5b6018b4320e5b3bb99c6f6335c9dfa016e94135
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / cat.properties / hy-AM.po
1 # extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/cat.properties
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2013-09-26 18:17-0400\n"
7 "PO-Revision-Date: 2012-11-18 14:30+0000\n"
8 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
9 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Launchpad-Export-Date: 2013-09-28 05:21+0000\n"
14 "X-Generator: Launchpad (build 16774)\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16
17 #: bib.no_marc
18 msgid "No MARC Record"
19 msgstr "MARC գրառում չէ"
20
21 #: cat.barcode_for_item
22 msgid "The barcode for the item is %1$s"
23 msgstr "Նյութի շտրիխ կոդն է %1$s"
24
25 #: cat.batch_operation_failed
26 msgid "The whole batch operation failed. %1$s"
27 msgstr "Աշխատանքի ողջ փաթեթը ձախողվեց: %1$s"
28
29 #: cat.copy_buckets.tab
30 msgid "Copy Buckets"
31 msgstr "Պատճե փնջի"
32
33 #: cat.total_bucket_items_in_bucket
34 msgid "Contains %1$s bucket items"
35 msgstr "Պարունակում է %1$s փնջով նյութեր"
36
37 #: cat.results_returned
38 msgid "Returning %1$s hits"
39 msgstr "Վերադարձրել է  %1$s արդյունք"
40
41 #: staff.cat.bib_brief.record_id
42 msgid "Database ID = %1$s"
43 msgstr "Շտեմարանի ID = %1$s"
44
45 #: staff.cat.bib_brief.deleted
46 msgid "(Deleted)"
47 msgstr "(Հեռացված)"
48
49 #: staff.cat.bib_brief.inactive
50 msgid "(Inactive)"
51 msgstr "(Ոչ ակտիվ)"
52
53 #: staff.cat.bib_brief.noncat
54 msgid "(Not Cataloged)"
55 msgstr "(Չքարտագրված)"
56
57 #: staff.cat.bib_brief.noncat.alert
58 msgid "Item not cataloged."
59 msgstr "Նյութը քարտագրված չէ:"
60
61 #. # %1$s = Bib Record Database ID
62 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.tab_name
63 msgid "Manage Conjoined Items for Bib with DB ID %1$s"
64 msgstr "Կառավարի հետևյալ Bib-ի միացված նյութերը ըստ DB ID %1$s"
65
66 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.error
67 msgid "Error"
68 msgstr "Սխալ"
69
70 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.success
71 msgid "Success"
72 msgstr "Հաջողված"
73
74 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.failed
75 msgid "Failed"
76 msgstr "Տապալվեց"
77
78 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.item_linked_to_bib
79 msgid "Item linked to bib"
80 msgstr "Նյութը կապվել է մատենին"
81
82 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.item_native_to_bib
83 msgid "Item native to bib"
84 msgstr "Նյութը հարազատ է մատենին"
85
86 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.peer_type_updated
87 msgid "Peer Type updated"
88 msgstr "Զույգի տեսակը թարմացված է"
89
90 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.prompt.title
91 msgid "Change Peer Type"
92 msgstr "Փոխիր զույգի տեսակը"
93
94 #. # %1$s = Bib Record Database ID
95 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.prompt.confirm.unlink_item_from_bib.singular
96 msgid "Unlink selected item from Bib with DB ID %1$s"
97 msgstr "Քանդիր ընտրված նյութի կապը Bib-ից ըստ DB ID %1$s"
98
99 #. # %1$s = Bib Record Database ID, %2$s = Number of selected items
100 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.prompt.confirm.unlink_item_from_bib.plural
101 msgid "Unlink %2$s selected items from Bib with DB ID %1$s"
102 msgstr "Քանդիր կապը %2$s ընտրված նյութերի Bibժից ըստ DB ID %1$s"
103
104 #: staff.cat.copy_browser.add_item.title
105 msgid "Add Item"
106 msgstr "Ավելացրու նյութ"
107
108 #: staff.cat.copy_browser.add_item.error
109 msgid "copy browser -> add copies"
110 msgstr "Դիտակի պատճե -> ավելացրու պատճեներ"
111
112 #: staff.cat.copy_browser.add_items_bucket.error
113 msgid "copy browser -> add copies to bucket"
114 msgstr "Դիտակի պատճե -> ավելացրու պատճեներ փնջին"
115
116 #: staff.cat.copy_browser.make_bookable.create_failed_silent
117 msgid "No response from server"
118 msgstr "Կայանից չկա արձագանք"
119
120 #: staff.cat.copy_browser.make_bookable.create_failed
121 msgid ""
122 "Error from server: %1$d %2$s\n"
123 "%3$s\n"
124 "%4$s"
125 msgstr ""
126 "Կայանից սխալ: %1$d %2$s\n"
127 "%3$s\n"
128 "%4$s"
129
130 #: staff.cat.copy_browser.make_bookable.newtab_failed
131 msgid "Could not open new tab"
132 msgstr "Չի կարող բացել նոր տաբ"
133
134 #: staff.cat.copy_browser.make_bookable.newtab_name
135 msgid "Resources"
136 msgstr "Պաշարներ"
137
138 #: staff.cat.copy_browser.replace_barcode.failed
139 msgid "Barcode %1$s not likely replaced."
140 msgstr "Շտրիխ կոդ %1$s չի փոխարինվել:"
141
142 #: staff.cat.copy_browser.replace_barcode.error
143 msgid "copy browser -> replace barcode"
144 msgstr "Դիտակի պատճե -> փոխարինիր շտրիխ կոդը"
145
146 #: staff.cat.copy_browser.edit_items.error
147 msgid "Copy Browser -> Edit Items"
148 msgstr "Դիտակի պատճե -> Խմբագրիր նյութը"
149
150 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.confirm.plural
151 msgid "Are you sure you would like to delete these %1$s items?"
152 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս %1$s նյութերը:"
153
154 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.confirm
155 msgid "Are you sure you would like to delete this item?"
156 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս նյութը:"
157
158 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.title
159 msgid "Delete Items?"
160 msgstr "Ջնջե՞լ նյութերը:"
161
162 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.delete
163 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_items.delete"
164 msgid "Delete"
165 msgstr "Ջնջել"
166
167 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.cancel
168 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_items.cancel"
169 msgid "Cancel"
170 msgstr "Չեղյալ անել"
171
172 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.override
173 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_items.override"
174 msgid "Override Delete Failure?"
175 msgstr "Վերակատարե՞լ Ջնջելու ձախողոմը:"
176
177 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.complete
178 msgid "Action complete."
179 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
180
181 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.error
182 msgid "copy browser -> delete items"
183 msgstr "Դիտակի պատճե -> ջնջիր նյութերը"
184
185 #: staff.cat.copy_browser.print_spine.tab
186 msgctxt "staff.cat.copy_browser.print_spine.tab"
187 msgid "Spine Labels"
188 msgstr "Կողի պիտակներ"
189
190 #: staff.cat.copy_browser.print_spine.error
191 msgid "copy browser -> Spine Labels"
192 msgstr "Դիտակի պատճե -> Կողի պիտակներ"
193
194 #: staff.cat.copy_browser.add_volume.permission_error
195 msgid "You do not have permission to add volumes to that library."
196 msgstr "Դու իրավասու չես ավելացնելու հատորներ այդ գրադարանին:"
197
198 #: staff.cat.copy_browser.add_volume.title
199 msgid "Add Volume/Item"
200 msgstr "Ավելացնել հատոր/նյութ"
201
202 #: staff.cat.copy_browser.add_volume.error
203 msgid "copy browser -> add volumes"
204 msgstr "Դիտակի պատճե -> Ավելացնել հատորներ"
205
206 #: staff.cat.edit_volume.permission_error
207 msgid "You do not have permission to edit the volume or volumes selected."
208 msgstr "Դու չունես իրավասություններ խմբագրելու հատորը կամ ընտրված հատորները"
209
210 #: staff.cat.edit_volume.title
211 msgid "Volume"
212 msgstr "Հատոր"
213
214 #: staff.cat.edit_volume.title.plural
215 msgctxt "staff.cat.edit_volume.title.plural"
216 msgid "Volumes"
217 msgstr "Հատորներ"
218
219 #: staff.cat.edit_volumes.override.confirm
220 msgid "Override volume re-labeling collision and merge the volumes?"
221 msgstr "Վերագրե՞լ հատորի վերապիտակավորման սխալը և ձուլել հատորները։"
222
223 #: staff.cat.edit_volumes.label_exists.details
224 msgid "%1$s"
225 msgstr "%1$s"
226
227 #: staff.cat.edit_volume.exception
228 msgid "An error occurred while you were trying to edit these volumes."
229 msgstr "Երբ փորձում էիր խմբագրել այս հատորները հանդիպեցիր սխալի։"
230
231 #: staff.cat.copy_browser.can_have_copies.false
232 msgid "Records from %1$s cannot have copies."
233 msgstr "Գրառումները այստեղից %1$s չեն կարող ունենալ պատճեններ։"
234
235 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.prompt
236 msgid "Are you sure you would like to delete this volume?"
237 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանոմ ես ջնջել այս հատորը:"
238
239 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.prompt.plural
240 msgid "Are you sure you would like to delete these %1$s volumes?"
241 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանոմ ես ջնջել այս %1$s հատորները:"
242
243 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.title
244 msgid "Delete Volumes?"
245 msgstr "Ջնջե՞լ հատորները:"
246
247 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.delete
248 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_volume.delete"
249 msgid "Delete"
250 msgstr "Ջնջել"
251
252 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.cancel
253 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_volume.cancel"
254 msgid "Cancel"
255 msgstr "Չեղյալ անել"
256
257 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.override
258 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_volume.override"
259 msgid "Override Delete Failure?"
260 msgstr "Վերակատարե՞լ Ջնջելու ձախողոմը:"
261
262 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.copies_remain
263 msgid ""
264 "You must delete all the items on the volume before you may delete the volume "
265 "itself."
266 msgstr ""
267 "Մինչ հատորը ամբողջությամբ ջնջելը դու պետք է ջնջես այդ հատորի բոլոր մասերը։"
268
269 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.copies_remain.confirm
270 msgid "Delete Volume and Items"
271 msgstr "Ջնջիր Հատորը և մասերը"
272
273 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.copies_remain.cancel
274 msgid "Cancel Delete"
275 msgstr "Չեղյալ արա Ջնջելը"
276
277 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.exception
278 msgid "copy browser -> delete volumes"
279 msgstr "Դիտակի պատճե -> Հատորների ջնջում"
280
281 #: staff.cat.copy_browser.mark_library.alert
282 msgid "Library + Record marked as Volume Transfer Destination"
283 msgstr "Գրադարան + Գրառում նշված են որպես Volume Transfer Destination"
284
285 #: staff.cat.copy_browser.mark_library.prompt
286 msgid "Choose just one Library to mark as Volume Transfer Destination"
287 msgstr "Ընտրիր մեկ գրադարան նշելու որպես Volume Transfer Destination"
288
289 #: staff.cat.copy_browser.mark_library.title
290 msgctxt "staff.cat.copy_browser.mark_library.title"
291 msgid "Limit Selection"
292 msgstr "Սահմանափակիր ընտրությունը"
293
294 #: staff.cat.copy_browser.mark_volume.alert
295 msgid "Volume marked as Item Transfer Destination"
296 msgstr "Նյութը նշված է որպես Item Transfer Destination"
297
298 #: staff.cat.copy_browser.mark_volume.prompt
299 msgid "Choose just one Volume to mark as Item Transfer Destination"
300 msgstr "Ընտրիր միայն մեկ հատոր նշելու որպես Item Transfer Destination"
301
302 #: staff.cat.copy_browser.mark_volume.title
303 msgctxt "staff.cat.copy_browser.mark_volume.title"
304 msgid "Limit Selection"
305 msgstr "Սահմանափակիր ընտրությունը"
306
307 #: staff.cat.copy_browser.transfer_volume.alert
308 msgid ""
309 "Please mark a library as the destination from within holdings maintenance "
310 "and then try this again."
311 msgstr "Նշիր գրադարան պահումների կառավարման համար, և փորձիր նորից:"
312
313 #: staff.cat.copy_browser.transfer.prompt
314 msgid "Transfer volumes %1$s to library %2$s on the following record?"
