i18n: Merge Armenian (hy-AM) translation from Launchpad
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / cat.properties / hy-AM.po
1 # extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/cat.properties
2 #. extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/cat.properties
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
6 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
7 "POT-Creation-Date: 2011-04-18 21:45-0400\n"
8 "PO-Revision-Date: 2011-04-26 11:17+0000\n"
9 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
10 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "X-Generator: Translate Toolkit 1.8.1\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16 "X-Launchpad-Export-Date: 2011-05-18 04:39+0000\n"
17
18 #: bib.no_marc
19 msgid "No MARC Record"
20 msgstr "MARC գրառում չէ"
21
22 #: cat.barcode_for_item
23 msgid "The barcode for the item is %1$s"
24 msgstr "Նյութի շտրիխ կոդն է %1$s"
25
26 #: cat.batch_operation_failed
27 msgid "The whole batch operation failed. %1$s"
28 msgstr "Աշխատանքի ողջ փաթեթը ձախողվեց: %1$s"
29
30 #: cat.copy_buckets.tab
31 msgid "Copy Buckets"
32 msgstr "Պատճե փնջի"
33
34 #: cat.total_bucket_items_in_bucket
35 msgid "Contains %1$s bucket items"
36 msgstr "Պարունակում է %1$s փնջով նյութեր"
37
38 #: cat.results_returned
39 msgid "Returning %1$s hits"
40 msgstr "Վերադարձրել է  %1$s արդյունք"
41
42 #: staff.cat.bib_brief.record_id
43 msgid "Record ID = %1$s"
44 msgstr "Գրառման ID = %1$s"
45
46 #: staff.cat.bib_brief.deleted
47 msgid "(Deleted)"
48 msgstr "(Հեռացված)"
49
50 #: staff.cat.bib_brief.inactive
51 msgid "(Inactive)"
52 msgstr "(Ոչ ակտիվ)"
53
54 #: staff.cat.bib_brief.noncat
55 msgid "(Not Cataloged)"
56 msgstr "(Չքարտագրված)"
57
58 #: staff.cat.bib_brief.noncat.alert
59 msgid "Item not cataloged."
60 msgstr "Նյութը քարտագրված չէ:"
61
62 #. # %1$s = Bib Record ID
63 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.tab_name
64 msgid "Manage Foreign Items for Bib %1$s"
65 msgstr "Կառավարի օտարերկրյա նյութերը այս մատենի համար %1$s"
66
67 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.error
68 msgid "Error"
69 msgstr "Սխալ"
70
71 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.success
72 msgid "Success"
73 msgstr "Հաջողված"
74
75 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.failed
76 msgid "Failed"
77 msgstr "Տապալվեց"
78
79 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.item_linked_to_bib
80 msgid "Item linked to bib"
81 msgstr "Նյութը կապվել է մատենին"
82
83 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.item_native_to_bib
84 msgid "Item native to bib"
85 msgstr "Նյութը հարազատ է մատենին"
86
87 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.peer_type_updated
88 msgid "Peer Type updated"
89 msgstr "Զույգի տեսակը թարմացված է"
90
91 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.prompt.title
92 msgid "Change Peer Type"
93 msgstr "Փոխիր զույգի տեսակը"
94
95 #. # %1$s = Bib Record ID
96 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.prompt.confirm.unlink_item_from_bib.singular
97 msgid "Unlink selected item from Bib %1$s"
98 msgstr "Քանդիր ընտրված նյութը մատենից %1$s"
99
100 #. # %1$s = Bib Record ID, %2$s = Number of selected items
101 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.prompt.confirm.unlink_item_from_bib.plural
102 msgid "Unlink %2$s selected items from Bib %1$s"
103 msgstr "Քանդիր %2$s ընտրված նյութերը մատենից %1$s"
104
105 #: staff.cat.copy_browser.add_item.title
106 msgid "Add Item"
107 msgstr "Ավելացրու նյութ"
108
109 #: staff.cat.copy_browser.add_item.error
110 msgid "copy browser -> add copies"
111 msgstr "Դիտակի պատճե -> ավելացրու պատճեներ"
112
113 #: staff.cat.copy_browser.add_items_bucket.error
114 msgid "copy browser -> add copies to bucket"
115 msgstr "Դիտակի պատճե -> ավելացրու պատճեներ փնջին"
116
117 #: staff.cat.copy_browser.make_bookable.create_failed_silent
118 msgid "No response from server"
119 msgstr "Կայանից չկա արձագանք"
120
121 #: staff.cat.copy_browser.make_bookable.create_failed
122 msgid ""
123 "Error from server: %1$d %2$s\n"
124 "%3$s\n"
125 "%4$s"
126 msgstr ""
127 "Կայանից սխալ: %1$d %2$s\n"
128 "%3$s\n"
129 "%4$s"
130
131 #: staff.cat.copy_browser.make_bookable.newtab_failed
132 msgid "Could not open new tab"
133 msgstr "Չի կարող բացել նոր տաբ"
134
135 #: staff.cat.copy_browser.make_bookable.newtab_name
136 msgid "Resources"
137 msgstr "Պաշարներ"
138
139 #: staff.cat.copy_browser.replace_barcode.failed
140 msgid "Barcode %1$s not likely replaced."
141 msgstr "Շտրիխ կոդ %1$s չի փոխարինվել:"
142
143 #: staff.cat.copy_browser.replace_barcode.error
144 msgid "copy browser -> replace barcode"
145 msgstr "Դիտակի պատճե -> փոխարինիր շտրիխ կոդը"
146
147 #: staff.cat.copy_browser.edit_items.error
148 msgid "Copy Browser -> Edit Items"
149 msgstr "Դիտակի պատճե -> Խմբագրիր նյութը"
150
151 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.confirm.plural
152 msgid "Are you sure you would like to delete these %1$s items?"
153 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս %1$s նյութերը:"
154
155 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.confirm
156 msgid "Are you sure you would like to delete this item?"
157 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս նյութը:"
158
159 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.title
160 msgid "Delete Items?"
161 msgstr "Ջնջե՞լ նյութերը:"
162
163 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.delete
164 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_items.delete"
165 msgid "Delete"
166 msgstr "Ջնջել"
167
168 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.cancel
169 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_items.cancel"
170 msgid "Cancel"
171 msgstr "Չեղյալ անել"
172
173 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.override
174 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_items.override"
175 msgid "Override Delete Failure?"
176 msgstr "Վերակատարե՞լ Ջնջելու ձախողոմը:"
177
178 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.complete
179 msgid "Action complete."
180 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
181
182 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.error
183 msgid "copy browser -> delete items"
184 msgstr "Դիտակի պատճե -> ջնջիր նյութերը"
185
186 #: staff.cat.copy_browser.print_spine.tab
187 msgctxt "staff.cat.copy_browser.print_spine.tab"
188 msgid "Spine Labels"
189 msgstr "Կողի պիտակներ"
190
191 #: staff.cat.copy_browser.print_spine.error
192 msgid "copy browser -> Spine Labels"
193 msgstr "Դիտակի պատճե -> Կողի պիտակներ"
194
195 #: staff.cat.copy_browser.add_volume.permission_error
196 msgid "You do not have permission to add volumes to that library."
197 msgstr "Դու իրավասու չես ավելացնելու հատորներ այդ գրադարանին:"
198
199 #: staff.cat.copy_browser.add_volume.title
200 msgid "Add Volume/Item"
201 msgstr "Ավելացնել հատոր/նյութ"
202
203 #: staff.cat.copy_browser.add_volume.error
204 msgid "copy browser -> add volumes"
205 msgstr "Դիտակի պատճե -> Ավելացնել հատորներ"
206
207 #: staff.cat.edit_volume.permission_error
208 msgid "You do not have permission to edit the volume or volumes selected."
209 msgstr "Դու չունես իրավասություններ խմբագրելու հատորը կամ ընտրված հատորները"
210
211 #: staff.cat.edit_volume.title
212 msgid "Volume"
213 msgstr "Հատոր"
214
215 #: staff.cat.edit_volume.title.plural
216 msgctxt "staff.cat.edit_volume.title.plural"
217 msgid "Volumes"
218 msgstr "Հատորներ"
219
220 #: staff.cat.edit_volumes.override.confirm
221 msgid "Override volume re-labeling collision and merge the volumes?"
222 msgstr "Վերագրե՞լ հատորի վերապիտակավորման սխալը և ձուլել հատորները։"
223
224 #: staff.cat.edit_volumes.label_exists.details
225 msgid "%1$s"
226 msgstr "%1$s"
227
228 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.prompt
229 msgid "Are you sure you would like to delete this volume?"
230 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանոմ ես ջնջել այս հատորը:"
231
232 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.prompt.plural
233 msgid "Are you sure you would like to delete these %1$s volumes?"
234 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանոմ ես ջնջել այս %1$s հատորները:"
235
236 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.title
237 msgid "Delete Volumes?"
238 msgstr "Ջնջե՞լ հատորները:"
239
240 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.delete
241 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_volume.delete"
242 msgid "Delete"
243 msgstr "Ջնջել"
244
245 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.cancel
246 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_volume.cancel"
247 msgid "Cancel"
248 msgstr "Չեղյալ անել"
249
250 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.override
251 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_volume.override"
252 msgid "Override Delete Failure?"
253 msgstr "Վերակատարե՞լ Ջնջելու ձախողոմը:"
254
255 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.copies_remain
256 msgid ""
257 "You must delete all the copies on the volume before you may delete the "
258 "volume itself."
259 msgstr "Պետք է ջնջես հատորի բոլոր օրինակները, ապա նոր կարող ես ջնջել հատորը:"
260
261 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.exception
262 msgid "copy browser -> delete volumes"
263 msgstr "Դիտակի պատճե -> Հատորների ջնջում"
264
265 #: staff.cat.copy_browser.mark_library.alert
266 msgid "Library + Record marked as Volume Transfer Destination"
267 msgstr "Գրադարան + Գրառում նշված են որպես Volume Transfer Destination"
268
269 #: staff.cat.copy_browser.mark_library.prompt
270 msgid "Choose just one Library to mark as Volume Transfer Destination"
271 msgstr "Ընտրիր մեկ գրադարան նշելու որպես Volume Transfer Destination"
272
273 #: staff.cat.copy_browser.mark_library.title
274 msgctxt "staff.cat.copy_browser.mark_library.title"
275 msgid "Limit Selection"
276 msgstr "Սահմանափակիր ընտրությունը"
277
278 #: staff.cat.copy_browser.mark_volume.alert
279 msgid "Volume marked as Item Transfer Destination"
280 msgstr "Նյութը նշված է որպես Item Transfer Destination"
281
282 #: staff.cat.copy_browser.mark_volume.prompt
283 msgid "Choose just one Volume to mark as Item Transfer Destination"
284 msgstr "Ընտրիր միայն մեկ հատոր նշելու որպես Item Transfer Destination"
285
286 #: staff.cat.copy_browser.mark_volume.title
287 msgctxt "staff.cat.copy_browser.mark_volume.title"
288 msgid "Limit Selection"
289 msgstr "Սահմանափակիր ընտրությունը"
290
291 #: staff.cat.copy_browser.transfer_volume.alert
292 msgid ""
293 "Please mark a library as the destination from within holdings maintenance "
294 "and then try this again."
295 msgstr "Նշիր գրադարան պահումների կառավարման համար, և փորձիր նորից:"
296
297 #: staff.cat.copy_browser.transfer.prompt
298 msgid "Transfer volumes %1$s to library %2$s on the following record?"
299 msgstr "Տեղափոխե՞լ հատորները %1$s գրադարան %2$s այս գրառման համար:"
300
301 #: staff.cat.copy_browser.transfer.submit.label
302 msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer.submit.label"
303 msgid "Transfer"
304 msgstr "Տեղափոխում"
305
306 #: staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.label
307 msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.label"
308 msgid "Cancel"
309 msgstr "Չեղյալ անել"
310
311 #: staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.accesskey
312 msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.accesskey"
313 msgid "C"
314 msgstr "C"
315
316 #: staff.cat.copy_browser.transfer.title
317 msgid "Volume Transfer"
318 msgstr "Հատորի տեղափոխում"
319
320 #: staff.cat.copy_browser.transfer.incomplete
321 msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer.incomplete"
322 msgid "Transfer Aborted"
323 msgstr "Տեղափոխումը վիժեցված է"
324
325 #: staff.cat.copy_browser.transfer.override.failure
326 msgid "Override Volume Transfer Failure?"
