fd15fb76c8326517d0e5c5f402533fa859ef3888
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / capture.js / hy-AM.po
1 # Armenian translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2013-02-21 11:20-0400\n"
11 "PO-Revision-Date: 2011-06-15 12:30+0000\n"
12 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
13 "Language-Team: Armenian <hy@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2013-02-23 05:29+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 16506)\n"
19
20 #: capture.js:CAPTURE_TRANSIT_SOURCE
21 msgid "From:"
22 msgstr "Ումից՝"
23
24 #: capture.js:CAPTURE_TRANSIT_DEST
25 msgid "To:"
26 msgstr "Ում՝"
27
28 #: capture.js:AUTO_ATTR_VALUE_capture
29 msgid "Capture"
30 msgstr "Որսալ"
31
32 #: capture.js:SLIP_DATE
33 msgid "Slip date"
34 msgstr "Կտրոնի ամսաթիվ"
35
36 #: capture.js:CAPTURED_NOTHING
37 msgid "Didn't capture anything."
38 msgstr "Ոչինչ չի որսացել"
39
40 #: capture.js:AUTHOR
41 msgid "Author"
42 msgstr "Հեղինակ"
43
44 #: capture.js:CAPTURE_BRESV_DATES
45 msgid "Reservation time:"
46 msgstr "նախնական պահման ժամ"
47
48 #: capture.js:CAPTURE_INFO
49 msgid "Capture Information"
50 msgstr "Որսալու տեղեկատվություն"
51
52 #: capture.js:HERES_WHAT_WE_KNOW
53 msgid "The following information is available about the failed capture:"
54 msgstr "Անհաջող որսալու վերաբերյալ մատչելի է հետևյալ տեղեկատվությունը"
55
56 #: capture.js:AT
57 msgid "at"
58 msgstr "այստեղ"
59
60 #: capture.js:RESERVED
61 msgid "Reserved for patron"
62 msgstr "Պահված է ընթերցողի համար"
63
64 #: capture.js:CAPTURE_CAUSES_TRANSIT
65 msgid "This item is now in transit!"
66 msgstr "Այս նյութը հիմա գտնվում է տրանզիտում"
67
68 #: capture.js:TITLE
69 msgid "Title"
70 msgstr "Վերնագիր"
71
72 #: capture.js:UNKNOWN_PROBLEM
73 msgid "An unknown problem occurred during capture attempt."
74 msgstr "Որսալու պահին առաջացել է անհասկանալի պրոբլեմ"
75
76 #: capture.js:PRINTED_BY
77 msgid "Printed by"
78 msgstr "Տպված է կողմից"
79
80 #: capture.js:NO_PAYLOAD
81 msgid ""
82 "We did not receive further information from the server about this attempt to "
83 "capture."
84 msgstr "Մենք կայանից չենք ստացել որևէ տեղեկատվություն որսալու փորձի մասին"
85
86 #: capture.js:FAILURE
87 msgid "Capture failed"
88 msgstr "Որսալը ձախւղվեց"
89
90 #: capture.js:RESERVATION_SHELF
91 msgid "RESERVATION SHELF"
92 msgstr "ՊԱՀՄԱՆ ԴԱՐԱԿ"
93
94 #: capture.js:SUCCESS
95 msgid "Capture succeeded"
96 msgstr "Որսալը հաջողվեց"
97
98 #: capture.js:PRINT_ACCESSKEY
99 msgid "P"
100 msgstr "P"
101
102 #: capture.js:CAPTURE_BRESV_BRSRC
103 msgid "Resource barcode:"
104 msgstr "Պաշարի շտրիխ կոդ"
105
106 #: capture.js:DURATION
107 msgid "Reserved from"
108 msgstr "պահված է"
109
110 #: capture.js:PRINT
111 msgid "<u>P</u>rint"
112 msgstr "<u>P</u>rint"
113
114 #: capture.js:CAPTURE_BRESV_PICKUP_LIB capture.js:AUTO_pickup_lib_selector
115 msgid "Pickup library:"
116 msgstr "Ստանալու գրադարան"
117
118 #: capture.js:NEEDS_ROUTED_TO
119 msgid "This item need to be routed to"
120 msgstr "Նյութը հարկ է ուղարկել"
121
122 #: capture.js:BARCODE
123 msgid "Barcode"
124 msgstr "Շտրիխ կոդ"
125
126 #: capture.js:REQUEST
127 msgid "Request time"
128 msgstr "Պահանջի ժամ"
129
130 #: capture.js:TRANSIT
131 msgid "*** TRANSIT ***"
132 msgstr "*** ՏՐԱՆԶԻՏT ***"
133
134 #: capture.js:AUTO_resource_barcode
135 msgid "Enter barcode:"
136 msgstr "Մուտք արա շտրիխ կոդ։"
137
138 #: capture.js:AUTO_capture_heading
139 msgid "Capture Reserved Resources"
140 msgstr "Որսա նախապես պահված նյութերը"