315 msgstr "Տեղափոխե՞լ հատորները %1$s գրադարան %2$s այս գրառման համար:"
316
317 #: staff.cat.copy_browser.transfer.submit.label
318 msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer.submit.label"
319 msgid "Transfer"
320 msgstr "Տեղափոխում"
321
322 #: staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.label
323 msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.label"
324 msgid "Cancel"
325 msgstr "Չեղյալ անել"
326
327 #: staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.accesskey
328 msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.accesskey"
329 msgid "C"
330 msgstr "C"
331
332 #: staff.cat.copy_browser.transfer.title
333 msgid "Volume Transfer"
334 msgstr "Հատորի տեղափոխում"
335
336 #: staff.cat.copy_browser.transfer.incomplete
337 msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer.incomplete"
338 msgid "Transfer Aborted"
339 msgstr "Տեղափոխումը վիժեցված է"
340
341 #: staff.cat.copy_browser.transfer.override.failure
342 msgid "Override Volume Transfer Failure?"
343 msgstr "Վերակատարէ՞լ Հատորի տեղափոխման ձախողումը:"
344
345 #: staff.cat.copy_browser.transfer.ineligible_destination
346 msgid "That destination cannot have volumes."
347 msgstr "Այդ կետը չի կարող ունենալ հատորներ:"
348
349 #: staff.cat.copy_browser.transfer.success
350 msgid "Volumes transferred."
351 msgstr "Հատորները տեղափոխված են:"
352
353 #: staff.cat.copy_browser.transfer.unexpected_error
354 msgid "All volumes not likely transferred."
355 msgstr "Ցանկալի չէ բոլոր հատորների տեղափոխումը"
356
357 #: staff.cat.copy_browser.transfer_items.missing_volume
358 msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer_items.missing_volume"
359 msgid ""
360 "Please mark a volume as the destination from within holdings maintenance and "
361 "then try this again."
362 msgstr "Նշիր հատորը պահումների կառավարման համար, և փորձիր նորից:"
363
364 #: staff.cat.copy_browser.transfer_items.unexpected_error
365 msgid "All copies not likely transferred."
366 msgstr "Ցանկալի չէ բոլոր օրինակների տեղափոխումը"
367
368 #: staff.cat.copy_browser.link_as_multi_bib.missing_bib
369 msgid ""
370 "Please Mark a bib record as a Target for Conjoined Items and try this again."
371 msgstr ""
372 "Նշիր մատեն գրառումը որպես թիրախ միացված նյութերի համար և փորձիր սա նորից։"
373
374 #: staff.cat.copy_browser.missing_library
375 msgid "Missing library list."
376 msgstr "Պակասող գրադարանի ցուցակ"
377
378 #: staff.cat.copy_browser.consortial_copy_count.error
379 msgid "Error retrieving consortial copy count."
380 msgstr "Սխալ կոնսորցիումի օրինակը կանչելիս:"
381
382 #: staff.cat.copy_browser.list_init.tree_location
383 msgid "Location/Barcode"
384 msgstr "Տեղաբաշխում/Շտրիխ կոդ"
385
386 #: staff.cat.copy_browser.list_init.volume_count
387 msgctxt "staff.cat.copy_browser.list_init.volume_count"
388 msgid "Volumes"
389 msgstr "Հատորներ"
390
391 #: staff.cat.copy_browser.list_init.copy_count
392 msgid "Copies"
393 msgstr "Օրինակներ"
394
395 #: staff.cat.copy_browser.actions.error
396 msgid "Copy Browser Actions"
397 msgstr "Արտագրի Դիտակի գործողությունները"
398
399 #: staff.cat.copy_browser.refresh_list.error
400 msgid "Problem refreshing the volume/copy tree."
401 msgstr "Խոչընդոտ Հատորի/օրինակի ծառը թարմացնելիս:"
402
403 #: staff.cat.copy_buckets.render_pending_copies.complete
404 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.render_pending_copies.complete"
405 msgid "Action completed."
406 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
407
408 #: staff.cat.copy_buckets.retrieve_row.error
409 msgid "Error retrieving details for item with copy id = %1$s"
410 msgstr "id = %1$s համարի նյութի մանրամասները կանչելիս կա սխալ:"
411
412 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.render.choose_bucket
413 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.menulist.render.choose_bucket"
414 msgid "Choose a bucket..."
415 msgstr "Ընտրիր փունջը..."
416
417 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.render.retrieve_bucket
418 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.menulist.render.retrieve_bucket"
419 msgid "Retrieve shared bucket..."
420 msgstr "Կանչիր համատեղ փունջը..."
421
422 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.prompt
423 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.prompt"
424 msgid "Enter bucket number:"
425 msgstr "Մուտք արա փնջի համարը:"
426
427 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.undefined
428 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.undefined"
429 msgid "Could not find a bucket with ID = %1$s"
430 msgstr "Չի կարող գտնել փունջը ID = %1$s"
431
432 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.error
433 msgid "Error retrieving bucket.  Did you use a valid bucket id?"
434 msgstr "Փնջի հետ կանչի սխալ: Արդյո՞ք ճիշտ է փնջի  id:"
435
436 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_add.error
437 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_add.error"
438 msgid "Addition likely failed."
439 msgstr "Ավելացումը ձախողվեց:"
440
441 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_sel_add.error
442 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_sel_add.error"
443 msgid "Addition likely failed."
444 msgstr "Ավելացումը ձախողվեց:"
445
446 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_item.error
447 msgid "Deletion likely failed."
448 msgstr "Հեռացումը ձախողվեց:"
449
450 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_item.complete
451 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_item.complete"
452 msgid "Action completed."
453 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
454
455 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.confirm
456 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.confirm"
457 msgid "Delete the bucket named %1$s?"
458 msgstr "Ջնչել փունջը այս անվանումով %1$s"
459
460 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.complete
461 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.complete"
462 msgid "Action completed."
463 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
464
465 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.error
466 msgid "Bucket deletion likely failed."
467 msgstr "Փնջի ջնջումը ձախողվեց:"
468
469 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.prompt
470 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.prompt"
471 msgid "What would you like to name the bucket?"
472 msgstr "Ի՞նչ անուն կտաք փնջին:"
473
474 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.title
475 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.title"
476 msgid "Bucket Creation"
477 msgstr "Փնջի ստեղծում:"
478
479 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.container_exists
480 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.container_exists"
481 msgid "You already have a bucket with that name."
482 msgstr "Դու այդ անունով փունջ արդեն ունէս:"
483
484 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.success
485 msgid "Bucket \"%1$s\" created."
486 msgstr "\"%1$s\" փունջը ստեղծված է:"
487
488 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.error
489 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.error"
490 msgid "Bucket creation failed."
491 msgstr "Փնջի ստեղծումը ձախողվեց:"
492
493 #: staff.cat.copy_buckets.batch.error
494 msgid "Batch Item Deletion"
495 msgstr "Փաթեթի նյութի ջնջում:"
496
497 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_transfer_to_volume.no_volume
498 msgid ""
499 "Please mark a volume as the destination from within the copy browser and "
500 "then try this again."
501 msgstr "Նշիր հատորը որպես Դիտակի պատճե և փորձիր նորից:"
502
503 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_transfer_to_volume.confirm
504 msgid ""
505 "Transfer the items in bucket \"%1$s\" from their original volumes to the "
506 "volume labelled \"%2$s\" for the library \"%3$s\" on the following record?"
507 msgstr ""
508 "Տեղափոխե՞լ փնջի նյութերը \"%1$s\" իրենց իրական հատորներից դեպի հատորներ "
509 "նշված \"%2$s\" այս գրադարանի համար \"%3$s\" հետևյալ գրառումների համար:"
510
511 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_transfer_to_volume.error
512 msgid "Items not likely transferred."
513 msgstr "Նյութերը չեն տեղափոխվել:"
514
515 #: staff.cat.copy_buckets.cmd_export_to_copy_status.error
516 msgid "Copy Status from Copy Buckets"
517 msgstr "Պատճենի վիճակ փնջերի պատճեից:"
518
519 #: staff.cat.copy_buckets.prep_item_for_list.error
520 msgid "List building failed."
521 msgstr "Ցուցակի կառուցումը ձախողվեց:"
522
523 #: staff.cat.copy_buckets_quick.bucket_prompt
524 msgid "Copy this item into which bucket?"
525 msgstr "Ո՞ր փնջում արտագրել այս նյութը:"
526
527 #: staff.cat.copy_buckets_quick.bucket_prompt.plural
528 msgctxt "staff.cat.copy_buckets_quick.bucket_prompt.plural"
529 msgid "Copy these %1$s items into which bucket?"
530 msgstr "Ո՞ր փնջում արտագրել այս %1$s նյութերը:"
531
532 #: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.prompt
533 msgctxt "staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.prompt"
534 msgid "What would you like to name the bucket?"
535 msgstr "Ի՞նչ անուն կուզենաք տալ փնջին:"
536
537 #: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.title
538 msgctxt "staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.title"
539 msgid "Bucket Creation"
540 msgstr "Փնջի ստեղծում"
541
542 #: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.error
543 msgctxt "staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.error"
544 msgid "Bucket creation failed."
545 msgstr "Փնջի ստեղծումը ձախողվեց:"
546
547 #: staff.cat.copy_buckets_quick.addition.error
548 msgid "Addition likely failed for bucket = %1$s and copy ID = %2$s."
549 msgstr "Ավելացումը տապալվըց փունջ = %1$s և պատճե ID = %2$s"
550
551 #: staff.cat.copy_editor.caption
552 msgid "Copy Editor"
553 msgstr "Պատճենահանման խմբագիր"
554
555 #: staff.cat.copy_editor.create_copies
556 msgid "Modify/Create Copies"
557 msgstr "Ձևափոխիր/Ստեղծիր պատճեններ"
558
559 #: staff.cat.copy_editor.create_copies.accesskey
560 msgid "M"
561 msgstr "M"
562
563 #: staff.cat.copy_editor.copy_notes
564 msgid "Copy Notes"
565 msgstr "Օրինակի նշումներ"
566
567 #: staff.cat.copy_editor.status
568 msgid "Status"
569 msgstr "Վիճակ"
570
571 #: staff.cat.copy_editor.retrieve_templates.error
572 msgid "Error retrieving templates"
573 msgstr "Ձևանմուշների ստացման սխալ"
574
575 #: staff.cat.copy_editor.apply_templates.error
576 msgid "Error applying template"
577 msgstr "Ձևանմուշների կիրառման սխալ"
578
579 #: staff.cat.copy_editor.save_as_template.prompt
580 msgid "Enter template name:"
581 msgstr "Մուտք արա ձևանմուշի անվանումը"
582
583 #: staff.cat.copy_editor.save_as_template.title
584 msgid "Save As Template"
585 msgstr "Հիշիր որպես ձևանմուշ"
586
587 #: staff.cat.copy_editor.save_as_template.success
588 msgid "Template \"%1$s\" saved."
589 msgstr "Ձևանմուշը \"%1$s\" հիշված է:"
590
591 #: staff.cat.copy_editor.save_as_template.error
592 msgid "Error saving template"
593 msgstr "Սխալ ձևանմուշը հիշելիս:"
594
595 #: staff.cat.copy_editor.delete_template.confirm
596 msgid "Delete template \"%1$s\"?"
597 msgstr "Ջնջե՞լ ձևանմուշը \"%1$s\""
598
599 #: staff.cat.copy_editor.delete_template.success
600 msgid "Template \"%1$s\" deleted."
601 msgstr "Ձևանմուշը \"%1$s\" ջնջված է:"
602
603 #: staff.cat.copy_editor.delete_template.error
604 msgid "Error deleting template"
605 msgstr "Սխալ ձևանմուշը ջնջելիս:"
606
607 #: staff.cat.copy_editor.export_templates.title
608 msgid "Save Templates File As"
609 msgstr "Հիշիր ձևանմուշների ֆայլը որպես"
610
611 #: staff.cat.copy_editor.export_templates.error
612 msgid "Error exporting templates"
613 msgstr "Սխալ ձևանմուշները ներմուծելիս:"
614
615 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.title
616 msgid "Import Templates File"
617 msgstr "Ներմուծիր ձևանմուշների ֆայլը:"
618
619 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.prompt
620 msgid "Replace the existing template with the imported template?"
621 msgstr "Փոխարինե՞լ առկա ձևանմուշը երմուծվածով:"
622
623 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.title
624 msgid "Template %1$s already exists."
