstr "Վերջին հաշվի նշում"
418
419 #: staff.mbts_last_billing_type_label
420 msgid "Last Billing Type"
421 msgstr "Վերջին հաշվի տեսակ"
422
423 #: staff.mbts_last_billing_timestamp_label
424 msgid "Last Billed"
425 msgstr "Վերջին հաշիվ"
426
427 #: staff.mbts_last_payment_note_label
428 msgid "Last Payment Note"
429 msgstr "Վերջին վճարման նշում"
430
431 #: staff.mbts_last_payment_type_label
432 msgid "Last Payment Type"
433 msgstr "Վերջին վճարման տեսակ"
434
435 #: staff.mbts_last_payment_timestamp_label
436 msgid "Last Payment"
437 msgstr "Վերջին վճարում"
438
439 #: staff.mb_billing_type_label
440 msgid "Billing Type"
441 msgstr "Վճարման տեսակ"
442
443 #: staff.mb_xact_label
444 msgid ""
445 "_: staff.mb_xact_label\n"
446 "Transaction ID"
447 msgstr "Տրանզակցիաճի ID"
448
449 #: staff.mb_billing_ts_label
450 msgid ""
451 "_: staff.mb_billing_ts_label\n"
452 "When"
453 msgstr "Երբ"
454
455 #: staff.mb_void_time_label
456 msgid "Void Time"
457 msgstr "Void ժամ"
458
459 #: staff.mb_note_label
460 msgid ""
461 "_: staff.mb_note_label\n"
462 "Note"
463 msgstr "Նշում"
464
465 #: staff.mb_amount_label
466 msgid ""
467 "_: staff.mb_amount_label\n"
468 "Amount"
469 msgstr "Գումար"
470
471 #: staff.mb_voider_label
472 msgid "Voider"
473 msgstr "Voider"
474
475 #: staff.mb_voided_label
476 msgid ""
477 "_: staff.mb_voided_label\n"
478 "Voided"
479 msgstr "Voided"
480
481 #: staff.mb_id_label
482 msgid "Billing ID"
483 msgstr "Հաշվի ID"
484
485 #: staff.mp_credit_card_payment_label
486 msgid "Credit Card Payment"
487 msgstr "Վճարում կրեդիտ քարտով"
488
489 #: staff.mp_forgive_payment_label
490 msgid "Forgive Payment"
491 msgstr "Ներված վճարում"
492
493 #: staff.mp_payment_timestamp_label
494 msgid ""
495 "_: staff.mp_payment_timestamp_label\n"
496 "When"
497 msgstr "Երբ"
498
499 #: staff.mp_payment_type_label
500 msgid "Payment Type"
501 msgstr "Վճարման տեսակ"
502
503 #: staff.mp_voided_label
504 msgid ""
505 "_: staff.mp_voided_label\n"
506 "Voided"
507 msgstr "Voided"
508
509 #: staff.mp_id_label
510 msgid "Payment ID"
511 msgstr "Վճարման ID"
512
513 #: staff.mp_goods_payment_label
514 msgid "Goods Payment"
515 msgstr "Ապրանքների վճարում"
516
517 #: staff.mp_xact_label
518 msgid ""
519 "_: staff.mp_xact_label\n"
520 "Transaction ID"
521 msgstr "Տրանզակցիաճի ID"
522
523 #: staff.mp_credit_payment_label
524 msgid "Credit Payment"
525 msgstr "Կրեդիտ վճարում"
526
527 #: staff.mp_work_payment_label
528 msgid "Work Payment"
529 msgstr "Աշխատանքային վճարում"
530
531 #: staff.mp_note_label
532 msgid ""
533 "_: staff.mp_note_label\n"
534 "Note"
535 msgstr "Նշում"
536
537 #: staff.mp_cash_payment_label
538 msgid "Cash Payment"
539 msgstr "Կանխիկ վճարում"
540
541 #: staff.mp_amount_label
542 msgid ""
543 "_: staff.mp_amount_label\n"
544 "Amount"
545 msgstr "Գումար"
546
547 #: staff.mp_check_payment_label
548 msgid "Check Payment"
549 msgstr "Չեկով վճարում"
550
551 #: staff.mp_cash_drawer_label
552 msgid "Workstation"
553 msgstr "Աշխատանքային կայան"
554
555 #: staff.mp_accepting_usr_label
556 msgid "Staff"
557 msgstr "Աշխատակազմ"
558
559 #: staff.card_barcode_label
560 msgid ""
561 "_: staff.card_barcode_label\n"
562 "Barcode"
563 msgstr "Շտրիխ կոդ"
564
565 #: staff.au_active_label
566 msgid "Active"
567 msgstr "Ակտիվ"
