8acce2f53d358d79130294b6a20683ca38f1d4ed
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / admin.properties / hy-AM.po
1 # extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/admin.properties
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2009-11-23 23:36-0400\n"
7 "PO-Revision-Date: 2009-11-24 05:55+0000\n"
8 "Last-Translator: TZ <Unknown>\n"
9 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-25 04:50+0000\n"
14 "X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16
17 #: staff.admin.font_settings.sound
18 msgid "Sound preference saved to file system."
19 msgstr "Ձայնի նախապատվությունը հիշված է:"
20
21 #: staff.admin.font_settings.save
22 msgid "Global Font saved to file system."
23 msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը հիշված է:"
24
25 #: staff.admin.font_settings.sound.disabled
26 msgid "Sound is now disabled."
27 msgstr "Ձայնը այժմ արգելափակված է:"
28
29 #: staff.admin.font_settings.sound.enabled
30 msgid "Sound is now enabled."
31 msgstr "Ձայնը այժմ թույլատրված էյ"
32
33 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_SMALLER
34 msgid "Global Font Adjust set to Smaller than Default"
35 msgstr "Համընդհանուր ֆոնտի համընկնեցումը դրված է Լռակյացից ավելի փոքրի:"
36
37 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_DEFAULT
38 msgid "Global Font Adjust set to Default"
39 msgstr "Համընդհանուր ֆոնտի համընկնեցումը դրված է Լռակյացի:"
40
41 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_LARGER
42 msgid "Global Font Adjust set to Larger than Default"
43 msgstr "Համընդհանուր ֆոնտի համընկնեցումը դրված է Լռակյացից ավելի խոշորի:"
44
45 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_XX_SMALL
46 msgid "Global Font set to XX-Small"
47 msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը դրված է XX-փոքր:"
48
49 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_X_SMALL
50 msgid "Global Font set to X-Small"
51 msgstr "Համընդհանուր ֆոնտիը դրված է X-փոքր:"
52
53 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_SMALL
54 msgid "Global Font set to Small"
55 msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը դրված է փոքր:"
56
57 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_MEDIUM
58 msgid "Global Font set to Medium"
59 msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը դրված է միջին:"
60
61 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_LARGE
62 msgid "Global Font set to Large"
63 msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը դրված է խոշոր:"
64
65 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_X_LARGE
66 msgid "Global Font set to X-Large"
67 msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը դրված է  X-խոշոր:"
68
69 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_XX_LARGE
70 msgid "Global Font set to XX-Large"
71 msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը դրված է  XX-խոշոր:"
72
73 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_5PT
74 msgid "Global Font set to 5pt"
75 msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը դրված է 5pt"
76
77 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_6PT
78 msgid "Global Font set to 6pt"
79 msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը դրված է 6pt"
80
81 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_7PT
82 msgid "Global Font set to 7pt"
83 msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը դրված է 7pt"
84
85 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_8PT
86 msgid "Global Font set to 8pt"
87 msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը դրված է 8pt"
88
89 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_9PT
90 msgid "Global Font set to 9pt"
91 msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը դրված է 9pt"
92
93 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_10PT
94 msgid "Global Font set to 10pt"
95 msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը դրված է 10pt"
96
97 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_11PT
98 msgid "Global Font set to 11pt"
99 msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը դրված է 11pt"
100
101 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_12PT
102 msgid "Global Font set to 12pt"
103 msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը դրված է 12pt"
104
105 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_13PT
106 msgid "Global Font set to 13pt"
107 msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը դրված է 13pt"
108
109 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_14PT
110 msgid "Global Font set to 14pt"
111 msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը դրված է 14pt"
112
113 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_15PT
114 msgid "Global Font set to 15pt"
115 msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը դրված է 15pt"
116
117 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_16PT
118 msgid "Global Font set to 16pt"
119 msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը դրված է 16pt"
120
121 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_17PT
122 msgid "Global Font set to 17pt"
123 msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը դրված է 17pt"
124
125 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_18PT
126 msgid "Global Font set to 18pt"
127 msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը դրված է 18pt"
128
129 #: staff.admin.transit_list.missing_list
130 msgid "Missing library list."
131 msgstr "Բացակա գրադարանի ցուցակ:"
132
133 #: staff.admin.transit_list.no_match
134 msgid "No matching transits."