625 msgstr "Ձևանմուշ %1$s արդեն առկա է:"
626
627 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.yes
628 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.yes"
629 msgid "Yes"
630 msgstr "Այո"
631
632 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.no
633 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.no"
634 msgid "No"
635 msgstr "Ոչ"
636
637 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.click_here
638 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.click_here"
639 msgid "Click here"
640 msgstr "Սեղմիր այստեղ"
641
642 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.prompt
643 msgid "Save all of these imported templates permanently to this account?"
644 msgstr "Հիշե՞լ բոլոր այս ներմուծված ձևանմուշները այս հաշվի մեջ:"
645
646 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.title
647 msgid "Final warning"
648 msgstr "Վերջնական զգուշացում:"
649
650 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.yes
651 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.save.yes"
652 msgid "Yes"
653 msgstr "Այո"
654
655 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.no
656 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.save.no"
657 msgid "No"
658 msgstr "Ոչ"
659
660 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.click_here
661 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.save.click_here"
662 msgid "Click here"
663 msgstr "Սեղմիր այստեղ"
664
665 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.success
666 msgid "All templates saved."
667 msgstr "Բոլոր ձևանմուշները հիշված են:"
668
669 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.error
670 msgid "Error saving templates"
671 msgstr "Սխալ ձևանմուշները հիշելիս:"
672
673 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.note
674 msgid ""
675 "Note: These imported templates will get saved along with any new template "
676 "you try to create, but if that does not happen, then these templates will "
677 "disappear with the next invocation of the item attribute editor."
678 msgstr ""
679 "Նշում: Ներմուծված այս ձևանմուշները կհիշվեն քո կողմից ստեղծված բոլոր նոր "
680 "ձևանմուշների հետ: Բայց եթե սա չպատահի, ապա այս ձևանմուշները կանհետանան երբ "
681 "հաջորդ անգամ նյութի խմբագիրը կաշխատի:"
682
683 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.error
684 msgid "Error importing templates"
685 msgstr "Սխալ ձևանմուշները ներմուծելիս:"
686
687 #: staff.cat.copy_editor.apply_unsafe_field
688 msgid ""
689 "Template tried to change field '%1$s', which is not allowed currently."
690 msgstr "Ձևանմուշը փորձեց փոխել դաշտը '%1$s', որը այս պահին արգելված է։"
691
692 #: staff.cat.copy_editor.apply_owning_lib.undefined_volume.error
693 msgid ""
694 "Error retrieving Volume information for copy %1$s.  The owning library for "
695 "this copy will not be changed."
696 msgstr ""
697 "Սխալ %1$s պատճեի Հատորի ինֆորմացիան կանչելիս: Պատճեն տնօրինող գրադարանը չի "
698 "փոխվի:"
699
700 #: staff.cat.copy_editor.apply_owning_lib.call_number.error
701 msgid ""
702 "Error changing owning library for copy %1$s.  The owning library for this "
703 "copy will not be changed."
704 msgstr ""
705 "Սխալ %1$s օրինակը տնօրինող գրադարանը փոխելիս: Պատճեն տնօրինող գրադարանը չի "
706 "փոխվի:"
707
708 #: staff.cat.copy_editor.copy_count
709 msgid "1 copy"
710 msgstr "1 օրինակ"
711
712 #: staff.cat.copy_editor.copy_count.plural
713 msgid "%1$s copies"
714 msgstr "%1$s օրինակներ"
715
716 #: staff.cat.copy_editor.apply.label
717 msgctxt "staff.cat.copy_editor.apply.label"
718 msgid "Apply"
719 msgstr "Կիրառել"
720
721 #: staff.cat.copy_editor.apply.accesskey
722 msgctxt "staff.cat.copy_editor.apply.accesskey"
723 msgid "A"
724 msgstr "A"
725
726 #: staff.cat.copy_editor.cancel.label
727 msgctxt "staff.cat.copy_editor.cancel.label"
728 msgid "Cancel"
729 msgstr "Չեղյալ անել"
730
731 #: staff.cat.copy_editor.handle_update.error
732 msgid "copy update error:"
733 msgstr "պատճեի թարմացման սխալ"
734
735 #: staff.cat.copy_editor.add_stat_cat.error
736 msgid "Error adding statistical category to display definition"
737 msgstr "Սխալ՝ Արտածման սահմանմանը վիճակագրական դաս ավելացնելիս"
738
739 #: staff.cat.copy_editor.populate_stat_cat.error
740 msgid "Error populating statistical categories for display"
741 msgstr "Սխալ՝ արտածման վիճակագրական դասերը բազմացնելիս"
742
743 #: staff.cat.copy_editor.remove_stat_cat_entry
744 msgid "<Remove Stat Cat>"
745 msgstr "<Հեռացրու Stat Cat>"
746
747 #: staff.cat.copy_editor.remove_age_based_hold_protection
748 msgid "<Remove Protection>"
749 msgstr "<Հեռացրու պաշտպանությունը>"
750
751 #: staff.cat.copy_editor.remove_circulate_as_type
752 msgid "<Remove Circulate as Type>"
753 msgstr "<Հեռացրու սպասարկումը որպես տեսակ>"
754
755 #: staff.cat.copy_editor.remove_floating
756 msgid "<Remove Floating>"
757 msgstr ""
758
759 #: staff.cat.copy_editor.field.unset_or_null
760 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.unset_or_null"
761 msgid "<Unset>"
762 msgstr "<Unset>"
763
764 #: staff.cat.copy_editor.field.owning_library.label
765 msgid "Owning Lib : Call Number"
766 msgstr "Տնօրինող գրադարան ։ Դասիչ"
767
768 #: staff.cat.copy_editor.field.creator.label
769 msgid "Creator"
770 msgstr "Ստեղծող"
771
772 #: staff.cat.copy_editor.field.last_editor.label
773 msgid "Last Editor"
774 msgstr "Վերջին խմբագիր"
775
776 #: staff.cat.copy_editor.field.barcode.label
777 msgid "Barcode"
778 msgstr "Շտրիխ կոդ"
779
780 #: staff.cat.copy_editor.field.creation_date.label
781 msgid "Creation Date"
782 msgstr "Ստեղծման ամսաթիվ"
783
784 #: staff.cat.copy_editor.field.active_date.label
785 msgid "Active Date"
786 msgstr "Ակտիվ ամսաթիվ"
787
788 #: staff.cat.copy_editor.field.last_edit_date.label
789 msgid "Last Edit Date"
790 msgstr "Վերջին խմբագրման ամսաթիվ"
791
792 #: staff.cat.copy_editor.field.location.label
793 msgid "Location/Collection"
794 msgstr "Տեղաբաշխում/հավաքածու"
795
796 #: staff.cat.copy_editor.field.circulation_library.label
797 msgid "Circulation Library"
798 msgstr "Սպասարկող գրադարան"
799
800 #: staff.cat.copy_editor.field.copy_number.label
801 msgid "Copy Number"
802 msgstr "Պատճենի համար"
803
804 #: staff.cat.copy_editor.field.circulate.label
805 msgid "Circulate?"
806 msgstr "Սպասարկե՞լ"
807
808 #: staff.cat.copy_editor.field.circulate.yes_or_true
809 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.circulate.yes_or_true"
810 msgid "Yes"
811 msgstr "Այո"
812
813 #: staff.cat.copy_editor.field.circulate.no_or_false
814 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.circulate.no_or_false"
815 msgid "No"
816 msgstr "Ոչ"
817
818 #: staff.cat.copy_editor.field.holdable.label
819 msgid "Holdable?"
820 msgstr "Պահվո՞խ"
821
822 #: staff.cat.copy_editor.field.holdable.yes_or_true
823 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.holdable.yes_or_true"
824 msgid "Yes"
825 msgstr "Այո"
826
827 #: staff.cat.copy_editor.field.holdable.no_or_false
828 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.holdable.no_or_false"
829 msgid "No"
830 msgstr "Ոչ"
831
832 #: staff.cat.copy_editor.field.floating.label
833 msgid "Floating?"
834 msgstr "Սահո՞ղ"
835
836 #: staff.cat.copy_editor.field.age_based_hold_protection.label
837 msgid "Age-based Hold Protection"
838 msgstr "Տարիքի հետ կապված պահման պաշտպանություն"
839
840 #: staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.label
841 msgid "Loan Duration"
842 msgstr "Տրման տևողություն"
843
844 #: staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.short
845 msgid "Short"
846 msgstr "Կարճ"
847
848 #: staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.normal
849 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.normal"
850 msgid "Normal"
851 msgstr "Նորմալ"
852
853 #: staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.extended
854 msgid "Long"
855 msgstr "Երկար"
856
857 #: staff.cat.copy_editor.field.fine_level.label
858 msgid "Fine Level"
859 msgstr "Տուգանքի մակարդակ"
860
861 #: staff.cat.copy_editor.field.fine_level.low
862 msgid "Low"
863 msgstr "Ցածր"
864
865 #: staff.cat.copy_editor.field.fine_level.normal
866 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.fine_level.normal"
867 msgid "Normal"
868 msgstr "Նորմալ"
869
870 #: staff.cat.copy_editor.field.fine_level.high
871 msgid "High"
872 msgstr "Բարձր"
873
874 #: staff.cat.copy_editor.field.circulate_as_type.label
875 msgid "Circulate as Type"
876 msgstr "Սպասարկիր որպես Տեսակ"
877
878 #: staff.cat.copy_editor.field.circulation_modifier.label
879 msgid "Circulation Modifier"
880 msgstr "Տացքի ձևափոխիչ"
881
882 #: staff.cat.copy_editor.field.alert_message.label
883 msgid "Alert Message"
884 msgstr "Ահազանգող հաղորդում"
885
886 #: staff.cat.copy_editor.field.deposit.label
887 msgid "Deposit?"
888 msgstr "Դեպոզիտ անե՞լ"
889
890 #: staff.cat.copy_editor.field.deposit.yes_or_true
891 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.deposit.yes_or_true"
892 msgid "Yes"
893 msgstr "Այո"
894
895 #: staff.cat.copy_editor.field.deposit.no_or_false
896 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.deposit.no_or_false"
897 msgid "No"
898 msgstr "Ոչ"
899
900 #: staff.cat.copy_editor.field.deposit_amount.label
901 msgid "Deposit Amount"
902 msgstr "Դեպոզիտ գումար"
903
904 #: staff.cat.copy_editor.field.price.label
905 msgid "Price"
906 msgstr "Գին"
907
908 #: staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.label
909 msgid "OPAC Visible?"
910 msgstr "ՀՕԱՔ-ը տեսանելի է՞"
911
912 #: staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.yes_or_true
913 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.yes_or_true"
914 msgid "Yes"
915 msgstr "Այո"
916
917 #: staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.no_or_false
918 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.no_or_false"
919 msgid "No"
920 msgstr "Ոչ"
921
922 #: staff.cat.copy_editor.field.reference.label
923 msgid "Reference?"
924 msgstr "Տեղեկատու՞"
925
926 #: staff.cat.copy_editor.field.reference.yes_or_true
927 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.reference.yes_or_true"
928 msgid "Yes"
929 msgstr "Այո"
930
931 #: staff.cat.copy_editor.field.reference.no_or_false
932 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.reference.no_or_false"
933 msgid "No"
934 msgstr "Ոչ"
935
936 #: staff.cat.copy_editor.field.mint_condition.label
937 msgid "Quality"
938 msgstr "Որակ"
939
940 #: staff.cat.copy_editor.field.mint_condition.yes_or_true
941 msgid "Good"
942 msgstr "Լավ"
943
944 #: staff.cat.copy_editor.field.mint_condition.no_or_false
945 msgid "Mediocre"
946 msgstr "Mediocre"
947
948 #: staff.cat.copy_notes.render_notes.label
949 msgid "Add New Note"
950 msgstr "Ավելացրու նոր նշում"
951
952 #: staff.cat.copy_notes.render_notes.accesskey
953 msgctxt "staff.cat.copy_notes.render_notes.accesskey"
954 msgid "A"
955 msgstr "A"
956
957 #: staff.cat.copy_notes.widgets_apply.note_id
958 msgid "Note ID:"
959 msgstr "Նշումի ID:"
960
961 #: staff.cat.copy_notes.widgets_apply.creator_id
962 msgid "Creator ID:"
963 msgstr "Ստեղծողի ID:"
964
965 #: staff.cat.copy_notes.widgets.public
966 msgid "Public"
967 msgstr "Հանրային"
968
969 #: staff.cat.copy_notes.widgets.private
970 msgid "Private"
971 msgstr "Մասնավոր"
972
973 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.label
974 msgid "Delete This Note"
975 msgstr "Ջնջիր այս նշումը"
976
977 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.msg
978 msgid "Delete the note titled \"%1$s\" created on %2$s?"