327 msgstr "Վերակատարէ՞լ Հատորի տեղափոխման ձախողումը:"
328
329 #: staff.cat.copy_browser.transfer.ineligible_destination
330 msgid "That destination cannot have volumes."
331 msgstr "Այդ կետը չի կարող ունենալ հատորներ:"
332
333 #: staff.cat.copy_browser.transfer.success
334 msgid "Volumes transferred."
335 msgstr "Հատորները տեղափոխված են:"
336
337 #: staff.cat.copy_browser.transfer.unexpected_error
338 msgid "All volumes not likely transferred."
339 msgstr "Ցանկալի չէ բոլոր հատորների տեղափոխումը"
340
341 #: staff.cat.copy_browser.transfer_items.missing_volume
342 msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer_items.missing_volume"
343 msgid ""
344 "Please mark a volume as the destination from within holdings maintenance and "
345 "then try this again."
346 msgstr "Նշիր հատորը պահումների կառավարման համար, և փորձիր նորից:"
347
348 #: staff.cat.copy_browser.transfer_items.unexpected_error
349 msgid "All copies not likely transferred."
350 msgstr "Ցանկալի չէ բոլոր օրինակների տեղափոխումը"
351
352 #: staff.cat.copy_browser.link_as_multi_bib.missing_bib
353 msgid ""
354 "Please Mark a bib record as a Target for Foreign Items and try this again."
355 msgstr "Նշիր մատեն գրառումը որպես Թիրախ օտարրկրյա նյութերի համար և փորձիր նորից"
356
357 #: staff.cat.copy_browser.missing_library
358 msgid "Missing library list."
359 msgstr "Պակասող գրադարանի ցուցակ"
360
361 #: staff.cat.copy_browser.consortial_copy_count.error
362 msgid "Error retrieving consortial copy count."
363 msgstr "Սխալ կոնսորցիումի օրինակը կանչելիս:"
364
365 #: staff.cat.copy_browser.list_init.tree_location
366 msgid "Location/Barcode"
367 msgstr "Տեղաբաշխում/Շտրիխ կոդ"
368
369 #: staff.cat.copy_browser.list_init.volume_count
370 msgctxt "staff.cat.copy_browser.list_init.volume_count"
371 msgid "Volumes"
372 msgstr "Հատորներ"
373
374 #: staff.cat.copy_browser.list_init.copy_count
375 msgid "Copies"
376 msgstr "Օրինակներ"
377
378 #: staff.cat.copy_browser.actions.error
379 msgid "Copy Browser Actions"
380 msgstr "Արտագրի Դիտակի գործողությունները"
381
382 #: staff.cat.copy_browser.refresh_list.error
383 msgid "Problem refreshing the volume/copy tree."
384 msgstr "Խոչընդոտ Հատորի/օրինակի ծառը թարմացնելիս:"
385
386 #: staff.cat.copy_buckets.render_pending_copies.complete
387 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.render_pending_copies.complete"
388 msgid "Action completed."
389 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
390
391 #: staff.cat.copy_buckets.retrieve_row.error
392 msgid "Error retrieving details for item with copy id = %1$s"
393 msgstr "id = %1$s համարի նյութի մանրամասները կանչելիս կա սխալ:"
394
395 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.render.choose_bucket
396 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.menulist.render.choose_bucket"
397 msgid "Choose a bucket..."
398 msgstr "Ընտրիր փունջը..."
399
400 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.render.retrieve_bucket
401 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.menulist.render.retrieve_bucket"
402 msgid "Retrieve shared bucket..."
403 msgstr "Կանչիր համատեղ փունջը..."
404
405 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.prompt
406 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.prompt"
407 msgid "Enter bucket number:"
408 msgstr "Մուտք արա փնջի համարը:"
409
410 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.undefined
411 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.undefined"
412 msgid "Could not find a bucket with ID = %1$s"
413 msgstr "Չի կարող գտնել փունջը ID = %1$s"
414
415 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.error
416 msgid "Error retrieving bucket.  Did you use a valid bucket id?"
417 msgstr "Փնջի հետ կանչի սխալ: Արդյո՞ք ճիշտ է փնջի  id:"
418
419 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_add.error
420 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_add.error"
421 msgid "Addition likely failed."
422 msgstr "Ավելացումը ձախողվեց:"
423
424 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_sel_add.error
425 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_sel_add.error"
426 msgid "Addition likely failed."
427 msgstr "Ավելացումը ձախողվեց:"
428
429 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_item.error
430 msgid "Deletion likely failed."
431 msgstr "Հեռացումը ձախողվեց:"
432
433 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_item.complete
434 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_item.complete"
435 msgid "Action completed."
436 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
437
438 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.confirm
439 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.confirm"
440 msgid "Delete the bucket named %1$s?"
441 msgstr "Ջնչել փունջը այս անվանումով %1$s"
442
443 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.complete
444 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.complete"
445 msgid "Action completed."
446 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
447
448 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.error
449 msgid "Bucket deletion likely failed."
450 msgstr "Փնջի ջնջումը ձախողվեց:"
451
452 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.prompt
453 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.prompt"
454 msgid "What would you like to name the bucket?"
455 msgstr "Ի՞նչ անուն կտաք փնջին:"
456
457 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.title
458 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.title"
459 msgid "Bucket Creation"
460 msgstr "Փնջի ստեղծում:"
461
462 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.container_exists
463 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.container_exists"
464 msgid "You already have a bucket with that name."
465 msgstr "Դու այդ անունով փունջ արդեն ունէս:"
466
467 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.success
468 msgid "Bucket \"%1$s\" created."
469 msgstr "\"%1$s\" փունջը ստեղծված է:"
470
471 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.error
472 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.error"
473 msgid "Bucket creation failed."
474 msgstr "Փնջի ստեղծումը ձախողվեց:"
475
476 #: staff.cat.copy_buckets.batch.error
477 msgid "Batch Item Deletion"
478 msgstr "Փաթեթի նյութի ջնջում:"
479
480 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_transfer_to_volume.no_volume
481 msgid ""
482 "Please mark a volume as the destination from within the copy browser and "
483 "then try this again."
484 msgstr "Նշիր հատորը որպես Դիտակի պատճե և փորձիր նորից:"
485
486 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_transfer_to_volume.confirm
487 msgid ""
488 "Transfer the items in bucket \"%1$s\" from their original volumes to the "
489 "volume labelled \"%2$s\" for the library \"%3$s\" on the following record?"
490 msgstr ""
491 "Տեղափոխե՞լ փնջի նյութերը \"%1$s\" իրենց իրական հատորներից դեպի հատորներ նշված "
492 "\"%2$s\" այս գրադարանի համար \"%3$s\" հետևյալ գրառումների համար:"
493
494 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_transfer_to_volume.error
495 msgid "Items not likely transferred."
496 msgstr "Նյութերը չեն տեղափոխվել:"
497
498 #: staff.cat.copy_buckets.cmd_export_to_copy_status.error
499 msgid "Copy Status from Copy Buckets"
500 msgstr "Պատճենի վիճակ փնջերի պատճեից:"
501
502 #: staff.cat.copy_buckets.prep_item_for_list.error
503 msgid "List building failed."
504 msgstr "Ցուցակի կառուցումը ձախողվեց:"
505
506 #: staff.cat.copy_buckets_quick.bucket_prompt
507 msgid "Copy this item into which bucket?"
508 msgstr "Ո՞ր փնջում արտագրել այս նյութը:"
509
510 #: staff.cat.copy_buckets_quick.bucket_prompt.plural
511 msgctxt "staff.cat.copy_buckets_quick.bucket_prompt.plural"
512 msgid "Copy these %1$s items into which bucket?"
513 msgstr "Ո՞ր փնջում արտագրել այս %1$s նյութերը:"
514
515 #: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.prompt
516 msgctxt "staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.prompt"
517 msgid "What would you like to name the bucket?"
518 msgstr "Ի՞նչ անուն կուզենաք տալ փնջին:"
519
520 #: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.title
521 msgctxt "staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.title"
522 msgid "Bucket Creation"
523 msgstr "Փնջի ստեղծում"
524
525 #: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.error
526 msgctxt "staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.error"
527 msgid "Bucket creation failed."
528 msgstr "Փնջի ստեղծումը ձախողվեց:"
529
530 #: staff.cat.copy_buckets_quick.addition.error
531 msgid "Addition likely failed for bucket = %1$s and copy ID = %2$s."
532 msgstr "Ավելացումը տապալվըց փունջ = %1$s և պատճե ID = %2$s"
533
534 #: staff.cat.copy_editor.caption
535 msgid "Copy Editor"
536 msgstr "Պատճենահանման խմբագիր"
537
538 #: staff.cat.copy_editor.create_copies
539 msgid "Modify/Create Copies"
540 msgstr "Ձևափոխիր/Ստեղծիր պատճեններ"
541
542 #: staff.cat.copy_editor.create_copies.accesskey
543 msgid "M"
544 msgstr "M"
545
546 #: staff.cat.copy_editor.copy_notes
547 msgid "Copy Notes"
548 msgstr "Օրինակի նշումներ"
549
550 #: staff.cat.copy_editor.status
551 msgid "Status"
552 msgstr "Վիճակ"
553
554 #: staff.cat.copy_editor.retrieve_templates.error
555 msgid "Error retrieving templates"
556 msgstr "Ձևանմուշների ստացման սխալ"
557
558 #: staff.cat.copy_editor.apply_templates.error
559 msgid "Error applying template"
560 msgstr "Ձևանմուշների կիրառման սխալ"
561
562 #: staff.cat.copy_editor.save_as_template.prompt
563 msgid "Enter template name:"
564 msgstr "Մուտք արա ձևանմուշի անվանումը"
565
566 #: staff.cat.copy_editor.save_as_template.title
567 msgid "Save As Template"
568 msgstr "Հիշիր որպես ձևանմուշ"
569
570 #: staff.cat.copy_editor.save_as_template.success
571 msgid "Template \"%1$s\" saved."
572 msgstr "Ձևանմուշը \"%1$s\" հիշված է:"
573
574 #: staff.cat.copy_editor.save_as_template.error
575 msgid "Error saving template"
576 msgstr "Սխալ ձևանմուշը հիշելիս:"
577
578 #: staff.cat.copy_editor.delete_template.confirm
579 msgid "Delete template \"%1$s\"?"
580 msgstr "Ջնջե՞լ ձևանմուշը \"%1$s\""
581
582 #: staff.cat.copy_editor.delete_template.success
583 msgid "Template \"%1$s\" deleted."
584 msgstr "Ձևանմուշը \"%1$s\" ջնջված է:"
585
586 #: staff.cat.copy_editor.delete_template.error
587 msgid "Error deleting template"
588 msgstr "Սխալ ձևանմուշը ջնջելիս:"
589
590 #: staff.cat.copy_editor.export_templates.title
591 msgid "Save Templates File As"
592 msgstr "Հիշիր ձևանմուշների ֆայլը որպես"
593
594 #: staff.cat.copy_editor.export_templates.error
595 msgid "Error exporting templates"
596 msgstr "Սխալ ձևանմուշները ներմուծելիս:"
597
598 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.title
599 msgid "Import Templates File"
600 msgstr "Ներմուծիր ձևանմուշների ֆայլը:"
601
602 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.prompt
603 msgid "Replace the existing template with the imported template?"
604 msgstr "Փոխարինե՞լ առկա ձևանմուշը երմուծվածով:"
605
606 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.title
607 msgid "Template %1$s already exists."
608 msgstr "Ձևանմուշ %1$s արդեն առկա է:"
609
610 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.yes
611 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.yes"
612 msgid "Yes"
613 msgstr "Այո"
614
615 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.no
616 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.no"
617 msgid "No"
618 msgstr "Ոչ"
619
620 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.click_here
621 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.click_here"
622 msgid "Click here"
623 msgstr "Սեղմիր այստեղ"
624
625 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.prompt
626 msgid "Save all of these imported templates permanently to this account?"