135 msgstr "Համընկնող տրանզիտնէր չկան:"
136
137 #: staff.admin.transit_list.invalid_date
138 msgid "Invalid Date (%1$s), setting to Today"
139 msgstr "Սխալ ամսաթիվ (%1$s), դրվում է Այսօրվա"
140
141 #: staff.admin.transit_list.invalid_date_format
142 msgid "Invalid Date (%1$s,%2$s), setting to Today"
143 msgstr "Սխալ ամսաթիվ (%1$s,%2$s), դրվում է Այսօրվա"
144
145 #: staff.admin.transit_list.date_processing.error
146 msgid "error processing date"
147 msgstr "տվյալի մշակման սխալ"
148
149 #: staff.admin.transit_list.retrieving_transit.error
150 msgid "error retrieving transits"
151 msgstr "տրանզիտի մշակման սխալ"
152
153 #: staff.admin.transit_list.preretrieving_transit.error
154 msgid "error pre-retrieving transits"
155 msgstr "տրանզիտի նախնական մշակման սխալ"
156
157 #: staff.admin.transit_list.retrieving_row.error
158 msgid "error retrieving row"
159 msgstr "տողի մշակման սխալ"
160
161 #: staff.admin.transit_list.empty_array.error
162 msgid "Empty array returned by hold retrieve."
163 msgstr "Պահումի որոնման ընթացքում դատարկ զանգված է վերադարձվել:"
164
165 #: staff.admin.transit_list.retrieve_hold.error
166 msgid "retrieving hold id = %1$s for transit id = %2$s"
167 msgstr "id = %1$s պահումի կանչ այս տրանզիտի id = %2$s համար"
168
169 #: staff.admin.transit_list.transit_id.error
170 msgid "retrieving transit id = %1$s"
171 msgstr "id = %1$s տրանզիտի կանչ"
172
173 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_list.organization
174 msgid "Organization"
175 msgstr "Կազմակերպություն"
176
177 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_list.description
178 msgid "Description"
179 msgstr "Նկարագություն"
180
181 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_list.date_created
182 msgid "Date Created"
183 msgstr "Ստեղծման ամսաթիվ"
184
185 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_list.created_by
186 msgid "Created By"
187 msgstr "Ստէղծված է"
188
189 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_list.upload_count
190 msgid "Upload Count"
191 msgstr "Բեռնավորման հաշվիչ"
192
193 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_list.transactions_processed
194 msgid "Transactions Processed"
195 msgstr "Իրականացված տրանզակցիանէր"
196
197 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_list.processing
198 msgid "Processing?"
199 msgstr "Կատարվու՞մ է"
200
201 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_list.date_started
202 msgid "Date Started"
203 msgstr "Սկսման ամսաթիվ"
204
205 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_list.date_completed
206 msgid "Date Completed"
207 msgstr "Ավարտի ամսաթիվ"
208
209 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_list.session
210 msgid "Session"
211 msgstr "Կապ"
212
213 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_script_list.date_uploaded
214 msgid "Date Uploaded"
215 msgstr "Բեռնավորման ամսաթիվ"
216
217 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_script_list.uploaded_by
218 msgid "Uploaded By"
219 msgstr "Բեռնավորված է"
220
221 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_script_list.time_delta
222 msgid "Server/Local Time Delta"
223 msgstr "Կայան/տէղական ժամանակ Delta"
224
225 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_script_list.workstation
226 msgctxt "staff.admin.offline_manage_xacts.init_script_list.workstation"
227 msgid "Workstation"
228 msgstr "Աշխատանքային կայան"
229
230 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.workstation
231 msgctxt "staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.workstation"
232 msgid "Workstation"
233 msgstr "Աշխատանքային կայան"
234
235 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.timestamp
236 msgid "Timestamp"
237 msgstr "Ժամանակի կնիք"
238
239 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.type
240 msgid "Type"
241 msgstr "Տեսակ"
242
243 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.event_code
244 msgid "Event Code"
245 msgstr "Իրադարձության կոդ"
246
247 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.event_name
248 msgid "Event Name"
249 msgstr "Իրադարձության անուն"
250
251 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.event_description
252 msgid "Event Description"
253 msgstr "Իրադարձության նկարագիր"
254
255 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.item_barcode
256 msgid "Item Barcode"
257 msgstr "Նյութի շտրիխ կոդ"
258
259 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.patron_barcode
260 msgid "Patron Barcode"
261 msgstr "Ընթերցողի շտրիխ կոդ"
262
263 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.due_date
264 msgid "Due Date"
265 msgstr "Վերադարձի ամսաթիվ"
266
267 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.count
268 msgid "In House Use Count"
269 msgstr "Ներքին օգտագործման հաշվիչ"
270
271 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.noncat
272 msgid "Non-Cataloged?"