979 msgstr "Ջնջե՞լ այս նշումը \"%1$s\" ստեղծված %2$s"
980
981 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.title
982 msgid "Delete Note"
983 msgstr "Նշումը ջնջել:"
984
985 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.yes
986 msgctxt "staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.yes"
987 msgid "Yes"
988 msgstr "Այո"
989
990 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.no
991 msgctxt "staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.no"
992 msgid "No"
993 msgstr "Ոչ"
994
995 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.success
996 msgid "Note deleted."
997 msgstr "Նշումը ջնջված է:"
998
999 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.close_window
1000 msgid "Close Window"
1001 msgstr "Փակել պատուհանը"
1002
1003 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.close_window.accesskey
1004 msgid "W"
1005 msgstr "W"
1006
1007 #: staff.cat.copy_notes.new_note.label
1008 msgid "New Note"
1009 msgstr "Նոր նշում"
1010
1011 #: staff.cat.copy_notes.new_note.public
1012 msgid "Public?"
1013 msgstr "Հանրայի՞ն"
1014
1015 #: staff.cat.copy_notes.new_note.title
1016 msgid "Title"
1017 msgstr "Վերնագիր"
1018
1019 #: staff.cat.copy_notes.new_note.note
1020 msgid "Note"
1021 msgstr "Նշում"
1022
1023 #: staff.cat.copy_notes.new_note.initials
1024 msgid "Initials"
1025 msgstr "սկզբնատառեր"
1026
1027 #: staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.label
1028 msgctxt "staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.label"
1029 msgid "Cancel"
1030 msgstr "Չեղյալ անել"
1031
1032 #: staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.accesskey
1033 msgctxt "staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.accesskey"
1034 msgid "C"
1035 msgstr "C"
1036
1037 #: staff.cat.copy_notes.new_note.add_note.label
1038 msgid "Add Note"
1039 msgstr "Ավելացնել նշում"
1040
1041 #: staff.cat.copy_notes.new_note.add_note.accesskey
1042 msgctxt "staff.cat.copy_notes.new_note.add_note.accesskey"
1043 msgid "A"
1044 msgstr "A"
1045
1046 #: staff.cat.copy_notes.new_note.error
1047 msgid "The note was not likely created."
1048 msgstr "Նշումը կարծես չի ստեղծվել:"
1049
1050 #: staff.cat.copy_summary.copy_id
1051 msgid "Copy ID = %1$s"
1052 msgstr "Պատճեի ID = %1$s"
1053
1054 #: staff.cat.copy_summary.total_circs.label
1055 msgid "Total Circs"
1056 msgstr "Գումարաճին Circs"
1057
1058 #: staff.cat.copy_summary.yes
1059 msgctxt "staff.cat.copy_summary.yes"
1060 msgid "Yes"
1061 msgstr "Այո"
1062
1063 #: staff.cat.copy_summary.no
1064 msgctxt "staff.cat.copy_summary.no"
1065 msgid "No"
1066 msgstr "Ոչ"
1067
1068 #: staff.cat.copy_summary.unset
1069 msgctxt "staff.cat.copy_summary.unset"
1070 msgid "<Unset>"
1071 msgstr "<Unset>"
1072
1073 #: staff.cat.copy_summary.not_cataloged
1074 msgid "Not Cataloged"
1075 msgstr "Քարտագրված չէ"
1076
1077 #: staff.cat.marcedit.authority_see_also
1078 msgid "See also: %1$s"
1079 msgstr "Տես նաև: %1$s"
1080
1081 #: staff.cat.marcedit.authority_see_from
1082 msgid "See from: %1$s"
1083 msgstr "Տես այստեղից: %1$s"
1084
1085 #: staff.cat.marcedit.help.add_row
1086 msgid "Add Row: CTRL+Enter"
1087 msgstr "Ավելացրու տող: CTRL+Enter"
1088
1089 #: staff.cat.marcedit.help.insert_row
1090 msgid "Insert Row: CTRL+Shift+Enter"
1091 msgstr "Ներդնել տող: CTRL+Shift+Enter"
1092
1093 #: staff.cat.marcedit.help.copy_row_up
1094 msgid "Copy Current Row Above: CTRL+Up"
1095 msgstr "Արտագրել ընթացիկ տողը վերևում: CTRL+Up"
1096
1097 #: staff.cat.marcedit.help.copy_row_down
1098 msgid "Copy Current Row Below: CTRL+Down"
1099 msgstr "Արտագրել ընթացիկ տողը ներքևում: CTRL+Down"
1100
1101 #: staff.cat.marcedit.help.add_subfield
1102 msgid "Add Subfield: CTRL+D (CTRL+I on Mac OS X)"
1103 msgstr "Ավելացրու ենթադաշտ: CTRL+D (CTRL+I Mac OS X համար)"
1104
1105 #: staff.cat.marcedit.help.remove_row
1106 msgid "Remove Row: CTRL+Del"
1107 msgstr "Հեռացրու տողը: CTRL+Del"
1108
1109 #: staff.cat.marcedit.help.remove_subfield
1110 msgid "Remove Subfield: SHIFT+Del"
1111 msgstr "Հեռացրու ենթադաշտը: SHIFT+Del"
1112
1113 #: staff.cat.marcedit.help.replace_006
1114 msgid "Create/Replace 006: CTRL+F6"
1115 msgstr "Ստեղծիր/Փոխարինիր 006: CTRL+F6"
1116
1117 #: staff.cat.marcedit.help.replace_007
1118 msgid "Create/Replace 007: CTRL+F7"
1119 msgstr "Ստեղծիր/Փոխարինիր 007: CTRL+F7"
1120
1121 #: staff.cat.marcedit.help.replace_008
1122 msgid "Create/Replace 008: CTRL+F8"
1123 msgstr "Ստեղծիր/Փոխարինիր 008: CTRL+F8"
1124
1125 #: staff.cat.marcedit.save.label
1126 msgid "Save Record"
1127 msgstr "Հիշիր գրառումը"
1128
1129 #: staff.cat.marcedit.marcTag.LDR.label
1130 msgid "MARC Leader"
1131 msgstr "MARC առաջատար"
1132
1133 #: staff.cat.marcedit.add_row.label
1134 msgid "Add Row"
1135 msgstr "Ավելացրու տող"
1136
1137 #: staff.cat.marcedit.insert_row.label
1138 msgid "Insert Row"
1139 msgstr "Ներդիր տող"
1140
1141 #: staff.cat.marcedit.remove_row.label
1142 msgid "Remove Row"
1143 msgstr "Հեռացրու տողը"
1144
1145 #: staff.cat.marcedit.replace_006.label
1146 msgid "Add/Replace 006"
1147 msgstr "Ավելացրու/Փոխարինիր 006"
1148
1149 #: staff.cat.marcedit.replace_007.label
1150 msgid "Add/Replace 007"
1151 msgstr "Ավելացրու/Փոխարինիր 007"
1152
1153 #: staff.cat.marcedit.replace_008.label
1154 msgid "Add/Replace 008"
1155 msgstr "Ավելացրու/Փոխարինիր 008"
1156
1157 #: staff.cat.marcedit.not_authority_field.label
1158 msgid "Not a controlled subfield"
1159 msgstr "Չկառավարվող ենթադաշտ"
1160
1161 #: staff.cat.marcedit.apply_full.label
1162 msgid "Apply Full Authority (1XX)"
1163 msgstr "Կիրառիր լրիվ հեղինակայինը (1XX)"
1164
1165 #: staff.cat.marcedit.apply_selected.label
1166 msgid "Apply Selected"
1167 msgstr "Կիրառիր ընտրվածները"
1168
1169 #: staff.cat.marcedit.no_authority_match.label
1170 msgid "No matching authority records found"
1171 msgstr "Համընկնող հեղինակավոր գրառումնէր չեն գտնվել"
1172
1173 #: staff.cat.marcedit.next_page.label
1174 msgid "Next page"
1175 msgstr "Հաջորդ էջ"
1176
1177 #: staff.cat.marcedit.previous_page.label
1178 msgid "Previous page"
1179 msgstr "Նախորդ էջ"
1180
1181 #: staff.cat.marcedit.create_authority.label
1182 msgid "Create New Authority from this Field"
1183 msgstr "Ստեղծիր նոր Հեղինակավոր գրառում այս դաշտից"
1184
1185 #: staff.cat.marcedit.create_authority_now.label
1186 msgid "Create Immediately"
1187 msgstr "Ստեղծիր անմիջապես"
1188
1189 #: staff.cat.marcedit.create_authority_success.label
1190 msgid "Created new authority record"
1191 msgstr "Նոր հեղինակավոր գրառումը ստեղծված է"
1192
1193 #: staff.cat.marcedit.create_authority_edit.label
1194 msgid "Create and Edit..."
1195 msgstr "Ստեղծիր և խմբագրի"
1196
1197 #: staff.cat.marc_new.tab_name
1198 msgid "MARC Template"
1199 msgstr "MARC ձևանմուշ"
1200
1201 #: staff.cat.marc_new.create_record.label
1202 msgid "Create Record"
1203 msgstr "Ստեղծիր գրառում"
1204
1205 #: staff.cat.marc_new.system_local.label
1206 msgid "System Local"
1207 msgstr "Համակարգի տեղային"
1208
1209 #: staff.cat.marc_new.retrieving.label
1210 msgctxt "staff.cat.marc_new.retrieving.label"
1211 msgid "Retrieving title..."
1212 msgstr "Վերնագրի կանչում"
1213
1214 #: staff.cat.marc_new.creating_record.error
1215 msgid "Error creating MARC record."
1216 msgstr "MARCգրառման ստեղծման սխալ:"
1217
1218 #: staff.cat.marc_new.loading_template.error
1219 msgid "Error loading MARC template: %1$s"
1220 msgstr "MARC ձևաչափի %1$s բեռնավորման սխալ"
1221
1222 #: staff.cat.marc_new.set_default.error
1223 msgid "Error setting default MARC template: %1$s"
1224 msgstr "Սխալ լռակյաց ՄԵԸՔ ձևանմուշի կարգաբերման ժամանակ: %1$s"
1225
1226 #: staff.cat.marc_new.set_default.success
1227 msgid "Default template set to %1$s"
1228 msgstr "Լռակյաց ձևանմուշը կարգաբերված է որպես %1$s"
1229
1230 #: staff.cat.opac.set_marc_edit.alert
1231 msgid "Record successfully saved."
1232 msgstr "Գրառումը հաջողությամբ հիշված է:"
1233
1234 #: staff.cat.opac.set_marc_edit.std_unexpected_error
1235 msgid "Record not likely updated."
1236 msgstr "Գրառումը կարծես թե չի թարմացվել:"
1237
1238 #: staff.cat.opac.refresh.function_not_implemented.alert
1239 msgid "Not yet implemented.  Work around: Choose Duplicate in New Tab option"
1240 msgstr "Դեռ չի ներդրված: Ընտրիր Պատճենել New Tab ընտրանքից:"
1241
1242 #: staff.cat.opac.set_tab_name
1243 msgid "Record DB ID: %1$s"
1244 msgstr "Գրառման DB ID: %1$s"
1245
1246 #: staff.cat.opac.title_for_hold_transfer.destination_needed.label
1247 msgid "Need to mark a record as a Title Hold Transfer Destination first."
1248 msgstr ""
1249 "Սկզբից հարկավոր է գրառումը նշել որպես Վերնագրի Պահման Տարանցման Նպատակակետ"
1250
1251 #: staff.cat.opac.title_for_hold_transfer.success.label
1252 msgid "Holds transferred."
1253 msgstr "Պահումները փոխանցված են"
1254
1255 #: staff.cat.opac.title_for_hold_transfer.failure.label
1256 msgid "Holds not transferred."
1257 msgstr "Պահումները փոխանցված չեն"
1258
1259 #: staff.cat.opac.title_for_hold_transfer.many_bibs.warning
1260 msgid ""
1261 "WARNING: Move selected holds from multiple bibs to single targeted bib?"
1262 msgstr ""
1263 "ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ։ Տեղափոխե՞լ ընտրված պահումները բազմակի մատեններից դեպի թիրախային "
1264 "մեկ մատեն։"
1265
1266 #: staff.cat.record_buckets.tab_name
1267 msgid "Record Buckets"
1268 msgstr "Գրանցիր փնջերը"
1269
1270 #: staff.cat.record_buckets.save_file_as
1271 msgid "Save File As"
1272 msgstr "Հիշիր ֆայլը որպես"
1273
1274 #: staff.cat.record_buckets.export_records.alert
1275 msgid "File not downloaded."
