Updating PO files from LaunchPad
[working/Evergreen.git] / build / i18n / po / XULTermLoader.js / hy-AM.po
1 # Armenian translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2013-02-21 11:20-0400\n"
11 "PO-Revision-Date: 2011-04-19 04:00+0000\n"
12 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
13 "Language-Team: Armenian <hy@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2013-02-23 05:30+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 16506)\n"
19
20 #: XULTermLoader.js:LABEL_TEXT
21 msgid " term(s) loaded"
22 msgstr " տերմինները բեռնավորված են"
23
24 #: XULTermLoader.js:BUTTON_TEXT
25 msgid "Load more terms"
26 msgstr "Բեռնավորիր ավելի տերմիններ"
27
28 #: XULTermLoader.js:TERM_LIMIT
29 msgid "You have already loaded the maximum number of terms."
30 msgstr "Դու արդեն բեռնավորել ես տերմինների ամենաշատ քանակը"
31
32 #: XULTermLoader.js:TERM_LIMIT_SOME
33 msgid ""
34 "Could not load all terms from the file without exceeding maximum number of "
35 "terms. Some data not included."
36 msgstr ""
37 "Ֆայլից չի կարող բեռնավորել բոլոր տերմինները առանց գերազանցելու տերմինների "
38 "մաքսիմում քանակը։ Որոշ տվյալներ ներառված չեն։"
39
40 #: XULTermLoader.js:CHOOSE_FILE
41 msgid "Choose a file from which to read search terms."
42 msgstr "Ընտրիր ֆայլը որից պետք է կարդալ փնտրման տերմինները։"