273 msgstr "Չի՞ մոտքագրված"
274
275 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.noncat_type
276 msgid "Non-Cataloged Type"
277 msgstr "Չմոտքագրված տեսակ"
278
279 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.noncat_count
280 msgid "Non-Cataloged Count"
281 msgstr "Չմոտքագրված հաշվարկ"
282
283 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.backdate
284 msgid "Check In Backdate"
285 msgstr "Հանձման հետին ամսաթիվ"
286
287 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.check_perm
288 msgid "Error checking permissions"
289 msgstr "Իրավասությունների ստուգման ամսաթիվ"
290
291 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.bad_cgi_response
292 msgid "Bad response from CGI component"
293 msgstr "CGI-ից վատ պատասխան"
294
295 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.execute_error
296 msgid "Execute error:"
297 msgstr "Կատարման սխալ:"
298
299 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.session_execute_error
300 msgid "Error executing session"
301 msgstr "Կապի կատարման սխալ"
302
303 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.session_retrieval
304 msgid "Error retrieving session errors:"
305 msgstr "Կապի սխալների դուրս բէրման սխալ"
306
307 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.non_existent_file
308 msgid "Cannot rename a non-existent file"
309 msgstr "Չի կարող անվանափոխել գոյություն չունեցող ֆայլը"
310
311 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.renaming_file
312 msgid "Error renaming transaction file"
313 msgstr "Տրանզակցիայի ֆայլի անվանափոխման սխալ:"
314
315 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.unique_file
316 msgid "Taking too long to find a unique filename."
317 msgstr "Եզակի անվանմամբ ֆայլի որոնումը տևում է շատ երկար:"
318
319 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.transaction_conflicts
320 msgid ""
321 "Something bad happened.  New offline transactions were accumulated during "
322 "our attempted upload.  Tell your system admin that the file involved is %1$s"
323 msgstr ""
324 "Պատահել է վատ բան: Նոր օֆլայն տրանզակցիանէր էն կուտակվել բեռնավորման փորձի "
325 "ընթացքում: Տեղեկացրու կարգավարին որ ֆայլը %1$s"
326
327 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.transaction_conflicts.title
328 msgid "Transaction conflicts"
329 msgstr "Տրանզակցիայի կոնֆլիկտ"
330
331 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.transaction_conflicts.ok
332 msgid "Ok"
333 msgstr "Լավ"
334
335 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.transaction_conflicts.confirm
336 msgid "Check here to confirm this message"
337 msgstr "Ստուգիր այստեղ այս հաղորդումը հաստատելու համար:"
338
339 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.reverting_file
340 msgid "Error reverting transaction file"
341 msgstr "Տրանզակցիայի ֆայլի սխալ"
342
343 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.archiving_file
344 msgid "Error archiving transaction file"
345 msgstr "Տրանզակցիայի ֆայլի արխիվացման սխալ"
346
347 #: staff.admin.offline_manage_xacts.session_upload
348 msgid "Please select a session to upload to."
349 msgstr "Ընտրիր սէսիան բեռնավորման համար"
350
351 #: staff.admin.offline_manage_xacts.single_session_upload
352 msgid "Please select a single session to upload to."
353 msgstr "Ընտրիր միակ սէսիան բեռնավորման համար"
354
355 #: staff.admin.offline_manage_xacts.no_transactions
356 msgid "No pending transactions to upload."
357 msgstr "Չկան սպասող տրանզակցիանէր բեռնավորման համար"
358
359 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.uploading_file
360 msgid "There was an error:"
361 msgstr "Առկա է սխալ"
362
363 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.uploading_transactions
364 msgid "Error uploading transactions"
365 msgstr "Տրանզակցիայի սխալ"
366
367 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.retrieving_session
368 msgid "Error retrieving session status"
369 msgstr "Կապի վիճակի արտացոլման սխալ"
370
371 #: staff.admin.offline_manage_xacts.create_session.prompt
372 msgid "Please enter a description:"
373 msgstr "Մուտք արա նկարագիրը"
374
375 #: staff.admin.offline_manage_xacts.create_session
376 msgid "Create an Offline Transaction Session"
377 msgstr "Ստեղծիր օֆլայն տրանզակցիաճի կապ"
378
379 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.create_session
380 msgid "Error creating session"
381 msgstr "Կապի ստեղծման սխալ"
382
383 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.create_session.alert
384 msgid "Error: %1$s"
385 msgstr "Սխալ: %1$s"
386
387 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.retrieving_sessions
388 msgid "Error retrieving offline sessions."
389 msgstr "Օֆլայն կապի վիճակի սխալ"
390
391 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.rendering_session
392 msgid "Error rendering session list"
393 msgstr "Կապի ցուցակի սխալ"
394
395 #: staff.admin.offline_manage_xacts.upload_status
396 msgid "Uploaded Transactions for %1$s"
397 msgstr "Բեռնավորիր տրանզակցիաները %1$s համար"
398
399 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.rendering_script
400 msgid "Error rendering script list"
401 msgstr "Սկրիպտի ցոցակի սխալ"
402
403 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.rendering_errors
404 msgid "Exceptions for %1$s"
405 msgstr "Բացառություններ %1$s համար"
406
407 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.rendering_error_list
408 msgid "Error rendering error list"
409 msgstr "Սխալի ցուցակի բերման սխալ"
410
411 #: staff.admin.offline_manage_xacts.completed
412 msgid "Completed"
413 msgstr "Կատարված է"
414
415 #: staff.admin.offline_manage_xacts.no
416 msgid "No"
417 msgstr "Ոչ"
418
419 #: staff.admin.offline_manage_xacts.yes
420 msgid "Yes"
421 msgstr "Այւ"