1276 msgstr "Ֆայլը չի բեռնաթափվել:"
1277
1278 #: staff.cat.record_buckets.export_records.std_unexpected_error
1279 msgid "Records could not be exported."
1280 msgstr "Գրառումները հնարավոր չէ արտահանել:"
1281
1282 #: staff.cat.record_buckets.rednder_pending_records.alert
1283 msgctxt "staff.cat.record_buckets.rednder_pending_records.alert"
1284 msgid "Action completed."
1285 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
1286
1287 #: staff.cat.record_buckets.retrieve_row.std_unexpected_error
1288 msgid "Error retrieving mvr for record with ID = %1$s"
1289 msgstr "Սխալ երբ կանչվում է mvr գրառման համարորի ID = %1$s"
1290
1291 #: staff.cat.record_buckets.buckets.std_unexpected_error
1292 msgid "Could not retrieve your buckets."
1293 msgstr "Չի կարողանում բերել փնջերը:"
1294
1295 #: staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item1
1296 msgctxt "staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item1"
1297 msgid "Choose a bucket..."
1298 msgstr "Ընտրիր փունջը..."
1299
1300 #: staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item2
1301 msgctxt "staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item2"
1302 msgid "Retrieve shared bucket..."
1303 msgstr "Կանչիր համատեղ փունջը..."
1304
1305 #: staff.cat.record_buckets.change_bucket.bucket_id
1306 msgctxt "staff.cat.record_buckets.change_bucket.bucket_id"
1307 msgid "Enter bucket number:"
1308 msgstr "Մուտք արա փնջի համարը:"
1309
1310 #: staff.cat.record_buckets.change_bucket.error
1311 msgid "Error retrieving bucket.  Did you use a valid bucket ID?"
1312 msgstr "Սխալ՝ փնջի կանչի ընթացքում: Արդյո՞ք օգտագործում ես թույլատեված ID:"
1313
1314 #: staff.cat.record_buckets.delete_bucket_named
1315 msgctxt "staff.cat.record_buckets.delete_bucket_named"
1316 msgid "Delete the bucket named %1$s?"
1317 msgstr "Ջնջե՞լ %1$s անունով բուկլետը:"
1318
1319 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt
1320 msgctxt "staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt"
1321 msgid "What would you like to name the bucket?"
1322 msgstr "Ի՞նչ անուն կուզենաս տալ այս բուկլետին:"
1323
1324 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt_title
1325 msgctxt "staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt_title"
1326 msgid "Bucket Creation"
1327 msgstr "Փնջի ստեղծում:"
1328
1329 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.same_name_alert
1330 msgctxt "staff.cat.record_buckets.new_bucket.same_name_alert"
1331 msgid "You already have a bucket with that name."
1332 msgstr "Այդ անունւվ փունջ արդեն ունես:"
1333
1334 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_created
1335 msgid "Bucket %1$s created."
1336 msgstr "Փունջը %1$s տեղծված է:"
1337
1338 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.fancy_prompt_title
1339 msgid "Record Merging"
1340 msgstr "Գրառման միաձուլում"
1341
1342 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.catch.std_unex_err
1343 msgid "Records were not likely merged."
1344 msgstr "Գրառումները կարծես թե չեն միաձուլվել:"
1345
1346 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.xml1
1347 msgid "Delete these records?"
1348 msgstr "Ջնջե՞լ այս գրառումները:"
1349
1350 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.button.label
1351 msgctxt "staff.cat.record_buckets.delete_records.button.label"
1352 msgid "Delete"
1353 msgstr "Ջնջել"
1354
1355 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.label
1356 msgctxt "staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.label"
1357 msgid "Cancel"
1358 msgstr "Չեղյալ անել"
1359
1360 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.accesskey
1361 msgctxt "staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.accesskey"
1362 msgid "C"
1363 msgstr "C"
1364
1365 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.xml2
1366 msgid "Record? # %1$s"
1367 msgstr "Գրառու՞մ # %1$s"
1368
1369 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.fancy_prompt_title
1370 msgid "Record Purging"
1371 msgstr "Record Purging"
1372
1373 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.fancy_prompt.alert
1374 msgid "Delete Aborted"
1375 msgstr "Ջնջելը կասեցված է:"
1376
1377 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.s1
1378 msgid "Error deleting these records:\n"
1379 msgstr "Սխալ՝ այս գրառումները ջնջելիս:\n"
1380
1381 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.s2
1382 msgid "Record #%1$s : %2$s  : %3$s\n"
1383 msgstr "Գրառում #%1$s : %2$s  : %3$s\n"
1384
1385 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.delete_success.alert
1386 msgid "Records deleted."
1387 msgstr "Գրառումները ջնջված են:"
1388
1389 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.catch.std_unex_err
1390 msgid "Records were not likely deleted."
1391 msgstr "Կարծես թե գրառումները ջնջված չեն:"
1392
1393 #: staff.cat.record_buckets.cmd_broken.alert
1394 msgid "Not Yet Implemented"
1395 msgstr "Դեռ ներդրված չէ:"
1396
1397 #: staff.cat.record_buckets.cmd_sel_opac.tab_name
1398 msgctxt "staff.cat.record_buckets.cmd_sel_opac.tab_name"
1399 msgid "Retrieving title..."
1400 msgstr "Վերնագիրը կանչվում է..."
1401
1402 #: staff.cat.record_buckets.cmd_sel_opac.catch.std_unex_err
1403 msgid "Showing in OPAC"
1404 msgstr "Ցույց է տրվում ՀՕԱՔ-ում"
1405
1406 #: staff.cat.record_buckets.submit.query_status
1407 msgctxt "staff.cat.record_buckets.submit.query_status"
1408 msgid "Searching..."
1409 msgstr "Որոնում..."
1410
1411 #: staff.cat.record_buckets.prep_record_for_list.std_unex_err
1412 msgid "Could not retrieve this record: %1$s"
1413 msgstr "Չի կարող կանչել այս գրառումը: %1$s"
1414
1415 #: staff.cat.record_buckets_quick.copy_one_record
1416 msgid "Copy this record into which bucket?"
1417 msgstr "Ո՞ր փնջում արտագրել այս գրառումը:"
1418
1419 #: staff.cat.record_buckets_quick.copy_multiple_records
1420 msgctxt "staff.cat.record_buckets_quick.copy_multiple_records"
1421 msgid "Copy these %1$s items into which bucket?"
1422 msgstr "Ո՞ր փնջում արտագրել այս %1$s նյութերը"
1423
1424 #: staff.cat.record_buckets_quick.initing_record_buckets_quick_xul
1425 msgid "Trying to init record_buckets_quick.xul"
1426 msgstr "Աշխատում է ակտիվացնել record_buckets_quick.xul"
1427
1428 #: staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket
1429 msgctxt "staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket"
1430 msgid "What would you like to name the bucket?"
1431 msgstr "Ի՞նչ անուն տալ փնջին:"
1432
1433 #: staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket.title
1434 msgctxt "staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket.title"
1435 msgid "Bucket Creation"
1436 msgstr "Փնջի ստեղծում"
1437
1438 #: staff.cat.record_buckets_quick.bucket_creation_failure
1439 msgctxt "staff.cat.record_buckets_quick.bucket_creation_failure"
1440 msgid "Bucket creation failed."
1441 msgstr "Փնջի ստեղծումը ձախողվեց:"
1442
1443 #: staff.cat.record_buckets_quick.add_to_bucket.addition_failed
1444 msgid "Addition likely failed for bucket = %1$s and record ID = %2$s"
1445 msgstr ""
1446 "Հավանաբար փունջը = %1$s և գրառում  ID = %2$s համար հավելումը ձախողվեց:"
1447
1448 #: staff.cat.record_buckets.menulist.change_bucket.undefined
1449 msgctxt "staff.cat.record_buckets.menulist.change_bucket.undefined"
1450 msgid "Could not find a bucket with ID = %1$s"
1451 msgstr "Չի կարող գտնել փունջը ID = %1$s"
1452
1453 #: staff.cat.spine_labels.copy
1454 msgid "copy"
1455 msgstr "օրինակ"
1456
1457 #: staff.cat.spine_labels.copies
1458 msgid "copies"
1459 msgstr "օրինակներ"
1460
1461 #: staff.cat.spine_labels.generate.std_unexpeceted_err
1462 msgid "Generate"
1463 msgstr "Գեներացնել"
1464
1465 #: staff.cat.spine_labels.preview.title
1466 msgctxt "staff.cat.spine_labels.preview.title"
1467 msgid "Spine Labels"
1468 msgstr "Կողային պիտակ"
1469
1470 #: staff.cat.spine_labels.preview.std_unexpected_err
1471 msgid "Preview and Print"
1472 msgstr "Նախնական դիտում և տպում"
1473
1474 #: staff.cat.util.replace_barcode.old_bc_window_prompt.prompt
1475 msgid "Enter original barcode for the copy:"
1476 msgstr "Օրինակի համար մուտք արա իսկական շտրիխ կոդը:"
1477
1478 #: staff.cat.util.replace_barcode.old_bc_window_prompt.title
1479 msgctxt "staff.cat.util.replace_barcode.old_bc_window_prompt.title"
1480 msgid "Replace Barcode"
1481 msgstr "Փոխարինիր շտրիխ կոդը"
1482
1483 #: staff.cat.util.replace_barcode.error_alert
1484 msgid "We were unable to retrieve an item with barcode \"%1$s\"."
1485 msgstr "Հնարավոր չէ կանչել նյութը որի շտրիխ կոդն է \"%1$s\":"
1486
1487 #: staff.cat.util.replace_barcode.new_bc_window_prompt.prompt
1488 msgid "Enter the replacement barcode for the copy:"
1489 msgstr "Պատճեի համար մուտք արա փոխարինման շտրիխ կոդը:"
1490
1491 #: staff.cat.util.replace_barcode.new_bc_window_prompt.title
1492 msgctxt "staff.cat.util.replace_barcode.new_bc_window_prompt.title"
1493 msgid "Replace Barcode"
1494 msgstr "Փոխարինիր շտրիխ կոդը"
1495
1496 #: staff.cat.util.replace_barcode.new_bc.failed
1497 msgid "Rename aborted.  Blank barcodes are not allowed."
1498 msgstr "Անվանափոխումը կասեցված է: Դատարկ շտրիխ կոդերը արգելված են:"
1499
1500 #: staff.cat.util.replace_barcode.testing_error
1501 msgid "Error testing replacement barcode \"%1$s\"."
1502 msgstr "Սխալ՝ փոխարինման շտրիխ կոդի տեստավորման ժամանակ \"%1$s\":"
1503
1504 #: staff.cat.util.replace_barcode.insufficient_permission_for_rename
1505 msgid "Rename aborted.  Insufficient permission."
1506 msgstr "Անվանափոխումը կասեցված է: Անբավարար իրավասություններ:"
1507
1508 #: staff.cat.util.replace_barcode.item_rename_error
1509 msgid "Error renaming item."
1510 msgstr "Նյութի անվանափոխման սխալ:"
1511
1512 #: staff.cat.util.replace_barcode.rename_error
1513 msgid "Rename did not likely occur."
1514 msgstr "Անվանափոխումը կարծես չի կայացել:"
1515
1516 #: staff.cat.util.transfer_copies.unmarked_volume_alert
1517 msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.unmarked_volume_alert"
1518 msgid ""
1519 "Please mark a volume as the destination from within holdings maintenance and "
1520 "then try this again."
1521 msgstr "Նշիր հատորը պահումների կառավարման համար, և փորձիր նորից:"
1522
1523 #: staff.cat.util.transfer_copies.params_message
1524 msgid ""
1525 "Transfer items from their original volumes to %1$s's volume labelled %2$s on "
1526 "the following record (and change their circulation libs to match)?"