627 msgstr "Հիշե՞լ բոլոր այս ներմուծված ձևանմուշները այս հաշվի մեջ:"
628
629 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.title
630 msgid "Final warning"
631 msgstr "Վերջնական զգուշացում:"
632
633 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.yes
634 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.save.yes"
635 msgid "Yes"
636 msgstr "Այո"
637
638 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.no
639 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.save.no"
640 msgid "No"
641 msgstr "Ոչ"
642
643 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.click_here
644 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.save.click_here"
645 msgid "Click here"
646 msgstr "Սեղմիր այստեղ"
647
648 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.success
649 msgid "All templates saved."
650 msgstr "Բոլոր ձևանմուշները հիշված են:"
651
652 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.error
653 msgid "Error saving templates"
654 msgstr "Սխալ ձևանմուշները հիշելիս:"
655
656 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.note
657 msgid ""
658 "Note: These imported templates will get saved along with any new template "
659 "you try to create, but if that does not happen, then these templates will "
660 "disappear with the next invocation of the item attribute editor."
661 msgstr ""
662 "Նշում: Ներմուծված այս ձևանմուշները կհիշվեն քո կողմից ստեղծված բոլոր նոր "
663 "ձևանմուշների հետ: Բայց եթե սա չպատահի, ապա այս ձևանմուշները կանհետանան երբ "
664 "հաջորդ անգամ նյութի խմբագիրը կաշխատի:"
665
666 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.error
667 msgid "Error importing templates"
668 msgstr "Սխալ ձևանմուշները ներմուծելիս:"
669
670 #: staff.cat.copy_editor.apply_owning_lib.undefined_volume.error
671 msgid ""
672 "Error retrieving Volume information for copy %1$s.  The owning library for "
673 "this copy will not be changed."
674 msgstr ""
675 "Սխալ %1$s պատճեի Հատորի ինֆորմացիան կանչելիս: Պատճեն տնօրինող գրադարանը չի "
676 "փոխվի:"
677
678 #: staff.cat.copy_editor.apply_owning_lib.call_number.error
679 msgid ""
680 "Error changing owning library for copy %1$s.  The owning library for this "
681 "copy will not be changed."
682 msgstr ""
683 "Սխալ %1$s օրինակը տնօրինող գրադարանը փոխելիս: Պատճեն տնօրինող գրադարանը չի "
684 "փոխվի:"
685
686 #: staff.cat.copy_editor.copy_count
687 msgid "1 copy"
688 msgstr "1 օրինակ"
689
690 #: staff.cat.copy_editor.copy_count.plural
691 msgid "%1$s copies"
692 msgstr "%1$s օրինակներ"
693
694 #: staff.cat.copy_editor.apply.label
695 msgctxt "staff.cat.copy_editor.apply.label"
696 msgid "Apply"
697 msgstr "Կիրառել"
698
699 #: staff.cat.copy_editor.apply.accesskey
700 msgctxt "staff.cat.copy_editor.apply.accesskey"
701 msgid "A"
702 msgstr "A"
703
704 #: staff.cat.copy_editor.cancel.label
705 msgctxt "staff.cat.copy_editor.cancel.label"
706 msgid "Cancel"
707 msgstr "Չեղյալ անել"
708
709 #: staff.cat.copy_editor.handle_update.error
710 msgid "copy update error:"
711 msgstr "պատճեի թարմացման սխալ"
712
713 #: staff.cat.copy_editor.add_stat_cat.error
714 msgid "Error adding statistical category to display definition"
715 msgstr "Սխալ՝ Արտածման սահմանմանը վիճակագրական դաս ավելացնելիս"
716
717 #: staff.cat.copy_editor.populate_stat_cat.error
718 msgid "Error populating statistical categories for display"
719 msgstr "Սխալ՝ արտածման վիճակագրական դասերը բազմացնելիս"
720
721 #: staff.cat.copy_editor.remove_stat_cat_entry
722 msgid "<Remove Stat Cat>"
723 msgstr "<Հեռացրու Stat Cat>"
724
725 #: staff.cat.copy_editor.remove_age_based_hold_protection
726 msgid "<Remove Protection>"
727 msgstr "<Հեռացրու պաշտպանությունը>"
728
729 #: staff.cat.copy_editor.remove_circulate_as_type
730 msgid "<Remove Circulate as Type>"
731 msgstr "<Հեռացրու սպասարկումը որպես տեսակ>"
732
733 #: staff.cat.copy_editor.field.unset_or_null
734 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.unset_or_null"
735 msgid "<Unset>"
736 msgstr "<Unset>"
737
738 #: staff.cat.copy_editor.field.owning_library.label
739 msgid "Owning Lib : Call Number"
740 msgstr "Տնօրինող գրադարան ։ Դասիչ"
741
742 #: staff.cat.copy_editor.field.creator.label
743 msgid "Creator"
744 msgstr "Ստեղծող"
745
746 #: staff.cat.copy_editor.field.last_editor.label
747 msgid "Last Editor"
748 msgstr "Վերջին խմբագիր"
749
750 #: staff.cat.copy_editor.field.barcode.label
751 msgid "Barcode"
752 msgstr "Շտրիխ կոդ"
753
754 #: staff.cat.copy_editor.field.creation_date.label
755 msgid "Creation Date"
756 msgstr "Ստեղծման ամսաթիվ"
757
758 #: staff.cat.copy_editor.field.last_edit_date.label
759 msgid "Last Edit Date"
760 msgstr "Վերջին խմբագրման ամսաթիվ"
761
762 #: staff.cat.copy_editor.field.location.label
763 msgid "Location/Collection"
764 msgstr "Տեղաբաշխում/հավաքածու"
765
766 #: staff.cat.copy_editor.field.circulation_library.label
767 msgid "Circulation Library"
768 msgstr "Սպասարկող գրադարան"
769
770 #: staff.cat.copy_editor.field.copy_number.label
771 msgid "Copy Number"
772 msgstr "Պատճենի համար"
773
774 #: staff.cat.copy_editor.field.circulate.label
775 msgid "Circulate?"
776 msgstr "Սպասարկե՞լ"
777
778 #: staff.cat.copy_editor.field.circulate.yes_or_true
779 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.circulate.yes_or_true"
780 msgid "Yes"
781 msgstr "Այո"
782
783 #: staff.cat.copy_editor.field.circulate.no_or_false
784 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.circulate.no_or_false"
785 msgid "No"
786 msgstr "Ոչ"
787
788 #: staff.cat.copy_editor.field.holdable.label
789 msgid "Holdable?"
790 msgstr "Պահվո՞խ"
791
792 #: staff.cat.copy_editor.field.holdable.yes_or_true
793 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.holdable.yes_or_true"
794 msgid "Yes"
795 msgstr "Այո"
796
797 #: staff.cat.copy_editor.field.holdable.no_or_false
798 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.holdable.no_or_false"
799 msgid "No"
800 msgstr "Ոչ"
801
802 #: staff.cat.copy_editor.field.floating.label
803 msgid "Floating?"
804 msgstr "Սահո՞ղ"
805
806 #: staff.cat.copy_editor.field.floating.yes_or_true
807 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.floating.yes_or_true"
808 msgid "Yes"
809 msgstr "Այո"
810
811 #: staff.cat.copy_editor.field.floating.no_or_false
812 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.floating.no_or_false"
813 msgid "No"
814 msgstr "Ոչ"
815
816 #: staff.cat.copy_editor.field.age_based_hold_protection.label
817 msgid "Age-based Hold Protection"
818 msgstr "Տարիքի հետ կապված պահման պաշտպանություն"
819
820 #: staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.label
821 msgid "Loan Duration"
822 msgstr "Տրման տևողություն"
823
824 #: staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.short
825 msgid "Short"
826 msgstr "Կարճ"
827
828 #: staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.normal
829 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.normal"
830 msgid "Normal"
831 msgstr "Նորմալ"
832
833 #: staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.extended
834 msgid "Long"
835 msgstr "Երկար"
836
837 #: staff.cat.copy_editor.field.fine_level.label
838 msgid "Fine Level"
839 msgstr "Տուգանքի մակարդակ"
840
841 #: staff.cat.copy_editor.field.fine_level.low
842 msgid "Low"
843 msgstr "Ցածր"
844
845 #: staff.cat.copy_editor.field.fine_level.normal
846 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.fine_level.normal"
847 msgid "Normal"
848 msgstr "Նորմալ"
849
850 #: staff.cat.copy_editor.field.fine_level.high
851 msgid "High"
852 msgstr "Բարձր"
853
854 #: staff.cat.copy_editor.field.circulate_as_type.label
855 msgid "Circulate as Type"
856 msgstr "Սպասարկիր որպես Տեսակ"
857
858 #: staff.cat.copy_editor.field.circulation_modifier.label
859 msgid "Circulation Modifier"
860 msgstr "Տացքի ձևափոխիչ"
861
862 #: staff.cat.copy_editor.field.alert_message.label
863 msgid "Alert Message"
864 msgstr "Ահազանգող հաղորդում"
865
866 #: staff.cat.copy_editor.field.deposit.label
867 msgid "Deposit?"
868 msgstr "Դեպոզիտ անե՞լ"
869
870 #: staff.cat.copy_editor.field.deposit.yes_or_true
871 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.deposit.yes_or_true"
872 msgid "Yes"
873 msgstr "Այո"
874
875 #: staff.cat.copy_editor.field.deposit.no_or_false
876 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.deposit.no_or_false"
877 msgid "No"
878 msgstr "Ոչ"
879
880 #: staff.cat.copy_editor.field.deposit_amount.label
881 msgid "Deposit Amount"
882 msgstr "Դեպոզիտ գումար"
883
884 #: staff.cat.copy_editor.field.price.label
885 msgid "Price"
886 msgstr "Գին"
887
888 #: staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.label
889 msgid "OPAC Visible?"
890 msgstr "ՀՕԱՔ-ը տեսանելի է՞"
891
892 #: staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.yes_or_true
893 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.yes_or_true"
894 msgid "Yes"
895 msgstr "Այո"
896
897 #: staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.no_or_false
898 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.no_or_false"
899 msgid "No"
900 msgstr "Ոչ"
901
902 #: staff.cat.copy_editor.field.reference.label
903 msgid "Reference?"
904 msgstr "Տեղեկատու՞"
905
906 #: staff.cat.copy_editor.field.reference.yes_or_true
907 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.reference.yes_or_true"
908 msgid "Yes"
909 msgstr "Այո"
910
911 #: staff.cat.copy_editor.field.reference.no_or_false
912 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.reference.no_or_false"
913 msgid "No"
914 msgstr "Ոչ"
915
916 #: staff.cat.copy_editor.field.mint_condition.label
917 msgid "Quality"
918 msgstr "Որակ"
919
920 #: staff.cat.copy_editor.field.mint_condition.yes_or_true
921 msgid "Good"
922 msgstr "Լավ"
923
924 #: staff.cat.copy_editor.field.mint_condition.no_or_false
925 msgid "Mediocre"
926 msgstr "Mediocre"
927
928 #: staff.cat.copy_notes.render_notes.label
929 msgid "Add New Note"
930 msgstr "Ավելացրու նոր նշում"
931
932 #: staff.cat.copy_notes.render_notes.accesskey
933 msgctxt "staff.cat.copy_notes.render_notes.accesskey"
934 msgid "A"
935 msgstr "A"
936
937 #: staff.cat.copy_notes.widgets_apply.note_id
938 msgid "Note ID:"
939 msgstr "Նշումի ID:"
940
941 #: staff.cat.copy_notes.widgets_apply.creator_id
942 msgid "Creator ID:"
943 msgstr "Ստեղծողի ID:"
944
945 #: staff.cat.copy_notes.widgets.public
946 msgid "Public"
947 msgstr "Հանրային"
948
949 #: staff.cat.copy_notes.widgets.private
950 msgid "Private"
951 msgstr "Մասնավոր"
952
953 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.label
954 msgid "Delete This Note"
955 msgstr "Ջնջիր այս նշումը"
956
957 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.msg
958 msgid "Delete the note titled \"%1$s\" created on %2$s?"
959 msgstr "Ջնջե՞լ այս նշումը \"%1$s\" ստեղծված %2$s"
960
961 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.title
962 msgid "Delete Note"
963 msgstr "Նշումը ջնջել:"
964
965 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.yes
966 msgctxt "staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.yes"
967 msgid "Yes"
968 msgstr "Այո"
969
970 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.no
971 msgctxt "staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.no"
972 msgid "No"
973 msgstr "Ոչ"
974
975 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.success
976 msgid "Note deleted."