568
569 #: staff.au_usrname_label
570 msgid "Login Name"
571 msgstr "Գրանգման անուն"
572
573 #: staff.au_profile_label
574 msgid "Profile"
575 msgstr "Պրւֆիլ"
576
577 #: staff.au_barred_label
578 msgid ""
579 "_: staff.au_barred_label\n"
580 "Barred"
581 msgstr "Կասեցված"
582
583 #: staff.au_alert_message_label
584 msgid "Alert"
585 msgstr "Ահազանգ"
586
587 #: staff.au_claims_returned_count_label
588 msgid "Returns Claimed"
589 msgstr "Վերադարձերը նշվել են"
590
591 #: staff.au_create_date_label
592 msgid "Created On"
593 msgstr "Ստեղծվել է"
594
595 #: staff.au_expire_date_label
596 msgid "Expires On"
597 msgstr "Լրանում է"
598
599 #: staff.au_home_library_label
600 msgid "Home Library"
601 msgstr "Տնային գրադարան"
602
603 #: staff.au_home_library_fullname_label
604 msgid "Home Library (Full Name)"
605 msgstr "Տնային գրադարան (լրիվ անվանում)"
606
607 #: staff.au_credit_forward_balance_label
608 msgid "Credit"
609 msgstr "Կրեդիտ"
610
611 #: staff.au_day_phone_label
612 msgid "Day Phone"
613 msgstr "Ցերեկային հեռախոս"
614
615 #: staff.au_evening_phone_label
616 msgid "Evening Phone"
617 msgstr "Երեկոյան հեռախոս"
618
619 #: staff.au_other_phone_label
620 msgid "Other Phone"
621 msgstr "Այլ հեռախոս"
622
623 #: staff.au_alias_label
624 msgid "Alias"
625 msgstr "Կեղծանուն"
626
627 #: staff.au_email_label
628 msgid "Email"
629 msgstr "էլ փոստ"
630
631 #: staff.au_birth_date_label
632 msgid "Birth Date"
633 msgstr "Ծննդյան տարեթիվ"
634
635 #: staff.au_ident_type_label
636 msgid "Identification Type"
637 msgstr "Փոխճանաչման տեսակ"
638
639 #: staff.au_ident_value_label
640 msgid "Identification Value"
641 msgstr "Փոխճանաչման արժեք"
642
643 #: staff.au_ident_type2_label
644 msgid "Identification Type 2"
645 msgstr "Փոխճանաչման տեսակ 2"
646
647 #: staff.au_ident_value2_label
648 msgid "Identification Value 2"
649 msgstr "Փոխճանաչման արժեք 2"
650
651 #: staff.au_net_access_level_label
652 msgid "Internet Access"
653 msgstr "Ինտերնետ հասանելիություն"
654
655 #: staff.au_master_account_label
656 msgid "Group Lead"
657 msgstr "Խմբի առաջնորդ"
658
659 #: staff.au_group_id_label
660 msgid "Group ID"
661 msgstr "Խմբի ID"
662
663 #: staff.au_id_label
664 msgid "User ID"
665 msgstr "Օցտվողի ID"
666
667 #: staff.au_name_prefix_label
668 msgid "Prefix"
669 msgstr "Նախածանց"
670
671 #: staff.au_family_name_label
672 msgid "Family Name"
673 msgstr "Ազգանուն"
674
675 #: staff.au_first_given_name_label
676 msgid "First Name"
677 msgstr "Անուն"
678
679 #: staff.au_second_given_name_label
680 msgid "Middle Name"
681 msgstr "Հայրանուն"
682
683 #: staff.au_name_suffix_label
684 msgid "Suffix"
685 msgstr "Վերջածանց"
686
687 #: staff.z39_50.search_class.author
688 msgid ""
689 "_: staff.z39_50.search_class.author\n"
690 "Author"
691 msgstr "Հեղինակ"
692
693 #: staff.z39_50.search_class.isbn
694 msgid "ISBN"
695 msgstr "ISBN"
696
697 #: staff.z39_50.search_class.issn
698 msgid "ISSN"
699 msgstr "ISSN"
700
701 #: staff.z39_50.search_class.item_type
702 msgid "Item Type"
703 msgstr "Նյութի տեսակ"
704
705 #: staff.z39_50.search_class.item_type.all
706 msgid "All Formats"
707 msgstr "Բոլոր ձևաչափեր"
708
709 #: staff.z39_50.search_class.item_type.art
710 msgid "Papers/Articles"
711 msgstr "Թղթեր/Հոդվածներ"
712