1527 msgstr ""
1528 "Տեղափոխե՞լ նյութերը իրենց իրական հատորներից դեպի %1$s հատոր նշագրված %2$s "
1529 "հետևյա գրառումում (և փոխիր սպասարկման գրադարանը համընկնելու համար):"
1530
1531 #: staff.cat.util.transfer_copies.transfer.label
1532 msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.transfer.label"
1533 msgid "Transfer"
1534 msgstr "Տեղափոխում"
1535
1536 #: staff.cat.util.transfer_copies.cancel.label
1537 msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.cancel.label"
1538 msgid "Cancel"
1539 msgstr "Չեղյալ անել"
1540
1541 #: staff.cat.util.transfer_copies.cancel.accesskey
1542 msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.cancel.accesskey"
1543 msgid "C"
1544 msgstr "C"
1545
1546 #: staff.cat.util.transfer_copies.window_title
1547 msgid "Item Transfer"
1548 msgstr "Նյութի տեղափոխում"
1549
1550 #: staff.cat.util.transfer_copies.aborted_transfer
1551 msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.aborted_transfer"
1552 msgid "Transfer Aborted"
1553 msgstr "Տեղափոխումը վիժեցված է"
1554
1555 #: staff.cat.util.transfer_copies.override_transfer_failure
1556 msgid "Override Transfer Failure?"
1557 msgstr "Վերագրե՞լ տեխափոխման ձախողումը:"
1558
1559 #: staff.cat.util.transfer_copies.successful_transfer
1560 msgid "Items transferred."
1561 msgstr "Տեղափոխված նյութեր:"
1562
1563 #: staff.cat.util.transfer_copies.transfer_error
1564 msgid "All items not likely transferred."
1565 msgstr "Ոչ բոլոր նյութերն են տեղափոխվել:"
1566
1567 #: staff.cat.util.spine_editor.tab_name
1568 msgctxt "staff.cat.util.spine_editor.tab_name"
1569 msgid "Spine Labels"
1570 msgstr "Կողային պիտակներ"
1571
1572 #: staff.cat.util.spine_editor.spine_editor_error
1573 msgctxt "staff.cat.util.spine_editor.spine_editor_error"
1574 msgid "Spine Labels"
1575 msgstr "Կողային պիտակներ"
1576
1577 #: staff.cat.util.show_in_opac.unknown_barcode
1578 msgid "%1$s is not cataloged"
1579 msgstr "%1$s քարտագրված չէ:"
1580
1581 #: staff.cat.util.show_in_opac.catalog_error_for_doc_id
1582 msgid "Error opening catalog for document ID = %1$s"
1583 msgstr "Սխալ՝ երբ բաշվում է քարտարանը այս փաստաթղթի համար ID = %1$s"
1584
1585 #: staff.cat.util.copy_editor.batch_in_title
1586 msgid "Batch "
1587 msgstr "Փաթեթ "
1588
1589 #: staff.cat.util.copy_editor.edit_in_title
1590 msgctxt "staff.cat.util.copy_editor.edit_in_title"
1591 msgid "Edit"
1592 msgstr "Խմբագրել"
1593
1594 #: staff.cat.util.copy_editor.view_in_title
1595 msgctxt "staff.cat.util.copy_editor.view_in_title"
1596 msgid "View"
1597 msgstr "Դիտել"
1598
1599 #: staff.cat.util.copy_editor.copy_attributes_in_title
1600 msgid "Copy Attributes"
1601 msgstr "Պատճենահանման բաղադրիչներ"
1602
1603 #: staff.cat.util.copy_editor.batch_edit
1604 msgid "Batch Edit"
1605 msgstr "Խմբագրել փաթեթով"
1606
1607 #: staff.cat.util.copy_editor.batch_view
1608 msgid "Batch View"
1609 msgstr "Դիտում փաթեթով"
1610
1611 #: staff.cat.util.copy_editor.edit
1612 msgctxt "staff.cat.util.copy_editor.edit"
1613 msgid "Edit"
1614 msgstr "Խմբագրել"
1615
1616 #: staff.cat.util.copy_editor.view
1617 msgctxt "staff.cat.util.copy_editor.view"
1618 msgid "View"
1619 msgstr "Դիտել"
1620
1621 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_message
1622 msgid ""
1623 "Action failed.  One or more of these items is in a special status such as "
1624 "\"Checked Out\" or \"In Transit\" and cannot be changed to the Damaged "
1625 "status."
1626 msgstr ""
1627 "Գործողությունը տապալվեց: Այս նյութերից մեկը կամ մի քանիսը գտնվում են հատուկ "
1628 "կարգավիճակում, ասենք \"Սպասարկված\" կամ \"Տեղափոխման մեջ\" և հնարավոր չէ "
1629 "կարգավիճակը փոխել Վնասվածի:"
1630
1631 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_title
1632 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.af_title"
1633 msgid "Action failed."
1634 msgstr "Գործողությունը տապալվեց:"
1635
1636 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_ok_label
1637 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.af_ok_label"
1638 msgid "OK"
1639 msgstr "Լավ"
1640
1641 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_confirm_action
1642 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.af_confirm_action"
1643 msgid "Check here to confirm this message"
1644 msgstr "Հաղորդումը հաստատէլու համարթ ընտրիր սա:"
1645
1646 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_message
1647 msgid "Change the status for these items to Damaged?  Barcodes: %1$s"
1648 msgstr "Այս նյութերի համար փոխե՞լ կարգավիճակը վնասվածի։  Շտրիխ կոդեր: %1$s"
1649
1650 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_title
1651 msgid "Mark Damaged"
1652 msgstr "Նշիր որպես վնասված:"
1653
1654 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_ok_label
1655 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.md_ok_label"
1656 msgid "OK"
1657 msgstr "Լավ"
1658
1659 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_cancel_label
1660 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.md_cancel_label"
1661 msgid "Cancel"
1662 msgstr "Չեղյալ անել"
1663
1664 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_confirm_action
1665 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.md_confirm_action"
1666 msgid "Check here to confirm this action"
1667 msgstr "Գործողությունը հաստատէլու համարթ ընտրիր սա:"
1668
1669 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.title
1670 msgid "Checkin Item Before Marking Damaged?"
1671 msgstr "Հետ ընդունե՞լ նյութը մինչ այն վնասված նշելը։"
1672
1673 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.normal_checkin
1674 msgid "Normal Checkin"
1675 msgstr "Նորմալ հետ ընդունում"
1676
1677 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.no_checkin
1678 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.no_checkin"
1679 msgid "Cancel"
1680 msgstr "Չեղյալ անել"
1681
1682 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.forgiving_checkin
1683 msgid "Forgiving Checkin"
1684 msgstr "Հետ ընդունման ներում"
1685
1686 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.confirm_action
1687 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.confirm_action"
1688 msgid "Check here to confirm this action"
1689 msgstr "Ստուգիր այստեղ հաստատելու գործողությունը"
1690
1691 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.item_circulating_to_patron
1692 msgid "Item %1$s is checked out to patron, %2$s, and is due on %3$s. "
1693 msgstr ""
1694 "Այս նյութը %1$s տրվել է այս ընթերցողին, %2$s, և պետք է վերադարձվի %3$s. "
1695
1696 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.message
1697 msgid ""
1698 "Item %1$s will be marked damaged.  Was returned on %3$s for %2$s.  Charge "
1699 "this patron $%4$s for the damage? "
1700 msgstr ""
1701 "Այս նյութը %1$s կնշվի որպես վնասված։ Վերադարձված է %3$s համար %2$s։  Գանձե՞լ "
1702 "այս ընթերցողից $%4$s վնասի համար։ "
1703
1704 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.title
1705 msgid "Charge Patron For Damaged Item? "
1706 msgstr "Գանձե՞լ ընթերցողից վնասված նյութի համար։ "
1707
1708 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.ok_label
1709 msgid "OK "
1710 msgstr "Լավ "
1711
1712 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.change_amount_label
1713 msgid "Change Amount "
1714 msgstr "Փոխել գումարը "
1715
1716 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.cancel_label
1717 msgid "No Charge"
1718 msgstr "Գանձում չկա։"
1719
1720 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.confirm_action
1721 msgid "Check here to confirm this action "
1722 msgstr "Նշիր այստեղ, այս գործողությունը հաստատելու համար "
1723
1724 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.marking_error
1725 msgid "Error marking item %1$s damaged."
1726 msgstr "Սխալ՝ երբ %1$s նյութը նշվում է վնասված:"
1727
1728 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.one_item_damaged
1729 msgid "Item marked Damaged"
1730 msgstr "Նյութը նշված է վնասված:"
1731
1732 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.multiple_item_damaged
1733 msgid "%1$s items marked Damaged."
1734 msgstr "%1$s նյութեր նշված են վնասված:"
1735
1736 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_message
1737 msgid ""
1738 "Action failed.  One or more of these items is in a special status such as "
1739 "\"Checked Out\" or \"In Transit\" and cannot be changed to the Missing "
1740 "status."
1741 msgstr ""
1742 "Գործողությունը տապալվեց: Այս նյութերից մեկը կամ մի քանիսը գտնվում են հատուկ "
1743 "կարգավիճակում, ասենք \"Սպասարկված\" կամ \"Տեղափոխման մեջ\" և հնարավոր չէ "
1744 "կարգավիճակը փոխել Կորածի:"
1745
1746 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_title
1747 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.af_title"
1748 msgid "Action failed."
1749 msgstr "Գործողությունը տապալվեց:"
1750
1751 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_ok_label
1752 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.af_ok_label"
1753 msgid "OK"
1754 msgstr "Լավ"
1755
1756 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_confirm_action
1757 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.af_confirm_action"
1758 msgid "Check here to confirm this message"
1759 msgstr "Հաղորդումը հաստատէլու համարթ ընտրիր սա:"
1760
1761 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_message
1762 msgid "'Change the status for these items to Missing? Barcodes: %1$s"
1763 msgstr "Փոխէ՞լ այս նյութերի վիճակը Կորածի: Շտրիխ կոդն է՝ %1$s:"
1764
1765 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_title
1766 msgid "Mark Missing"
1767 msgstr "Նշիր կորած:"
1768
1769 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_ok_label
1770 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.ms_ok_label"
1771 msgid "OK"
1772 msgstr "Լավ"
1773
1774 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_cancel_label
1775 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.ms_cancel_label"
1776 msgid "Cancel"
1777 msgstr "Չեղյալ անել"
1778
1779 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_confirm_action
1780 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.ms_confirm_action"
1781 msgid "Check here to confirm this action"
1782 msgstr "Գործողությունը հաստատէլու համարթ ընտրիր սա:"
1783
1784 #: staff.cat.util.mark_item_missing.marking_error
1785 msgid "Error marking item %1$s missing."
1786 msgstr "Սխալ՝ երբ %1$s նյութը նշվում է կորած:"
1787
1788 #: staff.cat.util.mark_item_missing.one_item_missing
1789 msgid "Item marked Missing"
1790 msgstr "Նյութը նշված է կորած:"
1791
1792 #: staff.cat.util.mark_item_missing.multiple_item_missing
1793 msgid "%1$s items marked Missing."
1794 msgstr "%1$s նյութերը նշված են կորած:"
1795
1796 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_message
1797 msgid "Mark these items as missing pieces?  Barcodes: %1$s"
1798 msgstr "Նշե՞լ այս նյութերը ոռպես կորած մասեր: Շտրիխ կոդեր: %1$s"
1799
1800 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_title
1801 msgid "Mark Missing Pieces"
1802 msgstr "Նշիր կորած մասերը:"
1803
1804 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_ok_label
1805 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_ok_label"
1806 msgid "OK"
1807 msgstr "Լավ"
1808
1809 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_cancel_label
1810 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_cancel_label"
1811 msgid "Cancel"
1812 msgstr "Չեղյալ անել"
1813
1814 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_confirm_action
1815 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_confirm_action"
1816 msgid "Check here to confirm this action"
1817 msgstr "Ընտրիր այստէղ գործողությունը հաստատելու համար"
1818
1819 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.marking_error
1820 msgid "Error marking item %1$s as missing pieces."
1821 msgstr "Սխալ երբ նշում ենք այս նյութը %1$s որպես կորած մասեր:"
1822
1823 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.one_item_missing_pieces
1824 msgid "Item marked as missing pieces."
1825 msgstr "Նյութը նշված է որպես կորած մասեր"
1826
1827 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.multiple_item_missing_pieces
1828 msgid "%1$s items marked as missing pieces."
1829 msgstr "%1$s նյութերը նշված են որպես կորած կտորներ"
1830
1831 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.circ_not_found
1832 msgid ""
1833 "No circulation found for item with barcode %1$s.  Item left unmodified."
1834 msgstr ""
1835 "Չի գտնվել սպասարկում նյութի համար հետևյալ շտրիխ կոդով %1$s: Նյութը թողնված է "
1836 "չփոփոխված:"
1837
1838 #: staff.cat.util.show_in_opac.retrieving_title
1839 msgctxt "staff.cat.util.show_in_opac.retrieving_title"
1840 msgid "Retrieving title..."