977 msgstr "Նշումը ջնջված է:"
978
979 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.close_window
980 msgid "Close Window"
981 msgstr "Փակել պատուհանը"
982
983 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.close_window.accesskey
984 msgid "W"
985 msgstr "W"
986
987 #: staff.cat.copy_notes.new_note.label
988 msgid "New Note"
989 msgstr "Նոր նշում"
990
991 #: staff.cat.copy_notes.new_note.public
992 msgid "Public?"
993 msgstr "Հանրայի՞ն"
994
995 #: staff.cat.copy_notes.new_note.title
996 msgid "Title"
997 msgstr "Վերնագիր"
998
999 #: staff.cat.copy_notes.new_note.note
1000 msgid "Note"
1001 msgstr "Նշում"
1002
1003 #: staff.cat.copy_notes.new_note.initials
1004 msgid "Initials"
1005 msgstr "սկզբնատառեր"
1006
1007 #: staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.label
1008 msgctxt "staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.label"
1009 msgid "Cancel"
1010 msgstr "Չեղյալ անել"
1011
1012 #: staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.accesskey
1013 msgctxt "staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.accesskey"
1014 msgid "C"
1015 msgstr "C"
1016
1017 #: staff.cat.copy_notes.new_note.add_note.label
1018 msgid "Add Note"
1019 msgstr "Ավելացնել նշում"
1020
1021 #: staff.cat.copy_notes.new_note.add_note.accesskey
1022 msgctxt "staff.cat.copy_notes.new_note.add_note.accesskey"
1023 msgid "A"
1024 msgstr "A"
1025
1026 #: staff.cat.copy_notes.new_note.error
1027 msgid "The note was not likely created."
1028 msgstr "Նշումը կարծես չի ստեղծվել:"
1029
1030 #: staff.cat.copy_summary.copy_id
1031 msgid "Copy ID = %1$s"
1032 msgstr "Պատճեի ID = %1$s"
1033
1034 #: staff.cat.copy_summary.total_circs.label
1035 msgid "Total Circs"
1036 msgstr "Գումարաճին Circs"
1037
1038 #: staff.cat.copy_summary.yes
1039 msgctxt "staff.cat.copy_summary.yes"
1040 msgid "Yes"
1041 msgstr "Այո"
1042
1043 #: staff.cat.copy_summary.no
1044 msgctxt "staff.cat.copy_summary.no"
1045 msgid "No"
1046 msgstr "Ոչ"
1047
1048 #: staff.cat.copy_summary.unset
1049 msgctxt "staff.cat.copy_summary.unset"
1050 msgid "<Unset>"
1051 msgstr "<Unset>"
1052
1053 #: staff.cat.copy_summary.not_cataloged
1054 msgid "Not Cataloged"
1055 msgstr "Քարտագրված չէ"
1056
1057 #: staff.cat.marcedit.authority_see_also
1058 msgid "See also: %1$s"
1059 msgstr "Տես նաև: %1$s"
1060
1061 #: staff.cat.marcedit.authority_see_from
1062 msgid "See from: %1$s"
1063 msgstr "Տես այստեղից: %1$s"
1064
1065 #: staff.cat.marcedit.help.add_row
1066 msgid "Add Row: CTRL+Enter"
1067 msgstr "Ավելացրու տող: CTRL+Enter"
1068
1069 #: staff.cat.marcedit.help.insert_row
1070 msgid "Insert Row: CTRL+Shift+Enter"
1071 msgstr "Ներդնել տող: CTRL+Shift+Enter"
1072
1073 #: staff.cat.marcedit.help.copy_row_up
1074 msgid "Copy Current Row Above: CTRL+Up"
1075 msgstr "Արտագրել ընթացիկ տողը վերևում: CTRL+Up"
1076
1077 #: staff.cat.marcedit.help.copy_row_down
1078 msgid "Copy Current Row Below: CTRL+Down"
1079 msgstr "Արտագրել ընթացիկ տողը ներքևում: CTRL+Down"
1080
1081 #: staff.cat.marcedit.help.add_subfield
1082 msgid "Add Subfield: CTRL+D (CTRL+I on Mac OS X)"
1083 msgstr "Ավելացրու ենթադաշտ: CTRL+D (CTRL+I Mac OS X համար)"
1084
1085 #: staff.cat.marcedit.help.remove_row
1086 msgid "Remove Row: CTRL+Del"
1087 msgstr "Հեռացրու տողը: CTRL+Del"
1088
1089 #: staff.cat.marcedit.help.remove_subfield
1090 msgid "Remove Subfield: SHIFT+Del"
1091 msgstr "Հեռացրու ենթադաշտը: SHIFT+Del"
1092
1093 #: staff.cat.marcedit.help.replace_006
1094 msgid "Create/Replace 006: CTRL+F6"
1095 msgstr "Ստեղծիր/Փոխարինիր 006: CTRL+F6"
1096
1097 #: staff.cat.marcedit.help.replace_007
1098 msgid "Create/Replace 007: CTRL+F7"
1099 msgstr "Ստեղծիր/Փոխարինիր 007: CTRL+F7"
1100
1101 #: staff.cat.marcedit.help.replace_008
1102 msgid "Create/Replace 008: CTRL+F8"
1103 msgstr "Ստեղծիր/Փոխարինիր 008: CTRL+F8"
1104
1105 #: staff.cat.marcedit.save.label
1106 msgid "Save Record"
1107 msgstr "Հիշիր գրառումը"
1108
1109 #: staff.cat.marcedit.marcTag.LDR.label
1110 msgid "MARC Leader"
1111 msgstr "MARC առաջատար"
1112
1113 #: staff.cat.marcedit.add_row.label
1114 msgid "Add Row"
1115 msgstr "Ավելացրու տող"
1116
1117 #: staff.cat.marcedit.insert_row.label
1118 msgid "Insert Row"
1119 msgstr "Ներդիր տող"
1120
1121 #: staff.cat.marcedit.remove_row.label
1122 msgid "Remove Row"
1123 msgstr "Հեռացրու տողը"
1124
1125 #: staff.cat.marcedit.replace_006.label
1126 msgid "Add/Replace 006"
1127 msgstr "Ավելացրու/Փոխարինիր 006"
1128
1129 #: staff.cat.marcedit.replace_007.label
1130 msgid "Add/Replace 007"
1131 msgstr "Ավելացրու/Փոխարինիր 007"
1132
1133 #: staff.cat.marcedit.replace_008.label
1134 msgid "Add/Replace 008"
1135 msgstr "Ավելացրու/Փոխարինիր 008"
1136
1137 #: staff.cat.marcedit.not_authority_field.label
1138 msgid "Not a controlled subfield"
1139 msgstr "Չկառավարվող ենթադաշտ"
1140
1141 #: staff.cat.marcedit.apply_full.label
1142 msgid "Apply Full Authority (1XX)"
1143 msgstr "Կիրառիր լրիվ հեղինակայինը (1XX)"
1144
1145 #: staff.cat.marcedit.apply_selected.label
1146 msgid "Apply Selected"
1147 msgstr "Կիրառիր ընտրվածները"
1148
1149 #: staff.cat.marcedit.no_authority_match.label
1150 msgid "No matching authority records found"
1151 msgstr "Համընկնող հեղինակավոր գրառումնէր չեն գտնվել"
1152
1153 #: staff.cat.marcedit.next_page.label
1154 msgid "Next page"
1155 msgstr "Հաջորդ էջ"
1156
1157 #: staff.cat.marcedit.previous_page.label
1158 msgid "Previous page"
1159 msgstr "Նախորդ էջ"
1160
1161 #: staff.cat.marcedit.create_authority.label
1162 msgid "Create New Authority from this Field"
1163 msgstr "Ստեղծիր նոր Հեղինակավոր գրառում այս դաշտից"
1164
1165 #: staff.cat.marcedit.create_authority_now.label
1166 msgid "Create Immediately"
1167 msgstr "Ստեղծիր անմիջապես"
1168
1169 #: staff.cat.marcedit.create_authority_success.label
1170 msgid "Created new authority record"
1171 msgstr "Նոր հեղինակավոր գրառումը ստեղծված է"
1172
1173 #: staff.cat.marcedit.create_authority_edit.label
1174 msgid "Create and Edit..."
1175 msgstr "Ստեղծիր և խմբագրի"
1176
1177 #: staff.cat.marc_new.tab_name
1178 msgid "MARC Template"
1179 msgstr "MARC ձևանմուշ"
1180
1181 #: staff.cat.marc_new.create_record.label
1182 msgid "Create Record"
1183 msgstr "Ստեղծիր գրառում"
1184
1185 #: staff.cat.marc_new.system_local.label
1186 msgid "System Local"
1187 msgstr "Համակարգի տեղային"
1188
1189 #: staff.cat.marc_new.retrieving.label
1190 msgctxt "staff.cat.marc_new.retrieving.label"
1191 msgid "Retrieving title..."
1192 msgstr "Վերնագրի կանչում"
1193
1194 #: staff.cat.marc_new.creating_record.error
1195 msgid "Error creating MARC record."
1196 msgstr "MARCգրառման ստեղծման սխալ:"
1197
1198 #: staff.cat.marc_new.loading_template.error
1199 msgid "Error loading MARC template: %1$s"
1200 msgstr "MARC ձևաչափի %1$s բեռնավորման սխալ"
1201
1202 #: staff.cat.opac.set_marc_edit.alert
1203 msgid "Record successfully saved."
1204 msgstr "Գրառումը հաջողությամբ հիշված է:"
1205
1206 #: staff.cat.opac.set_marc_edit.std_unexpected_error
1207 msgid "Record not likely updated."
1208 msgstr "Գրառումը կարծես թե չի թարմացվել:"
1209
1210 #: staff.cat.opac.refresh.function_not_implemented.alert
1211 msgid "Not yet implemented.  Work around: Choose Duplicate in New Tab option"
1212 msgstr "Դեռ չի ներդրված: Ընտրիր Պատճենել New Tab ընտրանքից:"
1213
1214 #: staff.cat.opac.set_tab_name
1215 msgid "Record: %1$s"
1216 msgstr "Գրառում: %1$s"
1217
1218 #: staff.cat.opac.title_for_hold_transfer.destination_needed.label
1219 msgid "Need to mark a record as a Title Hold Transfer Destination first."
1220 msgstr ""
1221 "Սկզբից հարկավոր է գրառումը նշել որպես Վերնագրի Պահման Տարանցման Նպատակակետ"
1222
1223 #: staff.cat.opac.title_for_hold_transfer.success.label
1224 msgid "Holds transferred."
1225 msgstr "Պահումները փոխանցված են"
1226
1227 #: staff.cat.opac.title_for_hold_transfer.failure.label
1228 msgid "Holds not transferred."
1229 msgstr "Պահումները փոխանցված չեն"
1230
1231 #: staff.cat.record_buckets.tab_name
1232 msgid "Record Buckets"
1233 msgstr "Գրանցիր փնջերը"
1234
1235 #: staff.cat.record_buckets.save_file_as
1236 msgid "Save File As"
1237 msgstr "Հիշիր ֆայլը որպես"
1238
1239 #: staff.cat.record_buckets.export_records.alert
1240 msgid "File not downloaded."
1241 msgstr "Ֆայլը չի բեռնաթափվել:"
1242
1243 #: staff.cat.record_buckets.export_records.std_unexpected_error
1244 msgid "Records could not be exported."
1245 msgstr "Գրառումները հնարավոր չէ արտահանել:"
1246
1247 #: staff.cat.record_buckets.rednder_pending_records.alert
1248 msgctxt "staff.cat.record_buckets.rednder_pending_records.alert"
1249 msgid "Action completed."
1250 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
1251
1252 #: staff.cat.record_buckets.retrieve_row.std_unexpected_error
1253 msgid "Error retrieving mvr for record with ID = %1$s"
1254 msgstr "Սխալ երբ կանչվում է mvr գրառման համարորի ID = %1$s"
1255
1256 #: staff.cat.record_buckets.buckets.std_unexpected_error
1257 msgid "Could not retrieve your buckets."
1258 msgstr "Չի կարողանում բերել փնջերը:"
1259
1260 #: staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item1
1261 msgctxt "staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item1"
1262 msgid "Choose a bucket..."
1263 msgstr "Ընտրիր փունջը..."
1264
1265 #: staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item2
1266 msgctxt "staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item2"
1267 msgid "Retrieve shared bucket..."