713 #: staff.z39_50.search_class.item_type.bks
714 msgid "Books"
715 msgstr "Գրքեր"
716
717 #: staff.z39_50.search_class.item_type.com
718 msgid "Computer files"
719 msgstr "Համակարգչային ֆայլեր"
720
721 #: staff.z39_50.search_class.item_type.map
722 msgid "Maps"
723 msgstr "Քարտեզներ"
724
725 #: staff.z39_50.search_class.item_type.mix
726 msgid "Mixed material"
727 msgstr "Խառը նյութեր"
728
729 #: staff.z39_50.search_class.item_type.rec
730 msgid "Sound recordings"
731 msgstr "Ձայներիզներ"
732
733 #: staff.z39_50.search_class.item_type.sco
734 msgid "Musical scores"
735 msgstr "Նոտաներ"
736
737 #: staff.z39_50.search_class.item_type.ser
738 msgid "Serials"
739 msgstr "Պարբերականներ"
740
741 #: staff.z39_50.search_class.item_type.url
742 msgid "Internet Resources"
743 msgstr "ինտերնետ պաշարներ"
744
745 #: staff.z39_50.search_class.item_type.vis
746 msgid "Visual materials"
747 msgstr "Տեսողական նյութեր"
748
749 #: staff.z39_50.search_class.lccn
750 msgid "LCCN"
751 msgstr "LCCN"
752
753 #: staff.z39_50.search_class.pubdate
754 msgid "Publication Date"
755 msgstr "Հրատարակման տարի"
756
757 #: staff.z39_50.search_class.publisher
758 msgid "Publisher"
759 msgstr "Հրատարակիչ"
760
761 #: staff.z39_50.search_class.tcn
762 msgid "Accession #"
763 msgstr "Մատչելիության #"
764
765 #: staff.z39_50.search_class.title
766 msgid ""
767 "_: staff.z39_50.search_class.title\n"
768 "Title"
769 msgstr "Վերնագիր"
770
771 #: staff.z39_50_import_interface_label
772 msgid "Z39.50 Import"
773 msgstr "Z39.50 ներմուծում"
774
775 #: staff.main.data.loaded
776 msgid "Data loaded."
777 msgstr "Տվյալները բեռնավորված են:"
778
779 #: staff.main.gen_offline_widgets.synced
780 msgid "Offline interface synchronized with server."
781 msgstr "Օֆլայն միջերեսը սինխրոն է կայանի հետ:"
782
783 #: staff.main.gen_offline_widgets.noncat_sort.error
784 msgid "error in noncat sorting:"
785 msgstr "սխալ noncat տեսակավորումում"
786
787 #: staff.main.gen_offline_widgets.please_wait
788 msgid "Please wait"
789 msgstr "Խնդրում ենք սպասել"
790
791 #: staff.main.gen_offline_widgets.workstation_registration_denied
792 msgid "You do not have permission to register a workstation."
793 msgstr "Չունես իրավունք աշխատանքային կայանի գրանցման համար"
794
795 #: staff.main.gen_offline_widgets.registration.override
796 msgid "Override Registration Failure?"
797 msgstr "Վերագրե՞լ գրանցման ձախողումը"
798
799 #: staff.main.gen_offline_widgets.registration.error
800 msgid "Workstation Registration error (%1$s)"
801 msgstr "աշխատանքային կայանի գրանցման սխալ (%1$s)"
802
803 #: staff.main.gen_offline_widgets.registration.success
804 msgid "Registration successful"
805 msgstr "Գրանցումը հաջող է"
806
807 #: staff.util.timestamp_dialog.future_date_disallowed
808 msgid "Future dates disallowed."
809 msgstr "Ապագա ամսաթվերը արվելված են"
810
811 #: staff.util.timestamp_dialog.past_date_disallowed
812 msgid "Past dates disallowed."
813 msgstr "Նախորդ ամսաթվերը արգելված են"
814
815 #: staff.util.timestamp_dialog.today_disallowed
816 msgid "Today disallowed."
817 msgstr "Այսօրը արգելված է"
818
819 #: tab.label.triggered_events_for_copy
820 msgid "Triggered Events: %1$s"
821 msgstr "Սկիզբ առնող գործողություններ: %1$s"
822
823 #~ msgid "Expire Time"
824 #~ msgstr "Լրանալու ժամկետ"