1841 msgstr "Վերնագրի կանչում..."
1842
1843 #: staff.cat.util.add_titles_to_bucket.number_of_precats_skipped
1844 msgid "Skipping %1$s pre-cat records..."
1845 msgstr "Բաց է թողնվում %1$s նախն. քարտագրամն գրառումներ..."
1846
1847 #: staff.cat.volume_buckets.window_tab_name
1848 msgid "Volume Buckets"
1849 msgstr "Հատորի փնջեր"
1850
1851 #: staff.cat.volume_copy_creator.my_init.btn.label
1852 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.my_init.btn.label"
1853 msgid "Apply"
1854 msgstr "Կիրառել"
1855
1856 #: staff.cat.volume_copy_creator.my_init.btn.accesskey
1857 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.my_init.btn.accesskey"
1858 msgid "A"
1859 msgstr "A"
1860
1861 #: staff.cat.volume_copy_creator.create_part.btn.label
1862 msgid "Create Part Designator"
1863 msgstr "Ստեղծիր մասի ցուցիչ"
1864
1865 #: staff.cat.volume_copy_creator.edit_then_create.btn.label
1866 msgid "Edit then Create"
1867 msgstr "Խմբագրի և Ստեղծի"
1868
1869 #: staff.cat.volume_copy_creator.edit_then_create.btn.accesskey
1870 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.edit_then_create.btn.accesskey"
1871 msgid "C"
1872 msgstr "C"
1873
1874 #: staff.cat.volume_copy_creator.create_with_defaults.btn.label
1875 msgid "Create with Defaults"
1876 msgstr "Ստեղծիր լռակյացներով"
1877
1878 #: staff.cat.volume_copy_creator.create_with_defaults.btn.accesskey
1879 msgid "D"
1880 msgstr "D"
1881
1882 #: staff.cat.volume_copy_creator.create.btn.label
1883 msgid "Create Volumes/Items"
1884 msgstr "Ստեղծիր հատոր/նյութ"
1885
1886 #: staff.cat.volume_copy_creator.create.btn.accesskey
1887 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.create.btn.accesskey"
1888 msgid "C"
1889 msgstr "C"
1890
1891 #: staff.cat.volume_copy_creator.edit_then_rebarcode.btn.label
1892 msgid "Edit then Re-barcode"
1893 msgstr "Խմբագրի և վերա գռի շտրիխ կոդը"
1894
1895 #: staff.cat.volume_copy_creator.edit_then_rebarcode.btn.accesskey
1896 msgid "E"
1897 msgstr "E"
1898
1899 #: staff.cat.volume_copy_creator.rebarcode.btn.label
1900 msgid "Re-barcode / Update Items"
1901 msgstr "Վերա շտրիխավորի / Թարմացրու նյութը"
1902
1903 #: staff.cat.volume_copy_creator.rebarcode.btn.accesskey
1904 msgid "R"
1905 msgstr "R"
1906
1907 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_volume_count_entry.message
1908 msgid ""
1909 "You may not add more than %1$s items at a time for a given volume in this "
1910 "interface."
1911 msgstr ""
1912 "Այս միջերեսով տրված հատորի համար չես կարող ավելացնել ավելի քան %1$s նյութ:"
1913
1914 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_volume_count_entry.title
1915 msgid "Maximum items exceeded."
1916 msgstr "Ամենաշատ նյութի քանակը անցել է:"
1917
1918 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_volume_count_entry.ok_label
1919 msgid "Ok"
1920 msgstr "Լավ"
1921
1922 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.classification
1923 msgid "Classification"
1924 msgstr "Դասակարգում"
1925
1926 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.prefix
1927 msgid "Prefix"
1928 msgstr "Նախածանց"
1929
1930 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.call_nums
1931 msgid "Call Number"
1932 msgstr "Դասիչ"
1933
1934 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.suffix
1935 msgid "Suffix"
1936 msgstr "Վերջածանց"
1937
1938 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.num_of_copies
1939 msgid "# of Copies"
1940 msgstr "Օրինակների #"
1941
1942 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.barcodes_and_parts
1943 msgid "Barcode / Part Designation"
1944 msgstr "Շտրիխ կոդ/Մասի նշանակում"
1945
1946 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_message
1947 msgid "\"%1$s\" is an invalid barcode."
1948 msgstr "\"%1$s\" սխալ շտրիխ կոդ է"
1949
1950 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_title
1951 msgid "Invalid Barcode"
1952 msgstr "Սխալ շտրիխ կոդ"
1953
1954 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_ok_button
1955 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_ok_button"
1956 msgid "OK"
1957 msgstr "Լավ"
1958
1959 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_confirm
1960 msgid "Check here to confirm this message."
1961 msgstr "աղորդումը հաստատէլու համարթ ընտրիր սա:"
1962
1963 #: staff.cat.volume_copy_creator.stash_and_close.problem_with_volume
1964 msgid ""
1965 "Problem finding or creating %1$s.  We will skip item creation for this "
1966 "volume."
1967 msgstr ""
1968 "Խոչընդոտ %1$s փնտրելիս կամ ստեղծելիս: Այս հատորի համար նյութի ստեղծումը բաց "
1969 "կթողնէնք:"
1970
1971 #: staff.cat.volume_copy_creator.stash_and_close.tree_err2
1972 msgid "volume tree update 2"
1973 msgstr "հատորի ծառի թարմացում 2"
1974
1975 #: staff.cat.volume_copy_creator.stash_and_close.tree_err3
1976 msgid "volume tree update 3"
1977 msgstr "հատորի ծառի թարմացում  3"
1978
1979 #: staff.cat.volume_copy_creator.load_prefs.err_retrieving_prefs
1980 msgid "Error retrieving stored preferences"
1981 msgstr "Սխալ՝ երբ կանչվում էն հիշված նախապատվությունները"
1982
1983 #: staff.cat.volume_copy_creator.save_prefs.err_storing_prefs
1984 msgid "Error storing preferences"
1985 msgstr "Սխալ՝ երբ հիշվում են նախապատվությունները"
1986
1987 #. # %1$s = Call Number Prefix Label, %2$s = Call Number Prefix Owning Lib Shortname
1988 #: staff.cat.volume_copy_creator.call_number_prefix.menuitem_label
1989 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.call_number_prefix.menuitem_label"
1990 msgid "%2$s : %1$s"
1991 msgstr "%2$s : %1$s"
1992
1993 #. # %1$s = Call Number Suffix Label, %2$s = Call Number Suffix Owning Lib Shortname
1994 #: staff.cat.volume_copy_creator.call_number_suffix.menuitem_label
1995 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.call_number_suffix.menuitem_label"
1996 msgid "%2$s : %1$s"
1997 msgstr "%2$s : %1$s"
1998
1999 #: staff.cat.z3950.native_catalog
2000 msgid "Native Catalog"
2001 msgstr "Հիմնական քարտարան"
2002
2003 #: staff.cat.z3950.obj_list_init.list_construction_error
2004 msgid "Failure during list construction."
2005 msgstr "Ձախողում ցուցակի ձևավորման ընթացքում:"
2006
2007 #: staff.cat.z3950.results_view.label
2008 msgid "Results View"
2009 msgstr "Արդյունքների դիտում"
2010
2011 #: staff.cat.z3950.results_view.accesskey
2012 msgctxt "staff.cat.z3950.results_view.accesskey"
2013 msgid "V"
2014 msgstr "V"
2015
2016 #: staff.cat.z3950.marc_view.label
2017 msgid "MARC View"
2018 msgstr "MARC Դիտում"
2019
2020 #: staff.cat.z3950.marc_view.accesskey
2021 msgctxt "staff.cat.z3950.marc_view.accesskey"
2022 msgid "V"
2023 msgstr "V"
2024
2025 #: staff.cat.z3950.hide_top_pane.label
2026 msgid "Hide Top Pane"
2027 msgstr "Թաքցրու վերին պատուհանիկը"
2028
2029 #: staff.cat.z3950.hide_top_pane.accesskey
2030 msgctxt "staff.cat.z3950.hide_top_pane.accesskey"
2031 msgid "T"
2032 msgstr "T"
2033
2034 #: staff.cat.z3950.unhide_top_pane.label
2035 msgid "Show Top Pane"
2036 msgstr "Ցույց տուր վերին պատուհանիկը"
2037
2038 #: staff.cat.z3950.unhide_top_pane.accesskey
2039 msgctxt "staff.cat.z3950.unhide_top_pane.accesskey"
2040 msgid "T"
2041 msgstr "T"
2042
2043 #: staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.record_id.label
2044 msgid "Record with ID %1$s marked for overlay."
2045 msgstr "Այս ID-ով գրառումը %1$s նշված է վերադրման համար։"
2046
2047 #: staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.tcn.label
2048 msgid "Record with TCN %1$s marked for overlay."
2049 msgstr "Այս TCN-ով գրառումը %1$s նշված է վերադրման համար։"
2050
2051 #: staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.no_record.label
2052 msgid "No record marked for overlay."
2053 msgstr "Վերադրման համար չկան նշված գրառումներ"
2054
2055 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.marc_view_error
2056 msgid "Failure during MARC view."
2057 msgstr "Ձախողում՝ MARC դիտման ընթացքում:"
2058
2059 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.marc_import_error
2060 msgid "Failure during MARC import."
2061 msgstr "Ձախողում՝ MARC ներմուծման ընթացքում:"
2062
2063 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.marc_import_overlay_error
2064 msgid "Failure during MARC import overlay."
2065 msgstr "Ձախողում՝ MARC ներմուծման վերածածկման ընթացքում:"
2066
2067 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.search_fields_error
2068 msgid "Error setting up search fields."
2069 msgstr "Սխալ՝ որոնման դաշտերի կարգաբերման ընթացքում:"
2070
2071 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.z39_service_error
2072 msgid "Z39.50 services not likely retrieved."
2073 msgstr "Z39.50 ծառայությունները չեն կանչվել:"
2074
2075 #: staff.cat.z3950.initial_search.no_search_selection
2076 msgid "No services selected to search."
2077 msgstr "Որոնման համար չկա ընտրված ծառայություն:"
2078
2079 #: staff.cat.z3950.initial_search.too_many_selections
2080 msgid "Only one service can be used with raw search at a time."
2081 msgstr ""
2082 "Միայն մեկ ծառայություն է կարելի օգտագործել տվյալ պահին կոպիտ փնտրում "
2083 "կատարելու հետ միասին"
2084
2085 #: staff.cat.z3950.initial_search.searching
2086 msgctxt "staff.cat.z3950.initial_search.searching"
2087 msgid "Searching..."
2088 msgstr "Որոնում..."
2089
2090 #: staff.cat.z3950.initial_search.failed_search
2091 msgid "Failure during initial search."
2092 msgstr "Ձախողում՝ սկզբնական որոնման ժամանակ"
2093
2094 #: staff.cat.z3950.initial_search.raw_prompt.title
2095 msgid "Raw Z39.50 PQN Search"
2096 msgstr "Մոտավոր Z39.50 PQN փնտրում"
2097
2098 #: staff.cat.z3950.initial_search.raw_prompt.msg
2099 msgid ""
2100 "WARNING: This is not a simple keyword search.  Enter raw z39.50 PQN search "
2101 "string: "
2102 msgstr ""
2103 "ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ: Սա պարզ որոնում չէ ըստ վճռորոշ բառի։  Մուտք արա z39.50 PQN "
2104 "փնտրման տողը: "
2105
2106 #: staff.cat.z3950.initial_search.raw_search_unsupported_for_native_catalog
2107 msgid "Raw z39.50 PQN search not yet implemented for native catalog."
2108 msgstr ""
2109 "Մոտավոր z39.50 PQN փնտրումը դեռ ներդրված չէ հիմնական քարտարանի համար։"
2110
2111 #: staff.cat.z3950.page_next.more_results
2112 msgid "Retrieving more results..."
2113 msgstr "Ավելի արդյունքների հետ կանչ"
2114
2115 #: staff.cat.z3950.page_next.subsequent_search_error
2116 msgid "Failure during subsequent search."
2117 msgstr "Ձախողում՝ որոնման ժամանակ"
2118
2119 #: staff.cat.z3950.search.search_error
2120 msgid "Failure during actual search."