1268 msgstr "Կանչիր համատեղ փունջը..."
1269
1270 #: staff.cat.record_buckets.change_bucket.bucket_id
1271 msgctxt "staff.cat.record_buckets.change_bucket.bucket_id"
1272 msgid "Enter bucket number:"
1273 msgstr "Մուտք արա փնջի համարը:"
1274
1275 #: staff.cat.record_buckets.change_bucket.error
1276 msgid "Error retrieving bucket.  Did you use a valid bucket ID?"
1277 msgstr "Սխալ՝ փնջի կանչի ընթացքում: Արդյո՞ք օգտագործում ես թույլատեված ID:"
1278
1279 #: staff.cat.record_buckets.delete_bucket_named
1280 msgctxt "staff.cat.record_buckets.delete_bucket_named"
1281 msgid "Delete the bucket named %1$s?"
1282 msgstr "Ջնջե՞լ %1$s անունով բուկլետը:"
1283
1284 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt
1285 msgctxt "staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt"
1286 msgid "What would you like to name the bucket?"
1287 msgstr "Ի՞նչ անուն կուզենաս տալ այս բուկլետին:"
1288
1289 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt_title
1290 msgctxt "staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt_title"
1291 msgid "Bucket Creation"
1292 msgstr "Փնջի ստեղծում:"
1293
1294 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.same_name_alert
1295 msgctxt "staff.cat.record_buckets.new_bucket.same_name_alert"
1296 msgid "You already have a bucket with that name."
1297 msgstr "Այդ անունւվ փունջ արդեն ունես:"
1298
1299 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_created
1300 msgid "Bucket %1$s created."
1301 msgstr "Փունջը %1$s տեղծված է:"
1302
1303 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.fancy_prompt_title
1304 msgid "Record Merging"
1305 msgstr "Գրառման միաձուլում"
1306
1307 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.xml1
1308 msgid "Delete these records?"
1309 msgstr "Ջնջե՞լ այս գրառումները:"
1310
1311 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.button.label
1312 msgctxt "staff.cat.record_buckets.delete_records.button.label"
1313 msgid "Delete"
1314 msgstr "Ջնջել"
1315
1316 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.label
1317 msgctxt "staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.label"
1318 msgid "Cancel"
1319 msgstr "Չեղյալ անել"
1320
1321 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.accesskey
1322 msgctxt "staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.accesskey"
1323 msgid "C"
1324 msgstr "C"
1325
1326 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.xml2
1327 msgid "Record? # %1$s"
1328 msgstr "Գրառու՞մ # %1$s"
1329
1330 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.fancy_prompt_title
1331 msgid "Record Purging"
1332 msgstr "Record Purging"
1333
1334 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.fancy_prompt.alert
1335 msgid "Delete Aborted"
1336 msgstr "Ջնջելը կասեցված է:"
1337
1338 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.s1
1339 msgid "Error deleting these records:\n"
1340 msgstr "Սխալ՝ այս գրառումները ջնջելիս:\n"
1341
1342 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.s2
1343 msgid "Record #%1$s : %2$s  : %3$s\n"
1344 msgstr "Գրառում #%1$s : %2$s  : %3$s\n"
1345
1346 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.delete_success.alert
1347 msgid "Records deleted."
1348 msgstr "Գրառումները ջնջված են:"
1349
1350 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.catch.std_unex_err
1351 msgid "Records were not likely deleted."
1352 msgstr "Կարծես թե գրառումները ջնջված չեն:"
1353
1354 #: staff.cat.record_buckets.cmd_broken.alert
1355 msgid "Not Yet Implemented"
1356 msgstr "Դեռ ներդրված չէ:"
1357
1358 #: staff.cat.record_buckets.cmd_sel_opac.tab_name
1359 msgctxt "staff.cat.record_buckets.cmd_sel_opac.tab_name"
1360 msgid "Retrieving title..."
1361 msgstr "Վերնագիրը կանչվում է..."
1362
1363 #: staff.cat.record_buckets.cmd_sel_opac.catch.std_unex_err
1364 msgid "Showing in OPAC"
1365 msgstr "Ցույց է տրվում ՀՕԱՔ-ում"
1366
1367 #: staff.cat.record_buckets.submit.query_status
1368 msgctxt "staff.cat.record_buckets.submit.query_status"
1369 msgid "Searching..."
1370 msgstr "Որոնում..."
1371
1372 #: staff.cat.record_buckets.prep_record_for_list.std_unex_err
1373 msgid "Could not retrieve this record: %1$s"
1374 msgstr "Չի կարող կանչել այս գրառումը: %1$s"
1375
1376 #: staff.cat.record_buckets_quick.copy_one_record
1377 msgid "Copy this record into which bucket?"
1378 msgstr "Ո՞ր փնջում արտագրել այս գրառումը:"
1379
1380 #: staff.cat.record_buckets_quick.copy_multiple_records
1381 msgctxt "staff.cat.record_buckets_quick.copy_multiple_records"
1382 msgid "Copy these %1$s items into which bucket?"
1383 msgstr "Ո՞ր փնջում արտագրել այս %1$s նյութերը"
1384
1385 #: staff.cat.record_buckets_quick.initing_record_buckets_quick_xul
1386 msgid "Trying to init record_buckets_quick.xul"
1387 msgstr "Աշխատում է ակտիվացնել record_buckets_quick.xul"
1388
1389 #: staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket
1390 msgctxt "staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket"
1391 msgid "What would you like to name the bucket?"
1392 msgstr "Ի՞նչ անուն տալ փնջին:"
1393
1394 #: staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket.title
1395 msgctxt "staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket.title"
1396 msgid "Bucket Creation"
1397 msgstr "Փնջի ստեղծում"
1398
1399 #: staff.cat.record_buckets_quick.bucket_creation_failure
1400 msgctxt "staff.cat.record_buckets_quick.bucket_creation_failure"
1401 msgid "Bucket creation failed."
1402 msgstr "Փնջի ստեղծումը ձախողվեց:"
1403
1404 #: staff.cat.record_buckets_quick.add_to_bucket.addition_failed
1405 msgid "Addition likely failed for bucket = %1$s and record ID = %2$s"
1406 msgstr "Հավանաբար փունջը = %1$s և գրառում  ID = %2$s համար հավելումը ձախողվեց:"
1407
1408 #: staff.cat.record_buckets.menulist.change_bucket.undefined
1409 msgctxt "staff.cat.record_buckets.menulist.change_bucket.undefined"
1410 msgid "Could not find a bucket with ID = %1$s"
1411 msgstr "Չի կարող գտնել փունջը ID = %1$s"
1412
1413 #: staff.cat.spine_labels.copy
1414 msgid "copy"
1415 msgstr "օրինակ"
1416
1417 #: staff.cat.spine_labels.copies
1418 msgid "copies"
1419 msgstr "օրինակներ"
1420
1421 #: staff.cat.spine_labels.generate.std_unexpeceted_err
1422 msgid "Generate"
1423 msgstr "Գեներացնել"
1424
1425 #: staff.cat.spine_labels.preview.title
1426 msgctxt "staff.cat.spine_labels.preview.title"
1427 msgid "Spine Labels"
1428 msgstr "Կողային պիտակ"
1429
1430 #: staff.cat.spine_labels.preview.std_unexpected_err
1431 msgid "Preview and Print"
1432 msgstr "Նախնական դիտում և տպում"
1433
1434 #: staff.cat.util.replace_barcode.old_bc_window_prompt.prompt
1435 msgid "Enter original barcode for the copy:"
1436 msgstr "Օրինակի համար մուտք արա իսկական շտրիխ կոդը:"
1437
1438 #: staff.cat.util.replace_barcode.old_bc_window_prompt.title
1439 msgctxt "staff.cat.util.replace_barcode.old_bc_window_prompt.title"
1440 msgid "Replace Barcode"
1441 msgstr "Փոխարինիր շտրիխ կոդը"
1442
1443 #: staff.cat.util.replace_barcode.error_alert
1444 msgid "We were unable to retrieve an item with barcode \"%1$s\"."
1445 msgstr "Հնարավոր չէ կանչել նյութը որի շտրիխ կոդն է \"%1$s\":"
1446
1447 #: staff.cat.util.replace_barcode.new_bc_window_prompt.prompt
1448 msgid "Enter the replacement barcode for the copy:"
1449 msgstr "Պատճեի համար մուտք արա փոխարինման շտրիխ կոդը:"
1450
1451 #: staff.cat.util.replace_barcode.new_bc_window_prompt.title
1452 msgctxt "staff.cat.util.replace_barcode.new_bc_window_prompt.title"
1453 msgid "Replace Barcode"
1454 msgstr "Փոխարինիր շտրիխ կոդը"
1455
1456 #: staff.cat.util.replace_barcode.new_bc.failed
1457 msgid "Rename aborted.  Blank barcodes are not allowed."
1458 msgstr "Անվանափոխումը կասեցված է: Դատարկ շտրիխ կոդերը արգելված են:"
1459
1460 #: staff.cat.util.replace_barcode.testing_error
1461 msgid "Error testing replacement barcode \"%1$s\"."
1462 msgstr "Սխալ՝ փոխարինման շտրիխ կոդի տեստավորման ժամանակ \"%1$s\":"
1463
1464 #: staff.cat.util.replace_barcode.insufficient_permission_for_rename
1465 msgid "Rename aborted.  Insufficient permission."
1466 msgstr "Անվանափոխումը կասեցված է: Անբավարար իրավասություններ:"
1467
1468 #: staff.cat.util.replace_barcode.item_rename_error
1469 msgid "Error renaming item."
1470 msgstr "Նյութի անվանափոխման սխալ:"
1471
1472 #: staff.cat.util.replace_barcode.rename_error
1473 msgid "Rename did not likely occur."
1474 msgstr "Անվանափոխումը կարծես չի կայացել:"
1475
1476 #: staff.cat.util.transfer_copies.unmarked_volume_alert
1477 msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.unmarked_volume_alert"
1478 msgid ""
1479 "Please mark a volume as the destination from within holdings maintenance and "
1480 "then try this again."
1481 msgstr "Նշիր հատորը պահումների կառավարման համար, և փորձիր նորից:"
1482
1483 #: staff.cat.util.transfer_copies.params_message
1484 msgid ""
1485 "Transfer items from their original volumes to %1$s's volume labelled %2$s on "
1486 "the following record (and change their circulation libs to match)?"
1487 msgstr ""
1488 "Տեղափոխե՞լ նյութերը իրենց իրական հատորներից դեպի %1$s հատոր նշագրված %2$s "
1489 "հետևյա գրառումում (և փոխիր սպասարկման գրադարանը համընկնելու համար):"
1490
1491 #: staff.cat.util.transfer_copies.transfer.label
1492 msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.transfer.label"
1493 msgid "Transfer"
1494 msgstr "Տեղափոխում"
1495
1496 #: staff.cat.util.transfer_copies.cancel.label
1497 msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.cancel.label"
1498 msgid "Cancel"
1499 msgstr "Չեղյալ անել"
1500
1501 #: staff.cat.util.transfer_copies.cancel.accesskey
1502 msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.cancel.accesskey"
1503 msgid "C"
1504 msgstr "C"
1505
1506 #: staff.cat.util.transfer_copies.window_title
1507 msgid "Item Transfer"
1508 msgstr "Նյութի տեղափոխում"
1509
1510 #: staff.cat.util.transfer_copies.aborted_transfer
1511 msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.aborted_transfer"
1512 msgid "Transfer Aborted"
1513 msgstr "Տեղափոխումը վիժեցված է"
1514
1515 #: staff.cat.util.transfer_copies.override_transfer_failure
1516 msgid "Override Transfer Failure?"
1517 msgstr "Վերագրե՞լ տեխափոխման ձախողումը:"
1518
1519 #: staff.cat.util.transfer_copies.successful_transfer
1520 msgid "Items transferred."
1521 msgstr "Տեղափոխված նյութեր:"
1522
1523 #: staff.cat.util.transfer_copies.transfer_error
1524 msgid "All items not likely transferred."
1525 msgstr "Ոչ բոլոր նյութերն են տեղափոխվել:"
1526
1527 #: staff.cat.util.spine_editor.tab_name
1528 msgctxt "staff.cat.util.spine_editor.tab_name"
1529 msgid "Spine Labels"
1530 msgstr "Կողային պիտակներ"
1531
1532 #: staff.cat.util.spine_editor.spine_editor_error
1533 msgctxt "staff.cat.util.spine_editor.spine_editor_error"
1534 msgid "Spine Labels"
1535 msgstr "Կողային պիտակներ"
1536
1537 #: staff.cat.util.show_in_opac.unknown_barcode
1538 msgid "%1$s is not cataloged"
1539 msgstr "%1$s քարտագրված չէ:"
1540
1541 #: staff.cat.util.show_in_opac.catalog_error_for_doc_id
1542 msgid "Error opening catalog for document ID = %1$s"
1543 msgstr "Սխալ՝ երբ բաշվում է քարտարանը այս փաստաթղթի համար ID = %1$s"
1544
1545 #: staff.cat.util.copy_editor.batch_in_title
1546 msgid "Batch "
1547 msgstr "Փաթեթ "
1548
1549 #: staff.cat.util.copy_editor.edit_in_title
1550 msgctxt "staff.cat.util.copy_editor.edit_in_title"
1551 msgid "Edit"
1552 msgstr "Խմբագրել"
1553
1554 #: staff.cat.util.copy_editor.view_in_title
1555 msgctxt "staff.cat.util.copy_editor.view_in_title"
1556 msgid "View"
1557 msgstr "Դիտել"
1558
1559 #: staff.cat.util.copy_editor.copy_attributes_in_title
1560 msgid "Copy Attributes"
1561 msgstr "Պատճենահանման բաղադրիչներ"
1562
1563 #: staff.cat.util.copy_editor.batch_edit
1564 msgid "Batch Edit"
1565 msgstr "Խմբագրել փաթեթով"
1566
1567 #: staff.cat.util.copy_editor.batch_view
1568 msgid "Batch View"
1569 msgstr "Դիտում փաթեթով"
1570
1571 #: staff.cat.util.copy_editor.edit
1572 msgctxt "staff.cat.util.copy_editor.edit"
1573 msgid "Edit"
1574 msgstr "Խմբագրել"
1575
1576 #: staff.cat.util.copy_editor.view
1577 msgctxt "staff.cat.util.copy_editor.view"
1578 msgid "View"
1579 msgstr "Դիտել"
1580
1581 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_message
1582 msgid ""
1583 "Action failed.  One or more of these items is in a special status such as "
1584 "\"Checked Out\" or \"In Transit\" and cannot be changed to the Damaged status."
1585 msgstr ""
1586 "Գործողությունը տապալվեց: Այս նյութերից մեկը կամ մի քանիսը գտնվում են հատուկ "
1587 "կարգավիճակում, ասենք \"Սպասարկված\" կամ \"Տեղափոխման մեջ\" և հնարավոր չէ "
1588 "կարգավիճակը փոխել Վնասվածի:"
1589
1590 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_title
1591 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.af_title"
1592 msgid "Action failed."
1593 msgstr "Գործողությունը տապալվեց:"
1594
1595 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_ok_label
1596 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.af_ok_label"
1597 msgid "OK"
1598 msgstr "Լավ"
1599
1600 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_confirm_action
1601 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.af_confirm_action"
1602 msgid "Check here to confirm this message"
1603 msgstr "Հաղորդումը հաստատէլու համարթ ընտրիր սա:"
1604
1605 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_message
1606 msgid "Change the status for these items to Damaged?  Barcodes: %1$s"
1607 msgstr "Այս նյութերի համար փոխե՞լ կարգավիճակը վնասվածի։  Շտրիխ կոդեր: %1$s"
1608
1609 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_title
1610 msgid "Mark Damaged"
1611 msgstr "Նշիր որպես վնասված:"
1612
1613 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_ok_label
1614 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.md_ok_label"
1615 msgid "OK"
1616 msgstr "Լավ"
1617
1618 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_cancel_label
1619 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.md_cancel_label"
1620 msgid "Cancel"
1621 msgstr "Չեղյալ անել"
1622
1623 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_confirm_action
1624 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.md_confirm_action"
1625 msgid "Check here to confirm this action"
1626 msgstr "Գործողությունը հաստատէլու համարթ ընտրիր սա:"
1627
1628 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.title
1629 msgid "Checkin Item Before Marking Damaged?"
1630 msgstr "Հետ ընդունե՞լ նյութը մինչ այն վնասված նշելը։"
1631
1632 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.normal_checkin
1633 msgid "Normal Checkin"
1634 msgstr "Նորմալ հետ ընդունում"
1635
1636 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.no_checkin
1637 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.no_checkin"
1638 msgid "Cancel"
1639 msgstr "Չեղյալ անել"
1640
1641 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.forgiving_checkin
1642 msgid "Forgiving Checkin"
1643 msgstr "Հետ ընդունման ներում"
1644
1645 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.confirm_action
1646 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.confirm_action"
1647 msgid "Check here to confirm this action"
1648 msgstr "Ստուգիր այստեղ հաստատելու գործողությունը"
1649
1650 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.item_circulating_to_patron
1651 msgid "Item %1$s is checked out to patron, %2$s, and is due on %3$s. "
1652 msgstr ""
1653 "Այս նյութը %1$s տրվել է այս ընթերցողին, %2$s, և պետք է վերադարձվի %3$s. "
1654
1655 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.message
1656 msgid ""
1657 "Item %1$s will be marked damaged.  Was returned on %3$s for %2$s.  Charge "
1658 "this patron $%4$s for the damage? "
1659 msgstr ""
1660 "Այս նյութը %1$s կնշվի որպես վնասված։ Վերադարձված է %3$s համար %2$s։  Գանձե՞լ "
1661 "այս ընթերցողից $%4$s վնասի համար։ "
1662
1663 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.title
1664 msgid "Charge Patron For Damaged Item? "
1665 msgstr "Գանձե՞լ ընթերցողից վնասված նյութի համար։ "
1666
1667 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.ok_label
1668 msgid "OK "
1669 msgstr "Լավ "
1670
1671 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.change_amount_label
1672 msgid "Change Amount "
1673 msgstr "Փոխել գումարը "
1674
1675 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.cancel_label
1676 msgid "Cancel "
1677 msgstr "Չեղյալ անել "
1678
1679 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.confirm_action
1680 msgid "Check here to confirm this action "
1681 msgstr "Նշիր այստեղ, այս գործողությունը հաստատելու համար "
1682
1683 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.marking_error
1684 msgid "Error marking item %1$s damaged."
1685 msgstr "Սխալ՝ երբ %1$s նյութը նշվում է վնասված:"
1686
1687 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.one_item_damaged
1688 msgid "Item marked Damaged"
1689 msgstr "Նյութը նշված է վնասված:"
1690
1691 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.multiple_item_damaged
1692 msgid "%1$s items marked Damaged."
1693 msgstr "%1$s նյութեր նշված են վնասված:"
1694
1695 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_message
1696 msgid ""
1697 "Action failed.  One or more of these items is in a special status such as "
1698 "\"Checked Out\" or \"In Transit\" and cannot be changed to the Missing status."
1699 msgstr ""
1700 "Գործողությունը տապալվեց: Այս նյութերից մեկը կամ մի քանիսը գտնվում են հատուկ "
1701 "կարգավիճակում, ասենք \"Սպասարկված\" կամ \"Տեղափոխման մեջ\" և հնարավոր չէ "
1702 "կարգավիճակը փոխել Կորածի:"
1703
1704 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_title
1705 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.af_title"
1706 msgid "Action failed."
1707 msgstr "Գործողությունը տապալվեց:"
1708
1709 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_ok_label
1710 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.af_ok_label"
1711 msgid "OK"
1712 msgstr "Լավ"
1713
1714 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_confirm_action
1715 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.af_confirm_action"
1716 msgid "Check here to confirm this message"
1717 msgstr "Հաղորդումը հաստատէլու համարթ ընտրիր սա:"
1718
1719 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_message
1720 msgid "'Change the status for these items to Missing? Barcodes: %1$s"
1721 msgstr "Փոխէ՞լ այս նյութերի վիճակը Կորածի: Շտրիխ կոդն է՝ %1$s:"
1722
1723 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_title
1724 msgid "Mark Missing"
1725 msgstr "Նշիր կորած:"
1726
1727 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_ok_label
1728 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.ms_ok_label"
1729 msgid "OK"
1730 msgstr "Լավ"
1731
1732 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_cancel_label
1733 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.ms_cancel_label"
1734 msgid "Cancel"
1735 msgstr "Չեղյալ անել"
1736
1737 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_confirm_action
1738 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.ms_confirm_action"
1739 msgid "Check here to confirm this action"
1740 msgstr "Գործողությունը հաստատէլու համարթ ընտրիր սա:"
1741
1742 #: staff.cat.util.mark_item_missing.marking_error
1743 msgid "Error marking item %1$s missing."
1744 msgstr "Սխալ՝ երբ %1$s նյութը նշվում է կորած:"
1745
1746 #: staff.cat.util.mark_item_missing.one_item_missing
1747 msgid "Item marked Missing"
1748 msgstr "Նյութը նշված է կորած:"
1749
1750 #: staff.cat.util.mark_item_missing.multiple_item_missing
1751 msgid "%1$s items marked Missing."
1752 msgstr "%1$s նյութերը նշված են կորած:"
1753
1754 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_message
1755 msgid "Mark these items as missing pieces?  Barcodes: %1$s"
1756 msgstr "Նշե՞լ այս նյութերը ոռպես կորած մասեր: Շտրիխ կոդեր: %1$s"
1757
1758 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_title
1759 msgid "Mark Missing Pieces"
1760 msgstr "Նշիր կորած մասերը:"
1761
1762 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_ok_label
1763 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_ok_label"
1764 msgid "OK"
1765 msgstr "Լավ"
1766
1767 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_cancel_label
1768 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_cancel_label"
1769 msgid "Cancel"
1770 msgstr "Չեղյալ անել"
1771
1772 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_confirm_action
1773 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_confirm_action"
1774 msgid "Check here to confirm this action"
1775 msgstr "Ընտրիր այստէղ գործողությունը հաստատելու համար"
1776
1777 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.marking_error
1778 msgid "Error marking item %1$s as missing pieces."
1779 msgstr "Սխալ երբ նշում ենք այս նյութը %1$s որպես կորած մասեր:"
1780
1781 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.one_item_missing_pieces
1782 msgid "Item marked as missing pieces."
1783 msgstr "Նյութը նշված է որպես կորած մասեր"
1784
1785 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.multiple_item_missing_pieces
1786 msgid "%1$s items marked as missing pieces."
1787 msgstr "%1$s նյութերը նշված են որպես կորած կտորներ"
1788
1789 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.circ_not_found
1790 msgid "No circulation found for item with barcode %1$s.  Item left unmodified."
1791 msgstr ""
1792 "Չի գտնվել սպասարկում նյութի համար հետևյալ շտրիխ կոդով %1$s: Նյութը թողնված է "
1793 "չփոփոխված:"
1794
1795 #: staff.cat.volume_buckets.window_tab_name
1796 msgid "Volume Buckets"
1797 msgstr "Հատորի փնջեր"
1798
1799 #: staff.cat.volume_copy_creator.my_init.btn.label
1800 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.my_init.btn.label"
1801 msgid "Apply"
1802 msgstr "Կիրառել"
1803
1804 #: staff.cat.volume_copy_creator.my_init.btn.accesskey
1805 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.my_init.btn.accesskey"
1806 msgid "A"
1807 msgstr "A"
1808
1809 #: staff.cat.volume_copy_creator.create_part.btn.label
1810 msgid "Create Part Designator"
1811 msgstr "Ստեղծիր մասի ցուցիչ"
1812
1813 #: staff.cat.volume_copy_creator.edit_then_create.btn.label
1814 msgid "Edit then Create"
1815 msgstr "Խմբագրի և Ստեղծի"
1816
1817 #: staff.cat.volume_copy_creator.edit_then_create.btn.accesskey
1818 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.edit_then_create.btn.accesskey"
1819 msgid "C"
1820 msgstr "C"
1821
1822 #: staff.cat.volume_copy_creator.create_with_defaults.btn.label
1823 msgid "Create with Defaults"
1824 msgstr "Ստեղծիր լռակյացներով"
1825
1826 #: staff.cat.volume_copy_creator.create_with_defaults.btn.accesskey
1827 msgid "D"
1828 msgstr "D"
1829
1830 #: staff.cat.volume_copy_creator.create.btn.label
1831 msgid "Create Volumes/Items"
1832 msgstr "Ստեղծիր հատոր/նյութ"
1833
1834 #: staff.cat.volume_copy_creator.create.btn.accesskey
1835 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.create.btn.accesskey"
1836 msgid "C"
1837 msgstr "C"
1838
1839 #: staff.cat.volume_copy_creator.edit_then_rebarcode.btn.label
1840 msgid "Edit then Re-barcode"
1841 msgstr "Խմբագրի և վերա գռի շտրիխ կոդը"
1842
1843 #: staff.cat.volume_copy_creator.edit_then_rebarcode.btn.accesskey
1844 msgid "E"
1845 msgstr "E"
1846
1847 #: staff.cat.volume_copy_creator.rebarcode.btn.label
1848 msgid "Re-barcode / Update Items"
1849 msgstr "Վերա շտրիխավորի / Թարմացրու նյութը"
1850
1851 #: staff.cat.volume_copy_creator.rebarcode.btn.accesskey
1852 msgid "R"
1853 msgstr "R"
1854
1855 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_volume_count_entry.message
1856 msgid ""
1857 "You may not add more than %1$s items at a time for a given volume in this "
1858 "interface."