2121 msgstr "Ձախողում՝ իրական որոնման ժամանակ"
2122
2123 #: staff.cat.z3950.handle_results.null_server_error
2124 msgid "Server Error: request returned null"
2125 msgstr "Կայանի սխալ: հարցումը վերադարձրել է դատարկ արդյունք"
2126
2127 #: staff.cat.z3950.handle_results.server_error
2128 msgid "Server Error: %1$s : %2$s"
2129 msgstr "Կայանի սխալ: %1$s : %2$s"
2130
2131 #: staff.cat.z3950.handle_results.raw_query
2132 msgid "Raw query: %1$s"
2133 msgstr "Հարցում ըստ տողի: %1$s"
2134
2135 #: staff.cat.z3950.handle_results.showing_results
2136 msgid "Showing %1$s of %2$s for %3$s"
2137 msgstr "Ցույց է տալիս %1$s of %2$s սրա համար %3$s"
2138
2139 #: staff.cat.z3950.handle_results.showing_total_results
2140 msgid "Showing %1$s of %2$s "
2141 msgstr "Ցույց է տալիս %1$s ընդամենը %2$s "
2142
2143 #: staff.cat.z3950.handle_results.num_of_results
2144 msgid "%1$s records found"
2145 msgstr "%1$s գտնված գրառումներ"
2146
2147 #: staff.cat.z3950.handle_results.result_error
2148 msgid "Error retrieving results."
2149 msgstr "Սխալ՝ արդյունքների կանչի ժամանակ"
2150
2151 #: staff.cat.z3950.handle_results.search_result_error
2152 msgid "Failure during search result handling."
2153 msgstr "Ձախողում՝ որոնման արդյունքների տրամադրման ժամանակ"
2154
2155 #: staff.cat.z3950.replace_tab_with_opac.tab_name
2156 msgctxt "staff.cat.z3950.replace_tab_with_opac.tab_name"
2157 msgid "Retrieving title..."
2158 msgstr "Վերնագրի կանչում..."
2159
2160 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.save_button_label
2161 msgid "Import Record"
2162 msgstr "Ներմուծիր գրառում"
2163
2164 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.same_tcn
2165 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.same_tcn"
2166 msgid ""
2167 "A record with TCN %1$s already exists.\n"
2168 "FIXME: add record summary here"
2169 msgstr ""
2170 "Գրառումը այս TCN %1$s գոյություն ունի:\n"
2171 "FIXME: այստեղ ավելացրու գրառման ընդհանրացումը"
2172
2173 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.title
2174 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.title"
2175 msgid "Import Collision"
2176 msgstr "Մուտք արա կոլիզիան"
2177
2178 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn1_overlay
2179 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn1_overlay"
2180 msgid "Overlay"
2181 msgstr "Վերածածկում"
2182
2183 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn2_import
2184 msgid "Import with alternate TCN %1$s"
2185 msgstr "Մուտքագրէլ այլընտրանքային TCN-ով %1$s"
2186
2187 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.permission_error
2188 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.permission_error"
2189 msgid "check permission"
2190 msgstr "ընտրիր իրավասությունը"
2191
2192 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn3_cancel_import
2193 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn3_cancel_import"
2194 msgid "Cancel Import"
2195 msgstr "Չեղյալ անել ներմուծումը"
2196
2197 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.confirm_action
2198 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.confirm_action"
2199 msgid "Check here to confirm this action"
2200 msgstr "Ընտրիր այստեղ գործողությունը հաստատելու համար"
2201
2202 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_overlay
2203 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_overlay"
2204 msgid "Record successfully overlaid."
2205 msgstr "Գրառումը հաջողությամբ վերածածկված է"
2206
2207 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_import_with_new_tcn
2208 msgid "Record successfully imported with alternate TCN."
2209 msgstr "Գրառումը հաջողությամբ ներմուծված է այլընտրանքային TCN-ով:"
2210
2211 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.import_cancelled
2212 msgid "Record import cancelled"
2213 msgstr "Գրառման ներմուծումը չեղյալ է արված"
2214
2215 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_import
2216 msgid "Record successfully imported."
2217 msgstr "Գրառումը հաջողությամբ ներմուծված է:"
2218
2219 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.import_error
2220 msgid "Record not likely imported."
2221 msgstr "Գրառումը կարծես թե չի ներմուծված"
2222
2223 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.description
2224 msgid "Overlay this record?"
2225 msgstr "Վերածածկե՞լ այս գրառումը:"
2226
2227 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.lead.label
2228 msgctxt "staff.cat.z3950.confirm_overlay.lead.label"
2229 msgid "Overlay"
2230 msgstr "Վերածածկում"
2231
2232 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.lead.accesskey
2233 msgid "O"
2234 msgstr "O"
2235
2236 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.label
2237 msgctxt "staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.label"
2238 msgid "Cancel"
2239 msgstr "Չեղյալ անել"
2240
2241 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.accesskey
2242 msgctxt "staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.accesskey"
2243 msgid "C"
2244 msgstr "C"
2245
2246 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.title
2247 msgid "Record Overlay"
2248 msgstr "Գրառման վերածածկում"
2249
2250 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.aborted
2251 msgid "Overlay Aborted"
2252 msgstr "Վերածածկումը վիժեցված է"
2253
2254 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.try_again
2255 msgid ""
2256 "Please mark a record for overlay from within the catalog and try this again."
2257 msgstr "Նշիր վերածածկման ենթակա գրառումը քարտարանից և փորձիր նորից:"
2258
2259 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.tab_name
2260 msgid "MARC Editor"
2261 msgstr "MARC խմբագրիչ"
2262
2263 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.overlay_record_label
2264 msgid "Overlay Record"
2265 msgstr "Վերածածկիր գրառումը"
2266
2267 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.same_tcn
2268 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.same_tcn"
2269 msgid ""
2270 "A record with TCN %1$s already exists.\n"
2271 "FIXME: add record summary here"
2272 msgstr ""
2273 "Գրառումը հետևյալ TCN %1$s գոյություն ունի: \n"
2274 "FIXME: ավելացրու գրառման համառոտագրումը այստեղ:"
2275
2276 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.import_collision
2277 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.import_collision"
2278 msgid "Import Collision"
2279 msgstr "Ներմուծման կոլիզիա"
2280
2281 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.btn1_overlay
2282 msgid "Overlay with alternate TCN %1$s"
2283 msgstr "Վերածածկում այլընտրանքային TCN %1$s"
2284
2285 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.permission_error
2286 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.permission_error"
2287 msgid "check permission"
2288 msgstr "ստուգիր արտոնությունները"
2289
2290 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.btn2_cancel
2291 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.btn2_cancel"
2292 msgid "Cancel Import"
2293 msgstr "Չեղյալ արա ներմուծումը"
2294
2295 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.confirm_action
2296 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.confirm_action"
2297 msgid "Check here to confirm this action"
2298 msgstr "Ստուգիր այստեղ հաստատելու գործողությունը"
2299
2300 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.successful_overlay_with_new_TCN
2301 msgid "Record successfully overlaid with alternate TCN."
2302 msgstr "Գրառումը հաջողությամբ վերածածկված է այլընտրանքային TCN"
2303
2304 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.cancelled_overlay
2305 msgid "Record overlay cancelled"
2306 msgstr "Գրառման վերածածկումը չեղյալ է արված"
2307
2308 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.success_overlay
2309 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.success_overlay"
2310 msgid "Record successfully overlaid."
2311 msgstr "Գրառումը հաջողությամբ վերածածկված է"
2312
2313 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.overlay_error
2314 msgid "Record not likely overlaid."
2315 msgstr "Գրառումը չի վերածածկված:"
2316
2317 #: staff.cat.z3950.load_creds.z3950_cred_error
2318 msgid "Error retrieving stored z39.50 credentials"
2319 msgstr "Սխալ հիշված z39.50 կրէդենտալները կանչելիս"
2320
2321 #: staff.cat.z3950.save_creds.z3950_cred_error
2322 msgid "Problem storing z39.50 credentials."
2323 msgstr "Պրոբլեմ z39.50 կրեդենտալները հիշելիս:"
2324
2325 #: staff.cat.bib_brief.title.label
2326 msgid "Title:"
2327 msgstr "Վերնագիր։"
2328
2329 #: staff.cat.bib_brief.author.label
2330 msgid "Author:"
2331 msgstr "Հեղինակ:"
2332
2333 #: staff.cat.bib_brief.edition.label
2334 msgid "Edition:"
2335 msgstr "Հրատարակություն։"
2336
2337 #: staff.cat.bib_brief.pubdate.label
2338 msgid "Pub Date:"
2339 msgstr "Հրատարակման ամսաթիվ։"
2340
2341 #: staff.cat.bib_brief.bib_call_number.label
2342 msgid "Bib Call #:"
2343 msgstr "Bib Call #:"
2344
2345 #: staff.cat.bib_brief.call_number.label
2346 msgid "Item Call #:"
2347 msgstr "Նյութի դասիչ #:"
2348
2349 #: staff.cat.bib_brief.tcn.label
2350 msgid "TCN:"
2351 msgstr "TCN:"
2352
2353 #: staff.cat.bib_brief.mvr_doc_id.label
2354 msgid "Bib DB ID:"
2355 msgstr "մատեն DB ID:"
2356
2357 #: staff.cat.bib_brief.owner.label
2358 msgid "Record Owner:"
2359 msgstr "Գրառման տեր։"
2360
2361 #: staff.cat.bib_brief.creator.label
2362 msgid "Created By:"
2363 msgstr "Ստեղծված է։"
2364
2365 #: staff.cat.bib_brief.create_date.label
2366 msgid "Created On:"
2367 msgstr "Ստեղծվել է։"
2368
2369 #: staff.cat.bib_brief.editor.label
2370 msgid "Last Edited By:"
2371 msgstr "Վերջինը խմբագրված է՝"
2372
2373 #: staff.cat.bib_brief.edit_date.label
2374 msgid "Last Edited On:"
2375 msgstr "Վերջինը խմբագրվել է՝"
2376
2377 #: staff.cat.bib_brief.holds.label
2378 msgid "Holds:"
2379 msgstr "Պահումներ"
2380
2381 #: staff.cat.bib_brief.items.label
2382 msgid "Items:"
2383 msgstr "Նյութեր։"
2384
2385 #: staff.cat.bib_brief.items.available.tooltip
2386 msgid "%1$s available"
2387 msgstr "%1$sմատչելի"
2388
2389 #~ msgid "Record ID = %1$s"
2390 #~ msgstr "Գրառման ID = %1$s"
2391
2392 #~ msgid ""
2393 #~ "You must delete all the copies on the volume before you may delete the "
2394 #~ "volume itself."
2395 #~ msgstr "Պետք է ջնջես հատորի բոլոր օրինակները, ապա նոր կարող ես ջնջել հատորը:"
2396
2397 #~ msgid "Volumes deleted."
2398 #~ msgstr "Հատորները ջնջված են:"
2399
2400 #~ msgid "Record: %1$s"
2401 #~ msgstr "Գրառում: %1$s"
2402
2403 #~ msgid "Merge these records? (Select the \"lead\" record first)"
2404 #~ msgstr "Միացնե՞լ այս գրառումները: (Ընտրիր սկզբից \"lead\" գրառումը)"
2405
2406 #~ msgid "Merge"
2407 #~ msgstr "Միաձուլել"
2408
2409 #~ msgctxt "staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.label"
2410 #~ msgid "Cancel"
2411 #~ msgstr "Չեղյալ անել"
2412
2413 #~ msgctxt "staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.accesskey"
2414 #~ msgid "C"
2415 #~ msgstr "C"
2416
2417 #~ msgid "Lead Record? # %1$s"
2418 #~ msgstr "Առաջատա՞ր գրառում # %1$s"
2419
2420 #~ msgid "Lead"
2421 #~ msgstr "Առաջատար"
2422
2423 #~ msgid "Merge Aborted"
2424 #~ msgstr "Միաձուլւոմը կասեցվեց"
2425
2426 #~ msgid "Records were successfully merged."
2427 #~ msgstr "Գրառումները հաջողությամբ միաձուլվել են:"
2428
2429 #~ msgid "Call Numbers"
2430 #~ msgstr "Դասիչներ"
2431
2432 #~ msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.floating.yes_or_true"
2433 #~ msgid "Yes"
2434 #~ msgstr "Այո"
2435
2436 #~ msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.floating.no_or_false"
2437 #~ msgid "No"
2438 #~ msgstr "Ոչ"
2439
2440 #~ msgid "Cancel "
2441 #~ msgstr "Չեղյալ անել "