1859 msgstr ""
1860 "Այս միջերեսով տրված հատորի համար չես կարող ավելացնել ավելի քան %1$s նյութ:"
1861
1862 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_volume_count_entry.title
1863 msgid "Maximum items exceeded."
1864 msgstr "Ամենաշատ նյութի քանակը անցել է:"
1865
1866 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_volume_count_entry.ok_label
1867 msgid "Ok"
1868 msgstr "Լավ"
1869
1870 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.classification
1871 msgid "Classification"
1872 msgstr "Դասակարգում"
1873
1874 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.prefix
1875 msgid "Prefix"
1876 msgstr "Նախածանց"
1877
1878 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.call_nums
1879 msgid "Call Numbers"
1880 msgstr "Դասիչներ"
1881
1882 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.suffix
1883 msgid "Suffix"
1884 msgstr "Վերջածանց"
1885
1886 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.num_of_copies
1887 msgid "# of Copies"
1888 msgstr "Օրինակների #"
1889
1890 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.barcodes_and_parts
1891 msgid "Barcodes / Part Designation"
1892 msgstr "Շտրիխ կոդեր / մասի ցուցիչներ"
1893
1894 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_message
1895 msgid "\"%1$s\" is an invalid barcode."
1896 msgstr "\"%1$s\" սխալ շտրիխ կոդ է"
1897
1898 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_title
1899 msgid "Invalid Barcode"
1900 msgstr "Սխալ շտրիխ կոդ"
1901
1902 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_ok_button
1903 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_ok_button"
1904 msgid "OK"
1905 msgstr "Լավ"
1906
1907 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_confirm
1908 msgid "Check here to confirm this message."
1909 msgstr "աղորդումը հաստատէլու համարթ ընտրիր սա:"
1910
1911 #: staff.cat.volume_copy_creator.stash_and_close.problem_with_volume
1912 msgid ""
1913 "Problem finding or creating %1$s.  We will skip item creation for this "
1914 "volume."
1915 msgstr ""
1916 "Խոչընդոտ %1$s փնտրելիս կամ ստեղծելիս: Այս հատորի համար նյութի ստեղծումը բաց "
1917 "կթողնէնք:"
1918
1919 #: staff.cat.volume_copy_creator.stash_and_close.tree_err2
1920 msgid "volume tree update 2"
1921 msgstr "հատորի ծառի թարմացում 2"
1922
1923 #: staff.cat.volume_copy_creator.stash_and_close.tree_err3
1924 msgid "volume tree update 3"
1925 msgstr "հատորի ծառի թարմացում  3"
1926
1927 #: staff.cat.volume_copy_creator.load_prefs.err_retrieving_prefs
1928 msgid "Error retrieving stored preferences"
1929 msgstr "Սխալ՝ երբ կանչվում էն հիշված նախապատվությունները"
1930
1931 #: staff.cat.volume_copy_creator.save_prefs.err_storing_prefs
1932 msgid "Error storing preferences"
1933 msgstr "Սխալ՝ երբ հիշվում են նախապատվությունները"
1934
1935 #. # %1$s = Call Number Prefix Label, %2$s = Call Number Prefix Owning Lib Shortname
1936 #: staff.cat.volume_copy_creator.call_number_prefix.menuitem_label
1937 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.call_number_prefix.menuitem_label"
1938 msgid "%2$s : %1$s"
1939 msgstr "%2$s : %1$s"
1940
1941 #. # %1$s = Call Number Suffix Label, %2$s = Call Number Suffix Owning Lib Shortname
1942 #: staff.cat.volume_copy_creator.call_number_suffix.menuitem_label
1943 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.call_number_suffix.menuitem_label"
1944 msgid "%2$s : %1$s"
1945 msgstr "%2$s : %1$s"
1946
1947 #: staff.cat.z3950.native_catalog
1948 msgid "Native Catalog"
1949 msgstr "Հիմնական քարտարան"
1950
1951 #: staff.cat.z3950.obj_list_init.list_construction_error
1952 msgid "Failure during list construction."
1953 msgstr "Ձախողում ցուցակի ձևավորման ընթացքում:"
1954
1955 #: staff.cat.z3950.results_view.label
1956 msgid "Results View"
1957 msgstr "Արդյունքների դիտում"
1958
1959 #: staff.cat.z3950.results_view.accesskey
1960 msgctxt "staff.cat.z3950.results_view.accesskey"
1961 msgid "V"
1962 msgstr "V"
1963
1964 #: staff.cat.z3950.marc_view.label
1965 msgid "MARC View"
1966 msgstr "MARC Դիտում"
1967
1968 #: staff.cat.z3950.marc_view.accesskey
1969 msgctxt "staff.cat.z3950.marc_view.accesskey"
1970 msgid "V"
1971 msgstr "V"
1972
1973 #: staff.cat.z3950.hide_top_pane.label
1974 msgid "Hide Top Pane"
1975 msgstr "Թաքցրու վերին պատուհանիկը"
1976
1977 #: staff.cat.z3950.hide_top_pane.accesskey
1978 msgctxt "staff.cat.z3950.hide_top_pane.accesskey"
1979 msgid "T"
1980 msgstr "T"
1981
1982 #: staff.cat.z3950.unhide_top_pane.label
1983 msgid "Show Top Pane"
1984 msgstr "Ցույց տուր վերին պատուհանիկը"
1985
1986 #: staff.cat.z3950.unhide_top_pane.accesskey
1987 msgctxt "staff.cat.z3950.unhide_top_pane.accesskey"
1988 msgid "T"
1989 msgstr "T"
1990
1991 #: staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.record_id.label
1992 msgid "Record with ID %1$s marked for overlay."
1993 msgstr "Այս ID-ով գրառումը %1$s նշված է վերադրման համար։"
1994
1995 #: staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.tcn.label
1996 msgid "Record with TCN %1$s marked for overlay."
1997 msgstr "Այս TCN-ով գրառումը %1$s նշված է վերադրման համար։"
1998
1999 #: staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.no_record.label
2000 msgid "No record marked for overlay."
2001 msgstr "Վերադրման համար չկան նշված գրառումներ"
2002
2003 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.marc_view_error
2004 msgid "Failure during MARC view."
2005 msgstr "Ձախողում՝ MARC դիտման ընթացքում:"
2006
2007 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.marc_import_error
2008 msgid "Failure during MARC import."
2009 msgstr "Ձախողում՝ MARC ներմուծման ընթացքում:"
2010
2011 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.marc_import_overlay_error
2012 msgid "Failure during MARC import overlay."
2013 msgstr "Ձախողում՝ MARC ներմուծման վերածածկման ընթացքում:"
2014
2015 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.search_fields_error
2016 msgid "Error setting up search fields."
2017 msgstr "Սխալ՝ որոնման դաշտերի կարգաբերման ընթացքում:"
2018
2019 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.z39_service_error
2020 msgid "Z39.50 services not likely retrieved."
2021 msgstr "Z39.50 ծառայությունները չեն կանչվել:"
2022
2023 #: staff.cat.z3950.initial_search.no_search_selection
2024 msgid "No services selected to search."
2025 msgstr "Որոնման համար չկա ընտրված ծառայություն:"
2026
2027 #: staff.cat.z3950.initial_search.too_many_selections
2028 msgid "Only one service can be used with raw search at a time."
2029 msgstr ""
2030 "Միայն մեկ ծառայություն է կարելի օգտագործել տվյալ պահին կոպիտ փնտրում "
2031 "կատարելու հետ միասին"
2032
2033 #: staff.cat.z3950.initial_search.searching
2034 msgctxt "staff.cat.z3950.initial_search.searching"
2035 msgid "Searching..."
2036 msgstr "Որոնում..."
2037
2038 #: staff.cat.z3950.initial_search.failed_search
2039 msgid "Failure during initial search."
2040 msgstr "Ձախողում՝ սկզբնական որոնման ժամանակ"
2041
2042 #: staff.cat.z3950.initial_search.raw_prompt.title
2043 msgid "Raw Z39.50 PQN Search"
2044 msgstr "Մոտավոր Z39.50 PQN փնտրում"
2045
2046 #: staff.cat.z3950.initial_search.raw_prompt.msg
2047 msgid ""
2048 "WARNING: This is not a simple keyword search.  Enter raw z39.50 PQN search "
2049 "string: "
2050 msgstr ""
2051 "ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ: Սա պարզ որոնում չէ ըստ վճռորոշ բառի։  Մուտք արա z39.50 PQN "
2052 "փնտրման տողը: "
2053
2054 #: staff.cat.z3950.initial_search.raw_prompt.default_value
2055 msgctxt "staff.cat.z3950.initial_search.raw_prompt.default_value"
2056 msgid ""
2057 msgstr ""
2058
2059 #: staff.cat.z3950.initial_search.raw_search_unsupported_for_native_catalog
2060 msgid "Raw z39.50 PQN search not yet implemented for native catalog."
2061 msgstr "Մոտավոր z39.50 PQN փնտրումը դեռ ներդրված չէ հիմնական քարտարանի համար։"
2062
2063 #: staff.cat.z3950.page_next.more_results
2064 msgid "Retrieving more results..."
2065 msgstr "Ավելի արդյունքների հետ կանչ"
2066
2067 #: staff.cat.z3950.page_next.subsequent_search_error
2068 msgid "Failure during subsequent search."
2069 msgstr "Ձախողում՝ որոնման ժամանակ"
2070
2071 #: staff.cat.z3950.search.search_error
2072 msgid "Failure during actual search."
2073 msgstr "Ձախողում՝ իրական որոնման ժամանակ"
2074
2075 #: staff.cat.z3950.handle_results.null_server_error
2076 msgid "Server Error: request returned null"
2077 msgstr "Կայանի սխալ: հարցումը վերադարձրել է դատարկ արդյունք"
2078
2079 #: staff.cat.z3950.handle_results.server_error
2080 msgid "Server Error: %1$s : %2$s"
2081 msgstr "Կայանի սխալ: %1$s : %2$s"
2082
2083 #: staff.cat.z3950.handle_results.raw_query
2084 msgid "Raw query: %1$s"
2085 msgstr "Հարցում ըստ տողի: %1$s"
2086
2087 #: staff.cat.z3950.handle_results.showing_results
2088 msgid "Showing %1$s of %2$s for %3$s"
2089 msgstr "Ցույց է տալիս %1$s of %2$s սրա համար %3$s"
2090
2091 #: staff.cat.z3950.handle_results.showing_total_results
2092 msgid "Showing %1$s of %2$s "
2093 msgstr "Ցույց է տալիս %1$s ընդամենը %2$s "
2094
2095 #: staff.cat.z3950.handle_results.num_of_results
2096 msgid "%1$s records found"
2097 msgstr "%1$s գտնված գրառումներ"
2098
2099 #: staff.cat.z3950.handle_results.result_error
2100 msgid "Error retrieving results."
2101 msgstr "Սխալ՝ արդյունքների կանչի ժամանակ"
2102
2103 #: staff.cat.z3950.handle_results.search_result_error
2104 msgid "Failure during search result handling."
2105 msgstr "Ձախողում՝ որոնման արդյունքների տրամադրման ժամանակ"
2106
2107 #: staff.cat.z3950.replace_tab_with_opac.tab_name
2108 msgctxt "staff.cat.z3950.replace_tab_with_opac.tab_name"
2109 msgid "Retrieving title..."
2110 msgstr "Վերնագրի կանչում..."
2111
2112 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.save_button_label
2113 msgid "Import Record"
2114 msgstr "Ներմուծիր գրառում"
2115
2116 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.same_tcn
2117 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.same_tcn"
2118 msgid ""
2119 "A record with TCN %1$s already exists.\n"
2120 "FIXME: add record summary here"
2121 msgstr ""
2122 "Գրառումը այս TCN %1$s գոյություն ունի:\n"
2123 "FIXME: այստեղ ավելացրու գրառման ընդհանրացումը"
2124
2125 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.title
2126 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.title"
2127 msgid "Import Collision"
2128 msgstr "Մուտք արա կոլիզիան"
2129
2130 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn1_overlay
2131 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn1_overlay"
2132 msgid "Overlay"
2133 msgstr "Վերածածկում"
2134
2135 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn2_import
2136 msgid "Import with alternate TCN %1$s"
2137 msgstr "Մուտքագրէլ այլընտրանքային TCN-ով %1$s"
2138
2139 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.permission_error
2140 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.permission_error"
2141 msgid "check permission"
2142 msgstr "ընտրիր իրավասությունը"
2143
2144 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn3_cancel_import
2145 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn3_cancel_import"
2146 msgid "Cancel Import"
2147 msgstr "Չեղյալ անել ներմուծումը"
2148
2149 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.confirm_action
2150 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.confirm_action"
2151 msgid "Check here to confirm this action"
2152 msgstr "Ընտրիր այստեղ գործողությունը հաստատելու համար"
2153
2154 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_overlay
2155 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_overlay"
2156 msgid "Record successfully overlaid."
2157 msgstr "Գրառումը հաջողությամբ վերածածկված է"
2158
2159 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_import_with_new_tcn
2160 msgid "Record successfully imported with alternate TCN."
2161 msgstr "Գրառումը հաջողությամբ ներմուծված է այլընտրանքային TCN-ով:"
2162
2163 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.import_cancelled
2164 msgid "Record import cancelled"
2165 msgstr "Գրառման ներմուծումը չեղյալ է արված"
2166
2167 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_import
2168 msgid "Record successfully imported."
2169 msgstr "Գրառումը հաջողությամբ ներմուծված է:"
2170
2171 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.import_error
2172 msgid "Record not likely imported."
2173 msgstr "Գրառումը կարծես թե չի ներմուծված"
2174
2175 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.description
2176 msgid "Overlay this record?"
2177 msgstr "Վերածածկե՞լ այս գրառումը:"
2178
2179 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.lead.label
2180 msgctxt "staff.cat.z3950.confirm_overlay.lead.label"
2181 msgid "Overlay"
2182 msgstr "Վերածածկում"
2183
2184 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.lead.accesskey
2185 msgid "O"
2186 msgstr "O"
2187
2188 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.label
2189 msgctxt "staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.label"
2190 msgid "Cancel"
2191 msgstr "Չեղյալ անել"
2192
2193 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.accesskey
2194 msgctxt "staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.accesskey"
2195 msgid "C"
2196 msgstr "C"
2197
2198 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.title
2199 msgid "Record Overlay"
2200 msgstr "Գրառման վերածածկում"
2201
2202 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.aborted
2203 msgid "Overlay Aborted"
2204 msgstr "Վերածածկումը վիժեցված է"
2205
2206 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.try_again
2207 msgid ""
2208 "Please mark a record for overlay from within the catalog and try this again."
2209 msgstr "Նշիր վերածածկման ենթակա գրառումը քարտարանից և փորձիր նորից:"
2210
2211 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.tab_name
2212 msgid "MARC Editor"
2213 msgstr "MARC խմբագրիչ"
2214
2215 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.overlay_record_label
2216 msgid "Overlay Record"
2217 msgstr "Վերածածկիր գրառումը"
2218
2219 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.same_tcn
2220 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.same_tcn"
2221 msgid ""
2222 "A record with TCN %1$s already exists.\n"
2223 "FIXME: add record summary here"
2224 msgstr ""
2225 "Գրառումը հետևյալ TCN %1$s գոյություն ունի: \n"
2226 "FIXME: ավելացրու գրառման համառոտագրումը այստեղ:"
2227
2228 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.import_collision
2229 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.import_collision"
2230 msgid "Import Collision"
2231 msgstr "Ներմուծման կոլիզիա"
2232
2233 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.btn1_overlay
2234 msgid "Overlay with alternate TCN %1$s"
2235 msgstr "Վերածածկում այլընտրանքային TCN %1$s"
2236
2237 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.permission_error
2238 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.permission_error"
2239 msgid "check permission"
2240 msgstr "ստուգիր արտոնությունները"
2241
2242 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.btn2_cancel
2243 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.btn2_cancel"
2244 msgid "Cancel Import"
2245 msgstr "Չեղյալ արա ներմուծումը"
2246
2247 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.confirm_action
2248 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.confirm_action"
2249 msgid "Check here to confirm this action"
2250 msgstr "Ստուգիր այստեղ հաստատելու գործողությունը"
2251
2252 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.successful_overlay_with_new_TCN
2253 msgid "Record successfully overlaid with alternate TCN."
2254 msgstr "Գրառումը հաջողությամբ վերածածկված է այլընտրանքային TCN"
2255
2256 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.cancelled_overlay
2257 msgid "Record overlay cancelled"
2258 msgstr "Գրառման վերածածկումը չեղյալ է արված"
2259
2260 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.success_overlay
2261 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.success_overlay"
2262 msgid "Record successfully overlaid."
2263 msgstr "Գրառումը հաջողությամբ վերածածկված է"
2264
2265 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.overlay_error
2266 msgid "Record not likely overlaid."
2267 msgstr "Գրառումը չի վերածածկված:"
2268
2269 #: staff.cat.z3950.load_creds.z3950_cred_error
2270 msgid "Error retrieving stored z39.50 credentials"
2271 msgstr "Սխալ հիշված z39.50 կրէդենտալները կանչելիս"
2272
2273 #: staff.cat.z3950.save_creds.z3950_cred_error
2274 msgid "Problem storing z39.50 credentials."
2275 msgstr "Պրոբլեմ z39.50 կրեդենտալները հիշելիս:"
2276
2277 #~ msgid "You do not have permission to edit this volume."
2278 #~ msgstr "Իրավասու չես խմբագրելու այս հատորը:"
2279
2280 #~ msgctxt "staff.cat.copy_browser.edit_volume.title.plural"
2281 #~ msgid "Volumes"
2282 #~ msgstr "Հատորներ"
2283
2284 #~ msgid ""
2285 #~ "Edit failed:  You tried to change a volume's callnumber to one that is "
2286 #~ "already in use for the given library.  You should transfer the items to the "
2287 #~ "desired callnumber instead."
2288 #~ msgstr ""
2289 #~ "Խմբագրումը ձախողվեց:  Փորձեցիր փոխել հատորի դասիչը մեկ այլով, որն արդեն "
2290 #~ "օգտագործվում է քրադարանում: Պետք է տեղափոխես նյութը:"
2291
2292 #~ msgid "Volumes modified."
2293 #~ msgstr "Հատորները թարմացվել են:"
2294
2295 #~ msgid "volume update error:"
2296 #~ msgstr "Հատորի թարմացման սխալ"
2297
2298 #~ msgid "Copy Browser -> Volume Edit"
2299 #~ msgstr "Դիտակի պատճե -> Հատորի խմբագրում"
2300
2301 #~ msgid "Volumes deleted."
2302 #~ msgstr "Հատորները ջնջված են:"
2303
2304 #~ msgid "Create Copies"
2305 #~ msgstr "Ստեղծիր պատճեներ"
2306
2307 #~ msgid "Items were added or modified."
2308 #~ msgstr "Նյութերը ավելացվել կամ ձևափոխվել են:"
2309
2310 #~ msgid "Note added."
2311 #~ msgstr "Նշումը ավելացված է:"
2312
2313 #~ msgid "Record created."
2314 #~ msgstr "Գրառոմը ստեղծված է:"
2315
2316 #~ msgid "Merge these records? (Select the \"lead\" record first)"
2317 #~ msgstr "Միացնե՞լ այս գրառումները: (Ընտրիր սկզբից \"lead\" գրառումը)"
2318
2319 #~ msgid "Merge"
2320 #~ msgstr "Միաձուլել"
2321
2322 #~ msgctxt "staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.label"
2323 #~ msgid "Cancel"
2324 #~ msgstr "Չեղյալ անել"
2325
2326 #~ msgctxt "staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.accesskey"
2327 #~ msgid "C"
2328 #~ msgstr "C"
2329
2330 #~ msgid "Lead Record? # %1$s"
2331 #~ msgstr "Առաջատա՞ր գրառում # %1$s"
2332
2333 #~ msgid "Lead"
2334 #~ msgstr "Առաջատար"
2335
2336 #~ msgid "Merge Aborted"
2337 #~ msgstr "Միաձուլւոմը կասեցվեց"
2338
2339 #~ msgid "Records were successfully merged."
2340 #~ msgstr "Գրառումները հաջողությամբ միաձուլվել են:"
2341
2342 #~ msgid "Records were not likely merged."
2343 #~ msgstr "Գրառումները կարծես թե չեն միաձուլվել:"
2344
2345 #~ msgid "Batch"
2346 #~ msgstr "Փաթեթ"
2347
2348 #~ msgid "Copies not modified."
2349 #~ msgstr "Օրինակնրը թարմացված չէն:"
2350
2351 #~ msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.ok_label"
2352 #~ msgid "OK"
2353 #~ msgstr "Լավ"
2354
2355 #~ msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.cancel_label"
2356 #~ msgid "Cancel"
2357 #~ msgstr "Չեղյալ անել"
2358
2359 #~ msgctxt ""
2360 #~ "staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.confirm_action"
2361 #~ msgid "Check here to confirm this action"
2362 #~ msgstr "Ստուգիր այստեղ հաստատելու գործողությունը"
2363
2364 #~ msgid "Add Subfield: CTRL+D"
2365 #~ msgstr "Ավելացրու ենթադաշտ: CTRL+D"
2366
2367 #~ msgid ""
2368 #~ "Change the status for these items to Damaged?  You will have to manually "
2369 #~ "retrieve the last circulation if you need to bill a patron.  Barcodes: %1$s"
2370 #~ msgstr ""
2371 #~ "Փոխէ՞լ այս նյութերի վիճակը վնասվածի: Եթե ցանկանում ես հաշիվ ներկայացնել "
2372 #~ "ընթերցողին, ապա ձեռքով պետք է կանչես վերջին սպասարկումը: Շտրիխ կոդն է՝ %1$s:"
2373
2374 #~ msgid "Charge Patron For Damaged Item?"
2375 #~ msgstr "Վնասված նյութի համար գանձե՞լ ընթերցողից։"
2376
2377 #~ msgid ""
2378 #~ "Item %1$s will be marked damaged.  Was returned on %3$s for %2$s.  Charge "
2379 #~ "this patron $%4$s for the damage?"
2380 #~ msgstr ""
2381 #~ "Այս նյութը %1$s կնշվի որպես վնասված։ Վերադարձվել է՝ %3$s համար %2$s։ Գանձե՞լ "
2382 #~ "ընթերցողից $%4$ վնասելու համար։"
2383
2384 #~ msgid "Item %1$s is checked out to patron, %2$s, and is due on %3$s."
2385 #~ msgstr ""
2386 #~ "Այս նյութը %1$s դուրս է տրված այս ընթերցողին, %2$s, և պետք է վերադարձվի %3$s"
2387
2388 #~ msgid "Change Amount"
2389 #~ msgstr "Փոփոխիր գումարը"
2390
2391 #~ msgid ""
2392 #~ "WARNING: This is not a simple keyword search.  Enter raw z39.50 PQN search "
2393 #~ "string:"
2394 #~ msgstr ""
2395 #~ "ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ։ Սա վճռորոշ բառով պարզ փնտրում չէ։ Մուտք արա մոտավոր z39.50 PQN "
2396 #~ "որոնման տողը։"
2397
2398 #~ msgid "Showing %1$s of %2$s"
2399 #~ msgstr "Ցույց է տալիս %1$s ընդամենը %2$s"